ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK"

Átírás

1 ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE Záradék: Erdőkertes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közfoglalkoztatási Tervet a 13/2009.(02.09.) KT számú határozatával elfogadta. Erdőkertes, február 10. Vargáné Rajna Ágnes sk. jegyző

2 Bevezető A munkaerőpiaci problémák megoldására a Kormány évben kidolgozta az Út a munkához elnevezésű programot. Az intézkedésterv szerint ahhoz, hogy a negatív tendenciákon változtatni lehessen, a segélyezési rendszer passzív eszközeiről, az aktív eszközökre, azaz a közfoglalkoztatásban, a munkaerő-piaci programban való részvételre és a képzésre kell a hangsúlyt és a segítség módjait helyezni. Ehhez a szociális ellátórendszernek is változnia kellett, mégpedig úgy, hogy a szociális biztonsághoz való jog garantálása mellett az aktivitás megőrzését és az öngondoskodás elvének erősítését, a munkaerőpiacon való elhelyezkedést gátló tényezők felszámolását is biztosítsa. Ennek érdekében az Országgyűlés december 15-én döntött az egyes szociális és foglalkoztatási törvények módosításáról szóló évi CVII. tv. elfogadásáról. A törvény többek között módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényt, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvényt, valamint az évi III. törvény végrehajtási rendeleteit. A Szociális törvény módosításával évtől a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű, aktív korú személyek ellátórendszere differenciálódott, a rendszeres szociális segély csak az egyik formája az önkormányzati ellátásnak. Az aktív korúak ellátásának szabályai figyelembe veszik az egyéni élethelyzetet, képességeket, a munkára való ösztönzést. Az ellátásra jogosultak közül: - a munkavégzésbe bevonhatók: o a közfoglalkoztatásban vesznek részt és különböző típusú munkaerő-piaci, valamint szociális szolgáltatások járnak részükre o pénzbeli ellátásként rendelkezésre állási támogatást (továbbiakban RÁT) illeti meg őket, ha a közfoglalkoztatásban nekik fel nem róható okból nem tudnak részt venni - képzésbe bevonhatók: o a szociális ellátás folyósításának feltétele, hogy aki 35. életévét nem töltötte be és általános iskolai végzettséggel nem rendelkezik, olyan képzésben köteles részt venni, amely az általános iskolai végzettség megszerzésére vagy szakképzés megkezdéséhez szükséges kompetenciák megszerzésére irányul. A képzés időtartamára, ha keresetpótló juttatást nem állapítanak meg részükre, a RÁT illeti meg őket.

3 - munkavégzésre nem kötelesek (egészségkárosodott, 55. éven felüli): o rendszeres szociális segélyt kapnak (továbbiakban: RSZS), számukra a közfoglalkoztatásban való részvétel nem előírás, de a segélyre jogosult személy is vállalhatja az önkormányzattal kötött megállapodásban, hogy részt vesz a közfoglalkoztatásban. A közfoglalkoztatási terv célja: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 37/A. (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a települési önkormányzat a közfoglalkoztatás hatékony megvalósítása, és az álláskeresési megállapodásban foglaltakkal való összhang biztosítása céljából - az állami foglalkoztatási szerv által szolgáltatott összefoglaló adatok, információk és előrejelzések alapján - egyéves időtartamra közfoglalkoztatási tervet készít. A közfoglalkoztatási terv elkészítésének célja a törvény rendelkezései szerinti kötelezettségből származik, amely meghatározza a településnek a saját adottságaihoz igazodó, foglalkoztatási lehetőségeinek megfelelő program elkészítését. Cél, hogy a munkára képes, tartósan munkanélküli személyek a korábbiaknál fokozottabb mértékben vegyenek részt valamely közfoglalkoztatási formában, annak érdekében, hogy rendszeres munkajövedelemhez jussanak. Az alacsony iskolai végzettségű munkavállalók számára ugyanis a nyílt munkaerőpiacra való visszakerülés első lépcsőjét a közfoglalkoztatásban való részvétel jelentheti. Azok a személyek, akik életkorukból, egészségi állapotukból, egyéni élethelyzetből adódóan nem tudnak munkát vállalni, továbbra is a rendszeres szociális segélyre lesznek jogosultak. A közfoglalkoztatási terv egy évre szól és tartalmazza: a) a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek képzettség szerinti várható összetételét, b) a részben vagy egészben közfoglalkoztatás keretében ellátandó közfeladatok megjelölését és várható ütemezését, c) a b.) pont szerinti feladatok ellátásához szükséges létszámot, valamint d) a közfoglalkoztatás finanszírozására rendelkezésre álló forrásokat. A települési önkormányzat képviselő-testületének a közfoglalkoztatási tervet minden év február 15-ig kell elfogadnia. A közfoglalkoztatási tervet az elfogadását követő 5 napon belül meg kell küldeni a Magyar Államkincstárnak. A Szociális törvény 37/A. (1) bekezdésével összhangban a közfoglalkoztatási terv tervezete előzetes véleményezés céljából megküldésre kerül a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Gödöllői Kirendeltségének és a helyi Szociálpolitikai Kerekasztalnak. A közfoglalkoztatás tervezése: A közfoglalkoztatási tervezése az állami foglalkoztatási szervezet és az önkormányzat együttműködésében elkészítve lehet csak célratörő és hatékony. A tervezés alapjául szolgál: - A munkaügyi kirendeltség által az önkormányzatok részére megküldött adatok

4 elemezése. A közfoglalkoztatási terv elkészítéséhez a munkaügyi kirendeltség adatokat, információkat szolgáltat, előrejelzéseket készített. Ezek tartalmazzák az álláskeresési ellátást kimerítő, már tartósan álláskeresők és várhatóan aktív korúak ellátására jogosultak, a évben álláskeresőként nyilvántartott rendszeres szociális segélyben részesülő személyek létszámát, iskolai végzettségét, életkor, nemek és - szakképzettség szerinti várható összetételét. - A szociális ügyintézők által, az aktív korúakról szolgáltatott adatok. - A évi közcélú, közhasznú és közérdekű munkák eredményességének elemzése. A terv elkészítéséhez felhasználtuk a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Szociális Főosztályának alábbi kiadványát: Módszertani Kézikönyv az önkormányzatok számára a közfoglalkoztatás tervezéséhez. A évi közfoglalkoztatás adatai A 2009-es év adatait az 1. számú függelék tartalmazza január 1. napjától a rendszeres szociális segélyezési rendszer átalakítása, az aktív korúak ellátásának bevezetése miatt, március 31. napjáig el kellett végezni a rendszeres szociális segélyben részesülők jogosultságának felülvizsgálatát. A rendelkezésre állási támogatásban részesülők foglalkoztatását a Polgármesteri Hivatal végezte. A foglalkoztatás átlagos időtartama 6 hónap, az átlagos napi munkaidő pedig 8 óra volt. A évi közfoglalkoztatási tervezetben 28 fő foglalkoztatását terveztük, amiből átlagosan 19 fő foglalkoztatása valósult meg. Ennek legfőbb oka, hogy a rendelkezési állási támogatásban részesülők mentálisan és/vagy egészségügyileg nem voltak munkára alkalmasak, de nem olyan mértékben, hogy az egészségkárosodást (aki munkaképességét min. 67 %-ban elvesztette, vagy 50 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett) és ezzel együtt a rendszeres szociális segélyt - meg lehessen állapíttatni náluk. A Magyar Köztársaság évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló évi CIX. törvény módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény aktív korúak ellátására vonatkozó szabályokat. Ennek értelmében január 1-jétől rendszeres szociális segélyben részesülhet az a személy is akinek esetében a települési önkormányzat rendeletében foglalt mentesítési ok fennáll. Az önkormányzatnak a RÁT-ban részesülőknek munkát kell felajánlania, de a fenti jogszabály szabályozási lehetőséget ad arra, hogy közfoglalkoztatásba be nem vonhatóak kérdését szabályozzuk. Az aktív korúak ellátását 4 esetben azért kellett megszüntetni, mert a felajánlott munkát nem fogadták el, egy esetben pedig azért, mert megszegte a foglalkoztatással járó szabályokat. A többi esetben a megszüntetés oka keresőtevékenység létesítése, vagy egyéb ellátásra való jogosultság megszerzése december 31-én 16 főnek azért nem lehetett meghosszabbítani a szerződését, mert a nálunk töltött közcélú munkaviszonyuk elérte a 200 napot, amellyel már álláskeresési támogatásra váltak jogosulttá. Így újra bekerültek a munkanélküli központ Gödöllői kirendeltségének hatókörébe, 90 napra álláskeresési segélyt

5 kell részükre folyósítani. Csak ennek letöltése után kerülhetnek vissza az önkormányzati szociális ellátórendszerbe. Ennek bonyolítása, adminisztrációja, úgy a hivatalra, mint a munkaügyi kirendeltség szakapparátusára rendkívül sok és felesleges terhet rótt, hiszen a közcélú munkakörben foglalkoztatott emberek túlnyomó többsége a munkaerő-piacon már nem tud megjelenni, sajnálatosan végzettségük, képesítésük hiánya, vagy az adott szakma telítettsége miatt. A foglalkoztatásban a Polgármesteri Hivatal, az Általános Iskola, a Konyha, a Faluház, az ESÉLY Szociális Alapellátási Központ és az Óvoda vett részt. A közcélú munkát végzőket túlnyomóan a település fenntartás, köztisztaság, út-és parkfenntartás, intézményi takarítás, kézbesítés, irodai kisegítés területén foglalkoztattuk. Az idei évben célszerű lenne kiszélesíteni ezt a kört évi tervezett közfoglalkoztatás A közfoglalkoztatás tervezéséhez egyrészt a december és január hónapban RÁTban részesülők helyzetelemzését végeztük el, másrészt Közép-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Gödöllői Kirendeltsége bocsátotta rendelkezésünkre a évi statisztika alapján a közfoglalkoztatásba évben várhatóan bevonható személyekre vonatkozó adatokat. Létszám tervezése decemberében rendelkezésre állási támogatásban 25 fő, januárban 32 fő részesült. A Gödöllői Kirendeltség adatai szerint az ellátásból kikerülők létszáma szeptember 30- ig 128 fő. E számadatot arányosítva, év végéig, kb. 170 fő kerül át a munkaügyi ellátórendszerből az önkormányzati ellátórendszerbe. Figyelembe véve az új rendelkezést, miszerint a Képviselő-testület helyi rendelettel mentesítési okokat nevesíthet a közcélú foglakoztatás alól, mintegy 50 fővel számolhatunk. Foglalkoztatás időtartama évhez hasonlóan valamennyi foglalkoztatottal napi 8 órás munkavégzéssel számoltunk. A már óta közcélú munkában részt vevők esetében a munkaszerződés a 200 nap munkaviszony meglétéig tart. A közcélú munkába 2010-ben bevonandóknál a szerződések ideje minimálisan 90, maximálisan 200 nap, feltéve, ha a jogi szabályozás idő közben nem változik! Munkavégzés helyei Önkormányzatunk olyan közfeladatok ellátásában tervezi a foglalkoztatást, melyeket az önkormányzat és intézményei végeznek. Az elvégzett munka érezhetően javítja a településen élők komfortérzetét. Szépíti, élhetőbbé teszi a környezetet, ezáltal a közcélú munkát végzők ön- és közbecsülését táplálja, javítja! Munkavégzés fajtái A közcélú munkában elvégzendő tevékenységek javarészt fizikai jellegűek, különösebb szakképesítést nem igényelnek, így alkalmasak arra, hogy nagyobb számban vonjuk be

6 alacsonyabb iskolai végzettségűeket, de szakképesítéssel, magasabb iskolai végzettséggel rendelkezőknek is kínálunk változatos feladatokat, munkalehetőséget. Feladatok részletezése A közcélú foglalkoztatás keretében az elvégzendő feladatok alatt olyan önkormányzati feladatok ellátását értjük, amelyről - jogszabály alapján - a helyi önkormányzat gondoskodik:. - köztisztasági feladatok: közterület takarítás, buszmegállók, utak, járdák, parkok, terek, gépkocsi parkolók takarítása, kommunális hulladék gyűjtése, szállítása - intézményi és létesítményi őrzés védelem: önkormányzati létesítmény vagy intézmény nappali és éjszakai őrzésének ellátása - portaszolgálat: önkormányzati intézmények nappali forgalmának biztosítása - útkarbantartás: helyi közutak, járdák, javítási-karbantartási munkáinak szükség szerinti elvégzése - épület karbantartás: önkormányzati intézmények és létesítmények belső, külső állagmegóvási-karbantartási munkái - adminisztrációs kisegítő: önkormányzati fenntartású intézmények irodahelyiségeiben betanítható feladatkört ellátó adminisztratív alkalmazottak - fűkaszálás, parlagfű irtás: közterületeken, utak, járdák mentén, önkormányzati tulajdonú vagy fenntartású ingatlanok, parkok, terek, növényvédelmi, kertészeti munkáinak elvégzése - egészségügyi és szociális tevékenységek: betegápolás, idősgondozás, családsegítés, egészségmegőrzés, betegségmegelőzési feladatok - szociális kisegítő munka, főként házi gondozás és étkeztetés keretében belül: étel kiszállítás, gyógyszer kiváltás, bevásárlás, tüzelő aprítás, házkörüli teendők, takarítás. A közfoglalkoztatás keretében elvégzendő munkafeladatokat, tevékenységeket és az ahhoz szükséges létszámot a 4. számú melléklet tartalmazza. A közfoglalkoztatás finanszírozására rendelkezésre álló források Az önkormányzat a közcélú munka finanszírozására a foglalkoztatás ténylegesen felmerülő személyi kiadásainak (munkabérének és közterheinek) 95 %-át igényelheti a központi költségvetésből, míg a fennmaradó 5 % beépül a pénzbeli és természetbeni ellátások fedezetére biztosított lakosságszám arányos állami hozzájárulásba. A foglalkoztatás dologi költségeit az önkormányzat viseli. A közfoglalkoztatásban részt vevők a munkavégzés időtartamára munkabért kapnak, amelynek összege teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén bruttó ,- Ft, illetve a legalább középfokú iskolai végzettség és/vagy szakképzettséget igénylő munkakört ellátók garantált bérminimuma bruttó ,- Ft. Dologi költségeket is terveztünk, amelyek a foglalkoztatásban részt vevők munkaruha, egyéni védőeszköz, munkaeszközök költségei, az elvégzett munkák során kitermelt anyagok, hulladékok elszállításának, megsemmisítésének költségei, géphasználat, üzemanyag költségek. A közfoglalkoztatás finanszírozásához szükséges forrásokat a 3. számú melléklet tartalmazza. Erdőkertes, január 31.

7 Mellékletek: 1. számú: Aktív korúak ellátásában részesülő személyek helyzetelemzése évi adatok alapján 2. számú: Aktív korúak ellátására jogosultak jövőben helyzetének tervezése, értékelése évre. 3. számú: Közfoglalkoztatási terv az Szt. 37/A. (2) bekezdés alapján, évi tervezési adattábla. 4. számú: Kimutatatás a részben vagy egészben közfoglalkozatás keretében ellátandó közfeladatok és az azokhoz szükséges létszám ütemezéséről. 5. számú: A férfiak és a nők aránya közfoglalkoztatás keretében ellátott közfeladatok alapján Függelék: 1. számú: Önkormányzati havi szintű adatok

8 Sorszám 1. számú melléklet I. Aktív korúak ellátásában részesülő személyek helyzetelemzése évi adatok alapján Település neve, címe, irányítószáma: 2113 Erdőkertes, Fő tér 4. Lakosságszáma: 7494 fő Megnevezés Aktív korúak ellátásában részesülők (fő) Közfoglalkoztatottak teljes létszáma (fő) 1. Létszám összesen (1.1.a+b+c és 1.2.) Ebből: 1.1.Rendszeres szociális segélyre jogosult 17 a) egészségkárosodott 8 b) 55 év feletti 9 -- c) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevelő Rendelkezésre állási támogatásban részesülő Életkor megoszlása: a) 35 évnél fiatalabb b) év közötti c) 55 évnél idősebb 3. Nemek szerint: a) férfi b) nő Iskolai végzettség: a) 8 általánost nem végzettek 2 2 b) 8 általánost végzett 14 7 c) szakmunkás/szakiskolai végzettség 19 8 d) szakközép/technikus végzettség 12 4 e) gimnáziumi érettségi 2 2 f) egyetemi/főiskolai végzettség Háztartás formája: a) családban élő b) egyedül élő 12 6 c) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevelő 6 2 Közcélú foglalkoztatás módja a munkáltatói feladatok ellátása szerint Közcélú foglalkoztatás összeg (Ft/év) Aktív korúak ellátására kifizetett

9 Sorszám 6. Megnevezés Folyósított ellátás átlagos összege (Ft/hó/fő) a) RÁT b) RSZS 7. Konkrét munkafeladatok/munkakörök megnevezése, felsorolása (pl. köztisztasági, adminisztratív stb.) 8. Munkák teljesülése a évi közfoglalkoztatási terv szerinti ütemezés 2 alapján: Aktív korúak ellátásában részesülők (fő) Közfoglalkozta tottak teljes létszáma (fő) I. negyedév 12 II. negyedév 17 I. félév III. negyedév 21 IV. negyedév évben összesen 9. Foglalkoztatók köre, szervezetek megnevezése Foglalkoztatások átlagos időtartama (nap) Közcélú foglalkoztatás módja a munkáltatói feladatok ellátása szerint 1 Közcélú foglalkoztatá s összeg (Ft/év) Aktív korúak ellátására kifizetett Kommunális, egészségügyi és szociális, adminisztratív és egyéb tevékenységek. A évi közfoglalkoztatási terv alapján betervezett munkák minden területen teljesültek. Erdőkertes község Önkormányzata Közcélú foglalkoztatás: Ft/fő/hó a) tervezett összeg 4 (saját forrással együtt) b) felhasznált tényleges összege c) ebből saját forrás 6, aktív korúak ellátására kifizetett összeg a) központi forrásból b) helyi forrásból Szt. 36. (5) bek. szerint munkáltatók lehetnek: települési önkormányzat, vagy a közfoglalkoztatási feladatok ellátását magára vállaló önkormányzati társulás, vagy a települési önkormányzat által a közcélú munka szervezésével megbízott szervezet, vagy a közcélú munkavégzés keretében ellátandó feladatokat (Szt. 36. (2) bek.) ellátó szervezet (=a foglalkoztató). 2 Az ütemezés lehet negyedéves vagy féléves 3 Azon szervezetek tételes felsorolása, amelyeknél 2009-ben közcélú munkaerőt foglalkoztattak. A foglalkoztatókat a (Szt. 36. (5) bek. szerinti) munkáltatói feladatok csoportosításában kell felsorolni évi terv szerinti teljes költség évben a közcélú foglalkoztatás teljes költsége évben a közcélú foglalkoztatás önrésze 2

10 Sorszám 2. számú melléklet II. Aktív korúak ellátására jogosultak jövőbeni helyzetének tervezése, értékelése évre Település neve, címe, irányítószáma: 2113 Erdőkertes, Fő tér 4. Lakosságszáma: 7494 fő Megnevezés Aktív korúak ellátására jogosultak (fő) (köz) foglalkoztatásba bevonhatók (fő) (köz)foglalkoztatásba nem bevonhatók (fő) 1. Aktív korúak ellátására jogosultak létszáma (a+b): 107 a) rendszeres szociális segélyezettek összesen: 57 - ebből: egészségkárosodott életévét betöltötte éven aluli kiskorú gyermeket nevelő települési önkormányzat rendeletében meghatározott feltételeknek megfelel b) rendszeres munkavégzésbe bevonhatók (RÁT-osok) Önkormányzat által mentesíteni kívánt csoportok felsorolása 1 (létszáma csoportonként) Közfoglalkoztatásba bevonhatók életkora (a+b+c): 50 a) 35 évnél fiatalabb 16 b) év közötti 34 c) 55év feletti - 4.* Neme (a+b): 50 a) férfi 20 b) nő 30 5.* Iskolai végzettsége: a) 8 általánost nem végzettek 4 b) 8 általánost végzett 20 Elsősorban képzésre kötelezett 35 éven aluliak Önkormányzati rendeletben meghatározott mentesítési feltételek (szöveges tartalom) mentális és/vagy egészségügyi probléma 1 A szöveges tartalom azokat a csoportokat tartalmazza, amelyek a helyi rendelet szerinti feltételeknek megfelelnek; a létszám pedig áttekinthetően tartalmazza az adott csoportokhoz tartozó létszámok felsorolását. (azaz pl. 5 mentesítési feltételt jelentő csoport felsorolása esetén 5 létszámot a csoportokkal azonos sorban)

11 Sorszám Megnevezés Aktív korúak ellátására jogosultak (fő) (köz) foglalkoztatásba bevonhatók (fő) (köz)foglalkoztatásba nem bevonhatók (fő) Elsősorban képzésre kötelezett 35 éven aluliak c) szakmunkás/ szakiskolai végzettség 11 d) szakközép/ technikusi végzettség 7 e) gimnáziumi végzettség 7 f) egyetemi/ főiskolai végzettség 1 6.* Háztartás formája: a) családban élő 32 b) egyedül élő 18 7.* Képzésre kötelezett 35 éven aluliak létszáma iskolai végzettségük szerint (a+b): 9 9 a) 8 általánost nem végzettek 1 1 b) 8 általánost végzettek 8 8 * A közfoglalkoztatásba bevonhatók létszámának alapulvételével! Önkormányzati rendeletben meghatározott mentesítési feltételek (szöveges tartalom) 2

12 Sorszám 3. számú melléklet Közfoglalkoztatási terv az évi III. törvény 37/A. (2) bekezdés alapján évi tervezési adattábla Település neve, címe, irányítószáma: 2113 Erdőkertes, Fő tér 4. Lakosságszáma: 7494 fő Rendelkezésre állási támogatásra Megnevezés jogosultak nemenkénti megoszlása (fő) férfi nő 1. Rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek életkor szerinti várható összetétele összesen 1 (a+b): a) 35 évnél fiatalabb 7 9 b) év közötti c) 55 év feletti Rendelkezésre állási támogatásra jogosultak képzettség (iskolai végzettség) szerinti összetétele: a) 8 általánost nem végzettek 2 2 b) 8 általánost végzettek 9 11 c) szakmunkás/szakiskolai végzettség 4 7 d) szakközép/technikus végzettség 3 4 e) gimnáziumi érettségi 2 5 f) egyetemi/főiskolai végzettség Részben vagy egészben közfoglalkoztatás keretében ellátandó közfeladatok 2 : A) megjelölése, csoportonkénti felsorolása 3 Az ehhez kapcsolódó létszámigény (fő) férfi nő Közfeladatok megjelölése Foglalkoztatottak száma/ foglalkoztatók (fő) Feladatok várható ütemezése tevékenységek szerint (fő) I. ne-gyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Finanszírozás összege (Ft) 4. számú és az 5. számú melléklet tartalmazza 1 Szt. 37/A (2) bek. a) pontja alapján 2 Szt. 37/A (2) bek. b) c) d) pontjai alapján 3 Az ellátandó közfeladatok felsorolása után az adott feladathoz hozzá kell rendelni az összes létszámigényt, majd ütemezni kell, hogy a év folyamán hogyan merülnek fel majd várhatóan ezek a létszámigények. Féléves ütemezésnél a II. negyedév oszlopát kell kitölteni.

13 Sorszám Megnevezés Az ehhez kapcsolódó létszámigény (fő) férfi nő Közfeladatok megjelölése Foglalkoztatottak száma/ foglalkoztatók (fő) Finanszírozás összege (Ft) B) feladatok várható ütemezése összesen 4 I. negyedévben foglalkoztatottak száma összesen II. negyedév foglalkoztatottak száma összesen III. negyedév foglalkoztatottak száma összesen IV. negyedév foglalkoztatottak száma összesen C) megjelölt munka szakképesítési szükséglete 5 : a) 8 általánost nem végzettek 2 2 b) 8 általánost végzettek 9 11 c) szakmunkás/szakiskolai végzettség 4 7 d) szakközép/technikus végzettség 3 4 e) gimnáziumi érettségi 2 5 f) egyetemi/főiskolai végzettség a 3. pont szerinti feladatok ellátásához szükséges létszám összesen év során várható 50 közfoglalkoztatottak száma összesen 5. Foglalkoztatás szervezésének módja 6 : a) önkormányzat b) önkormányzati társulás c) e célra létrehozott szervezet d) meglévő más szervezet ÁFSZ képzési és munkaerő-piaci programjainak megnevezése (ÁFSZ-től kapott lista alapján tervezett programok), és a tervezett létszám Tervezett program Önkormányzati igények képzési és munkaerő-piaci programokra évben 7, és a tervezett létszám 7. Közcélú foglalkoztatás finanszírozására rendelkezésre álló/ szükséges forrás, személyi juttatások: a) önkormányzati b) központi költségvetés Létsz ám (fő) 4 Az a) pont szerinti feladatok várható ütemezése oszlopok összesítése negyedévenként nemenkénti bontásban, és a hozzá rendelt költségek (féléves ütemezésnél a II. negyedév sorát kell kitölteni) 5 Az a) pontban felsorolt közfeladatok alapján 6 A foglalkoztatottak száma a munkáltatói feladatok ellátása szemszögéből és a hozzá rendelt saját forrás 7 Olyan, az ÁFSZ listáján még nem szereplő képzések/munkaerő-piaci programok, melyekre előreláthatóan a közcélú foglalkoztatás során a településen igény mutatkozik. 2

14 8. Közcélú foglalkoztatás finanszírozására rendelkezésre álló/ szükséges forrás, dologi kiadások: a) önkormányzati b) központi költségvetés Amennyiben információ áll rendelkezésre: Aa) Közmunka program önrésze -- Ab) Közmunka program: igényelt támogatás -- Ba) Közhasznú munka önrésze -- Bb) Közhasznú munka: igényelt támogatás -- 3

15 4. számú melléklet Kimutatás a évben részben vagy egészben közfoglalkoztatás keretében ellátandó közfeladatok és az azokhoz szükséges létszám ütemezéséről I. negyedév január-február-március Kommunális tevékenység: 14 fő Külterületi utak folyamatos javítása, rendezése. Külterületi utak mentén az árkok folyamatos takarítása, rendezése. Zárt csapadékelvezető rendszer víznyelőinek tisztítása, iszapolása. Belterületi járdák javítása. A település területén szemét összeszedése, illegális szemétlerakók felszámolása. Belterületi járdák és útkereszteződések hótól való megtisztítása, síkosság mentesítése. Szemétszállítás Egészségügyi és szociális tevékenységek: 4 fő Veresegyház Kistérség Esély Szociális Alapellátási Központnál étkeztetés, házi segítségnyújtásban szociális kisegítő munka. Általános Iskola konyhájában konyhai kisegítő tevékenység Adminisztratív tevékenységek: 4 fő Polgármesteri Hivatalban, Egyéb feladatok: 12 fő Intézményi karbantartásnál végezhető segéd illetve szakmunkák Takarítási feladatok Portási feladatok Kézbesítési feladatok Összesen: 34 fő II. negyedév április-május-június Kommunális tevékenység: 18 fő Külterületi utak folyamatos javítása, rendezése. Külterületi utak mentén az árkok folyamatos takarítása, rendezése. Zárt csapadékelvezető rendszer víznyelőinek tisztítása, iszapolása. Belterületi járdák javítása. A település területén szemét összeszedése, illegális szemétlerakók felszámolása. Szemétszállítás Kertészeti segédmunka a település közterületein Egészségügyi és szociális tevékenységek: 6 fő Veresegyház Kistérség Esély Szociális Alapellátási Központnál étkeztetés, házi segítségnyújtásban szociális kisegítő munka. Általános Iskola konyhájában konyhai kisegítő tevékenység

16 Adminisztratív tevékenységek: 7 fő Polgármesteri Hivatalban, Egyéb feladatok: 15 fő Intézményi karbantartásnál végezhető segéd illetve szakmunkák Takarítási feladatok Portási feladatok Kézbesítési feladatok Összesen: 46 fő III. negyedév július-augusztus-szeptember Kommunális tevékenység: 19 fő Külterületi utak folyamatos javítása, rendezése. Külterületi utak mentén az árkok folyamatos takarítása, rendezése. Zárt csapadékelvezető rendszer víznyelőinek tisztítása, iszapolása. Belterületi járdák javítása. A település területén szemét összeszedése, illegális szemétlerakók felszámolása. Szemétszállítás Kertészeti segédmunka a település közterületein Egészségügyi és szociális tevékenységek: 6 fő Veresegyház Kistérség Esély Szociális Alapellátási Központnál étkeztetés, házi segítségnyújtásban szociális kisegítő munka. Általános Iskola konyhájában konyhai kisegítő tevékenység Adminisztratív tevékenységek: 7 fő Polgármesteri Hivatalban, Egyéb feladatok: 18 fő Intézményi karbantartásnál végezhető segéd illetve szakmunkák Takarítási feladatok Portási feladatok Kézbesítési feladatok Összesen: 50 fő IV. negyedév október-november-december Kommunális tevékenység: 12 fő Külterületi utak folyamatos javítása, rendezése. Külterületi utak mentén az árkok folyamatos takarítása, rendezése. Zárt csapadékelvezető rendszer víznyelőinek tisztítása, iszapolása. Belterületi járdák javítása. A település területén szemét összeszedése, illegális szemétlerakók felszámolása. Belterületi járdák és útkereszteződések hótól való megtisztítása, síkosság mentesítése Szemétszállítás

17 Egészségügyi és szociális tevékenységek: 7 fő Veresegyház Kistérség Esély Szociális Alapellátási Központnál étkeztetés, házi segítségnyújtásban szociális kisegítő munka. Általános Iskola konyhájában konyhai kisegítő tevékenység Adminisztratív tevékenységek: 6 fő Polgármesteri Hivatalban, Egyéb feladatok: 16 fő Intézményi karbantartásnál végezhető segéd illetve szakmunkák Takarítási feladatok Portási feladatok Kézbesítési feladatok Összesen: 41 fő

18 5. számú melléklet évi Közfoglalkoztatási Terv A férfiak és a nők aránya közfoglalkoztatás keretében ellátott közfeladatok alapján Közfeladat megnevezése. ütemezése I. negyedév Kommunális tevékenység Egészségügyi és szociális tevékenység Adminisztratív Összes létszám (fő) Férfiak létszáma (fő) Nők létszáma (fő) tevékenységek Egyéb feladatok Összesen: II. negyedév Kommunális tevékenység Egészségügyi és szociális tevékenység Adminisztratív tevékenységek Egyéb feladatok Összesen: III. negyedév Kommunális tevékenység Egészségügyi és szociális tevékenység Adminisztratív tevékenységek Egyéb feladatok Összesen: IV. negyedév Kommunális tevékenység Egészségügyi és szociális tevékenység Adminisztratív tevékenységek Egyéb feladatok Összesen:

19 ERDŐKERTES KÖZSÉG KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERV ÉV ADATAI 1. SZÁMÚ FÜGGELÉK év MUNKAÜGYI KP-BAN RSZS MEGÁLLAPÍTÁS KÖZMUNKÁBA AKTÍV KORÚ JOGOSULTSÁG RÁT MEGÁLLAPÍTÁS ÖSSZES RÁT NYILVÁNTARTVA EGÉSZSÉGKÁROSODOTT 55 év feletti BEVONT MEGSZŰNTETÉS JANUÁR (korábbi rsz segélyes) 14 FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS (korábbi rsz segélyes) MÁJUS JÚNIUS JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 28-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 28-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-1/2010/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 28-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Ibrány Város Közfoglalkoztatási Terve

Ibrány Város Közfoglalkoztatási Terve Ibrány Város Közfoglalkoztatási Terve 1. Bevezető Napjaink egyik legégetőbb problémája a tartós munkanélküliség, amely jelentős részben a gazdasági szektorok átalakulásának, a gyorsan változó munkaerő

Részletesebben

Maglóca Község Önkormányzata Közfoglalkoztatási terv 2010.

Maglóca Község Önkormányzata Közfoglalkoztatási terv 2010. Maglóca Község Önkormányzata Közfoglalkoztatási terv 200.. Helyzetelemzés Maglóca község a Kisalföldön, a 85ös és a 86os főút között található 9 lakosú település, a Bősárkány és Barbacs közti közút mentén

Részletesebben

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE I. A közfoglalkoztatás célja: a munkaerıpiacról tartósan kiszorulók ne veszítsék el kapcsolatukat a munka világával, képességüket megtartsák

Részletesebben

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 23-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 23-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 3/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 23-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE. 2010. év

NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE. 2010. év NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2. év NYIRÁD, 2. A Közfoglalkoztatási terv célja A közfoglalkoztatási terv elkészítésének célja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Dévaványa Város Közfoglalkoztatási terve

Dévaványa Város Közfoglalkoztatási terve Dévaványa Város Közfoglalkoztatási terve 2010. I. A közfoglalkoztatási terv célja A közfoglalkoztatási terv elkészítésének célja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2009. március 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2009. március 26-i ülésére Gödöllő Város Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2009. március 26-i ülésére Tárgy: Javaslat a szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,

Részletesebben

Közfoglalkoztatási terv

Közfoglalkoztatási terv TÉT Közfoglalkoztatási terv 2009. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete 73/2009. (IV. 28.) határozatával elfogadta 2 1. Helyzetelemzés... 3 2. Demográfiai adatok... 3 3. Munkanélküliségi adatok...

Részletesebben

Tervezett tervezetlenség közfoglalkoztatási tervek tartalomelemzése

Tervezett tervezetlenség közfoglalkoztatási tervek tartalomelemzése Udvari Kerstin Varga István Tervezett tervezetlenség közfoglalkoztatási tervek tartalomelemzése A tanulmány azt vizsgálja, hogy az Út a munkához program közfoglalkoztatási tervei mennyire tükrözik a jogalkotók

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

Bevezető. A szociális törvény 2010. január 1-én hatályos szabályai szerint. Közcélú munkavégzés keretében

Bevezető. A szociális törvény 2010. január 1-én hatályos szabályai szerint. Közcélú munkavégzés keretében Bevezető A szociális ellátási rendszerben egyik legjelentősebb feladat a munkanélküliek ellátása. A 2009. évi Út a munkához program a magyar szociálpolitika egyik legerőteljesebb szemléletváltozása, mivel

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. március 26-án tartandó ülésének 1. számú - A szociális, pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2010.évi költségvetés. 2010.évi ktgvetési koncepció. 2008.évi tényleges teljesítés

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2010.évi költségvetés. 2010.évi ktgvetési koncepció. 2008.évi tényleges teljesítés 1 BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS 2010.évi költségvetés BEVÉTEL Szakfeladat megnevezés 2008.évi tényleges teljesítés 2009.évi eredeti ktgvetés 2009.évi módosított ktgvetés 2009.évi tényleges teljesítés

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata által 2011. évben szervezett közfoglalkoztatásról

Ózd Város Önkormányzata által 2011. évben szervezett közfoglalkoztatásról T á j é k o z t a t ó Ózd Város Önkormányzata által 2011. évben szervezett közfoglalkoztatásról Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály Ózd, 2012. március 22. Tisztelt

Részletesebben

DÉVAVÁNYA VÁROS KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERV MÓDOSÍTÁS

DÉVAVÁNYA VÁROS KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERV MÓDOSÍTÁS DÉVAVÁNYA VÁROS KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERV MÓDOSÍTÁS 2009. A közfoglalkoztatási terv célja A közfoglalkoztatási terv elkészítésének célja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi

Részletesebben

Közfoglalkoztatási tapasztalatok Onga Városában

Közfoglalkoztatási tapasztalatok Onga Városában Miskolci Egyetem Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet Humánmenedzsment Szak Közfoglalkoztatási tapasztalatok Onga Városában dr. Farkas Györgyi 2014. Tartalomjegyzék I. Bevezetés...1 1.) A témaválasztás

Részletesebben

Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása. Jogosultság megállapítása

Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása. Jogosultság megállapítása Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása Jogosultság megállapítása... 1 Az aktív korúak ellátásának igénylése, összege... 4 Az aktív korúak ellátásának szünetelése, megszüntetése... 8 Jogosultság megállapítása

Részletesebben

Melléklet a 21/2009. (II. 16.) számú határozathoz. 1. Bevezető

Melléklet a 21/2009. (II. 16.) számú határozathoz. 1. Bevezető Melléklet a 21/2009. (II. 16.) számú határozathoz. 1. Bevezető Napjaink egyik legégetőbb problémája a tartós munkanélküliség, amely jelentős részben a gazdasági szektorok átalakulásának, a gyorsan változó

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Ikt.szám:16022/2009. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi Közfoglalkoztatási tervének elfogadására Tisztelt Közgyőlés! Az egyes szociális

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata által 2012. évben szervezett közfoglalkoztatásról

Ózd Város Önkormányzata által 2012. évben szervezett közfoglalkoztatásról T á j é k o z t a t ó Ózd Város Önkormányzata által 2012. évben szervezett közfoglalkoztatásról Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály Ózd, 2013. március 28. Tisztelt

Részletesebben

Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz

Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz Érvényesség kezdetének időpontja: 2015. 01. 01. A 2013. december 31-ig érvényes Útmutató és annak módosítása, kiegészítése a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz

Részletesebben

Á Á É É É ö É Ó ú Á ú Á Á Á Á ö Á ő ű ú ö ö ú ű ú É ő ö ú ú ű ö ű ő Ú Ú ú ő ö ö ő ö ö Á ö Á ö ú ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ő ö ö ö ö ő ö Á ö ő ö ö ő ú ú ö ö ő ö ö ö ö ú ö ú ö ő ú ö ö ö ö ö ú ö ú ú ö Ú ő ű ő ö

Részletesebben

É É Á É É ó ó ö ű ó ó ó ű ó ö ö ű ó ó ő ö ű ó ó ű ú ö ű ó ó ó ó ö ű ó ó ó ö ű ő ő ő ó ö ű ú ö ó ó ó ú ő ő ü ó ó ó ö ű ű ö ő ó ú ó ö ü ö ű ó ó ö ő ö ó ö ö ő ő ö ó ő ö ő ó ő ó ő ú ú ö ű ó ú ö ő ű ö ó ó ó

Részletesebben

ő Á ú ő ú ő ú ú ú ő ő ő ű ú ű ő ő ú ő ő ő ú Á ő ú ő ő ú ő ő É É ú ő ő Ú ő É ú ú ő ő ő ő ő É ő ő ú É ű ű ű ú ő ő É ő ű ő ő É ú É ú ő ő ű ú ű ő ő ú ú Ú ú Ü ő ű ú ő ű ő ő ú ő ő ő ő ú ő ő ú ú ő ú ő ú ű ű É

Részletesebben

ó á á á á á ó á ó Á ö é á ó Ú á á á ó Á ö é á á á ó ó ó á á ó á ó Ú á é á ó ü é ü é á á á á ó é é á ú á ó á é ó á ó Ó é á ó é á ó ó á Ó Ö é á ó á ó é é é ü é ó á Ó é é é ó ó ó á ó é é ó á ü ó é á ó é é

Részletesebben

Á Ó Ö Á É É É É Ő ű Á Ó ű Ö ű ű ű Ó ű Ö Ú Ö Ú ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ü Á ű ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű Ö ű ű Ü ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű ű ű ű ű Á Á ű É ű ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ó Ü Á É Ű ű ű ű ű Á ű ű ű Á É ű Ú Ó

Részletesebben

É ú ú ú ú ú ú ú ú ú É É ú ű ú ű ú Ú Ü ú ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Ü ű ű ú É É ű É ű É ú ú ú ű É ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Á ú É ű ű ú ú ú ú ű ű ű ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú Ú ű ú ű ű ú ú ű Ü ú ű

Részletesebben

ű É ű Á Ü É É ű ű Ű ÓÓ Ü É Ü Ú Ú ű Ú Ö Ö Ü ű ű Ű Ú Ö Ü Ö Ú Ó Ó Á É Ú Ű Ú Ú Ú Ú Ú ű Ú Ű Ú ű ű Ú ű ű Ú Ú É Á Ú Ú É É ű ű ű Ú ű ű Ú ű Ú Ó É Ű Ó ű Ú ű ű ű Á ű ű Ú ű ű É ű ű ű ű Ó Ú Á Ú ű Á ű Á Ú Ó ű ű Á ű

Részletesebben

Á Á ó ő ő ó Ő ó ó ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Ó ó ő ó ó Ő Ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Á Ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Á Ó ó ó Ő ó ó ó Ó ó Ú ó Ó Ó ó Ó Ó Ő ó Ó ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó ó ó Ó ó ó ó Ó Ú Ó Ó ó ó ő ö Ó

Részletesebben

É Ó Ö Á ú Á ú ú ú ú Ó ú ú ú ú ű ú Á ÁÉ Á ű ű ú ú É ú É É ű ű É ű Ú ű Ü ú ű ú Ö Ú ű Ö Ö ú Ő ú ű Ö ú ú Ú Ó ú ú ű ú Ö Ú Ü Á Á Á É Ü ű Ü Ö É Á Ü Ó É Ö É ű Ü Á Á Á ú Ü Ö Á É Ü Á ú Ö Ö ú Ö Á ú É É Ö É Á Á Á

Részletesebben

É ú ú Á É ú É ű Á Ú ú ú ú ű ú É ű ú ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ű ű ú Á Á ű É É ú ú ú ú ú ú ű Ü ű ű ű Ö Ú ú Ú ú ű ú ú ű ú ű ű ú ú Ö ű ú ú ú ű ű ű ű ú ú É É ű ű É É ú ú ű Á ú ú ú É Ú ű ú ú ű ú ú ú Ü ú

Részletesebben

Ú ő É ő ű ő ű Á É ő Ó Á Á ő ű ű Á ű Ú É ő É Ú Ö ő ő Á ő ő Á É É Á ő ő ő ő ő ő Á Ó Á É Ú Á Á Á ő Á Á Á Á Á É ő ő ű ő ő É ő ő Á Á Ó Ü Á É Á ő Á ő ő ő Á É Ü ő Á Á ő Ö ő ő Á É ő ő ű ő Ö Á Á Ú Á Á Á É É ő ű

Részletesebben

É É É É É Ö Á Á É Ő ű ű ű Ü ű ű ű Ú Á ű Ö ű Ú Á Ú ű Ó Ú Ú Ú Ú ű Ú Ú ű É ű ű É É É ű É É Ü ű ű É Á ű Á Á Ü Á Ü É Ú Á Ú Ó Ü Ü Ú ű ű Ú Ü Ü ű Ú É Ö ű ű Ü Ó Á Ö Ö ű Ö É É ű ű É ű ű ű Ú ű Ö É Ó ű Ú Ú Ú É Ú Ú

Részletesebben

Ú ű Ú ű ű ű Á ű Ö Á ű ű ű ű ű ű Ö ű Á ű ű Á ű ű ű ű ű Á ű Ú Ü Ü ű ű Ü Ü Ö ű ű ű ű ű Ú Ü ű ű ű ű ű Ú Ó ű ű ű Á É ű ű ű Ű ű ű ű É Á Á Á Á Ó Ó ű Ü Ú Ú Ö Ú ű Ö Ő Ú Ú ű Ó Ő Ú Ö Ö Ő Ű É ű Ó É Á Á ű ű Ú Á É É

Részletesebben

Á ő ő ő ö ö Ó ő ú ö Á É É ü Ö ő ö ő ő ö Ó ö Ú Ó ő ő ő ö Ö Ú Ú ő Ö ú ö ő ú ú ú Ó ö Ó Ó Ú Ú Ú Ú Ö Ó ő ő ú ő ű ü ő ö ö ö ő ü Ó Ó ő ő Ó ö Ó Ó ü ő ő Ó ő ö ő ő Ó ő ő ő Ú ö ő Ó Ó ő Ó ő Ö ő ö ő ü ü ű ö ö ö Ó ö

Részletesebben

Ó Ú Ö Ú É Ö É Á ű ű ű ű ű ű ű ű Á ű Á Ú ű Ü ű ű Ü ű Ó ű ű Ú ű Ö Ö ű ű ű ű Á É Ó ű ű Ü Ö ű ű Ü Ú É ű ű ű ű É Ü Ü Ü É Ü Ü Ü Ü ű ű ű ű ű ű ű Ú É ű ű ű ű É Ü ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű Ö ű Ü ű ű ű ű É ű Ó ű ű É

Részletesebben

ö É ö ö ő ő ö ó ó ú ő ó ö ö ő ő ö ö ó ű ű ó ú ó ő ő ö ű ó ő ö ö ű ű ó ú ő ó ó ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ő ö Ü Ü ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ó Ü Ü ó ő ő ű ö ö ű ű ű ű ő ö ó ű ó ö ű ö ó ö ó ö ő ó ö ö ő ó ö ö ö ű Ö ö ö

Részletesebben

Á É ö ö ő ő ő Ú Ü ö ö ő ő ö ú ő ö ő ö ú ü ö Ü Ó ö ö ö ö ö ő ö ú ú ö ü Ü ö ö ö ö ö ö ő ö ö ő ö ü ő ö ő ü Ü Ó Ó ö ö ő Ü Ó ö ő ő ő ő Á ő ő Ü ő ö ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü É ö ö É Ó ő ő ő ő Ü É ő Ó ő ő

Részletesebben

Á Á é é ő ö ó é é é é é ő é é é ő ő ő é ü ő ó ó ó ö ö é é ő é ő é ő ö é é é é é é é ő é ű ő é é é é é ó ő ö é ú ö é ö é é ö ő ó ő ó é ő é ő ő é ő ó ó é ő ő é é ü ő é ó é ö ő é ő é ó ő é é ő é é ő é é é

Részletesebben

Á ú ő ú Ú ü Ö ú Á Ó ú ü ő ő ő ú Ö ú É ú ű ü É ü ú ő ő ő ú ú ü ü Ö Ö ú ő ő ű É ü ü ü ú ő ő ú ü ü ő ő ő ú ü ő Ö ű ő ü ő ü ő ő Á É ő ü ő ü ú ú ő ü ü ü ő ü ő Ó ü ü ü ü ú É ő ü ü ü ú ő ü Ó ü ü ő ú ő ő ü ü ú

Részletesebben

ú ú ű ú ú Ú É É Ó ű ű ü ú ü ű ü ú ú ü ü ü ú ü ú ü ü ü ü ú ű ü ü ú ű ü ü ü Á ű ű ú ű ü ü ú ű ü ű ú ü ü ü ú ű ü ü ü ű ú ü ú ü ü ü ű ű ú ü ú ű Ö ú ü ü ü ü ü ú ű Ö ü Ú É ú ú ü ü ü ü ü ü ü ü ü ú ü ú ü ú ü ü

Részletesebben

ö Á É É ö ö Ö ö ű ö ő ö ő ö ú ü ö Ü ö ö ö ö ü ö ú ö ő ü ö Ú ü ü ö Ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ü ő ö ú ö ö ü ö ö ö ö ő ő ö ű ö ö ű ö ö ő Ü ö Ü ö ü Ü ö ö ö ú Ó ö ö ö ö ö ő ö ö ú ö ő ö ö ő ő ö ö ö ü ö ö É ö

Részletesebben

ö ű ö ö ö ö ü ö ö ü ö ö ö ö ö ö ű ö ü ú ö ö ö ö ű ü ü Ö ü ö ű ű ű ö ú Ü Á Á Á ö ö ú ü ú Ü ö ö ö ö ö ú Ü Ü ö ö Ü ö ü ö ú ö ü ö ü ü Ü ü ű ö ü ö Ü Ú Ü ü Ü ü Ü ú Ü ö ö ü ö ö ű ű ü ö ű Á ö ü ö ö ú ö Ü Á Ü Ő

Részletesebben

Á ű Ú ÚÉ Á Á Ü Ü ű Ü Ü Ü Ú Ü Ü Ü É Ú Ü ű Ü Ü Ö ű ű Ü Ü Ü Ü Ü ű ű ű Ú ű ű Ú ű ű ű ű Á Ú É Á ű Á É Á Ú ű Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ű Á Á Á Á Á É ű Ü ű Á ű ű ű Á ű Ú Ó Á Á ű Ú ű Ü ű Ü Á Á ű ű É

Részletesebben

ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ő ű Ö ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ü Ö ő ő ü É ő ő ü ő Ú üü ő ő Á Á É É Á ü Ú ő Ó ű ő É ő ű ő ő ő ő ő ű É Ö ű Ú Ö É ő ű ü ő ü É É É É É ő É ü ű ő ü űú ű ü ű Ú É ü ű É É É ő Ó ő ű Á ÚÚ ő ő É

Részletesebben

É Ú ú Á Ú Ú Á Á Ú ú ú ú Ú ú Á Ú Ü Ü ű ű ú ú ú ú Ü ú Ü Ú ú ű ú É ú Ü ű ú ú Ú É É Á Á Á Á Ü ú Á Á É Ú É ú Á Ü É Ü Ü Ü Ü Á Á ű ú ű ú Ü ű Á ú ű ű ú ű ű ű ú ű ű ű ű ú Ü É ű ú ű Ü ű ú ű Ü Ü Ü ú Ú ú ú ú ű ú ű

Részletesebben

ö ő ö Ö ö ó ő ő ő ú ö ö ő ó ü ö ö ő ő ő ő ő ö ő ö ő ó ő ö ő ő ő ú ó ő ö ó ö ő ó ö ő ő ő ó ő ő ő ő ö ö ő ö ő ó ú ö ö ő ő ó ő ő ú ő ü ő ó ö ö ő ő ő ü ö ö ő ó ó ö ő ő ö ő ö ö ö ö ő ő ő ü ű ö ö ő ő ó ö ö ö

Részletesebben

ú ő ü ő ő ü ő ű ű ő ü ü ő ő Ü Á ő ü ő ő ü ő ő ü ő ú ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ő ű ű ő ü ő ő ő ü ő ü ő ű ő ü ő ő ő ő ü ü ü ő ő ű ú ü ü ő ő ő ő ü ü ő ő ő ü ő ő ő ő ű ő ú ő ő ü ő ő ü ő ő ő ű ő ő ű ü ü ő

Részletesebben

Á ö ü ö ő ö ű ö ú ú ö ú ő ő Á ő ő ö ú ü ő ő ú ő ő ő ő ö ü ő ő ú ő ö ö ü ü ő ö ü ü ö ő ú ő ő ő ö ú ú ö ö ú ő ü ü Ü ő ö ő ű ü ö ú ú ú ö ő ö ő ö ú ö ű ő ő ö ő ö ü ö É É É É Ú É É É É É öö É É ő É ö É

Részletesebben

Ó Á É Ő É ő ő ő ó ó ó ó ó ő Ö ó ő ó ü ő ó ő ű ó ó ó ő ő ő ő ő ű ő ó ü ó ő ő ő ő ó ü ó ó ó ű ő ó ő ó ő ú ő ő ü ő ó ü ó ő ő ő ü ó ó ő ő ü ő ó ő ó ő ű ő ő ű ő ó ó ó ó ó ó ő ő ó ó ó ő ó ő ü ó ű ő ő Á ó ó Ó

Részletesebben

ü Ü ö ö ö Á ő ö ö ö ü ú ö ő Á ő ö ő ü ú ő ő ő ö ö ö ő ú ő ő ő ö ő ö ű ő ő ő Ú ö ü ő ő ú ú ö ő ö ő ú ú ő ú ö ö ő ú ő ü Ü ö ő É ő ő ü ö ő ú ő ö ű ő ő ü ő Ú ű Ö ü ő ú ő ő ő ú Ú ü ö ő ő ú ő ű ő ö ö ü ö ö ő

Részletesebben

ú Ö ó ú ó ú Ö ő ü ú ő ó ü ú ő ü ú ő ó ó ó ó Ö ő ü ü ü ü ő ú ű ü ú Ö ő ü ő ó ü ü ü ő ő ő ü ó ő ü ú ő ü ő ő ő ó ó ő ó ó ü ő ó ü ó ó ü ú ó ó ő ú Ö ó ü ó ő ó ő ó ő ó ó ü ó ó ó ó ú ő ü ó ü ú ó ő ü ó ő ő ő ü

Részletesebben

É Ő É é ö í é í é í í Ú é é é í í ő ö ö é É Ó É Á í é ő é í í í Í Í í í É É É í é é í Í é Íő é í é í é í í Í ú é é ű í í é í í Í ö ö ő é ö ö é é í Á ő é é é í é Í ö é é é é é é ö Í ö é é é í í é ö í í

Részletesebben

ö ü ö ú ú ö Á Ú ü ö ö ü ű É ú ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ö ű ú ü ö ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ü ö ű ű ú ö ü ö ö ö ű ö ű ö ö ü ú ü ö ü ö ü ü ö ö ö ö ö ü ö ű ü ö ö ű ö ö ö ö ü ú É ö ö ö ö ö ö ö ú ú ö ö ö ö ö ö ú ú ú ú

Részletesebben

ú Á ö ü ö ú ű ü ü ö ö ű ö ö ö ü ö ü ö ű ü ö ú ú ü ü ü ú ö ö ö ű ű ü ú ű ü ö ö Á ö ü ű ö ö ü ö ü ö ö ü ö ö ü ö ö ö Á ü ú ö ö ü ö ö ö ú ö ü ö ö ú ú ü ö ű ö ö ö úö ö ö ö ö ö ű ö ú ö ö ö ü ü ö ú ö ö ú ö ö

Részletesebben

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK 2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. által szabályozott pénzbeli és természetben

Részletesebben

ELŐ TERJ ESZTÉS. Mező József jegyző Fehér Zoltánné és Vaskó Jánosné köztisztviselők. Szociális és Egészségügyi Bizottság

ELŐ TERJ ESZTÉS. Mező József jegyző Fehér Zoltánné és Vaskó Jánosné köztisztviselők. Szociális és Egészségügyi Bizottság ELŐ TERJ ESZTÉS a Képviselő-testület 2010. szeptember 22. napján tartandó ülése - Tájékoztató az Út a munka világába program helyi alkalmazásának hatásairól - tárgyú 2. számú napirendi pontjához Előadó:

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program

Budakeszi Város Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program Budakeszi Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Készítette: dr. Kovács Anikó Maus Anna Bálega János Mentorálta: Budácsik Rita Császár Rozália Budakeszi, 2015. Tartalom I. Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról ELİTERJESZTÉS Mór Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata tárgyában (Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú támogatásával) A társadalomba való be- és visszailleszkedés

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Atkár Község

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartandó ülésének 5. számú A 2010. évi Közfoglalkoztatási Terv elfogadása - tárgyú napirendi pontjához.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. egyes szociális tárgyú törvények módosításáról. Budapest, 2011. november

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. egyes szociális tárgyú törvények módosításáról. Budapest, 2011. november NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTER KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER SZÁM: 25345-2/2011-NEFMI Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011. ELŐTERJESZTÉS a Kormány

Részletesebben

JOGSZABÁLYI ÉS INTÉZMÉNYI VÁLTOZÁSOK

JOGSZABÁLYI ÉS INTÉZMÉNYI VÁLTOZÁSOK A MAGYARORSZÁGI MUNKAERŐPIACOT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI ÉS INTÉZMÉNYI VÁLTOZÁSOK Frey Mária frey mária A magyarországi munkaerőpiacot érintő jogszabályi és intézményi változások Bevezetés 1. A munkanélküliek

Részletesebben

ő ú ú ú ú ő É Á Ő ú ő ű ő ő ü ú Ö É É Á Á Á Á ú ő ü ú ő Ö ú ú Á Á Á ő ü É Á Á ú Ö Ö É É ü Á É Á Ü É Ö Á Á Á Á Ó É Ó Á Á É É É Ü Ö Ú É ú Á É É ü ú Ö Ú É É Ő Ó Ó Ö Ó ú Ő ű ú Ő ű ő ő ú Ö ű ő ő ű É Ő É ű Ü

Részletesebben

ú ű ú ű Ó Ú Á ú Ú ú ú ú Ú Ú Ó ú ú Ö ú É ű ú

ú ű ú ű Ó Ú Á ú Ú ú ú ú Ú Ú Ó ú ú Ö ú É ű ú ű ú ű ű ű É ű ú É É ú Ó Á ú ú Á ú É É ű ű É ú ú ű ú ű ú ű Ó Ú Á ú Ú ú ú ú Ú Ú Ó ú ú Ö ú É ű ú ú ú ú É ú ű ű Ú ú É ű ú ú ú ú ú Á Ú ú Ú ű ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú Ú ú ú ű ú ú Á ú ú ú ű ú Ú ú ú ú ű ú ú Ú ú ű

Részletesebben

ő Á Á Á ő ó Á Ö É Ö Á Á É Ó Á É É ó ő ü ő ü ő ő ó ó ő ó ó ő ó ő ő Ö ü ó ú ó ő Ö ő ü ó ő ő ú ó ő ü ő ő ü ü ő ő ő ő ő ő ő ü ü ó ó ő ü ő ő ü ü ő ü ó ő ó ü ü ő ú ü ő ü ü ő ő ü ó ő ü ó ó ő ü ú ő ó ő ü ó ú ő

Részletesebben

ű ű ű É Ü ű ű ű Ö Ü Ö ű Ö Ú Ö ű ű ű Á ű ű Á É ű Ú ű Ó ű É Ó É ű ű É ű ű ű Á ű ű ű ű Ö Ö É Ú Í ű Ó ű Ö ű Ö Ö Ö Ö Ö ű ű ű ű ű Ö É É Á Á É Ö Ö É Ú Á ű Ö ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű É ű Ő ű Á ű

Részletesebben

Ó É Í ű ö ö ű í ö ö ö ö ö ö ö í ö ú ö í í ö í í í í ű ö í ö í ú Á Í Ó Á í ö ö ö ö ö ú Ú ö í í í ö ű ö ú ö Ú É É ö ú ö ö ú í í ú ú í ú ú í É ö É ö ú ú ú ö ú ö ú í É ö ö ö ö ö ö ú ö ö ú ú Á í ú ö Í ö í ö

Részletesebben

Á Á Á Ó ő ő ő í ő ö í ő ő ó í ó í ö ú ű í ó í ö ö őí ö ö ó í ő Á Á ö ö ű ö ö ö ö ö í ö ő ő ö ö í ő ö Ö Ú É Á őí í ö ö ö ö ö ő ö ő ő Ó ú ö ö ó Á ö ö ö í ö í ö í ű ö ö ű ö É ö ú ö í ö ú ű ö ű ö ö ő ű Ö ő

Részletesebben

ű ű ű ű É ű É Ú É É ű Ú É ű ű É É ű ű ű ű É É ű É ű ű ű É ű ű Á Ü Á ű Ú É É ű É ű ű É É ű ű É Á Á ű É É Ü ű Ú Ü ŰŰ ű ű ű Ó Ú ű ű Ö É ű Ú ű ű ű ű ű ű ű Ú Á É Ö Ü ű ű ű É É Á Á Á Á Ú É ű É ű ű Ü É É Ú ű

Részletesebben

ű Ó ú ú ú ú ú Ö Ö ú Á Ú ű ú ú Ú É ú ú Ö Ö Ű ú ú ú ű ú É ű ú É ú ú ú ű ű ű ú ű ú ű ú ű ű ú ű ű ú ú Á ú É ű ú ú ű ú Ü ű ú ú ű ű ú ú ú ú Ö Ö Ú ú ú ú ú ú ú ú ű É ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú É Í ú ű ú ú ú ú ű ű É ú

Részletesebben

ö ö ö ö ü ő ű ó ö ö ű ó ú ó ű ó ú ó ó ü ó ö ó ó ű ö ó ű ö ö ü ü ó ó ü ü ó ő ó ü ó ü ó ó ó ó ő ő ü ő ü ű ó ó ü ó ö ó ó ű ű ő ű ö ö ü ű ő ü ő ű ő ú ü ö ö ó ó ü ü ó ü ó ű ú ó ú ó ö ű ő ü ö ó ó ó ő ó ö ó ő

Részletesebben

ő ú ö ú ű ő Á ö ő Á ö ű ö ő Á ö Á Á ú ö ő ő ő ú ű ö ú ű ő Á ö ö ű ű ő ö Á ö ő ő ö Á ö ű ö ő ő ő ö ő ö ő ű ú ö ő ö Á ö Á Á ö ű ö ö ű ö ő ő ű ő ö ő ő ö ö ű ö ö ú ö ú ö ö ö ű ö Á ő Ü ö ű ö ő ő ö ö ö ö ő ú

Részletesebben

ö í ő ő ő ö ö ö ö ö ő ő í ű ő ő ő ő ő í ű ő ő ő ű í ű ó ő ő ó ú ő ő ó ó í ó ö ö ö ő ő ő ő ú ú ó ö ö ő ő ű ö ö ú ó ó ó ö ú ő ó ö ő ő ö ő í ö ö í ő ö ő ö ő ö ú ő í ő ő ö ú ű ő ő ő ő í ö ö í í ú í ö ó ő ö

Részletesebben

Á Á ó ó ő ó ü ó ó ó ó ó ő ó Á ó Í Í ő ő É Á ó ó ó ó Á ő É ó ő ő ő ő ü ó ő Ö Ö Ö ő ó ő ó ő ő ő ú ő Á Ö É ó ó ő ó Á ő ó ő ő ő ő ó Ö ú ú ú ű ó ó ő ó ú ú ő ó ü ó ó Ö ú ű ó ű ü ű ü ű ű ü ű ü Ö ó ő ó ú ő ó ó

Részletesebben

Í ö Í ú Ú ö É Ú É Í Ó Ó ö ö ö Ö ú ú ú É Í É Í Ó Ú ö ö Ú É Í Ö ú ö ú ú Ö ú ű Í Ó ú Í ú Í Á É Í Ó Ö ö ú Ú Ö ö Ú É Í Ó É Í ú ű Í Í öé ö Í Í ú ú ű ö Í ú ű ö ú É ű ú ú Á ú Ö ú ú ö ö ú ű ú ö ö ö ö ú ű ú ö ú

Részletesebben

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság - Kabinet Szociális Lakossági és Tájékoztatási

Részletesebben

ú ű Í Í Ó ú ú ú ú Í ú ú ú ú ú ú Í ú ú ú ú ú ű Í ű ú ú ú Í ú ú ú É Ó Á Á Á É Á Á Á ú ű Á Á Á É ú É Á ű Á ű Á Á Á Á Á ú ú Á ú É Á É ű ű ú ű ú ű Í ű ú ú ú É Í É Í ú ú ű ú Í ú Í ű ű ú ű Í ú ú ú ú ű ú ú ú ű

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Bársony János alpolgármester Kránicz József Tibor képviselı

Részletesebben

Á Ő É ú ó ő ó ó ó ü ő ö ű ő É ü ö ö ő ű ü ő Á Ő É ö ó ú ó ő ó ö ú ó ú ó ő ó ö ő ó Ü ő ö ó ő Ü ő ü ö ö Ü ö ö Ő É É ó ö ő ö ó ü ö ö ű ő ú ó ő ó ó ó ő ő ó ó ö ó ó ó Ö ü ő ó ó ó ö ö ö ő ú ó ő ó ó ó ü ó ö ű

Részletesebben

Á Ú ő ú Ö ó ó ó ő ő ó Ö ő ú ó Ö ú ú ó Ü ú ó ó ó ó ű ó ó Í ú ő É É ő ő ű Ü ő ú ó ő ó ú ú ó ó ó Ö ú ő ú ő ú ő Ö ő Ü ő ó ó ó Ö ú ő ó ó Í Á É É É Á Á É É ó ú ó ő ó ó ó ó Ó ó ű ő ű ó É ú ó Ö ő ú ó Á É Á Í ó

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS

ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS Projekt megnevezése: Működési folyamatok optimalizálása Erzsébetváros Önkormányzatánál című, ÁROP - 3.A.2-2013- 2013-0037 azonosító számú pályázati projekt Kapcsolódó fejlesztési

Részletesebben

Á Á Ö Á Ó Ü ü Á Ó Á Á Á ú É É É É É É Á Á Ó Á Ó Ó Á Ö Ó Á Ó Á Á Ó Á Ú Ö Ö Á Ö Á Á Á É Á Á Á Á Á Á Á Á É Ó É Á Ó É Ó Á Ó É Ó É Á Ó Ö Ö Á Ó ö ö ú Ö Á É Ó Ú Á Á Ú Ó Ó Ó Á Á Á Á Ú Á É Á Á ö Á Í Á Á É Í

Részletesebben

ő Á Ó ő ú ő ő ő ő ü ü ő ü ö ö ű ű ö ő ú ü ő ű ö ő ü ö ö ő ö ő Ú ú ü ö ő ö ü ő ő ü ő ü ü ö ő ű ű ö ö ö ö ö ű ö ő ű ű ö ö ő ü ő ü ő ö ú ú ő ő ú ö ö ü ü ö ő ő ü ő ő Í ü ő ü ő ö ö ő ú ű ö ú ő ő ő ő ű ö ü ö

Részletesebben

ő ő ű ú ő ü ü ü ü ü ü ő ő ü ü ü ü ű ü ü ő ő ő ő ő ű ú ű ű ő ő ő ő Á ü É ő Ö Ö Ö Á Í Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ú ű ü ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü ú ü Ö ő ú ű ű ő ő ő É ü ű ő ő ő ű ú ü ű ő ő ő

Részletesebben

ú ű ű ü ú Ó ú ü É ú ű ú ú ü ú ű Á ü ú ü ü ű ú ü ü ü ú ü ü ú Ú ü ű ú ü ű ü É ú ú ú ü ú ú Ö ú ü ü ü ü ü ü Á ú ú ú ú ü ü ű ü ú ú ü ü ü ü Ö ü ú ü Ö ü ü ű ű ü ü ü ű ü ÍÓ ú ü ü ü ü ú ü ú ú Á É ú ü ü ű ü ú Á

Részletesebben

Á Á É ó ú ó ő ö ü ő ó ó ö ö ö ő ó ó ó ő ö ü ő ó É Á ő ó ö É ó ú ö ű ú ó ú ö ő ó ú ó ó ó ó ú Ú ő ú ó ü ó ü É ő ő ő Ö ő ö Á ó ö ó ö ó ö ó Á ő ö Í ó ő ó ó ó ő ő ó ü ó ó ó ö ö ó ö Á ü ú ó ő ő ó ó ü ó É Ö Á

Részletesebben

Ü ú ő ó ö Ö ó ó ő Ö ú ő ö ó ő ó ö ö ú ó ő ö ö ő ő ö ó ú ő ö ö ő ó ö ó ö ö ö ó ó ö ó ó ú ú ö ő ú ö ó ó ó ö ö ö ö ú ö Ü Á ú ő É ó ő ö ú ő ő ő ú Ö ú ó ó ó ó ú ő ó ö ő ó Ü ú ő ő ö Ü ó ő ó Á Á Ü ő ö ö Ü ö ö

Részletesebben

ö É ú Á Á Á Á Á É ü É É Á É ö Ő Ó Á Ő Ó Ó Í Ó Á ö Á Á Á Á Á É ÁÉ Á Á Á É É Ú É Á Á Á É É Á Á Á Ö Ö É É É É É É ú Á É É Ó Á Ó Í Ó Á Á Á ú Á ö É É É É É ő Á Ú Í É Á ö Á É Í É Ő Ó Ó Á É Í Á É É ö É Á Ő Ó

Részletesebben

ú ö Á ö Á Á ő ö ö ő ö ő ű ő ü ú ö ő ő ú ö ö ő ű ő ü Ó ö ö ü ö ú ö ü ü ü ő ö ö ú ü É ő ö ő ő ö ű ú Ü ő ő Á É ő ű Ü ő ő Ű ö ő ű ő ü ű ö ü ö ő ő ő ő ő ö ü ü ő ü ö ö ő ü ö ö ő ö ő ö ö ü ö ü ő ö ő ü ö ö ő ü

Részletesebben