Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete augusztus 8-án (csütörtök) órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. augusztus 8-án (csütörtök) 14.04 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről."

Átírás

1 Szám: 1/1-141/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete augusztus 8-án (csütörtök) órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza Udvari tárgyaló (Keszthely, Fő tér 1.) Jelen vannak: Ruzsics Ferenc polgármester Dr. Ifi Ferenc, Kocsis Miklós, Mohácsi József, Rigó Ferenc, Selmeczy Zsuzsanna és Vozár Péterné képviselő. Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető Nagyné Tóth Eszter költségvetési csoportvezető Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezető Göncz Attila VÜZ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató (az S2. napirendi pontnál) Ruzsics Ferenc polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, megállapította, hogy az ülés szabályszerű módon került összehívásra, a képviselő-testület tagjai közül 7 fő a teremben tartózkodik Pálinkás Róbert alpolgármester, Borosné Eitner Kinga, Csótár András és Szabó György képviselő igazoltan van távol -, a testület határozatképes, ily módon a rendkívüli képviselő-testületi ülést megnyitotta. A napirendi javaslatot azzal a kiegészítéssel terjesztette elő, hogy érkezett három sürgősségi indítvány: - S1. A Keszthelyi Életfa Óvoda létszámkeretének módosítása címmel, melynek indoka az, hogy a jogszabály értelmében szeptember 1. napjától 9 fő pedagógiai asszisztens felvételére van lehetősége az intézménynek, melynek forrását a költségvetési törvény biztosítja; - S2. A városi energiaközpont működéséről szóló megbízási szerződés módosítása címmel, melynek indoka a pályázat benyújtását követően érkezett hiánypótlás mielőbbi teljesítése; - S3. Sétányfejlesztés és a közterületek megújítása a keszthelyi Balaton-parton II. ütem építési közbeszerzési eljárása címmel, melynek indoka a jogszabályi rendelkezések, valamint a közbeszerzési eljárás által meghatározott határidők teljesítése és a beruházás mielőbbi megkezdése. A sürgősségi előterjesztések megtárgyalását a meghívóban szereplő napirendeket követően javasolta és felkérte a képviselő-testület tagjait az esetleges javaslataik, észrevételeik

2 2 megtételére. Hozzászólás nem volt, így az S1. A Keszthelyi Életfa Óvoda létszámkeretének módosítása c. sürgősségi indítvány napirendre-vételére tett javaslatot szavazásra bocsátotta. A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal elfogadta a sürgősségi indítványt. Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta az S2. A városi energiaközpont működéséről szóló megbízási szerződés módosítása c. sürgősségi indítványt. A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal elfogadta a sürgősségi indítványt. Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta az S3. Sétányfejlesztés és a közterületek megújítása a keszthelyi Balaton-parton II. ütem építési közbeszerzési eljárása c. sürgősségi indítványt. A képviselő-testület részéről 6 igen szavazat és 1 tartózkodás volt a szavazás eredménye a sürgősségi indítvány napirendre vételére tett javaslat tekintetében. Ruzsics Ferenc polgármester megállapította, hogy az S3. napirendi pontra vonatkozó szavazáson nem született érvényes döntés, így annak tárgyában augusztus 12-ére áll szándékában rendkívüli ülést összehívni. Ezt követően a módosított napirendi javaslatot bocsátotta szavazásra. A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendet. Napirend: 1. A Szent Erzsébet Jótékonysági Alapítvány alapító okiratának módosítása 2. A Szociális Szolgáltató Központ kérelme 3. Önkormányzati támogatás tárgyában hozott képviselő-testületi határozatok módosítása 4. Támogatási kérelmek elbírálása 5. A keszthelyi Kristály Hotel területhasználati kérelme 6. Keszthely, Kossuth u. 5. sz. alatti üzlet bérbeadása 7. A évi háziorvosi ügyeleti díj kiegyenlítése 8. Balatoni Hajózási Zrt. részvények elővásárlási joga S1. A Keszthelyi Életfa Óvoda létszámkeretének módosítása S2. A városi energiaközpont működéséről szóló megbízási szerződés módosítása 1. A Szent Erzsébet Jótékonysági Alapítvány alapító okiratának módosítása (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Ruzsics Ferenc polgármester tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztést bizottság nem tárgyalta, majd felkérte a képviselőket az előterjesztéssel kapcsolatos javaslataik, észrevételeik megtételére. Hozzászólás nem volt, így a határozati javaslatot változatlan formában bocsátotta szavazásra. A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal meghozta a következő határozatot.

3 3 249/2013. (VIII.8.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta A Szent Erzsébet Jótékonysági Alapítvány alapító okiratának módosítása című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1.) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szent Erzsébet Jótékonysági Alapítvány alapító okiratának módosítását az előterjesztés Melléklete szerint elfogadja. 2.) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat, valamint az abban foglalt módosításokkal kiegészített egységes szerkezetű alapító okirat aláírására, valamint felkéri, hogy a Szent Erzsébet Jótékonysági Alapítvány jogi képviselőjét a hozott határozat megküldésével tájékoztassa. Határidő: tájékoztatásra augusztus 10. (Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető) 2. A Szociális Szolgáltató Központ kérelme (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Ruzsics Ferenc polgármester tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztést bizottság nem tárgyalta, majd felkérte a képviselőket az előterjesztéssel kapcsolatos javaslataik, észrevételeik megtételére. Selmeczy Zsuzsanna képviselő hozzászólásában elmondta, az első anyagban, illetve az előterjesztés első mellékletében azt olvasta, hogy nem történtek fejlesztések az intézményben, holott neki pl. a kerékpárok, robogó és más technikai eszközök beszerzéséről más információi voltak, emellett pedig arra a kérdésre várt választ, hogy miből adódott a visszafizetési kötelezettség. A második mellékletrészben azt olvasta, hogy technikai okokból volt szükség a költségvetés módosítására, amit a maga részéről nem tartott elfogadhatónak akkor, ha a könyvelés rendben történt. Az anyagban felmerült egy személyi ügy, amelynél a közös megegyezés ellenére kártérítés kifizetésére került sor, e két információ egymással ellentétes. A 6. oldalon leírtak utolsó mondatát mérleghamisításnak értékelte, így erre és a többi felvetésére várt választ. Zsiga Brigitta az SZSZK támogató szolgálatának vezetője képviselte az intézményt a napirend tárgyalásakor az intézményvezető felkérésére, aki nem tudott részt venni az ülésen, s akinek őt szakmai szempontból állt módjában helyettesíteni, költségvetési, illetve pénzügyi szempontból nem. A felvetésekre ilyen értelemben adott válaszában elmondta, hogy ez évben 334 eft-tal kevesebb támogatást kaptak az előző évinél, holott pl. emelkedtek a minimálbérek, kötelező továbbképzés is növelte a kiadásokat, mely egyedül közel 300 eft-ot tett ki. Emellett a saját bevételeik sem a tervek szerint alakultak, mivel az ellátottak fizetőképessége nem megfelelő. Mohácsi József képviselő nem látott problémát a városvezetés szociális érzékenységét illetően, mivel az a feladatok ellátását célozza. A feladat-ellátás jól indult, a későbbiek során merültek fel nehézségek a kistérségi működés során, azonban a tevékenységre nagy szükség van. Javasolta Manninger Jenő országgyűlési képviselővel felvenni a kapcsolatot annak érdekében, hogy lobbizzon a kormánynál, mely szerint a stadionépítések helyett erre fordítsanak nagyobb forrásokat.

4 4 Dr. Ifi Ferenc képviselő a bevételeket illetően az anyagban azt olvasta, hogy a saját bevételek növelése nem célravezető, amit nem látott megalapozottnak. Azt is megjegyezte továbbá, hogy az ilyen szolgálatoknál három dolgozó főre jut egy vezető, amit indokolatlannak tartott, e helyett a vezetőnek a napi rutinmunkába is bele kellene folynia. Zsiga Brigitta az SZSZK támogató szolgálatának vezetője a kérdéses mondatot illetően a gépkocsi-futás költségeire utalt, mivel nagyobb ellátotti körnél hatványozottan nőnek meg a gépkocsival kapcsolatos kiadások. Arról adott továbbá tájékoztatást, hogy jogszabályi előírás az, mely szerint a támogató szolgálatoknak négy fővel kell működniük. Pályázati rendszerben működnek, melynek időtartama alatt e szabály betartása kötelező. Ellátást igénylőnél meghatározott rend szerint kell eljárniuk, ami komoly adminisztrációt igényel, s amit a gondozók nem végeznek. Ezt, illetve a pályázattal kapcsolatos adminisztrációt végzi el a szolgálat vezetője, de esetenként ő is személyesen ellát helyszíni feladatokat. Selmeczy Zsuzsanna képviselő a települések által fizetett hozzájárulásról szóló táblázatból nem látta megállapíthatónak, mi alapján fizették a jelzett összegeket, ezért megkérdezte, mi alapján számolták ki az egyes települések hozzájárulásának mértékét. Ruzsics Ferenc polgármester válaszában arról tájékoztatta képviselőtársát, hogy a hozzájárulás mértékét a gondozók és a lakosságszám alapján állapították meg, melynek módját a társulási tanács határozatában fogadta el. További hozzászólás nem volt, így a határozati javaslat A./ változatát változatlan formában szavazásra bocsátotta. A képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal elfogadta a határozati javaslat A./ változatát. Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslat teljes szövegét az elfogadott A./ változattal. A képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal meghozta a következő határozatot. 250/2013. (VIII.8.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta A Szociális Szolgáltató Központ kérelme című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta. 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központja évi működtetése céljából az intézmény részére házi segítségnyújtás feladatra ,- Ft összegű pótbefizetést nyújt a szerkezetátalakítási tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 22/2013. (VI. 11. ) BM rendelet módosításáról szóló 38/2013.(VII.31.) BM rendelet által biztosított támogatás terhére. 2. A képviselő-testület továbbá úgyszintén pótbefizetést biztosít a támogató szolgálatra ,- Ft összegben Keszthely Város Önkormányzata évi költségvetésének céltartalékából egyéb pályázati költségek terhére. 3. A képviselő-testület rögzíti, hogy a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ családsegítés és gyermekjóléti szolgálat feladat átvétel és feladat finanszírozásra irányulóan keletkezett 3.663e Ft összegű, önkormányzatunk felé fennálló tartozás kiegyenlítése iránti igényét továbbra is fenntartja azzal, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a tartozás összege a 329/2012.(XI.30.) számú határozatban meghatározott házi segítségnyújtás feladatának ellátásához biztosított ,- Ft összegű támogatásból, valamint a családsegítés és gyermekjóléti feladatok ellátásához biztosított ,- Ft összegű 5 havi részletben nyújtandó támogatásból

5 5 (mindösszesen ,- Ft összegből) 5 havi egyenlő részletben december 31. napjáig levonásra kerüljön. 4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert az érintettek tájékoztatására és felhatalmazza a vonatkozó megállapodás aláírására. Továbbá a képviselő-testület felkéri a polgármestert, gondoskodjon az önkormányzat évi költségvetésének jelen határozatban foglaltak szerinti módosításáról. Határidő: - tájékoztatásra és a megállapodás aláírására: augusztus a költségvetés módosítására: szeptember 30. (Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető) 3. Önkormányzati támogatás tárgyában hozott képviselő-testületi határozatok módosítása (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Ruzsics Ferenc polgármester tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztést bizottság nem tárgyalta, majd felkérte a képviselőket az előterjesztéssel kapcsolatos javaslataik, észrevételeik megtételére. Selmeczy Zsuzsanna képviselő hozzászólásában előrebocsátotta, hogy a Balaton Fesztivál Alapítvány kuratóriumának elnöke Vozár Péterné képviselő, ezért támogatás odaítélését a vonatkozó és idézett törvényi előírás értelmében összeférhetetlennek tartotta, mely alapján már a tavalyi döntést is hatályon kívül kellett volna helyezni. Vozár Péterné képviselő jelezte, hogy a szavazás során tartózkodni kíván, továbbá elmondta, hogy ez egy Leader pályázat, melynél az alapítvány indult, s melynél kizárólag a forrás megelőlegezését vállalja magára az önkormányzat, visszatérítendő kölcsön formájában. Ruzsics Ferenc polgármester nem látott több hozzászólási igényt, így az I. határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. A képviselő-testület 4 igen, 1 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett(1 képviselő nem szavazott) meghozta a következő határozatot. 251/2013. (VIII.8.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzati támogatások tárgyában hozott képviselő-testületi határozatok módosítása tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta. 1.) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 191/2013. (V. 30.) számú képviselőtestületi határozatot az alábbiak szerint módosítja: A határozat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2. A képviselő-testület a rendezvény megtartásához az önkormányzat évi költségvetésének egyéb pályázati költségekre elkülönített céltartaléka terhére a Balaton Fesztivál Alapítvány (8360 Keszthely, Kossuth L. u. 28.) részére bruttó 7 millió Forint visszatérítendő támogatást biztosít legkésőbb december 31. napjáig történő elszámolási kötelezettség feltételével. 2.) A 191/2013. (V. 30.) számú képviselő-testületi határozat jelen határozat 1. pontjában foglalt módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak.

6 6 3.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pénzeszköz-átadási megállapodás aláírására. Határidő: értesítésre augusztus 31. (Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezető Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető) Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta a II. határozati javaslatot. A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal meghozta a következő határozatot. 252/2013. (VIII.8.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzati támogatások tárgyában hozott képviselő-testületi határozatok módosítása tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta. 1.) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 203/2013. (V. 30.) számú képviselőtestületi határozatot az alábbiak szerint módosítja: A határozat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetésében az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság felosztási hatáskörébe utalt támogatás terhére a Goldmark Károly Művelődési Központ (8360 Keszthely, Kossuth L. u. 24.) részére a Pedagógusnapi ünnepség megrendezésének kapcsán a terembérlet egy részének a költségeire ,-Ft, azaz Százezer Forint támogatást biztosít az intézmény által kiállított számla alapján. 2.) A 203/2013. (V. 30.) számú képviselő-testületi határozat jelen határozat 1. pontjában foglalt módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak. 3.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintetteket a határozat megküldésével tájékoztassa. Határidő: augusztus 31. (Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezető) Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta a III. határozati javaslatot. A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal meghozta a következő határozatot. 253/2013. (VIII.8.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzati támogatások tárgyában hozott képviselő-testületi határozatok módosítása tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta. 1.) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 241/2013. (VI. 27.) számú képviselőtestületi határozatot az alábbiak szerint módosítja: A határozat 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

7 7 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetésében az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság felosztási hatáskörébe utalt támogatás terhére az Értelmi Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány (8360 Zöldmező u. 2.) részére fogyatékkal élő gyermekek táboroztatásának költségeire ,-Ft, azaz Ötvenezer Forint támogatást biztosít. 2.) A 241/2013. (VI. 27.) számú képviselő-testületi határozat jelen határozat 1. pontjában foglalt módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. 3.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatott szervezet részére a pénzeszköz átadásáról szóló megállapodással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. Határidő: augusztus 31. (Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezető) Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta a IV. határozati javaslatot. A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal meghozta a következő határozatot. 254/2013. (VIII.8.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzati támogatások tárgyában hozott képviselő-testületi határozatok módosítása tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta. 1.) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 119/2013. (III. 28.) számú képviselőtestületi határozatot hatályon kívül helyezi. 2.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat megküldésével az érintett szervezetet tájékoztassa. Határidő: augusztus 31. (Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezető) 4. Támogatási kérelmek elbírálása (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Ruzsics Ferenc polgármester tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztést bizottság nem tárgyalta, majd felkérte a képviselőket az előterjesztéssel kapcsolatos javaslataik, észrevételeik megtételére. Selmeczy Zsuzsanna képviselő véleménye szerint az előző évben ugyanaz volt a probléma a támogatások odaítélésekor, hogy nem tudni, milyen költségvetésből dolgoznak a támogatottak, pl. a szeptemberi edzéskeresőnél, holott a döntés meghozatalához szükségesnek tartotta volna tudni, hogy mire költik a támogatást.

8 8 emlékeztette Selmeczy Zsuzsanna képviselőt, hogy az előző évben a pályázati dokumentációba betekintett, a becsatolt költségvetéseket megtekintette. Ez a kérelem nem pályázat keretében érkezett, így nem követelhetik meg előre a költségvetés benyújtását, azonban a kapott támogatásról szigorúan el kell számolnia az igénylőnek. Kocsis Miklós képviselő arra hívta fel a figyelmet, a várost járva azt látja, hogy az koszos, gyomos, jelzéseire kifogásokat kap, amikben pénzhiányra hivatkoznak az illetékesek, ezért amíg ezt hallja, addig támogatásról szóló javaslatot nem tud támogatni. Az elültetett fák egy része kiszáradt, a felelősség nem lesz megállapítható és nincs városi főkertész, mint régebben, így több felelős között oszlik meg a közterület-fenntartás, ez az állapot azonban így nem maradhat. Ruzsics Ferenc polgármester sok igazságot látott az elmondottakban, bár az nem a napirend tárgya. Ez a támogatás a polgármester felosztási hatáskörébe utalt keret terhére történik, amit nem kötelező megszavazni, azonban el kell dönteni, hogy a Balaton fővárosában legyen-e rendezvény vagy sem. Nem zárkózik el a kezdeményezéstől, de más formában nem tud segíteni a szervezőknek. Mohácsi József képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy a négy eseményből csak egy zajlott le eddig, ezért javasolt lobbizni azért, hogy a közmunkaprogramból tudják megoldani a jelzett problémákat, mert rendezvényre szükség van a városban. Kocsis Miklós képviselő a magántulajdonok előtti közterületrészek rendezetlenségét is e témához tartozónak vélte, mivel nemcsak az önkormányzati tulajdonú közterületekkel, hanem a magánszemélyek fenntartási kötelezettségébe tartozó területekkel is gond van. Ruzsics Ferenc polgármester arról tájékoztatta képviselőtársát, hogy kidolgozás alatt van egy humánus megoldásokat tartalmazó rendeletmódosítás, ahol különbséget próbálnak tenni az ingatlanok előtt közterületet nem gondozók között annak függvényében, hogy a kötelességmulasztás szociális okból, vagy hanyagságból ered. Ennek a kérdésnek a megoldásán fáradoznak. Lezárta a vitát és a határozati javaslatokat egyenként szavazásra bocsátotta, kezdve az I. határozati javaslattal. A képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot. 255/2013. (VIII.8.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Támogatási kérelmek elbírálása tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 1.) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetésében a polgármester felosztási hatáskörébe utalt támogatás terhére a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetségének Vasútmotívumgyűjtő Önálló Szakcsoportja részére a Keszthely-Balatonszentgyörgy vasúti szárnyvonal 125 éves évfordulójára postai emlékbélyegző készítésének költségeire ,-Ft, azaz Huszonkétezer Forint támogatást biztosít. 2.) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a támogatott szervezet részére a pénzeszköz átadásáról szóló megállapodással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. Határidő: augusztus 31. (Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezető Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető)

9 9 Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta a II. határozati javaslatot. A képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot. 256/2013. (VIII.8.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Támogatási kérelmek elbírálása tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 1.) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetésében a polgármester felosztási hatáskörébe utalt támogatás terhére a Keszthelyi Kilométerek Egyesület (8360 Keszthely, Sörház u. 3.) részére a Szeptemberi Edzéskereső 2013 rendezvény költségeire ,-Ft, azaz Ötszázezer Forint támogatást biztosít. 2.) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a támogatott szervezet részére a pénzeszköz átadásáról szóló megállapodással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. Határidő: augusztus 31. (Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezető Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető) Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta a III. határozati javaslatot. A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal meghozta a következő határozatot. 257/2013. (VIII.8.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Támogatási kérelmek elbírálása tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 1.) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetésében a polgármester felosztási hatáskörébe utalt támogatás terhére a Zeneiskola Baráti Kör (8360 Keszthely, Deák F. u. 3.) részére a Zeneiskolai Diákok VII. Keszthelyi Nyári Zenekari Táborának költségeire ,-Ft, azaz Százezer Forint támogatást biztosít. 2.) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a támogatott szervezet részére a pénzeszköz átadásáról szóló megállapodással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. Határidő: augusztus 31. (Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezető Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető) Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta a IV. határozati javaslatot. A képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot.

10 10 258/2013. (VIII.8.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Támogatási kérelmek elbírálása tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 1.) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetésében a polgármester felosztási hatáskörébe utalt támogatás terhére Kiss István részére a augusztus 18-án Gyenesdiáson megrendezendő Nemzeti Vágta előfutama nevezési díjának költségeire ,-Ft, azaz Ötvenezer Forint támogatást biztosít a Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata által kiállított számla ellenében. 2.) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről a határozat megküldésével egyidejűleg kérelmezőt tájékoztassa. Határidő: augusztus 31. (Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezető Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető) 5. A keszthelyi Kristály Hotel területhasználati kérelme (Az előterjesztés, valamint a Turisztikai, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság üléséről készült feljegyzés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Ruzsics Ferenc polgármester felkérte Kocsis Miklós turisztikai, városfejlesztési és környezetvédelmi bizottsági elnököt, ismertesse a bizottság javaslatát. Kocsis Miklós turisztikai, városfejlesztési és környezetvédelmi bizottsági elnök ismertette a bizottság támogató javaslatát, amit azzal a kérdéssel egészített ki, hogy amennyiben az önkormányzat nem veszi igénybe a felajánlott szállás szolgáltatást, úgy a fennmaradó rész átvihető-e a következő évre. Magdó András vagyongazdálkodási ügyintéző ismertette a tervezet alapján lehetséges változatokat, melyre a határozati javaslat 1/e. pontja adja meg a választ, továbbá arra is lehetőséget látott, hogy pl. a Goldmark Károly Művelődési Központ által igénybe vett szolgáltatások ellenértéke az önkormányzat felé kerüljön kiszámlázásra. Selmeczy Zsuzsanna képviselő a közterület jellégéről, besorolásáról kért és kapott tájékoztatást, melyre tekintettel megoldásként lehetségesnek látta volna azt, hogy táblával vagy sorompóval jelöljék, kik számára fenntartott parkolóhelyről van szó, mint pl. az OTP bank esetében a Sörház utcában. Kocsis Miklós turisztikai, városfejlesztési és környezetvédelmi bizottsági elnök nem ezt látta legjobb megoldásnak, mivel a javaslattal véleménye szerint mindenki nyer. Domokos Kristóf, a Kristály Hotel képviselője a sorompót túl drágának tartotta, a tábla pedig nem jelentene megoldást, a tiltás megszegése pedig nem szankcionálható. Rigó Ferenc képviselő támogatni javasolta a mindkét fél számára előnyös megállapodás megkötését.

11 11 Ruzsics Ferenc polgármester további hozzászólás nem lévén a határozati javaslat A./ változatát szavazásra bocsátotta. A képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot. 259/2013. (VIII.8.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta A keszthelyi Kristály Hotel területhasználati kérelme című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről szóló 31/2003.(XI.03.) önkormányzati rendelet 12. (2) bekezdés a.) pontjában, valamint a városi zöldterületek, a közhasználatú parkok használatáról és védelméről szóló 30/1996.(XI.28.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján támogatja a korábban az Ady utca részét képező, mára használaton kívüli, szilárd burkolatú, a Kristály Hoteltől délre fekvő, kb. 160 m² térmértékű terület bérbeadását a Kristály 95 Kft. (Keszthely, Lovassy u. 8.) részére, saját használatú parkolóhely céljára. A bérbeadás feltételei: a) a bérlet időtartama szeptember augusztus 31., a bérleti szerződést a polgármester jogosult újabb 5 évre meghosszabbítani, ha a bérlő a kötelezettségeit maradéktalanul teljesítette és a területet az önkormányzat nem kívánja más célra használni; b) a bérleti díj bruttó Ft/év; c) a bérlő a köteles a Kristály Hotelt utakkal határoltan körbevevő zöldterületet a kiemelt területek (mint pl. Balaton part, Fő tér) elvárt színvonalának megfelelően gondozni, ennek költségét, de legfeljebb évente bruttó Ft-ot a bérleti díjjal szemben az önkormányzat felé jogosult elszámolni; d) a bérlő évente bruttó Ft összegben szállás szolgáltatást biztosít az önkormányzat és intézményei számára (az általuk szervezett programokra érkező vendégek elszállásolása céljából), amely szolgáltatást a bérlő jogosult az önkormányzat felé a bérleti díj ellenében elszámolni; e) az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a d) pontban meghatározott szolgáltatást a teljes bérleti időszak alatt nem időarányosan veszi igénybe. 2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a bérleti szerződés fenti feltételekkel történő megkötésére. Határidő: augusztus 31. (Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezető) 6. Keszthely, Kossuth u. 5. sz. alatti üzlet bérbeadása (Az előterjesztés, valamint a Turisztikai, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság üléséről készült feljegyzés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Magdó András vagyongazdálkodási ügyintéző a bizottsági ülésen elhangzottak alapján azzal egészítette ki az előterjesztést, hogy a VÜZ Nonprofit Kft. észrevételezése szerint kisebb hiányosságok vannak a bérlemény bérbeadását illetően, ezeknek a megoldása a határozati javaslat e./ pontja alapján lehetséges, mert a szerint a kft. és a bérlő a rendelet értelmében

12 12 ezekben a kérdésekben szabadon állapodik meg, így pl. a laminált padló púposodását, szegélylécek hiányát illetően. A mellékhelyiség rossz állapotban van, de használható, a legfontosabb kérdés a gáz visszakötése. Göncz Attila VÜZ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató a kérdések tisztázását az önkormányzat bevonásával tartotta lehetségesnek. Kocsis Miklós turisztikai, városfejlesztési és környezetvédelmi bizottsági elnök javasolta az előterjesztés levételét a napirendről és az egyeztetést lefolytatni a bérlővel, mert a bizottsági ülésen sem tudtak tisztázni minden kérdést, illetve nem kaptak választ azok mindegyikére, ráadásul a bérlőnek sem megfelelő az 5 éves bérleti időtartam, továbbá nem tisztázott, hogy milyen munkálatokat és milyen költségeket ki vállal. Ruzsics Ferenc polgármester a bizottság módosító javaslatával elfogadhatónak tartotta a határozati javaslat A./ változatát, mert az megadja a lehetőséget a felek számára a kérdések tárgyalásos rendezésére, mivel a döntés további halasztásának nem látta értelmét, azt nem volt hajlandó megengedni. Gádor Emil Zsolt vállalkozó javasolta a határozati javaslat elfogadását, mivel ők meg tudnak állapodni, egyedüli problémát a kazán jelenti, mivel a mellékhelyiséget csak az egy fő alkalmazott használja, azonban a gáz visszakapcsolásának költségeit nem tudja vállalni. Pálinkás Róbert alpolgármester órakor megérkezett az ülésre, így a képviselő-testület létszáma 8 főre emelkedett. Ruzsics Ferenc polgármester a Turisztikai, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság módosító javaslatával, azzal a kiegészítéssel, hogy a polgármester jogosult a bérlet lejárták követően további öt évre meghosszabbítani a bérletet, a határozati javaslat A./ változatát szavazásra bocsátotta. A képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal meghozta a következő határozatot. 260/2013. (VIII.8.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Keszthely, Kossuth u. 5. sz. alatti üzlet bérbeadása című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 2/2005.(I.31.) önkormányzati rendelete 2. (2) c) bekezdése figyelembe vételével támogatja a Keszthely, Kossuth u. 5. sz. alatti, megüresedett önkormányzati üzlethelyiség bérbeadását Gádor Emil Zsolt, illetve a tulajdonában illetve vezetése alatt álló Ikon Művészeti és Kereskedelmi Kft (2013 Pomáz, Susnyár dülő 9450/16) részére, kiállító terem létesítése céljára. A bérbeadás feltételei: a.) a bérlet időtartama augusztus december 31., a bérleti szerződést a polgármester jogosult újabb 5 évre meghosszabbítani, ha a bérlő a kötelezettségeit maradéktalanul teljesítette, és a helyiséget az önkormányzat nem kívánja más célra használni; b.) a bérleti díj Ft/hó + ÁFA, mely összeg a vonatkozó önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint évente emelkedik; c.) a bérlő két havi bérleti díjnak megfelelő összegű, a kötelezettségei teljesítését és a bérlemény rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő visszaadását biztosító biztosítékot köteles a bérbeadó számára megfizetni;

13 13 d.) a bérbeadó fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a bérleményt magasabb bérleti díjon más célra kívánja hasznosítani, úgy a szerződést jogosult 2 hónap felmondási idővel, elhelyezési kötelezettség nélkül felmondani; e.) egyéb feltételek tekintetében Keszthely Város Önkormányzatának az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 2/2005. (I.31.) önkormányzati rendelet előírásai az irányadóak, illetve a rendeletben nem szabályozott kérdésekben a VÜZ Nonprofit Kft. a bérlővel szabadon állapodik meg. 2. A képviselő-testület felkéri a VÜZ Nonprofit Kft. igazgatóját a helyiségbérleti szerződés fenti feltételekkel történő megkötésére. Határidő: augusztus 15. (Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezető) Göncz Attila, VÜZ Nonprofit Kft igazgatója 7. A évi háziorvosi ügyeleti díj kiegyenlítése (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Ruzsics Ferenc polgármester jelezte, hogy az előterjesztést bizottság nem tárgyalta és felkérte a képviselőket javaslataik, észrevételeik megtételére. Miután hozzászólás nem volt, a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. A képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal meghozta a következő határozatot. 261/2013. (VIII.8.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete A évi háziorvosi ügyeleti díj kiegyenlítése című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta. 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetésében foglaltak alapján engedélyezi a háziorvosi szolgáltatók évi még ki nem fizetett ügyeleti díjának szolgáltatók által az Alapellátási Intézet felé benyújtott számla alapján történő kifizetését a 82/2012.(III.29.) számú határozatban rögzített óradíjak szerint. 2. A képviselő-testület az 1. pontban rögzített ,- Ft összeget az önkormányzat évi költségvetésének céltartalékából biztosítja. Határidő: tájékoztatásra augusztus 10. (Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezető) Pápai Bernadett, az Alapellátási Intézet vezetője 8. Balatoni Hajózási Zrt. részvények elővásárlási joga (Az előterjesztés, valamint a Turisztikai, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság üléséről készült feljegyzés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Ruzsics Ferenc polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet a Turisztikai, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság támogató javaslatáról, majd miután felkérésére hozzászólási igény nem volt, így a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.

14 14 A képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal meghozta a következő határozatot. 262/2013. (VIII.8.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta A Balatoni Hajózási Zrt. részvények elővásárlási joga című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Badacsonytomaj Város Önkormányzata által megvételre felajánlott db Balatoni Hajózási Zrt. részvény elővásárlási jogával nem kíván élni. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozatnak megfelelő nyilatkozat kiadására. Határidő: augusztus 31. (Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezető) S1. A Keszthelyi Életfa Óvoda létszámkeretének módosítása (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Ruzsics Ferenc polgármester jelezte, hogy az előterjesztést bizottság nem tárgyalta és felkérte a képviselőket javaslataik, észrevételeik megtételére. Miután hozzászólás nem volt, a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. A képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal meghozta a következő határozatot. 263/2013. (VIII.8.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Keszthelyi Életfa Óvoda létszámkeretének módosítása című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1.) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 61. (3) bekezdése alapján az önkormányzat által fenntartott Keszthelyi Életfa Óvoda (8360 Keszthely, Vaszary K. u. 12.) létszámkeretét szeptember 1. napjától 9, pedagógiai asszisztens munkakörben foglalkoztatott fővel emelten, 90 főről 99 főben határozza meg. 2.) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri az intézményvezetőt a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére. 3.) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az emelt létszámkeret központi költségvetésből történő finanszírozásának igényléséhez szükséges intézkedések megtételéről, valamint az önkormányzat évi költségvetésének módosításáról gondoskodjon. Határidő: 2. pontra augusztus pontra szeptember 30. (Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezető) Szabóné Lancz Anna, a Keszthelyi Életfa Óvoda vezetője

15 15 S2. A városi energiaközpont működéséről szóló megbízási szerződés módosítása (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Ruzsics Ferenc polgármester felkérte képviselőtársait az előterjesztéssel kapcsolatos véleményekre, hozzászólásra. Selmeczy Zsuzsanna képviselő hozzászólásában jelezte, a hiánypótlási felhívásban nem látta a felmondási tilalom előírását. ismertette a pályázati kiírás előterjesztéshez csatolt kivonatát, mely a felmondást a támogató hozzájárulásához köti. Tájékoztatását kiegészítette azzal, hogy ezeket a feltételeket kizárólag a támogatással érintett ingatlanok tekintetében módosítják. Ruzsics Ferenc polgármester nem látva további hozzászólási igényt, a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. A képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal meghozta a következő határozatot. 264/2013. (VIII.8.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete A városi energiaközpont működéséről szóló megbízási szerződés módosítása című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza. 1. A képviselő-testület hozzájárul a városi energiaközpont működéséről szóló, február 1-jén egységes szerkezetbe foglalt szerződés 5.6. pontjának alábbiak szerinti kiegészítéséhez azzal, hogy a módosítás akkor lép hatályba, amennyiben a VÜZ Nonprofit Kft. KEOP /A kódszámú pályázati konstrukcióban beadott valamely pályázata támogatásban részesül Jelen szerződést mindkét fél felmondhatja rendes felmondás esetén az energiaellátási szerződések fordulópontja előtt négy hónappal, illetve súlyos szerződésszegés esetén rendkívüli felmondással. Felek rögzítik, hogy a KEOP /A kódszámú pályázati konstrukció keretében megvalósult projekttel érintett ingatlanok tekintetében jelen szerződés felek részéről a Támogató szervezet írásbeli jóváhagyása nélkül sem rendes, sem rendkívüli felmondással nem megszüntethető a projekt kötelező fenntartási időszakának végéig. 2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított szerződés aláírására a VÜZ Nonprofit Kft. valamely KEOP /A kódszámú pályázati konstrukció keretében benyújtott pályázatának támogatásban részesítése hatályba léptető feltétel kikötésével. Határidő: a határozat közlésére augusztus 15., illetve folyamatos (Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető) Göncz Attila VÜZ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató Vozár Péterné képviselő ügyrendi hozzászólásában jelezte, hogy ismételten kéri szavazásra bocsátani az S3. előterjesztés napirendre vételére tett javaslatot arra tekintettel, hogy az első szavazás eredménye nem volt egyértelmű.

16 16 Ruzsics Ferenc polgármester ismételten szavazásra bocsátotta az S3. Sétányfejlesztés és a közterületek megújítása a keszthelyi Balaton-parton II. ütem építési közbeszerzési eljárása c. előterjesztés napirendre vételére tett javaslatot. A képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal (1 képviselő nem szavazott) elfogadta a sürgősségi indítványt. Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta a módosított napirendi javaslat elfogadására tett javaslatát. A képviselő-testület ismételt szavazásával 7 igen, 1 nem szavazattal megerősítette a napirendi javaslat elfogadását. S3. Balaton-part fejlesztés II. ütem beruházás közbeszerzési eljárása (zárt) (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Ruzsics Ferenc polgármester reményét fejezte ki, hogy minden képviselőtársának elég ideje volt áttanulmányozni az előterjesztést, ennek ellenére felkérte Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezetőt az előzmények és a döntési javaslat összefoglalására. Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezető ismertette a közbeszerzési eljárás folyamatát, melynek keretében az első forduló után vált világossá, hogy foglalkozni kell a projekt műszaki tartalmával, ugyanis egyes tételeknél az ajánlatok jelentősen eltértek a tervezők által megadott költségvetéstől. Köztudott, hogy a tervezési időszak a megadott határidők miatt nagyon rövid volt, ez lehetett az eltérések oka. Ennek megfelelően módosított műszaki tartalommal ismételt ajánlatkérésre került sor. A második körben érkezett legjobb ajánlat még mindig magasabb, mint a képviselő-testület által meghatározott előirányzat. Az Értékelő Bizottság megtartotta ülését, elvégezte munkáját és figyelembe véve a megbízott közbeszerzési szakértő javaslatát, a határozati javaslatban megfogalmazott döntést javasolja. A magasabb összeget az elmondottak mellett pl. az útdíj bevezetése megközelítőleg 6 MFt-os tétel -, valamint az Euro árfolyamának változása indokolja, ezért indokolt a póttámogatás megkérése. Selmeczy Zsuzsanna képviselő órakor távozott az ülésről, ezáltal a képviselő-testület létszáma 7 főre változott. Dr. Ifi Ferenc képviselő arra a kérdésre kért választ, hogy nyílt vagy meghívásos közbeszerzési eljárás lefolytatására került-e sor, továbbá, hogy van-e esély többlettámogatás elnyerésére. Pálinkás Róbert alpolgármester arról adott tájékoztatást, hogy meghívásos pályázati eljárást folytattak le, továbbá az előzetes tájékoztatások alapján jó eséllyel igényelhet az önkormányzat póttámogatást, ami nettó 15 MFt. Dr. Ifi Ferenc képviselő ennek ismeretében azzal a kérdéssel élt, hogy miért nem hívták meg a beruházás I. ütemét sikerrel lebonyolító ZÁÉV Zrt.-t. Többedszer jelezte, hogy számára nem kielégítőek a meghívásos közbeszerzési pályázatok, illetve ezt az eljárási formát ellenzi, mert a korrupciót csak megelőzni lehet. Pálinkás Róbert alpolgármester a meghívásos pályázati eljárást azzal indokolta, hogy a nyílt közbeszerzési eljárás lényegesen hosszabb, sokkal később realizálódik. Az eredeti tervezői költségbecslés lehetővé teszi a közbeszerzési törvény alapján a meghívásos, tárgyalásos

17 17 közbeszerzési eljárás lefolytatását. Éppen a tárgyalásos eljárás során derültek ki a tervezői beárazás tévedései. A meghívás során a szabályoknak megfeleltek, mert három céget hívtak meg, több cég meghívása nem hozott volna tényleges költségcsökkenést. A póttámogatást a projekt 15 %-ának mértékéig kérheti a pályázó, ami jelen esetben közel 50 Mft. Ezzel a képviselő-testületi döntéssel eljuthatnak odáig, hogy a támogatást igényelhetik az NFÜ-nél, melynek eredménye dönti el a további eljárás menetét. Dr. Ifi Ferenc képviselő változatlanul nem értette meg, hogy egy korábbi munkát jól elvégző vállalkozót miért nem bízták meg a további munkálatokkal, továbbá azt sem értette, miért nem egy céget bíz meg az önkormányzat a teljes bonyolítással, miért részekre bontva adja a megbízást, mint korábban az I. ütemnél a ZÁÉV Zrt.-t, akivel a maga részéről elégedett az elvégzett munkát illetően. Ezekre tekintettel egy új eljárás lefolytatásának örülne a legjobban, hiszen a Balaton-part már így is elég szép. Mohácsi József képviselő a javaslatot támogatta annak érdekében, hogy tavasszal a munkálatok elkezdődhessenek, azzal a feltétellel, hogy a szeptember 10-i határidő betartásra kerüljön. Ruzsics Ferenc polgármester: A határidőt azért határozták meg ilyen formában, mert ezt követően a képviselő-testületnek lehetősége nyílhat a közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítani. A határozati javaslatnál pontosította a megfogalmazást oly módon, hogy a póttámogatás a megítélthez képest legyen többlettámogatás. tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a közbeszerzésekről szóló törvény értelmében név szerinti szavazást kell tartani a tárgyban, melynek értelmében a Szervezeti és Működési Szabályzatnak megfelelően lebonyolította a szavazást. (A név szerinti szavazásról készült összesítő jegyzőkönyv a képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve mellékletét képezi.) Ruzsics Ferenc polgármester megállapította, hogy a név szerinti szavazás során 7 egyhangú igen szavazattal a képviselő-testület meghozta az alábbi határozatot. 265/2013. (VIII.8.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Sétányfejlesztés és a közterületek megújítása a keszthelyi Balaton-parton II. ütem építési közbeszerzési eljárása című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sétányfejlesztés és a közterületek megújítása a keszthelyi Balaton-parton II. ütem című NYDOP-2.1.1/F azonosító számú projekt megvalósításához szükséges építési beruházás kivitelezése tárgyú hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást érvényesnek minősíti. 2. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Keszthely Város Polgármesterét arra, hogy az eljárás eredményességének megállapítása érdekében pályázatot nyújtson be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez a támogatási szerződésben megítélthez képest többletforrás biztosítása céljából. 3. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a benyújtott pályázat elbírálása és a hiányzó forrás biztosítása után legkésőbb szeptember 30-áig dönt a jelen közbeszerzési eljárás eredményességéről. Határidő: Felelős: szeptember 30., illetve folyamatos Ruzsics Ferenc polgármester (Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezető

18 18 Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezető) Ruzsics Ferenc polgármester megállapította, hogy az ülés napirendjével kapcsolatban nincs további hozzászólás, így a képviselő-testület rendkívüli ülését órakor bezárta. Kmf. Dr. Horváth Teréz jegyző Ruzsics Ferenc polgármester

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 15-én (csütörtök) 10.09 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 15-én (csütörtök) 10.09 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-93/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 15-én (csütörtök) 10.09 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-132/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 4-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 4-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-193/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 4-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én (csütörtök) 10.06 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én (csütörtök) 10.06 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-40/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én (csütörtök) 10.06 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. december 23-án (szerda) 8.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. december 23-án (szerda) 8.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-221/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. december 23-án (szerda) 8.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok:

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: 1/2013. (I. 25.) önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 273-6/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. május 29- én /kedden/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonfüred Város Önkormányzata B a l a t o n f ü r e d Szám: 1/570-286/2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. november 13-án megtartott képviselő-testületi nyílt üléséről, Balatonfüred,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. 8293 Vigántpetend, Kossuth u. 34. J e g y z ő k ö n y v

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. 8293 Vigántpetend, Kossuth u. 34. J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. Önkormányzati Képviselőtestület Önkormányzati Képviselőtestület 8294 Kapolcs,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendkívüli nyílt üléséről Az ülés helye: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. Az ülés időpontja: 2015. november 19. 8 30 Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 30-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i üléséről. A képviselő-testület rendkívüli

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve Készült: 2009. november 23.-án a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Tóth Sándor al Kristófné Ponicsán

Részletesebben

1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet

1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6456 Madaras, Báthori u. 1. Tel: 79/458-144 Fax: 79/458-084 phmadaras@enternet.hu 13/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Madaras község Önkormányzatának

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a kiküldött napirendi pontokat.

Jegyzőkönyv. A Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a kiküldött napirendi pontokat. 365-1/2013 Humán Szolgáltatási Iroda Jegyzőkönyv Készült: az Emberi Erőforrás Bizottság 2013. január 22-én Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Eger, Dobó tér 2.) megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 15-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 15-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 15-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 20/2010. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:.../2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 8 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2009. augusztus 27-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. 8295 Taliándörögd, Petőfi u. 2. 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62.

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. 8295 Taliándörögd, Petőfi u. 2. 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Önkormányzati Képviselőtestület Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. Önkormányzati Képviselőtestület Önkormányzati Képviselőtestület 8295 Taliándörögd,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-án 9.30 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N YV

J E G Y Z Ő K Ö N YV J E G Y Z Ő K Ö N YV Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 7-én (hétfőn) 15.30 órai kezdettel tartott üléséről. A Képviselő-testület teljes ülését hangfelvétel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Száma: 658-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 25-én (Kedden) 14:00 órakor

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-án, csütörtökön 18.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

Balatonederics községben a Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 29-én 19 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonederics községben a Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 29-én 19 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-9/2010. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Zajk Jelen vannak: Bagladi Róbert polgármester,

Részletesebben

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági bizottsága 9330 KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. JEGYZŐKÖNYV

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági bizottsága 9330 KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. JEGYZŐKÖNYV Iktatószám: 05-562-9/2011. Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági bizottsága 9330 KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/I/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19. napján (szerda) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Jelen vannak: Garamszegi Géza polgármester

J e g y z ő k ö n y v. Jelen vannak: Garamszegi Géza polgármester Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án, szerdán 18.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Szám: 18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Katona Imre polgármester Gróf Zoltán

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. február 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27- án, 7:45 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 7/2012. (IV. 27.) számú rendelet: 2011. évi zárszámadási rendelet megalkotása.

J e g y z ő k ö n y v. 7/2012. (IV. 27.) számú rendelet: 2011. évi zárszámadási rendelet megalkotása. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. április 26-án, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén. 7/2012. (IV. 27.) számú rendelet: 2011. évi zárszámadási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. február 16-án 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről Jelen voltak:, a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-jén megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Ráckevei Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 01. napján 17 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 35 39. d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Beszámoló

Részletesebben

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 11-6/2010. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 16-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

Készült: Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Készült: Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. 457 PH-17097/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza

Részletesebben

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rendeletek: JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.06.) Önkormányzat 2014. évi költségvetése 3/2014.(II.06.) Az

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő,

Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő, J E G Y Z Õ K Ö N Y V a Kardos Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2013. december 19.-én megtartott ülésérõl. JEGYZÕKÖNYV Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 20-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 1/2012. (I. 21.) 2012. évi költségvetési rendelet Az ülésen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. Távol lévők: Kósa Gábor képviselő - igazoltan van távol -

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. Távol lévők: Kósa Gábor képviselő - igazoltan van távol - Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-57 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. november 11-én 17:00-kor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Burgyánné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 17-én (csütörtökön) 13.00 órai kezdettel a Hivatal Dísztermében tartott üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 26-án 18:00 órakor megtartott nyílt Képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint.

Részletesebben

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása.

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 17-én, csütörtökön 18.45 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Mezőkomárom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én 14 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Mezőkomárom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én 14 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Képviselő-testületének 2014. május 15-én 14 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Mezőkomárom Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom, Petőfi u. 74. Jelen

Részletesebben

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE Tápiószőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65. Tel./fax.: 53/385-001, 53/585-510 TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Javaslatára a képviselőtestület a következő napirendet tárgyalja meg:

JEGYZŐKÖNYV. Javaslatára a képviselőtestület a következő napirendet tárgyalja meg: JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2010. október 28. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Holovits Huba polgármester, Babina Éva alpolgármester, Fekete Tamás képviselő, Füsti-Molnár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 8-án megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Vince polgármester kiveszi az esküt Renk Csaba külsős bizottsági tagtól, aki az eskütételről aláírta az esküokmányt.

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Vince polgármester kiveszi az esküt Renk Csaba külsős bizottsági tagtól, aki az eskütételről aláírta az esküokmányt. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. november 6. napján, csütörtökön az Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (9224 Rajka, Szabadság tér 1.) 19:00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésről. Jelen vannak: a mellékelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. augusztus 9-én tartott nyílt ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. március 27-én 8:00 órai kezdettel megtartott nyilvános Közgyűléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. március 27-én 8:00 órai kezdettel megtartott nyilvános Közgyűléséről. VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE Szám: 2142-3/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. március 27-én 8:00

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. július 22-i ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. július 22-i ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. július 22-i ülésének jegyzőkönyvéhez 114/2010. (VII.22.) sz. önk.hat. Fejlesztési célú hitel igénybevétele a Sikeres Magyarországért Önkormányzati

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, ABA NAGYKÖZSÉG

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, ABA NAGYKÖZSÉG PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, ABA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS NAGYKARÁCSONY KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. május 30-án (hétfőn) 18:00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 14/2011. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 417 PH-15894/2012 J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 10-én (szerda) 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én, 17.00 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én, 17.00 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én, 17.00 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 1/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. június 29-én 17. 30 órakor a mérgesi

Részletesebben

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve 15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év július hó 30. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év július hó 30. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év július hó 30. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 21/2015.(VII.30.) Rend eletek: Sorszáma (kihirdetés ideje) Tárgya

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: A 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: a részéről: Szvitankó Tamás, a bizottság elnöke Tarnavölgyi László Lendák Lajos Zoltán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 71-4/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 10-én, 14 00 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-11/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008. szeptember 19-én /pénteken/ 7.30 órai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Erdélyi Sándorné dr. és Hajas Lászlóné képviselő.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Erdélyi Sándorné dr. és Hajas Lászlóné képviselő. Jegyzőkönyv Amely készült Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-án 7,30 órai kezdettel a Városháza polgármesteri irodájában megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-20/2013/JT. 238-260/2013. sz. határozat 24/2013. (X.01). sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2. HATÁROZATOK SZÁMA: 13, 14, 15/2009. 2 Jegyzőkönyv Bak, Sárhida és Zalatárnok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. június 26-án 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

Szám: 1/3/19/2012. Jegyzőkönyv

Szám: 1/3/19/2012. Jegyzőkönyv Szám: 1/3/19/2012. Jegyzőkönyv Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 19-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Seszták Oszkár, a közgyűlés elnöke, Kozma Péter, a közgyűlés alelnöke, Balla

Részletesebben

Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata

Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 3/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. szeptember 11. napján megtartott NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Ü L É S É R Ő L Készült: 4 példányban. 1 Fertőd Város

Részletesebben

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-12/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. október 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2013. március 25-én 16.00 órakor Kölked Község Képviselő-testülete nyilvános ülésén, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Jegyzőkönyv. Készült: 2013. március 25-én 16.00 órakor Kölked Község Képviselő-testülete nyilvános ülésén, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Kölked Község Képviselő-testülete 3/2013. Jegyzőkönyv Készült: 2013. március 25-én 16.00 órakor Kölked Község Képviselő-testülete nyilvános ülésén, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Jelen vannak:

Részletesebben

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. december 12-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 168/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. 35/2013.(XII.16.) önk.rendelet Napirendek elfogadásáról Fegyvernek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 16-án 17 órakor megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 16-án 17 órakor megtartott nyilvános üléséről NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8471 Nemeshany, Petőfi u. 85. Szám:.../2010. 1 JEGYZŐKÖNYV Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 16-án 17 órakor megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. május 6-án 16,30 órakor tartott rendes üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. május 6-án 16,30 órakor tartott rendes üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. május 6-án 16,30 órakor tartott rendes üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Az ülés megnyitásakor jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. november 11- én (szerda) 8,47 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. november 11- én (szerda) 8,47 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-176/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. november 11- én (szerda) 8,47 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 113-2/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. február 15- én /hétfőn/ 17.00 órai kezdettel

Részletesebben

Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2013. április 3-án (szerdán) 17 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2013. április 3-án (szerdán) 17 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 8294. Kapolcs, Kossuth u.62. Tel: 87/437-029. Száma: 118-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2013.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-8/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008. augusztus 19-én /kedden/ 17.00 órai kezdettel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi módosított napirendet fogadta el:

Jegyzőkönyv. A bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi módosított napirendet fogadta el: Jegyzőkönyv amely készült 2013. szeptember 19. napján 17 óra 30 perckor, Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának a Községháza hivatalos helyiségében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Fenyvesi Zoltán Mihály, a megyei közgyűlés alelnöke

JEGYZŐKÖNYV. Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Fenyvesi Zoltán Mihály, a megyei közgyűlés alelnöke JEGYZŐKÖNYV Iktatószám: 02/271-23/2015. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. november 19-én 9 20 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza Szent István termében megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 109 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. szeptember 11-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296. Hegyesd, Zrínyi u.1. Szám: 1402-7/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. július 30.-án (csütörtökön)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: 192-24/2011. Készült: 3 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének és Sajópüspöki Község Képviselőtestületének 2011. április

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 25-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 13/2016. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 26-án (kedd) a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2011. március 28-án a Városháza emeleti kistermében 13 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben