György-telep fenntartható lakhatását támogató módszertan. Pécs Megyei Jogú Város. Pécs György-telep rehabilitáció, lakókörülmények javítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "György-telep fenntartható lakhatását támogató módszertan. Pécs Megyei Jogú Város. Pécs György-telep rehabilitáció, lakókörülmények javítása"

Átírás

1 György-telep fenntartható lakhatását támogató módszertan Pécs Megyei Jogú Város Pécs György-telep rehabilitáció, lakókörülmények javítása TIOP A-13/1

2 Tartalomjegyzék Előszó A lakásfenntartási támogatást, valamint az adósságkezelési szolgáltatást szabályozó törvények Nemzetközi háttér Szociális Karta Az Európai Szociális Alap Hazai jogszabály környezet évi III. törvény Lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési szolgáltatás /2006. kormányrendelet Piaci alapú hitelek behajtását szabályozó törvény bemutatása évi LIII. törvény összefoglalása A munkabérből történő levonás Ingóvégrehajtás Lefoglalható ingóságok Végrehajtás alól mentes vagyontárgyak A modellértékű hazai és nemzetközi programok ismertetése Röviden a SIMS projektről CAF módszer (Comunidades Autofinanciadas) IDA (Individual Developement Account) Esélykassza Az Ifjúságért Egyesület által megvalósított Lakáskísérési programról A György-telepen lakók lakhatását és adósságrendezését támogató módszerek, javaslatok György-telep bemutatása György-telep általános jellemzése A területen élő népesség demográfiai összetétele Lakhatás, lakókörnyezet A családok gazdálkodása Munkaerő-piaci helyzet A háztartások jelenlegi és várható gazdasági helyzete Bevételek A háztartásokat sújtó hitelek, hátralékok típusai A közszolgáltatók és a lakáskezelő felé keletkezett hátralékok Egyéb tartozások, hátralékok A telepen alkalmazható módszerek bemutatása a hátralékok kezelésére és a fenntartható lakhatás támogatásának elősegítésére A fenntartható háztartásmodell A telepi-módszerek A modellben alkalmazott tevékenységük és ütemezésük A jelenlegi hátralékok kezelésére alkalmazható módszerek Pécs Város Adósságkezelési Programja Egyéni esetek kezelése Utánkövetés Javaslatok és kockázatok

3 ELŐSZÓ Jelen dokumentum a TIOP A-13/1 azonosító számú (továbbiakban: infrastrukturális fejlesztési projekt) pályázat előkészítése során fenntartható lakhatást segítő adósságrendezési módszertan kidolgozását mutatja be, amely a pályázat során felújított lakások fenntartását hivatott megoldani. A módszertan kapcsolódik az ezzel a pályázattal szorosan együttműködő TÁMOP /1 azonosító számú (továbbiakban: humánkapacitás fejlesztésre irányuló projekt) szakmai elemeihez. Jelen dokumentum elsőként a hátralék-kezelést szabályozó, nemzetközi- és hazai törvényi előírásokat ismerteti, majd a modell-értékű kezdeményezések közül mutat be néhány jó gyakorlatot, köztük egy pécsi kezdeményezést is. A módszertan másik nagy fejezete kifejezetten Pécs keleti városrészében található kiemelt szegregátumra, György-telepre koncentrál, és a rendelkezésekre álló adatok (melyek a közüzemi és a lakbér-tartozásokat tartalmazzák) alapján megoldási javaslatokat tesz a felhalmozott tartozások rendezésére, valamint a hosszú távon fenntartható lakhatást támogató célokat és tevékenységeket összegzi, mely az ott élő családok eladósodásának elkerülését, illetve az eladósodottság újratermelődésének megakadályozását segíti. 3

4 1. A lakásfenntartási támogatást, valamint az adósságkezelési szolgáltatást szabályozó törvények 1.1. Nemzetközi háttér: Szociális Karta Az 1996-ban Strasbourgban elfogadott Módosított Szociális Karta alapvetően a szociális jogok, munkavállalói jogok köré szerveződik. Konkrétan a mélyszegénységben élők adósság/hátralékkezeléséről nem szól egyetlen ajánlás sem, de több pont kapcsolható hozzá. A 14. cikk értelmében a karta aláírói a szociális jóléti szolgáltatásokhoz való hozzáférést azzal segítik, hogy a szociális munka módszereit alkalmazva a közösség tagjait támogatják a jólét és a társadalmi fejlődés elérésében. A 16. cikk kimondja, hogy a családok szociális védelme érdekében szükségesek a szociális és családi juttatások, a megfelelő adózási megoldások, a családok lakáshoz juttatása és minden olyan intézkedés, mely előmozdítja a családok e jogának érvényesülését. A 31. cikk a lakhatáshoz való jog érvényesülésének elősegítését taglalja. A felsorolt pontok közvetve hozzájárulhatnak olyan, a szociális munka módszereivel alátámasztott adósságrendezési programok, módszerek kidolgozásához, melyeknek célja a hátralékok ledolgozásával a családok védelme, lakhatásuk további biztosítása, valamint az egyének, családok, közösségek elindulásának segítése a társadalmi jobb lét felé Az Európai Szociális Alap Az Európai Parlament és a Tanács 1081/2006/EK sz. rendelete (2006. július 5.) az Európai Szociális Alap (továbbiakban ESZA) közötti időszakra vonatkozó feladatainak és hatályának meghatározásához az ESZA által finanszírozható tevékenységtípusokra vonatkozó különleges rendelkezéseket írja elő. Ezek alapján az ESZA a társadalmi kohézió erősítésének, a termelékenység és a versenyképesség növelésének, valamint a gazdasági növekedés és a fenntartható fejlődés ösztönzésének szükségességével kapcsolatos közösségi prioritásokat támogatja. E téren az ESZA célja, hogy a foglalkoztatás és a foglalkoztatási lehetőségek javítása révén hozzájáruljon a gazdasági és a társadalmi kohézió erősítéséhez. Az ESZA konkrét célkitűzései között szerepel többek között a társadalmi befogadás előmozdítása, valamint a hátrányos helyzetű személyek munkavállalásának javítása. A főbb célkitűzések keretében tehát az ESZA támogatja az egyes tagállamok tevékenységi körébe mindazon prioritásokat, amelyek a hátrányos helyzetű személyek társadalmi befogadásának erősítését, valamint a foglalkoztatásban való fenntartható integrációjukat célozza meg. Szintén támogatja a munkaerő-piaci megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelmet. 4

5 Mindezen célok elérése érdekében az ESZA a tagállamokban ösztönzi a felelősségteljes kormányzást és a partnerségeket. Támogatását a megfelelő területi szinten kell megtervezni és végrehajtani, a nemzeti, a regionális és a helyi szint figyelembevételével, az egyes tagállamok intézményrendszerének és felépítésének megfelelően. A tagállamoknak az ESZA-támogatás előkészítése, végrehajtása és monitorozása során biztosítaniuk kell a megfelelő területi szinten a szociális partnerek bevonását, valamint más érdekelt felek részvételét és az azokkal való kellő mértékű konzultációt Hazai jogszabályi környezet évi III. törvény A fejezet a jelenleg hatályos jogszabályok tematikus kivonatát tartalmazza. Elsőként a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény releváns fejezetei és rendelkezései kerülnek összefoglaló bemutatása Lakásfenntartási támogatás A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. Lakásfenntartási támogatás nyújtható a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletéhez, a közös költséghez, illetve a tüzelőanyag költségeihez. A lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. Fontos azonban megjegyezni, hogy a törvény alapján különbséget kell tenni a normatív lakásfenntartási támogatás, illetve a lakásfenntartási támogatás között. A törvényben meghatározott feltételeknek megfelelően normatív lakásfenntartásra az a személy jogosult, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem 1 nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. A normatív lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összegét - az energiaárak várható alakulására figyelemmel - az éves központi költségvetésről szóló törvény határozza meg. Emellett a törvény előírja a támogatható lakásnagyságokat, attól függően, hogy hány személy él az adott háztartásban. Lakásfenntartási támogatásban az adósságkezelésben résztvevő személyek részesülhetnek, melynek tekintetében a fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma az irányadó. A lakásfenntartási támogatásra adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személy a szolgáltatás időtartama alatt jogosult. A 1 Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával. 5

6 támogatás összegének kiszámítására a normatív lakásfenntartási támogatásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A normatív lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át. Amennyiben a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem ezt az összeget meghaladja, a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének szorzata az irányadó, azonban nem lehet kevesebb, mint 2500 forint. A települési önkormányzat rendeletében a normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság egyéb feltételeként előírhatja, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó, a rendeletében megállapított feltételeket teljesítse - ház és az udvara, a kert, a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartása, az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosítása. A döntés jogerőre emelkedésétől számított három hónapon belül a háztartás egy tagja sem nyújthat be normatív lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet, valamint a döntés jogerőre emelkedésétől számított egy éven belül benyújtott kérelem esetén a normatív lakásfenntartási támogatás kizárólag természetbeni szociális ellátás formájában nyújtható. A 63/2006. (III. 27.) Kormány Rendelet, Egyes Ellátásokra Vonatkozó Részletes Szabályokat tartalmazó II. Fejezetében rendelkezik a Lakásfenntartási Támogatás megállapításához szükséges kérelem benyújtásának módjáról, a szükséges nyilatkozatok és igazolások köréről. Szintén fontos kitétel, hogy a normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultságot megállapító határozatban rendelkezni kell - ha a települési önkormányzat erről az Szt. 38. (9) bekezdése alapján rendelkezett - a lakókörnyezet rendezettségének biztosítására vonatkozó kötelezettségekről. A természetbeni szociális ellátás formájában megállapított lakásfenntartási támogatás folyósítása a szolgáltató részére történik és annak összegét a támogatással érintett költség(ek) tekintetében a szolgáltató írja jóvá. Ebben az esetben a jogosultságot megállapító határozatban arról is rendelkezni kell, hogy a támogatást mely lakásfenntartási kiadás(ok)hoz nyújtják Adósságkezelési szolgáltatás Az adósságkezelési szolgáltatás a szociálisan rászorult személyek részére nyújtott, lakhatást segítő ellátás. Adósságkezelési szolgáltatásban részesülhetnek azok a családok vagy személyek, akinek az adóssága meghaladja az 50 ezer forintot, vagy az adósságnak minősülő lakhatási költségek körébe sorolható tartozása legalább hat havi, vagy a közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták. Szintén szolgáltatásban részesülhet az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az önkormányzat rendeletében meghatározott összeghatárt, valamint aki a településen elismert lakásnagyságot és minőséget meg nem haladó lakásban lakik, feltéve, hogy vállalja az adósság és a települési önkormányzat által megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének megfizetését, továbbá az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt. Az adósságnak minősül a lakhatási költségek körébe tartozik a közüzemi díjtartozás (vezetékes gáz-, áram-, távhő-szolgáltatási, víz- és csatornahasználati, szemétszállítási, több 6

7 lakást tartalmazó lakóépületeknél, háztömböknél központi fűtési díjtartozás), valamint a közösköltség-hátralék, az épület- és fűtéskorszerűsítéssel járó külön költség hátralék, a lakbérhátralék, a hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerződésből, illetve abból átváltott szabad felhasználású kölcsönszerződésből fennálló hátralék. Az adósságkezelési szolgáltatás időtartama legfeljebb 18 hónap lehet, amely indokolt esetben egy alkalommal 6 hónappal meghosszabbítható. Az adósságkezelési szolgáltatás során a jogosult adósságkezelési tanácsadásban, és adósságcsökkentési támogatásban részesül. Az adósságcsökkentési támogatás mértéke nem haladhatja meg az adósságkezelés körébe bevont adósság 75%-át, és összege legfeljebb háromszázezer forint. A támogatás egy összegben vagy havi részletekben nyújtható az adós vállalásától függően. Az adósságcsökkentés címén nyújtott támogatás vissza nem térítendő szociális támogatásnak minősül. Az adósságcsökkentési támogatás tovább nem folyósítható, és a kifizetett összeget vissza kell téríteni, ha a jogosult az adósságkezelési tanácsadást nem veszi igénybe, vagy az általa vállalt adósságtörlesztés háromhavi részletét nem teljesíti, illetőleg az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének három hónapig nem tesz eleget. Ugyanazon személy vagy háztartásának tagja az adósságkezelési szolgáltatás lezárásától számított 24 hónapon belül nem részesülhet adósságkezelési szolgáltatásban. Az önkormányzat rendeletében szabályozza az adósságkezelési szolgáltatás részletes szabályait, így különösen a helyben elismerhető lakásnagyságot és minőséget, a törvényben meghatározottak közül az adósságkezelési szolgáltatásba bevont adósságtípusok körét és összegük felső határát, valamint az adósságcsökkentési támogatás folyósításának módját, az adósságkezelési szolgáltatásra vonatkozó jövedelmi és vagyoni jogosultsági feltételeket. Szintén az önkormányzat szabályozza a hitellel terhelt ingatlan forgalmi értékének megállapítási módját, az eljárási szabályokat, az adósságkezelési tanácsadást végző intézmény által ellátandó feladatokat, az adósságkezelési tanácsadáson való részvétel módját. Jelen tanulmány fejezetében erről részletesen szólunk /2006. kormányrendelet A jelen tanulmány szempontjából szintén releváns a már fentebb említett 63/2006. (III. 27.) Korm. Rendelet. A rendelet részét képező Általános Eljárási Szabályok és a Lakásfenntartási támogatás azon szakaszait és bekezdéseit mutatjuk be, melyek ismerete a vállalt adósságkezelési módszer kidolgozásához feltétlenül szükséges. A jelenleg hatályos a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. Rendelet, I. Fejezetében az Általános Eljárási Szabályok alapján a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások iránti kérelmek elbírálását a kérelmező lakcíme szerint illetékes járási hivatalának, valamint a kérelmező lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalának hatáskörébe utalja. Míg az aktív korú, szociálisan rászorulók ellátása a kérelmezőt álláskeresőként nyilvántartó járási hivatal munkaügyi kirendeltségének hatáskörébe tartozik. A törvényben meghatározott módon a szociális ellátás iránti kérelmeket ennek megfelelően az illetékes járási hivataloknál, illetve azok munkaügyi kirendeltségeinél kell benyújtani. 7

8 Ha az ellátást megállapító szerv az Szt ának (6) bekezdésében foglalt jogkörében a jövedelmet vélelmezi, akkor az egy főre jutó együttes havi fenntartási költség számításánál csak a saját jövedelemmel rendelkezőt lehet figyelembe venni azzal a kitétellel, hogy a családi pótlékot, árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget is jövedelemként kell figyelembe venni. A szociális ellátás megállapításakor szintén figyelembe kell venni, hogy a havi vélelmezett jövedelem nem haladhatja meg a család (háztartás) által lakott lakás és a tulajdonában álló vagyontárgyak egy főre jutó együttes havi fenntartási költségének háromszorosát. Fenntartási költségnek minősülnek a közüzemi díjak, a lakbér, a közös költség, a telefondíj, a kötelező és önkéntes biztosítás díjai, az adó- és adójellegű befizetések, valamint a hiteltörlesztés. Minden esetben azt az ingatlant kell a személy által lakottnak tekinteni, amelyben a személy lakóhelyként vagy tartózkodási helyként életvitelszerűen tartózkodik. A vagyoni helyzet vizsgálatakor egy ingatlant lehet lakottként figyelembe venni. A kérelmezőt a havi rendszerességgel járó lakásfenntartási támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg, míg az adósságcsökkentési támogatás, valamint - az Szt a (1) bekezdésének b) pontja szerinti - lakásfenntartási támogatás a támogatásról rendelkező határozatban megjelölt időponttól illeti meg azzal, hogy a jogosultság kezdő hónapjában a havi támogatás teljes összegét kell folyósítani. A nem havi rendszerességgel adott lakásfenntartási támogatást és adósságcsökkentési támogatást a jogosultnak a lakásfenntartási kiadásokkal, illetve az adósságtörlesztéssel kapcsolatos fizetési kötelezettsége felmerülésének időpontjában kell folyósítani Piaci alapú hitelek behajtását szabályozó törvény bemutatása A következő alfejezet a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. Törvény rövid bemutatására vállalkozik. Az adósságkezelési módszer kidolgozásának szempontjából ugyanis feltétlenül szükséges, hogy szem előtt tartsuk, hogy a György-telepen élő családoknak nemcsak a lakhatással kapcsolatos adósságai jelentősek, de a helyi uzsora és a fogyasztói szokások következményeként a különböző hitelintézetektől felvett kölcsönök tekintetében is jelentősek az elmaradások, valamint a felhalmozott adósságok. A legtöbb esetben a helyiek az átmeneti pénzzavar, vagy az uzsorázás következtében keletkezett tartozások miatt kénytelenek személyi alapú hitelt felvenni. Szintén jellemzőek az áruhitelek, melyekhez rendszeres, nem munkából származó jövedelmek igazolásával is könnyen hozzájuthatnak, ugyanakkor a részleteket nem tudják fizetni. Ezekből adódón komoly adósságcsapdába kerülhetnek a sok esetben létminimum alatt élő családok is. Az adósságrendezés esetében mindenképp számolni kell tehát az ilyen adósságokkal, azok jogkövetkezményeivel mellyel a György-telepiek a legtöbb esetben a hitel felvételekor nincsenek tisztában -, valamint azzal is, hogy ha a jelenleg futó program segítségével sokan sikeresen munkához is jutnak az elsődleges munkaerő-piacon, a rendszeres havi jövedelemből levonható majd az adósság. Így a fennmaradó közüzemi, vagy lakbér tartozások rendezésére nem marad olyan mennyiségű összeg, melynek elvonása ne veszélyeztetné a szegénységben élők létfenntartásához feltétlenül szükséges kiadásokat. 8

9 évi LIII. törvény összefoglalása A bírósági végrehajtás során a pénzkövetelést elsősorban a pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt, az adós rendelkezése alatt álló összegből, illetőleg az adós munkabéréből, illetményéből, munkadíjából, a munkaviszonyon, közfoglalkoztatási jogviszonyon, munkaviszony jellegű szövetkezeti jogviszonyon, közszolgálati és közalkalmazotti jogviszonyon, szolgálati viszonyon, társadalombiztosítási jogviszonyon alapuló járandóságából, valamint a munkából eredő egyéb rendszeres, időszakonként visszatérően kapott díjazásából, juttatásából, követeléséből (a továbbiakban együtt: munkabéréből) kell behajtani. Ha előre látható, hogy a követelést a munkabérre, illetőleg a pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összegre vezetett végrehajtással nem lehet viszonylag rövidebb időn belül behajtani, az adós bármilyen lefoglalható vagyontárgya végrehajtás alá vonható. A lefoglalt ingatlant azonban csak akkor lehet értékesíteni, ha a követelés az adós egyéb vagyontárgyaiból nincs teljesen fedezve, vagy csak aránytalanul hosszú idő múlva elégíthető ki. E törvény keretei között minden esetben a végrehajtást kérő rendelkezésétől függ, hogy az adós milyen jellegű vagyontárgyából kívánja követelésének végrehajtását, azonban a bíróság a végrehajtási kényszer arányos, illetőleg fokozatos alkalmazása céljából a végrehajtást kérő rendelkezésétől az adós érdekében eltérhet. A végrehajtás csak az alábbi esetekben szüneteltethető: - az adós személyazonossága a szükséges adatok hiányában nem állapítható meg, - az adós meghalt - a végrehajtást kérő az eljárásban való közreműködését megtagadta - az adósnak nincs lefoglalható vagyontárgya, illetőleg a lefoglalt vagyontárgy értékesítése sikertelen volt, - az adós a teljesítésre halasztást kapott, vagy a részletekben való teljesítést engedélyezték, illetve állapította meg számára a végrehajtó A munkabérből történő levonás Ha az adós a végrehajtó helyszíni eljárása alkalmával, illetőleg a végrehajtható okirat postai kézbesítésétől számított 15 napon belül nem fizette meg a tartozását, a végrehajtó az adós munkabérét letiltja, és ilyen módon lefoglalja. A letiltásban a végrehajtó felhívja az adós munkáltatóját, hogy az adós munkabéréből a letiltásban feltüntetett összeget vonja le, és a felhívásnak megfelelően fizesse ki a végrehajtást kérőnek, illetőleg kivételesen utalja át a végrehajtói letéti vagy más számlára. A munkabérre vezetett végrehajtás hatálya újabb letiltás nélkül kiterjed arra a munkabérre is, amelyet az adós a munkáltató megváltozása esetén az új munkáltatótól kap. A végrehajtás során a munkabérből történő levonásnál azt az összeget kell alapul venni, amely a munkabért terhelő, abból a külön jogszabály szerint levonással teljesítendő adónak (adóelőlegnek), egészségbiztosítási és nyugdíjjáruléknak, magánnyugdíj-pénztári tagdíjnak, továbbá egyéb járuléknak a levonása után fennmarad. A fennmaradó összegből a törvényben foglalt részletes szabályok szerint általában legfeljebb 33%-ot, kivételesen legfeljebb 50%-ot lehet levonni. A levonás során mentes a végrehajtás alól a havonta kifizetett munkabérnek az a része, amely megfelel az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének. (Ez a mentesség nem áll fenn a gyermektartásdíj és a szüléssel járó költség (a továbbiakban: gyermektartásdíj) végrehajtása esetén.) 9

10 A levonás után fennmaradó összegből korlátozás nélkül végrehajtás alá vonható a havonta kifizetett munkabérnek az a része, amely meghaladja az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének ötszörösét. Munkavállalói munkabérnek minősül a munkáltató által, a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti béren kívüli juttatás kivételével minden olyan, a munkavállaló munkaviszonyára vagy annak megszüntetésére, megszűnésére tekintettel kifizetett pénzbeli juttatás, amelyet személyi jövedelemadó-előlegfizetési kötelezettség terhel a magánszemélynél, de többek közt munkabérnek számít bármely személynek a munkájából eredő olyan díjazása, juttatása, követelése, amelyet valamely szervtől vagy személytől rendszeresen, időszakonként visszatérően kap. Az adós társadalombiztosítási nyugellátásából, korhatár előtti ellátásából, szolgálati járandóságából, átmeneti bányászjáradékából (a továbbiakban együtt: nyugellátás) legfeljebb 33 százalékot lehet levonni. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiból legfeljebb 33%-ot lehet levonni. A letiltás alól az alábbi juttatások mentesek: - a nemzeti gondozási díj és a hadigondozottak pénzbeli ellátása, az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvény szerint járó életjáradék, - az átmeneti segély, ideértve a meghatározott célra kapott segélyt is, az aktív korúak ellátására való jogosultság keretében megállapított pénzbeli ellátás, az időskorúak járadéka, a munkanélküliek jövedelempótló támogatása, az ápolási díj, - anyasági támogatás, - a rokkantsági járadék és a vakok személyi járadéka, - az egészségkárosodásra tekintettel járó kereset-kiegészítés, az átmeneti kereset-kiegészítés, a jövedelem-kiegészítés, az átmeneti jövedelem-kiegészítés, a bányászok egészségkárosodási járadéka, - a törvényen alapuló tartásdíj, ideértve a bíróság által előlegezett gyermektartásdíjat is, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényen alapuló gyermekvédelmi pénzbeli ellátások, - a nevelőszülő részére a gondozásába ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek, utógondozói ellátásban lévő fiatal felnőtt ellátását szolgáló nevelési díj, külön ellátmány és családi pótlék Ingóvégrehajtás Ha az adós a végrehajtható okiratban feltüntetett kötelezettségét önként nem teljesítette, a végrehajtó az adós ingóságait foglalási jegyzőkönyvben összeírja, és ilyen módon lefoglalja. Az ingófoglalásra a végrehajtási költség megelőlegezésének időpontjától számított 30 napon belül kerül sor. Ha a végrehajtó az adósnak a végrehajtható okiratot személyesen adta át, az önkéntes teljesítés elmaradása esetén köteles az ingófoglalást haladéktalanul elvégezni. Ha a végrehajtható okiratot postán kézbesítették, a kézbesítéstől számított 45 napon belül kell az ingófoglalást elvégezni. A foglalást lehetőleg az adósnak, illetőleg képviselőjének, távollétükben pedig az adóssal együtt lakó nagykorú családtagnak a jelenlétében kell elvégezni. 10

11 Lefoglalható ingóságok Lefoglalni az adós birtokában, őrizetében levő vagy más olyan ingóságot lehet, amelyről valószínűsíthető, hogy az adós tulajdonában van. Nem lehet lefoglalni az adós birtokában, őrizetében levő ingóságot, ha a rajta levő jelből vagy más körülményből minden bizonyítás nélkül kétségtelenül megállapítható, hogy az ingóság nincs az adós tulajdonában. A végrehajtó a foglalást addig folytatja, amíg a követelés járulékaival együtt, ideértve az eljárás befejezéséig előreláthatóan felmerülő végrehajtási költséget nincs teljesen fedezve Végrehajtás alól mentes vagyontárgyak Nem lehet lefoglalni még az adós beleegyezésével sem azokat a vagyontárgyakat, amelyeket a törvény a végrehajtás alól mentesít. Ha a törvény a végrehajtás alól mentes vagyontárgyak körét vagylagosan állapítja meg, a mentesség a foglalásnál jelen levő adós által kijelölt vagyontárgyra terjed ki. Mentesek a végrehajtás alól a következő ingóságok: - az olyan eszköz, amely nélkül az adós foglalkozásának (hivatásának) gyakorlása lehetetlenné válik, így különösen a nélkülözhetetlen szerszám, műszer, technikai, katonai és egyéb felszerelési tárgy, egyenruha, önvédelmi fegyver, szállítóeszköz, ide nem értve a gépjárművet, - a rendszeres tanulmányok folytatásához nélkülözhetetlen eszköz, így különösen a tankönyv, tanszer, hangszer, - a szükséges ruházati cikk, felsőruházatból 3 felsőruha, 1 télikabát, 1 felöltő, 3 pár lábbeli, - a szükséges ágynemű: személyenként 1 készlet a hozzávaló 2 huzattal, - az adós háztartásához tartozók számának megfelelően szükséges bútor, legfeljebb 3 asztal és 3 szekrény vagy azonos célt szolgáló más bútor, személyenként 1 ágy vagy más fekvőhely és 1 szék vagy más ülőbútor, - a szükséges fűtő- és világító eszköz, - az adós háztartásához nélkülözhetetlen konyhai és háztartási felszerelés, továbbá 1 hűtőgép vagy fagyasztószekrény és 1 mosógép, - az adós háztartásához tartozó kiskorú gyermek által használt jellegénél fogva gyermekek részére szolgáló tárgy, - az adós és a háztartásához tartozók részére 1 hónapra szükséges élelmiszer és 3 hónapra szükséges tüzelőanyag, Nem mentes azonban végrehajtás alól az fentebbi felsorolásban szereplő olyan vagyontárgy, amely nemesfémből vagy egyébként nemes anyagból készült, és a szokásos használati cikkektől eltérően különösen nagy értékű. Az arany, platina, ezüst, továbbá fizetőeszköz lefoglalásakor a végrehajtó az értéket magához veszi, a lefoglalt külföldi pénzt a foglalást követő munkanapon a végrehajtói letéti számlára befizeti. Ugyanígy kell eljárni, ha az adós külföldi pénznemben fizeti meg a végrehajtónak a tartozást. Készpénz lefoglalásakor a végrehajtó a lefoglalt készpénzt magához veszi, és a foglalást követő munkanapon befizeti a végrehajtói letéti számlára. Gépjármű lefoglalása esetén a végrehajtó köteles a forgalmi engedélyt és a gépjármű törzskönyvét is lefoglalni. Ha ez bármilyen okból nem lehetséges, a forgalmi engedély, illetve 11

12 a törzskönyv lefoglalásának meghiúsulását és ennek okát a foglalási jegyzőkönyvben fel kell tüntetni. Ha a lefoglalt gépjármű becsértéke nem éri el az igazságügyért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter) az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletében foglalt összeget, a gépjármű mentes a végrehajtás alól. 12

13 2. A modellértékű hazai és nemzetközi programok ismertetése Tanulmányunkban az Autonómia Alapítvány több adósságkezelési projektjét mutatjuk be, valamint az Ifjúságért Egyesület lakáskísérési módszerébe ágyazott hátralékkezelést a már hatályon kívül lévő Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 40/2005. (11.29.) sz. rendelete a Lakáskísérési programról alapján. Ismereteket szereztünk Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése által jóváhagyott Lakáshatási jogviszonyok rendezésére irányuló programról is (Pécs, Keleti városrész, György-telep). Elsőként az Autonómia Alapítvány, úgynevezett SIMS projekt keretein belül megvalósított három különböző pénzügyi, oktatási és fejlesztési módszerei kerülnek bemutatásra. A három kipróbált és összehasonlított módszer közül nagyobb hangsúlyt kap az úgynevezett Esélykassza program, tekintve, hogy jelen tanulmányunkban György-telepre sikeresen alkalmazható modelleket keresünk, és leginkább ez a program segíthetne a megfelelő partnerek és a helyi intézmények támogatása esetén a mélyszegénységben élők helyzetén Röviden a SIMS projektről A projekt célja négy Európai Uniós tagországban olyan társadalmi innovációk kifejlesztése és értékelése, melyek hatékonyan küzdenek a társadalmi- és szociális kirekesztettség ellen. Ennek érdekében a megvalósítók olyan programok kidolgozására vállalkoztak, amelyek a kitűzött célt kis összegű megtakarítások népszerűsítése és gyakorlatban való alkalmazása útján valósítják meg. Előre kell azonban bocsátani tekintve, hogy a legfőbb célcsoport a mélyszegénységben élő családok köre, nem számíthatunk olyan összegű megtakarításokra, amelyek jelentősen csökkentenék a háztartások adósságállományát, a program leghasznosabb elemének a pénzügyi képzés, a pénzügyi tudatosság növelése, valamint a lehetséges résztvevő kulcsszereplők (állami szervek, helyi önkormányzati szereplők, civil szervezetek, pénzügyi szolgáltatók) közötti együttműködés erősítése bizonyult. Emellett a program megvalósítói fontos lépéseket tettek annak érdekében, hogy érzékenyítsék a döntéshozókat a téma iránt, valamint olyan információkhoz juttassák a politikai döntéshozókat, amelyek ismeretében nagyobb hangsúlyt fektetnek majd a pénzügyi tudatosság előmozdítására, amely a társadalmi integráció egyik fontos eszköze lehet. Mindezen célokat és lehetőségeket szem előtt tartva a 12 hónapos időtartamú kísérleti projektek minden esetben az adott tagország gazdasági és társadalmi kontextusába illeszkedve, valamint a helyi résztvevő intézmények és szolgáltatók együttműködési hajlandóságának figyelembe vételével kerültek kidolgozásra. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy bármely program sikeressége nemcsak a célcsoport motiválhatóságától, de a helyi kulcsszereplők részvételétől és kondicionálhatóságától is erőteljesen függ. Magyarországon ennek megfelelően az Autonómia Alapítvány a SIMS projekten belül három különböző pénzügyi, oktatási és fejlesztési módszert tesztelt és hasonlított össze. 13

14 2.2. CAF Módszer (Comunidades Autofinanciadas) 2 A résztvevők csoportot alakítanak, amely egy mentor koordinálásával és segítségével kel életre. A mentorok olyan helyi, elismert, és a közösség tagjai által is megbecsült emberek, akik tagként is részt vesznek a csoport működésében. A csoporttagok egy zárt pénzügyi közösséget alakítanak, melyben megtakarításaikkal közös tőkét halmoznak fel, és a saját alapszabályuknak megfelelő módon közös hitelkeretet hoznak létre. A csoport működése során ebből az összegből kis összegű kölcsönöket vehet fel, melyet kizárólag beruházási célokra fordíthat. A kölcsönügyletek nem folyósíthatóak a csoporthoz nem tartózók számára. Mivel a csoporttagok egymásra vannak utalva a pénzügyi sikeresség tekintetében, a CAF módszer erős közösségi összetartást alakít ki a csoporttagok körében. Emellett a programot kísérő pénzügyi képzés elméleti alapjait az alapszabály rögzítése és betartása következtében a résztvevők gyakorlatba is átültetik, így elsajátítják a pénzügyi tervezés és gazdálkodás módszereit, tudatosabbá válik a tagok háztartásának kiadási és bevételi oldala is, fogyasztói döntéseik. Fontos leszögezni, hogy a CAF modell nem segíthet abban, hogy egy tag sikeres vállalkozást indítson, vagy pénzügyi helyzetében radikális változás álljon be. A hangsúly sokkal inkább az önszerveződő közösségen, és a kiegyensúlyozottabb anyagi helyzet megteremtésén van, és azon, hogy az emberek megtapasztalják egy közösség segítő erejét. Ez azért fontos, mert a tapasztalatok azt mutatják, hogy az egyes szegregátumokban - a közvéleménnyel ellentétben - nagy a széthúzás, sok a konfliktus, az emberek nem segítik egymást. Ha a többségi társadalom mai helyzetét nézzük, a gazdasági válság, az adósságcsapdák, a munkanélküliség ugyanakkora veszélyt jelent az alacsony jövedelmű, kevésbé szakképzett emberek körében, azonban az összefogás, a kapcsolati tőke, és a közös érdekérvényesítés lehetősége sok esetben segítheti a bajba jutott családokat. Az alacsony jövedelmű többségében cigány/roma háztartások területi koncentrációja, a szegregáció és a szolgáltatásokhoz való hozzáférés hiánya egyértelműen indokolják ennek a módszernek a kipróbálását. A módszer segíthet abban, hogy az egy területen, azonos életkörülmények közt élő, egymást ismerő emberek olyan meghatározott céllal alakuló közösségeket formáljanak, melynek közös szabályrendszerét kötelező erejűnek érzik magukra nézve. Emellett létrehozhatnak egy olyan zárt rendszert, melynek nem az anyagi haszonszerzés a célja, és nem teszi lehetővé a pénz kiés beáramlását, ugyanakkor szabályokban rögzített módon segíthet az átmeneti pénzzavarban, és a megbízható közösség megtapasztalása által is elkerülhető lesz az uzsora, melyek a kamatok következtében nagy terhet jelent az adósságcsapdába került emberek számára IDA (Individual Developement Account) 3 Az IDA egy négy éves ( ), kiegészítő támogatással egybekötött megtakarítási program. A program célja, hogy segítse a programban résztvevőket egyéni gazdasági céljaik elérésében, valamint fejleszti pénzügyi ismereteiket és készségeiket. A program hozzásegítette a korlátozott pénzügyi eszközökkel rendelkező alacsony jövedelmű embereket a pénzügyi tudatosság kialakításához, olyan készségek elsajátításával, mint az egyénileg kitűzött célok elérése, a rendszeres megtakarítás megvalósítása, valamint a vagyoni 2 3 Önfinanszírozó Közösségek Egyéni Megtakarítási Számla 14

15 kiegészítés. Az IDA program mindezen célok elérése érdekében pénzügyi tudatosság fejlesztésével, egyéni esetkezeléssel, építési szaktanácsadással segítette az ügyfeleket. A résztvevők a program ideje alatt a saját bankszámlájukon havi rendszerességgel előtakarékoskodnak. A megfelelő partnerszervezetek bevonásával (Mikrohitel Zrt., Levi Strauss Foundation, Soros Economic Develpoement Fund) a megtakarításnak megfelelő összegű támogatásban részesültek mindazok a kliensek, akik végigcsinálták a programot. Az egyéni és a kiegészítő támogatás összege kizárólag lakhatási, illetve olyan célokra fordítható, amely segít stabilizálni a háztartást. A módszer legfőbb célja tehát, hogy az alacsony jövedelmű háztartások körében javuljanak a gyenge lakhatási körülmények és ezen keresztül a háztartások életkörülményei is. Ezen kívül ez a program is pénzügyi tréningekkel egészül ki, amelyről a tapasztalatok alapján elmondható, hogy sokszor olyanok is jelentkeznek és hasznosnak minősítik, akik egyébként nem kívánnak az előtakarékossági programban részt venni. A képzés fontos eleme az energiahatékonyság növelése, olyan tudással és eszközökkel, amelyek reálisan alkalmazhatóak a célcsoport körében is. A program legfőbb szakaszai: 1. Előkészítő szakasz a partner szervezetek és helyi önkormányzatok felkutatása és a szükséges együttműködési szerződések megkötése. 2. A helyi tanácsadók felkészítése. 3. A jelentkezők összegyűjtése, kliens-profilok elkészítése. 4. A házak állapotának felmérése. 5. A program résztvevőinek kiválasztása a rendelkezésre álló adatok és a partnerszervezetek döntései alapján. 6. Pénzügyi terv elkészítése minden résztvevő számára. 7. Maximum 6 hónap alatt a saját bankszámlán történő előtakarékosság megkezdése. 8. Pénzügyi képzések pénzügyi tervezés a felújításhoz, általános szociális helyzet és elérhető szociális szolgáltatások, adósságcsapda kikerülése. 9. Energiahatékonysági képzés. 10. Mentorálás. 11. A kiegészítő támogatás vagy hitel utalása a résztvevő bankszámlájára a programot sikeresen befejezők adott esetben nemcsak a megtakarításnak megfelelő támogatásra, hanem a támogatással kiegészített összeg kétszeresének megfelelő hitel felvételére is jogosultak. 12. Felújítási szakasz. 13. Hitelek visszafizetése. 14. Programértékelés. A program egyik legfőbb tapasztalata, hogy csak olyan településeken lehet sikeres, ahol a helyi vezetőkkel együttműködve valósul meg. Szintén kihívást jelentett a résztvevők toborzása, és a helyi önkormányzatok fenntartásai. Mivel a célcsoport tagjainak jövedelme rendkívül változékony, a programban is flexibilis megtakarítási gyakorlatot kell kidolgozni. A programba elsősorban olyan alacsony iskolai végzettségű nők léptek be, akik háztartásában legalább a családfő rendelkezett rendszeres, vagy alkalmi munkákból származó jövedelemmel. Tekintve, hogy a pénzügyi képzéssel kapcsolatos érdeklődés rendkívül magas volt, nemcsak a programban résztvevők, hanem a területen élők körében is, a trénerek több ponton is kiegészítették a képzést, és annak részévé tették az egyéni esetkezelést, illetve az egyéni adósságkezelési konzultációt. Míg a képzés nem segítette hozzá az embereket a bevételek 15

16 növekedéséhez, a háztartási költség-szerkezetben, kiadásaik eloszlásában jelentős segítséget jelentett Esélykassza Az Esélykassza program György-telep szempontjából is fontos és alkalmazható elemeket tartalmaz, mert egy olyan alternatív más országokban már működő, mikrofinanszírozási módszer modellértékűvé emelésére, és annak magyarországi viszonyoknak megfelelő átalakítására tesz kísérletet, amelynek célcsoportjába azok a mélyszegénységben élő nagycsaládosok tartoznak, akik a társadalom peremén, abból kiszorítva próbálnak boldogulni. A program olyan családoknak kíván segítséget nyújtani, akiknek alacsony a jövedelme, és a szociális transzferek ellenére sem érik el a létminimum szintjét a családon belüli egy főre eső bevétel tekintetében. Ennek legfőbb oka, hogy az ide sorolható, túlnyomórészt cigány/roma háztartások aktív korú tagjai nem rendelkeznek rendszeres, nem segélyekből származó jövedelemmel, mert alacsony iskolai végzettségük és így szakképzetlenségük miatt kiszorulnak az elsődleges munkaerőpiacról. Az alkalmi munkavállalások, és a hosszabbrövidebb munkaviszonyok nem eredményezik jövedelmi viszonyaik ugrásszerű javulását. Ezért továbbra is szociális transzferekből elsősorban családi pótlékból, valamint a helyi önkormányzatok által biztosított juttatásokból fedezik mindennapi szükségleteiket. Fontos megemlíteni, hogy az ilyen háztartások esetében a kiadások legnagyobb részét élelmiszerre fordítják, míg a kiadások következő csoportja a lakásfenntartási költségeket foglalja magában, ahol azonban épp az alacsony jövedelmek következtében, mind a lakbér, mind a rezsiköltségek tekintetében jelentős az elmaradás, és a felhalmozott adósság, elsősorban a helyi szolgáltatók és az önkormányzati bérlakást biztosító helyi önkormányzatok felé. Ezért az önkormányzatok számára is indokolt és szükségszerű egy olyan komplex adósságkezelő program kidolgozása, amelyet az érintett területek lakóival és a háztartások tagjaival együtt valósít meg. Fontos megjegyezni, hogy mivel az érintett hátrányos helyzetű családok jövedelme a mindennapi megélhetésre sem elégséges, egy megtakarítási programtól is csak korlátozott sikerek várhatóak. A cél sokkal inkább az, hogy hosszútávon elősegítsük a gazdasági életbe való integrálódást, és javítsuk a makrogazdasági egyensúlyt. Rövidtávon pedig olyan fogyasztói kultúra, és alapszintű pénzügyi iskolázottság magjait szórhatjuk el, amelyek egy életképesebb, nem segélyeken felnövő generáció számára példaértékűek lehetnek. Pragmatikusabb cél pedig, hogy az eddig sikeresnek mondható minimális megtakarításokkal csökkenhet az uzsorától való függőség, és nő az esélye az adósságcsapdából való kikerülésnek. Az Esélykassza modell 1. csoportalakítás: A cél, olyan 5-12 fős csoportok kialakítása, amelynek tagjai alkalmasak és hajlandóak egy hosszú távú együttműködés keretein belül, egy helyi, általuk választott csoportvezető irányításával minimális megtakarítás felhalmozására, és annak egy letéti számlára történő elhelyezésére. A csoportok alakításánál fontos lépés a jelentkezők szavazása. Ily módon csak az lehet tag, aki megkapja a szavazók kétharmadának megfelelő szavazatot a szavazás névtelenül történik. Ez garantálja, hogy a csoportba olyan tagok kerüljenek be, akik már ismerik egymást, így az egymás iránti bizalom kialakítása is egyszerűbb, valamint az esetleges 16

17 lemorzsolódás esélye is kisebb. Azonban fontos kitétel, hogy a csoportokba nem léphetnek be közös háztartásban élő személyek. Ezt követően szintén alapvető fontosságú, hogy a csoport egy erős, és a program iránt elkötelezett, közöttük élő, és elfogadott vezetőt válasszon. 2. Kötelező megtakarítás: A hitelhez jutás feltétele a meghatározott (5-6 hónap közötti) idejű előtakarékosság. A tapasztalatok az mutatják, hogy a legtöbb csoport havi ötezer forintos összeget határozott meg. A csoportok vezetői készpénzben gyűjtik össze a havi megtakarításokat, és egy letéti számlára helyezik. A megtakarítások után kamatot fizetünk, ennek összegét minden hónapban ki kell számítani, és közölni az ügyféllel, jóváírásra azonban csak abban az esetben kerül sor, ha az ügyfél kilép a programból. Azoknak, akik azért lépnek ki a programból, mert nem teljesítették a megtakarítást, vagy a csoport oszlik fel, kamatot nem lehet jóváírni. A félrerakott hiteltőkét az Autonómia Alapítvány minden esetben kiegészítette. Az így felhalmozott megtakarításból a csoport eldöntheti, hogy mely tagok számára hitelez. Így az esetlegesen felmerülő, előre nem látott költségek, vagy más vészhelyzet esetén a csoport tagjai egymáshoz, és nem uzsoráshoz fordulnak majd. Természetesen a kapott hitelt a meghatározott feltételeknek megfelelően vissza kell fizetni. 3. Pénzügyi képzés: A program másik fontos eleme a mentorok által végzett pénzügyi képzés. Ennek célja, hogy alapszintű pénzügyi ismeretek hiányát orvosolják, és motiválják a csapatokat, segítsék őket a célmeghatározásban és a szerzett ismeretek rendszerezésében. Fontos, hogy ezáltal a háztartások gazdálkodása is tudatosabbá válik, a kiadásokon belüli értékhierarchia módosulhat. Az Esélykassza program önmagában nem nyújthat megoldást egyetlen elmaradott terület és háztartás adósság-problémájára sem. A helyi intézmények, szolgáltatók és szervezetek adósságcsökkentő programjaival kiegészítve, és beépítve a hatékonyság egyik legfőbb záloga lehet. Bár az így keletkezett megtakarítások nem jelentősek, arra alkalmasak, hogy nem várt kiadások esetén ne kelljen az uzsorások szolgáltatását igénybe venni. Szintén alkalmas lehet egy adott épület energiahatékonyságának növelése érdekében elvégzett kisebb munkálatok finanszírozására. A fentebb is leírt hossztávú célok, a program közösség- és szemléletformáló hatása, a csoport tagjainak fegyelmezettebbé és tudatosabbá válása, valamint a pozitív példamutatás miatt, kitűnő eleme lehetne egy komplex, a helyi önkormányzatok által kezdeményezett és támogatott adósságcsökkentő projektnek. Szintén fontos megemlíteni, hogy azon támogatások és programok, amelyek a cigány/roma közösségek lakhatási körülményeit és életszínvonalát hívatottak jobbá tenni, nem szabad, hogy egyoldalú, kizárólag rövidtávon működő segítségnyújtásban merüljenek ki. A cigány/roma közösségek erősítését, az egészséges énkép és identitástudat, valamint a társadalmi szerepvállalás kialakulását is egy olyan modell megvalósítása segítheti elő, mely a mélyszegénységben élőket partnerként kezeli, és a kapott segítség fejében a lehetőségeikhez mérten elvár, a kölcsönösség elvére és a saját sorsért való tevékeny életvezetésre tanít. Mindez még kihívásnak tekinthető a mostani aktív korú roma lakosság tekintetében, de a részeredmények és a minimális fejlődések is példaértékűek, ezért hosszútávon a felnövekvő generációk érdekeit szolgálja. Éppen ezért a lakás-program esetében is indokolt volna, hogy ezt az elvet erősítve, ha csak minimális megtakarítással is, de valamiképp hozzájárulnának a jobb életkörülmények megteremtéséhez. 17

18 2.5. Az Ifjúságért Egyesület által megvalósított Lakáskísérési programról Az Ifjúságért Egyesület hátralékkezelési programjának hátterét Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 40/2005. (11.29.)sz. rendelete a Lakáskísérési programról adta. A program rendkívül nagy előnye volt, hogy a lakáskísérési program pénzügyi fedezetét az önkormányzat éves költségvetésében biztosította. Mindemellett azoknak is lehetősége volt bekerülni, akik a családsegítő szolgálatban működtetett adósságkezelési programba valamilyen kritérium miatt nem tudtak bekapcsolódni pl. magasabb volt a tartozásuk mértéke, mint a programba belépési küszöb felső határa. A program az önkormányzat tulajdonában lévő szociális bérlakások szociálisan rászoruló bérlőjére, használójára, és a vele jogszerűen együttlakó nagykorú személyekre terjedt ki. A lakáskísérési program időtartama maximum 3 év. A program bekerülési feltétele az egyéni lakáskísérési szerződés megkötése és az abban vállaltak rendszeres betartása volt. A szerződés önhibából való megszegése (pl. három alkalommal megszegi azt, vagy az önrészt illetve a havi lakásfenntartási költségeket három alkalommal nem fizeti vagy elköltözik az önkormányzati bérleményből) a programból való kizárást vonta maga után. A program sikerességének alapja a szoros családkísérés a szociális munka eszközeinek használatával, az életvezetési, háztartástani és adósságkezelésre vonatkozó tanácsadások gyakorisága, valamint az önsegítő csoportok szervezése és a lakhatással összefüggő egyéb civil kezdeményezések elősegítése, támogatása. Az adósságcsökkentéshez a program is hozzájárult havi hátralékcsökkentési pénzbeli támogatás nyújtásával, melyet nem az adós kapott meg, hanem az adósságkövetelés jogosultjai számára utalt az önkormányzat. A program sikeressége érdekében minden érintett fél együttműködése szükséges és feltétlen volt, így nemcsak a program megvalósítója valamint az adóssággal rendelkezők működtek együtt, hanem a közszolgáltatók és az önkormányzat is. 18

19 3. A György-telepen lakók lakhatását és adósságrendezését támogató módszerek, javaslatok 3.1. György-telep bemutatása 4 Pécs város szegregátumai az Integrált Városfejlesztési Stratégiához (IVS) 2008-ban elkészült Antiszegregációs Tervben kerültek kijelölésre. A területek lehatárolása a évi KSH Népszámlálás adatai, valamint az antiszegregációs szakértők és a városvezetés véleményei alapján történt meg a Városrehabilitációs Kézikönyvben meghatározott módszertan és szegregációs mutató segítségével. A Kézikönyvben foglaltak szerint azon területek nyilvánulnak szegregátumnak, ahol a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül eléri, illetve meghaladja az 50%-ot, továbbá a terület népességszáma magasabb, mint 50 fő. Szegregálódó területnek minősül az a lakóövezet, ahol a szegregációs mutató értéke 40 és 50% közötti, és/vagy a terület népességszáma nem éri el az 50 főt. A felülvizsgált pécsi IVS alapján a városban öt szegregátum (és további három szegregálódó terület) került lehatárolásra, amelyek egyike Szabolcsi (Hősök tere és környéke) szegregátum: Komlói út a Gorkíj utcáig Tűzoltó utca Kolónia utca Baltika utca Török I. utca Bánya utca mindkét oldala - Belterülethatár György-akna térsége. Jelen dokumentum vizsgált területe a város északkeleti részén elhelyezkedő, a völgyben meghúzódó Györgytelep György-telep általános jellemzése A György-telepi bányászkolóniába a 70-es évektől kezdődően kezdték betelepíteni azokat a romákat, akik a Mecseken az erdei cigánytelepeken éltek. Abban az időben ezek voltak a városi lakásállomány legrosszabb lakásai, ez volt a város legalacsonyabb presztízsű negyede. Bizonyos településszerkezeti egységeken a mai napig nem végeztek komolyabb felújítási, karbantartási munkálatokat, így György-telepen erőteljes slumosodási folyamat kezdődött el. Ez magával vonzotta a Meszesi lakótelep leértékelődését is, a lakosság elszegényedése miatt belső migrációs folyamatok indultak a városon belül, a magasabb presztízsű lakosság a város frekventáltabb részére költözött, és egyúttal megindult az elszegényedett lakosság kiköltözése a keleti városrészbe A területen élő népesség demográfiai összetétele György-telepen jelenlegi adataink alapján 32 család lakik. Ebből a felmérésben résztvevő lakosság száma: 104 fő, a háztartások száma: 32. Összesen 57 fő 18 év feletti lakossal készítettek részletes vizsgálatot, elsősorban egészségügyi és motivációs kérdésekben. A telepen a lakosság átlagéletkora: 25,27 év. Jellemzően fiatal felnőttek által lakott terület, ahol sok gyermek él. A nemek megoszlását tekintve 52 nő és 50 férfi lakik az érintett területen. A válaszadó családok 52%-a vallotta roma származásúnak magát. 4 A terület bemutatásához az elmúlt időszakban több anyag is készült márciusában a TÁMOP pályázathoz kérdőíves vizsgálat zajlott György-telepen (eredményei a Közösségi Beavatkozás terv 3. fejezetében olvashatók / Szükségletfelmérés) a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület vezetésével, az ENSZ Fejlesztési Programjának keretében pedig kérdőíves vizsgálat és stratégia-alkotás folyt ( Pécs a befogadó város küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen címmel) 2012 novemberétől. E két hivatkozott dokumentum eredményeit használjuk fel a fejezet elkészítése kapcsán. 19

20 A 0-2 év közötti gyermekek száma viszonylag magas, 16 fő. A gyermekeket rendszeresen látja a védőnő. Az óvodáskorúak száma 7 fő, a szülők elmondása szerint a gyermekek rendszeresen járnak óvodába. A Hősök terei óvodába 5 gyermek jár, a Frankel Leó utcába 2 fő. A szülők 62%-a szerint nagyon jó a kapcsolatuk az óvónőkkel. Általános iskolába 11 gyermek jár, a szülők (egy kivétellel) állították, hogy a gyermek rendszeresen jár iskolába. Öt fő a Török István utcai iskolába, hat fő a Budai-Városkapu Iskolába. Az Éltes Mátyás speciális iskolába két gyermek jár. A éves korosztályból egy fő jár a Kodály Zoltán Gimnáziumba, egy fiatal jár Szentlőrincre és egy pedig a pécsváradi szakközépiskolába. 8 általánosnál kevesebb 12 fő 18,5% 8 általános/9-10 osztály 37 fő 56,9% OKJ-s szakképzés 1 fő 1,5% szakmunkásképző 12 fő 18,5% szakközépiskola 2 fő 3,1% felsőfokú szakképesítés 1 fő 1,5% összesen 65 fő 100% 1. táblázat: 15 és 59 év közötti lakosság iskolai végzettsége (N=65) Nagyon magas a legfeljebb nyolc osztályt végzettek aránya (75,4%), mely utal a telepen lévő munkanélküliség nagyságára is. Csupán egy főnek van felsőfokú szakképesítése Lakhatás, lakókörnyezet 1. kép: Lépcsősor a Hősök teréről György-telepre 2. kép: Lakóháztömb A Hősök teréről gyalogosan egy hosszú lépcsősoron lehet lejutni a György-telepi kolóniába. A telepet a túlsó oldalon már a mecseki övezet határolja. A telepet a házak és járdák kivételével sűrű aljnövényzet takarja. Utoljára 2011-ben történt komolyabb bozótirtás, a növényzet azóta ismét benőtte a telepet. 20

A végrehajtási eljárás alapvető szabályai 2016.

A végrehajtási eljárás alapvető szabályai 2016. A végrehajtási eljárás alapvető szabályai 2016. Az adóhatósági végrehajtásnál az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.), a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) és

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2010. (I.29.) sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévık részére adósságkezelési szolgáltatás mőködtetésérıl Celldömölk Város Önkormányzatának

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások szabályairól

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások szabályairól Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások szabályairól Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. Alapelvek

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. Alapelvek Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. ( II. 27.) önkormányzati rendelete Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális

Részletesebben

1994. évi LIII. törvény. 1994/51. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 1783

1994. évi LIII. törvény. 1994/51. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 1783 1994/51. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 1783 Követelés behajtása iránti per 385. Ha a végrehajtást kér ó az adóst harmadik személlyel szemben megillet ó követelés behajtása iránt a harmadik személy ellen

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 5/2015. (II.20.) számú rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 5/2015. (II.20.) számú rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 5/2015. (II.20.) számú rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.20.) számú rendelete a 7/2015. (III.13.)

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1. Városlőd

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva -

- egységes szerkezetbe foglalva - Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról - egységes szerkezetbe foglalva - Sátoraljaújhely

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel.

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 13/2011. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a feln tt korúakra vonatkozó szociális gondoskodásról Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és

Részletesebben

Szociális és családtámogatások joga

Szociális és családtámogatások joga AGRÁR ÉS MUNKAJOGI TANSZÉK Szociális és családtámogatások joga Záróvizsga tételvázlatok Szerkesztette, és összeállította: dr. Mélypataki Gábor 2015. március 1-jével hatályos anyaggal Tételvázlatok a Szociális

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOKRÓL, VALAMINT A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL (a 15/2015. (V. 8.) önkormányzati

Részletesebben

/2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

/2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet /2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (VII.26.) rendelete. Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól 1

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (VII.26.) rendelete. Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól 1 Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (VII.26.) rendelete Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól 1 (egységes szerkezetben) Vasmegyer Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) Önkormányzati rendelete a szociális és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szigetszentmárton Község Önkormányzatának

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselőtestületének. 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete

Mérk Nagyközség Képviselőtestületének. 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete Mérk Nagyközség Képviselőtestületének 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete A pénzben és természetben nyújtott egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2008/II.22./ Kt. rendelet módosítása, egységes

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Pilisszentkereszt Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról 1 Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól (a 11/2015. (V. 11.), 14/2015. (VII. 30.), 21/2015.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szociális ellátások - Értelmező rendelkezések

Szociális ellátások - Értelmező rendelkezések Szociális ellátások - Értelmező rendelkezések Jövedelem, vagyon A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a hatóság felhívhatja a kérelmezőt, hogy családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozzék,

Részletesebben

Lakáscélú közvetlen állami támogatások

Lakáscélú közvetlen állami támogatások A házasok, a gyermeket nevelő fiatal családok és más rászorultak lakásigényének kielégítése érdekében a Kormány lakáscélú közvetlen állami támogatások igénybevételét teszi lehetővé a vonatkozó Rendeletben

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2009. (VIII.4.) Ör. az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról / egységes szerkezetben / Hatályon kívül helyezve: 2011. szeptember 1.-től (Algyő

Részletesebben

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról 3/2007./III.1./ sz.

Részletesebben

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16.

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. Termékismertető 1. A termék megnevezése OTP Otthonteremtési Hitel új lakás vásárlásra építésre 3 vagy több gyermekes család esetén A három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását

Részletesebben

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET. A törvény alkalmazási köre

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET. A törvény alkalmazási köre 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK A törvény alkalmazási köre 1. A bíróságok és a jogvitát eldöntı más szervek határozatait,

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő,

Részletesebben

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1 / 39 2016.03.29. 10:35 1990. évi C. törvény a helyi adókról 2016.01.01 2016.12.31 60 1990. évi C. TÖRVÉNY a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról 1 Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

ELLÁTÁSOK Pénzbeli és természetben i ellátások123 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

ELLÁTÁSOK Pénzbeli és természetben i ellátások123 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény ELLÁTÁSOK Pénzbeli és természetbeni ellátások 123 18. (1) A jogosult gyermek számára a) a gyámhatóság az e törvényben meghatározott feltételek szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2005.(IV.28.) KGY. r e n d e l e t e. szociális tárgyú helyi önkormányzati rendeletek módosításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2005.(IV.28.) KGY. r e n d e l e t e. szociális tárgyú helyi önkormányzati rendeletek módosításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2005.(IV.28.) KGY r e n d e l e t e szociális tárgyú helyi önkormányzati rendeletek módosításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról,

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete

Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2014. április 17. Hatályos: 2014. április 18. Somogycsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély

Részletesebben

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/4890)

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/4890) Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/4890) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság számára, a természetes személyek adósságrendezéséről

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete 1 a szociális rászorultságtól függő helyi pénzbeli és természetbeni ellátásokról. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 12/2002. (V. 7. ) sz. önkormányzati rendelete a szociális ellátások és a gyermekvédelmi támogatások helyi szabályozásáról szóló 9/2000. (III. 7.) sz. önkormányzati rendelet

Részletesebben

a Takarék számlabetétre vonatkozóan Hatályos: 2014. március 21.

a Takarék számlabetétre vonatkozóan Hatályos: 2014. március 21. 7. sz. melléklet Általános Szerz dési Feltételek a Takarék számlabetétre vonatkozóan Hatályos: 2014. március 21. I. Bevezetés A Takarék számlabetét az egyéni- és társas, a jogi személyiség vállalkozások,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások és szociális szolgáltatások

Részletesebben

A bírósági végrehajtás alapkérdései 1994. évi LIII. Törvény (Vht.)

A bírósági végrehajtás alapkérdései 1994. évi LIII. Törvény (Vht.) A bírósági végrehajtás alapkérdései 1994. évi LIII. Törvény (Vht.) A végrehajtás különböző útjai: A végrehajtás két fő módja: a büntetővégrehajtás, és a vagyoni végrehajtás. A vagyoni végrehajtás elsősorban

Részletesebben

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok Készítette: Berényiné Bosch Cecília OFA Hálózat PERTU projekt pénzügyi szakértője Budapest, 2009. december Tartalomjegyzék: Bevezetés...

Részletesebben

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I.

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I. Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról A Kormány

Részletesebben

Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 31.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 31.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 31.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Értény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről egységes szerkezetben az e rendeletet módosító 19/2007. (VI. 29.) számú, a 23/2007.

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1 a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2008. január 16.)

Részletesebben

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 Madarasiné Dr. Szirmai Andrea Dr. Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Sztanó Imréné dr. Dr. Veress Attila A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 PR-017/14 Tartalomjegyzék 1. A SZÁMVITEL IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI.....................

Részletesebben

A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről

A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

ÜGYINTÉZÉSI IRÁNYTŰ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK. A Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatalának elérhetőségei:

ÜGYINTÉZÉSI IRÁNYTŰ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK. A Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatalának elérhetőségei: ÜGYINTÉZÉSI IRÁNYTŰ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatalának elérhetőségei: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. Telefon: 82/501-501 7530 Kadarkút, (kirendeltség) Telefon:

Részletesebben

8003/2002. (AEÉ. 14/2002.) APEH tájékoztató az állami adóhatóság részére történő 2002. évi adatszolgáltatásról

8003/2002. (AEÉ. 14/2002.) APEH tájékoztató az állami adóhatóság részére történő 2002. évi adatszolgáltatásról 03.01.21 8003/2002. (AEÉ. 14/2002.) APEH tájékoztató az állami adóhatóság részére történő 2002. évi adatszolgáltatásról A tájékoztató a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2013. január 1-jétıl) Tisztelt Érdeklıdı, Tisztelt Lakásépítı! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal.

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának a kerületi polgárok szociális ellátásáról szóló 6/2008. (II.20.), 25/2007. (V.31.), 9/2007. (III.23.), 6/2007. (II.23.), 45/2006. (XII.22.), 31/2006.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.)

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonlelle Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1997./VI.19./ sz. rendelete A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSRÓL

AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1997./VI.19./ sz. rendelete A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSRÓL AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1997./VI.19./ sz. rendelete A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 11/1997./XI.25./ ; 7/2000./VI.6./, 3/2001./III.19. /, 3/2005./II.24./, 5/2005./XI.15./,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.),

Részletesebben

Hatáskör, illetékesség

Hatáskör, illetékesség 1 / 46 2016.03.29. 11:01 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról 2016.01.01 59 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről. ( Módosításokkal egysége szerkezetbe foglalva ) Kiskunmajsa

Részletesebben

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.)

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) és 8/2006.(VI.29.) számú rendeletekkel módosított 10/2000.(VI.9.) rendelete (továbbiakban:

Részletesebben

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek)

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek) Hatályos: 2009. május hó 1. 2009. március hó 30-i küldöttközgyőlési módosítások..számú biztosítási feltétel Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási

Részletesebben

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély biztosítottra kötött egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra vonatkozó, 2014-ben hatályos adózási, költség-elszámolási

Részletesebben

Az öröklési illeték 2016. I. Általános szabályok. Az öröklési illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1

Az öröklési illeték 2016. I. Általános szabályok. Az öröklési illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1 1. Mikor kell öröklési illetéket fizetni? Az öröklési illeték 2016. I. Általános szabályok Az öröklési illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1 Öröklés esetén az illetékekről

Részletesebben

Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Hatály: 2015. március 1. Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Ellend Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013

HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013 HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013 A törvényalkotó szándékai szerint a tervezett adóváltozások, módosítások nyomán egyszer bbé válik az adózók, vállalkozások élete, csökkennek a vállalkozásokat érint

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja 1 Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013.(XI.30.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról

Részletesebben

- a munkavállaló részére történt előlegnyújtásból eredő követelését, valamint

- a munkavállaló részére történt előlegnyújtásból eredő követelését, valamint Fizetés levonás - Fizetés levonások a Munka Törvénykönyve alapján, levonások a munkabérből és egyéb jövedelemből. A Munka Törvénykönyve - a munkabér védelme érdekében - kategorikusan fogalmaz, amikor kimondja,

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja Püspökladányi Víziközmő Társulat Alapszabálya 1. A Társulat elnevezése és székhelye 1.) A Társulat elnevezése: Püspökladányi Víziközmő Társulat 2.) A Társulat székhelye: 4150 Püspökladány, Kossuth u.26.

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény

1990. évi XCIII. törvény 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről[1] Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az

Részletesebben

MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 11/2004./III.25./sz.rendelete

MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 11/2004./III.25./sz.rendelete 1 MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11/2004./III.25./sz.rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévő adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról szóló, 6/2004.(II.25.) sz.

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2010.(II.10.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Szólád Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

Ügymenet - lakásfenntartási támogatás

Ügymenet - lakásfenntartási támogatás Ügymenet - lakásfenntartási támogatás Illetékes ügyintéző: Tóth Ferencné 5510 Dévaványa, Hősök tere 1. Igazgatási iroda (12. sz. iroda) Telefon: 66/483-100/117-es mellék Fax: 66/484-100 E-mail: igazgatas@devavanya.hu

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól Kengyel Községi Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

1997. évi CLV. törvény. a fogyasztóvédelemről

1997. évi CLV. törvény. a fogyasztóvédelemről 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről Az Országgyűlés annak érdekében, hogy olyan szabályozás jöjjön létre, amely biztosítja a fogyasztói érdekek - különösen a biztonságos áruhoz és szolgáltatáshoz,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2015.07.13.-tól

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2008. (III. 21.) rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2008. (III. 21.) rendelete az egyes szociális ellátásokról Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2008. (III. 21.) rendelete az egyes szociális ellátásokról (egységes szerkezetben, hatályos 2014.06.20-tól) Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testület

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. a Nemzeti Civil Alapprogram 2009. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához

ÚTMUTATÓ. a Nemzeti Civil Alapprogram 2009. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához ÚTMUTATÓ a Nemzeti Civil Alapprogram 2009. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Kiadás dátuma: 2010. február 23. Utolsó módosítás dátuma: 2010. április 12. Készítette: ESZA Társadalmi Szolgáltató

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról Budaörs Város Önkormányzat

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Családi kedvezmény (1) A családi kedvezmény 2014. január 1-jétől már nem csak az összevont adóalap csökkentése révén érvényesíthető, hanem az összevont

Részletesebben

NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. (9/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt)

NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. (9/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt) NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK (9/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt) 2/2015.(II. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2016.01.01 152 1990. évi XCIII. TÖRVÉNY

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2016.01.01 152 1990. évi XCIII. TÖRVÉNY 1 / 79 2016.03.29. 10:35 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2016.01.01 152 1990. évi XCIII. TÖRVÉNY az illetékekről Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás,

Részletesebben

Rövidített Tájékoztató* Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Rövidített Tájékoztató* Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Rövidített Tájékoztató* Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról *Jelen tájékoztató anyag nem tekinthető az Európa Ingatlanbefektetési Alap hivatalos tájékoztatójának.

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

CIVIL AKTUÁLIS FELADATOK

CIVIL AKTUÁLIS FELADATOK A Nemzeti Művelődési Intézet és a Civil Információs Centrumot működtető ÉLÉSTÁR Egyesülettel partnerségben CIVIL AKTUÁLIS FELADATOK CIVIL SZAKMAI INFORMÁCIÓS NAP Balatonszentgyörgy, IKSZT, NMI A CIVIL

Részletesebben

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA Az MVDSE 115. Közgyűlése által 2015. november 19. napján és 2016. március 11. napján elfogadott és a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet. a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet. a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 1. oldal 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól A Kormány a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 91. (1) bekezdésének

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 7/2015 (2015.03.20.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 9/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez Jelen Általános Szerződési feltételek (ÁSZF) elválaszthatatlan mellékletét képezi

Részletesebben

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Általános Szerződési Feltételei Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Hatályos 2015. 11.10. napjától I. Bevezető rendelkezések 1. A lakossági folyószámlahitelek általános szerződési feltételeinek hatálya

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Táborfalva Nagyközség Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Táborfalva Nagyközség Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Táborfalva Nagyközség Önkormányzata 2016. március 29. Türr István

Részletesebben

A R. 1. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 1. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat 1/2008. (II.21.) Kgy. rendelete a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben