ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. egyes szociális tárgyú törvények módosításáról. Budapest, november

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. egyes szociális tárgyú törvények módosításáról. Budapest, 2011. november"

Átírás

1 NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTER KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER SZÁM: /2011-NEFMI Az évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére egyes szociális tárgyú törvények módosításáról Budapest, november készítette: látta: jóváhagyta: dr. Ecsédi Orsolya dr. Maretta Zóra dr. Tóth Zsófia dr. Lakatos Hedvig főov-h dr. Andráczi-Tóth Veronika főov dr. Kása Karolina főov Soltész Miklós szociális-, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár

2 1. Az egyeztetés alapadatai 2. Az egyeztetésben részt vevők E G Y E Z T E T É S I L A P honlapon való közzététel időpontja: közigazgatási egyeztetésre megküldés: közigazgatási egyeztetés lezárása: államtitkári értekezlet időpontja: Kormányülés időpontja: A Kormány ügyrendje/jogszabály alapján egyetértésre vagy véleményezésre jogosultak intézmény egyetért nem ért egyet Miniszterelnökség BM HM KIM KüM NFM NGM VM nem adott véleményt észrevétele maradt fenn 2.2. Egyéb állami szervek egyéb állami szerv Állampolgári jogok országgyűlési biztosa egyetért nem ért egyet nem adott véleményt észrevétele maradt fenn 2.3. Társadalmi szervezetek társadalmi szervezet egyetért nem ért egyet Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Magyarországi Református Egyház Zsinatának Irodája Magyarországi Evangélikus Egyház Diakóniai Osztály Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Magyarországi Baptista Egyház Szociális Ellátók és Szociális Ellátottak Egyesülete Szociális Klaszter Egyesület Euro-Régió Szociális Szakmai Közösség Egyesület nem adott véleményt észrevétele maradt fenn Szociális Igazgatók Magyarországi Egyesülete

3 Szociális Intézmények Országos Szövetsége Megyei Jogú Városok Szövetsége Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége Magyar Önkormányzatok Szövetsége Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Jegyzők Országos Szövetsége Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete Módszertani Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete Magyarországi Családi Napközik Közhasznú Egyesülete Átmeneti Gondozást Ellátók Országos Érdekvédelmi Szövetsége Magyar Bölcsődék Egyesülete Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete Magyar Máltai Szeretetszolgálat Magyar Ökomenikus Segélyszervezet Országos Módszertani Családok Átmeneti Otthona Csodacsalád Egyesület

4 4 V E Z E T Ő I Ö S S Z E F O G L A L Ó 1. Az előterjesztés célja Az előterjesztés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.), a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.), valamint a családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban. Cst.) kisebb terjedelmű, de néhány kérdésben koncepcionális változást hozó módosítását tartalmazza. 2. Az igénybe vett eszközök 2.1. AZ SZT. MÓDOSÍTÁSA A foglalkoztatást helyettesítő támogatás természetben nyújthatósága lehetőségének megteremtése Az uzsora jelensége visszaszorításának egyik eszköze a készpénzes segélyezés arányának csökkentése, és a természetben nyújtott segélyek arányának növelése. A szociális ellátások közül a hatályos szabályok szerint több is nyújtható természetbeni formában, jelenleg csak az időskorúak járadéka, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, illetve az ápolási díj esetében nincs lehetőség az ellátás természetbeni juttatására. A természetbeni juttatás csökkenti a jogosult önrendelkezési jogát, hiszen a rendelkezésére álló jövedelmet nem használhatja fel belátása szerint. Az önrendelkezési jog ilyen csorbítása ezért ott indokolt, ahol a segély diszfunkcionális felhasználása valószínűsíthető. Az előterjesztés melléklete szerinti törvény-tervezet 6. -a alapján az önkormányzatok január 1-jétől felhatalmazást kapnak arra, hogy a foglalkoztatást helyettesítő támogatást a rendszeres szociális segélyre vonatkozó szabályozáshoz hasonlóan részben természetben nyújtsák, amennyiben a családban védelembe vett gyermek él Az aktív korúak ellátórendszerét érintő jogszabály-változásokhoz kapcsolódóan szükségesség vált módosítások A Magyarország évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló T/4656. számú törvényjavaslat szerint a foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT) összege január 1-től az öregségi nyugdíjminimum 100%-áról 80%-ára csökken. Ennek következtében módosítani szükséges az Szt a (4) bekezdésének c) pontjában szereplő jövedelemszámítási szabályt, amely az FHT összegéhez igazítja a közfoglalkoztatásból származó jövedelemből beszámítandó összeget. Az Szt a (2) bekezdésének e) pontja előírja, hogy meg kell szüntetni a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot, ha a jogosult a megelőző egy évben legalább 30 nap időtartamban nem vett részt közfoglalkoztatásban, keresőtevékenységben, munkaerő-piaci programban, képzésben vagy közérdekű önkéntes tevékenységben. Az Szt. 140/A. -a, annak érdekében, hogy a rendelkezésre állási támogatásra jogosultak közel háromszázezres létszámát ne

5 5 egyidejűleg kelljen felülvizsgálni, átmeneti rendelkezésként előírta, hogy a felülvizsgálatot április 30-áig kell elvégezni, és a 30 nap számítása szempontjából az egy éves időtartamot a felülvizsgálat időpontjától kell számítani. Ez azonban azt eredményezte, hogy azok a jogosultak, akiket év elején, még a felülvizsgálatukat megelőzően hívtak be jellemzően rövid időtartamú közfoglalkoztatásba, hiába teljesítették a 30 napos követelményt, azt a jelenlegi szabályok szerint nem lehet figyelembe venni. A jelen előterjesztésben javasolt módosítás egyértelműsíti, hogy a felülvizsgálat időpontjáig teljesített tevékenységek időtartamát a felülvizsgálatot követően teljesített időtartammal ilyen esetekben össze kell számítani A lakásfenntartási támogatás esetében a lakókörnyezet rendben tartására vonatkozó feltétel előírása Az Szt. hatályos szabályozása a foglalkoztatást helyettesítő támogatás esetén lehetővé teszi, hogy a települési önkormányzat rendeletében a jogosultságot a lakókörnyezet rendben tartásától tegye függővé. Ilyen jellegű feltétel előírását a jogalkotó a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló évi CVI. törvény elfogadásával január 1-jétől a rendszeres szociális segély esetében is lehetővé tette. Jelen módosítás az ellátottak egyéni felelősségvállalásának erősítése érdekében megteremti annak lehetőségét, hogy a települési önkormányzat rendeletében a lakásfenntartási támogatásra való jogosultság megállapításának feltételeként is előírhassa a lakókörnyezet rendezettségének biztosítását A természetben nyújtott lakásfenntartási támogatással összefüggő adatvédelmi rendelkezések Az Szt szeptember 1-jétől hatályos módosítása nyomán a lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában kell nyújtani az arra jogosult háztartások számára. A természetbeni forma elsődlegességének célja a támogatás megfelelő felhasználásának szavatolása. A nagymértékben eltérő helyi sajátosságok és a rendkívül szerteágazó közüzemiszolgáltatói hálózatok miatt azonban az ellátás természetbeni formájú nyújtásának eljárási részletszabályai mind ez idáig nem kerültek központi szinten meghatározásra, vagyis a természetbeni támogatás biztosítása jelenleg az adott önkormányzatnál helyben szokásos módon történhet. A módosítás újabb lépést tesz a természetbeni forma preferálása felé azáltal, hogy meghatározza a szolgáltató és az önkormányzat közötti, az ügyfél pontos azonosításához szükséges adatcsere tartalmát. Ezáltal egységesítésre kerül a szolgáltatók számára megküldendő adatok köre, ami jelentősen egyszerűsítheti a szolgáltató társaságoknál jelentkező adatfeldolgozási feladatokat, megkönnyítve ezzel a támogatás természetbeni formában történő biztosítását Gondozási szükséglet nélküli idősotthoni ellátás lehetőségének megteremtése Az Szt. hatályos rendelkezései szerint idősek otthonába jelenleg csak a 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel bíró személyt lehet felvenni, aki után az állam normatív hozzájárulást fizet. Több fenntartó is jelezte, hogy az idősek otthona ellátása iránt igény mutatkozik, olyan, főleg

6 6 egyedül élő idős személyek részéről is, akik egészségi állapotuknál fogva ápolást-gondozást még nem igényelnek, csupán biztonságérzetük növelése érdekében szeretnének idősotthonba költözni, és ehhez anyagi fedezettel is rendelkeznek. Az előterjesztés megalapozza, hogy azok az idős emberek, akik vállalják a teljes önköltség megfizetését, gondozási szükséglet vizsgálat, illetve jövedelem- és vagyonvizsgálat nélkül is bekerülhessenek az idősek otthonába, a férőhelyszám legfeljebb 15%-áig. Mivel az idős személy megfizeti ellátásának költségeit, állami támogatás az ilyen ellátott után nem jár, és az intézmény mentesítést kap azon térítési díj szabályok alkalmazása alól, melyek meghatározzák, hogy a személyi térítési díjat mi alapján, a jövedelem hány százalékában lehet megállapítani, így lehetővé válik a teljes önköltség megfizetése. Amennyiben az idős személlyel együtt gondozási szükséglettel szintén nem rendelkező házastársa, élettársa, testvére vagy fogyatékos közeli hozzátartozója is be kíván költözni az intézménybe, neki is meg kell fizetnie ellátásának teljes önköltségét. A javaslat lehetőséget ad továbbá arra, hogy ha az ellátott egészségi állapota indokolja, elvégezhető legyen a gondozási szükséglet vizsgálata, de csak az ellátás megkezdésétől számított legalább egy év elteltével. Amennyiben a 4 órán túli gondozási szükséglet megállapításra kerül, jogosulttá válik az intézmény ezen ellátottak után is normatív állami hozzájárulás igénybevételére, ekkor azonban már az általános szabályok alkalmazandók Új feltétel megállapítása a házi segítségnyújtást biztosító nem állami, egyházi fenntartók finanszírozásához Az Szt. valamennyi települési önkormányzat számára kötelező feladatként írja elő a házi segítségnyújtásról való gondoskodást. Az elmúlt néhány évben megjelent a szolgáltatási palettán több olyan szolgáltató, amelyek ingyenesen kínált szolgáltatásuk révén kiterjedt hálózatot építettek, így az önkormányzatok versenytársaivá váltak, jelentős mértékben megnövelték a költségvetési kiadásokat, ugyanakkor szakmai szempontból vitatható értékű szolgáltatást nyújtanak. A további indokolatlan terjeszkedést és az állami támogatás kiáramlását megakadályozandó a települési önkormányzat, illetve a társulásban részt vevő önkormányzatok felhatalmazást kapnak arra, hogy eldöntsék, beengednek-e más szolgáltatót a településre, kistérségbe. Házi segítségnyújtást biztosító szolgáltatónak be kell szereznie az önkormányzat(ok) hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy a működése szükséges a település, kistérség szociálisan rászorultjainak ellátásához. Az előterjesztés szerint január 1-jétől nem csak új szolgáltató, intézmény vagy férőhely létrehozása, illetve ellátotti szám növekedése esetén kell kérni a finanszírozási rendszerbe történő befogadást, hanem egyházi és nem állami fenntartású házi segítségnyújtás esetében a december 31-én ellátási szerződéssel nem érintett ellátotti létszám esetében is többletfeltétel lesz a befogadás. Házi segítségnyújtást biztosító új szolgáltató létrehozása, kapacitásnövekedés, továbbá a hatálybalépéskor már működő szolgáltatók esetében a nyilatkozatot a fenntartónak csatolnia kell a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalba benyújtandó befogadás iránti kérelméhez. Az NRSZH befogadási eljárásában csak akkor kaphat az egyházi, nem állami fenntartó házi segítségnyújtásra befogadást, ennél fogva a továbbiakban állami támogatást, ha rendelkezik hozzájáruló nyilatkozattal. Az önkormányzat a hozzájárulását különösen akkor adja meg, ha az egyházi, illetve nem állami fenntartó olyan területen biztosít szolgáltatást, ahol az önkormányzat

7 7 vagy a kistérség által biztosított szolgáltatás nem elérhető, vagy olyan többletszolgáltatást biztosít az adott területen, amely kiegészíti az önkormányzat által nyújtott ellátást. A módosítás tehát a házi segítségnyújtás esetében nem csak az új szolgáltatókat és ellátotti létszámot érinti, hanem a hatálybalépéskor már működő szolgáltatókat is. Kivételt csak a december 31-én ellátási szerződéssel rendelkező szolgáltatók jelentik, nekik nem kell hozzájáruló nyilatkozatot szerezniük Egyházi kiegészítő támogatás megfizetése alóli mentesülés megszüntetése Az Szt. jelenleg a helyi önkormányzat vagy társulás által fenntartott szolgáltató, intézmény egyházi fenntartásba adása esetére előírja, hogy az egyházi kiegészítő támogatást a helyi önkormányzat, illetve a társulás köteles a központi költségvetésnek öt éven keresztül folyamatosan, a nettó finanszírozás keretében megtéríteni, azonban amennyiben a Kormánnyal megállapodást kötött egyházi fenntartónak adják át szociális intézményeiket, az egyházi kiegészítő támogatás megfizetése alól mentesülnek. Az egyházi kiegészítő támogatás megfizetése alóli mentesülés biztosítása azonban intézményátadási folyamatot indított el a területen, amely jelentős mértékben megemelte az egyházi kiegészítő támogatásra, illetve a humánszolgáltatások állami normatív hozzájárulására fordított kiadásokat. Az egyházi kiegészítő támogatás fedezetére szolgáló előirányzat idén már májusban kimerült, ezért a forráshiány rendezésének kérdését többször is tárgyalta a Közigazgatási Államtitkári Értekezlet (a továbbiakban: KÁT). A nagy ütemben zajló intézményátadások megakadályozása érdekében a KÁT május 12-én, valamint június 9-én megtartott ülésén is a megtérítés alóli mentesülés törvénymódosítással való megszüntetését támogatta. A kiadások visszaszorítása érdekében és a KÁT döntésre is tekintettel az előterjesztés hatályon kívül helyezi az Szt. mentesülésre vonatkozó rendelkezését. A mentesülési lehetőség megszűnik a folyamatban lévő átadások esetében is Egyéb pontosító javaslatok Az előterjesztés több pontosító, jogalkalmazást és jogértelmezést könnyítő javaslatot is tartalmaz. Ezek közül kiemelendő az önköltség megállapítására vonatkozó rendelkezés módosítása. A módosítás révén lehetővé válik, hogy a fenntartó a szolgáltatási önköltséget ne az előző évi, hanem a tárgyévre tervezett adatok alapján állapíthassa meg. A módosítással a fenntartók az önköltség számítása során kalkulálni tudnak a jövőben az év elejétől jelentkező kiadásnövekedéssel (2012-ben többek között az Áfa 2%-os emelkedésével, a bérminimumok megváltozásával, illetve az energiaköltségek növekedésével), ezáltal fenntarthatóbbá válnak a szolgáltatások A GYVT. MÓDOSÍTÁSA A megállapodások számára vonatkozó szabályozás egyértelműsítése családi napközi és családi gyermekfelügyelet esetében A családi napközi és a családi gyermekfelügyelet olyan gondoskodási formák, melyek rugalmas módon teszik lehetővé a gyermekek ellátását, a szolgáltatási időt a család szükségletéhez igazítva. A jobb kapacitáskihasználtság érdekében az előterjesztés lehetővé teszi, hogy a családi napközi, illetve a családi gyermekfelügyelet fenntartója a működési engedélyében szereplő férőhelyszám felett több gyermek szülőjével, törvényes képviselőjével köthessen megállapodást, figyelembe véve, hogy a beíratott gyermekek száma és az adott napon ténylegesen bent lévő gyermekek száma gyakran eltérő.

8 Az alternatív napközbeni ellátás fogalmának pontosítása A hatályos szabályozás alapján nem egyértelmű, hogy milyen típusú ellátások sorolhatóak az alternatív napközbeni ellátások közé, és mely ellátási típusok azok, amelyek működési engedélykötelesek. Az előterjesztés átlátható helyzetet teremt azzal, hogy önálló szakaszban szabályozza az alternatív napközbeni ellátás fogalmát és szolgáltatási tartalmát. A szabályozás értelmében az alternatív napközbeni ellátás körébe a játszótéri program, játszóház, klubfoglalkozás keretében nyújtott, a szülő és a gyermek kapcsolatát erősítő, a gyermek szocializációját támogató szolgáltatások, valamint a csellengő vagy egyéb okból veszélyeztetett gyermekek számára biztosított nappali felügyelet, sport- és egyéb foglalkozás, továbbá étkeztetés tartozik. A fenti fogalomnak megfelelő valamennyi alternatív napközbeni ellátást nyújtó szolgáltatás működési engedélyeztetése szükséges a jogbiztonság szempontjából, valamint a gyermekek és szüleik érdekeinek védelmében Térítési díj szabályok átalakítása A Gyvt. térítési díjra vonatkozó hatályos szabályozása számos jogértelmezési vitára ad okot, melyeket az előterjesztés a szabályok átláthatóbb és egyértelműbb megfogalmazásával igyekszik lezárni. A jelenlegi szabályozás kapcsán sok jelzés érkezett az egyszerre szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat is működtető fenntartóktól arra vonatkozóan, hogy a két jogszabály eltérő fogalomhasználata és a Gyvt. pontatlansága, nem egyértelmű fogalmazása megnehezíti a jogalkalmazást. Problémaként merült fel, hogy a bölcsőde esetében a jogalkotó nem számolt az önkormányzati fenntartók mellett a nem állami és egyházi fenntartók megjelenésével, így rájuk is az a szabály vonatkozik, amely szerint csak az étkezésért szedhető térítési díj. A nem állami fenntartóknak az önkormányzatokkal szemben nincs lehetőségük a működtetéshez sokszor a kiadások közel 50%-át hozzátenni, így ez a korlátozás ellehetetleníti a működést, illetve a szabályok betartása érdekében más, sokszor a legális és illegális határán mozgó eszközök igénybevételére kényszeríti ezen fenntartókat. Az előterjesztés a felsorolt problémákat is megoldja, oly módon, hogy az Szt. rendelkezéseit alapul véve egységesíti a szabályozást, továbbá megteremti azon szabályokat, amelyekkel a fenntartók szabályos módon tudnak hozzájutni a szolgáltatások ellenértékét jelentő, azok fenntartásához szükséges térítési díjhoz a bölcsőde esetében. A térítési díj szabályainak átalakítása tehát a jogkövető magatartást is ösztönzi. Fenti módosítások közül kiemelendő az előterjesztés azon rendelkezése, amely rögzíti, hogy amennyiben a szolgáltató for-profit formában, kereslet-kínálat alapú üzletpolitikát folytat, és nem vesz igénybe állami normatív hozzájárulást, mentesül az intézményi térítési díj, illetve a személyi térítési díj összegére vonatkozó szabályok alkalmazása alól, így a fizetendő térítési díjat szabadon állapíthatja meg. Az előterjesztés az Szt.-vel azonos módon pontosan meghatározza az intézményi térítési díj fogalmát (az önköltség és a normatíva különbsége). A személyi térítési díj mértékére vonatkozóan több garanciális rendelkezést is tartalmaz a tervezet. A személyi térítési díj felső határát az intézményi térítési díj jelenti, összege tehát nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét, tehát a szolgáltatónak haszna nem lehet a szolgáltatáson. A másik határt a fizetendő térítési díj esetében a jogosult, illetve gyermek esetében a család egy főre jutó jövedelmének meghatározott százaléka adja. Ez igazságosabb tehervállalást tesz lehetővé, hiszen a tehetősebb szülők többel tudnak hozzájárulni a szolgáltatás működtetéséhez, míg az alacsonyabb jövedelemmel rendelkezők mérsékeltebb módon. A jövedelemmel egyáltalán nem rendelkezők térítésmentesen jutnak hozzá a szolgáltatásokhoz. A jövedelmi arányok az egyes szolgáltatásokra nézve eltérően

9 9 lettek meghatározva, figyelembe véve a szolgáltatások egyedi sajátosságait, valamint a jelenlegi finanszírozási hátteret is. Olyan rendszer kialakítására törekszik az előterjesztés, amely a korábbinál sokkal differenciáltabb, ugyanakkor igazságosabb. A bölcsőde esetében az előterjesztés megteremti annak lehetőségét a fenntartó számára, hogy az étkezésért fizetendő térítési díjon felül a gondozásért is külön személyi térítési díjat állapíthasson meg. A szabályozás bevezetését többek között az önkormányzatok jelenlegi anyagi helyzete indokolja, hiszen a normatív állami támogatás a fenntartási költségek mindössze 35 40%- át fedezi, így az önkormányzatokra jelentős teher hárul az intézmények működtetése során. Az év folyamán több polgármester is jelezte az új rendelkezés bevezetésének szükségességét. A szabályozás a fenntartóra bízza annak eldöntését, hogy él-e a lehetőséggel és bevezeti-e a gondozásért kérhető személyi térítési díjat, tehát minden önkormányzat (és más fenntartó) maga dönthet ebben a kérdésben. A bölcsőde esetében a személyi térítési díj megállapításának szabályai továbbra is figyelemmel lesznek a rászoruló családok helyzetére, valamint a három- vagy többgyermekes és a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelő családokra, akik számára az előterjesztés lehetővé teszi, hogy a gondozásért ne kelljen személyi térítési díjat fizetniük. A bölcsődei ellátást igénybe vevő szülők között vannak olyan tehetősebb, magasabb jövedelemmel rendelkezők is, akik számára a térítési díj emelkedése nem jelent jelentős többletterhet, ugyanakkor az intézményfenntartók számára a pluszforrás bevonása többletbevételt eredményez, amely kedvező hatással lehet a bölcsődei férőhelyek további bővítésére is Az ellátás igénybevételével kapcsolatos módosítások Az ellátás igénybevételének módja tárgykörben az előterjesztés egyfelől pontosítja a jogviszony keletkezését megalapozó döntési aktusokat, másfelől egyértelművé teszi, hogy a gyermekjóléti alapellátások és az utógondozói ellátás esetében a jogviszony keletkezését megalapozó valamennyi körülmény esetében megállapodást is kell kötni. Mind jogi, mind garanciális okokból elvárható ugyanis elsősorban a gyermek érdekében a megállapodás megkötése. Az adminisztráció csökkentése érdekében az előterjesztés megszünteti az írásbeli értesítési kötelezettséget abban az esetben, ha az igénybevételi kérelemről szóló döntés pozitív. Elutasítás esetén viszont szükséges az írásbeliség, mivel csak így biztosítható a jogorvoslat. A szektorok közötti különbségtétel sem indokolt ezen a területen, mert az ellátott és a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltató, intézmény közötti viszonyrendszert, az alapvető jogosultságokat és kötelezettségeket rögzíti a megállapodás, amely fő szabályaiban nem különbözhet aszerint, hogy állami vagy nem állami fenntartótól részesül az érintett személy ellátásban. Ennek érdekében a megállapodások tartalma egységessé válik. Nem rendezi a Gyvt., hogy nem állami, egyházi fenntartó esetében, ha az ellátás iránti kérelem elutasításra kerül, lehetséges-e, és hogyan történhet a döntés felülvizsgálata. Ezt a hiányt pótolja az előterjesztés azzal, hogy biztosítja ilyen esetekre az ellátási szerződést megkötő helyi önkormányzathoz való fordulás lehetőségét Egyházi kiegészítő támogatás megfizetése alóli mentesülés megszüntetése

10 10 Az Szt.-hez hasonlóan a Gyvt. is biztosítja az egyházi kiegészítő támogatás megfizetése alóli mentesülést a helyi önkormányzatok számára, ha gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményeiket a Kormánnyal megállapodást kötött egyházi fenntartónak adják át Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó támogatás természetbeni formában történő nyújtása A hatályos rendelkezések értelmében a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek évente kétszer, augusztus és november hónapokban, pénzbeli támogatásban részesülnek. A pénzbeli támogatás összege évben Ft volt. A módosítás lehetővé teszi, hogy ez a támogatás a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletben meghatározandó feltételek és eljárásrend szerint természetbeni formában is biztosítható legyen Egyéb pontosító javaslatok A Gyvt. csak a nem állami fenntartók által foglalkoztatott dolgozókra írja elő, hogy számukra legalább a közalkalmazottakra irányadó munkaidőre, pihenőidőre, előmeneteli, valamint illetményrendszerre vonatkozó feltételeket kell biztosítani, az egyházi fenntartó nevesítése a jogalkotó által nem szándékolt módon hiányzik a rendelkezésből. A fenntartói típustól független azonos minimumfeltételek biztosítása érdekében az előterjesztés az egyházi fenntartású szolgáltatónál, intézményben foglalkoztatottakra is kiterjeszti a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény egyes rendelkezései szerinti feltételek kötelező biztosítását. A gyermekjóléti alapellátások keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásának formái nem nevesítettek a törvényben, ezért a módosítás pótolja ezt a hiányt. Ugyanakkor a törvény jelenleg felsorol olyan ellátási típusokat nyári napközis otthon, óvoda, iskolai napközi, amelyek nem a Gyvt., hanem a közoktatási törvény hatálya alá tartoznak, ezért szükséges egyértelművé tenni, hogy mely napközbeni ellátási formák tartoznak pontosan a Gyvt. hatálya alá sorolandó gyermekjóléti alapellátások körébe. Az Szt. a tavalyi évben rendezte a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a térítési díjakról szóló döntéshozatal módját társulási fenntartás esetében is. Ezzel egyidejűleg azonban a Gyvt.-ben nem került sor a kérdés szabályozására, így a társulásoknál problémát okoz, hogy mely szabályok alapján kell eljárni. Megoldásképpen a Gyvt.-ben is meghatározásra kerül, hogy a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint alkot rendeletet A CST. MÓDOSÍTÁSA Családi pótlékra való jogosultság intézményben nevelt gyermek esetén Jelenleg nem teljesen egyértelmű a családi pótlékra jogosultak körének meghatározása azokban az esetekben, amikor a gyermek gyámság alatt áll, és gyermekotthonban, vagy szociális intézményben van elhelyezve, vagy a gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyerek javítóintézetben vagy büntetés-végrehajtási intézetben van. Egyes esetekben a családi pótlék jogosultja a gyám (gyermekotthon, javítóintézet, bv-intézet), más esetekben pedig az intézmény vezetője (szociális intézmény).

11 11 A Magyarország évi költségvetését megalapozó törvények módosításáról szóló T/4656. számú törvényjavaslatnak a Cst.-t módosító rendelkezése szerint ezekben az intézményekben egységesen a gyermek teljes körű ellátásának kiegészítésére kell fordítani a családi pótlék teljes összegét, azaz általános elvvé válik, hogy a családi pótlékot ott kell felhasználni, ahol a gyermek él. Ezzel összhangban indokolt azonban azt is kimondani, hogy a családi pótlék jogosultja egységesen az intézmény vezetője, függetlenül az intézmény típusától Az ikergyes mellett folytatható keresőtevékenység szabályainak pontosítása A Cst. hatályos szabályai szerint nem egyértelmű, hogy az ikergyermekek esetében miként alakul a gyermekgondozási segélyre (gyes-re) való jogosultság és a gyes összege abban az esetben, ha az egyévesnél idősebb gyereket nevelő szülő részmunkaidőben végez munkát. A módosítás egyértelművé teszi, hogy a heti harminc órát meg nem haladó, vagy otthoni keresőtevékenységet végző szülők esetében az ikergyes összege nem csökken le. 3. Kormányprogramhoz való viszony Az előterjesztés kapcsolódik a Nemzeti Együttműködés Programjának az igazságos és méltányos szociális rendszer helyreállítását, az intézmények megerősítését, továbbá a szociális szolgáltatásokat érintő adminisztratív terhek csökkentését célzó pontjaihoz. 4. Előzmények, kapcsolódások Az előterjesztés több pontja kapcsolódik a Magyarország évi költségvetését megalapozó törvények módosításáról szóló T/4656. számú törvényjavaslatnak az Szt.-t és a Cst.-t szintén módosító rendelkezéseihez. 5. Európai uniós kapcsolódások Az előterjesztés nem rendelkezik európai uniós kapcsolódással. 6. Országgyűlési tárgyalásra vonatkozó információk Az előterjesztés melléklete szerinti törvénytervezet január 1-jei hatályba léptetése okán azt még az Országgyűlés őszi ülésszakán meg kell tárgyalni. 7. Társadalmi egyeztetés A tervezet az Egyeztetési lapon feltüntetett szervezetekkel kerül egyeztetésre. 8. Vitás kérdések 9. Az előterjesztés kommunikációja 1. Milyen kommunikáció javasolt az előterjesztés elfogadása esetén? követő/kezdeményező 2. Tájékoztatás módja:

12 12 Kormányülést követő szóvivői tájékoztató: igen/nem Tárcaközlemény: igen/nem Tárca által szervezett sajtótájékoztató: igen/nem 3. Fő üzenet (a kormányzati kommunikáció tartalma, az előterjesztő kommunikációs szándéka): A kormány elfogadta és benyújtotta az Országgyűlésnek azt a javaslatot, amely több ponton, helyenként koncepcionális kérdésekben módosítja a szociális igazgatásról, a gyermekek védelméről és a családok támogatásáról szóló törvényeket. Ma Magyarországon a készpénzes segélyezés aránya sokkal nagyobb a természetben nyújtott segélyekhez képest. A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló törvény módosításának köszönhetően növekszik a természetben nyújtott segélyek aránya, ami az uzsora jelenségének visszaszorítását szolgálja. A változtatás ezért egyrészt az aktív korú foglalkoztatható személyeknek nyújtott jövedelempótló ellátás, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás esetében is lehetővé teszi a részbeni természetben történő nyújtást és kiterjed továbbá a lakásfenntartási támogatás segélyezési rendszerére is. Az önkormányzatok felhatalmazást kapnak, hogy a jövőben a támogatás folyósítását a lakókörnyezet rendezettségének biztosításához kössék. A pénzbeli ellátások közül az időkorúak járadékot, a foglalkoztatást helyettesítő támogatást, illetve az ápolási díjat viszont továbbra is csak kizárólag készpénzben folyósítható. Megszűnik az egyházi kiegészítő támogatás megfizetése alóli mentesülés, amit mostantól a helyi önkormányzatnak (társulásnak) be kell fizetnie a központi költségvetésbe, amennyiben az általa korábban fenntartott intézményt (szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi) olyan egyházi fenntartónak adta át, aki a kormánnyal megállapodást kötött. A mentesülésre már a folyamatban lévő átadások esetében sem lesz lehetőség. A színvonalas házi segítségnyújtást biztosítja, egyidejűleg az indokolatlan állami támogatás kiáramlást akadályozza, hogy a jövőben a civil és egyházi szervezetek a már működők is állami támogatással akkor végezhetik ezt a tevékenységet, létesíthetnek új szolgáltatást, vagy bővíthetik a létszámot, ha ehhez az érintett települési önkormányzat hozzájárul. Az önkormányzat nyilatkozatát a fenntartónak be kell nyújtania a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalhoz a befogadási (támogatási) kérelmével együtt. Azok a szolgáltatók, akik adott költségvetési évben állami forrást nem kapnak, továbbra is végezhetik a tevékenységüket, azaz a működésük nincs korlátozva. Módosul az idősotthoni ellátás, a jövőben a férőhelyszám 15%-ának erejéig azok az idős emberek is felvehetők az intézményekbe, akik ugyan egészségi állapotuknál fogva ápolást-gondozást még nem igényelnek, de biztonságérzetüket növeli ez az ellátás és anyagi fedezettel is rendelkeznek. A módosítással lehetővé válik, hogy az idős emberek a gondozási szükséglet, illetve jövedelem- és vagyonvizsgálat nélkül is bekerülhessenek az idősek otthonába, amennyiben ellátásuk teljes önköltségét képesek megtéríteni. Ellátásukhoz az állam nem biztosít normatív állami hozzájárulást. A gyermekvédelmi területen a térítési díj-szabályozás átalakításának célja, hogy egy struktúrájában sokkal áttekinthetőbb, egyértelműbb és könnyebben alkalmazható garanciális jellegű szabályozás jöjjön létre. A bölcsődében a jövőben az étkeztetési költségeken kívül a fenntartó a gondozásért is állapíthat meg díjat, ez azonban nem haladhatja meg az önköltség és a fenntartónak járó állami normatíva különbségét, tehát a

13 13 szolgáltatónak haszna nem lehet a szolgáltatáson. A térítési díj meghatározásánál figyelembe kell venni továbbá az adott család egy főre jutó jövedelmét is. Ez igazságosabb tehervállalást tesz lehetővé, hiszen a tehetősebb szülők többel tudnak hozzájárulni a szolgáltatás működtetéséhez, míg az alacsonyabb jövedelemmel rendelkezők mérsékeltebb módon. Térítésmentes lesz azonban a bölcsődei gondozás a rászoruló (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő) gyermeket, a három vagy több gyermeket, a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelő családok számára, illetve azok részére, akik jövedelemmel nem rendelkeznek. Azok a szolgáltatók, akik semmiféle állami normatív támogatást nem kapnak, a térítési díj összegét szabadon állapíthatják meg. A családi napközi és a családi gyermekfelügyelet olyan gondoskodási formák, amelyek rugalmasan alkalmazkodnak az érintettek igényeihez, az adott család szükségleteihez. Ezért az ilyen intézmény fenntartója a jövőben a működési engedélyben szereplő férőhelyszám felett több gyermek szülőjével is szerződhet, azonban egy időben legfeljebb az engedélyezett létszámú gyermek lehet jelen. Az intézkedésre azért van szükség, mert a gyakorlat azt igazolja, hogy a beíratott és az adott napon ténylegesen bent lévő gyermekek száma gyakran eltérő. Hiánypótló jelleggel a módosítás rögzíti az alternatív napközbeni ellátás fogalmát, amely többek között magában foglalja a játszótéri program, a játszóház, a klubfoglalkozás keretében nyújtott, a szülő gyermek kapcsolatát erősítő, a szocializációt támogató szolgáltatásokat, a veszélyeztetett gyermekek napközbeni felügyeletét, illetve az étkeztetést. Ezek a szolgáltatások a gyermek védelme érdekében működési engedélyhez kötöttek. A családtámogatási törvény módosításával egyértelművé válik, hogy a családi pótlékot ott kell felhasználni, ahol a gyermeket teljes körűen ellátják, azaz ahol a gyermek él. Ez azt jelenti, hogy gondozottak esetében a jogosult az adott intézmény vezetője. A változtatás arra is kiterjed, hogy az ikergyermekeket nevelő szülők az ikrekre tekintettel járó magasabb összegű gyermekgondozási segélyre akkor is jogosultak a gyerek egyéves korát követően ha 30 órát meg nem haladóan, vagy otthon keresőtevékenységet folytatnak. Az előterjesztő részéről nyilatkozó: Soltész Miklós Szociális, család és ifjúságügyért felelős államtitkár 4. Részletes kommunikációs terv: Célcsoport: közvetve az egész társadalom Fő üzenet: Több ponton, helyenként koncepcionális kérdésekben is módosulnak a szociális igazgatásról, a gyermekek védelméről és a családok támogatásáról szóló törvények. A visszaélések köztük az uzsora jelenségének visszaszorítása és az állami támogatások célzottabbá, hatékonyabbá tétele érdekében a kormány lehetővé teszi a természetben nyújtott segélyek arányának növelését, hogy e segélyek azokhoz jussanak el, akik valóban rászorultak. A változtatásnak köszönhetően az ikergyes összege nem csökken a heti 30 órát meg nem haladó vagy otthoni keresőtevékenységet végző szülő esetében, ill. a törvény módosítása azt is egyértelművé teszi, hogy a családi pótlékot az intézmény kapja, ahol a gondozott gyermek él.

14 14 Tervezett időtartam: többszöri Eszközrendszer: kormányülést követő szóvivői tájékoztató, tárcaközlemény a jogszabály parlamenti jóváhagyását követően. Anyagi ráfordítás: - Budapest, november Dr. Navracsics Tibor Dr. Réthelyi Miklós

15 15 H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T A Kormány megtárgyalta és elfogadta az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló előterjesztést, és elrendeli az előterjesztés mellékletében szereplő tervezet törvényjavaslatként az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat országgyűlési előadójaként a Kormány képviseletét a nemzeti erőforrás miniszter látja el.

16 16 Melléklet a /2011-NEFMI számú kormány-előterjesztéshez évi törvény egyes szociális tárgyú törvények módosításáról 1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény módosítása 1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 18. -a a következő l) ponttal egészül ki: (A jegyző a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza) l) a lakásfenntartási támogatás természetbeni szociális ellátás formájában történő nyújtása esetén la) a támogatott szolgáltatást szolgáltatási vagy közüzemi szerződés alapján szerződőként igénybe vevő fogyasztónak és a fogyasztási helynek a szolgáltató általi azonosításához szükséges adatot, lb) a lakáscélú kölcsönszerződés adósának és adóstársának a kölcsönt nyújtó pénzintézet általi azonosításához szükséges adatot, lc) a lakásbérlet vagy albérlet igénybevételére irányuló szerződést bérbevevő félként megkötő személy természetes személyazonosító adatait, ld) a közös költség megfizetésére kötelezett személy természetes személyazonosító adatait. 2. Az Szt a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: (4) A jegyző a szolgáltató részére a természetbeni szociális ellátás formájában nyújtott lakásfenntartási támogatás érvényesítésével kapcsolatos feladata teljesítése céljából a 18. a), c), f) pontjában, valamint a 18. l) pont la) alpontjában foglalt adatokat a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott módon átadja. 3. Az Szt a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

17 17 (4) A jegyző a 18. l) pont la) alpontjában foglaltak körében adatot kérhet a természetbeni szociális ellátás formájában nyújtott lakásfenntartási támogatással támogatott szolgáltatást szolgáltatási vagy közüzemi szerződés alapján nyújtó szolgáltatótól. 4. (1) Az Szt. 25. (3) bekezdés a) pontja a következő ad) alponttal egészül ki és ezzel egyidejűleg a jelenlegi ad) alpont jelölése ae) alpontra változik: (Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a települési önkormányzat jegyzője az e törvényben meghatározott feltételek szerint) ad) lakásfenntartási támogatást, [állapít meg (a továbbiakban: szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások).] (2) Az Szt a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki: (5a) Az (5) bekezdésben foglaltakat az ápolási díj alapösszegének változása esetén megfelelően alkalmazni kell. 5. (1) Az Szt. 38. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A jegyző a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletéhez, a közös költséghez, illetve a tüzelőanyag költségeihez lakásfenntartási támogatást nyújt a) az e törvényben meghatározott feltételek szerinti jogosultnak (a továbbiakban: normatív lakásfenntartási támogatás), vagy b) az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személynek. (2) Az Szt. 38. (9) és (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (9) A települési önkormányzat rendeletében a normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság egyéb feltételeként előírhatja, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó, a rendeletében megállapított feltételeket teljesítse. A lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében a kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartása, az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosítására irányuló kötelezettség írható elő. A rendeletben megállapított feltételek teljesítésére a kérelmezőt, illetve a jogosultat megfelelő, de legalább ötnapos határidő tűzésével a jegyzőnek az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével fel kell szólítania. Amennyiben a kérelmező vagy a jogosult a feltételeknek felszólítás ellenére sem tesz eleget, a kérelmet el kell utasítani, vagy a megállapított támogatást meg kell szüntetni.

18 18 (10) Amennyiben a lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet a jegyző a (9) bekezdés szerinti okból elutasítja, vagy a megállapított lakásfenntartási támogatást megszünteti, a döntés jogerőre emelkedésétől számított három hónapon belül ugyanazon lakásra vonatkozóan a háztartás egy tagja sem nyújthat be normatív lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet. (1) Az Szt. 47. (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 6. (Egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egészben vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatók. Természetbeni szociális ellátásként nyújtható) a) a rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás a (2) bekezdésben meghatározott mértékben és feltételek fennállása esetén, (2) Az Szt. 47. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás természetbeni szociális ellátás formájában akkor nyújtható, ha a családban a Gyvt a szerint védelembe vett gyermek él. Ha a települési önkormányzat képviselő-testülete a rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás természetbeni szociális ellátás formájában történő nyújtásáról dönt, úgy ennek eljárási szabályait és a természetbeni juttatás formáit rendeletében szabályozza, azzal, hogy védelembe vett gyermekenként az ellátás megállapított összegének 20%-a, de összesen legfeljebb 60%-a nyújtható természetben. 7. Az Szt. 58/A. -a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki: (2b) A házi segítségnyújtás egyházi és a nem állami fenntartója esetében a december 31-én ellátási szerződéssel nem érintett férőhelyszám külön jogszabály szerinti finanszírozási rendszerbe történő befogadását akkor kérelmezheti, ha a kérelemhez csatolja az ellátási területe szerinti települési önkormányzat hozzájáruló nyilatkozatát. Az önkormányzat a hozzájárulását különösen akkor adja meg, ha az egyházi, illetve nem állami fenntartó olyan területen biztosít szolgáltatást, ahol az önkormányzat vagy a kistérség által biztosított szolgáltatás nem elérhető, vagy olyan többletszolgáltatást biztosít az adott területen, amely kiegészíti az önkormányzat által nyújtott ellátást. Ha az ellátási területen az önkormányzatok társulásban vagy többcélú kistérségi társulásban biztosítanak szolgáltatást, a társuláshoz, illetve kistérséghez tartozó települések a) több mint felének hozzájáruló nyilatkozata kell, feltéve, hogy ezen települések együttes lakosságszáma meghaladja a kistérség lakosságszámának 60%-át, vagy b) több mint 60%-ának hozzájáruló nyilatkozata kell, feltéve, hogy ezen települések együttes lakosságszáma meghaladja a kistérség lakosságszámának felét. 8. Az Szt. a következő 68/B. -sal egészül ki:

19 19 68/B. (1) Idősek otthonában a férőhelyszám legfeljebb 15%-áig a 68/A. (3) bekezdése szerinti gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is ellátható, ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja a 115. (9) bekezdése szerinti szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését. (2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a) az ellátott után normatív állami hozzájárulás nem vehető igénybe b) nem kell alkalmazni a 68/A., a 114. (3) bekezdése, a 115. (2) bekezdés második és harmadik mondata, és 115. (6) bekezdése, a 117., a 117/A. (1)-(2) bekezdése, a 117/B. valamint a 119/C. szerinti szabályokat, c) a 68. (5) bekezdése alapján más személy az ellátottal együtt akkor helyezhető el, ha szintén vállalja az (1) bekezdés szerinti személyi térítési díj megfizetését, d) a 115. (7) bekezdésének alkalmazásában felülvizsgálatnak a szolgáltatási önköltség megállapításának, illetve évközbeni korrigálásának időpontját kell tekinteni, e) biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylő érintett ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mintha a vállalást ő vagy a térítési díjat megfizető más személy nem tenné meg. (3) Az ellátás megkezdésétől számított egy éves időtartamot követően, ha az (1) bekezdés szerinti ellátott állapota indokolja, az intézményvezető döntése alapján elvégezhető a gondozási szükségletének vizsgálata. A gondozási szükséglet a) megállapítása esetén az ellátott után normatív állami hozzájárulás vehető igénybe és térítési díját az általános szabályok szerint kell megállapítani, b) hiányának megállapítása az intézményi jogviszony további fennállását nem érinti. 9. Az Szt. 86. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Az a települési önkormányzat, amelyiknek területén a) kétezer főnél több állandó lakos él, családsegítést, b) háromezer főnél több állandó lakos él, az a) pont szerinti alapszolgáltatást és idősek nappali ellátását, c) tízezer főnél több állandó lakos él, az a)-b) pont szerinti alapszolgáltatásokat és a b) pontban nem említett nappali ellátást, d) harmincezer főnél több állandó lakos él, az a)-c) pont szerinti szociális szolgáltatásokat és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátást köteles biztosítani. 10. Az Szt. 92/G. (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki: (Törölni kell a nyilvántartásból annak a személynek az adatait, aki) c) már nem áll munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban az intézménnyel. 11.

20 Az Szt (4) bekezdése a következő e) és f) ponttal egészül ki: (Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy rendeletben szabályozza) 20 e) a normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult személyek részére a lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében előírt részletes szabályokat, f) a rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás természetbeni szociális ellátás formájában történő nyújtásának eljárási szabályait és a természetbeni juttatás formáit. 12. Az Szt. 140/A. -a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki: (3a) A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság (3) bekezdés b) pontja szerinti felülvizsgálata során a 36. (2) bekezdés e) pontjában foglalt követelmény teljesítése szempontjából figyelembe kell venni a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy által december 31-ét követően, de a bérpótló juttatásra való jogosultsága megállapítását megelőzően, továbbá a bérpótló juttatásra való jogosultsága megállapítását követően teljesített, a 36. (2) bekezdés e) pontja szerinti tevékenységek együttes időtartamát. Az Szt. a következő 140/L. -sal egészül ki: /L. (1) Az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló évi törvénnyel megállapított 25. (3) bekezdés a) pont ad) alpontjában és 38. (1) bekezdésében foglaltakat a január 1-jét követően benyújtott kérelmek esetében kell alkalmazni. (2) Az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló évi törvénnyel megállapított 38. (9) és (10) bekezdésének rendelkezései a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására a 132. (4) bekezdés e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján megalkotott önkormányzati rendelet hatályba lépését követően benyújtott kérelmek esetében alkalmazhatóak. 14. Az Szt. a következő 140/M. -sal egészül ki: 140/M. A 127/A. (6) bekezdésének hatályon kívül helyezése alapján az egyházi kiegészítő támogatás megtérítése alóli mentesülésre akkor van lehetőség, ha január 1-jéig a fenntartóváltozásra, illetve az új szolgáltató, intézmény létrehozására tekintettel a működési engedély, illetve annak módosítása jogerőre emelkedett. 15. (1) Az Szt. a) 4. (1) bekezdés i) pontjában a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, szövegrész helyébe a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, a közszolgálati járadék, szöveg, b) 10. (4) bekezdés c) pontjában az az öregségi nyugdíj legkisebb összegét szövegrész helyébe az a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét szöveg,

21 21 c) 59. (1) bekezdésében az a települési szövegrész helyébe az az állam és a települési szöveg, d) 68. (1) bekezdésében az otthonában szövegrész helyébe az otthonában a 68/B. szerinti kivétellel szöveg, e) 92/B. (1) bekezdés i) pontjában a készít szövegrész helyébe a készít figyelemmel a 92. (3) bekezdésére szöveg, f) 115. (9) bekezdésében az az előző év adatai szövegrész helyébe az a tárgyévre tervezett adatok szöveg, g) 32. (4) bekezdés c) pontjában az eseteit, és szövegrész helyébe az eseteit szöveg lép. (2) Hatályát veszti az Szt. a) 25. (3) bekezdés b) pont ba) alpontja, b) 58/B. (1) és (3) bekezdése, c) 92/E. (3) bekezdésében a végző személy esetében a működési nyilvántartást (a továbbiakban: szociális nyilvántartás) szövegrész, valamint a (a továbbiakban: gyermekjóléti nyilvántartás) szövegrész, d) 92/G. (2) bekezdése, e) 127/A. (6) bekezdése, f) 132. (1) bekezdés u) pontja. 2. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény módosítása 16. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. -a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: (3) Az (1) bekezdés szerinti támogatás a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló kormányrendeletben meghatározott feltételek és eljárás szerint természetben is nyújtható. 17. A Gyvt a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: (3) Ha önkormányzati társulás vagy többcélú kistérségi társulás gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátást nyújt, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint a nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról rendeletet alkot. 18. A Gyvt a helyébe a következő rendelkezés lép: 32. (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásra irányuló jogviszony keletkezését a) a helyi önkormányzat képviselő-testületének határozata, b) a települési önkormányzat jegyzőjének vagy a gyámhivatalnak a határozata,

22 22 c) a települési önkormányzat által fenntartott átmeneti gondozást nyújtó intézmény esetében az intézményvezető intézkedése, d) a c) pontban foglaltakon túl a fenntartó önkormányzat rendeletében vagy az állami fenntartó által meghatározott körben az intézményvezető intézkedése, e) a személyes gondoskodás iránti kérelemről dönteni jogosult személy intézkedése alapozza meg. (2) Ha az ellátás igénybevételére az (1) bekezdés a) vagy b) pontja alapján kerül sor, a határozatot közölni kell a működtetővel és az ellátást nyújtó intézmény vezetőjével is. (3) Állami fenntartású intézmény esetén az (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti döntésről az intézményvezető értesíti a kérelmezőt, illetve törvényes képviselőjét. Az ellátás igénybevételének elutasítása esetén a kérelmezőt, illetve törvényes képviselőjét írásban kell értesíteni. (4) Ha a kérelmező, illetve törvényes képviselője az intézmény vezetőjének (3) bekezdés szerinti döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Ha az intézményvezető az ellátás igénybevételéről nem intézkedik, a kérelmező, illetve törvényes képviselője az arról való tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Ezekben az esetekben a fenntartó határozattal dönt. (5) A gyermekjóléti alapellátások igénybevételének megkezdése előtt és az utógondozói ellátás igénybevételének megkezdésekor a) állami fenntartású szolgáltató, intézmény esetén a szolgáltató vezetője, illetve az intézményvezető, b) egyházi és nem állami fenntartású szolgáltató, intézmény esetén a fenntartó vagy az általa megbízott személy a kérelmezővel, illetve törvényes képviselőjével írásban megállapodást köt. (6) Alternatív napközbeni ellátás esetén nem kell az (5) bekezdés szerint megállapodást kötni, ha a fenntartó döntése alapján a szolgáltatás jellegére tekintettel az nem indokolt. (7) Az (5) bekezdés szerinti megállapodás tartalmazza a) az ellátás kezdetének időpontját, b) az intézményi ellátás időtartamát (a határozott vagy határozatlan időtartam megjelölését), c) a gyermek, fiatal felnőtt számára nyújtott szolgáltatások és ellátások tartalmát, módját, d) a személyi térítési díj megállapítására és megfizetésére vonatkozó szabályokat, ha az ellátás térítési díj-fizetési kötelezettséggel jár, e) az ellátás megszüntetésének módjait, f) a gyermek és törvényes képviselője, valamint a fiatal felnőtt személyazonosító adatait. (8) Az intézményvezetőnek az ellátásra jogosult gyermek, fiatal felnőtt azonnali elhelyezéséről kell gondoskodnia a) az elhelyezés fellebbezésre tekintet nélküli végrehajtását elrendelő határozat alapján, b) soron kívüli elhelyezésre vonatkozó indokolt kérelem alapján, c) az 57. (2) bekezdés szerinti esetben. (9) Ha az egyházi, nem állami fenntartó a helyi önkormányzattal vagy állami szervvel kötött ellátási szerződés hatálya alá tartozó esetben az ellátásra irányuló kérelmet elutasítja, a kérelmezőt, illetve törvényes képviselőjét írásban értesíti. Ha a kérelmező, illetve törvényes

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE IKT. SZÁM: 54165-3/2013-JSZOC E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeleteknek a pénzbeli és természetbeni szociális

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Képviselő-testületének 2014. május 29. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre. Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

2015. évi CCXXIII. törvény indokolása. egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb törvények módosításáról. Általános indokolás

2015. évi CCXXIII. törvény indokolása. egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb törvények módosításáról. Általános indokolás 2015. évi CCXXIII. törvény indokolása egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb törvények módosításáról Általános indokolás A gyermekétkeztetés egyre jelentősebb helyet foglal el

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 A RENDSZERES ÉS RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSBAN VALÓ RÉSZESÍTÉS FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 233/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

1998. évi LXXXIV. törvény. a családok támogatásáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya

1998. évi LXXXIV. törvény. a családok támogatásáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról Az Országgyűlés a családok és gyermekek jólétéért

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. szeptember 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. szeptember 29-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. szeptember 29-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására

Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására Ózd, 2012. május 17. Előterjesztő : Ózd Város Önkormányzatának Jegyzője

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Izsák Város Gondozási Központ. Hári segítségnyújtás rendszerének átalakítása

BESZÁMOLÓ. Izsák Város Gondozási Központ. Hári segítségnyújtás rendszerének átalakítása BESZÁMOLÓ Izsák Város Gondozási Központ Hári segítségnyújtás rendszerének átalakítása Izsák, 2016. január 15. Készítette: Soltészné Marton Ildikó Intézményvezető 1 Tisztelt Képviselő testület! Gondozási

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Célok, megtett intézkedések I. Gyermek Jól-lét 1. Gyermekvédelem első védelmi vonalának megerősítése Gyermekjóléti szolgáltatás megerősítése Jelzőrendszer megerősítése

Részletesebben

18. (2) Az önkormányzat a szolgáltatást a Halásztelki Humánszolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálatán keresztül biztosítja.

18. (2) Az önkormányzat a szolgáltatást a Halásztelki Humánszolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálatán keresztül biztosítja. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016.(III.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben)

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. március 26-án tartandó ülésének 1. számú - A szociális, pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

Koppányszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) számú rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról

Koppányszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) számú rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról Koppányszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Koppányszántó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö 1. oldal 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2007. (II. 28.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2007. (II. 28.) rendelete Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (II. 28.) rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996. (IV. 1.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

Szociális ellátások 2015.

Szociális ellátások 2015. Szociális ellátások 2015. Nem könnyű eligazodni a jogszabályok sokaságában, sem az ellátásokban érintetteknek, sem az ügyintézőknek, sem az ellátások iránt érdeklődőknek. Szociális ellátórendszerünk meglehetősen

Részletesebben

Adótörvény változások 2016.

Adótörvény változások 2016. 1 Adótörvény változások 2016. Alábbi hírlevelünkben foglaljuk össze a Parlament által 2015. november 17-én megszavazott, 2016-re vonatkozó legfontosabb adótörvény módosításokat. Minimálbér, garantált bérminimum

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita pénzügyi

Részletesebben

ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI. OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA És MANÓVÁR BÖLCSŐDE MANÓVÁR BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA 2013.

ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI. OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA És MANÓVÁR BÖLCSŐDE MANÓVÁR BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA 2013. ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA És MANÓVÁR BÖLCSŐDE MANÓVÁR BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA 2013. Készítette: Szűcs Jánosné intézményvezető TARTALOM 1. Az ellátásra jogosultak köre 3.o.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Az Szt. 90/A. és az 92/C. (5) bekezdésének alkalmazása során kijelölt szociális hatóságok köre szintén változatlan.

Az Szt. 90/A. és az 92/C. (5) bekezdésének alkalmazása során kijelölt szociális hatóságok köre szintén változatlan. Szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII.29.) Korm. rend., illetve egyéb kapcsolódó jogszabályok ismertetése A gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a 2010. május 27. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre

BESZÁMOLÓ. a 2010. május 27. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre BESZÁMOLÓ a 2010. május 27. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: beszámoló Dévaványa Város Gyámhivatalának tevékenységéről és a gyermekvédelmi feladatainak ellátásról

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. rendelkezésre állási támogatás

Részletesebben

Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása. Jogosultság megállapítása

Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása. Jogosultság megállapítása Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása Jogosultság megállapítása... 1 Az aktív korúak ellátásának igénylése, összege... 4 Az aktív korúak ellátásának szünetelése, megszüntetése... 8 Jogosultság megállapítása

Részletesebben

4. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 116/2015.

4. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 116/2015. ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 116/2015. Tárgy: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat szociális étkeztetés szakmai programjának jóváhagyása Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester Előadó

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 17/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 17/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2007.(XI.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-i rendes ülésére 3. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetése

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti szolgáltatások

Részletesebben

1. 8. Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének

1. 8. Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2005. (IV. 4.) 1 ök. rendelete a szociális szolgáltatásokról egységes szerkezetben az 5/2006. (III.31.)

Részletesebben

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003. (II. 26.) Ör. számú rendelete

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003. (II. 26.) Ör. számú rendelete Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003. (II. 26.) Ör. számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (egységes szerkezetben) I. rész Mátramindszent község Önkormányzatának

Részletesebben

Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő

Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Békés Város Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére

Békés Város Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

JOGSZABÁLYI ÉS INTÉZMÉNYI VÁLTOZÁSOK

JOGSZABÁLYI ÉS INTÉZMÉNYI VÁLTOZÁSOK A MAGYARORSZÁGI MUNKAERŐPIACOT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI ÉS INTÉZMÉNYI VÁLTOZÁSOK Frey Mária frey mária A magyarországi munkaerőpiacot érintő jogszabályi és intézményi változások Bevezetés 1. A munkanélküliek

Részletesebben

SZOCIÁLIS JOG I. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 17. DR. JOÓ ARANKA

SZOCIÁLIS JOG I. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 17. DR. JOÓ ARANKA SZOCIÁLIS JOG I. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 17. DR. JOÓ ARANKA TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK 2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Derecske Város Önkormányzata. Derecske, 2015. december 10.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Derecske Város Önkormányzata. Derecske, 2015. december 10. Helyi Esélyegyenlőségi Program Derecske Város Önkormányzata Derecske, 2015. december 10. Tartalom Tartalom... 2 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 4 Bevezetés... 4 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

KÉRELEM a gyermekellátásra vonatkozó személyi térítési díj csökkentéséhez. 20.../20. tanévre

KÉRELEM a gyermekellátásra vonatkozó személyi térítési díj csökkentéséhez. 20.../20. tanévre 5. számú melléklet KÉRELEM a gyermekellátásra vonatkozó személyi térítési díj csökkentéséhez 20.../20. tanévre 1. Alulírott (szül.név:, szül.hely, idő,.. anyja neve:, értesítési cím, értesítési telefonszám,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. június..-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. június..-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 147/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. június..-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: a pénzbeli és természetbeni ellátásokról

Részletesebben

2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor

2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre ezúton

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2016. május 11. napján tartandó Képviselő-testületi Készítette: Dobrosiné Ladjánszki Tímea intézményi referens ülésre. Tárgy: Átfogó értékelés

Részletesebben

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I.

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I. Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális

Részletesebben

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

TERVEZET! 2011. évi törvény egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról

TERVEZET! 2011. évi törvény egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról TERVEZET! 2011. évi törvény egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. november 11-i nyilvános ülésére. Szántói Imre polgármester. Dr. Gelencsér Ottó jegyző

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. november 11-i nyilvános ülésére. Szántói Imre polgármester. Dr. Gelencsér Ottó jegyző 3. NAPIREND Ügyiratszám 1/150-44/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. november 11-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Előterjesztést látta: A szociális tűzifa támogatás helyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM JF/23534/2013-NFM. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. december 19. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a víziközmű-szolgáltatásról

Részletesebben

Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról. 1 db határozati javaslat

Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról. 1 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/25576-4/2013. Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról Melléklet: 1 db határozati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyző@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 108/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Értékelés Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Ináncs Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Ináncs Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Ináncs Község Önkormányzata 2016. Türr István Képző és Kutató

Részletesebben

...~~c... Já~~~~nyhért alpolgármester. Jegyzői Kabinet vezetője ~ ... :~~.~~...~:... Faragóné Széles Andrea

...~~c... Já~~~~nyhért alpolgármester. Jegyzői Kabinet vezetője ~ ... :~~.~~...~:... Faragóné Széles Andrea NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza. Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-510 Fax: (42) 524-501 E-maiI: alpolgarmester@nyiregyhaza.hu Ügyiratszám: 75086/2011.05 Ügyintéző:

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program

Budakeszi Város Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program Budakeszi Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Készítette: dr. Kovács Anikó Maus Anna Bálega János Mentorálta: Budácsik Rita Császár Rozália Budakeszi, 2015. Tartalom I. Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. által szabályozott pénzbeli és természetben

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 24-i ülésére Ikt.szám: 4838-1/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 24-i ülésére Tárgy: A bölcsődei ellátások igénybevételéről és az iskoláskorúak étkeztetési

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009. (IV.30.), 17/2010. (XII.17.), 7/2011. (IV.1.), 12/2011. (V.19.), 16/2011. (X.19.), 21/2011. (XII.2.), 6/2012. (III.22.), 20/2012 (XII.21.)

Részletesebben

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (II.15.) Önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról Tiszaug

Részletesebben

25. számú JEGYZŐKÖNYV

25. számú JEGYZŐKÖNYV 25. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. november 20. napján 16 órai kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott KÖZMEGHALLGATÁSSAL egybekötött Képviselő-testületi

Részletesebben

(nyugellátás elbírálásához)

(nyugellátás elbírálásához) ÚTMUTATÓ a Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem Igazolás 2011. kitöltéséhez (nyugellátás elbírálásához) ( b, E, M és P lapokhoz) A 2011. évi adatok közlésére szolgáló Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése. 9. NAPIREND Ügyiratszám: 4/ 1637/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység

Részletesebben

T/7402. számú törvényjavaslat. egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról

T/7402. számú törvényjavaslat. egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7402. számú törvényjavaslat egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata

Rábapatona Község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata Rábapatona Község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata A szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 92. (3) bekezdésében úgy rendelkezik,

Részletesebben

SZAKMAI INDOKOLÁS. 2. Tartalmi összefoglaló

SZAKMAI INDOKOLÁS. 2. Tartalmi összefoglaló SZAKMAI INDOKOLÁS 1. Az előterjesztés célja Az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló, jelenleg egyeztetés alatt álló

Részletesebben

L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Ibrány Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

TÁRGY: Az önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben térítési díj, tandíj ellenében biztosított köznevelési feladatokról

TÁRGY: Az önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben térítési díj, tandíj ellenében biztosított köznevelési feladatokról ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 12-ÉN TARTANDÓ NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM:.. MELLÉKLETEK: 0 db TÁRGY: Az önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSOK FŐOSZTÁLYA

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSOK FŐOSZTÁLYA SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSOK FŐOSZTÁLYA Tájékoztató a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.), valamint a gyermekek védelméről

Részletesebben

H í r l e v é l. 2016. évi I. szám. Kormánymegbízotti Kabinet

H í r l e v é l. 2016. évi I. szám. Kormánymegbízotti Kabinet H í r l e v é l 2016. évi I. szám Kormánymegbízotti Kabinet 2 TARTALOMJEGYZÉK Köszöntő... 4 Állami bürokrácia- és rezsicsökkentés... 5 Lezárultak a földárverések Tolna megyében... 8 Családtámogatási és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére . NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER Iktatószám: NGM/ /2015. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) bekezdése NEM NYILVÁNOS Készült 2015. 10. 21-én ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az államháztartás számviteléről szóló

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről

Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről 43 55 Jegyzőkönyv Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről Üléselnök: dr. Botka László polgármester Tájékoztatás a szegedi integrált egészségügyi

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Makó Város Egyesített Népjóléti Intézmény Makó Városi Gyámhivatal J e g y z ő j é t ő l vezetőjétől vezetőjétől I. 2-213/2006. T á j é k o z t a t ó az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai

Részletesebben

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul.

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul. Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben) Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Hévízgyörk Község Önkormányzat képviselő-testületének a 13/2015. (XII.02.) önkormányzati rendelettel, és a 12/2015.(X.28.)önkormányzati rendelettel módosított 1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2010. Záradék: Erdőkertes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közfoglalkoztatási Tervet a 13/2009.(02.09.) KT számú határozatával elfogadta.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. május 28-ai ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. május 28-ai ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Nyirád Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 8454 Nyirád, Szabadság utca 3. Tel.: 88/235-001; 88/506-070; fax: 88/235-001 www.nyirad.hu; e-mail: hivatal@nyirad.hu Szőc Ügyiratszám: 87-60/2015.

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter./2009. (..) SZMM r e n d e l e t e. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi

A szociális és munkaügyi miniszter./2009. (..) SZMM r e n d e l e t e. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 1 A szociális és munkaügyi miniszter./2009. (..) SZMM r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 123/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. Gyermekek napközbeni ellátása Bölcsődei ellátás

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. Gyermekek napközbeni ellátása Bölcsődei ellátás 1 12. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ Gyermekek napközbeni ellátása i ellátás keret-szakmai programja 2013 A Miskolc Környéki Önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésre Tárgy: Beszámoló Zirc Városában végzett Gyermek-és Ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról, valamint a Szociális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére. Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére. Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata 12. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1497/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: Szociális szolgáltatástervezési

Részletesebben

Szerkesztette: Horváthné Kemecsei Erika. Kádár Attila. módszertani munkatársak

Szerkesztette: Horváthné Kemecsei Erika. Kádár Attila. módszertani munkatársak É S Z A K - A L F Ö L D I R E G I O N Á L I S S Z O C I Á L I S F E J L E S Z T Ő, T A N Á C S A D Ó É S M Ó D S Z E R T A N I K Ö Z P O N T K O N Z O R C I U M P A R T N E R E 2 0 1 1. J A N U Á R NEMZETI

Részletesebben

Előterjesztés egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásait érintő törvények módosításáról

Előterjesztés egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásait érintő törvények módosításáról Előterjesztés egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásait érintő törvények módosításáról 1.1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1

3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Teleki

Részletesebben

Beszámoló a Képviselő-testület 2016. május 26- i ülésére

Beszámoló a Képviselő-testület 2016. május 26- i ülésére Beszámoló a Képviselő-testület 2016. május 26- i ülésére Beszámoló a 2015. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról A gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2015. évi beszámoló elkészítésre került,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére 15/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: Pétfürdői Gondozási Központ SZMSZ-ének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. Budapest, 2015. november

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. Budapest, 2015. november EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE IGAZSÁGÜGYI MINISZTER 56941/2015. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) bekezdése alapján NEM NYILVÁNOS. Készült 2015. november 19-én ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az előadó-művészeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY Csepreg, 2013. március 06. TARTALOM JEGYZÉK: I. Általános rendelkezések 1. Óvoda 2. Bölcsőde 3. Az intézmény

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Atkár Község

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s Dorog Város Képviselő-testületének 2016.április 29-i ülésére

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

7-4/2014. E L Ő T E R J E SZ T É S az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2014. február 05. napján tartandó ülésére

7-4/2014. E L Ő T E R J E SZ T É S az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2014. február 05. napján tartandó ülésére Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517, e-mail: atmot@csanytelek.hu 7-4/2014. E L Ő T E

Részletesebben

T/3090. számú törvényjavaslat. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról

T/3090. számú törvényjavaslat. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3090. számú törvényjavaslat a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról Előadó: Dr. Petrétei József

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. február 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Ikt. szám: 18.577/2013. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Szociális Szolgálatával kapcsolatos döntések meghozataláról A Képviselő-testület a Nyírbátor

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről Doboz Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban

Részletesebben

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról egységes

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉRE. Kulturális Bizottság. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉRE. Kulturális Bizottság. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 175-5/2011. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A megyei gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

VIII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 2016. február 22.

VIII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 2016. február 22. VIII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 2016. február 22. Az Oktatási és Kulturális Közlöny 2016. évi 3. számának tartalmából: a köznevelési ágazatban kiírt álláspályázatok, főiskolai rektori kinevezésről szóló döntés,

Részletesebben