Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete június 28-án (csütörtök) órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl."

Átírás

1 Szám: 1/1-132/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete június 28-án (csütörtök) órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza Díszterme (Keszthely, Fı tér 1.) Jelen vannak: Ruzsics Ferenc polgármester Pálinkás Róbert alpolgármester Borosné Eitner Kinga, Dr. Ifi Ferenc, Kocsis Miklós, Mohácsi József, Rigó Ferenc, Selmeczy Zsuzsanna és Vozár Péterné képviselı. Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr. Gábor Hajnalka aljegyzı, igazgatási osztályvezetı Bertalanné Dr. Gallé Vera titkárságvezetı Dr. Horváth Teréz polgármesteri kabinetvezetı Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezetı Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezetı Ruzsics Ferenc polgármester köszöntötte a képviselı-testület tagjait, a meghívott vendégeket, a sajtó képviselıit, valamint a Polgármesteri Hivatal munkatársait. Megállapította, hogy az ülés szabályszerő módon került összehívásra, a képviselı-testület tagjai közül 9 képviselı tartózkodik a teremben Csótár András és Szabó György képviselı igazoltan van távol -, ezáltal a testület határozatképes, ily módon a soros testületi ülést megnyitotta. A napirendi javaslatot annyiban módosította, hogy a 13. sz. napirendi pontra tett javaslatát jelen ülés napirendjérıl visszavonta. Visszavonta továbbá a 14. sz. napirendre tett javaslatát is, mivel a Kormány 1213/2012. (VI. 26.) sz. határozatában a BAHART Zrt. ingyenes részvény-átruházási megállapodásának feltételeit módosította és a tıkejuttatás határidejét 2017-ig meghosszabbította, ily módon az elıterjesztés tárgyalása jelen pillanatban okafogyottá vált. Emellett tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy két sürgısségi indítvány érkezett. Az S1. jelő, A közterület használatának szabályozásáról szóló 33/2003. (XII.4.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) c. elıterjesztés tárgyalását a Fı tér arculatának mielıbbi kialakítása indokolja. Az S2. jelő, Önkormányzati tulajdonú területhasználatok felülvizsgálata III. címő elıterjesztés tárgyában hozott 166/2012. (V.31.) sz. képviselı-testületi határozat módosítása c. elıterjesztés tárgyalását az egyesületekkel kötendı megállapodásokra adott határidı lejárta indokolja.

2 2 Tekintettel arra, hogy az elsı indítvány rendelet módosítására irányul, ezért annak tárgyalását a rendeletalkotási rész után, a 4. napirendi pontot követıen javasolta, míg az S2. jelő napirendet a nyílt ülés végén. Jelezte továbbá, hogy három interpelláció érkezett, idırendi sorrendben elsıként Mohácsi József képviselı részérıl A május 31-i soros testületi ülésen megtárgyalt 22. napirendi pontról az önkormányzati tulajdonú területhasználatok felülvizsgálata III. címmel, a polgármesterhez címezve. Selmeczy Zsuzsanna képviselı részérıl két interpelláció is érkezett, ezek közül az egyik a polgármesterhez Miért söpri le a 2/3 a 2/3-ot? címmel, a másikat pedig Rudolf Wiednerhez intézve, A dolgozókon csattan az átszervezés? címmel. Jelezte, mindhárom interpellációra a fı napirend után kerül sor, majd felkérte képviselıtársait a napirenddel kapcsolatos javaslataik megtételére. Hozzászólás nem volt, így elsıként az elsı sürgısségi indítvány elfogadására vonatkozó javaslatot bocsátotta szavazásra. A képviselı-testület 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta a sürgısségi indítványt. Ruzsics Ferenc polgármester az S2. Önkormányzati tulajdonú területhasználatok felülvizsgálata III. címő elıterjesztés tárgyában hozott 166/2012. (V.31.) sz. képviselı-testületi határozat módosítása c. elıterjesztés sürgısséggel történı megtárgyalására tett javaslatot bocsátotta szavazásra. A képviselı-testület 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta a sürgısségi indítványt. Ruzsics Ferenc polgármester a módosított napirendi javaslatot bocsátotta szavazásra. A képviselı-testület 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta a következı napirendet. Napirend: 1. Keszthely Város Önkormányzata évi költségvetésérıl szóló 7/2012. (III.1.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) 2. Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 38/2006. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) 3. A temetık rendjérıl és a temetkezési tevékenységrıl szóló 29/2000. (XI.15.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) 4. Keszthely város jelképeinek és a település neve használatának rendjérıl szóló rendelet megalkotása (rendelettervezet) S1. A közterület használatának szabályozásáról szóló 33/2003. (XII.4.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) 5. Beszámoló a évi adózási tapasztalatokról 6. Beszámoló a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsában I. félévében végzett tevékenyégérıl 7. Javaslat Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete II. félévi munkatervére I n t e r p e l l á c i ó k Egyéb ügyek 8. Közbeszerzési szabályzatok módosítása 9. Felnıtt és gyermek háziorvosi ügyeleti szerzıdések

3 3 10. Együttmőködési megállapodás a Fürge Diák Iskolaszövetkezettel 11. Keszthely 649. és 650. hrsz-ú ingatlanok vagyonkezelésbe adása a VÜZ Nonprofit Kft. részére 12. Keszthely, Erzsébet királyné u. 30. szám alatti ingatlan értékesítése tárgyában hozott 175/2012. (V.31.) sz. képviselı-testületi határozat módosítása 15. A Balatoni Hajózási Zrt. részvényeire vonatkozó elıvásárlási jog gyakorlása 16. Keszthely város távhıvezeték rekonstrukciójának és hıközpont korszerősítésének pályázati elıkészítése 17. A vidéki hulladékszállítási tevékenység átalakításának lezárása 18. Keszthely Város Önkormányzata intézményeinek épület-energetikai korszerősítéséhez szükséges engedélyezési tervdokumentáció elkészíttetése S2. Önkormányzati tulajdonú területhasználatok felülvizsgálata III. címő elıterjesztés tárgyában hozott 166/2012. (V.31.) sz. képviselı-testületi határozat módosítása Zárt ülés 19. A Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképzı Iskolája és Kollégiuma intézményvezetıi beosztására benyújtott pályázatok elbírálása (zárt) 20. A Festetics György Zeneiskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény intézményvezetıi beosztására benyújtott pályázatok elbírálása (zárt) 21. Tájékoztató az önkormányzat peres ügyeirıl (zárt) 22. Egyedi lakásügy (zárt) 23. Egyedi lakásügy (zárt) 24. Egyedi lakásügy (zárt) 25. Egyedi lakásügy (zárt) 26. Egyedi lakásügy (zárt) Ruzsics Ferenc polgármester rátért a napirend elıtt a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatók megtárgyalására, melyek kiegészültek a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltetı Nonprofit Kft. gazdasági helyzetérıl szóló beszámolóval. Emellett a tájékoztatóban szerepel egy határozati javaslat, mely a gyermekjóléti és családsegítıi feladatok további ellátására vonatkozó határozat módosítására irányul, mivel a végrehajtás során megállapítást nyert, hogy a feladat változatlan feltételek mellett a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központján keresztül történı ellátásának idıpontját szükséges módosítani. Selmeczy Zsuzsanna képviselı a helyi pénz bevezetésének elhalasztását kezdeményezıként sajnálattal vette tudomásul, továbbá azt, hogy az egyeztetı tárgyalásokra nem kapott meghívást. Képviselıtársai hozzáállását nehezményezte, hiszen a polgármesterrel szerveztek egy színvonalas elıadást, ahol 2 fı vett részt a testület tagjai közül. Másik téma a környezeti állapot, melynek kapcsán arról kért tájékoztatást, hogy a Balatoni Szövetségnek van-e terve a kolontári katasztrófából eredı légszennyezés, valamint a Balaton vizének leengedésébıl adódó vízcsökkenés tárgyában. A harmadik téma a zárt ülésen hozott határozatokra vonatkozik, mert Végh Szilárd volt ügyvezetı ellen 8 eljárás van folyamatban Kránicz Kálmán bizottsági tag állítása szerint. Ruzsics Ferenc polgármester felkérte képviselıtársát, hogy Kránicz Kálmán bizottsági tagtól szerezze be az állítás pontos forrását, mert neki nem voltak ilyen infomációi. A helyi pénz kibocsátása ügyében Kósa Gáborral vette fel a kapcsolatot a balatoni koronával kapcsolatban. Veszprémben igen szigorú feltételekkel tudták létrehozni, s az önkormányzatnak annyi szerepe van, hogy a cafetériát ebben a formában kapják a dolgozók. A csatlakozást jónak tartotta, azonban a hálózatot ki kell építeni, hogy itt is tudják elkölteni, segítve a helyi vállalkozásokat. Várhatóan augusztus végéig lezárulhat az elıkészítés folyamata, de kell mögé egy pénzintézet, ami a biztosítékot nyújtja.

4 4 A környezetvédelmi témára áttérve elmondta, a Balatoni Szövetségnek van jogosítványa a jelzésre. A vízzel történt locsolás segített a kolontári problémán, a szövetség következı ülésén foglalkoznak a tó vízmennyiségével és továbbítják az illetékes minisztérium felé a jelzést. Selmeczy Zsuzsanna képviselı arról adott tájékoztatást, hogy a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet felkarolta és támogatja a helyi pénzre vonatkozó kezdeményezést, emellett pedig egy videofelvétel megtekintését ajánlotta képviselıtársainak e tárgyban. Vozár Péterné képviselı látta a lehetıségeiket, azonban az akadályt abban látta, hogy pl. Svájcban lényegesen kedvezıbb feltételekkel lehet a pénzt kiváltani. Ruzsics Ferenc polgármester rátért a polgármester két ülés között tett fontosabb intézkedéseirıl és a fontosabb eseményekrıl szóló tájékoztató megtárgyalására. Selmeczy Zsuzsanna képviselı sajnálkozását fejezte ki Nyírı József székelyudvarhelyi újratemetésének elmaradása miatt, azonban Bunta Levente polgármester intézkedéseire tekintettel javasolta felfüggeszteni a testvérvárosi kapcsolatokat. A másik a Helikon Horgászegyesülettel folytatott egyeztetés kérdése volt, melynek tagjai ezt nem erısítették meg korábban. Ezért kérdezte meg, sikerült-e a velük való megállapodás. Ruzsics Ferenc polgármester tájékoztatása szerint valóban tárgyaltak az egyesület képviselıivel, akik már mutatnak fizetési hajlandóságot. Tévedésben vannak akkor, amikor úgy hiszik, hogy egy ilyen értékes ingatlant térítésmentesen használhatnak saját szórakozásuk céljára. A díjat azért kéri az önkormányzat, hogy más egyesületet támogatni tudjanak. A javaslat toleráns lépés az önkormányzat részérıl, aminek nem a peres eljárás a célja. Ezért is született a sürgısséggel tárgyalásra kerülı elıterjesztés. A válasz második részében elmondta, hogy a JOBBIK második alkalommal sérti meg székely testvéreiket, holott Keszthely város nem Bunta Leventével, hanem Székelyudvarhely önkormányzatával, a székely anyaváros lakóival kötött testvérvárosi szerzıdést. Felháborítónak tartotta azt, hogy ezt a javaslatot valaki képviselıtársa szájába adta, megsértve ezzel székely nemzettestvéreinket. A sajtótájékoztatón elhangzottakat sajnálatosnak és felháborítónak tartotta ugyanúgy, mint amikor az elsı állampolgársági esküt tevı pár magyarságát kérdıjelezték meg. Kocsis Miklós képviselıt meglepte Selmeczy Zsuzsanna képviselı kijelentése, mert részt vett az egyesületekkel folytatott elıkészítı tárgyalásokon. Az egyesület közgyőlése határozatot hozott arról, hogy nem hajlandók fizetni a területhasználatért. Ennek ellenére az egyesület vezetıségét meghívták egy megbeszélésre, melyre hárman jöttek el. Sikerült megértetni velük, hogy ez nem egy örökös joga az egyesületeknek. A tárgyalásról úgy távoztak, hogy nem változtatnak, de az ülést megelızı napon megváltoztatta a vezetıség és az egyesület a véleményét. Selmeczy Zsuzsanna képviselı azért tette fel a kérdését az egyesületekkel kapcsolatban, mert egyrészt kezdetektıl ı szorgalmazta a területhasználatok kérdését, másrészt pedig az egyesület képviselıje jelezte, hogy az egyeztetések nem mentek végig. A másik kérdést illetıen a maga részérıl azt sajnálta, hogy Bunta Levente cselekedett így, mert ezzel megsértett nagyon sok nemzeti érzelmő embert Magyarországon. Egy várost a polgármester képvisel, ezért kellene kinyilvánítaniuk ezzel kapcsolatos ellenérzéseiket. Nagyon sajnálta azt is, hogy a polgármester ezzel a bizonyos eskütétellel kapcsolatban leírtakat felhozza, mert tisztázták az akkori félreértést és helyreigazítást is kért a szerkesztıtıl.

5 5 Ruzsics Ferenc polgármester nem kívánt vitatkozni, mert nem méltó ez hozzájuk, a JOBBIK helyi szerkesztıjérıl is megvan a véleménye, de fenntartotta, hogy otromba és buta megnyilvánulás volt. Rátért a polgármester és a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól szóló tájékozató megtárgyalására. Hozzászólás nem volt, így elsıként a határozati javaslatot bocsátotta szavazásra. A képviselı-testület 9 egyhangú igen szavazattal meghozta a következı határozatot. 185/2012. (VI. 28.) sz. képviselı-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta a lejárt határidejő képviselıtestületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta. 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 163/2012.(V.31.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: a.) Az 1/a.) pontban a június június 29. -re, az 1/b. pontban a július július 29. -re módosul. b.) A 2. pont elsı mondatában meghatározott július június 30 -ra, a 2/a) pontban rögzített június június 29. -re változik. A 2/c) pontban a Keszthely város területén történı ellátáshoz szövegrész helyébe a feladatellátáshoz szövegrész kerül. c.) A 3/a. pontban a július június 30 -ra módosul. 2. A határozat egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. 3. A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról annak megküldésével az érintetteket tájékoztassa. Határidı: június 29. (Dr. Gábor Hajnalka igazgatási osztályvezetı) Ruzsics Ferenc polgármester a továbbiakban a három tájékoztató elfogadására tett javaslatát bocsátotta szavazásra. A képviselı-testület 9 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette a polgármester két ülés között tett intézkedéseirıl szóló beszámolót, a polgármester és a bizottságok átruházott hatáskörében hozott döntéseirıl szóló tájékoztatót, valamint a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót. (A lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató, a két ülés közötti idıszakban tett polgármesteri intézkedésekrıl szóló tájékoztató, valamint a polgármester és a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól szóló tájékoztató a jegyzıkönyv mellékletét képezik.) 1. Keszthely Város Önkormányzata évi költségvetésérıl szóló 7/2012. (III.1.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) (Az elıterjesztés és a bizottsági javaslatokról készült összesítı, valamint a Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság ülésérıl készült feljegyzés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

6 6 Ruzsics Ferenc polgármester ismertette elsıként az elıterjesztés, illetve a rendelettervezet változtatásának okait, majd a bizottsági javaslatokat és felkérte a bizottsági elnököket azok kiegészítésére, majd a képviselıket a napirenddel kapcsolatos hozzászólásra. Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezetı összefoglalta a kiegészítı anyagban leírt változtatásokat. Ruzsics Ferenc polgármester nem tapasztalva hozzászólási igényt, elsıként az I. határozati javaslatot bocsátotta szavazásra. A képviselı-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett meghozta a következı határozatot. 186/2012. (VI. 28.) sz. képviselı-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta a Keszthely Város Önkormányzata évi költségvetésérıl szóló 7/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) c. elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete a 37/2012. (II. 29.) számú határozatát módosítja, mely szerint a határozat melléklete helyébe jelen határozat Melléklete lép. 2. A határozat egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak. Határidı: június 28. (Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezetı) Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta a II. határozati javaslatot. A képviselı-testület 8 igen, 1 nem szavazattal meghozta a következı határozatot. 187/2012. (VI. 28.) sz. képviselı-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta a Keszthely Város Önkormányzata évi költségvetésérıl szóló 7/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) c. elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete támogatja a VÜZ Nonprofit Kft. által a Keszthely, Rákóczi u. 3. szám alatti parkolóház megvásárlásához szükséges Ft hitel felvételét. Keszthely Város Önkormányzata az éves törlesztı részlet, maximum Ft és járulékai erejéig készfizetı kezességet vállal. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a készfizetı kezesség vállaláshoz szükséges szerzıdés aláírására. 2. Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete támogatja a VÜZ Nonprofit Kft. által a Fı tér rehabilitáció II. ütemhez kapcsolódó iparcikk piac kialakításához szükséges Ft hitel felvételét. Keszthely Város Önkormányzata a hitelfelvételhez az éves törlesztı részlet, maximum Ft és járulékai erejéig készfizetı kezességet vállal. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a készfizetı kezességvállaláshoz szükséges szerzıdés aláírására.

7 7 3. Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a VÜZ Nonprofit Kft. részére nyújtott tagi kölcsönt megelızı rangsorban kerüljenek törlesztésre az OTP Bank Nyrt. részérıl fennálló követelések. 4. Ezzel egyidejőleg a 259/2011. (IX. 29.) számú határozatát a képviselı-testület hatályon kívül helyezi. Határidı: december 31., illetve folyamatos (Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezetı) Göncz Attila VÜZ Nonprofit Kft. ügyvezetı igazgatója Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta következıkben a rendelettervezet módosításait. A képviselı-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta a rendelettervezet módosításait. Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta a módosított rendelettervezetet. A képviselı-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett megalkotta az alábbi önkormányzati rendeletet. Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 24/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 7/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet elfogadott, aláírt és kihirdetett szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta a III. határozati javaslatot. A képviselı-testület 9 egyhangú igen szavazattal meghozta a következı határozatot. 188/2012. (VI. 28.) sz. képviselı-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta a Keszthely Város Önkormányzata évi költségvetésérıl szóló 7/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) címő elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról. 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyarország évi költségvetésérıl szóló évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja alapján (továbbiakban 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok évi támogatására. 2. Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok évi támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következı nyilatkozatot teszi: I. Keszthely város lakosságszáma január 1-jén 1000 fı feletti.

8 8 II. Keszthely Város Önkormányzata helyi adó bevezetésérıl döntött és évben ilyen jogcímen eft összegő bevételt tervez. III. Az önkormányzat évi módosított költségvetési rendeletét eft összegő mőködési célú hiánnyal fogadta el. IV. a) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelezı könyvvizsgálatra kötelezett. b) Az önkormányzat évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta. V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel. Határidı: szeptember 10. (Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezetı) 2. Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 38/2006. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) (Az elıterjesztés és a bizottsági javaslatokról készült összesítı a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) Ruzsics Ferenc polgármester ismertette a bizottságok javaslatait, felkérve az elnököket azok esetleges kiegészítésére, a képviselıket pedig hozzászólásra. Dr. Ifi Ferenc egészségügyi, szociális és esélyegyenlıségi bizottsági elnök a nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodást kérte tartalommal megtölteni, mivel mind tudják a rendszerváltozás legnagyobb vesztese a cigányság. A rendeletek megalkotása mellett az igazi segítség a munkahelyteremtés lenne és az emberhez méltó lakáskörülmények megteremtése a számukra. Igaza van azoknak, akik az elsı lépéseket a felzárkózás irányába a cigányoktól várják, de ı Böjte Csabával ért egyet, aki azt mondta, hogy az embert nem lehet jobbá verni, hanem csak jóvá szeretni, s verni pedig nemcsak bottal lehet. A cigányság felemelkedése az egész társadalom számára fontos kérdés, s ehhez az is hozzájárul és a maga részérıl helyesli, hogy családi pótlékot csak munkavégzéssel kaphat valaki. A most tett intézkedéseknek lehet, hogy csak 50 év múlva lesz hatásuk, de ha nem teszik meg azokat, akkor 500 év múlva is ez lesz a helyzet. Ruzsics Ferenc polgármester emlékeztette képviselıtársát, hogy a nemzetiségi törvény, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat döntése értelmében a továbbiakban roma jelzı használatos. Igyekeznek segíteni a rászorulókon, de vannak, akik csak elfogadni tudnak, felfogni nem. A lakásproblémák a legégetıbbek ezzel a csoporttal kapcsolatban, ezért várta nagyon a szociális bérlakás-pályázat megjelenését. Mindenkit arra ösztönöz a fogadóóráin, hogy próbáljanak meg maguk is tenni valamint a lakásproblémájuk érdekében, azonban sokuk csak követel és jussának tekinti a bérlakást, akár térítés nélkül. Megoldhatatlan problémának látszik az adósságuk felhalmozódása is. Nagyon sok rendes, dolgos ember van közöttük, akik közmunkásként vesznek részt a város tisztántartásában, azonban ık kisebbség a kisebbségben. Dr. Ifi Ferenc képviselı valóban tapasztalt némi segítıkészséget, de példaként mutatta be, hogy egy keszthelyi cigányember napi hat órában egy hét alatt szerzett keresmény 7.000,- Ft. Amikor négy gyereke van egy napi hat órában dolgozó embernek és ennyit keres, akkor nehéz az adósságok rendezése ebbıl. Szívesen dolgozna még többet, ha lenne lehetıség. Tisztában

9 9 volt vele, hogy nem lehet különbséget tenni, de rendkívüli idıszak rendkívüli megoldásokat követel. Ruzsics Ferenc polgármester megértette az elmondottakat, de senkivel sem tartotta jónak kivételt tenni, mert akkor mi lesz az összes többivel. Súlyos örökségük ez a kérdés, mert ,- Ft még egy ember megélhetésére sem elegendı, de ez sajnos nem önkormányzati kompetencia. További hozzászólás nem volt, így elsıként a határozati javaslatot bocsátotta szavazásra. A képviselı-testület 9 egyhangú igen szavazattal meghozta a következı határozatot. 189/2012. (VI. 28.) sz. képviselı-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta A Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 38/2006. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) címő elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 38/2006. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 33. (3) bekezdése alapján a Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 38/2006. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó kezdeményezést elfogadja. A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a rendelettervezetet terjessze a képviselıtestület elé. Határidı: június 28. (Bertalanné Dr. Gallé Vera titkárságvezetı) Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet. A képviselı-testület 9 egyhangú igen szavazattal megalkotta az alábbi önkormányzati rendeletet. Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 25/2012.(VI.28.) önkormányzati rendelete Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 38/2006. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet elfogadott, aláírt és kihirdetett szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 3. A temetık rendjérıl és a temetkezési tevékenységrıl szóló 29/2000. (XI.15.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) (Az elıterjesztés és a bizottsági javaslatokról készült összesítı a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) Ruzsics Ferenc polgármester a bizottsági vélemények, javaslatok ismertetését követıen felkérte hozzászólásra elsıként a bizottságok elnökeit, majd a képviselıket.

10 10 Kocsis Miklós turisztikai, városfejlesztési és környezetvédelmi bizottsági elnök mindkét, elıterjesztést tárgyaló bizottság képviseletében mondta el, annak tudatában tették meg javaslatukat, hogy 2009 óta nem volt díjemelés, holott a költségek jelentısen megemelkedtek. Ruzsics Ferenc polgármester elsıként a határozati javaslatot bocsátotta szavazásra. A képviselı-testület 9 egyhangú igen szavazattal meghozta a következı határozatot. 190/2012. (VI. 28.) sz. képviselı-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta A temetık rendjérıl és a temetkezési tevékenységrıl szóló 29/2000. (XI.15.) önkormányzati rendelet módosítása címő elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta. 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete a Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 38/2006. (XII.1.) önkormányzati rendelet 33. (3) bekezdése alapján elfogadja a temetık rendjérıl és a temetkezési tevékenységrıl szóló 29/2000. (XI.15.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó kezdeményezést. 2. A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a rendeletmódosítást terjessze a képviselı-testület elé. Határidı: június 28. (Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezetı Bertalanné dr. Gallé Vera titkárságvezetı) Ruzsics Ferenc polgármester a rendelettervezetet bocsátotta szavazásra. A képviselı-testület 9 egyhangú igen szavazattal megalkotta az alábbi önkormányzati rendeletet. Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 26/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete A temetık rendjérıl és a temetkezési tevékenységrıl szóló 29/2000. (XI.15.) önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet elfogadott, aláírt és kihirdetett szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 4. Keszthely város jelképeinek és a település neve használatának rendjérıl szóló rendelet megalkotása (rendelettervezet) (Az elıterjesztés és a bizottsági javaslatokról készült összesítı a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) Ruzsics Ferenc polgármester ismertette a bizottsági javaslatokat és felkérte a bizottsági elnököket azok kiegészítésére, majd a képviselıket a napirenddel kapcsolatos hozzászólásra. Kocsis Miklós turisztikai, városfejlesztési és környezetvédelmi bizottsági elnök mindkét bizottság képviseletében ismertette álláspontjukat, s azzal indokolta, hogy fontos a város

11 11 jelképhasználata szabályainak meghatározása, de azt is fontosnak tartották, hogy adjanak lehetıséget a helyi vállalkozóknak a használatra, ami marketing a város számára. Selmeczy Zsuzsanna képviselı véleménye szerint ennek kapcsán a Szervezeti és Mőködési Szabályzatot is módosítani kell, s jelezte, a jelmondatot más városok is használják. Tud-e ez ellen valamit tenni a város. Ruzsics Ferenc polgármester nem tudott errıl, habár a sajtóban jelennek meg idırıl idıre cikkek, kellemetlen helyzetbe akarva hozni Keszthelyt, de polgármestertársai mereven elzárkóznak ettıl. Siófokkal megegyeztek abban, hogy ık a Balaton Nyári Fıvárosa jelzıt használják. A sajtót elmarasztalta amiatt, hogy szenzációhajhászásból rossz hírét keltik a Balatonnak. Selmeczy Zsuzsanna képviselı helyreigazítási kérelmet javasolt annak érdekében, hogy az újságírók is megtanulják a rendet. Ruzsics Ferenc polgármester további hozzászólás hiányában a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. A képviselı-testület 9 egyhangú igen szavazattal meghozta a következı határozatot. 191/2012. (VI. 28.) sz. képviselı-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta a Keszthely város jelképeinek és a település neve használatának rendjérıl szóló önkormányzati rendelet megalkotása címő elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta. 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete a Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 38/2006. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 33. (3) bekezdése alapján elfogadja a Keszthely város jelképeinek és a település neve használatának rendjérıl szóló önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó kezdeményezést. 2. A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a rendelettervezetet terjessze a képviselı-testület elé. Határidı: június 28. (Dr. Horváth Teréz kabinetvezetı, Bertalanné Dr. Gallé Vera titkárságvezetı) Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet. A képviselı-testület 9 egyhangú igen szavazattal megalkotta az alábbi önkormányzati rendeletet. KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 27/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete Keszthely város jelképeinek és a település neve használatának rendjérıl (A rendelet elfogadott, aláírt és kihirdetett szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

12 12 S1. A közterület használatának szabályozásáról szóló 33/2003. (XII.4.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) (Az elıterjesztés és a Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság ülésérıl készült feljegyzés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) Kocsis Miklós képviselı a Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében Ruzsics Ferenc polgármester kérésére ismertette a bizottság javaslatát. Ruzsics Ferenc polgármester mindenkit megnyugtatott, hogy a rendezvények lehetısége megmarad továbbra is. Magdó András vagyoncsoport-vezetı arra hívta fel a figyelmet, hogy ez a módosítás csak a kereskedelmi üzletek árubemutatására vonatkozó szabályokat tartalmazza. Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. A képviselı-testület 9 egyhangú igen szavazattal meghozta a következı határozatot. 192/2012. (VI. 28.) sz. képviselı-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta A közterület használatának szabályozásáról szóló 33/2003. (XII.4.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) címő elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete a közterület használatának szabályozásáról szóló 33/2003. (XII.4.) önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezésével egyetért és Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 38/2006. (XII.1.) önkormányzati rendelet 33. (3) bekezdése alapján felkéri a polgármestert, hogy a rendelettervezetet terjessze a képviselı-testület ülése elé. Határidı: június 28. (Németh Bali Mária közgazdasági osztályvezetı) Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet. A képviselı-testület 9 egyhangú igen szavazattal megalkotta az alábbi önkormányzati rendeletet. Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 28/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete a közterület használatának szabályozásáról szóló 33/2003 (XII.4.) önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet elfogadott, aláírt és kihirdetett szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 5. Beszámoló a évi adózási tapasztalatokról Elıterjesztı: (Az elıterjesztés és a bizottsági javaslatokról készült összesítı a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) Ruzsics Ferenc polgármester ismertette a bizottsági javaslatokat és felkérte a bizottsági elnököket azok kiegészítésére, majd a képviselıket a napirenddel kapcsolatos hozzászólásra.

13 13 Dr. Ifi Ferenc képviselı örömmel látta, hogy az adóbevételek között az iparőzési adó az elızı évhez mérten valamelyest növekedett, mely az összes adóbevétel mintegy 60 %-a. Az idegenforgalmi adóról szoktak ilyenkor beszélni, azonban ezekbıl az adatokból is látható, hogy ez az adónem a meghatározó, ezért azokat a lehetıségeket kellene megragadni, melyek iparőzési adóbevételt eredményeznek, mert ebbıl származhat a városnak bevétele. Ruzsics Ferenc polgármester igazat adott képviselıtársának, ezért is pályáztak az ipari park címre, melyet elnyertek, s remélte, hogy az infrastrukturális pályázatokon is eredményesen indulnak, ezek azonban több évre kiható feladat. Az idegenforgalmi adó azért lényeges Keszthely számára, mert minden beszedett 1,- Ft után az államtól 1,5 Ft-ot kapnak ajándékba. További hozzászólás nem volt, így a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. A képviselı-testület 9 egyhangú igen szavazattal meghozta a következı határozatot. 193/2012. (VI. 28.) sz. képviselı-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta a Beszámoló a évi adózási tapasztalatokról címő elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta. Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete az adózás évi tapasztalatairól szóló beszámolót tudomásul veszi. 6. Beszámoló a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsában I. félévében végzett tevékenyégérıl (Az elıterjesztés és a bizottsági javaslatokról készült összesítı a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) Ruzsics Ferenc polgármester ismertette a bizottságok javaslatait, felkérve az elnököket azok esetleges kiegészítésére, a képviselıket pedig hozzászólásra. Dr. Ifi Ferenc egészségügyi, szociális és esélyegyenlıségi bizottsági elnök számára nem voltak egyértelmőek az ülés elején elhangzottak a családsegítı szolgálati feladatok átvételével kapcsolatban, s ezen a területen határidık vannak megszabva, ezért megkérdezte, mikor fogja átvenni az SZSZK ezt a feladatot. Emellett jelezte, hogy a jelzırendszeres házi gondozás támogatása drasztikusan, 30 %-kal csökkent ez évben, nem veszélyezteti-e ez a mőködést, a kistérség fenn tudja-e tartani. Ruzsics Ferenc polgármester erre az évre vonatkoztatva az utóbbi kérdésre igennel válaszolt, a jövı évben azonban nem tudható, mi lesz a kistérségi társulások sorsa, milyen forrásokat kapnak a mőködéshez, s milyen formában mőködnek. Dr. Gábor Hajnalka igazgatási osztályvezetı az elfogadott határozatra vonatkozóan megnyugtatta Dr. Ifi Ferenc képviselıt, hogy nincs határidı-csúszás, mindössze az átadásátvétel határnapjai kerültek pontosításra. Kiss László kistérségi munkaszervezet-vezetı mindenkit megnyugtatott, hogy elızı napon elhozta a szolgálat mőködési engedélyét, így idıben megkezdhetı a tevékenység. Elızetes információk szerint az eddigi tevékenységek maradnak jövıre a kistérségeknél.

14 14 Ruzsics Ferenc polgármester további hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. A képviselı-testület 9 egyhangú igen szavazattal meghozta a következı határozatot. 194/2012. (VI. 28.) sz. képviselı-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta a Beszámoló a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsában I. félévben végzett tevékenységrıl címő elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete Keszthely Város Polgármestere Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsában I. félévben végzett tevékenységérıl szóló beszámolóját tudomásul veszi. 7. Javaslat Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete II. félévi munkatervére (Az elıterjesztés és a bizottsági javaslatokról készült összesítı a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) Ruzsics Ferenc polgármester a bizottsági javaslatok ismertetését követıen a Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság módosító javaslatát befogadta, majd felkérte a bizottsági elnököket a javaslatok indokolására, valamint a képviselıket hozzászólásra. Selmeczy Zsuzsanna képviselı korábbi javaslatát fenntartva a szeptemberi soros ülésen javasolta megtárgyalásra a Helyi (regionális) pénz bevezetésének lehetıségei Keszthely városban témát Ruzsics Ferenc polgármester elıterjesztésében, valamint az állattartás szabályairól szóló rendelet felülvizsgálatát, amit a vonatkozó törvény módosítása okán tartott szükségesnek, mivel abban az szerepel, hogy gazdálkodási céllal állattartás nem korlátozható. Ezt ugyancsak a szeptemberi soros ülésen javasolta megtárgyalásra. Vozár Péterné képviselı technikai jellegő észrevételként az 5. oldalon az önkormányzati tulajdonú helyiségeket tárgyaló bizottságoknál a pontos megjelölést kérte feltüntetni. Ruzsics Ferenc polgármester Selmeczy Zsuzsanna képviselı mindkét módosító javaslatát befogadta azzal, hogy a rendelettervezetet az októberi soros ülésen tárgyalják meg. Ezen javaslatát a képviselı elfogadta, így a módosított határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. A képviselı-testület 9 egyhangú igen szavazattal meghozta a következı határozatot. 195/2012. (VI. 28.) sz. képviselı-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta a Javaslat Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete második félévi munkatervére címő elıterjesztést és a következı határozatot hozta: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete a Mellékletben foglaltak szerint elfogadja Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete második félévi munkatervét.

15 15 Határidı: a határozat közlésére július 15. (Bertalanné dr. Gallé Vera titkárságvezetı) Interpellációk Mohácsi József képviselı arra tekintettel, hogy az ülés elején szó volt errıl a kérdésrıl, határozati javaslat is szerepel e témában a napirenden, ezért interpellációját visszavonta. Ruzsics Ferenc polgármester kérte Selmeczy Zsuzsanna képviselıt, hogy elsıként a Rudolf Wiedner Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. ügyvezetı igazgatónak címzett interpellációját ismertesse. Selmeczy Zsuzsanna képviselı ismertette interpellációját. (Az interpelláció képviselı által aláírt szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) Rudof Wiedner HUSZ Kft. ügyvezetı igazgató válaszát azzal kezdte, hogy nincs olyan ember náluk, aki kevesebbet keres, mint a VÜZ Nonprofit Kft-nél keresett. Kollektív szerzıdés februárban még a VÜZ Nonprofit Kft-nél is megszőnt, és náluk sincs. A dolgozókat átvették június 30-áig, s most kerül sor a határozatlan idejő munkaszerzıdések megkötésére. A bérkompenzációt megtették, s a mozgóbér tekintetében lesz egy kis változás a rakodóknál, mivel ez a bér nem tartozik a bérkompenzáció körébe. Az elızı évitıl eltérıen az órabér mértéke marad azonos a kompenzációt figyelembe véve, a mozgóbér pedig ,- Ft lesz, továbbá 2.400,- Ft Erzsébet utalvány, valamint a bejárási díj 9,- Ft/km összeggel számolva jön ki a bér bruttó ,-Ft-ra a rakodóknál. Ismertette a kft-nél dolgozók fizetését, az egyes munkakörökre vetítve. Nem kívánnak senkivel szórakozni, s ha mindenki jól fog dolgozni, korrekt módon tudnak együttmőködni. Selmeczy Zsuzsanna képviselı nem tudta elfogadni a választ, mert ugyanazon ember két bérpapírját mutatta, aki a VÜZ Nonprofit Kft-nél ,- Ft bruttó fizetést kapott, itt pedig ,- Ft-ot, továbbá két bérpapír van elıtte ugyanazon munkakörben dolgozók esetében, az egyiknek ,- Ft van rajta, a másik ,-Ft-ot keres bruttó. Ruzsics Ferenc polgármester a Szervezeti és Mőködési Szabályzat értelmében szavazásra bocsátotta a Rudolf Wiedner HUSZ Kft. ügyvezetı igazgató interpellációra adott válaszának elfogadásáról szóló javaslatot. A képviselı-testület 7 igen, 1 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta az interpellációra adott választ. Ruzsics Ferenc polgármester a következıkben felkérte Selmeczy Zsuzsanna képviselıt a hozzá intézett interpellációja elıadására. Selmeczy Zsuzsanna képviselı ismertette interpellációját. (Az interpelláció képviselı által aláírt szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

16 16 Ruzsics Ferenc polgármester válaszában elmondta, hogy az ı felmérését nem tudta reprezentatívnak tekinteni, mivel azt ı egyedül végezte. Nem kívánta meggyanúsítani manipulációval, azonban az ide tartozik, hogy a társadalom nagy része nem is tudja, ki kormányoz, nemhogy azt, hogy mit jelent a részönkormányzat létrehozása és mőködtetése. Nem volt biztos abban, hogy mind a 68 % tájékozott arról, hogy mit jelent és hogyan mőködik a településrészi önkormányzat, mivel pl. az elızı kormány alatt készített felmérések azt bizonyították, hogy a megkérdezettek 17 %-a úgy tudta, hogy a FIDESZ kormányoz. Ezért változatlanul nem tartotta szükségesnek a testület részérıl dönteni a településrész önkormányzatról, s nem látott újabb körülményt, ami ezt indokolná, s így nem söpri le a jelzett kétharmadot. Kérte válasza elfogadását. Selmeczy Zsuzsanna képviselı a választ nem tudta elfogadni egyrészt azért, mert ilyen alapon a mostani választást is érvénytelennek lehetne nyilvánítani. Véleménye szerint nem az számít, hogy hány ember végzi a felmérést, mert az elıtte fekvı 197 kérdıív kitöltıjének 98 %-ával személyesen beszélt, akik megkérdezték, mit jelent ez, s ı befolyásolás nélkül tájékoztatta ıket, mely alapján önállóan döntöttek. A lakossági fórumok jó helyek, de ott csak néhány ember jelenik meg, így a fórum nem reprezentálhatja az egész közösség véleményét. Változatlanul nem értette azt, hogy négyszáz ember véleményét hogy lehet ilyen módon, igenis lesöpörni. Ruzsics Ferenc polgármester azzal válaszolt, hogy ez nem lesöprés, hanem józan mérlegelés, s kérte nem kétharmadozni, mert Mohácsi József képviselıék sem szavazták meg a javaslatot. Elıterjesztési joga a bizottsági elnöknek van, a Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosítására a képviselı-testület jogosult. A képviselıi interpellációra adott válaszának elfogadására tett javaslatot szavazásra bocsátotta. A képviselı-testület 6 igen, 1 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett (1 képviselı a polgármester - nem szavazott) elfogadta az interpellációra adott választ. 8. Közbeszerzési szabályzatok módosítása (Az elıterjesztés és a bizottsági javaslatokról készült összesítı a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) Ruzsics Ferenc polgármester ismertette a bizottsági javaslatokat és kérte az elnököket azok kiegészítésére. Kocsis Miklós képviselı az elıterjesztést tárgyaló bizottságok képviseletében ismertette a módosítás okait és jogszabályi indokait. Selmeczy Zsuzsanna képviselı arról tájékoztatott, hogy módosító javaslatait elızetesen egyeztette a JOBBIK parlamenti képviselıjével, aki a törvénymódosítást is kezdeményezte. Ez alapján az volt a véleménye, hogy a szabályzat-tervezet nem felel meg a törvényi elıírásnak, mivel az értékelı bizottságban a képviselı-testület tagjai, a választott tisztségviselık legfeljebb tanácskozási joggal vehetnek részt. A másik, melyet pártjuk korábban is sérelmezett, az a polgármester döntési jogkörébe tartozó értékhatár. Ezért, ha a polgármester nem szeretné, hogy a gyanú árnyéka rávetüljön, akkor a képviselı-testület hatáskörébe kellene a döntési jogkört adni, mivel havonta két alkalommal történı ülésezéssel ezt megoldhatónak tartotta. Ugyanez a véleménye vonatkozik a konzorciumi szabályzatra is.

17 17 Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezetı hozzászólásában elmondta, hogy a vonatkozó törvény elıírásainak megfelelıen készült el az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának felülvizsgálata. Mielıtt a konkrét válaszra tért volna, néhány apróbb módosítást kért a polgármestertıl, így a III.1.6 pontnál a döntési hatásköröknél a 94. (2) bekezdés d) pontja a helyes megfogalmazás, továbbá törölni kérte a 99. (4) bekezdésre való utalást. A képviselıi hozzászólásra adott válaszában arról adott tájékoztatást, hogy a képviselıi javaslat elsı része ellentétes a Kbt. 22. (5) bekezdésében foglaltakkal, mert ütközik a polgármester tekintetében, mivel az nem lehet a bíráló bizottság tagja, ezért ezeket a hivatkozásokat pontosítani javasolta a szabályzatban. A másik javaslat elsısorban nem szakmai kérdés. A döntési hatásköröket az eddigi szabályzatnak megfelelıen célszerő és indokolt megosztani a képviselı-testület és a polgármester között értékhatártól, eljárásfajtától függıen, mert ennek hiányában pl. a rendkívüli sürgısségre alapított eljárásoknál nem biztosított a gyorsaság. Itt jegyezte meg, hogy a felülvizsgálatra az önkormányzat független közbeszerzési szakértıt bízott meg, aki ügyvéd és gyakorlatban végez ilyen feladatokat. A változás nevezhetı folyamatnak, a törvényi változásnak megfelelıen, s a döntéshozatal értékhatárának megállapítása nem az ı feladata, a döntés folyamatában azonban az értékelı bizottság tagjainak felelıssége egyénileg is fennáll, mivel egyénileg töltik ki az értékelı lapot. Az összeférhetetlenség nem áll fenn, mert névszerinti szavazással döntenek, a képviselıtestületben is egy szavazati joggal rendelkeznek a képviselık. Az értékelı lapok összeállításáért és az eljárás lefolytatásáért a mindenkori külsı szakértıként megbízott személy felel, akinek biztosítással is kell rendelkeznie. A konzorciumi közös közbeszerzés kizárólag azért került felülvizsgálatra, mert a készítı ügyvédi iroda jelezte, hogy a pályázat közremőködı szervezete részérıl ez igény lehet, s a konzorcium által érintett beruházásnál már nem indul újabb közbeszerzési eljárás, így a módosítás inkább precíz pontosítás. Dr. Ifi Ferenc képviselı javasolt egy 8. pontot, mely szerint Keszthely Város Önkormányzata bármely képviselıje tanácskozási joggal részt vehet az értékelı bizottság ülésén. Példaként hozta fel magát, aki egy egészségügyi közbeszerzési eljárás során szakemberként tudná segíteni a bizottság munkáját. Emellett lenne még egy javaslata, hogy a közbeszerzés lebonyolítója csak olyan hirdetményt tehessen közzé, melyet a képviselı-testület elızetesen jóváhagy, mert ezzel sok problémát látott volna megelızhetınek. Pálinkás Róbert alpolgármester a polgármesteri hatáskör értékeinél nem látta akadályát a változtatásnak, akár felezve azokat, ez valóban képviselı-testületi döntés, mert bár nyílt eljárásban, bárki számára ellenırizhetı módon hozzák meg a döntést, kevesebb felelısséget helyeznek ezáltal a polgármester vállára. Az értékelı bizottság tagjaival kapcsolatban mindenhol ez a rendszer mőködik, s a javaslat tekintetében problémának látta, hogy eljárásonként a szakértıket is a testületnek kellene kiválasztani, így az eljárás testületi ülések sorát generálná. Az értékelı bizottság döntése formális, mivel kérdésekre kell válaszolniuk igennel és nemmel, azonban elfogadhatónak tartotta Dr. Ifi Ferenc képviselı javaslatát, hogy az ülésen a képviselık tanácskozási joggal vehessenek részt, aminél csak az volt a kérése, hogy elegendı legyen a képviselık formájában történı értesítése. Az értékhatáron elfogadhatónak tartotta módosítani, s ezért tett egy 50 és 15 MFt-ra vonatkozó javaslatot, amit elfogadhatónak tartott. A többi módosító javaslatot a tanácskozási jogra vonatkozót kivéve az eljárást még bonyolultabbá tevınek tartotta. Ruzsics Ferenc polgármester a tanácskozási joggal történı részvételt Pálinkás Róbert alpolgármester módosító javaslatával együttesen befogadta.

18 18 Selmeczy Zsuzsanna képviselı a kiírás után valóban formálisnak tartotta az eljárást, csak sokszor a kiíráskor dıl el minden, a kiírások pedig országszerte úgy kerülnek megfogalmazásra, hogy valakire vannak kiírva. A kevésbé fontos kérdésekben is lehet testületi ülést összehívni, ezért ezt sem látta volna megoldhatatlannak, mert így a gyanú árnyéka kevésbé vetülne bárkire. Apáti képviselı úr részérıl is ezt fogadta el a Parlament, ezért fenntartotta javaslatát. Ruzsics Ferenc polgármester kérte a parlamenti stílust megtartani és a gyanú árnyéka kifejezés ismételt használatánál jogi eljárás indítását helyezte kilátásba. Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezetı Pálinkás Róbert alpolgármester hozzászólását azzal egészítette ki, hogy kevés az az ajánlati felhívás, amit azonnal elfogad a közlönyszerkesztı hatóság, így ha a képviselı-testület fogadja el a felhívás szövegét, akkor a hiánypótlásra felhívást követıen ismételten meg kell tárgyalnia a kiírás szövegét. A döntéshozó és értékelı személyek szétválasztásával kapcsolatban azt hangsúlyozta ki, hogy a bizottság tagja egyénileg dönt az eljárás során, ezt követıen, mint egyéni képviselı, egy szavazattal vesz részt a döntés mechanizmusában, ily módon nagyon jól elválasztottak egymással az ÉB állandó tagjai és a tanácskozási joggal résztvevı személyek. Volt erre példa korábban is, s erre tekintettel változtathatnak a szabályokon úgy, hogy az adott szakterületen szaktudással bíró képviselı is kapjon meghívást a bizottság ülésére. Ruzsics Ferenc polgármester kérte ezt beépíteni a szabályzatba. Dr. Ifi Ferenc képviselı minden képviselı meghívását javasolta, függetlenül a szakmai tudástól, hiszen a képviselık együttesen felelnek a városért, ezért fenntartotta javaslatát. Nem értett egyet emellett Pálinkás Róbert alpolgármesterrel, mert nem látta sokkal bonyolultabbnak az eddiginél. Példaként hozta fel a kiírás megtárgyalásának fontosságára javaslata indoklásául a fıtéri beruházást, ahol vízilétesítmények építésében korlátlanul engedélyezett mővezetıt írt elı a hirdetmény, holott az indokolatlan volt, ráadásul ilyen engedéllyel nagyon kevesen rendelkeznek. Pálinkás Róbert alpolgármester a független közbeszerzési szakértıre javasolta rábízni a hirdetmény megfogalmazását, s azért jó ez a rendszer, mert ily módon a gyanú árnyéka sem vetıdhet az önkormányzatra, bárki is próbálja ezt erısíteni. Selmeczy Zsuzsanna képviselı változatlanul nem látta összeférhetınek, hogy valaki délelıtt az értékelı bizottságban, majd délután a képviselı-testület ülésén vesz részt. A bizottságban egyébként a szakbizottságok által delegáltak biztosítják a szakértelmet, de a bizottságokban és akár a hivatalban is találnak olyan szakembereket, akik a szakértelmet biztosítani tudnák. Pálinkás Róbert alpolgármester rosszul érezte magát a vitában, mert az elhangzottak sértıek az elmúlt idıszakban elvégzett munkára tekintettel, hiszen minden közbeszerzést elızetesen és folyamatosan ellenıriz a Közbeszerzések Döntıbizottsága. Voltak olyan közbeszerzéseik, melyeket külön is vizsgált a bizottság, sehol nem találtak kifogást, szabálytalanságot és esélyegyenlıtlenséget. Kérte tehát, bárkinek van problémája, tegye meg bejelentését a döntıbizottságnál, mert a múltkoriban is a polgármester külön kérte az önkormányzat közbeszerzésének vizsgálatát. Példákat hozott fel arra vonatkozóan, hogy nem minden esetben láthat elıre mindent az önkormányzat, s nincs minden esetben lehetıség testületi döntésre, ilyen esetekben szükséges a polgármester felhatalmazása.

19 19 Dr. Ifi Ferenc képviselı nem tudta elfogadni azt, hogy több százmilliós beruházás közbeszerzési kiírását miért nem láthatta elızetesen a képviselı-testület. Rigó Ferenc képviselı órakor távozott az ülésterembıl, ezáltal a képviselı-testület létszáma 8 fıre változott. Ruzsics Ferenc polgármester: A pályázat tartalmát mindenki ismerte, azonban a szakmai tartalmat a szakértıknek kellett eldöntenie, abban a képviselı-testület nem rendelkezett megfelelı ismeretekkel. Dr. Ifi Ferenc képviselı a kérdés jogát várta el a képviselı részérıl. Ruzsics Ferenc polgármester lezárta a vitát és elsıként Selmeczy Zsuzsanna képviselı módosító javaslatait bocsátotta szavazásra. A képviselı-testület részérıl 1 igen, 2 nem szavazattal 5 tartózkodás mellett nem született érvényes döntés. Ruzsics Ferenc polgármester Dr. Ifi Ferenc képviselı Pálinkás Róbert alpolgármester által kiegészített módosító javaslatát, valamint Pálinkás Róbert alpolgármester egyéni módosító javaslatát befogadva a módosított határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. A képviselı-testület 7 igen, 1 nem szavazattal meghozta a következı határozatot. 196/2012. (VI. 28.) sz. képviselı-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete a Közbeszerzési szabályzatok módosítása címő elıterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza. 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete elfogadja az 1. sz. melléklet szerint Keszthely Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatát. Ezzel egyidejőleg az érvényben lévı, 155/2010. (V. 27.) sz. képviselı-testületi határozattal elfogadott 1/40413/2010. számú szabályzatot hatályon kívül helyezi. 2. Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete elfogadja a 2. sz. melléklet szerint Keszthely Város Önkormányzata, a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltetı Egyszemélyes Nonprofit Kft., valamint a Magyarok Nagyasszonya Plébánia Hivatal által létrehozott Konzorcium Közbeszerzési Szabályzatát. Ezzel egyidejőleg hozzájárul az érvényben lévı, 355/2009. (XII. 2.) sz. képviselı-testületi határozattal elfogadott szabályzat hatályon kívül helyezéséhez. 3. Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy döntésérıl tájékoztassa a Konzorcium tagjait. Határidı az értesítésre: július 15. t (Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezetı)

20 20 9. Felnıtt és gyermek háziorvosi ügyeleti szerzıdések (Az elıterjesztés és a bizottsági javaslatokról készült összesítı a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) Ruzsics Ferenc polgármester ismertette a bizottsági javaslatokat és felkérte a bizottsági elnököket azok kiegészítésére, majd a képviselıket a napirenddel kapcsolatos hozzászólásra. Dr. Ifi Ferenc egészségügyi, szociális és esélyegyenlıségi bizottsági elnök a bizottság döntésének alapját abban látta, mely szerint jogos a félelmük a tekintetben, hogy a jövıben egy alacsonyabb színvonalú ügyeleti ellátás lesz a városban, mely nem teljesen alaptalan, azonban más vidéki településen, ahol nincs kórház, ott is a háziorvos látja el ügyeletben a gyermekeket. Ily módon eddig volt luxus, amit Keszthelyen csináltak. A jelenleg érvényes ügyeleti díjat megalázóan alacsonynak tartotta, ezért ezen túl kell lépni, azonban a közbeszerzési eljárás megindítását indokolatlannak tartotta, a lebonyolító szakértı személyével szemben is kétségei voltak. A jelenlegi helyzet következményeit is szükségesnek tartotta végiggondolni, nehogy év végén érje az önkormányzatot kellemetlen meglepetés. Rigó Ferenc képviselı órakor visszatért az ülésterembe, ezáltal a képviselı-testület létszáma ismét 9 fıre emelkedett. Mohácsi József képviselı véleménye szerint a gyermekorvosi ügyelet megszőnése mellett a felnıtt orvos dilemmája fennáll, mert vannak szakmák, ahol mindenhez érteni kell, de az orvoslás nem tartozik ebbe a körbe. Ha a kórház a megoldás, akkor ilyen alapon nem is kell ügyelet, mert a beteg odavihetı. Kérte a középutat megtalálni és nem lezárni az eddigi tárgyalásokat, hanem megállapodni. Dr. Ifi Ferenc egészségügyi, szociális és esélyegyenlıségi bizottsági elnök Mohácsi József képviselı egyik mondatára reflektált annyiban, hogy nem mindenki szállítható be a kórházba, pl. egy lázas gyermek. Megértette az ellenérveket, azonban a jelenlegi ügyeleti rendszert nagyon költségesnek tartotta, ezért át kell strukturálni az ügyeletet, hogy a dolgozók tisztességes bért kapjanak. azzal egészítette ki a tájékoztatást, hogy az ügyeleti szerzıdésben a felek hat hónapos felmondási idıt kötöttek ki, ezért szükséges most a szerzıdés megszőnésének kezdeményezése, hogy a tárgyalásokat folytatni tudják és év végéig megtalálható legyen a megoldás, januártól pedig új feltételekkel kell már megkezdeni az ellátást. A közbeszerzési eljárás lebonyolítását jogszabály írja elı, ami kötelezı érvényő, ezért válik szükségessé. Ruzsics Ferenc polgármester annak érdekében, hogy mindenki számára világos legyen a helyzet, ismertette a jelenlegi döntés elızményeit. Összehasonlította ezek után a többi azonos jellegő település ellátási adatait, melybıl megállapítható, hogy a keszthelyi és a hévízi a legpazarlóbb. Azért kell most dönteniük, mert a bíróság sokféleképpen dönthet, de minél késıbb mondják fel a szerzıdést, az önkormányzatnak annál többet kell fizetnie. Az új rendszerben egyébként a jelenlegi háziorvosok is részt vehetnek. Az intézetvezetı-helyettest megkérte árajánlatkérésre, s ı talált olyan vállalkozót, aki a jelenlegi díjon ellátná az ügyeletet. Ennek ellenére mindent elkövetett azért, hogy az orvosokkal, vagy kollegiális képviselıjükkel tárgyalásos megegyezésre lépjen, azonban ezen kezdeményezései eredménytelenek maradtak. Dr. Ifi Ferenc egészségügyi, szociális és esélyegyenlıségi bizottsági elnök a felmondást javasolta, mert ez egy rossz szerzıdés, azonban nem javasolta még kiírni a közbeszerzést, mert abban bízott, hogy a háziorvosok jobb belátásra térnek a nyár folyamán, s ha nem, akkor ısszel

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 15-én (csütörtök) 10.09 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 15-én (csütörtök) 10.09 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-93/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 15-én (csütörtök) 10.09 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én (csütörtök) 10.06 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én (csütörtök) 10.06 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-40/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én (csütörtök) 10.06 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. augusztus 8-án (csütörtök) 14.04 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. augusztus 8-án (csütörtök) 14.04 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-141/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. augusztus 8-án (csütörtök) 14.04 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés

Részletesebben

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalója (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.)

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalója (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.) Jegyz könyv Készült a Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. december 23-án (szerda) 10.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésér l Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4.-én 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. május 28-án (szerda) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

KIVONAT. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete

KIVONAT. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete megtartott soros testületi ülésének könyvéből: Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 120/2013 (X. 30.) sz. határozata a lejárt határidejű határozatok teljesüléséről szóló beszámolóról

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 20- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 20- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 20- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 7/2014. (VI.02.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 4-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 4-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-193/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 4-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. január 23-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető. Szám:12/3-8/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 9-én 10:05 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. december 23-án (szerda) 8.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. december 23-án (szerda) 8.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-221/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. december 23-án (szerda) 8.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Állandó tanácskozási joggal meghívott: Kövecses Timea alpolgármester Németh Dóra jegyző. A képviselő-testületi ülést az Öttevényi KÁBEL-TV rögzítette.

Állandó tanácskozási joggal meghívott: Kövecses Timea alpolgármester Németh Dóra jegyző. A képviselő-testületi ülést az Öttevényi KÁBEL-TV rögzítette. Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Öttevény Fő u. 100. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 10. napján hétfőn 17 órakor az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: 8/2015.(V.29.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012 január 25 - i testületi ülésére a 2. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Rendelet tervezet az önkormányzat 2012 évi költségvetésérıl

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó Anna, Kiss Zoltán, Kocsis István, Péter Zoltán,

Részletesebben

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. április 26-án 17 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. április 26-án 17 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-10/2011. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296. Hegyesd, Zrínyi u.1. Szám: 1402-7/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. július 30.-án (csütörtökön)

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2015. december 16 -án (szerda) 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 10-én megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 15/2012. (IV. 10.) Z 1 16/2012. (IV. 10.) Z

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. május 5-i ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Törvényességi felhívás Szálka Község Önkormányzat Képviselő-testületének működésére, mulasztására E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. július 31 -i

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-15/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008 november 28-án /pénteken/ 15.30 órai

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 13/2011. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 24-én (kedden) 16.00 órai kezdettel a

Részletesebben

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 7362-2/2012. 22/2012. számú 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 175-190/2012. (XII. 12.) sz. Kth.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 2-2/2014. F E R T Ő H O M O K K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9492 FERTŐHOMOK, AKÁC U. 44., TEL.: 99/540-054 FAX: 99/540-055 INTERNET: www.fertohomok.hu E-MAIL: fertohomok@fertohomok.hu J e

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült 2006. augusztus 21-én, 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzatának Európai Uniós, Regionális, Kommunikációs és Közbiztonsági Bizottságának

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy tárgyalóterme. Veszprém, 501 hrsz-ú ingatlan vevője

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy tárgyalóterme. Veszprém, 501 hrsz-ú ingatlan vevője JEGYZŐKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottságának, 2016. március 24-én 13,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

2/2011. sz. jegyzőkönyv. Távolmaradását jelezte: Csöbör Katalin alpolgármester, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag

2/2011. sz. jegyzőkönyv. Távolmaradását jelezte: Csöbör Katalin alpolgármester, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag 2/2011. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2011. február 14-én 17 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tolna Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 7130 Tolna, Hősök tere 1. Szám: 10-1083-0/2011. A települési képviselő a település egészéért vállalt felelősséggel képviseli a választóinak az érdekeit.

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 2009. január 7-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Megalkotott rendeletek: 1/2009. (I. 8.) rendelet: a helyi építészeti értékek

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. január 30-án Dunaalmás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető főépítész. jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető főépítész. jegyzőkönyvvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. június 24-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy:

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Csataszög Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. február 24ei testületi üléséről M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: 10/2015.(II.24.) határozat Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1999. június 24-i ülésérıl a Városháza Dísztermében.

JEGYZİKÖNYV. Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1999. június 24-i ülésérıl a Városháza Dísztermében. Gyomaendrıd 16/1999. JEGYZİKÖNYV Készült 1999. június 24-i ülésérıl a Városháza Dísztermében. Jelen vannak: Dr. Dávid Imre polgármester, Gellai Imre, Dezsı Zoltán alpolgármesterek; Babos László, Bátori

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 15-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 7/2012. (IV. 27.) számú rendelet: 2011. évi zárszámadási rendelet megalkotása.

J e g y z ő k ö n y v. 7/2012. (IV. 27.) számú rendelet: 2011. évi zárszámadási rendelet megalkotása. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. április 26-án, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén. 7/2012. (IV. 27.) számú rendelet: 2011. évi zárszámadási

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-9 /2011

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-9 /2011 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-9 /2011 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület 2011. március 28-án tartott rendes ülésérıl 9.

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. április 30-án, Újtikoson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Újtikosi Kirendeltségének hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testület

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

A helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

A helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata Az előterjesztés száma: 4/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A helyi nemzetiségi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 18:30 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi üléséről, a Faluháza Tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. a.) Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének elfogadására

Jegyzőkönyv. 2. a.) Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének elfogadására Jegyzőkönyv Készült: 2009. február 19-én 15.00-17.00 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén. Jelen vannak: Dorkó György, Dr. Hegedűs Zsuzsanna, Magyar János, Neuwirth László,

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

vállalkozó (52. 26. pont) e)17

vállalkozó (52. 26. pont) e)17 e)17 a 26.152 vállalkozó: a egyéni az A 170/2011.(VI.21.) számú képviselı-testületi határozat: a.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi adórendelet felülvizsgálatára vonatkozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Barlahida. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év augusztus hó 27. napján. megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Barlahida. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év augusztus hó 27. napján. megtartott nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év augusztus hó 27. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 22/2015.(VIII.27.) 23/2015.(VIII.27.) 24/2015.(VIII.27.)

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu Szám: M.113-7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

2013. évi. 18. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. szeptember 26-án megtartott rendes ülésérıl készült

2013. évi. 18. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. szeptember 26-án megtartott rendes ülésérıl készült 2013. évi 18. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. szeptember 26-án megtartott rendes ülésérıl készült J E G Y Zİ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-17/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 23-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. szeptember 21-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. szeptember 21-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. szeptember 21-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ A 2010. május és június

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve Készült: 2011. február 15-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán polgármester Antal András alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 21-én megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Régi Városháza Díszterme Ráckeve, Kossuth L. u.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ifj. Kozák János. Orbán István

JEGYZŐKÖNYV. Ifj. Kozák János. Orbán István Szám: 02/166-4/2007. JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat testületének 2007. május 29-én 9 00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza Képviselői Irodájában megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. május 6-án 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-527-9/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2010. december 16. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

Jegyzıkönyv. A polgármester javaslata alapján a képviselı-testület az alábbi napirendet 7 igen szavazattal elfogadta.

Jegyzıkönyv. A polgármester javaslata alapján a képviselı-testület az alábbi napirendet 7 igen szavazattal elfogadta. Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 23. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı nyilvános képviselı-testületi ülésérıl. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 04-én, du. 15,00 órai kezdettel tartott nyílt testületi üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Rudabánya

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2010. november 23-án a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános testületi ülésén. JELEN VANNAK: Sipos Balázs Bódis Józsefné, Dávid Tamás, Dr. Gonda Péter,

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 2 Tolna Város Önkormányzata 13/2007. (IV.27.) Önkormányzati rendelete Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. június 23-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Dr. Almássy Antalné,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 2012. szeptember 05-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 122/2008.(XI.27.) Heves Megyei Vízmű 2009. évre vonatkozó, lakossági víz- és csatornaszolgáltatás

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 26-án /szerda/ 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Mezőkomárom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én 14 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Mezőkomárom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én 14 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Képviselő-testületének 2014. május 15-én 14 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Mezőkomárom Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom, Petőfi u. 74. Jelen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztő: polgármester Tárgy: Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal Iktatószám: 11710-2/2012. Melléklet: 1 db határozati

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések. 2.. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Dunaföldvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat).

I. FEJEZET Általános rendelkezések. 2.. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Dunaföldvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat). DUNFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 20/2003.(X.05.) a 2/2004.(II.15.), az 5/2004.(II.15.), a 12/2004.(VII.01.), a 14/2004.(X.01.), a 8/2005.(IX.05.), a 7/2006.(III.05.), a 9/2006.(IV.01.)

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. NOVEMBER 12-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 17. napján 14 órától megtartott üléséről. Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53.

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 17. napján 14 órától megtartott üléséről. Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 17. napján 14 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

A 3 9/2013 (II.12.) PTB

A 3 9/2013 (II.12.) PTB Jegyzıkönyv Készült, 2013. február 12-én a Széchenyi Ifjúsági Közösségi Központ Kamaratermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság ülésérıl. A jegyzıkönyv mellékletei: - Meghívó a 2013. február

Részletesebben