I. fejezet Általános rendelkezések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. fejezet Általános rendelkezések"

Átírás

1 Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2009. (VIII.4.) Ör. az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról / egységes szerkezetben / Hatályon kívül helyezve: szeptember 1.-től (Algyő Nagyközség Önkormányzat 23/2011. (VIII.3.) Ör. 35..)

2 Algyő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 1. (2) bekezdésében, 10. (1) bekezdésében, 25. (3) bekezdésében, 26. -ban, 38. (1) bekezdés c) pontjában és (9) bekezdésében, 43/B. (1) és (3) bekezdésében, 45. (1) bekezdésében, 46. (1) bekezdésében, 47. (2) bekezdésében, 50. (3) bekezdésében, 55. (3) bekezdésében, 55/C. (1) bekezdés a) pontjában és (3) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja. I. fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya kiterjed a) Algyő Nagyközség közigazgatási területén élő, az Sztv. 3. (1)-(3) bekezdésében meghatározott személyekre, b) az a) pontban foglaltakon kívül, tekintet nélkül hatáskörre és illetékességre, az arra rászorulónak ide értve az Sztv. 3. (2)-(3) bekezdésében foglalt személyeket is, átmeneti segélyt, étkezést, illetve szállást kell biztosítani, ha ennek hiánya, az arra rászoruló személy életét, testi épségét veszélyezteti. 2. E rendelet alkalmazásában: a) szociális helyzetről való tájékozódás: környezettanulmány, családgondozó által készített interjú, közigazgatási szervtől információ kérése; b) környezettanulmány (helyzetértékelés): a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) a szerinti helyszíni szemle, amelynek célja a kérelmező szociális, családi és vagyoni viszonyainak, kötelezettségei teljesítésének vizsgálata. Készítésében az Algyő Nagyközség Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye családgondozó szakemberei is részt vehetnek. c) lakás alapterülete: a lakás okirattal hetelt érdemlő módon igazolt alapterülete; d) albérleti díj: albérleti szerződésben meghatározott havi lakáshasználati díj az albérlő részére, ide nem értve lakásfenntartási költségeket. 3. A Szociálpolitikai Kerekasztal előzetesen véleményezi az Algyő Nagyközség Önkormányzata által évente elkészített, az aktív korúak ellátásában részesülők közfoglalkoztatásával összefüggő, közfoglalkoztatási tervet. 4 (1) Amennyiben a kérelmező és családtagjai jövedelme egyéni vagy társas vállalkozásból ered, annak összegét adóbevallással vagy az APEH igazolásával kell bizonyítani.

3 (2) Amennyiben a kérelmező és családtagjai jövedelme kizárólag alkalmi munkából származik, annak összegét saját nyilatkozattal kell igazolni. (3) A jövedelemigazolás ellenőrzése céljából a szociális hatáskört gyakorló szerv az illetékes APEH felé megkereséssel élhet, valamint a Polgármesteri Hivatal nyilvántartásait igénybe veheti. (4) Amennyiben az eljárás lefolytatása során, a helyszínen készített környezettanulmány a kérelemben foglaltakkal ellentétes, vagy a kérelem indokaként illetve a becsatolt jövedelemigazolással ellentétben a környezet és az életvitel más jövedelemforrást is feltételez, a kérelmet el kell utasítani. (5) Rendszeres támogatás esetén, ha a szociális hatáskört gyakorló szer rendelkezésére bocsátott vagy tudomására jutott adatok illetve a felülvizsgálat alkalmával közölt adatok ellentétesek, a támogatás folyósítását meg kell szüntetni. 5. E rendelet szabályaitól méltányosságból, különösen indokolt esetben el lehet térni, he e nélkül a kérelem elutasítása: a) a kérelmező vagy családtagja életét, testi épségét vagy egészségét veszélyeztetné, vagy b) a kérelmező és családját súlyos nélkülözésnek tenné ki, vagy c) következtében közüzemi szolgáltatást megszüntetnének, vagy korlátoznának, vagy d) a kérelmező egyéb körülményeire különösen gyermekei egészséges nevelkedésére tekintettel súlyosan méltánytalan lenne. II. fejezet Pénzbeli ellátások Időskorúak járadéka 6. (1) Időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtható támogatás. A jogosultsági feltételeit és összegeit a Sztv. 32/B- 32/E. -ai szabályozzák. (2) Az időskorúak járadékának kifizetése tárgyhó 5. napjáig történik, melyet a bejelentett lakóhellyel rendelkező esetében lakóhelyére vagy az általa megjelölt címre kell utalni. (3) Időskorúak járadékára való jogosultság feltételeit a) kétévente legalább egyszer b) bejelentés esetén azonnal felül kell vizsgálni. Aktív korúak ellátása 7.

4 (1) A Sztv. 37/B. (1) bekezdés b)-c) pontjai szerint aktív korúak ellátására jogosult rendszeres szociális segélyben részesülő (továbbiakban: rendszeres szociális segélyben részesülő) személy az Algyő Nagyközség Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény Családsegítő Szolgálatával köteles együttműködni. (2) Az (1) bekezdésben foglalt együttműködés keretein belül a rendszeres szociális segélyben részesülő személy a Sztv. 37/D. -ban és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 17. -ában foglaltakat figyelembe véve: a) a határozatban megjelölt Családsegítő Szolgálatnál nyilvántartásba veteti magát, b) a beilleszkedési programról írásban megállapodik a Családsegítő Szolgálattal, c) a beilleszkedést segítő programban foglaltakat teljesíti. (3) A beilleszkedést segítő program tartalmazza, hogy a rendszeres szociális segélyben részesülő személy köteles a Családsegítő Szolgálattal való kapcsolattartásra. (4) A beilleszkedést segítő program a rendszeres szociális segélyben részesülő személy szociális helyzetéhez, mentális és egészségi állapotához igazodva tartalmazhatja az egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot formáló, illetve munkavégzésre irányuló felkészítő a) tanácsadáson és/vagy b) csoportos foglalkozáson való részvételt. (5) A rendszeres szociális segélyben részesülő személy részéről az együttműködés megszegésének minősül, ha: a) a Családsegítő Szolgálatnál nyilvántartásba vétel céljából nem jelenik meg, b) a megállapodásban foglalt időpontokban a Családsegítő Szolgálatnál nem jelenik meg és távolmaradását nem igazolja, c) a beilleszkedési programban foglaltakat nem teljesíti. (6) A Családsegítő Szolgálat a beilleszkedést segítő programban foglaltak végrehajtása érdekében más intézménnyel is megállapodást köthet. (7) 1 Az aktív korúak ellátására jogosult személy az ellátásra való jogosultság időtartama alatt rendszeres szociális segélyre jogosult, ha 1. legalább 30 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, és erről az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakérői Intézetnek az egészségkárosodás minősítését tartalmazó érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalását vagy szakvéleményét csatolja, vagy 2. pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége a közfoglalkoztatásban való részvételét akadályozza vagy kizárja, és erről szakorvosi véleményt csatol, vagy 3. gyermeket vár, és ezt terhesgondozási könyvvel igazolja, vagy 4. a közcélú foglalkoztatásra irányuló munkaviszonyt azért nem létesített, mert a munkaköri alkalmassági vizsgálaton, 12 hónapon belül legalább 2 alkalommal nem alkalmas minősítést kapott. (8) 2 A (7) bekezdésben felsorolt jogosultak a Sztv. 35. (1) bekezdésében foglalt együttműködésre nem kötelesek, esetükben a Sztv. 37/C. -ának és 37/D. -ának rendelkezéseit kell alkalmazni. 1 Beiktatta Algyő Nagyközség Önkormányzat 1/2010. (II.2.) Ör 1.., hatályos február 1.-től (folyamatban lévő ügyekre is) 2 Beiktatta Algyő Nagyközség Önkormányzat 1/2010. (II.2.) Ör 1.., hatályos február 1.-től (folyamatban lévő ügyekre is)

5 7/A. 3 (1) Az az aktív korúak ellátását kérelmező személy, aki bérpótló juttatásra válik jogosulttá, az Szt ában foglaltakon felül a jogosultság egyéb feltételeként köteles házának, kertjének rendben tartására az alábbiak szerint: a) az általa lakott ingatlan udvarán, valamint a lakásban egy-egy darab szeméttároló edény elhelyezése és rendeltetésszerű használata, ürítésének biztosítása a hulladékszállítást végző szolgáltató céggel kötött szerződés alapján. b) a lakáshoz tartozó udvar, kert rendben tartása különös tekintettel az esetlegesen ott található szemét és lom eltávolítására, az ingatlan állagmegóvásáról és a rendeltetésszerű használhatóság fenntarthatóságáról a kérelmező vagy jogosult jövedelmi helyzetéhez mérten gondoskodik, valamint a szakértelmet, speciális munkaeszközt, költséget nem igénylő szükséges munkálatokat saját maga elvégzi, a szabadban lévő tárgyak tárolása rendezett, c) az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű használata, művelése, gyommentesítése d) az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az épület 10 méteres körzetén belüli területének a gondozása, tisztán tartása, szemét-és gyommentesítése, síkosság mentesítése e) a lakás rendeltetésszerű használata az alábbiak szerint: ea) a lakás folyamatos tisztán tartása, takarítása, burkolatok, berendezési és felszerelési tárgyak szennyeződéstől mentesek eb) vizes helyiség és illemhely rendeltetésszerű használata, rendszeres takarítása, fertőtlenítése, f) az ingatlan, valamint a hozzá tartozó kert, udvar rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítése g) állattartásra vonatkozó helyi szabályok betartása. (2) A jegyző a bérpótló juttatás megállapítására irányuló kérelem benyújtását követően, illetve a jogosultság fennállása alatt helyszíni szemle (környezettanulmány) lefolytatása során győződhet meg a lakókörnyezet rendezettségéről. (3) Ha a lakókörnyezet az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, a jegyző 5 napos határidő kitűzésével felhívja a kérelmezőt, illetve az ellátás jogosultját az elvégzendő tevékenység konkrét megjelölésével a kifogásolt hiányosságok felszámolására, melynek teljesítéséről ismételt helyszíni szemlén győződik meg. (4) Aki lakókörnyezete rendezettségét a kitűzött határidőig nem biztosítja, annak bérpótló juttatás nem állapítható meg, illetve a bérpótló juttatásra való jogosultsága tárgyhó utolsó napjával megszűnik, ha az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek a felszólítás ellenére nem tesz eleget. Az ügyfél ezen cselekedetével együttműködést nem vállalónak minősül 8. Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy nem köti meg a beilleszkedési programról szóló megállapodást, vagy az általa vállalt beilleszkedési programban foglaltaknak nem tesz eleget, akkor a Családsegítő Szolgálat értesíti a Polgármesteri Hivatalt. 3 Beiktatta Algyő Nagyközség Önkormányzat 5/2011. (II.28.) Ör 1.., hatályos március 1.-től

6 9. (1) Természetben nyújtható szociális ellátásként a rendszeres szociális segély a Sztv. 47. (2) bekezdésében fennálló esetekben adható. (2) A Polgármesteri Hivatal gyámügyi ügyintézője hivatalból megküldi a védelembe vételről készült jogerős határozatot a szociális ügyintézőnek. (3) A (2) bekezdés esetén a szociális ügyintéző kötelezi a szülőt, hogy minden hónap napja között, számlákkal igazolja, hogy a rendszeres szociális segély 20%-át, de összesen legfeljebb 60%-át élelmiszer vagy ruhavásárlásra fordította. 10. (1) A rendszeres szociális segély kifizetése tárgyhó 5. napjáig történik, melyet a jogosult, a bejelentett lakóhellyel rendelkező esetében a lakóhelyére, vagy az általa megjelölt címre kell utalni. (2) A rendszeres szociális segélyre való jogosultság feltételeit: a) kétévente legalább egyszer b) bejelentés esetén azonnal felül kell vizsgálni. Lakásfenntartási támogatás 11. A lakásfenntartási támogatás a lakhatás feltételeinek megőrzését szolgáló vagy az adósságcsökkentési támogatásban részesülő személynek nyújtott ellátás. A kérelmező kérelme alapján életkörülményének és a szociális helyzetéről való tájékozódás eredményeként megállapított rászorultság és a jogosultság feltételeinek fennállása esetén lehet megállapítani. 12. (1) Helyi lakásfenntartási támogatás állapítható meg a tulajdonosnak, bérlőnek, albérlőnek, és haszonélvezőnek, ha: a) Algyő Nagyközség közigazgatási területén a 26. (2) bekezdésben meghatározott alapterületet meg nem haladó lakásban, családi házban bejelentett lakóhellyel rendelkezik, tartózkodási helyként életvitelszerűen lakik, b) a (3) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel. (2) A lakásfenntartási támogatás összegének kiszámítása szempontjából az elismert lakásnagyság a Sztv. 38. (4) bekezdésében foglaltakkal egyezik. (3) A lakásfenntartási támogatás megállapításánál rászorultnak tekinthető az, a) ahol a közös háztartásban élőknél az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege kétszeresét

7 b) egyszemélyes háztartás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege két és félszeresét c) és a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartásban élők havi összjövedelmének - egy-két személyes háztartás estén a 20%-át - három és több személyes háztartás esetén a 15%-át meghaladja. (4) A kérelmező családjában bekövetkezett változások miatt méltányosságból, lakbér- és egyéb lakásfenntartási támogatás állapítható meg, ha a lakás alapterülete a háztartás létszáma szerinti lakásnagyságot egy kategóriával meghaladja és az egyéb feltételeknek megjelel. (5) A lakásfenntartási támogatás ugyanazon kérelmezőnek, vagy családjának csak egy jogcímen nyújtható. 13. (1) A helyi lakásfenntartási támogatás összege megegyezik az egy m 2 re jutó elismert havi költség és a 12. c) pontjában meghatározott összeg különbözetével, amely nem lehet kevesebb havi 2.500, -Ft-nál, de nem haladhatja meg a havi 6.000,- Ft-ot. A támogatás összegét 100,- Ft-ra kerekítve kell meghatározni. (2) A lakbér és egyéb lakásfenntartási támogatás a kérelem benyújtása hónapjától, legfeljebb 12 hónapra állapítható meg. A megállapított összeg a határozatban megjelölt közüzemi szolgáltató szervezetnek havonta tárgyhó 5. napjáig kerül folyósításra, kivétel az albérleti díj és tüzelő támogatás költségeihez megállapított támogatás, amely kifizetésére vagy a kérelmező lakcímére postai úton vagy a Polgármesteri Hivatal pénztárában kerül sor. (3) Lakbérfizetési kötelezettség esetén a megállapított lakbér- és egyéb lakásfenntartási támogatást elsőként a lakásbérleti díj teljesítésére kell fordítani. 14. (1) A helyi lakásfenntartási támogatás folyósítását meg kell szüntetni, ha a jogosultság megállapításánál figyelembe vett feltételek megszűnnek, vagy a jogosult lakásfenntartásával kapcsolatos költségeket önhibájából 3 hónapig nem fizeti. (2) Ha a helyi lakásfenntartási támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik, akkor a támogatást a változást követő hónap első napjától meg kell szüntetni. (3) Ha a helyi lakásfenntartási támogatásban részesülő személy meghal, akkor a támogatást a halálesetet követő hónap első napjától meg kell szüntetni. Ápolási díj 15. (1) Ápolási díj állapítható meg jegyes kivételével annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi.

8 (2) Az (1) bekezdés alapján nem állapítható meg ápolási díj ha: a) a közös háztartásban élők egy főre jutó jövedelme meghaladja a nyugdíjminimum másfélszeresét, b) az ápoló öröklési, tartási, életjáradéki szerződés alapján vállalta az eltartott gondozását, ápolását. (3) Az ápolási díj havi összege az (1) bekezdés alapján a nyugdíjminimum 80%-a. (4) Az ápolási díj kifizetése tárgyhó 5. napjáig történik, melyet a jogosult, a bejelentett lakóhellyel rendelkező esetében a lakóhelyére, vagy az általa megjelölt címre kell utalni. (5) Az ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a Sztv. 43. (1) bekezdésében szabályozott igazolását és szakvéleményét. (6) Az ápolási díjat kérelmező személy, illetve az ápolási díjat megállapító szerv a z igazolás és/vagy szakvélemény felülvizsgálatát kérheti az Sztv. 43. (4) bekezdésében foglaltak szerint. (7) Amennyiben az ápolási díj megállapítására jövedelem vizsgálata nélkül került sor, és a kérelmező a legközelebbi soros vagy soron kívüli felülvizsgálatot követően a jövedelmi feltételek hiánya miatt nem jogosult az ellátásra, az ápolási díj folyósítását, a felülvizsgálat időpontját követő második hónap utolsó napjával kell megszüntetni. (8) A családi jövedelemszámításnál az ápolási díjat igénylő személynek a kérelem benyújtását megelőzően keresőtevékenységből származó jövedelmét figyelmen kívül kell hagyni amennyiben a keresőtevékenység az ápolási tevékenység miatt szűnt meg. (9) Az ápolási díjra való jogosultság feltételeit: a) kétévente legalább egyszer b) bejelentés esetén azonnal felül kell vizsgálni. (10) 4 Az ápolási díjra jogosult ápoló az ápolttal szemben ápolási kötelezettségét az alábbi feltételek együttes fennállása esetén teljesíti: a) az ápolt személyt tartózkodási helyén naponta gondozza, b) gondoskodik az egészségügyi ellátások igénybevételéről (az ápoltat egészségügyi intézménybe kíséri, szállítja, szükség esetén orvost hív, gyógyszereit kiváltja, az orvosi utasításnak megfelelően kiadagolja, az alapvető házi ápolási feladatokat elvégzi, stb.), c) gondoskodik az ápolt élelmezéséről, tisztálkodásáról, d) az ápolt lakását és ruházatát rendben tartja, e) gondoskodik szükség esetén az ápolt személy oktatási, szociális intézménybe, rehabilitációs foglalkoztatásra történő elszállításáról, f) lehetővé teszi az ápolás körülményeinek ellenőrzését az erre feljogosítottak számára. Átmeneti segély Beiktatta Algyő Nagyközség Önkormányzat 1/2010. (II.2.) Ör 2.., hatályos február 1.-től

9 (1) Átmeneti segély annak a személyeknek nyújtható, akik létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerültek, vagy időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdenek és önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tudnak. (2) Életet, testi épséget veszélyeztető állapot elhárítása céljából, illetékességre és hatáskörre tekintet nélkül biztosított átmeneti segélyt a rászoruló lakóhelye szerint illetékes önkormányzattól vissza kell igényelni. 17. (1) Átmeneti segélyt kérelemre, vagy hivatalból állapítható meg alkalmanként nyújtott pénzbeli vagy természetbeni ellátás formájában. Természetbeni ellátást lehet megállapítani különösen élelmiszervásárlásra, tüzelővásárlásra, közüzemi díjakra, gyermekétkeztetési díj térítésre. (2) 5 Átmeneti segély kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható kizárólag gyógyászati segédeszköz, közüzemi díjak céljára és elemi kár, illetve temetés esetén. Kölcsön összege nem haladhatja meg a nyugdíjminimum kétszeresét, ha az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum kétszeresét. A kölcsön nyújtására és annak visszafizetésére vonatkozó megállapodást a polgármester és a kérelmező írja alá. A kölcsön visszafizetésére 6 hónapnál hosszabb időtartam nem állapítható meg. (3) 6 Nem részesíthető kölcsönben az, aki az (1) bekezdésben foglaltaknak egyébként megfelel, de: - korábban igénybe vett kölcsönét nem, vagy késedelmesen fizette vissza, - nem rendelkezik a (3) bekezdésben meghatározott olyan jövedelemforrással, amely garanciát jelent a visszafizetésre. (4) 7 A visszafizetést garantáló jövedelemforrásnak kell tekinteni a munkabért, rendszeres családi támogatást, GYED-et, GYES-t, tartásdíjat, nyugellátást, nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátást, az árvaellátást, feltéve, hogy a családban az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át eléri. (5) 8 Kölcsön az együttlakó családtagok esetén csak egy fő részére állapítható meg évente. Újabb kölcsön csak az előzőleg vállalt kötelezettség teljesítése után kaphat a kérelmező. Amíg a támogatott vállalt kötelezettségét nem teljesíti, újabb átmeneti segélyben nem részesíthető. 18. (1) Alkalmanként átmeneti segély adható: a) az egyedül élő személynek, amennyiben jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege kétszeresét, illetve a (2) bekezdés a) pontjában szabályozott esetben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege háromszorosát, b) a családban élő személynek, ha az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege másfélszeresét, illetve a 2) bekezdés a) pontjában szabályozott esetben az öregségi nyugdíj minimum mindenkori legkisebb összege két és félszeresét nem haladja meg, 5 Beiktatta Algyő Nagyközség Önkormányzat 5/2011. (II.28.) Ör 2.., hatályos március 1.-től 6 Beiktatta Algyő Nagyközség Önkormányzat 5/2011. (II.28.) Ör 2.., hatályos március 1.-től 7 Beiktatta Algyő Nagyközség Önkormányzat 5/2011. (II.28.) Ör 2.., hatályos március 1.-től 8 Átszámozta Algyő Nagyközség Önkormányzat 5/2011. (II.28.) Ör 2.., hatályos március 1.-től

10 c) az a)- b) pontban meghatározott személyek az Sztv. 4. (1) bekezdés b) pontjában foglalt vagyonnal nem rendelkeznek, d) az a)-b) pontban meghatározott összeghatároktól a 5. -nak megfelelően, méltányosságból a kérelmező javára legfeljebb 10%-kal el lehet térni. (2) Alkalmankénti átmeneti segély nyújtható különösen a) gyógyszertámogatásként, illetve egészségügyi biztosítás által nem, vagy csak részben támogatott egészségügyi szolgáltatás díjaként, ha a kérelmező közgyógyellátási igazolvánnyal nem rendelkezik; b) gyermeknevelési költségekre, különös tekintettel a beiskolázás, tankönyv és tanszervásárlás kiadásaira, ha rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül; c) közüzemi szolgáltatóknál fennálló hátralékok rendezéséhez, amennyiben a tartozás az ,-Ft-ot nem haladja meg és a szolgáltató a kérelmezővel kötött megállapodásban elfogadta a részletfizetést; d) akinek a jövedelme létfenntartásához nem elégséges, illetve alkalmankénti jelentős kiadásai következtében (pl. tüzelővásárlás, fűtési számla stb.) anyagi segítségre szorul; e) súlyos krízishelyzet megoldásához; f) vagyonbiztosítással nem rendelkezőnek, akinek elemi csapás (árvíz, talajvíz, tűzvész, stb.) következtében ingatlana, ingósága oly mértékben rongálódott meg, hogy létfenntartása átmenetileg veszélyeztetetté vált; (3) 9 Alkalmankénti átmeneti segély összege legalább 2.000,- Ft legfeljebb ,-Ft. A (2) a) pontjában szabályozott esetben a segély összege legfeljebb a nyugdíjminimum összege. A (2) bekezdés f) pontjában szabályozott esetben a segély összege legalább ,- Ft legfeljebb a nyugdíjminimum tízszerese (4) Egy naptári éven belül ugyanazon egyedül élő személy, illetőleg család legfeljebb három alkalommal részesülhet átmeneti segélyben, mely jogosultság egy határozatban foglalt intézkedéssel is megállapítható. Temetési segély 19. (1) Temetési segély állapítható meg annak a kérelmezőnek, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodik, annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. A temetési segély iránti kérelemhez csatolni kell a temetés tényét igazoló eredeti számlaösszesítőt. (2) Temetési segélyre jogosult az eltemettető, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum háromszorosát nem haladja meg és a 3. c) pontjában meghatározott vagyonnal nem rendelkezik. (4) A temetési segély mértéke az alábbi jövedelemkategóriák szerint alakul: Nyugdíjminimum testtemetés hamvasztás háromszorosának 50 %-áig ,- Ft ,- Ft háromszorosának 60 %-áig ,- Ft ,- Ft háromszorosának 70 %-áig ,- Ft ,- Ft 9 Módosította Algyő Nagyközség Önkormányzat 5/2011. (II.28.) Ör 3.., hatályos március 1.-től

11 háromszorosának 80 %-áig ,- Ft ,- Ft háromszorosának 100 %-áig ,- Ft 9.000,- Ft (4) Nem állapítható meg temetési segély a) ha az elhunyt életbiztosítással rendelkezett és ennek összege meghaladja a fizethető temetési segély összegét, b) annak, aki a hadigondozásról szóló évi XLV: tv a alapján temetési hozzájárulásban részesült, c) ha az elhunyt köztemetett volt, d) annak, aki a kérelmet a temetést követő fél éven túl terjesztette elő. III. fejezet Természetben nyújtott ellátások Köztemetés 20. (1) Az elhunyt személynek közköltségen történő eltemettetéséről (továbbiakban: köztemetés) kell gondoskodni, ha Algyő közigazgatási területén hunyt el és nincs vagy nem lelhető fel a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény 20. (1) bekezdésében foglalt, eltemettetésre köteles személy, illetve a temetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. (2) A köztemetésről lakossági bejelentés vagy hivatalból történő jelzés alapján kell intézkedni. A köztemetést az elhalt személy hozzátartozója vagy a temetésre köteles személy is kezdeményezheti. 21. (1) A köztemetés költségeit hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél kell bejelenteni, vagy hagyaték, illetve hagyatéki eljárás hiányában a temetésre kötelezett személyt (személyeket) a köztemetés költségeinek megtérítésére kell kötelezni. (2) Közköltségen történő eltemettetés esetén a helyben szokásos legolcsóbb temetést lehet igénybe venni. Méltányosságból biztosított közgyógyellátás Méltányosságból biztosított közgyógyellátásra jogosult: a) a családban élő személy, ha az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-át, továbbá a kérelmező havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15%-át. 10 Módosította Algyő Nagyközség Önkormányzat 17/2011. (VI.1.) Ör 4.., hatályos június 1.-től

12 b) egyedül élő személy, ha havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 270 %-át, továbbá a rendszeres gyógyító ellátásának költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15%-át. c) az a kérelmező, aki egészségbiztosítás által támogatott gyógyászati segédeszközre jogosult és rendszeres gyógyító ellátásának költsége meghaladja az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 10 %-át, és kérelmezőnek vagy családjában az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át. Adósságkezelési szolgáltatás 23. Az adósságkezelési szolgáltatás adósságcsökkentési támogatásból és adósságkezelési tanácsadásból áll. 24. (1) Az adósságcsökkentési támogatás jogosultsági feltételeit, annak folyósítási módjait, az Sztv /C -ai szabályozzák. (2) Az adósságkezelési szolgáltatás a szociálisan rászorul személyek részére nyújtott, lakhatás megőrzésének elősegítésére szolgáló ellátás, amely a felhalmozódott adósságok kezelésével valósul meg. 25. (1) Adósságcsökkentési támogatásban részesülhet az Szt. 55. (1) bekezdésének megfelelő kérelmező. (2) A támogatás mértéke az Szt. 55/A (2) bekezdése szerint nem haladhatja meg az adósságkezelés körébe bevont adósság 75%-át, és összege legfeljebb Ft. lehet. (3) A (6) bekezdésben foglalt adósságok közül azokat lehet figyelembe venni, amelyek azoknál az adósságot kezelő szolgáltató szerveknél állnak fenn, amelyekkel az Önkormányzat keretmegállapodást írt alá vagy a szolgáltató felé kiadott igazolás alapján a szolgáltató a kérelmezőt fizetéskönnyítési kedvezményben részesíti. (4) A (3) bekezdés szerinti igazolásnak tartalmaznia kell: a) az adósnak a rendelet értelmében adósságkezelési támogatás feltételeinek történő megfelelését, b) az önkormányzat által az adósnak nyújtandó támogatás mértékét, c) az adós vállalását a 25% önerő megfizetésének módjáról. (5) A keret- megállapodásnak tartalmaznia kell: a) a szolgáltató szerv hozzájárulását a fizetés halasztásához, b) a szolgáltató szerv által vállalt kedvezményeket (pld. Ingyenes óravisszakötés, járulékok, kamat elengedése, a végrehajtás felfüggesztése,

13 c) a szolgáltatós szerv kötelezettségét arról, hogy haladéktalanul értesíti az Önkormányzatot és a Családsegítő Szolgálatát, amennyiben az adós a részletfizetési megállapodásnak nem tesz eleget. (6) Az Sztv 55/B.(3) bekezdésében felsorolt adósságtípusok közül az adósságkezelésbe bevont adósságtípusok: a) vezetékes gázdíj tartozás b) áramdíjtartozás c) távhő-szolgáltatási díjtartozás d) víz és csatornahasználati díjtartozás 26. (1) Az adósságcsökkentési támogatásnál figyelembe vehető bármilyen minőségű lakhatás céljára szolgáló helyiség, vagy helyiségcsoport. (2) Az adósságcsökkentési támogatás szempontjából figyelembe vehető lakás alapterületek a következők: Egy háztartásban lakó személyek száma A lakás alapterülete Egyszemélyes háztartás esetén 60 m 2 -ig 2 személyes háztartás esetén 70 m 2 -ig 3 személyes háztartás esetén 80 m 2 -ig 4 személyes háztartás esetén 90 m 2 -ig 5 személyes háztartás esetén 115 m 2 -ig 6 személyes háztartás esetén 125 m 2 -ig Minden további személy után +10 m 2 (3) Egy lakásból álló családi ház esetén az alapterület 20m2-rel meghaladhatja az egy háztartásban lakó személye létszáma szerint (2) bekezdésben meghatározott mértéket. (4) Adósságcsökkentési támogatásra jogosult, akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem a) egyedül élő esetében, a nyugdíjminimum kétszeresét, b) kettő és több személyes háztartás esetében a nyugdíjminimum másfélszeresét nem haladja meg, továbbá, aki legalább 25%-s önrész megfizetését vállalja. (5) Az önrész megfizetése történhet: a) egy összegben, vagy b) legfeljebb 18 havi részletben, az adós vállalásától függően, mely az adósságkezelési tanácsadó javaslata alapján egy alkalommal hat hónappal meghosszabbítható. (6) A támogatás folyósításának időtartama megegyezik az (5) bekezdés alapján vállalt önrész megfizetésének időtartamával. (7) Az adósságcsökkentési támogatásra jogosult személyeknek lakásfenntartási támogatást is kell biztosítani. Az adósságcsökkentési támogatáshoz kötődő lakásfenntartási támogatás esetén, a támogatás havi összege megegyezik az adós által fizetett havi törlesztő részlet kétszeres összegével, azonban havi Ft, legfeljebb havi Ft-ot. Az önrész egy összegben történő megfizetése esetén a lakásfenntartási támogatás összege havonta az önrész 1/12-ed része, azonban legalább havi Ft, legfeljebb havi Ft lehet.

14 (8) Az adósságcsökkentési támogatáshoz kötődő lakásfenntartási támogatás az adósságcsökkentési támogatás kezdő hónapjától legalább 12 hónapra, de legfeljebb az adósságkezelés időtartamára állapítható meg. A megállapított összeg az adósságcsökkentési támogatásban résztvevő adósságot kezelő szolgáltató szerveknek havonta, tárgyhó 15. napjáig kerül folyósításra (9) A már folyósított lakásfenntartási támogatás mellett megállapított adósságcsökkentési támogatás esetén a lakásfenntartási támogatatás jogosultságát soron kívül felül kell vizsgálni, és a lakásfenntartási támogatás jogosultságát a (8)-(9) bekezdés szerint újra meg kell állapítani. Amennyiben a korábban folyósított lakásfenntartási támogatás összege az adósságcsökkentési támogatáshoz kötődő lakásfenntartási támogatás megállapításakor az adott hónapra már jogosan átutalásra került, akkor ennek visszafizetésétől el kell tekinteni. 27. (1) Az adósságcsökkentési támogatás iránti kérelmet a) Egy háztartáson belül bármelyik nagykorú személy benyújthatja. Az adósságcsökkentési támogatás csak az egyik kérelemre állapítható meg, függetlenül a lakásban, egy háztartásban élő személyek számától. b) A háztartásban élő személyek egyikének az adott lakás tulajdonosának, bérlőjének, vagy haszonélvezőjének kell lennie. (2) A kérelem az arra rendszeresített formanyomtatványon az Igazgatás és szociális csoportnál, vagy a Családsegítő Szolgálatnál nyújtható be. Amennyiben a kérelem a Családsegítő Szolgálatmál kerül benyújtásra, az adósságkezelési tanácsadó a kérelmet véleménnyel láthatja el. (3) A kérelemhez csatolni kell: b) a jövedelem nyilatkozatot, c) jövedelemről és rendszeres ellátásokról szóló igazolást, d) lakás alapterületét, lakáshasználat jogcímét igazoló okirat vagy annak másolata, e) kérelmező nyilatkozata az adósságkezelési tanácsadáson való részvételről és a vállalt, legalább 25%-os önrész megfizetéséről, annak idejéről, f) a közüzemi szolgáltató igazolását az adósság összegéről és keletkezésének időszakáról, g) a hitelezők ls az adós adósságkezelési szolgáltatásban való részvételre kötött megállapodást, h) a kérelmező nyilatkozata az adatvédelem feloldásáról. (4) A kérelmet évközben folyamatosan lehet benyújtani. A jogosultság a kérelem elbírálásának hónapjától áll fenn. (5) Adósságcsökkentési támogatás folyósításának ideje alatt ezen a címen újabb jogosultságot megállapítani nem lehet. (6) A Polgármester határozattal dönt az adósságcsökkentési támogatásról, annak összegéről, a részletfizetés idejéről. Rendelkezik a hitelezővel történő részletfizetési megállapodás megkötésének határidejéről, továbbá az adósságkezelési tanácsadáson való részvétel kötelezettségéről (7) A (6) bekezdésben foglaltakon felül a határozatnak tartalmaznia kell:

15 a) a kérelmező (adós) személyi adatait, b) a kérelmező háztartásnak havi nettó összjövedelmét (azt, hogy a jövedelmek miből tevődnek össze), c) egy főre jutó jövedelmet, d) a háztartás tagjainak számát, e) a lakás alapterületét, f) az adósság összegét, g) az adós fizetési kötelezettségéhez igazodó utalási módot, h) a szerződésszegés jogkövetkezményeit, i) az adósságkezelési tanácsadás igénybevételének kötelezettségét, j) a részletfizetési megállapodás határidejének elmulasztásából eredő jogkövetkezményekről való tájékoztatást, k) az adósságcsökkentési támogatáshoz kötődő lakásfenntartási támogatás megállapítását. (8) Az adósságcsökkentési támogatás keretében meghatározott határozatról az adósságot kezelő szerv és a Családsegítő Szolgálat értesül. (9) Az adós a részletfizetési megállapodást a határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles megkötni az adósságot kezelő szolgáltató szervvel. (10) A részletfizetési megállapodás birtokában a jegyző az adósságcsökkentési támogatás folyósítását elrendeli. (11) A részletfizetési megállapodás hiányában a végrehajtást felfüggeszti, a felfüggesztésről rendelkező határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napot követően az adósságcsökkentési támogatás megállapításáról szóló határozatot. 28. (1) Az adós az adósságcsökkentési támogatás időtartama alatt, de legalább 12 hónapig adósságkezelési tanácsadás formájában a Korm. rendelet 53. (4) bekezdése alapján köteles együttműködni. (2) Az adósságkezelési tanácsadást a Családsegítő Szolgálat biztosítja. Az adósságkezelési tanácsadás keretében az adós családnak vagy a személynek a) tájékoztatást, javaslatot, tanácsadást biztosít, b) az adóssal megkötött együttműködési megállapodásban foglaltaknak megfelelően vállalt kötelezettségek teljesítését figyelemmel kíséri, c) a fizetési nehézség megszüntetésére, áthidalására felfüggesztés mellett szakmailag indokolt módszerek kialakítását és bevezetését javasolja. d) az adósságkezelési támogatás megszüntetésének okát, a jogosultságot érintő változást írásban jelzi, e) szakmai fórummal a szolgáltatás hatékonyságát elősegíti. A szolgáltatás vezetője az éves adósságkezelési munkáról, a tapasztalt tendenciákról tájékoztatást ad. (3) Az adósságcsökkentési támogatást megállapító határozat kézhezvételét követő 15 napon belül az adós köteles felkeresni a Családsegítő Szolgálatot az adósságkezelési tanácsadás megkezdése érdekében.

16 29. (1) Az adósságcsökkentési támogatás folyósítását meg kell szüntetni a Sztv. 55/B -ban foglaltak alapján. (2) Az adós által jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett, a már kifizetett adósságcsökkentési támogatást a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény 232. (2) bekezdésében meghatározott késedelmi kamattal együtt az adósnak egy összegben vissza kell fizetnie az Önkormányzat részére. Hulladékszállítási díjkedvezmény 30. (1) 70. életévüket betöltött személyek 70 %-os támogatásban részesülhetnek a jövedelem vizsgálatával és annak ellenőrzésével, hogy az adott lakcímen a kedvezményezetten és házastársán/élettárs kívül más személynek bejelentett lakó, illetve tartózkodási helye nincs. Jövedelem értékhatár a mindenkori öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének kétszerese. (2) 62. életévtől a 69. életévet betöltött személyek 50 %-os támogatásban részesülhetnek a jövedelem vizsgálatával és annak ellenőrzésével, hogy az adott lakcímen a kedvezményezetten és házastársán/élettársán kívül más személynek bejelentett állandó lakó, illetve tartózkodási helye nincs. Jövedelem értékhatár a mindenkori öregségi nyugdíjminimum kétszerese. (3) 50 %-os támogatásban részesülhetnek azok a rokkantnyugdíjasok, akik I. és II. csoportú rokkantságukat igazolják, a jövedelem vizsgálatával és annak ellenőrzésével, ha az adott lakcímen a kedvezményezetten és házastársán/élettársán kívül más személynek bejelentett lakó, illetve tartózkodási helye nincs. Jövedelem értékhatár a mindenkori öregségi nyugdíjminimum kétszerese. (4) Támogatásban részesülnek az (1)-(3) bekezdésben meghatározott egyedülálló személyek, a jövedelem vizsgálatával és annak ellenőrzésével, ha az adott lakcímen a kérelmezőn kívül más személynek bejelentett lakó, illetve tartózkodási helye nincs. A jövedelem értékhatára a mindenkori öregségi nyugdíjminimum háromszorosa. 30/A életévüket betöltött személyek a hulladékszállítási díj 100 %-ának megfelelő mértékű támogatásban részesülhetnek annak ellenőrzésével, hogy az adott lakcímen a kedvezményezetten és házastársán/élettárs kívül más személynek bejelentett lakó, illetve tartózkodási helye nincs. 31. (1) A hulladékszállítási díjkedvezményekre irányuló kérelmeket, évközben folyamatosan be lehet nyújtani. 11 Beiktatta Algyő Nagyközség Önkormányzat 5/2011. (II.28.) Ör 5.., hatályos március 1.-től

17 (2) A díjkedvezményekre való jogosultság, a feltételek teljesülése esetén tárgyévre kerül megállapításra. (3) A díjkedvezményekre való jogosultság, az évközben benyújtott kérelmek esetében a kérelem benyújtását követő negyedévtől kerül megállapításra. IV. fejezet Eljárási rendelkezések 32. (1) A támogatás iránti kérelem Algyő Nagyközség polgármesteréhez címezve postai úton vagy ügyfélszolgálati időben személyesen, vagy írásban nyújtható be Algyő Nagyközség Polgármesteri Hivatalában, a jogszabályban meghatározott nyomtatványokon. (2) A kérelemhez csatolni kell az e rendelet mellékletében meghatározott igazolásokat. (3) A kérelmező a polgármester döntése ellen a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül Algyő Nagyközség Képviselő-testületéhez címzett fellebbezéssel élhet. 33. (1) Algyő Nagyközség Polgármesteri Hivatal a döntés-előkészítés során a kérelmező szociális helyzetéről tájékozódik, az eljárási cselekményekről feljegyzést készít. (2) Ha a kérelmező szociális helyzete hivatalból már ismert, új kérelme kapcsán az (1) bekezdésben foglalt eljárási cselekményt megismételni nem szükséges. (3) Ha a kérelmezőnél a környezettanulmány másodszori alkalommal sem végezhető el, a szociális hatáskör gyakorlója a rendelkezésre álló adatok alapján dönt. (4) A környezettanulmányt a) időskorúak járadéka, b) rendszeres szociális segély, c) a Sztv. 41. (1) bekezdés szerint igényelt ápolási díj, d) temetési segély, e) köztemetés, f) közgyógyellátás ellátási formáknál nem kell végezni, kivéve, ha a kérelemhez benyújtott nyilatkozatban és igazolásban szereplő adatok valódiságának a környezettanulmány útján történő ellenőrzése nélkül érdemi döntés nem hozható. 34. (1) A szociális ellátásban részesülő a jogosultsága feltételeit érintő lényeges tények, körülmények (jövedelmi, vagyoni viszonyai, családi állapota, lakhelye stb.) megváltozását, annak bekövetkeztét követő 15 napon belül köteles Algyő Nagyközség Polgármesteri Hivatalához bejelenteni. E kötelezettségről a jogosultságot megállapító határozatban tájékoztatni kell a

18 jogosultat. A bejelentés elmulasztása esetén vizsgálni kell a támogatás jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevételét. (2) A Sztv., valamint a jelen rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy a törvény, illetve rendelet megsértésével nyújtott szociális ellátást azonnali hatállyal meg kell szüntetni, az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevőt pedig kötelezni kell: a) a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére b) a természetben nyújtott szociális ellátás esetén a dolog visszaszolgáltatására vagy a szolgáltatásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésére. (3) A (2) bekezdés szerinti megtérítést a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV: tv (2) bekezdésében meghatározott kamattal megemelt összegben kell visszatéríteni. (4) A megtérítés összegét, illetve pénzegyenérték, és a kamat összegét kötelezett kérelmére szociális és anyagi helyzetére tekintettel méltányosságból ,- Ft alatt a hatáskört gyakorló ,- Ft felett a képviselő-testület elengedheti vagy mérsékelheti, illetve részletfizetést engedhet. A méltányosság indokait az erről szóló határozatban részletezni kell. 35. (1) A pénzbeli vagy természetben nyújtott szociális ellátás jogosultságát a szociális hatáskör gyakorlója ellenőrizheti. Rendszeresen folyósított ellátás esetén a folyósítás ideje alatt, eseti ellátási formánál az igénybevételt követő 3 hónapon belül végezhet ellenőrzést. (2) A szociális ellátásban részesülőnek az ellenőrzést végzővel együtt kell működnie. (3) Az együttműködés hiánya vagy az ellátásban részesülő rosszhiszemű magatartása, mely a jogosulatlan igénybevételt eredményezi, az ellátás megszüntetését, vagy az igénybevételt eredményezi, az ellátás megszüntetését vagy az igényelt ellátás visszakövetelését vonhatja maga után. V. fejezet Záró rendelkezések 36. A Képviselő-testület a) az Sztv. 7. (2) bekezdése alapján a rászoruló személynek kifizetett átmeneti segély visszafizetésével; b) az Sztv. 17. alapján a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett szociális ellátás visszafizetésével, a megtérítendő összeg elengedésével és csökkentésével; c) a Sztv. 37/D (1) bekezdése alapján a Sztv. 37/B (1) bekezdés b) és c) pontjai szerint rendszeres szociális segélyben részesülő személyeket érintő együttműködésre kijelölt szerv Algyő Nagyközség Egyesített Szociális Intézménye közötti megállapodások létrehozásával, d) a Sztv. 37/C (4) bekezdése alapján a rendszeres szociális segélyben részesülő személlyel történő megállapodások megkötésével,

19 e) a Sztv. 37/G. -a alapján a hajléktalan személynek megállapított rendszeres szociális segély fenntartásával, megszüntetésével, f) a Sztv. 38. (1) bekezdése alapján a lakásfenntartási támogatás megállapításával, g) a Sztv 43/B alapján az ápolási díj megállapításával, megszüntetésével, felülvizsgálatával, és az Sztv a alapján szakvélemény felülvizsgálatának kezdeményezésével, h) a Sztv 45. (1) bekezdése alapján az átmeneti segély megállapításával, i) a Sztv. 46. (1) bekezdése alapján a temetési segély megállapításával, j) a Sztv 48. alapján a közköltségen történő eltemettetéssel és a köztemetés költségeinek hagyatéki teherként való bejelentésével, a köztemetés költségeinek visszaigénylésével, k) a Sztv /C. alapján az adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultságával l) e rendelt 30. szerinti hulladékszállítási díjkedvezmény megállapításával, megszüntetésével, felülvizsgálatával kapcsolatos hatáskörét a Polgármesterre ruházza át. 37. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg a 2/2003. (II.26.) Kt. rendelet és módosításai hatályát vesztik. Dr. Piri József polgármester Dr. Varga Ildikó jegyző Megalkotta: Algyő Nagyközség képviselő-testülete július 29. napján megtartott ülésén. Kihirdetve: Algyő Nagyközség hirdetőtábláján augusztus 4. napján.

20 17/2009. (VIII.04.) Ör. 1. számú melléklet Ellátási formánként a kérelemhez csatolandó igazolások jegyzéke 1. Időskorúak járadéka: a) jövedelemnyilatkozat b) jövedelemről és rendszeres ellátásokról igazolás c) vagyonnyilatkozat és tulajdonjogot igazoló tulajdoni lap másolat 2. Rendszeres szociális segély: a) jövedelemnyilatkozat b) jövedelemről és rendszeres ellátásokról igazolás c) vagyonnyilatkozat d) az illetékes munkaügyi központ igazolása munkanélküli járadék megszüntetéséről 3. Lakásfenntartási támogatás a Korm. rendelet 20. -ban foglaltakon túl: a) jövedelemnyilatkozat b) jövedelemről és rendszeres ellátásokról igazolás c) vagyonnyilatkozat d) lakás alapterületét, lakáshasználat jogcímét igazoló okirat vagy annak másolata e) lakásfenntartás költségeit igazoló számlák, vagy fizetési kötelezettséget tartalmazó összesítők, igazolások f) közüzemi szolgáltatást nyújtó nyilatkozata, hogy a kérelmezőnek díjhátraléka nincs, vagy a hátralék befizetésére megállapodás jött létre. 4. Ápolási díj: a) háziorvos igazolását arról, hogy az ápolt súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg, és szakvéleményét arra vonatkozóan, hogy az ápolt önmaga ellátására képtelen, ezért állandó és tartós felügyeletre, gondozásra szorul b) kérelmező nyilatkozata arról, hogy az ápolt két hónapot meghaladó bármilyen nevelésioktatási-egészségügyi vagy szociális intézményi ellátásban részesül c) kérelmező nyilatkozata arról, hogy rendszeres pénzellátásban részesül-e vagy sem, d) jövedelemnyilatkozat e) jövedelemről és rendszeres ellátásokról igazolás 5. Átmeneti segély: a) jövedelemnyilatkozat b) jövedelemről és rendszeres ellátásokról igazolás c) vagyonnyilatkozat d) rendkívüli élethelyzetet igazoló irat, pl: gyógyszerköltség, tankönyv- és tanszervásárlás költsége, elemi kár tényét igazoló szakhatóság véleménye, szolgáltatási díjhátralékról értesítés stb. 6. Temetési segély a Korm. rendelet 32. -ban foglaltakon túl: a) jövedelemnyilatkozat b) jövedelemről és rendszeres ellátásokról igazolás c) vagyonnyilatkozat d) eredeti temetési számla e) az eltemetett személy halotti anyakönyvi kivonatának másolata f) a biztosításról és annak összegéről szóló igazolás 7. Köztemetés:

21 a) az elhunyt személy eredeti halotti anyakönyvi kivonata b) eredeti halottvizsgálati bizonyítvány c) amennyiben az elhalálozással kapcsolatban rendőrségi vizsgálat történt vagy a háziorvos rendelte el a boncolást, rendőrségi engedély szükséges a temetéshez, vagy hamvasztáshoz d) hamvasztás esetén nyilatkozat a hamvaszthatóságról, melyet a bejelentő vagy a hozzátartozó tesz Amennyiben van temetésre kötelezett személy az előbb felsoroltak, továbbá: e) jövedelemnyilatkozat f) jövedelemről és rendszeres ellátásokról igazolás g) nyilatkozat arról, hogy tartási szerződéses jogviszonyban állt-e az elhunyttal, illetve arról, hogy bíróság által tartásra kötelezett-e 8. Méltányosságból biztosított közgyógyellátás a Korm. rendelet 35. -ban foglaltak szerint. 9. Adósságkezelési szolgáltatás a Korm. rendelet 51. -ban foglaltakon túl: a) jövedelemnyilatkozat b) a lakás alapterületét igazoló okirat vagy annak másolata

- egységes szerkezetbe foglalva -

- egységes szerkezetbe foglalva - Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról - egységes szerkezetbe foglalva - Sátoraljaújhely

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1. Városlőd

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete

Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonlelle Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Kihirdetve: 2013. december

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel.

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 13/2011. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a feln tt korúakra vonatkozó szociális gondoskodásról Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és

Részletesebben

AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1997./VI.19./ sz. rendelete A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSRÓL

AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1997./VI.19./ sz. rendelete A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSRÓL AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1997./VI.19./ sz. rendelete A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 11/1997./XI.25./ ; 7/2000./VI.6./, 3/2001./III.19. /, 3/2005./II.24./, 5/2005./XI.15./,

Részletesebben

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. január 21. Nagymányok, 2008. január 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (I.18.) számú rendelet A szociális ellátásokról (módosításokkal

Részletesebben

Hatályos: 2015. november 10-től

Hatályos: 2015. november 10-től Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2015. november 10-től

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről. Hunya Község Képviselő-testülete H u n y a 5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről. Az ülés helye: Körjegyzőség

Részletesebben

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I.

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I. Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1 a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2008. január 16.)

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete 1 a szociális rászorultságtól függő helyi pénzbeli és természetbeni ellátásokról. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.)

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) és 8/2006.(VI.29.) számú rendeletekkel módosított 10/2000.(VI.9.) rendelete (továbbiakban:

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről egységes szerkezetben az e rendeletet módosító 19/2007. (VI. 29.) számú, a 23/2007.

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról 3/2007./III.1./ sz.

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról 1 Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselőtestületének. 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete

Mérk Nagyközség Képviselőtestületének. 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete Mérk Nagyközség Képviselőtestületének 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete A pénzben és természetben nyújtott egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2008/II.22./ Kt. rendelet módosítása, egységes

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2014. április 17. Hatályos: 2014. április 18. Somogycsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély

Részletesebben

Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.( ) számú önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.( ) számú önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.( ) számú önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Báta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális biztonság megteremtése

Részletesebben

NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. (9/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt)

NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. (9/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt) NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK (9/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt) 2/2015.(II. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások és szociális szolgáltatások

Részletesebben

A R. 1. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 1. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat 1/2008. (II.21.) Kgy. rendelete a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város

Részletesebben

47/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

47/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról 1. oldal 47/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról (Módosította a 7/2014. (II.28.), a 8/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet) Szolnok Megyei Jogú Város

Részletesebben

Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 31.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 31.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 31.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Értény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2008. (III. 21.) rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2008. (III. 21.) rendelete az egyes szociális ellátásokról Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2008. (III. 21.) rendelete az egyes szociális ellátásokról (egységes szerkezetben, hatályos 2014.06.20-tól) Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testület

Részletesebben

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást

Részletesebben

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól (a 11/2015. (V. 11.), 14/2015. (VII. 30.), 21/2015.

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Pilisszentkereszt Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOKRÓL, VALAMINT A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL (a 15/2015. (V. 8.) önkormányzati

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) Önkormányzati rendelete a szociális és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szigetszentmárton Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. Alapelvek

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. Alapelvek Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. ( II. 27.) önkormányzati rendelete Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2010.(II.10.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Szólád Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról 1 Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály község Önkormányzata Képviselô-testületének a 15/2006. (XII.22.), 5/2008. (IV.28) rendeletekkel módosított 9/2006. (VI.26.)rendelete a felnôtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás

Részletesebben

K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének /2013.(..) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról

K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének /2013.(..) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének /2013.(..) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

CSATASZÖG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete

CSATASZÖG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete CSATASZÖG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete 5/2015. (III.25.);11/2015. (VIII.14.) módosító rendelettel egységes szerkezetbe foglalva a pénzben és természetben

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.)

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2006. (VI.08. Ör. a szociális rászorultságtól függő pénzbeni és természetben nyújtott ellátásokról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.),

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról Budaörs Város Önkormányzat

Részletesebben

/2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

/2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet /2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1.

I. fejezet Általános rendelkezések 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2007.(lV.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól (A

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja 1 Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013.(XI.30.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról

Részletesebben

Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Hatály: 2015. március 1. Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Ellend Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2010. (I.29.) sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévık részére adósságkezelési szolgáltatás mőködtetésérıl Celldömölk Város Önkormányzatának

Részletesebben

BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEk. 16/2009.(XI.26.) R E N D E L E T E a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEk. 16/2009.(XI.26.) R E N D E L E T E a szociális és gyermekjóléti ellátásokról BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEk 16/2009.(XI.26.) R E N D E L E T E a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Balatoncsicsó község Önkormányzatának képvisel testülete az 1993. évi

Részletesebben

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal.

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának a kerületi polgárok szociális ellátásáról szóló 6/2008. (II.20.), 25/2007. (V.31.), 9/2007. (III.23.), 6/2007. (II.23.), 45/2006. (XII.22.), 31/2006.

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szécsény Város Önkormányzata

Részletesebben

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008.(VI.2.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról egységes szerkezetben az 1/2009.(III.2.), 24/2009.(IX.28.),

Részletesebben

a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2015. ( II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről Tiszaug Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (VII.26.) rendelete. Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól 1

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (VII.26.) rendelete. Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól 1 Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (VII.26.) rendelete Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól 1 (egységes szerkezetben) Vasmegyer Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 11/2004./III.25./sz.rendelete

MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 11/2004./III.25./sz.rendelete 1 MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11/2004./III.25./sz.rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévő adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról szóló, 6/2004.(II.25.) sz.

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről. ( Módosításokkal egysége szerkezetbe foglalva ) Kiskunmajsa

Részletesebben

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2005.(IV.28.) KGY. r e n d e l e t e. szociális tárgyú helyi önkormányzati rendeletek módosításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2005.(IV.28.) KGY. r e n d e l e t e. szociális tárgyú helyi önkormányzati rendeletek módosításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2005.(IV.28.) KGY r e n d e l e t e szociális tárgyú helyi önkormányzati rendeletek módosításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások szabályairól

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások szabályairól Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások szabályairól Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hutter Jánosné jegyző

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 5/2015. (II.20.) számú rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 5/2015. (II.20.) számú rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 5/2015. (II.20.) számú rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.20.) számú rendelete a 7/2015. (III.13.)

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól. I.

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól. I. A KÉPVISELŐTESTÜLET: GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban Közgyűlés) a szociális igazgatásról

Részletesebben

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról egységes

Részletesebben

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól (egységes

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl Hatályos: 2011.augusztus 1-tıl. Egységesítve: 2011. augusztus 1. Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl (Módosításokkal egységes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK 8/1996. (IV. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS EGYES SZOCÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL A 20/1997. (IV. 15.) 2, A 37/1997. (X. 13.) 3, A 48/1997. (XII.

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól Kengyel Községi Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 2015. december 17-i RENDES ÜLÉSÉRE

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 2015. december 17-i RENDES ÜLÉSÉRE AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 286. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009.

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E 1 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20. napján tartott nyílt testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20. napján tartott nyílt testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20. napján tartott nyílt testületi ülésére Tárgy: Az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának. 20/2009.(IX. 30.) számú. r e n d e l e t e. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzatának. 20/2009.(IX. 30.) számú. r e n d e l e t e. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzatának 20/2009.(IX. 30.) számú r e n d e l e t e Hatályos: 2011. november 25-tıl Egységesítve: 2011. november 25. a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítélésérıl

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. által szabályozott pénzbeli és természetben

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T

R E N D E L E T T E R V E Z E T R E N D E L E T T E R V E Z E T Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének.../2011.(...) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a személyes

Részletesebben

14 /1994. / V. 2./MÖK

14 /1994. / V. 2./MÖK 1 Helyi jogtár. Hatályos szöveg. (Módosította a 2/1995.(I.30.)MÖK sz. a 11/1995.(III.27.)MÖK sz., a 16/2000. (VII.20.)MÖK sz., a 3/2001./ II. 19./ MÖK sz. és a 15/2001.(X. 1.) MÖK sz., 11/2003.(IV. 25.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2. Általános rendelkezések 1.. 2..

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2. Általános rendelkezések 1.. 2.. 1 ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2 Ócsa Város 3 Önkormányzata a szociális gondoskodás területén, jelen rendeletével szabályozza az ellátásra

Részletesebben

VI. FEJEZET. LAKBÉRTÁMOGATÁS ÉS LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS A lakbértámogatásra való jogosultság 45.

VI. FEJEZET. LAKBÉRTÁMOGATÁS ÉS LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS A lakbértámogatásra való jogosultság 45. 3. számú melléklet Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, a lakások lakbérének mértékéről, valamint a lakbértámogatásról szóló 23/2007. (VI. 18.)

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011. (III.01.)

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009. (IV.30.), 17/2010. (XII.17.), 7/2011. (IV.1.), 12/2011. (V.19.), 16/2011. (X.19.), 21/2011. (XII.2.), 6/2012. (III.22.), 20/2012 (XII.21.)

Részletesebben

Szociális és családtámogatások joga

Szociális és családtámogatások joga AGRÁR ÉS MUNKAJOGI TANSZÉK Szociális és családtámogatások joga Záróvizsga tételvázlatok Szerkesztette, és összeállította: dr. Mélypataki Gábor 2015. március 1-jével hatályos anyaggal Tételvázlatok a Szociális

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet célja 1. 3. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. 5 A rendelet hatálya

A rendelet célja 1. 3. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. 5 A rendelet hatálya ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (II.29.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 9/2002.(VII.09.),4/2003.(IV.10.),

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a lakások bérletére, elidegenítésére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról (egységes

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. Értelmező rendelkezések 1.

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. Értelmező rendelkezések 1. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016.(III.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában és rendelkezésében lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek

Részletesebben

14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról

14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról 14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1 A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei

A rendelet célja, alapelvei Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2009. (III. 27.) rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Részletesebben

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete a szociális

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló,

Részletesebben

2. Hatásköri eljárási rendelkezések

2. Hatásköri eljárási rendelkezések Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Majosháza Község Önkormányzatának

Részletesebben