Ú j s z á s z V á r o s Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ú j s z á s z V á r o s Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l a"

Átírás

1 Ú J S Z Á S Z V Á R O S P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL: 56/ ; FAX: 56/ Web: Ú j s z á s z V á r o s Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l a által között elvégzett feladatok áttekintése szeptember 10.

2 2 T a r t a l o m j e g y z é k Bevezetés 3. oldal I. Jegyző és aljegyző 4. oldal II. Közigazgatási hatósági munka 6. oldal 1. Igazgatás 6. oldal 1.1. Igazgatási osztályvezető 6. oldal 1.2. Anyakönyvvezető 6. oldal 1.3. Építéshatóság 8. oldal 1.4. Iktatás 10. oldal 1.5. Közterület-felügyelet 11. oldal 1.6. Szabálysértési ügyintéző munkája 11. oldal 1.7. Ügyfélszolgálat 12. oldal 1.8. Egyéb, közigazgatási körbe tartozó feladatok 14. oldal 1.9. Titkárság 15. oldal 2. Az önkormányzat képviselő-testülete és bizottságai folyamatos munkájának biztosítása 17. oldal III. Pénzügyi osztály 19. oldal 1. Pénzügyi csoport feladatai 20. oldal 2. Adóiroda feladatai 23. oldal 3. Munkaügy 27. oldal IV. Önként vállalt feladatok 28. oldal 1. Pályázati csoport munkája 28. oldal 2. Városgazdálkodási Iroda 31. oldal 3. A kertész feladatköre 32. oldal V. Okmányiroda 32. oldal VI. Gyámhivatal tevékenysége 34. oldal VII. A polgármesteri hivatal épületének állaga, infrastrukturális felszereltsége 38. oldal VIII. Összefoglaló értékelés 40. oldal IX. Felkészülés a közeljövő kihívásaira, további fejlesztések szükségessége 41. oldal Mellékletek 42. oldal

3 3 B e v e z e t é s Újszász Város Polgármesteri Hivatala mint az önkormányzat munkaszervezete legfőbb feladata, hogy biztosítsa a Képviselő-testület munkájának folyamatosságát, valamint megoldja mindazon feladatokat, amelyek a közigazgatás felsőbb szervei (jogi aktus előírásai, átruházott hatáskör, áttétel, megkeresés, egyéb nyomán), illetve a helyi lakosság felől érkeznek, vagy rájuk vonatkoznak. E dokumentum célja, hogy áttekintse mindazon feladatköröket, elvégzett munkát, melyet a polgármesteri hivatal a közötti önkormányzati ciklus idején végzett el. Mivel a évi őszi helyhatósági választás miatt a év végi munka nehezen konkretizálható, így től (teljes évvel történő kezdés) kezdődik az áttekintés, és vel zárul. A hivatal valamennyi dolgozója saját munkakörét és feladatait áttekintve adta meg e dokumentumhoz szükséges adatokat, éves bontásban. Egyes esetekben nem i dátum az adatok lezárása, ez az adott helyen külön feltüntetve szerepel. A Képviselő-testület minden évben meghatározza, hogy a kitűzött célok elérése érdekében milyen teljesítménycélokat tűz ki a hivatal dolgozói számára. A Képviselő-testület által a tárgyidőszak éveire kitűzött teljesítménycélokat az 1. számú melléklet mutatja be.

4 4 I. J e g y z ő é s a l j e g y z ő A jegyző (Boros Péterné) feladata és hatásköre: a jegyző vezeti a képviselő-testület hivatalát, és ebből következően a konkrét munkaszervezési utasításokat, feladatokat a jegyző adja ki a hivatal dolgozóinak. A feladatok sorában elsőként az önkormányzat működésével kapcsolatos teendők ellátását emeli ki a törvény. A jegyző feladata a polgármester feladat-meghatározásait figyelembe véve az ülések adminisztratív előkészítésének megszervezése, a napirendek tartalmi és formai előkészítése, az előterjesztések eljuttatása a címzettekhez. A képviselő-testület döntéseinek szakmai megalapozása a jegyző tevékenységi körének egyik legfontosabb területe. Biztosítania kell az előterjesztések igazgatási-szakmai színvonalát, a szükséges információk begyűjtését és feldolgozását. Különös gonddal kell előkészíteni a határozati javaslatokat, a rendelet-tervezeteket. A döntések törvényességéért a jegyzőt önálló felelősség terheli. A képviselő-testület és a bizottságok működésével kapcsolatban a jegyzőnek feladata az is, hogy figyelemmel kísérje az ülés vezetését és jelezze, ha az ülésvezetés eltér a Szervezeti és Működési Szabályzat vagy más jogszabály előírásaitól. A képviselő-testület üléséről a jegyző készíttet jegyzőkönyvet, felelősség terheli a annak tartalmi hitelességéért. A jegyzőkönyv hitelessége nem csak a formai előírásoknak való megfelelést jelenti; a jegyző köteles arra ügyelni, hogy a jegyzőkönyv tartalmilag hűen tükrözze az ülésen elhangzottakat. A jegyző gyakorolja a munkáltatói jogokat a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői tekintetében. A törvény úgy rendelkezik, hogy a polgármester által meghatározott körben a polgármester egyetértése szükséges egyes munkáltatói jogkörök gyakorlásához. Ezek körébe vonja a törvény a kinevezést, vezetői megbízást, felmentést, a vezetői megbízás visszavonását és a jutalmazást. A polgármester határozza meg tehát, hogy az egyetértési jogot milyen körben, kikre vonatkozóan kívánja gyakorolni. Hangsúlyozni kell, hogy a munkáltatói jog a jegyzőé, azt nem vonhatja el a polgármester, csak egyetértési jogát gyakorolhatja. A jegyző alapvető feladata, hogy a képviselő-testület és a polgármester által meghatározott önkormányzati feladatok teljesítésén kívül megszervezze az állampolgárok államigazgatási ügyeinek szakszerű intézését. E téren feladatot jelent számára a saját hatáskörébe tartozó ügyeknek az intézése, és dönt azokban a hatósági ügyekben, melyeket a polgármester ad át, továbbá döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket. A hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét. A jegyző tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület, és a képviselő-testület bizottságainak ülésén. A jegyző köteles jelezni a képviselő-testületnek, a bizottságnak és a polgármesternek, ha a döntésüknél jogszabálysértést észlel. A jegyzőnek a törvényesség érdekében kifejtett tevékenysége elsősorban a döntés jogsértésének megelőzésére kell, hogy irányuljon. Rendkívül fontos, hogy a jegyző a polgármesterrel, a bizottságok elnökeivel,

5 5 valamennyi képviselővel jó együttműködést alakítson ki és minél ritkábban kényszerüljön elfogadott döntés észrevételezésére. A jegyző dönt a hatáskörébe utalt ügyekben. A Belügyminisztérium hivatalos kiadványa a Hatásköri Jegyzék jelenleg a települési jegyző számára ötezernél is több hatáskört sorol fel. Ez a szám folyamatosan változik. Az aljegyző a jegyző helyettesítését végzi, illetve a jegyző által meghatározott feladatokat látja el. A Hivatal tárgyidőszaki működése során az aljegyző a jegyző megbízása alapján ellátta az igazgatási osztályvezetői feladatokat /2008. február 01. napjáig Dr. Sütő László/. Az aljegyző augusztus 31-ig vezetője volt a hivatal közbeszerzési munkacsoportjának, részt vett az önkormányzat és a polgármester által megkötendő szerződések előkészítésében, végezte a jegyző és a polgármester által meghatározott egyedi ügyek döntésre történő előkészítését /2008. augusztus 31-ig Dr. Sütő László/ február 01-től az igazgatási osztályvezetői feladatokat Udud Róza látta el, december 21. napjáig, az aljegyzői kinevezéséig. Önálló munkakörébe tartozik: - a házi gondozást igénylők gondozási szükséglet megállapításával kapcsolatosan működő bizottság szakmai munkájának koordinálása /a bizottság működése augusztus 17. napjával megszűnt/; - a házi gondozást, étkeztetést kérők számára - jövedelemvizsgálatok lefolytatása, jövedelemigazolások előkészítése /a feladat év II. félévében Vajda Melinda igazgatási osztályvezetőhöz került át, majd december 31. napjával jogszabályi változás miatt megszűnt/; - idősotthoni elhelyezést kérők esetében jövedelemvizsgálat lefolytatása, jövedelem igazolás kiadásának előkészítése /a feladat II. félévében Vajda Melinda igazgatási osztályvezetőhöz került át/; - idősotthoni elhelyezésben részesülők személyi térítési díja megállapításának előkészítése /a személyi térítési díj megállapítása január 01. napjától az intézményvezető hatáskörébe tartozik/; - Időskorúak Szociális Otthona megkereséseinek teljesítése, valamint a szakmai munkájuk segítése; - a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva-menti Integrált Központ munkájának igény szerinti szakmai segítése; - szociális regiszterbe, valamint a közoktatási információs rendszerbe jelentések teljesítése; - gyermekjóléti és szociális szolgáltatók engedélyezési eljárásainak lebonyolítása, engedélyezésre való előkészítése; - vezetői döntés szerint megkeresések teljesítése, levelezések előkészítése, egyéni ügyek döntésre előkészítése; - a képviselő-testület, illetve bizottság/ok/ által tárgyalandó anyagok előkészítése vezetői döntések alapján; - közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok koordinálása.

6 6 I I. K ö z i g a z g a t á s i h a t ó s á g i m u n k a 1. Igazgatás 1.1. Igazgatási osztályvezető Az igazgatási osztály feladatköre igen szerteágazó, mely a szakmai feladatok ellátásán túl, mindennapos ügyfelekkel való foglalkozást jelent. Az igazgatási osztályvezető (Vajda Melinda) feladatkörébe a következő fejezetben részletezett anyakönyvi és hagyatéki feladatok mellett, a gyermekvédelmi és egészségügyi feladatokon túl kiemelten beletartozik a választással népszavazással összefüggő feladatok ellátása, valamint annak elősegítése, hogy az igazgatási osztály működése gördülékeny és hatékony legyen. Az anyakönyvvezető feladatai: - anyakönyvi igazgatási feladatok; - hagyatéki ügyek Anyakönyvvezető Anyakönyv: Az anyakönyvi ügyintézésben március 1. napjától egy új rendszer került bevezetésre. A rendszer működése nagy mértékben elősegíti a gördülékeny ügyintézést. A Minisztérium tájékoztatása szerint ez év második felében megtörténik az anyakönyvi felszerelés (számítógép, monitor, biztonsági nyomtató, klaviatúra, egér, modem) cseréje, illetve korszerűsítése. A felszerelés az eddigieken túl kiegészül egy irodai nyomtatóval is, amely költségtakarékossági szempontból igen kedvező változás. Aktív anyakönyvvezető 1 fő (Vajda Melinda), helyettesítése megoldott. A főbb anyakönyvi eseményeket mutatja be az alábbi táblázat: Év születés* házasságkötés haláleset **49 Megjegyzés: * a tárgyidőszakban Újszász közigazgatási területén nem történt születés ** augusztus 26-ig. A fenti számok azokat az anyakönyvi eseményeket mutatják, amelyek Újszász közigazgatási területén történtek.

7 7 További anyakönyvi feladatok: Év kivonatok kérése családi jogállás rendezése méhmagzat elismerése házasság felbontása névváltoztatás, névviselés hazai anyakönyvezés állampolgársági ügyek Egyéb ügyek, adatkérés: évente kb alkalommal Az ügyszámból adódóan az anyakönyvi ügyek intézése folyamatosságot kíván. Az anyakönyvi munka részét képezi egyes családi ceremóniák (házasságkötés, névadó) lebonyolítása is, ezért egyre égetőbb a szükség egy igényesen kialakított és nagy befogadó képességű házasságkötő terem megépítésére! Hagyaték: A hivatalban folyó hagyatéki ügyintézés, a hagyatéki eljárást megelőző eljárást jelenti, ami magában foglalja a hagyatéki vagyon feltárását, a törvényes esetleg végrendeleti örökösök megjelölését, illetve a leltár mellékletekkel történő felszerelését, és a közjegyző felé történő továbbítását. A hagyatékok túlnyomó többségében ingatlan is szerepel a hagyatéki vagyonban, amelyről az ingatlan fekvése szerinti illetékes polgármesteri hivatal adócsoportja ad ki adó- és értékbizonyítványt. Az adó- és értékbizonyítvány kiállításának alapját az ingatlan tulajdoni lapja képezi. A tulajdoni lapok beszerzése korábban nem okozott gondot, hiszen a hagyatéki ügyintézésre való hivatkozással a Földhivatal megküldte azokat az eljáró hatóságnak. Az elmúlt néhány évben ez a metódus megváltozott, és a Földhivatalok az önkormányzatok számára is csak térítés ellenében adják ki a szükséges tulajdoni lapokat január 1-től ez az összeg 6.250,- Ft tulajdoni laponként. Annak érdekében, hogy önkormányzatunkat ne terhelje ennek költsége - ami akár több millió forintos kiadást is jelentene -, hivatalunkban is bevezetésre került a TAKARNET program alkalmazása. Ez a rendszer lehetővé teszi, hogy helyrajzi szám, vagy pontos cím ismerete esetén nem hiteles tulajdoni lap másolatokat használjunk a hatósági ügyekhez. Sajnos a fenti változások megnehezítik az ügyintézést, ügyintézési idejét esetenként meghosszabbíthatják, és az ügyfelektől is nagyobb együttműködést kíván. Ennek ellenére a hivatalban folyó hagyatéki ügyintézés többnyire zökkenőmentes és folyamatos. Hagyatéki ügyintéző 1 fő, helyettesítése megoldott. A hagyatéki ügyiratok számát mutatja be az alábbi táblázat: Év * hagyatéki ügyiratok száma Megjegyzés: *2010. augusztus 26-ig.

8 január 1-től újabb változás lesz a hagyatéki ügyintézés menetében, hiszen megszűnik a papíralapú ügyintézés, és helyét az elektronikus ügyintézés veszi át. Az ehhez szükséges informatikai háttér kiépítése folyamatban van Építéshatóság Az építéshatósági feladatokat 2 fő szakirányú végzettséggel rendelkező köztisztviselő Bartus Ferenc és Papp Lászlóné Tösér Marianna látja el: Építésügyi feladatok: - helyi (nem kiemelt) építésügyi hatósági feladatok előkészítése döntésre; - az ingatlanvagyon nyilvántartás szerinti és valóságos állapota, továbbá a földhivatal ingatlan-nyilvántartás közötti egyenlőség biztosítása. Kiemelt építésügyi hatósági feladatok ellátása: Újszász és Szászberek településeken, továbbá kijelölés esetén Szolnok, Besenyszög, Zagyvarékas, Jászladány és Jászberény településeken eljáró hatóságként részvétel az engedélyezési eljárásokban: - elvi építési, építési, bontási, használatbavételi, fennmaradási, elvi telekalakítási, telekalakítási, rendeltetésmód változási, jogutódlási engedélyezési eljárás, továbbá az azokkal összefüggésben keletkezett ellenőrzési és kötelezési ügyek; - állékonyságot, életet, egészséget, köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztető, valamint engedély nélküli használat megszüntetése; - olyan hibák, hiányosságok megszüntetése, amelyek a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmatlanná teszik az építményt; - életet, egészséget, köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztető állapot esetén építmény felülvizsgálati továbbá jókarbantartásra vonatkozó kötelezettség teljesítésének előírása; - antenna, antennatartó szerkezet engedélyezése; - sajátos építményfajták tekintetében építésügyi szakhatósági feladatok ellátása; - árvíz és belvíz esetén a védekezésben, mentésben és helyreállításban való közreműködés; - elemi csapás, rendkívüli hóakadály esetén a védekezésben, mentésben közreműködés; - intézkedés előkészítése közút területének eredeti állapotba történő helyreállítására; - út megszüntetésének, bontásának előkészítése; - közúthoz történő csatlakozáshoz hozzájárulás előkészítése; - belterületen közút mellett ipari, kereskedelmi, vendéglátó, egyéb szolgáltatási célú építmény építéséhez, bővítéséhez hozzájárulás előkészítése; - külterületen és lakott területen kívüli szakaszon a közút tengelyétől számított 50 méteren belül (főút esetén 100 méter) hozzájárulás előkészítése építmény építéséhez, kő, kavics, homok, egyéb ásványi anyag kitermeléséhez;

9 9 - szabályozási tervben szereplő közlekedési területen nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez hozzájárulás előkészítése; - földhivatali telekalakítási eljárás során szakhatósági nyilatkozatok előkészítése; - közúti közlekedési hatóság szakhatósági eljárásaihoz közútkezelői nyilatkozatok, hozzájárulások előkészítés; - szakhatósági közreműködés más hatóságok engedélyezési eljárásaiban; - statisztikai jelentés havonta a VÁTI Nonprofit Kft. és évente a statisztikai hivatal felé. Az építésügyi hatósági eljárásokon belül kijelölés alapján végzett jelentősebb ügyek: - a szolnoki Stadler vasúti kocsi összeszerelő üzem építése; - a Szolnoki Főiskola fejlesztése; - a szolnoki Jósika úti óvoda felújítása; - a szászbereki KITE Zrt. telephely építése és bővítése; - a szolnoki Damjanich uszoda bontása; - a jászladányi iskola és óvoda felújítása; - a szolnoki Verseghy Gimnázium felújítása és bővítése. Vízügyi feladatok: - a közműves ivóvízellátásról és közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV.15.) Korm. rendeletben meghatározott önkormányzatot, polgármestert, jegyzőt érintő feladatok előkészítése; - belvíz és csapadékvíz elvezetés vízjogi létesítési engedélyezési eljárásának előkészítése; - az artézi kutak vízfelhasználása negyedéves és éves jelentéseinek előkészítése. Energiaügyi feladatok: - a város energiaellátó rendszereinek fejlesztésével kapcsolatos feladatok előkészítése. Egyéb feladatok: - önkormányzati tulajdonú földrészletek haszonbérbe adásakor haszonbérleti szerződéseinek előkészítése. Építéshatósági nyilvántartások: - műszaki nyilvántartás, - településrendezési terv és helyi építési szabályzat, - részleges közműnyilvántartás, - telekalakítási engedélyek nyilvántartása, - építmény nyilvántartás, - lakásépítéssel és megszűnéssel kapcsolatos nyilvántartás, - építéshatósági ellenőrzések jegyzőkönyvei, - építési tevékenység megkezdésének bejelentésével kapcsolatos nyilvántartás.

10 10 A hatósági ügyekben hozott döntések száma és fajtái: Építésügyi hatósági engedélyezési eljárások Építési és egyszerűsített építési engedélyezés Elvi építési engedélyezés Módosított építési engedélyezési eljárás Használatbavételi engedélyezési eljárás Bontási engedélyezési eljárás Fennmaradási engedély Jogutódlási eljárás Építésrendészeti és kötelezési eljárás Rendeltetésmód változás Telekalakítási engedély Elvi telekalakítási engedély Összevont építésügyi hatósági eljárás Építési munka bejelentés tudomásulvétele Használatbavétel bejelentés tudomásul vétele Bontási munka bejelentés tudomásul vétele Visszavont határozatok Módosított, kiegészített, kijavított határozatok Határozatok száma Végzések száma Építésügyi bírság kiszabása Eljárási bírság kiszabása Adat, tény állapot igazolása Egyéb döntések Összesen Szakhatósági közreműködés Jogorvoslati eljárás során hozott döntések Mindösszesen Megjegyzés: Az adatok január 01-től augusztus 26-ig terjedő időszakra vonatkoznak Iktatás Az iktató (Csábi-Mező Éva, kapcsolt munkakörben látja el e feladatot) a beérkező és kimenő, illetve a hivatalban keletkezett ügyiratok bevezetését az iktatókönyvbe, az ügyiratok irattárba helyezését, selejtezését végzi. Az iktatás számítógépes feldolgozással történik. Az iratkezelésben, visszakeresésben nehézséget okoz, hogy a megnövekedett mennyiségű iratanyag tárolására nem áll rendelkezésre megfelelő méretű irattár. Jelenleg folyamatban van az és évek között keletkezett iratanyag selejtezése.

11 11 Az utóbbi 4 évben az iratforgalom a következőképpen alakult: Év * főszámos akták gyűjtőszámos akták gyámhivatali akták Összesen: Megjegyzés: *2010. augusztus 25-ig Közterület-felügyelet A közterület-felügyelői munkakört korábban Csermák Zoltán és Erdei Tibor látták el (Csermák Zoltán április 01. napjáig, Erdei Tibor február 04-ig). A feladatokat jelenleg Szacskó József köztisztviselő végzi július 01. napjától. Közterület használatával, felügyeletével kapcsolatos feladatok: - a közterületek jogszerű használatának, közterületen engedélyhez illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése; - a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása. - közreműködés: a közrend, közbiztonság védelmében, a közterület, és az épített és természeti környezet védelmében, az önkormányzati vagyon védelmében, a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében, állategészségügyi és állattartási feladatok ellátásában; - együttműködés a rendvédelmi szervekkel, egyéb állami és önkormányzati ellenőrző szervekkel, társadalmi szervezetekkel, valamint a feladat ellátásához segítséget nyújtó más szervezetekkel; - a közterületek rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében szükséges intézkedések megtétele; - a közterület használatára vonatkozó engedélyek előkészítése Szabálysértési ügyintéző munkája A szabálysértési és birtokvédelmi ügyeket október 31-ig dr. Katona Károly végezte évben 131 darab szabálysértési és 8 darab birtokvédelmi ügyirat keletkezett november 1. napjától augusztus 31. napjáig a szabálysértési, valamint a birtokvédelmi ügyeket érintő feladatokat Dr. Sütő László aljegyző látta el évben 104 darab szabálysértési és 4 darab birtokvédelmi ügyirat keletkezett szeptember 1. napjától (jelenleg is) a szabálysértési ügyintézői feladatokat Csábi-Mező Éva látja el évben 114 darab, augusztus 25. napjáig 74 darab szabálysértési ügyirat keletkezett hivatalunknál.

12 12 A birtokvédelmi ügyeket szeptember 1. napjától Udud Róza aljegyző látja el évben 5 darab birtokvédelmi ügy, augusztus 25. napjáig 2 darab birtokvédelmi ügy keletkezett Ügyfélszolgálat Az ügyfélszolgálati iroda munkatársai az alábbi ügyekkel kapcsolatos feladatokat látják el: Bakosné Pál Katalin: - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatás megállapításának előkészítése; - ipari és kereskedelmi ügyek, működési engedélyezéshez, bejelentéshez kötött eljárások lefolytatása, döntések előkészítése; - fogyasztóvédelmi igazgatási feladatok ellátása; - közlekedési támogatás, és gépkocsi szerzési támogatás előkészítő feladatainak ellátása; - menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedésben résztvevő diákok és nyugdíjasok támogatásának előkészítő feladatai; - óvodáztatási támogatás megállapításának előkészítő feladatok ellátása. Csábi-Mező Éva: - közgyógyellátás megállapítása, kapcsolódó nyilvántartások vezetése; - szabálysértési ügyek teljes körű előkészítése; - iktatási feladatok ellátása; - hulladékszállítási díj méltányosságból történő elengedése, mérséklése; - méhészek kiértesítése; - anyakönyvvezetői feladatok szükség szerinti ellátása (helyettesítés). Retter Ferencné: - aktívkorúak ellátásával kapcsolatos ügyek előkészítése; - Szociális Adatbázis kezelése; - álláskeresők ügyeinek segítése, előkészítése a Munkaügyi Központ felé; - az előbbi támogatások megszüntetésének, szüneteltetésének előkészítése; - aktívkorú nem foglalkoztatott személyek foglalkoztatási lehetőségének vizsgálata; - az aktívkorúak ellátásában részesülők felülvizsgálatának elvégzése; - nyilvántartások vezetése; - foglalkoztatást szervez az aktív korú nem foglalkoztatott személyek munkaerő-piaci helyzetének javítása érdekében; - közfoglalkoztatással kapcsolatos adminisztrációs feladatok teljes körű ellátása; - szociális és foglalkoztatási ügykörével kapcsolatos igazolások kiadása; - havonkénti jelentés elkészítése a biztosítottakról az Egészségbiztosítási Pénztár felé; - havonkénti jelentés elkészítése az aktívkorúakkal kapcsolatban a Munkaügyi Központ felé;

13 13 - Munkaügyi Központ által támogatott foglalkoztatások előkészítése, elszámolások rendezése. Zana Ignácné: - átmeneti segélyek előkészítése; - adósságkezeléssel kapcsolatos feladatok előkészítése; - időskorúak járadékával kapcsolatos feladatok előkészítése; - ápolási díj megállapításának előkészítési feladatai; - temetési segélyek, köztemetéssel kapcsolatos feladatok ellátása; - lakásfenntartási támogatások előkészítési feladatai; - földügyek hirdetményezése, egyéb hirdetmények kezelése; - hatósági bizonyítványok kiadása; - egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye előkészítési feladatok ellátása; - házi segítségnyújtás biztosításában közreműködő szakértői bizottsággal kapcsolatos adminisztrációs feladatok elvégzése (a szakértői bizottság működése augusztus 17. napjával megszűnt); - tankönyv-, tanszerellátás támogatási ügyek előkészítése. A szociális információs szolgáltatás keretében a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálata részletes tájékoztatást nyújt: a) a törvényekben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal és szolgáltatásokkal, valamint az egészségügyi ellátással kapcsolatban aa) a helyben igénybe vehető ellátások és szolgáltatások köréről, feltételeiről és az igénybevétellel kapcsolatos eljárási kérdésekről, ab) a helyben nem elérhető ellátások, szolgáltatások elérhetőségéről és igénybevételük módjáról; b) a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal, a családtámogatási ellátásokkal, a társadalombiztosítási és a foglalkoztatáshoz kapcsolódó ellátásokkal, valamint a fogyatékossággal összefüggő ellátásokkal kapcsolatban ba) az ellátás megállapítására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv elérhetőségéről, bb) az ellátások igényléséhez szükséges iratokról; c) ifjúsági ügyekben. Ha a tájékoztatást kérő személy által igényelt szociális szolgáltatás helyben nem érhető el, a szociális információs szolgáltatást nyújtó intézkedik az ellátási lehetőségek felkutatása érdekében, valamint segítséget nyújt az ellátást nyújtóval való kapcsolatfelvételben és az ügyintézésben. Az ügyintézők által végzett munkát jól szemlélteti a 2. számú mellékletként csatolt kimutatás a július 31. közötti időszakban nyújtott szociális támogatásokról, valamint az önkormányzatnál történő foglalkoztatásról.

14 Egyéb, igazgatási körbe tartozó feladatok a) Egészségügyi igazgatási feladatok (e feladatkört Vajda Melinda látja el, kapcsolt munkakörben): Az egészségügy vonatkozásában a polgármesteri hivatal elsősorban adminisztratív jellegű és szervezési feladatokat lát el. Jelenleg 4 felnőtt háziorvosi szolgálat (3 területi ellátási kötelezettséggel, 1 területen kívüli), egy házi gyermekorvosi szolgálat, 2 fogorvosi szolgálat, továbbá egy védőnői szolgálat két körzettel és egy iskola-védőnői szolgálat működik Újszász területén. A polgármesteri hivatal rendszeres feladatai az egészségügy területén: Kapcsolattartás (ÁNTSZ, MEP, háziorvosok, védőnők); szerződések megkötése a finanszírozásokhoz; megbízási szerződések a háziorvosokkal; közegészségügyi feltételek biztosítása az intézményekben; veszélyes hulladék tárolásával és elszállíttatásával kapcsolatos feladatok; kötelező tüdőszűrés lebonyolítása; ügyeleti beosztásról való tájékoztatás. A feladatok ellátása ügyszámhoz nem köthető, illetve az nem releváns az egészségügy vonatkozásában, mivel ezek folyamatos, rendszeres elfoglaltságot és munkavégzést jelentenek. b) Közoktatási feladatok (e feladatkört Göblyös Mónika látja el, kapcsolt munkakörben): - közoktatási intézmények törvényességi ellenőrzése, - nem önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézmények működési engedélyének kiadása, - óvodai, iskolai, középiskolai, kollégiumi felvételi ügyek jogorvoslata, - tankötelezettség és képzési kötelezettség teljesítésével kapcsolatos hatósági feladatok, - a középtávú közoktatás irányítási, intézményhálózat üzemeltetési koncepció előkészítése, c) Honvédelemmel kapcsolatos ügyek (e feladatkört Oláh Gábor látja el) d) Polgári védelem (e feladatkört Oláh Gábor látja el) A polgári védelmi feladatokhoz szervesen kapcsolódik az árvíz és a belvíz elleni védekezés megszervezése, az ilyen esemény során fellépő feladatok végrehajtása, melyekre a évben különösen nagy szükség volt (a tárgyidőszak minden évében kellett ehhez kapcsolódó feladatokat ellátni). A védekezés nyomán elrendelt intézkedések számos konfliktust szülnek, így volt ez júniusban is, a lakosság részéről a védekezésben részt vevőket atrocitás is érte. Ugyan az árvízi védekezés a vízügyi szervek feladata, azonban az árvízvédelmi töltés elhelyezkedése és állapota, valamint a hullámtéren található szociális otthon miatt a vízügyi szervek kérik az önkormányzat együttműködését, segítségét. Az idei évben jelentkező kritikus zagyvai árhullám és a bőséges csapadék nyomán összegyülekező belvíz miatt a hivatal valamennyi munkatársára hárult feladat, a napi munka elvégzése mellett. A 24 órás ügyeletben (melyre önként, előre beosztottan jelentkeztek a

15 15 hivatali dolgozók) eltöltött idő kifizetésére vagy szabadidőként történő kiadására azóta sem volt lehetőség. A készültséget tetézte a június 14-i hatalmas vihar nyomán kialakult károk elhárítása, enyhítése. e) Hulladékgazdálkodási feladatok (e feladatkört Pap Gábor látja el, kapcsolt munkakörben): - a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvényben és a kapcsolódó végrehajtási rendeletekben meghatározott, önkormányzatot, polgármestert, jegyzőt érintő feladatok előkészítése. f) Környezet és természetvédelmi feladatok (e feladatkört Pap Gábor látja el): - a természet védelméről szóló évi LIII. törvényben, a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvényben meghatározott önkormányzatot, polgármestert, jegyzőt érintő feladatok előkészítése. g) Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok (e feladatkört Oleárnyik Tamás látja el, kapcsolt munkakörben): - az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyon-katasztervezetése, működtetése a vonatkozó kormányrendeletek előírása szerint; - az önkormányzati vagyont használó szervezetek ingatlanvagyon kataszterrel kapcsolatos adatszolgáltatási Titkárság A titkárság (Csermák Ferencné és Göblyös Mónika) a titkársági, reprezentációs feladatokon túl ellátja a lakásügyi feladatokat, az első lakáshoz jutó lakáscélú támogatás iránti kérelmek (átlagosan évi 8 db), valamint munkáltatói támogatás (átlagosan évi 5 db) előkészítését a döntésre, valamint a megállapodások elkészítését. A feladatok közé tartozott a szociálpolitikai támogatás megállapításához szükséges jegyzői igazolás kiadása, amely támogatás évben megszűnt. A portaszolgálat kialakítása nagy segítséget jelentett számukra, mivel a telefonközpont kezelése ott történik, és egyúttal az ügyfélfogadási rend betartatása is megoldódott. Munkaköri átadások miatt növekedett a feladat az oktatásüggyel és a közbeszerzési feladatokkal. Az oktatásügy területén ellátják az oktatási törvény és egyéb jogszabályok által előírt jegyzői feladatokat, például nyilvántartások kezelése, felvételi eljárással, tanulói jogviszony megszüntetésével kapcsolatos fellebbezések elbírálása, szakértői véleményekkel szembeni fellebbezéssel kapcsolatos eljárás lefolytatása. Az ügyek száma éves szinten hozzávetőleg db, mely döntések mind egyedi elbírálás alapján születnek. Az oktatásügy területén belül feladatuk (Zana Ignácnéval közösen) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat előkészítése, pályázatok fogadása és végrehajtása.

16 16 A közbeszerzési feladatok ellátása jelenti a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátását a Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat alapján, valamint a Közbeszerzési Bizottság üléseinek előkészítését és jegyzőkönyvezését. A közbeszerzési ügyek száma, ideértve a három árajánlatkéréssel lebonyolított beszerzéseket is, éves szinten körülbelül db, melyek a testületi döntések alapján nyertes pályázatokkal függnek össze, illetve valamennyi ajánlatkérést a Közbeszerzési Bizottság döntése előz meg. Lakás és helyiséggazdálkodási feladatok: - az önkormányzat lakáskoncepciójának előkészítése; - az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásával illetve megüresedett lakások, helyiségek átvételével kapcsolatos feladatok előkészítése; - a lakbér illetve helyiségbér befizetések nyilvántartása; a nem fizetőkkel vagy jogszerűtlen használókkal szemben a szükséges intézkedések kezdeményezése; - a lakbér, helyiségbér beszámítását kérő bérlők által elvégezni kívánt munkák engedélyezésének előkészítése; - a lakbér, helyiségbér beszámítás mértékének, idejének nyilvántartása, a beszámítás idejének leteltével az új lakbér, helyiségbér mértékének közlése; - társasház alapítás előkészítése, felhatalmazás alapján az önkormányzat képviselete társasházban; - lakások, helyiségek üzemeltetése érdekében kapcsolattartás és szükséges esetben eljárás a közműkezelőknél, kéményseprőnél; - lakások és helyiségek közművesítésének előkészítése; - lakbérek és helyiségbérek mértékére javaslat készítése; - a menekültügyi és migrációs hivatal részére a szükséges jelentések elkészítése; - külön mérővel nem rendelkező lakások fogyasztásmegosztására vonatkozó számítások elkészítése; - a lakások és helyiségek érintésvédelmi és szabványossági állapotának figyelemmel kísérése; - Képviselő-testület összehívásával, üléseinek megtartásával kapcsolatos szervezési és adminisztrációs feladatok; - a Képviselő- testület bizottságainak működési feltételeinek biztosítása, koordinálja az üléseket előkészítő munkát; - testületi határozatok végrehajtása, végrehajtásának figyelemmel kísérése, szervezése; - polgármester, alpolgármester, jegyző döntés-előkészítésének szervezése, levelezések, előkészítése, bonyolítása, értekezletek, fogadások rendezvények szervezése; - a hivatal működéséhez szükséges technikai eszközök, irodaszerek beszerzése. A polgármester közvetlen irányítása alá tartozik a gépjárművezető, Konka Csaba, aki egyben a polgármester személyi titkára is. Ő 2006 nyarától a közfoglalkoztatottak tevékenységének koordinálását is végzi.

17 17 2. Az önkormányzat képviselő-testülete és bizottságai folyamatos munkájának biztosítása Kimutatás Újszász Város Képviselő-testület üléseiről, a meghozott rendeleteiről és határozatairól: Ülések száma (ebből zárt ülés) Rendeletek száma Határozatok száma év 17 (5) év 22 (9) év 14 (7) év 9 (3) Az ülések előkészítésében, előterjesztések készítésében, végrehajtásban a Polgármesteri Hivatal valamennyi dolgozója részt vesz, kiemelkedően: - Boros Péterné jegyző, - Udud Róza aljegyző, - Szűcsné Horváth Ágnes mb. pénzügyi osztályvezető, - Csermák Ferencné, - Göblyös Mónika, - és a képviselő-testület bizottságainak jegyzőkönyvvezetői. A képviselő-testület, a kisebbségi önkormányzat és az önkormányzat bizottságai munkáját jegyzőkönyvvezetők segítik, akik sokszor a munkaidőn kívül biztosítják az önkormányzati munka folyamatosságát. A jegyzőkönyvvezetők: - Göblyös Mónika (Csermák Ferencné): Újszász Város Önkormányzat Képviselő-testülete; - Csermák Ferencné: Újszász Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata; - Szűcsné Horváth Ágnes / Gyenge Anita: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság; - Pap Gábor: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság; - Zana Ignácné:

18 18 Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság; - Tánczos Anita / Oleárnyik Tamás: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság; - Dr. Katona Károly / Csábi-Mező Éva: Jogi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatot nyilvántartó, valamint Közbiztonsági Bizottság; - Fehér Judit: Tájékoztatási, Kommunikációs és PR Bizottság; - Göblyös Mónika: Közbeszerzési Bizottság. Újszász Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat üléseinek száma: ülés ülés ülés ülés. A bizottsági ülések száma évenkénti bontásban: b i z o t t s á g Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Jogi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatot nyilvántartó, valamint Közbiztonsági Bizottság Tájékoztatási, Kommunikációs és PR Bizottság t o v á b b i b i z o t t s á g o k Közbeszerzési Bizottság

19 19 Újszász Város Oktatási Intézmények címzett támogatást előkészítő ad hoc bizottság Kitüntető címek adományozására létrehozott ad hoc bizottság A polgármesteri hivatal kiemelten fontos területe a testületi és bizottsági ülésekkel kapcsolatos teendők ellátása, melybe beletartozik az előterjesztések készítése, jegyzőkönyvek elkészítése és a közzététel biztosítása. I I I. A d ó - é s P é n z ü g y i o s z t á l y A Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi osztálya jelenleg 7 fővel dolgozik, egy kolléganő GYED-en tartózkodik. Kollégák: Szűcsné Horváth Ágnes tól Gyenge Anita től Pápainé Molnár Krisztina től Sallai Annamária tól Oláh Katalin tól Budai Pálné tól Kocsis István Gábor tól Kasza Anita tól ( től táppénz, jelenleg GYED). Közcélú foglalkoztatás keretében az osztály munkáját segíti október 01.-től Nagy Margit. Az eltelt 4 éves ciklusban az alábbi kollégák dolgoztak még az osztályon: - Bata Attiláné Nagy Judit Dudok Anikó A munkájukat elsősorban: a) a Számvitelről szóló évi C. törvény, b) az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény;

20 20 c) az Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Kormány rendelet, évtől 292/2009.(XII.19.) Kormány rendelet; d) az Államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Kormány rendelet; e) a Helyi adókról szóló évi C. törvény; f) a Helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény; g) a Magyar Köztársaság mindenkori költségvetési törvénye; határozza meg. 1. Pénzügyi csoport feladatai Pénzügyi feladatok: - a képviselő-testület pénzügyi igazgatási feladatainak előkészítése; - közreműködés a helyi költségvetési, átmeneti gazdálkodást szabályozó rendeletek, zárszámadás előkészítésében; - közreműködés a költségvetés végrehajtásában; - a helyi bevételekből adódó önkormányzati feladatok ellátásának szervezése,; - együttműködési megállapodások előkészítése a Kisebbségi önkormányzattal, illetve az önállóan működő intézményekkel; - az önkormányzat irányítása alatt működő költségvetési intézmények pénzügyi, gazdasági tevékenységének segítése; - közreműködés a pénzügyi kihatású ágazati intézkedések kidolgozásában; - javaslatkészítés hitelfelvételre; - megszervezi a Polgármesteri Hivatal és önállóan működő intézményei gazdálkodási és tervezési feladatait; - a számviteli politika, illetve az ahhoz kapcsolódó szabályzatok elkészítése, aktualizálása, törvényi változások átvezetése; - a költségvetés tervezésével kapcsolatban a bevételek számbavétele, a kiadások tervezése, költségvetési egyensúly megteremtése, feltételeinek biztosítása; - előirányzat módosítás, felhasználás figyelemmel kísérése, nyilvántartás vezetése; - előirányzat felhasználási és likviditási terv készítése, aktualizálása; - a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok során vezeti a normatív elszámolásokat, esetleges módosításokat, figyelemmel kíséri a költségvetési egyensúly megtartását; - területi kiegyenlítést szolgáló és céljellegű decentralizált támogatások pénzügyi elszámolása, minisztériumi, Európai Uniós, egyéb pályázatok pénzügyi elszámolása; - egészségbiztosítási alap által ellátott feladatok pénzellátásának biztosítása, pénzügyi elszámolása, nyilvántartása; - önkormányzatok által folyósított ellátások igénylése; - önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv pénzellátási terv alapján történő pénzellátása; - a gazdálkodással összefüggő pénzforgalom bonyolítása a bankszámlákon;

21 21 - pénztári be- és kifizetések elszámolása, szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása, ellenőrzése; - érvényesítési és ellenőrzési feladatok ellátása; - bérgazdálkodással összefüggő feladatok, béralap tervezése, bérfelhasználás nyilvántartása, bérkönyvelés feldolgozása; - beruházások, felújítások lebonyolításának pénzügyi előkészítése, nyomon követése; - önkormányzat tárgyi eszköz nyilvántartás vezetése, leltárkészítés, felesleges vagyontárgyak értékesítése, selejtezése; - készletgazdálkodási feladatok; - gépjárművek működtetésével kapcsolatos feladatokból üzemanyag elszámolás; - fizetési kötelezettségek szabályszerű teljesítése; - az önkormányzat fenntartásában lévő önállóan működő intézmények gazdasági, pénzügyi tevékenységével kapcsolatos kontírozási feladatok elvégzése, ezek számítógépen való rögzítése, könyvelése, adatszolgáltatás önállóan működő intézmények részére; - készpénzfizetések bonyolítása; - munkabérek átutalása folyószámlára a bérjegyzékek alapján; - az ÁFA, illetve egyéb adók és járulékok nyilvántartás vezetése, bevallása, visszaigénylése; - az államháztartás információs rendszerében költségvetési tervinformáció, féléves, ¾ éves és éves költségvetési beszámoló összeállítása, alapokmányainak elkészítése, pénzforgalmi jelentés időszaki mérlegjelentés összeállítása; - követelések, kötelezettségek nyilvántartása, behajtása, mérlegkészítéskor a hátralékokról leltár készítése (munkáltatói kölcsön, lakáscélú támogatás, gyermektartásdíj, gondozási díj, lakbér, szemétszállítás, víziközmű-érdekeltségi hozzájárulás, fizetési előleg); - civil szervezetek részére az adott költségvetési évben jóváhagyott támogatás analitikus nyilvántartásának vezetés, kiutalása, rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése; - kötelezettségvállalás nyilvántartása; - beruházási statisztika készítése; - ÖNHIKI támogatás, működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása iránti igény összeállítása; - belső ellenőrzés nyilvántartása, illetve a FEUVE keretében ellenőrzések végzése és nyilvántartása; - részvétel a kivitelezői szerződések előkészítésében; - a nettó 90 M Ft értékű összeget meghaladó építési beruházások esetén építtetői fedezetkezelő számla nyitása. Vagyongazdálkodási feladatok: - az önkormányzat gazdasági társaságokba lévő vagyonának nyilvántartása; - az egyes önkormányzati vagyontárgyak bérletére, használatára vagy üzemeltetésére vonatkozó szerződések előkészítése; - a bérbe, használatba adott, vagy üzemeltetésre átadott önkormányzati vagyontárgyak szerződés szerinti és rendeltetésszerű használatának ellenőrzése;

22 22 - az önkormányzat ingatlanának elidegenítési illetve vásárlási ügyeinek előkészítése. Az eltelt időszakban látszódik, hogy igen nagy volt a fluktuáció az osztály életében, ami nagyban megnehezítette a feladatok elvégzését. Amint sikerült betanítani egy kollégát, szinte azonnal egy újat kellett tanítani. A napi feladatok elvégzése, az állandó betanítás, a évben bevezetett szemétszállítási díj nyilvántartásának felfektetése és az ebből adódó ügyfélforgalom bonyolítása, illetve a fent felsorolt feladatokat a csoport csak állandó túlórában tudta ellátni, amelyért - mint az köztudott - a köztisztviselők semmilyen juttatást nem kaphatnak. Az Állami Számvevőszék év végén végzett átfogó ellenőrzést a Polgármesteri Hivatalban. Az ellenőrzött időszak január szeptember 30. Az ellenőrzés 2,5 hónapig tartott, amely alatt rengeteg adatszolgáltatást kellett készíteni a vizsgálatot végzők számára, amellett, hogy a kollégáknak napközben személyesen is rendelkezésre kellett állni. A jegyzőkönyv megállapításai ismeretesek a Tisztelt Képviselő-testület előtt évtől az osztály ügyviteli munkájában nagy segítséget jelentett az ÁROP pályázat keretében beszerzett integrált pénzügyi szoftver. Ennek segítségével - a korábbi informatika rendszerből adódó ugyanazon bizonylatok többszöri feldolgozása megszűnt, ezáltal gördülékenyebbé váltak az egyes munkafolyamatok. Egyben eleget tettünk az Állami Számvevőszék felvetéseinek is, miszerint a pénzügy-számvitel által használt programok adatai informatikai hálózaton keresztül elérhetőek legyenek, és a számítógépen vezetett analitikus nyilvántartás és a főkönyvi könyvelés kapcsolata automatikus legyen, valamint a könyvviteli feladatoknál az adatok egyszeri bevitelét, és azt, hogy a bizonylatok adatainak rögzítésénél a számszaki pontosság automatikus legyen. Az eltelt ciklusban tanulmányi szerződéssel, a vezetés támogatásával négy kolléga vett, illetve vesz részt szakirányú képzésben.

23 23 Néhány számszerűsíthető, jelentősebb adat az elmúlt négy év munkájából, a teljesség igénye nélkül: Megnevezés év év év Könyvelési tételek száma (db) Vevő számlák kiállítása (db) Szállítói számlák száma (db) Szemétszállítási díj egyenlegközlő (db) Víziközmű egyenlegközlő (db) Víziközmű felszólítás (db) II.félévben ÖNHIKI támogatás igénylés (eft) (igénylés összeállítása) Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása (eft) (igénylés összeállítása) Címzett beruházás (eft) (pénzügyi elszámolás, nyilvántartás, aktiválás) Céljellegű decentralizált támogatás (eft) (pénzügyi elszámolás, nyilvántartás, aktiválás) TÁMOP / pályázat (eft) (pénzügyi elszámolás, nyilvántartás) ÉAOP-5.1.1/E Batthyányi út (eft) (pénzügyi elszámolás, nyilvántartás, aktiválás) ÁROP-1.A.2/A pályázat (eft) (pénzügyi elszámolás, nyilvántartás, aktiválás) ÉAOP-4.1.1/2/2F-2f Gimnázium (eft) (pénzügyi elszámolás, nyilvántartás, aktiválás) ÉAOP-5.1.1/E Orczy kastély (eft) (pénzügyi elszámolás, nyilvántartás, aktiválás) ÉAOP-3.1.2/A Dózsa Gy. út (eft) (pénzügyi elszámolás, nyilvántartás, aktiválás) TIOP / Zounok projekt (eft) (pénzügyi elszámolás, nyilvántartás, aktiválás) Úthálózat beruházás (eft) (pénzügyi elszámolás, nyilvántartás, aktiválás) , , ,0 Döntés később 5.000, , ,0 Döntés később , , , ,0 II.félévben , , ,0 II.félévben ,0 II.félévben ,0 II.félévben ,0 II.félévben ,0 II.félévben ,0 Folyamatban 2. Adócsoport feladatai A helyi adókkal (magánszemélyek kommunális adója, helyi iparűzési adó, gépjárműadó, talajterhelési díj, késedelmi pótlék) és az egyéb,- és idegen tartozások (pénzbírságok, helyszíni bírságok), illetve illeték beszedéséhez, nyilvántartásához kapcsolódó adóigazgatással összefüggő feladatok: - törzsadatok feldolgozása és nyilvántartása; - kivetési adatok feldolgozása és nyilvántartása; - könyvelési adatok feldolgozása és nyilvántartása; - pénzforgalmi adatok feldolgozása és nyilvántartása; - adóhátralékok kezelése; - számlazárások, információs. adatok megyei és helyi felhasználásra; - kapcsolattartás; - folyamatos ügyfélszolgálat.

24 24 Feladatokról bővebben: - Bevallások feldolgozása, adatváltozások, adó-és adóelőlegek, adókülönbözetek, adókivetések és törlések határozattal, fizetés meghagyással. - Hátralékok beszedésével kapcsolatos feladatok, értesítések, felhívások, végrehajtási eljárások (OEP megkeresés, letiltás jövedelemből, munkabérből, nyugdíjból, stb., inkasszók, ingó végrehajtás-foglalás, ingatlan vh. - jelzálogjog bejegyzés). - Behajtási tevékenység jellemzője: a hátralékokra folyamatos, a gépjármű, kommunális adó és iparűzési adó folyó évi tartozásaira a kivetési időszakok után a II. félévben indítható. - Iparűzési adóban és talajterhelésben évenkénti teljes körű feldolgozást kell végezni, Törvénymódosítás miatt iparűzési adóban jelentős többletmunkát igényelt az állami adóhatósághoz több alkalommal, határidőre történő, különböző tartalmú, összességében teljeskörű adatátadás, és az általuk megküldött adatok fogadása. Az adattovábbításokra a tv. a hivatali kapu használatát határozta meg az adatvesztések elkerülése érdekében. - Kommunális adóban adatváltozások, új adatok feldolgozása, mentességek biztosítása - Gépjárműadóban évenként új adatbázis kialakítása, és havi változások feldolgozása, forgalomba helyezések, forgalomból kivonások, új adatok, mozgáskorlátozotti mentességek. - Jelentős,- és folyamatosan növekvő számú az adók módjára behajtandó köztartozások beszedéséhez kapcsolódó feladat pénzbírságok, helyszíni bírságok, közigazgatási bírságok (új), földhivatali hátralékok, gyermektartási díjak ezekkel kapcsolatos idézések kiadása és végrehajtás. - Szintén növekvő számú a bírósági végrehajtóknak végzett adatszolgáltatás, jellemzően a hátralékosok adatairól, illetve adó- és értékbizonyítvány küldésével. - Hagyatéki eljárásokhoz adó-és értékbizonyítványok elkészítése. - Adóügyben keletkezett iratok archiválása selejtezése. - Az adófeldolgozással feladatokat az ONKADÓ programrendszerben (DOS alapú) végezzük. Ez alkalmas az adóadatok nyilvántartására, könyvelési és pénzforgalmi feladatok feldolgozására, adókivetések terhelésére, határozatok, lajstromok, végrehajtási iratok készítésére, továbbá a költségvetéshez és PM rendeletben előirt adatszolgáltatáshoz szükséges rendszeres és időközi adatfájlok (zárási összesítők, mérlegadatok, követelésekkötelezettségek, stb.) előállítására. - Mára kissé elavult, közepes szintű, de az alapvető feldolgozási, adatszolgáltatási igényeket kielégítő program. A jelenleg már üzemelő Windows alapú Wonka adórendszer a feladatokhoz kapcsolódó maximális felhasználói igényeket kielégítő, gyors, igényes és hatékony munkavégzést biztosító program. A hivatalunknál üzemeltetett technikai eszközök nem alkalmasak a program telepítéséhez. Az alábbi táblázatok évenkénti bontásban tartalmazzák az önkormányzati rendeletekben meghatározott adómértékeket, az adózók számát, a kivetési adatok jellemzőit, valamint a bevételeket, és a hátralékok változását.

25 25 Adómértékek kommunális adóban (Ft/év/adótárgy): Lakás Egyéb Telek Adótárgyak száma, törzskivetéssel megállapított adó, mentességek, változások: 2010 Kommunális adó Gépjárműadó Iparűzési adó Változás 169db Össz. alapadó Adóelőleg Lakás 2386db Ment. összeg Egyéb 432db Éves adó Telek 46db Mentes 349db Kommunális adó Gépjárműadó Iparűzési adó Változás 68db Össz. alapadó Adóelőleg Lakás 2346db Ment. összeg Egyéb 437db Éves adó Telek 52db Mentes 340db Kommunális adó Gépjárműadó Iparűzési adó Lakás 2336db Össz. alapadó Adóelőleg Egyéb 442db Ment. összeg Telek 55db Éves adó Mentes 347db Kommunális adó Gépjárműadó Iparűzési adó Lakás 2325db Össz. alapadó Adóelőleg Egyéb 443db Ment. összeg Telek 53db Éves adó Mentes 330db

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart szelektív hulladékgyűjtés témában. A közmeghallgatás helye:

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 3041 Héhalom, Petőfi út 1. Telefon/fax: 32-482-045 e-mail: hivatal@hehalom.hu M E G H Í V Ó Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. -a alapján

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

Az SZMSZ módosításához a Felügyelő Bizottság jóváhagyó határozata szükséges.

Az SZMSZ módosításához a Felügyelő Bizottság jóváhagyó határozata szükséges. 2 A jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a továbbiakban SZMSZ 4 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 5, a számviteli törvény és annak végrehajtására kiadott PM rendelet,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONÁBAN 2010. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONÁBAN 2010. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA 5052 Újszász, Akácfa út 90. Tel.: 56/366-533, 56/ 368-033 E-mail: szocigazgato@pr.hu, idosek@pr.hu BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONÁBAN 2010. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL Beszámolási

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 508-14/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 4-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi

Részletesebben

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROS P O LG Á R M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311

NYÍRBÁTOR VÁROS P O LG Á R M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311 NYÍRBÁTOR VÁROS P O LG Á R M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311 Ügyirat száma: 510-20/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselőtestületnek

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek a köztisztviselık teljesítményértékelésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály VI. számú módosítás és egységes szerkezetbe foglalás 1. Általános rendelkezések: Az egyesület neve: PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET Rövidítése:

Részletesebben

HELYZETJELENTÉS AZ ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL ÁLLAPOTÁRÓL

HELYZETJELENTÉS AZ ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL ÁLLAPOTÁRÓL HELYZETJELENTÉS AZ ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL ÁLLAPOTÁRÓL (a Pénzügyminisztérium átadás-átvételi dokumentumának melléklete) 2010. május Tartalomjegyzék Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal átadás-átvételi

Részletesebben

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. január 23-án 14 órakor kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. január 23-án 14 órakor kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

2015. február 19-i együttes ülésére

2015. február 19-i együttes ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szakcs, Várong és Lápafő Község Önkormányzatának Képviselő-testületével közösen tartott 2015. február

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2005. február 23-án 16 órai kezdettel megtartott ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth Tibor alpolgármester

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -ában foglaltak

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: ujszasz@pr.hu

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: ujszasz@pr.hu ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: ujszasz@pr.hu Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 33/2012.(XII.21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

I.26631-6/2012. sz. Jegyzői utasítás. Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

I.26631-6/2012. sz. Jegyzői utasítás. Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1. oldal I.26631-6/2012. sz. Jegyzői utasítás Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a helyi

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

Víz-és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 5000 Szolnok, Vízmű út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT. Szolnok, 2012.

Víz-és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 5000 Szolnok, Vízmű út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT. Szolnok, 2012. Víz-és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 5000 Szolnok, Vízmű út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT Szolnok, 2012. Tartalomjegyzék I. Általános rész..7. I.1. Szolgáltató bemutatása...7. I.1.1. Szolgáltató adatai.7.

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dévaványa, 2014. június. Valánszki Róbert polgármester Kovács Mária polgármester Balogh Csilla jegyző DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására

Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására Készült: Szécsény Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére. Elıterjesztı: Stayer László polgármester

Részletesebben

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált. Központja. Szakmai beszámoló. 2011. évről

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált. Központja. Szakmai beszámoló. 2011. évről Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja Szakmai beszámoló 2011. évről 2012. április 1 Szociális munka emberi mű, ezért mindig és mindenkor kudarccal fenyeget. Semmiféle módszertani

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. Tel.: 59/530-500; Telefax: 59/326-057 E-mail: jegyzo@kunhegyes.hu

KUNHEGYES VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. Tel.: 59/530-500; Telefax: 59/326-057 E-mail: jegyzo@kunhegyes.hu KUNHEGYES VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. Tel.: 59/530-500; Telefax: 59/326-057 E-mail: jegyzo@kunhegyes.hu TÁJÉKOZTATÓ a Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről A Képviselő-testület

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE Tárgy: Beszámoló a lejárt határidej határozatokról Melléklet: E L T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE EL TERJESZT : AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: VÉLEMÉNYEZÉSRE

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (2011. évi CLXXXIX. törvény 46. (1) bek.). ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XII. kerület

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 7/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt. üzembiztonsági ellenőrzéséről... 2 8/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt.

Részletesebben

2. Jogi és Szervezési Iroda 3. Pénzügyi Gazdasági Iroda 4. Szociális és Gyámügyi Iroda 5. Városfejlesztési és Mőszaki Iroda

2. Jogi és Szervezési Iroda 3. Pénzügyi Gazdasági Iroda 4. Szociális és Gyámügyi Iroda 5. Városfejlesztési és Mőszaki Iroda SZERVEZETI EGYSÉGEK ÉS AZOK FELADATKÖRE: 1. Igazgatási és Hatósági Iroda A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei: 1. Igazgatási és Hatósági Iroda 2. Jogi és Szervezési Iroda 3. Pénzügyi Gazdasági Iroda

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORM ÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK JEGYZİJÉTİL 3950 SÁROSPATAK, KOSSUTH U. 44. TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselı-testületnek - a gyermekjóléti

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Magyar Távirati Iroda Zrt.

Magyar Távirati Iroda Zrt. A Magyar Távirati Iroda Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata 2009. július 1. 2009. július 1. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Távirati Iroda Zártkörűen működő Részvénytársaság adatai Név: Magyar

Részletesebben

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012.

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012. / r / ^ / 0 0 -U > Q Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI Vagyonkezelési szerződés Budapest, 2012. december VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Budakeszi Város Önkormányzata

Részletesebben

Józsefvárosi Közösségi Házak NONPROFIT KFT. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Józsefvárosi Közösségi Házak NONPROFIT KFT. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Józsefvárosi Közösségi Házak NONPROFIT KFT. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, - 2012. január 1.- hatállyal - 2012. szeptember 15-én módosított, egységes szerkezetben 1 Tartalom Tartalom... 2

Részletesebben

2014. évi 21. szám 2014. december 12. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 21. szám 2014. december 12. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 21. szám 2014. december 12. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 46/2014. (XII. 12.) önkormányzati rendelete a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjáról

Részletesebben

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesülete (nyilvántartási száma: 08-02-0000783, a továbbiakban: Egyesület) összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA 1 1./ SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT A társaság az előző üzleti hez képest az alábbi változásokat építette be a 2012. június 22-i közgyűlésre benyújtott üzleti ébe:

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: valamennyi bizottság Sorszám: III/1. Döntéshozatal módja: Minősített

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Budakeszi Város Önkormányzatától JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A jelenlévő 9 f ő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

1994. évi LXVI. törvény. a Bérgarancia Alapról

1994. évi LXVI. törvény. a Bérgarancia Alapról Az Országgyőlés a munkavállalók szociális biztonságának elısegítése érdekében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 54. -a alapján, a következı törvényt alkotja: 1. (1) A bérgarancia-eljárás

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. október 27-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv Répcelak Város Önkormányzat P.H... Dr.Németh Kálmán Polgármester Dr.Kiss Julianna Jegyző Készült: 2012... Old. 1 Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Biatorbágy Város Önkormányzata (székhely:2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A, törzskönyvi azonosító szám: 730084, adószám: 15730088-2-13, statisztikai

Részletesebben

A Büntetés-végrehajtási Szervezet. Közalkalmazotti. Kollektív Szerz dése

A Büntetés-végrehajtási Szervezet. Közalkalmazotti. Kollektív Szerz dése Tervezet a munkáltatói oldal véleményét nem tartalmazza! A Büntetés-végrehajtási Szervezet özalkalmazotti ollektív Szerz dése A közalkalmazottak jogviszonyát szabályozó ollektív Szerz dés létrejött a Büntetés-végrehajtás

Részletesebben

Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása

Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2012. június 28. napján megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 32/2012. (VI. 28.) határozata Tárgy:

Részletesebben

I. A Hivatal elnevezése, jogállása, irányítása és vezetése. 1. A Hivatal elnevezése és jogállása

I. A Hivatal elnevezése, jogállása, irányítása és vezetése. 1. A Hivatal elnevezése és jogállása Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat aljegyzőjének 5/2013. utasítása a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről (A 9/2013. aljegyzői, a 3/2013., a 10/2014.,

Részletesebben

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2014. K i v o n a t a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből /Kihagyva a kihagyandókat!/ Kiskunmajsa

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 7-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés KEOP

Részletesebben

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. március hónap 29. napján tartott ülésén 30/2012.(III.29.) számú határozatával. 1

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5000. Szolnok, Nagy Imre krt. 20. Szerkesztés:

Részletesebben

3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére

3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 2. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és

Részletesebben

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minısége védelmének szabályairól A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló

Részletesebben

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2016. április havi ülésére Tárgy:

Részletesebben

Herendi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Herendi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Herendi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Herend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. május 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. május 27-i ülésére Tárgy: Közszolgáltatási szerződés módosítása Sorszám: IV/5 Előkészítette: Gál András osztályvezető Ilyés Péter környezetvédelmi referens Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Döntéshozatal

Részletesebben

KINIZSI TTK ALAPSZABÁLY Elfogadva: 2013. november 27.

KINIZSI TTK ALAPSZABÁLY Elfogadva: 2013. november 27. KINIZSI TTK ALAPSZABÁLY Elfogadva: 2013. november 27. 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Kinizsi Technikai és Tömegsportklubok Köre (a továbbiakban sportegyesület) az egyesületi jogról szóló 1989. évi II.

Részletesebben

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

2. számú előterjesztés Egyszerű többség

2. számú előterjesztés Egyszerű többség 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város, Szakcs, Lápafő, Várong Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i együttes ülésére Tárgy: Beszámoló a Dombóvári

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 10. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. december 10. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 281. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Ügyrend és munkarend) módosítása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról Budaörs Város Önkormányzat

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Táborfalva Nagyközség Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Táborfalva Nagyközség Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Táborfalva Nagyközség Önkormányzata 2016. március 29. Türr István

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. június 23-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Dr. Almássy Antalné,

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Tárgy: Települési szilárd hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására irányuló szerzıdéssel

Részletesebben

27/2006. (V. 5.) GKM rendelet. az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól

27/2006. (V. 5.) GKM rendelet. az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól 27/2006. (V. 5.) GKM rendelet az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -ának

Részletesebben

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.2.Az SZMSZ hatálya... 4 1.3.Az SZMSZ felülvizsgálatának módja...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT. SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft.

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT. SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. 1 TARTALOM I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja 2. A Társaság

Részletesebben

Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testület Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testület Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testület Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

A Közbeszerzési Dönt bizottság (a továbbiakban: Dönt bizottság) meghozta az alábbi. V É G Z É S - t.

A Közbeszerzési Dönt bizottság (a továbbiakban: Dönt bizottság) meghozta az alábbi. V É G Z É S - t. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNT BIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.422/ 12 /2010. A Közbeszerzési Dönt bizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 04-én, du. 15,00 órai kezdettel tartott nyílt testületi üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Rudabánya

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Egy orvos egy rendelő kialakítására jóváhagyott keretösszeg maradvány felosztása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. május 12- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. május 12- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. május 12- i rendkívüli ülésére Tárgy: Többcélú kistérségi társulási megállapodás jóváhagyása, hozzájárulás pályázat benyújtásához Előterjesztés

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat és hatáskörét a 165/2006 (VII.28.) Korm. rendelet határozza meg.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat és hatáskörét a 165/2006 (VII.28.) Korm. rendelet határozza meg. A XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium az Országgyűlés által 1987. december 18-án alapított Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium jogutódja, a Környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Részletesebben

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő)

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) Postacím:.. Székhely:.. Aláírásra jogosult képviselője:....

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. május 21-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2014. május 21-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására Ózd, 2011. április 21. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben