Pilis Város Önkormányzata lakás-és nem lakáscélú helyiségei, beépítetlen földrészletei (vagyon)gazdálkodásával összefüggı koncepciója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pilis Város Önkormányzata lakás-és nem lakáscélú helyiségei, beépítetlen földrészletei (vagyon)gazdálkodásával összefüggı koncepciója"

Átírás

1 Pilis Város Önkormányzata lakás-és nem lakáscélú helyiségei, beépítetlen földrészletei (vagyon)gazdálkodásával összefüggı koncepciója A Koncepciót Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, a Képviselı-testület október hó 25. napján megtartott, nyilvános és rendes ülésén meghozott 256/2007. (X.25.) sz. önkormányzati határozatával fogadta el. Pilis, október 31. (Szabó Márton) polgármester (dr. Csiki Gábor) jegyzı 1

2 Pilis Város Önkormányzata lakás-és nem lakáscélú helyiségei, beépítetlen földrészletei (vagyon)gazdálkodásával összefüggı koncepciója Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete - a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló, többször módosított évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.), a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló, többször módosított évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.), továbbá az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) keretei között - Pilis Város Önkormányzata tulajdonát képezı lakás-és nem lakáscélú helyiségei, valamint beépítetlen földrészletei (vagyon) gazdálkodásával összefüggésben, az alábbi koncepciót fogadja el: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Fogalomhasználat (1) Lakás: a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló, többször módosított évi LXXVIII. törvény 91/A alpontjai alatt meghatározottak. (2) Nem lakás célú helyiség: a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló, többször módosított évi LXXVIII. törvény 91/A. 12. alpontjai alatt meghatározottak. (3) Földrészlet: az ingatlan-nyilvántartásról szóló, többször módosított évi CXLI. törvény 11. -ában meghatározott földrészlet, függetlenül annak belterületi, vagy külterületi jogi minıségétıl, minısítésétıl. 2. Koncepció hatálya (1) E koncepció hatálya kiterjed Pilis Város Önkormányzata tulajdonát képezı, valamennyi lakás-és nem lakáscélú helyiségre (a továbbiakban együtt: helyiség), továbbá beépítetlen ingatlanra, földrészletre (a továbbiakban: földrészlet). (2) E koncepció határozza meg Pilis Város Önkormányzata tulajdonát képezı, valamennyi lakás-és nem lakáscélú helyiség, valamint beépítetlen földrészlet vonatkozásában a) a helyiség építésével, átépítésével, belsı felújításával, bıvítésével, beruházásával (a továbbiakban együtt: kivitelezésével), b) a helyiség, beépítetlen földrészlet vásárlásával, c) a helyiség, beépítetlen földrészlet bérbe adásával, d) a helyiség üzemeltetésével, mőködtetésével, e) a helyiség, beépítetlen földrészlet használatba adásával, f) a helyiség, beépítetlen földrészlet értékesítésével összefüggı - Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lak-és helyiségbérlet 2

3 mértékérıl szóló 23/2007. (IX.05.) sz. önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Ör.), valamint Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 5/2004. (I. 29.) sz. önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: R.) meg nem határozott általános elveket, rendelkezéseket. 3. Alapvető rendelkezések (1) Pilis Város Önkormányzata tulajdonát képező helyiségek (lakások, nem lakás célú helyiségek), beépítetlen földrészlet feletti rendelkezés (használatba adás, hasznosítás, ún. gyümölcsöztetés) joga Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testületét illetik meg. (2) Pilis Város Önkormányzata bármely helyiséggel, beépítetlen földrészlettel összefüggő gazdálkodás (rendelkezés) során a lakástörvénnyel (Ltv.), a Polgári Törvénykönyvvel (Ptk.), valamint az államháztartási törvénnyel (Áht.) összhangban - a polgári jog alapelveit szem előtt tartva a jó gazda módjára jár el. (3) A koncepció készítésének és elfogadásnak célja, hogy megteremtse Pilis Város Önkormányzata tulajdonában lévő helyiségekkel, beépítetlen földrészletekkel történő célszerűbb és eredményesebb gazdálkodás feltételeit. (4) Amennyiben az Ör. másként nem rendelkezik, Pilis Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkormányzat tulajdonát képező helyiségekre vonatkozó bérbeadói jogok és kötelezettségek folyamatos gyakorlásával, a Bérbeadó képviseletével a polgármestert bízza meg (a továbbiakban: bérbeadó képviselője). (5) Amennyiben az R. másként nem rendelkezik, Pilis Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkormányzat tulajdonát képező beépítetlen földrészlettel összefüggő bérbeadói jogok és kötelezettségek folyamatos gyakorlásával, a Bérbeadó képviseletével a polgármestert bízza meg (a továbbiakban: bérbeadó képviselője). KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK 4. A helyiség kivitelezése, beruházás (1) Pilis Város Önkormányzata célul tőzi ki, - a beépítetlen, belterületi ingatlanokkal történı eredményesebb gazdálkodása végrehajtása érdekében, - hogy a jelen önkormányzati ciklus idıtartama alatt megvizsgálja a település ún. Bazsami részén egy lakópark felépítésének, kialakításának lehetıségét, részben önkormányzati finanszírozás, részben külsı befektetı (pénzintézet) bevonásával. (2) Pilis Város Önkormányzata célul tőzi ki, hogy az (1) pontban foglalt cél teljes, vagy részbeni megvalósulása esetén, a felépített, kivitelezett lakópark (önkormányzati tulajdonú albetétek, lakások nem lakás célú helyiségek) késıbb meghatározandó hányadát tartósan önkormányzati lakás, vagy nem lakás célú helyiségként hasznosítja, mőködteti a jövıben. (3) Pilis Város Önkormányzata célul tőzi ki, hogy pénzügyi évben - az orvosi rendelı átalakításával, belsı felújításával összefüggésben legalább négy darab 3

4 önkormányzati tulajdonú lakóingatlant felújíttat, vagy legalább négy darab új lakóingatlant (albetétet) épít, elsıdlegesen az Önkormányzat, vagy annak valamely intézménye mőködéséhez elengedhetetlenül szükséges, a településen, kistérségben, vagy megyében hiányzó szakmacsoportban ( hiányszakmában ) dolgozó személy felvétele, alkalmazása, a folyamatos és rendszeres munkaerı gazdálkodás biztosítása érdekében. (4) Pilis Város Önkormányzata célul tőzi ki, hogy december 31. napjáig, az Önkormányzat Dózsa Gy. u. 33. szám alatti épületcsoportjában meglévı, egy darab önkormányzati tulajdonú lakás célú helyiségét a tárgyi épületcsoport rendeltetési módjának pontosítását, valamint a település közoktatási intézményrendszeréhez kapcsolódó épület-és helyiségrendszer felmérését: az Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény bıvítésére vonatkozó tervek elkészültét követıen - lakhatásra alkalmassá teszi, a lakó rendeltetéső helyiségek folyamatosabb kihasználása céljából. (5) Pilis Város Önkormányzata célul tőzi ki, hogy - a település közoktatási intézményrendszeréhez kapcsolódó épület-és helyiségrendszer felmérését: az Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény bıvítésére vonatkozó tervek elkészültét követıen - az Önkormányzat Luther tér 1. szám alatti épületcsoportjában meglévı, egy darab önkormányzati tulajdonú lakás célú helyisége rendeltetésérıl, valamint az Önkormányzat Kossuth L. u. 30. szám alatt épületcsoportjában meglévı, egy darab önkormányzati tulajdonú lakás célú helyisége rendeltetésérıl szeptember 30. napjáig állást foglal. (6) Pilis Város Önkormányzata célul tőzi ki, hogy a település beépítésre szánt részén, értékes helyen lévı, településközponti vegyes, intézményi rendeltetéső övezetben fekvı ingatlanokkal történı eredményesebb gazdálkodás, a település központi részén egy komplex rendeltetéső városház (Polgármesteri Hivatal - Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat - Könyvtár közösségi tér) kialakítása érdekében, a jelen önkormányzati ciklus idıtartama alatt megvizsgálja a Pilis, Kávai u. 1. szám alatti ingatlanon lévı önkormányzati könyvtár, valamint a hozzá kapcsolódó önkormányzati tulajdonú, szolgálati jelleggel bérbe adott lakás, valamint (alacsony jövedelmezıségő) nem lakás célú helyiség más célú hasznosításának lehetıségét. (7) Pilis Város Önkormányzata célul tőzi ki, hogy a település egészségügyi alap- és szakellátására, összevont központi orvosi ügyeleti feladat ellátására alkalmas új építmény, létesítmény évi kivitelezését, mőszaki átadását-átvételét, mőködésbe helyezését követıen, a település belterületén fekvı Pilis, Rákóczi u. 40. szám alatti orvosi rendelı épülete, illetve az ingatlan más célú hasznosításáról június 30. napjáig állást foglal. (8) Pilis Város Önkormányzata célul tőzi ki, hogy az Önkormányzat Rákóczi u. 67. szám alatti épületcsoportja (jelenleg: 2 albetét, lakás) rendeltetését, illetve jövıbeni (tartós, vagy egyszeri) hasznosítását az Önkormányzat évi költségvetésének tárgyalásával egyidejőleg, végleges jelleggel rendezi. (9) Pilis Város Önkormányzata célul tőzi ki, hogy a település sajátos külterületén (volt zártkerti területén) lévı, természetben felépítményes ingatlanokat június 30. napjáig felméri, egyúttal a település sajátos külterületén (volt zártkerti) lévı, beépítetlen ingatlanokkal történı eredményesebb gazdálkodása céljából: a) egyes ingatlanok értékesítésére, b) egyes szomszédos zártkerti ingatlanok megvásárlására, vagy cseréjére, c) egymás mellett fekvı, külterületi (volt zártkerti) ingatlanok összevonására, 4

5 d) az a-c) pontban foglaltak hiányában, a tárgyi ingatlanok haszonbérbe adására, vagy tartós használatba adására összevont koncepciót alakít ki. (10) Pilis Város Önkormányzata célul tőzi ki, hogy a település jelenlegi (és várható) településszerkezeti terve rendelkezései alapul véve nem hasznosítható, a település belterületén fekvı, önálló építési célú telekingatlanként nem hasznosítható ingatlanokat, - elsıdlegesen a szomszédos ingatlanok tulajdonosainak történı értékesítés, vagy közterületi rendeltetéső pavilon létesítése (tartós bérbe adás) céljából január 31. napjáig felméri. (11) Pilis Város Önkormányzata célul tőzi ki, hogy a 4. fejezet (8) pontjában rögzített felmérések elvégzését, koncepció kialakítását követıen, december 31. napjáig a település bel-és külterületén lévı, jelenleg nem építési rendeltetéső ingatlanok átmeneti (rövid, vagy középhosszú távú) hasznosítására: a) elsıdlegesen bérbe vagy haszonbérbe adására, b) másodsorban folyamatos mőveltetésére pályázatot ír ki, pályáztatást hajt végre. (12) A Képviselı-testület célul tőzi ki, hogy a cél megvalósítására alkalmas területek felkutatásával és pénzügyi forrás biztosításával olyan beruházási környezetet teremt, hogy ipari létesítmények, beruházások telepedjenek meg Pilisen. 5. A helyiség, beépítetlen földrészlet vásárlása (1) Pilis Város Önkormányzata célul tőzi ki, hogy az önkormányzati vagyonnal történı felelıs gazdálkodás, az önkormányzati vagyon növelése érdekében esetleges ingatlan vásárlásokat az alábbi - nem sorrendi - célok megvalósítása érdekében hajt végre: a) tárgyi ingatlanon fennálló tulajdonközösség megszüntetése, b) településrendezési terv(ek) végrehajtása, c) az Önkormányzat valamely költségvetési szerve, intézménye mőködéséhez kapcsolódó tárgyi ingatlannal összefüggésben elızetesen ismert, pontos rendeltetési mód megvalósítása (pl. valamely helyiségbıl intézményi funkció, feladat kiváltása) d) a települést érintı helyi, térségi, regionális közúti közlekedési hálózat fejlesztésekbıl adódó gazdasági elınyök kiaknázása. (2) Pilis Város Önkormányzata célul tőzi ki, hogy az önkormányzati vagyonnal történı felelıs gazdálkodás, az önkormányzati vagyon növelése érdekében, az esetlegesen közérdekő ingatlan vásárlások biztosítása céljából az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló, többször módosított évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 17. -ában meghatározott, a településrendezési feladatok megvalósulását biztosító, alábbi sajátos jogintézményeket: a) építésjogi követelmények, b) tilalmak, c) telekalakítás, d) elıvásárlási jog, e) kisajátítás, f) helyi közút céljára történı lejegyzés, g) útépítési és közmővesítési hozzájárulás, 5

6 h) településrendezési kötelezések, i) kártalanítási szabályok, j) településrendezési szerzıdés, beépíti a Képviselı-testület által meghozott 118/2005. (IX.28.) sz. önkormányzati határozatával elfogadott, (idı közben módosított) településszerkezeti terve, valamint a Képviselı-testület által megalkotott 23/2005. (IX.28.) sz. önkormányzati rendeletével kihirdetett Helyi Építési Szabályzatról szóló, (idı közben) módosított 23/2005. (IX.28.) sz. önkormányzati rendelet következı módosítása során. (3) Pilis Város Önkormányzata célul tőzi ki, hogy a (2) pontban foglalt célok megvalósítása érdekében a település jelenleg hatályos településszerkezeti terve és Helyi Építési Szabályzata módosítását az Önkormányzat pénzügyi kerete terhére évben megrendeli, illetve ezen településrendezési tervek felülvizsgálatát megkezdi. 6. A helyiség, beépítetlen földrészlet bérbe adása (1) Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati bérlakásokat - alacsony számukra tekintettel, és alapul véve - elsődlegesen szolgálati jelleggel, és szociális helyzet alapján adja bérbe. (2) Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzati bérlakásokat alacsony számukra tekintettel, és alapul véve az önkormányzati bérlakásokat piaci viszonyok alapján másodsorban adja bérbe. (3) Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében a település polgármestere az önkormányzati bérlakások tekintetében a lakáscserét eseti jelleggel vizsgálja, engedélyezheti mely döntéséről (a Képviselő-testület soron következő ülésén) tájékoztatja a Képviselőtestületet. (4) Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében a település polgármestere az önkormányzati bérlakások tekintetében az elhelyezési kötelezettséget eseti jelleggel vizsgálja, engedélyezheti mely döntéséről (a Képviselő-testület soron következő ülésén) tájékoztatja a Képviselő-testületet. (5) Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében a település polgármestere az önkormányzati bérlakások tekintetében a bérleti jogviszonyt, annak az Ltv-ben meghatározott esetében történő folytatása jogcímén, eseti jelleggel vizsgálja, engedélyezheti mely döntéséről (a Képviselő-testület soron következő ülésén) tájékoztatja a Képviselő-testületet. (6) Pilis Város Önkormányzata célul tőzi ki, a jelen Koncepció kiadását követıen folyamatosan vizsgálja annak lehetıségét, hogy a jövıben az önkormányzati bérlakások eseti vagy hosszabb távú bérbe adásának lehetısége az alábbi szakmacsoport képviselıi, illetve az Önkormányzat által fenntartott és mőködtetett intézmény által hosszú távon foglalkoztatottak részére is biztosítva legyen: 6

7 a) Polgármesteri Hivatal rendszeresen foglalkoztatott köztisztviselıje (különösen: magasépítı mérnöki végzettség, mélyépítı mérnöki végzettség, környezetvédelmi mérnöki végzettség, felsıfokú pénzügyi végzettséget igénylı munkakör tekintetében), b) egészségügyi közalkalmazott / települési háziorvosi feladatokat ellátó orvos, c) közoktatás vezetıi végzettséggel, magasabb vezetıi megbízással rendelkezı pedagógus, d) kifejezetten hiány tantárgyat oktató pedagógus a település két iskolai oktatási intézményei közötti áttanítás lehetıségét figyelembe véve, e) családsegítő, gyermekjóléti munkakört betöltő személy, f) rendırségi munkatárs (létszámhiány esetén). (7) Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a (6) pontban foglalt célok kitőzése érdekében az Önkormányzat tulajdonát képezı lakások szolgálati jellegő bérbe adása során, az alábbiak szerint foglal állást: (7.1) A kérelem teljesítésénél előnyt jelent: a) ha a köztisztviselő, közalkalmazott, munkavállaló (a továbbiakban együtt: munkavállaló) kifejezetten rossz lakáskörülmények között él, vagy b) ha a munkavállaló hosszabb ideje áll közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban, illetve munkaviszonyban a munkáltatóval, vagy c) ha a munkavállaló településen történő letelepedése a település kiemelt érdekét szolgálja, vagy d) ha a munkavállaló felújításra szoruló önkormányzati lakást is elfogad, és vállalja annak saját költségen történı helyrehozatalát, a bérbeadóval e tárgyban kötött külön megállapodás keretei között. (7.2) A benyújtott kérelmek elbírálásánál a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli véleményét ki kell kérni. A Képviselő-testület kiköti, amennyiben önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadására, bérleti jogviszonyának meghosszabbítására vonatkozó kérelem megtárgyalására kerül sor, úgy az adott intézmény vezetője köteles a kérelemmel összefüggésben, a bérleti szerződés meghosszabbítására vonatkozó álláspontját: érveit és ellenérveit írásban rögzíteni a bérbeadó Képviselő-testület részére. (7.3) Az önkormányzati lakás szolgálati jelleggel a közszolgálati jogviszony vagy közalkalmazotti jogviszony, vagy munkaviszony fennállásának időtartamára, de legfeljebb 5 év, határozott időtartamra adható bérbe. (7.4) A Képviselı-testület úgy foglal állást, hogy az Önkormányzat által június 30. napjáig meghosszabbított, nem határozatlan idıtartamra bérbe adott lakások vonatkozásában a (7.3) alpontban rögzített állásfoglalás szerint jár el. (8) Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Önkormányzat tulajdonát képezı lakások szociális jellegő bérbe adása során, az alábbiak szerint foglal állást: (8.1) Az Önkormányzat tulajdonát képezı szociális bérlakás határozott idıtartamra, legfeljebb kettı év idıtartamra adható bérbe. (8.2) A szociális jelleggel bérbe adott lakás bérbeadásának feltételeit kettő évente, a bérleti szerződés lejárta előtt felül kell vizsgálni. 7

8 (8.3) Az Önkormányzat legfeljebb további kettő év időtartamra szóló bérleti szerződést köt a bérlővel. (9) Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Önkormányzat tulajdonát képezı lakások piaci alapú (költség elvő) bérbe adása során, az alábbiak szerint foglal állást: (9.1) Az Önkormányzat tulajdonát képezı önkormányzati bérlakás - piaci alapú (költség elvő) bérbeadás során, - határozott, vagy határozatlan idıtartamra is köthetı. (9.2) A Képviselő-testület az önkormányzati lakás ún. piaci viszonyok alapján történő bérbeadása esetén, - meghatározott feltételek szerinti - pályázatot írhat ki. (9.3) A pályázat meghirdetésénél biztosítani kell a nyilvánosságot, melynek eljárási szabályait és feltételeit a mindenkor hatályban lévő Ör. határozza meg. (10) Bármely helyiség bérbe adására vonatkozó kérelemben foglaltaknak az Ltv-vel, a Ptk-val, illetve az Ör-rel való összhangját, a kérelem valósággal való egyezőségét Pilis Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának minden esetben vizsgálnia szükséges. (11) A Képviselő-testület amennyiben a bérlő-jelölt az Ör. 1. számú függelékét képező, ajánlásként csatolt blanketta lakásbérleti szerződéshez írásban, vagy jegyzőkönyvbe foglaltan, előzetesen kiegészítést, észrevételt nem tesz - a rendelet 1. számú függelékét képező, ajánlásként csatolt blanketta lakásbérleti szerződés tartalmát, teljes körűségét vizsgálja meg (veszi alapul). (12) A Képviselő-testület amennyiben a bérlő-jelölt az Ör. 2. számú függelékét képező, ajánlásként csatolt blanketta helyiségbérleti szerződéshez írásban, vagy jegyzőkönyvbe foglaltan, előzetesen kiegészítést, észrevételt nem tesz - a rendelet 2. számú függelékét képező, ajánlásként csatolt blanketta helyiségbérleti szerződés tartalmát, teljes körűségét vizsgálja meg (veszi alapul). 7. A helyiség üzemeltetése, mőködtetése (1) A bérbeadó Önkormányzat gondoskodik a) az épület, a tető szerkezet karbantartásáról, az épület központi berendezései állandó üzemképes állapotáról, - a falak és a közös használatra szolgáló helyiségek állagában is, az épület központi berendezéseiben keletkezett hibák, hiányosságok kijavításáról, megszüntetéséről, b) a helyiségben lévő elektromos, gáz, víz, és szennyvíz vezetékek valamint érintésvédelmi rendszerek szükség szerinti karbantartásáról, cseréjéről, felújításáról, vagy a hatósági előírásoknak megfelelő átalakításáról, folyamatos működtetéséről, c) a helyiségekben, a kifejezett falbontással járó belsı közmő vezeték hálózat, a csempe, oldalfalazat javításáról, kicserélésérıl, felújításáról, a helyiség(ek) padlózatának, valamint nyílászáróinak javításáról, kicserélésérıl, d) a helyiség ajtóinak, ablakainak, és burkolatainak szükség szerinti felújításáról, cseréjéről, 8

9 e) az épület, valamint az épületet körülvevő telekrészek, továbbá a közös használatra szolgáló helyiségek, és közös területek szükség szerinti megvilágításáról, illetve kerti vízvételi lehetőség biztosításáról. (2) Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy foglal állást, hogy az (1) pontban meghatározott feladatok részbeni fedezése, ellentételezése érdekében a megállapított lakbér mértékét minden évben tárgy évente, a tárgyévet megelőző év december 31. napjáig felülvizsgálja és meghatározza a következő évre érvényes lakbér összegét. (3) Az önkormányzati helyiség tárgyévre érvényes és hatályos bérleti díját, mértékét Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében évente, a település polgármestere a tárgyév január 31. napjáig írásban ún. díjkiközléssel - állapítja meg a bérlő részére. (4) A bérbeadó nevében, Pilis Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Gazdálkodási iroda útján - évente legalább két alkalommal köteles ellenőrizni a helyiség rendeltetésszerű használatát és a bérlőt terhelő szerződésszerű kötelezettségek teljesítését. Az ellenőrzés munkanapokon - a bérlő előzetese értesítése mellett óra között végezhető. A bérlő vagy annak meghatalmazottja a helyszíni ellenőrzéseket tűrni köteles. (5) A bérbeadó nevében eljáró Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala illetékes ügyintézője köteles a helyiséget komfortfokozatának megfelelő berendezésekkel együtt a bérleti szerződésben megjelölt időpontban, tisztán és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, leltárív szerint a bérlő használatába átadni. (6) A helyiség rendeltetésszerű használatra akkor alkalmas, ha tiszta, valamint az épület központi berendezéseinek helyiségben lévő részei és a komfortfokozatának megfelelő berendezései üzemképes állapotban vannak. (7) Pilis Város Önkormányzata célul tőzi ki, hogy a jelen önkormányzati ciklus idıtartama alatt megvizsgálja az Ltv. 35. (2) bekezdésében meghatározott, az Ltv. 91/A. 18. pontja alatt részletezett külön szolgáltatás egy része bevezetésének lehetıségét, - különösen az önkormányzati lakás (lakópark) bérlıi vonatkozásában. Az Ltv. rendelkezései szerint, a külön szolgáltatások köre: a) takarítás, b) felvonó használatának biztosítása, c) rádió és tv-adók vételének biztosítása központi antennáról, d) központi főtés és melegvízellátás, e) vízellátás és a csatornahasználat, csatornával nem rendelkezı épületeknél szennyvízelszállítás, f) közös helyiségek energia ellátása g) szemétszállítás. (8) Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy foglal állást: az Önkormányzat tulajdonát képező helyiségekkel történő gazdálkodás (döntéshozatal), bérbeadás, bérleti jogviszony meghosszabbításának vizsgálata során mindent elkövet annak érdekében, hogy az önkormányzati helyiségbe ne kerülhessen be jogcím nélkül tartózkodó személy. 9

10 (9) Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati lakás bérlőjének lakbértámogatást nem nyújt. (10) Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy foglal állást, a jelenleg meglévő helyiség állományból - az Ör ában meghatározott elemi csapás, megsemmisülés, vis maior helyzet bekövetkezte esetére - legalább 1 db lakó rendeltetésű ingatlant (albetétet) folyamatos tartalékba helyez. 8. A helyiség, beépítetlen földrészlet használatba adása (1) Pilis Város Önkormányzata célul tőzi ki, hogy az Önkormányzat tulajdonát képezı helyiségeket alacsony számukra tekintettel, és alapul véve bármely társadalmi (jogi személyiséggel, vagy a nélkül mőködı) szervezet részére kizárólagos jelleggel nem adja (ellenérték nélküli) használatba. (2) Pilis Város Önkormányzata célul tőzi ki, hogy az Önkormányzat tulajdonát képezı helyiségeket osztott használattal, nem kizárólagos jelleggel bármely társadalmi (jogi személyiséggel, vagy a nélkül mőködı) szervezet részére írásban a mőködtetésre vonatkozólag meghatározott felelısségi rend és szabályok meghatározásával adja - adja használatba a helyi, vagy ágazati jogszabály keretei között (közmővelıdési intézmény esetében - az Önkormányzat közmővelıdési feladatairól, a helyi közmővelıdési tevékenység támogatásáról szóló, mindenkor hatályos önkormányzati rendelet keretei között). (3) Pilis Város Önkormányzata célul tőzi ki, hogy a 4. fejezet (8) pontjában rögzített felmérések elvégzését, koncepció kialakítását követıen, december 31. napjáig a település bel-és külterületén lévı, jelenleg nem építési rendeltetéső ingatlanok átmeneti (rövid, vagy középhosszú távú) hasznosítására: a) elsıdlegesen bérbe vagy haszonbérbe adására, b) másodsorban folyamatos mőveltetésére pályázatot ír ki, pályáztatást hajt végre. 9. A helyiség, beépítetlen földrészlet értékesítése (1) Pilis Város Önkormányzata célul tőzi ki, hogy a 4. fejezet (9) pontjában rögzített felmérések elvégzését, koncepció kialakítását követıen, december 31. napjáig a település belterületén fekvı, önálló építési célú telekingatlanként nem hasznosítható ingatlanokat ( ún. közterületi kiterjesedéseket ) felajánlja megvételre a szomszédos ingatlanok tulajdonosai részére, az ingatlan fekvése, területi elhelyezkedése, a szomszédos ingatlannal történı összecsatolása esetén, annak jövıbeni hasznosíthatósága, rendeltetése alapulvételével - a piaci vételár, vagy azt megközelítı vételár ellenében gazdaságos mőveltetés hiányában. Pilis Város Önkormányzata célul tőzi ki, hogy a jelen pontban foglalt feladat végrehajtása során az 5. fejezet (3) pontjában foglaltak szerint jár el: a település jelenleg hatályos településszerkezeti terve és Helyi Építési Szabályzata módosítására irányuló szabályozási anyagokat figyelembe veszi. 10

11 (2) Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete bármely helyiség elidegenítésébıl származó bevételeket az Önkormányzat tárgyévi költségvetésében elkülönítetten tartja nyilván és kezeli. (3) Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a helyiségek elidegenítésébıl származó bevételeket más, tartós önkormányzati vagyon, vagyoni értékő jog vásárlása, megszerzése céljából használja fel. Pilis Város Önkormányzatának a lakás-és nem lakáscélú helyiségei, beépítetlen földrészletei (vagyon)gazdálkodásával összefüggı koncepcióját a Képviselı-testület október hó 25. napján megtartott, nyilvános és rendes ülésén meghozott 256/2007. (X.25.) sz. önkormányzati határozatával fogadta el. Pilis, október hónap 31. napján. Szabó Márton polgármester dr. Csiki Gábor jegyzı 11

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 9/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 7/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények helyiségeinek használatba adásáról, bérbe adásáról, a helyiségbérletek

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról,

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1..

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról Budaörs Város Önkormányzat

Részletesebben

amely egyrészről másrészről

amely egyrészről másrészről M U N K A M EG O S Z T Á S I M E G Á L L A P O D Á S amely egyrészről másrészről harmadrészről PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE székhely: 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47. adószám: 15730655-2-13

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ALAPÍTÁSÁBAN LÉVİ GERJE-FORRÁS NONPROFIT KFT. JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ALAPÍTÁSÁBAN LÉVİ GERJE-FORRÁS NONPROFIT KFT. JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA 170/2014. sz. elıterjesztés 1. sz. melléklete (Javasolt változások félkövér dılt betővel jelezve) PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ALAPÍTÁSÁBAN LÉVİ GERJE-FORRÁS NONPROFIT KFT. JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA A JELEN

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete A KÉPVISELŐ TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 (változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet megalkotásának célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet megalkotásának célja Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IX.07.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségekbérletéről, elidegenítéséről, a lakbérek

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2012.(III.29.) önkormányzati határozata

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2012.(III.29.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2012.(III.29.) önkormányzati határozata Javaslat az intézményekkel kötendő munkamegosztási megállapodások módosítására Lőrinci Város Képviselő-testülete

Részletesebben

BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 12/2002. (V. 7. ) sz. önkormányzati rendelete a szociális ellátások és a gyermekvédelmi támogatások helyi szabályozásáról szóló 9/2000. (III. 7.) sz. önkormányzati rendelet

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről. ( Módosításokkal egysége szerkezetbe foglalva ) Kiskunmajsa

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra.

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a 2013. július 1. napjától hatályos módosításokkal) 2 A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli

Részletesebben

I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA

I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA Felsőpakony Község Önkormányzatának 4/2009. (III.25.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az 1/2011. (I.31)

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS (Tervezet)

MEGÁLLAPODÁS (Tervezet) 125/2007. (VI. 28.) MÖK határozat 3. sz. melléklete MEGÁLLAPODÁS (Tervezet) amely létrejött a Sümeg Város Önkormányzat Városi Kórház és Rendelőintézetében (Sümeg, Doba) ellátott egészségügyi szakellátási

Részletesebben

78/2012. (III. 22.) Kt. határozat melléklete

78/2012. (III. 22.) Kt. határozat melléklete 78/2012. (III. 22.) Kt. határozat melléklete MEGÁLLAPODÁS amelyet létrejött egyrészről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Székhely: 1173 Budapest, Pesti út 165. Képviseli: Riz Levente

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.)

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.),

Részletesebben

1/2006.(I.30.) r e n d e l e t e. az önkormányzati lakások bérletérıl

1/2006.(I.30.) r e n d e l e t e. az önkormányzati lakások bérletérıl LAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2006.(I.30.) r e n d e l e t e az önkormányzati lakások bérletérıl Lad Község Önkormányzat Képviselı-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL

MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL Melléklet MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ amely létrejött a BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL Budafok Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata (1221

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Apátistvánfalva 72-47/2015.Apát K I V O N A T Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének

Részletesebben

2011. évi CXCIX. törvény. a közszolgálati tisztviselőkről

2011. évi CXCIX. törvény. a közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről Az erős, de az indokoltnál nem nagyobb, a változásokhoz gyorsan és rugalmasan alkalmazkodni képes - a nemzeti érdekeket előtérbe helyező - állam

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Oroszlány Város Önkormányzatának 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA Elfogadás: 2011. november 15. I. Fejezet Általános szabályok 1. Jelen Közalkalmazotti szabályzatot egyrészről a Nyíregyházi Főiskola (képviseli az intézmény

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. június 16-án 16 óra 55 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi Bizottságának

Részletesebben

LAY S HUNGARY RAJONGÓI OLDALON SZERVEZETT JÁTÉKOK ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

LAY S HUNGARY RAJONGÓI OLDALON SZERVEZETT JÁTÉKOK ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA LAY S HUNGARY RAJONGÓI OLDALON SZERVEZETT JÁTÉKOK ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 1.1 A Lay s Hungary Facebook rajongói oldalon ( Rajongói oldal

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. 11. 07. napi módosításokkal egységes szerkezetben, a módosult rendelkezések vastagított betűvel kerültek kiemelésre) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

Együttműködési megállapodás minta

Együttműködési megállapodás minta Együttműködési megállapodás minta mely létrejött egyrészről Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: adószáma:.., törzskönyvi nyilvántartási száma, képviseli. polgármester) a továbbiakban helyi önkormányzat

Részletesebben

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01.

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. től A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ügyfél,

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 182/2014. (XI. 26.) számú h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 182/2014. (XI. 26.) számú h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 Forrás: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600081.tv 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

hatályos: 2013.07.16 -

hatályos: 2013.07.16 - 51/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések megelızésére, az ilyen eszközök használatából eredı kockázatok

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 5741-Kétegyháza, Fő tér 9. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése 2009. Tartalomjegyzék ajánlatkérési dokumentációhoz Útmutató

Részletesebben

Beszámoló Pilis Város Önkormányzata 2006-2010. év közötti idıszakra vonatkozó Gazdasági (Önkormányzati) Ciklusprogramja végrehajtásáról

Beszámoló Pilis Város Önkormányzata 2006-2010. év közötti idıszakra vonatkozó Gazdasági (Önkormányzati) Ciklusprogramja végrehajtásáról JÓVÁHAGYOTT VÁLTOZAT! 2010. SZEPTEMBER HÓ 24. Beszámoló Pilis Város Önkormányzata 2006-2010. év közötti idıszakra vonatkozó Gazdasági (Önkormányzati) Ciklusprogramja végrehajtásáról Pilis Város Önkormányzatának

Részletesebben

Az előterjesztés munkaanyag, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának.

Az előterjesztés munkaanyag, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának. Az előterjesztés munkaanyag, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. március 6-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE. 1.) Napirendi pont

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. március 6-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE. 1.) Napirendi pont Tárgy: Harkány Város Önkormányzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, új közbeszerzési szabályzatának megtárgyalása és elfogadása E L T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015.

Részletesebben

Társulási megállapodás. Preambulum

Társulási megállapodás. Preambulum Társulási megállapodás Preambulum Jelen megállapodást aláíró társult önkormányzatok képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma Név: Kapuvár Város Önkormányzata Címzett: Borsodi Tamás címzetes főjegyző Cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 1. Telefon: +36-96-596-002

Részletesebben

Közalapítványok Tolnai Tudásért Közalapítvány Tolna Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány Tolnai Háló Közalapítvány

Közalapítványok Tolnai Tudásért Közalapítvány Tolna Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány Tolnai Háló Közalapítvány Közalapítványok 1. Tolnai Tudásért Közalapítvány, Tolna, Hısök tere 1. 1.1.Alapító okirat (melléklet) 1.2. Kuratórium tagjai: Szabolcskáné Szentes Ilona kuratórium elnök Hága Lászlóné kuratórium tag Pálinkás

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 119-1/2007.(VI. 11.) számú. h a t á r o z a t a. a 169/2006. (VI. 28.) számú határozat visszavonásáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 119-1/2007.(VI. 11.) számú. h a t á r o z a t a. a 169/2006. (VI. 28.) számú határozat visszavonásáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 119-1/2007.(VI. 11.) számú h a t á r o z a t a a 169/2006. (VI. 28.) számú határozat visszavonásáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és a 169/2006.

Részletesebben

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal.

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának a kerületi polgárok szociális ellátásáról szóló 6/2008. (II.20.), 25/2007. (V.31.), 9/2007. (III.23.), 6/2007. (II.23.), 45/2006. (XII.22.), 31/2006.

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről Változások - 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet - az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről 1. oldal 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 1 / 130 2016.04.20. 11:59 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 2016.01.01 2016.04.30 44 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Az Országgyűlés figyelemmel az államháztartás

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére 10. Tárgy: Lajosmizse, Szabadság tér 13. szám alatti 700 hrsz-ú ingatlanon található víztorony meghatározott

Részletesebben

I. Fejezet Alapelvek

I. Fejezet Alapelvek 1 / 103 2016.03.29. 10:57 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 2016.03.10 2017.12.31 99 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról Az állami feladatok

Részletesebben

AZ ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TARTALMA

AZ ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TARTALMA I. AZ ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TARTALMA Az önköltség számítási szabályzat célja, a vállalkozás gazdálkodásának hatékonyabbá tétele a költséggazdálkodás tervezése, elemzése útján. Szabályozza

Részletesebben

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel.

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 13/2011. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a feln tt korúakra vonatkozó szociális gondoskodásról Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-22/2014/JT Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph.

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph. JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033032 Bársonyné Pálinkás Éva intézményvezető Legitimációs eljárás Elfogadta: Játékország Óvoda nevelőtestülete

Részletesebben

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. március hónap 29. napján tartott ülésén 30/2012.(III.29.) számú határozatával. 1

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról. ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Bevezető rendelkezés

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról. ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Bevezető rendelkezés 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Az Országgyűlés - figyelemmel az államháztartás feladatainak ellátásához szükséges állandó, nem konjunktúraérzékeny és értékálló bevétel biztosítására,

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

[Egységes szerkezet] 1 Módosította a 18/2015. (V. 08.) önkormányzati rendelete

[Egységes szerkezet] 1 Módosította a 18/2015. (V. 08.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (V: 08.) önkormányzati rendeletével módosított 26/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti-műszaki

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2016. február 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2016. február 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére Tárgy: A városi főépítészi státusz létesítése, az állás betöltésére pályázat kiírása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete a helyi adók bevezetéséről (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Nagyberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Zamárdi Város Önkormányzatának 8/2011. (IV.19.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben) 2 I. fejezet* Bevezető rész 1..* *Az Alaptörvény 32. cikk 2.) bekezdése,

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról 3/2007./III.1./ sz.

Részletesebben

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés c) pontjának ca) alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Értelmez rendelkezések 2.

Értelmez rendelkezések 2. Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 11/2015. (IV.09.) számú rendelete egységes szerkezetben a 19/2015.(VI. 19.) számú módosítással a fizet parkolóhelyek m ködtetésér l Harkány Város Képvisel

Részletesebben

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK 2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 41/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és

Részletesebben

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt A FOGYATÉKOS GYERMEKEK, TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁÉRT ORSZÁGOS KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: alapító) a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete Budapest Józsefváros Önkormányzatának 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról, valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési szervek beszerzési eljárásának

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 8. melléklet a 12/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelethez Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 1 A megnevezést módosította

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól 1

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól 1 8/2013. (VI.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hatályos: 2016. január 23-tól Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 8/2013. (VI.14.)

Részletesebben

Temetőszabályzat. Bevezető rendelkezések: I. A Szabályzat területi hatálya, a sírkert adatai:

Temetőszabályzat. Bevezető rendelkezések: I. A Szabályzat területi hatálya, a sírkert adatai: Temetőszabályzat A Temetőszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Fiumei Úti Sírkert Nemzeti Emlékhely használatának általános rendelkezéseit tartalmazza, figyelemmel a temetőkről és a temetkezésről szóló

Részletesebben

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2007.(IX.24.) rendelete a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról a 10/2008.(IV.21.), a 34/2008.(XII.22.),

Részletesebben

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA I. FEJEZET A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA 1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum jogállása 1.1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) a vidékfejlesztési miniszter által irányított,

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester Előterjesztői módosítás a 94951/2012. ikt. számú Döntés a Móra Ferenc Múzeum átvételéről és az ehhez kapcsolódó intézmények alapító okiratainak módosításáról tárgyú előterjesztéshez (19-es napirendi pont)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzati tulajdonban lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Részletesebben

Éghajlatvédelmi kerettörvény. - tervezet: 4. változat - 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum

Éghajlatvédelmi kerettörvény. - tervezet: 4. változat - 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum Éghajlatvédelmi kerettörvény - tervezet: 4. változat - 2010. évi törvény az éghajlat védelmérıl Preambulum Az Országgyőlés az éghajlatvédelmi kerettörvény elıkészítésérıl szóló 60/2009. (VI. 24.) OGY határozatnak

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK Tartalom 2006. 1. szám Tartalom: SZERKESZTŐSÉGI ROVAT JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK Jogszabályfigyelő Közösségi jogszabályváltozások Jogszabályfigyelő Hazai jogszabályváltozások JOGÉRTELMEZÉS A helyi önkormányzatok

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

2013.03.13.Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült napirendek.

2013.03.13.Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült napirendek. 2013.03.13.Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült napirendek. 6/ Napirendi pont A Sárvári Járási Hivatal üzemeltetésére vonatkozó megállapodás módosítása. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA InterEuro Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő: munkanapokon 09 00-12 30,

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

108/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat. HVNOI Hevesi József Általános Tagiskola Hunyadi u. 24. szám alatti telephelyének átadása

108/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat. HVNOI Hevesi József Általános Tagiskola Hunyadi u. 24. szám alatti telephelyének átadása 108/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat HVNOI Hevesi József Általános Tagiskola Hunyadi u. 24. szám alatti telephelyének átadása Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete a HVNOI Hevesi József

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2013. október 1-től Egységesítve: 2013. szept. 27. Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek

Részletesebben

Város Polgármestere. ELŐTERJESZTÉS A közoktatási és kapcsolódó ingatlanhasználati szerződések felülvizsgálatáról

Város Polgármestere. ELŐTERJESZTÉS A közoktatási és kapcsolódó ingatlanhasználati szerződések felülvizsgálatáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A közoktatási és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 242/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

27/2006. (V. 5.) GKM rendelet. az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól

27/2006. (V. 5.) GKM rendelet. az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól 27/2006. (V. 5.) GKM rendelet az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -ának

Részletesebben