J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 Önkormányzat Répcelak 380-6/2012. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete március 29-én órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen voltak: Dr. Németh Kálmán polgármester, Szabó József alpolgármester, Bíró József, Dr. Dömötör János, Horváth Csaba, Pálla Péter, Szalai Szabolcs képviselő Meghívottak: Dr. Kiss Julianna jegyző, Böröndyné Nagy Anikó aljegyző, Mérgesné Stampf Ildikó műszaki csoportvezető, Nagy Anita műszaki ügyintéző, Molnár Lászlóné pénzügyi csop.vezető, Csigó Kornél ig.ügyintéző, Diószegi Józsefné titk.csop.vezető, jkv.vezető, Varga Gyula őrsparancsnok, Őri Tamás ÖT parancsnoka, Szórádi Enikő Nyitott Tér KKE titkára, Fülöp Ildikó óvodavezető, Horváth Gyuláné ÖT elnöke, Németh József ÖTE elnöke, Tóth János Horgászegyesület elnöke, Nagy János Polgárőr Egyesület képviselője, Enginé Kozonits Mária Répce Tv Kft. ügyvezetője, Haraszthy István SE elnöke, Raschkáné Horváth Anita Répcelakért Egyesület elnöke, Horváth Gábor Mac-Tank Kft. alk. Csuka Éva könyvtárvezető, Szoporyné Szabó Piroska iskolaigazgató Dr. Németh Kálmán polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy mind a 7 képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitotta. Napirendre, illetve annak felcserélésére, továbbá napirend felvételére az alábbi javaslatot tette: az iskola felújításával kapcsolatos 1. Beszámoló a répcelaki Rendőrőrs munkájáról 2. Az önkéntes Tűzoltóság munkájáról beszámoló, az önkormányzati tűzoltósággá alakulása 3. A helyi hulladékgazdálkodási terv 4. A szelektív hulladékgyűjtés fejlesztésének lehetőségei 5. Az önkormányzat által támogatott egyesületek beszámolója évi költségvetési rendelet módosítása évi közbeszerzési terv 8. Mac-Tank Kft munkahelyteremtő támogatásra vonatkozó kérelem 9. Hatályos önkormányzati rendeletek átfogó felülvizsgálata 10. Szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezése 11. Az állattartásról szóló rendelet felülvizsgálata 12. Répcelak címeréről, zászlajáról, pecsétjéről és azok használatáról szóló rendelet módosítása 13. Helyi kitüntetésekről és címek adományozásáról szóló rendelet módosítása 14. Répcelak város közigazgatási területén a közterületek fellobogózásáról szóló rendelet megalkotása

2 2 15. Csánigi utca 29. szám alatti ingatlan értékesítése 16. Cseh 92 Kft szerződés módosítása 17. Telekhatár rendezés 18. Járdák javítása, karbantartására fedezet biztosítása /12 hrsz-ú ingatlanról szolgalmi jog törlése 20. Népkert tervezésének elkészítésére pályázat kiírása és feltételeinek meghatározása 21. Sportkoncepció elkészítése 22. Önkormányzati támogatással megvalósuló pályázatok 23. Társasházi, önkormányzati tulajdonú lakásokkal kapcsolatos tájékoztató 24. Fiatal házasok otthonaként funkcionáló önkormányzati bérlakásra pályázat kiírása 25. Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok-lokális színterek című pályázaton való részvétel 26. Az iskola költségvetésének felülvizsgálatáról tájékoztató 27. Életvédelmi építmény törlése az óvóhely kataszterből 28. Pályázat benyújtása a Bezerédj Amália Tagóvoda épületfelújítására éves Lég-Répcelak testvértelepülés megemlékezésre javasolt program 30. Az iskola felújításával kapcsolatos Képviselőtestület a napirendre, illetve annak felcserélésére, továbbá az iskola felújításával kapcsolatos napirend felvételére tett javaslattal egyhangúlag egyetértett. Polgármester jegyzőkönyv-hitelesítőnek Szabó József alpolgármestert képviselőket javasolta. és Pálla Péter Képviselőtestület a jegyzőkönyv-hitelesítők személyével egyhangúlag egyetértett. Polgármester a napirend tárgyalása előtt a két ülés között végzett munkáról, fontosabb intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról adott számot. - Porpác település volt polgármestere tragikus hirtelenséggel elhunyt. 63 éves volt között volt polgármester. Az ülés résztvevői egy perces néma felállással adóztak az elhunyt polgármester emlékének. - Polgármesteri keretéből - az iskola nőnapi rendezvényére ,-Ft-ot - Gazdakör bemutatóval egybekötött szakmai rendezvényére ,-Ft-ot - Sárvári Diabetes Alapítvány részére ,-Ft-ot - Szövő Szakkör részére pedig ,-Ft-ot biztosított. -Településen a lomtalanításra április 21-én (szombaton) kerül sor. Itt kerülnek elszállításra a szeméttároló edényekben nem kirakható háztartási hulladékok. A gallyakat kötegelve kérik kirakni. Építési törmelék nem kerül elszállításra. A lomtalanítás reggel 6 órakor kezdődik. - A februári közmeghallgatáson bejelentett programját megkezdte, miszerint minden utcát egy előre jelzett időpontban meglátogat. Elképzelésének visszhangja jó. Ez ideig hat utcát járt végig, és elég sok problémával szembesült. Ilyen pl.: önkormányzati területen trágya depó,

3 3 idegen játszóeszközök, az elkerülő úttal kapcsolatosan felvetődő problémák, vízrendezés a Hunyadi utca végén. - Répcelak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete évi Költségvetéséről szóló 7/2012.(II.16.) számú rendelete 30. (5) bekezdése alapján tájékoztatta a Képviselőtestületet, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésével kapcsolatban az alábbi intézkedést tette: Ft-ot lekötöttek az OTP-nél 91 napra 6,2% - Az első félévre tervezett adóbevételekből március 29-én a Sopron Bank ZRt. sárvári Fiókjánál 50 millió Ft-ot helyeztek el 3 hónapra tartós betét formájában évi 7 %-os kamatra március 29-én a Raiffeisen Bank ZRt. szombathelyi Fiókjánál 50 millió Ft-ot helyeztek el 8 hónapra tartós betét formájában, évi 8,4 %-os kamatra. - Látogatást tettek a jegyző asszonnyal a Vas megyei Kormánymegbízott úrnál Harangozó Bertalannál, és a Vas megyei Kormányhivatal azon munkatársánál, aki a képviselőtestületi ülés anyagát megkapja. - Építéshatóságnál az eljárási illetékek ellenőrzésére került sor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részéről. A munkával meg voltak elégedve, és a munkát pozitívan értékelték. - A Nagymező 2008 Mezőgazdasági Kft Ft bérleti díjat befizette március 29-ig történt adóbevételek alakulása az alábbiak szerint alakult: a. Iparűzési adó ,-Ft b. Gépjárműadó ,-Ft c. Építményadó ,-Ft - Az elmúlt időszakban nem sikerült megegyezni a Radó családdal a Kertészlak hasznosításával kapcsolatban. A közelmúltban újból megkereste a tulajdonosokat. Téma a külső felújítás, illetve az esetleges vásárlás volt. Megállapodás ez ideig nincs. - A tekecsapat a Szuper Liga tízes csapatában negyedik helyezett lett. A játékot március 10-én Répcelakon rendezték, gratulált a szervezőknek a színvonalas szervezésért. - Tájékoztatójában elmondta, hogy a Társulási Tanács márciusi ülésén a Társulás vagyonának átadását tárgyalta, az ingó vagyontárgyak kapcsán. A Társulás irodájának önkormányzati tulajdonával kapcsolatban a társulási Tanács csak annyiban döntött, hogy a tulajdon átadását meg kell kezdeni, erről a Tanács áprilisi ülésén dönt. A tulajdonátadás arányairól nem hozott döntést. A évben megvalósított beszerzéseket a Társulás által igényelt mozgókönyvtári és belső ellenőrzési támogatás terhére megvalósított eszközbeszerzések alkotják. A Társulás ezen eszközöket a használó önkormányzat használatába adta, használatra átadott eszközként tartja nyilván. A tulajdonba adással kapcsolatos feladatokat a társulás

4 4 Munkaszervezete az érintett önkormányzattal egyeztetve végzi el. A képviselőtestület az áprilisi ülésen fogja kialakítani álláspontját. - Az önkormányzati földek bérbeadásával kapcsolatban elmondta, hogy a Répcelak 076/17 (3119m2) nagyságú területet licittárgyalás során Soós Ferenc vette bérbe, szeptember 30-ig 4,00 Ft/m2/év bérleti díj fejében. A Répcelak 0137/6 (3158 m2) nagyságú területet licittárgyalás során Bíró József vette bérbe, szeptember 30-ig 4,00 Ft/m2/év bérleti díj fejében. A Répcelak 0137/76 hrsz-ú terület két alkalommal került meghirdetésre. A licittárgyalásokon nem jelent meg érdeklődő. - A Széchenyi Programiroda vállalkozásokkal foglalkozó szaktanácsadója tartott előadást a répcelaki kisvállalkozóknak. Mintegy 20 fő jelent meg. - Köztestületi Tűzoltóság közgyűlése március 6-án döntött az önkormányzati tűzoltósággá alakulásáról. - A tekepályát építő cég a VASBER Kft pert indított a bíróságon az önkormányzat ellen. Április 18-án Szombathelyen lesz az első tárgyalás, mintegy 9,5 millió forint megfizetését kérik. Ebből 6 millió forint a késedelmi pótlék, 3,5 millió a pótmunka. Ügyvédükkel Dr. Hende Marcellal felvették a kapcsolatot. Dr. Kiss Julianna jegyző: A keresetlevelet megkapták. 9,5 millió forint a Vasber követelesége. Több pontban vitatják a többlet munka ellenértékét. A tavalyi képviselőtestületi döntést, - mely a kötbér mértékének megállapításáról szólt és melyet természetesen a Vasber is elfogadott - most kívánják a bírósággal felülbíráltatni. A műszaki alátámasztottság az önkormányzat részéről meg van. - A Sajtgyár előtti területen a kavicsozást, tereprendezést Ft összegben elvégeztetik. - A Linde lakótelepnél, a 86-os főút mellett, az ott lévő tüzépnél hamarosan megkezdődik a buszváró épület kivitelezése, az önkormányzat a saját erőt átutalta. - Az iskola felújítása terv szerint halad. Képviselőtestület a két ülés között végzett munkáról, fontosabb intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást tudomásul vette. Dr. Németh Kálmán polgármester a felújításokról, tervezésekről, egyéb döntésekről adott számot, melyek a Pénzügyi Bizottságra, polgármesterre, alpolgármesterre, vagy a műszaki csoportra került átruházásra.

5 5 - Répcelak város évi kátyúzási munkáira beérkezett ajánlatok közül a TIA 2002 Kft. (9600 Sárvár, Sótonyi i. 7/B) ajánlatát fogadta el. Ajánlati ár nettó ,- Ft ,- Ft Áfa, azaz bruttó ,-Ft. - Bölcsőde és Idősek Klubja épületének és az I. számú orvosi rendelő épületének felújítási terveire a Tér-Háló Építész Tervező ajánlatát fogadta el. Bruttó ajánlati ár a Bölcsőde és Idősek Klubja felújítási terveire: ,- Ft, az I. számú orvosi rendelő felújítási terveire bruttó ,- Ft. - Répcelak Város Polgármesteri Hivatal észak-keleti homlokzatának külső felújítására beérkezett ajánlatok közül a Cseh 92 Kft. (9371 Vitnyéd Szt. Antal u.16.) ajánlatát fogadta el. Ajánlati ár nettó ,- Ft + Áfa azaz bruttó ,- Ft. - Répcelak Város Polgármesteri Hivatal belső helyiségeinek festésére beérkezett ajánlatok közül Németh Szabolcs egyéni vállalkozó (9653. Répcelak, Vízmű u. 2.) ajánlatát fogadta el a bruttó ajánlati ár ,- Ft. - Répcelak Város Polgármesteri Hivatal évi papír-írószer-nyomtatópatronok beszerzésére beérkezett ajánlatok közül mind a négy részajánlat tekintetében a Budapiért Kereskedelmi Zrt. (1116 Budapest, Barázda u. 42.) ajánlatát fogadta el. - A Csánigi utcai járda tervezését az Árvai és Társa Kft. Szombathely nyerte , Ft vállalási árral, - A telekhatár rendezéseket a Szombathelyi földmérő és Térképészeti Kft ,-Ftos árajánlata nyerte. Képviselőtestület a tájékoztatást tudomásul vette. Horváth Csaba képviselő: A Társadalmi Bizottság átruházott hatáskörében a szociális és a gyermekvédelmi ellátások tekintetében március 27-i ülésén az alábbi döntéseket hozta: Átmeneti segély: 7 megállapítás összesen:70.000,-ft összegben 1 elutasítás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: Megállapítás 2 családból 4 gyermek részére összesen ,-Ft összegben A társadalmi Bizottság a március 27-i ülésé az alábbi támogatásokat adta: Támogatások: A Társadalmi Bizottság a részére biztosított keret terhére Ft támogatást állapít meg a Shotokan Karate Egyesület részére.

6 6 A Társadalmi Bizottság a részére biztosított keret terhére ,-Ft támogatást biztosít a Művelődési Otthon és Könyvtár részére a Tőzike Foltvarró Csoportnak. A Társadalmi Bizottság a részére biztosított keret terhére ,-Ft támogatást biztosít a Bölcsőde és Idősek Klubja részére. Képviselőtestület a tájékoztatást tudomásul vette. Bíró József képviselő: Az Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörében a Répcelaki Hírmondóban közlemények megjelentetésére, azok méreteire és a díjtételekre vonatkozó 33/2011.(XI.28.) számú határozatát március 28-i ülésén felülvizsgálta és az alábbiak szerint határozott: 1. Az igénylők számára az alábbi méretű felületeket biztosítja, a felületekhez az alábbi díjakat állapítja meg: oldal elhelyezés méret bruttó ár fél álló 88x265 mm fél fekvő 183x129 mm negyed fekvő 183x61 mm negyed álló 88x129 mm harmad fekvő 183x83.5 mm hatod álló 57x129 mm hatod fekvő 88x83,5 mm nyolcad fekvő 61x88 mm A hirdetés kiemelése esetén (színes megjelenés) az alapár 50 %-kal növelten fizetendő. Képviselőtestület a tájékoztatást tudomásul vette. Szabó József alpolgármester: Képviselőtestület munkacsoportot hozott létre egy kisbusz vásárlásának előkészítési munkáira. A munkacsoport egy 9 személyes Renault kisbusz megvásárlását támogatja 8 M Ft értékhatárig. Javasolja, hogy a hivatal a pályázati feltételek ismeretében a környező Renault márkakereskedésektől kérjen árajánlatokat egy 9 személyes kisbuszra vonatkozóan. Képviselőtestület a tájékoztatást tudomásul vette. 1. Napirend: Beszámoló a répcelaki Rendőrőrs munkájáról Előadó: Varga Gyula őrsparancsnok Írásos beszámoló a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

7 7 Varga Gyula őrsparancsnok: Megköszönte az önkormányzat eddigi támogatását, és kérte beszámolója elfogadását. Pálla Péter képviselő: Pontos, precíz beszámolót kaptak kézhez, a rendőrök munkájukat kiválóan végzik, nem tud mit kérdezni, aminek csak örülni lehet. Dr. Németh Kálmán polgármester: Megköszönte a rendőrőrs kiváló tevékenységét, valóban precíz beszámolót kaptak kézhez. Az önkormányzat és a lakosság is elismeri a rendőrőrs munkáját. Képviselőtestület 7 szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 41/2012.(III.29.) számú határozat Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a répcelaki Rendőrőrs munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 2. Napirend: Az Önkéntes Tűzoltóság munkájáról A. beszámoló B. önkormányzati tűzoltósággá alakulása Előadó: Őri Tamás parancsnok Horváth Gyuláné elnök Írásos beszámoló és előterjesztés csatolva. Horváth Gyuláné elnök: Rövid ismertetést adott az új katasztrófavédelmi törvényről, a jelenlegi teendőkről, várható feladatokról. Horváth Csaba képviselő: A Társadalmi Bizottság tárgyalta a napirendet, azt elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Képviselőtestület 7 szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta: 42/2012.(III.29.) számú határozat Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkéntes Tűzoltóság munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 43/2012.(III.29.) számú határozat Répcelak Város Önkormányzat Képviselő-testülete mint alapító tag a Répcelaki Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel közösen alapított Répcelaki Önkéntes Tűzoltóság alapszabályának módosítására irányuló közgyűlési döntést egyetértőleg tudomásul veszi, mely szerint a Répcelaki Önkéntes Tűzoltóság jogutódaként Répcelaki Önkormányzati Tűzoltóság jön létre, március 6. hatállyal.

8 8 Tudomásul veszi továbbá, hogy a köztestület döntésének megfelelően a köztestület elnöke, Horváth Gyuláné asszony intézkedik arról, hogy az alapszabály módosítása megtörténjen, illetve intézkedik a jogi eljárás lefolytatására. Felelős: Dr. Németh Kálmán polgármester Horváth Gyuláné Répcelaki Önkéntes Tűzoltóság elnöke Határidő: azonnal 3. Napirend: A helyi hulladékgazdálkodási terv Előadó: Nagy Anita műszaki ügyintéző Írásos előterjesztés és rendelet-tervezet csatolva. Bíró József képviselő: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a rendelet-tervezetet, azt elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Képviselőtestület 7 szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Répcelak Város Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről. Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 4. Napirend: A szelektív hulladékgyűjtés fejlesztésének lehetőségei Előadó: Nagy Anita műszaki ügyintéző Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. Nagy Anita műszaki ügyintéző: Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a december 16-i ülésén tárgyalta a szilárd hulladékszállítási díjakat 2012 évre. A díjak megállapításánál igényként fogalmazódott meg, hogy a szolgáltató a magas 10%-os emelés miatt emelje a szolgáltatások mennyiségét, illetve bővítse azok körét. A képviselő testület egyetértett abban, hogy az ezzel kapcsolatos lehetőségeket a márciusi ülésen tárgyalja újra januári testületi ülés a törvényi előírásoknak megfelelően a díjakat a 2011 évi díjakkal megegyező mértékre módosította. Így a Müllex Körmend Kft-nek nem keletkezik többletbevétele, amiből a fejlesztéseket, pluszszolgáltatásokat finanszírozni tudná. A február 9-én tartott közmeghallgatáson a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás képviselője Vízi Kármen tájékoztatást adott egy hulladékudvar kialakításáról Répcelakon. Amelynek megvalósítására között kerülne sor. A hulladékudvar kiépítésével egyidejűleg fejlesztenék a szelektív hulladékgyűjtést: fém, zöldhulladék, különféle lom és veszélyes hulladék befogadásával. A

9 9 házi komposztálás kialakításához pályázati forrásból biztosítanának a lakosság rendelkezésére megfelelő edényeket. Bíró József képviselő: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet, azt elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Képviselőtestület 7 szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 44/2012.(III.29.) számú határozat Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos további lehetőségekről a tájékoztatást. Felelős: Dr. Németh Kálmán polgármester Határidő: azonnal 5. Napirend: Az önkormányzat által támogatott egyesületek beszámolója Előadó: egyesületek vezetői Írásos beszámolók a jegyzőkönyvhöz csatolva. Horváth Csaba képviselő: A Társadalmi Bizottság tárgyalta a beszámolókat, és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Képviselőtestület 7 szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 45/2012.(III.29.) számú határozat Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat által támogatott egyesületek beszámolóját elfogadja. 6. Napirend: évi költségvetési rendelet módosítása Előadó: Dr. Németh Kálmán polgármester Írásos előterjesztés és rendelet-tervezet csatolva.

10 10 Dr. Dömötör János képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a rendelet-tervezetet, azt elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Képviselőtestület 7 szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Répcelak Város Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 7/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 7. Napirend: évi közbeszerzési terv Előadó: Dr. Kiss Julianna jegyző Írásos előterjesztés csatolva. Dr. Kiss Julianna jegyző: A Közbeszerzési Bizottság tárgyalta az előterjesztést, azt megegyező tartalommal javasolja elfogadásra a képviselőtestületnek. Képviselőtestület 7 szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 46/2012.(III.29.) számú határozat Répcelak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi közbeszerzési tervet a melléklet szerinti tartalommal állapítja meg. Felelős: Dr. Németh Kálmán polgármester Dr. Kiss Julianna jegyző Mérgesné Stampf Ildikó műszaki csoportvezető Határidő: azonnal 8. Napirend: Mac-Tank Kft munkahelyteremtő támogatásra vonatkozó kérelem Előadó: Dr. Kiss Julianna jegyző Dr. Kiss Julianna jegyző: A tavalyi évben, augusztus 1. hatállyal, Répcelak, Carl von Linde út 1. szám alatti székhellyel alapított MAC-TANK Kft év végén 16 darab nyerges vontatóval kezdte meg a Linde Gáz Magyarország Zrt. megbízásából mélyhűtött, cseppfolyós gázok tartálykocsiban történő szállítását külföldre és belföldre egyaránt. A rendelkezésre álló dokumentumok szerint a cég 30 fő munkavállalót alkalmaz, mely létszámból 25 fő főállásban, heti 40 órás foglalkoztatással, 5 fő pedig megbízási jogviszonyban vesz részt a tevékenységben. A Kft. munkahelyteremtési támogatásra nyújtott be igényt Önkormányzatukhoz 25 fő munkavállaló alapulvételével, továbbá kérte a támogatás egy összegben történő folyósítását.

11 11 Kérelméhez csatolta a helyi rendeletben meghatározott mellékleteket, úgy mint 5 éves üzleti tervét, mely szerint öt év időtartamban 300 millió forint nyereséget eredményez tevékenységük, igazolta a támogatással érintett dolgozói létszám felvételét, nyilatkozott arról, hogy az általa bármely forrásból igénybe vett csekély összegű támogatások támogatás tartalma három év vonatkozásában nem haladja meg a eurónak megfelelő forintösszeget. Előzetes nyilatkozatot tett arra vonatkozóan, hogy szerződésben vállalja a támogatni kívánt dolgozói létszám három éven belüli megtartását, és vállalta a támogatás megítélése esetén a Polgármesteri Hivatal illetékeseinek ellenőrzését. A kért támogatási összeget munkahely létesítésére fenntartására kívánja fordítani. A támogatás esetleges visszakövetelésének biztosítékaként az Önkormányzat számára 632/11 hrsz-ú, természetben Répcelak, Kőris u. 12. szám alatti ingatlant terhelő, a földhivatalba bejegyzett jelzálogjogot ajánlott fel. Az ingatlan tekintetében készíttetett hivatalos értékbecslés alapján az ingatlan forgalmi értéke ,- Ft. A becsléshez csatolt, én kelt tulajdoni lap tanúsága szerint az ingatlan tehermentes. Tekintve, hogy újonnan alakult cég nyújtott be támogatási kérelmet, a rendelet 5. -ában felsorolt kizáró okok tekintetében cégvezetői nyilatkozatokat kértek be. Ezek alapján megállapítható, hogy a támogatás nyújtásának nincs akadálya. Hatályos önkormányzati rendeletük (3. (6) bekezdése) lehetőséget biztosít arra, hogy a Képviselő-testület egyedi mérlegelés alapján egy összegben a szerződéskötést követő 30 napon belül biztosítsa a támogatást a vállalkozás részére, ha a csatolt üzleti terv és egyéb gazdálkodási adatok alapján valószínűsíthető, hogy a támogatott részéről az Önkormányzat részére fizetendő adó a támogatás kifizetését követő három adóévben meghaladja a támogatás mértékét. A csatolt üzleti terv, továbbá e tevékenységet korábban folytató cég adózási adatai alapján valószínűsíthető, hogy az Önkormányzat részére befolyó adó a támogatást követő három adóévben meghaladja a támogatás mértékét, mely 25 dolgozó alapul vételével 7, 5 millió forint. Tekintve, hogy a Kft. kérelme megfelel a hatályos rendeletben foglalt feltételeknek javasolt részére a munkahelyteremtő támogatás R. 3. (6) bekezdése szerint megállapítani. Kérte a Képviselőtestület döntését. Dr. Dömötör János képviselő: A jegyző asszony részletesen ismertette a lehetőségeket, feltételeket, azt nem kívánja kiegészíteni. A Pénzügyi Bizottság is tárgyalta az előterjesztést és a határozati javaslatokat, mely közül az A/ variáció elfogadását javasolja a képviselőtestületnek. Dr. Németh Kálmán polgármester: A jelenlegi cég elődje az önkormányzat egyik legjobb adófizetője volt, ami a település számára csak jót eredményezett. Ebben nagy szerepe volt Horváth Gábor akkori ügyvezetőnek is. Reméli, hogy az új cég is jól és eredményesen fog működni. Jó maga is az A/ variációt javasolja elfogadásra. Képviselőtestület 7 szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

12 12 47/2012.(III.29.) számú határozat Répcelak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a MAC- TANK Kft. (székhelye: Répcelak, Carl von Linde u. 1.) számára a kérelemben megjelölt 25 fő foglalkoztatott dolgozói létszám alapulvételével munkahelyenként Ft, mindösszesen 7,5 millió Ft munkahelyteremtő támogatást bocsát rendelkezésre a támogatási szerződés aláírását követő 30 napon belül, a tárgyban irányadó rendelet 3. (6) bekezdésében rögzítettek szerint. A rendeleti feltételeknek megfelelően szerkesztett szerződést, illetve a nyújtott támogatás esetleges visszakövetelését a felek megállapodása alapján ingatlan jelzálogjog biztosítja. A szerződés aláírásával felhatalmazza a polgármestert. Felelős: Dr. Németh Kálmán polgármester a szerződés aláírásáért 9. Napirend: Hatályos önkormányzati rendeletek átfogó felülvizsgálata Előadó: Dr. Kiss Julianna jegyző Írásos előterjesztés csatolva. Dr. Kiss Julianna jegyző: Az elmúlt időszakban főleg az év végén számos jogszabályt módosítottak, illetőleg új jogszabályt alkottak meg. A jogszabályváltozásból eredő szabályozási kötelezettséget egyrészt Magyarország Alaptörvénye, másrészt az Országgyűlés december 19-ei ülésnapján elfogadott Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény adja. A Képviselő-testület a korábbi jogi szabályozásnak megfelelően több önkormányzati rendeletben állapított meg olyan magatartási szabályokat, melyek megszegőit szabálysértési bírsággal rendelte szankcionálni. A szabálysértésekről szóló új évi II. törvény már nem ad az önkormányzatoknak lehetőséget szabálysértési tényállás megállapítására. Az önkormányzatoknak május 31-ig hatályon kívül kell helyezni az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket. A helyi önkormányzati rendeletek ennek megfelelően nem állhatnak ellentétben sem a magasabb szintű jogszabályokkal, sem a Közösségi jogszabályokkal, és nem akadályozhatják azok érvényesülését. A felülvizsgálat alkalmával az önkormányzat áttekinti rendeleteit, nyilvántartását aktualizálja, elvégzi a szükséges hatályon kívül helyezéseket, a jogszabály-alkotási előírásokhoz való igazításokat. A felülvizsgálat az alábbi szempontok alapján kerül elvégzésre: a. jogszabályi felhatalmazással való összhang vizsgálata b. a magyar jogszabály-alkotási követelményeknek való megfelelés c. EU-s követelményeknek való megfelelés A fenti szempontok figyelembevételével Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az alábbi ütemezéssel vizsgálja felül hatályos rendeleteit:

13 13 1. március hóban 2. Az állattartásról szóló rendelet - Répcelak város címeréről, zászlójáról, pecsétjéről és azok használatáról 3. A helyi hulladékgazdálkodási terv 4. Répcelak Város közigazgatási területén a közterületek fellobogózásáról 5. április hónapban - Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól - A vállalkozók, vállalkozások munkahelyteremtésének helyi támogatásáról 6. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló2004. évi CXL. törvény végrehajtásáról 7. A központi közműnyilvántartásról - A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelvezetéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatás és eljárási szabályokról 8.május hónapban 8. A környezet védelméről 9. A város kommunális rendjéről 10. A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról 11. A települési szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról 12. A közterület használat általános rendjéről 9.június hóban 13. Szervezeti és Működési Szabályzat - A képviselő-testület és bizottsági tagjainak tiszteletdíjáról - Egyéb, időközben szükségessé váló jogszabály módosítás Kérte a képviselő-testület döntését a helyi rendeletek felülvizsgálatának fentiekben javasolt feltételek és ütemezés szerinti végrehajtásáról. Bíró József képviselő: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, azt elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Képviselőtestület 7 szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 48/2012.(III.29.) számú határozat Répcelak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi rendeletek felülvizsgálatát a Polgármesteri Hivatal által javasolt feltételek és időbeli ütemezés szerint végzi. Felelős: Dr. Kiss Julianna jegyző

14 Napirend: Szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezése Előadó: Dr. Kiss Julianna jegyző Írásos előterjesztés és rendelet-tervezet csatolva. Dr. Kiss Julianna jegyző: A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. törvény április 15-étől hatályon kívül helyezi a szabálysértésekről szóló évi LXIX. törvényt. Az új törvény 254. (2) bekezdése szerint az önkormányzatok május 31-ig kötelesek hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény április 15- én hatályba lépő 51. (4) bekezdése szerint ugyanakkor A helyi önkormányzat képviselőtestülete önkormányzati rendeletben meghatározhat tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokat. A helyi önkormányzat képviselő-testülete a magatartás elkövetőjével szemben önkormányzati rendeletben ötvenezer forintig terjedő pénzbírság (igazgatási bírság) kiszabását rendelheti el. Az, hogy milyen módon történjen a kirívóan közösségellenes magatartások meghatározása, tehát mit értünk általánosan a jogi fogalom alatt, továbbá hol, milyen rendeletben speciális, az adott szabályozás tárgya szerint irányadó helyi rendeletben, tényállások meghatározásával vagy esetleg egy önálló kódexszerű szabályozással, mely az általános és eljárási szabályokat, továbbá az egyes kirívóan közösségellenes magatartásnak minősülő magatartásokat (tényállásokat) is egységbe foglalja határozzuk meg azt, még nem tisztázott. Az igazgatási bírság kiszabására vonatkozó rendelkezés (szóhasználat) az új önkormányzati törvényben a Ket., azaz a közigazgatási eljárási szabályok alkalmazását irányozzák elő, bár erre vonatkozó konkrét szabályozás nincs. Egységes eljárási szabályok nélküli jogalkalmazás esetleg a szabályozás tárgyköre szerinti helyi rendeletekben lefektetett eljárási szabályok ugyanakkor nem szolgálják az egységes joggyakorlatot, nem növelik a jogbiztonságot, azon túlmenően a különböző tárgykörű rendeletekben ismételt azonos szabályozás a többszörös, vagy párhuzamos szabályozás hibájába ejti az önkormányzatot. A fentiekre figyelemmel az előterjesztésben arra teszünk javaslatot, hogy a Képviselő-testület a jogszabályi kötelezettségének megfelelően hatályos önkormányzati rendeleteiből helyezze hatályon kívül a szabálysértési rendelkezéseket, és a későbbiekben az esetleges végrehajtási rendelkezések, vagy módszertani útmutató megjelenését követően alkossa meg azon rendelkezéseket, melyek a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások meghatározására és a bírság kiszabására vonatkozik. Kérte a Képviselő-testület döntését. Bíró József képviselő: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a rendelet-tervezetet, azt elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Képviselőtestület 7 szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

15 15 Répcelak Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről az önkormányzat rendeleteiből. Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 11. Napirend: Az állattartásról szóló rendelet felülvizsgálata Előadó: Csigó Kornél igazgatási ügyintéző Írásos előterjesztés és rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva. Bíró József képviselő: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a rendelet-tervezetet, azt elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Képviselőtestület 7 szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Répcelak Város Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete az állattartásról szóló 7/2005.(IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról. Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva. Dr. Németh Kálmán polgármester szüntetet rendelt el, majd köszöntötte Simon Istvánné nyugalmazott óvodavezetőt abból az alkalomból, hogy Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Oktatási Tagozata kitüntetést vehetett át március 15-én, majd Dr. Varga Zoltán nyugalmazott sportigazgatót nyugdíjbavonulása alkalmából. Szünet után az ülés tovább folytatódik. 12. Napirend: Répcelak címeréről, zászlajáról, pecsétjéről és azok használatáról szóló rendelet módosítása Előadó: Dr. Kiss Julianna jegyző Írásos előterjesztés és rendelet-tervezet csatolva. Bíró József képviselő: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a rendelet-tervezetet, azt elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Képviselőtestület 7 szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

16 16 Répcelak Város Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete Répcelak város címeréről, zászlajáról, pecsétjéről és azok használatáról szóló többször módosított 10/19996.(III.28.)önkormányzati rendelet módosításáról. Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 13. Napirend: Helyi kitüntetésekről és címek adományozásáról szóló rendelet módosítása. Előadó: Dr. Kiss Julianna jegyző Írásos előterjesztés és rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva. Bíró József képviselő: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a rendelet-tervezetet, azt elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Képviselőtestület 7 szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Répcelak Város Önkormányzata Képviselőtestületének 15/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a helyi kitüntetésekről és címek adományozásáról szóló 11/2007.(VI.22.) önkormányzati rendelet módosításáról. Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 14. Napirend: Répcelak város közigazgatási területén a közterületek fellobogózásáról szóló rendelet megalkotása. Előadó: Dr. Németh Kálmán polgármester Írásos előterjesztés és rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva. Bíró József képviselő: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a rendelet-tervezetet, azt elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Képviselőtestület 7 szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Répcelak Város Önkormányzata Képviselőtestületének 16/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete Répcelak város közigazgatási területén a közterületek fellobogózásáról. Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 15. Napirend: Csánigi utca 29. szám alatti ingatlan értékesítése Előadó: Mérgesné Stampf Ildikó műszaki csoportvezető

17 17 Írásos előterjesztés csatolva. Mérgesné Stampf Ildikó műszaki csoportvezető: Répcelak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló többször módosított 3/2003.(I.31.) rendeletének V. fejezete és 24. -a alapján pályázati felhívást tett közzé a Répcelak belterület Csánigi u hrsz. alatt felvett 619 m² nagyságú ingatlan értékesítésére. A pályázati felhívás többek között tartalmazta a vételárat, a vételárra konkrét ajánlat adási felhívást, nyilatkozattételt a pályázat feltételek elfogadására. Az ajánlatok benyújtásának határideje március óra volt, mely időpontig 2 pályázat érkezett: 10. Kovács László és Lukács Zita (Répcelak, Úttörő u. 4/a) vételár: bruttó Ft/m2 x 619 m2, azaz bruttó ,-Ft nyilatkozatok: csatolva 11. Varga Gábor és Laki Nóra (Répcelak, Arany J. u. 1./a 2. em. 5. a) vételár: bruttó 2.423,26 Ft/m2 x 619 m2, azaz bruttó ,-Ft nyilatkozatok: csatolva A feltételeknek mindkét pályázó megfelel. Az egyik pályázó a pályázatok bontását követően jelezte, hogy félreértette a pályázati felhívást és a becsült értéket mint legalacsonyabb vételárat ajánlotta meg, úgy értelmezve a kiírást, hogy az árat csupán elfogadni kell. Tekintve, hogy a pályázati felhívás tényleg nem hívta fel a pályázók figyelmét arra, hogy a pályázat nyertese a magasabb vételárat ajánló pályázó lesz, javasolja a pályázók versenyeztetését az ár tekintetében. A fentieknek megfelelően javasolta versenytárgyalás lefolytatását, és a versenytárgyalás győztesének az ingatlan értékesítését. A versenytárgyalás során a pályázókkal ismertetni kell a beépítési feltételeket a rendezési terv előírásait, illetve az adásvételi szerződés szerződési feltételeit. Dr. Dömötör János képviselő: A Pénzügyi Bizottság a versenytárgyalás lefolytatásával egyetért. Dr. Kiss Julianna jegyző: Javasolta, hogy a képviselőtestület az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően az ingatlant a versenytárgyalás győztesének értékesítse az alábbi szerződési feltételekkel: Szerződési feltétel a 4 éven belüli beépítési kötelezettség, e kötelezettség teljesítéséig a Földhivatalba bejegyzett elidegenítési tilalom, továbbá 5 év időtartamban az önkormányzat javára megállapított vételi jog (opciós jog) biztosítása. Lényeges körülmény, hogy az ingatlan tekintetében az államot elővásárlási jog illeti meg. Dr. Kiss Julianna jegyző név szerinti szavazásra kérte fel a jelenlévő képviselőket, aki az ingatlan versenytárgyalás győztesének történő elidegenítésével egyetért igennel, aki azzal nem ért egyet nemmel válaszoljon. Dr. Németh Kálmán polgármester igen Szabó József alpolgármester igen Bíró József képviselő igen

18 18 Dr. Dömötör János képviselő igen Horváth Csaba képviselő igen Pálla Péter képviselő igen Szalai Szabolcs képviselő igen Képviselőtestület - a név szerinti szavazás során -7 szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 49/2012.(III.29.) számú határozat Répcelak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Répcelak belterület Csánigi u hrsz. alatt felvett 619 m² nagyságú ingatlan értékesítésére vonatkozóan a vevő kiválasztása érdekében: 1. Korábbi pályázati felhívásra jelentkező pályázók részvételével versenytárgyalást tart mivel a kiírás feltételeinek mindkét pályázó megfelelt. 2. A versenytárgyalás nyertesével köt adásvételi szerződést. A Képviselőtestület az alábbi szerződési feltételeket állapítja meg: - az előterjesztésben foglalt beépítési előírások betartása - 4 éven belüli beépítési kötelezettség - 5 év határidőre az önkormányzat javára opciós jog biztosítása Felelős: Dr. Németh Kálmán polgármester Mérgesné Stampf Ildikó műszaki csoportvezető 16. Napirend: Cseh 92 Kft szerződés módosítása Előadó: Mérgesné Stampf Ildikó műszaki csoportvezető Írásos előterjesztés csatolva. Dr. Dömötör János képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, a vállalkozási szerződés módosításának elfogadását javasolja a képviselőtestületnek. Képviselőtestület 7 szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 50/2012.(III.29.) számú határozat Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Cseh 92 Kft.-vel (9371 Vitnyéd, Szent Antal u. 16.) kötött vállalkozási szerződését módosítja az alábbiak szerint: 12. Felek rögzítik, hogy Répcelak Város Önkormányzata adószáma változott. új adószám: a) Vállalkozó szerződésszerű teljesítés esetén Vállalkozó nettó: ,- Ft +27% ÁFA, azaz mindösszesen bruttó , -Ft vállalkozási díjra jogosult az adó mértéke az adó alapjának 27 százalékra történő emelkedése miatt. b) Megrendelő műszaki ellenőre:

19 19 Szervezet: Vasi Dolomit Kft. Címzett: Szücs Gábor Cím: 9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 14. Telefonszám: 94/ Fax: 94/ c) Vállalkozó felelős műszaki vezetője: Szervezet: Címzett: Albert János Cím: 9343 Beled, Bartók B. u. 2. Telefonszám: 30/ Fax: 96/ d) A pénzügyi/építési ütemterv 30 %-os készültség teljesítési határidejét április 1.-re módosítja. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés módosítására. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Németh Kálmán polgármester Mérgesné Stampf Ildikó műszaki csoportvezető 17. Napirend: Telekhatár rendezés Előadó: Mérgesné Stampf Ildikó műszaki csoportvezető Írásos előterjesztés csatolva. Dr. Dömötör János képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, azt elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Képviselőtestület 7 szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 51/2012.(III.29.) számú határozat Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul az alábbi telekalakításokhoz: e) Répcelak Arany J. u. 185 hrsz-ú, 216/1 hrsz.-ú és 15/6 hrsz.ú közutak telekegyesítése és ezzel összefüggésben a 198 hrsz.-ú templom területének telekhatár rendezése. A 198 hrsz.- ú és a 176 hrsz.-ú ingatlanból járda kialakítása Répcelak város rendezési terve szerint. f) Répcelak 330/16 hrsz.-ú közút és a 330/17 közterület telekhatár rendezése

20 20 g) A Répcelakon húzódó 86-os számú főút mellett elhelyezkedő kerékpárút külön helyrajzi számra történő kialakítása. Az érintett ingatlanok:708 hrsz, 642 hrsz, 332 hrsz, 321/7 hrsz. h) A 86-os számú főút melletti járda szakaszok telekhatár rendezése a valóságnak megfelelően. Az érintett ingatlanok: 331 hrsz, 644 hrsz,728/2 hrsz, 727/4 hrsz, 709 hrsz (parkoló és közterület) Felhatalmazza a polgármestert a változási vázrajzok aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Németh Kálmán polgármester Mérgesné Stampf Ildikó műszaki csoportvezető 18. Napirend: Járdák javítása, karbantartására fedezet biztosítása Előadó: Mérgesné Stampf Ildikó műszaki csoportvezető Írásos előterjesztés csatolva. Mérgesné Stampf Ildikó műszaki csoportvezető: A határozati javaslat harmadik bekezdésében szereplő 2 millió forintot 1880 e Ft-ra javasolta módosítani. Dr. Dömötör János képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést az abban foglaltakkal, illetve az elhangzott módosítással egyetért, azt elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Képviselőtestület 7 szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 52/2012.(III.29.) számú határozat Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Móra Ferenc Általános Iskola és AMI főbejárata, valamint a kerékpártároló területe, a Butiksor előtti terület és a Polgármesteri Hivatal járdaburkolatának javításával, karbantartásával egyet ért. A kivitelező kiválasztására Répcelak város beszerzési szabályzata alapján ajánlattételi felhívást tesz közzé. A bruttó ,-Ft bekerülési költséget a évi költségvetés beruházások sorában a Népkert tervezése feladatra eredetileg tervezett összegből a költségvetés módosítása folytán ,-Ft átcsoportosításával biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert az ajánlatkérési eljárást követően a szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Németh Kálmán polgármester Mérgesné Stampf Ildikó műszaki csoportvezető

21 Napirend: 947/12 hrsz-ú ingatlanról szolgalmi jog törlése Előadó: Mérgesné Stampf Ildikó műszaki csoportvezető Írásos előterjesztés csatolva. Dr. Dömötör János képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, az abban foglaltakkal egyetért, és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Dr. Dömötör János képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, azt elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Képviselőtestület 7 szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 53/2012.(III.29.) számú határozat Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Bartók Elektro Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. (9631 Hegyfalu Kossuth L. u. 35.) tulajdonában álló Répcelak Ipari Park 947/12 hrsz-ú ingatlant terhelő Répcelak Város Önkormányzata javára m2 nagyságú területrészre - bejegyzett csapadékvíz elvezetési szolgalmi jog törlésével egyetért és kéri a Sárvári Körzeti Földhivatalt az ingatlannyilvántartásból való törlésére. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Németh Kálmán polgármester Mérgesné Stampf Ildikó műszaki csoportvezető 20. Napirend: Népkert tervezésének elkészítésére pályázat kiírása és feltételeinek meghatározása Előadó: Dr. Németh Kálmán polgármester Írásos előterjesztés csatolva. Dr. Németh Kálmán polgármester: A képviselőtestület e napirendet a februári ülésén is tárgyalta, ahol egy-két elképzelés, javaslat is elhangzott a beterjesztett anyaghoz. Ezt követően tárgyalt több munkacsoport taggal is, illetve egyeztetett azokkal a

22 22 képviselőtársakkal, akik kifogásolták a program egy-egy pontját. Ezekben végül is sikerült egyezségre jutnia. Bíró József képviselő: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta az előterjesztést. Két dologról kell dönteni, egyrészt a terület elhelyezkedéséről, másrészt, hogy milyen bírálati szempontokat vesznek figyelembe a tervezésnél. Korábban vita volt az iskolánál jelenleg is meglévő betonkerítés sorsát illetően. Az előterjesztés 7. pontja rögzíti, hogy ez elbontásra kerül és egy új kerítés létesítésére kerül sor, mely funkcionálisan térelválasztóként működik, de koncepcionálisan a tervezési terület részeként összeköti az iskola udvarát a parkkal. A bizottság javaslata, hogy az önkormányzati tulajdonú ingatlanok összevonásával alakítsa ki a testület a Néppark területét, továbbá javasolja, hogy a tervező kiválasztása az összességében legelőnyösebb ajánlat bírálati szempontja alapján a 2. variáció szerinti súlyszámokkal történjen. Dr. Dömötör János képviselő: A mostani kerítés elbontásra kerül és északi irányba el lesz tolva az új kerítés, a felszabaduló rész a népkert része lesz? Pálla Péter képviselő: Amit most az iskola használ az része lesz az épületnek, a beton kerítés helyett egy olyan térelválasztó kerítés kerül kialakításra, mely átjárhatóvá is teszi ezt a területet, olyan formán megosztva, hogy ez a teljes terület népparkként szerepeljen. A terület elvételét az iskolától senki nem akarta, - meghallgatva a pedagógusoknak azt a kérését, hogy a gyerekek kordában tartása biztosított legyen így a jelenlegi kerítés helyében lesz kialakítva egy olyan elem, amely funkcionálisan illeszkedik a népkert kialakításába. Szalai Szabolcs képviselő: Lehet kerítést emelni a szánkózó dombhoz, és lehet kinyitni a mostani kertet, de az biztos, hogy a játszótérre egy gyerek sem fog menni. Mert egyik pedagógus sem vállalja be, hogy 80 gyerekre egyszerre tud figyelni és vigyázni amikor a 86- os útig szabad a gyerek előtt az út. Dr. Németh Kálmán polgármester: Ezzel kapcsolatban megkérte az iskola nyilatkozatát, melyet a képviselők a kiküldött anyaggal kézhez kaptak. Szoporyné Szabó Piroska iskolaigazgató: Az érintett területen buszmegálló és buszközlekedés is van. A bejáró gyerekek a busz láttán megindulnak. Mindenképpen szükséges a kerítés kialakítása. Dr. Dömötör János képviselő: Napközben a kerítés ajtó nyitva van. A gyerek azon ki tud sétálni a templomig, buszmegállóig, a 86-os útig. Amennyiben oda kerítést építenek a státusz nem változik semmit. Szalai Szabolcs képviselő: Az a kapu azért van nyitva, hogy a József Attila utcai lakók ott át tudjanak járni, ne kelljen megkerülni az egész területet. Amennyiben nem lesz védvonal egy gyermeket sem fog kivinni a területre. Horváth Csaba képviselő: Az iskolától a jelzett területet nem akarná elvenni. A 176 hrsz-ú területet bele venné az összevonásba. Kapuként egy Székely kaput is el tudna képzelni.

23 23 Mérgesné Stampf Ildikó műszaki csoportvezető: Az 1.sz. határozati javaslatot kiegészítené és a József Attila utcát is bele venné a telekalakításba. Képviselőtestület 6 szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozat hozta: 54/2012.(III.29.) számú határozat Répcelak város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 22. hrsz-ú, a 176 hrsz-ú illetve a 166 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanok összevonásával kialakítja a Néppark területét. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Németh Kálmán polgármester Mérgesné Stampf Ildikó műszaki csoportvezető Képviselőtestület 6 szavazattal, határozat hozta: ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi 55/2012.(III.29.) számú határozat Répcelak város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Beszerzési szabályzata alapján a Népkert tervezésére meghívásos ajánlattételi felhívást tesz közzé. A funkciók, a terek kialakításának megvalósítását ütemezve kell elkészíteni a későbbi támogatás elnyerésére irányuló pályázatokon való részvételi lehetőség érdekében. A tervező kiválasztása az összességében legelőnyösebb ajánlat bírálati szempontja alapján az 2. variáció szerinti súlyszámokkal történik. A Népkert tervezett bekerülési költsége 100 millió Ft. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Németh Kálmán polgármester Mérgesné Stampf Ildikó műszaki csoportvezető 21. Napirend: Sportkoncepció elkészítése Előadó: Böröndyné Nagy Anikó aljegyző Írásos előterjesztés csatolva. Horváth Csaba képviselő: A Társadalmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a Sportkoncepció elkészítését, azzal a javaslattal, hogy a munkacsoport tagjai további két fővel egészüljön ki Király Anna és Bogdán Olivér személyében. Továbbá javasolja a sportról szóló rendelet aktualizálását. Képviselőtestület 7 szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

24 24 56/2012.(III.29.) számú határozat Répcelak város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy elkészíti Répcelak város évekre vonatkozó sportkoncepcióját. A Képviselő-testület a sportkoncepció elkészítése céljából munkacsoportot hoz létre, melynek elnöke: Szabó József alpolgármester; tagjai: a Társadalmi Bizottság tagjai, Haraszthy István a Répcelaki Sportegyesület ügyvezető elnöke és Böröndyné Nagy Anikó aljegyző, továbbá Király Anna és Bogdán Olivér. A munkacsoport feladata a sportkoncepció összeállítása, tartalmi kidolgozása és a Képviselő-testület elé terjesztése. Felelős: Szabó József alpolgármester a munkacsoport elnöke Határidő: a sportkoncepció Képviselő-testület elé terjesztésére: augusztus Napirend: Önkormányzati támogatással megvalósuló pályázatok A.) Civil szervezetek pályázati önrészének támogatása B.) Nyelvtanulás támogatására pályázat Előadó: Böröndyné Nagy Anikó aljegyző Írásos előterjesztés csatolva. Horváth Csaba képviselő: A Társadalmi Bizottság tárgyalta az előterjesztéseket, azzal egyetért, azt elfogadásra javasolja képviselőtestületnek. Képviselőtestület 7 szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta: 57/2012.(III.29.) számú határozat Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a évi költségvetésében 550 e Ftot különített el civil szervezetek önrészének támogatására, ezzel ösztönözve a civil szervezeteket a pályázati lehetőségek kihasználására. A cél érdekében jelen határozat mellékletét képező pályázati felhívást teszi közzé. 1. Támogatottak köre: A Magyarországon bírósági nyilvántartásba vett répcelaki székhelyű, illetve országos, regionális, megyei szervezet répcelaki szervezettel is rendelkező civil szervezetek. 2. Az 1. pontban megjelölt civil szervezetek az állami és más pályázati lehetőségek kihasználására saját rész biztosítására kérhetik a támogatást. Csak olyan pályázatra adható támogatás, ahol a saját erő igény az 50 %-ot nem haladja meg. 3. Egy-egy pályázatra maximum 200 e Ft adható. A pályázati önrész iránti kérelmeket a beadni kívánt pályázat benyújtása előtt kell a Társadalmi Bizottság elé terjeszteni. Nyertes pályázat nem támogatható.

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596-12/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. május 31-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 23-án megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Mezőkomárom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én 14 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Mezőkomárom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én 14 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Képviselő-testületének 2014. május 15-én 14 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Mezőkomárom Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom, Petőfi u. 74. Jelen

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D :

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D : 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: A Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár (9737. Bük, Eötvös u. 11.) galériájában, Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Tárgy: Ipari parki telek értékesítése K I V O N A T A A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve Készült: 2011. február 15-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán polgármester Antal András alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 04-én, du. 15,00 órai kezdettel tartott nyílt testületi üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Rudabánya

Részletesebben

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É Jegyzőkönyv 8/2013. Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. Jelen vannak: Nagy Imre Gusztáv polgármester Ferenczi Róbert képviselő

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:32-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 2009. január 7-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Megalkotott rendeletek: 1/2009. (I. 8.) rendelet: a helyi építészeti értékek

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-37/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015 május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 7 Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám 12/2015

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére. Az elıterjesztést készítette: - Gulyás Attiláné pénzügyi csoportvezetı

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére. Az elıterjesztést készítette: - Gulyás Attiláné pénzügyi csoportvezetı Elıterjesztés 10. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse belterületi 259. hrsz.-ú ingatlan értékesítése Az elıterjesztést készítette: - Gulyás

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. május 5-i ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-17/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 23-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-15/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008 november 28-án /pénteken/ 15.30 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek Árva Helga jegyző Fekete Ágota, Oberrecht Tamás, Veress Sándor képviselők

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek Árva Helga jegyző Fekete Ágota, Oberrecht Tamás, Veress Sándor képviselők J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kulcs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 28-án 16.30 órakor tartott nyílt testületi ülésén. Jelen vannak: Igazoltan távol: Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 508-14/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 4-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-18 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

Állandó tanácskozási joggal meghívott: Kövecses Timea alpolgármester Németh Dóra jegyző. A képviselő-testületi ülést az Öttevényi KÁBEL-TV rögzítette.

Állandó tanácskozási joggal meghívott: Kövecses Timea alpolgármester Németh Dóra jegyző. A képviselő-testületi ülést az Öttevényi KÁBEL-TV rögzítette. Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Öttevény Fő u. 100. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 10. napján hétfőn 17 órakor az

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 26-án /szerda/ 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE Tárgy: Beszámoló a lejárt határidej határozatokról Melléklet: E L T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE EL TERJESZT : AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: VÉLEMÉNYEZÉSRE

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 215. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésük szabályairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. november 13-án a Városháza emeleti kistermében 7 45 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

Ikt.sz: 35-32/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 70-től 80-ig. Határozat száma. 10-tól 12-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-32/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 70-től 80-ig. Határozat száma. 10-tól 12-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-32/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott testületi üléséről. Határozatok: 70-től 80-ig Határozat száma 71/2011.(IX.28.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-1/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. február 11-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-3/2012/JT. 18-29 /2012. sz. határozat 1-3/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 7362-2/2012. 22/2012. számú 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 175-190/2012. (XII. 12.) sz. Kth.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalója (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.)

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalója (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.) Jegyz könyv Készült a Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. december 23-án (szerda) 10.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésér l Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 21-én megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Régi Városháza Díszterme Ráckeve, Kossuth L. u.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 17-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2015. december 16 -án (szerda) 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. április 26-án 17 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. április 26-án 17 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-10/2011. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2008. OKTÓBER 30-ÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 1 Az ülésen született döntések jegyzéke: Rendeletek: 12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 1-14/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2009. november 24-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Javaslat bérlakás építési városi program előkészítésére A közgyűlés 24 igen, egyhangú

Részletesebben

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-300/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. december 15-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-300/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-132/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. október 19-én 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. 2009. október 19-én 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Készült: Szil Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én (kedd) 19,oo órakor a Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 7-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés KEOP

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 16/2014 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2014. november 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

Részletesebben

2007. május 9- én megtartott ülésen felvett jegyzőkönyv határozatainak. mutatója.

2007. május 9- én megtartott ülésen felvett jegyzőkönyv határozatainak. mutatója. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, F ő út 53/a. 8/2007 A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 9- én megtartott ülésen felvett jegyzőkönyv határozatainak mutatója.

Részletesebben

2013.03.13.Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült napirendek.

2013.03.13.Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült napirendek. 2013.03.13.Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült napirendek. 6/ Napirendi pont A Sárvári Járási Hivatal üzemeltetésére vonatkozó megállapodás módosítása. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Barlahida. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év augusztus hó 27. napján. megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Barlahida. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év augusztus hó 27. napján. megtartott nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év augusztus hó 27. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 22/2015.(VIII.27.) 23/2015.(VIII.27.) 24/2015.(VIII.27.)

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 121/2013.(XII.12.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dr. Baranyai Mariann képviselő Masinka Csabáné képviselő Molnárné Troppert Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dr. Baranyai Mariann képviselő Masinka Csabáné képviselő Molnárné Troppert Mária képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 12-én 16.00 órai kezdettel 2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44. szám alatti Mezőfalva Nagyközség Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 5/2014. (nyilvános ülés) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2014. március 20. napján megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott soros ülésén. 17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Békés Város Képviselő-testületének 2006. március 30-án tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Békés Város Képviselő-testületének 2006. március 30-án tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2006. március 30-án tartott üléséről. Jelen vannak: Pataki István polgármester, Dr. Pásztor Gyula alpolgármester, Albert Sándor, Baukó József,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 19-i üléséről a mellékelt jelenléti ív szerint Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket.

Részletesebben

2013.05.23. Gazdaági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült előterjesztések:

2013.05.23. Gazdaági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült előterjesztések: 2013.05.23. Gazdaági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült előterjesztések: 2/ Napirendi pont Önkormányzati rendeletalkotás a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a

Részletesebben

10/2015. sz. jegyzőkönyv

10/2015. sz. jegyzőkönyv 10/2015. sz. jegyzőkönyv Készült: az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtárban megtartott munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésről, mely 2015. május 28-án 17 óra 00 perckor kezdődött. Jelen vannak:

Részletesebben

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy:

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Csataszög Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. február 24ei testületi üléséről M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: 10/2015.(II.24.) határozat Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. a 2013. július 31-ei ülésére 3. napirend. Göndörné Frajka Gabriella Jegyző

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. a 2013. július 31-ei ülésére 3. napirend. Göndörné Frajka Gabriella Jegyző 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. július 31-ei ülésére 3. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Szemétszállítás igénybevételéről

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 2350-2/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 2800-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

37/2010. (II. 17.) 25 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL

37/2010. (II. 17.) 25 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. február 17-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2001. május 3- ai üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2001. május 3- ai üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2001. május 3- ai üléséről Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán András

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu Szám: M.113-7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2013. április 22-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 1-11/2012./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 113-2/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. február 15- én /hétfőn/ 17.00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. március 30-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-11/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK. 2012. szeptember 28-i rendes ÜLÉSÉRE

E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK. 2012. szeptember 28-i rendes ÜLÉSÉRE AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 203. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról és az elkövetıkkel

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére 3. Tárgy: Lajosmizse Dózsa Gy. út 123. (volt Szülıotthon) szám alatti ingatlan bérleti szerzıdésének megszüntetése,

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. november 12- án tartott közmeghallgatással egybekötött ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben