J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek Árva Helga jegyző Fekete Ágota, Oberrecht Tamás, Veress Sándor képviselők

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek Árva Helga jegyző Fekete Ágota, Oberrecht Tamás, Veress Sándor képviselők"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kulcs Község Önkormányzata Képviselőtestületének március 28-án órakor tartott nyílt testületi ülésén. Jelen vannak: Igazoltan távol: Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek Árva Helga jegyző Fekete Ágota, Oberrecht Tamás, Veress Sándor képviselők Balogh Imre képviselő Meghívottként megjelent Budavári Árpád, dr. Mák Attila, és Kapusi Gábor. A lakosság részéről megjelent: 3 fő. Köszönti a megjelenteket. Külön köszönti Budavári Árpád dunaújvárosi kapitányságvezető urat, dr. Mák Attila adonyi őrsparancsnok urat és Kapusi Gábor KMB megbízott urat. Megállapítja, hogy a Képviselőtestület létszáma 6 fő, a Képviselőtestület határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Posch János alpolgármestert javasolja. Kéri, hogy a napirendi pontokat változtassák meg a képviselők, hogy a jelen lévő rendőrökre tekintettel az első lehessen a rendőrségi beszámoló. Szavazásra bocsátja a napirendi pontokat. Jegyzőkönyv hitelesítőnek a Képviselőtestület Posch János alpolgármestert egyhangúlag elfogadja. A napirendi pontokat a Képviselőtestület kézfeltartással, egyhangúlag elfogadja. 1. A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Adonyi Rendőrőrs Kulcsi Körzeti megbízottjának évben végzett munkájáról szóló beszámoló 2. Kulcs Község Önkormányzatának szakfeladatrend- meghatározása és SZMSZének módosítása 3. Kulcs Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása 4. A telekadóról szóló, 24/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosítása 5. Az építményadóról szóló, 23/2011. (XII. 21.) számú önkormányzati rendelet módosítása 6. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított, 14/2003. (XI. 12.) Önkormányzati Rendeletének módosítása a bölcsődei térítési díjak felülvizsgálata 7. Javaslat közbeszerzési eljárás megindítására a Kulcs-Rácalmás közös szennyvíz elvezetése és tisztítása projekt előkészítése során tervezési feladatok ellátására. 8. Központi Orvosi Ügyelet átadása Adony Város Önkormányzata részére 9. Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde bejelentése zárva tartásról 10. Területi védőnő beszámolója 11. A évi költségvetésről szóló 7/2012. (III.1.) Önkormányzati Rendelet módosítása

2 2 12. Javaslat a Kulcs-Rácalmás szennyvízelvezetésével kapcsolatos agglomerációváltás tárgyában lefolytatott, közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés eredményének megállapítására 13. Kulcs, 5092/1, és 5211/3 hrsz-ú ingatlanok megvásárlásra történő felajánlása a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet által 14. 4/2012. (III. 1.) BM rendelet 3. pontjában meghirdetett Iskolai és utánpótlás sport infrastuktúra-fejlesztés, felújítás című pályázat ezzel egyidejűleg Kulcs Község Önkormányzata Sportlétesítmény felújítási programjának jóváhagyása 1. A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Adonyi Rendőrőrs Kulcsi Körzeti megbízottjának évben végzett munkájáról szóló beszámoló A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Adonyi Rendőrőrs elkészítette a Kulcsi Körzeti megbízottjának évben végzett munkájáról szóló beszámolót. Felkéri Budavári Árpád urat, röviden ismertesse a beszámolót. Budavári Árpád kapitányságvezető Köszönti a megjelenteket. A beszámolóban szereplő adatok ismertek. Kulcs község közbiztonsága alapvetően nem változott. A év nehéz volt a rendőrség szakembereinek is, hiszen a partfalcsúszás miatt állandó jelleggel kellett jelen lenni a térségben. Ezt a feladatot a lehetőségekhez képest igyekeztek megoldani. Köszönetet mond az önkormányzatnak, hogy segítette munkatársait az ellátásukban, kiszolgálásukban. Örömmel mondta, hogy jó az együttműködés az önkormányzat-polgárőrség-rendőrség között. Személyi változás érintette Kulcs községet: a régi rutinos körzeti megbízott leszerelt és szerencsére egy másik rutinos szakembert sikerült helyette szinte azonnal foglalkoztatni Kulcs községben. Eddig Perkátán dolgozott. Kéri, hogy a munkájában ő is hasonló támogatásban részesüljön, mint elődje. Most is igyekeznek folyamatos rendőri jelenlétet biztosítani, hogy elejét vehessék a bűncselekmények elkövetésének. Köszöni a részletes beszámolót, örömét fejezi ki a jó kapcsolatnak, amely a rendőrség és az önkormányzat között kialakult. 31/2012. (III. 28.) KT. számú határozat Kulcs Község Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Adonyi Rendőrőrs megbízottjának évben végzett munkájáról szóló beszámolóját. Felelős: Határidő: azonnal

3 3 2. Kulcs Község Önkormányzatának szakfeladatrend- meghatározása Az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény elfogadását követően minden intézményben szükségessé vált az Alapító Okiratok, valamint a törzskönyvi nyilvántartások felülvizsgálata. A jogszabályi változásokat követve a helyi önkormányzatoknak meg kellett határozniuk a tevékenységükhöz kapcsolódó szakfeladatokat. Mivel az Önkormányzat alapító okirattal nem rendelkezik, - mivel a törvény erejénél fogva jött létre ezért szükséges a törzskönyvi nyilvántartásba vételi bejelentéshez képviselő testületi határozatban meghatározni az Önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatokat. Kulcs Község Önkormányzata február 29. napján a 9/2012. (II. 01.) számú önkormányzati rendeletével módosította az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát, és a 7. számú függelékben helyezte el érvényes szakfeladatrendjét március 1. napján kihirdették a 6/2012. (III. 1.) NGM rendeletet, mely módosította az 56/2011. (XII. 31.) NGM rendeletet, ezért szükséges az Önkormányzat SZMSZ-ének, és az Önkormányzat által elfogadott szakfeladatrendnek a módosítása. Ennek érdekében kéri a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az alábbi rendelet-módosítást és határozati javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjék. rendeletet alkotja: Kulcs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2012. (III. 29.) Önkormányzati Rendelete Kulcs Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, 8/2011. (III. 29.) számú Önkormányzati Rendeletének módosításáról (a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 32/2012. (III. 28.) KT. számú határozat Kulcs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelete, valamint az 5/2012. (III. 1.) NGM rendelete alapján az alábbiakban módosítja Kulcs Község Önkormányzatának 22/2012. (II. 29.) KT. számú határozatát, és a határozatban megállapított szakfeladatrendjét: Az 1. pont Alaptevékenység szakfeladatai-ban szereplő A Egészségügy helyi igazgatása és szabályozása Oktatás helyi igazgatása és szabályozása Kultúra helyi igazgatása és szabályozása Sport, rekreáció helyi igazgatása és szabályozása Környezetvédelem és természetvédelem helyi igazgatása és szabályozása Vízügy helyi igazgatása és szabályozása Lakáspolitika helyi igazgatása és szabályozása Szociális szolgáltatások helyi igazgatása és szabályozása Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel kisebbségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok helyi igazgatása és szabályozása Közvilágítás

4 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Rendszeres szociális segély Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása szövegrész helyébe a Egészségügy területi igazgatása és szabályozása Oktatás területi igazgatása és szabályozása Kultúra területi igazgatása és szabályozása Sport, rekreáció területi igazgatása és szabályozása Környezetvédelem és természetvédelem területi igazgatása és szabályozása Vízügy területi igazgatása és szabályozása Lakáspolitika területi igazgatása és szabályozása Szociális szolgáltatások területi igazgatása és szabályozása Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok területi igazgatása és szabályozása Közvilágítás Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Aktív korúak ellátása Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és -átalakítási támogatása Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása szövegrész kerül. Az 5. pont Államháztartáson kívüli támogatás szakfeladatai-ban szereplő Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás szövegrész törölve. A 6. pont Technikai szakfeladatok-ban szereplő Önkormányzatok, és többcélú kistérségi társulások elszámolásai szövegrész helyébe a Önkormányzatok és társulások elszámolásai szövegrész lép. Felelős: Árva Helga jegyző Határidő: április Kulcs Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása Az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény elfogadását követően minden intézményben szükségessé vált az Alapító Okiratok, valamint a törzskönyvi nyilvántartások felülvizsgálata. A szakfeladatrend évi módosulását a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet tartalmazza. A szakfeladatrendet az Önkormányzat február 29. napján a 23/2012. (II. 29.) KT. számú határozattal elfogadta.

5 5 Már a múlt testületi ülésen is jelezték a Jegyző asszonnyal, hogy ez még nem végleges okirat, mert várható egy újabb szakfeladatrendet szabályozó rendelet, mely megjelenését követően módosítani kell az okiratunkat. Ez a rendelet most 5/2012. (III. 1.) NGM rendelet számon megjelent, és ennek alapján módosítani szükséges a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát. 33/2012. (III. 28.) KT. számú határozat Kulcs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelete, valamint az 5/2012. (III. 1.) NGM rendelete alapján az az alábbiakban módosítja Kulcs Község Önkormányzatának 28/2012. (II. ), 98/2011. (IX. 29.) és 105/2010. (XI. 24.) KT. számú határozatával jóváhagyott, Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Alapító Okiratát: Az 5. pont a) Alaptevékenység ben szereplő: Önkormányzati jogalkotás szövegrész törölve. A Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége szövegrész helyébe a A Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége szövegrész lép. Az 5. a) Alaptevékenység az alábbi Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Óvodáztatási támogatás Közgyógyellátás szövegrésszel egészül ki. Az 5. pont d) Technikai szakfeladatok: Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai szövegrész helyébe a Önkormányzatok és társulások elszámolásai szövegrész lép. A 6. pont Illetékessége, működési területe: Kulcs község közigazgatási területe szövegrész helyébe a Illetékessége: Kulcs község közigazgatási területe szövegrész kerül. Felelős: Árva Helga jegyző Határidő: április 15.

6 6 4. A telekadóról szóló, 24/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosítása Kulcs Község Önkormányzata január 26-án a 24/2011. (XII. 21.) számú önkormányzati rendeletének 4/2012. (I. 26.) számú önkormányzati rendelet-módosításával a telekadórendeletben egyes adómentességeket állapított meg. A helyi adókról szóló évi C. törvény 6. -a azonban korlátozza az önkormányzat adó-megállapítási jogát azzal, hogy vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze utáni építményadó, telke utáni telekadó megállapítása során adómentességet nem lehet megállapítani. rendeletet alkotja: Kulcs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2012. (III. 29.) számú Önkormányzati Rendelete az építményadóról szóló, 3/2012. (I. 26.) számú Önkormányzati Rendelettel módosított, 23/2011. (XII. 21.) számú Önkormányzati Rendelet módosításáról (a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 5. Az építményadóról szóló, 23/2011. (XII. 21.) számú önkormányzati rendelet módosítása Kulcs Község Önkormányzata január 26-án a 23/2011. (XII. 21.) számú önkormányzati rendeletének 3/2012. (I. 26.) számú önkormányzati rendelet-módosításával a telekadórendeletben egyes adómentességeket állapított meg. A helyi adókról szóló évi C. törvény 6. -a azonban korlátozza az önkormányzat adó-megállapítási jogát azzal, hogy vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze utáni építményadó, telke utáni telekadó megállapítása során adómentességet nem lehet megállapítani. rendeletet alkotja: Kulcs Község Önkormányzata Képviselőtestületének a telekadóról szóló, 12/2012.(III.29.) számú Önkormányzati rendelete a 4/2012. (I. 26.) Önkormányzati Rendelettel módosított, 24/2011. (XII. 21.) számú Önkormányzati Rendelet módosításáról (a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 6. Kulcs Község Önkormányzata Képviselőtestületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított, 14/2003. (XI. 12.) Önkormányzati Rendeletének módosítása a bölcsődei térítési díjak felülvizsgálata A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) szabályozza többek közt a gyermekétkeztetéssel, valamint a bölcsődei térítési díj, és bölcsődei gondozási díj megállapításával kapcsolatos kérdéseket. A Gyvt a alapján a fenntartó állapítja meg az intézményi térítési díjat, ami a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. Az intézményi térítési díjat több

7 7 szolgáltatás és ellátás nyújtása esetén is szolgáltatásonként (ellátásonként) kell meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti (ellátásonkénti) közvetlen költségeinek arányában történő megosztásával. A bölcsőde esetében az önkormányzat által fizetendő intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a gyermek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra (továbbiakban: gondozására), valamint a gyermekétkeztetésre vonatkozóan. A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre terv ezen adatok alapján a tárgyév április elsejéig kell megállapítani, mely önköltség év közbe szükség szerint egy alkalommal korrigálható. A fenntartó az intézményi térítési díjat a kiszámított és külön jogszabály szerint dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja. Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló évi III. törvény 2. - ának megfelelő módon kerekítve kell meghatározni. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Kr. tartalmazza a térítési díjak megállapításával kapcsolatos részletszabályokat. A Gyvt értelmében a kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg. A bölcsődei ellátás esetén meg kell állapítani a gyermekétkeztetésre vonatkozó személyi térítési díjat, és a fenntartó döntésétől függően a gondozásra megállapított személyi térítési díjat. A személyi térítési díj a gyermekétkeztetés kivételével nem haladhatja meg az önkormányzat által fizetendő intézményi térítési díj összegét. A személyi térítési díj összege az önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint csökkenthető, vagy elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyi ezt indokolják. A személyi térítési díj megállapításánál az ellátott gyermek családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelmet kell figyelembe venni, és a díj összege nem haladhatja meg az egy főre jutó jövedelem 25 -át. Jogszabály állapítja meg /150. (6) bekezdés a-d) pontja/ a gondozás térítésmentes eseteit is, mely feltételek bekövetkezte esetén csak az étkezésért kérhető díjfizetés. A Gyvt értelmében a gyermekétkeztetés szabályait kell alkalmazni a bölcsődében, az óvodában, az 1-8 osztályos iskolai étkeztetésben és a szociális nyári étkeztetés keretében is. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. A gyermekétkeztetés személyi térítési díját az intézményvezető az élelmezés nyersanyagköltsége egy ellátottra jutó napi összegének általános forgalmi adóval növelt összegének, az igénybe vett étkezések számának és a normatív kedvezmények figyelembevételével állapítja meg. Természetesen itt is lehetőség van a megfelelő feltételek igazolása mellett az 50, vagy 100 %-os díj kedvezményekre a 151. (5) bekezdése szerint. Kulcs Község Önkormányzata a Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde díjainak felülvizsgálatát elvégezte. A gyermekétkeztetés esetében a decemberében lezajlott közbeszerzési eljárás során került sor a díj megállapítására, azóta ez a díj egy esetben, az áfa 25-ről 27 %-ra emelése miatt változott + 2 %-kal. E szolgáltatás keretében is fennáll a Gyvt-ben meghatározott kedvezmények biztosításának kötelezettsége, így a bölcsődében, óvodában és iskolában az étkezést igénybe vevő gyermekek közül 96 gyerek, mintegy 35 % kedvezményesen vagy ingyen étkezik. A bölcsődében 3 gyermek részesül 50 %-os, és 1 gyemek 100 %-os kedvezményben. Az Önkormányzat megállapította az előterjesztésben meghatározott módon a gondozási díjat, amelyben a kötelezett által fizetendő személyi térítési díj ,- Ft/hó/fő. (11 hónappal számolva, mivel a Bölcsőde csak 11 hónapon keresztül tart nyitva.) Mivel a szülők azonban nem tudnák kifizetni ezt a díjat, ezért javasolja évben a ,- Ft/fő/hó díjat meghatározni. Ez az összeg az ellátott gyermekek személyi körülményei következtében módosulhat, mivel ez az összeg még korrigálandó gyermekenként az egy főre

8 8 jutó jövedelem figyelembe vételével. Azért javasolja a gondozási díj havi térítési díjkénti megállapítását, mivel így a gyermek hiányzása esetén nem jár vissza a különbözet. Erre a Kormányrendelet 9. (3) bekezdése is lehetőséget ad. A rendelkezés célja az, hogy a szülő ne vehesse ki a gyermeket a bölcsődéből abból a célból, hogy ne kelljen kifizetnie a napidíjat, mert ez esetben nem jár állami támogatás sem, így duplán kell az önkormányzatnak helyt állnia a gyermek ellátásáért, ellenbe a gyermek más elől elveszi a helyet, hiszen amíg be van íratva, addig más nem íratkozhat be a maximált létszámú csoportba hely hiányában, a hely pedig mégsincs kihasználva. Mindezek figyelembe vételével a térítési díjakra az alábbiak szerint tesz javaslatot: bölcsődei étkeztetés intézményi térítési díja: 206,- Ft / nap / fő, bölcsődei intézményi gondozási díj: ,- Ft/hó/fő. Az óvodai és általános iskolai térítési díjak közbeszerzési eljárás során megállapított díjakról lévén szó nem változnak. Árva Helga jegyző Az óvodavezetővel, gazdasági vezetővel együttműködve próbálták meg kidolgozni a térítési díj bevezetését. A Fejér Megyei Kormányhivatal Gyámhivatalából egy sémát kaptak, amely szerint elkezdhették a munkát. Véleményük szerint a 10 eft-ot ki tudják fizetni a szülők. Az önkormányzat nem tud eltekinteni a térítési díj bevezetésétől, amely még így is változni fog, sávos mértékű lesz a kereseti kimutatások és egyéb bizonyítékok figyelembe vételével. Jelen pillanatban is 14 gyerek van beíratva, de csak 8 fővel tudják a normatívát elszámolni a hiányzások és a gyermekek életkorát követő év közbeni kezdés miatt. Jogszabály szerint csak nyersanyag-költséget lehet elszámolni az étkezés térítési díjban. A díj bevezetése a költségvetésben 1,2 mft-ot jelent egy évben. A rendelet szeptember 1-jétől lép életbe, addig a szülők át tudják gondolni, hogy igénybe veszik-e ilyen feltételekkel a bölcsődei ellátást. rendeletet alkotja: Kulcs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2012. (III. 29.) számú Önkormányzati Rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, 21/2011. (XII.01.) számú Önkormányzati rendelettel, és 17/2010.(XI. 25.) számú Önkormányzati rendelettel módosított, 14/2003. (XI. 12.) Ör. számú rendelet módosításáról (a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 7. Javaslat közbeszerzési eljárás megindítására a Kulcs-Rácalmás közös szennyvíz elvezetése és tisztítása projekt előkészítése során tervezési feladatok ellátására A csatorna beruházással kapcsplatosan eddig 3-4 alkalommal tartottak lakossági összejövetelt. Az un. belső részeken lakóknál volt nagyobb az érdeklődés a beruházással kapcsolatban. Amikor utca-szinten hívták össze a lakókat, akkor már kevesebben jelentek meg. A belépési nyilatkozatokat kevesebben hozták vissza, mint ahányan jelentkeztek, hogy igénylik a beruházást. Ezen múlik Kulcs község csatornázása. Kéri a lakosságot, hogy támogassák a beruházás megvalósulását. Pontosítás alatt van az érintett ingatlanok száma is. A társulat a jogszabályi előírásoknak megfelelően, csak az értesítés átvételétől számított 15 után tarthat alakuló ülést. Szükséges azonban, hogy a megbízottak továbbra is gyűjtsék a nyilatkozatokat, hogy meglegyen a 75 %-os támogatottság. A pályázat kiírójától állásfoglalást kértünk arra vonatkozóan, hogy a vegyes beépítettségű övezetben ki köthet rá a csatorna hálózatra, az a kikötés, hogy állandó lakos éljen az ingatlanban és vezetékes ivóvízzel rendelkezzen. A

9 9 Temető utcában most többen átminősítik a nyaralójukat, hogy ennek a kitételnek megfeleljenek. Aki a belterületen majd nem köt rá a csatornára, annak környezetterhelési díjat kell fizetnie év után azonban az is, akinek nincs a településén csatorna, tehát aki nem jelentkezik, az a többséggel szúr ki! Amint az a képviselő-testület előtt ismert, Kulcs és Rácalmás települések önkormányzata által benyújtott közös pályázat, a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) derogációs viziközmű projektetek előkészítése című pályázati felhívásra, valamint a július 21-ei támogatási döntés, illetve a K-2011-KEOP-7.1.0/ /173. iktatószám alatt kiadásra került támogató okirat alapján a projekt részét képezi a szennyvízelvezetés és elhelyezés tervezése. A projekttel kapcsolatos tervezési feladatok az engedélyezési tervek elkészítését, az engedélyezési eljárást, a kiviteli tervek elkészítését, valamint a kivitelezési dokumentáció összeállításához a tervezői költségbecslést és egyéb tender anyagok összeállítását foglalják magukban. A tervezőnek a feladatok ellátása során adatokat kell szolgáltatnia továbbá a részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez is. A támogatási szerződés részét képező ütemterv szerint az engedélyezési tervek elkészítésének határideje július 30., a befejezési határidő pedig november 30. A projekt eredetileg azt a célt tűzte ki, hogy a rácalmási szennyvíztisztító telep korszerűsítése is megtörténik a beruházás során, és a Kulcs közigazgatási területén képződő szennyvíz tisztítása itt történik meg. A projekt megkezdése után felmerült, hogy esetlegesen Dunaújvárosba kerül elvezetésre a kulcsi szennyvíz, és ott történik meg a tisztítása. Dunaújváros Megyei Jogú Város közgyűlése december 15. napján döntést hozott arról, hogy lehetőséget biztosít a Kulcson képződő szennyvíz Dunaújvárosba történő befogadására. Az agglomerációban érintett önkormányzatok ugyancsak testületi döntésben foglaltak állást arról, hogy támogatják Kulcs és Rácalmás települések csatlakozását a Dunaújvárosi agglomerációhoz. Ezen túlmenően Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése február 16. napján hozott határozatában elvi hozzájárulását adta ahhoz, hogy Kulcs és Rácalmás településnek a dunaújvárosi szennyvíztisztítási agglomerációhoz való csatlakozáshoz szükséges vezeték megépítéséhez közigazgatási területét érintse a tervezési feladatok során. Ez a megoldás azt jelentené, hogy a települések csatlakoznak a dunaújvárosi agglomerációhoz, de ehhez az agglomerációváltással kapcsolatos kérelem előterjesztése várhatóan áprilisban történik meg. Az agglomeráció-váltással kapcsolatos tanulmányok munkaközi változata már rendelkezésre áll. Tekintve, hogy a projekt megvalósítási határideje sürgető, nem halogatható tovább a tervezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása. A fenti intézkedések alapján jól körülhatárolható a tervezési feladat, bár a mennyiségi adatokban lehetnek változások. Ezek a változások kezelhetők a felhívás és a dokumentáció módosítása nélkül, figyelemmel arra, hogy az eltérés lehetősége kikötésre került. Időközben hatályba lépett a évi CVIII. Tv., az új közbeszerzési törvény, és annak végrehajtási rendeletei is megjelentek december végén. A jogszabályváltozás, és az új eljárásrend alkalmazása miatt az eljárást hirdetménnyel kell megindítani, mivel a szolgáltatás becsült értéke meghaladja a jelenleg hirdetmény közzététele nélkül lefolytatható egyszerű közbeszerzési eljárás 25 millió Ft-os értékhatárát. A becsült érték megegyezik a támogatási szerződés szerint ezen feladatra jutó költséggel, ami nettó ,- Ft. Mivel a megvalósítás határideje sürgető kényszer, célszerű a Kbt a szerinti, tárgyalás nélküli eljárás lefolytatása. A megvalósítás időütemtervét az előterjesztéshez mellékelte. Az alkalmassági feltételek esetében mind pénzügyi, mind műszaki-szakmai feltételek meghatározásra kerültek. Az ajánlatok elbírálásának értékelési szempontja az összességében legelőnyösebb ajánlat. A bírálati résszempontok körében a vállalt késedelmi kötbér mértéke, illetve a kikötöttnél rövidebb teljesítési határidő vállalása kerül értékelésre. Az ajánlattételi felhívás tervezetét a fentieknek megfelelően csatolta az előterjesztéshez.

10 10 34/2012. (III ) KT. számú határozat Kulcs Község Önkormányzatának képviselő testülete megtárgyalta a Tervezési feladatok biztosítása a Kulcs-Rácalmás közös szennyvíz elvezetése és tisztítása projekt előkészítése során tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására vonatkozó javaslatot, a KEOP 7.1.0/ azonosító számú, Kulcs-Rácalmás közös szennyvízelvezetése és tisztítása című projekt megvalósításával összefüggésben, és az alábbi határozatot hozta: 1.) Kulcs Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Kbt. Harmadik része szerinti közbeszerzési eljárást indít a Tervezési feladatok biztosítása a Kulcs-Rácalmás közös szennyvíz elvezetése és tisztítása projekt előkészítése során tárgyában, a KEOP 7.1.0/ azonosító számú projekt megvalósításával összefüggésben. 2.) A képviselő testület az eljárás időütemtervét, ajánlattételi felhívását és dokumentációját az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja és elrendeli az ajánlattételi felhívás közzétételét a Közbeszerzési Értesítőben. Felelős: Határidő: ütemterv szerint 8. Központi Orvosi Ügyelet átadása Adony Város Önkormányzata részére január 1-jétől hatályban lévő évi CLXXXIX. törvény szerint a helyi önkormányzatok társulásai december 31-ig állnak fenn, ezért az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás felajánlja, hogy a központi orvosi ügyeleti feladatot valamely település önkormányzatának átadja fenntartás céljából. Korábbi Társulási Tanács ülésén elhangzottak alapján Adony Város Önkormányzat polgármestere jelezte, hogy vállalnák a továbbiakban a feladat elvégzését. 35/2012. (III. 28.) KT. számú határozat Kulcs Község Képviselő-testülete 1.) Megtárgyalta az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Központi Orvosi Ügyeletének átadás-átvételéről előterjesztést, és úgy dönt, hogy Adony Város Önkormányzatát nevezi ki fenntartónak a Központi Orvosi Ügyelet feladat ellátására. 2.) Felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban leírtak alapján az átadás-átvételről az önkormányzat nevében gondoskodjon. Határidő: június 30. Felelős: Kisss Csaba polgármester 3.) Utasítja a jegyzőt, hogy az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezetét a határozat megküldésével értesítse.

11 11 Határidő: június 30. Felelős: jegyző 9. Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde bejelentése zárva tartásról A Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde bejelentette, hogy április 10-én és június 4-én zárva tart, mivel a pedagógusok szakmai napot szerveznek ezekre a napokra, amikor is továbbképzésre jelentkeztek. 36/2012. (III. 28.) KT. számú határozat Kulcs község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde április 10. napján és június 04. napján zárva tart. Felelős: Határidő: azonnal 10. Területi védőnő beszámolója A védőnői munkát a 49/2004. ESZCSM Rendelet alapján meghatározottak szerint, a jelenleg érvényben lévő szakmai protokollok és szakmai iránymutatások, módszertani levelek alapján végzi a területi védőnő. A védőnő évente egy alkalommal az éves munkájáról beszámolót tart, ez a beszámoló a Képviselő-testület éves munkarendje szerint most érkezett el. Árva Helga jegyző A védőnő határozott idejű közalkalmazotti jogviszonya március 31-én megszűnik. Az állandó védőnőnk pedig nemsokára megszül, ezért a munkát nem tudja felvenni. A védőnői álláshirdetést már megjelentettük több újságban is, de egyetlen pályázat sem érkezett be. Április 1-től a rácalmási védőnők vállalták a helyettesítést, 2-2 hónapnyi időre, de hosszabb távú megoldás csak új védőnő alkalmazása lenne. Minden képviselőt kérek, ha tud megfelelő végzettségű szakembert, akkor tájékoztassa a lehetőségről, hogy minél előbb munkába állhasson! 37/2012. (III. 28.) KT. számú határozat Kulcs község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a területi védőnői munkáról szóló évi beszámolót, és azt az abban foglaltak szerint elfogadja.

12 12 Felelős: Határidő: azonnal 11. A évi költségvetésről szóló 7/2012. (III. 1.) Önkormányzati Rendelet módosítása Kulcs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. (Áht.) 23. (1) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján megalkotta a évi költségvetési rendeletét. Az azóta eltelt rövid idő alatt történt jogszabály-változások (az 5/2012. (III..) NGM rendelet hatályba lépése) miatt szükséges nemcsak az Alapító Okiratok, hanem a már elfogadott költségvetési rendelet módosítása is. rendeletet alkotja: Kulcs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2012. (III. 29.) számú Önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló, 7/2012. (III. 01.) számú Önkormányzati rendelet módosításáról (a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 12. Javaslat a Kulcs-Rácalmás szennyvízelvezetésével kapcsolatos agglomerációváltás tárgyában lefolytatott, közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés eredményének megállapítására Kulcs Község Önkormányzata, mint Kulcs-Rácalmás Szennyvízberuházási Önkormányzati Társulás képviselője közbeszerzési értékhatár alatti pályázati eljárást folytatott le a Kulcs- Rácalmás közös szennyvízelvezése és tisztítására létrehozott jogi személyiség nélküli önkormányzati társulás működési területén a KEOP / azonosító számon regisztrált projekt előkészítésének megvalósításához kapcsolódóan Kulcs-Rácalmás szennyvízelvezetésével kapcsolatos agglomeráció-váltás tárgyában. Az ajánlattételi felhívás az ajánlattételre felkért szervezetek részére március 3. napján került kiküldésre. Az ajánlattételre felkért szervezetek a következők voltak: Fehérvári VIZITERV Mérnöki Kft., Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1., AQUATERV 2000 Mérnöki Iroda Kft., Címe: 8000 Székesfehérvár, Zára u. 6., VÍZ-TÜKÖR Tervező és Szaktanácsadó Kft., Címe: 1143 Budapest, Ilka u. 49. Az ajánlatok benyújtásának határideje március 9. napján, 10 óra volt. Az ajánlattételi határidőre mindhárom szervezet benyújtotta ajánlatát. A bontásról jegyzőkönyv készült, amely megküldésre került az érintett szervezetek részére. A beérkezett ajánlatok formai és tartalmi értékelését a mellékelt bírálati lapok tartalmazzák. Az ajánlatok elbírálásának szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás volt. A fentiek alapján javaslom, hogy a Képviselő testület az AQUATERV 2000 Mérnöki Iroda Kft. (8000 Székesfehérvár, Zára u. 6.) ajánlattevőt hirdesse ki nyertes ajánlattevőnek, a kért ,- Ft + ÁFA ellenszolgáltatásra tekintettel.

13 13 38/2012. (III. 28.) KT. számú határozat Kulcs Község Önkormányzatának képviselő testülete a megtárgyalta a Kulcs Község Önkormányzata, mint Kulcs-Rácalmás Szennyvízberuházási Önkormányzati Társulás képviselője által, a Kulcs-Rácalmás közös szennyvízelvezése és tisztítására létrehozott jogi személyiség nélküli önkormányzati társulás működési területén a KEOP / azonosító számon regisztrált projekt előkészítésének megvalósításához kapcsolódóan Kulcs-Rácalmás szennyvízelvezetésével kapcsolatos agglomeráció-váltás tárgyában lefolytatott közbeszerzési értékhatár alatti pályázati eljárásról készült előterjesztést. A képviselő-testület az eljárást eredményesnek nyilvánítja, és felhatalmazza polgármesterét, hogy az AQUATERV 2000 Mérnöki Iroda Kft. (8000 Székesfehérvár, Zára u. 6.) nyertes ajánlattevővel a tanulmányok elkészítésére a megbízási szerződést megkösse. Felelős: Határidő: folyamatos 13. Kulcs, 5092/1, és 5211/3 hrsz-ú ingatlanok megvásárlásra történő felajánlása a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet által A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet azzal kereste meg Önkormányzatunkat, hogy a Nemzeti Földalapról szóló évi LXXXVII. törvény 15. (1) bekezdésében foglaltak szerint a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó Kulcs, 5092/1, és 5211/3 hrsz-ú ingatlanokat megvásárlásra. Az ingatlanok tulajdonosai a saját tulajdonukat felajánlották a Magyar Állanak, de az csak akkor fogadja el, ha a területet az Önkormányzat részére hasznosítani tudja. Amennyiben az Önkormányzat igényt tart a területek megvásárlására, akkor 1/1-es tulajdoni hányadot szerezhet rajta. Az ingatlanok megvásárlási értékét a Kezelő nem tudta érdeklődésünkre megállapítani, mivel a területet csak akkor becsültetik fel, ha arra az Önkormányzat a vételi szándékát bejelenti. (Tehát az Önkormányzat csak vételi szándékot kell, hogy bejelentsen, és amennyiben a felbecsült érték meghaladja az Önkormányzat vételi képességét, akkor a vételi szándéktól elállhat.) A fenti ingatlanok térkép-szelvényét és tulajdoni lapját mellékletként csatolva. 39/2012. (III. 28.) KT. számú határozat Kulcs Község Képviselőtestülete meg kívánja vásárolni a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet kezelésében lévő, Kulcs, 5211/3. hrsz-ú, és Kulcs, 5092/1. hrsz-ú ingatlant.

14 14 A Képviselőtestület vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségeket. A Képviselőtestület az ingatlant a településen élő rászoruló, vagy bekövetkező katasztrófa sújtotta családok helyzetének megoldására kívánja használni. Kulcs Község Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettel folytatandó tárgyalásra. Az ingatlan vásárlás előirányzata: évi költségvetés Ingatlanok vásárlása előirányzata Felelős: Határidő: december /2012. (III. 1.) BM rendelet 3. pontjában meghirdetett Iskolai és utánpótlás sport infrastuktúra-fejlesztés, felújítás című pályázat ezzel egyidejűleg Kulcs Község Önkormányzata Sportlétesítmény felújítási programjának jóváhagyása Megjelent a 4/2012. (III. 1.) BM rendelet az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól, mely tartalmazza az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztése, felújítása tárgyú pályázatot is. A pályázat benyújtási határideje rendkívül szűk, március 30. napja 12 óra, ezért nagyon gyorsan kell elkészíteni a pályázatot. Sajnos csak és kizárólag önkormányzati tulajdonban lévő intézményre lehet pályázatot benyújtani, ezért a Sportöltöző épületének felújítására újra nem pályázhatunk, mivel az csak tartós bérleményünk. Ezért a cél a labdarúgó pálya felújítása lehet csak. Kérem a Testület egyetértését a pályázaton történő indulásban. A pályázathoz szükséges benyújtani az Önkormányzat Sportlétesítmény felújítási programját is, amelyet 2009-ben fogadtunk el, de már felülvizsgálatra szorult, így azt is módosítani kell. 40/2012. (III. 28.) KT. számú határozat 1. Kulcs Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy indulni kíván az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételeinek részletes szabályairól szóló 4/2012. (III. 1.) BM rendelet 3. pontjában meghirdetett Iskolai és utánpótlás sport infrastuktúra-fejlesztés, felújítás című pályázaton. 2. Kulcs Község Képviselő-testülete a támogatás céljként a Kulcsi Sportpálya Labdarúgó pályájának automata öntözőrendszer telepítésével történő felújítását és az ehhez szükséges eszközbeszerzést (fűnyíró vásárlást) jelöli meg. A pályázaton igényelt támogatás mértéke 80 %, összege: ,- Ft, a szükséges önerő mértéke 20 %, összege: ,- Ft. A felújítás összköltsége: ,- Ft

15 15 Kulcs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete eredményes pályázat esetén az önerő ,- Ft-os összegét biztosítja. Az önerő előirányzata Kulcs község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló rendeletének Általános tartalék előirányzata. 3. Kulcs Község Képviselő-tesülete megállapítja, hogy a évi költségvetéséről szóló rendeletében évre a felújítás önrészeként tervezett ,- Ft-on kívül - a sportcélokra fordítandó összegként ,- Ft-ot határozott meg. A Képviselőtestület utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelős: Határidő: április /2012. (III. 28.) KT. számú határozat Kulcs Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a mellékelten meghatározott tartalommal jóváhagyja Kulcs Község Önkormányzata Sportlétesítmény felújítási programját, egyúttal visszavonja az 59/2009. (IV. 3.) KT. számú határozatát. Felelős: Határidő: április 15. Mivel több hozzászólás nem volt, az alpolgármester a nyílt ülést berekesztette és zárt ülést rendelt el. Kmf. Kiss Csaba polgármester Árva Helga jegyző Jegyzőkönyv hitelesítő: Posch János alpolgármester

JEGYZŐKÖNYV. Lakosság részéről jelen van: 0 fő.

JEGYZŐKÖNYV. Lakosság részéről jelen van: 0 fő. JEGYZŐKÖNYV Készült Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. június 21-én 12.00 órakor a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 121/2013.(XII.12.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 10-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Borbély Gábor Derekas András Katus Attila Kondéné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-i ülésére Tárgy: A Szekszárdi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása, valamint a közös önkormányzati

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai: 425-439, 446/2012. d./ rendelete: --- TÁRGYSOROZAT Megnyitó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 26/2013. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület 2013. január 17-i ülésének J E G

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2009. december 10-i nyilvános ülésére. Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak!

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2009. december 10-i nyilvános ülésére. Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! 1. számú napirendi pont Nyirád Község Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 1-102/2009. Ügyintézı: Kovács Károlyné ELİTERJESZTÉS

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Posch János alpolgármester Jobb Gyula alpolgármester Árva Helga jegyző Fekete Ágota, Oberrecht Tamás, Veress Sándor képviselők

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Posch János alpolgármester Jobb Gyula alpolgármester Árva Helga jegyző Fekete Ágota, Oberrecht Tamás, Veress Sándor képviselők J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kulcs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. október 31. napján 16.30 órakor a Faluházban tartott soron következő nyílt testületi ülésén. Jelen vannak: Posch János

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz. Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.:u-12736/2009 Témafelelős: dr. Tabajdi Ágnes Tárgy: A nem lakás céljára

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 1828 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 13. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A belügyminiszter 3/2014. (I. 31.) BM rendelete a 2007 2013 közötti programozási időszakban a Szolidaritási programokból

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án megtartott képviselő-testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án megtartott képviselő-testületi üléséről JEGYZŐKÖNYV Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án megtartott képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Papp János polgármester, Merena Lászlóné, Fenyves Györgyné,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE J E L E N T É S az Önkormányzat Képviselő-testülete határozatainak végrehajtásáról, illetve a még végre nem hajtott határozatok helyzetéről 12/2009.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19. napján 15.30 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem A Képviselő-testület 8 fővel

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. június 29-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott ülésének: T á rgysorozat

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott ülésének: T á rgysorozat Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (159-172) T á rgysorozat 1/a.) Jelentés a lejárt határidejű

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről. ( Módosításokkal egysége szerkezetbe foglalva ) Kiskunmajsa

Részletesebben

Állandó tanácskozási joggal meghívott: Kövecses Timea alpolgármester Németh Dóra jegyző. A képviselő-testületi ülést az Öttevényi KÁBEL-TV rögzítette.

Állandó tanácskozási joggal meghívott: Kövecses Timea alpolgármester Németh Dóra jegyző. A képviselő-testületi ülést az Öttevényi KÁBEL-TV rögzítette. Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Öttevény Fő u. 100. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 10. napján hétfőn 17 órakor az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Iktatószám: Alsónána Község Önkormányzata (székhely: 7147 Alsónána, Kossuth u. 27.) képviseli: Kiss Istvánné Csele Julianna másrészről Alsónyék Község

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 3 A személyes gondoskodást

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/57-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Tapolca Város Önkormányzata, Gyulakeszi Község Önkormányzata és Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2013. február 22-i

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. május 5-i ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 12-29. Rendelet száma: 1. TARTALOMJEGYZÉK OK: 12/2013.(I.31.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Marsovszky Lászlóné Simon Zoltán

Részletesebben

A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai: 498/2009. (XII. 14.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a meghívóban szereplő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. november 12- án tartott közmeghallgatással egybekötött ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Iktatószám:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 35/2001.(XII.21.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 35/2001.(XII.21.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 35/2001.(XII.21.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése (a továbbiakban:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. május 21-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2014. május 21-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

településen 300 adagos községi konyhaüzem kialakításához szükséges átalakítási és felújítási munkálatok elvégzése tárgyában közbeszerzési eljárást

településen 300 adagos községi konyhaüzem kialakításához szükséges átalakítási és felújítási munkálatok elvégzése tárgyában közbeszerzési eljárást 7. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 6. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 508-14/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 4-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 18:30 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi üléséről, a Faluháza Tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzokonyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 30-án, 16.30 órától megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Jegyzokonyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 30-án, 16.30 órától megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 5/2016. Jegyzokonyv 00 Készült: Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 30-án, 16.30 órától megtartott rendkívüli nyilvános üléséről T a r t a 1 o m: Oldalszám: 59-től - 64- ig

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyző@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete Budapest Józsefváros Önkormányzatának 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról, valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési szervek beszerzési eljárásának

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. január 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. január 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. január 25-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 300/2003. (XI. 27.) KT számú határozat (Határidő: 2006.12.31) Tárgy: Önkormányzati

Részletesebben

10/2012. számú. 2012. május 30-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 73-91/2012. (V.30.sz. Kth.) 16-17/2012. (V.31.) sz. rendelet

10/2012. számú. 2012. május 30-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 73-91/2012. (V.30.sz. Kth.) 16-17/2012. (V.31.) sz. rendelet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 3891-2/2012. 10/2012. számú 2012. május 30-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 73-91/2012. (V.30.sz. Kth.) 16-17/2012.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 14-én megtartott Képviselő-testületi ülésén

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 14-én megtartott Képviselő-testületi ülésén Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 14-én megtartott Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öreg Iskola Az ülés kezdete:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 380-6/2012. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. március 29-én 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORM ÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK JEGYZİJÉTİL 3950 SÁROSPATAK, KOSSUTH U. 44. TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselı-testületnek - a gyermekjóléti

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke VI. 242/2010. E LİT E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-ei ülésére Tárgy: A Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről

a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről Tartalmazza: 91-114/2013. (V. 16.) számú határozatokat 5. számú rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (79-80) T á rgysorozat 1.) Előterjesztés a Piac

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bajót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. január 29-én 16 órai kezdettel megtartott testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bajót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. január 29-én 16 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bajót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. január 29-én 16 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Millenniumi Ház Bajót, Kossuth Lajos

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 17-én tartott üléséről. 1/2013.(I.18.) sz. rendelet 2/2013.(I.18.) sz.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyúl Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója A Képviselő-testület 2015. november 24.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyúl Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója A Képviselő-testület 2015. november 24.-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyúl Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója A Képviselő-testület 2015. november 24.-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel,

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö N Y V Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről

J E GY Z Ő K Ö N Y V Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről J E GY Z Ő K Ö N Y V Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme Felcsút, Fő u 75. Az ülés időpontja: 2013. június 18. 17..00 Az ülésen

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus hó 13. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus hó 13. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus hó 13. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról

E L Ő T E R J E S Z T É S a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról E L Ő T E R J E S Z T É S a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 31-i ülésére Előterjesztő: Dr. Bagó József

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 7-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés KEOP

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan távol: Jobb Gyula alpolgármester. Lakosság részéről jelen van: 0 fő. Meghívottként jelen van: Budai Árpád

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan távol: Jobb Gyula alpolgármester. Lakosság részéről jelen van: 0 fő. Meghívottként jelen van: Budai Árpád JEGYZŐKÖNYV Készült Kulcs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. június 12. napján 16.30 órakor a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-3/2012/JT. 18-29 /2012. sz. határozat 1-3/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám: 19213/2013. Javaslat Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet módosítására A nemzetiségek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. május 12- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. május 12- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. május 12- i rendkívüli ülésére Tárgy: Többcélú kistérségi társulási megállapodás jóváhagyása, hozzájárulás pályázat benyújtásához Előterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Nagykátai Polgármesteri Hivatal 6-os bejárat emelet (Nagykáta,

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a vagyonelemek feletti

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14. J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül. A napirendi pontok tárgyalásával

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T ÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T ÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T ÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23.-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének a lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára A 2013. február 21-i Váchartyáni Képviselő-testülettel közösen tartott rendkívüli képviselő-testületi ülés előterjesztései Tisztelt Képviselő-testület! M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl Hatályos: 2011.augusztus 1-tıl. Egységesítve: 2011. augusztus 1. Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl (Módosításokkal egységes

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról A Kormány

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-13/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Bakonyjákó

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 21-én megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Régi Városháza Díszterme Ráckeve, Kossuth L. u.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Tárgy: Ipari parki telek értékesítése K I V O N A T A A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 12-én, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 12-én, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 12-én, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 34/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124.

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között eseményekről

Részletesebben

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal.

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának a kerületi polgárok szociális ellátásáról szóló 6/2008. (II.20.), 25/2007. (V.31.), 9/2007. (III.23.), 6/2007. (II.23.), 45/2006. (XII.22.), 31/2006.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére 860-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére Tárgy: Intézményi térítési díjak felülvizsgálata a/ Az egyes személyes gondoskodást

Részletesebben

TANÉVKEZDŐ KIADVÁNY 2009/2010. tanév Tartalomjegyzék

TANÉVKEZDŐ KIADVÁNY 2009/2010. tanév Tartalomjegyzék TANÉVKEZDŐ KIADVÁNY 2009/2010. tanév Tartalomjegyzék I. A 2009/2010. tanév legfontosabb időpontjai... 3 II. Fontos jogszabályváltozások... 5 A közoktatásról szóló törvény módosításai... 5 A nevelési-oktatási

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2004. február 27. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 2/2004. (II. 19.) Kgy. A Baranya Megyei Levéltár (Pécs) igazgatóhelyettese

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. január 26-i ülésére Tárgy: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben