Beszámoló Pilis Város Önkormányzata év közötti idıszakra vonatkozó Gazdasági (Önkormányzati) Ciklusprogramja végrehajtásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló Pilis Város Önkormányzata 2006-2010. év közötti idıszakra vonatkozó Gazdasági (Önkormányzati) Ciklusprogramja végrehajtásáról"

Átírás

1 JÓVÁHAGYOTT VÁLTOZAT! SZEPTEMBER HÓ 24. Beszámoló Pilis Város Önkormányzata év közötti idıszakra vonatkozó Gazdasági (Önkormányzati) Ciklusprogramja végrehajtásáról Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pilis Város Önkormányzata év közötti idıszakra vonatkozó önkormányzati ciklusprogramja végrehajtásáról szóló írásbeli beszámolóját a Képviselı-testület szeptember 23-i nyilvános és rendes ülésén - 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, és 1 tartózkodás mellett - meghozott 233/2010. (IX.23.) sz. önkormányzati határozatával fogadta el. Pilis, szeptember hó 24. napján. Szabó Márton polgármester dr. Csiki Gábor jegyzı

2 2 Beszámoló Pilis Város Önkormányzata év közötti idıszakra vonatkozó Önkormányzati Ciklusprogramja végrehajtásáról A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) tervezés, számvitel, információra vonatkozó, jelenleg érvényben és hatályban lévı 91. -a szerint: (1) Az önkormányzat meghatározza gazdasági programját és költségvetését. (2) A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény, a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét az állami költségvetési törvény határozza meg. (3) Az állami költségvetési tervezés önkormányzatokat érintı feladatait az államháztartásért felelıs miniszter és a helyi önkormányzatokért felelıs miniszter végzi. (4) Az országgyőlési költségvetési döntéseket az önkormányzati érdekszövetségekkel lefolytatott egyeztetés után, a véleményük figyelembevételével kell meghozni. (5) Az önkormányzat a költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó adatainak külön jogszabályban meghatározott körét legalább évente a helyben szokásos módon közzéteszi. (6) A gazdasági program a képviselı-testület megbízatásának idıtartamára, vagy azt meghaladó idıszakra szól. A gazdasági program az önkormányzat(ok) részére helyi szinten meghatározza mindazon célkitőzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetıségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével - a kistérségi területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve - az önkormányzat(ok) által nyújtandó kötelezı és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A gazdasági program tartalmazza különösen: a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek elısegítését, a településfejlesztési politika, az adó politika célkitőzéseit, az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat, továbbá városok esetében a befektetés támogatási politika, városüzemeltetési politika célkitőzéseit. (7) A gazdasági programot a képviselı-testület az alakuló ülését követı hat hónapon belül fogadja el, ha az egy választási ciklus idejére szól. Ha a meglévı gazdasági program az elızı ciklusidın túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselı-testület az alakuló ülését követı hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidı végéig kiegészíteni vagy módosítani. Az Ötv. a helyi - így ezen belül a települési - önkormányzatok számára meghatározza mindazokat a kötelezıen ellátandó feladatokat, melyeket a települési önkormányzatnak el kell látnia, illetve el kell végeznie. Ennek kötelezı tartalmi elemeit elsıdlegesen az Ötv. 8. (4) bekezdése, másodsorban az Ötv. 8. (1) bekezdése rögzíti. Az Ötv. 8. (4) bekezdése szerint: (4) A települési önkormányzat köteles gondoskodni az egészséges ivóvízellátásról, az óvodai nevelésrıl, az általános iskolai oktatásról és nevelésrıl, az egészségügyi és a szociális

3 3 alapellátásról, a közvilágításról, a helyi közutak és a köztemetı fenntartásáról; köteles biztosítani a nemzeti és az etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését.. Az Ötv. 8. (1) bekezdései szerint: (1) A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés, a csatornázás, a köztemetı fenntartása, a helyi közutak és közterületek fenntartása, helyi tömegközlekedés, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása; gondoskodás a helyi tőzvédelemrıl, közbiztonság helyi feladatairól; közremőködés a helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában; az óvodáról, az alapfokú nevelésrıl, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás; a közösségi tér biztosítása; közmővelıdési, tudományos, mővészeti tevékenység, sport támogatása; a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének a biztosítása; az egészséges életmód közösségi feltételeinek elısegítése. Fontos elem és körülmény, hogy az Ötv. 8. (1) bekezdésben foglalt feladatokban a települési önkormányzat maga határozza meg - a lakosság igényei alapján, anyagi lehetıségeitıl függıen -, mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el. (Ötv. 8. (2) bekezdése). Törvény jellemzıen ágazati törvény - a települési önkormányzatokat kötelezheti arra, hogy egyes közszolgáltatásokról és közhatalmi helyi feladatok ellátásáról gondoskodjanak. E kötelezettségek a település nagyságától, a lakosságszámtól, és egyéb feltételektıl függıen eltérıen is megállapíthatók (Ötv. 8. (3) bekezdése). Fentieken túlmenıen, az Ötv. 8. (5) bekezdése rögzíti, hogy a települési önkormányzat a feladatai körében támogatja a lakosság önszervezıdı közösségeinek a tevékenységét, együttmőködik e közösségekkel. A képviselı-testület a szervezeti és mőködési szabályzatában határozza meg, mely önszervezıdı közösségek képviselıit illeti meg tevékenységi körében tanácskozási jog a képviselı-testület és bizottsága ülésein. Az Ötv a valamennyi önkormányzat számára feladatul szabja, hogy a helyi (települési, területi) önkormányzatok képviselı-testületei (Közgyőlései) a tárgyi ún. önkormányzati ciklus idıszakára készítsenek egy, az önkormányzat gazdasági helyzetét elemzı, és azt megalapozó gazdasági programot. Fentiekbıl, valamint a gazdasági programból kiindulóan, a Képviselı-testület köteles az adott önkormányzat központi jogszabályban meghatározott kötelezı, a Koncepció alkotásakor meglévı, hatályos helyi önkormányzati rendelet és külön, egyedi képviselı-testületi döntések alapján elıkészített, valamint beágyazott ún. kiegészítı önkormányzati feladatai jelenlegi színvonalát részben elemzı, és a feladatok jövıbeni mennyiségi és minıségi - ellátását prognosztizáló ún. önkormányzati feladatait is áttekinteni. (A továbbiakban együtt: gazdasági program). Mint ismert a Képviselı-testület Pilis Város Önkormányzata évi Gazdasági (Önkormányzati) Ciklusprogramját, illetve Ciklusprogramban foglaltakat év április hó 26.-i ülésén vizsgálta meg és az általa meghozott 95/2007.(IV.26.) sz. önkormányzati határozatával fogadta el, hagyta jóvá.

4 4 A gazdasági program feladata, hogy - a Magyar Köztársaság jelenleg hatályos jogrendje, a törvényalkotó elıírásait alapul véve, és az önkormányzatok mőködésére is irányadó, kötelezı törvényi kereteket megtartva - a településre ható társadalmi, gazdasági folyamatokat és körülményeket elemezve, a lakosság igényeit figyelembe véve az adott önkormányzati ciklusra meghatározza a helyi önkormányzatok feladatainak fı irányát, kijelölje a Képviselıtestület által meghatározott cél-eszköz rendszert, és a célok prioritását. A gazdasági program feladata továbbá meghatározni, hogy a Képviselı-testület által kitőzött célok elérése érdekében a településen és - a kistérségi szemlélet részbeni elıtérbe kerülésével, - a település közvetlen környezetében (kistérségben, megyében, régióban) milyen pénzügyi környezetet kell teremteni, illetve a jelenleg felmért források hiányát, hogyan és milyen pénzügyi módon lehet kezelni az Önkormányzat (települési érdekszövetségek) által kitőzött célok megvalósítása érdekében. Biztosítani kell továbbá, hogy a Képviselı-testület által elfogadandó ún. gazdasági program - a további, átfogó ágazati programokban meghatározott alapelvekkel, alapvetı célkitőzésekkel együtt - meghatározó módon segítse a település és környezete, a térség (további) fejlıdését. A gazdasági ciklusprogramnak összhangban kell lennie minimálisan, a következı tervezési dokumentumokkal: Pilis Város Településfejlesztési koncepciója, Pilis Város településszerkezeti terve, Pilis Város Helyi Építési Szabályzata- és hozzá kapcsolódó Szabályozási Tervei, Pilis Város Szociális szolgáltatástervezési koncepciója, Pilis Város Egészségügyi szolgáltatástervezési koncepciója, Önkormányzat oktatási tárgyú Minıségirányítási Programja (ÖMIP), Oktatási intézmények minıségirányítás programjai (IMIP-ek), Pilis Város Bőnmegelızési és Közbiztonsági koncepciója, Pilis Város Idegenforgalmi koncepciója. A jelen elıterjesztés részeként be kívánunk számolni az Önkormányzata által, a Pilis Város Önkormányzata év közötti idıszakra vonatkozó Önkormányzati Ciklusprogramja végrehajtásáról, a végrehajtás körülményeirıl és eredményeirıl, valamint kisebb részben, az abból levonható tanulságokról.

5 5 BEVEZETİ GONDOLATOK Bevezetésként rögzíteni szükséges, hogy az önkormányzati ciklusprogram megvalósulása jelentıs mértékben függött az Európai Unió, az Országgyőlés, a Kormány önkormányzatokat érintı döntéseitıl, nem utolsó sorban az Önkormányzat anyagi helyzetétıl, az alábbi indokok miatt is: A magunk mögött hagyott tárgyidıszaki önkormányzati ciklusban, a jelen körülmények között is - kiemelt figyelmet fordítottunk a hazai és fıként az Európai Uniós támogatási források megszerzésére, melyek a közötti idıszakban várhatóan az Önkormányzat(ok) egyetlen, kiemelt fejlesztéseket magukban hordozó lehetıségei lesznek. Erre való tekintettel - a jelen önkormányzati ciklusprogramban említett célok közül is - elınyben részesítettük azon fejlesztéseket - amelyek ezen támogatási forrásokból nagyobb valószínőséggel megvalósulhatnak. Tekintettel arra, hogy a Közép-Magyarországi Régió Operatív Programjának pénzügyi ütemezése az elızetesen várakozásokkal (2006. év) megegyezıen, valóban nem volt egyenletes a források döntı többsége, kb %-a év között lekötésre került, az Európai Uniós támogatások megszerzésére az önkormányzati ciklus elsı három évében volt nagyobb esély, ezért a Város jövıje szempontjából elsıdleges fontosságú az Operatív Programok által támogatott pályázati lehetıségek minél szélesebb körő megismerése és megismertetése a lakossággal, valamint a színvonalas, a település valós szükségleteit kielégítı pályázatok benyújtása.

6 6 I. RÉSZ AZ ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI-VAGYONI HELYZETÉNEK BEMUTATÁSA I. KÖTELEZETTSÉGEK Az önkormányzati ciklusprogram bevezetéseként, részeként beszámolunk az Önkormányzat jelenlegi anyagi helyzetérıl, a korábbi és jelenlegi kötelezettségvállalásairól: 1./ Pilis Város Önkormányzatának kötelezettség állománya december 31-én: Hosszú lejáratú kötelezettségek: Megnevezése állománya (me.: eft) lejárata XXI. századi iskola (iskola felújítása) Piac építés hitele Polgármesteri Hivatal személygépkocsi lízing Energiatakarékos intézményi világítás Vízberuházás ÖKIF hitel Összesen: Rövid lejáratú kötelezettségek: Megnevezés állománya (me.: eft) Szállítói kötelezettségek Munkabér-hitel Likvid-hitel Iparőzési adó feltöltés miatti köt Helyi adó túlfizetés miatti köt Összesen: ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG: / Pilis Város Önkormányzatának kötelezettség állománya december 31-én: Hosszú lejáratú kötelezettségek: Megnevezése állománya (me.:e Ft) lejárata Piac építés hitele Polgármesteri Hivatal személygépkocsi lízing fénymásoló lízing Energiatakarékos intézményi világítás Vízberuházás ÖKIF hitel Gerje-kötvény kibocsátás Víziközmőtársulat megszőnése miatti készfizetı kezesség Összesen:

7 7 Rövid lejáratú kötelezettségek: Megnevezés állománya (me.: eft) Szállítói kötelezettség Munkabér-hitel Likvid-hitel Iparőzési adó feltöltés miatti köt Helyi adó túlfizetés miatti köt Összesen: ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG: / Pilis Város Önkormányzatának kötelezettség állománya december 31-én: Hosszú lejáratú kötelezettségek: Megnevezése állománya (me.: eft) lejárata Energiatakarékos intézményi világítás Polgármesteri Hivatal személygépkocsi lízing Vízberuházás ÖKIF hitel Gerje-kötvény kibocsátás Összesen: Rövid lejáratú kötelezettségek Megnevezés állománya (me.: eft) Szállítói kötelezettségek Munkabér-hitel Likvid-hitel Iparőzési adó feltöltés miatti köt Helyi adó túlfizetés miatti köt Víziközmőtársulat megszőnése miatt készfizetı kezesség Összesen: ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG: Ezúton is rögzítjük, a kötelezettségek mértékének alakulását jelentıs mértékben befolyásolta az is, hogy Pilis Város Önkormányzata idıközben (2008. évben) a Pilis Beruházó Víziközmő Társulat által évtıl folyamatosan felvett hiteleit átvállalta, - amelynek teljes mértéke: e Ft, a pénzügyi év végéig válik esedékessé. II. AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ALAKULÁSA A jelen beszámoló részeként, az Önkormányzat vagyoni helyzetérıl, a vagyon alakulásáról az alábbi tájékoztatást nyújtjuk: A Polgármesteri Hivatal évben elvégezte az Önkormányzat vagyonának teljes felmérését, és megállapította az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon becsült

8 8 értékét. A vagyonértékelés alapján az ingatlanvagyon könyv szerinti bruttó értéke, a vonatkozó jogszabályok szerint módosításra került. Az alábbiakban bemutatjuk Pilis Város Önkormányzatának a évek közötti idıszaka alatt, az önkormányzati vagyon mértéke és összetétele alakulását (mérlegszerő bemutatásban, a mérleg adatok alapulvételével): Mértékegység: e Ft 1./ Pilis Város Önkormányzatának vagyon állománya december 31-én (mérleg szerinti): a.) Immateriális javak: b.) Ingatlanok: c.) Gépek, berendezések: d.) Jármővek: e.) Beruházások (folyamatban lévı): f.) Tárgyi eszközök értékhelyesbítése: g.) Befektetett pénzügyi eszközök: h.) Üzemeltetésre átadott eszközök: Befektetett eszközök összesen: Forgóeszközök: Eszközök összesen: a.) Saját tıke: b.) Tartalék: c.) Kötelezettségek: Források összesen: e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft 2./ Pilis Város Önkormányzatának vagyon állománya december 31-én: a.) Immateriális javak: b.) Ingatlanok: c.) Gépek, berendezések: d.) Jármővek: e.) Beruházások (folyamatban lévı): f.) Tárgyi eszközök értékhelyesbítése: g.) Befektetett pénzügyi eszközök: h.) Üzemeltetésre átadott eszközök: Befektetett eszközök összesen: Forgóeszközök: Eszközök összesen: a.) Saját tıke: b.) Tartalék: c.) Kötelezettségek: Források összesen: e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft

9 9 3./ Pilis Város Önkormányzatának vagyon állománya december 31-én: a.) Immateriális javak: b.) Ingatlanok: c.) Gépek, berendezések: d.) Jármővek: e.) Beruházások (folyamatban lévı): f.) Tárgyi eszközök értékhelyesbítése: g.) Befektetett pénzügyi eszközök: h.) Üzemeltetésre átadott eszközök: Befektetett eszközök összesen: Forgóeszközök: Eszközök összesen: e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft Saját tıke: e Ft Tartalék: e Ft Kötelezettségek: e Ft Források összesen: e Ft A jelen beszámoló 1. sz. melléklete tartalmazza azon önkormányzati tulajdonú, építési rendeltetéső ingatlanokat, amelyek jelzáloggal terheltek. A jelen beszámoló 2. sz. melléklete tartalmazza azon önkormányzati tulajdonú ingatlanokat is, melyek értékesítése a következı években az Önkormányzat számára bevételt jelenthetnek.

10 10 II. RÉSZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK (INTÉZMÉNYEK) RENDSZERE Az Ötv. 8. (4) bekezdésre és 8. (1) bekezdésére figyelemmel, az Ötv. szerinti kötelezı, és kiegészítı önkormányzati feladatok végrehajtásáról, Pilis Város Önkormányzata nevében az alábbi beszámolót tesszük közzé: 1. FEJEZET KÖZOKTATÁSI, KÖZMŐVELİDÉSI, SPORT ÁGAZAT 1. Célok rendszere 1./ Az Önkormányzat és intézményei mőködésének átvilágítása, a hatékonyabb, gazdaságosabb mőködés feltételeinek megteremtése, mivel az Önkormányzat költségvetésének kiadási oldalán jelentıs tételként szerepel az egyes önkormányzati fenntartású intézmények mőködtetése. 2./ A helyi humán erıforrások fejlesztése, az Önkormányzat oktatási, nevelési, kulturális, sport, szociális és egészségügyi feladatainak valamint kötelezettségeinek minél magasabb színvonalon történı ellátásával, a lakossággal történı aktív kapcsolattartás biztosítása. Ösztönözni kell a Polgármesteri Hivatal, illetve az Önkormányzat által fenntartott és mőködtetett intézmények dolgozóinak folyamatos humánerıforrás-fejlesztését, rendszeres szakirányú képzéseken való részvételét a munkájuk hatékonyabb végrehajtása érdekében. 3./ Önkormányzati intézmények rendszere. A Képviselı-testületnek - az oktatási intézményrendszer struktúráját érintı alapvetı döntések meghozatalát követıen, - a meghozandó képviselı-testületi döntéseket a augusztus 31- vel lejárt Feladatellátási, intézményhálózat mőködtetési és fejlesztési terve (ún. Közoktatási Intézkedési Terve) felülvizsgálata részeként, év nyaráig egységes rendszerbe kell foglalnia. A Képviselı-testületnek, illetve az illetékes szakbizottságainak különös gondot kell fordítania az oktatási intézmények gazdasági vezetésének, és ügyvitelének szakszerő és költségkímélı megoldására vonatkozólag. Az Önkormányzatnak a évi költségvetése részeként jelentıs kiadást kell elıirányoznia és ráfordítania az ún. Országos Eszközjegyzékben szereplı, de még hiányzó tárgyi eszköz, és helyiség hiányosságok pótlására augusztus 31-ig. Az iskolákban legalább a szaktantermek egy részét ki kell alakítani, és az étkeztetés körülményein javítani kell. 3.1./ Óvodai nevelés: Az óvodai intézményekben tervezett beavatkozások a es ciklus idejére: a.) Lehetıség szerint a jogszabályban meghatározott intézményi helyiségek kialakítása (magas létszámból adódóan csoportszoba, tornaszoba, elkülönítı szoba, melegítı konyha, stb.). b.) A főtésrendszerek korszerősítése. c.) Beázások megszüntetése, épület-szigetelés, külsı vakolás (ahol szükséges).

11 11 d.) Az óvodák megközelítésének biztonságossá tétele. e.) A játszóudvarok felszerelésének jogszabály szerinti megfelelıségének megteremtése felújítással vagy szükség szerint cserével. Fontos feladat még a Rákóczi úti óvoda épület együttes lapos tetı szerkezetének elavultsága miatt, magas tetı létesítése legkésıbb a pénzügyi évben. Fontos feladatként fogalmazható meg elsı körben a Rákóczi úti és az Attila úti óvoda esetében a jelenlegi csoporthelyiségek és más kiszolgáló helyiségek számának, az épületek tervezett alapterületének növelése, elsıdlegesen az óvodai nevelés körülményeinek fejlesztése, valamint az ÁNTSZ elıírásainak teljesítése érdekében. Ennek érdekében, az Önkormányzat Képviselı-testülete - a II. Nemzeti Fejlesztési Terv részeként, az elsı három, jelentısnek tekinthetı pénzügyi évben ( ) - az egyik óvodaépület csoport tornaszobával, új csoport, és kiszolgáló helyiségekkel történı bıvítését tőzte ki célul. A Kávai úti óvoda területén, a tagintézményben a mőködési feltételeket elsıdlegesen az önkormányzati ciklus második felében javítani kell. 3.2./ Általános iskolai oktatás és nevelés: A település jövıje szempontjából nagyon fontos az oktatási-nevelési intézmények színvonalas mőködéséhez szükséges feltételek biztosítása, amelyre az Önkormányzatnak az egyre szőkülı állami normatívák és támogatások mellett is kiemelt figyelmet kell fordítania. A Képviselı-testület a fenti alapvetı cél elérése és megvalósítása érdekében - fontos feladatának tartja a mőködtetésében és fenntartásában álló oktatási-nevelési intézmények jelenleg is meglévı minıségbiztosítási rendszerének hatékonyabb és folyamatosabb mőködtetését. Az óvodába és iskolába járóknak az országos átlagnál magasabb aránya képességeik vagy a családi háttér miatt sajátos nevelési igényő, az ı felzárkóztatásuk nemcsak az óvodai és iskolai nevelés feladata, hanem a feladat végrehajtásába aktívan be kell vonni - szükség szerint - az egészségügyi és szociális intézményeket illetve dolgozóikat is. Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Testület január havi rendes ülésén döntött az Önkormányzat fenntartásában álló intézmények mőködésének vizsgálatáról (ún. racionalizálási vizsgálat): részben a nem kötelezı önkormányzati feladatok (alapfokú mővészetoktatási tagozat, szakiskolai tagozat) önkormányzati cikluson belül további mőködtetésérıl, másrészrıl az iskolai oktatási intézmények jogállásáról: kizárólag jogi, szervezeti és gazdasági vezetés szempontjából egy intézménybe történı összevonása lehetıségérıl. Célként került megfogalmazása továbbá, hogy foglalkozni kell az iskolai nevelés területén az étkeztetés, illetve a napközik mőködtetésének tárgyi és helyiség feltételrendszerével, minél kulturáltabb biztosításával. A Képviselı-testületnek, szakbizottságainak, illetve a Polgármesteri Hivatal jegyzıjének a jövıben még nagyobb körültekintéssel kell figyelnie: - az iskolai oktatási intézmény(ek)ben folyó szakmai munka (jó) színvonala részbeni megırzésére, fejlesztésére,

12 12 - az ún. kompetencia mérések helyi eredményeinek elkészíttetésére, bizottságokkal történı megismertetésére és kielemzésére, - az alsó tagozaton az alapvetı készségek elsajátítására, - a felsı tagozaton a minél biztosabb tudást eredményezı oktatás színvonalának lehetıség szerinti javítására. Alapvetı cél, hogy az általános iskolás korú gyermek Pilisen fejlıdjék és tanuljék, szerezze meg azt a magában hordozható tudást, amelyek középiskolai tanulmányai folytatásához szükségesek, mert ez lehet a település továbblépésének és fejlıdésének záloga. Mindkét iskolai oktatási tagintézmény területén meg kell vizsgálni valamennyi, oktatásra szolgáló helyiség minél célszerőbb kihasználását. Ebbıl a szempontból, a jövıben még inkább át kell tanulmányozni a tantárgy-és helyiség felosztásokat. Az oktatási rendszert évben érintı, már meghozott változtatásokkal összefüggésben, körültekintı gondossággal kell eljárni az Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény ún. SNI tagozatára járó gyermekek más intézménybe történı áthelyezése során. Feladatként jelentkezett továbbá, hogy a Képviselı-testületnek, és szerveinek a évi munkatervbıl is rögzíthetıen - át kellett tekintenie (jogi, szervezeti és oktatás-szakmai szempontból) az oktatási-nevelési intézmények mindazon szervezeti dokumentumait, amelyek jóváhagyása a Képviselı-testület hatáskörébe tartozik. Az Önkormányzatnak a évi változtatásokat követıen mőködtetnie kell a évben már kiépített belsı ellenırzés rendszerét valamennyi oktatási-és nevelési intézménye vonatkozásában - részben a belsı ellenırzés intézményesítettsége, részben a szakmai segítségnyújtás intézményesítése miatt, - részben a mőködtetéshez és fenntartáshoz kapcsolódó állami, illetve önkormányzati költségvetési pénzeszközök egyrészrıl jogszerő, másrészrıl minél célszerőbb és hatékonyabb vizsgálata, ellenırzése miatt. Az Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási tagintézmény keretein belül mőködı alapfokú mővészetoktatási tagozatát érintı ún. minısítési eljárás keretein belül, - a szak, tagozat települési vagy megyei jogállástól függetlenül - legkésıbb a 2008/2009 oktatási tanévtıl kezdıdıen meg kell oldani a Pilis, Dózsa Gy. u. 33. szám alatti telephelyen a zenemővészeti tagozatnak az oktatási, ágazati jogszabályokban, illetve az OKÉV elıírásai szerinti, önálló tanterem (férıhely) biztosítását, teljes körően. Fentieken túlmenıen, az iskolai intézmények jelenlegi mőszaki állapota, állagának megırzése, korszerősítése és fejlesztése tárgykörében, az alábbiak emelhetık ki: A jelenlegi intézményrendszer mind kapacitását tekintve, mind infrastrukturális szempontból (épületek állaga, eszközellátottság) fejlesztésre szorul. Tekintettel a szőkös anyagi forrásokra a jelen önkormányzati ciklusban reális célként nem lehet elsıdleges feladat, a korábban már megfogalmazott új, 26 tantermes iskola építése. A fejlesztéseknél elsısorban a fenti hiányosságok pótlására, kis léptékő fejlesztésekre lesz lehetıség.

13 13 Át kell gondolni, hogy a szakiskola további mőködtetése esetén van-e lehetıség új, a mostaninál piacképesebb szakmákat nyújtó képzések bevezetésére, illetve a felnıttképzés indítására, - javítva ezzel az ott tanulók, illetve a munkanélküliek elhelyezkedési esélyeit. Kiemelt, tervezett felújítási, karbantartási feladatok: Széchenyi István Általános Iskola és Szakiskola esetén: a.) A biztonság fokozása érdekében a tőzvédelmi, az érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálatok, törvényi kötelezettségeknek való megfelelés. b.) A Gárdonyi utca felıli részen a külsı homlokzat javítása. c.) Az ablakok cseréje, hıszigetelés a földszintes és az emeletes épületrészen. d.) A főtési rendszer korszerősítése az iskolaépületben és a tornateremben. e.) A tantermek és a tornaterem parkettájának csiszolása és lakkozása. f.) Iskolabútorok cseréje, informatikai fejlesztések (pl. nyelvi labor). Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási intézmény esetén: a.) Az intézmény elektromos hálózatának felújítása. b.) Az ebédlı helyiség kialakítása. c.) Főtési rendszer felújítása, korszerősítése. d.) Az iskola udvarának rendezése, a balesetveszély megszüntetése érdekében. e.) Az épületek külsı felújítása, tetıfelújítás. f.) Tisztasági meszelések, mázolások. g.) A Dózsa György úti épület rákötése a városi szennyvíz gerincvezeték hálózatra. h.) A zeneiskolai tagozat fejlesztése érdekében, az iskola zongorájának felújítása. i.) A Dózsa György úti épületben a mellékhelyiségek felújítása, személyzeti (tanári) WC kialakítása. j.) A tárolt hangszerek értékére tekintettel a Dózsa Gy. u. 33. szám alatti épület riasztórendszere beszerelése. Az Önkormányzat célja, hogy elsıdlegesen az önkormányzati ciklus második felében pályázatot készítsen elı, az intézmények ún. energiaracionalizálása keretein belül, az épületek nyílászáróinak cseréjére. Végezetül, a mőködtetés feltételeinek javítása és fejlesztése érdekében, az Önkormányzat - az ún. gazdasági program idıbeli hatálya alatt megvizsgálja az általa fenntartott és mőködtetett oktatási-nevelési intézmény(ek) keretein belül, a szlovák nemzetiségi oktatás bevezetésének lehetıségét. Az Önkormányzat célja, hogy elsıdlegesen a jelenlegi támogatási keret mértékével számolva - továbbra is támogatást nyújtson a felsıoktatásban résztvevı, és szociális helyzetük miatt támogatásra szoruló tanulóknak. Az Önkormányzat célja továbbá, hogy fentieken túlmenıen tárgy évente, a legfontosabb, a mőködéshez szükséges karbantartási munkálatokat folyamatosan elvégeztesse. 3.3./ A közösségi tér biztosítása; közmővelıdési, tudományos, mővészeti tevékenység támogatása:

14 / Kármán József Városi Könyvtár: A Kármán József Városi Könyvtár területén, a jelen önkormányzati ciklus következı éveiben a következı fejlesztések megvalósítását, ütemezését kell átgondolni: a.) A könyvtár területének bıvítése, legalább a könyvtári egységek számának bıvülésével arányosan. b) A könyvtár nyílászáróinak cseréje, javítása, - a főtési hatékonyság növelése érdekében. c.) Az e-magyarország pont helyiségének felújítása, igény és lehetıség szerint bıvítése. d.) Az e-magyarország pont informatikai fejlesztése, a gépek cseréje, nyomtató - gyorsmásoló beszerzése. e.) A szőkebben vett könyvtár internetre való csatlakozása, a szükséges informatikai fejlesztések megvalósítása. f.) A kölcsönzı rész korszerősítése, új kölcsönzıi pult beszerzése. A következı években az intézmény vonatkozásában, szükséges az intézmény épületén a külsı vakolat javítása, festése / Móricz Zsigmond Közösségi Ház: A városi tömegsport, az utánpótlás sport, valamint a diáksport rendezvények szervezése, lebonyolítása valamint teljes körő koordinálása eredményesebb és hatékonyabb ellátása érdekében meg kell vizsgálni egy új státusz kialakításának lehetıségét, és betöltését - szakirányú végzettségő dolgozóval, mivel a jelenleg mindössze egyetlen állandó szakdolgozóval (intézményvezetı) mőködtetett intézmény nem képes teljes mértékben betölteni egy korszerő és sokoldalú mővelıdési ház szerepét. Álláspontunk szerint, az önkormányzati ciklusprogram végig meg kell vizsgálni egy, a település kulturális értékeit jobban közvetítı és kiszolgáló, nagyobb befogadó térrel esetleg két nagyobb rendezvény térrel - rendelkezı, valódi Mővelıdési Ház kivitelezése pénzügyi és mőszaki szempontból megvalósítható-e, és hol valósítható meg, figyelemmel arra, hogy az Önkormányzat kulturális céllal további, önkormányzati tulajdonú egyéb helységgel nem rendelkezik. Az Önkormányzatnak évig fel kell venni a kapcsolatot a Fıvárosi Önkormányzattal, a Sipító pihenı park tulajdonosával ún. kulturális tárgyú programok biztosítására vagy közös szervezésére vonatkozó megállapodások elıkészítése céljából. Egyúttal tovább kell folytatni a Nyári-Nyáry Muzsika rendezvényeit, sıt gondolni kellene annak bıvítésére, amely nemcsak a Társulás, hanem egy nagyobb Régió kiemelkedı kulturális eseményévé válhatna. A kulturális folyamatok szerves fejlıdése részeként, a jövıben mind inkább be kell vonni a helyi értelmiséget, részben az Önkormányzat, vagy valamely intézménye által szervezett és tervezett tevékenységben való részvétel kapcsán, részben pedig annak szervezésére és annak irányítására. Az Önkormányzat és a rendezvények lebonyolításában részben közremőködı - Gerje-Forrás Kht. alapvetı és elsıdleges feladata az állami, és önkormányzati hivatalos ünnepségek lebonyolítása feltételeinek biztosítása, másodsorban a Pilis Városért Közalapítvány, valamint a településen mőködı civil szervezetek belépı-, vagy szolgáltatási díjmentes rendezvényei feltételeinek támogatása, illetve a település életére ható, kiemelkedı (regionális rendezvények) tárgyi feltételeinek, eszközökkel történı javítása.

15 / A sport támogatása: A sport területén az Önkormányzat továbbra is támogatást nyújt a sportegyesületek számára. A településen mőködı, kiemelkedı jelentıségő Pilisi Labdarúgó Klub év ıszén az Önkormányzattal határozatlan idıtartamú használatba adási, illetve együttmőködési szerzıdést kötött, melynek mindkét fél általi teljesítése és teljesülése, mindkét fél alapvetı érdeke. Ennek keretein belül, - az oktatási-nevelési intézmények testnevelı tanáraival együtt, az oktatási-nevelési intézmények pedagógiai programjának tartalmi felülvizsgálatát követıen az önkormányzati ciklus második felében meg kellene vizsgálni egy, a Magyar Labdarúgó Szövetség által meghatározott, a kötelezınél több szintbıl álló, szervezett utánpótlásképzés bevezetésének, az iskolai labdarúgás és a klubban folyó utánpótlás képzés összevonásának, önkormányzati támogatásának lehetıségét. Az oktatási-nevelési intézmények tornatermei a különbözı sportrendezvényekre, csoportos sportolási igényre, Diáksportkörök (DSK) folyamatos rendelkezésre állnak. A Képviselı-testület a jelen gazdasági (önkormányzati) ciklus idıtartama alatt megvizsgálja: a tömegsport beindításának feltételrendszerét az Önkormányzat hogyan, milyen eszközökkel képes és tudja hatékonyan támogatni, - a felnıtt lakosság aktívabb sportolása, rendszeres mozgása érdekében. 2. A év között meghozott fenntartói döntések alapján, a pilisi közoktatási rendszer változásai, a személyi és az intézményi feltételrendszer bemutatásán keresztül. A fejezet elızı pontja alatt bemutatásra került, hogy Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, a idıszakra milyen feladatok megvalósítását tőzte ki célul maga elé kulturális, oktatási és sport területeken. Látható, hogy a 4 éves ciklus alatt volt bıven mit fejleszteni, rendbe tenni, újraalkotni, illetve leszabályozni. A feladatok megoldása a négy év alatt nem minden esetben követte a program "ütemtervét", voltak olyan események, - amelyek azonnali fenntartói beavatkozást igényeltek. 1./ Iskola, Igazgató váltások: Amivel a Kulturális, Oktatási Sport és Ifjúsági Bizottságnak, a Képviselı-testületnek, valamint magának az Önkormányzat vezetıségének, a 2006/2007-es tanév hajrájában szembesülnie kellett: Tóth Tamás a Széchenyi István Általános Iskola és Szakiskola 5 évre megbízott igazgatója, március 29-ei rendes képviselı- testületi ülés zárt napirendje keretében, - azonnali hatállyal lemondott vezetıi megbízásáról. A fenntartó képviselıi, a képviselı-testületi ülést követı munkanapra - péntekre - behívták Tóth Tamást a Polgármesteri Hivatalba. Tóth Tamás ekkor közölte a jegyzıvel, hogy mind az általános helyettes, mind a szakiskola gyakorlati vezetıje az igazgatói lemondást megelızıen neki, mint igazgatónak, vezetıi megbízatásáról lemondott, amit İ elfogadott. A gazdasági vezetı a közalkalmazotti jogviszonyát a próbaidı alatt, azonnali hatállyal megszüntette. Az intézményben az elsı negyedévben könyvelési cselekmény nem történt. A fenntartó részére az igazgatói bejelentést követıen vált világossá, hogy a Széchenyi István

16 16 Általános Iskola és Szakiskola vezetı nélkül maradt. Ezt követıen kezdıdött meg a harc a tanév "túléléséért" és az új tanév zökkenımentes beindításáért. A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994.(VI.08.) számú MKM. rendelet alapján: 11. (1) A nevelési-oktatási intézmény vezetıje, beleértve a tagintézmény (intézményegység) vezetıjét is - a szervezeti és mőködési szabályzatban foglaltak szerint - köteles gondoskodni arról, hogy ı vagy helyettesének akadályoztatása esetén a vezetıi, vezetı-helyettesi feladatokat ellássák. Ha a nevelési-oktatási intézmény, illetve a tagintézmény (intézményegység) vezetıje a szükséges intézkedéseket nem tudta megtenni, a vezetıi feladatokat a szervezeti és mőködési szabályzatban meghatározott alkalmazott köteles ellátni. (2) Ha a nevelési-oktatási intézménynek - bármely oknál fogva - nincs vezetıje, a vezetési feladatok ellátását a szervezeti és mőködési szabályzatban meghatározottak szerint kell biztosítani. A Széchenyi István Általános Iskola és Szakiskola akkor hatályos SzMSz-e ezen helyzetre nem nyújtott megoldást, mivel azon vezetı beosztású személyek, akiket az SzMSz említ, már az igazgató elıtt lemondtak és lemondásukat az igazgató elfogadta. A közoktatási törvény (1993. évi LXXIX. törvény) és végrehajtási rendeletei sem adtak szabályozást az elıállott extrém esetre. Mindaddig, amíg az önkormányzat pályáztatás útján nem tudott megbízni igazgatót, de legfeljebb egy évig, pályáztatás nélkül is a megfelelı képesítéssel rendelkezı pedagógus elláthatta az igazgatói feladatokat. A fenntartó a válsághelyzetet április 17-re tudta megoldani, az alábbiak szerint: Az intézmény vezetését a nevelıtestület által saját maga közül kiválasztott vezetıkkel kívánta helyreállítani. Ennek érdekében április 2-án - hétfın - a polgármester, alpolgármester, jegyzı és aljegyzı délelıtt felkereste Tóth Tamást az intézményben. Ugyanaznap 16,30 órakor rendkívüli nevelıtestületi értekezlet lett összehívva, ahol óráig döntés nem született. A polgármester másnap óráig határidıt biztosított a pedagógusoknak, hogy egymással megbeszélve maguk közül jelöljenek igazgatót és helyettest. A polgármester április 3-án kedden órára visszament az iskolába, azonban a nevelıtestület nem kívánt igazgatót és helyettest jelölni. Ez egyértelmővé tette, hogy intézményen kívülrıl szükséges vezetıt megbízni. Ennek érdekében még április 3-án órakor egy intézményvezetıi tapasztalatokkal rendelkezı jelölttel történt egyeztetés, aki nem vállalta a feladatot. A polgármester aznap este felhívta az Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény vezetıjét és másnap reggelre idıpontot egyeztetett vele. Bazsonyiné Bódi Csilla, a fenntartótól április 4-én szerdán órakor tájékoztatást kapott a Széchenyi Általános Iskolában kialakult helyzetrıl. Az igazgató asszony nagyon együttmőködı volt, azonban kifejtette, hogy fizikailag nem képes két intézményt egyszerre igazgatni, viszont elvállalta, hogy április 01. napjától a Széchenyi István Általános Iskola és Szakiskola gazdasági feladatait, határozatlan idıre átvállalja az Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, valamint ugyanezen naptól az új igazgató megbízásáig a pénzügyi kötelezettségvállalást is felvállalja. A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodája megszervezte az elsı negyedév könyvelésének, és az elsı negyedéves zárásnak a teljesítését. A polgármester közben elkezdett érdeklıdni a nagy szakiskolák igazgatóinál - a ceglédi Bem iskola, illetve a

17 17 monori Szterényi iskola, - valamint a Pest Megyei Önkormányzat Oktatási Osztályánál, lehetséges vezetı személye megtalálása érdekében. A fenntartó az Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény egy vezetıi gyakorlattal is rendelkezı dolgozóját, április 4-én a délutáni órákban meghallgatta, és felajánlotta neki a Széchenyi István Általános Iskola vezetıi megbízását határozott idıre. A jelölt a feladatot nem vállalta. A polgármester április 5. napjától folyamatosan tárgyalásokat folytatott a Széchenyi István Általános Iskola vezetésének megoldása érdekében. Olyan jelöltek jöhettek szóba, akik vezetıi gyakorlattal rendelkeznek és a határozott idejő vezetıi megbízást, illetve a határozott idejő közalkalmazotti jogviszonyt elfogadják, és egyúttal a tanévet mőködtetés szempontjából mind az általános iskolában, mind a szakiskolában végigviszik. Nagyon sok jelölttel történt tárgyalás, azonban kizárólag április 12-én sikerült olyan vezetıi gyakorlattal rendelkezı pedagógust találni, aki a feladatot a teljes komplexitásában felvállalta. A Széchenyi István Általános Iskola és Szakiskolában fennálló válsághelyzet megoldása érdekében (az iskolában a vezetıség hiánya miatt nem mőködtek a kifizetések, a tanügyi igazgatás leállt) - Szabó Márton polgármester Fekete Tibor ceglédi lakost, április 12. napjától augusztus 31. napjáig, határozott idejő közalkalmazotti jogviszonnyal és határozott idejő vezetıi megbízással felvette az intézménybe. A soron következı képviselı-testületi ülésen, a Képviselı- testület megerısítette Szabó Márton polgármester azon munkáltatói intézkedését, amelyben a Széchenyi István Általános Iskola és Szakiskola március 29. napjáig lemondott igazgatóhelyettes és szakiskolai gyakorlati oktatásvezetı, valamint közalkalmazotti jogviszonyát megszüntetı gazdasági vezetı után március 30-a napjával lemondott igazgatója helyébe, Fekete Tibor ceglédi lakost határozott idıre megbízta a Széchenyi István Általános Iskola és Szakiskola ( cím: 2721 Pilis Széchenyi u. 28.) igazgatói feladatai ellátásával. 2./ Az iskolák gazdasági összevonása, mely megelızte a jogi-szervezeti összevonást: A Képviselı-testület az általa meghozott 122/2007. (V.31.) sz. önkormányzati határozatával úgy döntött, hogy a Széchenyi István Általános Iskola és Szakiskola (székhely: 2721 Pilis, Széchenyi u. 28.) gazdálkodási (pénzügyi, számviteli) feladatait április 1. napjától az Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény (székhely: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 30.) oktatási intézmény látja el. Egyben az Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény (székhely: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 30.) gazdasági részlegén fenntartott 2 fı statust április 01-jei hatállyaltovábbi 1 álláshellyel, 3 statusra bıvítette, majd június 01-jei hatállyal további 0,5 álláshellyel, 3,5 fı statusra bıvítette. Bazsonyiné Bódi Csilla, az Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény igazgatója október 27-én felkereste a Polgármesteri Hivatal vezetését és elmondta, hogy Kochan Péterné gazdasági vezetı, december 31-ei hatállyal beadta felmondását. Az igazgató asszony jelezte, a gazdasági vezetıi állás megpályáztatása és a pályázati eljárás lefolytatása esetén sem látja biztosítottnak azt, hogy a két intézmény gazdálkodása zökkenımentesen folytatódjon tovább. A fenntartó Képviselı-testület, - tekintettel a Széchenyi István Általános Iskola és Szakiskolában évekre visszahúzódó és a gazdálkodást érintı személyi problémákra, - mind a Széchenyi István Általános Iskola és Szakiskola, mind az Általános Iskola és Alapfokú

18 18 Mővészetoktatási Intézmény esetében a gazdasági önállóságot december 31-i hatállyal megszüntette. A részben önálló gazdálkodási jogkör alapján, - a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodája vette át a két iskola gazdálkodási feladatait. A közoktatásról szóló, többször módosított évi LXXIX. törvény alapján: 102. (2) A fenntartó a) dönt a közoktatási intézmény létesítésérıl, gazdálkodási jogkörérıl, átszervezésérıl, megszüntetésérıl, tevékenységi körének módosításáról, nevének megállapításáról, az óvodába történı jelentkezés módjáról, a nagyobb létszámú gyermekek egy idıszakon belüli óvodai felvételének idıpontjáról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról; 3./ Az Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és a Széchenyi István Általános Iskola és Szakiskola jogi- és szervezeti szempontú összevonása: A Képviselı-testület, - az általa meghozott 22-26/2008. (I.31.) sz. önkormányzati határozataiban - az Önkormányzat által fenntartott és mőködtetett két iskolai oktatási intézmény jogutódlással, július 1-jei hatállyal történı összevonásával egyidejőleg, létrehozott egy, részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezı, de önálló jogi személyként mőködı iskolai oktatási intézményt, mindezt a két intézmény költségeinek és kiadásainak megtakarítása és hatékonyabb mőködtetése érdekében. A jogi, illetve szervezeti szempontú összevonásnak - mely a tanulókat nem érintette, - a költségvetési indokok mellett, oktatás szakmai indokai is voltak, ugyanis az egy iskolai vezetés alatt álló, több telephellyel mőködı iskolai oktatási intézményben, a tanítás racionálisabban szervezhetı meg. A Gubányi Károly Általános Iskola jelenleg egy székhellyel, több telephellyel az alábbiak szerint mőködik: Intézmény székhelye: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 30. Intézmény telephelyei: 2721 Pilis, Szabadság tér Pilis, Dózsa Gy. u Pilis, Széchenyi u Pilis, Széchenyi u. 26. Az új iskolai oktatási intézmény szervezeti felépítése: 1 fı igazgató irányítja - teljes jogkörrel - az új iskolai oktatási intézményt. 2 fı igazgató-helyettes. Az érintett két iskolai oktatási intézmény jogi és szervezeti szempontú átalakításával összefüggésben, egyúttal a vezetıi órakedvezmények megszőnésével - az álláshelyek számában csökkenés volt tapasztalható. További pedagógiai szempontként, megoldottá vált az alacsony óraszámú tantárgyak tanításának kérdése: a rajz, technika, ének tantárgyak tanítása - a két intézményben, a megfelelı szakos szakképzettséggel rendelkezı pedagógusokkal folyamatossá vált.

19 19 A két iskola jogi-szervezeti szempontú összevonását követıen, a mőködés feltételeit adó szabályzatok elıkészítésére, összeállítására, közoktatási szakértı általi áttekintésére, majd a szakbizottság részérıl történı megtárgyalására és a képviselı-testületi elfogadására került sor. Ennek megfelelıen: - a Képviselı-testület az általa meghozott 83/2008. (III.27.) sz. önkormányzati határozatával hagyta jóvá a Gubányi Károly Általános Iskola Szervezeti és Mőködési Szabályzatát, - a Képviselı-testület részérıl, a április havi rendes ülésén meghozott 125/2008. (IV.24.) sz. önkormányzati határozatával elfogadásra került a Gubányi Károly Általános Iskola Házirendje, - a Képviselı-testület az iskola igazgatói álláshelyének betöltésére évi január havi rendes és nyilvános ülésén pályázatot írt ki, mely az Oktatási Közlöny évi 9. számában jelent meg. A Képviselı-testület Koblencz Andrea személyében, a Gubányi Károly Általános Iskola igazgatóját, a évi június havi rendes és zárt ülésén választotta meg, - a Képviselı-testület ugyanezen júniusi ülésen meghozott 197/2008. (VI.25.) sz. önkormányzati határozatával hagyta jóvá az iskola Pedagógiai Programját, - a Gubányi Károly Általános Iskola részére, az Alapító Okirat kiadására 198/2008. (VI. 25.) sz. önkormányzati határozattal sor került. Az iskola vezetése, az iskola alkalmazotti közössége és nevelıtestülete a 2008/2009-es oktatási tanév elsı felében készítette el és nyújtotta be jóváhagyásra a Képviselı- testületnek: a) az iskola minıségirányítási programját, b) az iskola új kollektív szerzıdése tervezetét, amennyiben az iskola keretein belül reprezentatív minıségben szakszervezet fog megalakulni és mőködni). 4./ Az oktatás területén, az önként vállalt feladatok ellátásának vizsgálata: A Képviselı-testület március 1-én megtartott nyilvános és rendkívüli ülésén meghozott 64/2007. (III.01.) sz. önkormányzati határozatában célul tőzte ki, hogy a Széchenyi István Általános Iskola és Szakiskola (székhely: 2721 Pilis, Széchenyi u. 28.) keretein belül mőködı ún. szakiskolai tagozatot, mint a közoktatásról szóló, többször módosított évi LXXIX. törvény 86. (3) bekezdésében meghatározott megyei fenntartású feladatot július 1-je napjával átadja, illetve felajánlja a Pest Megyei Önkormányzata (székhely: Budapest, Városház u. 7.) részére. A Képviselı-testület az általa március havi rendes ülésén meghozott 67/2007. (III.29.) sz. önkormányzati határozatában úgy döntött, hogy az Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény (székhely: Pilis, Kossuth Lajos u. 30.) keretei között mőködı, ún. zeneiskolai tagozatot - mint a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 86. (3) bekezdésében meghatározott megyei fenntartású feladatot, - a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény 115. (5) bekezdése figyelembevételével, felajánlja, illetve átadja a Pest Megyei Önkormányzat (székhely: Budapest Városház u. 7.) részére. A Képviselı-testület ugyanezen ülésén meghozott 68/2007. (III. 29.) sz. önkormányzati határozatában kikötötte, hogy a zenei tagozat mőködtetésérıl Pest Megye Önkormányzata valamely, megyei irányítás alatt álló intézmény tagintézményeként Pilisen, a jelenlegi oktatási helyszínen gondoskodjék. A Képviselı-testület március 1-én, valamint március 29-én megtartott ülésein meghozott önkormányzati határozatai alapulvételével, - Pest Megye Közgyőlése május 25-én megtartott ülésén meghozott /2007. (05.25.) sz. KGY határozataiban, - Pilis

20 20 Város Önkormányzat által kezdeményezett feladat átadások tárgyában, többek között - az alábbiak szerint foglalt állást: 196/2007. (05.25.) Pest Megye Önkormányzatának Közgyőlése a pilisi Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Mővészetoktatási Intézményegysége által ellátott feladatot július 1. napjával átveszi. A feladat ellátásáról a Monoron mőködı Monori Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Pilisen létesítendı telephelyén gondoskodik egy évig szeptember 1. napjától az oktatásra Monoron kerül sor úgy, hogy a Monori Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény befogadó-kapacitása nem változik. A Képviselı- testület az általa meghozott 156/2007. (VI.28.) sz. önkormányzati határozatában úgy döntött, hogy az Önkormányzat fenntartásában és mőködtetésében álló Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény (2721 Pilis, Kossuth L. u. 30.) keretei között mőködı ún. mővészetoktatási intézményegység által ellátott feladatot július 1. napjával az alábbi feltételekkel, illetve kikötésekkel adja át Pest Megye Önkormányzata (1052 Budapest, Városház u. 7.) részére: a./ A Képviselı-testület kiköti, hogy a feladat átadásáról más, önálló Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Pilisen létesítendı telephelyén kell gondoskodni. b./ A Képviselı-testület felajánlja, hogy a Pilisen létesítendı telephely folyamatos és hosszú távú mőködtetése céljából kész - a Pilis, Dózsa Gy. u. 33. szám alatti épületcsoport zeneiskolai tagozat épületeként történı hosszú távú fenntartása és mőködtetése céljából, - az épületcsoport mőködtetésével összefüggı alábbi költségeket viselni: Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete kötelezettséget vállalt arra, hogy a saját tulajdonában és vagyonkezelésében álló Dózsa Gy. u. 33. szám alatti épület(ek) használhatósága érdekében, az épületcsoport használatával összefüggı, felmerülı közüzemi költségeket (víz, szennyvíz, villany, gáz díj), valamint az épületcsoport karbantartásának, állagmegóvásának tárgyévre esı költségeit az Önkormányzat tárgyévi, saját költségvetése terhére tervezi, illetve fedezi. Felnıttoktatás, képzés: Európa Educatio Oktató és Szolgáltató Közhasznú Társaság: Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az általa meghozott 41/2008. (I.31.) sz. önkormányzati határozatában úgy döntött, hogy a közoktatásról szóló, többször módosított évi LXXIX. törvény 79. -a alapján, szeptember 01. napjától számított 10 év, határozott idıtartamra szóló, három oldalú együttmőködési megállapodást köt az Európa Educatio Oktató és Szolgáltató Közhasznú Társasággal (székhely: 2400 Dunaújváros, Petıfi Sándor u. 26.) az Önkormányzat fenntartásában és mőködtetésében lévı Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény (székhely: Pilis, Kossuth Lajos u. 30.) Kossuth Lajos utca 30. szám alatti épületében lévı, oktatás céljára használt helyiségek hosszú távú, nem kizárólagos jellegő bérbe adására vonatkozólag, - felnıtt oktatási feladat ellátás és mőködtetésének céljából. Az együttmőködés tervezett idıtartamra: szeptember 01. napján kezdıdı hatállyal határozott idıtartamra, augusztus 31. napjáig tartó idıszak. Gubody Ferenc Szakképzı Iskola pilisi telephelye: A Gubányi Károly Általános Iskola igazgatója év kora tavaszán megoldást keresett arra a problémára, mely szerint az általános iskolában több olyan korú gyermek tanul fıként magántanulói státuszban akik életkoruk okán már nem tanulhatnának az általános iskolában. Ezek a gyermekek zömében 6. és 7. osztályos tanulók.

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 Színmagyarázat: Integrált Pedagógiai Rendszer működtetése Kompetencia alapú oktatás bevezetése (TÁMOP 3.1.4-08/2)

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2009. szeptember 1-jén

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2009. szeptember 1-jén A Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Lezárva: 2009. szeptember 1-jén A Leopold Mozart Zeneiskola a 11/1994. MKM r. 51. (6) bek. értelmében

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 2 Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosító: 201538 A szabályzat érvényes: visszavonásig 3 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90. Minőségirányítási program II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény, Rákóczi út 90. Készítették: a MICS tagjai Alkalmazotti közösség jóváhagyása: 2009. Fenntartóhoz történt

Részletesebben

Pilis Város Önkormányzata lakás-és nem lakáscélú helyiségei, beépítetlen földrészletei (vagyon)gazdálkodásával összefüggı koncepciója

Pilis Város Önkormányzata lakás-és nem lakáscélú helyiségei, beépítetlen földrészletei (vagyon)gazdálkodásával összefüggı koncepciója Pilis Város Önkormányzata lakás-és nem lakáscélú helyiségei, beépítetlen földrészletei (vagyon)gazdálkodásával összefüggı koncepciója A Koncepciót Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, a Képviselı-testület

Részletesebben

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V Á C 2012 -2- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., az 1996. évi LXII.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5000. Szolnok, Nagy Imre krt. 20. Szerkesztés:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemes, 2013. március Boór Miklós igazgató 1 Szervezeti és

Részletesebben

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése alapján

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosítással egybeszerkesztett Hatályba lép:

Részletesebben

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. május 21. Készítette: Bobonka Gyula igazgató Tartalom 1 Bevezető rész... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak:

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak: 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/18.028 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére Tárgy: Tapolca város 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes

Részletesebben

Pilis Nagyközség Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Tartalomjegyzék. Bevezetés...2. o.

Pilis Nagyközség Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Tartalomjegyzék. Bevezetés...2. o. 1 Pilis Nagyközség Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Tartalomjegyzék Bevezetés...2. o. I. Pilis Nagyközség szociális helyzetképe...2-5.o. II. Pilis Nagyközség szociális feladat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 4 III. AZ ISKOLA MUNKATÁRSAI... 5 IV. A VEZETŐK KÖZTI KAPCSOLATTARTÁS, SZAKMAI TESTÜLETEK...

I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 4 III. AZ ISKOLA MUNKATÁRSAI... 5 IV. A VEZETŐK KÖZTI KAPCSOLATTARTÁS, SZAKMAI TESTÜLETEK... Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 4 III. AZ ISKOLA MUNKATÁRSAI... 5 IV. A VEZETŐK KÖZTI KAPCSOLATTARTÁS, SZAKMAI TESTÜLETEK... 10 V AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK... 11 VI. A PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén.

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Tartalomjegyzék I. rész... 4 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ballagó Zoltán irodavezető Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális, Sport és ifjúsági Iroda

JEGYZŐKÖNYV. Ballagó Zoltán irodavezető Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális, Sport és ifjúsági Iroda JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2011. június 21- én megtartott n y í l t testületi üléséről. Jelen vannak:, Lőrincz József, Nahóczki László, Dr.Zsirai Sándor

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-EI ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-EI ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-EI ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 123-6/2007. MELLÉKLETEK: 1DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája,

Részletesebben

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI Kultsár István Szakközépiskola és Szakiskola Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KULTSÁR

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Szervezeti és Működési Szabályzat OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. augusztus 04. TARTALOM Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...3 1.Az SZMSZ hatálya,

Részletesebben

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. 1 Tartalom 1. Helyzetelemzés... 5 1.1. Bevezető... 5 1.2. Küldetés... 5 1.3. A társadalmi

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dévaványa, 2014. június. Valánszki Róbert polgármester Kovács Mária polgármester Balogh Csilla jegyző DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 1 1.1. A pedagógiai program elkészítésére vonatkozó fontosabb új jogszabályok... 1 1.2. A pedagógiai

Részletesebben

A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012.

A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012. A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012. 1 A IMIP véleményezése, elfogadása 1. Az IMIP-ot iskola diákönkormányzata megismerte, véleményezte, elfogadásra javasolja.

Részletesebben

KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

KERTVÁROS GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 3. sz. melléklet A Gyáli kistérség társult önkormányzatai a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény neve: Napraforgó Művészeti Óvoda 1039. Budapest, Pais Dezső u. 2. Hétszínvirág Művészeti Tagóvoda 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 1. Készítette: Somodiné Kiss

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Lisznyay Szabó Gábor Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Veresegyház 2014 1 Bevezető rész 1. Szervezeti Működési Szabályzat alapjául szolgáló jogszabályok 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail. Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.com BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

I. Fejezet Bevezet rendelkezések

I. Fejezet Bevezet rendelkezések Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2011.(IV.13.) rendelete a Szervezeti és M ködési Szabályzatról egységes szerkezetben a 25/2011.(X.07.), a 6/2013. (IV. 3.), a 7/2013. (IV.15.) és a 14/2013.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 25/2006.(XII.14.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Szervezeti és Működési Szabályzat Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. szeptember 27-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. szeptember 27-i rendes ülésére 28. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztatás szakképzési hozzájárulás megosztásáról

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 7/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények helyiségeinek használatba adásáról, bérbe adásáról, a helyiségbérletek

Részletesebben

Sárbogárd Város 2007-2010. évekre szóló gazdasági programja A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdése szerint az önkormányzat meghatározza gazdasági programját Ugyanezen

Részletesebben

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola Az EUROKT-AKADÉMIA SzakképzőIskola 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11. Tel.: 33/414-866; fax: 33/401-674 e-mail: eurokt@eurokt-akademia.hu web: http://www.eurokt-akademia.hu A működés helyi rendjét meghatározó

Részletesebben

Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3 1.2 A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA...

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... 1 A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29. napján megtartott soros nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Benke Marcell alpolgármester,

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása)

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása) Város Polgármestere 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 6 23 31-174/213, 242 Fax: 6 23 31-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Új Budai Alma Mater Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 6 1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

NORMAFA ÓVODA. OM szám: 034483. Hatályba lépés idıpontja: 2010. január 1. Hatályos: határozatlan ideig

NORMAFA ÓVODA. OM szám: 034483. Hatályba lépés idıpontja: 2010. január 1. Hatályos: határozatlan ideig NORMAFA ÓVODA OM szám: 034483 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lépés idıpontja: 2010. január 1. Hatályos: határozatlan ideig -1- I. BEVEZETİ A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. május 26. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. május 26. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Intézményi Társulás 0. május 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉS Az Intézményi Társulás 0. május 6-i ülésére. napirendi pont Tárgy: Az Intézményi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola a Készült: 2011. augusztus 25. Tartalomjegyzék Függelék... 4 Mellékletek jegyzéke:... 4 1. A célja, jogszabályi alapja... 5 1.1. A célja... 5 1.2. A

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2013. május 30. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2013. május 30. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Intézményi Társulás 2013. május 30. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉS Az Intézményi Társulás 2013. május 30-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. decemberében készült, 2014. augusztusában felülvizsgált dokumentum. 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére 12. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Tárgy: A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzatának, valamint

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására

Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására Készült: Szécsény Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére. Elıterjesztı: Stayer László polgármester

Részletesebben

2011. szeptember 29. 1

2011. szeptember 29. 1 2011. szeptember 29. 1 I. Bevezetés A működési szabályzat a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2005. február 23-án 16 órai kezdettel megtartott ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth Tibor alpolgármester

Részletesebben

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012.

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012. / r / ^ / 0 0 -U > Q Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI Vagyonkezelési szerződés Budapest, 2012. december VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Budakeszi Város Önkormányzata

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda Szervezeti és Működési

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 281. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Ügyrend és munkarend) módosítása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2011 október 26- i testületi ülésére a 3. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: 2012 évi belsı ellenırzési ütemterv elfogadása Elıterjesztı:

Részletesebben

7 4. Az iskola közösségei - a nevelők közösségei - a szülők közösségei - a tanulók közösségei 5. Az intézmény működési rendje

7 4. Az iskola közösségei - a nevelők közösségei - a szülők közösségei - a tanulók közösségei 5. Az intézmény működési rendje TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. Az SZMSZ általános rendelkezései, hatálya 2 2. Az intézmény szervezeti felépítése, működési rendszere, a szervezeti 3 egységek megnevezése, engedélyezett létszáma, feladatai 3.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Magyar Tudományos Akadémia 185. közgyűlésére 2014. május 6.

ELŐTERJESZTÉS a Magyar Tudományos Akadémia 185. közgyűlésére 2014. május 6. ELŐTERJESZTÉS a Magyar Tudományos Akadémia 185. közgyűlésére 2014. május 6. A Magyar Tudományos Akadémia elnökének beszámolója az Akadémia 2013. évi tevékenységéről Készítette: Látta: Nagy-István Ildikó

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete A KÉPVISELŐ TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 (változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Intézményi minıségirányítási programja Alkalmazotti közösség jóváhagyta: 2010 Diákönkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. szeptember 29. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. szeptember 29. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Intézményi Társulás 2011. szeptember 29. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉS Az Intézményi Társulás 2011. szeptember 29-i ülésére 1. napirendi

Részletesebben

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény bemutatása.. 6 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési múltjának bemutatása... 8 1.3. A minőségügyi rendszer dokumentumainak felépítés. 10 1.4. A MIP-hez

Részletesebben

A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Elfogadta: Véleményezte: Tóth József, intézményvezető az intézmény

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2006-2010 Felülvizsgálat ideje: 2007. december 31. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI,

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 2-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 2. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2:

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 2-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 2. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2: ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 2-i ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 2. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 23-I ÜLÉSÉRE OKTATÁSI ALBIZOTTSÁG

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 23-I ÜLÉSÉRE OKTATÁSI ALBIZOTTSÁG IKTATÓSZÁM: 08-8/1660/2011 TÁRGY: A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉ- NYEK KÖTELEZİ ÉS NEM KÖTELEZİ FELADATAI ÉS A FELADATOKHOZ BIZTOSÍTOTT ÁLLÁSHELYEK MELLÉKLET: 2 DB E LİTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1/2016. számú

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1/2016. számú BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2016. számú JEGYZŐKÖNYVE 2016. január 19-ei nyilvános üléséről 2 JEGYZŐKÖNYV Készült a Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta a az Intézmény NEVELŐTESTÜLETE 2014.

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS. Javaslat gazdasági program elfogadására

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS. Javaslat gazdasági program elfogadására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat gazdasági program elfogadására Előterjesztő:

Részletesebben

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapjai

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 1 Általános rendelkezések...

Részletesebben

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény adatai 4 1.1. Székhely, telephely megjelölése 4 1.2. Jogelőd intézményei 4 1.3.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BERECZKI MÁTÉ ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPORTISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Baja, 2013 1 Tartalom 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 4 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja

Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja A helyi önkormányzatokról szóló 1990,évi LXV. törvény elıírásai szerint az önkormányzatoknak a választási ciklus végéig szóló gazdasági programot kell

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

Az SZMSZ módosításához a Felügyelő Bizottság jóváhagyó határozata szükséges.

Az SZMSZ módosításához a Felügyelő Bizottság jóváhagyó határozata szükséges. 2 A jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a továbbiakban SZMSZ 4 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 5, a számviteli törvény és annak végrehajtására kiadott PM rendelet,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. szeptember 20-án 16 óra 10 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottságának

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 1108 B u d a p e s t Újhegyi sétány 5-7. Ügyiratszám: 467-I/2013 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 2013. szeptember 30. Baloghné Stadler Irén óvodavezető Budapest, 2

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S a Képvisel -testület 2006. november 29-i ülésére

E L T E R J E S Z T É S a Képvisel -testület 2006. november 29-i ülésére E L T E R J E S Z T É S a Képvisel -testület 2006. november 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd város közoktatási feladatellátási, intézményhálózatm ködtetési és -fejlesztési terve. Tisztelt Képvisel -testület!

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Tarnaméra Község Önkormányzata képviselő-testületének 7/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tarnaméra a Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65/a. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény

Részletesebben