Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült napirendek.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013.03.13.Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült napirendek."

Átírás

1 Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült napirendek. 6/ Napirendi pont A Sárvári Járási Hivatal üzemeltetésére vonatkozó megállapodás módosítása. ELŐTERJESZTÉS a Sárvári Járási Hivatal üzemeltetésére vonatkozó módosított megállapodásról Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület 38/2013. /II.14./ számú határozatával jóváhagyta a Sárvári Járási Hivatal üzemeltetésére vonatkozó megállapodást. A képviselő-testület februári ülésén jóváhagyta továbbá a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal március 1. napjától történő létrehozásáról szóló dokumentumokat. A képviselőtestület egyidejűleg tájékoztatást kapott arról, hogy e szervezeti változásra tekintettel az üzemeltetési megállapodás módosítása is szükségessé válik. A már jóváhagyott megállapodás aláírás céljából a Vas Megyei Kormányhivatal részére megküldésre került, azonban időközben felmerült néhány olyan körülmény, amely a megállapodás további módosítását is szükségessé tette. a) A szerződés 7.1. pontja kiegészül a villámvédelmi felülvizsgálat díjával, és a tűzvédelmi feladatok ellátásának költségével (a tűzvédelmi oktatás és ellenőrzés kivételével). E költségeket a felek a használt alapterület arányában osztják meg. E pont változása miatt szükséges a megállapodás 1. számú mellékletének kiegészítése is. b) A szerződés kiegészül azzal, hogy 15. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a 14. pontban foglaltaktól függetlenül a létszámváltozásról 5 munkanapon belül írásban tájékoztatják egymást. Tekintettel arra, vannak olyan költségek (víz, villany, hulladékszállítás) amelyek létszámarányosan kerülnek megosztásra a felek között. c) A további módosítások a megállapodás tartalmát érdemben nem érintik, ilyenek például az egyes pontok számozásának módosítása, bankszámlaszám módosítása, elírások javítása. A jelenlegi létszámok a megállapodás 2. számú mellékletében kerültek rögzítésre, emiatt a járási vagy a közös hivatalnál bekövetkező létszámváltozás egyúttal a szerződés módosítását is szükségessé teszi. Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a létszámváltozás miatt szükségessé váló módosítás esetén hatalmazzon föl arra, hogy a módosított megállapodást a képviselő-testület jóváhagyása nélkül aláírhassam. Javasolom továbbá a képviselő-testületnek, hogy a korábbi tartalmú üzemeltetési megállapodást jóváhagyó határozatát vonja vissza, egyidejűleg pedig hagyja jóvá a módosított tartalmú megállapodást, amelyben Üzemeltetőként már a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal szerepel. 1

2 HATÁROZATI JAVASLAT Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvári Járási Hivatal üzemeltetésére vonatkozó megállapodást a tervezettel megegyező tartalommal jóváhagyja. A képviselő-testület egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert, hogy a jóváhagyott üzemeltetési megállapodást aláírja, felhatalmazza továbbá arra is, hogy létszámváltozás miatt szükségessé váló megállapodás módosítást/módosításokat aláírja. A képviselő-testület 38/2013. /II.14./ számú határozatát egyidejűleg visszavonja. Határidő: azonnal Felelős: Kondora István polgármester Sárvár, március 8. Kondora István s.k. polgármester 2

3 amely létrejött egyrészről: ÜZEMELTETÉSI MEGÁLLAPODÁS Sárvár Város Önkormányzata (székhelye: 9600 Sárvár, Várkerület u képviseli: Kondora István polgármester), mint Tulajdonos másrészről Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal (székhelye: 9600 Sárvár, Várkerület 2. képviseli: dr. Szijártó Valéria jegyző), mint Üzemeltető harmadrészről a Vas Megyei Kormányhivatal (székhelye: 9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1., képviseli: Harangozó Bertalan kormánymegbízott), mint Használó - együttesen: Felek - között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: I. ELŐZMÉNY 1. Felek a járási hivatalok kialakítása tárgyában október 26. napján megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötöttek, melynek IV/5. pontja szerint Használó köteles viselni az általa használt ingó és ingatlan vagyon rendeltetésszerű használatával összefüggésben felmerült üzemeltetési (beleértve a biztosítási) fenntartási és javítási költségeket. 2. A Megállapodás IV/1.1. pontja szerint a közösen használt ingatlanok esetében az ingatlan fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos költségeket Felek közösen viselik az általuk közösen meghatározott megosztás szerint. Felek kötelezettséget vállaltak arra, hogy a közös használatú és üzemeltetésű ingatanok kiadásainak megosztása érdekében január 31-ig ingatlanonkénti bontásban külön megállapodást (a továbbiakban: Üzemeltetési megállapodás) kötnek, és megvizsgálják annak a lehetőségét, hogy a közüzemi költségek mérését szolgáló órák megosztásra, illetve a Használó nevére kerülhetnek-e. II. A MEGÁLLAPODÁS CÉLJA 3. Az Üzemeltetési megállapodás célja a járási hivatalokhoz kerülő államigazgatási feladatok ellátását biztosító, a Használó használatában lévő önkormányzati vagyon rendeltetésszerű használatával összefüggő üzemeltetési költségek megosztása, és megtérítésének szabályozása. III. A MEGÁLLAPODÁS TARTALMA 4. Felek kijelentik, hogy a Megállapodás alapján Sárvár 4/2. hrsz. alatt felvett, természetben 9600 Sárvár, Várkerület 3.sz. alatt található ingatlan a Felek közös használatába került a Megállapodás mellékletét képező alaprajz szerint. Az ingatlan nettó alapterülete 2135,17 3

4 m 2, melyből a Használó kizárólagos használatába átadott nettó alapterület 600,29 m 2. A Felek által közösen használt területek (4. számú melléklet) nagysága 347,07 m 2. A Felek rögzítik, hogy a október 26-án kötött megállapodás alapján a járási hivatal részére átengedett ingatlanban (Sárvár 4/2. hrsz, természetben Sárvár, Várkerület 3.), valamint az önkormányzati hivatal elhelyezésére szolgáló ingatlanban (Sárvár 4/1 hrsz, természetben Sárvár, Várkerület 2.) kiépített infrastruktúra (víz, villany, csatorna, távfűtés) nem szétválasztható, ezért jelen üzemeltetési megállapodásban a használt alapterület alatt a Várkerület 2-3. szám alatti teljes épületegyüttest értik. A Sárvár, Várkerület 2-3. szám alatti épületben elhelyezett közszolgálati tisztviselők száma 80 fő, melyből a járási hivatal alkalmazásában álló kormánytisztviselők száma 32 fő. 5. Felek megállapodnak, hogy az Üzemeltetési megállapodás 4. pontja alatti ingatlan üzemeltetését Üzemeltető látja el. 6. Az üzemeltetési költségek Használót terhelő részét Üzemeltető a szolgáltatók felé megelőlegezi, melyet Használó Üzemeltető részére a jelen megállapodásban szabályozott módon köteles megfizetni. 7. A Használó által megtérítendő üzemeltetési és fenntartási költségek köre és megosztása (1. számú melléklet) 7.1. Az ingatlan üzemeltetéséhez kapcsolódó szerződések alapján a Felek által használt alapterület arányában (3. számú melléklet) oszlanak meg az alábbi költségek: - fűtés költsége - épülettakarítás költsége - vagyonbiztosítás díja - élőerős őrzés-védelem költsége - érintésvédelmi felülvizsgálat díja - villámvédelmi felülvizsgálat díja - tűzvédelmi feladatok ellátásának költsége (a tűzvédelmi oktatás és ellenőrzés kivételével) Az üzemeltetési költségek a közös használatú helyiségek esetében a kizárólagos használatú helyiségek arányában oszlanak meg Létszámarányosan (2. számú melléklet) megoszló költségek: - villamos energia költsége - víz- és csatornadíj - hulladékszállítás díja 7.3. A telefon- és internethasználat esetén a külön számlázási lehetőség biztosított Közös használatú telefon, fénymásoló, telefax nincs. 4

5 7.3. Eseti, egyéb üzemeltetési, szerződésen kívüli javítási költségek Az épület folyamatos állagmegóvásához, szinten tartásához szükséges eseti, egyéb üzemeltetési, szerződésen kívüli mindkét fél érdekében álló javítási munkák elvégzéséről (pl. dugulás elhárítás, tetőszerkezet javítás, vízvezeték rendszer, csatornahálózat, villanyszerelés, stb.) ide értve az ingatlan rendeltetésszerű használatából eredő kisebb hibák javítását is az Üzemeltető gondoskodik. A felmerülő költségeket a Felek a használt alapterület arányában viselik Felek az ingatlan rendeltetésszerű használatából eredő kisebb javítások alatt az alábbiakat határozzák meg: festés, mázolás, burkolatok, nyílászárók karbantartása, villamos és gépészeti berendezések, szerelvények javítása Az előző pontban felsoroltakon kívüli, különösen az épület szerkezetét is érintő átalakítások, felújítások, rekonstrukciók elvégzése és költségeinek viselése annak a félnek a kötelezettsége, akinek az átalakítás, a felújítás, a rekonstrukció az érdekében áll, illetve aki azt szükségesnek tartja. Felek megállapodnak, hogy a Használó az épületen felújítási, beruházási munkálatokat csak a Tulajdonos hozzájárulásával végezhet, a Felek kölcsönös megállapodása alapján. A Felek rögzítik, hogy a tárgyi ingatlanokon a Használó által végzett beruházások, felújítások tulajdoni igényt nem keletkeztetnek Felek rögzítik, hogy a Használó által kizárólagosan használt helyiségek javítási, karbantartási munkálatait, berendezéseinek cseréjét a Használó végzi, és viseli annak költségeit. 8. A Használó által megfizetendő üzemeltetési és fenntartási költségek továbbszámlázása és teljesítése 8.1. Felek megállapodnak, hogy Üzemeltető a mindenkori hatályos jogszabályok szerint a január 1. napját követő teljesítési időszakra vonatkozó üzemeltetési költségeket számlázhatja tovább Használó részére az alábbiak szerint: Az Üzemeltető az adott hónapra vonatkozóan a Használó részére végzett üzemeltetési tevékenységekről egy számlát bocsát ki, mely valamennyi elvégzett és általa már kiegyenlített szolgáltatást tartalmazza. Üzemeltető a számlát, illetve az annak alapjául szolgáló dokumentumokat az üzemeltetési számlák beérkezését követő hónap 5. napjáig eljuttatja a Használó részére (számlázási cím: Vas Megyei Kormányhivatal 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.). A számla ellenértékét a kézhezvételtől számított 15 napon belül átutalással kell teljesíteni a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal.. számú bankszámlájára A határidőn túli számla kiegyenlítés esetén késedelmi kamatfizetési kötelezettség keletkezik, melynek mértéke a Polgári Törvénykönyv 301. (1) bekezdésében meghatározott kamatmérték. 5

6 8.3. A számlázás alapjául szolgáló dokumentumok: - Az Üzemeltető által kiegyenlített számlák (pl. szolgáltatói számlák, stb.) másolata - Átalánydíjas szerződések, megállapodások (pl. karbantartási szerződések stb.) másolata 9. A hatályban lévő szerződések lényeges tartalmi elemeinek módosításáról és új szerződések megkötéséről az Üzemeltető 5 munkanapon belül tájékoztatja Használót. IV. MEGÁLLAPODÁS MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE, MÓDOSÍTÁSA 10. Felek megállapodnak, hogy jelen Megállapodás egyoldalú nyilatkozattal nem mondható fel. A Megállapodást Felek kizárólag közös megegyezéssel szüntethetik meg azzal, hogy az üzemeltetési kérdésekről új megállapodásban rendelkeznek. A Megállapodás kizárólag abban az esetben szűnik meg, ha Használónak az ingatlanra vonatkozó ingyenes használati joga megszűnik. 11. A Megállapodás kizárólag írásban, és a szerződés megszüntetéséhez hasonlóan - a Felek közös megegyezésével módosítható. V. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 12. Felek kijelentik, hogy jelen megállapodás hatálya alá tartozó esetekben egymással együttműködnek, minden szükséges tájékoztatást egymás részére megadnak. Felek az üzemeltetési kérdésekben az alábbi kapcsolattartókat jelölik ki: Üzemeltető részéről: Használó részéről: Név: dr. Szijártó Valéria jegyző Tel.: 95/ Név: Kiss Dávid Tel.: 94/ A Felek megállapodnak abban, hogy az épületben tartózkodás (munkaidőn túli munkavégzés) rendjét és bejelentésének módját a Házirend határozza meg, melyet Üzemeltető a Használó rendelkezésére bocsát. Az épület működtetésével kapcsolatos szabályzatok (tűzvédelmi, polgári védelmi) betartása kötelező. Üzemeltető a fenti szabályzatokat a Használó rendelkezésére bocsátja. A Tűzvédelmi Szabályzat az egész épületre irányadó. A tűzvédelmi előírások betartása a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően ellenőrzésre kerül. Rendkívüli esemény (tűz, betörés) bekövetkezése esetén a 12. pontban megjelölt személyeket kell értesíteni. A rendkívüli eseményről az értesítést a készenléti szolgálatban lévő végzi. Az eseményt jegyzőkönyvben is rögzíteni kell. 6

7 14. Felek megállapodnak, hogy a Megállapodás mellékleteiben meghatározott költségviselési arányokat és szolgáltatásokat minden év december 15. napjáig aktualizálhatják a másik félhez intézett írásbeli megkeresés alapján. Amennyiben Felek az itt megadott időpontig adatváltozás miatt egymást nem keresik meg, úgy a következő évben is az itt meghatározottak szerint viselik a költségeket. 15. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a 14. pontban foglaltaktól függetlenül a létszámváltozásról 5 munkanapon belül írásban tájékoztatják egymást. 16. Felek kijelentik, hogy a közöttük az épület üzemeltetése során felmerült vitás kérdések megoldása érdekében elsődlegesnek az egymás közötti tárgyalást tekintik. A tárgyalások sikertelensége esetén a Felek a jogvita rendezése érdekében a pertárgy értékétől függően a Pp. általános illetékességi szabályai szerinti bírósághoz fordulnak. 17. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 18. Jelen megállapodás az aláírás napján lép hatályba és határozatlan időre szól. Amennyiben Felek az Üzemeltetési megállapodást nem azonos napon írják alá, úgy az a későbbi aláírás napján lép hatályba. 19. Jelen megállapodás 5 számozott oldalból áll és 8 eredeti példányban készült, melyből a Tulajdonost 2 példány, Üzemeltetőt és Használót 3-3 példány illeti meg. 20. Jelen megállapodást a Felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. Sárvár, március.. Szombathely, március. Kondora István polgármester Sárvár Város Önkormányzata Harangozó Bertalan kormánymegbízott Vas Megyei Kormányhivatal Sárvár, március. dr. Szijártó Valéria jegyző Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi ellenjegyzés: Balkáné Magyar Valéria gazdasági vezető Vass Péter pénzügyi főosztályvezető 7

8 Költségviselés aránya 1.sz.melléklet Az ingatlan pontos címe: 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. Költség megnevezése Megosztási mód Költségviselés aránya (%) Önkormányzat Kormányhivatal Villamos energia költsége létszámarányos megosztás Víz- és csatornadíj létszámarányos megosztás Fűtés területarányos megosztás Hulladékszállítás létszámarányos megosztás Takarítás területarányos megosztás Élőerős őrzés-védelem költsége területarányos megosztás Riasztórendszer üzemeltetése nincs Vagyonbiztosítás területarányos megosztás Érintésvédelmi felülvizsgálat díja területarányos megosztás

9 Villámvédelmi felülvizsgálat díja területarányos megosztás Tűzvédelmi feladatok ellátásának költsége (a tűz-védelmi oktatás és ellenőrzés kivételével) területarányos megosztás Vezetékes telefonhasználat költsége külön számlázási lehetőség Internet szolgáltatási díj külön számlázási lehetőség Eseti karbantartási, üzemeltetési költségek területarányos megosztás vagy külön számlázási lehetőség

10 Létszámarányos költségmegosztás 2.sz.melléklet Önkormányzat Kormányhivatal Létszám (fő)* Összes létszám (fő) 80 Létszámarány (%) 60% 40% *: 1 fő a heti 40 órában az ingatlanban tartózkodó foglalkoztatott 10

11 Területarányos költségmegosztás 3.sz.melléklet Önkormányzat Közös használatú helyiségek Kormányhivatal Használt alapterület (m²) 1187,81 347,07 600,29 Összes alapterület (m²) 2135,17 Területarány (%) 66% 34% 11

12 4.sz.melléklet Közös használatú helyiségek Helyiség megnevezése Helyiség száma Tárgyaló 218. WC II. emelti 2 db WC Előtér II. emelet Nagy terem II. emelet Széchenyi Terem II. emelet 12

13 5.sz.melléklet A Kormányhivatal által használt vezetékes telefonok Külön számlázási lehetőség Kormánytisztviselő neve Hívószáma/Kódja 13

14 6. számú melléklet NINCS KÖZÖSEN HASZNÁLT ESZKÖZ Közösen használt multifunkcionális berendezés (nyomtató, fénymásoló) Eszköz megnevezése Eszköz típusa Gyártási szám Leltári szám Szerviz kód napján induló számlálóállás 14

15 10/ Napirendi pont Rendeletalkotás nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére. /Az előterjesztés az ülést megelőzően kerül kiosztásra./ 15

16 12/ Napirendi pont Előterjesztés csapadékvíz elvezető csatorna közművesítési hozzájárulásról (Az előterjesztés később kerül fel a honlapra) a) Velanira Kft Sárvár, Cukorgyár u sz. b) Magyarországi Jehova Tanúi Egyház Sárvár, Laktanya u. 64.sz. E L Ő T E R J E S Z T É S csapadékvíz elvezető csatorna közművesítési hozzájárulásról Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. tv. (továbbiakban :Étv) 28. (2) bekezdésének hatályos rendelkezése alapján a képviselő-testület határozatot hozhat a csapadékvíz-elvezető csatorna közművesítési hozzájárulás alkalmazásának, megfizetése módjának, mértékének általános szabályairól. (Étv. 28. (2) bekezdés: Ha a kiszolgáló utat, illetőleg közművet a települési önkormányzat megvalósította, annak költségét részben vagy egészben az érintett ingatlanok tulajdonosaira átháríthatja. A hozzájárulás mértékéről és a megfizetés módjáról a települési önkormányzat képviselő-testülete hatósági határozatban dönt. Az útépítési és a közművesítési hozzájárulás nem róható ki, ha az út-közműépítéshez szükséges terület kialakítása érdekében korábban lejegyzett telekrészért járó kártalanítás összegének megállapítása során az út és a közmű megépítéséből eredő értéknövekedést figyelembe vették.) Sárvár város önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2007. /III.22./ számú önkormányzati rendelet 1. mellékelte (képviselő-testület átruházott hatásköreinek jegyzéke) A csapadékvíz elvezető csatorna közművesítési hozzájáruláshoz kapcsolódó hatáskörök: A csapadékvíz-elvezető csatorna közművesítési hozzájárulásról a Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság egyedi önkormányzati hatósági határozattal dönt. A képviselő-testület 39/2013. (II.14.) számú képviselő-testületi határozata alapján: 1. Hozzájárulást köteles fizetni: a) közművesítetlen terület önkormányzati beruházásban történő közművesítésével (csapadékvíz-elvezető csatorna kiépítésével) közvetlenül érintett valamennyi beépítésre szánt területen fekvő ingatlan tulajdonosa, b) a meglévő csapadékvíz-elvezető csatornára rákötni kívánó ingatlan tulajdonosa, továbbá annak az ingatlannak a tulajdonosa, amely nyílt rendszerű elvezetést váltó csapadékvíz-elvezető csatorna fejlesztéssel közvetlenül érintett, utólagos rácsatlakozás esetén. 2.Mentességi kedvezmények: a) Mentes a hozzájárulás fizetése alól az önkormányzati költségvetésből és lakossági társulások által közösen finanszírozott beruházás, feltéve, hogy a lakossági hozzájárulás ingatlanonként eléri a beruházás összes nettó bekerülési költsége egy ingatlanra utó részének a 20 %-át. b) Mentes a hozzájárulás fizetése alól részben vagy teljesen állami, illetőleg az Európai Unió által finanszírozott beruházással érintett ingatlan tulajdonosa. c) Mentes a hozzájárulás fizetése alól az az ingatlantulajdonos, aki az érintett ingatlannal határos önkormányzati törzsvagyonhoz tartozó ingatlanon a hozzájárulás fizetését megalapozó beruházásával összefüggésben, saját 16

17 forrásból, igazoltan, önkormányzat feladatkörébe tartozó beruházást eszközölt, az igazolt összeg erejéig. d) A megállapított hozzájárulás összegének megfizetésére a kötelezett részletfizetés engedélyezését kérheti. A részletfizetés engedélyezéséről a Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság az érintett személy jövedelmi viszonyainak figyelembe vételével dönt. A részletfizetés időtartama nem haladhatja meg a 12 hónapot. A részletek határidőbe történő teljesítése esetén kamatot nem kell fizetni, késedelem esetén a fizetésre kötelezettnek az elmaradt részleteket egy összegben a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten kell megfizetnie. 5. Az érintett ingatlanok tulajdonosai által fizetendő közművesítési hozzájárulás mértéke: 1. Újonnan megvalósuló csapadékvíz-elvezető csatorna ,-Ft beépítetlen ingatlanok esetében ingatlanonként 2. beépített, vagy jogerős építési engedéllyel rendelkező ingatlanok vonatkozásában, mind az újonnan megvalósuló csapadékvíz elvezető csatorna esetében, mind meglévőre történő rácsatlakozás esetén: 2.1. lakóegységenként ,-Ft 2.2 üzletenként, minden megkezdett 60 m2 után , -Ft 2.3. szálláshely szolgáltatás esetén szobánként és ,-Ft apartmanonként 2.4. a-c) pont alá nem tartozó rendeltetésű építmény esetén a hasznos alapterület minden megkezdett 60 m2-e után ,-Ft Fentiek alapján a csapadékvíz-elvezető csatornára történő csatlakozás iránti kérelmeket a Tisztelt Bizottság elé terjesztem megvitatásra és döntésre. 17

18 A Velanira Kft Csénye, Petőfi S. u. 29. szám használatbavételi engedély kérelemmel fordult Sárvár város Jegyzőjéhez a Sárvár, Cukorgyár u szám, 847/2 hrsz alatt elkészült (meglévő lakóház átalakítása) szálloda és wellness centrum I. ütemének vonatkozásában. Az első ütemben az ingatlanon lévő egyéb épületek üzemeltetését biztosító kiszolgáló funkciójú helyiségek kaptak helyet 163,43 m2 hasznos alapterülettel. Az építési engedély kikötései között szerepelt a csapadékcsatornára történő rákötéshez a tulajdonosi hozzájárulás beszerzése és a csapadékvíz elvezető csatornába történő bevezetéshez közművesítési hozzájárulás fizetése. A polgármesteri hivatal kérelmezőt fenti hiányok pótlására hívta fel. Farkas Tamás levélben kereste meg a Tisztelt Bizottságot és kérte a fizetési kötelezettségtől történő eltekintést, mivel az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek kiépítésére eddig 28 millió Ft-ot költött. Az épület második ütemében 12 szobás szálloda kialakítására kerül sor. Fentiekhez kapcsolódva egy másik megkeresésében kérelmezte még a Keresz+R Kft részére kiadott Sárvár, Cukorgyár u. 5. sz. és Fekete híd u. 90. sz. alatt jogerős építési engedéllyel rendelkező 1252 m2 hasznos területű wellnness, fitness szolgáltató és 365,59 m2 területű tároló épület csapadék csatornára történő csatlakozását és a közművesítési hozzájárulás elengedését. Kérelmező az általa elvégzett beruházásokról számlát mellékelt. A kérelem, a rendelkezésre álló dokumentumok, a hatályos rendeletek és helyszíni szemle alapján az alábbiakat állapítottam meg: - a csapadékvíz elvezető csatornára történő rákötésnek műszaki akadálya nincs - Az SZMSZ-ről szóló 16/2007. (III.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklet alapján a tulajdonosi hozzájárulás megadása fenti kérelemhez a bizottság hatásköre. - Az SZMSZ-ről szóló 16/2007. (III.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklet a csapadékvíz-elvezető csatorna közművesítési hozzájárulásról a Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság egyedi önkormányzati hatósági határozattal dönt. Kérelmező a Sárvár, Fekete híd utca felől az önkormányzati tulajdonú járdát térkővel burkolta, parkolóhelyet alakított ki, mintegy 250 m2 területen. A Cukorgyár utca felől szintén térkő burkolatú járda felújítást végzett 150 m2-en. Mindkét utca felől rendezte a csapadékvíz elvezetést fedett folyókával, új fedlapokat helyezett el és igényes zöldterületet alakított ki. (mellékelt fényképek) Fentiek alapján a Velanira Kft-t A Cukorgyár u szám alatti 12 szobás szálloda után Ft, a 163,43 m2 kiszolgáló funkciójú helyiségek után pedig Ft közművesítési hozzájárulás terheli. A Keresz+R Kft-t pedig a Fekete híd u. 90. szám alatti 1252 m2 wellnws, fittnes szolgáltató épület után Ft, a Cukorgyár u. 5. sz. alatti 365,59 m2 tároló után Ft. A Velanira Kft és a Keresz+R Kft a Cukorgyár utcában és a Fekete híd utcában.az önkormányzati törzsvagyonhoz tartozó ingatlanon saját forrásból beruházást végzett, mely a közművesítési hozzájárulás összegét teljes mértékben csökkenti. Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a fentieket mérlegelve szíveskedjen döntést hozni arra vonatkozóan, hogy a Velanira Kft és a Keresz +R Kft 18

19 - csapadékvíz-elvezető csatornára történő csatlakozásához tulajdonosi hozzájárulást ad - a hozzájárulás mértékét a Velanira Kft esetében Ft-ban, a Keresz + R Kft esetében Ft-ban határozza meg, melynek megfizetése alól mentességet ad Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a mellékelt határozati javaslatban foglaltak alapján hozza meg döntését. Sárvár, március 08. dr. Bankits László irodavezető 19

20 20

21 Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága 9600 Sárvár, Várkerület 2. Telefon: 95/ Fax: 95/ Iktatószám: /2013. Tárgy: Velanira Kft csapadékvíz- elvezető csatornára történő csatlakozása HATÁROZATI JAVASLAT: Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága a../2013. (III.14.) számú határozatával a Velanira Kft Csénye, Petőfi S. u. 29. szám kérelmének helyt adva a Sárvár, Cukorgyár u szám, 847/2 hrsz alatt jogerős építési engedéllyel rendelkező 12 szobás szálloda és wellness centrum (163,43 m2 kiszolgáló funkció) vonatkozásában a zárt csapadékvíz-elvezető csatornára történő rákötésével kapcsolatosan közművesítési hozzájárulást állapít meg, melynek mértéke ,-Ft (azaz Hatszázezer forint). A bizottság megállapítja továbbá, hogy az ügyfelet a hozzájárulás kapcsán ,-FT (azaz Hatszázezer forint) összegű mentességi kedvezmény illeti meg, erre tekintettel a hozzájárulás megfizetése alól mentesül. A Bizottság megállapítja, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban:ket.) 33/A (2) bekezdés szerinti kötelezettség nem keletkezett. A Bizottság megállapítja, hogy az ügyfelet terhelő eljárási költség nem merült fel. A döntés ellen az ügyfél annak kézhezvételétől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezéssel élhet. A fellebbezést Sárvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottságánál (Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági és Városfejlesztési Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2.) lehet benyújtani. A fellebbezésről Sárvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete kivéve ha elkésett, vagy nem a fellebbezésre jogosulttól származik, vagy a döntés a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően saját hatáskörben kijavításra, kiegészítésre, módosításra, visszavonásra kerül harminc napon belül, vagy ha az nem lehetséges a határidő letelte utáni első testületi ülésen határoz. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja. A Bizottság tájékoztatja a fellebbezőt, hogy a fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására lehetőség nincs. INDOKLÁS: A Velanira Kft Csénye, Petőfi u. 29. a Sárvár, Cukorgyár u szám, 847/2 hrsz alatti szálloda és wellness centrum csapadékvíz csatornára történő rákötése iránt kérelmet nyújtott be, és az önkormányzati törzsvagyonhoz tartozó ingatlanon történt beruházásai miatt mentességet kért a közművesítési hozzájárulás fizetése alól. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. tv. (továbbiakban :Étv) 28. (2) bekezdésének hatályos rendelkezése alapján a képviselő-testület határozatot 21

22 hozhat a csapadékvíz-elvezető csatorna közművesítési hozzájárulás alkalmazásának, megfizetése módjának, mértékének általános szabályairól. Sárvár város önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2007. /III.22./ számú önkormányzati rendelet 1. mellékelte (képviselő-testület átruházott hatásköreinek jegyzéke) A csapadékvíz-elvezető csatorna közművesítési hozzájárulásról a Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság egyedi önkormányzati hatósági határozattal dönt. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX: törvény 41. (4) bek. szerint a képviselő-testület határköreit a polgármesterre, a bizottságra,(...),.ruházhatja át. E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat,( ). A képviselő-testület 39/2013. (II.14.) számú képviselő-testületi határozata alapján: 1. Hozzájárulást köteles fizetni b) a meglévő csapadékvíz-elvezető csatornára rákötni kívánó ingatlan tulajdonosa, továbbá annak az ingatlannak a tulajdonosa, amely nyílt rendszerű elvezetést váltó csapadékvíz-elvezető csatorna fejlesztéssel közvetlenül érintett, utólagos rácsatlakozás esetén. 2.Mentességi kedvezmények: c) Mentes a hozzájárulás fizetése alól az az ingatlantulajdonos, aki az érintett ingatlannal határos önkormányzati törzsvagyonhoz tartozó ingatlanon a hozzájárulás fizetését megalapozó beruházásával összefüggésben, saját forrásból, igazoltan, önkormányzat feladatkörébe tartozó beruházást eszközölt, az igazolt összeg erejéig. 5. Az érintett ingatlanok tulajdonosai által fizetendő közművesítési hozzájárulás mértéke 2.3. szálláshely szolgáltatás esetén szobánként és ,-Ft apartmanonként 2.4. a-c) pont alá nem tartozó rendeltetésű építmény esetén a hasznos alapterület minden megkezdett 60 m2-e után ,-Ft A kérelem elbírálása során a Bizottság az alábbiakat állapította meg: A Velanira Kft Csénye, Petőfi S. u. 29. szám használatbavételi engedély kérelemmel fordult Sárvár város Jegyzőjéhez a Sárvár, Cukorgyár u szám, 847/2 hrsz alatt jogerős építési engedéllyel rendelkező szálloda és wellness centrum vonatkozásában. Az első ütemben az ingatlanon lévő egyéb épületek üzemeltetését biztosító kiszolgáló funkciójú helyiségek kaptak helyet 163,43 m2 hasznos alapterülettel. A második ütemben 12 szobás szálloda építésére kerül sor. Az építési engedély kikötései között szerepelt a csapadékcsatornára történő rákötéshez a tulajdonosi hozzájárulás beszerzése és a csapadékvíz elvezető csatornába történő bevezetéshez közművesítési hozzájárulás fizetése. A 12 szobás szálloda esetében a közművesítési hozzájárulás összege 12 X Ft= ,- Ft (azaz Négyszáznyolcvanezer Forint) A wellness centrum esetében 3 X Ft= Ft,-Ft (azaz Százhúszezer Forint) Összességében ,- Ft (azaz Hatszázezer Forint) Farkas Tamás levélben kereste meg a Bizottságot és kérte a fizetési kötelezettségtől történő eltekintést, mivel az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek kiépítésére eddig 28 millió Ft-ot költött. Az általa végeztetett beruházásokat számlákkal igazolta. Helyszíni szemle során megállapítást nyert, hogy kérelmező a Cukorgyár utcai járda és csapadékvíz elvezetés, továbbá zöldterület kialakítás vonatkozásában az önkormányzati törzsvagyonhoz tartozó ingatlanon beruházást eszközölt. 22

23 A Bizottság március 13-án megtartott ülésén a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott, figyelemmel arra, hogy az eljárás során feltárt körülményekre tekintettel úgy ítélte meg, hogy a közművesítési hozzájárulás teljes mértékben elengedhető. Fellebbezési jogot a Ket. 98. (1) bekezdése biztosítja, mely alapján az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja. A Ket. 99. (1) bekezdés alapján: A fellebbezést - ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni. A Bizottság hatáskörét a hivatkozott rendelkezések állapították meg. Sárvár, március Papp József a bizottság elnöke 23

24 Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága 9600 Sárvár, Várkerület 2. Telefon: 95/ Fax: 95/ Iktatószám: /2013. Tárgy: Keresz+R Kft csapadékvíz- elvezető csatornára történő csatlakozása HATÁROZATI JAVASLAT: Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága a../2013. (III.14.) számú határozatával a Keresz +R Kft Csénye, Petőfi S. u. 29. szám kérelmének helyt adva a Sárvár, Cukorgyár u. 5 szám, 847/2 hrsz alatt jogerős építési engedéllyel rendelkező 365,59 m2 területű tároló épület és a Fekete híd u. 90. szám, 847/2 hrsz alatt 1252 m2 területű wellness, fittnes szolgáltató épület vonatkozásában a zárt csapadékvíz-elvezető csatornára történő rákötésével kapcsolatosan közművesítési hozzájárulást állapít meg, melynek mértéke ,- Ft (azaz Egymilliónegyvenezer Forint) A Bizottság megállapítja továbbá, hogy az ügyfelet a hozzájárulás kapcsán ,-Ft (azaz Egymillió- negyvenezer Forint) mentességi kedvezmény illeti meg, erre tekintettel a hozzájárulás megfizetése alól mentesül. A Bizottság megállapítja, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban:ket.) 33/A (2) bekezdés szerinti kötelezettség nem keletkezett. A Bizottság megállapítja, hogy az ügyfelet terhelő eljárási költség nem merült fel. A döntés ellen az ügyfél annak kézhezvételétől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezéssel élhet. A fellebbezést Sárvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottságánál (Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági és Városfejlesztési Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2.) lehet benyújtani. A fellebbezésről Sárvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete kivéve ha elkésett, vagy nem a fellebbezésre jogosulttól származik, vagy a döntés a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően saját hatáskörben kijavításra, kiegészítésre, módosításra, visszavonásra kerül harminc napon belül, vagy ha az nem lehetséges a határidő letelte utáni első testületi ülésen határoz. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja. A Bizottság tájékoztatja a fellebbezőt, hogy a fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására lehetőség nincs. INDOKLÁS: A Keresz+R Kft Csénye, Petőfi u. 29. a Sárvár, Sárvár, Cukorgyár u. 5 szám, 847/2 hrsz alatt jogerős építési engedéllyel rendelkező 365,59 m2 területű tároló épület és a Feket híd u. 90. szám, 847/2 hrsz alatt 1252 m2 területű wellness, fittnes szolgáltató épület zárt csapadékvíz csatornára történő rákötése iránt kérelmet nyújtott be, és az önkormányzati törzsvagyonhoz tartozó ingatlanon történt beruházásai miatt mentességet kért a közművesítési hozzájárulás fizetése alól. 24

25 Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. tv. (továbbiakban :Étv) 28. (2) bekezdésének hatályos rendelkezése alapján a képviselő-testület határozatot hozhat a csapadékvíz-elvezető csatorna közművesítési hozzájárulás alkalmazásának, megfizetése módjának, mértékének általános szabályairól. Sárvár város önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2007. /III.22./ számú önkormányzati rendelet 1. mellékelte (képviselő-testület átruházott hatásköreinek jegyzéke) A csapadékvíz-elvezető csatorna közművesítési hozzájárulásról a Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság egyedi önkormányzati hatósági határozattal dönt. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX: törvény 41. (4) bek. szerint a képviselő-testület határköreit a polgármesterre, a bizottságra, (...), ruházhatja át. E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, (.). A képviselő-testület 39/2013. (II.14.) számú képviselő-testületi határozata alapján: 1. Hozzájárulást köteles fizetni b) a meglévő csapadékvíz-elvezető csatornára rákötni kívánó ingatlan tulajdonosa, továbbá annak az ingatlannak a tulajdonosa, amely nyílt rendszerű elvezetést váltó csapadékvíz-elvezető csatorna fejlesztéssel közvetlenül érintett, utólagos rácsatlakozás esetén. 2.Mentességi kedvezmények: c) Mentes a hozzájárulás fizetése alól az az ingatlantulajdonos, aki az érintett ingatlannal határos önkormányzati törzsvagyonhoz tartozó ingatlanon a hozzájárulás fizetését megalapozó beruházásával összefüggésben, saját forrásból, igazoltan, önkormányzat feladatkörébe tartozó beruházást eszközölt, az igazolt összeg erejéig. 5. Az érintett ingatlanok tulajdonosai által fizetendő közművesítési hozzájárulás mértéke 2.4. a-c) pont alá nem tartozó rendeltetésű építmény esetén a ,-Ft hasznos alapterület minden megkezdett 60 m2-e után A kérelem elbírálása során a Bizottság az alábbiakat állapította meg: A Keresz+R Kft a Sárvár, Cukorgyár u. 5 szám, 847/2 hrsz alatt 365,59 m2 területű tároló épületre, a Feket híd u. 90. szám, 847/2 hrsz alatt 1252 m2 területű wellness, fittnes szolgáltató épületre rendelkezik jogerős építési engedéllyel. Az építési engedély kikötései között szerepelt a csapadékcsatornára történő rákötéshez a tulajdonosi hozzájárulás beszerzése és a csapadékvíz elvezető csatornába történő bevezetéshez közművesítési hozzájárulás fizetése. A tároló esetében a közművesítési hozzájárulás mértéke 6 X Ft= ,- Ft (azaz Kettőszáz-negyvenezer Forint) A wellness, fittnes épület esetén 20 X Ft= ,- FT (azaz Nyolcszázezer Forint) Összességében ,-FT (azaz Egymillió-negyvenezer Forint) Farkas Tamás levélben kereste meg a Bizottságot és kérte a fizetési kötelezettségtől történő eltekintést, mivel az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek kiépítésére eddig 28 millió Ft-ot költött. Az általa végeztetett beruházásokat számlákkal igazolta. Helyszíni szemle során megállapítást nyert, hogy kérelmező mind a Fekete híd utcai, mind a Cukorgyár utcai járda és csapadékvíz elvezetés, továbbá zöldterület kialakítás vonatkozásában az önkormányzati törzsvagyonhoz tartozó ingatlanon beruházást eszközölt. A Bizottság március 13-án megtartott ülésén a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott, figyelemmel arra, hogy az eljárás során feltárt körülményekre tekintettel úgy ítélte meg, hogy a közművesítési hozzájárulás teljes mértékben elengedhető. 25

26 Fellebbezési jogot a Ket. 98. (1) bekezdése biztosítja, mely alapján az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja. A Ket. 99. (1) bekezdés alapján: A fellebbezést - ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni. A Bizottság hatáskörét a hivatkozott rendelkezések állapították meg. Sárvár, március Papp József a bizottság elnök 26

27 A Magyarországi Jehova Tanúi Egyház (1163 Budapest, Kövirózsa u.1. sz.). a Sárvár, Laktanya u. 64. szám alatt, (3192 hrsz) alatt elkészült imaház utcai homlokzatán lévő csapadékvíz elvezető csatorna bekötéséhez kért tulajdonosi hozzájárulást városi csapadékvíz elvezető rendszerhez történő csatlakozásra. Az imaház hasznos alapterülete 129,1 m2. Az építési engedély kikötései között szerepelt a csapadékcsatornára történő rákötéshez a tulajdonosi hozzájárulás beszerzése és a csapadékvíz elvezető csatornába történő bevezetéshez közművesítési hozzájárulás fizetése. A kérelem, a rendelkezésre álló dokumentumok és a hatályos rendeletek alapján az alábbiakat állapítottam meg: - a csapadékvíz elvezető csatornára történő rákötésnek műszaki akadálya nincs - Az SZMSZ-ről szóló 16/2007. (III.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklet alapján a tulajdonosi hozzájárulás megadása fenti kérelemhez a bizottság hatásköre. - Az SZMSZ-ről szóló 16/2007. (III.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklet a csapadékvíz-elvezető csatorna közművesítési hozzájárulásról a Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság egyedi önkormányzati hatósági határozattal dönt. A 39/2013. /II.14./ számú képviselő-testületi határozat alapján 1. Hozzájárulást köteles fizetni: b) a meglévő csapadékvíz-elvezető csatornára rákötni kívánó ingatlan tulajdonosa, továbbá annak az ingatlannak a tulajdonosa, amely nyílt rendszerű elvezetést váltó csapadékvíz-elvezető csatorna fejlesztéssel közvetlenül érintett, utólagos rácsatlakozás esetén. A hozzájárulás befizetését jogerős építési engedéllyel rendelkező ingatlan esetén a használatba vételi eljárás megindításáig kell igazolni. A hozzájárulás megfizetése a használatba vételi engedély kiadásának feltétele. A közművesítési hozzájárulás mértéke a hasznos alapterület minden megkezdett 60 m2-e után ,-Ft. Jelen esetben Ft. Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a fentieket mérlegelve szíveskedjen döntést hozni arra vonatkozóan, hogy a Magyarországi Jehova Tanúi Egyház - csapadékvíz-elvezető csatornára történő csatlakozásához tulajdonosi hozzájárulást ad..- a hozzájárulás mértékét Ft-ban határozza meg Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a mellékelt határozati javaslatban foglaltak alapján hozza meg döntését. Sárvár, március 01. dr. Bankits László irodavezető 27

28 Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága 9600 Sárvár, Várkerület 2. Telefon: 95/ Fax: 95/ Iktatószám: /2013. Tárgy: Magyarországi Jehova Tanúi Egyház csapadékvíz elvezető csatornára történő csatlakozása HATÁROZATI JAVASLAT: Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága a../2013. (III.14.) számú határozatával a Magyarországi Jehova Tanúi Egyház, Budapest, Kövirózsa u. 1. sz. szám kérelmének helyt adva a Sárvár, Laktanya u. 64. szám, 3192 hrsz alatt elkészült imaház vonatkozásában a zárt csapadékvízelvezető csatornára történő rákötésével kapcsolatosan közművesítési hozzájárulást állapít meg, melynek mértéke ,- Ft (azaz Százhúszezer Forint). A Bizottság megállapítja, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban:ket.) 33/A (2) bekezdés szerinti kötelezettség nem keletkezett. A Bizottság megállapítja, hogy az ügyfelet terhelő eljárási költség nem merült fel. A döntés ellen az ügyfél annak kézhezvételétől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezéssel élhet. A fellebbezést Sárvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottságánál (Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági és Városfejlesztési Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2.) lehet benyújtani. A fellebbezésről Sárvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete kivéve ha elkésett, vagy nem a fellebbezésre jogosulttól származik, vagy a döntés a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően saját hatáskörben kijavításra, kiegészítésre, módosításra, visszavonásra kerül harminc napon belül, vagy ha az nem lehetséges a határidő letelte utáni első testületi ülésen határoz. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja. A Bizottság tájékoztatja a fellebbezőt, hogy a fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására lehetőség nincs. INDOKLÁS: A Magyarországi Jehova Tanúi Egyház a Sárvár, Laktanya u. 64. sz., 3192 hrsz alatti imaház vonatkozásában csapadékvíz csatornára történő rákötés iránti kérelmet nyújtott be. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. tv. (továbbiakban :Étv) 28. (2) bekezdésének hatályos rendelkezése alapján a képviselő-testület határozatot hozhat a csapadékvíz-elvezető csatorna közművesítési hozzájárulás alkalmazásának, megfizetése módjának, mértékének általános szabályairól. Sárvár város önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2007. /III.22./ számú önkormányzati rendelet 1. mellékelte (képviselő-testület átruházott hatásköreinek jegyzéke) 28

29 A csapadékvíz-elvezető csatorna közművesítési hozzájárulásról a Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság egyedi önkormányzati hatósági határozattal dönt. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX: törvény 41. (4) bek. szerint a képviselő-testület határköreit a polgármesterre, a bizottságra, (...), ruházhatja át. E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, (.). A képviselő-testület 39/2013. (II.14.) számú képviselő-testületi határozata alapján: 1. Hozzájárulást köteles fizetni b) a meglévő csapadékvíz-elvezető csatornára rákötni kívánó ingatlan tulajdonosa, továbbá annak az ingatlannak a tulajdonosa, amely nyílt rendszerű elvezetést váltó csapadékvíz-elvezető csatorna fejlesztéssel közvetlenül érintett, utólagos rácsatlakozás esetén. 5. Az érintett ingatlanok tulajdonosai által fizetendő közművesítési hozzájárulás mértéke 2.4. a-c) pont alá nem tartozó rendeltetésű építmény esetén a ,-Ft hasznos alapterület minden megkezdett 60 m2-e után A kérelem elbírálása során a Bizottság az alábbiakat állapította meg: A Magyarországi Jehova Tanúi Egyház.(Budapest, Kövirózsa u. 1.) a Sárvár, Laktanya u. 64. szám, 3192 hrsz alatt megépített imaházának homlokzatán lévő csapadékvíz elvezető csatorna bekötésének akadálya nincs a városi csapadékvíz elvezető csatornára. Az ingatlan előtt acsapadék csatorna hálózat kiépített, az imaház előtti víznyelőre a rákötés lehetséges. A közművesítési hozzájárulás mértéke 3 X Ft= ,- Ft (azaz Százhúszezer forint) A Bizottság március 13-én megtartott ülésén a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott, figyelemmel arra, hogy az imaház hasznos alapterülete 129,1.m2. Fellebbezési jogot a Ket. 98. (1) bekezdése biztosítja, mely alapján az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja. A Ket. 99. (1) bekezdés alapján: A fellebbezést - ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni. A Bizottság hatáskörét a hivatkozott rendelkezések állapították meg. Sárvár, március Papp József a bizottság elnöke 29

a Nyíregyháza, Búza u. 5. szám alatti ingatlanrész bérbeadására meghirdetett pályázat elbírálásáról, bérleti szerződés jóváhagyásáról

a Nyíregyháza, Búza u. 5. szám alatti ingatlanrész bérbeadására meghirdetett pályázat elbírálásáról, bérleti szerződés jóváhagyásáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. június 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének rendjéről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére 10. Tárgy: Lajosmizse, Szabadság tér 13. szám alatti 700 hrsz-ú ingatlanon található víztorony meghatározott

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 9/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek

Részletesebben

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 Nyílt ülésen kerül tárgyalásra: A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések 18./ Napirendi pont Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 E

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (79-80) T á rgysorozat 1.) Előterjesztés a Piac

Részletesebben

Javaslat a Telenor Magyarország Zrt-vel kötendő bérleti szerződésről

Javaslat a Telenor Magyarország Zrt-vel kötendő bérleti szerződésről Az előterjesztés száma: 85/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2016. május 30. napján 18-órakor megtartandó rendkívüli ülésére Javaslat

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjog rendezésérıl Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

2013.05.23. Gazdaági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült előterjesztések:

2013.05.23. Gazdaági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült előterjesztések: 2013.05.23. Gazdaági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült előterjesztések: 2/ Napirendi pont Önkormányzati rendeletalkotás a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. Javaslat. a 483/2008. (VI.12.) Kt. számú és 484/2008. (VI. 12.) Kt. számú határozat visszavonásáról.

ALPOLGÁRMESTER. Javaslat. a 483/2008. (VI.12.) Kt. számú és 484/2008. (VI. 12.) Kt. számú határozat visszavonásáról. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER Javaslat a 483/2008. (VI.12.) Kt. számú és 484/2008. (VI. 12.) Kt. számú határozat visszavonásáról. Készítette: Baranyai Zsolt ügyintéző CSEVAK

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján, a 29391 hrsz-ú, VI. ker. Hegedű

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 82/2015. (IV.30.) határozata

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 7/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények helyiségeinek használatba adásáról, bérbe adásáról, a helyiségbérletek

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) tárgya

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) tárgya FŐBB SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK A jelen szerződéstervezetet a felek a szerződéskötés során az ajánlatban megadott és a szerződéstervezetben üresen hagyott feltételekkel és adminisztratív elemekkel kiegészítik.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Rendelettervezet az étkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról Előadó: Dr.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Rendelettervezet az étkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról Előadó: Dr. Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. március 14-én (hétfőn) 17,30 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 119-1/2007.(VI. 11.) számú. h a t á r o z a t a. a 169/2006. (VI. 28.) számú határozat visszavonásáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 119-1/2007.(VI. 11.) számú. h a t á r o z a t a. a 169/2006. (VI. 28.) számú határozat visszavonásáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 119-1/2007.(VI. 11.) számú h a t á r o z a t a a 169/2006. (VI. 28.) számú határozat visszavonásáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és a 169/2006.

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1..

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. február 11-től) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. március 20-án Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségében a Folyás Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről. ( Módosításokkal egysége szerkezetbe foglalva ) Kiskunmajsa

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl:

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl: VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl: GYİRI NEMZETI SZÍNHÁZ Székhely: 9022 Gyır, Czuczor G. u. 7. Adószám: 15467012-2-08 Számlaszám: OTP 11737007-15467012 Képviseli: Forgács Péter igazgató

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 31-i ülésére A 91/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 31-i ülésére A 91/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítására Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Valamennyi

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 23-án megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11. Tisztelt Közgyűlés! Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztéshez

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 6/2005. (III.14.) sz. rendelete. A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben)

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 6/2005. (III.14.) sz. rendelete. A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben) K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 6/2005. (III.14.) sz. rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben) K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. május 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. május 27-i ülésére Tárgy: Közszolgáltatási szerződés módosítása Sorszám: IV/5 Előkészítette: Gál András osztályvezető Ilyés Péter környezetvédelmi referens Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Döntéshozatal

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Energetikai Szakközépiskola és Kollégium levelezési címe: H-7030, Paks, Dózsa György út 95. számlavezető

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Tárgy: Települési szilárd hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására irányuló szerzıdéssel

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2014. (VII. 1.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2014. (VII. 1.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2014. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról* Paks Város

Részletesebben

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel:

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel: Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel: Tulajdonos: Neve: Lenti Város Önkormányzata Címe: 8960 Lenti, Zrínyi

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2014.(VI.27.) önkormányzati rendelete az otthonteremtés helyi támogatásáról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2014.(VI.27.) önkormányzati rendelete az otthonteremtés helyi támogatásáról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014.(VI.27.) önkormányzati rendelete az otthonteremtés helyi támogatásáról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településen felmerülő

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2012.(III.29.) önkormányzati határozata

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2012.(III.29.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2012.(III.29.) önkormányzati határozata Javaslat az intézményekkel kötendő munkamegosztási megállapodások módosítására Lőrinci Város Képviselő-testülete

Részletesebben

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.9. számú melléklete M.9. számú melléklet Az lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 217/2011. (10.27.)Öh.

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz. Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.:u-12736/2009 Témafelelős: dr. Tabajdi Ágnes Tárgy: A nem lakás céljára

Részletesebben

Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, közvilágítási célú villamos energia kereskedelmi szerződés

Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, közvilágítási célú villamos energia kereskedelmi szerződés Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, közvilágítási célú villamos energia kereskedelmi szerződés 1. Szerződő felek Egyrészről Dabas Város Önkormányzata mint villamos energia felhasználó,

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu.

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu. SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjogának

Részletesebben

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 106/ÁF ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 1. A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Bp. Váci utca 19-21, cégjegyzéket vezető

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Kivonat Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2015. május 15. Módosítva:

Részletesebben

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. Adószám: 15516006-2-42

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Bérleti és Szolgáltatási szerződés

Bérleti és Szolgáltatási szerződés Szerződés száma: /2011. Bérleti és Szolgáltatási szerződés amely létrejött a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (1117 Budapest, Kőrösy J. u. 7-9.), mint Bérbeadó továbbiakban Bérbeadó),

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés 1. A szerződő felek adatai: A szolgáltató adatai: Neve NORDTELEKOM Nyrt. Székhelye és postacíme 1074 Budapest, Dohány u. 12-14. Cégjegyzékszáma 01-10-046480 Adószáma 14921359-2-42

Részletesebben

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK 2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 41/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D:

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést tart, amelyre

Részletesebben

10/2001.(X.30.) számú rendelete

10/2001.(X.30.) számú rendelete Csévharaszt Községi Önkormányzat 8/2005. (VI.8.) számú rendeletével módosított 10/2001.(X.30.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletére, vonatkozó szabályokról Csévharaszt Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Budapest III. kerület Óbuda Békásmegyer Önkormányzata Címe: 1033 Budapest, Fő tér 3. Képviseli: Bús Balázs polgármester Adószám:15503004-2-41 Számlaszám:12001008-0013-1713-00100007

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 5741-Kétegyháza, Fő tér 9. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése 2009. Tartalomjegyzék ajánlatkérési dokumentációhoz Útmutató

Részletesebben

AutósTárs jogvédelmi. kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16437

AutósTárs jogvédelmi. kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16437 AutósTárs jogvédelmi kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16437 Tartalomjegyzék AutósTárs jogvédelmi kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK)... 3 I.

Részletesebben

78/2012. (III. 22.) Kt. határozat melléklete

78/2012. (III. 22.) Kt. határozat melléklete 78/2012. (III. 22.) Kt. határozat melléklete MEGÁLLAPODÁS amelyet létrejött egyrészről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Székhely: 1173 Budapest, Pesti út 165. Képviseli: Riz Levente

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Oroszlány Város Önkormányzatának 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő,

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/664-1/2015/I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Makó Város Önkormányzata és intézményei

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS a TIOP 2.1.2. Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése tárgyú pályázatok keretein belül kombinált felvételi/átvizsgáló röntgen berendezés és hozzá kapcsolódó

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL

MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL Melléklet MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ amely létrejött a BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL Budafok Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata (1221

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztő: polgármester Tárgy: Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal Iktatószám: 11710-2/2012. Melléklet: 1 db határozati

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

-biztonsági kamera rendszer kiépítése-

-biztonsági kamera rendszer kiépítése- A Szegedi Közlekedési Kft, mint Ajánlatkérő, felhívást tesz közzé ajánlattételre Szeged Repülőtér biztonságtechnikai fejlesztések beszerzési eljárás ajánlattételi felhívására az alábbi rész vonatkozásában

Részletesebben

1. A helyi közszolgáltatás tartalma 1.

1. A helyi közszolgáltatás tartalma 1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2011. (XII.14.) önkormányzati rendelete a települési szilád hulladék elszállításáról, közszolgáltatás biztosításáról és a közszolgáltatás díjáról

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. A Vodafon Magyarország Zrt és a ÉRV Zrt-vel kötendı bérleti szerzıdés és megállapodás jóváhagyásához

ELİTERJESZTÉS. A Vodafon Magyarország Zrt és a ÉRV Zrt-vel kötendı bérleti szerzıdés és megállapodás jóváhagyásához ELİTERJESZTÉS A Vodafon Magyarország Zrt és a ÉRV Zrt-vel kötendı bérleti szerzıdés és megállapodás jóváhagyásához Tisztelt Képviselı-testület! A Vodafon Magyarország Zrt megbízásából az IMM-ROHR Kft (Budapest)

Részletesebben

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére Érvényes 2015.12.01-től 1 Tartalomjegyzék 1.Általános adatok, elérhetőség...5 1.1.A Szolgáltató neve, címe...5 1.2.A

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-16/2013. Tárgy: Háziorvosok feladat-ellátási szerződései Mell.: szerződés-tervezet

Részletesebben

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról. I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A közszolgáltatás tartalma 1.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról. I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A közszolgáltatás tartalma 1. Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014.(I.30.) önkormányzati RENDELETE A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) egyrészről Név: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6. Levelezési címe: 3304 Eger, Sánc u. 6. Képviseli: Grédics Szilárd igazgató

Részletesebben

amely egyrészről másrészről

amely egyrészről másrészről M U N K A M EG O S Z T Á S I M E G Á L L A P O D Á S amely egyrészről másrészről harmadrészről PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE székhely: 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47. adószám: 15730655-2-13

Részletesebben

M E G H Í V Ó. a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. június 18-án (szerda) 8 órára

M E G H Í V Ó. a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. június 18-án (szerda) 8 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú KOMPAKT KÖLCSÖN nyújtásához

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú KOMPAKT KÖLCSÖN nyújtásához 1 Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés Készítette: Ellenőrizte: Ellenőrzés dátuma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú

Részletesebben

VI. FEJEZET. LAKBÉRTÁMOGATÁS ÉS LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS A lakbértámogatásra való jogosultság 45.

VI. FEJEZET. LAKBÉRTÁMOGATÁS ÉS LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS A lakbértámogatásra való jogosultság 45. 3. számú melléklet Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, a lakások lakbérének mértékéről, valamint a lakbértámogatásról szóló 23/2007. (VI. 18.)

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 01/8154-4/2010. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II.

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Haszonbérleti Pályázati Kiírás

Haszonbérleti Pályázati Kiírás Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 9435 Sarród, Rév-Kócsagvár Pf.: 4. Haszonbérleti Pályázati Kiírás Fertőrákos település 1/2013. pályázati azonosító számú eljáráshoz amelynek célja a természeti

Részletesebben

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról 3/2007./III.1./ sz.

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (XII.01.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (XII.01.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (XII.01.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. a 2013. július 31-ei ülésére 3. napirend. Göndörné Frajka Gabriella Jegyző

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. a 2013. július 31-ei ülésére 3. napirend. Göndörné Frajka Gabriella Jegyző 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. július 31-ei ülésére 3. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Szemétszállítás igénybevételéről

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2010. június 28. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek...3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. június 18. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tárgy:

Részletesebben

Letéti Szerződés a(z)... számú hitelügylethez

Letéti Szerződés a(z)... számú hitelügylethez Letéti Szerződés a(z)... számú hitelügylethez amely létrejött egyrészről Fundamenta-Lakáskassza Zrt. székhelye: 1052 Budapest, Váci utca 19-21., cg.: 01-10-043304) továbbiakban mint Letevő vagy Hitelező

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA Az általános közüzemi szerződés (a továbbiakban: Szerződés) általános szerződési

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl Hatályos: 2011.augusztus 1-tıl. Egységesítve: 2011. augusztus 1. Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl (Módosításokkal egységes

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/225-13/2009. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/468-1/2013/I. Üi.: dr. Sánta Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Kalász étterem udvarában lévő önkormányzati

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. A rendelet hatálya Onga közigazgatási területére terjed ki. KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK AZ ADÓKÖTELEZETTSÉG, AZ ADÓ ALANYA

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. A rendelet hatálya Onga közigazgatási területére terjed ki. KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK AZ ADÓKÖTELEZETTSÉG, AZ ADÓ ALANYA Onga Községi Önkormányzat helyi iparűzési adóról szóló - többször módosított - 6/1991. (XII.16.) sz. RENDELETE a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege - (2004. december 15.-én hatályos) Bevezető

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Az ideiglenes piac kialakítására

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Az ideiglenes piac kialakítására Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte: Valamennyi

Részletesebben

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Apátistvánfalva 72-47/2015.Apát K I V O N A T Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének

Részletesebben

Döntés a háziorvosi praxis helyettesítéséről

Döntés a háziorvosi praxis helyettesítéséről Az előterjesztés száma: 33/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2016. február 24. napján, 18-órakor megtartandó ülésére Döntés a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1. 1 Fogalom meghatározások A Szerződésben használt fogalmak a földgázellátásról

Részletesebben