MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL"

Átírás

1 Melléklet MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ amely létrejött a BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL Budafok Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata (1221 Budapest, Városház tér 11., Statisztikai számjel: adószám: , képviseli: Szabolcs Attila polgármester), a továbbiakban önkormányzat vagy eladó valamint a Buono Mercato Kft. (székhelye: 1062 Budapest, Aradi u 8 10., Cégjegyzékszám: , képviseli: Galántai Péter ügyvezető igazgató), a továbbiakban beruházó vagy vevő között az alábbi napon és feltételekkel: 1. Előzmények I. ELŐZMÉNYEK ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK Az önkormányzat 73/2012. (04.19.) önk. számú határozatával döntött a Budafoki piac volt Budafoki mozi épületét is érintő átalakítására, felújítására irányuló pályázat kiírásáról (továbbiakban pályázati kiírás ). A pályázati kiírásra egyedül a beruházó nyújtott be határidőben, szabályos pályázatot. Az önkormányzat képviselő testülete június 21 i ülésén 129/2012. (06.21.). önk. számú határozatával úgy döntött, hogy a beruházó pályázatát érvényesnek tekinti. Ezt követően a felek tárgyalásos formában folytatták az eljárást, melynek eredményeként a jelen beruházás feltételeiről szóló megállapodást (továbbiakban fejlesztési megállapodás ) kötik. 2. Az érintett ingatlanok 2.1. A jelen fejlesztési megállapodásban foglalt rendelkezések a jelen megállapodás megkötésekori ingatlan nyilvántartási állapot szerint összesen 12 (tizenkettő) ingatlant (továbbiakban ingatlanok ) érintenek, melyek mai napon a TAKARNET rendszerből lekért tulajdoni lap szemle másolatai jelen fejlesztési megállapodás számú mellékleteit képezik Az ingatlanok közül jelen fejlesztési megállapodás aláírásakor az önkormányzat 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képezik a Budapesti 1. számú Körzeti Földhivatal által a , /0/A/1, /0/B/1, /1, /1, /1, /1, , /1, /1, /1 helyrajzi számokon nyilvántartott, és természetben a Budapest XXII. kerületben az alábbi címen található belterületi ingatlanok, melyek tulajdonságait jelen fejlesztési megállapodás 13. számú melléklete összefoglalóan tartalmazza. 3. A beruházás Az önkormányzat pályázati kiírásban is kinyilatkoztatott szándéka, hogy olyan beruházónak értékesítse az ingatlanokat, aki saját költségen (ideértve a beruházó által igénybe vett banki vagy egyéb finanszírozást is) biztosítja a fejlesztés megvalósításának lehetőségét, és saját javára értékeli fel az ingatlanokat. Ennek érdekében befejezi az ezen ingatlanokkal kapcsolatos telekalakítási eljárásokat és elvégzi a beruházáshoz

2 2/14 szükséges infrastrukturális fejlesztéseket. A Kerületi Szabályozási Terv és a Pályázati dokumentáció által előírt, közterületekre meghatározott fejlesztéseknek a jelen beruházáshoz kapcsolódóan a későbbiek folyamán megkötésre kerülő településrendezési szerződés szerinti végrehajtását és az érintett területeknek és tartozékainak az önkormányzat birtokába történő visszaadását követően az önkormányzat eladja az érintett ingatlanokból, a Kerületi Szabályozási Tervben előírt szabályozások beruházó általi végrehajtását követően kialakult építési tömböket a pályázat nyertese, vagyis beruházó részére. A beruházó szándéka, hogy a fejlesztés előfeltételeit saját költségén megteremtse, településrendezési szerződést kössön, ezt követően a fejlesztés előkészítő szakaszának eredményeképpen a Kerületi Szabályozási Tervben előírt szabályozások végrehajtását követően kialakult építési tömböket megvásárolja, majd első ütemben egy új piac épületet, második ütemben egy kereskedelmi egységet létesítsen rajtuk. A piac és a kereskedelmi egység megvalósítását a felek a továbbiakban együttesen beruházás nak vagy fejlesztés nek nevezik A felek közös szándéka szerint a beruházó a beruházás első ütemeként a /1, a /1, a /1, a /1, a , a /1, a /1, a /1 helyrajzi számú ingatlanokból a Kerületi Szabályozási Tervben előírt szabályozások végrehajtásaként kialakult építési tömbön (továbbiakban piachoz tartozó ingatlanok vagy I. tömb ) új piac épületet létesít (a továbbiakban I. ütem vagy piac ) A felek közös szándéka szerint a beruházó a beruházás második ütemeként a helyrajzi számú ingatlanon a társasházi albetétek megszüntetését, és az I. ütem jogerős használatba vételi engedélyét követően (továbbiakban kereskedelmi egységhez tartozó ingatlan vagy II. tömb ) kereskedelmi egységet, létesít (a továbbiakban II. ütem vagy kereskedelmi egység ) A beruházó a beruházás harmadik ütemeként a Budapest XXII. kerület , és a helyrajzi számú ingatlanokon a fejlesztés működtetéséhez szükséges közösségi teret kíván létesíteni (a továbbiakban III. ütem vagy közösségi tér ), és azon a II. ütemre vonatkozó használatbavételi engedély kiadásától számított 3 évre fejlesztési, ráépítési jogot szerezni az önkormányzattól annak érdekében, hogy amennyiben az Önkormányzat terület fejlesztési elképzelései azt támogatják, a közösségi tér területén a piac utolsó ütemét és az azt kiegészítő funkciójú épületeket (vendéglátás, szolgáltatás, iroda), városi teret és az ütemeket összekötő kollonádot létesítsen. Ennek feltételeiről azonban a felek erre vonatkozó egyezség esetén külön megállapodást kötnek, így a III. ütem szerinti fejlesztési illetve a ráépítési joggal kapcsolatos megállapodások tehát nem képezik jelen fejlesztési megállapodás tárgyát. Felek kijelentik, hogy a felek erre irányuló kifejezett írásbeli megállapodása nélkül a ráépítési jog kilátásba helyezése nem értelmezhető úgy, hogy az önkormányzat hozzájárul a ráépítéssel történő tulajdonszerzéshez. Beruházó tudomásul veszi az önkormányzat azon tájékoztatását, hogy a III. ütemhez tartozó ingatlanok között nem önkormányzati tulajdonú ingatlan is található, amellyel kapcsolatban az önkormányzatnak a jelen fejlesztés megvalósítása szempontjából nincs kötelezettsége A pályázati kiírás jelen fejlesztési megállapodás 14. számú mellékletét képezi. A beruházás megvalósításának leírását a beruházó pályázata (továbbiakban pályázat ) tartalmazza, mely jelen fejlesztési megállapodás 15. számú mellékletét képezi. A pályázattól történő esetleges eltéréseket beruházó június 6. napján kelt I.

3 3/14 kiegészítése, július 18. napján kelt II. kiegészítése, augusztus 7. napján kelt III. kiegészítése tartalmazza (továbbiakban kiegészítések ). A pályázati kiírás, a pályázat, a kiegészítések és jelen fejlesztési megállapodás közötti ellentmondások esetén jelen fejlesztési megállapodás rendelkezései az irányadók. Amennyiben jelen fejlesztési megállapodás valamely kérdést nem rendez, vagy annak rendezését a felek nem utalják kifejezetten valamelyik általuk megkötött szerződés körébe, abban az esetben amennyiben erről a pályázat a pályázati kiírás vagy a kiegészítések rendelkezik elsődlegesen a kiegészítések, másodlagosan a pályázat rendelkezései, harmadlagosan pályázati kiírás rendelkezései, az irányadók, amennyiben azok jelen fejlesztési megállapodás logikájával nem ellentétesek, vagy amennyiben a felek arról nem állapodtak meg másként. A jelen pontban meghatározott értelmezési sorrend tekintendő irányadónak a felek között megkötésre kerülő egyéb megállapodásokban is. Ettől a rendelkezéstől felek csak kifejezett írásos megállapodásban térhetnek el. II. MEGÁLLAPODÁS A BERUHÁZÁSSAL ÉRINTETT INGATLANOK TÁRGYÁBAN 4. A felek által kötendő egyéb megállapodások 4.1. Felek jelen fejlesztési megállapodásban rendezni kívánják, hogy az I. pontban megjelölt beruházás megvalósításának érdekében a jövőben milyen egyéb szerződések megkötése válik szükségessé, illetve ezeknek a szerződéseknek melyek a főbb tartalmi elemei, melyek azok értelmezése szempontjából irányadónak tekintendők. 5. A településrendezési szerződés tárgya, célja 5.1. Felek közös célja, hogy az ingatlanok infrastrukturális fejlesztésének feltételeiről és a fejlesztés során kialakult közterületek és közhasználatú terek és azok tartozékainak beruházó általi megújításáról, kialakításáról és szükség esetén az önkormányzat számára történő ingyenes átadásáról, sorsáról, valamint a beruházás tárgyát képező ingatlanokat érintő Kerületi Szabályozási Terv módosítás lehetősége miatt településrendezési szerződést kössenek Felek rögzítik, hogy a beruházáshoz szükséges régészeti, területfeltöltési munkákat, közműfejlesztéseket és közterületi munkákat beruházó saját érdekében és költségén végzi el azért, hogy a tervezett fejlesztés előfeltételeit megteremtse A felek a megkötendő településrendezési szerződésben kívánnak rendelkezni a Kerületi Szabályozási Tervben foglaltak szerint kialakítandó közterületeknek és tartozékainak az önkormányzat birtokába a fejlesztést követő visszaadásáról, a közterületfejlesztésekről, az infrastrukturális fejlesztésekről, a közműkiváltásokról, a bontásokról és a szabályozás végrehajtásának körülményeiről, valamint a megjelölt pontokkal kapcsolatban felmerülő költségek viseléséről. 6. Az adásvételi szerződés tárgya, célja, vevőkijelölési jog 6.1. Felek közös célja, hogy meghatározott feltételek teljesülése, teljesítése esetén a /1, a /1, a /1, a /1, a , a /1, a /1, a /1 helyrajzi számú ingatlanokból a Kerületi Szabályozási Tervben előírt szabályozások beruházó általi végrehajtását követően kialakult I. tömb, valamint a /0/A/1 és a /0/B/1 helyrajzi számú kereskedelmi egységhez tartozó

4 4/14 ingatlanok (II. tömb) adásvétele tárgyában egymással ingatlan adásvételi szerződést (a továbbiakban: "adásvételi szerződés") kössenek Felek megállapodnak, hogy a jelen fejlesztési megállapodásban meghatározott feltételek megadott határidőben történő teljesülése esetén szerződést kötnek egymással a piachoz tartozó ingatlanok területén a Kerületi Szabályozási Terv végrehajtását követően kialakuló I. tömb és a kereskedelmi egységhez tartozó ingatlanok adásvétele tárgyában Felek rögzítik, hogy a beruházással kapcsolatos ingatlan adásvételi szerződéseket egymástól időben eltolva, a jelen fejlesztési megállapodásban meghatározott feltételrendszerek teljesülése esetén kötik meg Felek megállapodnak abban is, hogy vevő jogosult az adásvételi szerződés megkötésére maga helyett vevőként harmadik személyt kijelölni, ebben az esetben azonban az eladó az adásvételi szerződést csak abban az esetben köteles a vevő által kijelölt harmadik személlyel megkötni a jelen szerződés rendelkezései szerint, amennyiben a kijelölt vevő személyét az eladó elfogadja, a vevő kijelölési jog tehát csak ezen feltételhez kötötten gyakorolható. Felek megállapodnak, hogy a vevő kijelölési jog gyakorlása esetén a kijelölt vevő jelen fejlesztési megállapodásnak és az ez alapján kötött egyéb megállapodásoknak ideértve különösen a településrendezési szerződést is jogutódja. Beruházó erről köteles a kijelölt vevőt tájékoztatni és a tájékoztatás megtörténtéről az önkormányzatot értesíteni. Az önkormányzat csak azt követően kötheti meg az adásvételi szerződést a kijelölt vevővel, ha a kijelölt vevő írásos nyilatkozata rendelkezésére áll arra vonatkozóan, hogy a jelen fejlesztési megállapodás és az ezen alapuló egyéb megállapodások alapján őt illető jogokat és rá háruló kötelezettségeket megismerte és tudomásul vette. Felek rögzítik, hogy amennyiben az önkormányzat a kijelölt vevővel nem kíván adásvételi szerződést kötni, azt beruházó tudomásul veszi és nem tekinti elállási oknak. 7. Az adásvételi szerződések megkötésének feltételei 7.1. A felek megállapodnak, hogy az egyes tömbökre vonatkozó adásvételi szerződések megkötésére kizárólag akkor kötelesek, ha legkésőbb szeptember 30 ig az alábbi feltételek teljesültek, illetve azokat eladó vagy vevő teljesítette és az általa teljesítendő feltételek teljesülését a másik félnek hitelt érdemlő módon igazolta: a piachoz tartozó ingatlanok és a kereskedelmi egységhez tartozó ingatlanok tekintetében a telekalakításhoz szükséges bontások és telekalakítási és határrendezési eljárások jogerősen és bíróság előtt meg nem támadható módon befejeződtek; A telekalakítási eljárás megkezdéséhez szükséges előfeltételek megvalósítása és befejeződésének teljesülése a felek közös kötelezettsége, mivel annak lebonyolítását vevő kérelmezi, költségeit vevő viseli, ezen felül azonban annak teljesülése az önkormányzat teljesítésétől függ amennyiben a telekalakítási, és határrendezési eljárások kisajátítási eljárással is járnak, a kisajátítási eljárás és a kártalanítások költségét eladó köteles viselni; a piachoz tartozó ingatlanok és a kereskedelmi egységhez tartozó ingatlanok a sz. Mellékletek szerint már jelen megállapodás aláírásakor szereplő terhektől eltekintve per, teher és igénymentesek a tehermentesítés esetleges költségeit eladó köteles viselni;

5 5/ a beruházással érintett területre vonatkozó településrendezési szerződés megkötésre került és hatályba lépett a felek között; az adásvételi szerződés tárgyát képező ingatlanoknak a pályázati kiírás megjelenésének időpontjában rendelkezésre álló közműkapacitásainak eladó aláírásával ellátott listáját mint az adásvételi szerződés leendő mellékletét az eladó átadta vevő részére; az évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv. ) 53/F. szerinti végleges és jogerős felmentvényt a beruházó megkapta ezen feltétel teljesítésének költségeit vevő viseli; a Kerületi Szabályozási Terv lehetővé teszi a tervezett beruházás megvalósítását; amennyiben a beruházó vevőkijelölési jogával él, eladónak rendelkezésre áll a kijelölt vevő jelen megállapodás szerinti nyilatkozata; a beruházás I. és II. ütemének megvalósítására vonatkozó valamennyi jogerős engedély és hozzájárulás rendelkezésre áll; az I. tömbre vonatkozó adásvételi szerződés esetén vevő átadta eladónak a beruházás I. ütemére vonatkozó részletes megvalósítási ütemtervet A felek a kereskedelmi egységhez tartozó ingatlan(ok)ra vonatkozó adásvételi szerződést az I. tömbön (piachoz tartozó ingatlanok) megvalósított ingatlanfejlesztés kivitelezése tényleges megkezdésének az Építésfelügyelethez történt bejelentésének Eladó felé történt igazolását követő 15 napon belül kötik meg egymással. Az adásvételi szerződés az I. tömbön (piachoz tartozó ingatlanok) megvalósított ingatlanfejlesztésre kiadott használatba vételi engedély jogerőre emelkedésének és az új piac műszaki átadásának, mint együttes feltételnek a megvalósulása esetén lép hatályba Felek rögzítik, hogy amennyiben jelen szerződés eltérően nem rendelkezik az adásvételi szerződések megkötéséhez szükséges és az eladó által teljesítendő feltételek teljesítése során felmerülő egyéb költségeket eladó köteles viselni, kivéve a tulajdonszerzéssel járó illeték és földhivatali díjfizetési kötelezettségeket, melyek vevőt terhelik. 8. Az adásvételi szerződések 8.1. Amennyiben az adásvételi szerződések megkötéséhez előírt feltételek igazoltan és határidőben teljesültek, a felek adásvételi szerződést kötnek egymással az utolsó feltétel teljesülésétől számított 30 napon belül az I. tömb (piachoz tartozó ingatlanok) és 15 napon belül a II. tömb (kereskedelmi egységhez tartozó ingatlanok) vonatkozásában az alábbi lényeges tartalommal Az adásvétel tárgya Az adásvétel tárgyát az eladó kizárólagos tulajdonát képező, a Budapesti 1. számú Körzeti Földhivatal által /1, a /1, a /1, a /1, a , a /1, a /1, a /1 hrsz ú ingatlanok területén a Kerületi Szabályozási Terv végrehajtását követően kialakuló építési tömb és a /0/A/1 és a /0/B/1 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest XXII. kerületben található belterületi tehermentes ingatlanok képezik A felek megállapodása az adásvételről Eladó eladja, vevő pedig 1/1 tulajdoni arányban adásvétel jogcímén megvásárolja a jelen fejlesztési megállapodásnak és a településrendezési szerződésnek megfelelően

6 6/14 kialakult I. és II. építési tömbök szerinti ingatlanokat. Felek rögzítik, hogy amennyiben nem beruházó a vevő, jelen fejlesztési megállapodás céljával összhangban az adásvételi szerződés szövegezésében is rendelkeznek arról, hogy a fejlesztési megállapodásban és a településrendezési szerződésben meghatározott jogok és kötelezettségek tekintetében az ingatlanok vevője a beruházó jogutódjának minősül Az ingatlanok vételára A felek a /1, a /1, a /1, a /1, a , a /1, a /1, a /1 helyrajzi számú ingatlanok területén a Kerületi Szabályozási Tervben előírt szabályozások beruházó általi végrehajtását követően kialakuló építési tömbhöz tartozó ingatlanok vételárát , Ft azaz tizenötmillió forint összegben határozzák meg. Eladó és vevő az adásvételi szerződés szerinti vételárat a piac tömb vonatkozásában arra tekintettel határozza meg, hogy a kialakuló építési tömb hasznosítása az önkormányzati érdekeknek megfelelően kötött, eladó a pályázati kiírásban konkrét fejlesztési célt határozott meg, továbbá beruházó saját érdekében és költségére növeli az ingatlan forgalmi értékét azzal, hogy a tervezett fejlesztés előfeltételeit megteremti és az önkormányzat által megjelölt fejlesztést önerőből (ideértve a beruházó által igénybe vett banki vagy egyéb finanszírozást is) megvalósítja A felek a /0/A/1 és a /0/B/1 helyrajzi számú kereskedelmi egységhez tartozó ingatlanok (II. tömb) vételárát , Ft azaz százötven millió forint összegben határozzák meg Fizetési feltételek Felek megállapodnak, hogy vevő az I. tömb (piachoz tartozó ingatlanok) vételárát egy összegben fizeti meg. Az I. tömb (piachoz tartozó ingatlanok) vételárának fizetési határideje az azt követő 15 (tizenöt) nap miután az I. tömbre vonatkozó adásvételi szerződés hatályba lépett Felek megállapodnak, hogy vevő a II. tömb (kereskedelmi egységhez tartozó ingatlanok) vételárát egy összegben fizeti meg. A II. tömb (kereskedelmi egységhez tartozó ingatlanok) vételárának fizetési határideje az azt követő 15 (tizenöt nap) miután a II. tömb (kereskedelmi egységhez tartozó ingatlanok) adásvételi szerződése hatályba lépett A jelen fejlesztési megállapodás szerinti fizetések az eladó OTP Banknál vezetett számú bankszámláján történő jóváírással tekintendők teljesítettnek A Vevő által teljesített kifizetéseket az adásvételi szerződés megkötésére kijelölt harmadik személy által teljesítettnek kell tekinteni, amennyiben a Vevő az adásvételi szerződés megkötésére jelen megállapodásban foglaltaknak megfelelően harmadik személyt jelöl ki. A harmadik személy kijelöléséről szóló dokumentum és a kijelölt vevő jelen megállapodás szerinti nyilatkozata az adásvételi szerződés mellékleteként annak részét képezi Amennyiben a beruházás létrejöttéhez szükséges egyes feltételek megvalósítása során a jelen fejlesztési megállapodásban vagy a településrendezési megállapodásban megjelölt egyes költségeket az önkormányzat köteles viselni, akkor a pályázat 7.2 pontja szerint a felek előzetes, írásba foglalt megállapodásától függően lehetőség van arra, hogy ezeket a költségeket a beruházó megelőlegezze az önkormányzat részére, ebben az esetben viszont ezek összegét a felek az esedékes vételár összegébe

7 7/14 beszámítják, azaz levonják. Ez az ingatlanok vételárát nem módosítja, ez csupán a felek elszámolásának módja Tulajdonjog átszállása Az eladó a vételár halasztott megfizetésére tekintettel az ingatlanok tekintetében a tulajdonjogát a teljes vételár megfizetéséig fenntartja Az eladó az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg 5 (öt) eredeti példányban aláírja, a vevő tulajdonjogának bejegyzéshez szükséges, külön okiratba foglalt, a jogszabályok által megkívánt tartalommal és formában kiállított tulajdonjog bejegyzési engedélyt (továbbiakban Bejegyzési Engedély ), melyben eladó visszavonhatatlan és feltétel nélküli hozzájárulását adja vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez, és melyet a beruházó adásvételi szerződést ellenjegyző ügyvédjénél mint Letéteményes ügyvédnél azzal a megbízással helyez letétbe, hogy a teljes vételár eladó részére történő megfizetésének hitelt érdemlő igazolását követően a Bejegyzési engedélyt ellenjegyezze, és annak 3 (három) eredeti példányát haladéktalanul nyújtsa be az illetékes földhivatalhoz, 1 1 eredeti példányát pedig adja ki a feleknek Szavatosság és jótállás Vevő szavatol azért, hogy Magyarország hatályos jogszabályainak megfelelően létrehozott és jogszerűen fennálló társaság, és rendelkezik minden olyan polgári jogi és/vagy egyéb természetű jogosultsággal, ami az adásvételi szerződés megkötéséhez és az ingatlanok tulajdonjogának későbbi megszerzéséhez szükséges. A vevő nem áll sem csőd, sem felszámolási eljárás hatálya alatt, szerzési képessége nem korlátozott Eladó szavatol azért, hogy Magyarország hatályos jogszabályainak megfelelően fennálló és működő önkormányzat, és rendelkezik minden olyan polgári jogi és/vagy egyéb természetű jogosultsággal, ami az adásvételi szerződés megkötéséhez és az ingatlanok tulajdonjogának megszerzéséhez és későbbi elidegenítéséhez szükséges. Az eladó nem áll fizetésképtelenségi eljárás hatálya alatt, szerzési képessége nem korlátozott Eladó szavatol azért, hogy a jelen megállapodással érintett ingatlanok vonatkozásában jelen megállapodás hatálya alatt harmadik személlyel az ingatlanok tulajdonjogát, vagy per, teher és igénymentességét érintő megállapodást nem köt. Eladó kijelenti, hogy tudomása szerint nincs folyamatban, és nem fenyeget olyan államigazgatási, bírósági, választott bírósági vagy egyéb eljárás, amely az adásvételi szerződés teljesítését hátrányosan befolyásolná vagy megakadályozhatná. Az eladó jótáll azért, hogy az adásvételi szerződés tárgyát képező ingatlanok a magyar környezetvédelmi jogi előírásoknak megfelelően szennyeződéstől és hulladéktól mentesek. A jótállás alapján a vevő a szavatossági igénnyel azonos jogokat érvényesíthet. A jótállás időtartama alatt eladó a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a teljesítés után keletkezett. Eladó jótáll azért, hogy az ingatlanok tulajdonjoga harmadik személy(n)ek tényleges vagy vélt birtok és használati jogaitól, és igényeitől mentesen száll majd a vevőre és a vevő az ingatlanokon tehermentes, és korlátozástól mentes tulajdont szerez. Eladó jótáll azért, hogy az ingatlanok birtokba adásának napján az ingatlanokat illetően nem áll majd fenn semmiféle adó, díj, vagy illetékhátralék Az eladó kijelenti, hogy a jelen tranzakció gazdasági, technikai, jogi vagy/és adózási megítélése szempontjából semmiféle lényeges körülmény nem került elhallgatásra.

8 8/ Felek megállapodnak, hogy a fejlesztési megállapodás, a településrendezési szerződés és az adásvételi szerződések teljesítése érdekében szorosan együttműködnek. Eladó vállalja, hogy minden lényeges, az ingatlanokat érintő kérdésben egyeztet vevővel. A felek megállapodnak, hogy az adásvételi szerződések hatálybalépésének feltétele, hogy a piachoz tartozó ingatlanok és a kereskedelmi egységhez tartozó ingatlanok tekintetében jogszabály alapján elővásárlásra jogosultak mint a Fővárosi Önkormányzat és a Magyar Állam elővásárlási jogukról lemondjanak. Az I. tömbre (piachoz tartozó ingatlanok) vonatkozó adásvételi szerződés hatályba lépésének további feltétele, hogy Vevő átadjon Eladó részére egy jelen megállapodásban meghatározott fedezeti összegű bankgaranciát az új piac épület megvalósulásának biztosítékaként. A bankgarancia az Eladó kártalanítására szolgál arra az esetre, ha az új piac épület megvalósulása olyan súlyos késedelembe esik, ami miatt a megvalósulás meghiúsulásától kell tartami, és abban az esetben hívható le az Eladó részéről, amennyiben az új piac épület kivitelezési munkái a beruházó által átadott megvalósítási ütemtervhez képest 2 (két) hónapnál hosszabb időtartamig nem az időjárással összefüggő, és nem az önkormányzatnak felróható okból szünetelnek. A bankgarancia összege ,- Ft azaz százötven millió forint, mely legfeljebb ,- Ft azaz százharminc millió forint összegre csökkenthető a beruházás kapcsán a beruházó által közterületen elvégzett közműkiváltási költségek összegével. A bankgarancia akkor megfelelő, ha korlátozás nélküli és visszavonhatatlan, s érvényességi idejének lejárata legalább az adásvételi szerződés hatályba lépését követő 18 (tizennyolc) hónap. Fentieken túlmenően a bankgarancia levélnek tartalmaznia kell azt, hogy a bank kötelezi magát, hogy az Eladó első írásbeli felszólítására, a Vevő vagy más személy esetleges kifogásolását figyelmen kívül hagyva, a jogviszony vizsgálata nélkül, a bank saját kötelezettsége alapján a megjelölt összeget azonnal kifizeti Eladónak, amennyiben Eladó benyújtja a bank felé a Vevőnek megküldött írásos felszólítás másolatát, melyben felszólította Vevőt, hogy a kivitelezést folytassa, és egyúttal arról tájékoztatja a bankot, hogy a felszólítás eredménytelen volt és a bankgarancia lehívásának feltételei teljesültek. Eladó köteles a bangarancia eredeti példányát az új piac épület használatbavételi engedélyének kiadását követően a beruházó részére legkésőbb 5 (öt) napon belül visszaszolgáltatni. III. MEGÁLLAPODÁS A BERUHÁZÁSSAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEKRŐL 9. A felek jogai és kötelezettségei a beruházással kapcsolatban 9.1. Az önkormányzat jogai és kötelezettségei a jelen fejlesztési megállapodás hatálybalépését követő 6 (hat) hónap során minden hónap 10. napjáig tájékoztatást kapni a helyiségek előértékesítésének mértékéről; önkormányzat köteles azokban az ügyekben, melyekben tulajdonosként kizárólagosan az aláírásra jogosult, a beérkezett nyomtatványokat, nyilatkozatokat átvételtől számított 8 (nyolc) napon belül aláírva visszajuttatni a beruházónak; az új piac épület kivitelezési munkáinak megkezdése előtt a beruházó egyetértési jogot biztosít az önkormányzat részére a generálkivitelező kiválasztásánál A beruházó jogai és kötelezettségei

9 9/ beruházó köteles a fejlesztés előkészítő munkálatait teljes körűen saját költségén (ideértve a beruházó által igénybe vett banki vagy egyéb finanszírozást is) végezni, ide értve a tervezett beruházás piackutatását, marketingjét, üzleti modelljének kidolgozását; a beruházáshoz kapcsolódó kérelmek benyújtásának tényéről minden hónap 10. napjáig írásban tájékoztatni az önkormányzatot minden megszerzett engedélyt, hozzájárulást másolatban köteles átadni annak megszerzésétől számított 3 munkanapon belül; a beruházáshoz kapcsolódó közterületeken történő fejlesztések terveit köteles az önkormányzat illetékes irodáival minden esetben előzetesen egyeztetni és az illetékes tervtanács elé beterjeszteni és jóváhagyatni; a közterületeken végzett építések és közműépítések végleges dokumentációját a területek önkormányzat részére történő visszaadásával egyidejűleg az önkormányzatnak átadni; az I. ütem (piachoz tartozó ingatlanok) kivitelezésének megkezdését követően az önkormányzat részére, annak kérésére 8 napon belül írásos tájékoztatást adni a megvalósítási ütemtervvel kapcsolatban az egyes ütemek állásáról. 10. A beruházás megvalósításának egyes lépései A beruházás megvalósításának lépései és azok időbeli sorrendje nem egyezik a pályázat ajánlati felolvasólapban foglaltakkal különös tekintettel arra, hogy a felolvasólapnak a felajánlott garanciákra vonatkozó IV. pontja a felek megállapodása értelmében nem irányadó, mivel a beruházásban a Merkantil Bank a pályázatban foglaltakkal ellentétben nem vesz részt. A beruházás megvalósításának lépéseit és azok időbeli sorrendjét jelen fejlesztési megállapodás 16. számú melléklete tartalmazza A beruházás egyes ütemeit, azok időbeli sorrendjét a pályázat 7.1 pontja is tartalmazza, a felek megállapodása értelmében azonban a pályázat pontjának a Merkantil Bankra vonatkozó szövegrésze fentiekre tekintettel nem irányadó A beruházás egyéb feltételeit a pályázat 7.2 pontja tartalmazza, melynek i) és j) pontjai a felek megállapodása értelmében a fentiekre tekintettel nem alkalmazandók A felek rögzítik, hogy a beruházó a piac és a kereskedelmi egység együttes megvalósulásában érdekelt, így a felek megállapodásai a piac és a kereskedelmi egység együttes megvalósulásának esetére vonatkoznak Az önkormányzat a piac tömb használatbavételi eljárását lezáró jogerős használatba vételi engedély meglétét és a piac üzemeltetésének biztosítását követően vállalja, hogy a jelenleg működő piacot 60 napon belül bezárja Az önkormányzat vállalja, hogy az I. ütem jelen fejlesztési megállapodásban foglaltaknak megfelelő megvalósulása esetén a III. Ütem területét oly módon rendezi, hogy a piac bezárását követő 6 hónapon belül illetve amennyiben a piac bezárására nem kerül sor a fenti határidőben, akkor a piac tömb használatbavételi eljárását lezáró jogerős használatba vételi engedély meglétét követő 60. napot követő 6 hónapon belül biztosítja a piac tömbnek a településrendezési szerződés mellékletét képező rajz és műszaki leírás szerinti megközelíthetőségét.

10 10/ A beruházó a kivitelezés megkezdése előtt köteles hitelt érdemlően igazolni az önkormányzat felé, hogy a beruházás kivitelezésének fedezete rendelkezésre áll A beruházó vállalja, hogy az I. tömbön (piachoz tartozó ingatlanok) megvalósított ingatlanfejlesztésre kiadott használatba vételi engedély jogerőre emelkedésének és az új piac műszaki átadásának, mint együttes feltételnek a megvalósulása napjától számított 10 (tíz) éven keresztül a felépítményt piac funkcióval üzemelteti. Amennyiben az ingatlan a megvalósítást követően Beruházó részéről 10 éven belül továbbértékesítésre kerül, ezen kötelezettséget Beruházó köteles az új tulajdonosnak átadni. 11. Elállási okok IV. KÖZÖS RENDELKEZÉSEK Beruházó jogosult indokolás és kártérítési kötelezettség nélkül a fejlesztési megállapodástól a másik féllel közölt egyoldalú nyilatkozatban elállni az alábbi esetekben: beruházó legkésőbb szeptember 30 ig nem kapja meg a beruházás megvalósításához szükséges engedélyeket; ha a beruházáshoz kiadott építési engedélyek további, a pályázatban bemutatott tervezett beruházás kereteit meghaladó infrastrukturális fejlesztési, kivitelezési kötelezettségeket ír elő a beruházó számára, vagy más, , Ft azaz harmincmillió forint összeget meghaladó költségű feltételt szab, a jogerős építési engedély feltételeként; beruházó legkésőbb szeptember 30 ig nem kapja meg az Étv. 53/F. szerinti 300 m2 nél nagyobb alapterületű kereskedelmi építmény lésítéséhez szükséges miniszteri felmentvényt; a szükséges településrendezési, kisajátítási és telekalakítási eljárások jogerős és bíróság előtt meg nem támadható befejeződése nem történik meg szeptember 30 ig; a beruházó a jelen fejlesztési megállapodás hatálybalépését követő 6 (hat) hónapon belül nem éri el a piac helyiségeinek 80% os előértékesítési mértékét, mely alatt a felek azt értik, hogy a 100 (száz) m2 nél kisebb nettó alapterületű üzlethelyiségek összalapterületének legalább 80% ára kell a beruházónak érvényes előbérleti szerződéssel rendelkeznie Önkormányzat jogosult indokolás és kártérítési kötelezettség nélkül a fejlesztési megállapodástól a másik féllel közölt egyoldalú nyilatkozatban elállni az alábbi esetekben: a beruházó tájékoztatási kötelezettségét írásos felszólításban megadott határidőben sem teljesíti, vagy a jelen megállapodás szerint átadandó engedélyeket beruházó írásos felszólításra sem adja át a beruházás nem kezdődik meg legkésőbb az I. tömb vételárának megfizetését követő 3 hónapon belül;

11 11/ amennyiben jelen megállapodás, valamint jelen megállapodás alapján kötött bármely megállapodás hatálya alatt a beruházó végelszámolási vagy csődeljárást kezdeményez, illetve ellene felszámolási eljárás indul. 12. Az elállás jogkövetkezményei, rendelkezés a projekt előkészítési költségről Amennyiben beruházó a jelen megállapodás szerint gyakorolja elállási jogát, abban az esetben beruházó az elállásról szóló nyilatkozat átadásával egyidejűleg minden, a projekt megvalósításával kapcsolatos műszaki tervet, adatot, előzetes hozzájárulásokat, engedélyeket, nyilatkozatokat köteles átadni az önkormányzatnak Amennyiben az ily módon átadásra kerülő dokumentáció az alábbi táblázat szerint teljeskörű, akkor az önkormányzat az elállási nyilatkozat és a vonatkozó dokumentáció kézhez vételét követő 30 (harminc) napon belül megfizet beruházónak bruttó , Ft azaz Négymillió forint projekt előkészítési díjat beruházó. banknál vezetett.. számú számlájára. Amennyiben az átadott dokumentáció az alábbi táblázat szerint nem teljeskörű, akkor a önkormányzat az elállási nyilatkozat és a vonatkozó dokumentáció kézhez vételét követő 30 (harminc) napon belül az átadott dokumentáció összetételétől függően az alábbi táblázat szerint számított összegű projekt előkészítési díjat fizeti meg beruházó részére a fenti számlára. Előkészítési elem 100%-ban teljesítettnek minősülés feltétele A teljes előkészítési költség százaléka: Összeg (Ft) Új piac jelenlegi kereskedőkkel leegyeztetett koncepciója vázlatterve Új piac ÁNTSZ és Tűzoltóság által jóváhagyott vázlatterve Kereskedőkkel felvett egyeztetési jegyzőkönyv Hatósági egyeztetésekről felvett jegyzőkönyv 50 % ,-Ft 10 % ,- Ft Piac Weboldal működő weboldal 20 % ,-Ft Telekalakításhoz szükséges bontások Az épületmegszüntetési vázrajz a földhivatalhoz benyújtásra került 20 % ,-Ft

12 12/ Felmondás Felek a rendes felmondás lehetőségét jelen megállapodás tekintetében kizárják Felek a rendkívüli felmondás jogát kizárólag súlyos szerződésszegő magatartás esetében gyakorolhatják. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen: a beruházó részéről, amennyiben a vállalt fejlesztés I. ütemének műszaki átadása nem történik meg legkésőbb az I. ütem kivitelezéséhez szükséges valamennyi engedély kézhezvételét követő 15 (tizenöt) hónapon belül; amennyiben beruházó az általa az I. ütem vonatkozásában megadott megvalósítási ütemtervtől 30 (harminc) napot meghaladó módon késedelmesen eltér. 14. Elszámolás a fejlesztési megállapodás megszűnésének esetére Amennyiben a fejlesztési megállapodás az előkészítő szakaszban, azaz az I. tömbre vonatkozó adásvételi szerződés megkötését megelőzően szűnik meg elállás vagy felmondás folytán, felek a fejlesztés megvalósítására fordított költségeikről oly módon rendelkeznek, hogy mindkét fél viseli a maga felmerült költségeit, a másik féllel szemben megtérítési igénnyel nem élnek, kivéve a pontban rögzített projektelőkészítés költségeit Amennyiben a fejlesztési megállapodás a beruházás megvalósítási szakaszában, azaz az I. tömbre vonatkozó adásvételi szerződés megkötését követően szűnik meg, felek úgy rendelkeznek, hogy a felépítmény osztja a földterület sorsát, s felek a beruházással kapcsolatban felmerült költségek vonatkozásában elszámolnak egymással. Az elszámolással kapcsolatos vita esetén, amennyiben a felek az elállást követő [ ] napon belül az elszámolást nem tudják lezárni, a felek szakértőként megbízzák Szabó Gyula (2040 Budaörs,...) igazságügyi építési szakértőt, illetve akadályozatása esetén [ ] szakértőt az elszámolás elkészítésével, illetve a vitás kérdések eldöntésével. A felek megbízott szakértő véleményét vita nélkül elfogadják, a megbízott szakértő költségét a felek közösen viselik Amennyiben a fejlesztési megállapodás megszűnik, az erre vonatkozó nyilatkozat hivatalos átvételét követő 15 napon belül a felek helyszínen jegyzőkönyvben rögzítik a beruházás állapotát az elszámolás céljából, majd ezzel egyidejűleg beruházó köteles birtokba adni az önkormányzatnak az ingatlant és tartozékait. 15. Vis maior Felek mentesülnek a szerződésszerű teljesítés kötelezettsége alól, valamint nem sújthatóak kártérítéssel, illetve a szerződéstől való elállással, ha a szerződésszegés vis maior eredménye Vis maiornak minősül minden, a felek érdekkörén kívül eső, elháríthatatlan külső ok, mely nekik nem felróható, különös tekintettel a természeti csapásokra, mint árvíz, tűz, földrengés, vihar, villámcsapás, nagy mennyiségű csapadék, továbbá sztrájk, járvány, merénylet, karantén korlátozások, állami intézkedés, illetve a hálózati szolgáltatás működtetéséért felelős szolgáltatónál fellépő hiba.

13 13/ A Vis maiornak közvetlen összefüggésben kell lennie a felek tevékenységével és a bekövetkezett szerződésszegéssel Vis maior esetén a felek a lehetőségekhez mérten, haladéktalanul értesítik a másik felet a vis maior tényéről, okáról és valószínű időtartamáról A felek megállapodnak, hogy beruházó szempontjából vis maiornak azaz beruházó részéről elállási oknak tekintik azt az esetet, amennyiben az illetékes hatóság a beruházót a beruházással összefüggésben részletes régészeti feltárás lefolytatására kötelezi. Amennyiben az előírt részletes régészeti feltárás nem vezet elálláshoz, akkor az emiatt esetlegesen felmerülő késedelem időtartamával a beruházó számára előírt teljesítési határidők értelemszerűen meghosszabbodnak A jelen megállapodásban foglalt határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak. 16. Hatálybalépés Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás a következő feltételek együttes teljesülése esetén, az utolsó feltétel teljesülése illetve igazolása napján lép hatályba: az önkormányzat részéről a képviselőtestület döntésével jelen megállapodást elfogadja és felhatalmazza a polgármestert az aláírásra, aki azt aláírja; a jelen megállapodás beruházó általi aláírása. 17. Általános rendelkezések Jelen megállapodás mellékletei a jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezik Felek a jelen megállapodás rendelkezéseit beleértve a jelen megállapodás mellékleteit is csak közös megegyezéssel módosíthatják. A módosítás kizárólag írásban érvényes A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben Magyarország hatályos jogszabályai, elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak A felek kötelezik magukat, hogy amennyiben a jelen megállapodás egyes rendelkezései érvénytelenek vagy végrehajthatatlanok lennének vagy azzá válnának, az érvénytelen és/vagy végrehajthatatlan szerződési rendelkezés(eke)t egy érvényes, a felek jelen megállapodás megkötésekor fennálló céljainak megfelelő rendelkezéssel pótolják, kivéve ha enélkül a rendelkezés nélkül a felek jelen megállapodást nem kötötték volna meg Felek a jelen megállapodással kapcsolatos jogvitáikat elsődlegesen egymás között, személyes egyeztetés útján kísérelik meg rendezni, amennyiben ez nem vezet eredményre, azokat a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt rendezik A jelen megállapodás szerinti értesítéseket írásban kell megtenni és a felek jelen megállapodásban meghatározott címére vagy a bármelyik fél által a másik félnek megküldött értesítésben megjelölt címre kell megküldeni átvételi elismervénnyel igazolt személyes kézbesítés vagy futárszolgálat vagy tértivevényes ajánlott levél útján. Bármely értesítés akkor tekintendő kézbesítettnek, amikor kézhezveszik vagy a kézhezvételt elutasítják, és azt tértivevény vagy a kézbesítő átvételi nyomtatványa

14 14/14 igazolja. Ezen túlmenően értesítés küldhető e mailen vagy telefaxon, feltéve, hogy a küldemény eredeti példányát a címzettnek az e mail vagy telefax átvitelt követően bármely fenti módon is kézbesítik. Ez esetben a telefax értesítés a sikeres faxvisszaigazolás, az e mail a sikeres kézbesítési visszaigazolás napján tekintendő kézbesítettnek. A felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásban megjelölt címeket érvényes címeknek kell tekinteni mindaddig, amíg a másik felet annak változásáról nem értesítik Felek kapcsolattartója jelen megállapodás teljesítése során: a) Budafok Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata: Név: [*] Telefonszám: +36 [*] E mail: [*] b) Buono Mercato Kft.: Név: [*] Telefonszám: +36 [*] E mail: [*] Felek kijelentik, hogy jelen megállapodás tartalmát bizalmasan kezelik, azt hacsak jogszabály a feleket másként nem kötelezi harmadik személyek előtt titokban tartják A jelen megállapodás készítésével összefüggésben felmerült ügyvédi és egyéb tanácsadás költségeit minden fél maga viseli Jelen megállapodás 4 (négy) példányban készült, melyből 2 2 példány illeti a feleket. Felek a jelen megállapodást elolvasták, közösen értelmezték, minden oldalán kézjegyükkel látták el, és mint akaratukkal és jognyilatkozataikkal mindenben megegyezőt, aláírásra jogosult képviselőjük útján, jóváhagyólag aláírták. Budapest, [*] Budapest, [*] Budafok Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata Buono Mercato Kft. Mellékletek: sz. melléklet: ingatlanok tulajdoni lap másolata 13. sz. melléklet: ingatlanok tulajdonságait összefoglaló táblázat 14. sz. melléklet: pályázati kiírás 15. sz. melléklet: pályázat 16. sz. melléklet: a beruházás megvalósításának lépései és azok időbeli sorrendje

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák azon jogviszony kereteit, amely alapján az Eladó az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződésben és a keretszerződés

Részletesebben

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Kölcsön ingatlancélra KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS türelmi idővel 1 szerződéskötéssel járó költségek finanszírozásával 2 amely

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 9028 Győr, Arató utca 5.

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 9028 Győr, Arató utca 5. Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjog rendezésérıl Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Az adásvételi szerződés alaki és tartalmi kellékei

Tisztelt Ügyfelünk! Az adásvételi szerződés alaki és tartalmi kellékei TÁJÉKOZTATÓ Az adásvételi szerződés kötelező tartalmi elemei ingatlan magánszemély általi megvásárlásának kölcsönből, vagy lakáscélú állami támogatásból/kedvezményből történő finanszírozása esetén Tisztelt

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/480-1/2014/I Üi.: dr. Vass Zoltán Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Pályázat kiírása a Béke utca 9. szám

Részletesebben

i^^^jm l^<^ x h \ C\P^,$AJ1- 2015 M 0 í Szerződés lejárata: 2015 FEBR 0 3. 2015 MÁRC I 6. 2. számú melléklet

i^^^jm l^<^ x h \ C\P^,$AJ1- 2015 M 0 í Szerződés lejárata: 2015 FEBR 0 3. 2015 MÁRC I 6. 2. számú melléklet Szerződés lejárata: 2. számú melléklet Ügyiratszám: MI/8011/2014 \ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Lakásgazdálkodási Osztály A szerződés tárgya: Adásvételi szerződés Bp. XIV. ker. Újvilág utca

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI - ÉS VÉTELI JOG ALAPÍTÁSÁRA SZÓLÓ SZERZİDÉS (T E R V E Z E T)

INGATLAN ADÁSVÉTELI - ÉS VÉTELI JOG ALAPÍTÁSÁRA SZÓLÓ SZERZİDÉS (T E R V E Z E T) INGATLAN ADÁSVÉTELI - ÉS VÉTELI JOG ALAPÍTÁSÁRA SZÓLÓ SZERZİDÉS (T E R V E Z E T) amelyet kötöttek egyrészrıl a Pécs Holding Városi Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (székhely: 7626 Pécs,

Részletesebben

108/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat. HVNOI Hevesi József Általános Tagiskola Hunyadi u. 24. szám alatti telephelyének átadása

108/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat. HVNOI Hevesi József Általános Tagiskola Hunyadi u. 24. szám alatti telephelyének átadása 108/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat HVNOI Hevesi József Általános Tagiskola Hunyadi u. 24. szám alatti telephelyének átadása Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete a HVNOI Hevesi József

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Vecsés Város Önkormányzatának 1/2010. (I. 29.) rendelete az Önkormányzat által életjáradéki szerződés keretén belül nyújtott szolgáltatás feltételeiről Vecsés Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS a TIOP 2.1.2. Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése tárgyú pályázatok keretein belül kombinált felvételi/átvizsgáló röntgen berendezés és hozzá kapcsolódó

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:... Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz

Részletesebben

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes, áru megrendelése és kapcsolódó szolgáltatás(ok)

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET!!!!!

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET!!!!! TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET!!!!! amely létrejött egyrészről Szentendre Város Önkormányzata (székhelye: 2000 Szentendre, Városház tér 3.; adószáma: 15731292-2-13; statisztikai számjele: 15731292-8411-321-13;

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Biatorbágy Város Önkormányzata (székhely:2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A, törzskönyvi azonosító szám: 730084, adószám: 15730088-2-13, statisztikai

Részletesebben

FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA 1

FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA 1 iktatószámú szerződés.. számú melléklete FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA 1 A szerződő felek, egyrészről: név:...... születési név: születési hely, idő: anyja leánykori neve: személyi azonosító (személyi

Részletesebben

F O G Y A S Z T Ó I INGATLAN ZÁLOGSZERZŐDÉS

F O G Y A S Z T Ó I INGATLAN ZÁLOGSZERZŐDÉS F O G Y A S Z T Ó I INGATLAN ZÁLOGSZERZŐDÉS A szerződő felek egyrészről Név: Születési név: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Személyazonosító okmányának típusa: Személyazonosító okmányának száma:

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről Egységes szerkezetben Budapest

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

AZ INVESTOR HOLDING RT (a továbbiakban: Ajánlattevő)

AZ INVESTOR HOLDING RT (a továbbiakban: Ajánlattevő) AZ INVESTOR HOLDING RT (a továbbiakban: Ajánlattevő) NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA AZ AGRIMILL-AGRIMPEX GABONAFELDOLGOZÓ ÉS GABONAKERESKEDELMI RT. (a továbbiakban: Társaság) ÁLTAL KIBOCSÁTOTT VALAMENNYI, AZ

Részletesebben

Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok 2015. december 04. Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. III. A beszámolónak megfelelő információs adatlap Éves/Egyszerűsített éves beszámolóval

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a GOP-2011-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése című pályázati kiírására beérkezett..

Részletesebben

KIVONAT. A Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 07-én megtartott rendkívüli ülésén készült jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. A Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 07-én megtartott rendkívüli ülésén készült jegyzőkönyvéből. KIVONAT A Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 07-én megtartott rendkívüli ülésén készült jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület egyhangúan, 6 igen szavazattal, ellenszavazat

Részletesebben

P R I N C Z I N G E R É S T Á R S A I Ü G Y V É D I I R O D A

P R I N C Z I N G E R É S T Á R S A I Ü G Y V É D I I R O D A LETÉTI SZERZŐDÉS A JELEN LETÉTI SZERZŐDÉS ("Szerződés") (1) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (székhelye: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14.; ÁHT azonosítója: 335262; adóigazgatási azonosítószáma:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. A Vodafon Magyarország Zrt és a ÉRV Zrt-vel kötendı bérleti szerzıdés és megállapodás jóváhagyásához

ELİTERJESZTÉS. A Vodafon Magyarország Zrt és a ÉRV Zrt-vel kötendı bérleti szerzıdés és megállapodás jóváhagyásához ELİTERJESZTÉS A Vodafon Magyarország Zrt és a ÉRV Zrt-vel kötendı bérleti szerzıdés és megállapodás jóváhagyásához Tisztelt Képviselı-testület! A Vodafon Magyarország Zrt megbízásából az IMM-ROHR Kft (Budapest)

Részletesebben

Lakossági tájékoztató az egyes építésügyi hatósági eljárásokról, valamint az építésügyi hatósági tevékenységről

Lakossági tájékoztató az egyes építésügyi hatósági eljárásokról, valamint az építésügyi hatósági tevékenységről Lakossági tájékoztató az egyes építésügyi hatósági eljárásokról, valamint az építésügyi hatósági tevékenységről Tartalomjegyzék 1. Telekalakítási engedélyezése...2 2. Az építési jogosultság igazolása...3

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Az óvodaépítés lehetséges helyszíneiről, a 455/1 hrsz alatti ingatlan megvásárlásáról

Város Polgármestere. Előterjesztés. Az óvodaépítés lehetséges helyszíneiről, a 455/1 hrsz alatti ingatlan megvásárlásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/124, 125, 133 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Az óvodaépítés

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTEll SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTEll SZERZŐDÉS INGATLAN ADÁSVÉTEll SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapesti Vidám Park Zártkörüen Müködö Részvénytársaság székhely: 1146 Budapest, Állatkerti krt. 14-16. cégjegyzékszám: 01-10-042417 adószám:

Részletesebben

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012.

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012. / r / ^ / 0 0 -U > Q Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI Vagyonkezelési szerződés Budapest, 2012. december VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Budakeszi Város Önkormányzata

Részletesebben

PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. a PENTAFON-PENTA Rádió Reklám- és Műsorkészítő, Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő részéről a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL *1766339795* Vonalkód: 1766339795 Iktatószám: 2139/23/1/2016 A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Tárgy: A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/468-1/2013/I. Üi.: dr. Sánta Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Kalász étterem udvarában lévő önkormányzati

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S VI. 758/2008 E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére Tárgy: Megállapodás Esztergom Város Önkormányzatával vagyoni értékő jogok cseréjérıl Elıterjesztı:

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy, 2011. október 4. polgármester

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy, 2011. október 4. polgármester Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 m. Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy Város

Részletesebben

HAJDU ÉPKER Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság felszámolás alatt. 1/2016. számú. Nyilvános Pályázati Felhívás és Tájékoztató

HAJDU ÉPKER Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság felszámolás alatt. 1/2016. számú. Nyilvános Pályázati Felhívás és Tájékoztató HAJDU ÉPKER Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság felszámolás alatt 1/2016. számú Nyilvános Pályázati Felhívás és Tájékoztató Tartalomjegyzék 1. NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS... 3 2.

Részletesebben

1991. évi XLIX. törvény

1991. évi XLIX. törvény 1991. évi XLIX. törvény a csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyőlés a fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzetben lévı vagy fizetésképtelen gazdálkodó szervezetek adósságának csıdeljárásban,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Budakeszi Város Önkormányzatától JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A jelenlévő 9 f ő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Energetikai Szakközépiskola és Kollégium levelezési címe: H-7030, Paks, Dózsa György út 95. számlavezető

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének rendjéről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF)

A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF) Törzsrész A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF) Hatálya: 2014. május 7. Utolsó módosítás: 2014.05.05. Hatálya:

Részletesebben

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.9. számú melléklete M.9. számú melléklet Az lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzati tulajdonban lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Részletesebben

Támogatási szerződés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtására (meglévő, használt lakás bővítése)

Támogatási szerződés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtására (meglévő, használt lakás bővítése) Szerződésszám: Támogatási szerződés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtására (meglévő, használt lakás bővítése) amely egyrészről a Takarékszövetkezet/Bank Zrt. székhely: cégjegyzékszám: cégbíróság:

Részletesebben

Az anyagi biztosítékokra vonatkozó szabályok

Az anyagi biztosítékokra vonatkozó szabályok 2. sz. melléklet Az anyagi biztosítékokra vonatkozó szabályok I. Általános rendelkezések 1. A biztosítékra vonatkozó szerződések megkötése és módosítása a munkaügyi központ (a továbbiakban: munkaügyi központ)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Oldalszám: 1. (továbbiakban: ÁSZF) a HHT 98 Hírközlési Hálózat Tervező, Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) vezetékes műsor elosztás szolgáltatására vonatkozóan.

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2010. június 28. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek...3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (rövidített cégnév: MÁV-START Zrt.) Szerződésszám: 60386-6/2015/START Besz. terv: T-11 660 és 661 sor CPV kód: 31681410-0; 50220000-3;

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Szerződésszám: AVHIR201 5/6662 I H ittl TTTT1 Jelen megállapodás a Magyar Állam tulajdonában álló ás a Nemzeti Földalapkezel ő Szervezet (a továbbiakban: NFA' tulajdonosi joggyakorlása

Részletesebben

ETS - Európai Teherautó Szerviz KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ETS - Európai Teherautó Szerviz KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ETS - Európai Teherautó Szerviz KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ALKATRÉSZ ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉSHEZ 1. Általános rendelkezések A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az ETS

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 21. napjától 1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. ALAPADATOK, ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) egyrészről Név: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6. Levelezési címe: 3304 Eger, Sánc u. 6. Képviseli: Grédics Szilárd igazgató

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. költségalapon meghatározott lakbérű Önkormányzati bérlakások bérbeadás útján történő hasznosítására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. költségalapon meghatározott lakbérű Önkormányzati bérlakások bérbeadás útján történő hasznosítására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS költségalapon meghatározott lakbérű Önkormányzati bérlakások bérbeadás útján történő hasznosítására Nagykálló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK 2015. 1./ A szerződések megkötése

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK 2015. 1./ A szerződések megkötése ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK 2015 1./ A szerződések megkötése Jelen Általános Szállítási Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) rendelkezései kihatnak minden olyan szerződésre, amely egyrészről a Kingspan

Részletesebben

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. )

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról

Részletesebben

Letéti Szerződés a(z)... számú hitelügylethez

Letéti Szerződés a(z)... számú hitelügylethez Letéti Szerződés a(z)... számú hitelügylethez amely létrejött egyrészről Fundamenta-Lakáskassza Zrt. székhelye: 1052 Budapest, Váci utca 19-21., cg.: 01-10-043304) továbbiakban mint Letevő vagy Hitelező

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 13-TŐL VISSZAVONÁSIG Tartalom 1. A szállító adatai, elérhetőségi és az általános szerződési feltételekben használt fogalmak... 2 2. Általános rendelkezések...

Részletesebben

1/13. A Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., mint megrendelı általános vállalkozási szerzıdési feltételei

1/13. A Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., mint megrendelı általános vállalkozási szerzıdési feltételei 1/13 A általános vállalkozási szerzıdési feltételei 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 1 2. Értelmezı rendelkezések... 2 3. Általános rendelkezések... 2 4. A Szerzıdés tárgya, terjedelme, minısége...

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. (7) bekezdés a) pontja alapján a Learn The Natura című, HURO/1001/333/1.3.1 azonosító számú projekthez kapcsolódó PR tevékenység

Részletesebben

Ingatlan-adásvételi szerződés és megállapodás ingatlan beépítéséről

Ingatlan-adásvételi szerződés és megállapodás ingatlan beépítéséről Létrejött egyrészről: Ingatlan-adásvételi szerződés és megállapodás ingatlan beépítéséről a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszáma: 01-10-041862,

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.)

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Általános Szabályok 4 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 4 2. Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: Magyar Állam tulajdoni hányada. A teljes ingatlan terület

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: Magyar Állam tulajdoni hányada. A teljes ingatlan terület ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (1133 Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.) a továbbiakban Kiíró, a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó földterületek értékesítési szabályzata vonatkozó

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól I. FEJEZET

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól I. FEJEZET 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól 1. oldal 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.),

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól A Képviselő-testület a nemzeti vagyonról szóló 2011.

Részletesebben

Földgáz energia beszerzése 2014

Földgáz energia beszerzése 2014 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (8600 Siófok, Fő tér 1.) DOKUMENTÁCIÓ Földgáz energia beszerzése 2014 TÁRGYÚ KBT. MÁSODIK RÉSZE SZERINTI NYÍLT [KBT. 83. (1) BEKEZDÉS SZERINTI] KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2014.

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 1 Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező erejű ajánlatát tartalmazza,

Részletesebben

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 2016. január 1-jén hatályos 2016. július 1-jén hatályos 2017. január 1. 2017. március 1. 1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról Az Országgyűlés felismerve azt,

Részletesebben

Támogatási szerződés családok otthonteremtési kedvezménye támogatás nyújtásáról

Támogatási szerződés családok otthonteremtési kedvezménye támogatás nyújtásáról Iktató szám: [*] Támogatási szerződés családok otthonteremtési kedvezménye támogatás nyújtásáról amely egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök útja 8.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013. Előkészítő: Gulyás Anetta ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére Tárgy: Támogatási

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 1 Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező

Részletesebben

VERSENYTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS

VERSENYTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS VERSENYTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS 1. A kiíró megnevezése, székhelye: Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete (székhely: 5630 Békés, Petőfi u. 2.) 2. A pályázat célja, jellege: ingatlan értékesítése 3. A

Részletesebben

A helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

A helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata Az előterjesztés száma: 4/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A helyi nemzetiségi

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

AutósTárs jogvédelmi. kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16437

AutósTárs jogvédelmi. kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16437 AutósTárs jogvédelmi kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16437 Tartalomjegyzék AutósTárs jogvédelmi kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK)... 3 I.

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Haszonbérleti Pályázati Kiírás

Haszonbérleti Pályázati Kiírás Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 9435 Sarród, Rév-Kócsagvár Pf.: 4. Haszonbérleti Pályázati Kiírás Fertőrákos település 1/2013. pályázati azonosító számú eljáráshoz amelynek célja a természeti

Részletesebben

1/a. sz. melléklet. A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású

1/a. sz. melléklet. A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású A fedezetként felajánlott ingatlan területi elhelyezkedése: a Takarékbank

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

PILISVÖRÖSVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PILISVÖRÖSVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT HITELRŐL SZÓLÓ 2009. ÉVI CLXII. TV. HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ TERMÉKEKRŐL SZABADFELHASZNÁLÁSÚ REZIDENCIA HITEL Hatály: 2016.

Részletesebben

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben