a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés február 25-ei ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-ei ülésére"

Átírás

1 Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke VI. 242/2010. E LİT E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés február 25-ei ülésére Tárgy: A Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott szakosított ellátást nyújtó szociális intézmények igénybevételérıl, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 11/2008. (VI. 26.) számú önkormányzati rendelet módosítása Elıterjesztı: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke Elıadó: Dr. Imre Eszter szociális referens

2 Tisztelt Közgyőlés! A szociális intézményeink igénybevételérıl és a szolgáltatásért fizetendı intézményi térítési díjakról szóló rendeletünket (továbbiakban: ÖR.) 2009-ben háromszor módosítottuk. Februárban megállapítottuk a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési díját a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete, valamint a prognosztizált fogyasztói árnövekedés alapján. A díjemelés mértéke 4,5 % volt. Szeptemberben pedig - az ÖR. alkalmazás gyakorlati tapasztalatainak áttekintése mellett - újfajta térítési díjat állapítottunk meg a nappali ellátásra. A Pszichiátriai Betegek Otthonát és a Szent Rita Fogyatékosok Otthonát érintette a nappali ellátás térítési díjának megállapítása. Jogszabályi változás következtében (20% helyett 18% és 25%-os ÁFA kulcs lépett életbe) megnıtt az intézményeink tervezett mőködési költsége 2009-ben. Önkormányzatunk évi költségvetésének tervezésekor a megnövekedett ÁFA teherre tekintettel 5%-os mőködési költségnövekedéssel számoltunk, melyre tekintettel decemberben automatikusan 5%-al megemeltük a nappali ellátás kivételével - minden szolgáltatás térítési díját január 1-jei hatállyal. Az idısotthoni ellátottaknál a megemelt térítési díj megfizetésére fedezetet biztosít a nyugdíjak január 1-jétıl történı megemelése. A tervezet infláció mértékével, 4,1%-al emelkedtek a nyugdíjak, továbbá a kedvezıtlenül visszavonult korosztályoknál nyugdíjkorrekciót hajtottak végre. A nyugdíj korrekció mértéke a nyugdíjba vonulás idıpontjától függıen további 2%-os vagy 4%-os mértékő növekedést jelentett. A fogyatékos és pszichiátriai betegeknél már két éve nincs jövedelemnövekedés. A változatlan összegő jövedelmők (fogyatékossági támogatás, rokkant járadék, emelt összegő családi pótlék, árvaellátás) terhére történt a díjemelés. A decemberi díjemelés egységes volt minden szolgáltatásnál. Nem lehetett az intézményi önköltségszámítást elvégezni, mert nem állt a rendelkezésünkre a szolgáltatások kapcsán felmerült ráfordítások költsége (a 2009 éves költségvetési beszámoló 21. táblája soraiban feltüntetett költségek). Az önköltségszámítás 2010-re vonatkozóan már elvégezhetı a szociális intézmények évi teljes mőködési költségének ismeretében, és mérlegelhetı egy újabb térítési díjemelés lehetısége. Az önköltség mellett az ellátottak teljesítıképességére is figyelemmel kell lennünk a mérlegelés során. Felmértük az otthonokban a térítési díj megfizetésére képes ellátottak körét, a teljesítı képességük határát. Helyzetkép rövid ismertetése Mentálhygienes és Rehabilitációs Intézmény A 60 fıs fogyatékos otthoni részlegben és a 10 fıs lakóotthonokban már jelenleg sincs olyan ellátott, aki meg tudja fizetni jövedelmébıl az intézményi térítési díjat. A díjemelés többletbevételt nem eredményez. A 77 fıs pszichiátriai részlegbıl 19 ellátott tudja megfizetni az intézményi térítési díjat. Teljesítıképességüket jellemzi, hogy 3%-os díjemelést még mind a 19 fı meg tud fizetni, 5% díjemelést 16 fı, 7% díjemelést 15 fı, 12% díjemelést 12 fı tud megfizetni. A díjemelésbıl eredı többletbevétel minimum ,- Ft/év, maximum ,- Ft/év lenne. Az intézményben folyamatban van a Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott beruházás. A pszichiátriai részleg lakóit a tornateremben és a túlzsúfolt lakóotthonokban helyezték el az építkezés idejére. Az igazgató az építkezésbıl eredı elhelyezési körülmények rosszabbodására tekintettel nem javasol díjemelést, melyet támogatok. A beruházás befejezésével indokolható lesz a díjemelés még ebben az évben.

3 ISZI Pszichiátriai Betegek Otthona A lakóotthonban élı 20 fı jelenleg is nehezen fizeti a térítési díjat. A további terheléssel az ellátási forma lényege, a rehabilitáció sérülne. Az intézményvezetı nem javasol díjemelést, melyet támogatok. A 15 fıs átmeneti ellátás díja a többi ellátáséhoz képest magas, melyet a hozzátartozók fizetnek meg az ellátottak teljesítıképességének hiánya miatt. Átmeneti ellátásra várakozó nincs. Az intézményvezetı nem javasolt térítési díjemelést, melyet elfogadásra javaslok. A 100 fıs ápoló-gondozó otthoni ellátásban 33 fı tudja megfizetni jelenleg az intézményi térítési díjat. Az intézményvezetı 4,3 % díjemelésre tesz javaslatot, mely évi ,- Ft díjnövekedést eredményez. Javaslatát támogatom. ISZI Fogyatékosok Otthona A 100 fıs ápoló-gondozó otthoni ellátásban 35 fı a jövedelme, 34 fı az ingatlana vagy készpénze terhére meg tudja fizetni az intézményi térítési díjat. Az intézményvezetı 3,9 % díjemelésre tesz javaslatot, mely évi ,- Ft többletbevételt eredményez. A javaslat elfogadását támogatom. A 10 fıs lakóotthonban élık nehezen fizetik a jelenlegi térítési díjat. További terhelésükkel az ellátási forma lényege, a rehabilitáció sérülne. Az intézményvezetıvel egyetértve nem javaslom a díjemelést. ISZI Szent Rita Fogyatékosok Otthona Az 55 fıs bentlakásos otthonban nincs olyan ellátott, akinek a jövedelme a jelenlegi intézményi térítési díjat fedezné. Az intézményvezetıvel egyetértve nem javaslom az intézményi térítési díj további emelését. ISZI Zöld Fenyı Idıskorúak Otthona Az 50 fıs otthonban 24 fı tudja megfizetni a teljes intézményi térítési díjat. Az intézményvezetı 3,9%-os díjemelési javaslatával egyetértek, mely várhatóan évi ,- Ft többletbevételt eredményez. ISZI Esthajnal Idıskorúak Otthona A 12 fıs átmeneti ellátási formában az ellátottak nem tudják saját jövedelmükbıl megfizetni az intézményi térítési díjat. A hozzátartozók vállalták át a díjfizetést. Az intézményvezetı nem javasol további díjemelést, melyet támogatok. A 88 fıs ápoló-gondozó otthoni ellátott közül 19 fı tudja megfizetni az intézményi térítési díjat. Az intézményvezetı 3,9%-os díjemelési javaslatával egyetértek, mely évi ,- Ft többletbevételt eredményez. Az ismertetett térítési díjemelési javaslat elfogadásával az Integrált Szociális Intézményben várhatóan évi ,- Ft többletbevétel érhetı el. A Pszichiátriai Betegek Otthonában és a Szent Rita Otthonban nyújtott nappali ellátás térítési díja emelkedik az 1/2010. (I. 28.) számú önkormányzati rendeletünkben január 1-jei hatállyal - megállapított élelmezési nyersanyag normára tekintettel. A Pszichiátria Betegek Otthonában az étkezéssel együtt vagy a nélkül számított éves mőködési költségbıl levonásra került az éves normatíva bevétel. A különbözetként megkapott intézményi térítési díjtömeg a mőködési költségnek az a része, amelyet az ellátottakra teljes egészében áthárítottunk. A Szent Rita Fogyatékosok Otthonában fogyatékos gyermekek (kiskorúak) és felnıttek (nagykorúak) ellátásáról egyaránt gondoskodnak. Az Sztv. 65/F. (4) bekezdés alapján a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított, a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) szerinti gyermekétkeztetés

4 szabályait kell alkalmazni a nappali intézményben ellátott fogyatékos gyermekek ellátása során. A Gyvt. szabályai szerint a gyermekek napközbeni ellátása (továbbiakban: gyermekétkeztetés) intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. Önkormányzatunk külön rendeletében megállapított nyersanyag norma alapján történt a gyermekek ebéd költségének számítása. A 7-14 éves korcsoport egy napi teljes nyersanyagnormájának 45%-a került figyelembevételre. Az erre vonatkozó számítást szintén az elıterjesztés 1. sz. függeléke tartalmazza. Tisztelt Közgyőlés! Jogszabályi kötelezettségünk is van a térítési díjakra vonatkozó ÖR. 1. sz. melléklet aktualizálására. - Megszőnt a differenciált normatíva 2010-tıl. A költségvetési törvény 2009-ben lehetıséget biztosított arra, hogy azon idısotthoni ellátottak után, akiknek jövedelme nem éri el a nyugdíjminimum150%-át, emelt összegő normatívát ( ,- Ft/fı) hívjunk le. Külön térítési díjat kellett megállapítanunk a normatíva figyelembevételével. Ez a rászorultsági normatíva 2010-ben megszőnt. Az ezen a jogcímen megállapított térítési díjat meg kell szüntetnünk az ÖR. 1. sz. mellékletében. Visszaállt a év elıtti szabályozás, a térítési díjat szolgáltatásonként és nem normatíva kategóriánként kell megállapítani. - Jogszabályváltozás következtében az intézményi és a személyi térítési díjak összegét tíz forintra kerekítve kell megállapítani. Az otthonokban folyik a személyi térítési díjak megállapítása a január 1-jétıl hatályos új intézményi térítési díjak alapján. Már alkalmazniuk kell a tíz forintra kerekítést. Elızetes számításaik szerint a két intézménynek a kerekítésbıl várható térítési díjbevétel csökkenése: ,- Ft. (A tíz forintra kerekítési kötelezettség és azon jogszabályi korlátozás, hogy a személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott jövedelmének 80%-át nem alkalmazható együttesen úgy, hogy abból ne legyen az intézményeknél kerekítési veszteség.) Az ÖR. 1. sz. mellékletében az intézményi térítési díjakat tíz forintra kerekítve állapítjuk meg. Az Esthajnal Idısek Otthonában január 1-jétıl megszőntettük az emelt szintő ellátást, melyhez kapcsolódó térítési díjmegállapítást hatályon kívül kell helyeznünk. Az ismertetett körülményekre is figyelemmel javaslom a tárgyévi térítési díjak körének és összegének megállapítását az ÖR tervezet 1. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelıen április 1-jei hatállyal. Jogszabályváltozás következtében tárgyév április 1-jéig (1 hónappal) meghosszabbodott a felülvizsgálatra nyitva álló határidı. Továbbra is fent szeretném tartani azt a gyakorlatot, hogy a tárgyév februári közgyőlésen döntünk a térítési díjak összegérıl. Az otthonoknak így marad idejük felkészülni az önkormányzati rendeletben foglaltak végrehajtására. A szociális ellátások területén jelentıs jogszabály módosítások történtek év végén, melyek az alap és a szakosított ellátást egyaránt érintették. Módosult január 1-jei hatállyal a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) és annak a végrehajtási rendeletei. A szociális szolgáltatók és intézmények mőködésének engedélyezésérıl és ellenırzésérıl pedig új Kormány rendelet jelent meg. A módosítások közül tájékoztatás céljából fontosnak tartom kiemelni:

5 alapszolgáltatás területén - kikerült a kötelezı önkormányzati feladatellátás körébıl a jelzırendszeres házi segítségnyújtás és a magyar állam a mőködtetésüket pályázati úton, fenntartókkal kötendı finanszírozási szerzıdés útján fogja támogatni, - étkeztetés és házi segítségnyújtás területén megszőnt a jegyzıi jövedelemvizsgálat, - idısek nappali ellátása feladatai közül kikerült az étkeztetés, a szolgáltatás tartalmi megırzéséhez (finanszírozás megtartásához) étkeztetés mőködési engedély megszerzése, vagy a meglévı mőködési engedély, étkeztetéssel történı kibıvítése szükséges, - nappali intézmény esetén a mőködési engedélyben meghatározott ellátotti létszám túlléphetısége 105%-ról 110%-ra nıtt, azzal hogy továbbra sem haladhatja meg éves átlagban a férıhelyszám száz százalékát, - az ellátott jövedelmének terhelhetısége étkeztetésnél 25%-ról 30%-ra, házi segítségnyújtásnál 20%-ról 25%-ra nıtt, Szakosított ellátás területén - idısotthoni ellátásban megmaradt a jegyzıi jövedelemvizsgálat, de az évenkénti igazoláskiadási kötelezettség megszőnt, - ellátott vagy hozzátartozója írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díj megfizetését, ebben az esetben nem kell jövedelem vizsgálatot, terhelhetıségi határszámítást végezni, a kötelezettségvállalás 3 év idıtartamra vállalható, mely meghosszabbítható, - a rehabilitációs lakóotthonban elhelyezett személy távolléte idejére személyi térítési díjként a lakhatási költség 50%-a helyett annak 100%-át fizeti, - megváltozott az intézményeinkben folyó szociális foglalkoztatás állami támogatási rendszere, január elsejétıl az alanyi jogon történı támogatást felváltotta a pályázati eljárás, a nyertes pályázókkal 3 éves idıtartamra köt szerzıdést a pályázatkezelı szervezet. További jogszabályi, vagy mőködésbeli változások, melyek a hatályos ÖR. módosítását igénylik: - Az ellátási területen kívülrıl felvehetı ellátottak számát a mőködési engedélyben szereplı férıhelyszám 10%-ában korlátozta a 35/2009. (XII. 30.) SzMM rendelet. A korlátozásnak az állami normatívára jogosultság szempontjából van jelentısége, melyet részletesen a felterjesztési jog gyakorlása tárgyú elıterjesztésben külön is tárgyalunk mai ülésünkön. A közgyőlés elnökének az ÖR. 1. (3) bekezdésében kapott, ellátási területen kívül lakók felvételének engedélyezésére irányuló jogköre korlátozás nélküli, ezért módosítanunk kell. - Változott január 1-jei hatállyal a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételére irányuló kérelem adattartalma (ÖR. 2. sz. melléklet A pontja). A fogyatékos személyek által igénybe vehetı lakóotthoni szolgáltatási formák két körével bıvült az adattartam. - ÖR. 5. (2) bekezdésében az intézményi térítési díj megállapításának határidejét tárgyév április 1-jére kell módosítanunk. - ÖR. 6. (1) bekezdés a) pontja, 9., 8-9.sz. melléklet az emelt szintő ellátásra vonatkozik, hatályon kívül kell, hogy helyezzük az 1. sz. melléklet emeltszínő ellátáshoz kapcsolódó térítési díjával és az egyszeri hozzájárulás összegével egyidejőleg.

6 - Módosítanunk kell az ÖR. 5/a. számú mellékletét képezı megállapodás mintát, arra tekintettel, hogy az intézményi térítési díj megfizetését nem lehet határozatlan idıre felvállalni. Kérem a Tisztelt Közgyőlést a rendelet tervezet megvitatására és elfogadására. Tatabánya, február 15. Dr. Völner Pál

7 A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés /2010. (II. 25.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott szakosított ellátást nyújtó szociális intézmények igénybevételérıl, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 11/2008. (VI. 26.) számú önkormányzati rendelet módosításáról A Komárom Esztergom Megyei Közgyőlés a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92. -ban kapott felhatalmazás alapján a 11/2008. (VI. 26.) számú önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: ÖR.) a következık szerint módosítja: 1. Az ÖR. 1. (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. (3) A megyei közgyőlés elnöke a közgyőléstıl átruházott hatáskörben engedélyezheti - az intézményi férıhelyszám 10%-ának erejéig - annak a személynek is a felvételét, aki az intézmény külön jogszabályban meghatározott ellátási területén nem rendelkezik bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel. 2. Az ÖR. 5. (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 5. (2) Az intézményi térítési díjat a megyei közgyőlés évente, legkésıbb a tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Indokolt esetben évente egy alkalommal az intézményi térítési díj alapjául szolgáló szolgáltatási önköltség korrigálható. Az ÖR. 2 számú melléklet A pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: (Milyen típusú ellátás igénybevételét kéri) 2.6. lakóotthon fogyatékos személyek lakóotthona számú melléklet A.2.

8 ápoló - gondozó célú rehabilitációs célú pszichiátriai betegek lakóotthona szenvedélybetegek lakóotthona Az ÖR. l. és 5/a. számú melléklete helyébe, e rendelet 1. és 5/a. számú melléklete lép. 4. (1) Ez a rendelet április 1-jén lép hatályba, és április 2-án hatályát veszti. 5. (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti - az ÖR 6.. (1) bekezdés a) pontja, 9., 8-9. számú melléklete, - az ÖR. - t módosító 5/2009. (II. 26.), 14/2009. (IX. 24.) és 20/2009. (XII. 17.) számú önkormányzati rendeletek. Tatabánya, február 25. Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı Dr. Völner Pál közgyőlés elnöke

9 11/2008. (VI. 26.) számú önkormányzati rendelet 1. számú melléklete /2010. (II. 25.) számú önkormányzati rendelet 1. számú melléklete A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı személyes gondoskodás keretében szakosított ellátást nyújtó bentlakásos intézményekben fizetendı térítési díjak Az intézmény megnevezése törvény alapján számított intézményi térítési díj évi megállapított intézményi térítési díj mértéke (Ft) mértéke (Ft) Havi Napi Havi Napi Tartós bentlakásos intézmények Ápolást, gondozást nyújtó Integrált Szociális Intézmény (ISZI) Intézmény Esthajnal Idıskorúak Otthona 2028 Pilismarót - Basaharc ISZI Pszichiátriai Betegek Otthona Esztergom, Dr. Niedermann Gy. út 1. ISZI Fogyatékosok Otthona Tokodaltáró, József Attila u. 4. ISZI Szent Rita Fogyatékosok Otthona Esztergom, Dessewffy u. 20. Mentalhygienes és Rehabilitációs Intézmény Fogyatékos Otthona Tatabánya - Síkvölgy ISZI Zöld Fenyı Idıskorúak Otthona Esztergom, Visegrádi u. 145.

10 Rehabilitációs intézmény Lakóotthon Mentalhygienes és Rehabilitációs Intézmény Pszichiátriai Otthon Tatabánya - Síkvölgy Mentálhygienes és Rehabilitációs Intézmény I. II. III. sz. Pszichiátriai Lakóotthon Tatabánya - Síkvölgy Mentalhygienes és Rehabilitációs Intézmény Fogyatékosok Rehabilitációs Lakóotthona 2837 Vértesszılıs, Tanács u. 6. ISZI Fogyatékosok Lakóotthona Tokodaltáró, Sallai u. 1. ISZI Pszichiátriai Betegek Otthona Lakóotthon Esztergom, Dr. Niedermann Gy. út 1. Átmeneti elhelyezés nyújtó ISZI Esthajnal Idıskorúak Otthona Intézmény 2028 Pilismarót - Basaharc ISZI Pszichiátriai Betegek Otthona Esztergom, Dr. Niedermann Gy. út 1. Demensek ellátása ISZI Esthajnal Idıskorúak Otthona Pilismarót - Basaharc ISZI Zöld Fenyı Idıskorúak Otthona Esztergom Visegrádi u Nappali ellátást nyújtó ISZI Pszichiátriai Betegek Otthona intézmények Ellátás étkezéssel Ellátás étkezés nélkül ISZI Szent Rita Fogyatékosok Otthona Nagykorúak napközbeni ellátása étkezéssel Nagykorúak napközbeni ellátása étkezés nélkül Kiskorúak napközbeni ellátása (gyermekétkeztetés)

11 /2010 (II. 25.) számú önkormányzati rendelet 2. számú melléklete 11/2008. (VI. 26.) számú önkormányzati rendelet 5/a. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészrıl... név (sz.i.:...an:.. )..sz. alatti lakos, mint fizetésre kötelezett, másrészrıl... (intézménynév) képviseli között... név (sz. i.: an:..) ellátásra jogosult gondozott térítési díjának ügyében az alábbi helyen és idıben, a kıvetkezı feltételekkel: l név határozott idıre..-ig vállalja, hogy gondozott után a mindenkori intézményi térítési díj ısszegét havonta befizeti a tárgyhónapot kıvetı hónap 10. napjáig az intézmény... számú számlájára. 2. Az intézményvezetı vállalja, hogy a havonta befizetett intézményi térítési díj ellenében a gondozottat intézményi ellátásban részesíti, mely ellátás tartalmát külön megállapodásba foglalják. 3. A megállapodás fennállása alatt az ellátásra jogosult gondozott, továbbá a tartásra köteles és képes hozzátartozó vagyoni, jövedelmi viszonyának évenkénti felülvizsgálatára nem kerül sor. 4. A fizetésre kıtelezett vállalja, hogy a térítési díjon felül az ellátásra jogosult részére havonta... Ft összegő költıpénzt biztosít készpénz formájában. 5. Ha a fizetésre kötelezett önhibájából a megállapodásban foglaltaknak nem tesz eleget, vele szemben az intézményvezetı az általános szabályok szerint kezdeményezi a hátralék közadók módjára történı behajtását. 6. A felek a megállapodásban foglaltakat átolvasták és azt, mint akaratukkal megegyezıt aláírták..., fizetésre kötelezett intézményvezetı

12 Intézmény megnevezése Szociális Intézmények évi intézményi térítési díjának számítása /2* évi besz.21. ürlap sor E FT évi Ellátotti átlag létszám fı évi Normatív állami tám. EFt Szolg.egys jutó Szolgált.önköltsége Ft/fı/év 5 3/2*1000 Szolg. egys.jutó évi norm.hj. Ft/fı/év Intézményi térítési díj önköltség számítás alapján Ft/fı/év 7 6/12hó Intézményi térítési díj önköltség számítás alapján Ft/fı/hó 8 7/30nap Intézményi térítési díj önköltség számítás alapján Ft/fı/nap 9 10*30nap jén hatályos kerekített térítési díj Ft/fı/hó Elıterjesztés 1.számú függeléke *30nap jén hatályos kerekített térítési díj Ft/fı/nap évi önkorm. javaslat térítési díj mód.-ra Ft/fı/hó / évi önkorm. javaslat térítési díj mód.- ra Ft/fı/nap Önkorm. jav./2010. évi hatályos vált. % MERI pszichiátria ,0% MERI fogyatékos ,0% MERI lakóotthon ,0% MERI Vértesszılıs lakóotthon ,0% ISZI-Pszichiátriai Betegek Otthona általános ,3% ISZI-Pszichiátria lakóotthon ,0% ISZI-Pszichiátria átmeneti ,0% ISZI-Fogyatékosok Otthona ,9% ISZI-Fogyatékosok O.lakóotthon ,0% ISZI-Szent Rita Fogy.Otthona ,0% ISZI-Esthajnal-Pilismarót általános ,9% ISZI-Esthajnal-Pilismarót demens ,9% ISZI-Esthajnal-Pilismarót átmeneti ,0% ISZI-Zöld Fenyı-Visegrádi u. általános ,8% ISZI-Zöld Fenyı-Visegrádi u. demens ,8%

13 Intézmény megnevezés e Szociális Intézmények évi nappali ellátás térítési díjának számítása * évi mőködés i költség Ft/év évi Normatí v állami tám. Ft/fı/év évi Ellátotti létszá m fı évi Normatív a bevétel Ft/fı/év Intézmény i térítési díjtömeg Ft/év Átlagos étkezés térítési díjtöme g Ft/év Nappali ellátás díjtömeg Ft/év 8 7.oszlo p/ fı/nap Nappali ellátás térítési díj étkezé s nélkül Ft/fı/n ap 9 8*21na p Nappali ellátás térítési díj étkezés nélkül Ft/fı/h ó 10 5.oszlop/fı/na p Nappali ellátás térítési díj étkezés-sel Ft/fı/nap 11 10*21na p Nappali ellátás térítési díj étkezéssel Ft/fı/hó Elıterjesztés 1.számú függeléke *21na p 2010.évi Önkorm. jav. étkezés nélkül Ft/fı/na p 2010.évi Önkorm. jav. étkezés nélkül Ft/fı/hó *21na p 2010.évi Önkorm. jav. étkezéssel Ft/fı/na p 2010.évi Önkorm. jav. étkezéssel Ft/fı/hó ISZI- Pszichiátriai Betegek Otthona nappali ellátás * ISZI-Szent Rita Fogy. Otthon nappali ellátás nagykorúak részére ** ISZI-Szent Rita Fogy. Otthon nappali ellátás kiskorúak részére *** *Pszichiátriai Betegek Otthona átlagos étkezés térítési díjtömeg számítása: 659Ft nyersanyagnorma*1,25%*0,45%*255nap*5fı. **Szent Rita Fogy. Otthon átlagos étkezés térítési díjtömeg számítása: 681Ft nyersanyagnorma*1,25%*0,45%*255nap*10fı. ***Kiskorúak esetén a térítési díj számítása a Gyermekvédelmi törvény 148. (2), (3) bekezdés alapján történik (681Ft*1,25%*0,45%).

14 Elıterjesztés 2. számú függeléke 11/2008. (VI. 26.) számú önkormányzati rendelet módosítás elıtti, 1. számú melléklete A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı személyes gondoskodás keretében szakosított ellátást nyújtó bentlakásos intézményekben fizetendı térítési díjak Az intézmény megnevezése törvény alapján számított intézményi térítési díj évi megállapított intézményi térítési díj mértéke (Ft) mértéke (Ft) Havi Napi Havi Napi Tartós bentlakásos intézmények Ápolást, gondozást nyújtó Integrált Szociális Intézmény (ISZI) Intézmény Esthajnal Idıskorúak Otthona 2028 Pilismarót - Basaharc ISZI Pszichiátriai Betegek Otthona Esztergom, Dr. Niedermann Gy. út 1. ISZI Fogyatékosok Otthona Tokodaltáró, József Attila u. 4. ISZI Szent Rita Fogyatékosok Otthona Esztergom, Dessewffy u. 20. Mentalhygienes és Rehabilitációs Intézmény Fogyatékos Otthona Tatabánya - Síkvölgy ISZI Zöld Fenyı Idıskorúak Otthona Esztergom, Visegrádi u Rehabilitációs intézmény Mentalhygienes és Rehabilitációs Intézmény

15 Pszichiátriai Otthon Tatabánya - Síkvölgy Lakóotthon Mentálhygienes és Rehabilitációs Intézmény I. II. III. sz. Pszichiátriai Lakóotthon Tatabánya - Síkvölgy Mentalhygienes és Rehabilitációs Intézmény Fogyatékosok Rehabilitációs Lakóotthona 2837 Vértesszılıs, Tanács u. 6. ISZI Fogyatékosok Lakóotthona Tokodaltáró, Sallai u. 1. ISZI Pszichiátriai Betegek Otthona Lakóotthon Esztergom, Dr. Niedermann Gy. út 1. Átmeneti elhelyezés nyújtó ISZI Esthajnal Idıskorúak Otthona Intézmény 2028 Pilismarót - Basaharc ISZI Pszichiátriai Betegek Otthona Esztergom, Dr. Niedermann Gy. út 1. Emelt szintő ellátást nyújtó ISZI Esthajnal Idıskorúak Otthona Intézmény 2028 Pilismarót - Basaharc Demensek ellátása ISZI Esthajnal Idıskorúak Otthona Pilismarót - Basaharc ISZI Zöld Fenyı Idıskorúak Otthona Esztergom Visegrádi u Szociális rászorultak ellátása ISZI Esthajnal Idıskorúak Otthona Pilismarót- Basaharc ISZI Zöld Fenyı Idıskorúak Otthona Esztergom, Visegrádi u Nappali ellátást nyújtó ISZI Pszichiátriai Betegek Otthona intézmények Ellátás étkezéssel

16 Ellátás étkezés nélkül ISZI Szent Rita Fogyatékosok Otthona Nagykorúak napközbeni ellátása étkezéssel Nagykorúak napközbeni ellátása étkezés nélkül Kiskorúak napközbeni ellátása (gyermekétkeztetés) Emelt szintő ellátást nyújtó intézményi elhelyezés esetén fizetendı egyszeri hozzájárulás összege: Esthajnal Idıskorúak Otthona 2028 Pilismarót - Basaharc 1 személyes 1 emeleti erkélyes lakrész ,- Ft/fı 1 személyes földszinti kilépıs lakrész ,- Ft/fı 2 személyes lakrész ,- Ft/fı

E L Ő T E R J E S Z T É S a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról

E L Ő T E R J E S Z T É S a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról E L Ő T E R J E S Z T É S a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 31-i ülésére Előterjesztő: Dr. Bagó József

Részletesebben

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról A Kormány

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2012. február 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2012. február 15-i ülésére 5. ELŐTERJESZTÉS A képviselő-testület 2012. február 15-i ülésére Tárgy: Berecz Skolasztika Szociális Intézmény intézményi térítési díjainak felülvizsgálata Ikt. sz{m: 298-21/2012. Előterjesztés jellege:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: Tengelic Község Önkormányzata 2012. évi Költségvetési Koncepciója

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: Tengelic Község Önkormányzata 2012. évi Költségvetési Koncepciója ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Tengelic Község Önkormányzata 2012. évi Költségvetési Koncepciója Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság Tengelic Cigány Kisebbségi Önkormányzat Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: minden bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2014. február 18.-i ülésére Újszász

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010.

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése Előterjesztő: Patay Vilmos

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2009. január 1-tıl érvényes egyes fixösszegő ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2009. január 1-tıl érvényes egyes fixösszegő ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2009. január 1-tıl érvényes egyes fixösszegő ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2007. 2008. 2009. A legkisebb munkabér (Minimálbér Ft/hó)

Részletesebben

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. január 21. Nagymányok, 2008. január 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (I.18.) számú rendelet A szociális ellátásokról (módosításokkal

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 185. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 185. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 185. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. december 22-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. 1 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. T á j é k o z t a t ó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete Az Önkormányzat fenntartásában mőködı, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szolgáltatásainak igénybevételi rendjérıl és az

Részletesebben

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonlelle Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 508-14/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 4-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E 1 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő

Részletesebben

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól (a 11/2015. (V. 11.), 14/2015. (VII. 30.), 21/2015.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Ikt. szám: 23469/2012. Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Tájékoztató Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2005 novemberében.

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2005 novemberében. Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2005 novemberében. BEVEZETŐ Az önkormányzatok gazdálkodásának lehetőségeit több tényező befolyásolja, melyek együttes

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének rendjéről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális intézmények

Részletesebben

átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény 3. Alapellátások Étkeztetés 3. Nappali ellátást nyújtó intézmény Idősek Klubja 4.

átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény 3. Alapellátások Étkeztetés 3.  Nappali ellátást nyújtó intézmény Idősek Klubja 4. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(IV.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és az ezért fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben

2013.05.23. Gazdaági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült előterjesztések:

2013.05.23. Gazdaági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült előterjesztések: 2013.05.23. Gazdaági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült előterjesztések: 2/ Napirendi pont Önkormányzati rendeletalkotás a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. május 21-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2014. május 21-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2014. 10. 20.

DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2014. 10. 20. DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2014. 10. 20. 1 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás célja, feladata a. A megvalósítani kívánt szakmai program bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott

Részletesebben

Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2016. február 18-i ülésére

Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2016. február 18-i ülésére E L İ T E R J E S Z T É S 4. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2016. február 18-i ülésére Tárgy: Elızetes véleményezés Lajosmizse

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről. ( Módosításokkal egysége szerkezetbe foglalva ) Kiskunmajsa

Részletesebben

Tájékoztató. a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2008. évi el irányzatairól

Tájékoztató. a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2008. évi el irányzatairól Tervezet Tájékoztató a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2008. évi el irányzatairól Budapest, 2007. október hó A helyi önkormányzatok támogatását a központi költségvetési kapcsolatokból származó

Részletesebben

4. sz. melléklet. Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottság!

4. sz. melléklet. Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottság! 4. sz. melléklet Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottság! A Képviselő-testület 439/2010. (XII.15) ÖKT sz. határozatának 12) pontja szerint a Képviselő-testület úgy döntött, hogy az önként vállalt

Részletesebben

Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640

Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640 Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640 E L İ T E R J E S Z T É S A Képviselı-testület 2012. szeptember 18. ülésére az önkormányzat

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. a 2013. július 31-ei ülésére 3. napirend. Göndörné Frajka Gabriella Jegyző

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. a 2013. július 31-ei ülésére 3. napirend. Göndörné Frajka Gabriella Jegyző 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. július 31-ei ülésére 3. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Szemétszállítás igénybevételéről

Részletesebben

K i v o n a t. 6. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

K i v o n a t. 6. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása K i v o n a t a képviselő-testület 2010. december 9-ei ülésének jegyzőkönyvéből 281/2010. (XII.9.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 9-ei ülésének

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) Önkormányzati rendelete a szociális és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szigetszentmárton Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja 1 Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013.(XI.30.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

Részletesebben

A szociális szolgáltatásokról

A szociális szolgáltatásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (II.03. ) rendelete A szociális szolgáltatásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 121/2013.(XII.12.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú KOMPAKT KÖLCSÖN nyújtásához

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú KOMPAKT KÖLCSÖN nyújtásához 1 Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés Készítette: Ellenőrizte: Ellenőrzés dátuma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKVÉDELEMI FELADATOK 2015. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL Összeállította: Érd MJV Polgármesteri Hivatala Humán Iroda Érd, 2016. május 4. - 1

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya 2. számú melléklet Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012. (III.6.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról (A javasolt

Részletesebben

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló)

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 2 I. Nógrád megye rövid bemutatása... 4 I. 1. Demográfiai változások... 5 I.1.1.

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg

Részletesebben

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal.

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának a kerületi polgárok szociális ellátásáról szóló 6/2008. (II.20.), 25/2007. (V.31.), 9/2007. (III.23.), 6/2007. (II.23.), 45/2006. (XII.22.), 31/2006.

Részletesebben

IX. 21/2014. (VI.10.) 26/2013. (XII.17.)

IX. 21/2014. (VI.10.) 26/2013. (XII.17.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014. (VI.10.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 26/2013. (XII.17.)

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2013. január 1-jétıl) Tisztelt Érdeklıdı, Tisztelt Lakásépítı! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. október 19-én 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. 2009. október 19-én 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2010. (I.29.) sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévık részére adósságkezelési szolgáltatás mőködtetésérıl Celldömölk Város Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére 860-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére Tárgy: Intézményi térítési díjak felülvizsgálata a/ Az egyes személyes gondoskodást

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 14. Tel./fax: (34) 353-907 www.bakonyvideketksz.hu

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 14. Tel./fax: (34) 353-907 www.bakonyvideketksz.hu L-IV/2016/H. LAKOSSÁGI HITELEK H I R D E T M É N Y E a hitelezés kamat- és költség feltételeiről Bakonyvidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK LAKOSSÁGI HITELEKRE Érvényes: 2016.05.01. Egyoldalú

Részletesebben

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Tárgy: A Települési Pályázati, Fejlesztési és Vis major Alap létrehozása

Részletesebben

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek)

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek) Hatályos: 2009. május hó 1. 2009. március hó 30-i küldöttközgyőlési módosítások..számú biztosítási feltétel Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek Árva Helga jegyző Fekete Ágota, Oberrecht Tamás, Veress Sándor képviselők

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek Árva Helga jegyző Fekete Ágota, Oberrecht Tamás, Veress Sándor képviselők J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kulcs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 28-án 16.30 órakor tartott nyílt testületi ülésén. Jelen vannak: Igazoltan távol: Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek

Részletesebben

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Létrehozás dátuma: 2003.10.01 Utolsó módosítás dátuma : 2009.05.22 Érvényes: 2009.06.25-től

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. május 26. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. május 26. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Intézményi Társulás 0. május 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉS Az Intézményi Társulás 0. május 6-i ülésére. napirendi pont Tárgy: Az Intézményi

Részletesebben

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I.

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I. Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 2009/III. Szakmai Hírlevél

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 2009/III. Szakmai Hírlevél Szakmai Hírlevél 2009/III. Szakmai Hírlevél SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 2009. október IX. évfolyam 3. szám Tartalom FÓKUSZBAN: A költségvetési törvény tervezete...

Részletesebben

1. Miért előnyös Önnek a Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott 10+10 Hitel?

1. Miért előnyös Önnek a Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott 10+10 Hitel? Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel 2016. január 01. napjától a 3 vagy több gyermekes, illetve gyermekvállalással legalább 3 gyermekessé váló családok támogatására 10 millió Ft összegű Otthonteremtő

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (II. 20.) számú RENDELETE az intézményi térítési

Részletesebben

JAVASLAT. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 30/2013 (XI.21) önkormányzati rendelet módosítására

JAVASLAT. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 30/2013 (XI.21) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette:Dr. Piskóthy László főtanácsos JAVASLAT a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 30/2013 (XI.21) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Kiegészítő melléklet Paks Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz. 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése

Kiegészítő melléklet Paks Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz. 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése Kiegészítő melléklet Paks Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése Paks Város Önkormányzata részben 15 intézményével, részben

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. február 25-i ülésére TÁRGY: Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása ELŐADÓ: Mestyán Valéria körjegyző 2 Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ 3700 Kazincbarcika, Építők útja 15.3. em. Tel: 48/413-545, 512-146 Fax: 06-48/512-169 E-mail: szoc-kozpont@parisat.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette:

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja 2004. évi 8. szám 2004. április 5. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 10/2004.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Bérleti és Szolgáltatási szerződés

Bérleti és Szolgáltatási szerződés Szerződés száma: /2011. Bérleti és Szolgáltatási szerződés amely létrejött a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (1117 Budapest, Kőrösy J. u. 7-9.), mint Bérbeadó továbbiakban Bérbeadó),

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szociális törvény) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2.

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szociális törvény) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szociális törvény) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 2. foglalkoztatást helyettesítő

Részletesebben

A költségvetési tervezés megalapozása

A költségvetési tervezés megalapozása Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 ÖCS, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/198/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály község Önkormányzata Képviselô-testületének a 15/2006. (XII.22.), 5/2008. (IV.28) rendeletekkel módosított 9/2006. (VI.26.)rendelete a felnôtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás

Részletesebben

A R. 1. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 1. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat 1/2008. (II.21.) Kgy. rendelete a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város

Részletesebben

Módosítások: /2015. I. 1-

Módosítások: /2015. I. 1- Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 27/1998. (IX. 25.) számú rendelete a gyermekjóléti szolgáltatásról, valamint a gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott egyes személyes gondoskodási formákról

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2009. december 10-i nyilvános ülésére. Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak!

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2009. december 10-i nyilvános ülésére. Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! 1. számú napirendi pont Nyirád Község Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 1-102/2009. Ügyintézı: Kovács Károlyné ELİTERJESZTÉS

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 2015. december 17-i RENDES ÜLÉSÉRE

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 2015. december 17-i RENDES ÜLÉSÉRE AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 286. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009.

Részletesebben

Tájékoztatónkban szeretnék bemutatni Önnek a MagNet Bank által kínált forint jelzáloghitelek legfontosabb tudnivalóit.

Tájékoztatónkban szeretnék bemutatni Önnek a MagNet Bank által kínált forint jelzáloghitelek legfontosabb tudnivalóit. Tájékoztatónkban szeretnék bemutatni Önnek a MagNet Bank által kínált forint jelzáloghitelek legfontosabb tudnivalóit. Miért a MagNet Bank? Közösségi Mentor Betét és Hitel: Hitelének kamatát csökkentheti,

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, alapelvei. 2. A rendelet hatálya

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, alapelvei. 2. A rendelet hatálya Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (V. 17.) önkormányzati rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Részletesebben

DÉVAVÁNYA VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

DÉVAVÁNYA VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁNAK MÓDOSÍTÁSA DÉVAVÁNYA VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁNAK MÓDOSÍTÁSA 2016. február I. Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 106/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Értékelés Budapest Főváros IX.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyző@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő

Részletesebben

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(III.28.) Ör.sz. önkormányzati rendelete

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(III.28.) Ör.sz. önkormányzati rendelete Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(III.28.) Ör.sz. önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben szabályozott személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Általános Szabályok 4 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 4 2. Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015.november 19.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015.november 19.-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 205.november 9.-i ülésére Iktató szám: 22/205. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a családsegítés, illetve

Részletesebben

vállalkozó (52. 26. pont) e)17

vállalkozó (52. 26. pont) e)17 e)17 a 26.152 vállalkozó: a egyéni az A 170/2011.(VI.21.) számú képviselı-testületi határozat: a.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi adórendelet felülvizsgálatára vonatkozó

Részletesebben

Módosítva: 12/2015. (III.30.), 22/2015. (VII.06.), 29/2015. (XI.13.), 4/2016. (III.31.), I. fejezet. A rendelet hatálya

Módosítva: 12/2015. (III.30.), 22/2015. (VII.06.), 29/2015. (XI.13.), 4/2016. (III.31.), I. fejezet. A rendelet hatálya 643 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.03.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Módosítva:

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Mátraterenye Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Mátraterenye Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Mátraterenye Község Önkormányzata 2015 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - eleget téve

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XVI. évfolyam 4. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2015. MÁRCIUS 13. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 45/2015. (III.05.) sz. hat. Kulturális, közművelődési gazdasági ellátó szervezet

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 3 A személyes gondoskodást

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KELEBIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZENT ERZSÉBET OTTHONHÁZA Kelebia, József A. u. 75. 2 Tartalom: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezeti és működési szabályzat célja

Részletesebben

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1.

I. fejezet Általános rendelkezések 1. Módosítva: 35/2011. (XII.13.) Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 29/2011. (XI.14.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról Szentes

Részletesebben

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység Szakmai program

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység Szakmai program Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység Szakmai program I. A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék általános Szakmai programja II. A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék tagintézményeinek

Részletesebben

Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója.

Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója. Kiskunmajsa Város Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2010. december 22-i ülésére. Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója. Az előterjesztés

Részletesebben

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2015.(III.20.) Ör.sz. önkormányzati rendelete

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2015.(III.20.) Ör.sz. önkormányzati rendelete 1 Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015.(III.20.) Ör.sz. önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben szabályozott személyes gondoskodást

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2410/2011. 16. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a szociális

Részletesebben

MAGYARORSZÁG NYUGDÍJRENDSZERE (1997-2013) 2013. Október 5-7.

MAGYARORSZÁG NYUGDÍJRENDSZERE (1997-2013) 2013. Október 5-7. MAGYARORSZÁG NYUGDÍJRENDSZERE (1997-2013) 2013. Október 5-7. 1 TARTALOM: I. Előzmény 1997-(röviden) 1. MAGÁNNYUGDÍJ RENDSZER II. NYUGDÍJREFORM FOLYAMATOK MAGYARORSZÁGON 2009-2013 1. KORHATÁREMELÉS 2. MAGÁNNYUGDÍJ

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Előterjesztés A Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben