Melléklet a 21/2009. (II. 16.) számú határozathoz. 1. Bevezető

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Melléklet a 21/2009. (II. 16.) számú határozathoz. 1. Bevezető"

Átírás

1

2 Melléklet a 21/2009. (II. 16.) számú határozathoz. 1. Bevezető Napjaink egyik legégetőbb problémája a tartós munkanélküliség, amely jelentős részben a gazdasági szektorok átalakulásának, a gyorsan változó munkaerő-piaci viszonyoknak a következménye. A szakképzetlen munkavállalók, továbbá a gazdaság által már nem keresett szakképzetséggel rendelkezők kiszorulnak a munkaerő-piacról, és egyre jelentősebb arányban válnak a segélyezési rendszer alanyaivá. Az utóbbi években egyre több azon fiatalok száma, akik, egyáltalán nem találnak állást, így munkatapasztalatot sem tudnak szerezni. A tartós munkanélküliség elszegényedést, a lakhatási körülmények romlását, a szegénység átörökítését idézheti elő. Szociológiai kutatások bizonyítják, hogy a tartósan munkanélküli személy társas-társadalmi kapcsolatai beszűkülnek, önértékelése romlik, gyakran mentális problémákkal küzd. A munkanélküliség kezelésére számos aktív és passzív eszköz áll rendelkezésre. A célja ezen eszközöknek, a munkanélküliség csökkentése, a káros hatások minimalizálása, a munkanélküli személyek aktivitásának növelése. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban Szt.) évi módosítása tartalmazza és vezeti be az önkormányzatok feladataként a foglalkoztatás megszervezését, s ezzel együtt a szociális szolgáltatóval történő együttműködést (beilleszkedési program). Az elmúlt év végén elfogadott Út a munkához program célja, hogy a munkára képes, tartósan munkanélküli személyek a korábbiaknál fokozottabb mértékben vegyenek részt valamely közfoglalkoztatási formában, hogy rendszeres munkajövedelemhez jussanak, és közelebb kerüljenek a munka világához. Fontos alapelvek aki képes dolgozni, az munkával járuljon hozzá a közteherviseléshez, a minimum szintű ellátást biztosítani szükséges az arra rászorulóknak, együttesen érvényesüljön a társadalmi szolidaritás és az egyéni felelősség, E program szociális és foglalkoztatási törvények, valamint végrehajtási rendeleteik módosításait eredményezte. Az aktív korú, hátrányos munkaerő-piaci helyzetű személyek ellátórendszere évtől differenciálódik, a települési önkormányzatok és a munkaügyi kirendeltségek szorosabb együttműködése, közcélú munka megszervezése, közfoglalkoztatási terv készítése szükséges. Ezzel párhuzamosan a települési önkormányzatok és a munkaügyi kirendeltségek megállapodást kötnek feladataik koordinálására és az eljárási gyakorlat szabályaira. A közfoglalkoztatási terv készítése a települési önkormányzatok feladata. A terv egyéves időtartamra szól, amelyben az önkormányzatok negyedéves ütemezésben meghatározzák azokat a munkafeladatokat, munkaköröket, amelyeket részben vagy egészben közfoglalkoztatás keretében kívánnak ellátni, az egyes feladatok ellátásához szükséges létszámot, a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek képzettség szerinti várható összetételét és a megvalósításhoz szükséges költségeket.

3 A közfoglalkoztatási terv elkészítéséhez a munkaügyi központ kirendeltsége összefoglaló adatokat, információkat szolgáltat, előrejelzéseket készít az álláskeresési ellátást kimerítő, vagy a már tartósan álláskeresők és várhatóan aktív korúak ellátására jogosult a évben álláskeresőként nyilvántartott rendszeres szociális segélyben részesülő személyek létszáma és iskolai végzettség, szakképzettség szerinti várható összetételéről A közfoglalkoztatás formái A közfoglalkoztatási terv készítéséhez szükséges a fogalmak pontos meghatározása. A közfoglalkoztatás keretében a közfeladatok ellátása közcélú munka, közhasznú munka és közmunka formájában végezhető Közcélú munka alatt az olyan közmunkának vagy közhasznú munkának nem minősülő állami vagy helyi önkormányzati feladat ellátását kell érteni, amelynek teljesítéséről jogszabály alapján a helyi önkormányzat gondoskodik (Szt. 36. (2) bek.). A közcélú munka megszervezését a települési önkormányzat társulás vagy más szervezet, pl.: az önkormányzat által alapított közhasznú társaság útján is végezheti től közcélú munkavégzésre határozott idejű munkaviszonyt kell létesíteni legalább évi 90 munkanap munkavégzési időtartammal. A munkaszerződésben legalább hatórás napi munkaidőt kell meghatározni, valamint azt, hogy a munkaszerződés közcélú munkavégzésre jött létre. Közcélú munka keretében az Szt.-ben meghatározott, az alábbiakban felsorolt személyek foglalkoztathatók: az az álláskeresőként nyilvántartott aktív korúak ellátására jogosult személy, aki elhelyezkedése érdekében teljesíti az álláskeresési megállapodásban foglaltakat, az a rendszeres szociális segélyre jogosult személy, aki kéri álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét, és elhelyezkedése érdekében teljesíti az álláskeresési megállapodásban foglaltakat, az aktív korúak ellátását kérelmező személy, aki a kérelem benyújtását megelőző két éven belül legalább egy évig a munkaügyi központ kirendeltségével, illetve kirendeltség és szolgáltató központjával együttműködött, az az aktív korúak ellátását kérelmező személy, akinek esetében az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt, és a kérelem benyújtását megelőzően a munkaügyi központ kirendeltségével, illetve kirendeltség és szolgáltató központjával legalább három hónapig együttműködött, az a személy, aki a folyamatban levő közcélú foglalkoztatás ideje alatt álláskeresési ellátásra szerzett jogosultságot, a közcélú munkavégzésre kötött határozott idejű munkaszerződés befejező napjáig foglalkoztatható.

4 Ha a közcélú munkavégzés ideje alatt a munkavállaló lakcíme lakcímbejelentés alapján megváltozik, határozott idejű munkaviszonya akkor is megszűnik, ha részére az aktív korúak ellátása megállapítására más jegyző válik illetékessé. Abban az esetben, ha a régi és az új lakcím szerinti önkormányzat a közfoglalkoztatási feladatokat együttműködési megállapodás vagy társulás keretében végzi, a munkaviszonyt nem kell megszüntetni a határozott idő lejárta előtt Közmunka: A Szociális és Munkaügyi Minisztérium, régiónként a regionális fejlesztési tanács helyi, térségi vagy országos célok megvalósításának elősegítésére 3 8 hónapos határozott időtartamú közmunkaprogram megvalósítására ír ki pályázatot, amelynek célja állami, vagy önkormányzati feladat ellátása. A közmunkaprogram keretében kizárólag álláskeresőket, elsősorban aktív korúak ellátására jogosult személyeket alkalmazhatnak a munkáltatók. (49/1999. (III. 26.) Korm. rendelet) A benyújtott pályázatok elbírálását követően közmunkavégzés támogatásban részesülhetnek a központi költségvetési szervek, kisebbségi önkormányzatok és azok költségvetési szervei, a regionális, továbbá a megyei területfejlesztési tanácsok, valamint a települési önkormányzatok és azok jogi személyiséggel rendelkező társulásai, az állami és önkormányzati tulajdon kezelésével és fenntartásával megbízott gazdálkodó szervezetek, és a közhasznú társaságok Közhasznú munka: a lakosságot vagy a települést érintő közfeladat vagy önkormányzat által önként vállalt, a lakosságot, illetőleg a települést érintő feladat ellátása, vagy közhasznú tevékenység folytatása. Szabályait az évi IV. törvény 16/A. -a határozza meg, valamint a 6/1996. (VII.16.) MÜM rendelet a. A közhasznú társaságok, illetve nonprofit gazdasági társaságok abban az esetben részesülhetnek közhasznú munkavégzés támogatásban, ha a kirendeltség, illetve kirendeltség és szolgáltató központ által közvetített álláskereső foglalkoztatásra nem üzletszerű gazdasági tevékenység keretében kerül sor. 2. Helyzetelemzés Nyíregyháza Megyei Jogú Város lakónépessége január 1-én fő. Nyíregyháza, mint megyeszékhely kedvezőbb helyzetben van a megyéhez képest. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye a munkanélküliség nagyságát tekintve szinte a rendszerváltás óta a legrosszabb helyzetű megyék közé tartozott. 1. ábra: A munkanélküliség ráta (%) változása 2001 és 2008 között (novemberi adatok)

5 Forrás: Állami Foglalkoztatási Szolgálat, KSH (A megyei adat esetében a harmadik negyedévre vonatkozik.) Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint 2002 az elmúlt időszak legkedvezőbb évének tekinthető a nyíregyházi munkanélküliségi adatokat tekintve, 2980 regisztrált munkanélkülit tartottak nyilván, közülük 529 fő tartós munkanélküli végére kisebb ingadozások után a regisztrált álláskeresők száma 4260-ra, végére 4481-re, 365 napnál hosszabb ideje állástalanok száma 1177-re nőtt. A tartós munkanélküliek elhelyezkedési esélye igen alacsony, esetükben a munkanélküli státuszt leggyakrabban az inaktivitásba vonulás követi. 2. ábra : A munkanélküliség változása Nyíregyházán 2001 és 2008 között (novemberi adatok) Forrás: Állami Foglalkoztatási Szolgálat, Nyíregyháza MJV A lakosság szociális helyzetét tekintve elmondható, hogy 2008-ban fő részesült lakásfenntartási támogatásban, ápolási díjban 792 fő, rendszeres szociális

6 segély pedig 1494 fő részére került folyósításra, közülük 234 fő közcélú foglalkozatásban vett részt. Önkormányzatunk kiemelt fontosságúnak tartja a segélyeken túlmenően biztosított szolgáltatások minőségi fejlesztését. Az Szt. alapján a munkanélküli személynek beilleszkedési programban kell részt vennie, amelyet a Human Net Alapítvány szervezeti keretében működtetett Városi Családsegítő Szolgálat biztosít év végén Önkormányzatunk - konzorciumot alkotva a Human-Net Alapítvánnyal, a Munkaügyi Központtal és a kistérségi együttműködést erősítve a nyírteleki Szociális Szolgáltató Központtal Ajtó Projekt címmel pályázatot nyert, amelynek elsődleges célja a szociális és a munkaügyi integráció, ahol az ügyfél, kliens nem vész el a rendszerben, hanem annak egyszerűsödése (kevésbé adminisztratív) révén az ügyfelekkel, kliensekkel történő együttműködés intenzitása és hatékonysága növekszik. Az Út a munkához programban is kitűzött cél a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködésének erősítése a segélyezettek érdekében évi közfoglalkoztatás adatai A rendszeres szociális segélyben részesülők (1. számú mellékletben összefoglaló adatok) foglalkoztatását évek óta a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft végzi ban 1494 fő részesült e támogatási formában, közülük 1345 fő aktív korú nem foglalkoztatott személy, 107 fő egészségkárosodott és 42 fő támogatott álláskereső. Közfoglalkoztatásban összesen 571 fő vett részt, ebből 234 fő közcélú és 337 fő közhasznú és egyéb foglalkoztatási formában részesült. A felajánlott munkát 28 fő nem vállalta. A közcélú foglalkoztatás időtartama legkevesebb 30 nap volt, de az egybefüggően végzett foglalkoztatás a 12 hónapot nem haladhatta meg. A Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft-nél közcélú foglalkoztatásban eltöltött jogviszony nap volt, mely átlagosan 98 nap/fő átlag munkaviszonyban töltött napnak felel meg. 9 közhasznú program indult 2008-ban: Környezetvédelmi feladatok április július 31-ig. Belvízrendezési feladatok április július 31-ig. Szociális feladatok április július 31-ig. Egyéb foglalkoztatás március december 31-ig. Adminisztrációs foglalkoztatás március december 31-ig Parlagfű mentesítési feladatok július augusztus 31-ig Környezetvédelmi feladatok augusztus november 16-ig Környezetvédelmi feladatok szeptember november 30-ig Szociális feladatok augusztus december 15-ig Bér és járuléktámogatással évről áthúzódóan 12 fő foglalkoztatása történt az elmúlt évben, többségében felsőfokú végzettséggel. A költségek 50 %-át a Munkaügyi Központ biztosította évben a közcélú foglalkoztatásra Önkormányzatunk a költségvetési törvényben biztosított maximális összegű fedezet alapján Ft-t fordított( napi 3.900

7 Ft/fő), míg közhasznú foglalkoztatásra az éves módosított előirányzat Ft volt. 4. Változások 2009-től évtől az aktív korú munkanélküli személyek ellátórendszere differenciálódik, a rendszeres szociális segély már csak egyik formája lesz az önkormányzati ellátásoknak. Mindez kifejeződik a törvény alcímében is Aktív korúak ellátása, amelynek szabályai sokkal jobban figyelembe veszik az egyéni élethelyzetet, képességeket, a munkára való ösztönzést. Az ellátásra jogosultak közül: a munkavégzésbe bevonhatók: a) közfoglalkoztatásban vesznek részt és különböző típusú munkaerő-piaci, valamint szociális szolgáltatások járnak részükre, b) pénzbeli ellátásként pedig rendelkezésre állási támogatás (továbbiakban: RÁT) illeti meg őket, ha közfoglalkoztatásban nekik nem felróható okból, nem tudnak részt venni, A rendelkezésre állási támogatás (RÁT) összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege (2009-ben Ft). A közfoglalkoztatásban résztvevők a munkavégzés időtartamára munkabért kapnak, amelynek összege teljes munkaidő esetén nem lehet kevesebb a minimálbérnél. (Az OÉT megállapodás alapján: a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) január 1-étől havi forint, a legalább középfokú iskolai végzettség és/vagy szakképzettséget igénylő munkakört ellátók garantált bérminimuma gyakorlati időtől függetlenül január 1-jétől havi forint, július 1-jétől december 31-ig forint.) képzésbe bevonhatók: a szociális ellátás folyósításának feltétele, hogy aki 35. életévét nem töltötte be, és általános iskolai végzettséggel nem rendelkezik olyan képzésben köteles részt venni, amely az általános iskolai végzettség megszerzésére, vagy a szakképzés megkezdéséhez szükséges kompetenciák megszerzésére irányul. A képzés időtartamára, ha keresetpótló juttatást nem állapítanak meg részükre, a RÁT illeti meg őket. a munkavégzésre nem kötelesek: a) az egészségkárosodott személy, b) az aki 55. életévét betöltötte vagy c) 14 éven aluli kisgyermeket nevel- feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási támogatásban, gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi segélyben és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják biztosítani. E három csoportba tartozó személyek rendszeres szociális segélyre jogosultak, számukra a közfoglalkoztatásban való részvétel nem előírás, ugyanakkor a

8 segélyre jogosult személy is vállalhatja az önkormányzattal kötött megállapodásban, hogy részt vesz a közfoglalkoztatásban, (ebben az esetben a RÁT szabályokat kell rájuk alkalmazni). A rendszeres szociális segély összegnek számítási módjában nincs változás, továbbra is csak egy főnek jár egy családban, és összege a család jövedelmének és létszámának figyelembevételével kerül megállapításra a fogyasztási egységhez viszonyítva. A segély havi legmagasabb összege nem haladhatja meg a nettó minimálbér összegét (2009-ben Ft) évi tervezett foglalkoztatás A közfoglalkoztatás tervezéséhez egyrészt a jelenleg rendszeres szociális segélyben részesülők helyzetelemzését végeztük el, másrészt a Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Nyíregyházi Kirendeltsége bocsátotta rendelkezésünkre a évi statisztika alapján a közfoglalkoztatásba évben várhatóan bevonható személyekre vonatkozó adatokat. a) A Nyíregyháza Megyei Jogú Város rendelkezésére álló statisztikai adatok alapján 2008-ban 1494 fő részesült rendszeres szociális segélyben ben rendszeres szociális segélyre várhatóan 195 fő, képzésbe vagy munkavégzésbe bevonható személyek száma 1299 fő lesz jogosult. A 35 év alattiak száma 612 fő, év közötti 687 fő. Ez alapján a közfoglalkoztatásba bevonható személyek száma 687 fő, valamint azon személyek száma, akik 35 év alattiak és szakképzettséggel rendelkeznek. b) Az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Nyíregyházi Kirendeltsége adatai szerint évben közfoglalkoztatásba bevonható személyek száma a következőképpen alakul: 2. számú ábra: A évben közfoglalkoztatásba bevonható személyek várható létszáma Nincs szakképzettsége (fő) Szakképzett (fő) Összes (fő) Rendelkezésre állási támogatásra jogosultak várható összesített létszáma Álláskeresési támogatás folyósítási idejét 2009-ben kimerítők száma Ellátásban nem részesülők közül azok, akiknek együttműködési ideje 2009-ben meghaladja az 1 évet 2008-ban rendszeres szociális segélyben részesülő személy 1 (Forrás: Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ, Nyíregyháza 2009.) Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ számításai alapján 2009-ben 4705 fő jelenik meg Aktív korúak ellátása (rendszeres szociális segély vagy rendelkezésre állási támogatás) igénylése érdekében. A munkanélküliek számának növekedése egyértelműen előrejelezhető. Ez egyrészt a gazdasági változások, másrészt a jogszabályi változások következménye. Míg 2008-ban családonként 1 fő 1 Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ adatsorai közötti eltérés abból fakad, hogy a Munkaügyi Központ az együttműködést megszegő személyeket törli a nyilvántartásból; míg ugyanezen személyek az Önkormányzatnál csökkentett összegű támogatásra továbbra is jogosultak, tehát szerepelnek a nyilvántartásban

9 részesülhetett rendszeres szociális segélyben, amely szabály 2009-ben sem változott, addig a rendelkezési támogatásra jogosultak száma nincs korlátozva a családokban. Két nagy kihívásnak való megfelelésre kell az Önkormányzatnak felkészülnie: 1) Az ellátást igénylő közel 3000 ügyfél jogosultságát/jogosulatlanságát vizsgálni kell. Az előző évi adatokhoz viszonyítva így 2-szeres ügyfélforgalommal kell számolni. 2) Becsült adatok alapján a kérelmezők legalább 50 %-a munkavégzésbe bevonható, részükre közcélú munka megszervezése az Önkormányzat feladata. A közfoglalkoztatás megszervezését az Önkormányzat a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. közreműködésével biztosítja. A évi közfeladatok tervezését megelőzte egy felmérés, melyet a nyíregyházi önkormányzati intézmények, egyéb szervezetek, szolgáltatók körében végeztünk, milyen közfeladatokat tudnának részben, vagy egészen közcélú foglalkoztatás keretében ellátni. Ezen felül számbavettük a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft-nél azokat a területeket is, ahol bővíteni szükséges, illetve bővíthető a közfoglalkoztatás keretében végezhető közterületi segédmunka, és egyéb szakipari munkák. A felmérésre összesen 57 intézmény jelzett vissza, megjelölve az intézménynél ellátandó feladatokat, munkaköröket, és az ehhez szükséges iskolai végzettséget. A visszajelzések, felmérések, valamint az előző év tapasztalatainak a figyelembevételével, alakítottuk ki a közcélú foglalkoztatási elképzeléseinket, amely igen sokrétű tevékenységeket ölel fel. A közfoglalkoztatásban részt vevő intézmények, szolgáltatók listáját a 9. sz. melléklet tartalmazza. Közcélú munkában elvégzendő feladatok: Zöldfelületek tisztántartása, parlagfű-irtás, járdák, parkolók takarítása, meglévő folyókák és vízelvezető burkolt, burkolatlan árkok takarítása, a felszíni csatornák és szivárgók takarítása, iszaptalanítása, illetve a kitakarított szakaszok folyamatos karbantartása az átereszek védő korlátainak festése, az elhelyezett gallyfogó rácsok takarítása, valamint az itt keletkező uszadék, szemét elszállítása. Az autópályát keresztező utak kezelésünkben lévő felüljáróinak töltésrézsű kaszálása, kerékpár utak kaszálása. Szintén tervezzük a közúti jelzőtáblák többszöri mosását, takarítását, valamint díszoszlopok festését. A téli időszakban, pedig január, február, november, december hónapokban a Kft. telephelyén zárt helyiségben a lakatosok által legyártott díszoszlopokat tudják festeni. Ezen munkálatok folyamatos és zökkenőmentes elvégzéséhez szükséges és elengedhetetlen, hogy a közfoglalkoztatás adta lehetőségeket maximálisan használjuk ki.

10 A közcélú munkában elvégzendő tevékenységek javarészt fizikai jellegűek, különösebb szakképesítést nem igényelnek, így alkalmasak arra, hogy tömegével vonjunk be alacsonyabb iskolai végzettségűeket, de a szakképesítéssel, magasabb iskolai végzettséggel rendelkezőknek is kínálunk változatos feladatokat, munkalehetőséget, főleg az önkormányzati intézményeknél, (szociális, oktatási, egészségügyi), civil szervezeteknél, szolgáltatóknál. Összesen évben átlag 500 fő közcélú foglalkoztatását tervezzük. (Tekintettel arra, hogy a jogszabály a közcélú munkára jogosult személy részére legalább évi 90 munkanapos foglalkoztatást ír kötelezően elő, mód nyílik újabb az adott évben 2 további alkalommal ugyanennyi személy foglalkoztatására.) Az éves terv elkészítésénél figyelembe vettük az elvégzendő feladatok mennyiségét, milyenségét, az évszakokat, az elmúlt években végzett munkák, betöltött munkakörök tapasztalatait, így a létszám és feladat meghatározások valós számadatok alapján készültek el. A közfoglalkoztatás keretében elvégzendő munkafeladatokat, tevékenységeket és az ahhoz szükséges létszámütemezést a 4, 5, 6, 7, 8, mellékletek tartalmazzák. 6. A közfoglalkoztatás finanszírozására, rendelkezésre álló (szükséges) források, költségvetés A közfoglalkoztatás finanszírozása rendszere évtől megváltozik. A felső korlátos (előre meghatározott keret), napi fix összegű támogatás helyett az önkormányzatok a foglalkoztatás ténylegesen felmerült személyi kiadásainak (munkabérnek és közterheinek) 95%-át igényelhetik a központi költségvetésből (felső korlát nélkül), míg a fennmaradó 5% beépül a pénzbeli és természetbeni ellátások fedezetére biztosított lakosságszám arányos állami hozzájárulásba. Közcélú foglalkoztatás esetén a társadalombiztosítási járuléknak és a tételes egészségügyi hozzájárulásnak az 50%-át kell megfizetnie a munkaadónak. A dologi költségek fedezetét a törvény értelmében továbbra is az önkormányzatnak, illetve a foglalkoztatónak kell viselnie. A közfoglalkoztatásban résztvevők a munkavégzés időtartamára munkabért kapnak, amelynek összege teljes munkaidőben (8 órás) történő foglalkoztatás esetén január 01-től ,- Ft, illetve a legalább középfokú iskolai végzettséget, és/vagy szakképzettséget, igénylő munkakört ellátók esetében a garantált bérminimum gyakorlati időtől függetlenül január 01-től havi ,- Ft július 1-jétől december 31-ig ,- forint. A költségek tervezésekor figyelembe vettük a minimálbér és garantált bérminimum változását, valamint a szakképesítést igénylő munkakörök arányát, ezért az éves statisztikai átlagban számított 500 főre ,- Ft/hó/fő átlagbérrel kalkuláltunk, éves időszakra teljes munkaidős foglalkoztatással. Ilyen nagyságú létszám foglalkoztatásához komoly kiszolgáló háttérre van szükség melynek költségeit, beterveztük saját erőként.

11 Ide tartoznak az általános költségek, pl. a közfoglalkoztatás szervezésével, bonyolításával foglalkozó dolgozók költségei, egyéb költségek. A megnövekedett létszám miatt szükséges plusz létszám, egy fő adminisztrátor, egy fő ügyintéző valamint 4 fő munkavezető beállítása is. A nagy létszám zökkenőmentes koordinálása érdekében az egyes területek egymáshoz való kapcsolódását, információs rendszerét a 4. sz. melléklet szemlélteti. Szintén beterveztük a dologi költségeket, melyek a foglalkoztatásban résztvevők munkaruha, egyéni védőeszköz, munkaeszközök költségei, az elvégzett munkák során kitermelt anyagok hulladékok elszállításának, megsemmisítésének költségei, géphasználat, üzemanyag költségek. A feladatokhoz szükséges anyagköltségek (pl. festék, fűmag, vas, faanyagok.) stb. Jelentős költséget tesz ki a dolgozók egyes munkaterületek közötti mozgatása is, melyet a Kft. két kisbuszával kívánunk megoldani, ezen kívül figyelembe vesszük a munkaterületek beosztásánál, a munkavállaló lakóhelyét is, ezzel mérsékelni kívánjuk az utazási, munkásszállítási költségeket. A megnövekedett feladatok szükségessé teszik legalább egy új kisteherautó, valamint fűkaszák vásárlását is. Foglalkoztatás pénzügyi forrásai: Közcélú foglalkoztatás Megnevezés Összes költség Ft Közcélú foglalkoztatottak 500 fő Bérköltség + közterhek 50 %-a (TB.Madói,EHO) Általános költségek Mindösszesen költségek Központi költségvetésből Ft Munkaügyi Központ. tám. Ft Önkormányzati saját erő Ft A feladat ellátásához szükséges éves átlaglétszám, szakképzettség Megnevezés Férfi fő Nő fő Összesen fő 8. általános szakképesítés Középfokú Felsőfokú Összesen

12 A közcélú foglalkoztatás mellett, egyéb regisztrált munkanélküliek részére is tervezünk Munkaügyi Központ által támogatott közhasznú és egyéb foglalkoztatást, így a foglalkoztatási költségek ennek költségével növekednek: Közhasznú és egyéb foglalkoztatás Megnevezés Közhasznú foglalkoztatottak 70 fő Bérköltség + közterhek (TB.Madói,EHO) Egyéb dologi költségek Általános költségek Mindösszesen költségek Összes költség Ft Központi költségvetésből Ft Munkaügyi Központ.tám. Ft Önkormányzati saját erő Ft Közfoglalkoztatás évi költsége mindösszesen: Ebből központi forrás várhatóan (közcélú) Munkaügyi Központtól várhatóan (közhasznú, egyéb) Önkormányzati sajáterő évre (amennyiben a létszámok a tervnek megfelelően alakulnak) Ft Ft Ft Ft 7. Várható eredmények: 500 illetve 1000 fő foglalkoztatására nyílik lehetőség A munkanélküliség káros hatásai csökkennek A közfoglalkoztatásba bevont családok jövedelmi viszonyai javulnak Csökken a segélyezettek aránya

13 1. számú melléklet Rendszeres szociális segélyezettek helyzetének elemzése, értékelése (2008. évi adatok alapján) Sorszám Megnevezés Rendszeres szociális segélyben részesülő (fő) Létszáma (a+b+c): a) 107 egészségkárosod ott b) nem foglalkoztatott c) támogatott 42 - álláskereső Életkora: a) 35 évnél fiatalabb b) év közötti c) 55 évnél idősebb Neme: a) férfi b) nő Iskolai végzettsége: a) 8 ált. iskola alatti b) 8 általános c) szakmunkásképz ő vagy szakiskolai végzettséggel rendelkezik d) gimnázium e) 93 5 szakközépiskola f) technikum 34 2 g) főiskola, egyetem Háztartás formája: a) családban élő b) egyedül élő Folyósított segély ,- átlagos összege (Ft/hó/fő) Konkrét munkafeladatok megnevezése, felsorolása (pl. köztisztasági, adminisztratív stb.) Közcélú foglalkoztatásban részt vett (fő) Közcélú foglalkoztatás Köztisztasági: Szemétgyűjtés, Útszegélyezés, Sepregetés, Illegális szemétlerakatok felszámolása, Közcélú foglalkoztatás összeg (Ft/év) Rendszeres szociális segélyre kifizetett

14 Hó eltakarítás Parlagfűirtás, kaszálás, Parkfenntartási tevékenység, Tereprendezés, Erdő takarítása, Szakmunkák: asztalos, lakatos, kőműves, festő, gépjármű vezetői munkák, stb. Adminisztrációs Szociális gondozási, egyéb kisegítő, például házi ápolás, idősgondozás családsegítés, a környezet gondozása, hajléktalanellátás, közművelődési feladatok, Intézményekben karbantartási, takarítási munkák stb Munkák teljesülése: Folyamatos I. negyedév Folyamatos II. negyedév Folyamatos III. negyedév Folyamatos IV. negyedév Foglalkoztatók köre (felsorolás) Foglalkoztatások átlagos időtartama (nap) Közcélú foglalkoztatás: a) tervezett összeg (saját forrással együtt) b) felhasznált összeg c) ebből saját forrás Kifizetett rendszeres szociális segély: Folyamatos Nyírvv.Kft. Önkormányzati intézmények (Szociális, oktatási, egészségügyi, Non-profit civil szervezetek,)

15 a) központi forrásból b) helyi forrásból

16 2. számú melléklet Aktív korúak ellátására jogosultak jövőbeni helyzetének tervezése, értékelése (2009. évi új szabályok szerint tervezett adatok alapján) * 4.* 5.* 6.* Megnevezés Aktív korúak ellátására jogosultak (fő) Sorszám (Köz)foglalkoztatásba bevonhatók (fő) (Köz)foglalkoztatásba nem bevonhatók (fő) Elsősorban képzésre kötelezett 35 éven aluliak Aktív korúak ellátására jogosultak létszáma (a+b): 3579 a) rendszeres szociális segélyezettek összesen: ebből: egészségkárosodott életévét betöltötte éven aluli kiskorú gyermeket nevel és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják biztosítani - b) rendszeres munkavégzésbe bevonhatók Foglalkoztatásba bevonhatók életkora (a+b): 3266 a) 35 évnél fiatalabb 1526 b) év közötti 1740 Neme (a+b): 3266 a) férfi 1502 b) nő 1764 Iskolai végzettsége: a) 8 ált. iskola alatti 47 b) 8 általános 946 c) szakmunkásképző vagy szakiskolai végzettséggel rendelkezik 1062 d) gimnázium 393 e) szakközépiskola 382 f) technikum 147 g) főiskola, egyetem 289 Háztartás formája: a) családban élő 2053 b) egyedül élő 1213 Képzésre kötelezett 35 éven aluliak létszáma iskolai végzettségük szerint (a+b): a) 8 ált. iskola alatti b) 8 általános 291 *A közfoglalkoztatásba bevonhatók létszámának alapulvételével

17 3. számú melléklet Közfoglalkoztatási terv az évi III. törvény 37/A. (2) bekezdése alapján, a évi új szabályok szerint Megnevezés Rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek életkor szerinti várható összetétele összesen (a+b): Rendelkezésre állási támogatásra jogosultak nemenkénti megoszlása (fő) férfi nő a) 35 évnél fiatalabb b) év közötti Részben vagy egészben közfoglalkoztatás keretében ellátandó közfeladatok: Közfeladatok megjelölése a) megjelölése, csoportonkénti felsorolása Köztisztasági: Szemétgyűjtés, Útszegélyezés, Sepregetés, Illegális szemétlerakatok felszámolása, Hó eltakarítás Parlagfűirtás, kaszálás, Parkfenntartási tevékenység, Tereprendezés, Közterületi játszószerek, padok korlátok festése, javítása, Szökőkutak tisztítása, Csapadékvíz elvezető árkok tisztítása, karbantartása Erdő takarítása, Szakmunkák: asztalos, lakatos, fényező-mázoló, kőműves, festő, gépjármű vezetői munkák, stb.). Sorszám Foglalkoztatás szervezése Finanszírozás összege Ft Adminisztrációs szociális gondozási, és egyéb kisegítő feladatok:

18 például házi ápolás, idősgondozás ebédhordás, családsegítés, a környezet gondozása, hajléktalanellátás, Oktatási, közművelődési feladatok, Intézményekben karbantartási, takarítási munkák stb a) megjelölése, csoportonkénti felsorolása Köztisztasági: Szemétgyűjtés, Útszegélyezés, Sepregetés, Illegális szemétlerakatok felszámolása, Hó eltakarítás Parlagfűirtás, kaszálás, Parkfenntartási tevékenység, Tereprendezés, Közterületi játszószerek, padok korlátok festése, javítása, Szökőkutak tisztítása, Csapadékvíz elvezető árkok tisztítása, karbantartása Erdő takarítása, Szakmunkák: asztalos, lakatos, fényező-mázoló, kőműves, festő, gépjármű vezetői munkák, stb.). Adminisztrációs szociális gondozási, és egyéb kisegítő feladatok: például házi ápolás, idősgondozás ebédhordás, családsegítés, a környezet

19 gondozása, hajléktalanellátás, Oktatási, közművelődési feladatok, Intézményekben karbantartási, takarítási munkák stb b) feladatok várható ütemezése I. negyedév Időjárási viszonyoktól függően Folyamatos II. negyedév Időjárási viszonyoktól függően Folyamatos III. negyedév IV. negyedév c) megjelölt munka szakképesítési szükséglete: a) 8 általános b) szakképesítés c) középiskola d) felsőfokú képesítés A 2. pont szerinti feladatok ellátásához szükséges létszám Rendelkezésre állási támogatásra jogosultak képzettség szerinti összetétele: a) 8 általános b) szakképesítés c) középiskola d) felsőfokú képesítés Foglalkoztatás szervezésének módja: Időjárási viszonyoktól függően Folyamatos Időjárási viszonyoktól függően Folyamatos a) önkormányzat - b) önkormányzati társulás - c) e célra létrehozott szervezet - d) meglévő más szervezet Nyírvv.Kft Közfoglalkoztatás finanszírozására szükséges forrás: a) önkormányzati b) központi költségvetés

20 4. sz. melléklet Közfoglalkoztatás keretében elvégzendő munkafeladatok ( tevékenységek ) és az ahhoz szükséges létszámok negyedévi ütemezése Útkezelési és közlekedési ágazat Elvégzendő feladatok I. NEGYEDÉV II. NEGYEDÉV III. NEGYEDÉV IV. NEGYEDÉV Átereszek takarítása, iszaptalanítása 12 8 Jelzőtáblák mosása (nők) Korlátok,díszoszlopok festése (nők) 8 12 Kerékpárút kaszálás Folyókák takarítása G elemes csatornák, szivárgók iszaptalanítása 8 8 Autópálya elkerülő kaszálása Díszoszlopok festése téli időszakban 6 Felszíni csatornák,szivárgók kaszálása Felszíni csat.sziv.(érintetlen) takarítása Összesen:

21 5. sz. melléklet Közfoglalkoztatás keretében elvégzendő munkafeladatok ( tevékenységek ) és az ahhoz szükséges létszámok negyedévi ütemezése Külterületi munkacsoport Elvégzendő feladatok I. NEGYEDÉV II. NEGYEDÉV III. NEGYEDÉV IV. NEGYEDÉV Közterületek és csatornák kaszálása Közterületek és csatornák tisztítása Csatornák iszaptalanítása Útszéli fasorok és cserjék írtása Illegális hulladékgyűjtés Hóeltakarítás és/vagy cserjeírtás Összesen:

22 6. sz. melléklet Közfoglalkoztatás keretében elvégzendő munkafeladatok (tevékenységek) és az ahhoz szükséges létszámok negyedévi ütemezése Közterület fenntartási ágazat Elvégzendő feladatok I. NEGYEDÉV II. NEGYEDÉV III. NEGYEDÉV IV. NEGYEDÉV Kézi hótakarítás, parkolók,járdák Zöldfelület, tak.hull.gyüjtés Lakótömb belsők szegélyezése tak Szegélyes mellék utak szegélyezese Csomópontok, delták tak.szeg. 10 Illegális hulladék felszámolása Parkerdő ill.hul.felsz Parlagfű irtás (be nem vont területek) Kerékpár utak szeg.gallyazása tak Bakhátak leszedése füvesítése Orosi,Kállói ú Fűvágása tak. Szegélyezése Parkfelújítás Huszár ltp.tüzér ltp. tak.füvágás Járdák,parkolók tak.szelence ürítés nem bevont terület Összesen:

23 7. sz. melléklet Közfoglalkoztatás keretében elvégzendő munkafeladatok (tevékenységek) és az ahhoz szükséges létszámok negyedévi ütemezése Egyéb tevékenységek Elvégzendő feladatok I. NEGYEDÉV II. NEGYEDÉV III. NEGYEDÉV IV. NEGYEDÉV Szociálisan rászorulók, bérlakás, épületek karbantartása ( tetőfedő, bádogos, asztalos munkáinak elvégzése)ű TMK műhely feladatok ( autószerelés, lakatos hegesztési munkák, autóvillamossági szerelés )ű Közúti csomópont forgalomszámlálása 6 Parkolók felülvizsgálata 4 Összesen: NYÍRVV Összesen:

24 8. sz. melléklet Közfoglalkoztatás keretében elvégzendő munkafeladatok (tevékenységek) és az ahhoz szükséges létszámok negyedévi ütemezése Önkormányzati szociális, oktatási, egészségügyi, egyéb szervezetek szolgáltatók Elvégzendő feladatok I. NEGYEDÉV II. NEGYEDÉV III. NEGYEDÉV IV. NEGYEDÉV Intézményi napi karbantartási munkák (vízvezetékszerlés, festés, lakatosipari munkák, szerszámok karbantartása ) Intézményeknél épület és udvar takarítási munkák Önkormányzati, intézményi lakásoknál kisebb szakipari munkák végzése(kőműves, festő, ács, burkoló) Konyhai kisegítő feladatok Portási feladatok, telefonközpont kezelése Adminisztratív feladatok ( postázás előkészítése, adatrögzítés, iktatásra iratok előkészítése stb. ) Szociális kisegítő munka (dajka,segédápoló, házi gondozás, hajléktalan ellátás stb.) Egyéb szabadidős programok szervezésének segítése, előkészítése, lebonyolításában való résztvétel

25 Hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása, iskolai beilleszkedésének segítése Lakosságnál keletkező szelektív hulladékválogatás, szelektív hulladékgyűjtő szigetek takarítása Összesen: Mind összesen:

26 9. sz. melléklet Kimutatás A közfoglalkoztatásban részt vevő intézményekről, szolgáltatókról 1. Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. 2. Aranykörte Óvoda 3. Arany János Gimnázium és Általános Iskola 4. Benczúr Gyula Általános Iskola 5. Bem József Általános Iskola 6. Búzaszem Óvoda 7. Bóbita Bölcsőde 8. Bóbita Óvoda 9. Cigány Kisebbségi Önkormányzat 10. Egészségügyi Szociális és Bölcsődei Igazgatóság 11. Eszterlánc Óvoda 12. Gárdonyi Géza Általános Iskola 13. Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola 14. Gyermekkert Óvoda és Tagóvodái 15. Gyermekek háza Óvoda 16. Gyermekjóléti Központ 17. Hóvirág Bölcsőde 18. Inczédy György Középiskola és Szakiskola 19. Katica Bölcsőde 20. Kazinczy Ferenc Általános Iskola 21. Kertvárosi Csicsergő Óvoda 22. Kertvárosi Általános Iskola 23. Kerekerdő Óvoda 24. Kikelet Óvoda 25. Kincskereső Óvoda 26. Kodály Zoltán Általános Iskola 27. Ligeti Óvoda 28. Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 29. Mentálhigiénés Központ 30. Móra Ferenc Általános Iskola 31. Móricz Zsigmond Általános Iskola 32. Művészeti Középiskola és Kollégium 33. Napsugár Óvoda és Tagóvodája 34. Napsugár Bölcsőde 35. Nyíregyházi Zsidó Hitközség 36. Nyitnikék Óvoda 37. Nyírvidék TISZK KHT 38. Oltalom Szeretet Szolgálat 39. Őzike Bölcsőde 40. Petőfi Sándor Általános Iskola 41. Sipkay Barna Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola 42. Sóstói Szivárvány Idősek Otthona 43. Százszorszép Óvoda 44. Szent Kamill Közhasznú Alapítvány

27 45. Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 46. Szociális Gondozási Központ 47. Szocio East Egyesület 48. Szöllőskerti Általános Iskola 49. Térségi Hulladékgazdálkodási Kft. 50. Váczi Mihály Kulturális és Művészeti Gyermekcentrum 51. Vécsey Károly Általános Iskola 52. Virág utcai Óvoda 53. Wesselényi Miklós Középiskola 54. Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola 55. Zay Anna Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola és Szakiskola 56. Zelk Zoltán Általános és Német Két Tanítási Nyelvi Iskola 57. Zrínyi Ilona Gimnázium

Ibrány Város Közfoglalkoztatási Terve

Ibrány Város Közfoglalkoztatási Terve Ibrány Város Közfoglalkoztatási Terve 1. Bevezető Napjaink egyik legégetőbb problémája a tartós munkanélküliség, amely jelentős részben a gazdasági szektorok átalakulásának, a gyorsan változó munkaerő

Részletesebben

DÉVAVÁNYA VÁROS KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERV MÓDOSÍTÁS

DÉVAVÁNYA VÁROS KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERV MÓDOSÍTÁS DÉVAVÁNYA VÁROS KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERV MÓDOSÍTÁS 2009. A közfoglalkoztatási terv célja A közfoglalkoztatási terv elkészítésének célja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi

Részletesebben

Dévaványa Város Közfoglalkoztatási terve

Dévaványa Város Közfoglalkoztatási terve Dévaványa Város Közfoglalkoztatási terve 2010. I. A közfoglalkoztatási terv célja A közfoglalkoztatási terv elkészítésének célja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2009. ÉVRE

KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2009. ÉVRE KECSKEMÉT ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 37/A. (2) bekezdésében előírtak szerint készített KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2009. ÉVRE

Részletesebben

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE I. A közfoglalkoztatás célja: a munkaerıpiacról tartósan kiszorulók ne veszítsék el kapcsolatukat a munka világával, képességüket megtartsák

Részletesebben

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 23-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 23-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 3/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 23-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 321/2008. (XII. 29.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimális bér Korm. rend. 2. 2009. 01. 01. -tıl

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Székesfehérvár, 2012. december 8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2014 2015 2016 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 101.500,-

Részletesebben

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13.

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13. EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE OPERATÍV PROGRAM (2007-2013) EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG 2006. március 13. Fájl neve: OP 1.0 Oldalszám összesen: 51 oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetelemzés...4 1.1. Demográfiai

Részletesebben

A Büntetés-végrehajtási Szervezet. Közalkalmazotti. Kollektív Szerz dése

A Büntetés-végrehajtási Szervezet. Közalkalmazotti. Kollektív Szerz dése Tervezet a munkáltatói oldal véleményét nem tartalmazza! A Büntetés-végrehajtási Szervezet özalkalmazotti ollektív Szerz dése A közalkalmazottak jogviszonyát szabályozó ollektív Szerz dés létrejött a Büntetés-végrehajtás

Részletesebben

Tanácsadási terület:

Tanácsadási terület: Tanácsadási terület: Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a polgármesteri hivatalok és a települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának,

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2008. (III. 21.) rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2008. (III. 21.) rendelete az egyes szociális ellátásokról Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2008. (III. 21.) rendelete az egyes szociális ellátásokról (egységes szerkezetben, hatályos 2014.06.20-tól) Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testület

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. étkeztetés szociális alapszolgáltatások

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. étkeztetés szociális alapszolgáltatások 5. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ étkeztetés szociális alapszolgáltatások SZAKMAI PROGRAMJA 2013 A Miskolc Környéki Önkormányzati

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata " NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 244/2011.(XII.15.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról A Közgyűlés az előterjesztést

Részletesebben

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia nem tárgyalja

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia nem tárgyalja NYUGDÍJ a nyugdíjrendszer jövőjéről a kötelező nyugdíjbiztosítás öregségi nyugdíj korhatár korkedvezmény; korengedmény korrekció nyugdíjemelés nyugdíjprémium rokkantsági nyugdíj hátramaradotti ellátások

Részletesebben

A határmenti vállalkozások humáner forrás ellátottsága és -gazdálkodása

A határmenti vállalkozások humáner forrás ellátottsága és -gazdálkodása Magyarország-Szlovákia Phare CBC 2003 Program Üzleti infrastruktúra, innováció és humáner forrás-fejlesztés a határ mentén Regionális Vállalkozói Együttm ködés HU2003/004-628-01-21 A határmenti vállalkozások

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 2013 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szociális törvény) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2.

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szociális törvény) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szociális törvény) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 2. foglalkoztatást helyettesítő

Részletesebben

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok Készítette: Berényiné Bosch Cecília OFA Hálózat PERTU projekt pénzügyi szakértője Budapest, 2009. december Tartalomjegyzék: Bevezetés...

Részletesebben

A foglalkoztatást előseg. Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Székesfehérvár, 2011. március

A foglalkoztatást előseg. Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Székesfehérvár, 2011. március A foglalkoztatást előseg segítő aktív v munkaerő-piaci eszközök, k, támogatt mogatások Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Székesfehérvár, 2011. március Munkaadó számára nyújtható támogatások

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Tájékoztató Bács-Kiskun megye 2006. évi munkaerő-piaci helyzetéről, a munkanélküliség csökkentésének lehetőségeiről Tájékoztató Bács- Kiskun TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 10/2000. (VI. 22.) sz. önkormányzati rendelete

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 10/2000. (VI. 22.) sz. önkormányzati rendelete PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 10/2000. (VI. 22.) sz. önkormányzati rendelete az aktív korú rendszeres szociális segélyezettek és az önkormányzat együttmőködési szabályairól Hatályba

Részletesebben

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról 3/2007./III.1./ sz.

Részletesebben

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. január 21. Nagymányok, 2008. január 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (I.18.) számú rendelet A szociális ellátásokról (módosításokkal

Részletesebben

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal.

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának a kerületi polgárok szociális ellátásáról szóló 6/2008. (II.20.), 25/2007. (V.31.), 9/2007. (III.23.), 6/2007. (II.23.), 45/2006. (XII.22.), 31/2006.

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA. Jóváhagyva: Kálmán Béla polgármester

IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA. Jóváhagyva: Kálmán Béla polgármester Nyírmadai Szociális Ápolási- Gondozási Központ 4564 Nyírmada, Petőfi út 1. Telefon/fax: 45 /492-042 IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA Jóváhagyva: A képviselő-testület határozatával Kálmán Béla polgármester

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Munkaügyi Központ T Á J É K O Z T A T Ó. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci folyamatairól. 2013. május

Munkaügyi Központ T Á J É K O Z T A T Ó. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci folyamatairól. 2013. május Munkaügyi Központ T Á J É K O Z T A T Ó Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci folyamatairól 213. május Márciustól folyamatosan csökken a regisztrált álláskeresők száma a megyében. Borsod Abaúj - Zemplén

Részletesebben

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok... 10 A Helyi

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103 Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.

Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103 Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz. Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103 Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T ÉS a Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat. Tanulmány

Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat. Tanulmány Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat Tanulmány Pályakezdő szakmunkások elhelyezkedésének alakulása Gazdálkodók szakképző iskolát végzettek, felsőfokú

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra.

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a 2013. július 1. napjától hatályos módosításokkal) 2 A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli

Részletesebben

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV Munkaügyi Központja A MUNKAERİ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ÖSSZEFOGLALÓJA 2014. I. NEGYEDÉV Pápa Zirc Devecser Ajka Veszprém Várpalota Sümeg Balatonalmádi Tapolca Balatonfüred Veszprém megye 8200 Veszprém, Megyeház

Részletesebben

JELENTÉS A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYMINISZTEREK TANÁCSA

JELENTÉS A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYMINISZTEREK TANÁCSA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM JELENTÉS A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYMINISZTEREK TANÁCSA ÁLTAL 2009. JÚLIUS 7-ÉN A TÚLZOTT HIÁNY ELJÁRÁS KERETÉBEN KIADOTT AJÁNLÁS MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN HOZOTT INTÉZKEDÉSEKRŐL

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. február 25-i ülésére TÁRGY: Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása ELŐADÓ: Mestyán Valéria körjegyző 2 Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2015.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2015. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2015. Kiadja: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. Módszertan... 5 3. Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Előterjesztés A Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.kozig.somogy.hu

Részletesebben

Szociális és családtámogatások joga

Szociális és családtámogatások joga AGRÁR ÉS MUNKAJOGI TANSZÉK Szociális és családtámogatások joga Záróvizsga tételvázlatok Szerkesztette, és összeállította: dr. Mélypataki Gábor 2015. március 1-jével hatályos anyaggal Tételvázlatok a Szociális

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2009. január 1-tıl érvényes egyes fixösszegő ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2009. január 1-tıl érvényes egyes fixösszegő ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2009. január 1-tıl érvényes egyes fixösszegő ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2007. 2008. 2009. A legkisebb munkabér (Minimálbér Ft/hó)

Részletesebben

Tárgy: A közfoglalkoztatás rendszerének 2009. évi változása, várható ellátási formáinak megvitatása, Közfoglalkoztatási Terv készítése

Tárgy: A közfoglalkoztatás rendszerének 2009. évi változása, várható ellátási formáinak megvitatása, Közfoglalkoztatási Terv készítése ELŐTERJESZTÉS a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása, mint Kistérségi Fejlesztési Tanács 2009. március 5-i ülésére 1. NAPIRENDI PONT Tárgy: A közfoglalkoztatás rendszerének 2009.

Részletesebben

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete a helyi adók bevezetéséről (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Nagyberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2010. (I.29.) sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévık részére adósságkezelési szolgáltatás mőködtetésérıl Celldömölk Város Önkormányzatának

Részletesebben

2015. évi CCXXIII. törvény indokolása. egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb törvények módosításáról. Általános indokolás

2015. évi CCXXIII. törvény indokolása. egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb törvények módosításáról. Általános indokolás 2015. évi CCXXIII. törvény indokolása egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb törvények módosításáról Általános indokolás A gyermekétkeztetés egyre jelentősebb helyet foglal el

Részletesebben

BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 12/2002. (V. 7. ) sz. önkormányzati rendelete a szociális ellátások és a gyermekvédelmi támogatások helyi szabályozásáról szóló 9/2000. (III. 7.) sz. önkormányzati rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartandó ülésének 5. számú A 2010. évi Közfoglalkoztatási Terv elfogadása - tárgyú napirendi pontjához.

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ALAPÍTÁSÁBAN LÉVİ GERJE-FORRÁS NONPROFIT KFT. JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ALAPÍTÁSÁBAN LÉVİ GERJE-FORRÁS NONPROFIT KFT. JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA 170/2014. sz. elıterjesztés 1. sz. melléklete (Javasolt változások félkövér dılt betővel jelezve) PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ALAPÍTÁSÁBAN LÉVİ GERJE-FORRÁS NONPROFIT KFT. JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA A JELEN

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. II. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2006-2010 Felülvizsgálat ideje: 2007. december 31. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI,

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1. Városlőd

Részletesebben

Egyszerű többség. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. június 25-i ülése 3. sz. napirendi

Egyszerű többség. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. június 25-i ülése 3. sz. napirendi Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. június 25-i ülése 3. sz. napirendi pontja Tájékoztató Tolna megye 2009. évi munkaerő-piaci helyzetének alakulásáról Előadó: Dr. Szabó Zsoltné,

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály község Önkormányzata Képviselô-testületének a 15/2006. (XII.22.), 5/2008. (IV.28) rendeletekkel módosított 9/2006. (VI.26.)rendelete a felnôtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás

Részletesebben

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló)

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 2 I. Nógrád megye rövid bemutatása... 4 I. 1. Demográfiai változások... 5 I.1.1.

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.)

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Ikt. szám: 23469/2012. Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Tájékoztató Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.),

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-178/ 2009. JAVASLAT Pásztó Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési koncepciójának

Részletesebben

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról A Kormány

Részletesebben

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ 2008. I. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ 2008. I. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Jóváhagyta: Miskó Istvánné főigazgató AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ 2008. I. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI Nyíregyháza, 2008. február 25.

Részletesebben

Kollektív szerződés. Hatályos: 2014. január 1-jétől. Preambulum

Kollektív szerződés. Hatályos: 2014. január 1-jétől. Preambulum Kollektív szerződés Hatályos: 2014. január 1-jétől Preambulum A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza és a Színházi Dolgozók Szakszervezete Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza helyi alapszervezete

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS Mottó: Mindjárt születésünk pillanatában szüleink jóságára, gondoskodására szorulunk. Később, amikor betegségek gyötörnek minket és megöregszünk, megint mások gondoskodására és jóságára leszünk utalva.

Részletesebben

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2010. Záradék: Erdőkertes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közfoglalkoztatási Tervet a 13/2009.(02.09.) KT számú határozatával elfogadta.

Részletesebben

A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján

A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján KÖZFOGLALKOZTATÁSI ÉS VÍZÜGYI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján Cím: 1051 Budapest, József Attila u.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS

TÁJÉKOZTATÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS TÁJÉKOZTATÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS munkaerő-piaci helyzetéről 1. ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS 2012. január 1-jén Jász-Nagykun-Szolnok megye lakónépessége 383 ezer fő volt, 3600 fővel volt kevesebb az egy évvel korábbinál.

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel.

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 13/2011. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a feln tt korúakra vonatkozó szociális gondoskodásról Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és

Részletesebben

SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010.

SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010. SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010. Készítette: Nábrádi Csilla szociálpolitikus Jóváhagyta: Somogy Megyei Közgyőlés 29/2010.(V.7.) sz. határozatával 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége I. FEJEZET BEVEZETİ A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 70/E. -a deklarálja alapvetı állampolgári jogként a szociális biztonsághoz való jogot, amely szerint az állampolgárok

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett a Nagyvállalkozások általános képzéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban c. pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

György-telep fenntartható lakhatását támogató módszertan. Pécs Megyei Jogú Város. Pécs György-telep rehabilitáció, lakókörülmények javítása

György-telep fenntartható lakhatását támogató módszertan. Pécs Megyei Jogú Város. Pécs György-telep rehabilitáció, lakókörülmények javítása György-telep fenntartható lakhatását támogató módszertan Pécs Megyei Jogú Város Pécs György-telep rehabilitáció, lakókörülmények javítása TIOP 3.2.3.A-13/1 Tartalomjegyzék Előszó... 4 1. A lakásfenntartási

Részletesebben

KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

KERTVÁROS GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 3. sz. melléklet A Gyáli kistérség társult önkormányzatai a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló

Részletesebben

2015/26. SZÁM TARTALOM. 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. vezérigazgatói utasítás a foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetéséről...

2015/26. SZÁM TARTALOM. 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. vezérigazgatói utasítás a foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetéséről... 2015/26. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. vezérigazgatói utasítás a foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetéséről... 2 Utasítások 30/2015. (VII. 01. MÁV-START

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 37228/2009. J a v a s l a t a közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódó szerződések elfogadására Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség. Jóváhagyta: TÁJÉKOZTATÓ

Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség. Jóváhagyta: TÁJÉKOZTATÓ Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség Jóváhagyta: Jóváhagyta: Mező Barna igazgató Mező Barna Igazgató TÁJÉKOZTATÓ Püspökladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november hónapban

Részletesebben

ELLÁTÁSOK Pénzbeli és természetben i ellátások123 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

ELLÁTÁSOK Pénzbeli és természetben i ellátások123 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény ELLÁTÁSOK Pénzbeli és természetbeni ellátások 123 18. (1) A jogosult gyermek számára a) a gyámhatóság az e törvényben meghatározott feltételek szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 4090 Polgár, Fürdı u. 2. Telefonszám: 52/391-188 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 10. 01. -tıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./A Szervezeti

Részletesebben

3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére

3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 2. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és

Részletesebben

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK 2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 41/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 215. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésük szabályairól

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról Budaörs Város Önkormányzat

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014.

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014. Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Bevezető... 10 2. Módszertan...

Részletesebben

Tartalom. 2. 3. A feladatellátás szakmai tartalma és módja a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége

Tartalom. 2. 3. A feladatellátás szakmai tartalma és módja a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége Tartalom 1. Általános rész 1. 1. 1. A Szorgoskert Nonprofit Kft. bemutatása 1. 1. 2. Főbb programjaink tevékenységeink bemutatása 2. Szolgáltatás 2. 1. A Szolgáltatás célja, feladatai 2.1.1. A megvalósítani

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselőtestületének. 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete

Mérk Nagyközség Képviselőtestületének. 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete Mérk Nagyközség Képviselőtestületének 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete A pénzben és természetben nyújtott egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2008/II.22./ Kt. rendelet módosítása, egységes

Részletesebben

VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE

VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE VIZIKÖZMŐ ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG MAGYAR VÍZIKÖZMŐ SZÖVETSÉG VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE VÍZIKÖZMŐ ÁGAZATI KOLLEKTÍV SZERZİDÉS 2006. évi módosítás (Az 1992-ben megkötött

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 106/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Értékelés Budapest Főváros IX.

Részletesebben

Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester Asszony részére

Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester Asszony részére Gondozási Központ 7140 Bátaszék, Budai út 21. Tel.: 74/ 491-622; 74/ 591-113 Isz.: 12-15./2010. Tárgy: Véleményezés kérés Polgármesteri Hivatal 7149 Báta Fő u. 147. Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester

Részletesebben

MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 11/2004./III.25./sz.rendelete

MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 11/2004./III.25./sz.rendelete 1 MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11/2004./III.25./sz.rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévő adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról szóló, 6/2004.(II.25.) sz.

Részletesebben

KUTATÁS, FEJLESZTÉS, PÁLYÁZATOK ÉS PROGRAMOK A FELSŐOKTATÁSBAN AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM FELSŐOKTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS TUDOMÁNYOS ÜGYEK FŐOSZTÁLYÁNAK

KUTATÁS, FEJLESZTÉS, PÁLYÁZATOK ÉS PROGRAMOK A FELSŐOKTATÁSBAN AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM FELSŐOKTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS TUDOMÁNYOS ÜGYEK FŐOSZTÁLYÁNAK KUTATÁS, FEJLESZTÉS, PÁLYÁZATOK ÉS PROGRAMOK A FELSŐOKTATÁSBAN AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM FELSŐOKTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS TUDOMÁNYOS ÜGYEK FŐOSZTÁLYÁNAK 2005. ÉVI JELENTÉSE Jel2005.rtf A kiadványt összeállította

Részletesebben

KATOLIKUS MÓDSZERTANI KONFERENCIA

KATOLIKUS MÓDSZERTANI KONFERENCIA KATOLIKUS MÓDSZERTANI KONFERENCIA 2016. február 10. Házi segítségnyújtáshoz módszertani segédlet A Katolikus Szociális Módszertan által készített segédlet célja, hogy segítse a szociális ellátást biztosító

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 35/2001.(XII.21.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 35/2001.(XII.21.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 35/2001.(XII.21.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése (a továbbiakban:

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2010.(II.10.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Szólád Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

DÉVAVÁNYA VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

DÉVAVÁNYA VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁNAK MÓDOSÍTÁSA DÉVAVÁNYA VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁNAK MÓDOSÍTÁSA 2016. február I. Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény,

Részletesebben

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november 1 Tartalom 1. A fejlesztés integrált városfejlesztési stratégiához való illeszkedése...3 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság

Részletesebben

MAGYARORSZÁG NYUGDÍJRENDSZERE (1997-2013) 2013. Október 5-7.

MAGYARORSZÁG NYUGDÍJRENDSZERE (1997-2013) 2013. Október 5-7. MAGYARORSZÁG NYUGDÍJRENDSZERE (1997-2013) 2013. Október 5-7. 1 TARTALOM: I. Előzmény 1997-(röviden) 1. MAGÁNNYUGDÍJ RENDSZER II. NYUGDÍJREFORM FOLYAMATOK MAGYARORSZÁGON 2009-2013 1. KORHATÁREMELÉS 2. MAGÁNNYUGDÍJ

Részletesebben