Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására"

Átírás

1 Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására Készült: Szécsény Város Önkormányzat Képviselı-testületének április 19-i ülésére. Elıterjesztı: Stayer László polgármester Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (7) bekezdése alapján az alakuló ülést követı hat hónapon belül fogadja el a gazdasági programot. A gazdasági program az önkormányzatok részére helyi szinten meghatározza mindazon célkitőzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetıségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével, az önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. Tartalmazza a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek elısegítését, a településfejlesztési politika, az adópolitika, továbbá a városüzemeltetési politika célkitőzéseit, valamint az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat. A gazdasági program a törvényi szabályozás alapján a Képviselı-testület megbízatásának idıtartamára, vagy azt meghaladó idıszakra szól. A évre vonatkozó gazdasági program az elıterjesztéshez mellékletként csatolásra került. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. Határozati javaslat! Szécsény Város Önkormányzat Képviselı-testülete helyi önkormányzatokról szóló évi LXV tv ában foglaltak figyelembe vételével Szécsény Város Önkormányzat évi gazdasági programját az elıterjesztésnek megfelelıen elfogadja. Megbízza a polgármestert, hogy a gazdasági program végrehajtásával kapcsolatban minden évben a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban az idıarányos teljesítésrıl adjon tájékoztatást. Határidı: értelemszerően Felelıs: Stayer László polgármester Szécsény, április 11. Az elıterjesztés törvényes: Bartusné dr. Sebestyén Erzsébet címzetes fıjegyzı Stayer László polgármester

2 SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK éves idıszakra szóló gazdasági programja Elfogadva: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011.(IV. 19.) számú határozatával

3 Szécsény Város Önkormányzatának éves idıszakra szóló gazdasági programja Tisztelt Képviselı-testület! A többszörösen módosított helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény ( a továbbiakban: Ötv. ) 91.. (6)-(7) bekezdése szerint: (6) A gazdasági program a képviselı-testület megbízatásának idıtartamára vagy azt meghaladó idıszakra szól. A gazdasági program az önkormányzat(ok) részére helyi szinten meghatározza mindazon célkitőzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a kistérségi területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve az önkormányzat(ok) által nyújtott kötelezı és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A gazdasági program tartalmazza különösen: a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek elısegítését, a területfejlesztési politika, az adó politika célkitőzéseit, az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat, továbbá városok esetében a Befektetés támogatási politika, városüzemeltetési politika célkitőzéseit. (7) A gazdasági programot a képviselı-testület az alakuló ülését követı hat hónapon belül fogadja el, ha az egy választási ciklusra szól. Ha a meglévı gazdasági program az elızı ciklusidın túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselı-testület az alakuló ülését követı hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidı végéig kiegészíteni vagy módosítani. A gazdasági program egy olyan középtávú terv, melyben az egyes ágazatok fejlesztési feladatainak meghatározásánál figyelemmel kell lenni az Ötv-ben és más ágazati jogszabályokban meghatározott kötelezı önkormányzati feladatokra, melynek teljesítése után lehet csak figyelembe venni azokat az önként vállalt feladatokat, melyekre nézve az önkormányzat pénzügyi fedezetet tud biztosítani. Az éves költségvetés tervezésénél, valamint a pályázatok figyelése, tervezése során törekedni kell arra, hogy a középtávú programban meghatározott célkitőzések kapjanak elsıbbséget. Az önkormányzat kötelezı feladatait és az önként vállalt feladatok többségét az Ötv. határozza meg, de több ágazati törvény is tartalmaz szabályokat. Az Ötv. 8.. (4) bekezdése szerint önkormányzat köteles gondoskodni: - az egészséges ivóvíz ellátásáról, - az óvodai nevelésrıl, általános iskolai oktatásról és nevelésrıl, - az egészségügyi és szociális alapellátásról, - a közvilágításról, - a helyi közutak és köztemetı fenntartásáról, - a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elıl el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti jármővel

4 2 történı várakozás(parkolás) biztosításáról, - a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülésérıl, - a Polgármesteri Hivatal mőködésérıl, - a gyermek és ifjúságvédelmi feladatokról, - a könyvtári szolgáltatás ellátásáról Az önkormányzat önként vállalt feladatai: - a településfejlesztés, - a lakásgazdálkodás, - a hulladékgazdálkodás, - a vízrendezés és vízelvezetés, csatornázás, - a helyi közbiztonság támogatása, - a foglalkoztatás támogatása, - a közmővelıdés, a mővészeti tevékenység támogatása, - a sport támogatása, - a helytörténeti emlékek győjtése és gondozása, - piac és vásár fenntartása, - a helyi tájékoztatási rendszer (helyi írott sajtó és kábel tv, honlap) támogatása. Általános elvek, helyzetelemzés Az önkormányzat gazdasági helyzete, helyi költségvetést meghatározó tényezık Az elmúlt nyolc év fejlesztéseinek hitellel fedezett önrészét ismerve mely az új képviselıtestületre is kötelezettséget ró - az elkövetkezendı években is a tervezett bevételek és kiadások egyensúlyát továbbra is hitellel, ÖNHIKI támogatással tudjuk csak biztosítani. Az önkormányzatok gazdasági önállóságának egyik eszköze a helyi adók rendszere, mely lehetıséget teremt a helyi szuverén adóztatási jog gyakorlására, s ezzel együtt a helyi adópolitika kialakítására. Szécsényben a helyi adók közül a magánszemélyek kommunális adója és az idegenforgalmi adó, valamint a helyi iparőzési adó került bevezetésre. Az idegenforgalmi adóból származó bevételek nem jelentıs, de fontos feltétele a turisztikai pályázatoknak. A helyi iparőzési adó a helyi adók közül a legjelentısebb és legnagyobb adóbevételt eredményezı adónem. Az adózók számának változása, az ebbıl eredı adóalap, adó összegének változása mutatja a vállalkozások árbevételének növekedését vagy csökkenését. Az adóhátralékok összege, változása mutatja a pénzügyi nehézségeket (pl. építıipar, lánctartozás stb.) Az adóhátralékok, és egyéb kintlévıségek behajtásának hatékonyabbá tétele erısíti az adózási fegyelmet. A központi adók és a helyi adók aránya, illetve a központi adókból az önkormányzati részesedés lényegesen nem változik a következı években. A helyi adók bevezetésük óta integrálódtak a város kiadásait alapvetıen meghatározó bevételi szerkezetébe. A helyi adók fokozatosan az önkormányzat saját hatáskörébe tartozó legfontosabb bevételi forrássá váltak és mivel a kormányzati pénzügyi megszorítások a

5 3 jövıben sem csökkennek, a város egyre inkább arra kényszerül, hogy a helyi bevételeit növelje. A helyi adókból származó bevételek alakulását alapvetıen két tényezı határozza meg. Az egyik a törvényi módosítások jelentik, azaz a helyi adókról szóló évi C. törvény egyes adónemeiben bekövetkezı változások adómérték módosítása, mentességi kör növelése szőkítése, adóalap változások amelyek nagymértékben hozzájárulnak az adóbevételek mértékének alakulásához. A másik fontos tényezıként a helyi adók bevezetettségi fokát nevezhetjük meg. Amennyiben a fent megfogalmazott várakozások helyesek, akkor a városi adópolitika elıtt a közeljövıben számos feladat áll. A városi adóbevételekben változatlanul a helyi adók lesznek a domináns elemek, az egyre növekvı, de számítását, adatbázisát és mértékét kormányzati szinten megállapított átengedett gépjármőadó mellett. A törvényi szabályváltozás eredményeként az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében évtıl megszőnt a piaci, vásározó kiskereskedelmi tevékenység utáni ideiglenes jellegő iparőzési adó kötelezettség tıl a hang, kép, adat vezetéken, kábelen, rádión, optikai úton történı továbbítását szolgáló berendezés a Htv szerint telephelyet keletkeztet az adózó számára, ami a város iparőzési adóbevételének növekedését biztosítja. Fejlesztésekkel kapcsolatos önkormányzati elképzelések, célterületeink A gazdasági program kialakításáért felelıs önkormányzat hivatalán keresztül - önállóan, demokratikus módon, széleskörő nyilvánosságot teremtve intézi a település közügyeit, gondoskodik a helyi közszolgáltatásokról, kötelezıen és önként vállalt feladatainak ellátásáról. A Hivatal szervezete az alapvetı feladatcsoportok, az egymással összefüggı tevékenységek figyelembevételével került kialakításra, és az így kialakított struktúra képes rugalmasan alkalmazkodni a feladatok változásához. A jogszabályi és egyéb, jelenleg is folyó közigazgatást érintı változások azonban igénylik a hivatali mőködés folyamatos, tervszerő fejlesztését, korszerősítését, a munkaszervezés modern formáinak alkalmazását, a lakosság által is elismert és elfogadott értékek megırzését. Az Önkormányzatra jelentıs anyagi terheket ró az intézményei (óvoda, iskola és mővelıdési intézmények) fenntartása, felszerelésük biztosítása, a szőkös központi források miatt a kötelezı és vállalt feladatok színvonalas ellátása. A munkanélküliség, gazdasági elmaradottság, a szociális kiadások jelentıs volta igen nehéz helyzetbe hozza a város vezetését, mely minden lehetséges külsı-belsı eszközt, pályázati lehetıséget felhasználva igyekszik megtalálni azokat a kitörési pontokat, amelyek elısegíthetik a gazdasági élet élénkítését, a helyi társadalom életminıségének javítását, felzárkóztatását. A munkanélküliségi helyzeten hivatott segíteni a közfoglalkoztatás eddigi bonyolult rendszerét felváltó Nemzeti Közfoglalkoztatási Program. Az új program keretében megszőnik az önkormányzati közcélú foglalkoztatás, a munkaügyi központok által szervezett közhasznú foglalkoztatás és megszőnik a hagyományos központi önkormányzati közmunkaprogram. A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program lényege, hogy az állam egységes rendszerben, azonos forrásból, azonos értékeken, prioritásokon alapuló szabályozás mentén nyújt pályázati támogatást a (közfoglalkoztatással érintett) többlet munkahelyek létrehozására. A közfoglalkoztatás közmunka révén valósul meg. A hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatási programokban a képzésekre uniós források is lesznek. A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program egyik lényegi eleme, hogy közfoglalkoztatási támogatás automatikusan nem jár. A támogatások csak abban az esetben kerülnek folyósításra, ha a támogatott képes alátámasztani, hogy a foglalkoztatás értékteremtı, költségigénye megalapozott, garantálja, hogy bıvül a munkahelyek száma és mindezt ellenırizhetı, elszámoltatható módon valósítja

6 4 meg. Az elıbbiek érdekében munkanélküliek kizárólag a munkaerı-piaci szervezet közvetítésével kerülhetnek a közfoglalkoztatási rendszerbe. A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében megvalósuló foglalkoztatás mellett a valóban munkaképes, de munkával nem rendelkezık bérpótló járandóságot (BPJ) kapnak. A városvezetés a korábbi idıszak város-rehabilitációs beruházásain túl, azokat a pályázatokat részesíti elınyben, amelyek munkahelyteremtéshez kapcsolódnak, illetve intézményei mőködését hatékonyabbá, gazdaságosabbá tehetik. Az elızı önkormányzati ciklusban megkezdett történelmi városmag II. beruházást legkésıbb szeptember 30-ig be kell fejezni. Az új kistérségi járóbeteg-szakellátó központot be kell üzemelni, és azt minimum 5 évig mőködtetni kell. Az elmúlt évben átadott általános iskola, óvoda, polgármesteri hivatal és a családsegítı és gyermekjóléti központ épületének garanciális munkáit el kell végeztetni, ugyanígy kell eljárni az útfelújítási munkák tekintetében. Önkormányzat pénzügy- és adópolitikája éves gazdasági ciklusban az önkormányzat által kitőzött célok és feladatok megvalósítását úgy szükséges biztosítani, hogy az, az éves költségvetések végrehajtása során ne okozzon finanszírozási feszültséget. Kiemelten hangsúlyt kell helyezni a szükséges felújítási és fejlesztési feladatokra, melynek megvalósítását döntıen külsı források megszervezésével indokolt és szükséges biztosítani. Lehetı legteljesebb mértékben ki kell használni a területfejlesztési és Uniós pályázati lehetıségeket, ennek érdekében biztosítani kell az éves költségvetés keretein belül a pályázatokhoz szükséges saját erıt oly módon is, hogy ennek elıteremtéséhez igénybe kell venni a központi forrásokat, az EU Önerı Alap pályázatot is. Az intézmények mőködési feltételeit biztosítani kell annak érdekében, hogy azok megfeleljenek a szakmai feltételeknek. A nem kötelezıen ellátandó feladatok finanszírozási feltételeit újra kell gondolni. Vagyongazdálkodás keretén belül legfontosabb célként az intézmények használatában lévı vagyon racionális hasznosítását és az egyéb célú vagyontárgyak, vagyonértékő jogok leghatékonyabb hasznosítását kell célul tőzni. Továbbra folytatni kell az önkormányzati társasházakban lévı lakások értékesítését. Az önkormányzatnak 51 komfortos és 10 komfort nélküli, bérlı által lakott lakása van. Jelenleg a évi költségvetésben értékesítésre kijelölt üresen álló ingatlan a Sas utcai volt könyvtár épület, melynek értéke 30 millió Ft+áfa. Városüzemeltetés Szécsény városban közmőellátás mindenhol rendelkezésre áll, amelynek keretében biztosított a vezetékes ivóvíz ellátása, a közcsatornás szennyvízelvezetés, a villamos energia ellátás, a gázellátás és a vezetékes távközlés, a csapadékvíz elvezetés pedig nyílt és fedett árokrendszerrel megoldott. A két településrészen a szennyvíz közcsatornához történı elvezetésének kiépítettsége 70%-os a településen. A közszolgáltatási szerzıdés szerint a városüzemeltetési, szakképzési képzı helyi és városfejlesztési feladatokat az Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft, a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft, a Városfejlesztési Korlátolt Felelısségő Társulás, míg a gyermek és közétkeztetési feladatokat a Szécsényi Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft útján látja el. Valamennyi önkormányzati cég 100 %-os önkormányzati tulajdonban van.

7 5 A Kft-k négy elkülöníthetı területen végeznek munkát és ezek a következık: Köztisztasági, temetı-fenntartási és parkgondozási feladatok, Kommunális szemétszállítási és kezelési feladatok, Intézmény karbantartási feladatok ellátása, közfoglalkoztatás szervezése és a közhasznúsági egyéb feladatok, Mezıgazdasági szakképzı gyakorlati hely biztosítása, Gyermek- és közétkeztetés biztosítása, Városfejlesztési feladatok lebonyolítása. A jövıben az önkormányzati tulajdonú társaságoknál a szolgáltatásokat a lehetı legszínvonalasabban kell biztosítani. Az emberek komfortérzetét, hangulatát jelentıs mértékben befolyásolja a közterületek állapota, azok tisztasága, a temetı gondozottsága. Emiatt továbbra is fokozott gondot és figyelmet kell fordítani az utak, járdák, parkok, játszóterek, köztemetık állapotára. A keletkezett úthibák kijavítása prioritást kell, hogy élvezzen és 2011-évtıl évente, folyamatos kátyúzási feladatokat kell ellátnunk. Az út és járda felújítására fontossági sorrend felállítása mellett középtávú programot kell kidolgozni. A városban jelenleg 2 db játszótér, 1 db sportpálya, a várkert és közterületen lévı parkfelületek fenntartásáról kell a városüzemeltetésnek gondoskodnia. A parkok, zöldterületek fenntartása az elmúlt évek tapasztalatai alapján viszonylag pontosan tervezhetı, a költségeket legfeljebb az éves csapadék mennyisége, a növényi kártevık mértéke, a szélsıséges idıjárás és a közmunkaprogram visszaszorítása befolyásolhatja. Továbbra is fokozott figyelmet kell fordítani a településen található frissen telepített fák gondozására, kivágott fák pótlására és a kártevık elleni védelemre. Fontos feladatunk a meglévı létesítmények állagmegóvása. Illegális szemétlerakó helyek felszámolása és a parlagfő irtása kiemelten kezelendı feladat. Egészségügy A kistérségi járóbeteg szakellátó központ átadásával, áprilisától Szécsény és Térsége Egészségügyi Centrum Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság látja el az egészségügyi intézmény üzemeltetését. Korábban a Kenessey Albert Kórház és Rendelıintézet útján láttuk el a járóbeteg szakellátási feladatokat. A városban az egészségügyi alapellátási feladatokat 3 vállalkozó háziorvos, 2 vállalkozó gyermekorvos és 3 vállalkozó fogszakorvos és a sürgısségi ellátás látja el. A betegszállítás a mentıállomány üzemeltetésével biztosított. A betegek gyógyszerellátása két gyógyszertár mőködésével megoldott. A védınıi ellátás az OEP által finanszírozott tevékenység 3 védınıi körzettel van biztosítva. Ennek keretében kerül ellátásra az iskolai védınıi szolgálat is. A 3 fı védını közalkalmazottként látja el feladatát. Szécsény város demográfiai tényezıit figyelembe véve megállapítható, hogy a lakosság az elöregedés mellett folyamatosan fogy. A természetes fogyás jelenleg kétszerese a születésszámnak, amely részben a társadalom elöregedése, részben a rossz egészségi állapot következménye. A járóbeteg szakellátó központ pályázati anyaga alátámasztotta, hogy a legfıbb halálokot jelentı betegségek a keringési rendszer betegségei, a daganatos megbetegedések és az agyérbetegségek. A gyermekek körében kiemelendı a mozgásszervi rendellenességgel küzdık, a túlsúlyosak és a látásproblémával küzdık magas aránya. A középiskolás korosztályban folyamatosan nı a magas vérnyomással küzdık száma is, de a

8 6 cukorbetegség aránya is magasabb a régiós és az országos átlagnál. Figyelembe véve azt, hogy a gyermekeknél rendkívül magas a mozgásszervi rendellenességgel küzdık száma, valamint folyamatosan nı a túlsúlyos gyermekek száma, nagyon fontos egészségügyi kérdés a helyes életmód, a megfelelı mozgásmennyiség iránti igény kialakítása már gyermekkorban. Ehhez jelentene segítséget a szervezett, de teljesítménykényszer nélküli, szabadidıs célú, nagyszámú gyermekcsoportot megmozgató tömegsport megvalósítása. Szociálpolitika és gyermekvédelem A lakosság, elsısorban a szerényebb körülmények között élı rétegek anyagi, társadalmi és gazdasági helyzetének javítását célzó politika. A helyi képviselık, köztük a szociálpolitikával foglalkozók feladata, hogy a polgárok otthonuknak érezhessék a várost. A helyi szociálpolitika gyakorlati alapelveként fogalmazható meg, hogy az ellátás középpontjában a szociális segítségre szoruló ember áll. A helyi szociálpolitika feladata, hogy az intézményi és pénzügyi lehetıségek keretei között kialakítsa a segítségnyújtás azon formáit és eljárásait, amelyek a megfogalmazott alapelveknek megfelelnek. Ennek során kulcsszerepe van az ágazatok közötti együttmőködés fejlesztésének, az önkormányzatok közötti és a nem önkormányzati szervekkel való együttmőködési formák, eljárások bıvítésének. Az európai gyakorlatnak megfelelıen alapos szakmai munkára támaszkodva fokozatosan ki kell alakítani az igénybe vevık és a szolgáltatók, vagyis a segítségre szorulók és az ellátók, az intézmények közötti szerzıdések rendszereit. A szociális ellátást igénybe vevık közül különösen hátrányban vannak azok az idısek vagy rokkantak, akiknek sem biztosítási jövedelemre nincsen joguk, és családjuk, rokonságuk nincs, vagy nem fogadja be ıket. Vannak, akik nem jogosultak a klasszikus szociálpolitikai ellátásokra, mert nem is túl öregek, nem is túl betegek, de már hosszú ideje nincs munkájuk, önálló jövedelmük. Nehéz helyzetben vannak a töredék családokban, nagycsaládokban, alacsony jövedelmő családokban élı gyermekek, akiknek veszélyeztetettsége egyre fontosabb feladatként nyilvánul meg. A szegénység áldozatai mellett szintén kirekesztettséget eredményezhet az öregség, a mentális és fizikai egyensúly hiánya. Különösen veszélyeztetett az, aki etnikai hovatartozása, normaszegı magatartása, szerfüggısége, vagy büntetett elıélete miatt képtelen segítség nélkül beilleszkedni az ıt befogadni nem hajlandó társadalomba. E problémák könnyen kriminalizálódhatnak, elmérgesedésük ronthatja a város közbiztonságát, általános közhangulatét és arculatát is. Megkerülhetetlen az önkormányzat szociálpolitikájának világos megfogalmazása, hogy milyen területen, feltételekkel kívánnak együttmőködni a nem állami szervezetekkel. Meg kell határozni, hogy milyen megállapodási keretben kívánja az önkormányzat bevonni a nem állami szervezeteket a feladatok ellátásba. Egyre nagyobb arányban jelennek meg a különféle vállalkozási és nonprofit formában tevékenykedı, egyházi és nem állami szervezetek. A nem állami szervezetek közfinanszírozásának alapvetı jogi eszköze a szerzıdés. Olyan ellátási szerzıdés, amely képes a kölcsönös érdekeknek megfelelı garanciarendszert felállítani és intézményesíteni.

9 7 Szécsény Város önkormányzat a szociális ellátórendszere: Rendszeres szociális segélyre jogosultak azon személy, aki egészségkárosodott, 55 éven felüli, olyan 14 év alatti kiskorú gyermeket nevelı személy, akinek a gyermekének napközbeni intézményi ellátása nem biztosított, vagy össz-szervezeti egészségkárosodásának mértéke eléri a 40 %-ot. A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre állási támogatást a bérpótló juttatás (BPJ) váltja fel évtıl. A bérpótló juttatás összege: a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összege. Az önkormányzatok önrésze a bérpótló juttatás összegének 20%-a. Az idıskorúak járadékának 90 %-át a központi költségvetés megtéríti. Lakásfenntartási támogatás állapítható meg a szociálisan rászorult személyek és családok részére az általuk lakott lakás fenntartásával kapcsolatos kiadások viseléséhez. A kiutalt támogatás 90 %-a a központi költségvetéstıl visszaigényelhetı. Ápolási díjban részesíthetı a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását végzı hozzátartozó. A megállapítás háziorvosi szakvélemény alapján a jövedelmi viszonyok figyelembevételével történik. Idıtartama szolgálati idınek minısül, mivel az önkormányzat 24 % nyugdíjbiztosítási járulék fizetésére kötelezett a támogatásban részesülık után. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermekek utáni támogatást az állami költségvetés 100 %-ban megtéríti. Kiegészítı gyermekvédelmi támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki a gyermek tartására köteles és nyugdíjszerő ellátásban részesül. Az óvodáztatási támogatás 100 %-a a központi költségvetésbıl visszaigényelhetı. A nyári idıszakban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermekek számára étkeztetést biztosítanak. Szécsény város eddig még minden évben vállalta a nyári étkeztetés megszervezését, így tervezi 2011-ben és ezt követıen is. Ezt meleg ételben biztosítja a gyerekek számára. A Szociális Bizottság átmeneti segélyben részesítheti a szociálisan rászorult személyeket. Temetési segély állapíthat meg települési önkormányzat a rendeletében meghatározott feltételek szerint annak a személynek, aki a meghalt személy eltemettetésérıl gondoskodik annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. Az adósságkezelési szolgáltatás a szociálisan rászorult személyek részére nyújtott lakhatást segítı ellátás.

10 8 Közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megırzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás. Gyermektartásdíj megelılegezése az erre vonatkozó eljárás során a jogerısen megállapított és az átmenetileg behajthatatlan gyermektartásdíjat az állam megelılegezi a gyermeket nevelı szülı részére. A felsoroltak alapján Szécsény Város Önkormányzata törvényi kötelezettségének eleget téve minden szociális alapellátás körébe tartozó ellátásról gondoskodik. Az önkormányzat rendeletében szabályozza valamennyi ellátásra vonatkozóan a helyi feltételeket. A törvényi kötelezettségek végrehajtását az önkormányzat polgármesteri hivatalán és a Humánszolgáltató Társulás által mőködtetett Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgáltató Központján keresztül látja el. Az ellátás formái: a.) A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek érdekeit védı speciális, személyes szolgáltatás, mely a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával szolgálja - a gyermekek jólétét - családban történı nevelkedését - a veszélyeztetettség megelızését - a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését - a családból kiemelt gyermek családjába történı visszahelyezését. A Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységének alapja, hogy veszélyeztetettséget észlelı-, és jelzırendszert mőködtet, szervezi, koordinálja annak tevékenységét. b.) A családsegítı szolgáltatás a szociálisan vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylı személyek, családok számára, az ilyen helyzethez vezetı okok megelızése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megırzése céljából nyújtott szolgáltatás. A családsegítı szolgáltatás keretében végzett tevékenység - a szolgáltatást igénybe vevı érdekében, mások személyiségi jogainak sérelme nélkül - a szükséges mértékig kiterjed az igénybe vevı környezetére, különösen családjának tagjaira. c.) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevı személy részére saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. A házi segítségnyújtást 6 fı gondozónıvel biztosítjuk. d.) A jelzırendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátásához évre normatív állami finanszírozás nem igényelhetı, a mőködtetést három éves pályázat biztosítja, melynek alapja a mőködtetett készülékek száma. e.) A közösségi szolgáltatások feladat megvalósításához állami támogatást nem kapunk, de a feladatot a többihez hasonlóan el kell látnunk. Az ÉMOP A kódszámú Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése témában

11 9 Szécsény fejlıdéséért! Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat fejlesztése címmel megvalósult projekt támogatási szerzıdésében 5 éves kötelezettségvállalás történt a fenti feladatok mindegyikére. Közoktatás Településünk lakossága 10 év alatt az alábbiak szerint alakult: 2000-ben 6790 fı, 2002-ben 6647 fı, 2006-ban 6359 fı és 2010-ben 6178 fı, vagyis 10 év alatt 612 fıvel csökkent a létszám, mondhatjuk hogy egy településnyivel kevesebben lettünk. Ez a csökkenés kihat az óvodai és iskolai ellátásra is, mivel a gyermeklétszám arányában csökken a normatív támogatás összege is. Szécsény Város Önkormányzata Közoktatási Intézményfenntartó Társulás útján biztosítja a bölcsıdei ellátást, az óvodai ellátást, az általános iskolai nevelést és oktatást, valamint a középfokú oktatást. A közoktatási intézményünk a mindenkori jogszabályi elıírásoknak és a helyi társadalmi elvárásoknak megfelelıen mőködik. Az önkormányzat a közoktatási törvényben szabályozott ellátási kötelezettségének megfelelıen, lehetıségei szerint folyamatosan gondoskodik a nevelés-oktatás feltételeinek minıségi fejlesztésérıl. A korai fejlesztést és gondozást, a fejlesztı felkészítést, a nevelési tanácsadást, továbbtanulásipályaválasztási tanácsadást a Nógrád Megyei Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet útján látjuk el, amely nagyobb létszámú gyermek, tanuló vizsgálatát egyeztetett idıpontban, helyben is megoldja. A sajátos nevelési igényő gyerekek felülvizsgálata megtörtént, közülük mindenki integráltan oktatható, ez a gyakorlatban is megvalósul. Az egyéni fejlesztési tervek elkészültek, az egyéni fejlesztések kiscsoportos formában történnek. A középiskola és óvoda elıminısített referenciaintézmény lett az általános iskola esetében is megkezdıdött referencia intézménnyé válás folyamata, mely elkövetkezıkben lehetıségét teremt pályázat útján a szakmai és eszközfejlesztés anyagi lehetıségeinek megteremtésére. Az általános iskolai korosztály létszáma folyamatosan csökken, ezért a költségvetési normatíva egyre növekvı mértékő kiegészítésre szorul. Az intézmény általános infrastruktúrája az országos átlagnak megfelelı. A Képviselı-testület elfogadta a Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Helyzetelemzést és Intézkedési Tervet. Az önkormányzat közoktatásának feladat-ellátási, intézményhálózat mőködtetési és fejlesztési tervét a költségvetési lehetıség függvényében szükséges kialakítani, a terv végrehajtását legalább kétévenként értékelni és felülvizsgálni szükséges. A jogszabályban elıírtaknak megfelelıen a felülvizsgálat során hatékonyságvizsgálatot kell végezni, amely megmutatja a közoktatási intézmények mőködését, azok eredményességi mutatóit és a szükséges beavatkozásokat. A vizsgálat kiterjed a népességi adatok változásaira, azok közoktatási intézményekre gyakorolt hatására, a kötelezı és önként vállalt feladatok költségvonzatára, a szakmai feladatok megvalósulására, az intézmények kihasználtságára, a lehetséges költségcsökkentésekre, a szükséges eszközfejlesztésekre, az intézményi humánerıforrásgazdálkodásra, pályázatok készítésére, intézményi gazdálkodásra, az esélyegyenlıség biztosítására, a dokumentumok összhangjára. Gazdasági programunkban célunk a kötelezı és felvállalt önkormányzati feladatok, óvoda, általános iskola, bölcsıdei ellátás, középfokú oktatás és képzés további jó szakmai szintő

12 10 ellátása. Ennek érdekében folyamatosan vizsgálni kell a mőködés hatékonyságát, keresni az optimális mőködési struktúrát. Az egyéb közoktatási körben célként kell megfogalmazni a pedagógiai szakmai szolgáltatások igényszintő biztosítását. Kiemelt célunk a jövıben is, a zökkenımentes feladat-ellátás, szakképzett pedagógusok irányításával, a pedagógiai programokban meghatározott feladatokhoz a megfelelı tárgyi feltételek biztosításával. Az alapfokú mővészetoktatási feladatot ellátó mővészeti iskola fenntartói jogát átadtuk a Nógrád Megyei Önkormányzatnak. A jövıben a költségvetési normatíva figyelembe vételével - megvizsgáljuk a mővészeti oktatás és képzés más formában történı lehetıségének megteremtését. A május hónaptól a bölcsıde és az óvoda egy épületben mőködik 2 bölcsıdei és 7 óvodai csoporttal. Megtörtént az általános iskola épületének felújítása és akadálymentesítése, míg a gimnázium épületében a nyílászárók többségét kicserélték Közmővelıdés, helyi közösségi színtér biztosítása A települési önkormányzat feladata a helyi közmővelıdési tevékenység támogatása. Ennek formái különösen: - az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképzı, szakképzı tanfolyamok, - a település környezeti, szellemi, mővészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi mővelıdési szokások gondozása, gazdagítása, - az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elısegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása, - az ismeretszerzı, az amatır alkotó, mővelıdı közösségek tevékenységének támogatása, - a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése, - a különbözı kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, - a szabadidı kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, - egyéb mővelıdést segítı lehetıségek biztosítása. A Krúdy Gyula Mővelıdési Központ és Könyvtár épületének felújítása elıreláthatólag június hónapban fejezıdik be, azonban a főtéskorszerősítésre, a kazánház kialakítására pályázatot kíván benyújtani az önkormányzat. A Pintér ház felújítása után kerül sor a helytörténeti győjtemény elhelyezésére. A lakosság kulturális információval való ellátását segíti a havonta megjelenı televíziós magazinmősor, a Kisvárosi Krónika havonta megjelenı önkormányzati helyi lap, valamint a szécsényi önkormányzat honlapja. Az öntevékeny mővészeti csoportok évente önkormányzati támogatásban részesülnek, melyrıl évente elszámolnak.

13 11 Testvértelepülések hálózatának kiépítésére és a hozzá kapcsolódó programok megrendezésére vonatkozó támogatási szerzıdésben meghatározottan, Szécsény város két évre biztosítja a határon átnyúló kulturális programok szervezését, rendezését. A könyvtári feladatot 1 fı végzi, aki egyben szakmailag felügyeli a II. Rákóczi Ferenc Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola könyvtári feladatait is a Magyar úti és a Rákóczi úti telephelyeken. Munkáját segíti 2 fı közmővelıdés területén is foglalkoztatott dolgozó. Az Önkormányzat igyekszik minél nagyobb teret és támogatást nyújtani az együttmőködı partnereknek a kulturális kínálat minél színesebbé, változatosabbá tételéhez. A helyi televízió technikai fejlesztését folyamatosan biztosítani kell, és törekedni kell az általa nyújtott lehetıségek (információáramlás, közvélemény kutatás stb.) jobb kihasználására. Településmarketing és turizmus Célunk a város turisztikai szempontból kiemelt létesítményeirıl, épületeirıl új városi prospektusok, képeslapok, turisztikai, természetvédelmi értékeinket bemutató kiadványok, könyvek megjelentetése, CD-k készítése, a PR tevékenység javítása. Fontosnak tartjuk, hogy településünkrıl, a közérdekő eseményekrıl, folyamatokról, döntésekrıl megadjuk a szükséges információkat a sajtó számára. Jelenlegi kábeltelevíziós rendszeren és interneten keresztül tájékoztatjuk a lakosságot a helyi képviselı-testület munkájáról, illetve lehetıségeink szerint a település egyes kulturális programjairól. Az idegenforgalom szerepének növelése érdekében átgondolt turisztikai fejlesztési koncepció nélkülözhetetlen a fejlıdés szempontjából: a kerékpározás, a horgászat, vadászat, lovas turizmus fejlesztése növelheti a város turisztikai vonzerejét. Sportfeladatok Szécsény Város Önkormányzata a sportról szóló helyi rendeletében foglaltaknak megfelelıen: Anyagi lehetıségei függvényében támogatja a városi sporttevékenységet Együttmőködik a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel Az önkormányzat, a tulajdonában lévı sportlétesítményeket fenntartja, mőködteti. A város költségvetési lehetıségeitıl, valamint egyéb támogatási forrásoktól függıen törekszik az önkormányzati sportlétesítmények, a közterületeken lévı sportpályák, karbantartására, fejlesztésére. A lakosság egészségmegırzése érdekében hosszú távon a sporttevékenységek középpontjába a gyermek- és ifjúsági sportot ezen belül az iskolai testnevelést, mint kötelezıen ellátandó sport feladatokat - az utánpótlás-nevelést, valamint a szabadidısportot állítja. Közremőködik a sport népszerősítésében, a mozgás-gazdag életmóddal kapcsolatos felvilágosító tevékenység szervezésében.

14 12 Szécsény Város Önkormányzata fontosnak tartja, hogy város polgárai és közösségei felelısséget érezzenek saját lelki, szellemi, testi egészségükért, az egészséges életmódot, a sportolást az eddigieknél nagyobb hangsúllyal kell népszerősíteni. A tömegsport elımozdítása érdekében a városban mőködı oktatási- nevelési intézmények együttmőködésére alapozva, igény szerint tömegsport-rendezvényterv elıterjesztése javasolt. Külkapcsolatok Szécsény Város testvérvárosi kapcsolatot tart fenn a romániai Pusztadaróc, a lengyelországi Warta és a szlovákiai Fülek, Ipolyság, Szécsénykovácsi, Alsósztregova településekkel. Az együttmőködések jelenleg elsısorban önkormányzati, intézményi szinten valósulnak meg. Cserelátogatások, tapasztalatszerzı utak, hagyományırzı és kulturális rendezvényeken, város napi programokon való részvétel jellemzi a kapcsolatokat. Elsısorban az oktatási intézmények diákjai vesznek részt kulturális, mővészeti és sport-találkozókon. A testvérvárosi kapcsolatok tartalmának irányát a jövıben a gazdasági jellegő együttmőködés erısítése kell, hogy képezze. Támogatni szükséges a gazdasági szereplık közötti, kölcsönös elınyöket biztosító összefogást, a gazdasági szakemberek közötti tapasztalatcserét, a bevált jó gyakorlatok adaptálását. Keressük annak lehetıségét, hogy a hazánkkal határos, magyarlakta területeken további testvér-települési kapcsolatot építhessünk ki. A kapcsolatok kiépítésében továbbra is számítunk az egyházak, civil szervezetek, sportegyesületek képviselıinek segítségére is. Bőnmegelızés és közbiztonság Támogatni kell a rendırség, a polgárırség együttmőködésének javítását, közös tevékenységének kialakítását, mivel a rendırségi létszámhiány más módon, rövidtávon nem kezelhetı. A város frekventált részein térfigyelı rendszer kialakítása szükséges a prevenció jegyében, a polgárırség e pályázatát megnyerte, így feladat az üzemeltetés biztosítása. A választások évében ismertetésre került a választási program a MI ÚJ SZÉCSÉNYI TERVÜNK címmel, mely egyben az alakuló ülésen a polgármesteri programként is elfogadásra került. A éves gazdasági programunkat ezen vállalásaink alapján készítettük el.

15 13 Eladósodott, hitelekkel terhelt városunk mőködıképességét megırizzük októberében közel 650 millió forintos kötelezettségvállalással vettük át az önkormányzatot, melybıl a hitelek és kamatai közel 550 millió forintot tettek ki. Ezen túlmenıen, három bírósági eljárás (perek és végrehajtás) kapcsán körülbelül 140 millió forint követeléssel álltunk szemben. Bár nem szerepeltették az átadáskor, de az elızı ciklusból megörökölt, teljesítendı feladatunk a mentıállomás garázsépítése, mintegy 20 millió és a mővelıdési ház főtésének megoldása, szintén közel 20 millió forint értékben. A szécsényi Kistérségi Egészségcentrum mőködéséhez, elızı ciklusban történt ötéves fenntartási kötelezettségvállalás alapján, az önkormányzatunknak is hozzá kell járulni, elızetes prognózis szerint ez akár évi 10 millió forintot is kitehet. A jelenlegi hitelállomány csökkentése érdekében törekedni kell arra, hogy a hitel struktúrája átalakuljon: csökkenjen a mőködés finanszírozására felvett hitel aránya. A beruházási hitelek felvételénél a legkedvezıbb (támogatott hitelek) elérése a cél. A Kormány az Önkormányzatok feladatellátásában és finanszírozásában átfogó változásokat tervez, ezen változásokat igyekszünk úgy kihasználni, hogy az a városnak - mint intézményfenntartónak és a lakosságnak is - kedvezı legyen. Igyekszünk a bíróság elıtt levı ügyeket tárgyalásos úton, lehetıség szerint az önkormányzat érdekeit maradéktalanul szem elıtt tartva, peren kívül megegyezve lezárni. Kapcsolódva a Kormányprogramhoz, a meglévı munkahelyeket megvédjük, új munkahelyeket hozunk létre, pályázunk az Európai Unió által jelentıs mértékben támogatott zöldmezıs, munkahelyteremtı beruházásokra Jelenleg a városunkban körülbelül 15 % - os munkanélküliség van. A város legnagyobb munkáltatója a Polgármesteri Hivatal. Jellemzıen kis-, és középvállalkozások mőködnek, nagyobb üzemet az elmúlt idıszakban nem sikerült idevonzani. Igyekszünk olyan pályázatokat elıtérbe helyezni, amelyek egyben munkahelyteremtéssel is járnak. Mindent megteszünk az Ipoly híd megépítésével létrejött új gazdasági lehetıségek maximális kihasználása érdekében. Beruházások esetén célunk a helyi vállalkozások bevonása. Kiemelt cél a megújuló energiák, a környezetvédelmi elıírások kihasználása, ehhez kapcsolódó beruházások támogatása. Fontosnak tartjuk a város turisztikai adottságainak jobb kihasználását. A közmunka program által kínált lehetıségeket igyekszünk maximálisan igénybe venni. A helyi kis- és középvállalkozásokat támogatjuk és megbecsüljük Az elızı ciklusban, az érintettek elmondása szerint a többség semmilyen megbecsülésben nem részesült, támogatásban is csak néhányan. Számunkra minden vállalkozás fontos. Célunk, hogy folyamatosan megismertessük a vállalkozásokat azokkal a pályázati lehetıségekkel, amelyek által versenyképesebbé, eredményesebbé válhatnak. Törekszünk a vállalkozások együttmőködésének elısegítésére, fejlesztésére, mellyel vélhetıen gazdasági elınyhöz juthatnak.

16 14 Városunk út-, és járdahálózatát felülvizsgáljuk, és folyamatosan felújítjuk Az elızı ciklusban, pályázati pénzbıl jó néhány utat felújítottak, mellette azonban számos út és járda olyannyira tönkrement, hogy szinte járhatatlanná vált. Sajnos több út van városunkban (természetesen beleértve Pösténypusztát és Benczúrfalvát), amely még úgynevezett poros út. A tervbe vett felújítások során elıtérbe kívánjuk helyezni azon utakat, járdákat és közterületeket, amelyek nagyon rossz állapotban vannak, kiépítetlenek. Törekszünk megszüntetni a balesetveszélyes gócpontokat. Fontosnak tartjuk, hogy kihasználjunk és megragadjunk minden olyan pályázati-, és kapcsolati tıkét, amely révén terveinkbıl minél többet megvalósíthatunk. A környezı településekkel együttmőködve, megoldást találunk az árvíz, belvíz által fenyegetett családok számára A tavalyi évben történt árvíz és belvíz rávilágított arra, hogy elégtelen a város tevékenysége. Bár kétségtelenül sokat fordítottak a probléma megoldására, de a megelızésre annál kevesebbet. Célunk minden pályázati lehetıség megkeresése és kihasználása, összefogva a környezı településekkel, civil szervezetekkel, gazdálkodókkal és a lakossággal, amely víztározó, gátépítés, medertisztítás, vízelvezetı árok létrehozását, karbantartását célozza, ahhoz forrást nyújt. Fölülvizsgáljuk, és ahol szükséges módosítjuk a védelmi tervünket. Folyamatos elektronikus figyelıszolgálatot mőködtetünk. Benczúrfalva és Pösténypuszta lakóit egyenrangú szécsényi polgároknak tekintjük A két településrész az elmúlt ciklusban nem volt kellıképpen bevonva a fejlesztésekbe. Nem épültek utak, járdák. Benczúrfalván gondot okoz a szennyvíz elvezetése. Egyik helyen sincs élelmiszerüzlet. Mindkét településrészen igyekszünk az utakat, járdákat felülvizsgálni, felújítani és megépíteni. Célunk a helyi közösségek kulturális, sport, szabadidıs programjainak támogatása, a közösségi házak infrastrukturális fejlesztése, programok szervezése, játszóterek kialakítása, fásítás. Kihelyezett Képviselı-testületi és bizottsági ülések megtartását tervezzük a településrészeken. Célunk a közterületek, temetık gondozása, tömegközlekedés racionalizálása. Visszaállítjuk oktatási intézményrendszerünk régi nívóját, a pedagógusaink munkáját jobban megbecsüljük Még tíz évvel ezelıtt is a szécsényi oktatási intézmények nívós iskoláknak számítottak. Költségtakarékosságra hivatkozással társulás, intézményegyesítés történt. Az eredmény magáért beszél. A Kormány oktatáspolitikájához, az elıttünk álló törvényi változásokhoz alkalmazkodva kívánjuk átalakítani oktatási rendszerünket. Felülvizsgáljuk az intézményi társulás létjogosultságát, a résztvevıkkel (szülıkkel, pedagógusokkal, intézményfenntartókkal) együttmőködve egy jobb, hatékonyabb rendszert kívánunk megvalósítani.

17 15 A sportot, kultúrát az eddigieknél jelentısebben támogatjuk Az elızı ciklusban a megítélt támogatásokat forráshiány miatt nem, illetve csak részben folyósították a civil szervezetek, egyesületek részére. Az Önkormányzati eseti támogatások mellett kezdeményezzük egy olyan alapítvány létrehozását, amely a civil szervezeteket, tehetségeket hivatott támogatni. Kihasználva a Liget adta lehetıségeket, azokat tovább fejlesztve, szeretnénk elérni, hogy a közeljövıben egy igazi közösségi tér lehessen. Igyekszünk felkarolni minden olyan kezdeményezést, amely segít az ifjúság körében, mind szélesebb körben elterjeszteni a mindennapos testmozgás és az igényes kulturális tevékenység igényét. Szeretnénk minden lehetıséget megragadni és kihasználni, hogy a városnak végre sportcsarnoka legyen! Partneri együttmőködést alakítunk ki Hollókı, Szécsény, Ipolytarnóc turisztikai szereplıivel Az elmúlt ciklusban még csak párbeszéd sem alakult ki az érintettek között. Mindhárom településen egy-egy napi program szervezhetı. Együttmőködés, összehangolt programkínálat hiányában nem tudtuk jelentısen növelni az idelátogató turisták számát. Célunk egy hathatós együttmőködés kialakítása egymás erısítése, a lehetıségek bıvítése. Programjainkat összehangolva azonban a látogató három-, vagy több napot is eltölthet nálunk, ezáltal szálláshelyek, vendéglık, üzletek juthatnak idegenforgalmi bevételhez. Szeretnénk kihasználni, hogy a magyar történelem szempontjából jelentıs város vagyunk. Identitásunkat megtalálva és megırizve, Szécsényben, és a környék településein jelenleg is mőködı néptánc-, színjátszó csoportokat, kézmőves hagyományırzıket, lovakkal foglalkozó oktatóinkat bevonva, egyházi-, és történelmi múltunkat kiaknázva, Hollókıvel és Ipolytarnóccal együtt komplex programot szeretnénk kidolgozni az ide látogatóknak. Több lehetıséget biztosítunk városunk lakói szabadidejének tartalmas eltöltésére Kevés lehetıség van városunkban, ahol gyermekeink, fiataljaink, felnıttek és idısek egyaránt tartalmasan töltsék el szabadidejüket. Célunk élettel megtölteni a város közösségi területeit (Várkert, Kossuth Liget, Erzsébet tér, Városközpont, stb) ehhez vonzó, minél több ember érdeklıdésére számot tartó programot szeretnénk kínálni. A pösténypusztai híd átadásakor tartandó Hidivásárt rendszeresen megszervezzük. Igyekszünk támogatni minden olyan kezdeményezést, amely a benczúrfalvi kastély helyreállítását, hasznosítását célozza meg. Megnyitjuk a Várkertet a kulturális és sportprogramok számára. A Várkert pályázati pénzbıl helyreállításra került, szép, de nincs megtöltve élettel, nem kapcsolódik a város kulturális és sportrendezvényeihez, egy séta erejéig vonzza a városlakót és az ide látogatókat. Az elızı ciklusban a kapukat bezárták. A tó elvesztette régi funkcióját. Célunk, hogy ne csak, mint látnivaló legyen, hanem a szépségének megırzése mellett élettér is. A kapukat megnyitjuk, a tó hasznosítására és a hozzá kapcsolható turisztikai attrakciókra pályázatot hirdetünk meg.

18 16 Jó kapcsolat kialakítására törekszünk az egyházzal, civil szervezetekkel, kisebbségi önkormányzattal Az elmúlt ciklusban az egyházzal még a párbeszéd is megszakadt, az önkormányzat támogatta a civil szervezetek mőködését anyagi forrással és pályázatírói segítséggel egyaránt. A kisebbségi önkormányzattal jó kapcsolatot tartottak. A civil szervezetekkel és a kisebbségi önkormányzattal kialakult jó kapcsolat fenntartása mellett fontosnak tarjuk az egyházzal történı együttmőködést is. A helyi közösségeket rendszeresen tájékoztatjuk a pályázati lehetıségekrıl, szorgalmazzuk együttmőködésüket, rendezvényeiket lehetıségünkhöz mérten támogatjuk, helyi médiumokban lehetıséget biztosítunk tevékenységük megismerésére. Felülvizsgáljuk a vízdíj és a helyi adók mérséklésének lehetıségét A vízdíj az elmúlt városunkban, országos viszonylatban nagyon magas. A helyi adóztatásban korábban nem adózó tevékenységek is bekerültek az elmúlt ciklusban, fizetett adóellenırök egyes vállalkozásokat ellenırzés alá vontak. A vízszolgáltatóval a szerzıdést felülvizsgáljuk, lehetıséget keresünk a vízdíj csökkentésére. A Kormányprogramhoz kapcsolódva, a törvényi változásokat követve igyekszünk a helyi vállalkozások számának növelésével és nem a terhek fokozásával az adóbevételeket növelni. Fontos az adózásban a jogkövetı adózás betartatása, azonban erre saját szakembereink is alkalmasak, és elsıdleges célként mindenképp a törvényi elıírások szerinti adózás segítését és nem szankciók kiszabását jelöljük meg. Fokozott figyelmet fordítunk városunk bel-, és külterületén a közbiztonságra és a vagyonvédelemre Sajnos idıként rongálások, lopások borzolják lakóink kedélyét, a külterület vagyonvédelme eddig nem igazán volt megoldva. Térfigyelı kamerákat kívánunk elhelyezni a város frekventált helyein. A rendırséggel, polgárırséggel és a lakossággal együttmőködve a rongálásokat és lopásokat megpróbáljuk visszaszorítani. A város vagyonai közvetve a külterületi földek, valamint erdık, akkor is ha magánkézben vannak, mert ez esetben is szolgálnak minket. Igyekszünk feltárni, hogy ezen értékeket ki szennyezi, rongálja, károsítja, és szigorúan fellépünk ellenük. Megvalósítjuk az ügyfélbarát polgármesteri hivatalt, az önkormányzat munkájában bevezetjük a tényleges demokráciát Sok jelzés érkezett a ciklus átvételekor, hogy az ügyfélfogadási rend nem igazodik a lakosság igényeihez, az ügyintézés lassú, és nem megoldás centrikus. Az ügyfélfogadás idırendjét, illetve helyét igyekszünk a lakosság igényeihez igazítani, és egy olyan rendet kialakítani, amely a hivatal zavartalan és így hatékonyabb mőködését biztosítja. Kiemelt figyelmet fordítunk az ügyintézési határidık betartására. A képviselık és bizottsági tagok számára törvényi keretek között - a megalapozott döntések meghozatala érdekében az elmúlt ciklushoz képest nagyobb lehetıséget biztosítunk információkérésre és iratbetekintésre.

19 17 A leírt gazdasági program stratégiai célkitőzései megadják a keretét a évek közötti választási ciklus feladatainak. Azonban az ágazati feladatok és ágazati projekt területek túlnyúlnak a éven, így a gazdasági program tartalmazza a rövid és középtávú fejlesztési programokat. A gazdasági program Szécsény Város Önkormányzatának az elkövetkezendı négy évben érvényesíteni kívánt céljait és feladatait foglalja össze. Terveink megvalósításához az eddigieknél nagyobb összefogásra van szükség a város vezetése, az itt élı, jó szándékú, szőkebb hazájáért tenni akaró szécsényi emberek, illetve a helyben mőködı vállalkozások, civil és társadalmi szervezetek, egyházak között. Legfıbb célunk, hogy Szécsény egy szerethetı, lakható város legyen. Tisztelt Képviselı-testület! Kérem az elkövetkezı négy évben elıttünk álló feladatokról és fejlesztési elképzelésekrıl szóló gazdasági program megvitatását és elfogadását. Tudjuk, hogy költségvetési tartalékok jelenleg nem állnak rendelkezésre, így az anyagiakkal járó feladatokat elsısorban pályázati forrásokból tudjuk megvalósítani. Határozati javaslat! Szécsény Város Önkormányzat Képviselı-testülete helyi önkormányzatokról szóló évi LXV tv ában foglaltak figyelembe vételével Szécsény Város Önkormányzat évi gazdasági programját az elıterjesztésnek megfelelıen elfogadja. Megbízza a polgármestert, hogy a gazdasági program végrehajtásával kapcsolatban minden évben a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban az idıarányos teljesítésrıl adjon tájékoztatást. Határidı: értelemszerően Felelıs: Stayer László polgármester Szécsény, április 11. Stayer László polgármester

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK G a z d a s á g i p r o g r a m ja a 2015-2019. időszakra 6.0 (2015-02-11) Tartalomjegyzék Preambulum: a Gazdasági program célja 1. Aszód város gazdasági

Részletesebben

Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja

Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja A helyi önkormányzatokról szóló 1990,évi LXV. törvény elıírásai szerint az önkormányzatoknak a választási ciklus végéig szóló gazdasági programot kell

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyúl Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója A Képviselő-testület 2015. november 24.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyúl Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója A Képviselő-testület 2015. november 24.-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyúl Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója A Képviselő-testület 2015. november 24.-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel,

Részletesebben

Száma:.../2015. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez. Dombrád Város 2015-2019 közötti időszakra vonatkozó Sportkoncepciójának elfogadására

Száma:.../2015. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez. Dombrád Város 2015-2019 közötti időszakra vonatkozó Sportkoncepciójának elfogadására DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL ---------------------------------------------------------- ---- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma:.../2015. ELŐTERJESZTÉS -

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2006-2010 Felülvizsgálat ideje: 2007. december 31. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI,

Részletesebben

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Gazdasági programja 2011-2014.

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Gazdasági programja 2011-2014. Medgyesbodzás Község Önkormányzat Gazdasági programja 2011-2014. Jóváhagyva: 25/2011. (III.29) sz határozattal I. Bevezetés A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak:

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak: 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/18.028 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére Tárgy: Tapolca város 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: valamennyi bizottság Sorszám: III/1. Döntéshozatal módja: Minősített

Részletesebben

Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója.

Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója. Kiskunmajsa Város Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2010. december 22-i ülésére. Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója. Az előterjesztés

Részletesebben

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására Ózd, 2011. április 21. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

Pilis Nagyközség Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Tartalomjegyzék. Bevezetés...2. o.

Pilis Nagyközség Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Tartalomjegyzék. Bevezetés...2. o. 1 Pilis Nagyközség Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Tartalomjegyzék Bevezetés...2. o. I. Pilis Nagyközség szociális helyzetképe...2-5.o. II. Pilis Nagyközség szociális feladat

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Társult Képviselő-testület 2013. április 30-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Társult Képviselő-testület 2013. április 30-án tartandó ülésére Bugac Nagyközség Polgármesterétől Bugacpusztaháza Község Polgármesterétől 679/1/2013. E l ő t e r j e s z t é s a Társult Képviselő-testület 2013. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Bugac és Bugacpusztaháza

Részletesebben

KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

KERTVÁROS GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 3. sz. melléklet A Gyáli kistérség társult önkormányzatai a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló,

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010.

GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010. K A R D O S K Ú T K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T Képviselő-testületének GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010. Kardoskút, 2007. március 22. 1 Előterjesztés Kardoskút Község Képviselő-testületének 2007.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanács munkájáról Előadó: Fiskál János polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S a Képvisel -testület 2006. november 29-i ülésére

E L T E R J E S Z T É S a Képvisel -testület 2006. november 29-i ülésére E L T E R J E S Z T É S a Képvisel -testület 2006. november 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd város közoktatási feladatellátási, intézményhálózatm ködtetési és -fejlesztési terve. Tisztelt Képvisel -testület!

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014.

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014. KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014. 1 Kiskunfélegyháza Város Gazdasági és Munka Programja 2011-2014 Tartalomjegyzék: A. Célok 2 B. Programok 4 C. Feladatok 7 I. GAZDASÁGFEJLESZTÉS

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2010-2014.

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2010-2014. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2010-2014. Készült: 2010. január 31. Készítette: Oroszlány Város Önkormányzatának Polgármesteri

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Előterjesztés A Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Éghajlatvédelmi kerettörvény. tervezet. 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum

Éghajlatvédelmi kerettörvény. tervezet. 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum Éghajlatvédelmi kerettörvény tervezet 2010. évi törvény az éghajlat védelmérıl Preambulum Az Országgyőlés az éghajlatvédelmi kerettörvény elıkészítésérıl szóló 60/2009. (VI. 24.) OGY határozatnak megfelelıen;

Részletesebben

Éghajlatvédelmi kerettörvény. - tervezet: 4. változat - 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum

Éghajlatvédelmi kerettörvény. - tervezet: 4. változat - 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum Éghajlatvédelmi kerettörvény - tervezet: 4. változat - 2010. évi törvény az éghajlat védelmérıl Preambulum Az Országgyőlés az éghajlatvédelmi kerettörvény elıkészítésérıl szóló 60/2009. (VI. 24.) OGY határozatnak

Részletesebben

NEMESKÉR K Ö Z S É G

NEMESKÉR K Ö Z S É G NEMESKÉR K Ö Z S É G ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019. évre Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Javaslat települési és kistérségi szociális szolgáltatástervezési koncepciók jóváhagyására

Részletesebben

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca város 2009.

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum 10/2006. (II. 16.) OGY HATÁROZAT AZ ÚJ ORSZÁGOS FOGYATÉKOSÜGYI PROGRAMRÓL 1 10/2006 (II. 16.) Országgyőlési Határozat az új

Új Szöveges dokumentum 10/2006. (II. 16.) OGY HATÁROZAT AZ ÚJ ORSZÁGOS FOGYATÉKOSÜGYI PROGRAMRÓL 1 10/2006 (II. 16.) Országgyőlési Határozat az új 10/2006. (II. 16.) OGY HATÁROZAT AZ ÚJ ORSZÁGOS FOGYATÉKOSÜGYI PROGRAMRÓL 1 10/2006 (II. 16.) Országgyőlési Határozat az új Országos Fogyatékosügyi Programról 1. Az Országgyőlés - a fogyatékos személyek

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége I. FEJEZET BEVEZETİ A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 70/E. -a deklarálja alapvetı állampolgári jogként a szociális biztonsághoz való jogot, amely szerint az állampolgárok

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2000. (XII.13.) ÖKT számú R E N D E L E T E

NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2000. (XII.13.) ÖKT számú R E N D E L E T E NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2000. (XII.13.) ÖKT számú R E N D E L E T E a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló rendeletről A KÉPVISELŐ-TESTÜLET: a kulturális javak

Részletesebben

Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester Asszony részére

Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester Asszony részére Gondozási Központ 7140 Bátaszék, Budai út 21. Tel.: 74/ 491-622; 74/ 591-113 Isz.: 12-15./2010. Tárgy: Véleményezés kérés Polgármesteri Hivatal 7149 Báta Fő u. 147. Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester

Részletesebben

Kópháza Község Önkormányzatának sportfejlesztési terve. A sport helye, szerepe

Kópháza Község Önkormányzatának sportfejlesztési terve. A sport helye, szerepe Kópháza Község Önkormányzatának sportfejlesztési terve A sport az nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is a legerőteljesebb és legnemesebb nevelőeszköze /Dr. Szent-Györgyi Albert/ A testnevelés és a sport

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete részére KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT^ Budapest Főváros X. kerület Kőbánys Önkormányzat Képviselő-testület ülés S/WÍlB/toJv. 1108 Budapest it, Újhegyi sétány 1-3. Tel/Fax: 264-3621 ' ' \~ ^ucl apcst,... Ikt.szám:49/2010.

Részletesebben

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN!

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 3

Részletesebben

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény bemutatása.. 6 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési múltjának bemutatása... 8 1.3. A minőségügyi rendszer dokumentumainak felépítés. 10 1.4. A MIP-hez

Részletesebben

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.)

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) és 8/2006.(VI.29.) számú rendeletekkel módosított 10/2000.(VI.9.) rendelete (továbbiakban:

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal.

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának a kerületi polgárok szociális ellátásáról szóló 6/2008. (II.20.), 25/2007. (V.31.), 9/2007. (III.23.), 6/2007. (II.23.), 45/2006. (XII.22.), 31/2006.

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA CÍMLAP KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015. december hó www.vatikft.hu 06-1/413-0959 1 KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Beszámoló Pilis Város Önkormányzata 2006-2010. év közötti idıszakra vonatkozó Gazdasági (Önkormányzati) Ciklusprogramja végrehajtásáról

Beszámoló Pilis Város Önkormányzata 2006-2010. év közötti idıszakra vonatkozó Gazdasági (Önkormányzati) Ciklusprogramja végrehajtásáról JÓVÁHAGYOTT VÁLTOZAT! 2010. SZEPTEMBER HÓ 24. Beszámoló Pilis Város Önkormányzata 2006-2010. év közötti idıszakra vonatkozó Gazdasági (Önkormányzati) Ciklusprogramja végrehajtásáról Pilis Város Önkormányzatának

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2005 novemberében.

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2005 novemberében. Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2005 novemberében. BEVEZETŐ Az önkormányzatok gazdálkodásának lehetőségeit több tényező befolyásolja, melyek együttes

Részletesebben

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Gazdasági programja (2014-2019)

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Gazdasági programja (2014-2019) Melléklet a 22/2015. (III. 26.) KT határozathoz Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Gazdasági programja (2014-2019) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a következő

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl A Kormány a katasztrófavédelemrıl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOKRÓL, VALAMINT A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL (a 15/2015. (V. 8.) önkormányzati

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Mátraterenye Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Mátraterenye Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Mátraterenye Község Önkormányzata 2015 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - eleget téve

Részletesebben

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz.

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz. 1 1. BEVEZETÉS A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvényt módosító 2003. évi LXI. Törvény meghatározza minden közoktatási intézmény számára a minıségfejlesztési rendszer kiépítését és mőködtetését.

Részletesebben

Epöl Község Önkormányzatának 2010.

Epöl Község Önkormányzatának 2010. Epöl Község Önkormányzatának ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA ÉS TERVE 2010. Megtanultam, hogy egy embernek Csak akkor van joga A másikra felülrıl lenézni, Amikor annak Talpra állni nyújt segítı kezet. (Gabriel

Részletesebben

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I.

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I. Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10.

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10. VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 1-től TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7.

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 13-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 13-i ülésére 6. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának Gazdasági Programja Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı

Részletesebben

Ú j s z á s z V á r o s Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l a

Ú j s z á s z V á r o s Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l a Ú J S Z Á S Z V Á R O S P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL: 56/552-022; FAX: 56/552-102 E-mail: ujszasz@pr.hu; Web: http://www.ujszasz.hu Ú j s z á s z V á r o s

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 4. sz. napirendi pont 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT Nógrád Megye Önkormányzatának 2012. évi költségvetésére

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS A BÉKÉSI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL

MEGÁLLAPODÁS A BÉKÉSI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL MEGÁLLAPODÁS A BÉKÉSI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Magyar Köztársaság Alkotmányának rendelkezései, a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról 1 Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Az elkészítésben közreműködő külső szakértők: Róka László, Deme Lóránt MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS. Javaslat gazdasági program elfogadására

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS. Javaslat gazdasági program elfogadására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat gazdasági program elfogadására Előterjesztő:

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 20 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1. Városlőd

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2010. 6.3.5. sz. Egyetemi szabályzat MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Szenátusának 339/2010.. sz. határozata.

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Intézményfenntartói társulási megállapodás Szociális intézmény közös fenntartására

Intézményfenntartói társulási megállapodás Szociális intézmény közös fenntartására Intézményfenntartói társulási megállapodás Szociális intézmény közös fenntartására Amely létrejött egyrészről Baktalórántháza Város Önkormányzata (4561 Baktalórántháza, Köztársaság tér 8. sz. képviseletében:

Részletesebben

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015.

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Tartalomjegyzék Ellátandó célcsoport és ellátandó terület jellemzői... 6 A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS CÉLJA, FELADATAI...

Részletesebben

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2013. március 1. Készítette: Tálos Katalin intézményegység-vezető 2 Tartalom I.INTÉZMÉNYI SZINTŰ SZERVEZETI,

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAM. 2008. november. 632/2008. (XII.11.) Kt. határozat alapján jóváhagyta: Riz Levente polgármester

GAZDASÁGI PROGRAM. 2008. november. 632/2008. (XII.11.) Kt. határozat alapján jóváhagyta: Riz Levente polgármester BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAM 632/2008. (XII.11.) Kt. határozat alapján jóváhagyta: Riz Levente polgármester 2008. november 1. Bevezetés, áttekintés A helyi

Részletesebben

SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés

SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés 1 SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés mely létrejött egyrészről a Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő ( 2026 Visegrád, Gizella telep) Képviseli: Vogel Ferencné gazdasági

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Szervezeti és Működési Szabályzat OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. augusztus 04. TARTALOM Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...3 1.Az SZMSZ hatálya,

Részletesebben

JELENTÉS A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYMINISZTEREK TANÁCSA

JELENTÉS A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYMINISZTEREK TANÁCSA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM JELENTÉS A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYMINISZTEREK TANÁCSA ÁLTAL 2009. JÚLIUS 7-ÉN A TÚLZOTT HIÁNY ELJÁRÁS KERETÉBEN KIADOTT AJÁNLÁS MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN HOZOTT INTÉZKEDÉSEKRŐL

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007 2014 M U N K A T E R V E Z á r a d é k: Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2007-2014. évi Gazdasági Programját a

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. 2016. február 2. Készítette: Metacom 96. Oldal 0

GYÖNGYÖS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. 2016. február 2. Készítette: Metacom 96. Oldal 0 GYÖNGYÖS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2016. február 2. Készítette: Metacom 96 A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet - a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (VII.26.) rendelete. Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól 1

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (VII.26.) rendelete. Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól 1 Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (VII.26.) rendelete Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól 1 (egységes szerkezetben) Vasmegyer Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI K Ö Z L E M ÉN Y

2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI K Ö Z L E M ÉN Y DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 135/2006. (VI. 29.) Ö.h. A Városok,

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Terület- és településrendezési ismeretek

Terület- és településrendezési ismeretek Terület- és településrendezési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: László László Budapest 006. október A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI JÓZSEF

Részletesebben

Ellátási és Együttműködési Szerződés

Ellátási és Együttműködési Szerződés Ellátási és Együttműködési Szerződés amely létrejött egyrészről a Község Önkormányzata (székhely: ; képviseli: polgármester) - a továbbiakban Önkormányzat -, másrészről a Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Részletesebben

APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA

APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA Az AVKF Szervezeti és Működési Szabályzatának V.3.4. sz. melléklete 2013.november Oldal: 1 / 17 TARTALOM PREAMBULUM ELSŐ RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia)

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) SÁRVIZÍ KISTÉRSÉG KÖZÖS ÉRDEKELTSÉGŰ PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉSE A JÓLÉTI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSÁRA Készítette: Stratégiakutató Intézet Írta: Dr.

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM SZÉKESFEHÉRVÁRI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM Készítette: Közép-Pannon Regionális Fejlesztési ZRT Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. április

Részletesebben

NAGYKŐRÖS VÁROS részére

NAGYKŐRÖS VÁROS részére TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROGRAM NAGYKŐRÖS VÁROS részére III. kötet STRATÉGIAI PROGRAM Az Önkormányzattal együttműködve készítette: MEGRENDELŐ Nagykőrös Város Önkormányzata TÉMAVEZETŐ Dr. Veres Lajos PROGRAMFELELŐS

Részletesebben

Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2010.

Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2010. Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2010. 2 I. FEJEZET Bevezetés I/I. Jogszabályi háttér - A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció A legalább 2000

Részletesebben

Bácskay Andrea Gondozási formák az idősellátásban a szociális alapellátás

Bácskay Andrea Gondozási formák az idősellátásban a szociális alapellátás Bácskay Andrea Gondozási formák az idősellátásban a szociális alapellátás Az 1990-es években a társadalomban tovább halmozódtak a már meglévő szociális gondok, többek között felgyorsult a népesség elöregedésének

Részletesebben

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2014. K i v o n a t a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből /Kihagyva a kihagyandókat!/ Kiskunmajsa

Részletesebben

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. január 21. Nagymányok, 2008. január 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (I.18.) számú rendelet A szociális ellátásokról (módosításokkal

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉG-SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉG-SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA 2014. Dunaújváros 2. kiadás 0. módosítás 2(21) oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 49-2013/2014.(2014.04.01.) számú határozatával 2014.04.01. napján fogadta el. Hatályos:2014.április

Részletesebben

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben)

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) 2010.11.13. 1 SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A LEADER Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2013.évi felülvizsgálatához

ÚTMUTATÓ A LEADER Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2013.évi felülvizsgálatához ÚTMUTATÓ A LEADER Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2013.évi felülvizsgálatához VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2013. MÁRCIUS TARTALOM 1. Bevezető 2. A HVS célja és szükségszerűsége 2. A HACS szerepe a döntéshozatalban

Részletesebben

Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok szabályozására

Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok szabályozására SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SÁRMELLÉK ÉS SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGI HIVATALA 8391, Sármellék, Dózsa Gy. u. 324. Telefon: 83/355-186; Fax: 83/355-001 Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok

Részletesebben

Kazár község Önkormányzatának 11/2003. (VI. 10.) Önk. sz. rendelete a településfejlesztési koncepció megállapításáról

Kazár község Önkormányzatának 11/2003. (VI. 10.) Önk. sz. rendelete a településfejlesztési koncepció megállapításáról Kazár község Önkormányzatának 11/2003. (VI. 10.) Önk. sz. rendelete a településfejlesztési koncepció megállapításáról Kazár község Önkormányzatának képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület! 2./Napirend: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.29.) rendeletének módosítása Előterjesztés Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása)

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása) Város Polgármestere 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 6 23 31-174/213, 242 Fax: 6 23 31-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program. 2012. február 7. Kocsisné Gerencsér Ildikó

Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program. 2012. február 7. Kocsisné Gerencsér Ildikó Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program 2012. február 7. Kocsisné Gerencsér Ildikó 1 A Gyermekjóléti Szolgálatot Ellátó Mikrotérségi Társulási

Részletesebben

Tarcal község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Bevezetés

Tarcal község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Bevezetés Tarcal község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Bevezetés Tarcal Község Önkormányzata, eleget téve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014.

Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014. Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014. Jóváhagyta: Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a /2011. (..) számú határozatával. Tartalom 1.) Bevezetés... 2 2.) Alapelvek és pénzügyi

Részletesebben

II. fejezet. Hajléktalanok Átmeneti Otthonának működtetése

II. fejezet. Hajléktalanok Átmeneti Otthonának működtetése 3. sz. melléklet II. fejezet Hajléktalanok Átmeneti Otthonának működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok Az átmeneti otthon feladatai az 1993. évi III. tv., 1/2000 (I. 07.) SzCsM rendelet,

Részletesebben

TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET. Kockázatokkal és tıkemegfeleléssel kapcsolatos nyilvánosságra hozatali követelmények. 2011. év

TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET. Kockázatokkal és tıkemegfeleléssel kapcsolatos nyilvánosságra hozatali követelmények. 2011. év TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET Kockázatokkal és tıkemegfeleléssel kapcsolatos nyilvánosságra hozatali követelmények év A Téti Takarékszövetkezet A hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben