2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor"

Átírás

1 Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete április 26-án (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom! Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Napirend: 1./ Előterjesztés Albertirsa Város Önkormányzatának évi költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Fazekas László polgármester 2./ Előterjesztés az egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezései hatályon kívül helyezésének tárgyában Előadó: Kovács Zoltánné dr. jegyző 3./ Beszámoló Albertirsa Város Önkormányzata gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Előadó: Kovács Zoltánné dr. jegyző 4./ A szociális ellátások helyzete Albertirsán Előadó: Fazekas László polgármester 5./ Összefoglaló jelentés a belső ellenőrzés évi megállapításairól Előadó: Fazekas László polgármester 6./ Előterjesztés a parlagfű elleni védekezés évi intézkedési tervéről Előadó: Kaáriné Kabay Lilla, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 7./ Előterjesztés Albertirsa Város Szabadtéri Sportközpontjának Üzemeltetési Szabályzata módosításáról Előadó: Fazekas László polgármester 8./ Előterjesztés a Sportközpont használatáról szóló együttműködési megállapodás megkötéséről Előadó: Fazekas László polgármester 9./ Előterjesztés az Albertirsai Híradó Szerkesztőbizottságának létrehozásáról Előadó: Szőke Szabolcs, a Kulturális Bizottság elnöke 10./ Előterjesztés az Alberti Evangélikus Gyülekezettel idősek nappali ellátására kötött szerződés módosítása tárgyában Előadó: Fazekas László polgármester 11./ Egyebek Albertirsa, április 19. Fazekas László polgármester

2 ELŐTERJESZTÉS Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 26-ai ülésére Ügyiratszám: Minősítés: Napirendi pont: 2. Az előterjesztés minősített többséget igényel: igen nem Az előterjesztés tárgya: az egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről A napirendi pont előterjesztője: Kovács Zoltánné dr. jegyző Az előterjesztést készítette: dr. Kovács Tímea aljegyző Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy: - Mellékletek: - Az előterjesztést véleményező Bizottság: - Jogi, Ügyrendi Bizottság Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta: Kovács Zoltánné dr. Megjegyzések: Kiadási dátum: április 16.

3 ALBERTIRSA VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Előterjesztés a Képviselő-testület április 26-ai ülésére, az egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről Tisztelt Képviselő-testület! Az országgyűlés elfogadta a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. törvényt (a továbbiakban: Szt.), amely április 15-én hatályba lépett. Az Szt. 1. (1) bekezdése szerint: Szabálysértés az a törvény által büntetni rendelt tevékenység vagy mulasztás, amely veszélyes a társadalomra. E rendelkezés alapján a jövőben szabálysértési tényállásokat önkormányzati rendelet nem állapíthat meg. Az Szt (2) bekezdése előírja, hogy az önkormányzatok május 31-ig kötelesek hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket. Figyelemmel fentiekre, az előterjesztéshez csatolt rendelet-tervezetet megtárgyalni szíveskedjenek. Albertirsa, április 16. Kovács Zoltánné dr. jegyző

4 Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. önkormányzati rendelete az egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. törvény 254. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Hatályát veszti a közterületek tisztántartásáról szóló 10/1997. (V.23.) önkormányzati rendelet 11. -a. 2. Hatályát veszti a helyi környezet védelméről szóló 19/2004. (V. 25.) önkormányzati rendelet 20. -a. 3. Hatályát veszti az állattartás helyi szabályairól szóló 1/2005. (I. 28.) önkormányzati rendelet 19. -a. 4. Hatályát veszti az utcanévről, a házszámtábláról, valamint a házszámozás szabályairól szóló 16/2005. (V. 26.) önkormányzati rendelet 18. -a. 5. Hatályát veszti az Albertirsa város helyi jelentőségű természeti területeinek és értékeinek védetté nyilvánításáról és a természetvédelem helyi szabályairól szóló 16/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelet 16. (1)-(2) bekezdése. 6. Hatályát veszti a települési szilárd hulladék kezelésére szervezett közszolgáltatásról szóló 5/2011. önkormányzati rendelet 19. -a.

5 7. Ez a rendelet május 31. napján lép hatályba. Fazekas László sk. polgármester Kovács Zoltánné dr. sk. jegyző A rendelet kihirdetve: Kovács Zoltánné dr. jegyző

6 ELŐTERJESZTÉS Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 26-ai ülésére Ügyiratszám: Minősítés: Napirendi pont: 3. Az előterjesztés minősített többséget igényel: igen nem Az előterjesztés tárgya: Beszámoló Albertirsa Város Önkormányzata gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A napirendi pont előterjesztője: Kovács Zoltánné dr. jegyző Az előterjesztést készítette: dr. Kovács Tímea aljegyző Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy: - Mellékletek: - Az előterjesztést véleményező Bizottságok: - Kulturális Bizottság - Népjóléti Bizottság Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta: Kovács Zoltánné dr. Megjegyzések: Kiadási dátum: április 16.

7 ALBERTIRSA VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Előterjesztés a Képviselő-testület április 26-ai ülésére Beszámoló Albertirsa Város Önkormányzata gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 96. (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig külön jogszabályban meghatározott tartalommal átfogó értékelést készít, amelyet a képviselő-testület megtárgyal. A törvényben foglaltaknak eleget téve az előterjesztéshez csatolt beszámolót terjesztem a T. Képviselő-testület elé, és kérem, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el: Határozati Javaslat Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Beszámoló Albertirsa Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készült előterjesztést. Felelős (a Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére történő megküldésért): Kovács Zoltánné dr. jegyző Határidő: május 31. Albertirsa, április 18. Kovács Zoltánné dr. jegyző

8 Bevezetés A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 14. -a a következőképpen határozza meg a gyermekvédelem fogalmát: a gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, veszélyeztetettségének megszüntetése, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. A gyermek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a törvényben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat. A törvényben meghatározott speciális gyermekvédelem csupán része a tágabb tartalmú általános gyermek- és ifjúságvédelemnek, amely kiterjed a gyermek, a fiatalok szocializációjában szerepet játszó intézményekre mint a család, az iskola, az ifjúsági szervezetek, stb.- felöleli a gyermek, az ifjúság fizikai, szellemi, erkölcsi, valamint munkára nevelésének valamennyi területét. Jelen értékelés célja, hogy a rendelkezésre álló adatok, információk alapján a képviselőtestület levonja a megfelelő következtetéseket, célokat tűzzön ki, feladatokat fogalmazzon meg a tágan értelmezett helyi gyermekvédelmi rendszer minél hatékonyabb működése érdekében. I. A település demográfiai mutatói: Lakónépesség számának alakulása 2004 és 2011 között Amennyiben a lakónépesség számának alakulását vizsgáljuk csekély mértékű, de folyamatos gyarapodást tapasztalunk. Bár a születések száma növekedést mutat, a lakosságszám gyarapodása migrációs okokra vezethető vissza. Míg 2006-ban és 2007-ben a beköltözések okaként az újtelepen megnyíló új utcát, az újonnan épülő társasházakat jelölhettük meg, addig az utóbbi két évről általában elmondható, hogy nőtt a szociális okokból Albertirsára költözők száma (fővárosban rossz körülmények között élő, gyakran munkanélküli családok, akik a könnyebb megélhetés reményében költöznek vidékre). Ezen nemritkán több gyermekes családok többsége a külterületen található tanyákban, kis présházakban húzza

9 meg magát. Ezek a kis alapterületű épületek gyakran minden komfortot nélkülöznek (nincs a házhoz vezető műút, nincs villany, gáz, vezetékes víz, fürdőszoba, benti WC, stb.). A szociális okokból beköltöző, a legtöbbször halmozottan hátrányos helyzetű családok új kihívások elé állítják a város szociális ellátórendszerét. Korcsoport (év) Férfiak (fő) Nők (fő) Összesen (fő) felett Összesen: Albertirsa lakosságszáma korcsoportok és nemek szerinti megosztásban 1 Születés és halálozás alakulása 2002 és 2010 között Év Élve-születések száma Halálozások száma A Polgármesteri Hivatal lakcím és népesség nyilvántartásának december 31-ei állapota alapján

10 II. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások biztosítása: A pénzbeli ellátások és a gyermekvédelmi alapellátások célja a családok szociális helyzetének és nevelési-gondozási funkciójának megerősítése, a gyermek helyes irányú fejlődésének elősegítése. A gyermekek védelmét az önkormányzat a következő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében biztosítja: Ellátás típusa Ellátás formája Eljáró hatóság 1. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli+természetbeni Jegyző 2. kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pénzbeli Jegyző 3. óvodáztatási támogatás pénzbeli+természetbeni Jegyző 4. rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli+természetbeni Polgármester 5. gyermekétkeztetési térítési díj kedvezmény természetbeni Népjóléti Bizottság

11 Kérelem benyújtása: Az 1/2006. (I. 30.) önkormányzati. rendelet 4..-a értelmében a pénzbeli illetve természetbeni ellátások megállapítására irányuló kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő a Polgármesteri Hivatalnál terjesztheti elő. A pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítását nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet is kezdeményezheti. II.1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, évente két alkalommal nyújtott pénzbeli támogatásnak, az ingyenes tankönyvnek, és egyéb kedvezményeknek az igénybevételére. A jegyző annak a gyermeknek állapítja meg a jogosultságát, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 %-át (2011-ben Ft,) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy a nagykorúvá vált gyermek esetén, ha megfelel az egyéb feltételeknek vagy a fentiekbe nem tartozó esetekben annak a gyermeknek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegétnek 130 %-át (2011- ben Ft) feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg a törvényben meghatározott értéket. Az a gyermek, aki szociális helyzete alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, évente kétszer egyszeri, egyösszegű támogatásban (2011-ben kétszer forint), részesül. A kérelmezőkre és a támogatottakra vonatkozó adatok A évben 721 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. A támogatásban részesített családok száma 366. Amennyiben a gyermekekre vonatkozó adatokat vizsgáljuk, megállapítható, hogy a 0-18 éves korú gyermekek több mint 29%-a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, ami azt jelenti, hogy a városban élő gyermekek több, mint negyede alacsony jövedelmű (a létminimum alatt élő) háztartásokban nevelkedik.

12 A december hó folyamán rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok száma a gyermekek száma szerint Gyermekek száma vagy 5 6 vagy annál több Összesen Gyermekes családok száma Családok száma Ebből egyedülálló szülő A támogatásban részesült gyermekek 58%-a él két-, vagy többgyermekes családban. A december hó folyamán rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesített gyermekek száma kor szerint: kor Összesen éves Gyermekek száma Ebből: tartósan beteg, fogyatékos A támogatásban részesített gyermekek száma a tavalyi évhez képest lényegesen nem emelkedett: 9 fővel nőtt, ami a évhez képest 1%-os emelkedést jelent. A évben nyújtott rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény adatai Támogatást kérő személyek száma Elutasított személyek száma támogatásban részesítettek átlagos száma Ebből természetbeni támogatásban részesítettek Támogatásra felhasznált összeg (E Ft.)

13 Az elutasítások oka akárcsak az elmúlt években a törvényben meghatározott jövedelemhatár túllépése volt évben rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény címén e Ft-ot fizetett ki az önkormányzat. II.2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául kirendelt hozzátartozója jogosult, aki a gyermek tartására köteles, és ezt a tényt gyámkirendelő határozattal igazolja. A támogatás igénybe vehető, ha a kirendelt gyám lakóhelye Albertirsán van, továbbá jövedelme nyugellátásból, vagy baleseti nyugellátásból, vagy nyugdíjszerű rendszeres szociális pénzellátásból, vagy időskorúak járadékából ered. A támogatás összege a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 22%-a, azaz 6270 Ft/hó. A gyermek gyámjául kirendelt hozzátartozó részére, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság esetében, tárgyévben két alkalommal pótlék folyósítható, melynek összege 2011-ben 8400 Ft. A jogosultságot kérelemre a jegyző állapítja meg. A évben 2 gyermek részesült összesen 184 E ft. összegű kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban. II.3. Óvodáztatási támogatás január 1-től óvodáztatási támogatás nyújtható annak a három- illetve négyéves gyermek szülőjének, aki január 1-je előtt/után beíratta a gyermekét az óvodába és a gyermek óvodai nevelésben való részvétele óta legalább három hónap már eltelt, továbbá aki önkéntes nyilatkozatot tesz arról, hogy gyermeke hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamát fejezte be sikeresen, valamint aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult. A fentiek szerinti feltételek együttes fennállása esetén a támogatás iránti kérelmet a családból csak az egyik szülő nyújthatja be. A támogatás összege első alkalommal gyermekenként folyósítva: Ft. A támogatás összege a további alkalommal minden gyermek esetében Ft.

14 A évben 32 gyermek (ebből 8 fő természetbeni ellátás formájába) részesült, összesen 400 e ft. összegű óvodáztatási támogatásban. II.4. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: A települési önkormányzat képviselő-testülete a rendeletében meghatározott mértékben rendkívüli gyermekvédelmi támogatást nyújthat, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd. Azokat a gyermekeket, családokat kell rendkívüli támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásáról nem lehet más módon gondoskodni. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli és természetbeni ellátás formájában adható. Természetbeni ellátás három formában valósulhat meg: étkezési jegy, étkezési térítési díjhoz való hozzájárulás, gyógyszer kiváltásának támogatása. Étkezési térítési díj hozzájárulásában azok a gyermekek részesülnek, akik nem jogosultak rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, így a normatív támogatástól is elesnek, illetve azon hátrányos helyzetű családok gyermekei, akik számára a normatív kedvezménnyel csökkentett térítési díj befizetése is komoly nehézséget okoz. Gyógyszer kiváltásának támogatásában, azok a gyermekek részesülnek, akiknek szülei átmenetileg anyagi problémákkal küzdenek, így az orvos által felírt gyógyszert azonnal kiváltani nem tudják, és annak elmulasztása veszélyeztetné a gyermek egészségi állapotát. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatást nem csupán a gyermek törvényes képviselője kérelmezheti. Több alkalommal előfordult, hogy megállapítására a gyermeket gondozó védőnő, nevelő pedagógus vagy a gyermekjóléti szolgálat jelzése alapján került sor. A évben 449 gyermek részesült rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban, összesen e ft. értékben. II.5. A gyermekétkeztetés megoldásának módja, a kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok

15 Az Albertirsa Város Önkormányzata fenntartásában működő bölcsőde, óvodák, általános iskola közétkeztetési feladatainak ellátását, az önkormányzat a tulajdonában lévő konyhán vállalkozási szerződéssel biztosítja. Az önkormányzat által fenntartott intézményekben a közétkeztetést a évben átlagosan 521 gyermek vette igénybe. Térítési díj-kedvezmények - normatív kedvezmény: A gyermekétkeztetés során a gyermek és a tanuló nappali oktatásban való részvételéig az alábbi normatív kedvezményt kell biztosítani: a) a bölcsődés, az óvodás, az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után, az intézményi térítési díj 100%-át, b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után, az intézményi térítési díj 50%-át, c) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át, d) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át, kedvezményként kell biztosítani (a továbbiakban együtt: normatív kedvezmény). A normatív kedvezményt a tanuló után a nappali rendszerű oktatásban való részvétele befejezéséig kell biztosítani. A fenti normatív kedvezmények azonban csak egy jogcímen vehetők igénybe. További korlátozás, hogy nem jár a tanulónak kedvezmény azon étkeztetésére, amely kedvezményre - a szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint létrejött - tanulói szerződése alapján már jogosult. A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő - nevelőszülőnél, gyermekotthonban, vagy más bentlakásos intézményben nevelkedő - ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek után sem vehető igénybe a normatív kedvezmény.

16 A évben térítési díj kedvezményben részesülő gyermekek számáról készült kimutatás az alábbi táblázat tartalmazza: Lurkó Bölcsőde (fő) Napsugár Óvoda (fő) Tessedik Sámuel Ált. Iskola (fő) Normatív kedvezmény (50%) Normatív kedvezmény (RGYVK 100%) Önkormányzati kedvezmény Teljes térítést fizető Összesen: Az egyházak által fenntartott intézményekben étkező gyermekekre vonatkozó adatokat a következő táblázat mutatja be: Mustármag Óvoda (fő) Alberti Evangélikus Óvoda (fő) Alberti Evangélikus Iskola (fő) Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Iskola (fő) Normatív kedvezmény (50%) Normatív kedvezmény (RGYVK 100%) Önkormányzati kedvezmény Teljes térítést fizető Összesen:

17 - önkormányzat által biztosított kedvezmény: Amennyiben a gyermek egyéni rászorultsága indokolja, a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 1/2006. (I. 30.) rendelet 12. (1) bekezdése értelmében: A Népjóléti Bizottság a gyermekétkeztetés térítési díját mérsékelheti, vagy elengedheti a szociálisan rászorult gyermek/tanuló törvényes képviselőjének kérelme, illetve az iskola-, bölcsőde-, óvoda vezetőjének javaslata alapján, ha az ellátást igénybevevő gyermek/tanuló Albertirsán állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj 200 %-át nem haladja meg, vagy a kötelezett szociális, vagyoni, ill. lakhatási körülményeire tekintettel a díjat megfizetni nem képes. A évben 94 gyermek étkezési térítési díjához nyújtott támogatást az önkormányzat. Támogatásban részesült gyermekek száma (fő) 100 % 80 % 70 % 50 % 30 % Összegzés: Összességében elmondható, hogy a évben 995 fő részesült az önkormányzati, vagy egyházi intézmények valamelyikében gyermekétkeztetésben. Közülük 595 fő (60%) részesült térítési díjkedvezményben, ebből 417 fő (42%) ingyenesen étkezett. Szociális nyári gyermekétkeztetés Az elmúlt évekhez hasonlóan az Önkormányzat a évben is biztosította a rászorult gyermekek nyári étkeztetését. A TS Gastro Kft-vel kötött szerződés alapján 100 gyermek 45 napon keresztül kapott meleg ételt a Tessedik Sámuel Általános Iskola főzőkonyhájáról.

18 II.4. Egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatások: Bursa Hungarica A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja, hogy a hallgatónak adományozott szociális ösztöndíjjal segítse a szociálisan hátrányos helyzetű, felsőoktatási képzésben részt vevő albertirsai fiatalok felsőfokú tanulmányainak folytatását, segítséget nyújtson tanulmányaik eredményes befejezéséhez. A támogatás pénzügyi fedezetét az Önkormányzat a mindenkori éves költségvetésében biztosítja. A évben 25 fő részesült támogatásban. A támogatás mértéke 10 hónapon keresztül 5000 forint. III. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása Albertirsa Város Önkormányzata az évi XXXI. törvényben foglaltaknak megfelelően biztosítja a gyermekjóléti alapellátásokat. Albertirsai Város Önkormányzata az alábbi gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja: a) Gyermekjóléti szolgálat, b) Gyermekek napközbeni ellátása keretében: - bölcsőde, - óvoda, - iskolai napközis foglalkozás c) Gyermekek átmeneti gondozása (átmeneti otthonok, helyettes szülő) III.1. Általános szabályok: Kérelem benyújtása: A személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselője kérelmére történik.

19 Az ellátás iránti igényt a szülő, törvényes képviselő az intézmény vezetőjénél nyújthatja be, aki soron kívül dönt az ellátás biztosításáról és értesíti a szülőt a fizetendő személyi térítési díj mértékéről, a befizetés időpontjáról. Ha az intézményvezető az ellátásban való részesítést nem tartja indokoltnak, a kérelmet haladéktalanul megküldi az önkormányzatnak, mely a kérelemről határozattal dönt. III. 2. Humánszolgáltató társulás Szociális Segítőház, Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Albertirsán, Ceglédbercelen, Dánszentmiklóson és Mikebudán intézményfenntartói társulás keretében a Szociális Segítőház látja el a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait. III Gyermekjóléti Szolgálat 2 A gyermekjóléti szolgálat olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyezettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. Az alábbi éves statisztikai adatokból megállapítható, hogy a családokkal folyamatos a kapcsolattartás, a problémáikkal felkeresik a családgondozókat. A jelzőrendszer működése nélkülözhetetlen a gyermekvédelmi alapellátás biztosítása során, mivel tagjainak jelzése alapján azokon a családokon, főként a gyerekeken akkor is tudunk segíteni, ha a szülő vagy gyermek nem akarja, vagy nem meri felkeresni a gyermekjóléti szolgálatot. Gyermekjóléti ellátásban részesülő gyermekek: Települések Lakosság száma 18 év alatti lakos Össz. gond. gy. Albertirsa Ceglédbercel Dánszentmiklós Mikebuda Összesen A szakmai vezető beszámolója alapján

20 Jelzőrendszer által küldött jelzések száma: Sorsz. Megnevezés Küldött jelzések száma 1 Egészségügyi szolgáltató 73 2 Ebből védőnői jelzés 46 3 Közoktatási intézmény Rendőrség 15 5 Ügyészség, bíróság 7 6 Állampolgár 16 7 Önkormányzat (jegyző) 82 Összesen: 316 Gyermekjóléti szolgáltató tevékenység a kezelt probléma típusa szerint: Sorsz. megnevezés Kezelt problémák száma 1 Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő stb Gyermeknevelési Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség Magatartászavar, teljesítményzavar Családi konfliktus (szülők egymás közti, szülők-gyermek közti) Szülők vagy a család életvitele Szülői elhanyagolás 62 8 Családon belüli bántalmazás (fizikai, szexuális, lelki) 21 9 Fogyatékosság, retardáció Szenvedélybetegségek 33 Összesen 2167

21 A Gyermekjóléti szolgálat feladatait Albertirsán 3 fő családgondozó látja el. A tavalyi év jelentős változást hozott az intézmény életébe: a gyermekjóléti szolgálat októberében átköltözött az Albertirsa Dózsa Gy. u. 23. szám alatti épületbe, így ettől az időponttól valamennyi szociális alapellátás egy helyen elérhető a lakosság számára. A költözés emellett jelentős szakmai előnyökkel is járt: a gyermekjóléti szolgálat családgondozói hatékonyabban tudnak együttműködni a családsegítő szolgálat munkatársaival. A felújított épületben várakozó helyiség és interjú szoba is van, aminek köszönhetően a családgondozók a kapcsolattartást és a megbeszéléseket külön helyiségben le tudják bonyolítani, illetve lehetőségük van arra, hogy az ügyfelekkel bizalmasabb légkört alakítsanak ki. A Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai a jövőben szeretnének kialakítani az épület körül egy ún. közösségi udvart ahol tavasztól- őszig különböző programokkal várnák a fiatalokat, gyermekeket. A évet vizsgálva megállapítható, hogy a gondozási esetek száma a korábbi évekhez hasonlóan tovább emelkedett. A legtöbben anyagi problémák és családi konfliktusok miatt keresték fel a Szolgálatot. Jellemző volt, hogy sok család került kritikus helyzetbe a munkahely elvesztése és/vagy egyéb anyagi nehézségek, problémák miatt, melynek következményei a családban élő gyermekeken csapódtak le. A családgondozók nap, mint nap tapasztalják a korábban rendezett körülmények között élő családok eladósodását. Emelkedést mutatott azoknak a családoknak a száma is, ahol bár a szülők dolgoznak, és jó anyagi körülményeket biztosítanak gyermekeiknek, ennek ellenére a gyermekek és a szülők között nagyon mély, sokszor durva konfliktusok alakultak ki. Ezeknek a családoknak már célzott, külső segítségre lenne szüksége (pszichológus, családterápia) mert a tapasztalatok szerint a problémákat önmaguk már nem képesek kezelni. Az elmúlt tél rendkívül hideg időjárása több családot és ezzel együtt családgondozót állított nehéz, sokszor kilátástalan helyzet elé. Minden eddiginél több család jelezte, hogy a fűtést nem tudja segítség nélkül megoldani. A rászorulók ilyen váratlan és jelentős számban való megjelenésének oka, hogy a januári rendkívül hideg időjárás felkészületlenül érte a családokat, illetve többük esetében a korábbi tartozások miatt a gázfűtést már kikapcsolták, tűzifát pedig, annak magas ára miatt nem tudtak a szükséges mennyiségben vásárolni. Albertirsán jelenleg három körzetre osztva dolgoznak a családgondozók: Az Alberti részen sok a beköltöző, új család. Az öt-tíz éve épült szép, új családi házakban élő családoknál egyre nagyobb probléma, hogy nem tudják hiteleiket fizetni, több családi házban már fűtés és villany sincs. Egyre több kisgyermekes család költözik ki külterületre, présházakba és egyéb nem lakás céljára szolgáló épületekbe. Évek óta megoldatlan probléma a Hámán K. u. 73 szám alatti önkormányzati lakások helyzete. Bár a körzet családgondozója az elmúlt évek során a lakók hozzá állásában némi pozitív változást tapasztalt, az itt élő családok helyzete lassan tarthatatlanná válik, az épület előbb-utóbb lakhatatlan lesz. Itt jelenleg hat család él 10 kiskorú gyermekkel. Az Újtelepi részen egyre több a Pestről vissza-, illetve újonnan beköltöző család. A külterületen élő családok száma itt is növekvő számot mutat. Ebben a körzetben a tavalyi évben emelkedés mutatott

22 a fiatalkorú várandós anyák száma. Az anyagi problémák itt is jellemzőek, főleg a tüzelő és az élelmiszer beszerzése jelent problémát a családoknak. Sok külterületen élő családnak jelent problémát a gyermekek iskolába járása és a tanyákról való bejutás a városba, mivel nem ezt az élethelyzetet szokták meg. Irsán a tavalyi évben kiemelkedő számot mutatott a családon belüli konfliktusok száma. Több család is szétköltözött, és magas volt a válások miatti esetek száma. A Feketerész külterületre is jellemző a több gyermekes családok anyagi okokból való kiköltözése. Összességében megállapítható a évben jelentősen megemelkedett a családon belüli konfliktusok, krízis helyzetek száma. Ennek oka sokszor a családok kilátástalan anyagi helyzete, vagy az, hogy a napi taposómalom mellett nem marad a szülőknek elég energiája és ideje gyermekeikre, illetve egymásra. Egyre több, főleg kamasz fiatal keresi fel a Szolgálatot problémáival. Intézményünkben működő pszichológus nagyon leterhelt, nagy eset számmal végzi munkáját. A Gyermekjóléti szolgálat közreműködésével a tavalyi évben is megrendezésre került a Családok Karácsonya, ahol is 110 gyermeknek sikerült ajándékkal és karácsonyi műsorral kedveskedni. Az önkormányzat, az egyházak és a Szociális Segítőház együttes részvételével a Vegyél még egyet akció keretében a város lakói segítettek a rászoruló gyermekeket megajándékozni. Helyettes szülői hálózat A helyettes szülői hálózaton belül, 3 képzett kolléga családjában van lehetőség az átmenetileg bajba került gyermekek megsegítésére, akik tevékenységét egy családgondozó koordinálja. Az egyik helyettes szülő ceglédberceli lakos. A tavalyi évben, krízisintervencióban 2 gyermek gondozását látták el addig, amíg a gyermek visszakerült a családba. Az ellátás finanszírozása a gondozási napokra járó normatívából történik. III.2.2. Családsegítő Szolgálat A gyermekek védelme nem választható el élesen a társadalmi és gazdasági problémáktól. A munkanélküliség kiterjedése, a még dolgozók feszített munkatempója rendkívül nagymértékben befolyásolja a gyermekek, családok helyzetét és megélhetését. Meglazultak a családon belüli kötelékek és nagyfokú beszédtelenség jellemző a családok zömére. A Családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára nyújtott szolgáltatás, a krízishelyzet megszüntetése valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából. A Családsegítő Központ forgalmi adatai: Éves forgalom a kapcsolatfelvételek száma szerint: 2574

23 A szolgáltatást igénybevevők száma gazdasági aktivitás szerint: Sorsz. Gazdasági aktivitás fő Társult települések 1 Aktív kereső Álláskereső Inaktív kereső Ebből nyugdíjas Eltartott Ebből: gyermek-, és fiatalkorú 2 2 Összes A szolgáltatást igénybe vevők hozott problémái: sorsz. A probléma tipusa Esetek száma Társult telep. 1 Életviteli Családi-kapcsolatai Családon belüli bántalmazás Lelki-mentális Gyermeknevelési Anyagi Foglalkoztatással kapcsolatos Egészségkárosodás következményei Ügyintézési nehézségben segítségkérés Információhiány Egyéb: hátrányos helyzetű tanulók korrepetálás 56 - Összesen:

24 Több probléma együttes előfordulása Krízishelyzet A családsegítő esetkezelések jellege: Sorsz. Az esetkezelés jellege Esetkezelésben részt vettek száma 1 Szociális, mentális esetkezelés ebből információ ügyintézés 49 4 Segítő beszélgetés 59 5 tanácsadás továbbirányítás 42 7 Pszichológiai esetkezelés 49 8 ebből tanácsadás 10 9 konzultáció 8 10 terápia Jogi esetkezelés ebből tanácsadás 34 Egyéb szolgáltatótevékenység: Sorsz. A tevékenység jellege Egyének száma Érintett családok száma 1 Szolgáltatások közvetítése és nyújtása Dologi javak közvetítése és nyújtása Adósságkezelési tanácsadás 99 68

25 III. 3. Bölcsőde 3 Albertirsán a bölcsődei ellátás 1954-ben indult el, először csak idény bölcsődeként, majd 1956-ban egy 20 férőhelyes állandó bölcsődét hoztak létre, válaszként az egyre nagyobb érdeklődésre és a megnövekedett igényekre ben átadták az új, 40 férőhelyes korszerű bölcsődét, amely a lakosság összefogásával épült fel. A 90-es évek első felében a megváltozott társadalmi körülmények következtében a férőhelyek számát 20-ra csökkentették. A csökkentett bölcsődei létszám már nem elégítette ki a város igényeit, nem volt folyamatos a felvétel, az alapellátáson kívül más szolgáltatást nem tudott az intézmény nyújtani. A évben Albertirsa Város Önkormányzata Szülők szeme fénye Albertirsa 21. századi bölcsődéje című pályázatával vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásban részesült, melynek segítségével december 1-jén átadott felújított bölcsődében 20-ról 40 főre növekedett a férőhelyek száma. Az intézmény december 8-tól fogadta a gyerekeket- szülővel történő fokozatos beszoktatás szerint. Jelenleg a bölcsődébe felvett gyerekek száma: 50 fő. A bölcsőde kihasználtsága a beszoktatás és a betegségek lezajlása után fokozatosan emelkedett: január 66% február 75% március 99% novemberben felvett gyermekek száma 42 fő volt, és tavaszán még 10 fő érkezett az intézménybe. A 2012/2013-as nevelési évre jelentkezők száma jelenleg 25 fő. Az intézményben dolgozók létszáma az alábbiak szerint alakul: Dolgozói létszám: 13 fő Ebből intézményvezető gyermeknevelő technikai személyzet 1 fő 9 fő 3 fő 3 Az intézményvezető beszámolója alapján

26 A bölcsődében 1 fő SNI gyermeket gondoznak, 1 gyermeket szociális helyzetére való tekintettel a gyermekorvos és a védőnő javaslatára vettek fel. A gyerekek a téli hónapokban a sószobát és a tornaszobát rendszeresen igénybe veszik. A sószoba jótékony használatát a város lakói számára is lehetővé tette az intézmény. A évtől az intézmény végzi a korai fejlesztés és felkésztés tevékenységet. A év második felében pszichológus foglalkoztatását (megbízási szerződéssel) is tervezik. A bölcsődei férőhely elegendő, a helyi igényeket kielégíti. III.4. Óvoda 4 Az óvoda az első nevelési és oktatási szint, ahol a gyermekek először kerülnek közösségbe, tanulhatják és kialakíthatják azt a szokásrendszert és önkiszolgálási formákat, melyek egész oktatási időszakukra elkísérik. Itt alapozódhatnak meg azok a készségek, melyek nélkül az iskolai előmenetel bicegősre sikeredik, sok esetben teljes tanulási kudarcot eredményezve. Albertirsa területén jelenleg 3 óvoda működik egy önkormányzati, és két egyházi. Önkormányzati óvodák: Az önkormányzati óvoda a város négy különböző pontján várja a gyermekeket: Napsugár Óvoda Pesti út 29. (székhely) Tündérkert Óvoda, Luther u. 10 Mazsola Óvoda Dózsa Gy. u. 11. Nyitnikék Óvoda Ady E. u. 25. Az óvodában a feladatellátás megfelelő színvonalon zajlik. Az óvodapedagógusok munkája azonban évről évre nehezedik, egyrészt a túlzott adminisztráció, másrészt az egyre gyakoribbá váló nevelési problémák miatt. A gyermekek fejlődését, viselkedését, értékrendjét a család határozza meg, így sok 4 Óvodavezető beszámolója alapján

27 esetben a legalapvetőbb szokásokkal (orrfújás, szalvétahasználat, WC használat) az óvodában találkozik először a gyermek. Első évben a nevelők energiájuk nagy részét ezek elsajátíttatására fordítják, mivel egyes családokban ezek nem kapnak megerősítést. Más esetben sem történik meg a családban a példamutatás, ami az óvodai életben szintén nehézséget okoz. A gyermekek szétszórtak, túlmozgásosak, nyugtalanok. Az önkormányzati óvoda minden telephelyén ifjúságvédelmi felelős működik. Feladata a veszélyeztetett helyzetben lévő gyermekek felismerése, a veszélyeztetettség jelzése a megfelelő intézményeknek, az életvezetési problémákkal küzdő családok segítése, megfelelő szakemberhez irányítása. A gyermekvédelmi felelősök az adott nevelési év elején elkészítik a gyermekvédelmi tervet a gyermekcsoportokhoz igazítva. Évente felmérést készítenek a gyermekek családi helyzetéről, vizsgálják a veszélyeztetettség okait. A problémával küzdő gyermekek szüleit próbálják együttműködésre ösztönözni, megnyerni, bevonni az óvodai életbe. Erre a családlátogatások, fogadóórák, személyes beszélgetések alkalmával nyílik lehetőség. Az óvodába érkező gyermekek közül egyre több a problémás, nehezen kezelhető, hátrányos helyzetű, illetve veszélyeztetett. Ezek okai a szociális, kulturális és egyéb ok miatti hátrányok, illetve nevelési problémák. A gyermekvédelmi felelősök 2010/2011. nevelési évről készült beszámolójából kiolvashatók a tavalyi év legjellemzőbb problémái, továbbá azok a nehézségek, amelyekkel a gyermekvédelmi felelősöknek (és a többi óvónőnek) munkájuk során szembe kell nézniük: Napsugár Óvoda N. E. és G. ZS. : A tanév elég döcögősen kezdődött, nagyon sokat hiányoztak. Jegyzői felszólítás és a családsegítő bevonásával sikerült megoldani, hogy tanyagondnok szállítsa a gyermekeket, így rendszeresen járnak óvodába. A tanév végére a szülővel, nagyszülővel is javultak a kapcsolattartás feltételei. CS. L.: A gyermek a tanévet óvodánkban kezdte el, de a tanév folyamán, az anyuka alkohol betegsége miatt, az apukánál, Pilisen lett elhelyezve, itt folytatta az óvodát. H. K.: A kislány nagyon sokszor ápolatlanul jött óvodába. Rendszeres problémát okozott nála a fejtetvesség. Először az anyukával próbáltunk beszélni, majd bevontuk a védőnői hálózatot is. A családsegítőnél is jeleztük az esetet. Közösen próbáltuk tanácsokkal, irtószerrel ellátni a családot, de sajnos legtöbbször eredménytelenül. Tudomásunk szerint elindítják náluk a védelembe vétel folyamatát. Tündérkert Óvoda A Tündérkert Óvodában 48 gyermek jár, ebből 22 fő, majdnem a gyermeklétszám fele rendszeres támogatásban részesül hátrányos helyzete miatt.

28 L. B.: Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, óvodáztatási támogatásban részesül. Családi körülményeit tekintve veszélyeztetett gyermek. Az édesanya egyedül neveli gyermekét. A tavalyi évben új helyre költöztek, messze az óvodától. A lakás körülmények nagyon sok kívánnivalót hagynak maguk után. Nincs sem meleg víz, se áram a házban. Ennek ellenére a kislány ruházata mindig tiszta, mosott. A gyermek külseje is ápolt. A legnagyobb problémát a gyermek fején hemzsegő bogarak okozzák. Hetente többször is átnézzük a gyermek fejét és minden alkalommal találunk serkét vagy élő bogarat. Felkerestük az óvoda védőnőjét, aki tetűirtószert adott. Ezt oda adtuk az anyának, de nem változott a helyzet. Az óvodában több alkalommal is lekezeltük a gyermek fejét. Ágyneműjét, ruháját átmostuk kivasaltuk. Az idei évben is rendszeresen jár óvodába, hiányzását a szülő előre bejelenti, vagy orvosi igazolással igazolja. P. B. és P. Zs. : Hátrányos helyzetű és veszélyeztetett ikerpár. A szülők együtt nevelik gyermekeiket. A lakás körülmények itt is kívánni valót hagynak maguk után. A szobákban nincs padlózat csak föld. A helységekbe nem lehet belépni, mert a családsegítőtől és más helyekről kapott ruhák a földön hevernek szanaszét, kisebb nagyobb kupacokban. A gyerekek reggelente onnan túrják ki, amit föl akarnak venni. Ruházatuk ezért sokszor piszkos, állott szagú. Reggelente koszos arccal, testtel jelennek meg. Első dolgunk, hogy a mosdóba küldjük őket egy alapos tisztálkodásra, de sajnos ettől még nagyon kellemetlen marad a szaguk. A hajuk is mindig kócos érkezéskor, ezt is megfésüljük reggelente. Sajnos több alkalommal serkék és/vagy bogarak voltak a hajukban. Haza adtunk nekik tetűirtószert, így ez a probléma megoldódott, de továbbra is minden héten ellenőrizzük a fejüket. Az óvodába és a készségfejlesztő foglalkozásokra rendszeresen járnak, a logopédiai foglalkozásokon nem, vagy csak ritkán vesznek részt. T. P.: Hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermek. Ceglédről költöztek át a nyár végén városunkba. Szeptembertől jár óvodába. A szülők együtt élnek, nagycsaládosok. Az édesanya és az édesapa kapcsolata nagyon megromlott, folyton veszekszenek. Az édesanya folyton panaszkodik és nyugtatózza magát. Gyerekére kevés figyelmet fordít. A kisfiú nagyon ragaszkodó és szeretetéhes. Óvodánkban minden nap ápolt külsővel és rendezett ruházattal érkezik. Mindig nagyon éhes, és ő ül le elsők között étkezni. Mindenből duplát eszik, ennek ellenére csont sovány kisfiú. Az év során az édesapa el akart menni a gyermekkel az anyától, régen már volt, hogy a gyermek felügyelete kizárólag az apa joga volt. Az óvodai nevelésben és programokon rendszeresen részt vesznek. Hiányzását minden esetben orvosi igazolással igazolják. A szülők viszont nem hordják el sem készségfejlesztésre, sem beszédfejlesztésre a gyermeküket. A gyermek nagycsoportos kora ellenére még egy évig az óvodában marad. Nyitnikék Óvoda M. B.: Tisztán, rendesen és rendszeresen jár az óvodába. Óvodáztatási támogatásban részesül. Az óvodai ünnepségeken gátlásossága miatt nem vesz részt. Folyamatosan foglalkozik vele fejlesztőpedagógus. Ősszel a nagycsoportot ismétli. K. G. : Az édesanya egyedül neveli két testvérével együtt. Rendszeresen, tisztán, rendesen érkezik az óvodába. Óvodáztatási támogatásban részesül. Ősszel az ált. iskola első osztályát kezdi.

29 M. V. /veszélyeztetett/: Nevelőszülők nevelik, de folyamatban van az örökbefogadása. A kislány kiegyensúlyozott, tiszta, rendes megjelenésű. Fejlesztőpedagógus foglalkozik vele. Ősszel iskolás lesz. Sz. B. /veszélyeztetett/: Nevelőszüléknél él. Azonban jelenleg a nevelő apa nem él a családdal. Nagyon nehéz otthoni és anyagi körülmények között, ingerszegény környezetben él. Fejlesztőpedagógus foglalkozik vele. Ősszel iskolás lesz. L. M. /veszélyeztetett/: Az év folyamán rendszeres járt óvodába. Megjelenése nem mindig kifogástalan. Az otthoni körülmények /komfortnélküliség/ még mindig rosszak. A szülők /idős édesapa, fiatal édesanya/ az óvodával együttműködnek, várják a tanácsot. Fejlesztőpedagógus foglalkozik vele. D. G.: Az év folyamán eléggé hányatott életet élt a csonka család, folyton költözködtek, ha az anya munkát talált. Jelenleg visszaköltöztek településünkre. Az édesanya külföldön talált munkát. Így a kisfiú és testvére nevelése főleg a nagymamára hárul. Segít az apuka is. Az óvodai életbe nehezen illeszkedett be a folyamatos elköltözés miatt. Fejlesztő pedagógus foglalkozik vele, ősszel iskolás lesz. H. L.: Látszólag rendezett, teljes családban nevelkedik. Aránylag jó anyagi körülmények között. De a családi életük koránt sem kiegyensúlyozott. Az édesanya életvitele sajnos nem megfelelő. Volt már olyan hogy az édesapára hagyta a négy kiskorú gyermeket. Idén januárban az önkormányzat jegyzője óvodánkat felkérte, hogy nyolc napon belül védelembe vétel ügye miatt pedagógiai véleményt adjon. A család jelenleg együtt él. Az édesapa gondoskodik gyermekeiről. Rendszeresen érdeklődik a fiúról, tanácsokat kér. Az édesanya is jár a gyermekért az óvodába. A kisfiú nagyon ragaszkodik mindkét szülőjéhez. Mazsola Óvoda B. E.: A kislány rendszeresen jár óvodába. Otthon is rendesen eszik és tiszta ruhába jár. Az anyuka hordja fejlesztésre és logopédiára is. Igyekszik minden szülői kötelességét teljesíteni. A szülő gyakran kér segítséget, tanácsot, amit igyekszik megfogadni. Észrevételeinket, tanácsainkat, amennyire tudja teljesíti. K. Z. és K. R.: A testvérpár óvodáztatási támogatásban részesül. A nagyfiú sokat fejlődött, és a kisebbik is nagyon ügyes az idei évben. Anyukájuk dolgozik és rendszeresen hordja a fiúkat óvodába. Ügyel a tiszta ruhára és igyekszik új ruhákat, játékokat is biztosítani. A fiúk nagyon erősen kötődnek az anyukájukhoz és a kistesójukhoz is. Rendszeresen érdeklődik az édesanya a fiúkról és igyekszik minden tanácsunkat megfogadni. T. K.: A kisfiú rendszeresen jár óvodába, és óvodáztatási támogatásban is részesül. A családsegítővel folyamatosan tartjuk a kapcsolatot. Sajnos az apuka ismét börtönbe került, ami a kisfiút megzavarta kicsit. Anyuka többé kevésbé ügyel a tisztaságra és a tiszta ruhára is. A gyermek fején bogarat találtunk, amit a szülők a tőlünk kapott szerrel szépen rendbe tettek.

30 Óvodák Gyermeklétszám Hátrányos helyzetűek Halmozottan hátrányos helyzetűek 3 vagy több gyermekes családból érkezők Veszélyeztetett gyermekek SNI Napsugár Mazsola Tündérkert Nyitnikék Összesen % 100% 37,3% 6,0% 26,4% 3,4% 0,4% III.5. Tessedik Sámuel Általános Iskola Az iskolában dolgozó gyermekvédelmi felelősök, mint a pedagógiai munkát közvetlenül segítő szakemberek, híd szerepet töltenek be az oktatási és szociális szféra között. a gyermekvédelmi jelzőrendszer részeként szoros kapcsolatuk van a gyermekjóléti szolgálattal és a családsegítő központtal. Az általános iskolában a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat két egy alsó- és egy felső tagozaton dolgozó pedagógus látja el. Az iskola napközi ellátását 2011-ben 117 gyermek vette igénybe. Az alábbiakban a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök beszámolóját ismertetem:

31 Alsó tagozat Ebben a tanévben jellemző problémákról nem beszélhetünk. Míg az elmúlt évek vezető nehézsége a sorozatos igazolatlan hiányzás volt, idén egyedi esetekről számolhatok be. Első helyen egy szexuális zaklatásnak tűnő esetet kell említenem, melynek kivizsgálásához a családgondozó és az iskola védőnőjének segítségét kellett kérnem. Hónapokon keresztül tartott kifogásolható kapcsolatot- az édesanya tudtával- az egyik negyedik osztályos lány tanulónk a család barátjával. A visszajelzés alapján a zaklatás ténye nem igazolódott be, a tanulót fokozottan ellenőrizzük. Második helyen egy lopást követő igazolatlan hiányzás sorozatot kell említenem, mely az esetjelzés után megoldódott. A családgondozó figyelmeztetése után a negyedikes tanuló rendszeresen jár iskolába. Ennél nehezebb helyzetben vagyunk egy elsős kislány édesanyjával, aki többszöri figyelmeztetés után sem hajlandó gyermekét iskolába járatni. Az igazolatlan hiányzások száma elérte az ötvenet, így az osztályfőnök feljelentette a szülőt a jegyzőnél. Két esetben kellett elhanyagolás miatt jeleznem, mindkét alkalommal gondozásban lévő család gyermekére kellett felhívni a Családsegítő Szolgálat figyelmét. Az egyik esetben az apa agressziója, míg a másik esetben megfelelő ruházat hiánya és felszerelés hánya okozott gondot. Mindkét tanulóra jellemző az alultápláltság is. Két esetben kérte segítségemet egy harmadikos osztályfőnökünk, mert az egyik tanulójának édesanyja nem volt hajlandó hivatalos lépést tenni azért, hogy gyermeke napközis ellátásban részesülhessen. A család anyagi helyzete nem teszi lehetővé, hogy teljes összeget fizessen az étkezésért, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban nem részesülnek. Az ellátásra mind az étkezés, mind a tanulás szempontjából nagy szükség lenne. Több alkalommal beszéltem személyesen az édesanyával. Ekkor derült ki, hogy az édesapa tartózkodási helye ismeretlen, így az anya nem tudja megszerezni a hivatalos papírokat. Problémája megoldására a Gyámhatósággal közösen keresünk megoldást. Rendszeresen tartom a kapcsolatot a Családsegítő Szolgálat munkatársaival. Minden kedden megbeszélést tartunk az aktuális problémákról és az előző héten jelzett esetek megoldására tett intézkedésekről. Felső tagozat A tanévben az év eleji felmérés alapján, a felső tagozaton 96 tanuló részesül gyermekvédelmi támogatásban.

32 Ezen tanulók közül a halmozottan hátrányos helyzetű 30 fő. Magántanuló 13 fő. Szeptember hónap folyamán a legtöbb problémát a magántanulók rendezetlen évkezdése adta. Szinte valamennyi családnál látogatást tettem, sok esetben többször is. Segítettem megírni a magántanulói kérelmeket. Sok problémát okozott az év folyamán néhány tanuló rendszeres hiányzása- főképp az igazolatlan hiányzás. Volt, akit sikerült meggyőzni az iskolába járás fontosságáról, volt aki ezek után is rendszeresen hiányzott. Ha 1-2 napot jött is, utána megint nem (betegségre, családi okokra hivatkozva). Néhány családhoz hetente többször kilátogattam a siker érdekében. Volt és van, akinek a magaviselete elfogadhatatlan, durva, agresszív, csúnyán beszél, házi feladatait rendszeresen nem készíti el, felszerelése hiányos. Ezeket a családokat is rendszeresen látogatom. Több esetben az osztályfőnökkel együtt mentünk és beszéltük meg a teendőket. A családoknál tapasztaltakat megbeszéltem a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival, akikkel folyamatosan tájékoztatjuk egymást a felmerülő problémákról és a megoldás lehetőségeiről. Ezek a családok többnyire nehéz anyagi körülmények között élnek, de más egyéb problémákkal is küzdenek (a szülők elváltak, munkanélküliek, az apa külföldön dolgozik, vagy börtönben van, stb.). Az osztályfőnökök az igazolatlan hiányzásokat rendszeresen jelzik a szülő, a Gyermekjóléti Szolgálat és a Polgármesteri Hivatal felé. Ezeknek az intézkedéseknek sok esetben van foganatja és a szülő rendszeresen járatja a gyermeket az iskolába. Sajnos vannak olyan esetek, amikor ez csak részben, vagy egyáltalán nem hoz eredményt. A védőnő vizsgálja és szűri a gyerekeket. Idén is nagy gondot okoz a tetű. Van olyan tanulónk, aki sajnos folyamatosan tetves. A védőnő rendszeres kezelése ellenére sem lehet kiirtani. A szülővel is beszéltem erről. Együttműködőnek tűnt, viszont nem lett eredménye. Egy 7. osztályos fiú rühes volt. Mivel ez fertőző betegség, a tanuló nem járt iskolába hosszú ideig. Olyan súlyos volt a fertőzése, hogy kórházba is került. Látogatást tettem a családnál és olyan higiéniai állapotokat találtam, amit jeleztem a gyermekjóléti felé. Folyamatosan figyeltem a gyvt-s papírok lejárati határidejét és kértem a szülőt, hogy időben hosszabbíttassa meg. Más egyéb probléma is előfordul, főképp 7. és 8. évfolyamon. (dohányzás, alkoholfogyasztás gyanúja- iskolán kívül hétvégeken-, verekedés) Az internet nem megfelelő célra történő használata, az ott mindenki által olvasható vélemények és azok következményei is begyűrűznek az iskolába. Ebből adódóan is vannak problémák. Ezeket a gyermekjólétis kollégákkal folyamatosan megbeszélem. A társadalomban jól megfigyelhető negatív jelenségek, tendenciák (családi nevelés válsága, válások magas száma, devianciák) miatt egyre nagyobb szerepe van az iskolai gyermekvédelemnek.

Beszámoló. Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló. Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról Város Polgármestere és Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

Békés Város Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére

Békés Város Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96. (6) bekezdése

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben)

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Képviselő-testületének 2014. május 29. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre. Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s Dorog Város Képviselő-testületének 2016.április 29-i ülésére

Részletesebben

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Szám: 80.470-11/2014/IHO

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Szám: 80.470-11/2014/IHO Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 80.470-11/2014/IHO Jegyzőkönyv Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 22-én, a Szerencsi Polgármesteri Hivatal II. emeleti

Részletesebben

2012. február 23-án (csütörtök) 16 órakor

2012. február 23-án (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 23-án (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre ezúton

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendes ülésére

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendes ülésére Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere.../2010.(V.25.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendes ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat gyermekjóléti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése. 9. NAPIREND Ügyiratszám: 4/ 1637/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység

Részletesebben

25. számú JEGYZŐKÖNYV

25. számú JEGYZŐKÖNYV 25. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. november 20. napján 16 órai kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott KÖZMEGHALLGATÁSSAL egybekötött Képviselő-testületi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. május 28-ai ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. május 28-ai ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Nyirád Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 8454 Nyirád, Szabadság utca 3. Tel.: 88/235-001; 88/506-070; fax: 88/235-001 www.nyirad.hu; e-mail: hivatal@nyirad.hu Szőc Ügyiratszám: 87-60/2015.

Részletesebben

Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról. 1 db határozati javaslat

Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról. 1 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/25576-4/2013. Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról Melléklet: 1 db határozati

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2016. május 11. napján tartandó Képviselő-testületi Készítette: Dobrosiné Ladjánszki Tímea intézményi referens ülésre. Tárgy: Átfogó értékelés

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Ikt. szám: 18.577/2013. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásának átfogó értékelése. Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásának átfogó értékelése. Tisztelt Képviselő-testület! SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 4171 Sárrétudvari, Kossuth u. 72. Tel.: 54/474-024 Fax.: 54/474-024/2 E-mail: onko4171@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

gazdasági alpolgármester Iktatószám: 01/21836-19/2014.

gazdasági alpolgármester Iktatószám: 01/21836-19/2014. Előterjesztő: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 01/21836-19/2014. Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és a köznevelési intézményekben nyújtott gyermekétkeztetés

Részletesebben

NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉRŐL

NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉRŐL NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉRŐL (Egységes szerkezetben a 15/2015. (VII.2.) önkormányzati rendelettel.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 108/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Értékelés Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 A RENDSZERES ÉS RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSBAN VALÓ RÉSZESÍTÉS FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST

Részletesebben

8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S Z T É S

8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S Z T É S Berhida Városi Önkormányzat Családsegítő Központ J e g y z ő j e V e z e t ő j e 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti szolgáltatások

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z

Részletesebben

Kálmán Tibor sportreferens Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Kálmán Tibor sportreferens Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2008. évi ellátásának átfogó értékelése Elıkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı Tárnok Lászlóné aljegyzı Bimbó Mária gyámhivatali ügyintézı

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 2 Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Beszámoló a Képviselő-testület 2016. május 26- i ülésére

Beszámoló a Képviselő-testület 2016. május 26- i ülésére Beszámoló a Képviselő-testület 2016. május 26- i ülésére Beszámoló a 2015. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról A gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2015. évi beszámoló elkészítésre került,

Részletesebben

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003. (II. 26.) Ör. számú rendelete

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003. (II. 26.) Ör. számú rendelete Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003. (II. 26.) Ör. számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (egységes szerkezetben) I. rész Mátramindszent község Önkormányzatának

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

ALPOLGÁRMESTER. BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Összeállította: Fatérné Rothbart Mária Gyámügyi Iroda, irodavezető Juhászné Végi Edit

Részletesebben

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Galambok Község Önkormányzata Képviselőtestülete 15/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásról

Galambok Község Önkormányzata Képviselőtestülete 15/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásról Galambok Község Önkormányzata Képviselőtestülete 15/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásról Galambok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL, A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL (Módosításokkal egységes

Részletesebben

BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.

BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves. BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Dozmat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására

Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására Ózd, 2012. május 17. Előterjesztő : Ózd Város Önkormányzatának Jegyzője

Részletesebben

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009.

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. TARTALOM JEGYZÉK Bevezető 1 1. A koncepció elvi alapjai 1 1.1. Jövőkép megfogalmazása 3 1.2. Alapelvek megfogalmazása

Részletesebben

K I V O N A T. Beszámoló a Komló Város Önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

K I V O N A T. Beszámoló a Komló Város Önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről K I V O N A T a képviselő-testület 2015. május 7-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 45/2015. (V.7.) sz. határozata Beszámoló a Komló Város Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORM ÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK JEGYZİJÉTİL 3950 SÁROSPATAK, KOSSUTH U. 44. TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselı-testületnek - a gyermekjóléti

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Atkár Község

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Újfehértó Város Önkormányzatának

Részletesebben

K I V O N A T. Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

K I V O N A T. Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről K I V O N A T a képviselő-testület 2014. május 15-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2014. (V.15.) sz. határozata Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Munkahelyteremtési Bizottság elnöke Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály. Ózd, 2015. szeptember 24.

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Munkahelyteremtési Bizottság elnöke Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály. Ózd, 2015. szeptember 24. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /... (.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 4/2015. Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Munkahelyteremtési

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Ináncs Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Ináncs Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Ináncs Község Önkormányzata 2016. Türr István Képző és Kutató

Részletesebben

GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II.

GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II. dr. Katonáné dr. Pehr Erika PTE-ÁJK c. egyetemi docens GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II. Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. OKTÓBER 15. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi,

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2597/2012.

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2597/2012. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2597/2012. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben

Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat étkezés esetén ellátási napra vetítve kell megállapítani.

Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat étkezés esetén ellátási napra vetítve kell megállapítani. 3. napirend Fülöp Községi Önkormányzat Polgármesterétől 4266 Fülöp, Arany János út 19. Tel. 06 52 208 491 E-mail: fulop.polgarmester@gmail.com ELŐTERJESZTÉS Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testület

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. május 21-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2014. május 21-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Újfehértó Város Önkormányzatának

Részletesebben

Javaslat. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére

Javaslat. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-79 / 2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! Javaslat a 2011. évi gyermekjóléti

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009. (IV.30.), 17/2010. (XII.17.), 7/2011. (IV.1.), 12/2011. (V.19.), 16/2011. (X.19.), 21/2011. (XII.2.), 6/2012. (III.22.), 20/2012 (XII.21.)

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya Gyömrő Város Önkormányzatának 8/2009. (II. 24.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Biatorbágyi

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 9-14/2015. (II. 27.) számú határozatok. d. rendeletek:

Részletesebben

Koppányszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) számú rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról

Koppányszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) számú rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról Koppányszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Koppányszántó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szám: /2007. Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes: Előkészítő: Váradi Gézáné intézményvető. Dr. Tárnoki Richárd jegyző ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26. ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK 1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján

Részletesebben

Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (I. 13.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (I. 13.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (I. 13.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Verőce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-23618-2/2008. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-23618-2/2008. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes. Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-23618-2/2008. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 233/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T:

T Á R G Y S O R O Z A T: 7-10/2012. NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. május 24-én megtartott rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozata 42/2012.(V.24.) számtól 44/2012.(IV.24.)

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET

ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET a gyermekvédelmi és ifjúsági támogatások rendszeréről szóló 26/2003. (X. 21.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelet módosítására

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 9/2011.(V.04.)

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Nagyhajmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.27.) és a 9/2015. (XI.25.) rendeletével módosított 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. november 11-i nyilvános ülésére. Szántói Imre polgármester. Dr. Gelencsér Ottó jegyző

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. november 11-i nyilvános ülésére. Szántói Imre polgármester. Dr. Gelencsér Ottó jegyző 3. NAPIREND Ügyiratszám 1/150-44/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. november 11-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Előterjesztést látta: A szociális tűzifa támogatás helyi

Részletesebben

4. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 116/2015.

4. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 116/2015. ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 116/2015. Tárgy: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat szociális étkeztetés szakmai programjának jóváhagyása Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester Előadó

Részletesebben

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások. (1) A személyes gondoskodás magába foglalja a szociális alapszolgáltatásokat.

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások. (1) A személyes gondoskodás magába foglalja a szociális alapszolgáltatásokat. Borsodnádasd Város Önkormányzatának 7/2009.(III.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Borsodnádasd Város

Részletesebben

M e g h í v ó. 2013. február 14-én (csütörtök) 17 órára

M e g h í v ó. 2013. február 14-én (csütörtök) 17 órára A 2013. február 14-i rendes képviselő-testületi ülés előterjesztései Tisztelt Képviselő-testület! M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testület 7/2010.(X. 28.) számú rendelete (SZMSZ) 8. (1)

Részletesebben

Kistelek, 2015. szeptember

Kistelek, 2015. szeptember A Területi együttműködést segítő programok kialakítása Kistelek Város Önkormányzatánál című ÁROP-1.A.3-2014-2014-0108 azonosító számú projekttel kapcsolatos jogszabályok összegyűjtése, valamint a főbb

Részletesebben

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2011. (X..) rendelet-tervezete. a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2011. (X..) rendelet-tervezete. a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2011. (X..) rendelet-tervezete a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2009. március 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2009. március 26-i ülésére Gödöllő Város Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2009. március 26-i ülésére Tárgy: Javaslat a szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 54/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelete. 1. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 54/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelete. 1. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 54/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó egyes feladatok végrehajtásáról

Részletesebben

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö 1. oldal 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. szeptember 16-i ülése 10. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. szeptember 16-i ülése 10. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. szeptember 16-i ülése 10. számú napirendi pontja Javaslat Tengelic Község szociális szolgáltatástervezési koncepciójának jóváhagyására Előadó:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL MISKOLC

BESZÁMOLÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL MISKOLC II. Határozati javaslat melléklete BESZÁMOLÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL MISKOLC 1. Bevezetés A gyermekek védelméről és a

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA (2015. január 01-2016. december 31. közötti időszakra vonatkozólag)

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA (2015. január 01-2016. december 31. közötti időszakra vonatkozólag) 1 (Tervezett verzió!) PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA (2015. január 01-2016. december 31. közötti időszakra vonatkozólag) Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. szeptember 14-én (szerda) 16 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. szeptember 14-én (szerda) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 14-én (szerda) 16 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre

Részletesebben

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Hévízgyörk Község Önkormányzat képviselő-testületének a 13/2015. (XII.02.) önkormányzati rendelettel, és a 12/2015.(X.28.)önkormányzati rendelettel módosított 1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! B E S Z Á M O L Ó a Szécsény - Kistérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi munkájáról, a Városi Gyámhivatal munkájáról és a jegyző gyámhatósági hatáskörben végzett feladatairól Készült:

Részletesebben

(3) Az ellátás részletekben való megtérítése akkor engedélyezhető, ha a megtérítésre. összegének a 150%-át nem haladja meg.

(3) Az ellátás részletekben való megtérítése akkor engedélyezhető, ha a megtérítésre. összegének a 150%-át nem haladja meg. Annavölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a gyermekek védelméről Annavölgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

37/2009. (XII.11.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

37/2009. (XII.11.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sajókápolna Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2009. (XII.11.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sajókápolna Község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. március 26-án tartandó ülésének 1. számú - A szociális, pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

Hk-2010-03-18 Változat: 1. Sorszám: 5. HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület 2010. március 18-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Hk-2010-03-18 Változat: 1. Sorszám: 5. HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület 2010. március 18-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete Hk-2010-03-18 Változat: 1. Sorszám: 5 HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület 2010. március 18-án megtartott üléséről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló 30/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Horváth László képviselő,

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a szociális tűzelőanyag-támogatás helyi szabályainak meghatározására. Rendeletalkotás

Tárgy: Javaslat a szociális tűzelőanyag-támogatás helyi szabályainak meghatározására. Rendeletalkotás ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. DECEMBER 15-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1321-3/2014./V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I I. NAP IR E N D Tárgy: Javaslat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. december 9-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. december 9-i nyilvános ülésére 14.NAPIREND Ügyiratszám: 4/3181/2011. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2011. december 9-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A felsőoktatási intézményekben tanuló, szociálisan

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

B a r l a h i d a. Pálfi László alpolgármester Péteri Zsolt Péter települési képviselők. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Antal Jenőné jegyzőkönyvvezető

B a r l a h i d a. Pálfi László alpolgármester Péteri Zsolt Péter települési képviselők. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Antal Jenőné jegyzőkönyvvezető J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Az ülés helye: Jelen vannak: Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 18-án 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Makó Város Egyesített Népjóléti Intézmény Makó Városi Gyámhivatal J e g y z ő j é t ő l vezetőjétől vezetőjétől I. 2-72/2008. T á j é k o z t a t ó az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata

Rábapatona Község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata Rábapatona Község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata A szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 92. (3) bekezdésében úgy rendelkezik,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

önkormányzati rendelete

önkormányzati rendelete T E R V E Z E T CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2013. (.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és azok igénybevételéről szóló 10/2011.

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a szociális ellátásokról

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a szociális ellátásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális ügyekért és Társadalmi felzárkóztatásért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Részletesebben

8.. Önkormányzati segély

8.. Önkormányzati segély Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli ellátásokról szóló 4/2010. (II. 16.) önkormányzati

Részletesebben

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085.

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085. Az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085. számú Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése című projektet érintő jogszabályi keretek összefoglalása

Részletesebben