Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2010.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2010."

Átírás

1 Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2010.

2 2 I. FEJEZET Bevezetés I/I. Jogszabályi háttér - A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció A legalább 2000 lakosú települési önkormányzat a településen, élı szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít. A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát a helyi önkormányzat kétévente felülvizsgálja és aktualizálja. (1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 92. (3) bekezdés.) A koncepció az adott területen élı lakosság demográfiai mutatóit, helyzetét elemzi ez alapján felméri a szociális szolgáltatások iránti igényeket és a speciális ellátások szükségességét. Feltárja, hogy az önkormányzat miként tesz eleget ellátási kötelezettségének, és az egyes szolgáltatások miként biztosíthatóak magas színvonalon és költséghatékonyan. Ennek értelmében a koncepció tartalmazza: - a lakosságszám alakulását, korösszetételét, a szolgáltatások iránti igényeket. - az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, - a szolgáltatások mőködtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait, a szükséges együttmőködés kereteit, - az egyes ellátotti csoportok sajátos élethelyzetéhez kapcsolódóan a speciális ellátási formák, szolgáltatások biztosításának szükségességét. I/II. A koncepció elvi alapjai Megtartva a évi koncepcióban megfogalmazott alapelveket, a szociális szolgáltatások mőködtetésével és fejlesztésével összefüggésben az alábbiakat kívánjuk kiemelten hangsúlyozni és megtartani: - Jog az emberhez méltó életre a szociális minimum biztosítása mindenki számára - Mindennemő hátrányos megkülönböztetés és elıítélet elutasítása az esélyegyenlıség feltételeinek megteremtése - Az egyén, a családok védelme, a helyi társadalom zavartalan együttélése - A támogató szerep hangsúlyozása.

3 3 A szolgáltatástervezési koncepció céljai: - Egy olyan alapdokumentum létrehozása a döntéshozók részére, mely átfogó képet nyújt a kerületi szociális ellátások helyzetérıl, a szociális szükségletekrıl és a rendelkezésre álló lehetıségekrıl, a fejlesztési irányokról. - Azon alapelvek, irányok és célok meghatározása, melyek mentén a szociális fejlesztések és a szociális szolgáltatások biztosítása megvalósulhat. - Az önkormányzat a jogszabályokban meghatározott feladatait a lakosság igényei és szükségletei figyelembevételével, az anyagi és a humánerıforrások legoptimálisabb felhasználásával lássa el a lehetı legmagasabb színvonalon. - A kerületben jelenleg a szociális ellátás területén mutatkozó hiányosságok feltárása, javaslatok a megszüntetésükre. - A közös feladatokat ellátó intézmények jogi szabályozottságának, kihasználtságának és finanszírozásának javítása. A szociális koncepció célterületei: - Információkezelés, információáramlás, szakmai és intézményi kapcsolatrendszer, ágazatok közötti együttmőködés; - Humán- és pénzügyi erıforrás fejlesztés a szociális szolgáltatásokban; - Szakmai és intézményi feltételrendszer fejlesztése; - Szociális és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése, minıségi szolgáltatások - A hátrányos helyzető személyek szociális biztonságának megteremtése, életvitelének segítése. I/III. A évekre meghatározott szociális koncepció végrehajtása A évi Szociális Koncepcióban megfogalmazott célok döntı többségét az Önkormányzat szükség szerint korrekcióval - megvalósította, az alább ismertetett feladatjegyzék szerint: 1.) A célkitőzések között szerepelt a Foglalkoztatási Csoport szervezeti státuszának átalakítása. A csoport gazdasági társasággá történı átalakítása, a szükséges forrás hiányában, valamint a bizonytalan gazdasági helyzet következtében nem történt meg. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény január 1-jén hatályba lépett módosítása nagymértékben befolyásolta a csoport korábbi mőködését. A módosítás következtében a közcélú foglalkoztatásra helyezıdött a hangsúly és e kérdéskörben az önkormányzatok elsıdleges feladata a Foglalkoztatási Tervben megfogalmazott célkitőzések megvalósítása volt. 2. ) A szociális foglalkoztató munkaszervezetének átalakítása forráshiány miatt nem valósult meg.

4 4 3. ) A SZEI irányítása alatt lévı egészségügyi és szociális intézmények struktúrájának átalakítása. Egészségügyi alapellátási feladatok biztosításának változásai: o A védınıi szolgálat területi ellátásában szeptember 1.-tıl huszonnyolc területi védını dolgozik szeptember 01.-tıl a gyermeklétszám változása miatt Önkormányzati határozat alapján 30 területi védınıi körzet mőködik. o A 440/2009.(X. 23.) önkormányzati határozat alapján az eddig helyettesítéssel megoldott négy fogorvosi praxis megszüntetésre került. o Jelenleg a SZEI és a gyermekfogászat számára is gondot jelent a Jókai utcai telephely helyzete. A Károlyi Sándor Kórház március 8-ával a hatáskörébe tartozó szakrendeléseket elköltöztette az épületbıl, és abban kizárólag a gyermekfogászat maradt. Az önkormányzattal megindult az egyeztetés egy új három munkahelyes rendelı kialakításáról. o A felnıtt ügyeleti ellátásban az elmúlt években 18-ról 12-re csökkent az ügyeleten, közvetlen betegellátással foglalkozó orvosok száma. Az alacsony bérezés, nyugdíj melletti megnövekedett adóteher következtében, utánpótlás hiányában, több részmunkaidıs ápolóval tudtuk csak biztosítani az ellátást. Szociális intézmények struktúrájának átalakítása április 1.-tıl a két Gondozási Központ összevonásra került, ezért a szervezeti felépítés a következık szerint alakul: Az İszirózsa Idısek klubja szeptember 1.-vel megszőnt feladatkörei és ellátotti csoportja beleolvadt a Bársonyszív Idısek klubjába. A Tungsram utcai gondozási központban október elseje óta üzemel az idıskorúak gondozóháza 50 férıhellyel. Az 50 férıhely kialakítását a tetıtér beépítésével oldották meg. Jelenleg 90%-os kihasználtsággal mőködik A profil tisztítása csak a véglegesen megüresedı Nyugdíjasházi lakások átalakítása után lehetséges. Jelzırendszeres házi segítségnyújtás kiépítésének célja az egészségügyi- és szociális ellátásra rászorulók folyamatos, és biztonságos ellátása, az ellátott otthonában történı gondozása ápolása, folyamatos figyelemmel kísérése, illetve azonnali, közvetlen kapcsolatba lépési lehetıség a krízishelyzetbe kerülı ellátottakkal októberében realizálódott a jelzırendszeres házi segítségnyújtás. A jelzırendszer 40 készülékkel maximális kihasználtsággal mőködik. Mindkét szolgáltatás segítésére létrehoztuk Diszpécserközpontot a Tungsram utcai telephelyen, így megvalósult a recepciós szolgálat is, ami biztonságosabbá tette az intézményben élık életét is.

5 5 A Szociális törvény januári módosítása a Szociális Információs Szolgáltatást kivette a kötelezıen ellátandó önkormányzati feladatok körébıl. A Családsegítı Szolgálat helyzetét vizsgálva: egyrészt a kis létszámú (7 fı) családgondozást végzı munkatárs jelentıs leterheltsége volt tapasztalható, másrészt egy olyan 2 fıs szolgáltatás jelenlétét, amely kevésbé tud több információt nyújtani az ügyfeleknek, mint amennyivel a családgondozóknak feladatkörükbıl adódóan alapvetıen rendelkezniük kell. A pályázatban vállalt 3 éves mőködtetést teljesítettük. A szervezet Képviselı-testület határozatával jóváhagyott átstrukturálásával, a Szociális Információs Szolgáltatás megszüntetésével annak 2 dolgozója azóta a családsegítés általános és speciális feladatainak elvégzésében vesz részt. Ezzel az intézkedéssel - amelynek semmilyen költség vonzata nincs egyensúlyt teremtettünk az elvégzendı feladatok, és azokat végzı munkatársak száma, leterheltsége között, célzottabban és hatékonyabban végezve a kliensekkel folyó segítı tevékenységet. 4. ) Az Újpest SZEI Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekjóléti Központtá alakítása augusztusában megtörtént, azóta az egység munkájába beépült új feladatokkal utcai szociális munka, kórházi szociális munka, készenléti ügyelet, kapcsolattartási ügyelet kiegészülve folyik a szakmai tevékenység. 5. ) A bölcsıdei férıhelyek számának növelésére jelentıs erıfeszítések történtek, ennek következtében évre, 540 fıre bıvült, s a további tervezés még 40 férıhelyet irányoz elı pályázati támogatás igénybevételével. 6. ) SZEI kötelezı feladatai a) Támogató szolgáltatás A Szociális és Egészségügyi Intézmény a évben támogató szolgálattal kötött szerzıdéssel nem rendelkezik, támogató szolgálattal kapcsolatban nem áll. A évben az Intézmény Gyermekszállításra vonatkozó ellátási szerzıdést kötött a. SZEÜ Szociális és Egészségügyi Közhasznú Társasággal (székhely: 1042 Budapest, Munkásotthon u ). A szerzıdés értelmében a SZEÜ Kht. vállalta, hogy az óvodás, valamint az iskoláskorú gyermekeket az adott oktatási intézmény és a SZEI irányítása alá tartozó Aranyhíd Gyermekek Átmeneti Otthona (1042 Budapest, Hajnal u. 15.), mint bentlakásos intézmény között szállítja. A szerzıdés a január 01.-tıl december 31.-ig terjedı idıszakra volt érvényes. A SZEÜ Kht.-val a támogató szolgáltatást 2009-re nem hosszabbították meg és más támogató szolgálattal sem kötöttek szerzıdést. Az Intézménynek a SZEÜ Kht.-val kapcsolatosan kizárólag csak gépkocsik bérbeadására vonatkozó érvényes szerzıdése van. Ezen gépkocsikat nem a fenti feladatok ellátásra bérli a SZEI. A SZEI keretein belül nem mőködik ilyen szolgáltatás. b.) Jelzırendszeres házi segítségnyújtás októberérıl a Tungsram utca 9. alatti Gondozási Központban mőködik. c.) Szociális információs szolgáltatás A Szociális törvény januári módosítása a Szociális Információs Szolgáltatást kivette a kötelezıen ellátandó önkormányzati feladatok körébıl.

6 januárjában önkormányzati határozattal megszőnt a Szociális Információs Szolgáltatás. Az ügyfelek ellátása ez által nem sérült, mivel a szociális, egészségügyi és ifjúsági információk nyújtása jogszabály elıírta és a napi munkavégzés során nélkülözhetetlen feladata a Szolgálatnak. Az Információs Szolgáltatás 2 munkatársa továbbra is alkalmazásban áll a családsegítés szakfeladatnál. 7./ A Képviselı-testület 2008-ban elfogadta Újpest Integrált Városfejlesztési Stratégiáját, amely a 18 akcióterület egyikeként kiemelten kezeli Újpest Városkapu térséget (benne, a feladatjegyzékben meghatározott Berda J. u.- Temesvári u. Bocskai U. Aradi u. által határolt területet). Elkészült a területre vonatkozó Kerületi Szabályozási terv is. A megjelölt dokumentumok hosszú távú célként nagyvárosias kaputérség és intermodális csomópont kialakítását, a közterületek rendszerének radikális átrendezését tőzik ki. Ugyanakkor a tulajdonviszonyok rendezetlensége és a fıvárosi beruházások késlekedése akadályozza a fejlesztést. 8. ) A lakás mobilizáció elısegítésére tett javaslat kidolgozása. Ugyan politikai konszenzus hiányában, és a rendelkezésre álló rendkívül szőkös lakásállomány miatt nem született egy a lakás mobilizációval külön foglalkozó önkormányzati norma, a Képviselı-testület Népjóléti és Lakásügyi Bizottsága számos elvi és egyedi döntéssel igyekezett elısegíteni azt, hogy a bérlakásban élık a teherbírásuknak és a család létszámának megfelelı nagyságú és minıségő lakásokba költözhessenek át. Ehhez az Önkormányzat a lakásfelújítások révén anyagi forrásokat is biztosított. A Családsegítı Szolgálat által nyújtott lakás mobilizációs program legfontosabb eleme lett volna, hogy a biztonságot garantáló cserék, adásvételek lebonyolításának teljes folyamatában az intézmény jogásza mőködjön közre, megakadályozandó, hogy a kényszerhelyzetbe került, saját érdekeiket képviselni nem tudó ügyfelek a lakásmaffia áldozatai legyenek. Az adás-vételek, lakáscserék lebonyolításának segítése céljából folyamatosan mintegy db, az ügyfelek és a Szolgálat közötti szerzıdést tartottunk nyilván. A szolgáltatás idıtartama (7 év) alatt kizárólag 2001-ben (12 db) és 2002-ben (1 db) köttettek az intézmény ügyvédje közremőködésével szerzıdések, így összesen 13 db. Az induláskori elképzelés mindenképp pozitívnak és adekvátnak tekinthetı, azonban az évek során a lakhatással kapcsolatos költségek drasztikus emelkedése, és anyagi helyzetük általános romlása miatt az ügyfelek eladósodása olyan hatalmas (gyakran több millió Ftos) méreteket öltött, amelyet ezzel a módszerrel segíteni már nem lehetett a felhalmozott tartozások rendezése érdekében. Hozzájárult ehhez az ingatlanpiaci kereslet-kínálat arányának mértéktelen eltolódása, és figyelembe veendı tény, hogy ezek a nagy összegő adóssággal terhelt lakások elhanyagolt állapotuk, lelakottságuk miatt kiszorultak a piacképes ingatlanok körébıl. Mindezek mellett érthetı és méltányolható törekvés a lakáshoz, a megszokott lakhatáshoz, környezethez való érzelmi ragaszkodás is, ami nehezíti az attól való megválást, fıleg az idısebbek esetében. A fenti körülményekbıl adódó eredménytelensége miatt a szolgáltatás Képviselı-testületi határozat alapján 2008 májusától megszőnt. 9. ) A Foglalkoztatási Csoport a vizsgált idıszakban pályázaton nem vett részt.

7 7 I/IV. A jövıkép megfogalmazása 1) Demográfiai prognózisok Az elmúlt néhány évben jelentıs mennyiségő új lakás épült Újpesten, melyekbe döntıen fiatal generáció költözött, s ennek következtében emelkedett a bölcsıdés korú gyermekek száma. Ez az ellátások, szolgáltatások tervezésénél, szervezésénél a jövıre nézve szükségessé teszi a gyermekek, fiatalok helyzetének fokozott figyelemmel kísérését. Az Európa egészére érvényes általános öregedési folyamat Magyarországon is jellemzı. Míg a demográfiai öregedés, a korstruktúra romlása a maga átütı társadalmi hatásaival kedvezıtlen folyamatot jelenthet, az életkor meghosszabbodása nagyon is pozitív jelenség. Amennyire örvendetes jelenség az életkor meghosszabbodása, annyira válik egyre felelısségteljesebb társadalmi kötelezettséggé az élet megfelelı minıségének, (egészségi állapot, mindennapi aktivitás, életmód, közérzet) az egészségnek és aktív életnek minél hosszabb ideig való fenntartása, biztosítása. Cél: az esélyegyenlıség alapján az eddigi ellátási formák típusait magas színvonalon tartani gondozóházi férıhelyek bıvítése 2) Munkaerıpiaci tendenciák A ıszén kezdıdı gazdasági világválság negatív hatására a foglalkoztatottak számának visszaesése Magyarországon egyértelmően IV. negyedévét követıen gyorsult fel A foglalkoztatás szempontjából továbbra is hátrányosabb helyzetben vannak az idısebbek (már 40 év felett), az alacsony- vagy nem piacképes végzettséggel rendelkezık, a gyermekesek, mindezeken belül is különösen a nık és a roma lakosság. A munkanélküliség a pályakezdıket fenyegeti a legsúlyosabb pszichés és szociális sérülésekkel, ugyanakkor a fiatal korban van a legnagyobb esély a munkanélküliségre predesztináló paraméterek javítására is. A szociológiai vizsgálatok egybehangzóan azt bizonyítják, hogy a munkanélküliségi arányok szoros összefüggésben vannak az iskolai végzettséggel. A középkorúak kerültek a legreménytelenebb helyzetbe, hiszen koruknál fogva nehezen tudnak igazodni a változó követelményekhez, szakképzettségük - ha van - egyoldalú, továbbképzésre, átképzésre már nehezen szánják rá magukat. Többségük évtizedes munkaviszonyt tudhat maga mögött, s nincs stratégiája arra, hogy miként kerülhetne ki ebbıl a helyzetbıl. Szakemberek szerint a munka nélkül eltöltött egy év után rohamosan csökken az elhelyezkedési esély. Mentálisan is megviseli az eddig biztosnak hitt, (még ha oly alacsony is) egzisztencia megrendülése és ebben a korban már gyakran jelentkeznek egészségügyi problémák, amik a fizikai munkavégzést lehetetlenné teszik. Nehéz a hajléktalanok álláshoz juttatása is, valamint igen szerény lehetıségeik vannak a megváltozott munkaképességőeknek.

8 8 A részfoglalkoztatásúak, a gyermekes anyák is veszélyeztetettek, könnyen kikerülhetnek a munkahelyükrıl. A marginalizálódás elkerülése érdekében nem elég a munkanélküliek passzív ellátásának biztosítása, hanem aktív eszközökkel kell elısegíteni visszakerülésüket a foglalkoztatottságba. Ennek alapvetı formája a munkaközvetítés, amely területen a kerületi kirendeltségnek vannak szinte egyedüli lehetıségei. A munkaügyi központokon kívül nem jött létre más intézményrendszer, a központok viszont csak a probléma egy szeletével foglalkoznak. A munkanélküliek érdekérvényesítési, jogi, szociális, mentálhigiénés támogatását komplex egységben csak a családsegítık képesek biztosítani, hozzásegítve ıket a végleges lecsúszás, a deviancia felé sodródás, a családi széthullás elkerüléséhez, így fenntartani a munkaerıpiacokon való újramegjelenés esélyét számukra. Aktív eszközként igen hatékonynak bizonyul a továbbképzés és az átképzés. A munkahelyteremtés támogatására irányuló közhasznú munkavégzés célja, hogy átmeneti foglalkoztatást nyújtsanak azoknak, akik hosszabb ideje nem képesek munkahelyet találni. Ennek keretében egyrészt a helyi közösség számára hasznos munkát végeznek, fıleg kommunális jellegő, vagy infrastruktúrát megújító tevékenységükkel, (óvodákat takarítanak, parkot gondoznak, kisebb felújításokat végeznek), másrészt a munkába állás megtartja a tartósan munkanélkülieket a munkaerıpiacon. Ez azonban csak ideiglenes munkalehetıség, a közhasznú munkában résztvevık többsége rendszerint ismét munkanélküli lesz, egyes esetekben pedig el is veszíti kapcsolatát a munkaügyi központtal. Ennek egyik oka, hogy általában szakképzetlen munkaköröket kínálnak, ami nem javítja a résztvevık szakképzettségét, és ennek megfelelıen nem növeli rendes állás megszerzésének esélyét. Továbbá a program keretében kínált munkahelyek gyakran szezonális vagy ideiglenes jellegőek, így a munkáltató nem képes vagy nem hajlandó a résztvevıket átvenni állandó állományába. A megoldás az lehetne, ha a közmunkát szakképzéssel és a munkahelykereséshez nyújtott támogatással kombinálnák. A munkahely-teremtési programok között nagyobb figyelmet érdemelnének az önfoglalkozást megteremtı kezdeményezések. Sok függ attól, hogy az új vállalkozást megindítani kívánó munkanélküliek számára rendelkezésre állnak-e a megfelelı pénzügyi és egyéb üzleti szolgáltatások. Igen nehéz a csökkent munkaképességőek foglalkoztatásának megoldása. İk azok, akik egészen biztosan a leépítettek között vannak, még akkor is, ha teljes értékő munkát tudnak végezni. S ha egyszer munkanélkülivé váltak, szinte bizonyosra vehetı, hogy egyéb hátrányaik mellett ez állandó státuszuk lesz. A rehabilitációs foglalkoztatás keretében jelenleg csak a Szociális Foglalkoztatónak van lehetısége munkát adni a valamilyen fogyatékossággal élıknek. Munkaerı van, csak a megrendelések alacsony volumene szab határt a termelésnek. Hosszútávon megnyugtató megoldást nyújthatna a jövıben, különösen ennek a rétegnek a távmunka feltételeinek bevezetése. 3) A lakhatással kapcsolatos középtávú várakozások és célkitőzések A korábbi koncepció várakozásaihoz képest az eltelt két esztendı alatt nem történt lényeges változás, a fı prioritások továbbra is a kereslet és a kínálat összhangjának megteremtése, a lakóterületi rehabilitáció, valamint a bérlakások arányának növelése. Hangsúlybeli eltolódás annyiban észlelhetı, hogy a gazdasági világválság következtében az elsı szempont már nem csak az önkormányzati lakások, hanem a magán és önkormányzati lakások relációjában is

9 9 felmerül. Szintén a világválság hozadéka a magánerıs lakásépítések visszaesése, és ehhez képest a bérlakások felértékelıdése. a) Kereslet-kínálat összehangolása A tárgyidıszakban Újpesten folytatódott a magánerıs lakásépítési folyamat. Ugyanakkor továbbra is igazak az elızı koncepció azon megállapodásai, hogy Budapest és ezen belül Újpest lakáspiacát is jellemzıen a kismérető lakások uralják, ugyanakkor várható, hogy elsısorban a fecskeházakból kiköltözı, és a gyermekvállalás révén bıvülı családok részérıl fokozott igény mutatkozik majd a nagyobb alapterülető lakások iránt. Ezt az igényt a jelenlegi kínálat nem tudja kielégíteni, ezért ösztönözni kell a nagyobb alapterülető lakások építését. A XXI. században elvárható, normális létfeltételek megteremtése érdekében, elı kell segíteni a lakásállomány minıségi javulását a még mindig jelentıs számú szükség-, illetve komfort nélküli lakások felszámolásával. A megfelelıen koordinált lakásmobilizáció eszközével fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a családok a család létszámához igazodó, ugyanakkor általuk fenntartható nagyságú lakásokban éljenek. Azzal, hogy 2008 októberétıl a gazdasági világválság Magyarországra is begyőrőzött, leginkább az ingatlanpiac került válságba, a hitelfeltételek szigorodása miatt számos új lakás eladhatatlanná vált, építıipari vállalkozások csıdhelyzetbe kerültek, és jelentıs visszaesés tapasztalható az új beruházások terén. Példa erre a Károlyi Városközpont, amely a jelentıs számú lakásállomány bıvülés mellett kulturális célokat is szolgált volna. A válság következtében a projekt nem folytatódhatott, a kulturális célok kiestek a programból, s üres, eladatlan lakások jelzik, hogy a lakosság nem tudja megfinanszírozni a számára szükséges lakhatási lehetıségeket. Ezen probléma kezelése meghaladja egy fıvárosi kerület lehetıségeit, ugyanakkor a kormányzati intézkedések egyelıre nem bizonyultak hatékonynak. b) Lakóterület-rehabilitáció Újpest lakásállományának jelentıs részét teszik ki a gazdaságosan fel nem újítható, bontásra érett, régi építéső lakóházak, illetve a szintén korszerőtlen panellakások. Ott, ahol a lakóépületek állaga további társadalmi problémákat (szubkultúrálódást, szlömösödést) is generál, célszerő minél elıbb a Fıvárosi Önkormányzattal is együttmőködve és Európai Uniós forrásokat is felhasználva városrész-rehabilitációs programot kidolgozni. c) Szektor-semleges lakásbérlés A gazdasági világválság következtében jelentkezı lakáshitel-törlesztési problémák (amelyek számos család esetében a tulajdon elvesztését és kilakoltatást vontak maguk után), újra ráirányították a figyelmet a bérlakás állomány szőkösségére. Ehhez képest január 1-jén Újpesten a lakások mindössze 5,7%-a volt önkormányzati tulajdonban. Az önkormányzati bérlakásoktól való idegenkedés, bizalmatlanság a válság következtében enyhült, a társadalom jelentıs része rádöbbent arra, hogy a hitelbıl szerzett lakástulajdon nem jelent nagyobb garanciát a lakhatás tartósságára, mint az önkormányzattól való lakásbérlés. Ugyanakkor a megnövekedett keresletet amely most már valóban változatos anyagi teherbírású rétegek részérıl jelentkezik a jelzett szőkös kínálat nem képes kielégíteni. Ugyan törvényben illetve kormányrendeletben az állam lehetıséget biztosít az Önkormányzatoknak kedvezményes hitel felvételére lakásépítéshez illetve vásárláshoz, az önkormányzatok jelentıs része, köztük Újpest is, a várható költségvetési megszorítások miatt tartózkodik a hitelfelvételektıl.

10 10 4) Az egészségügyi és szociális kapacitásokról a) Az Önkormányzat egészségügyi alapellátására vonatkozó jogszabályai: évi LXV. tv. a helyi önkormányzatokról évi CLIV. tv. az egészségügyrıl évi II. tv. az önálló orvosi tevékenységrıl Alapellátási feladatok: háziorvosi ellátás ügyeleti szolgálat, védınıi szolgálat, ifjúság-egészségügyi szolgálat, fogorvosi szolgálat A évi szolgáltatástervezési koncepció szerint Újpest egészségügyi kapacitása elegendı a biztonságos ellátás nyújtásához, bıvítése nem indokolt. o Akkor is és most is a háziorvosi praxisok kritikus pontja, hogy jelentıs részük nem tudja/akarja biztosítani az uniós normákat. Az ellátás kiszerzıdésre került, kötelezettségük az Önkormányzat felé, ill. az ÁNTSZ felé van, az ellátás szakmai tartalmáról a SZEI felé nincs visszajelzés. Évek óta jelentıs terhet jelent, hogy a Gazdasági Bizottság 150/1999. (XII. 7.) határozata alapján az Újpest SZEI által használt ingatlanok kezelési jogát is megkapta, amelyek jelentıs részében a háziorvosi rendelık találhatóak, ennek ellenére ebben az évben is csak részben hagyták jóvá az intézményünk által az ingatlanokra betervezett karbantartási, üzemeltetési kiadás költségeit, emiatt az épületek állaga így a háziorvosi rendelıké is - folyamatosan romlik. A SZEI gazdálkodását az is nehezíti, hogy a jelenleg üresen álló orvosi rendelık helységeinek közüzemi költségeit is Intézmény fedezi. o A védınıi szolgálatnál június 1.-tıl jogszabályváltozás következtében kettévált az ellátás iskola-egészségügyi, és területi ellátásra. Ez utóbbiban szeptember 1.-tıl huszonnyolc területi védını dolgozik szeptember 01.-tıl a gyermeklétszám változása miatt Önkormányzati határozat alapján 30 területi védınıi körzet mőködik. o Az iskola-egészségügy alulfinanszírozott. A két évvel ezelıtti ellátási forma az általános iskolákban, 12 évfolyamos iskolákban és az egyházi általános iskolákban házi gyermekorvos, a középfokú oktatási intézményekben, valamint az alapítványi általános iskolában ifjúsági orvos látja el az iskolaorvosi feladatokat nem változott, kiváltásuk fıállású orvosok foglalkoztatásával nem valósult meg. Ennek oka valószínőleg a közalkalmazotti bérekben keresendı. o Budapest Fıváros Önkormányzata, valamint a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzata megállapodása alapján, október 1-jétıl IV. ker. Önkormányzata átvette a kerületi felnıtt,- valamint gyermekfogászati ellátást a Károlyi Sándor Kórház és Rendelıintézettıl. A feladat ellátásával az Önkormányzat a SZEI-t bízta meg. Az ellátás átvételével a Kórház térítésmentesen átadta a SZEI részére a fogászat tárgyi eszközeit. Az eszközök mőszaki állapotáról általánosan elmondható, hogy elavult,

11 11 folyamatosan pótlásra szorul. Legnagyobb problémát a korszerőtlen fogászati és kezelıegységek jelentik, amelyek mőködıképessége jelenleg biztosított, azonban cseréjük a közeljövıben már nem kerülhetı el. A felnıtt fogászati ellátás a Galopp utcai rendelıben, a gyermekfogászat a Bp. IV. Jókai u. 1. gyermek szakrendelıben, valamint a Bp. IV. Galopp u. 6 sz. alatti a rendelı komplexumban üzemel. Eddig a gyermekfogászati ellátás 2 telephelyen 5 fogorvos és 9 asszisztens közremőködésével valósult meg. 10 OEP szerzıdéssel rendelkezı gyermekorvosi praxisból, öt praxist helyettesítéssel láttak el a fogorvosok. A felnıtt fogászati ellátásban 3 OEP szerzıdéssel rendelkezı fogorvosi praxisból, egy praxist helyettesítéssel láttak el a fogorvosok. A 440/2009.(X. 23.) sz. önkormányzati rendelet alapján a helyettesítéssel megoldott praxisok megszüntetésre kerültek. A hat fogorvos a kerület gyereklétszámához önmagában kevés lehet, de a jelenleg érvényben lévı törvények /degresszió/ és a gazdaságosság szempontjait átgondolva célszerő döntést volt hozni a meglévı praxisok rendezését illetıen. Jelenleg a SZEI és a gyermekfogászat számára is gondot jelent a Jókai utcai telephely helyzete. A Károlyi Sándor Kórház március 8-ával a hatáskörébe tartozó szakrendeléseket elköltöztette az épületbıl, és abban kizárólag a gyermekfogászat maradt. Így az épület teljes fenntartási, üzemeltetési költsége a SZEI-t terheli, amely összeg az OEP finanszírozásból nem fedezhetı. Ezen kívül az ingatlan elavult állapota szükségessé tett és tesz olyan karbantartási feladatokat, amelyek szintén extra költségként jelentkeznek. A Károlyi Sándor Kórház az idei főtési szezonban már nem tudja a kazán karbantartását vállalni. Az önkormányzattal megindult az egyeztetés egy új három munkahelyes rendelı kialakításáról. o A felnıtt ügyeleti ellátás nehézségek árán ugyan, de biztonságosan fenntartható. Az új szabályok, valamint az uniós munkaidı és a bérek miatt kezd elégtelenné válni a személyi feltételek biztosíthatósága. Emelkedik a kiszolgáltatottság olyan hatásoknak, amelyek az orvosi tevékenységtıl, annak mikéntjétıl függetlenek. Ilyen okokból is szaporodik a szakdolgozók, orvosok vonatkozásában keletkezett hiány. Az elmúlt években 18-ról 12-re csökkent az ügyeleten, közvetlen betegellátással foglalkozó orvosok száma. Az alacsony bérezés, nyugdíj melletti megnövekedett adóteher következtében, utánpótlás hiányában, több részmunkaidıs ápolóval tudtuk csak biztosítani az ellátást. Összefoglalva az egészségügy területén nem a kapacitás, hanem a források bıvítésére lenne szükség az ellátás szakszerő, zavartalan biztosításához.

12 12 b) Az Újpesten meglévı szociális szolgáltatások kapacitása İszi Fény Integrált Gondozási Központ április 1.-tıl a két Gondozási Központ összevonásra került, ezért a szervezeti felépítés a következık szerint alakul: Az İszirózsa Idısek klubja szeptember 1.-vel megszőnt feladatkörei és ellátotti csoportja beleolvadt a Bársonyszív Idısek klubjába. A Tungsram utcai Gondozási Központ esetében célszerő lenne a profiltisztítás. A Nyugdíjasház bérlakásai iránt egyre kisebb az érdeklıdés, azok gondozási tevékenység céljára történı kihasználásával kialakítható egy komplex, szakellátást is biztosító intézmény-egység, amely egymásra épülı alapellátásokat, ápolási-gondozási feladatokat, átmeneti elhelyezést valósíthatna meg. A Tungsram utcai gondozási központban október elseje óta üzemel az idıskorúak gondozóháza 50 férıhellyel. Az 50 férıhely kialakítását a tetıtér beépítésével oldották meg. Jelenleg 90%-os kihasználtsággal mőködik A profil tisztítása csak a véglegesen megüresedı Nyugdíjasházi lakások átalakítása után lehetséges októberében realizálódott a jelzırendszeres házi segítségnyújtás. A jelzırendszer 40 készülékkel maximális kihasználtsággal mőködik október és július között, 79 riasztás történt, ebbıl 18-szor kellett intézkedni.(orvos, mentı) Mindkét szolgáltatás segítésére létrehoztuk Diszpécserközpontot a Tungsram utcai telephelyen, így megvalósult a recepciós szolgálat is, ami biztonságosabbá tette az intézményben élık életét is. A Király utcában megüresedett nyugdíjasházi lakások jelenleg üresen állnak. Tekintettel arra, hogy több kerület is érdeklıdik az átmeneti otthoni férıhelyei iránt, ellátási szerzıdést az elırejelzések alapján kb. 20 férıhelyre lehetne kötni, ezért kezdeményeztük és a Képviselı Testülettıl engedélyt kaptunk egy gondozási központ létrehozására. Ez további biztos bevételt jelentene a SZEI számára. Az étkeztetés, és a házi segítségnyújtás jelenlegi formája nem elégíti ki a jelentkezı igényeket, mivel a 8-16 óráig tartó idıszakon túlmenıen, és a hétvégi napokon felmerülı gondozási szükséglet ilyen formán nem kielégíthetı. Nagy igény mutatkozik a házi szociális gondozás keretén belül a hétvégi, illetve folyamatos gondozásra. Ezt azonban csak két mőszakos munkarenddel lehetne megoldani. Az ehhez szükség személyi és tárgyi feltételekre a SZEI-nek nincs anyagi forrása, ez csak az önkormányzat további anyagi támogatásával oldható meg. A koncepcióban megfogalmazott Rózsa utcai Idısek Klubjának - a csökkenı tendenciát mutató szolgáltatások miatti - megszüntetése esetén felszabaduló kapacitást más, hiányzó ellátási forma, így elsısorban a pszichiátriai betegek nappali, és közösségi ellátásának biztosítására célszerő fordítani, nem valósult meg sem a SZEI által, sem kiszerzıdéssel. Ennek valószínőleg a legfıbb oka, hogy a feladat szakmai terve nem került kidolgozásra, illetve a feladat megvalósításának kb. 300 m 2 helyigénye és kialakításának komoly anyagi vonzata van.

13 13 Gyermekjóléti Központ A Gyermekjóléti Szolgálat 1997 óta mőködik a SZEI keretein belül augusztusában Gyermekjóléti Központtá alakult át. Ezzel a 2007-es Szolgáltatástervezési koncepcióban leírt a gyermekvédelmi intézmények fejlesztésére vonatkozó elıírása teljesült. A Központtá alakítás négy új szolgáltatásának (utcai és lakótelepi szociális munka, kapcsolattartási ügyelet, kórházi szociális munka, készenléti szolgálat) bevezetése az egész intézmény mőködését megváltoztatta, kiterjesztette. A szolgáltatások összerendezése, a szakemberek team munkája, az új kapcsolatok megszervezése hatékony együttmőködést igényeltek, a Szolgálaton belül, az intézmény egységeivel, a hivatali szervezettel, a jelzırendszer tagjaival, valamint a szakterületen tevékenységet végzı civil és egyházi szervezıdésekkel. A jogszabályi feltételek szerinti mőködés biztosítása nagyobb arányú humán fejlesztést kívánt, hiszen az esetszámok növekedése, a prevenció szükségessége, és a professzionális szakmai munka ezt megköveteli. A SZEI az elıírt létszámot biztosította, azaz az önkormányzattól engedélyt kért és kapott létszámbıvítésre. Aranyhíd Gyermekek Átmeneti Otthona november hónapban kezdte meg mőködését. Az akkori elképzeléseknek megfelelıen családok és gyermekek átmeneti otthonaként kívánta mőködtetni Újpest Önkormányzata. A felújított épület is ennek megfelelıen került kialakításra. Mivel a korábbi irodaépület alapadottságait megváltoztatni nem tudták, így az elsı emelet és a második szint (a tetıtérben) egy légtérben, egy folyóson közelíthetı meg, ezért a kialakítás után az önkormányzat úgy döntött, hogy a családok átmeneti otthonát nem kívánja itt mőködtetni. Ezért ebben az épületben, 2000-ben a Gyermekek Átmeneti Otthona kezdte meg a mőködését. Az elsı mőködési engedélyt 36 fıs gyermeklétszámra és ennek a törvényi elıírásoknak megfelelı felnıtt létszámra kérték meg. Mivel a beindulás utáni két évben a létszám nem érte el és nem is közelítette meg a 36 fıs gyermeklétszámot, ezért Újpest Önkormányzata takarékossági okok miatt 12 fıs gyermekcsoportra módosítatta a mőködési engedélyt. A továbbiakban és jelenleg is eszerint mőködik az otthon. Az épület, amelyben az átmeneti otthon elhelyezésre került, háromszintes. A földszinten elhelyezett irodák és étkezési funkciókkal ellátott helységek több gyermek elhelyezését is ellátná, az elsı szint 12 férıhelyre maximálisan kihasznált. A tetıtéri szint mivel családok átmeneti otthonának készült teakonyhával, nappalival ellátott. Ezt a szintet csak akkor használják, ha létszámunk 12 fınél nagyobbra emelkedik. Ez évente kétszer fordul elı. A tetıtérben, egy helységben raktározási, ruhaszárítási feladatokat látnak el. A tetıtéri szint így folyamatosan nincs kihasználva.

14 14 A Gyermekek Átmeneti Otthonában évtıl ellátási szerzıdés alapján elhelyezésre kerülnek a IV. kerületi gyerekek mellett a XV. és a XVI. kerület rászoruló gyermekei is. A három kerület együttesen adja az átlag 12 fıs gyermekcsoportot. A koncepció szerint a Gyermekek Átmeneti Otthonának további mőködtetése átgondolásra szorul, és az akkori és jelenleg is fennálló, kedvezıtlen helyzetre az alább lehetıségek átgondolását javasolták: az épület kihasználtságát alapul véve a Gyermekek Átmeneti Otthona mellett az emeleten a Családok Átmeneti Otthonának létrehozása (ez az ellátási forma a IV. kerületben nem biztosított), Ez sajnos nem valósult meg, hiszen már 2000-ben (az átadáskor) is elvették ezt a lehetıséget. Jelenleg ez a feladat külsı szolgáltatóval ellátási szerzıdés kötésével megoldott. Ennek ellenére szakmailag indokolt lenne ezt újra átgondolni. Sok esetben a gyermeket elszakítják a családtól, mivel a családok számára nincs lehetıségünk ellátást biztosítani, pedig a családok együtt maradása esetenként hamarabb rendezné gondjaikat. a Gyermekek Átmeneti Otthonának elhelyezése egy kisebb épületben, csak a IV. kerületi gyermekek részére, Az ezt megvalósítandó kezdeményezésnek nincs nyoma a SZEI irattárában. Az önkormányzati tulajdonban lévı helyiségek áttekintése után a feladat nem kivitelezhetetlen, azonban jelentıs anyagi ráfordítást igényel. a IV. a XV. és a XVI. kerület gyermekeinek nagyobb létszámban (36 férıhely) való elhelyezése a jelenlegi helyszínen, közös mőködtetésben, akár önálló intézményként. Befogadott gyermekek száma kerületenként Kerület I. félév IV XV XVI Az átmeneti otthonban eltöltött idı: Idıszak (%) (%) I. félév (%) 3 napnál több, de 1 hónapnál kevesebb 1 hónapnál több, de félévnél kevesebb félév 55 félévnél több, de egy évnél kevesebb 1 évnél több 4 1 0

15 15 A fenti adatok az elmúlt három évrıl szemléltetik, hogy a 36 férıhely még a három kerület közös önálló intézményként való mőködtetésében sem lenne kihasználva. További kerületek bevonása és/vagy az épület emeletének egyéb kihasználására szükséges egy újabb több verziós koncepció kidolgozása. Családsegítı Szolgálat Az Újpest SZEI Családsegítı Szolgálata jelentıs létszámhiánya ellenére biztosítja a számára törvényileg szabott feladatok ellátását. A szervezeti struktúra átalakításával a szeptemberében indult, 3 éves mőködést felmutató Szociális Információs Szolgáltatás (melyet a Szociális törvény januári módosítása törölt a kötelezıen ellátandó önkormányzati feladatok sorából) Képviselı-testületi döntéssel kikerült a szolgáltatások körébıl, s ezen a feladaton dolgozó 2 munkatárs az óta a családsegítés általános és speciális feladatainak elvégzésében vesz részt. Az ellátás ez által nem szőkült, mivel az itt dolgozók számára alapvetı munkaeszköz a sokrétő információk birtoklása és közvetítése a kliensek felé. A lakás mobilizációs program 7 évig mőködött, amelynek létrejöttekor eltervezett célja volt azok segítése, akiknek tartozásai oly nagymértékőek, hogy az adósságkezelési támogatások, és/vagy a saját jövedelmeik nem elegendıek a rendezéshez, s csak a lakás eladása, és/vagy kisebbre cseréje, az ebbıl keletkezı értékkülönbözet fordítható adósságrendezésre. A program legfontosabb eleme lett volna, hogy a biztonságot garantáló cserék, adásvételek lebonyolításának teljes folyamatában az intézmény jogásza mőködjön közre, megakadályozandó, hogy a kényszerhelyzetbe került, saját érdekeiket képviselni nem tudó ügyfelek a lakásmaffia áldozatai legyenek. A szolgáltatás idıtartama (7 év) alatt kizárólag 2001-ben (12 db) és 2002-ben (1 db) köttettek az intézmény ügyvédje közremőködésével szerzıdések, így összesen 13 db. Így az induláskori mindenképp pozitívnak és adekvátnak tekinthetı elképzelés nem hozott felmutatható eredményt, és a szolgáltatás Képviselı-testületi határozat alapján 2008 májusától megszőnt április 1-jétıl jelentısen változott az aktív korúak ellátása - koruktól, munkaképességüktıl függıen kettévált az addig rendszeres szociális segélyezettek köre - rendszeres szociális segélyben, és a rendelkezésre állási támogatásban részesülıkre. Ennek megfelelıen az Út a munkához program keretében átalakult a Szolgálat kliensköre, amelyet ez idı után döntıen a rendszeres szociális segélyben részesülı személyek alkotnak Az aktív korú, rendszeres szociális segélyben részesülı személyek folyósításának feltétele, hogy a települési önkormányzat által kijelölt szervvel a kerületben a Családsegítı Szolgálattal együttmőködni kötelesek. Az RSZS ügyfelek foglalkoztatást vállalni nem kötelezettek (bár az önkormányzattal kötött szerzıdésük esetén erre lehetıségük van), így a számukra nyújtandó segítı folyamat tartalmi elemei az egyéni képességfejlesztéshez, egészséges és kiegyensúlyozott életvezetéshez, illetve igénye szerint munkavégzésre való felkészüléshez szükséges tanácsadás. A rendelkezésre állási támogatásban részesülı személyek a Munkaügyi Központ Kirendeltségével kötelesek együttmőködni.

16 16 Az álláskeresési megállapodásban az állami foglalkoztatási szerv a személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodóan elıírhatja a családsegítı szolgálattal való együttmőködést, amely kiterjedhet az egyéni képességeket fejlesztı vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetıleg a munkavégzésre történı felkészülési programban való részvételre is. E célból szükséges a Kirendeltség és a Családsegítı Szolgálat közötti írásos együttmőködési megállapodás sajnos ez a mai napig nem jött létre. Az elmúlt évben igen jelentısen nıtt a Szolgálatot felkeresı, döntıen súlyos anyagi nehézségeket problémaként hordozó - így az adósságok rendezését és a munkanélküliséget megoldó lehetıségekben érdekelt - ügyfelek száma. Humánerıforrás tekintetében a Szolgálat jelenlegi létszámával (12 fı alkalmazott és 2 fı vállalkozó részmunkaidıben) csak az alapfeladatok szakszerő ellátására képes, további munkaerı szükséges a megnövekedett feladatok elvégzéséhez novemberében, a törvényességi ellenırzés keretében a Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Családsegítı Módszertani Csoportja végzett ellenırzését. Megállapításai szerint a Szolgálat szakmai tevékenysége megfelel a jogszabályi követelményeknek, viszont kifogást emelt a jelentıs létszámhiányt (14 fı) tekintetében, melynek következménye akár a mőködési engedély megvonása is lehet. Népességváltozási adatok II. FEJEZET Helyzetértékelés II/I. Demográfiai helyzetkép Születés Házasságkötés Halálozás A lakónépesség megoszlása Lakónépesség Férfi Nı Együtt

17 17 A lakónépesség megoszlása Lakónépesség Férfi Nı Együtt Fentiekbıl látható, hogy Újpest lakónépességének alakulásban az elmúlt idıszakban jelentıs változás nem történt, a népesség változásai és megoszlása állandósulni látszanak, melyben közel azonos számban szerepelnek a 18 év alattiak és a 60 évesek, illetve annál idısebbek. II/II. Lakáshelyzet, lakhatás A lakásállomány alakulása és tulajdon szerinti összetétele magántulajdon önkormányzati összesen Lakásállomány alakulása Lakásszám Év önkormányzati magántulajdon Újpesten az elmúlt tíz esztendıben mind a magánerıs, mind az önkormányzati beruházással épített lakások száma meghaladta a fıvárosi átlagot. A Széchenyi Terv keretében 2002-ben épített, illetve átadott 238 db költségalapon meghatározott lakbérő bérlakás, továbbá egy egykori munkásszállóban kialakított 50 db fiatal házasok (élettársak) számára bérbe adott ún.

18 18 fecskeházi lakáson túl az Önkormányzat az elmúlt években nem épített újabb lakásokat. Az önkormányzati tulajdonú lakások aránya a teljes lakásállomány viszonylatában a fentiek miatt csökkenı tendenciát mutat. 1. Az ingatlanárak alakulása (ezer Ft/m2-ben) Használt lakások Új építéső lakások Lakásárak alakulása 400 Ár (ezer Ft/m2) Év Használt lakások Új építéső lakások 2. Magánszemélyek lakáshitel-törlesztésének támogatása Az Önkormányzat 2009 tavaszán szembesült azzal a problémával, hogy a gazdasági világválság során nagyszámú újpesti család nem tudta fizetni a jelzáloggal terhelt magáncélú kölcsönének a devizaárfolyam megváltozása miatt megemelkedett törlesztı részleteit, és emiatt sokan elveszítették a lakástulajdonukat. Tekintettel arra, hogy azt észleltük, hogy a probléma megoldásául kínált kormányzati intézkedések alkalmatlanok, az érintetteknek nem jelentenek valódi segítséget, Újpest Képviselı-testülete megalkotta az átmenetileg nehéz helyzetbe került családok lakáshitel-törlesztéseinek támogatásáról szóló 25/2009. (X. 01.) számú rendelet, ezzel a Fıvárosban elıször kínálva pénzügyi segítséget a lakáshitelek törlesztéséhez. A jogszabály alapján kiírt elsı pályázat lebonyolítása folyamatban van. Ugyanezen ügyfélkör számára az Önkormányzat ingyenes jogi és pénzügyi tanácsadást is biztosít. 3. Az Önkormányzat és az ÚVZRT ingatlanállománya a.) december 31-én az Önkormányzati lakásállományból az Újpesti Vagyonkezelı Zrt. tulajdonában 1495 db apportált lakás, az Önkormányzat közvetlen tulajdonában pedig 1187 db lakás volt.

19 19 b.) Az önkormányzati lakásállomány funkció szerinti megoszlása: - az önkormányzat a régi építéső, illetve panelos technológiával készült lakásait szociális alapú bérleti díj elıírása mellett hasznosítja. Az ebbe a kategóriába tartozó megüresedett lakásokat pályázati alapon vagy a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság méltányossági döntése alapján a kötelezı feladatok ellátására használja fel, vagy rászoruló családok részére adja bérbe. - a Széchenyi Terv keretében épült 238 új lakás részben költségalapon meghatározott, részben piaci alapú lakbér elıírásával kerül bérbeadásra, pályázati alapon, illetve a városrendezési feladatok végrehajtása érdekében. - az Önkormányzat tulajdonában lévı 65 db nyugdíjasházi lakás iránt egyre kisebb érdeklıdés mutatkozik, a Képviselı-testület döntése nyomán a megüresedı férıhelyek átalakításra kerülnek gondozóházi férıhelyekké. - az Önkormányzat nagy érdeklıdés és a bérlık elégedettsége mellett üzemelteti az ún. fecskeházat. A 2002-ben egy korábbi munkásszállóból kialakított fiatalok garzonháza 50 db alacsony bérleti díj mellett bérbe adott lakást foglal magába, ahol a beköltözı fiatal házasok (élettársak) 5 éves bérleti szerzıdést kötnek, egyidejőleg pedig részt vesznek egy lakás-élıtakarékossági programban. A lakások bérbe adása pályázat keretében történik, amelyre rendszerint sokszoros a túljelentkezés. 4. Bérlakások elidegenítése Újpest Önkormányzatának Képviselı-testület december 5-én módosította az önkormányzat tulajdonában lévı bérlakások elidegenítésérıl szóló rendeletét. Egyes eljárási-döntéshozatali módosításokon túl, a rendeletmódosítást következményeként lényegesen megemelkedett a bérlık által fizetendı vételár. A jogszabály évi újabb módosítása az összkomfortos és komfortos lakások vonatkozásában tovább növelte a bérlı által fizetendı vételárat, továbbá a Városfejlesztési Koncepció által meghatározott akcióterületeken lévı lakások elidegenítésérıl szóló döntést kizárólag a Gazdasági Bizottság hatáskörébe utalta. A hatályos szabályozás értelmében amennyiben a bérlı egy összegben kívánja megvásárolni az általa addig bérelt lakást, úgy összkomfortos és komfortos lakások esetében a lakás forgalmi értékének 80%-át, egyéb komfortfokozatú lakások esetében pedig 50%-át köteles megfizetni. Részletfizetés választásakor a vevı csak akkor jogosult 10%-os vételárkedvezményre, ha a rendelet szerinti leghosszabb (25 éves) törlesztési futamidınél legalább 5 évvel rövidebbet választ. A rendelet 2005-ös megváltozását követıen megnövekedett az Önkormányzathoz benyújtott lakásvásárlási kérelmek száma, ugyanakkor a legtöbb esetben pozitív önkormányzati válasz ellenére statisztikailag jelentıs eltérés a ténylegesen megkötött adásvételi szerzıdések esetében nem érzékelhetı ban a tendencia is megváltozott, lényegesen csökkent a lakásvásárlások száma, ami az újabb rendeletmódosítás, valamint a gazdasági válság hatására várhatóan tartósan alacsony is marad. (2005-ben 27 db, 2006-ban 33 db, 2007-ben 37, 2008-ban 10 lakás értékesítésére került sor.) 5. Fiatal házasok támogatása a) Az Önkormányzat 2002-ben 50 db fecskeházi lakást adott bérbe fiatal házasok, vagy élettársi kapcsolatban élık számára 5 éves idıtartamra, alacsony lakbér fizetése mellett azzal, hogy a beköltözı fiataloknak egyidejőleg lakás-

20 20 élıtakarékossági szerzıdést kellett kötniük valamely pénzintézettel. A program sikerét jelzi, hogy annak ellenére, hogy az elsı szerzıdések csak 2007 októberében jártak le, a bérlık túlnyomó többsége már jóval a szerzıdés lejártát megelızıen saját lakást tudott vásárolni és költözött ki a fecskeházból. A megüresedett lakásokat az Önkormányzat pályázatok keretében ismételten bérbe adta. A pályázatok során meghirdetett lakásokra rendszerint tízszeres túljelentkezés volt ben ugyanakkor a fecskeház történetében elıször megjelentek a fizetési nehézségekkel küzdı és/vagy antiszociális magatartásukkal szerzıdést szegı bérlık, és több esetben sor került a bérleti jogviszony felmondására is. b) Éveken át, növekvı igény mutatkozott az Önkormányzat által a fiatal házasok elsı lakásvásárlásához nyújtott támogatás iránt is, amelynek a költségvetés adta lehetıségek mentén igyekszik eleget tenni ban a támogatásra való jogosultság életkori határát az Önkormányzat a korábbi 35 évrıl 40-re emelte, míg az adható, vissza nem térítendı támogatás összegét 2001-ben ,-Ftról ,-Ft-ra, 2006-ban pedig ,-Ft-ra emelte tól (különösen az év második felében) ugyanakkor összefüggésben a lakáshitelezési feltételek szigorodásával jelentısen visszaesett a kérelmezık és ennek következtében a támogatásban részesítettek száma. db "Fiatal házas" kérelmek száma Elutasított kérelmek Megítélt támogatások Támogatás mértéke (ezer Ftban)

21 21 ezer Ft "Fiatal házas" támogatás értéke Lakbér és közüzemi díj tartozások kezelése Az Önkormányzat és az Újpesti Vagyonkezelı Zrt óta fokozott figyelmet szentel az önkormányzati lakásban élık lakbérhátralékának kezelésére. Az Önkormányzat a segélyezési formákon túl elsısorban a lakásmobilizáció eszközével igyekszik elérni, hogy a bérlık a család nagyságának és anyagi teljesítıképességüknek megfelelı mérető és komfortfokozatú lakásokban éljenek. A Szociális és Egészségügyi Intézménnyel valamint a Szociális Osztállyal és a Hálózat a Budapesti Díjfizetıkért és Díjhátralékosokért Alapítvánnyal együttmőködve segítséget nyújtunk a tartozás megfizetéséhez, illetve lehetséges cserepartnerek felkutatásához ben az Önkormányzat illetékes bizottságai (a Népjóléti és Lakásügyi, illetve a Gazdasági) olyan elvi határozatot fogadtak el, amelynek során lehetıvé vált, hogy az Önkormányzat azon személyekkel, akik a lakásbérleti jogviszony felmondását követıen, de még a lakás-kiürítési eljárás befejezését megelızıen rendezik a korábban felhalmozott lakbérés különszolgáltatási díj hátralékukat új lakáshasználati szerzıdést kössön. Akik olyan cserepartnert találnak, aki tartozásukat átvállalja, szintén elkerülhetik a kilakoltatást. A lakbér és különszolgáltatási díj tıkeösszegének kiegyenlítése esetén az Önkormányzat elengedi a lakbérhátralékot terhelı késedelmi kamatot. Ezen határozatok valamint az NLB egyedi jogviszony-rendezı határozatai nyomán sikerült megállítani a lakbérhátralékok növekedésének ütemét, sıt a 2006-os esztendıben már csökkent a kintlévıségek állománya, amely kedvezı tendencia ha csekély mértékben is, de 2007-ben is tovább folytatódott, majd 2008-ban kis mértékben sajnos ismét nıtt a kintlévıség. Reményeink szerint a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság február 16-i határozata, melyben megnyitotta a lehetıségét annak, hogy nagyobb és a bérlık által fenntarthatatlan költségő lakásokból úgy helyezzünk ki bérlıket, hogy a cserelakás felújítását az Önkormányzat vállalja, újabb esélyt teremt a stagnáló lakbérkintlévıség csökkentésére. Nıtt az önkormányzati szerepvállalás az adósságkezelési szolgáltatás révén is, amelynek során azon ügyfeleinknek tudunk segítséget nyújtani, akiknek a lakbér és közüzemi díj hátraléka nem éri el a ,-Ft-ot. A fentieken túl az Önkormányzat a lakás-kiürítési eljárás teljes idıtartama alatt nyitott arra, hogy a hátralékos ügyfelekkel részletfizetési megállapodást kössön. Mindezen intézkedések ellenére is a tárgyidıszakban növekedett a kilakoltatások száma.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia nem tárgyalja

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia nem tárgyalja NYUGDÍJ a nyugdíjrendszer jövőjéről a kötelező nyugdíjbiztosítás öregségi nyugdíj korhatár korkedvezmény; korengedmény korrekció nyugdíjemelés nyugdíjprémium rokkantsági nyugdíj hátramaradotti ellátások

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. december 12-i ülésére. Décseyné Raposa Mária irodavezető

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. december 12-i ülésére. Décseyné Raposa Mária irodavezető 27. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12471-2/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. december 12-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Szociális szolgáltatástervezési koncepció Á c s

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Előterjesztés A Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Javaslat települési és kistérségi szociális szolgáltatástervezési koncepciók jóváhagyására

Részletesebben

JELENTÉS A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYMINISZTEREK TANÁCSA

JELENTÉS A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYMINISZTEREK TANÁCSA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM JELENTÉS A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYMINISZTEREK TANÁCSA ÁLTAL 2009. JÚLIUS 7-ÉN A TÚLZOTT HIÁNY ELJÁRÁS KERETÉBEN KIADOTT AJÁNLÁS MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN HOZOTT INTÉZKEDÉSEKRŐL

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között történt fontosabb

Részletesebben

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló)

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 2 I. Nógrád megye rövid bemutatása... 4 I. 1. Demográfiai változások... 5 I.1.1.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. 1 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. T á j é k o z t a t ó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Tarcal község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Bevezetés

Tarcal község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Bevezetés Tarcal község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Bevezetés Tarcal Község Önkormányzata, eleget téve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására

Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására Készült: Szécsény Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére. Elıterjesztı: Stayer László polgármester

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA (2012. május 01 2014. december 31. közötti idıszakra vonatkozólag)

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA (2012. május 01 2014. december 31. közötti idıszakra vonatkozólag) 1 Jóváhagyott változat! PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA (2012. május 01 2014. december 31. közötti idıszakra vonatkozólag) Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata " NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 244/2011.(XII.15.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról A Közgyűlés az előterjesztést

Részletesebben

Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Esélyteremtı, és életminıség javító kistérségi szolgáltatási rendszer fejlesztése, fenntartása. 2007.

Részletesebben

Pilis Nagyközség Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Tartalomjegyzék. Bevezetés...2. o.

Pilis Nagyközség Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Tartalomjegyzék. Bevezetés...2. o. 1 Pilis Nagyközség Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Tartalomjegyzék Bevezetés...2. o. I. Pilis Nagyközség szociális helyzetképe...2-5.o. II. Pilis Nagyközség szociális feladat

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS Mottó: Mindjárt születésünk pillanatában szüleink jóságára, gondoskodására szorulunk. Később, amikor betegségek gyötörnek minket és megöregszünk, megint mások gondoskodására és jóságára leszünk utalva.

Részletesebben

2012. évi Üzleti terve

2012. évi Üzleti terve XIII. KERÜLETI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ Cím: 1139 Budapest, Szegedi út 17. Levelezési cím: 1555 Budapest, 136 Pf. 62. Telefon: (36-1)

Részletesebben

Balkány Város Megalapozó Vizsgálat és Településfejlesztési Koncepció

Balkány Város Megalapozó Vizsgálat és Településfejlesztési Koncepció A szociális alapellátási feladatok mellett a tanyagondnoki szolgálatot is a Központ látja el. A lakosság szociális jellegű anyagi támogatással, kapcsolatos teendői azonban a Polgármesteri Hivatal feladatai

Részletesebben

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13.

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13. EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE OPERATÍV PROGRAM (2007-2013) EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG 2006. március 13. Fájl neve: OP 1.0 Oldalszám összesen: 51 oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetelemzés...4 1.1. Demográfiai

Részletesebben

Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester Asszony részére

Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester Asszony részére Gondozási Központ 7140 Bátaszék, Budai út 21. Tel.: 74/ 491-622; 74/ 591-113 Isz.: 12-15./2010. Tárgy: Véleményezés kérés Polgármesteri Hivatal 7149 Báta Fő u. 147. Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat Váci Család - és Gyermekjóléti Központ SZAKMAI PROGRAM 2016.

Vác Város Önkormányzat Váci Család - és Gyermekjóléti Központ SZAKMAI PROGRAM 2016. Váci Család- és Gyermekjóléti Központ 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Telefon: 06-27/306-882; 06-27/502-300; 06-27/502-301; 06-30/381-9113 E-mail: vacicsalgyejokozp@gmail.com Vác Város Önkormányzat Váci Család

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyúl Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója A Képviselő-testület 2015. november 24.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyúl Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója A Képviselő-testület 2015. november 24.-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyúl Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója A Képviselő-testület 2015. november 24.-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel,

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

J/19392. A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének. országgyűlési beszámolója. az ügyészség 2005. évi tevékenységéről

J/19392. A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének. országgyűlési beszámolója. az ügyészség 2005. évi tevékenységéről J/19392 A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének országgyűlési beszámolója az ügyészség 2005. évi tevékenységéről 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az ügyészi szervezet 6 2. A büntetőjogi ügyészi tevékenység 8 A) A

Részletesebben

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja. Beszámoló a 2012-es évről

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja. Beszámoló a 2012-es évről A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja Beszámoló a 2012-es évről 1 I. Az intézmény szakmai működése: 1. Szervezeti felépítés (lsd. melléklet) 2. Feladat mutatók Ellátás

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÁLTAL FENNTARTOTT INTÉZMÉNYEK ÉS 100% TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSÁNAK VIZSGÁLATA Készítette: Kanyik Csaba Szollár Zsuzsa Dr. Szántó Tamás Szombathely,

Részletesebben

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015-2019 évekre szóló gazdasági programja, fejlesztési terve

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015-2019 évekre szóló gazdasági programja, fejlesztési terve Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015-2019 évekre szóló gazdasági programja, fejlesztési terve Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. étkeztetés szociális alapszolgáltatások

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. étkeztetés szociális alapszolgáltatások 5. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ étkeztetés szociális alapszolgáltatások SZAKMAI PROGRAMJA 2013 A Miskolc Környéki Önkormányzati

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. március 26-ai ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. március 26-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. március 26-ai ülésére Tárgy: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONÁBAN 2010. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONÁBAN 2010. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA 5052 Újszász, Akácfa út 90. Tel.: 56/366-533, 56/ 368-033 E-mail: szocigazgato@pr.hu, idosek@pr.hu BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONÁBAN 2010. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL Beszámolási

Részletesebben

Készült: Készítette: IBS Kutató és Tanácsadó Kft

Készült: Készítette: IBS Kutató és Tanácsadó Kft A feldolgozott interjúk alapján készült áttekintő értékelő tanulmány Készült: A szlovák-magyar határmenti migráció/slovensko-maďarská pohraničná migrácia HUSK 1101/1.2.1/0171 számú projekt keretében a

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya

A Kollektív Szerződés hatálya I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Kollektív Szerződés hatálya 1. 1. A Kollektív Szerződés hatálya a 2. pontban foglaltak kivételével kiterjed a MÁV-START Zrt. munkáltatóra, annak valamennyi munkavállalójára

Részletesebben

Kiegészítő melléklet Paks Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz. 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése

Kiegészítő melléklet Paks Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz. 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése Kiegészítő melléklet Paks Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése Paks Város Önkormányzata részben 15 intézményével, részben

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ - A Képviselő-testülethez - Nagykálló Város Önkormányzata 2011. I.-III. negyedévi gazdálkodásának végrehajtásáról

TÁJÉKOZTATÓ - A Képviselő-testülethez - Nagykálló Város Önkormányzata 2011. I.-III. negyedévi gazdálkodásának végrehajtásáról Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgmest@nagykallo.hu Ügyiratszám: /2011. Ügyintéző: Kondor

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-2.1.3/10/1.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL Beszámoló a Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény 2012. évi munkájáról Intézményi alapadatok Az

Részletesebben

Katasztrófa elleni védelem

Katasztrófa elleni védelem - 2006 - 2 Készítette: Janik Zoltán 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 6 1. A katasztrófák jogszabályi megközelítése... 7 1.1. A minősített időszakok fogalma, jellemzői... 7 1.2. Az országvédelem komplex rendszere...

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Tájékoztató

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt. szám: 15166/2016. Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. i ellátásáról Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l

Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l 6783 Ásotthalom, Felszabadulás u. 2-6. Telefonközpont: 62/291-556; Telefon/Fax: 62/291-085 13/2008 Témafelelős: Dr. Csúcs Áron Ikt.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanács munkájáról Előadó: Fiskál János polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

HELYZETJELENTÉS AZ ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL ÁLLAPOTÁRÓL

HELYZETJELENTÉS AZ ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL ÁLLAPOTÁRÓL HELYZETJELENTÉS AZ ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL ÁLLAPOTÁRÓL (a Pénzügyminisztérium átadás-átvételi dokumentumának melléklete) 2010. május Tartalomjegyzék Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal átadás-átvételi

Részletesebben

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok... 10 A Helyi

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1. Városlőd

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra.

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a 2013. július 1. napjától hatályos módosításokkal) 2 A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli

Részletesebben

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról ELSİ RÉSZ.

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról ELSİ RÉSZ. 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Az Országgyőlés a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályok egységesítése,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 106/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Értékelés Budapest Főváros IX.

Részletesebben

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65/a. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Mátraterenye Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Mátraterenye Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Mátraterenye Község Önkormányzata 2015 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - eleget téve

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Dorogháza Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok...

Részletesebben

SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010.

SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010. SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010. Készítette: Nábrádi Csilla szociálpolitikus Jóváhagyta: Somogy Megyei Közgyőlés 29/2010.(V.7.) sz. határozatával 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika Város Önkormányzata élve a jogszabályok

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. NOVEMBER 22-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok Készítette: Berényiné Bosch Cecília OFA Hálózat PERTU projekt pénzügyi szakértője Budapest, 2009. december Tartalomjegyzék: Bevezetés...

Részletesebben

15 ÉVES A KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL

15 ÉVES A KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 15 ÉVES A KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL Nagyon jeles évfordulót ünnepel a közigazgatási hivatal ebben az évben, hiszen 15 évvel ezelőtt, 1991. január 1-jén alakult meg a győri székhelyű 1. számú régió Köztársasági

Részletesebben

Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése

Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése Ikt.sz.: 943/2016. Ügyintéző: Szűcsné Sáringer Ibolya Szatymaz Község Képviselő-testületének S z a t y m a z Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Családpolitikai Szótár

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Családpolitikai Szótár Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé Szíjártó Ildikó Dr. Veres Gábor Felelős kiadó: Dr.

Részletesebben

J a v a s l a t. Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015-2019. évekre szóló gazdasági programjára

J a v a s l a t. Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015-2019. évekre szóló gazdasági programjára Kisszállás Község Önkormányzat Polgármesterétől 6421 Kisszállás, Felszabadulás u. 28. Tel.: 77/557-010, 77/557-020 Fax: 77 / 557-011 e-mail: polgarmester@kisszallas.hu J a v a s l a t Kisszállás Község

Részletesebben

Szakmai Program. Lakos Ádám Evangélikus Szeretetszolgálat Boba József A. u. 24. Tel: 06-20/ 770-0380 E-mail: bobai.szeretetszolgalat@lutheran.

Szakmai Program. Lakos Ádám Evangélikus Szeretetszolgálat Boba József A. u. 24. Tel: 06-20/ 770-0380 E-mail: bobai.szeretetszolgalat@lutheran. Lakos Ádám Evangélikus Szeretetszolgálat Boba József A. u. 24. Tel: 06-20/ 770-0380 E-mail: bobai.szeretetszolgalat@lutheran.hu Szakmai Program Készítette: Mórotzné Kiss Györgyi Intézményvezető Boba: 2015

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 293/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A megyei gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Ikt. szám: 23469/2012. Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Tájékoztató Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

Szociális és családtámogatások joga

Szociális és családtámogatások joga AGRÁR ÉS MUNKAJOGI TANSZÉK Szociális és családtámogatások joga Záróvizsga tételvázlatok Szerkesztette, és összeállította: dr. Mélypataki Gábor 2015. március 1-jével hatályos anyaggal Tételvázlatok a Szociális

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT IDİSÜGYI KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Idısügyi Koncepciója

BUDAPEST FİVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT IDİSÜGYI KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Idısügyi Koncepciója BUDAPEST FİVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT IDİSÜGYI KONCEPCIÓJA Készítette: Szokoli Erzsébet (Hegyvidéki Egyesített Gondozási Központ, intézményvezetı) Elfogadta 114/2013. (V. 30.) számú határozatával

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: valamennyi bizottság Sorszám: III/1. Döntéshozatal módja: Minősített

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-178/ 2009. JAVASLAT Pásztó Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési koncepciójának

Részletesebben

Készítette: Waffenschmidt Ibolya igazgató. 1. Bevezetés. Gyönk, 2012. március 30.

Készítette: Waffenschmidt Ibolya igazgató. 1. Bevezetés. Gyönk, 2012. március 30. BESZÁMOLÓ A HEGYHÁT INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL Készítette: Waffenschmidt Ibolya igazgató Gyönk, 2012. március 30. 1. Bevezetés A fenntartó továbbra is a Tamási és Simontornya Városkörnyéki

Részletesebben

Melléklet a 21/2009. (II. 16.) számú határozathoz. 1. Bevezető

Melléklet a 21/2009. (II. 16.) számú határozathoz. 1. Bevezető Melléklet a 21/2009. (II. 16.) számú határozathoz. 1. Bevezető Napjaink egyik legégetőbb problémája a tartós munkanélküliség, amely jelentős részben a gazdasági szektorok átalakulásának, a gyorsan változó

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére

5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A gyermekjóléti

Részletesebben

2. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2013. október 30.

2. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2013. október 30. 3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30.-i ülésére 2. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 4. sz. melléklet Gazdasági Ellátó Szolgálat (a továbbiakban: GESZ) 1126 Budapest, Királyhágó u. 18. Szervezeti és Működési Szabályzat (Módosításokkal

Részletesebben

Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi Alapellátásáról

Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi Alapellátásáról Á ÚÁ Ö Ú É É Á É É É Ü Á ő É Á É Á ó é ó ó Í ú á ö ó ú á ó ó ő É á é é é ü Í á ó Ü É É ő ő ö á ó é é é ő ő É É Í ö á ó é é é ő ú Ó ó éí é é ő ö É É É É É Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Kühne Kata Otthon Centrum, ügyvezető igazgató. Tisztelt olvasóink, kedves volt, jelenlegi és jövőbeli ügyfeleink!

KÖSZÖNTŐ. Kühne Kata Otthon Centrum, ügyvezető igazgató. Tisztelt olvasóink, kedves volt, jelenlegi és jövőbeli ügyfeleink! 2015 IV. negyedév 1 KÖSZÖNTŐ Tisztelt olvasóink, kedves volt, jelenlegi és jövőbeli ügyfeleink! A 2015-ös évben a lakáspiac minden tekintetben szárnyalt: emelkedtek az árak, csökkentek az értékesítési

Részletesebben

MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK VII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA 2007. BALATONKENESE

MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK VII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA 2007. BALATONKENESE A MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE SZERVEZÉSÉBEN MEGRENDEZÉSRE KERÜLT MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK VII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA 2007. BALATONKENESE 1 1,) Visszatérés

Részletesebben

A pénzügyi válság hatásai és a kilábalás

A pénzügyi válság hatásai és a kilábalás A pénzügyi válság hatásai és a kilábalás Hajdu Emese Megjelent: Agrártámogatások és -pályázatok c. szakkönyvben 2008-ban. RAABE Tanácsadó és Kiadó Kft, Budapest. 1. A krízis kiváltó okai és a jelenlegi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ az Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése a komplex programmal kezelendő

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete VÉDETT SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete Felmérés az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával Készítette: Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi

Részletesebben

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 23-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 23-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 3/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 23-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Családpolitikai Szótár

Családpolitikai Szótár Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Családpolitikai Szótár A család az emberi élet legfontosabb közössége: az ember itt tanulja meg először, hogyan viszonyuljon

Részletesebben

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013 ÉSZAKALFÖLDI REGIONÁLIS SZAKKÉPZÉS FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 20092013 Készítette: Dr. Setényi János Papp Miklós Kocsis Ferenc Lektorálta: Dr. Polonkai Mária Sápi Zsuzsanna Kiadja: Északalföldi Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz. SZAKMAI PROGRAM 2012.

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz. SZAKMAI PROGRAM 2012. Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz. SZAKMAI PROGRAM 2012. 06 készítette: Hanák Pálné ügyvezető 1. oldal, összesen: 17 Jelen Szakmai

Részletesebben

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN!

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 3

Részletesebben

2015. évi CCXXIII. törvény indokolása. egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb törvények módosításáról. Általános indokolás

2015. évi CCXXIII. törvény indokolása. egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb törvények módosításáról. Általános indokolás 2015. évi CCXXIII. törvény indokolása egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb törvények módosításáról Általános indokolás A gyermekétkeztetés egyre jelentősebb helyet foglal el

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. decemberi ülésére

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. decemberi ülésére Csanytelek Község Polgármesterét l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517 e-mail: csanytelek@csanytelek.hu, www.csanytelek.hu 3171/2011. E L T E R J E S Z T É S Csanytelek

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA

BUDAÖRS VÁROS IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA Budaörs Város Önkormányzata BUDAÖRS VÁROS IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA vázlat 2010 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. Az önkormányzatok ifjúságpolitikai feladatai... 4 1.1.1. Európai Ifjúságpolitika... 4 1.1.2. Nemzeti

Részletesebben

Dévaványa Város Közfoglalkoztatási terve

Dévaványa Város Közfoglalkoztatási terve Dévaványa Város Közfoglalkoztatási terve 2010. I. A közfoglalkoztatási terv célja A közfoglalkoztatási terv elkészítésének célja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC Kórház-Rendelőintézet 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209. e-mail: titkarsag@vmkorhaz.

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC Kórház-Rendelőintézet 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209. e-mail: titkarsag@vmkorhaz. VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC Kórház-Rendelőintézet 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/161-20/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

1. Háttérinformációk. 1.1 Bevezetés

1. Háttérinformációk. 1.1 Bevezetés 1. Háttérinformációk 1.1 Bevezetés 2002/2003 folyamán a brit Munka- és Nyugdíjügyi Minisztérium valamint a magyar Munkaügyi és Foglalkoztatáspolitikai Minisztérium közös támogatásával kísérleti program

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szociális törvény) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2.

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szociális törvény) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szociális törvény) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 2. foglalkoztatást helyettesítő

Részletesebben

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált. Központja. Szakmai beszámoló. 2011. évről

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált. Központja. Szakmai beszámoló. 2011. évről Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja Szakmai beszámoló 2011. évről 2012. április 1 Szociális munka emberi mű, ezért mindig és mindenkor kudarccal fenyeget. Semmiféle módszertani

Részletesebben

AZ 50 ÉV FELETTI ÁLLÁSKERESŐK ELHELYEZKEDÉSÉT SEGÍTŐ TÁMOGATÁSI RENDSZER MAGYARORSZÁGON, BARANYA MEGYÉBEN

AZ 50 ÉV FELETTI ÁLLÁSKERESŐK ELHELYEZKEDÉSÉT SEGÍTŐ TÁMOGATÁSI RENDSZER MAGYARORSZÁGON, BARANYA MEGYÉBEN AZ 50 ÉV FELETTI ÁLLÁSKERESŐK ELHELYEZKEDÉSÉT SEGÍTŐ TÁMOGATÁSI RENDSZER MAGYARORSZÁGON, BARANYA MEGYÉBEN Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Pécs, 2013. Tartalomjegyzék: 1. Az 50 év felettiek munkaerő-piaci

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2016. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2016. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA A Közgyűlés VI-69/314.42/216. sz. határozatának melléklete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 216. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA MISKOLC 214-215 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

1. Bemutatás. 1.1 Az anyavállalat

1. Bemutatás. 1.1 Az anyavállalat Pécs Holding Városi Vagyonkezelı Zrt. 7626 Pécs, Búza tér 8/b. Cg: 02-10-060289 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kiegészítı

Részletesebben

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadása (szöveges beszámoló) I. Az önkormányzati feladat általános értékelése

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadása (szöveges beszámoló) I. Az önkormányzati feladat általános értékelése I. Az önkormányzati feladat általános értékelése A kötelezően ellátandó feladatait az Önkormányzat 2011. évben is az előző évekhez hasonlóan az egyre szűkölő forrás lehetőségek kiaknázása révén a minimális

Részletesebben

Teljesítés igazolás. Tárgyhó: Folyamatosan végzett tevékenység:

Teljesítés igazolás. Tárgyhó: Folyamatosan végzett tevékenység: Teljesítés igazolás Cégnév: Tárgyhó: Folyamatosan végzett tevékenység: OMNIMED Egészségügyi és Szolgáltató Bt. 2015. december 2016. május Közreműködik a város egészségügyi alapellátásának (háziorvosi-,

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014.

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014. KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014. 1 Kiskunfélegyháza Város Gazdasági és Munka Programja 2011-2014 Tartalomjegyzék: A. Célok 2 B. Programok 4 C. Feladatok 7 I. GAZDASÁGFEJLESZTÉS

Részletesebben

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT F E L H Í V Á S a MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT elnevezéső, az átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkaadók támogatására irányuló, a munkaadók és az Állami Foglalkoztatási Szolgálat együttmőködésében megvalósuló

Részletesebben