Tisztelt Képviselő-testület!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Képviselő-testület!"

Átírás

1 Makó Város Egyesített Népjóléti Intézmény Makó Városi Gyámhivatal J e g y z ő j é t ő l vezetőjétől vezetőjétől I. 2-72/2008. T á j é k o z t a t ó az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete M a k ó Tisztelt Képviselő-testület! A helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásról a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 96. (6) bekezdésében meghatározott feladata alapján évente átfogó értékelést készít, melynek tartalmi kritériumait a 149/1997. (IX.10.) Korm. 10. melléklete határozza meg. A Gyermekvédelmi törvény célja és alapelvei: Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló évi LXIV. törvényben, továbbá a Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott gyermeki jogok érvényre juttatása érdekében, a házasságról, a családról és a gyámságról szóló évi IV. törvénnyel, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvénnyel összhangban megalkotta a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényt. A jogszabály célja, hogy alapvető szabályokat állapítson meg, melyek alapján az állam, a helyi önkormányzatok és a gyermekek védelmét ellátó természetes és jogi személyek, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel segítséget nyújtanak a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez, illetve gondoskodnak a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről. A gyermekek védelmét ellátó szervek e törvény alkalmazása során a gyermek mindenek felett álló érdekét figyelembe véve, törvényben elismert jogait biztosítva járnak el, együttműködnek a családdal, elősegítik a gyermek családban történő neveltetését. A gyermekvédelem rendszere: A gyermekek védelmét a pénzbeli ellátások, a személyes gondoskodást nyújtó alap-és szakellátások, a hatósági intézkedések, a javítóintézeti nevelésre utalt, illetve előzetes letartóztatásba helyezett fiatalkorúak intézeti ellátása, és a fiatalkorúak pártfogó felügyelete jelenti. A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat. A feladatok megoszlását, az egyes ellátásokat és a hatósági intézkedéseket a tájékoztató 1. számú melléklete összefoglalóan tartalmazza. Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésénél át kell tekinteni a település demográfiai mutatóit, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. A lakónépesség számának és korcsoportonkénti megoszlásának alakulását a 2. és 3. sz. mellékletben található táblázatok mutatják. A tájékoztató készítésekor a január 1-jei adatok álltak a rendelkezésünkre. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatait az Egyesített Népjóléti Intézmény útján biztosítja, a hatósági jogköröket a jegyző és a Városi Gyámhivatal gyakorolja. 1

2 I. Az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátások: A pénzbeli ellátások és a gyermekvédelmi alapellátások célja a családok szociális helyzetének és nevelési-gondozási funkciójának megerősítése, a gyermek helyes irányú fejlődésének elősegítése. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: A rendszeres gyermekvédelmi támogatást január 01-jétől a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény váltotta fel. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak egyedülálló szülő esetében, azok a személyek, akiknek a családban az egy főre jutó havi jövedelmük nem haladta meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 130%-át, azaz 2007-ben a ,- forintot (2008- ban ,- forint). Családban élők esetében az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 120%-át nem haladhatta meg, azaz a ,- forintot (2008-ban a ,- forint). E szerint az a gyermek, akinek szociális helyzete alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát igazolják, bölcsődében, óvodában az étkezéshez normatív kedvezményt, évi kétszer egyszeri egyösszegű támogatást, 2007-ben kétszer forint volt, valamint külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeket igényelhet, például, ingyenesen kapják a tankönyvet a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: A települési önkormányzat képviselő-testülete a rendeletében meghatározott mértékben rendkívüli gyermekvédelmi támogatást nyújthat, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd. Azokat a gyermekeket, családokat kell rendkívüli támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásáról nem lehet más módon gondoskodni. Rendkívüli támogatásban, ben 1043 gyermek részesült, melyből természetbeni ellátás formájában, tankönyvtámogatásban 948 gyermek, táboroztatásban 39fő, pénzbeli támogatásban pedig 56 fő részesült. II. Gyermekétkeztetés megoldásának módjai A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az alapellátások keretébe tartozó szolgáltatások közül csak az étkeztetésért állapítható meg térítési díj. A gyermekétkeztetés intézmény térítési díját a Képviselő-testület állapítja meg. A bölcsődések, az óvodások és a 1-4. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermekek étkeztetése ingyenes volt 2007-ben azon gyermekek számára, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesültek, továbbá 50 %-ot kellett fizetni azon családoknak, ahol a szülők három vagy több gyermeket, illetve tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek. Az 5-8. évfolyamon tanuló gyermekeknél 50 %-át fizették ki a gyermek étkezése után azok, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesültek, ha a család három vagy több gyermeket nevel, valamint ha tartósan beteg vagy fogyatékos a gyermek. III. Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások Makó Város Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben foglaltaknak megfelelően biztosítja a gyermekjóléti alapellátásokat Makó városában a kisgyermekek nappali ellátása 2 telephelyen 70 férőhelyes bölcsődében biztosított. A gyermekjóléti szolgálat feladatait a családsegítő szolgálaton belül, de önálló szakmai egységként diplomás szociális munkásokkal látja el szeptembertől a Családok Átmeneti Otthona nem csak makói, hanem kistérségi társulásban élő krízishelyzetben lévő családok számára nyújt átmeneti elhelyezést. Az Egyesített Népjóléti Intézmény által nyújtott gyermekjóléti szolgáltatásokban részt vállalnak a körzeti védőnői és az iskola-egészségügyi szolgálat munkatársai is. Gyermekek napközbeni ellátása Bölcsőde A kisgyermekek nappali ellátását biztosító 2 telephelyen működő bölcsőde 70 férőhelyes. A 70 férőhely az utóbbi években kevésnek bizonyult, a feltöltöttség elérte a 140 %-ot, a kihasználtság a 90 %-ot. Felvenni csak azokat a kisgyermekeket tudjuk, akinek mindkét szülője főfoglalkozású munkavállaló, illetve vállalkozó. Nincs lehetőségünk azoknak a gyermekeknek a gondozására, akiknek édesanyja gyesen van. 2

3 A téli hónapokban is igen magas gyermeklétszámmal működtek a csoportok, köszönhetően az egészségvédelemnek, a helyes táplálkozásnak és a szabad levegőn való gyakori tartózkodásnak. A bölcsőde jó színvonalú ellátást biztosít a kisgyermekek számára. Mind a személyi, mind a tárgyi feltételek biztosítottak. Bár a Justh Gyula utcai épület sok kívánni valót hagy maga után, a felszereltsége semmiben sem marad el a Kálvin téri bölcsődéhez képest. Egyre nagyobb az érdeklődés a több év óta működő baba-mama klub előadásai iránt. A szülők sok értékes információra tehetnek szert. Orvosi, gondozónői előadásokat hallgathatnak meg a gyermekek testi, lelki, értelmi, érzelmi fejlődéséről. Évről-évre megrendezzük a kóstolással egybekötött ételbemutatót, a nyílt napot. A szülők részéről is jó a visszajelzés a bölcsődei ellátásról. Gyermekjóléti Szolgálat A Gyermekjóléti Szolgálat munkatársainak prevenciós feladata, hogy segítséget nyújtsanak a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzésében, a családok egységének erősítésében, megőrzésében. A Gyermekjóléti Szolgálat a veszélyeztetett gyermekeket gondozásba, súlyosabb esetben védelembe veszi. Ettől kezdődően a kapcsolattartás már nem esetleges, hanem rendszeressé válik. A szülőnek a családgondozóval együttműködési kötelezettsége van, annak érdekében, hogy gyermeke testi, lelki, értelmi, érzelmi fejlődése a családon belül biztosított legyen. Sajnos ezt az együttműködési készséget egyes szülők esetében nagyon nehéz betartatni. A Gyermekjólét Szolgálat munkatársai kezében semmi eszköz nincs. Ezt a szülők is tudják, ezért a gyermekek hosszú ideig, sokszor évekig történő gondozása is csak ritkán és igen kevés eredménnyel jár. Előfordulhat, és az elmúlt évben is előfordult, hogy a szülő átmenetileg vagy tartósan nem képes, illetve nem akar gondoskodni gyermekéről. Ez esetben a gyermeket az életkorához, egészségi állapotához, és egyéb szükségleteihez igazodó teljes körű ellátást biztosító, átmeneti gondozásban kell részesíteni. Az átmeneti nevelésbe vétel befejeződik, ha a veszélyeztető körülmény megszűnik, a szülő képessé válik gyermeke gondozására, nevelésére. A gondozott családokra jellemző, hogy a problémák halmozottan fordulnak elő életükben. A 2007-es évben a Szolgálatot igénybe vevők legtöbb esetben gyermeknevelési, anyagi problémával kerültek a szakemberek látókörébe. Ezt követi a lakhatással összefüggő problémák gyakori előfordulása, valamint a családi konfliktusok, melyek a legtöbbször egyszerre vannak jelen egy-egy családban ben 103 gyermeket gondoztak a Szolgálat családgondozói alapellátás keretében Védelembe vételre 30 alkalommal került sor, védelembe vételi felülvizsgálat 17 esetben volt. Ideiglenes elhelyezésre 8 alkalommal került sor. A Gyermekjóléti Szolgálat szoros kapcsolatot tart fent a jelzőrendszer tagjaival, az együttműködés a 2007-es évben is hatékony volt. Így különösen az oktatási nevelési intézmények ifjúságvédelmi felelőseitől, a Gyámhatóságtól, a Rendőrségtől, a Védőnői Szolgálattól érkeztek a gyermekek veszélyeztetettségét észlelő jelzések. A Szolgálat keretein belül működik az ingyenes pszichológiai tanácsadás, 2 fő pszichológussal, akik heti 4 délutánon tartanak fogadóórát. A gyermekjogi képviselő Makón minden hónap harmadik szerda délután tart fogadóórát a Béke utca 9. szám alatt. A Gyermekjóléti Szolgálat 2007-ben két alkalommal rendezett szakmaközi megbeszélést, öt esetben hívott össze és bonyolított le esetmegbeszélő konferenciát egy-egy gyermek súlyos problémáinak megoldása érdekében nyarán a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozói 240 gyermeknek 30 napon át osztottak melegíthető készételt, így összesen 7200 konzerv került kiosztásra. A Szolgálat családgondozói elsősorban a több gyermekes, rossz anyagi helyzetben lévő családoknak próbáltak segítséget nyújtani a konzervadománnyal. 3

4 Az Egyesített Népjóléti Intézmény december hónapban segítséget nyújtott a Makó Város Önkormányzata által szervezett Mikulásgyár üzemeltetésében és az összegyűjtött adományok kiosztásában. Ezzel párhuzamosan került lebonyolításra az ENI szokásos karácsonyi adományozása is. Összesen 127 makói család 202 gyermeke számára juttatták el a családgondozók a makói lakosok adományait. 7 karácsonyfát is ajándékoztak a nehéz anyagi helyzetben lévő családoknak. Egy makói vállalkozó jóvoltából a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai 36 darab 2 kg-os kalácsot és 62 darab bejglit jutattak el a rászoruló családokhoz. A Gyermekjóléti Szolgálat családgondozói már 5. éve tartanak iskolai fogadóórát a Makói Oktatási Központ Galamb József Tagintézményében. Az általános iskolák közül a Makói Általános Iskola Almási és a Kertvárosi Tagintézményeiben, valamint a Szent István Egyházi Általános Iskolában is rendszeresek a fogadóórák. Családok Átmeneti Otthona A krízishelyzetbe került családok gyermekeinek nyújt teljes körű ellátást a Családok Átmeneti Otthona, ahová a gyermek édesanyjával költözhet be. A bekerülés legtipikusabb oka lakhatással kapcsolatos, de nem egyszer a családon belüli erőszak volt a beköltözés indoka. A Családok Átmeneti Otthona 2000 novemberében kezdte el működését szeptembere óta a Makói Kistérségből is fogadunk rászoruló családokat ben összesen 12 édesanya és 22 gyermek vette igénybe a Családok Átmeneti Otthonának szolgáltatását. Makóról 5 anya és 7 gyermek A kistérségből: 2 anya és 4 gyermek A megyéből: 3 anya és 6 gyermek Az egyik Szegedről beköltöző édesanya várandósan érkezett a Családok Átmeneti Otthonába. Jelenleg is ott neveli 2 hónapos kislányát. Az ország más megyéiből: 2 anya és 5 gyermek A Családok Átmeneti Otthonában dolgozó szakemberek életvezetési tanácsokkal segítik az édesanyákat mindennapi problémáik megoldásában. Segítik a családi kapcsolatok visszaállítását, a lakhatási probléma megoldását. A családgondozók figyelemmel kísérik a gyermekek iskolai tanulmányait, segítséget nyújtanak a tanulási nehézségek leküzdésében. Különösképpen a vidéki gyermekek iskolába történő beilleszkedése igényel nagy odafigyelést. A védőnők rendszeresen látogatják, és tanácsokkal látják el a várandós és kisgyermekes anyákat. A családok az otthonban jó körülmények között 1 évig tartózkodhatnak. Általában ez az idő elég ahhoz, hogy lakhatásuk valamilyen módon rendeződjön. Az otthon működését évente ellenőrző Közigazgatási Hivatal minden esetben elismeréssel szól az ott folyó szakmai munkáról és azokról a körülményekről, amelyet a lakóknak biztosítunk. Védőnői és Iskola-egészségügyi Szolgálat A gyermekvédelmi munkát nagyon sokban segíti a Védőnői és az Iskola-egészségügyi Szolgálat. Hallatlanul nagy előny, hogy ezek a szolgálatok is az intézmény keretén belül működnek. A védőnők a magzati állapottól figyelemmel kísérik a születendő gyermek fejlődését, az anya egészségi és pszichés állapotát. A veszélyeztetettségre már ebben a korai szakaszban felfigyelnek és jelzéssel élnek a Gyermekjóléti Szolgálat felé. Az újszülöttet az intézményből történő hazabocsátást követő 48 órán belül otthonában meglátogatják. Ezt követően 6 hetes korig hetente, majd havonta rendszeresen látogatják a csecsemőket. A területi védőnők megszervezték a babamasszázs és a szülésre felkészítő tanfolyamot. Változatos programokkal havi rendszerességgel működik a kismama klub. Az Iskola-egészségügyi Szolgálat nagyon fontos szerepet tölt be az általános és középiskolás korú gyermekek egészséges életmódra nevelésében. Egészségnevelési órákon a gyermekek korának megfelelő előadásokkal hívják fel a tanulók figyelmét a dohányzás, alkohol és a drog egészségkárosító hatására. 4

5 Az elmúlt év őszén a Hagymaházban közel 400 középiskolás korú tanuló vett részt a kábítószerről tartott felvilágosító előadáson. Nagy örömünkre szolgált, hogy az iskolák mindegyike biztosította a tanóra keretében történő részvételt. Az Iskola-egészségügyi Szolgálat számtalan olyan egészségügyi programban is részt vesz, amelyeket azt iskolák szerveznek. Gondozzák a veszélyeztetett gyermekeket. Az Iskola- egészségügyi Szolgálat saját internetes lapján számtalan témában ad felvilágosítást a lap olvasóinak. Minden dolgozó önálló címmel rendelkezik, amelyen intim kérdéseket is feltehetnek a diákok, név nélkül. Ez a forma felbátorítja a kérdezőket. Amit teszünk, és tenni tudunk nem elég ahhoz, hogy a fiatalokat megóvjuk az őket fenyegető veszélyektől. Évről-évre megpróbálunk újabb lehetőséget biztosítani, hogy egészségi, lelki problémájukkal szakemberhez tudjanak fordulni. Ezt szolgálják a fogadóórák, amelyet az Iskolaegészségügyi Szolgálat és a Gyermekjóléti Szolgálat közösen tart. IV. Védelembe vétel A védelembe vétel a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében tett hatósági intézkedés. Ezen hatósági intézkedést alapos, közös munka előzi meg a Gyermekjóléti- és a Védőnői Szolgálat, valamint az oktatási intézmények ifjúságvédelmi felelőseinek részéről. A hatósági intézkedéssel /védelembevétel, ideiglenes hatályú elhelyezés/ érintett gyermekek legnagyobb része a 6-13 éves korosztályba sorolható (2007-ben 29 védelembevétel, 2 ideiglenes elhelyezés). A védelembe vételi eljárásnál vizsgálatra kerül, hogy a védelembe vétel mennyire kerülhető el. Amennyiben a hatósági intézkedés nem indokolt, úgy a Gyermekjóléti Szolgálat alapellátás keretében gondozza tovább a gyermeket. A Gyermekjóléti Szolgálat bármikor javasolhatja az ismételt védelembe vételt, ha az alapellátás keretében működő családgondozás eredménytelen marad. A védelembe vétel kezdeményezése hivatalból, gyermekvédelmi, védőnői szolgálaton, oktatási, egészségügyi intézményen, vagy állampolgári bejelentésen keresztül történhet. Amennyiben az alapellátás keretében végzett családgondozás eredménytelen marad, a gyermek védelembevételére kerül sor. Az ezt megelőző tárgyalás keretein belül a gyermek ellátásának segítésére, a szülő gondozási tevékenységének támogatására és a gyermek részére családgondozó kirendelésére kerül sor. A családgondozó rendszeresen tarja a családdal a kapcsolatot. A védelembevétel és a hozzá kapcsolódó szociális munka- minden gyermek esetébenmeghatározott egyéni gondozási-nevelési terv alapján történik, melynek indokoltsága évente felülvizsgálatra kerül. Ennek feltétele, hogy a szülő az alapellátások önkéntes igénybevételével sem tudta, vagy nem akarta megszüntetni gyermeke veszélyeztetettségét, de a gyermek segítséggel a családban maradhat. Védelembevételre környezeti, magatartási, anyagi, egészségi, alkoholizmus miatt veszélyeztetett, lakáskörülmények miatt veszélyeztetett gyermek esetén kerülhet sor. A védelembevétel keretében a szülő kötelezhető a napközbeni ellátás igénybevételére, a családvédelemmel foglalkozó szervezet felkeresésére, a szülőt figyelmeztetni lehet az életvezetése megváltoztatására, a gyermek számára pedig magatartási szabályokat lehet megállapítani. A december 31-én nyilvántartott védelembe vett kiskorú gyermek adatait az 4. számú melléklet 1. táblája tartalmazza. V. Ideiglenes hatályú elhelyezés A gyermek súlyos veszélyeztetettsége, illetve a védelembe vétel eredménytelensége esetén az ideiglenes hatályú elhelyezést a jegyzői gyámhatóság és a gyámhivatal mellett a bíróság, a rendőrség, az ügyészség és a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka is elrendelheti, azonban ezen intézkedésről értesíteni kell a gyámhivatalt. A gyámhivatal haladéktalanul megvizsgálja az ideiglenes hatályú elhelyezés megszüntetését, illetve fenntartását vagy megváltoztatását, és az indokolt perindítások lehetőségét. Az elhelyezési lehetőségek kiválasztásánál elsőbbséget kap a különélő másik szülő, más hozzátartozó vagy más személy, illetve ideiglenes feladatokat ellátó nevelőszülő, vagy otthont nyújtó intézmény. Az ideiglenes hatályú elhelyezést körültekintő vizsgálat előzi meg, melynek keretében a családgondozókkal az oktatási-nevelési intézmények ifjúságvédelmi referenseivel való egyeztetés számba veszi a kiskorú veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében tehető egyéb intézkedéseket. A családból való kiemelésre csak legvégső esetben kerül sor. 5

6 Az ideiglenes hatályú elhelyezések számát a 5. számú melléklet 2. táblája tartalmazza. A 2007-es évben az ideiglenes hatályú elhelyezések száma nőtt az előző évekhez képest. Tisztelt Képviselő-testület! VI. A Makó Városi Gyámhivatal működése és kapcsolódó feladatai A Makó Városi Gyámhivatal (továbbiakban: Gyámhivatal) tevékenységéről rendszeresen évente tájékoztatjuk a képviselő-testületet. A Gyámhivatal illetékességi területe a makói kistérség, azaz Makó város és 16 község. A hivatal székhelye Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában van, a községekben szükség szerint kihelyezett ügyfélfogadás történik. A gyámhivatal munkanapokon állandó ügyfélfogadást biztosít a térség lakossága számára. A hivatal munkatársainak változatlanul 4 fő, egy fő hivatalvezető, 3 fő ügyintéző, akik mindannyian felsőfokú végzettségűek és a munkakörhöz előírt képesítéssel rendelkeznek. A gyámhivatal mellett 2 hivatásos gondnok dolgozik, akik részmunkaidőben, megbízási szerződéssel vannak alkalmazva ben az iktatott ügyiratok száma összesen db, amelyből főszámon db és alszámon db került iktatásra. A hozott határozatok száma a statisztikai adatok szerint 771 db volt. A fellebbezéssel megtámadott határozatok száma 7 db volt éves szinten. Ezek közül 1 db határozat saját hatáskörben visszavonásra került, míg a többit a másodfokú hatóság helybenhagyta. A gyámhivatal tevékenységét szabályozó jogszabályokban az elmúlt évhez képest jelentős változás nincs. A Gyámhivatal intézkedései a gyermekvédelmi gondoskodás területén A Gyámhivatal tevékenysége szorosan kapcsolódik az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelemi feladataihoz, azaz a jegyzői gyámhatósághoz és az alapellátást biztosító családsegítő és gyermekjóléti szolgálathoz. A jegyzői gyámhatóság és a vele együttműködő családgondozó saját tevékenysége során illetve együttes intézkedéseik során a rendelkezésükre álló eszközökkel segítséget nyújtanak ahhoz, hogy a családok problémái megoldást nyerjenek és a gyermekek családban nevelkedhessenek. A gyakorlatban továbbra is fő cél a gyermek családban tartása, az intézményi elhelyezés kiküszöbölése. A szakemberek ennek érdekében elsősorban a családba fogadást vagy a gyermek elhelyezési pert készítik elő. A családba fogadás a szülők önkéntes elhatározásán alapul és kérésükre meg kell szüntetni. A családba fogadás fenntartása évente felülvizsgálatra kerül, de szükség esetén hosszú évekig fenntartható. Gyakran alkalmazott, jól bevált megoldás ez a gyermek családban tartására. A problémás szülők sok esetben elfogadják ezt a megoldási formát. (6. számú melléklet). Egyre gyakrabban fordul elő, hogy a családból kiemelt gyermek azonnal ahhoz a nevelőszülőhöz kerül elhelyezésre, akihez később kihelyezésre került volna. Az ideiglenesen elhelyezett gyermekek sorsának további alakulását a Gyámhivatal kíséri figyelemmel. Az intézmény, a család, a gyámhivatal és a családdal foglalkozó gyermekvédelmi szakemberek bevonásával 30 napon belül újra felméri, hogy a gyermek sorsának rendezése miképpen lehetséges. Amennyiben családba fogadás vagy gyermek elhelyezési per útján nem rendezhető a gyermek sorsa, az ideiglenes elhelyezést az átmeneti nevelésbevétel követi. Erről a hatályos rendelkezések szerint 30 napon belül kell dönteni. A gyermeket befogadó intézmény a továbbiakban mindaddig biztosítja a kiskorú teljes ellátását, amíg a család képessé nem válik a gyermek visszafogadására. Ennek érdekében évente felül kell vizsgálni a feltételek fennállását. Ha a család fogadóképes, megszűnik az átmeneti nevelés és a gyermek a saját családjában nevelkedhet tovább. Tapasztalataink szerint éves szinten maximum 2-3 gyermek helyezhető vissza a családjába. Amennyiben nincs szülői felügyeletet gyakorló szülő (pl.: hozzájárult gyermeke örökbefogadásához, elhalálozott), a gyermek tartós nevelésbevételére kerül sor (6. számú melléklet). A nevelésbe vett gyermekek nemcsak otthont nyújtó intézményi ellátásában részesülhetnek, lehetőség van nevelőszülőkhöz való kihelyezésükre is. Az átmeneti, illetve tartós nevelésben lévő gyermekek vonatkozásában a gyámi tisztséget a gondozó intézmény (gyermekotthon vagy lakásotthon) vezetője, illetve a nevelőszülő tölti be. A speciális gyermekotthonok 3 éve működnek megyénkben. Ide kerülnek azok a kiskorúak, akik súlyos magatartási problémájuk miatt egyéb közösségben nem tarthatóak. Térségünkből éves szinten 2-3 gyermek kerül ide áthelyezésre. 6

7 Az intézményben, illetve nevelőszülői gondozásban nagykorúvá váló fiatalok illetve a családjukba visszahelyezett kiskorúak kötelező alapellátásként legalább 1 éves időtartamú utógondozásban részesülnek. Sorsukat ez idő alatt továbbra is figyelemmel kísérik, és segítséget kapnak az önálló életkezdéshez. Az utógondozás másik típusa az utógondozói ellátás, amely jelentősebb további gondoskodást nyújt a fiataloknak abban az esetben, ha létfenntartásukat önállóan biztosítani nem tudják, nappali tagozaton tanulnak, esetleg munkanélküliek. Ők továbbra is az intézményben, vagy a nevelőszülőnél teljes ellátást kapnak. Ha külön háztartásban élnek, albérleti támogatásban részesülhetnek, ha pedig saját otthonnal rendelkeznek, létfenntartásukhoz kaphatnak segítséget. A legtöbb nagykorúvá vált fiatalnak az utógondozói ellátás által biztosított segítségre van szüksége és ők élnek is ezzel a lehetőséggel. Ily módon lehetőségük van arra, hogy iskoláikat elvégezzék és akár több szakmát is megszerezhessenek. Jelentős segítség ez a családot alapított fiatalok számára is. (5. számú melléklet). A Gyámhivatal hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátások A Gyámhivatal hatáskörébe továbbra is kétfajta pénzbeli ellátás tartozik, ebben nem következett be változás: a.) gyermektartásdíj megelőlegezése, b.) otthonteremtési támogatás. a.) A gyermektartásdíj állam általi megelőlegezésének szabályait a gyermekvédelmi törvény és a hozzákapcsolódó kormányrendelet részletesen, pontosan meghatározza. Az ellátás megállapítására abban az esetben kerülhet sor, ha a bíróság a gyermektartásdíjat megállapította, de a kötelezett 6 hónapja nem tesz eleget fizetési kötelezettségének,.és a vele szemben lefolytatott végrehajthatás eredménytelen volt. A megelőlegezés legfeljebb 3 évig tarthat és a megelőlegezés újabb 3 évre elrendelhető a jogszabályban foglalt feltételek megléte esetén. Az elmúlt évben jelentősen emelkedett a megelőlegezést igénylők száma és a támogatásként kifizetett összeg. Egyre több esetben tapasztaljuk, hogy a kötelezettek ismeretlen helyen tartózkodnak vagy legfeljebb település szintű lakcímük van, így a hatóságok és a végrehajtó számára elérhetetlenek és a gyermekről gondoskodó szülőnek nem marad más lehetősége, mint a megelőlegezés. A kötelezettnek a kifizetett összeget kamattal és a felmerült költségekkel együtt vissza kell térítenie az állam részére, amely iránt a lakóhelye szerinti jegyző intézkedik. A megelőlegzéssel kapcsolatosan hozott határozatokról minden esetben értesítést kap a városi ügyészség és a legtöbb esetben büntető eljárás indul a mulasztók ellen. Ennek eredményeként előfordult ügyészi figyelmeztetés és elmarasztaló bírósági ítélet is. A megelőlegezett tartásdíj kifizetéséről a helyi önkormányzat jegyzője gondoskodik és az általa kifizetett összeget 100%-os mértékben visszaigényli és kapja a hivatal az állami költségvetésből. Ezzel a támogatással napján 40 család, összesen 63 gyermek kapott segítséget létfenntartásához (5. számú melléklet). b.) Az otthonteremtési támogatás az átmeneti illetve tartós nevelésből kikerülő fiatal felnőtt lakáshoz jutását, saját otthonának megteremtését segíti elő. A támogatást az igényelheti, aki legalább 3 évet átmeneti illetve tartós nevelésben töltött és gondozása a nagykorúvá válásával szűnt meg. A támogatás szabályaiban változás nincs. A nyugdíjminimum emelkedésével az elmúlt évben megállapítható maximális összeg Ft volt. A tárgyalt időszakban 6 fiatal vette igénybe ingatlanvásárlásra ezt a támogatást, 4 fiatal felnőtt községben vásárolt családi házat, míg 2 fiatal új lakás önerejéhez használta fel a támogatást. Az ily módon vásárolt ingatlanra 5 évre elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre a Magyar Állam javára. Ennek az ellátásnak a kifizetéséről is a helyi önkormányzat jegyzője gondoskodik, az állami költségvetés terhére, amely összeg szintén teljes egészében visszatérítésre kerül az állami költségvetésből. (5. sz. melléklet). A Gyámhivatal egyéb feladatai A Gyámhivatal még számos további feladat ellátására köteles. Ezek között a legjelentősebbek a gondnoksági ügyek napján nyilvántartásunkban 193 fő gondnokolt szerepelt. A hivatal jár el a gondnokság alá helyezési és a gondnokság felülvizsgálatára irányuló perekben, intézkedik a gondnokok kirendeléséről, és figyelemmel kíséri tevékenységüket (pl.: évente számadás elbírálása, 7

8 vagyonkezelésekhez kapcsolódó jóváhagyások). Amennyiben a gondnokság alá helyezési pert hozzátartozó indítja, a gyámhivatal segítséget nyújt ehhez. Az önkormányzat által alkalmazott 2 hivatásos gondnok jelenleg 51 gondnokolt törvényes képviseletét, vagyonának kezelését látja el. Jelentős a kiskorúak vagyoni ügyeiben történő intézkedések, eljárások száma is. A jogszabály pontosan meghatározza, hogy a törvényes képviselő mely jognyilatkozatai igényelnek gyámhivatali jóváhagyást. (Pl.: ingatlan megterhelése vagy eladása, az ingatlan lebontása, örökösödési eljárás során tett egyes nyilatkozatok, stb.) A tárgyalt időszakban ebben változás nem történt. A december 31-i állapot szerint a készpénz vagyon, amellyel a gondnokoltak és a kiskorúak rendelkeznek 261 millió Ft. Ezen felül több száz fő az, aki ingatlanvagyonnal is rendelkezik, számuk folyamatosan változik. A Gyámhivatal hatáskörébe tartozik még a kiskorúak szülői, nagyszülői, rokoni kapcsolattartásának szabályozása, újra szabályozása illetve a szabályozás után (bíróság, gyámhivatal) annak érvényre juttatása ben 48 ilyen eljárás indult a gyámhivatalnál. A gyermekek érdekében a szülők közötti megegyezés elérése a fő célunk. Szükség esetén figyelmeztetés kiadására és pénzbírság kiszabásának kilátásba helyezésére is sor kerül. Évről évre egyre nehezebb a felek közötti kommunikáció elérése, a megegyezés létrehozása. Az elmúlt évben először pénzbírság kiszabására is sor került. A gyámhivatal jár el továbbá a kiskorúak családi jogállásának rendezése érdekében. Ha apai elismerő nyilatkozattal nem rendezhető a kiskorú családi jogállása, a Gyámhivatal a perindításhoz hozzájárul és ennek lebonyolításához eseti gondnokot (ügyvédet) rendel ki. Az elmúlt évben 13 gyermek családi jogállásának rendezésében működtünk közre. A kiskorúak házasságkötésének engedélyezése iránt 3 kiskorú esetében indult eljárás 2007-ben. Az örökbefogadással kapcsolatos eljárás során a hivatal munkatársai gyorsan, soron kívül járnak el akár a saját, akár a társhatóság eljárásáról van szó. Tárgyidőszakban gyermek örökbefogadására nem került sor, csak társhatósági megkereséseket teljesítettünk. A Makó Városi Gyámhivatal szakmai irányítását és felügyeletét a Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala látja el ben megtörtént a gyámhivatal átfogó szakmai ellenőrzése, amelynek eredményéről még nem jelzett vissza a felettes hatóság. Tárgyév során céljellegű vizsgálatra is sor került - kiskorúak vagyoni ügyei -, amely hiányosságot, jogszabálysértő gyakorlatot nem állapított meg. Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekvédelmi törvény alapján közös feladatunk, hogy a gyermek családban történő nevelkedését elősegítsük az ehhez szükséges szakmai és anyagi segítséget a szülőknek megadjuk, kötelességünk a gyermek alapvető jogainak védelme és a jogok érvényesítése. Mindezek érdekében több különböző területen dolgozó szakember együttműködésére van szükség, mely városunkban kialakult és jól működik. M a k ó, március 3. Dr. Bánfi Margit Rózsa Istvánné dr. Hutter Orsolya jegyző intézményvezető gyámhivatal vezető 8

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Makó Város Egyesített Népjóléti Intézmény Makó Városi Gyámhivatal J e g y z ő j é t ő l vezetőjétől vezetőjétől I. 2-213/2006. T á j é k o z t a t ó az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai

Részletesebben

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 2009. évi hatósági intézkedéseiről, feladatairól a következők szerint számolok be:

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 2009. évi hatósági intézkedéseiről, feladatairól a következők szerint számolok be: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 6600 Szentes, Kossuth tér 6. J-122-6/2010. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Tájékoztató a gyámhivatal 2009. évi hatósági

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a 2010. május 27. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre

BESZÁMOLÓ. a 2010. május 27. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre BESZÁMOLÓ a 2010. május 27. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: beszámoló Dévaványa Város Gyámhivatalának tevékenységéről és a gyermekvédelmi feladatainak ellátásról

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendes ülésére

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendes ülésére Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere.../2010.(V.25.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendes ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat gyermekjóléti

Részletesebben

Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására

Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására Ózd, 2012. május 17. Előterjesztő : Ózd Város Önkormányzatának Jegyzője

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben)

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Ikt. szám: 18.577/2013. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése. 9. NAPIREND Ügyiratszám: 4/ 1637/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység

Részletesebben

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORM ÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK JEGYZİJÉTİL 3950 SÁROSPATAK, KOSSUTH U. 44. TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselı-testületnek - a gyermekjóléti

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

ALPOLGÁRMESTER. BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Összeállította: Fatérné Rothbart Mária Gyámügyi Iroda, irodavezető Juhászné Végi Edit

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Képviselő-testületének 2014. május 29. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre. Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységének átfogó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. május 31-én tartandó ülésének 2. számú Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról tárgyú napirendi pontjához Előadó:

Részletesebben

GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II.

GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II. dr. Katonáné dr. Pehr Erika PTE-ÁJK c. egyetemi docens GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II. Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. OKTÓBER 15. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi,

Részletesebben

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003. (II. 26.) Ör. számú rendelete

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003. (II. 26.) Ör. számú rendelete Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003. (II. 26.) Ör. számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (egységes szerkezetben) I. rész Mátramindszent község Önkormányzatának

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2016. május 11. napján tartandó Képviselő-testületi Készítette: Dobrosiné Ladjánszki Tímea intézményi referens ülésre. Tárgy: Átfogó értékelés

Részletesebben

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Előterjesztő: Juhász Péter jegyző

Előterjesztő: Juhász Péter jegyző Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelése. 4.napirendi ponthoz Előterjesztés a 2012. május 17. -i Képviselő Testületi ülésre. Előterjesztő:

Részletesebben

K I V O N A T. Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

K I V O N A T. Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről K I V O N A T a képviselő-testület 2014. május 15-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2014. (V.15.) sz. határozata Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s Dorog Város Képviselő-testületének 2016.április 29-i ülésére

Részletesebben

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

Beszámoló. Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló. Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról Város Polgármestere és Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 A RENDSZERES ÉS RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSBAN VALÓ RÉSZESÍTÉS FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉS GYÁMÜGYI IGAZGATÁS FŐBB SZABÁLYAI GYÁMHATÓSÁGI ÜGYEK KÖZÖS ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

GYERMEKVÉDELMI ÉS GYÁMÜGYI IGAZGATÁS FŐBB SZABÁLYAI GYÁMHATÓSÁGI ÜGYEK KÖZÖS ELJÁRÁSI SZABÁLYAI GYERMEKVÉDELMI ÉS GYÁMÜGYI IGAZGATÁS FŐBB SZABÁLYAI GYÁMHATÓSÁGI ÜGYEK KÖZÖS ELJÁRÁSI SZABÁLYAI 2015.05.21. DR. MATTENHEIM GRÉTA EMMI SZOCIÁLIS, CSALÁD- ÉS IFJÚSÁGJOGI OSZTÁLY Országos Betegjogi, Ellátottjogi,

Részletesebben

Beszámoló a Képviselő-testület 2016. május 26- i ülésére

Beszámoló a Képviselő-testület 2016. május 26- i ülésére Beszámoló a Képviselő-testület 2016. május 26- i ülésére Beszámoló a 2015. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról A gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2015. évi beszámoló elkészítésre került,

Részletesebben

Tájékoztató. a Salgótarjáni Városi Gyámhivatal 2008. évi hatósági tevékenységérıl

Tájékoztató. a Salgótarjáni Városi Gyámhivatal 2008. évi hatósági tevékenységérıl Salgótarján Megyei Jogú Város Gyámhivatala 3100 Salgótarján Múzeum tér 1. Ü.sz: 24.580 /2009. Tájékoztató a Salgótarjáni Városi Gyámhivatal 2008. évi hatósági tevékenységérıl Tisztelt Közgyőlés! A gyámhatóságokról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 92/2005. (IV.27.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 92/2005. (IV.27.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 92/2005. (IV.27.) számú h a t á r o z a t a Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáráról A Közgyűlés Az Önkormányzat

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2013. (V. 22.) KT. sz.

Részletesebben

Békés Város Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére

Békés Város Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96. (6) bekezdése

Részletesebben

Javaslat. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére

Javaslat. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-79 / 2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! Javaslat a 2011. évi gyermekjóléti

Részletesebben

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2011. (X..) rendelet-tervezete. a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2011. (X..) rendelet-tervezete. a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2011. (X..) rendelet-tervezete a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter./2009. (..) SZMM r e n d e l e t e. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi

A szociális és munkaügyi miniszter./2009. (..) SZMM r e n d e l e t e. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 1 A szociális és munkaügyi miniszter./2009. (..) SZMM r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésre Tárgy: Beszámoló Zirc Városában végzett Gyermek-és Ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról, valamint a Szociális

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II. 14.) rendelete a gyermekjóléti ellátásokról

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II. 14.) rendelete a gyermekjóléti ellátásokról Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II. 14.) rendelete a gyermekjóléti ellátásokról Piliscsaba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet. a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások. helyi szabályozásáról

6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet. a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások. helyi szabályozásáról 6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetben A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló,

Részletesebben

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Szám: 80.470-11/2014/IHO

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Szám: 80.470-11/2014/IHO Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 80.470-11/2014/IHO Jegyzőkönyv Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 22-én, a Szerencsi Polgármesteri Hivatal II. emeleti

Részletesebben

37/2009. (XII.11.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

37/2009. (XII.11.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sajókápolna Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2009. (XII.11.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sajókápolna Község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 108/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Értékelés Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 115/2006. (V. 31.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 115/2006. (V. 31.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 115/2006. (V. 31.) számú h a t á r o z a t a az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáráról A Közgyűlés az Önkormányzat gyermekjóléti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. május 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. május 25-i ülésére 4200-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. május 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló a helyi gyermekvédelmi rendszer 2010. évi működéséről Az előterjesztést készítették:

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉRE. Kulturális Bizottság. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉRE. Kulturális Bizottság. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 175-5/2011. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A megyei gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet. a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I.

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet. a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. március 31-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. március 31-i rendes ülésére 7989-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. március 31-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2008-2009. évi munkájáról és a Hivatal pályázatokkal

Részletesebben

K I V O N A T. Beszámoló a Komló Város Önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

K I V O N A T. Beszámoló a Komló Város Önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről K I V O N A T a képviselő-testület 2015. május 7-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 45/2015. (V.7.) sz. határozata Beszámoló a Komló Város Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 2 Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2597/2012.

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2597/2012. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2597/2012. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben

T/7402. számú törvényjavaslat. egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról

T/7402. számú törvényjavaslat. egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7402. számú törvényjavaslat egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. május 28-ai ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. május 28-ai ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Nyirád Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 8454 Nyirád, Szabadság utca 3. Tel.: 88/235-001; 88/506-070; fax: 88/235-001 www.nyirad.hu; e-mail: hivatal@nyirad.hu Szőc Ügyiratszám: 87-60/2015.

Részletesebben

I. Fejezet Általános szabályok. 1.Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános szabályok. 1.Eljárási rendelkezések ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2011(XII.1.) Önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény végrehajtásának helyi szabályairól

Részletesebben

1998. évi LXXXIV. törvény. a családok támogatásáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya

1998. évi LXXXIV. törvény. a családok támogatásáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról Az Országgyűlés a családok és gyermekek jólétéért

Részletesebben

31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet az Őszirózsa Gondozó Szolgálat ellátottjainak személyi és étkezési térítési díjfizetési kötelezettségéről * 1 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor

2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre ezúton

Részletesebben

Kistérségi Gyermekvédelmi Tanácskozás Kapoly gyermekvédelmi tájékoztatók összegzı értékelése 2009. március 27.

Kistérségi Gyermekvédelmi Tanácskozás Kapoly gyermekvédelmi tájékoztatók összegzı értékelése 2009. március 27. Marczaliné Németh Erika /intézményvezetı, Koppány-völgyi Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálat/ elıadása: Kistérségi Gyermekvédelmi Tanácskozás Kapoly gyermekvédelmi tájékoztatók összegzı értékelése

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2005. (XI.1.) rendelete A GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2005. (XI.1.) rendelete A GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2005. (XI.1.) rendelete A GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S Z T É S

8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S Z T É S Berhida Városi Önkormányzat Családsegítő Központ J e g y z ő j e V e z e t ő j e 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i rendes ülésére 1935-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2011-2012. évi munkájáról és a Hivatal pályázatokkal

Részletesebben

KÉRELEM a gyermekellátásra vonatkozó személyi térítési díj csökkentéséhez. 20.../20. tanévre

KÉRELEM a gyermekellátásra vonatkozó személyi térítési díj csökkentéséhez. 20.../20. tanévre 5. számú melléklet KÉRELEM a gyermekellátásra vonatkozó személyi térítési díj csökkentéséhez 20.../20. tanévre 1. Alulírott (szül.név:, szül.hely, idő,.. anyja neve:, értesítési cím, értesítési telefonszám,

Részletesebben

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008.(VI.2.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról egységes szerkezetben az 1/2009.(III.2.), 24/2009.(IX.28.),

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 18 tudnivalók Térítési díj 21 Melyek a személyes gondoskodást nyújtó szociális

TARTALOMJEGYZÉK. 18 tudnivalók Térítési díj 21 Melyek a személyes gondoskodást nyújtó szociális FIGYELMEZTETÉS!!!! Tisztelt Olvasó! Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a fontosabb szociális, gyermekvédelmi, társadalombiztosítási, stb. jogszabályok alábbi ismertetése tájékoztató jellegű és folyamatosan

Részletesebben

Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról. 1 db határozati javaslat

Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról. 1 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/25576-4/2013. Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról Melléklet: 1 db határozati

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szenl István fér 7. lk/. sz.: XVJ.l39J ZI2009. ElólIdó: Dr. Csereillé Árgyelán Ali/W Csi:már M6nika Dr. Gyaraki Ferenc Mell.: Hiv. sz: 6 Postacím:

Részletesebben

Gyermekvédelmi ismeretek

Gyermekvédelmi ismeretek Gyermekvédelmi ismeretek Gyermeki jogok: ~ A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító saját családi környezetében történő nevelkedéshez.

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és a Családok Átmeneti Otthona 2011. évi működéséről

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és a Családok Átmeneti Otthona 2011. évi működéséről Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és a Családok Átmeneti Otthona 2011. évi működéséről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban

Részletesebben

Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások. - helyzetértékelés - 2011. március

Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások. - helyzetértékelés - 2011. március Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások - helyzetértékelés - 2011. március Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet Országos Szolgáltatás-módszertani Koordinációs Központ Tartalomjegyzék

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről Tiszaug Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

GYERMEKJKÓLÉTI HIRLEVÉL

GYERMEKJKÓLÉTI HIRLEVÉL 2010. VII. évfolyam 3. szám GYERMEKJKÓLÉTI HIRLEVÉL SZOCIONET DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MÓDSZERTANI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GYERMEKJÓLÉTI CSOPORT TARTALOM TÁJÉKOZTATÁS A CSALÁDI PÓTLÉK SZABÁLYOZÁSÁNAK

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Nagyhajmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.27.) és a 9/2015. (XI.25.) rendeletével módosított 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Ikt. szám: 23469/2012. Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Tájékoztató Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

2015.05.20. GYERMEKJOGI ISMERETEK I. A GYERMEKEKET MEGILLETŐ ALAPVETŐ JOGOK RENDSZERE

2015.05.20. GYERMEKJOGI ISMERETEK I. A GYERMEKEKET MEGILLETŐ ALAPVETŐ JOGOK RENDSZERE TEMATIKA GYERMEKJOGI ISMERETEK I. A GYERMEKEKET MEGILLETŐ ALAPVETŐ JOGOK RENDSZERE dr. Jásper András gyermekjogi képviselő Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁJUS

Részletesebben

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete a szociális

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009. (IV.30.), 17/2010. (XII.17.), 7/2011. (IV.1.), 12/2011. (V.19.), 16/2011. (X.19.), 21/2011. (XII.2.), 6/2012. (III.22.), 20/2012 (XII.21.)

Részletesebben

B ES ZÁMO LÓ a 2012. május 31. napján tartandó Képviselı-testületi ülésre

B ES ZÁMO LÓ a 2012. május 31. napján tartandó Képviselı-testületi ülésre B ES ZÁMO LÓ a 2012. május 31. napján tartandó Képviselı-testületi ülésre Tárgy: beszámoló Dévaványa Város Gyámhivatalának tevékenységérıl és a gyermekvédelmi feladatainak ellátásról a 2011. év vonatkozásában

Részletesebben

Nevelőszülői hálózat szakmai programja

Nevelőszülői hálózat szakmai programja Csongrád Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthonok Igazgatósága 6726 Szeged, Bal fasor 6. Telefon: +36 (62) 432 032 Telefax: +36 (62) 543 252 E-mail: csmtegyesz@t-online.hu Web: http://www.csmtegyesz.hu

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásának átfogó értékelése. Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásának átfogó értékelése. Tisztelt Képviselő-testület! SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 4171 Sárrétudvari, Kossuth u. 72. Tel.: 54/474-024 Fax.: 54/474-024/2 E-mail: onko4171@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

8.. Önkormányzati segély

8.. Önkormányzati segély Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli ellátásokról szóló 4/2010. (II. 16.) önkormányzati

Részletesebben

2015. március 18-án (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2015. március 18-án (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Kik vagyunk? A Sziget Gyermekotthon ismertetése

Kik vagyunk? A Sziget Gyermekotthon ismertetése Kik vagyunk? A Sziget Gyermekotthon ismertetése Alábbiakban ismertetném a 1211. Budapest Templom utca 13. székhelyű Sziget Gyermekotthonban folyó gyermekvédelmi tevékenységet, bemutatnám működési egységeit

Részletesebben

Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő

Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Hévízgyörk Község Önkormányzat képviselő-testületének a 13/2015. (XII.02.) önkormányzati rendelettel, és a 12/2015.(X.28.)önkormányzati rendelettel módosított 1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.

Részletesebben

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

Szociális ellátások 2015.

Szociális ellátások 2015. Szociális ellátások 2015. Nem könnyű eligazodni a jogszabályok sokaságában, sem az ellátásokban érintetteknek, sem az ügyintézőknek, sem az ellátások iránt érdeklődőknek. Szociális ellátórendszerünk meglehetősen

Részletesebben

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul.

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul. Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben) Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Ibrány Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére 65/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: A Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat

Részletesebben

Város Képviselő-testület

Város Képviselő-testület Város Képviselő-testület E g é s z s é g ü g y i é s S z o c i á l i s B i z o t t s á g 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: hivatal@pmh.biatorbagy.hu

Részletesebben

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK 2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Gyermekvédelem, gyermekjog

Gyermekvédelem, gyermekjog Gyermekvédelem, gyermekjog Intézményi szintű feladatok és kötelezettségek a gyermekvédelmi és gyermekjogi vonatkozású esetekben Készítette: Sziráki György pedagógiai szakértő, oktatásjogi szakértő gyorgy.sziraki@lutheran.hu

Részletesebben

Gyermekjóléti Szolgálat Vép

Gyermekjóléti Szolgálat Vép Gyermekjóléti Szolgálat Vép Szakmai program 2013. június Tartalomjegyzék I. A szolgáltató, intézmény neve, székhelye, telephelye... 3 II. Az ellátandó célcsoport és az ellátandó terület jellemzői... 3

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKVÉDELEMI FELADATOK 2015. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL Összeállította: Érd MJV Polgármesteri Hivatala Humán Iroda Érd, 2016. május 4. - 1

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Premontrei Női Kanonokrenddel hatályos szerződés felülvizsgálatával összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A Premontrei Női Kanonokrenddel hatályos szerződés felülvizsgálatával összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Premontrei Női Kanonokrenddel

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya Gyömrő Város Önkormányzatának 8/2009. (II. 24.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085.

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085. Az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085. számú Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése című projektet érintő jogszabályi keretek összefoglalása

Részletesebben

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, szolgáltatásokról Helesfa Községi Önkormányzat

Részletesebben