ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E"

Átírás

1 ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKVÉDELEMI FELADATOK ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL Összeállította: Érd MJV Polgármesteri Hivatala Humán Iroda Érd, május

2 Tartalom BEVEZETŐ... 5 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT FELADATAI... 5 DEMOGRÁFIAI MUTATÓK... 6 AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT PÉNZBELI, TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK RENDSZERE. 7 Pénzbeli ellátások... 7 Természetbeni ellátások... 8 GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT Személyi feltételek Tárgyi feltételek Technikai felszereltség A szolgáltatást igénybevevők jellemzőinek bemutatása Az ellátotti összetétel bemutatása Érden és Diósdon Az ellátásba kerülések okai, formái A Gyermekjóléti Központ szolgáltatásai Az egyes speciális szolgáltatások alakulása évben Kapcsolattartás Készenléti Ügyelet Utcai és lakótelepi szociális munka A Szociális Gondozó Központ Gyermekjóléti Központ által meghirdetett pályázatok Együttműködések, közös programok más intézményekkel, szervezetekkel Kórházi Szociális munka Gyermekpszichológiai ellátás Fejlesztő pedagógus Általános jelzések, védelembevétel, együttműködések KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁS BÖLCSŐDE CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS ÉS TANÁCSADÓ IRODA BESZÁMOLÓ A GYERMEKEK ÁTMENETI GONDOZÁSA FÉSZEK EGYESÜLET Az Otthonba kerülés indokai évben A gyermekek továbbkerülésének/elhelyezésének az alakulása 2015-ben Személyi és tárgyi feltételek

3 Szabadidő hasznos eltöltése Ellenőrzések CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA Személyi és tárgyi feltételek Az intézmény szakmai munkájának bemutatása Az intézménybe történő bekerülés A bekerülés főbb okai Statisztika Általános adatok Szociokulturális háttér Éves prevenciós munka Az év során elvégzett munka LÁMPÁS 92 CSÁO KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Intézmény bemutatása Gazdálkodás Tárgyi és személyi feltételek Szakmai munka Az intézmény külső kapcsolatai LEA ANYAOTTHON Fenntartó Az otthonról általánosságban Szolgáltatások Statisztikai adatok Szakmai munka Saját szervezésű programok Publikációk Szakmai ellenőrzések Finanszírozás és egyéb források Önkéntesség Nehézségek Jövőbeli tervek, célkitűzések DON BOSCO CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA Közös programok A Don Bosco Családok Átmeneti Otthona intézményi jellemzői Együttműködés szervezetekkel A munka világa A szabadidő hasznos eltöltése

4 Szülői fórum Ünnepek ös év ellátási jellemzői VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT Védőnők és a Gyermekjóléti szolgáltatók együttműködésének értékelése A Védőnői munka során tapasztalt problémák Javaslatok, kezdeményezések a gyermekek helyzetének javítására RENDŐRSÉG ÉRD A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programok Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése Családon belüli erőszak helyzete, áldozatvédelem A kábítószer prevenció helyzete A baleset-megelőzési tevékenység, a baleset-megelőzési bizottság tevékenységének és programjainak bemutatása Főbb baleset-megelőzési programok Az Iskola Rendőre Program értékelése Bűnmegelőzési tanácsadók tevékenységének rövid jellemzése A FELÜGYELETI SZERVEK ÁLTAL VÉGZETT ELLENŐRZÉSEK ÖSSZEGZÉS MEGFOGALMAZOTT JAVASLATOK számú melléklet: Területi Védőnői Hálózat

5 BEVEZETŐ A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többszörösen módosított évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 96. (6) bekezdése alapján A települési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít. Az értékelést - települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően - meg kell küldeni a gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. A Gyvt a részletesen felsorolja a települési önkormányzat feladatait: A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT FELADATAI 94. (1) A települési önkormányzat, fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése. (2) A települési önkormányzat az e törvényben foglaltak szerint, a (2a)-(4) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével biztosítja a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat, valamint, ha a (2a)-(4) bekezdés alapján nem köteles az ellátás biztosítására, szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást. (2a) Polgármesteri hivatalt működtető települési önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti települési önkormányzat, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti szolgálatot működtetni. A közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti települési önkormányzat által működtetett gyermekjóléti szolgálat ellátási területe a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések lakosságára terjed ki. (3) Az a települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat, amelynek területén a) tízezernél több állandó lakos él, bölcsődét, b) húszezernél több állandó lakos él, az a) pontban meghatározottak mellett gyermekek átmeneti otthonát, c) harmincezernél több állandó lakos él, az a) és b) pontokban meghatározottak mellett családok átmeneti otthonát, d) köteles működtetni. (4) A járásszékhely település, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat és a megyei jogú város lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti központot működtetni. A járásszékhely településen működő gyermekjóléti központ ellátási területe a járás lakosságára terjed ki. (5) A települési önkormányzat által fenntartott intézmények ellátási területe a település lakosságára terjed ki, kivéve, ha az intézményt társulás keretében közösen tartják fenn, vagy ha az ellátást szerződésben vállalta más önkormányzat lakosságára is kiterjedően. (5a) A települési önkormányzat által fenntartott bölcsőde a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszáma legfeljebb 15%-áig az ellátási területén kívül lakóhellyel, ennek - 5 -

6 hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek ellátását is biztosíthatja, feltéve, hogy az ellátási területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező valamennyi bölcsődei ellátást igénylő és arra jogosult gyermek ellátását biztosítani tudja. (6) Ha az intézmény ellátási területe a fenntartó önkormányzat illetékességi területét meghaladja, - eltérő megállapodás hiányában - az ellátást valamennyi jogosult számára azonos feltételek szerint kell biztosítani. E rendelkezést kell alkalmazni az ellátás megszüntetése esetén is. (7) Az intézményt fenntartó önkormányzat az intézménnyel nem rendelkező önkormányzat kérésére az ellátást nem tagadhatja meg, ha e törvény hatálybalépésekor vagy külön megállapodásuk alapján már biztosított ellátást. (8) A települési önkormányzat a bölcsődés korú gyermekek napközbeni ellátásának biztosítására irányuló, a (2) bekezdésben és a (3) bekezdés a) pontjában foglalt kötelezettségének családi napközi formájában is eleget tehet, feltéve, hogy a (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben már fenntart legalább egy bölcsődét. 94/A. A települési önkormányzatok a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokat, különösen a bölcsőde, a gyermekek átmeneti otthona, a családok átmeneti otthona és a gyermekjóléti központ működtetését társulás útján is biztosíthatják. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) számú kormányrendelet 10. számú melléklete részletesen meghatározza a tartalmi követelményeket, melyek alapján az átfogó értékelés összeállításra került. DEMOGRÁFIAI MUTATÓK A település demográfiai mutatói különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira évenkénti bontásban: Megnevezés Érd település lakosainak száma Lakosságszám /fő/év/2011 Lakosságszám /fő/év/2012 Lakosságszám /fő/év2013 Lakosságszám /fő/év/2014 Lakosságszám /fő/év/ éves gyermekkorú éves fiatalkorú éves összesen Forrás: helyi lakcím-nyilvántartás A település demográfiai mutatóiból megállapítható, hogy a lakosságszám a évi adatokhoz képest közel 1%-kal nőtt. A 0-18 éves korú lakosság száma a évi adatokhoz - 6 -

7 képest már kedvezően alakult, hiszen közel 1%-os emelkedést mutat. Ugyanakkor a 0-14 és a éves korú lakosság száma nem növekedett. A jelzőrendszer intézményeitől beszerzett információk szerint a városban olyan gyermekek is tartózkodnak, akik sem lakó, sem tartózkodási hellyel nem rendelkeznek, de életvitelszerűen Érden élnek. A számuk nem határozható meg, de az ellátási kötelezettség az Önkormányzatot terheli. A jelzőrendszer működtetése e korosztályok vonatkozásában a legfontosabb, hiszen a pályaorientációtól kezdve a családi életre nevelésen keresztül számos tényező befolyással van a fejlődésükre a felnőtté válásig. A 0-14-éves korú gyermekek tekintetében a család mellett a városban működő intézményekre (bölcsőde, óvoda, iskola) hárul nagy felelősség a gyermekek megfelelő nevelésében. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT PÉNZBELI, TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK RENDSZERE Pénzbeli ellátások A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek családba fogadó gyámjául kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásra jogosult, ha a) a gyermek tartására köteles, és b) nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik. A pénzbeli ellátás összege gyermekenként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 22%-a. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság Az ellátás megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének az igénybevételére, amely bölcsődések, óvodások, általános iskola 1-8. osztályosok esetében 100%-ot, a középiskola 9. osztályától pedig 50%-os kedvezményt jelent. külön jogszabályban meghatározott kedvezmények tankönyvtámogatás igénybevételére, valamint augusztus és november hónapban természetbeli támogatásra jogosult, amelynek összege nem emelkedett az elmúlt évhez képest, továbbra is gyermekenként 5.800,- Ft. A támogatás finanszírozása 100%-ban az állami költségvetésből történik. Az egyszeri támogatást augusztusában és azóta is természetbeni támogatásként Erzsébet utalványban kapták meg a jogosultak. A kedvezményre az a gyermek jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 130 %-át, ez évben ,- Ft volt. A gyermekét egyedül nevelő szülő, a tartósan beteg gyermek, illetve a nappali tanulmányokat folytató nagykorú esetén ez az összeghatár a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 140%-a. Ez az összeghatár évben ,- Ft volt

8 Az öregségi nyugdíjminimum 2015 évben sem változott, ,- Ft volt, így ban a nyugdíjminimum %-os meghatározása is változatlan maradt. A jövedelem mellett a vagyoni helyzet vizsgálatát is előírja a jogszabály. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság iránti kérelem tartalmazza az ügyfél vagyonnyilatkozatát, melyben a vagyoni helyzetéről nyilatkozik. A vagyoni érték meghatározása is a nyugdíjminimumot veszi alapul, így ezek az értékhatárok sem változtak az elmúlt évhez képest. Továbbra sem tekinthető vagyonnak az az ingatlan, amelyben a család él, a nem hasznosítható haszonélvezettel terhelt ingatlan, valamint a mozgáskorlátozottságra, vagy tartós betegségre tekintettel fenntartott gépjármű sem. Az Önkormányzat által adható támogatások esetében az önkormányzati segélyt az év folyamán felváltotta a települési támogatás. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályainak rendszerét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletében (továbbiakban: rendelet) határozta meg, amely március 1-jén lépett hatályba. A települési támogatás minden önkormányzat kötelező feladata, de saját maga határozza meg a helyi sajátosságok figyelembevételével a támogatási formák körét és feltételeit. Az állami normatíva a település adóerő képességének függvénye. A jogosult részére jövedelem-kiegészítésére, pótlására az alábbi szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások adhatók: Gyógyszerkiadásokhoz, gyógyászati segédeszközök viseléséhez nyújtott települési támogatás: A gyógyszerkiadásokhoz, gyógyászati segédeszközök viseléséhez, fogászati kezeléshez (továbbiakban együtt: gyógyászati kiadások) nyújtott települési támogatás, mely a jövedelem és a költség függvényében kerül megállapításra. Gyermekek részére ajánlott védőoltáshoz nyújtott települési támogatás: Az ajánlott védőoltáshoz nyújtott települési támogatás a fertőző betegségek (járványos agyhártyagyulladás, bárányhimlő, humán papillomavírus) kialakulásának megelőzése érdekében nyújtott hozzájárulás. Rendkívüli települési támogatás: A nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások biztosításához, a gyermek neveléséhez, gondozásához kapcsolódó kiadások biztosításához adható. A gyermek sajátos nevelési igényű vagy korai fejlesztésben, fejlesztő nevelésben részesül, abban az esetben a család jövedelmének vizsgálatához magasabb határok kerültek beállításra. Az önkormányzat a rendelkezésére álló pénzforrásokból a jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására szociális rászorultságtól függő, természetben nyújtott ellátásokat is biztosíthat: Természetbeni ellátások Természetbeni rendkívüli települési támogatás állapítható meg különösen annak a rászorulónak, aki rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd. A természetbeni rendkívüli települési támogatás gyermekeket érintő formái: - 8 -

9 élelmiszercsomag, élelmiszerutalvány, tüzelőtámogatás, tanulók helyi járatú autóbusz bérlet támogatása, tanévkezdési támogatás, újszülöttek támogatása. A támogatás szociális rászorultság alapján ítélhető oda, elsősorban utalvány, tüzelőanyag, bérlet megvásárlása, tanévkezdési utalvány, illetve babacsomag formájában. Gyermekek étkeztetése A gyermekek étkeztetésére az oktatási, nevelési intézményekben van lehetőség. Sok olyan gyermek kerül a rendszerbe, akik az elhanyagoló szülői magatartás miatt nem jutnak megfelelő mennyiségű, és minőségi élelemhez. A jelzőrendszer tagjai kezdeményezik a kedvezmények igénybevételét, ennek ellenére számos esetben a csökkentett térítési díjat sem fizetik be a szülők, ezért a jövőben végig kell gondolni e tárgykörben a támogatások rendszerét. Az 50 illetve a 100%-os étkezési kedvezményben részesülők számát, és az étkeztetésre felhasznált összeget az alábbi táblázat szemlélteti: Gyermekétkeztetés alakulása évben A Gyermekvédelmi törvény (1997. évi XXXI. tv.) módosítása miatt a támogatások mértéke intézmény típusonként szeptember óta eltérő. Az óvodákban és bölcsődékben igénybe vehető kedvezmények bővültek. A korábbi 50%-os RGYV és nagycsaládos kedvezmény 100%-ra nőtt. Új elemként jelent meg a szülői nyilatkozat alapján igénybe vehető kedvezmény (jövedelemhatártól függő). A kedvezményezettek adatai intézményenként és összesítve: GYERMEKÉTKEZTETÉSI TÁMOGATÁSOK év Intézmény típusa RGYV 100% RGYV 50% Nagycsaládos 100% Igénybevett kedvezmény Nagycsaládos 50% Tartós beteg 100% Tartós beteg 50% alapján fő összeg fő összeg fő összeg fő összeg fő összeg fő összeg fő összeg eft eft eft eft eft eft eft Bölcsődékben étkezők Óvodákban étkezők Általános iskolákban étkezők Középiskolákban étkezők Szülői nyilatkozat összesen A gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény kiemelkedik a támogatások rendszeréből, ugyanis az Önkormányzat 2015-ben az állami támogatáson felül plusz támogatást nyújtott a szociális rászorultság alapján. A rendelet 42. (1) bekezdése alapján a Gyvt (5) bekezdésében biztosított normatív kedvezményen túl, a normatív kedvezmény érvényesítését követően fizetendő térítési díjból - 9 -

10 50%-os étkezési díjkedvezményt kellett biztosítani, feltéve, hogy a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladta meg az öregségi nyugdíj (28.500,- Ft) mindenkori legkisebb összegének 300 %-át. A jogosultságot az adott nevelési év végéig kellett megállapítani. Támogatás megnevezése Igénybevevő fő Pénzbeli ellátások alakulása Felhasznált összeg e Ft Központi költségvetésből visszaigényelt e Ft Önkormányzatot terhelő e Ft Elutasítás Összesen: Forrás: helyi hatósági nyilvántartás Települési támogatás: Támogatás megnevezése Igénybevevő/ fő Felhasznált összeg e Ft Elutasítás/Fő Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Önkormányzati segély ( ig) Óvodáztatási támogatás (megszűnt: ) élelmiszercsomag, élelmiszerutalvány tüzelőtámogatás tanulók helyi járatú autóbusz bérlet támogatása tanszertankönyvtámogatás, újszülöttek támogatása Forrás: helyi hatósági nyilvántartás Fő Az elutasítások oka továbbra is a hiányosan benyújtott kérelem, a támogatható jövedelemhatárnál magasabb jövedelem, a rendeletben meghatározott rendkívüli élethelyzet hiánya összességében minden esetben a jogszabályban meghatározott jogosultsági feltétel, illetve feltételek hiánya volt

11 GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK A gyermekjóléti alapellátás célja, hogy hozzájáruljon a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez. Az alapellátás keretében nyújtott személyes gondoskodást - lehetőség szerint - a jogosult lakóhelyéhez, tartózkodási helyéhez legközelebb eső ellátást nyújtó személynél vagy intézményben kell biztosítani. Ha a gyermekek átmeneti gondozását a települési önkormányzat ellátási szerződés keretében biztosítja, és az ellátást nyújtó intézmény nem a települési önkormányzat területén működik, a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátását lehetőség szerint a szülő lakóhelye szerinti települési önkormányzatnak kell biztosítania. A települési önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást többféle módon szervezheti meg. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Szociális Gondozóközpont keretében önálló tagintézményként működtette a Gyermekjóléti Központot december 31-ig. GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT A Gyermekjóléti Központ munkatársai mára stabilizálódott létszámmal látják el a mindennapi munkát. Megismerték a családokat, akik közül néhányat évek óta gondoznak, ugyanakkor vannak olyan családok is, akik csak átmenetileg küzdenek életvezetési problémákkal. Elmondható, hogy a fiatal pályakezdő munkatársak a krízishelyzetek kezelésében is jártasságot szereztek. Eredményként értékelhető, hogy a több éve megszervezett nyári prevenciós program, valamint a szabadidős programok Érd/Diósd lakossága körében elterjedtek. Évről évre a lakosság széles köre veszi igénybe őket, valamint az első évek résztvevői ma már önkéntes segítőként vesznek részt a munkában év közepén elkezdődött a Rómer Flóris tér 1 sz. alatti épület felújítása, átépítése, aminek következtében utolsó hetében át is költöztek a teljesen újjáépített szolgáltató központba. Ez nemcsak az épület újjáépítését jelentette, hanem a teljes bútorzat, számítógéppark, kapcsolatügyeleti szoba, tárgyalószoba kialakítását is. Az épület alkalmas lesz minden szempontból a Család és Gyermekjóléti Központ járásközponti feladatainak ellátására január 1-től. Személyi feltételek tagintézmény-vezető 1 fő családgondozó 9 fő utcai szociális munkás 2 fő szociális asszisztens 4 fő pszichológus 1 fő fejlesztőpedagógus 1 fő kórházi szociális munkás 1 fő

12 Az intézmény szakellátása megfelelő, minden dolgozó megfelelő szakképesítéssel rendelkezik. Tárgyi feltételek A évi munkát még a régi, Emma u. 7. sz. alatti épületben végezték, év végén történt meg az átköltözés a Rómer Flóris tér 1. szám alatti épületbe. Technikai felszereltség Az elmúlt évek beruházásának köszönhetően az épület technikai felszereltsége megfelelő. Rendelkezésre áll a központi telefon fax készülékkel, 6 db telefon mellékkel, 4 db intézményi mobiltelefon, valamint 7 db számítógép, 2 db notebook, 1 db projektor. A szolgáltatást igénybevevők jellemzőinek bemutatása A társadalom legkülönfélébb rétegeiből kerülnek ide ügyfelek, szolgáltatásaikat minden Érd/Diósd területén állandó és ideiglenes lakcímmel rendelkező lakos igénybe veheti. Jellemzően a halmozottan hátrányos helyzetű családok, nagycsaládosok, munkanélküliek és mélyszegénységben élők alkotják az ügyfélkörük nagy részét. Az előző évhez hasonlóan a társadalmi középosztályból jelentkező családok előfordulása megnőtt, amely társadalmi csoportra az jellemző, hogy ügyvédi háttérrel rendelkeznek. Az egymással való megegyezéshez, a gyermekkel kapcsolatos döntésekhez egyre inkább külső megerősítést, hatósági és intézményi segítséget igényelnek a szülők. Ez a probléma rendkívül sok lelki támogatást, rendszeres, gyakori családgondozást és figyelmet igényel a családgondozó részéről is. Az ügyfelek körülbelül 26%-a önként keresi fel intézményt. Az országot megrázó menekültáradat nem érintette városunkat, a menekültek Bicske, Budapest érintésével hagyták el az országot. Az előző évhez viszonyított számszerű és ellátotti összetétel bemutatása Az ellátotti összetétel bemutatása Érden és Diósdon Állandó bejelentett kiskorú lakos év közötti Érd fő Diósd fő 0-2 év közötti Érd 1194 fő Diósd 207 fő 0-14 év között Érd fő Diósd fő év közötti Érd fő Diósd 425 fő Forrás: helyi népesség nyilvántartó

13 A Gyermekjóléti szolgáltatást igénybe vevő gyermekek számának alakulása (Érd és Diósd), összehasonlítás az előző évhez képest Megnevezés Alapellátásban gondozottak száma Védelembe vett kiskorúak száma ellátottak száma ellátottak száma ellátottak száma év év év folyamatban, nincs határozat folyamatban, nincs határozat, sok esetben tárgyalás sem volt még Megszűnt védelembe vett kiskorúak száma Forrás: Gyermekjóléti Központ statisztikai adatai Az ellátásba kerülések okai, formái A évben 161 új eset került nyilvántartásba vételre, ebből 24 esetben a gyermek önként kereste fel az intézményt. Gyermek-szülő közösen 32 esetben jelent meg, más jelzőrendszeri tag által kezdeményezett esetek száma 105 volt. A hatóság által együttműködésre kötelezettek esetszáma csökkent az előző évhez képest 41 esetre, ez abból is adódik, hogy nem születtek jogerős határozatok. A jelzőrendszer tagjai összességében 874 alkalommal küldtek jelzést az intézményhez. A gondozott családok meghatározó problématípusa 290 gyermeknél anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő), a szülők vagy a család életvitele miatt kialakult problématípus pedig 372 gyermeket érintett. Gyermeknevelési probléma, szülői elhanyagolás 244 gyermek esetében okozott veszélyeztetettséget. Intézménybe való beilleszkedési nehézség, magatartászavar, teljesítményzavar 251 gyermeknél fordult elő. A családon belüli bántalmazás (fizikai, szexuális, valamint lelki) 57 gyermek, családi konfliktus (közvetve vagy közvetlenül) 52 gyermek esetében volt. Szenvedélybetegség miatt kialakult problématípus közvetve vagy közvetlenül 69 gyermeket érintett. A gondozott gyermekek körében a legkisebb számban előforduló problématípus a fogyatékosság, retardáció. Ilyen eset 8 főnél jelentkezett. Korábbi jelzésre folytatásra került azoknak a román családoknak a megsegítése, akiknek problémát okozott gyermekeik Magyarországon való beiskoláztatása szeptemberében 4 családból 6 gyermeknek sikerült így beiratkoznia általános iskolába, majd októberben egy újabb család gyermeke kapott segítséget. A Gyermekjóléti Központ szolgáltatásai év (halmozott adat) év (halmozott adat) Információnyújtások Segítő beszélgetés

14 Hivatalos ügyekben segítségnyújtás Tanácsadások Családlátogatás Konfliktuskezelés Közvetítés más szolgáltatásba Örökbefogadással kapcsolatos intézkedés 1 0 Elhelyezési tárgyaláson részvétel 4 3 Felülvizsgálati tárgyaláson részvétel Esetmegbeszélés a jelzőrendszer tagjaival Esetkonferencia Készenléti szolgálat Szakmaközi megbeszélés Adományozás Gyermekpszichológiai ellátás Az egyes speciális szolgáltatások alakulása évben Kapcsolattartás Az Intézmény kapcsolattartási ügyeletét a évben 15 gyermek esetében vették igénybe a hozzátartozók. A kapcsolatügyeleten megjelentek jogerős bírósági/gyámhivatali szabályozással rendelkeztek, a jogosultak többségében édesapák voltak, anyai, illetve nagyszülői kapcsolattartásra 4 gyermek esetében került sor. Bíróság, illetve gyámhivatal által elrendelt felügyelt kapcsolattartás 11 gyermek esetében történt, 1 családnál pedig segített kapcsolattartás zajlott. Az Intézményben történő gyermekek átadás-átvételére 3 gyermek járt. A kapcsolattartást páratlan heteken szerdánként óráig, minden pénteken óráig, de az esetek túlnyomó részében szombati napokon 8-13 óra között vehették igénybe. A kapcsolattartások során két munkatárs fogadta a megjelenteket, egy mediátor és egy kapcsolatügyeleti munkatárs. A bíróság/gyámhivatal által szabályozott esetekben a kapcsolatügyeleti naplóban rögzített adatokon kívül külön írásos feljegyzés is készült a láthatáson történt eseményekről. Ebben kitérték a családgondozók a láthatásra jogosult, illetve arra kötelezett szülő verbális és nonverbális viszonyulására, a gyermekkel való kapcsolatára, viselkedésére, tapasztalható szülői kompetenciájára, a házirend esetleges megsértésére, stb. Ezeket a feljegyzéséket a bíróság a végleges kapcsolattartásra vonatkozó határozathozatalt megelőzően bekérte a szolgálattól. Készenléti Ügyelet A készenléti szolgálatot a családgondozók a heti munkaidő letelte után péntek 12 órától hétfőn reggel 8 óráig látják el a es telefonszámon. Természetes, hogy ebben az időszakban éjjel-nappal lehet jelezni a problémákat és az ügyelő legjobb tudása szerint segíti a felmerülő kérdéssel hozzá forduló klienst. Az ügyeletes szükség szerint azonnali segítséget, vagy tájékoztatást nyújt. Készenléti ügyeletet a évben 99 esetben láttak el 5 kolléga részvételével

15 A jelzések leggyakoribb problémái: Elvált, illetve külön élő szülők esetében a bírósági, gyámhivatali végzés ellenére is nehézségek merültek fel a kapcsolattartó szülőnél, hogy a végzésben foglaltak szerint élni tudjon a törvény által biztosított kapcsolattartás lehetőségével. A gyermek gondozását biztosító szülő vagy a kapcsolattartás lehetőségével élő szülő vélt vagy jogos sérelmei alapján változtatni szeretne a meghatározott kapcsolattartási renden. Nem volt ritka azon esetek száma, amikor munkanélküliségre és alacsony jövedelemre hivatkozva élelmiszersegély után érdeklődnek, egyéb igénybe vehető támogatások feltételeit kérdezték meg. Őszi/téli emelkedő rezsiköltségük miatt a fűtéshez természetben történő tüzelőtámogatás igényléséhez kértek segítséget. Tartozások miatt megszorult családok jelentkeznek, lakhatási problémákkal. Több esetben jelezték, hogy azonnali otthont biztosító ellátást vennének igénybe. Folyamatban lévő válás, megszűnt élettársi kapcsolat esetében előfordult a családon belüli erőszak a külön élő szülők között, mindez a legtöbb esetben a közös gyermek vagy gyermekek előtt zajlott. Több esetben előfordult, hogy a rendőrség ügyeletese kérte segítségüket szökésben lévő gyermek, vagy megkerült fiatal elhelyezésének megoldásában. Utcai és lakótelepi szociális munka A KAB-ME-14 NCSSZI pályázat és között támogatta a működést és a munkát, melynek keretében az alábbi programok kerültek megvalósításra: Óvodai prevenciós foglalkozások keretei között a legkisebbeket is érintő családi kapcsolatok gyengülését zenés-mesés foglalkozással próbálták erősíteni a családi rítusok és szokások kihangsúlyozásával. A program eddig 8 óvodában, 12 óvodai csoportban került megvalósításra. A gyerekek lelkesen vállalkoztak a családrajz elkészítésére, melyből 77 rajz készült. Ezekből kiállítás került megszervezésre a Parkvárosi Közösségi Házban án, és díjazták a Legösszetartóbb család című pályázat nyerteseit. A Szülő Klubot és a Baba-Mama Klubot a gondozás alatt álló anyukák, családok látogatták, a házastársi kapcsolatoknál felmerülő problémák kerültek megbeszélésre. Az iskolai prevenciós programban a problémákat helyben az iskolai fogadóórák keretében rendezték, ahol a pedagógusok, a szülők és a gyermekek is elérhették a Gyermekjóléti Központ munkatársát. Hétfőtől péntekig 8 és 9 óra között - állandó jelleggel - a kallódó, csellengő, felügyelet nélkül hagyott gyermekek és fiatalok felkutatása történt meg Érd településen, különös tekintettel az iskolák környékére, a Stop-shop bevásárlóközpontra és a lakótelepre, mely alkalmas feltűnésmentes helyet biztosítani az iskolakerülésre, a szabadidő esetleges káros, negatív eltöltésére ben is nagy hangsúlyt kapott a nyári szünidei programok, táborok szervezése. A Parkoló Programot 10 héten keresztül a Családsegítő Központtal együttműködve bonyolították le. Az elmúlt évekhez hasonlóan a hét minden napján változatos, az igényekhez alakított programok

16 várták a gyerekeket, fiatalokat. Naponta más-más helyszínen kerültek megrendezésre a programok, mellyel az ezekhez való hozzájutást segítették elő azok számára is, akik a város távolabbi pontján élnek. Hétfői napokon Parkvárosban az átmeneti ellátást igénybevevő családok gyermekeinek rendeztek kézműves foglalkozásokat és játszó napokat. Szerdai napokon a diósdi gyermekek részére tartottak foglalkozásokat, a csütörtöki napokra a már jól ismert gyalogtúrákat, kirándulásokat szervezték meg ben a Kárpátaljáról érkezett gyermekcsoportot láttak vendégül, közösen járták be a várost, megismerkedtek a település nevezetességeivel, majd bográcsos ebéddel, beszélgetéssel telt a délután. A gyermekek vendégeskedtek az Érden élő híres embereknél, beszélgettek a város prominens személyeivel, és neves intézményekbe látogattak el. A Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány szervezésében. 13 gyermek jutott el Zamárdiba, 20 gyermek pedig az Erzsébet tábor keretei között Fonyódligetre. A táborban résztvevő gyermekek halmozottan hátrányos helyzetű családokban élnek, többségüknek ez volt az első nyaralása. A 2 fő kísérő ellátását a Szociális Gondozó Központ támogatta az önrészen és az útiköltségen túl, de egy harmadik kísérő részvételére is szükség volt. A Balaton minden gyermeknek újdonság és nagy élmény volt. Sokuk számára az első strandélményt jelentette. A gyermekek megtanulták, hogy hogyan kell csoportban együttműködni és egymást segíteni. A hét folyamán a következő programokon vettek részt: Helytörténeti vetélkedő Fonyódon, utazás kisvasúttal Nagy vagy! vetélkedő Éjszakai bátorságpróba Aszfalt rajzverseny egyéni és csapatos Egy perc és nyersz! vetélkedő Koncert - Kávészünet Tábori olimpia kislabda hajítás Focibajnokság Búcsú buli A kislabda hajításban, az aszfalt rajzversenyben, az Egy perc és nyersz! című vetélkedőn, valamint a helytörténeti vetélkedőn értek el kiemelkedő helyezést: kislabda hajítás 3. helyezett 12 év felett kislabda hajítás 3. helyezett 12 év alatt egyéni aszfalt rajz Egy perc és nyersz! vetélkedőn a 4 fős csapat 2. helyezést ért el. A helytörténeti vetélkedőn a helyes kitöltésért nyert ajándékot az ifjúsági iroda részére ajánlották fel, hogy az más számára is hozzáférhető legyen. Összességében elmondható, hogy minden gyermeknek pozitív élményeket adott a fonyódligeti nyaralás. A gyerekek részére számos ünnepekhez kötött program, rendezvény került megszervezésre:

17 A Magyar Költészet Napja; a Gyermeknap, melyet több helyszínen is megtartottak; a Mikulás Ünnepség a Családok Átmeneti Otthonában, ahol a gyermekeket mikuláscsomaggal lepték meg Mikulás jelmezbe öltözve. A Szociális Gondozó Központ Gyermekjóléti Központ által meghirdetett pályázatok Érd Legösszetartóbb Osztálya: Meghirdetésére már 2014-ben sor került az osztályos fiatalok körében. Egy kreatív osztályképet kellett készíteni, illetve egy rövid leírást, hogy miért az övék Érd legösszetartóbb osztálya. A Teleki Sámuel Általános Iskola, a Móra Ferenc Általános Iskola és az Érdligeti Általános Iskola osztályai értek el helyezést napján a KAB-ME pályázat záróünnepségén került sor az oklevelek és a vándorserleg átadására. Pócsi Dóra Emlékdíj: A Pócsi Dóra emlékére meghirdetett pályázat célja a szociális érzékenységre és a közösségi tevékenyre való figyelem felhívás az iskolás gyermekek körében. Az oklevelek átadására az évzáró ünnepségeken került sor. Az Érdligeti Általános Iskolában az elhunyt Pócsi Dóra édesanyja, Pócsiné Sivák Erzsébet adta át az emléklapokat. Együttműködések, közös programok más intézményekkel, szervezetekkel Az Uccu Roma Informális Oktatási Alapítvány programja Duka Annamária közreműködésével a roma integráció elősegítése, az előítéletek és diszkrimináció csökkentése érdekében az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola 3.c és 3.d osztályában. Boldog Ceferino Alapítvány roma integrációs programja Gáspár Csaba és Balogh Gusztáv közreműködésével az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola 8. évfolyamában. Részvétel a Ráckeresztúri Drogterápiás Központ nyílt napján október hónaptól egy hosszú távú együttműködés kezdődött a Boldog Ceferino Alapítvánnyal, melynek célja az érdi cigány gyermekek felzárkóztatása. Játékos formában tanulnak és sajátítanak el készségeket minden péntek délután 16 és 18 óra között az Érdi Bolyai János Általános Iskolában. Egész évben együttműködő partnereink voltak a Szepes Gyula Művelődési Központ, Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Magyar Földrajzi Múzeum, Érdligeti és a Parkvárosi Református Egyház, akik nagyban segítették a munkát. Kórházi Szociális munka Együttműködési megállapodás került megkötésre március 19-én a Szent Imre Egyetemi Oktató Kórházzal kórházi szociális munkára. Folyamatos a kapcsolattartás a Kórház szociális munkásával, és havonta egy alkalommal sor kerül kihelyezett ügyelet tartására. A év folyamán összesen 7 alkalommal érkeztek a kórházakból jelzések, ebből 4 alkalommal már a Szociális Gondozó Központ folyamatban lévő esetéről beszélhettünk. Jelzést küldő Kórházak: Heim Pál Gyermekkórház Gyermek és Serdülő Pszichiátriai Osztály Szent János Kórház Gyermeksebészet Szent János Kórház Gyermek Intenzív Osztály Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Szülészeti-Nőgyógyászati Osztály Megtett gyermekvédelmi intézkedések:

18 Nevelésbe vétel: 1 fő Alapellátás: 2 fő Védelembe vételre egyik gyermeknél sem került sor. Gyermekpszichológiai ellátás A 2015-ös évben összesen 68 új páciens esetében történt vizsgálat és tanácsadás, az előző évben megkezdett terápiás ellátással együtt összesen 132 fő részesült pszichológiai megsegítésben. A tavalyi évhez képest 18%-kal csökkent az esetszám, amely az iskolai-, óvodai pszichológusi ellátás jelentős bővülésének köszönhető. A pszichológus heti 5 órában a Családok Átmeneti Otthonának ellátását is végezte, ahol segítséget nyújtott a lelki problémák megoldásában és az édesanyák gyermeknevelési gondjaiban áprilistól a Bem téri kihelyezett irodában heti egy napot volt jelen, hogy a környéken élők részére helyben is tudjon segítséget nyújtani. Az érdi iskolákban, óvodákban az igényeknek megfelelően tartott konzultációkat, esetmegbeszéléseket a tanárokkal az akut problémás helyzetek, konfliktusok kezelésére. A családon belül bántalmazott és családon belül molesztált gyermekek esetszáma az előző évit nem haladta meg, több esetben rendőrségi megkeresésre történt a bántalmazott gyermek terápiája. A rossz magatartást és viselkedési zavarokat kiváltó okok között exponenciálisan megnőttek a családi problémák, melyek közül első helyen áll a családok megélhetését biztosító egzisztencia megteremtésének fokozódó nehézsége. A családok egyre nagyobb számban küszködnek napi megélhetési gondokkal, emiatt folyamatosan tetten érhető a frusztrált, bizonytalan, a gyermekeik mentális szükségleteinek kielégítésére már képtelen szülői attitűd. Ebben a fásult környezetben az érzelmileg kielégítetlen gyermekek lelki fejlődése minden tekintetben jóval elmarad az egészséges felnőtté váláshoz szükségestől. Egyre gyakoribb jelenség az internettől és számítógépes játékoktól kialakult addikció. Nem egy esetben az iskolából is kimaradtak a függőségbe került gyerekek. A szülők nehezen vagy egyáltalán nem képesek kontroll alatt tartani gyermekeik felhasználói szokásait. Gyakori tapasztalat, hogy az órák alatt is folyamatosan ezzel foglalkoznak a gyerekek. A pedagógusokkal folytatott beszélgetésekből kiderült, hogy az iskolákban igencsak korlátozottak a lehetőségek a mobiltelefonok használatának szabályozására. A mentális problémákkal küzdő gyermekek száma nem mutat csökkenő tendenciát, és ezzel összefüggésben a szakmai tevékenység számának növekedése sürgető figyelmeztetés a preventív munka szükségességére. A másik fontos tapasztalat, amiben tavalyhoz képest idén sem történt változás: a gyermekek pszichiátriai kezelésének, illetve utógondozásának megoldatlansága. Elenyészően kevés a gyermekpszichiátriák ágyszáma, és a hosszabb terápiás ellátást biztosító intézmények befogadó kapacitása. Az ilyen ellátásra szoruló gyermekek ezekben az esetekben többnyire a családi költségvetést terhelő magánellátásban jutnak megfelelő pszichoterápiás segítséghez. Fejlesztő pedagógus A 2015-ös évben folytatódtak az előző évben megkezdett fejlesztések, de számos új kérés is érkezett az intézményhez. A fejlesztések időtartama három hónapos ciklusokban zajlott, majd áttekintettük az elért eredményeket. Az egyéni fejlesztéseken kívül csoportos foglalkozások is folytak, de jelen voltak a szolgáltatással a Parkvárosi Közösségi Házban is hetente egy napon

19 Általános jelzések, védelembevétel, együttműködések március hónapban került megtartásra az éves gyermekvédelmi tanácskozás, és havi szinten folyik a jelzőrendszeri találkozó. Részt vettek a védelembe vételi tárgyalásokon, illetve felülvizsgálatokon a Járási Gyámhivatalnál. Több olyan átmeneti nevelt van a városban, akik időszakos kapcsolattartásra hazajöhetnek szüleikhez, vagy a szülők kérik a kapcsolattartás megváltoztatását, illetve átmeneti nevelésüket évente felülvizsgálja a Gyámhivatal. Minden ilyen esetben javaslatot kérnek, és az ügyben tartott tárgyalások nagy része a családgondozó részvételével zajlik. A Pest Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálathoz kerül az érdi átmeneti neveltek nagy része, ezért rendszeres a kapcsolattartás. Az átmeneti nevelt gyermekekkel kapcsolatos tárgyalásokon való részvételre rendszeres a felkérés. A Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálattól 28 esetben érkezett megkeresés. Tárgyalások alakulása Megnevezés év év év év Első védelembe vételi tárgyaláson 74 eset 56 eset 92 gyermek 74 gyermek való részvétel Felülvizsgálati Nevelésbe 14eset 22 eset 30 gyermek 30 gyermek tárgyaláson való részvétel vétel Védelembevétel 21 eset 34 eset 42 gyermek 68 gyermek Forrás: gyermekjóléti Szolgálat statisztikai adatai (2014, év) A Fészek Egyesülettel 2015-ben a város 6 férőhelyre kötött ellátási szerződést, ez a létszám 100%-ban kihasználásra került. Az otthonban 28 gyerek 5 anya volt, teljesített napok száma összesen: 2059 nap. A családok érdekében tartott esetkonferenciákon az egyesület dolgozói készséggel részt vettek, együttműködőek évben a Lámpás 92 Családok Átmeneti Otthonából 38 alkalommal érkezett jelzés, a Nyírfa utcai Családok Átmeneti Otthonából 49 alkalommal, az országos felvevőkörű LEA Anyaotthonból pedig 69 esetben. A Don Bosco Családok Átmeneti Otthonból 82 esetben küldtek értesítést az intézmény felé. A tavalyi évekhez képest nőtt a rendőrségi jelzések száma, melyek között jelentős a fiatalkorúak által elkövetett szabálysértés. A rendőrségi jelzések között számottevő a kiskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmény is, melynek vizsgálatához iratanyag küldése szükséges. A rendőrségtől a évben 77 alkalommal érkezett jelzés az intézményhez. Az ügyészség részéről 1 alkalommal érkezett megkeresés, a pártfogói felügyelettől 6 alkalommal. Az Áldozatsegítő Szolgálat 1 jelzést küldött az intézményhez. Az érdi iskolákkal, óvodákkal napi kapcsolatban állnak a családgondozók. Heti rendszerességgel látogatja az intézményeket az iskolai és utcai szociális munkás, akik fogadó órát is tartanak

20 KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM Az előző évekhez hasonlóan ebben az évben is benyújtásra, és elnyerésre került a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (továbbiakban: KEF) működési feltételeit biztosító pályázat. A KEF ülések célja a tagok tájékoztatása, informálása az aktuális ügyekről, valamint az egyes részfeladatok megszervezése, irányítása, koordinálása, a beszámolók elkészítése. Szakmai kerekasztal került megszervezésre a város döntéshozói részére, ahol bemutatásra került a gyermekjóléti Szolgálat munkája, és a résztvevők kéréseket tehettek, észrevételeket fogalmaztak meg. Az elmúlt évek során nagy sikert aratottak a szakmai tanulmányutak, melyek a szakmai fejlődés mellett csapatépítésre is szolgált ben Pintér Imre alezredes Úr az Érdi Rendőrkapitányság KEF képviseleti tagja segített a tanulmányút megszervezésében. A KEF tagok a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetét látogatták meg. SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁS BÖLCSŐDE A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében. A településen két bölcsőde található összesen 204 férőhellyel. Statisztikai adatok a férőhely alakulásának megfelelően a bölcsődékben Férőhelyek száma Működő csoportok száma A beíratott gyermekek száma a felvételi naplóval egyeztetve Óvodába távozott, kimaradt A év december 31-én beíratott gyermekek száma Az év végi gyermeklétszám korcsoportonkénti megosztása hó hó 36 hó feletti A teljesített gondozási napok száma A gondozott gyermekekhez viszonyítva Apró Falva Pöttöm Sziget Összesen 76 fő 128 fő 204 fő 6 csoport 10 csoport fő 205 fő 326 fő 84 fő 94 fő 178 fő 72 fő 111 fő 183 fő 12 fő 59 fő 1 fő 26 fő 82 fő 3 fő ,03 % 63,9 %

21 A beírt gyermekekhez viszonyítva 86,25% 87,5% Forrás: intézményi nyilvántartás Az intézményekbe jelentkezett gyermekek a fenntartóval történt egyeztetés után kivétel nélkül felvételre kerültek. Év közben, a csoportok kialakítása után jelentősen növekedett az ellátásra igényt benyújtók száma. Okai elsősorban az édesanyák munkáltatóinak jelzése az azonnali munkába állásra, anyagi nehézségek, a családok életében bekövetkezett változások (betegség, válás stb.) voltak. A gyermekek beszoktatása egész évben folyamatos volt. A évre jellemző változások: emelkedett a jelenleg várandós vagy már a kistestvérrel Gyed-en lévő anyukák száma jelentős az igényüket egyedülállóként bejelentők száma nagyon sok édesanya a munkáltatóval történt egyeztetés után sem tudott munkába állni, illetve elveszítette állását, álláskeresővé vált megnőtt a családi napköziből érkezők száma az igénybevevőknél a benyújtott jövedelemigazolások alapján többször ellentmondást fedeztünk fel a szülői nyilatkozat (ingyenes étkezés igénylése) és a tényleges jövedelem között, amit a gondozási díj számítása miatt nyújtottak be (minden esetben kértük a szülőt a korrigálásra). Az Aprófalva Bölcsődében január 1-től december 31-ig 56 gyermeket vettek fel, 4 gyermek felvételi kérelmét utasították el, és 11 gyermek került várólistára. A Pöttömsziget Bölcsődében évben 33 fő került előjegyzésbe a szeptemberi 2015/2016. évi nevelési-gondozási év csoportbeosztása, illetve felvétele után. Év közben a folyamatos férőhely üresedés (óvodába távozás, családi okok, stb.) következtében 21 fő gyermeket tudtak fogadni. A szülők részéről különböző igények merültek fel évközben, melyeket természetesen az ésszerűség határain belül, a korosztály és a szakmai elvárások figyelembe vételével teljesítettek. A kisgyermeknevelők gondosan megtervezték napjaikat és az évszakoknak, ünnepeknek megfelelően készültek fel a feladatokra. Gyermekversekkel, énekekkel, mondókákkal, rajzolnak, gyurmáznak, festenek, barkácsolnak. Az elkészült munkadarabokat jól látható helyen megnézhették, akár haza is vihették a szülők. Ez egy jól összeszokott, érzelmileg, fizikailag jó állapotban lévő csoportban, a tevékenységre ráhangolódva kivitelezhető. Természetesen továbbra is elsődleges a nevelési-gondozási feladataink ellátása, egysége. A bölcsődés korosztály igen sok odafigyelést és gondoskodást igényel, hiszen a bölcsőde az első leválási helyszín a családról. A gondozási folyamatok és feladatok során a gondozók talán jobban bevonódnak, mert nem csak a szakmai tudásra van szükség, hanem egyes esetekben az érzelmi kompetenciájuk is számít

22 CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS ÉS TANÁCSADÓ IRODA A évben a megjelenések száma csökkent az előző évhez képest, de a gyerekek és fiatalok problémái, amivel az irodához fordultak segítségért, sokkal nehezebbnek és több rétegűnek bizonyult. Érdekességként elmondható, hogy a tavalyi évhez hasonlóan a megjelentek 2/3-a fiú, 1/3-a lány volt. A táblázatban a megjelenések alakulása látható 2012-től Megjelenések számának alakulása megjelenések száma A 2015-ben folyamatos igény mutatkozott a szülők részéről az iroda dolgozóival történő együttműködésre, kapcsolattartásra. Több gyermeknél, fiatalnál jelentkeztek iskolai problémák. Voltak, akik sorozatosan, napokra eltűntek. A tapasztalatok szerint ezeknek a fiataloknak a szülei tekintélyelvű, autoriter, vagy épp elhanyagoló nevelési stílust alkalmaztak. Igyekeztek olyan helyzeteket kialakítani, hogy mind a szülő, mind pedig a gyerek véleménye helyet kaphasson, és támogatták őket egy mindkét fél számára elfogadható kompromisszum kialakításában. A 2015-ös évben nemcsak a fiataloknak, hanem sok esetben a szülőknek is lelki támogatást kellett nyújtani úgy, hogy a fiatalok fennálló bizalma ne sérüljön. A fenti problémák miatt több esetben került sor együttműködésre a Gyermekjóléti Központtal, illetve a Fészek Gyermekvédő Egyesülettel. Felnőtt, és kirepült egy korosztály, érkezett helyette egy újabb. A nyári Parkoló Programban részt vevő fiatalabb korosztály egy része átszivárgott az Ifjúsági Iroda hétköznapi életébe. Általuk egyre több, az iroda célcsoportját képező korosztálynál fiatalabb, 12 év alatti gyermek kezdte látogatni napi rendszerességgel az intézményt. Megismerték és megszerették az itt dolgozókat, rendszeressé vált, hogy a szüleik hazaérkezéséig a hátralévő időt itt töltik el. Elkészítették a házi feladatot, közösen tanulnak, korrepetálást, illetve ellenőrzést kértek

23 A fiatalabb és az idősebb korosztály között kezdetben sok volt a súrlódás, és az ebből adódó konfliktushelyzetek kezelése fokozott odafigyelést igényelt. A kisebb korosztály szabálytudata még nem megfelelő, sok a konfrontáció, ezen a téren folyamatos fejlesztésre szorulnak. A nagyok egy részében a kisebbek jelenléte egyfajta gondoskodó attitűdöt vált ki. A szemük láttára valósult meg a közösen nevelik egymást pedagógiai elv. Másik részük ellenérzéssel fogadta az érkezésüket, mert a korábbi, a tinédzser korosztályra jellemző problémák napi szintű csoportos, vagy két- háromszemélyes helyzetekben történő átbeszélése, a tanácsadás, az iránymutatás a kicsik állandó jelenléte miatt nehézkessé, sokszor szinte lehetetlenné vált. Bizonyos beszélgetéseknek ezért az állandó iroda melletti helyiségben kellett helyet biztosítani, ahol a bizalmasabb információk is elhangozhattak, és megfelelő légkörben történhetett a tanácsadás. A gondozók munkáját segítették a közösségi szolgálatot teljesítő fiatalok, a nyári diákmunkások és a gyakornokok. Az iroda munkájával több fórumon is találkozhattak a szakemberek, így a KEF üléseken, a Helyi Esélyegyenlőségi Program "Gyermekek" Munkacsoport ülésein, a bűnmegelőzési előadás sorozat alkalmával, az iskolai prevenciós előadásokon, és az egészségnapokon. A programok között szerepeltek napi, heti, havi és alkalmanként megrendezésre kerülők is. Az évek óta nagy sikert aratott FilMoly foglalkozásokon mindig olyan értékközvetítő film kerül vetítésre, amely példamutatásként, esetleg preventív célzattal bír. A feldolgozást segítette az ezt követő beszélgetés. Az Iránytű elnevezésű foglalkozás elsődleges feladata az életviteli tanácsadás kötetlen beszélgetés formájában. Az iránytű hallgatóságot, tanácsadást és jól eső kedves szavakat biztosított az ifjú korosztály számára. A Pályaválasztási útmutató szervezése a fiataloknak folyamatos segítséget nyújtottak álláskeresés terén. Fő cél a versenyképes önéletrajzírás segítése, és a megfelelő pozitív hozzáállás és attitűd kialakítása. A fiataloknál különösen fontos, hogy a későbbi sikeres álláskereséshez megfelelő alaplépéseket még időben megtegyék. Folytatódtak a nagy sikernek örvendő Dumálda, Csak Csajszik és Csak Pasik önismeret-fejlesztő, valamint konfliktuskezelési képességet és problémaérzékenységet fejlesztő csoportok is. A Kocka-Zóna feladata az olyan ismeretek átadása, amelyeket később hasznosíthatnak álláskeresés, mindennapi ügyek intézése vagy a tanulmányaik során. Új programként jelent meg a Dalolda ahol a közös éneklésé a főszerep ben indult az "Önismereti foglalkozás Barbarával" elnevezésű csoport, melyen belül külső pszichológus szakember bevonásával önismereti, konfliktuskezelő, valamint pozitív gondolkodást serkentő foglalkozás zajlott. A "Milka pályázat"keretében a világ eseményeinek kapcsán a fiatalok számára pályázatok kerültek meghirdetésre, melynek célja egyrészt, hogy elinduljon egy tágabb, toleránsabb nézőpont kialakulása, gondolkodásra késztetés egy adott témában, másrészt írásbeli teret adva a véleményeknek, hogy csökkenjen bennük a feszültség és a szorongás érzése. A pályázatok alapját kezdetben közösen megnézett, értékteremtőnek szánt filmek képezték, amelyeket az aktuális problémákhoz kapcsolódóan választottak ki. A pályázatok sikeresek voltak, a fiatalok folyamatosan igényelték az újabb és újabb pályázatokat, ezért a pályázatok körébe elkezdték bevonni az aktuális ünnepeket is

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. 1 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. T á j é k o z t a t ó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Ikt. szám: 23469/2012. Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Tájékoztató Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

Kálmán Tibor sportreferens Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Kálmán Tibor sportreferens Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2008. évi ellátásának átfogó értékelése Elıkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı Tárnok Lászlóné aljegyzı Bimbó Mária gyámhivatali ügyintézı

Részletesebben

SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA

SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA I. Az intézmény célja és szakmai feladatai A szakmai program célja bemutatni, hogy a gyermekjóléti szolgálat a

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásának átfogó értékelése. Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásának átfogó értékelése. Tisztelt Képviselő-testület! SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 4171 Sárrétudvari, Kossuth u. 72. Tel.: 54/474-024 Fax.: 54/474-024/2 E-mail: onko4171@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Előterjesztés Átfogó értékelés Bicske Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. évi ellátásáról

Előterjesztés Átfogó értékelés Bicske Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. évi ellátásáról Előterjesztés Átfogó értékelés Bicske Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. évi ellátásáról 1. előterjesztés száma: 173/2016. 2. előterjesztést készítő személy neve: Zimmermann

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Tájékoztató

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt. szám: 15166/2016. Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. i ellátásáról Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. január 21. Nagymányok, 2008. január 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (I.18.) számú rendelet A szociális ellátásokról (módosításokkal

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére

5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A gyermekjóléti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 106/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Értékelés Budapest Főváros IX.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. január 26-i ülésére Tárgy: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2007. évi értékelése Elıkészítette: Tárnok Lászlóné osztályvezetı Igazgatási osztály, Bimbó Mária Gyámhivatali csoportvezetı, Károlyi Szilvia gyámügyi ügyintézı,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Dr. Solymos László Várospolitikai Alpolgármester. Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009.

Dr. Solymos László Várospolitikai Alpolgármester. Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009. Előterjesztő: Dr. Solymos László Várospolitikai Alpolgármester Iktatószám: 01/37601-7/2010. Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009. évi ellátásáról Melléklet:

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 35/2001.(XII.21.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 35/2001.(XII.21.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 35/2001.(XII.21.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése (a továbbiakban:

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 35/2013. (XII.13.) sz. önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 35/2013. (XII.13.) sz. önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 35/2013. (XII.13.) sz. önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl Hatályba lépés napja: 2014. január 01. Ezen önkormányzati rendelet a

Részletesebben

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól (a 11/2015. (V. 11.), 14/2015. (VII. 30.), 21/2015.

Részletesebben

Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról

Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról Előterjesztő: Dr. Faragó Péter Társulási Tanács Elnöke Készítette: Aleva Mihályné Intézményvezető Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról A szociális

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika Város Önkormányzata élve a jogszabályok

Részletesebben

Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése

Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése Ikt.sz.: 943/2016. Ügyintéző: Szűcsné Sáringer Ibolya Szatymaz Község Képviselő-testületének S z a t y m a z Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Átfogó értékelés Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Átfogó értékelés Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1 Átfogó értékelés Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített

Részletesebben

K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének /2013.(..) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról

K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének /2013.(..) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének /2013.(..) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. május 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. május 25-i ülésére 4200-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. május 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló a helyi gyermekvédelmi rendszer 2010. évi működéséről Az előterjesztést készítették:

Részletesebben

Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZAKMAI PROGRAM. Hatályos: 2016. április 8.

Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZAKMAI PROGRAM. Hatályos: 2016. április 8. Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZAKMAI PROGRAM Hatályos: 2016. április 8. TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény célja, feladata Az intézmény alapelvei Az intézmény jelképe Az intézmény

Részletesebben

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORM ÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK JEGYZİJÉTİL 3950 SÁROSPATAK, KOSSUTH U. 44. TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselı-testületnek - a gyermekjóléti

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Mátraterenye Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Mátraterenye Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Mátraterenye Község Önkormányzata 2015 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - eleget téve

Részletesebben

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I.

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I. Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2014. május 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2014. május 29-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: 1/570 /2014 Előkészítő: Végh Endréné ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S NYÍLT ÜLÉS AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 62. MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás mőködésének 2009. évi tapasztalatairól E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált. Központja. Szakmai beszámoló. 2011. évről

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált. Központja. Szakmai beszámoló. 2011. évről Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja Szakmai beszámoló 2011. évről 2012. április 1 Szociális munka emberi mű, ezért mindig és mindenkor kudarccal fenyeget. Semmiféle módszertani

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló,

Részletesebben

Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat Váci Család - és Gyermekjóléti Központ SZAKMAI PROGRAM 2016.

Vác Város Önkormányzat Váci Család - és Gyermekjóléti Központ SZAKMAI PROGRAM 2016. Váci Család- és Gyermekjóléti Központ 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Telefon: 06-27/306-882; 06-27/502-300; 06-27/502-301; 06-30/381-9113 E-mail: vacicsalgyejokozp@gmail.com Vác Város Önkormányzat Váci Család

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szociális törvény) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2.

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szociális törvény) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szociális törvény) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 2. foglalkoztatást helyettesítő

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke VI. 242/2010. E LİT E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-ei ülésére Tárgy: A Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Kihirdetve: 2013. december

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Jogszabályi háttér:

Tartalomjegyzék. Jogszabályi háttér: Tartalomjegyzék 1. Célok, funkció 2. Célcsoport, megvalósulási kritériumok 3. Alapelvek 4. Garanciális elemek - jogok és kötelezettségek 5. Szervezeti felépítés 6. Személyi feltételek, munkarend 7. A szolgáltatás

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szécsény Város Önkormányzata

Részletesebben

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról A Kormány

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonlelle Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

/2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

/2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet /2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. május 21-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2014. május 21-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65/a. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Döntés az Ezüstkor Szociális Gondozóközpont 2013. évi beszámolójának elfogadásáról

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Döntés az Ezüstkor Szociális Gondozóközpont 2013. évi beszámolójának elfogadásáról ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: E- 27/2014. Tárgy: Döntés az Ezüstkor Szociális Gondozóközpont 2013. évi beszámolójának elfogadásáról Előterjesztő neve: Bencsik Mónika polgármester Előadó neve: - Az előterjesztés

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. étkeztetés szociális alapszolgáltatások

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. étkeztetés szociális alapszolgáltatások 5. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ étkeztetés szociális alapszolgáltatások SZAKMAI PROGRAMJA 2013 A Miskolc Környéki Önkormányzati

Részletesebben

Módosítások: /2015. I. 1-

Módosítások: /2015. I. 1- Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 27/1998. (IX. 25.) számú rendelete a gyermekjóléti szolgáltatásról, valamint a gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott egyes személyes gondoskodási formákról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi átfogó értékeléséről Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes

Részletesebben

I. Bevezetés. II. Általános rendelkezések

I. Bevezetés. II. Általános rendelkezések Ügyiratszám: 4441-4/2010. Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. I. Bevezetés Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

Pusztaottlaka Községi Önkormányzat

Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Pusztaottlaka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelete A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programjának

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programjának Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő:

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Előterjesztés A Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1. Városlőd

Részletesebben

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal.

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának a kerületi polgárok szociális ellátásáról szóló 6/2008. (II.20.), 25/2007. (V.31.), 9/2007. (III.23.), 6/2007. (II.23.), 45/2006. (XII.22.), 31/2006.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya 2. számú melléklet Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012. (III.6.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról (A javasolt

Részletesebben

Ellátási és Együttműködési Szerződés

Ellátási és Együttműködési Szerződés Ellátási és Együttműködési Szerződés amely létrejött egyrészről a Község Önkormányzata (székhely: ; képviseli: polgármester) - a továbbiakban Önkormányzat -, másrészről a Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Részletesebben

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 31.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 31.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 31.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Értény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

ELLÁTÁSOK Pénzbeli és természetben i ellátások123 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

ELLÁTÁSOK Pénzbeli és természetben i ellátások123 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény ELLÁTÁSOK Pénzbeli és természetbeni ellátások 123 18. (1) A jogosult gyermek számára a) a gyámhatóság az e törvényben meghatározott feltételek szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2360 Gyál, Kőrösi u. 112-114. Szám: 6955/2016.

M E G H Í V Ó. Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2360 Gyál, Kőrösi u. 112-114. Szám: 6955/2016. Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2360 Gyál, Kőrösi u. 112-114. Szám: 6955/2016. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága tagjai részére M E

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2009. (VIII.4.) Ör. az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról / egységes szerkezetben / Hatályon kívül helyezve: 2011. szeptember 1.-től (Algyő

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg

Részletesebben

Átfogó értékelés Balatonkenese Város Önkormányzatának gyermekjólét és gyermekvédelmi feladatainak 2013. évi ellátásáról

Átfogó értékelés Balatonkenese Város Önkormányzatának gyermekjólét és gyermekvédelmi feladatainak 2013. évi ellátásáról B a lla tto n kenese V á ros J eegy zző jj ee 8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1. Postacím: 8174 Balatonkenese, Pf. 1. Telefon: (+36-88) 481 087 Telefax: (+36-88) 481 741 Honlap: www.balatonkenese.hu

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Energetikai Szakközépiskola és Kollégium levelezési címe: H-7030, Paks, Dózsa György út 95. számlavezető

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről. ( Módosításokkal egysége szerkezetbe foglalva ) Kiskunmajsa

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások és szociális szolgáltatások

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA. Jóváhagyva: Kálmán Béla polgármester

IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA. Jóváhagyva: Kálmán Béla polgármester Nyírmadai Szociális Ápolási- Gondozási Központ 4564 Nyírmada, Petőfi út 1. Telefon/fax: 45 /492-042 IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA Jóváhagyva: A képviselő-testület határozatával Kálmán Béla polgármester

Részletesebben

A R. 1. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 1. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat 1/2008. (II.21.) Kgy. rendelete a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város

Részletesebben

A 2013. ÉVBEN ELLÁTOTT GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ÉRTÉKELÉSE P É C S

A 2013. ÉVBEN ELLÁTOTT GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ÉRTÉKELÉSE P É C S A 2013. ÉVBEN ELLÁTOTT GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ÉRTÉKELÉSE P É C S 1 A 2013. évben ellátott gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok értékelése Pécs város területéről, a benyújtott szakmai

Részletesebben

Család - és. Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Programja

Család - és. Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Programja Alsózsolcai Gondozási Központ Alsózsolca, Kossuth L. út 104. Család - és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programja 2016 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1 Előszó...4 1.2 Az intézmény bemutatása...4 1.3

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 185. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 185. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 185. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. december 22-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

Kiegészítő melléklet Paks Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz. 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése

Kiegészítő melléklet Paks Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz. 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése Kiegészítő melléklet Paks Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése Paks Város Önkormányzata részben 15 intézményével, részben

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. Alapelvek

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. Alapelvek Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. ( II. 27.) önkormányzati rendelete Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális

Részletesebben

I. Bevezetés. II. Közbiztonsági helyzet értékelése

I. Bevezetés. II. Közbiztonsági helyzet értékelése I. Bevezetés A Várpalotai Rendőrkapitányság az Országos Rendőr-főkapitányság és a Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság célkitűzéseinek, útmutatásainak, továbbá a saját munkatervében meghatározottaknak megfelelően

Részletesebben

10/2015. sz. jegyzőkönyv

10/2015. sz. jegyzőkönyv 10/2015. sz. jegyzőkönyv Készült: az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtárban megtartott munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésről, mely 2015. május 28-án 17 óra 00 perckor kezdődött. Jelen vannak:

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottsága. Elnökétől

Hajdúhadház Város Önkormányzata Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottsága. Elnökétől Hajdúhadház Város Önkormányzata Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottsága Elnökétől és Hajdúhadház Város Önkormányzata Ügyrendi, Etikai és Közrendvédelmi Bizottsága Elnökétől 4242 Hajdúhadház,

Részletesebben

47/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

47/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról 1. oldal 47/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról (Módosította a 7/2014. (II.28.), a 8/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet) Szolnok Megyei Jogú Város

Részletesebben

Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól beszámoló

Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól beszámoló Tengelic Község Jegyzője Tervezet Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól beszámoló A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. (6) bekezdése írja

Részletesebben

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról 3/2007./III.1./ sz.

Részletesebben

B E SZ Á M O L Ó. az Ózdi Rendőrkapitányság - Ózd város vonatkozásában - végzett 2013. évi tevékenységéről

B E SZ Á M O L Ó. az Ózdi Rendőrkapitányság - Ózd város vonatkozásában - végzett 2013. évi tevékenységéről ,20 ÓZDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 3601 Ózd, Jászi Oszkár út 2. Pf.: 112 Tel: (48) 570-070, BM tel:(31) 52-40, Fax.: (48) 570-070/52-85 e-mail: drvargal@borsod.police.hu Szám: 05070-13690/2013. ált. B

Részletesebben

Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé Szijártó Ildikó Dr. Veres Gábor Felelős kiadó: Dr.

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) Önkormányzati rendelete a szociális és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szigetszentmárton Község Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról

E L Ő T E R J E S Z T É S a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról E L Ő T E R J E S Z T É S a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 31-i ülésére Előterjesztő: Dr. Bagó József

Részletesebben

Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Hatály: 2015. március 1. Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Ellend Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység Szakmai program

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység Szakmai program Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység Szakmai program I. A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék általános Szakmai programja II. A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék tagintézményeinek

Részletesebben

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló)

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 2 I. Nógrád megye rövid bemutatása... 4 I. 1. Demográfiai változások... 5 I.1.1.

Részletesebben

a Képviselő-testület 2016. május 26-án tartandó ülésére

a Képviselő-testület 2016. május 26-án tartandó ülésére rr r r GODOLLO VAROS POLGARMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. május 26-án tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának 2015. évi átfogó értékeléséről

Részletesebben

Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.( ) számú önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.( ) számú önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.( ) számú önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Báta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális biztonság megteremtése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20. napján tartott nyílt testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20. napján tartott nyílt testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20. napján tartott nyílt testületi ülésére Tárgy: Az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2010.(II.10.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Szólád Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2008. (III. 21.) rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2008. (III. 21.) rendelete az egyes szociális ellátásokról Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2008. (III. 21.) rendelete az egyes szociális ellátásokról (egységes szerkezetben, hatályos 2014.06.20-tól) Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testület

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. . 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerződési Feltételek Kivonata helyhez kötött telefonszolgáltatásra Szentendre, 2009. július 1. A Dunakanyar Holding Kft távközlési szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Táborfalva Nagyközség Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Táborfalva Nagyközség Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Táborfalva Nagyközség Önkormányzata 2016. március 29. Türr István

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl Hatályos: 2011.augusztus 1-tıl. Egységesítve: 2011. augusztus 1. Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl (Módosításokkal egységes

Részletesebben

Békés Város Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére

Békés Város Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2004. évi költségvetés végrehajtásáról. Készítette: Tóth Lajosné mb. osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli:

Részletesebben