INGATLAN ADÁSVÉTELI - ÉS VÉTELI JOG ALAPÍTÁSÁRA SZÓLÓ SZERZİDÉS (T E R V E Z E T)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INGATLAN ADÁSVÉTELI - ÉS VÉTELI JOG ALAPÍTÁSÁRA SZÓLÓ SZERZİDÉS (T E R V E Z E T)"

Átírás

1 INGATLAN ADÁSVÉTELI - ÉS VÉTELI JOG ALAPÍTÁSÁRA SZÓLÓ SZERZİDÉS (T E R V E Z E T) amelyet kötöttek egyrészrıl a Pécs Holding Városi Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (székhely: 7626 Pécs, Búza tér 8. b. ép., képviseli: Barna Béla vezetı tisztségviselı, statisztikai számjel: , cégjegyzékszám: ) mint eladó továbbiakban: Eladó másrészrıl a HAUNI Hungária Gépgyártó Korlátolt Felelısségő Társaság (székhely: 7632 Pécs, Móra Ferenc utca 72., képviseli: Jakabucz Ildikó vezetı tisztségviselı, és.vezetı tisztségviselı, v. cégvezetı, statisztikai számjel: , cégjegyzékszám: ) mint vevı és vételi jogosult továbbiakban: Vevı az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.. a.) Az eladónak 1/1 arányban tulajdonát képezi a Pécsi Járási Földhivatalnál nyilvántartott Pécs II.ker. Belterület 24002/5 hrsz. alatt felvett, 3 épület, udvar megjelöléső m2 területő, ténylegesen 7632 Pécs, Vásártér utca 1. szám alatt található ingatlan. b.) Az eladónak 1/1 arányban tulajdonát képezi a Pécsi Járási Földhivatalnál nyilvántartott Pécs II.ker. Belterület 24002/4.hrsz. alatt felvett, 10 épület, transzformátor ház, udvar megnevezéső, m2 területő, ténylegesen 7632 Pécs, Vásártér utca 1. szám alatt található ingatlan. Fenti ingatlanok jelen szerzıdés megkötését megelızı telekalakítási eljárás eredményeként a Pécs 24002/1 hrsz-ú ingatlanból kerültek kialakításra. A i tulajdoni lap másolat szerint a 24002/1 helyrajzi számú ingatlant az alábbi jogok terhelik: az E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zártkörően Mőködı Részvénytársaság jogosult javára az 58750/1998/ számú határozattal bejegyzett vezetékjog a PÉTÁV Kft. jogosult javára a 61564/ számú határozattal bejegyzett vezetékjog távhıvezeték létesítésére és karbantartására, mely a I. sz. mellékletként csatolt közmőtérképen kék színnel van feltüntetve. az E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zártkörően Mőködı Részvénytársaság jogosult javára a 31965/ számú határozattal bejegyzett vezetékjog a CIB Bank Zrt. jogosult javára a 40901/ számú határozattal ,- Ft erejéig bejegyzett keretbiztosítéki jelzálogjog 1

2 az E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zártkörően Mőködı Részvénytársaság jogosult javára a 41830/2/ számú határozattal bejegyzett vezetékjog közcélú villamos légvezeték, illetve földkábel létesítésére és karbantartására az E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zártkörően Mőködı Részvénytársaság jogosult javára a 45678/2/ számú határozattal bejegyzett vezetékjog közcélú hálózatra. Eladó tájékoztatja a vevıt, hogy a 24002/5 hrsz-ú ingatlant kizárólag a PÉTÁV Kft. javára a 61564/ számú határozattal bejegyzett vezetékjog távhıvezeték létesítésére és karbantartására érinti. Eladó tájékoztatja a vevıt, hogy a 24002/4 hrsz-ú ingatlant az EON Dél-Dunántúli Áramszolgáltató Zrt javára transzformátorház létesítésére és fenntartására vonatkozó joga terheli. Eladó tájékoztatja vevıt, hogy az I. sz. Közmőtérkép mellékleten zöld színnel feltüntetett T5 jelő magas vezetéső távfőtési gerincvezeték a Pécs Holding Zrt. tulajdonában van, amely vezeték része a Pécs Holding Zrt. és a PÉTÁV Kft. között 2002 évben megkötött Bérleti és Üzemeltetési szerzıdésnek. Ezen vezeték tekintetében a PÉTÁV Kft. javára szolgalmi jog az ingatlannyilvántartásba nem került bejegyzésre. Az üzemeltetési szerzıdés alapján a vezeték nem szüntethetı meg, tekintettel arra, hogy ezen vezeték látja el távhıvel a Pécs város lakosságának egy részét. A tájékoztatást vevı tudomásul veszi, fıleg azért is, mert a jelen szerzıdés megkötését megelızıen ezen vezeték kiváltásával kapcsolatosan a PÉTÁV Kft.-vel közvetlenül tárgyalt, mely tárgyalások részleteirıl az eladónak nincs tudomása. Ezen vezeték esetleges áthelyezésével, föld alá süllyesztésével vagy bármely módon történı kiváltásával kapcsolatosan semmiféle igényt vevı nem támaszthat eladóval szemben. A megjelölt gerincvezeték mind a pécsi 24002/5 hrsz.-ú, mind a 24002/4 hrsz.-ú ingatlanokat érinti. Eladó vevı részére átadta a pécsi 24002/1 hrsz-ú ingatlan közmővázrajzát, melyen az elızıekben felsoroltak közül az EON Dél-Dunántúli Áramszolgáltató Zrt javára bejegyzett vezetékjogok feltüntetésre kerültek. Eladó kijelenti, hogy a fentieken felül nincs tudomása arról, hogy egyéb földalatti vagy föld feletti vezetékjog nyomvonala érintené jelen szerzıdés tárgyát képezı ingatlanokat. 2.. Szerzıdı felek tudomással bírnak arról, hogy jelen szerzıdés tárgyát képezı mindkét ingatlan vevı által megvalósítani kívánt üzembıvítés céljából kerül megvásárlásra, melynek feltétele, hogy az ingatlanok gazdasági övezetbe való besorolásra átminısítésre kerüljenek melyhez városrendezési terv módosítása szükséges. Felek megállapodnak abban, hogy a fentiek érdekében eladó eljár és mindent megtesz annak érdekében, hogy a PÉSZ módosításra kerüljön oly módon, hogy a pécsi 24002/1 hrsz.-ú ingatlan keleti részét érintı Különleges kereskedelmi célú zóna (Kke) területfelhasználás, Kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági zónára (GKSZ) történı módosulásával, és a megengedett legnagyobb építménymagasság növelésével a pécsi 24002/1 hrsz.-ú és a hrsz.-ú ingatlanok telekhatárán húzódó övezeti határ változzon. 2

3 A pécsi 24002/1 hrsz.-ú ingatlan északi részén a hatályos településrendezési tervben szereplı 20 m széles II. rendő közlekedési célú terület nyomvonala módosuljon. Vevı tudomásul veszi, hogy a fenti kérdésekben eladónak önálló döntési joga nincs, ugyanakkor már a szerzıdéskötést megelızıen eladó vevı érdekeit szem elıtt tartva, nevezetesen vevı építési ütemtervének betartása érdekében az illetékes hatóságoknál valamint a Pécsi Önkormányzatnál eljárt illetve a jövıben is eljár. Pécs Város Önkormányzatának nyilatkozata (II.sz. melléklet) jelen szerzıdés elválaszthatatlan részét képezi. A vevıt elállási jog illeti meg, amennyiben a GKSZ.átsorolás február 28. napjáig nem történik meg. Vevı az elállási jogot a megállapodott határidı eredménytelen elteltét követı 3 hónap után 30 napon belül, bánatpénz megfizetése nélkül gyakorolhatja. Eladó kijelenti, hogy az 1. -ban megjelölt ingatlanok a vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében építési teleknek minısülnek, azaz a vevı által kívánt beépíthetıséghez szükséges valamennyi feltétel biztosított lesz, amennyiben a gazdasági övezetbe való átsorolás (Szabályozási terv) módosításra kerül. Eladó jelen szerzıdés aláírásával nyilatkozik vevı felé, hogy a megvásárolni kívánt telekre vonatkozó építési engedély iránti kérelme benyújtásához hozzájárulását adja. Az építési engedély iránti kérelem benyújtására a szerzıdéskötést követıen, a HAUNI Hungária Gépgyártó Kft. tulajdonjogának bejegyzésétıl függetlenül kerül sor. A vevı kijelenti, hogy az 1. -ban megjelölt ingatlanok mechanikai és kémiai talajvizsgálatának elvégzésére szakértıi megbízást adott november 20-i teljesítési határidıvel. Amennyiben a talajvizsgálati szakvélemény olyan megállapításokat tartalmaz, melyek értelmében a fennálló szennyezıdések megszüntetése szükséges, úgy a vizsgálat eredményére tekintettel felek a szakvélemény alapján elvégzendı szükséges intézkedésekre vonatkozóan külön megállapodást kötelesek kötni. Felek már most megállapodnak abban, amennyiben e kérdéskörben közöttük legkésıbb december 30. napjáig megállapodás bármely okból nem jönne létre, úgy mindkét fél indokolás nélkül elállhat jelen szerzıdéstıl. Az elállás esetén jelen szerzıdéssel kapcsolatosan felmerült valamennyi költséget ( telekalakítás költsége, PÉSZ módosításával kapcsolatosan felmerülı költségek, épület lebontásával illetve leszüntetésével kapcsolatos költségek, talajmechanikai vizsgálat költsége) felek fele-fele arányban viselik. Felek megállapodnak abban, hogy vevı köteles megfizetni a fenti vizsgálat teljes költség valamint a PÉSZ módosításának fele költségét. 3.. Az eladó ezennel eladja, a vevı pedig 1/1 tulajdoni arányban megvásárolja az 1.. a) pontban megjelölt pécsi 24002/5.hrsz-ú összesen m2 területő ingatlant. Eladó és vevı egyidejőleg jelen szerzıdéssel a vevı javára vételi jogot alapítanak az 1.. b.) pontban megjelölt 24002/4.hrsz-ú összesen m2 területő ingatlanra. 3

4 Eladó és vevı, egyidejőleg jelen szerzıdéssel a vevı javára vételi jogot alapítanak az 1.. b.) pontban megjelölt 24002/4 hrsz-ú összesen m2 területő ingatlanra. Felek megállapodása értelmében a vételi jog alapítása ingyenesen történik. Szerzıdı felek az opciós vételárat Ft./m2/ÁFA összegben határozzák meg. A vételi jog gyakorlásának határideje a vételi jogra vonatkozó megállapodás megkötésétıl számított 2 év. A vétel a vevınek az eladóhoz intézett írásbeli nyilatkozatával jön létre. Eladó jelen szerzıdés aláírásával a vételi jog ingatlan-nyilvántartásba történı bejegyzéséhez feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja. Szerzıdı felek megállapodnak abban, amennyiben vevı a megjelölt határidıig vételi jogával nem élne, úgy köteles megfizetni eladó részére jelen ügylettel kapcsolatosan felmerült költségeit. A vétel a vevınek az eladóhoz intézett írásbeli nyilatkozatával jön létre. Eladó jelen szerzıdés aláírásával a vételi jog ingatlan-nyilvántartásba történı bejegyzéséhez feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja. 4.. Az eladó kijelenti, hogy az adásvételi szerzıdés érvényességéhez szükséges Pécs Megyei Jogú Város Közgyőlésének döntése. 5.. Az adásvétel tárgyát képezı 1.. a.) pont alatt megjelölt ingatlan vételára Ft/m2+ÁFA azaz ,- Ft azaz Háromszázhatvanhárommillióháromszáztízezer-négyszáznegyven Forint + ÁFA. Szerzıdı felek kijelentik, hogy az ingatlan vételárát a kölcsönösen elfogadott ingatlanforgalmi szakértıi vélemény alapján határozták meg. Felek kijelentik, hogy a vételár a forgalmi értéknek megfelel, az nem értékaránytalan. Felek megállapodásának értelmében: A vételár 10%-a + ÁFA, Ft azaz Harminchatmillióháromszázharmincegyezer Ft. + ÁFA összeget vevı foglaló jogcímén köteles megfizetni eladó részére, oly módon, hogy a foglalót a szerzıdés aláírásával egyidejőleg átutalja Eladó. Sz. bankszámlájára. Vevı köteles átadni a szerzıdés aláírásával egyidejőleg a foglaló összegére vonatkozó fedezettel bíró bankszámla terhére vonatkozó visszavonhatatlan banki átutalási megbízást Felek kijelentik, hogy a foglaló jogi természetével tisztában vannak, azzal kapcsolatosan teljeskörő felvilágosítást kaptak, a felvilágosítást megértették. A vételár 20%-a + ÁFA, Ft, azaz Hetvenkétmillió-hatszázhatvankettıezeregyszázharminckét Ft + ÁFA elılegként a szerzıdéskötéstıl számított 15 napon belül esedékes, az eladó számlájára történı átutalással. A foglaló és a vételár elıleg visszafizetésének biztosítékaként az eladó a vevı részére Ft összegő elsı felszólításra fizetı bankgaranciát köteles nyújtani. 4

5 A foglaló és a vételár elıleg átutalására a bankgarancia eladó által vevı részére történı rendelkezésre bocsátását követıen kerül sor. A bankgarancia határozatlan idıre szól, az annak alapján történı kifizetés a vevı erre vonatkozóan benyújtott igény-bejelentése alapján haladéktalanul megtörténik. Ha a szerzıdés teljesedésbe megy, úgy a foglaló és az elıleg a vételárba beszámít. Ha a szerzıdés teljesítése kizárólag a Vevı érdekkörében felmerült, a Vevınek felróható okból hiúsulna meg, a Vevı az általa megfizetett foglalót nem követelheti vissza. Minden más meghiúsulási ok esetén a Vevı részére a foglaló visszajár. Amennyiben a szerzıdés Eladó érdekkörében felmerülı okból szőnik meg, úgy a foglaló kétszerese jár vissza Vevınek. A Vevı által az Eladónak megfizetett 20% mértékő vételár elıleg azonban a szerzıdés teljesítésének bármilyen okból történı meghiúsulása esetén 15 napon belül visszajár. A vételár további 30%-a + ÁFA a sikeres gazdasági rendeltetés szerinti jellegre történı átminısítést (városrendezési terv 2. -ban meghatározott módosítását) követı 10 napon belül esedékes. E vételárrész ügyvédi letétbe helyezéssel kerül megfizetésre Dr. Kamondi Mónika ügyvéd letéti számlájára külön letéti szerzıdés alapján - történı befizetéssel. Ha a szerzıdés teljesedésbe megy, úgy az a vételárba beszámít, ha azonban a szerzıdés teljesítése bármilyen okból meghiúsul, úgy a már letétbe helyezett vételárrész 3 napon belül visszajár. A vételár fennmaradó 40%-a + ÁFA a vevı birtokba lépését követı 15 napon belül esedékes. Ha a telek birtokbavételére az átminısítést, illetve a városrendezési terv módosítását megelızıen kerül sor, úgy a vételárrész ügyvédi letétbe helyezéssel kerül megfizetésre, Dr. Kamondi Mónika.ügyvéd letéti számlájára külön letéti szerzıdés alapján - történı befizetéssel. Ha a szerzıdés teljesedésbe megy, úgy az a vételárba beszámít, ha azonban a szerzıdés teljesítése bármilyen okból meghiúsul, úgy a már letétbe helyezett vételárrész 3 napon belül visszajár. A letéttel kapcsolatosan felmerülı költséget vevı köteles megfizetni. A Vevı a vételár ügyvédi letétbe helyezéssel kiegyenlítendı összesen 70% + ÁFA, azaz Ft.-ról azaz Kettıszázötvennégymillió-háromszáztizenhétezerháromszáznyolc Ft + ÁFA összegrıl az Eladó részére a szerzıdıs aláírásával egyidejőleg banki fedezetigazolást nyújt, mely bizonyítja, hogy a Vevı ezen összeget elkülönített számlán elhelyezte, amely számláról kizárólag a kedvezményezett ügyvédi letétet kezelı számlára történhet csak átutalás. A fedezet igazolás hiányára hivatkozva eladó a szerzıdéstıl egyoldalúan elállhat. Eladó tudomással bír arról, hogy a vételárrészek ügyvédi letétbıl történı kiadására az átminısítési eljárás, illetve a városrendezési terv módosításának sikeres befejezését és az ingatlan birtokba adását követıen kerül sor. 5

6 Eladó a vételárrészek átvételérıl haladéktalanul írásbeli elismervényt köteles kiállítani és vevı részére átadni. Vevı fizetési kötelezettségének késedelme esetén az Eladó a fizetési határidı idıpontjában hatályos jegybanki alapkamat kétszeresét jogosult késedelmi kamat jogcímén felszámítani. Amennyiben a Vevı nem intézkedik határidıben a vételár bármely részletének határidıben történı megfizetése iránt, az Eladó jogosult a teljesítési határnap idıpontjától számított 3 hónapot követıen a szerzıdéstıl egyoldalú nyilatkozattal elállni. Késedelmes vevıi teljesítés miatti elállás esetén a Vevı köteles az Eladónak a szerzıdés megkötésével felmerült, igazolt és a felek között egyeztetett költségeit megtéríteni. Az eladó a vevı javára vétel jogcímén történı tulajdonjog átruházást a vevı tulajdonjogának vétel jogcímén történı telekkönyvi bejegyzését engedélyezı külön nyilatkozatot (feltétlen és visszavonhatatlan bejegyzési és törlési engedélyt 4 eredeti példányban- az ingatlan nyilvántartási bejegyzésre alkalmas okiratokra megszabott alakban- jelen szerzıdés aláírásának napján az adásvételi szerzıdést szerkesztı ügyvédnél letétbe helyezi Felek kijelentik, hogy a letétkezelı ügyvéd a fentiekben körülírt bejegyzési engedélyeket a vevı, ill. a Pécsi Járási Földhivatal részére a teljes vételár megfizetését és igazolását követı 3 (három) napon belül jogosult, és minden további feltétel kikötése nélkül köteles kiadni, benyújtani. 6.. Szerzıdı felek az adásvételi szerzıdés megkötése és lebonyolítása során együttmőködni kötelesek, melynek során az általuk egyeztetett és III.sz. mellékletként a jelen szerzıdéshez csatolt ütemterv elıírásai szerint járnak el, az abban meghatározott határidık betartásával. Az adásvétel lebonyolításának teljes ideje alatt a felek rendszeresen egyeztetnek egymással és a Pécsi Önkormányzat illetékes szakembereivel annak érdekében, hogy az ütemtervben rögzített feladatok elvégzése határidıben megtörténjen. Szerzıdı felek az adásvételi szerzıdésben együttesen kérik a Pécsi Járási Földhivatalt, hogy a vevı tulajdonjogának vétel jogcímén történı ingatlan- nyilvántartási bejegyzése és vételi jogának bejegyzése iránti beadvány elintézését az Inytv. 47/A. (1) bekezdésének b.) pontja alapján a bejegyzési engedély megadására meghatározott határidı leteltéig, de legfeljebb az adásvételi szerzıdés ingatlanügyi hatósághoz történt benyújtásától számított hat hónapig tartsa függıben. 7.. Vevı tudomással bír az ingatlanok vonatkozásában az eladó által kötött bérleti szerzıdésekrıl. Vevı kijelenti, hogy a bérleti szerzıdéseket nem kívánja fenntartani. A felek megállapodásának értelmében a bérlık kiköltözésére és a telek vevı általi birtokba vételére a szerzıdés megkötését követı három és fél hónapon belül kerül sor. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy úgy mondja fel a bérleti szerzıdéseket, hogy a telek a lehetı leghamarabb birtokba adható legyen. Amennyiben a bérleti szerzıdések felmondására, a bérlık kiköltözésére és a telek birtokba adására a fenti határidıig nem kerül sor, úgy eladó ennek megtörténtéig a késedelem minden napjára napi Ft 6

7 összegő kötbért köteles vevı részére megfizetni. A vevı jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a vételárból levonni. Eladó a megvásárolt ingatlant kiürítve, az elektromos vezetékeket áramtalanítva adja birtokba. Amennyiben a bérlık kiköltözésére és a birtokbaadásra a szerzıdés megkötését követı 6 hónapig sem kerülne sor, a vevı jogosult a szerzıdéstıl bánatpénz fizetés nélkül elállni és az eladó köteles ez esetben a vevınek az adásvételi szerzıdéssel kapcsolatban felmerült költségeit és kiadásait megtéríteni. Vevı a birtokba lépés napjától kezdıdıen húzza annak hasznait, illetıleg viseli az ingatlan tulajdonost terhelı terheit, valamint viseli azt a kárt, melynek megtérítésére mást nem lehet kötelezni. A birtokba lépés napjáig eladó az ingatlant rendeltetésszerően használhatja, köteles annak állagát megóvni. 8.. Az eladó jelen szerzıdés 1. -ban megjelölteken túlmenıen feltétlen szavatossági kötelezettséget vállal az ingatlanok per, -teher és igénymentességéért, illetve azért, hogy az ingatlanon nincs harmadik személynek olyan joga, mely az ingatlannal való rendelkezési jogot korlátozná, ill. amely a vevı tulajdonszerzését korlátozná vagy kizárná. Az eladó a CIB Bank javára az ingatlan nyilvántartásban 40901/ számú határozattal ,- Ft erejéig bejegyzett keretbiztosítéki jelzálogjogot a jelen adásvételi szerzıdés megkötésének napjáig köteles töröltetni az ingatlan nyilvántartásból, így a vevı az ingatlant jelzálogjog-teher mentesen szerzi meg. Eladó büntetıjogi felelıssége tudatában kijelenti, hogy az ingatlan adásvétele tárgyában ezen ügyletkötést megelızıen nem kötött olyan szerzıdést, amely a vevı tulajdonszerzését akadályozhatná. Ezen ügylet hatályát nem érinti sem szerzıdésen, sem jogszabályon alapuló elıvásárlási- valamint vételi jogosultság. Vevı birtokba lépését követıen legkésıbb 3 napon belül eljár a közmőszolgáltatók elıtt a fogyasztó-változás bejelentése végett. Eladó tudomással bír arról, hogy az ingatlanokkal összefüggésben vevı birtokba lépését megelızıen felmerült közüzemi vagy egyéb tartozás megfizetéséért helytállni tartozik. Az elidegenítés és terhelés joga az adásvételi szerzıdéssel a vevınek az ingatlanra vonatkozó joga biztosítása céljából kizárásra kerül ) Az Eladó tájékoztatja a Vevıt, hogy a pécsi 24002/1 hrsz.-ú ingatlan megosztása során alakult ki a pécsi 24002/6 hrsz.-ú összesen 1635 m2 területő út megjelöléső ingatlan, mely ingatlan a vevı által jelen szerzıdés alapján megvásárolt 24002/5 hrsz.-ú ingatlan megközelítését szolgálja. Az ingatlan szükséges kialakítása miatt a pécsi 24002/1 hrsz.-ú ingatlan értékcsökkenésének összegét szerzıdı felek kölcsönösen Ft.+ ÁFA összegben határozza meg. Felek kijelentik, hogy az értékcsökkenés összegét az elkészült szakértıi vélemény alapján határozták meg. Az értékcsökkenés összege nem eltúlzott, azt értékarányosnak tekintik. 7

8 Felek megállapodnak abban, hogy a fentiekre tekintettel a Vevı köteles megfizetni eladó javára értékcsökkenés jogcímén Ft.-ot+ ÁFA azaz Hétmillió-egyszázötezer Forintot + ÁFA összeget legkésıbb a szerzıdés aláírását követı 15 napon belül. A fenti összeget eladó..sz. számlájára köteles teljesíteni. Szerzıdı felek megállapodnak abban, amennyiben a szerzıdés vevı hibájából bármilyen okból megszőnne, úgy a fenti összeget semmilyen jogcímen nem követelheti vissza eladótól. 2.) A szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy az Eladó a Vevı részére úthasználati szolgalmi jogot biztosít beleértve a tehergépkocsi forgalmat is - a tulajdonát képezı.hrsz-ú ingatlan terhére a jelen adásvételi szerzıdéssel a Vevı által megvásárolt 24002/5 hrsz-ú ingatlan javára a megvásárolt telekre vezetı útra vonatkozóan mellékelt rajz szerint. A szolgalmi jog biztosítása díjmentesen történik és addig érvényes, amíg a jogosított ingatlan új közút kapcsolata a városrendezési terv módosítását követıen biztosított lesz. Felek megállapodnak, hogy amennyiben Eladó érdekkörében olyan jellegő változás áll be, amely a szolgalmi jog további biztosítását ellehetetleníti, úgy a szolgalmi jog megszőntetésérıl egyeztetést folytatnak. 3.) Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy egymással elıszerzıdést kötnek Ft/m2+ ÁFA összegen jelen szerzıdés IV. sz. mellékletét képezı vázrajzon pirossal bejelölt területre, tekintettel arra, hogy a PÉSZ módosítás érvénybe lépését követıen a vázrajzon feltüntetett 1901 m2 területrész beolvad telekhatár rendezés címén a pécsi 24002/5 hrsz-ú ingatlanba. Az adás-vétel elıfeltétele a városrendezési tervben jelenleg feltüntetett szerviz-út a tervbıl való törlése. Felek büntetıjogi felelısségük tudatában kölcsönösen kijelentik, hogy Magyarország területén bejegyzett, mőködı gazdasági társaságok. A társaságok képviselıi kijelentik, hogy képviseleti joguk teljes, továbbá rendelkeznek felhatalmazással a jelen okiratba foglalt szerzıdés megkötésére és aláírására. Kijelentik továbbá, hogy jelen szerzıdés megkötésére vonatkozó szerzıdı-képességüket sem jogszabály, sem szerzıdés nem korlátozza és nem zárja ki. Szerzıdı felek kijelentik, hogy nem állnak csıdeljárás,felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt A felek jelen szerzıdés szerkesztésére és ellenjegyzésére, valamint az illetékes földhivatal elıtti eljárásra Dr. Nochta Tibor ügyvéd ügyintézése mellett a NOCHTA& Társai Ügyvédi Irodát (7621 Pécs, Perczel u. 11.) bízzák és hatalmazzák meg. A szerzıdés megkötésével kapcsolatos ügyvédi és a földhivatali tulajdonjog bejegyzési eljárással felmerülı költségeket a vevı viseli. 8

9 11.. Jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadóak. A Szerzıdı felek a szerzıdésbıl eredı esetleges jogviták esetére kölcsönösen alávetik magukat a Pécsi Járásbíróság, vagy összeghatártól függı módon a Pécsi Törvényszék kizárólagos illetékességének. Ez a szerzıdés egymással szó szerint mindenben megegyezı hat (6) eredeti példányban készült, melynek valamennyi sorszámozott oldalát a felek képviselıi annak elolvasása és kölcsönös értelmezése után mint szerzıdéses akaratukkal megegyezıt - az okiratot készítı és ellenjegyzı ügyvéd elıtt saját kezőleg aláírták. Kelt Pécsett, Pécs Holding Zrt. eladó Barna Béla vezérigazgató. Hauni Kft. vevı Jakabucz Ildikó vezetı tisztségviselı Szerkesztettem ellenjegyeztem: 9

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjog rendezésérıl Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Letéti Szerződés a(z)... számú hitelügylethez

Letéti Szerződés a(z)... számú hitelügylethez Letéti Szerződés a(z)... számú hitelügylethez amely létrejött egyrészről Fundamenta-Lakáskassza Zrt. székhelye: 1052 Budapest, Váci utca 19-21., cg.: 01-10-043304) továbbiakban mint Letevő vagy Hitelező

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET!!!!!

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET!!!!! TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET!!!!! amely létrejött egyrészről Szentendre Város Önkormányzata (székhelye: 2000 Szentendre, Városház tér 3.; adószáma: 15731292-2-13; statisztikai számjele: 15731292-8411-321-13;

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTEll SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTEll SZERZŐDÉS INGATLAN ADÁSVÉTEll SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapesti Vidám Park Zártkörüen Müködö Részvénytársaság székhely: 1146 Budapest, Állatkerti krt. 14-16. cégjegyzékszám: 01-10-042417 adószám:

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Az adásvételi szerződés alaki és tartalmi kellékei

Tisztelt Ügyfelünk! Az adásvételi szerződés alaki és tartalmi kellékei TÁJÉKOZTATÓ Az adásvételi szerződés kötelező tartalmi elemei ingatlan magánszemély általi megvásárlásának kölcsönből, vagy lakáscélú állami támogatásból/kedvezményből történő finanszírozása esetén Tisztelt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 31-i ülésére A 91/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 31-i ülésére A 91/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítására Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Valamennyi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL

MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL Melléklet MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ amely létrejött a BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL Budafok Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata (1221

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő részéről a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Az óvodaépítés lehetséges helyszíneiről, a 455/1 hrsz alatti ingatlan megvásárlásáról

Város Polgármestere. Előterjesztés. Az óvodaépítés lehetséges helyszíneiről, a 455/1 hrsz alatti ingatlan megvásárlásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/124, 125, 133 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Az óvodaépítés

Részletesebben

FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA 1

FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA 1 iktatószámú szerződés.. számú melléklete FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA 1 A szerződő felek, egyrészről: név:...... születési név: születési hely, idő: anyja leánykori neve: személyi azonosító (személyi

Részletesebben

F O G Y A S Z T Ó I INGATLAN ZÁLOGSZERZŐDÉS

F O G Y A S Z T Ó I INGATLAN ZÁLOGSZERZŐDÉS F O G Y A S Z T Ó I INGATLAN ZÁLOGSZERZŐDÉS A szerződő felek egyrészről Név: Születési név: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Személyazonosító okmányának típusa: Személyazonosító okmányának száma:

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu.

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu. SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjogának

Részletesebben

i^^^jm l^<^ x h \ C\P^,$AJ1- 2015 M 0 í Szerződés lejárata: 2015 FEBR 0 3. 2015 MÁRC I 6. 2. számú melléklet

i^^^jm l^<^ x h \ C\P^,$AJ1- 2015 M 0 í Szerződés lejárata: 2015 FEBR 0 3. 2015 MÁRC I 6. 2. számú melléklet Szerződés lejárata: 2. számú melléklet Ügyiratszám: MI/8011/2014 \ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Lakásgazdálkodási Osztály A szerződés tárgya: Adásvételi szerződés Bp. XIV. ker. Újvilág utca

Részletesebben

69/2013. (V. 21.) önkormányzati határozata. Sport és Rendezvénycsarnok adásvételi szerződésének módosítása

69/2013. (V. 21.) önkormányzati határozata. Sport és Rendezvénycsarnok adásvételi szerződésének módosítása 69/2013. (V. 21.) önkormányzati határozata Sport és Rendezvénycsarnok adásvételi szerződésének módosítása Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adásvételi szerződést az indítványban megjelölt

Részletesebben

Adásvételi szerzıdés

Adásvételi szerzıdés 1 Ingatlan-adásvételi szerzıdés telekingatlanra, foglaló beszámításával és tulajdonjog fenntartása mellett (tájékoztató jellegő iratminta) Adásvételi szerzıdés amely létrejött egyrészrıl családi és utónév:

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 Tisztelt Képviselı-testület! E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - önkormányzati tulajdonú ingatlan

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 178. MELLÉKLET: 3 db TÁRGY: Tulajdonosi felhatalmazás a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. ügyvezetıje részére szerzıdések megkötéséhez E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/480-1/2014/I Üi.: dr. Vass Zoltán Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Pályázat kiírása a Béke utca 9. szám

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-21/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/4/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Döntés az Eplény 502/20 helyrajzi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

TELEKHATÁRRENDEZÉSI MEGÁLLAPODÁS ÉS ADÁSVÉTELI SZERZDÉS

TELEKHATÁRRENDEZÉSI MEGÁLLAPODÁS ÉS ADÁSVÉTELI SZERZDÉS TELEKHATÁRRENDEZÉSI MEGÁLLAPODÁS ÉS ADÁSVÉTELI SZERZDÉS amely létrejött egyrészrl Pécs M.J. Város Önkormányzata(7621Pécs,Széchenyi tér 1.) Adószám: 15478706-2-02 KSH szám: 15478706-7511-321-02 PIR szám:

Részletesebben

HAJDU ÉPKER Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság felszámolás alatt. 1/2016. számú. Nyilvános Pályázati Felhívás és Tájékoztató

HAJDU ÉPKER Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság felszámolás alatt. 1/2016. számú. Nyilvános Pályázati Felhívás és Tájékoztató HAJDU ÉPKER Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság felszámolás alatt 1/2016. számú Nyilvános Pályázati Felhívás és Tájékoztató Tartalomjegyzék 1. NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS... 3 2.

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2016.01.01 152 1990. évi XCIII. TÖRVÉNY

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2016.01.01 152 1990. évi XCIII. TÖRVÉNY 1 / 79 2016.03.29. 10:35 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2016.01.01 152 1990. évi XCIII. TÖRVÉNY az illetékekről Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás,

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉRİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati

Részletesebben

Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok 2015. december 04. Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. III. A beszámolónak megfelelő információs adatlap Éves/Egyszerűsített éves beszámolóval

Részletesebben

1. Előzmények. amely létrejött egyrészről

1. Előzmények. amely létrejött egyrészről INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS és HASZNÁLAT JOGÁNAK ALAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS 1. számú módosítása amely létrejött egyrészről Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény

1990. évi XCIII. törvény 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről[1] Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11. Tisztelt Közgyűlés! Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztéshez

Részletesebben

Az anyagi biztosítékokra vonatkozó szabályok

Az anyagi biztosítékokra vonatkozó szabályok 2. sz. melléklet Az anyagi biztosítékokra vonatkozó szabályok I. Általános rendelkezések 1. A biztosítékra vonatkozó szerződések megkötése és módosítása a munkaügyi központ (a továbbiakban: munkaügyi központ)

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Hiteliktatószám: Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Örkényi Takarékszövetkezet székhelye:

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján, a 29391 hrsz-ú, VI. ker. Hegedű

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. június 18. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tárgy:

Részletesebben

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes, áru megrendelése és kapcsolódó szolgáltatás(ok)

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

108/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat. HVNOI Hevesi József Általános Tagiskola Hunyadi u. 24. szám alatti telephelyének átadása

108/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat. HVNOI Hevesi József Általános Tagiskola Hunyadi u. 24. szám alatti telephelyének átadása 108/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat HVNOI Hevesi József Általános Tagiskola Hunyadi u. 24. szám alatti telephelyének átadása Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete a HVNOI Hevesi József

Részletesebben

3. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 28-i rendkívüli ülésére

3. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 28-i rendkívüli ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 28-i rendkívüli ülésére Tárgy: Turisztikai célú ingatlanvásárlás a Zsinagóga felújításához

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S VI. 758/2008 E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére Tárgy: Megállapodás Esztergom Város Önkormányzatával vagyoni értékő jogok cseréjérıl Elıterjesztı:

Részletesebben

K i v o n a t. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből K i v o n a t Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen (egyhangú)

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/468-1/2013/I. Üi.: dr. Sánta Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Kalász étterem udvarában lévő önkormányzati

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:... Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Szerződésszám: AVHIR201 5/6662 I H ittl TTTT1 Jelen megállapodás a Magyar Állam tulajdonában álló ás a Nemzeti Földalapkezel ő Szervezet (a továbbiakban: NFA' tulajdonosi joggyakorlása

Részletesebben

t5' Tisztelt Címzett!

t5' Tisztelt Címzett! . OTP INGATlAN ZRl: AZ OTP BANKCSOPORT TA!iJA FIABQ prix d'excellence 2002 Nem=köz! lngadanfej~i NiVódij gy6z~ Szombathe~~e~8i J~g~:VáF.~~ 6,:=.!;,~~~ftft,.~gta részére Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Ingatlan ajándékozására, valamint parkoló létesítésére vonatkozó ELSZERZDÉS

Ingatlan ajándékozására, valamint parkoló létesítésére vonatkozó ELSZERZDÉS A 283/2006. Kt.sz. határozat 1. számú melléklete Ingatlan ajándékozására, valamint parkoló létesítésére vonatkozó ELSZERZDÉS amely létrejött egyrészrl: név: Szentendre Város Önkormányzata székhely: 2000

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740. Abony, Kossuth tér 1. 2/43/2007. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. október 25-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

2008. évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról 1. I. Fejezet KÖZÖS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK. Általános rendelkezések

2008. évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról 1. I. Fejezet KÖZÖS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK. Általános rendelkezések 2008. évi XLV. törvény Hatályos: 2014.07.01-2008. évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról 1 I. Fejezet KÖZÖS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK Általános rendelkezések 1. (1) Az e törvényben szabályozott,

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

Kivonat Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011. január 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011. január 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011. január 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Képviselő-testülete 18/2011.(01.27.) Öh. sz. határozata A Közép-magyarországi Operatív

Részletesebben

SZERZÓDÉS. PRRAGH LÁSZLÓ (születési neve: Parrah László, 5310 Kisújszállás, Vas utca 16. szám; KITTLINGER KATALIN - az ingatlannyilvántartás

SZERZÓDÉS. PRRAGH LÁSZLÓ (születési neve: Parrah László, 5310 Kisújszállás, Vas utca 16. szám; KITTLINGER KATALIN - az ingatlannyilvántartás ADÁSVÉTELI SZERZÓDÉS Mely létrejött egyrészről: FARKAS SÁNDORNÉ (születési neve: Márta Mária, 5310 Kisújszállás, Rövid utca 213. szám; IMRE ISTVANNE (születési neve: Márta Anikó, 5310 Kisújszállás, Vas

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. A Vodafon Magyarország Zrt és a ÉRV Zrt-vel kötendı bérleti szerzıdés és megállapodás jóváhagyásához

ELİTERJESZTÉS. A Vodafon Magyarország Zrt és a ÉRV Zrt-vel kötendı bérleti szerzıdés és megállapodás jóváhagyásához ELİTERJESZTÉS A Vodafon Magyarország Zrt és a ÉRV Zrt-vel kötendı bérleti szerzıdés és megállapodás jóváhagyásához Tisztelt Képviselı-testület! A Vodafon Magyarország Zrt megbízásából az IMM-ROHR Kft (Budapest)

Részletesebben

CIB Otthonteremtı Hitel

CIB Otthonteremtı Hitel CIB Otthonteremtı Hitel A CIB Bank Zrt. jelzáloghitel konstrukciója A CIB Otthonteremtı Hitellel Ön kedvezı hitelkamat mellett vásárolhat Magyarország területén forgalomképes használt és új lakást, lakóingatlant

Részletesebben

Támogatási szerződés családok otthonteremtési kedvezménye támogatás nyújtásáról

Támogatási szerződés családok otthonteremtési kedvezménye támogatás nyújtásáról Iktató szám: [*] Támogatási szerződés családok otthonteremtési kedvezménye támogatás nyújtásáról amely egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök útja 8.

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére 10. Tárgy: Lajosmizse, Szabadság tér 13. szám alatti 700 hrsz-ú ingatlanon található víztorony meghatározott

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS Állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

MEGÁLLAPODÁS Állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról 1 MEGÁLLAPODÁS Állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról amely létrejött: egyrészről a Magyar Állam képviseletében az állami vagyonról szóló 2007. évi CV!. törvény (a

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/2009. (III.19.) R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő beépítetlen földterületek elidegenítéséről

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/2009. (III.19.) R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő beépítetlen földterületek elidegenítéséről SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/2009. (III.19.) R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonában lévő beépítetlen földterületek elidegenítéséről Szerencs Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 9028 Győr, Arató utca 5.

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 9028 Győr, Arató utca 5. Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/225-13/2009. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A VISSZTERHES VAGYONÁTRUHÁZÁSI ILLETÉK. I. Általános szabályok

A VISSZTERHES VAGYONÁTRUHÁZÁSI ILLETÉK. I. Általános szabályok A VISSZTERHES VAGYONÁTRUHÁZÁSI ILLETÉK I. Általános szabályok 1. A visszterhes vagyonátruházási illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.

Részletesebben

Az adásvételi szerződés elvárt tartalmi elemei ERSTE BANK HUNGARY Zrt. által nyújtott jelzáloghitel esetén

Az adásvételi szerződés elvárt tartalmi elemei ERSTE BANK HUNGARY Zrt. által nyújtott jelzáloghitel esetén Az adásvételi szerződés elvárt tartalmi elemei ERSTE BANK HUNGARY Zrt. által nyújtott jelzáloghitel esetén Tisztelt Ügyfelünk! Amennyiben új- vagy használt lakás vásárlásához ERSTE BANK HUNGARY Zrt., által

Részletesebben

Tájékoztató a Nemzeti Eszközkezelı mőködésérıl

Tájékoztató a Nemzeti Eszközkezelı mőködésérıl TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETI ESZKÖZKEZELİ MŐKÖDÉSÉRİL A Nemzeti Eszközkezelı (továbbiakban: NET) és a Bank együttmőködési megállapodást kötöttek a hitelszerzıdésbıl eredı kötelezettségeiknek eleget tenni nem

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-7/2012/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZŐGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:iv. 393-2/2005. Előadó: Mell.: 2 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax:

Részletesebben

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Általános Szerződési Feltételei Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Hatályos 2015. 11.10. napjától I. Bevezető rendelkezések 1. A lakossági folyószámlahitelek általános szerződési feltételeinek hatálya

Részletesebben

SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek

SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2006. szeptember 1. Készült: 2006.07.25. 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2

Részletesebben

ADÁSVÉTELI sziiizórés. Preambulum. képviseli Nagy János elnök megbízásából Gergely László régióvezet ő, mint Eladó a továbbiakban Eladó -

ADÁSVÉTELI sziiizórés. Preambulum. képviseli Nagy János elnök megbízásából Gergely László régióvezet ő, mint Eladó a továbbiakban Eladó - ADÁSVÉTELI sziiizórés Preambulum Jelen megállapodás a Magyar Állam tulajdonában álló és a Nemzeti Földalapkezel ő Szervezet (a továbbiakban: NFA) tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó ingatlan pályáztatás

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Javaslat bérlakás építési városi program előkészítésére A közgyűlés 24 igen, egyhangú

Részletesebben

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához Hitelszerz dés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. H I T E L SZ E R Z D É S Lakás-el takarékossági szerz dés megtakarítási összegének takarékszövetkezeti forint lakáscélú hitellel történ el

Részletesebben

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Kölcsön ingatlancélra KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS türelmi idővel 1 szerződéskötéssel járó költségek finanszírozásával 2 amely

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet, Szeremi Krisztián képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet, Szeremi Krisztián képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 17-i rendkívüli n y í l t ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János

Részletesebben

a Nyíregyháza, Búza u. 5. szám alatti ingatlanrész bérbeadására meghirdetett pályázat elbírálásáról, bérleti szerződés jóváhagyásáról

a Nyíregyháza, Búza u. 5. szám alatti ingatlanrész bérbeadására meghirdetett pályázat elbírálásáról, bérleti szerződés jóváhagyásáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. június 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

P R I N C Z I N G E R É S T Á R S A I Ü G Y V É D I I R O D A

P R I N C Z I N G E R É S T Á R S A I Ü G Y V É D I I R O D A LETÉTI SZERZŐDÉS A JELEN LETÉTI SZERZŐDÉS ("Szerződés") (1) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (székhelye: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14.; ÁHT azonosítója: 335262; adóigazgatási azonosítószáma:

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Biatorbágy Város Önkormányzata (székhely:2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A, törzskönyvi azonosító szám: 730084, adószám: 15730088-2-13, statisztikai

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A La Grotta Holidays Idegenforgalmi Kft. (székhelye és levelezési címe: 1065 Budapest, Podmaniczky u. 6., Tel.: +36 1 3540664,65, fax: +36 1 3024840, e-mail: info@lagrotta.hu,

Részletesebben

Az öröklési illeték 2016. I. Általános szabályok. Az öröklési illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1

Az öröklési illeték 2016. I. Általános szabályok. Az öröklési illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1 1. Mikor kell öröklési illetéket fizetni? Az öröklési illeték 2016. I. Általános szabályok Az öröklési illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1 Öröklés esetén az illetékekről

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek E.ON Otthonangyal Csoportos Biztosításhoz. (Hatályos: 2014. augusztus 31.. napjától)

Általános Szerződési Feltételek E.ON Otthonangyal Csoportos Biztosításhoz. (Hatályos: 2014. augusztus 31.. napjától) Általános Szerződési Feltételek E.ON Otthonangyal Csoportos Biztosításhoz (Hatályos: 2014. augusztus 31.. napjától) Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 1., Cg.: 01-10-041365

Részletesebben

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat licites ingatlan értékesítési szabályzata

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat licites ingatlan értékesítési szabályzata A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat licites ingatlan értékesítési szabályzata 1./A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat (1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.) - a továbbiakban

Részletesebben

M.5. számú melléklet. Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése. Törölt: 0. március 1-jétől

M.5. számú melléklet. Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése. Törölt: 0. március 1-jétől Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.5. számú melléklete M.5. számú melléklet Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése Törölt: 0. március 1-jétől Hatályos:

Részletesebben

421'6F2>/4Q/'2QQÍ. ím NOV 7 o Buikipest,

421'6F2>/4Q/'2QQÍ. ím NOV 7 o Buikipest, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály B'-.-ÍJipí-st Főváros X. kerület Kőbányai Ofikornián) zat Képviselő-testület ülése

Részletesebben

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2012. szeptember 1. E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEK FÜGGELÉKEK Tartalomjegyzék 1. számú melléklet...3 Villamosenergia

Részletesebben

Támogatási szerződés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtására (meglévő, használt lakás bővítése)

Támogatási szerződés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtására (meglévő, használt lakás bővítése) Szerződésszám: Támogatási szerződés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtására (meglévő, használt lakás bővítése) amely egyrészről a Takarékszövetkezet/Bank Zrt. székhely: cégjegyzékszám: cégbíróság:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú. kölcsön esetén:

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú. kölcsön esetén: HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) jelzáloglevél kamattámogatással nyújtott lakáshiteleinek kondícióiról hatályos: 2014. március 1-tıl a hivatalosan közzétett

Részletesebben

AZ INVESTOR HOLDING RT (a továbbiakban: Ajánlattevő)

AZ INVESTOR HOLDING RT (a továbbiakban: Ajánlattevő) AZ INVESTOR HOLDING RT (a továbbiakban: Ajánlattevő) NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA AZ AGRIMILL-AGRIMPEX GABONAFELDOLGOZÓ ÉS GABONAKERESKEDELMI RT. (a továbbiakban: Társaság) ÁLTAL KIBOCSÁTOTT VALAMENNYI, AZ

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT.

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT. Az Erste Lakáslízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING

Részletesebben

1/a. sz. melléklet. A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású

1/a. sz. melléklet. A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású A fedezetként felajánlott ingatlan területi elhelyezkedése: a Takarékbank

Részletesebben

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK 2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 41/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2014. március 15-től

A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2014. március 15-től A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15-től Tartalomjegyzék 1. Bankszámlavezetés...3

Részletesebben

2013.03.13.Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült napirendek.

2013.03.13.Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült napirendek. 2013.03.13.Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült napirendek. 6/ Napirendi pont A Sárvári Járási Hivatal üzemeltetésére vonatkozó megállapodás módosítása. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 7/2015 (2015.03.20.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Energetikai Szakközépiskola és Kollégium levelezési címe: H-7030, Paks, Dózsa György út 95. számlavezető

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól A Képviselő-testület a nemzeti vagyonról szóló 2011.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Vecsés Város Önkormányzatának 1/2010. (I. 29.) rendelete az Önkormányzat által életjáradéki szerződés keretén belül nyújtott szolgáltatás feltételeiről Vecsés Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA A 2016. április 15-i közgyűlés 6/2016.04.15. számú határozatával a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadott Alapszabály A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT.

Részletesebben

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék Fejezet- és bekezdés címek Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató megnevezése,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank ) az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal

Részletesebben

Általános tájékoztató Tartalomjegyzék

Általános tájékoztató Tartalomjegyzék Általános tájékoztató Tartalomjegyzék Általános tájékoztató... 1 GÉPJÁRMŰ ÜZEMBENTARTÓI JOGGAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS... 2 A törzskönyv... 3 A törzskönyv pótlása... 4 A forgalmi engedély és az igazoló lap...

Részletesebben