J e g y z ı k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ı k ö n y v"

Átírás

1 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült június 16-án 16 óra 55 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi Bizottságának június 16-i nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak a Bizottság részérıl: Nagy János, a Bizottság elnöke, Pintér Erzsébet bizottsági tag, Spieglné Berinszki Zsuzsanna bizottsági tag, Polgárné Czerjak Judit bizottsági tag, Gajdosné Nagy Tímea bizottsági tag. A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: Malata Józsefné bizottsági tag, dr. Ecsedi László bizottsági tag. A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: -- Állandó tanácskozási joggal meghívottak: dr. Csiki Gábor jegyzı, Jenei Ivett, az Egészségügyi, Szociális és Gyámügyi Iroda vezetıje. Eseti tanácskozási joggal meghívottak: Török László, a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete képviselıje, Polgárné Pintér Erzsébet, a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete helyi képviselıje. Egyéb: Kovács Attila, a Pilisi Nemzeti Összefogás képviselıje, Janik Lászlóné, a Pilisi Nemzeti Összefogás képviselıje. A jegyzıkönyvet Tóthné Menkó Zsuzsa köztisztviselı vezette és készítette el. A Szociális és Egészségügyi Bizottság június 16-án 16 óra 55 perctıl kezdıdıen megtartotta június 16-i nyilvános és rendes valamint zárt ülését. Jegyzıkönyv számára Nagy János, mint a Bizottság elnöke rögzíti, hogy a 7 tagú Bizottság 16 óra 55 perckor 5 fı tag jelenlétével határozatképes. A Bizottság elnöke a Bizottság június hó 16-i nyilvános és rendes ülését megnyitja. Nagy János bizottsági elnök - a bizottsági ülés megnyitását követıen, a Bizottság június 16-i nyilvános és rendes, valamint zárt ülése kezdetén - indítványozza, hogy a nyilvános és rendes bizottsági ülés Egyebek) napirendi pontja egészüljön ki, az alábbi napirendi ponttal: 5./ Javaslat a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által fenntartott és mőködtetett Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat pilisi tagintézménye mőködésével összefüggı normatív állami támogatás év közbeni lemondásával kapcsolatos költségvetési fedezet biztosítására (sürgısségi indítvány). Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester

2 Nagy János bizottsági elnök végezetül indítványozza, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság a mai nyilvános és rendes, valamint zárt ülése napirendje - az eseti tanácskozási joggal meghívott vendégre tekintettel az alábbiak szerint kerüljön megtárgyalásra: N y i l v á n o s b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e : 1./ A Magyar Vöröskereszt Pest Megye Szervezetének szakmai beszámolója a településen évben elvégzett szakmai feladatellátással kapcsolatban (bizottsági elıterjesztés). Közremőködı: Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete képviselıje. 2./ Javaslat Pilis Város Önkormányzatának a pilisi, 4. sz. felnıtt háziorvosi körzet betöltésére vonatkozó pályázati felhívás elfogadására. 3./ Javaslat a pilisi új Orvosi Rendelı mőködéséhez és funkcionálásához kapcsolódó eszközbeszerzések körének meghatározására, valamint a hozzá kapcsolódó pénzügyi kötelezettségvállalás, fedezet biztosítására. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester 4./ A pilisi háziorvosi körzetek és fogorvosi körzetek képviselıivel, az egyes praxisok mőködtetésére vonatkozó Megállapodás-tervezete véleményezése (bizottsági elıterjesztés, vitaanyag). 5./ Javaslat a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által fenntartott és mőködtetett Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat pilisi tagintézménye mőködésével összefüggı normatív állami támogatás év közbeni lemondásával kapcsolatos költségvetési fedezet biztosítására (sürgısségi indítvány). Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester 6./ E g y e b e k. Z á r t b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e : 1./ E g y e b e k. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Bizottság jelenlévı 5 fı tagja, - Nagy János, mint a Bizottság elnökének indítványára - 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el a Bizottság június 16-ára meghirdetett, nyilvános és rendes, valamint zárt ülése napirendjét, - amely az alábbi: Z á r t b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e : 1./ Önkormányzati hatósági ügyek. Elıterjesztı: Nagy János, a Bizottság elnöke N y i l v á n o s b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e : 1./ A Magyar Vöröskereszt Pest Megye Szervezetének szakmai beszámolója a településen évben elvégzett szakmai feladatellátással kapcsolatban (bizottsági elıterjesztés). Közremőködı: Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete képviselıje. 2

3 2./ Javaslat Pilis Város Önkormányzatának a pilisi, 4. sz. felnıtt háziorvosi körzet betöltésére vonatkozó pályázati felhívás elfogadására. 3./ Javaslat a pilisi új Orvosi Rendelı mőködéséhez és funkcionálásához kapcsolódó eszközbeszerzések körének meghatározására, valamint a hozzá kapcsolódó pénzügyi kötelezettségvállalás, fedezet biztosítására. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester 4./ A pilisi háziorvosi körzetek és fogorvosi körzetek képviselıivel, az egyes praxisok mőködtetésére vonatkozó Megállapodás-tervezete véleményezése (bizottsági elıterjesztés, vitaanyag). 5./ Javaslat a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által fenntartott és mőködtetett Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat pilisi tagintézménye mőködésével összefüggı normatív állami támogatás év közbeni lemondásával kapcsolatos költségvetési fedezet biztosítására (sürgısségi indítvány). Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester 6./ E g y e b e k. Z á r t b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e : 1./ E g y e b e k. A Szociális és Egészségügyi Bizottság június 16-i nyilvános és rendes bizottsági ülése: Nagy János bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 1./ napirendi pontjának megtárgyalására. 1./ Napirendi pont: A Magyar Vöröskereszt Pest Megye Szervezetének szakmai beszámolója a településen évben elvégzett szakmai feladatellátással kapcsolatban (bizottsági elıterjesztés). Közremőködı: Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete képviselıje. Nagy János bizottsági elnök: felkéri dr. Csiki Gábor jegyzıt, hogy ismertesse a tárgyalandó napirendi pontot, az írásbeli anyag kidolgozásának és összeállításának indokait, és szempontjait. Dr. Csiki Gábor jegyzı: ezúton tájékoztatja a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjait a napirendi ponttal kapcsolatban, hogy a múlt évben Pilis Város Önkormányzata valamint a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete között megkötött együttmőködési megállapodás(ok) értelmében, a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete minden évben beszámol az elvégzett munkáját illetıen. A szervezet igazgatója által összeállított és áttekintett, elkészült írásbeli beszámolóban is rögzítésre került: saját véleménye szerint, mennyire szervezetten és jól végzik a Magyar Vöröskereszt munkatársai a karitatív munkát a Városban. 3

4 Egyebekben az írásbeli elıterjesztésben foglaltakat kiegészíteni nem kívánja, átadja a szót a Magyar Vöröskereszt képviselıinek. Török László a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete igazgatója: elsısorban nagy szeretettel köszönti a Szociális és Egészségügyi Bizottsága tagjait. El kívánja mondani, hogy saját meglátása szerint, rendkívül jó a Város és a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete között, az együtt mőködés. Véleménye szerint a Városnak nagy a szociális érzékenysége, e körben napi tapasztalata, hogy a lakosság szolgálata érdekében, az Önkormányzat is mindenben a szervezet, és az ezen a területen dolgozó további szervezetek munkájának elısegítésén munkálkodik. Itt szeretné kifejezni a köszönetét a régióban dolgozó, valamennyi szociális munkásnak és segítınek. Hangsúlyozza, hogy a jövıben még erısebbé kívánják tenni az önkéntes munka ellátását. Megemlíti, hogy a jövıre nézve a Magyar Vöröskereszt távlati tervei között szerepel, egy napközi szerő elhelyezés megoldása, azoknak az idı embereknek, akik igénylik ezen szolgáltatást, - hiszen nagyon sok olyan ember van akiknek tulajdonképpen csak arra van szüksége, hogy valaki meghallgassa ıket, hogy érezzék, valakiknek fontosak ık is. (Esetlegesen a családjuk távolabb él, nem közvetlen környezetükben és igénylik a törıdést.) Néhány mondatban kívánja értékelni az elmúlt év munkáját. 1./ Az utcai gondozószolgálat Pilisen október 05-.én kezdte meg munkáját. Az utcai gondozószolgálat Pilisen kívül kiterjed további három településre Monorra, Üllıre, Vecsésre is. Az utcai gondozószolgálat feladatkörébe tartozik a hajléktalanok, a még fedél alatt élı, rossz anyagi körülmények miatt elszegényedett családok felkutatása és segítése. A jelenlegi feladatellátására jellemzı, hogy a családok körülményeinek felmérése után, a szervezet élelmiszer, ruha vagy egyéb adományokkal segíti az arra rászorultakat. Az általa említett munka végzéséhez szükséges személygépkocsit a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete biztosítja a részükre. 2./ A feladatellátás során október és március hónapja között Pilisen összesen 220 fı, vagy család kereste meg ıket. A településen eddig eltelt, közel fél év alatt a szervezet az Élelmiszerbankkal, a helyi vállalkozókkal, a nagy áruházakkal együttmőködve, egyrészrıl jó kapcsolatot alakított ki, másrészrıl ezen kapcsolatrendszerre építve, - több alkalommal élelmiszerosztást tartott. 3./ A szervezet a Magyar Vöröskereszt által indított, Együtt egy biztonságosabb jövıért program keretében, a díjhátralékkal rendelkezı villamos energia fogyasztók részére -40 támogatott pályázat esetében forint összegő támogatási összeg elnyeréséhez nyújtott jogi, adminisztrációs és technikai segítséget, - amelyrıl az Önkormányzat (Polgármesteri Hivatala) adósságkezelési tanácsadója is év közben értesült, tájékoztatva lett. 4./ Mindezeken túlmenıen, a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete a tárgyi beszámolási idıszakban - ruhaosztással, játékosztással, nyílászárók szigetelésével, izzócserével segítette az arra, sajnos bıvülı jelleggel rászoruló családokat, háztartásokat. 5./ A Magyar Vöröskereszt a Szegénységellenes Világnaphoz kapcsolódóan március 27-én programsorozatot indított, melynek keretében év április hónapjától október hónapjáig, minden hónap utolsó szombatján, közös találkozó kerül megszervezésre egy-egy helyi civil szervezet bevonásával, különbözı helyszíneken. 4

5 A Pilisi Összefogás Napja rendezvényen is képviselte magát szervezetük, felhívva a figyelmet az egészséges életmód valamint a véradás fontosságára. Pintér Erzsébet bizottsági tag: meghallgatva a beszámolót nagy örömmel tölti el, hogy ilyen sikeres munkát végeztek a Magyar Vöröskereszt munkatársai a településen és a Városban. Meglepı, hogy ennyire sokrétő és összetett a karitatív munka, amellyel segítették a Városban élı rászorulók életének könnyebbé tételét, - ami különösen figyelemre méltó, a hátrányos helyzető családok, háztartások növekedésére figyelemmel. A Démász Zrt-vel kötött külön megállapodásokkal kapcsolatban, érdekelnék bıvebben a részletek. Török László a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete igazgatója: kérdésre válaszolva elıadja, hogy a Magyar Vöröskereszt elıtt ismert háztartásoknak, családoknak a Magyar Vöröskereszthez lehetett leadni pályázatot a Démász Zrt. felé tartozás rendezésére vonatkozóan. Ezen program részvételének célja az, hogy ne kerüljön kikapcsolásra a villanyáram, mint közmő azon családok esetében, - akiknek gondot okozott az elhasznált villamos energia fogyasztás. A program második célja alapvetıen az volt külön (adósságrendezési) megállapodás alapján, az érintettek a nevükön, háztartásukon nyilvántartott, esetleges tartozásaikat ki tudják egyenlíteni. Meg kívánja említeni, hogy a múlt hónapban kevesebben vették igénybe ezen szolgáltatást, mint az azt megelızı idıszakban. Új szolgáltatásként, azonban munkatársai felhívták a jelentkezık figyelmét az ún. kártyás fogyasztásmérı szolgáltatás igénybevételére. Véleménye szerint, megoldást jelenthet ezen mőszaki alternatíva alkalmazása is, hiszen így az érintett háztartás annyi áramot tud elfogyasztani, amelynek kifizetése még nem okoz gondot. Polgárné Pintér Erzsébet, a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete helyi képviselıje: ezúton tájékoztatja a Bizottság tagjait, hogy a Városban lezajlott izzó csereprogram keretein belül, az elmúlt idıszakban 26 idıs nyugdíjasnál, háztartásában lett lecserélve a hagyományos izzó, teljesen energia takarékos és környezetbarát termékre (2010. év május hónapjában). A maga részérıl kiegészítésként hozzáteszi, ırül, hogy a településen magas a közfoglalkoztatotti arány és szám, és sok, a településen élı önkéntes bevonásával, sikeresen megkezdıdött a szegénység elleni program. Érdekességképpen teszi hozzá, hogy idén május hónapban a Piactér területén, a Vöröskereszt jóvoltából, perselyes győjtés folyt, amelynek eredményeibıl szintén megállapítható, hogy a lakosság minden rétege, - a lehetıségeihez képest - támogatta és támogatja a rászorulókat. Nagy János bizottsági elnök: közölni kívánja a Bizottság tagjaival, hogy rendkívül jó érzés számára egy ilyen beszámolót elolvasni, és értékelni. Hangsúlyozni kívánja a településen és az országban más helyütt is, a karitatív munka szerepét megállapítva azt, hogy ebben a nehéz idıszakban mennyire fontos segítséget nyújtani azoknak akik rászorulnak. Gajdosné Nagy Tímea bizottsági tag: arra a kérdésre vár választ a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete helyi képviselıjétıl, hogy konkrétan hány napot tölt el a helyi irodában amikor az ügyfelekkel foglalkozik? Polgárné Pintér Erzsébet a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete helyi képviselıje: kérdésre válaszolva közli, hogy átlagosan heti 2 napot tölt el az irodában, a többi napon kinn, terepen végzi a munkáját - ugyanis arra is nagy az igény. 5

6 Gajdosné Nagy Tímea bizottsági tag: azon véleményének ad hangot mely szerint szociális munkásnak az nevezhetı aki rendelkezik a megfelelı végzettséggel, melyhez szükséges a szakirányú diploma. Másodsorban kéréssel fordul a Polgármesteri Hivatal jegyzıje felé arra vonatkozóan, hogy dolgozzon ki egy átfogó egységes tervezetet arra, hogy a Rákóczi út 67. sz. alatti ingatlant, mikor és ki veszi igénybe. A Magyar Vöröskereszt helyi képviselıjéhez, kapcsolattartójához pedig az lenne a kérése, hogy amennyiben a nyár folyamán csellengı gyerekeket látnak, azt a Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálata pilisi tagintézménye részére jelezzék, hogy fel lehessen venni a kapcsolatot a gyermekkel illetve a családdal. Egyúttal kéri, hogy amennyiben külterületen végeznek szolgálatot, - a kollegái közül is mehessen valaki néhány esetben. Polgárné Pintér Erzsébet a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete helyi képviselıje: válaszolva a kérésre elmondja, hogy amennyiben külterületen végeznek munkát (munkatársaival együtt), nem látja akadályát annak, hogy csatlakozzanak a családsegítı részleg, vagy a gyermekjóléti részleg munkatársai is a munkájukhoz. Polgárné Czerjak Judit bizottsági tag: arra a kérdésre vár választ a helyi képviselıtıl, hogy a lakosságot mennyire tudják értesíteni arról, hogy milyen tárgyi felajánlásokat várnak? Polgárné Pintér Erzsébet a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete helyi képviselıje: kérdésre válaszolva elıadja, hogy többnyire megfelelı módon. Hozzáteszi, a Magyar Vöröskereszt valamennyi szervezete, alapvetıen közvetítı szerepet tölt be adományozás esetén, - amennyiben valakitıl felajánlás érkezik, azt eljuttatják az érintettekhez. Nagy János bizottsági elnök: megköszöni dr. Csiki Gábor jegyzınek a napirendi pont keretein belül tett részletes tájékoztatását, továbbá a Bizottság tagjai által eszközölt egyes véleményeket, és hozzászólásokat. Rögzíti, hogy a jómaga részérıl örömét fejezi ki: a Magyar Vöröskereszt a városban, igen aktívan és széleskörően tevékenykedik. Másodsorban megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak a tárgyalandó napirendi ponttal kapcsolatban nincs kifejezett további, érdemi kérdésük, észrevételük, vagy kiegészíteni valójuk. Harmadsorban kéri a Bizottság tagjait, hogy aki a Képviselı-testülettıl kapott átruházott hatáskörben, - elfogadja az írásbeli beszámolóban és tájékoztatásban foglaltakat, - az kézfeltartással jelezze. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 356/2010. (VI.16.) számú határozata: 1./ Pilis Város Önkormányzata Képviselı testületének Szociális - és Egészségügyi Bizottsága - a Képviselı-testülettıl kapott átruházott hatáskörben - úgy dönt, hogy Török László, a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete (1051 Budapest, Arany János u.31.) megyei igazgatója, valamint Polgárné Pintér Erzsébet szociális munkás által készített, a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének pilisi mőködési körzete évi szakmai tevékenységérıl szóló a határozat mellékletét képezı írásbeli beszámolóját - külön kikötés eszközlése nélkül - elfogadja. 6

7 2./ Pilis Város Önkormányzata Képviselı testületének Szociális - és Egészségügyi Bizottsága felkéri Nagy János bizottsági elnököt, hogy az 1./ pontban foglalt döntésrıl írásban értesítse Török Lászlót, a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete (1051 Budapest, Arany János u.31.) megyei igazgatóját. Felelıs: Nagy János a Bizottság elnöke Határidı: azonnal, Török László, a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete (1051 Budapest Arany János u.31.) megyei igazgatójának a döntésrıl történı értesítésére: a bizottsági döntést követı 15 napon belül. Nagy János bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülése 2./ napirendi pontjának megtárgyalására. 2./ Napirendi pont: Javaslat Pilis Város Önkormányzatának a pilisi, 4. sz. felnıtt háziorvosi körzet betöltésére vonatkozó pályázati felhívás elfogadására. Nagy János bizottsági elnök: felkéri dr. Csiki Gábor jegyzıt, hogy ismertesse a tárgyalandó napirendi pontot, az írásbeli anyag kidolgozásának és összeállításának indokait, és szempontjait. Dr. Csiki Gábor jegyzı: a napirendi ponttal kapcsolatban el kívánja mondani a Bizottság tagjainak, hogy a pilisi 4 sz. felnıtt háziorvosi körzet mőködtetésére irányuló pályázati felhívás elemei az Önkormányzat vezetése, továbbá a Képviselı-testület bizottságai által, május havi rendes ülésein eszközölt javaslatok és kiegészítések beemelése után alapvetıen a következı elemeket tartalmazza: 1./ A pályázatot kiíró szerv neve és címe: Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2721 Pilis, Kossuth L. u / A feladat ellátás tervezett helye: 2721 Pilis, Rákóczi u. 40. sz. 3./ A pályázó köteles pályázatához becsatolni (bemutatni) az alap iskolai és a szakirányú végzettséget igazoló okiratokat. 4.1./ A pályázó kiválasztása (elbírálás) során, - elınyt jelent a legalább 5 éves háziorvosi gyakorlat. 4.2./ A pályázó kiválasztása (elbírálás) során, - elınyt jelent, valamely Magyar Orvosi egyetemi diploma feletti rendelkezés. 5./ A pályázat benyújtásának határideje: augusztus 10. napja. 6./ Az Önkormányzat a pályázók meghallgatása tekintetében, bevonja szakértıként a településen mőködı pilisi 1-3. sz. felnıtt háziorvosi körzet egészségügyi vállalkozásai képviselıit, és részükre a Képviselı-testület valamint szervei, a döntéshozatal folyamatában, eseti tanácskozási jogot biztosít. 7./ Az Önkormányzat a tárgybani körzet eszközállományának megvásárlása illetve használatba adása lehetıségét ajánlja fel a nyertes pályázó részére azzal, a feltétellel, hogy az eszközök javíttatása, kezelése, karbantartása illetve új eszköz beszerzése szükségessége esetén, - az eszköz pótlása a nyertes pályázó kizárólagos kárveszélyébe kerül át. 8./ A tervek szerint, az Önkormányzat a tárgybani pályázatot, - az alábbi média felületeken jelentetné meg: a./ az Egészségügyi Közlönyben, b./ a Képüsz Kft. által üzemeltetett kábel televízióban, c./ a Polgármesteri Hivatal hivatalos hirdetı tábláján, továbbá 7

8 d./ Magyar Orvos c. szaklapban. 9./ Egyéb, lényeges rendelkezések. Nagy János bizottsági elnök: kérdést intéz dr. Csiki Gábor jegyzıhöz, amely szerint pályakezdı orvos alkalmazását is megfelelınek tartja az Önkormányzat? Másodsorban kérdezi, hogy a Polgármesteri Hivatalnak sikerült-e ezen pályázati felhívás tervezetét a jelenlegi háziorvosokkal is valamennyi kérdés tekintetében - egyeztetni? Dr. Csiki Gábor jegyzı: a bizottság elnöke kérdésére válaszolva elıadja, hogy az írásbeli elıterjesztés mellékletét képezı, elkészített és összeállított pályázati felhívás tervezete teljes mértékben a településen mőködı felnıtt háziorvosokkal leegyeztetésre és véleményeztetésre került. Nagy János bizottsági elnök: megköszöni dr. Csiki Gábor jegyzınek a napirendi pont keretein belül tett részletes tájékoztatását. Jelzi a Bizottság részére, hogy a maga részérıl elfogadja és jónak tartja az írásbeli elıterjesztés mellékletét képezı pályázati kiírásban, felhívásban foglaltakat. Másodsorban megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak kifejezett érdemi kérdésük, észrevételük, kiegészítésük a tárgyalt napirendi ponttal kapcsolatban elfogadásra a Képviselıtestület részére elfogadásra javasolja az írásbeli anyag részét képezı pályázati felhívástervezetét, - az kézfeltartással jelezze. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 357/2010. (VI.16.) számú határozata: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a Képviselı-testület számára külön kikötés eszközlése nélkül - elfogadásra javasolja a Polgármesteri Hivatal által elkészített, Pilis Város Önkormányzatának a pilisi, 4. sz. felnıtt háziorvosi körzet betöltésére vonatkozó - a határozati javaslat mellékletét képezı - pályázati felhívás anyagát. Felelıs: Nagy János, a Bizottság elnöke. Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2 napon belül. Nagy János bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 3./ napirendi pontjának megtárgyalására. 3./ Napirendi pont: Javaslat a pilisi új Orvosi Rendelı mőködéséhez és funkcionálásához kapcsolódó eszközbeszerzések körének meghatározására, valamint a hozzá kapcsolódó pénzügyi kötelezettségvállalás, fedezet biztosítására. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester Nagy János bizottsági elnök: felkéri dr. Csiki Gábor jegyzıt, hogy ismertesse a tárgyalandó napirendi pontot, az írásbeli anyag kidolgozásának és összeállításának indokait, és szempontjait. Dr. Csiki Gábor jegyzı: ezúton tájékoztatja a Bizottság tagjait, hogy az orvosi rendelı épülete kivitelezése, készre jelentése és az Önkormányzat részére történı mőszaki átadása, birtokba adása várhatóan év július hónapjának végén várható, - az építésügyi hatóság által kiadandó használatbavételi engedély birtokában. 8

9 A jelen pillanatban, - az Önkormányzat vezetése által, az egészségügyi szakma képviselıivel, az elmúlt hónapban és a tárgyhónapban folytatott egyeztetések kapcsán, - felmérés alatt áll a mőködéshez szükséges eszközök és berendezési tárgyak körének meghatározása és véleményeztetése. A következı hét hétfıi illetve keddi napján került sor arra a tárgyalásra, amelyen egyeztetések folynak majd a felnıtt háziorvos és a gyermek orvosokkal az üzemeltetés elveit érintıen, továbbá az ún. költségek viselése vonatkozásában. Elızetesen el kívánja mondani, hogy ugyan a Polgári Törvénykönyv kizárja és tiltja az Önkormányzat részérıl az ún. haszonélvezeti jog átruházását, de az egyes rendelık feletti használatot (az ún. használat jogát) a Polgári Törvénykönyv 159. (2) bekezdése alapján, oly módon is átengedheti, hogy az ott mőködı orvosok, illetve gazdasági társaságaik azokat - az egészségügyi alapellátási tevékenység sérelme nélkül - magánrendelés, foglalkozás egészségügyi rendelés céljára is használhassák, a más, harmadik személy részére történı hasznosítás esetét kivéve (amelyre kizárólag az Önkormányzat jogosult.) Hozzáteszi, az Önkormányzat a év december hó 17. napján, a befektetı Szirt Invest Kft-vel, valamint a pilisi Egészségház Egészség ház Ingatlanfejlesztı Kft-vel megkötött, a haszonélvezeti és használati jog alapítására vonatkozó, együttmőködéssel vegyes elıszerzıdés alapján - a haszonélvezetébe adott albetétek fenntartásával kapcsolatos alábbi költségeket megelılegezi, illetve viseli: a./ víz és csatornadíj, b./ elektromos áram (kivéve: az ún. közös használatú helyiségek elektromos áram költségei), c./ főtés-hőtés költségei (kivéve: az ún. közös használatú helyiségek főtés költségei), d./ hulladék (kommunális és veszélyes) elszállítás költségei, e./ orvosi rendelık takarításának költségei, f./ az egészségügyi alap- és kiegészítı feladatellátásokhoz, mőködtetéshez kapcsolódó karbantartási költségek, g./ az egészségügyi alap- és kiegészítı feladatoknak, az ingatlanba történı költöztetése. Az új orvosi rendelı ún. közös területeivel kapcsolatban, a Beruházó Szirt Invest Kft., valamint a pilisi Egészségház Egészségház Ingatlanfejlesztı Kft. az alábbi feladatok elıkészítését, megszervezését, ellátását teljes körően biztosítja, illetve a feladat ellátással összefüggı, alábbi költségeket maradéktalanul fedezi: a./ az egészségház teljes alapterületének takarítása,- kivéve az orvosi rendelık területe és ennek költségei, b./ az egészségház ún. közös használatú helyiségei, területei elektromos áram, főtés-hőtés, és energiaellátásának biztosítása és ennek költségei, c./ az egészségház épülete épületbiztosításával összefüggı feladatok és annak költségei, d./ az egészségház ırzésével, riasztásával kapcsolatos feladatok és annak költségei, e./ az egészségház tőzoltó készülékei beszerzésével és fenntartásával, idıszaki felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok és ennek költségei, f./ az egészségház épülete biztonságtechnikai eszközeivel, feladataival, felülvizsgálatának ellátása és ennek költségei, g./ az egészségház épületéhez tartozó parkolók és csatlakozó telek, illetve az egészségház elıtti közterületek folyamatos takarításával, karbantartásával kapcsolatos feladatok és ennek költségei, h./ a gyógyszertár befogadását szolgáló, valamint az esetleges, egyéb kereskedelmi és szolgáltatási célú albetétek mőködtetése, karbantartása és ennek költségei, i./ az egészségház közös használatú helyiségeinek karbantartása és ennek költségei. 9

10 Hozzáteszi, hogy a települési önkormányzatnak a beruházóval és a projektcéggel december 17. napján megkötött együttmőködési megállapodása alapján és keretei között, - szükséges az egyes egészségügyi vállalkozásokkal fennálló jövıbeni jogviszonyokat rendeznie, és az abból következı új jogviszonyokat kialakítania. Nagy János bizottsági elnök: kérdést intéz dr. Csiki Gábor jegyzıhöz, amelyben arra vár választ, hogy az Önkormányzat vezetése részérıl a fogorvosokkal megtörtént-e már a szükséges egyeztetı tárgyalás? Dr. Csiki Gábor jegyzı: kérdésre válaszolva elıadja, hogy az Önkormányzat vezetése részérıl, a fogorvosokkal is folyik még az egyeztetı tárgyalás annak kimenetelérıl, amelynek eredményérıl, közbensı eredményérıl, és az esetlegesen szükségessé váló állásfoglalásokról rövid határidıvel, a késıbbiekben tájékoztatja a Bizottság tagjait. Nagy János bizottsági elnök: megköszöni dr. Csiki Gábor jegyzınek a napirendi pont keretein belül tett részletes tájékoztatását. Egyúttal jelzi a Bizottság részére, hogy a maga részérıl elfogadja és támogatja az írásbeli elıterjesztés I. sz. határozati javaslatát, - az egészségügyi alapellátás tárgyi feltételei biztosítása körében. Másodsorban megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak kifejezett kérdésük, észrevételük, kiegészíteni valójuk a tárgyalandó napirendi pont irányában nem volt. Harmadsorban kéri a Bizottság tagjait, hogy aki egyetért az elıterjesztett és összefoglalt I. sz. határozati javaslattal, - az kézfeltartással jelezze. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, az alábbi határozatot hozta: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 358/2010. (VI.16.) számú határozata: 1./ A Szociális és Egészségügyi Bizottság meghallgatta a pilisi új Orvosi Rendelı Intézet mőködéséhez és funkcionálásához kapcsolódó eszközbeszerzések körének meghatározására, valamint a hozzá kapcsolódó pénzügyi kötelezettségvállalás, fedezet biztosítására irányuló jegyzıi tájékoztatót. 2./ A Szociális és Egészségügyi Bizottság a Képviselı-testület számára javasolja, hogy az Önkormányzat hatalmazza fel Szabó Mártont, Pilis Város polgármesterét, szerezze be a pilisi új Orvosi Rendelı Intézet közlekedı és központi helyiségének mőködéséhez kapcsolódó szakmai eszközöket, valamint tárgyi eszközöket (berendezési tárgyakat), Pilis Város Önkormányzata saját költségvetése terhére, az Önkormányzat érvényes és hatályos beszerzési szabályzata keretei között. Felelıs: Nagy János, a Bizottság elnöke. Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2 napon belül. Nagy János bizottsági elnök: jelzi a Bizottság részére, hogy a maga részérıl elfogadja és támogatja az írásbeli elıterjesztés II. sz. határozati javaslatát, - az egészségügyi alapellátás tárgyi feltételei biztosítása körében. Másodsorban megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak kifejezett kérdésük, észrevételük, kiegészíteni valójuk a tárgyalandó napirendi pont irányában nem volt. Harmadsorban kéri a Bizottság tagjait, hogy aki egyetért az elıterjesztett és összefoglalt II. sz. határozati javaslattal, - az kézfeltartással jelezze. 10

11 A Szociális és Egészségügyi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, az alábbi határozatot hozta: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 359/2010. (VI.16.) számú határozata: 1./ A Szociális és Egészségügyi Bizottság meghallgatta a pilisi új Orvosi Rendelı Intézet mőködéséhez és funkcionálásához kapcsolódó eszközbeszerzések körének meghatározására, valamint a hozzá kapcsolódó pénzügyi kötelezettségvállalás, fedezet biztosítására irányuló jegyzıi tájékoztatót. 2./ A Szociális és Egészségügyi Bizottság a Képviselı-testület számára javasolja, hogy az Önkormányzat hatalmazza fel Szabó Mártont, Pilis Város polgármesterét, szerezze be a pilisi új Orvosi Rendelı Intézetben található mintavételi labor helyiség, védınıi helyiség, valamint a pilisi, 4. sz. felnıtt háziorvosi körzet helyiségének mőködéséhez kapcsolódó szakmai eszközöket, valamint tárgyi eszközöket (berendezési tárgyakat), Pilis Város Önkormányzata saját költségvetése terhére, az Önkormányzat érvényes és hatályos beszerzési szabályzata keretei között. Felelıs: Nagy János, a Bizottság elnöke. Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2 napon belül. Nagy János bizottsági elnök: megköszöni dr. Csiki Gábor jegyzınek a napirendi pont keretein belül tett részletes tájékoztatását. Egyúttal jelzi a Bizottság részére, hogy a maga részérıl elfogadja és támogatja az írásbeli elıterjesztés III. sz. határozati javaslatát, - az egészségügyi alapellátás tárgyi feltételei biztosítása körében. Másodsorban megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak kifejezett kérdésük, észrevételük, kiegészíteni valójuk a tárgyalandó napirendi pont irányában nem volt. Harmadsorban kéri a Bizottság tagjait, hogy aki egyetért az elıterjesztett és összefoglalt III. sz. határozati javaslattal, - az kézfeltartással jelezze. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, az alábbi határozatot hozta: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 360/2010. (VI.16.) számú határozata: 1./ A Szociális és Egészségügyi Bizottság meghallgatta a pilisi új Orvosi Rendelı Intézet mőködéséhez és funkcionálásához kapcsolódó eszközbeszerzések körének meghatározására, valamint a hozzá kapcsolódó pénzügyi kötelezettségvállalás, fedezet biztosítására irányuló jegyzıi tájékoztatót. 2./ A Szociális és Egészségügyi Bizottság a Képviselı-testület számára javasolja, hogy az Önkormányzat hatalmazza fel Szabó Mártont, Pilis Város polgármesterét, szerezze be a pilisi új Orvosi Rendelı Intézet tetıterében kialakított központi sterilizáló helyiségben elhelyezendı hılég sterilizáló gépet, Pilis Város Önkormányzata saját költségvetése terhére, az Önkormányzat érvényes és hatályos beszerzési szabályzata keretei között. Felelıs: Nagy János, a Bizottság elnöke. Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2 napon belül. Nagy János bizottsági elnök: megköszöni dr. Csiki Gábor jegyzınek a napirendi pont keretein belül tett részletes tájékoztatását. 11

12 Egyúttal jelzi a Bizottság részére, hogy a maga részérıl elfogadja és támogatja az írásbeli elıterjesztés IV. sz. határozati javaslatát, - az egészségügyi alapellátás tárgyi feltételei biztosítása körében. Másodsorban megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak kifejezett kérdésük, észrevételük, kiegészíteni valójuk a tárgyalandó napirendi pont irányában nem volt. Harmadsorban kéri a Bizottság tagjait, hogy aki egyetért az elıterjesztett és összefoglalt IV. sz. határozati javaslattal, - az kézfeltartással jelezze. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 361/2010. (VI.16.) számú határozata: 1./ A Szociális és Egészségügyi Bizottság meghallgatta a pilisi új Orvosi Rendelı Intézet mőködéséhez és funkcionálásához kapcsolódó eszközbeszerzések körének meghatározására, valamint a hozzá kapcsolódó pénzügyi kötelezettségvállalás, fedezet biztosítására irányuló jegyzıi tájékoztatót. 2./ A Szociális és Egészségügyi Bizottság a Képviselı-testület számára javasolja, hogy az Önkormányzat a pilisi új Orvosi Rendelı Intézetben kialakítandó felnıtt háziorvosi és gyermek háziorvosi szolgálat mőködéséhez szükséges eszközök beszerzéséhez és mőködtetéséhez valamint finanszírozásukhoz külön költségvetési hozzájárulást, költségviselést ne biztosítson. Felelıs: Nagy János, a Bizottság elnöke. Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2 napon belül. Nagy János bizottsági elnök: megköszöni dr. Csiki Gábor jegyzınek a napirendi pont keretein belül tett részletes tájékoztatását. Egyúttal jelzi a Bizottság részére, hogy a maga részérıl elfogadja és támogatja az írásbeli elıterjesztés V. sz. határozati javaslatát, - elsı körben az egészségügyi alapellátás tárgyi feltételei biztosítása körében. Másodsorban megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak kifejezett kérdésük, észrevételük, kiegészíteni valójuk a tárgyalandó napirendi pont irányában nem volt. Harmadsorban kéri a Bizottság tagjait, hogy aki egyetért az elıterjesztett és összefoglalt V. sz. határozati javaslattal, - az kézfeltartással jelezze. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 362/2010. (VI.16.) számú határozata: 1./ A Szociális és Egészségügyi Bizottság meghallgatta a pilisi új Orvosi Rendelı Intézet mőködéséhez és funkcionálásához kapcsolódó eszközbeszerzések körének meghatározására, valamint a hozzá kapcsolódó pénzügyi kötelezettségvállalás, fedezet biztosítására irányuló jegyzıi tájékoztatót. 2./ A Szociális és Egészségügyi Bizottság a Képviselı-testület számára javasolja, hogy az Önkormányzat a pilisi új Orvosi Rendelı Intézetben kialakítandó fogorvosi ellátás biztosítására tekintettel, Pilis Város Önkormányzata viselje 1 db tartalék sorozat eszközök (fúrófejek) költségét és beszerzését, abban az esetben amennyiben az egészségügyi vállalkozó fogorvosok kötelezettséget vállalnak az alábbiakra: 12

13 a./ elfogadják és tudomásul veszik a Képviselı-testület Pénzügyi Bizottsága által május 26-i nyilvános és rendes ülésén meghozott, Pilis Város Önkormányzatának a pilisi fogorvos vállalkozásokkal fennálló, megkötött, jelenleg érvényes és hatályos (ellátással vegyes) vállalkozási szerzıdés módosítására irányuló javaslatot, b./ saját költségükre és kárveszélyükre beszerzik a 2., további tartalék fúrófej-eszköz sorozatot. Felelıs: Nagy János, a Bizottság elnöke. Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2 napon belül. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság meghallgatta dr. Csiki Gábor jegyzı tájékoztatóját a pilisi új Orvosi Rendelı Intézete fogászati helyisége röntgen gépének esetleges beszerzése tárgyában. Tekintettel arra, hogy Pilis Város Önkormányzata képviselıi által, a beruházó Szirt Invest Kft-vel, valamint Pilisi Egészségház Ingatlanfejlesztı Kft-vel folytatandó egyeztetı tárgyalások még nem zárultak le, - a Szociális és Egészségügyi Bizottság indítványozza a Képviselı-testületnek, hogy az Önkormányzat testületi szerve a pilisi új Orvosi Rendelı Intézete fogászati helyisége röntgen gépének beszerzésérıl, illetve a röntgen helyiség kivitelezésérıl soron következı ülésén, érdemben határozzék. Nagy János bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 4./ napirendi pontjának megtárgyalására 4./ Napirendi pont: A pilisi háziorvosi körzetek és fogorvosi körzetek képviselıivel, az egyes praxisok mőködtetésére vonatkozó Megállapodás-tervezete véleményezése (bizottsági elıterjesztés, vitaanyag). Nagy János bizottsági elnök: felkéri dr. Csiki Gábor jegyzıt, hogy ismertesse a tárgyalandó napirendi pontot, az írásbeli anyag kidolgozásának és összeállításának indokait, és szempontjait. Dr. Csiki Gábor jegyzı: a napirendi pont részeként közli a Bizottság tagjaival, hogy kéri ezen napirendi pont anyagának a Képviselı-testület jövı hét csütörtöki ülése napirendjén történı tartását, tekintettel arra, hogy a jövı hét folyamán történik meg a felek között - az orvosi rendelı helyiségei használata, birtoklása és hasznosítása, valamint gyümölcsöztetése tekintetében az az egyeztetés, amely kiterjed az új rendelı intézet takarítása, karbantartása és más egyéb, még szükséges technikai kérdések, így például a közmőszolgáltatókkal történı szerzıdési tartalmak kialakítására is. Nagy János bizottság elnöke: megköszöni dr. Csiki Gábor jegyzınek a napirendi pont keretein belül tett részletes tájékoztatását. Egyúttal ismerve az Önkormányzat, a Beruházó, a projekt cég, valamint az egészségügyi szakemberek, vállalkozások közötti egyeztetési folyamat állást, hátterét, - a maga részérıl javasolja az anyagnak a Képviselı-testület jövı hét csütörtöki ülése napirendjén történı tartását. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki egyetért dr. Csiki Gábor jegyzı által megfogalmazott ügyrendi tárgyú határozati javaslattal, - az kézfeltartással jelezze. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: 13

14 A Szociális és Egészségügyi Bizottság 363/2010. (VI.16.) számú határozata: 1./ A Szociális és Egészségügyi Bizottság meghallgatta és tudomásul vette dr. Csiki Gábor jegyzı elızetes, szóbeli tájékoztatását, a pilisi háziorvosi körzetek és fogorvosi körzetek képviselıivel, az egyes praxisok mőködtetésére vonatkozó Megállapodás-tervezete tárgyában. 2./ A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselı testületnek, hogy a Képviselı-testület tartsa napirendjén valamint a Képviselı-testület június 24-i nyilvános és rendes ülésén (a szerzıdéses anyagnak a egészségügyi vállalkozások képviselıivel történt érdemi és hivatalos egyeztetést követıen) érdemben tárgyalja meg, a pilisi háziorvosi körzetek és fogorvosi körzetek képviselıivel, az egyes praxisok mőködtetésére és üzemeltetésére vonatkozó Megállapodás-tervezete anyagát. Felelıs: Nagy János, a Bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2 napon belül. Nagy János bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 5./ napirendi pontjának megtárgyalására 5./ Napirendi pont: Javaslat a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által fenntartott és mőködtetett Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat pilisi tagintézménye mőködésével összefüggı normatív állami támogatás év közbeni lemondásával kapcsolatos költségvetési fedezet biztosítására (sürgısségi indítvány). Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester Nagy János bizottsági elnök: felkéri dr. Csiki Gábor jegyzıt, hogy ismertesse a tárgyalandó napirendi pontot, az írásbeli anyag kidolgozásának és összeállításának indokait, és szempontjait. Dr. Csiki Gábor jegyzı: a napirendi pont részeként, el kívánja mondani a Bizottság tagjainak, hogy a Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat pilisi tagintézménye idısek nappali ellátását szolgáló otthonának szakmai vezetıje árpilis hónapjában a házi segítségnyújtási, illetve az idısek napközbeni ellátását szolgáló alapfeladatainak létszám, illetve feladatmutató változását jelezte a Társulás, illetve a Társulás munkaszervezete részére, amely állami bevétel kieséssel jár: a normatív állami támogatás mértéke bruttó e Ft összeggel mérséklıdik. Az ún. tagintézmény költségvetés egyensúlyban történı tartásához, a kiesı, hiányzó bevételek fedezetét mindkét félnek, de elsıdlegesen Pilis Város Önkormányzatának a két fél közötti, a családsegítı, a gyermekjóléti, az idısek nappali otthona, a házi segítségnyújtás, a szociális étkeztetés feladatainak átadását szolgáló feladatátadási megállapodás keretein belül, a megállapodás rendelkezéseire figyelemmel pótolnia szükséges. A két fél munkaszervezetének képviselıi által év június hó 15. napján (kedden) megtartott egyeztetı tárgyaláson kidolgozott javaslatra figyelemmel, a Polgármesteri Hivatal indítványozza a./ egyrészrıl Pilis Város Önkormányzata által tervbe vett, az általa elılegezett és elıfinanszírozott többlet költségvetési kiadások tovább számlázásának elhagyását, valamint a mőködési kiadások minimális mértékő csökkentését (bruttó e Ft, melybıl a mőködési költségvetési kiadások tervezett csökkentése bruttó 50 e Ft-ot tesz ki), 14

15 b./ másrészrıl a Pilis Város Önkormányzata által nyújtandó bruttó e Ft összegő önkormányzati finanszírozás elıirányzatának bruttó e Ft összegő emelését, a kiadási oldal pénzügyi fedezete biztosítása érdekében. Pintér Erzsébet bizottsági tag: kérdést intéz dr. Csiki Gábor jegyzıhöz, amely szerint mi van abban az esetben, amennyiben valaki az idıs ellátottak közül kórházba kerül és ennek következtében változik meg kedvezıtlenül a létszám? Dr. Csiki Gábor jegyzı: képviselıi kérdésre válaszolva elıadja, hogy a nyilvántartást pontosan kell vezetni. Hozzáteszi, ilyen jellegő probléma kezelésére nincs kidolgozott eljárási forma, azonban véleménye szerint a tagintézménynek lehetısége lett volna a megüresedett hely gyorsabb betöltésére. Nagy János a bizottság elnöke: megköszöni dr. Csiki Gábor jegyzınek a napirendi ponthoz kapcsolódóan tett részletes, teljes körő tájékoztatását, valamint a hozzászólásokat. Egyúttal jelzi a Bizottság részére, hogy a maga részérıl elfogadja az írásbeli elıterjesztésben foglalt, a költségvetés bevételi és kiadási oldala egyensúlyban történı tartására tett javaslatokat. Másodsorban megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak további kifejezett érdemi kérdésük, észrevételük, kiegészítésük a tárgyalandó napirendi pont anyagával kapcsolatban nincs. Harmadsorban kéri a Bizottság tagjait, hogy aki a Képviselı-testület részére elfogadásra javasolja az írásban kidolgozott és összeállított határozati javaslatot, - az kézfeltartással jelezze. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 364/2010. (VI.16.) számú határozata: 1./ A Szociális és Egészségügyi Bizottság meghallgatta és tudomásul vette dr. Csiki Gábor jegyzı által, a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzat Kistérségi Társulás I. negyedévi költségvetés teljesítésérıl szóló 194/2010. sz. költségvetési tájékoztatását, elıterjesztését. 2./ A Szociális és Egészségügyi Bizottság a rendelkezésre álló állami normatíva alakulására, a Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat, mint intézmény pilisi tagintézménye költségvetési egyensúlya megırzésére figyelemmel - javasolja a Képviselı testületnek elfogadásra, a Polgármesteri Hivatal jegyzıje által kidolgozott és összeállított 194/2010. sz. elıterjesztés határozati javaslatát. Felelıs: Nagy János, a Bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2 napon belül. Nagy János bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 6./ napirendi pontjának megtárgyalására 15

16 6./ Napirendi pont: E g y e b e k. Jegyzıkönyv rögzíti, dr. Csiki Gábor jegyzı tájékoztatja a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjait arról, hogy Ispány János, a Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat vezetıje kötelezettséget vállalt arra: az intézmény pilisi tagintézmény koordinátori álláshelyének kialakítására, valamint pályáztatására vonatkozó írásbeli anyagot Pilis Város Polgármesteri Hivatala jegyzıjével történt egyeztetést követıen - a Szociális és Egészségügyi Bizottság augusztus havi rendes ülésére terjeszti be, döntéshozatal és állásfoglalás meghozatala véget. Gajdosné Nagy Tímea bizottsági tag: közli a Bizottság tagjaival, hogy néhány általános kérést tolmácsolna a Polgármesteri Hivatal jegyzıje felé, amelyek feltétlenül megoldásra várnak: - Amennyiben a Városban bármiféle karitatív akció zajlik pl. Élelmiszerbank Egyesület által koordinált osztás, egyebek kéri, hogy arról a Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat pilisi tagintézménye kapjon írásbeli tájékoztatást, tekintettel arra, hogy ezen dolgokról a pilisi tagintézmény munkatársainak, kollegáinak nincs információjuk, nem tudnak felvilágosítást adni (mert nem tudnak az ügyrıl). - A évi nyári napközis tábor lebonyolítása érdekében, nagy szükség lenne azokra a játékokra amelyek évben megvásárlásra kerültek, azonban mai napig a Gubányi Károly Általános Iskola igazgató asszonya nem adta ki ezen tárgyakat a munkatársai részére. - A következı nagyon fontos dolog, amit ki szeretne hangsúlyozni, hogy a pilis tagintézményhez bejáró, gondozott gyermekekre hatni tudtak azzal a módszerrel, hogy a rendelkezésükre biztosították a számítógépet, amelyen hozzá fértek különbözı internetes játékokhoz, továbbá különbözı szórakoztató portálokhoz. Azonban ezek hozzáférése pár nappal ezelıtt le lett tiltva így a gyermekek nem tudnak megfelelı módon kikapcsolódni és ezáltal a gondozásuk sem megfelelı. A kérése az lenne ezzel kapcsolatban, hogy amennyiben megoldható ezen internetes felületek hozzáférése ismételten legyen elérhetı, illetve ezen utóbbi ügyrıl személyesen is egyeztessenek a jövıre nézve. Dr. Csiki Gábor jegyzı: az elhangzottakra reagálva, ezúton tájékoztatja Gajdosné Nagy Tímea képviselı asszonyt, hogy az ilyen jellegő megoldásra váró kérdések és kérések minden tekintetben egyeztetés után kiküszöbölhetıek. Jómaga úgy gondolja, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság bevonása, - ezen ügyek rendezésére nem szükséges. De természetesen, a Polgármesteri Hivatal részérıl, egy-két napon belül (jellegére figyelemmel) orvosolni fogja mindhárom felmerült problémát. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Nagy János, a Bizottság elnöke a Szociális és Egészségügyi Bizottság június hó 16-i nyilvános és rendes ülését, - a nyilvános és rendes ülésen, tovább tárgyalandó napirendi pont hiányában június 16-án 18 óra 50 perckor berekeszti. Kmf. Tóthné Menkó Zsuzsa jegyzıkönyvvezetı Nagy János a Bizottság elnöke 16

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: Fehérváriné Welki Mária bizottsági tag.

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: Fehérváriné Welki Mária bizottsági tag. 1 Jegyzıkönyv a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság 2010. szeptember 20-án, 18 óra 30 perckor megkezdett, 19 óra 45 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Az Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v Készült 2008. április 02-én, 17 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottságának megtartott rendkívüli és nyilvános

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. szeptember 20-án 16 óra 10 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottságának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

Részletesebben

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 25-én, 17 óra 40 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl.

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 25-én, 17 óra 40 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 25-én, 17 óra 40 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Jegyzıkönyv számára Varju Zoltán elnök rögzíti, hogy a Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Pilis Város Önkormányzata lakás-és nem lakáscélú helyiségei, beépítetlen földrészletei (vagyon)gazdálkodásával összefüggı koncepciója

Pilis Város Önkormányzata lakás-és nem lakáscélú helyiségei, beépítetlen földrészletei (vagyon)gazdálkodásával összefüggı koncepciója Pilis Város Önkormányzata lakás-és nem lakáscélú helyiségei, beépítetlen földrészletei (vagyon)gazdálkodásával összefüggı koncepciója A Koncepciót Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, a Képviselı-testület

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. október 21-én Nagyszentjánoson az Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 16.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással

Részletesebben

3./ Javaslat a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. 2012. évi pénzügyi (üzleti) tervének elfogadására.

3./ Javaslat a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. 2012. évi pénzügyi (üzleti) tervének elfogadására. HATÁROZATOK amely készült a Településfejlesztési,Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 2012. február 20-án 17 óra 05 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Az Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl. 1 Jegyzıkönyv a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán, a Bizottság elnöke,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült 2006. augusztus 21-én, 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzatának Európai Uniós, Regionális, Kommunikációs és Közbiztonsági Bizottságának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 29/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 15-én

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2012. február 6-án, 17 óra 25 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 5/2014. (nyilvános ülés) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2014. március 20. napján megtartott nyilvános

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: által 2016. április 20-án 18.00 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés helye: az Önkormányzat tanácskozó terme Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint Török Sándor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 2014. június 19-én (csütörtökön) a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 5. számú jegyzőkönyve (2012. MÁJUS 14.) Határozatok: 36/2012. - 46/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 5. számú jegyzőkönyve (2012. MÁJUS 14.) Határozatok: 36/2012. - 46/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 5. számú jegyzőkönyve (2012. MÁJUS 14.) Határozatok: 36/2012. - 46/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 18-án megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: -, - Dankó József, Jozó Tamás, Kenyér Endre, Dr. Kovácsné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. február 10-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. február 10-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. február 10-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Szám: 10/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Katona Imre polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tanakajd Község Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-én megtartott üléséről Hozott döntések: 7/2014. (VIII.31.) önkormányzati rendelet az önkormányzat Szervezeti és Működési

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Ügyiratszám: 22-27/2010. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Helye: Polgármesteri Hivatal Jelen

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-37/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015 május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 7 Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám 12/2015

Részletesebben

Száma: 123-4/2013. T á r g y s o r o z a t

Száma: 123-4/2013. T á r g y s o r o z a t Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. március 28. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 6-11, d./ határozata: 30-61, Száma:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2011.

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA (2012. május 01 2014. december 31. közötti idıszakra vonatkozólag)

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA (2012. május 01 2014. december 31. közötti idıszakra vonatkozólag) 1 Jóváhagyott változat! PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA (2012. május 01 2014. december 31. közötti idıszakra vonatkozólag) Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 25-én, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É Jegyzőkönyv 8/2013. Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. Jelen vannak: Nagy Imre Gusztáv polgármester Ferenczi Róbert képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 16/2014 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2014. november 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési

Részletesebben

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel, Kossuth

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 231-232 T á r g y s o r o z

Részletesebben

É Ú ú Á Ú Ú Á Á Ú ú ú ú Ú ú Á Ú Ü Ü ű ű ú ú ú ú Ü ú Ü Ú ú ű ú É ú Ü ű ú ú Ú É É Á Á Á Á Ü ú Á Á É Ú É ú Á Ü É Ü Ü Ü Ü Á Á ű ú ű ú Ü ű Á ú ű ű ú ű ű ű ú ű ű ű ű ú Ü É ű ú ű Ü ű ú ű Ü Ü Ü ú Ú ú ú ú ű ú ű

Részletesebben

ú ő ü ő ő ü ő ű ű ő ü ü ő ő Ü Á ő ü ő ő ü ő ő ü ő ú ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ő ű ű ő ü ő ő ő ü ő ü ő ű ő ü ő ő ő ő ü ü ü ő ő ű ú ü ü ő ő ő ő ü ü ő ő ő ü ő ő ő ő ű ő ú ő ő ü ő ő ü ő ő ő ű ő ő ű ü ü ő

Részletesebben

ő Á ú ő ú ő ú ú ú ő ő ő ű ú ű ő ő ú ő ő ő ú Á ő ú ő ő ú ő ő É É ú ő ő Ú ő É ú ú ő ő ő ő ő É ő ő ú É ű ű ű ú ő ő É ő ű ő ő É ú É ú ő ő ű ú ű ő ő ú ú Ú ú Ü ő ű ú ő ű ő ő ú ő ő ő ő ú ő ő ú ú ő ú ő ú ű ű É

Részletesebben

Á ű Ú ÚÉ Á Á Ü Ü ű Ü Ü Ü Ú Ü Ü Ü É Ú Ü ű Ü Ü Ö ű ű Ü Ü Ü Ü Ü ű ű ű Ú ű ű Ú ű ű ű ű Á Ú É Á ű Á É Á Ú ű Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ű Á Á Á Á Á É ű Ü ű Á ű ű ű Á ű Ú Ó Á Á ű Ú ű Ü ű Ü Á Á ű ű É

Részletesebben

ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ő ű Ö ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ü Ö ő ő ü É ő ő ü ő Ú üü ő ő Á Á É É Á ü Ú ő Ó ű ő É ő ű ő ő ő ő ő ű É Ö ű Ú Ö É ő ű ü ő ü É É É É É ő É ü ű ő ü űú ű ü ű Ú É ü ű É É É ő Ó ő ű Á ÚÚ ő ő É

Részletesebben

É É É É É Ö Á Á É Ő ű ű ű Ü ű ű ű Ú Á ű Ö ű Ú Á Ú ű Ó Ú Ú Ú Ú ű Ú Ú ű É ű ű É É É ű É É Ü ű ű É Á ű Á Á Ü Á Ü É Ú Á Ú Ó Ü Ü Ú ű ű Ú Ü Ü ű Ú É Ö ű ű Ü Ó Á Ö Ö ű Ö É É ű ű É ű ű ű Ú ű Ö É Ó ű Ú Ú Ú É Ú Ú

Részletesebben

ó á á á á á ó á ó Á ö é á ó Ú á á á ó Á ö é á á á ó ó ó á á ó á ó Ú á é á ó ü é ü é á á á á ó é é á ú á ó á é ó á ó Ó é á ó é á ó ó á Ó Ö é á ó á ó é é é ü é ó á Ó é é é ó ó ó á ó é é ó á ü ó é á ó é é

Részletesebben

ú ú ű ú ú Ú É É Ó ű ű ü ú ü ű ü ú ú ü ü ü ú ü ú ü ü ü ü ú ű ü ü ú ű ü ü ü Á ű ű ú ű ü ü ú ű ü ű ú ü ü ü ú ű ü ü ü ű ú ü ú ü ü ü ű ű ú ü ú ű Ö ú ü ü ü ü ü ú ű Ö ü Ú É ú ú ü ü ü ü ü ü ü ü ü ú ü ú ü ú ü ü

Részletesebben

ű É ű Á Ü É É ű ű Ű ÓÓ Ü É Ü Ú Ú ű Ú Ö Ö Ü ű ű Ű Ú Ö Ü Ö Ú Ó Ó Á É Ú Ű Ú Ú Ú Ú Ú ű Ú Ű Ú ű ű Ú ű ű Ú Ú É Á Ú Ú É É ű ű ű Ú ű ű Ú ű Ú Ó É Ű Ó ű Ú ű ű ű Á ű ű Ú ű ű É ű ű ű ű Ó Ú Á Ú ű Á ű Á Ú Ó ű ű Á ű

Részletesebben

Ó Á É Ő É ő ő ő ó ó ó ó ó ő Ö ó ő ó ü ő ó ő ű ó ó ó ő ő ő ő ő ű ő ó ü ó ő ő ő ő ó ü ó ó ó ű ő ó ő ó ő ú ő ő ü ő ó ü ó ő ő ő ü ó ó ő ő ü ő ó ő ó ő ű ő ő ű ő ó ó ó ó ó ó ő ő ó ó ó ő ó ő ü ó ű ő ő Á ó ó Ó

Részletesebben

Ó Ú Ö Ú É Ö É Á ű ű ű ű ű ű ű ű Á ű Á Ú ű Ü ű ű Ü ű Ó ű ű Ú ű Ö Ö ű ű ű ű Á É Ó ű ű Ü Ö ű ű Ü Ú É ű ű ű ű É Ü Ü Ü É Ü Ü Ü Ü ű ű ű ű ű ű ű Ú É ű ű ű ű É Ü ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű Ö ű Ü ű ű ű ű É ű Ó ű ű É

Részletesebben

Ú ű Ú ű ű ű Á ű Ö Á ű ű ű ű ű ű Ö ű Á ű ű Á ű ű ű ű ű Á ű Ú Ü Ü ű ű Ü Ü Ö ű ű ű ű ű Ú Ü ű ű ű ű ű Ú Ó ű ű ű Á É ű ű ű Ű ű ű ű É Á Á Á Á Ó Ó ű Ü Ú Ú Ö Ú ű Ö Ő Ú Ú ű Ó Ő Ú Ö Ö Ő Ű É ű Ó É Á Á ű ű Ú Á É É

Részletesebben

É ú ú ú ú ú ú ú ú ú É É ú ű ú ű ú Ú Ü ú ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Ü ű ű ú É É ű É ű É ú ú ú ű É ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Á ú É ű ű ú ú ú ú ű ű ű ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú Ú ű ú ű ű ú ú ű Ü ú ű

Részletesebben

Ú ő É ő ű ő ű Á É ő Ó Á Á ő ű ű Á ű Ú É ő É Ú Ö ő ő Á ő ő Á É É Á ő ő ő ő ő ő Á Ó Á É Ú Á Á Á ő Á Á Á Á Á É ő ő ű ő ő É ő ő Á Á Ó Ü Á É Á ő Á ő ő ő Á É Ü ő Á Á ő Ö ő ő Á É ő ő ű ő Ö Á Á Ú Á Á Á É É ő ű

Részletesebben

É Ó Ö Á ú Á ú ú ú ú Ó ú ú ú ú ű ú Á ÁÉ Á ű ű ú ú É ú É É ű ű É ű Ú ű Ü ú ű ú Ö Ú ű Ö Ö ú Ő ú ű Ö ú ú Ú Ó ú ú ű ú Ö Ú Ü Á Á Á É Ü ű Ü Ö É Á Ü Ó É Ö É ű Ü Á Á Á ú Ü Ö Á É Ü Á ú Ö Ö ú Ö Á ú É É Ö É Á Á Á

Részletesebben

Á ú ő ú Ú ü Ö ú Á Ó ú ü ő ő ő ú Ö ú É ú ű ü É ü ú ő ő ő ú ú ü ü Ö Ö ú ő ő ű É ü ü ü ú ő ő ú ü ü ő ő ő ú ü ő Ö ű ő ü ő ü ő ő Á É ő ü ő ü ú ú ő ü ü ü ő ü ő Ó ü ü ü ü ú É ő ü ü ü ú ő ü Ó ü ü ő ú ő ő ü ü ú

Részletesebben

Á Á ó ő ő ó Ő ó ó ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Ó ó ő ó ó Ő Ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Á Ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Á Ó ó ó Ő ó ó ó Ó ó Ú ó Ó Ó ó Ó Ó Ő ó Ó ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó ó ó Ó ó ó ó Ó Ú Ó Ó ó ó ő ö Ó

Részletesebben

ö ű ö ö ö ö ü ö ö ü ö ö ö ö ö ö ű ö ü ú ö ö ö ö ű ü ü Ö ü ö ű ű ű ö ú Ü Á Á Á ö ö ú ü ú Ü ö ö ö ö ö ú Ü Ü ö ö Ü ö ü ö ú ö ü ö ü ü Ü ü ű ö ü ö Ü Ú Ü ü Ü ü Ü ú Ü ö ö ü ö ö ű ű ü ö ű Á ö ü ö ö ú ö Ü Á Ü Ő

Részletesebben

Á É ö ö ő ő ő Ú Ü ö ö ő ő ö ú ő ö ő ö ú ü ö Ü Ó ö ö ö ö ö ő ö ú ú ö ü Ü ö ö ö ö ö ö ő ö ö ő ö ü ő ö ő ü Ü Ó Ó ö ö ő Ü Ó ö ő ő ő ő Á ő ő Ü ő ö ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü É ö ö É Ó ő ő ő ő Ü É ő Ó ő ő

Részletesebben

Á Ó Ö Á É É É É Ő ű Á Ó ű Ö ű ű ű Ó ű Ö Ú Ö Ú ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ü Á ű ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű Ö ű ű Ü ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű ű ű ű ű Á Á ű É ű ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ó Ü Á É Ű ű ű ű ű Á ű ű ű Á É ű Ú Ó

Részletesebben

ö Á É É ö ö Ö ö ű ö ő ö ő ö ú ü ö Ü ö ö ö ö ü ö ú ö ő ü ö Ú ü ü ö Ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ü ő ö ú ö ö ü ö ö ö ö ő ő ö ű ö ö ű ö ö ő Ü ö Ü ö ü Ü ö ö ö ú Ó ö ö ö ö ö ő ö ö ú ö ő ö ö ő ő ö ö ö ü ö ö É ö

Részletesebben

É ú ú Á É ú É ű Á Ú ú ú ú ű ú É ű ú ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ű ű ú Á Á ű É É ú ú ú ú ú ú ű Ü ű ű ű Ö Ú ú Ú ú ű ú ú ű ú ű ű ú ú Ö ű ú ú ú ű ű ű ű ú ú É É ű ű É É ú ú ű Á ú ú ú É Ú ű ú ú ű ú ú ú Ü ú

Részletesebben

Á ő ő ő ö ö Ó ő ú ö Á É É ü Ö ő ö ő ő ö Ó ö Ú Ó ő ő ő ö Ö Ú Ú ő Ö ú ö ő ú ú ú Ó ö Ó Ó Ú Ú Ú Ú Ö Ó ő ő ú ő ű ü ő ö ö ö ő ü Ó Ó ő ő Ó ö Ó Ó ü ő ő Ó ő ö ő ő Ó ő ő ő Ú ö ő Ó Ó ő Ó ő Ö ő ö ő ü ü ű ö ö ö Ó ö

Részletesebben

É É Á É É ó ó ö ű ó ó ó ű ó ö ö ű ó ó ő ö ű ó ó ű ú ö ű ó ó ó ó ö ű ó ó ó ö ű ő ő ő ó ö ű ú ö ó ó ó ú ő ő ü ó ó ó ö ű ű ö ő ó ú ó ö ü ö ű ó ó ö ő ö ó ö ö ő ő ö ó ő ö ő ó ő ó ő ú ú ö ű ó ú ö ő ű ö ó ó ó

Részletesebben

Á ö ü ö ő ö ű ö ú ú ö ú ő ő Á ő ő ö ú ü ő ő ú ő ő ő ő ö ü ő ő ú ő ö ö ü ü ő ö ü ü ö ő ú ő ő ő ö ú ú ö ö ú ő ü ü Ü ő ö ő ű ü ö ú ú ú ö ő ö ő ö ú ö ű ő ő ö ő ö ü ö É É É É Ú É É É É É öö É É ő É ö É

Részletesebben

Á Á é é ő ö ó é é é é é ő é é é ő ő ő é ü ő ó ó ó ö ö é é ő é ő é ő ö é é é é é é é ő é ű ő é é é é é ó ő ö é ú ö é ö é é ö ő ó ő ó é ő é ő ő é ő ó ó é ő ő é é ü ő é ó é ö ő é ő é ó ő é é ő é é ő é é é

Részletesebben

ö ő ö Ö ö ó ő ő ő ú ö ö ő ó ü ö ö ő ő ő ő ő ö ő ö ő ó ő ö ő ő ő ú ó ő ö ó ö ő ó ö ő ő ő ó ő ő ő ő ö ö ő ö ő ó ú ö ö ő ő ó ő ő ú ő ü ő ó ö ö ő ő ő ü ö ö ő ó ó ö ő ő ö ő ö ö ö ö ő ő ő ü ű ö ö ő ő ó ö ö ö

Részletesebben

ö ü ö ú ú ö Á Ú ü ö ö ü ű É ú ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ö ű ú ü ö ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ü ö ű ű ú ö ü ö ö ö ű ö ű ö ö ü ú ü ö ü ö ü ü ö ö ö ö ö ü ö ű ü ö ö ű ö ö ö ö ü ú É ö ö ö ö ö ö ö ú ú ö ö ö ö ö ö ú ú ú ú

Részletesebben

ú Ö ó ú ó ú Ö ő ü ú ő ó ü ú ő ü ú ő ó ó ó ó Ö ő ü ü ü ü ő ú ű ü ú Ö ő ü ő ó ü ü ü ő ő ő ü ó ő ü ú ő ü ő ő ő ó ó ő ó ó ü ő ó ü ó ó ü ú ó ó ő ú Ö ó ü ó ő ó ő ó ő ó ó ü ó ó ó ó ú ő ü ó ü ú ó ő ü ó ő ő ő ü

Részletesebben

ú Á ö ü ö ú ű ü ü ö ö ű ö ö ö ü ö ü ö ű ü ö ú ú ü ü ü ú ö ö ö ű ű ü ú ű ü ö ö Á ö ü ű ö ö ü ö ü ö ö ü ö ö ü ö ö ö Á ü ú ö ö ü ö ö ö ú ö ü ö ö ú ú ü ö ű ö ö ö úö ö ö ö ö ö ű ö ú ö ö ö ü ü ö ú ö ö ú ö ö

Részletesebben

ü Ü ö ö ö Á ő ö ö ö ü ú ö ő Á ő ö ő ü ú ő ő ő ö ö ö ő ú ő ő ő ö ő ö ű ő ő ő Ú ö ü ő ő ú ú ö ő ö ő ú ú ő ú ö ö ő ú ő ü Ü ö ő É ő ő ü ö ő ú ő ö ű ő ő ü ő Ú ű Ö ü ő ú ő ő ő ú Ú ü ö ő ő ú ő ű ő ö ö ü ö ö ő

Részletesebben

Jegyzıkönyv. A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: -- A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:--

Jegyzıkönyv. A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: -- A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:-- Jegyzıkönyv amely készült a Településfejlesztési,Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 2014. március 24-én 17 óra 15 perctıl kezdıdıen, a Pilisi Polgármesteri Hivatal tanácstermében (2721. Pilis,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 13-án, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2016. KIVONAT. A 2016. január 21-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Az óvodai előjegyzés időpontja:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2016. KIVONAT. A 2016. január 21-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Az óvodai előjegyzés időpontja: 1/2016. A 2016. január 21-én megtartott képviselő-testületi ülésről. 1/2016. (I.21.) sz. önkormányzati határozat: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016. évi

Részletesebben

Á Á É É É ö É Ó ú Á ú Á Á Á Á ö Á ő ű ú ö ö ú ű ú É ő ö ú ú ű ö ű ő Ú Ú ú ő ö ö ő ö ö Á ö Á ö ú ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ő ö ö ö ö ő ö Á ö ő ö ö ő ú ú ö ö ő ö ö ö ö ú ö ú ö ő ú ö ö ö ö ö ú ö ú ú ö Ú ő ű ő ö

Részletesebben

ö É ö ö ő ő ö ó ó ú ő ó ö ö ő ő ö ö ó ű ű ó ú ó ő ő ö ű ó ő ö ö ű ű ó ú ő ó ó ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ő ö Ü Ü ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ó Ü Ü ó ő ő ű ö ö ű ű ű ű ő ö ó ű ó ö ű ö ó ö ó ö ő ó ö ö ő ó ö ö ö ű Ö ö ö

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 2-án megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 7-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés KEOP

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 7/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények helyiségeinek használatba adásáról, bérbe adásáról, a helyiségbérletek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ügyiratszám: 769-18/2015.

Jegyzőkönyv. Ügyiratszám: 769-18/2015. Ügyiratszám: 769-18/2015. Jegyzőkönyv Készült: 2015. április 29-én 18.00 órakor kezdődő, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Neszmélyi Kirendeltségének Tanácstermében (2544 Neszmély, Fő u. 129.) tartott

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Az ülés helye: M vel dési Ház nagyterme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. március 13-án 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1635/4/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2015. március 25. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 20/2015.(III.25.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. november 13-án a Városháza emeleti kistermében 7 45 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Tövishát Lakópark Társasház Tulajdonosainak Közössége 1186. Budapest Csáth Géza utca 1-3 és Visnyovszky Lajos utca 2-4. 2011. A Budapest, XVIII ker., Csáth Géza utca 1-3,

Részletesebben

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. április 26-án 17 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. április 26-án 17 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-10/2011. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 28-án 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 28-án 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 28-án 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Nagy András polgármester Patyi Norbert alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. május 14-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 10. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. december 10. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet Budaörs Város Önkormányzata BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ a 12/2004. (III.24.) ÖKT. sz. és a 16/2004.(IV.07.) ÖKT. sz. 19/2004.(IV.20.) ÖKT. sz., 38/2004.(VI.24.),

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-11/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. NOVEMBER 12-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

E l ő t erjesztés Kéthely Község Önkormányzat 2014 évi munkatervére

E l ő t erjesztés Kéthely Község Önkormányzat 2014 évi munkatervére E l ő t erjesztés Kéthely Község Önkormányzat 2014 évi munkatervére Kéthely Község Önkormányzata Képviselőtestületének többszörösen módosított 6/1999./IV.29./sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester,

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. január 30-án Dunaalmás

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 21-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. február 18-i üléséről Határozat: 15 32/2010.(II.18) számú Rendelet: 2/2010.(II.19.) 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Barlahida. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év augusztus hó 27. napján. megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Barlahida. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év augusztus hó 27. napján. megtartott nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év augusztus hó 27. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 22/2015.(VIII.27.) 23/2015.(VIII.27.) 24/2015.(VIII.27.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-17/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 23-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben