J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott testületi ülésről. Jelen vannak: Önkormányzat részéről: Abonyi Henrik, Csóti Péter, Farkas Zoltán, Nagy Imréné, Mózer Gyula, Nyerges Benjamin, Oláh Péterné, Faludi Tamás, Farkas Mihály, Fogl András, Dr. Kiss Tibor képviselők, Terbe Zoltán polgármester, Szabóné Csábrády Anikó és Dósai Imre alpolgármesterek /14 fő 77,77%/ Szikora Lajosné képviselő később érkezik, dr. Szabó Lajos jelezte távolmaradását, míg Kolompár Orbán és Leiz Sándor igazolatlanul vannak távol. Jelen vannak továbbá: Dr. Tóth Mária jegyző, Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző, Gulyás Jánosné, Erdélyiné Nyerges Éva, dr. Égető Annamária, Béres László bizottsági referensek, és a 4. napirend a) pontjához dr. Búza Márta gyermekorvos, Terbe Zoltán polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy 14 képviselő jelen van, az ülés határozatképes és megnyitotta. Jegyzőkönyv hitelesítőknek Csóti Péter és Oláh Péterné képviselőket javasolta és kérte, hogy aki a jegyzőkönyv hitelesítők személyével egyetért, kézfeltartással jelezze. A képviselő-testület 12 igen szavazattal ellenszavazat nélkül 2 tartózkodás mellett elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők személyét. Terbe Zoltán polgármester ismertette a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat. Kérte, hogy zárt ülés keretében kerüljenek megtárgyalásra a következő napirendi pontok: 11./ napirend a Járóbeteg-szakellátó orvosi gép-, műszer-, berendezés szállítása, szerelése munkáira vonatkozó közösségi nyílt közbeszerzés ajánlati felhívás, 12./ napirend Döntés a,,kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben című nyertes pályázat (TÁMOP-3.1./08/2) eszközbeszerzés közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok és a 14./ napirend Ajánlatok HPV fertőzés elleni oltóanyagról szóló előterjesztés. Kérte a képviselőket, aki egyetért a 11./ napirend zárt ülésen való tárgyalásával, kézfeltartással szavazzon. A képviselő-testület 13 igen szavazattal 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elfogadta a zárt ülés tartására tett javaslatot.

2 2 Kérte a képviselőket, aki egyetért a 12./ napirend zárt ülésen való tárgyalásával, kézfeltartással szavazzon. A képviselő-testület 13 igen szavazattal 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elfogadta a zárt ülés tartására tett javaslatot. Kérte a képviselőket, aki egyetért a 14./ napirend zárt ülésen való tárgyalásával, kézfeltartással szavazzon. A képviselő-testület 13 igen szavazattal 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elfogadta a zárt ülés tartását és a fenti szavazatok arányában az alábbi határozatot hozta. 346/2009. sz. határozat Zárt ülés tartása üzleti érdekek védelmében H a t á r o z a t Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (Ötv.) 12. (4) bekezdés b.) pontja alapján zárt ülés tartását rendeli el,,a Járóbeteg-szakellátó orvosi gép-, műszer-, berendezés szállítása, szerelése munkáira vonatkozó közösségi nyílt közbeszerzési eljárási felhívásra, a,,döntés a,,kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben című nyertes pályázat (TÁMOP /08/2) eszközbeszerzés közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatokról) és az,,ajánlatok HPV fertőzés elleni oltóanyagra vonatkozó napirendek tárgyalására, mert a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. Felelős : Terbe Zoltán polgármester Határidő: azonnal Faludi Tamás képviselő A Jegyző Asszony egyértelmű jogi állásfoglalását szeretném olvasni a jegyzőkönyvben, hogy a 12. napirendi pontot miért kell zárt ülés keretében tárgyalni. Hol, milyen jogszabályt sért, ha nyílt ülésen tárgyalunk egy egyszerű közbeszerzési eljárás értékelését? dr. Tóth Mária jegyző A zárt ülés tartásának indoka, az Ötv. azon paragrafusa alapján, amely azt tartalmazza, hogy zárt ülést tarthat az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. A közbeszerzési törvény értelmezésével kapcsolatban, két érv van egymással szemben a közbeszerzési eljárások nyilvánossága és a versenysemlegesség biztosításának elve. Azok az esetleges pályázók, akik végig nézik a televízió adásán ennek a napirendnek a tárgyalását, versenyelőnyhöz jutnának azáltal, ha pl. megismerik mennyi a rendelkezésre álló fedezet, üzleti érdekeket sérthet, ha egy-egy vállalkozásról elmondjuk, hogy érvénytelen ajánlatot adott és annak okát. Tehát a versenysemlegesség biztosítása érdekében tipikusan zárt ülésen születnek meg ezek a döntések. Rákérdeztem nagyobb településeken szokásos gyakorlatra, ott is zárt ülésen tárgyalják a közbeszerzési eljárásokat. Ezeknek maximális nyilvánossága akkor lép be, amikor a döntés megszületett. Tehát a közbeszerzési eljárást lezáró szerződések megkötése, az előkészítési szakaszban az ajánlattételi felhívások, ezek mind kötelezően nyilvánosak és nyilvánosságra is hozzuk. Az a folyamat, amelyik a döntéshez elvezet az nem nyilvános. Ez a jogi álláspontom és a gyakorlat is ezt támasztja alá.

3 3 Ezek után Polgármester szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot. A képviselő-testület 14 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta. N a p i r e n d 1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előadó: Terbe Zoltán polgármester 2./ Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztései Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens a) Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde sajátos nevelési igényű óvodai gyermekek fejlesztéséhez szükséges eszközbeszerzésre átcsoportosítási kérelem, feladatelmaradás miatti előirányzat elvonás b) Audiovizuális emlékgyűjtés TÁMOP-3.2.9/B-08/2 pályázat benyújtásának támogatásáról 3./ Hatósági Osztály Műszaki Csoport előterjesztései Előadó: Béres László bizottsági referens a) Terra Innova Kft kérelme b) Területbérleti kérelem megtárgyalása c) Á. Fúrús András kérelme d) Jelzőlámpás csomóponttal kapcsolatos üzemeltetési megállapodás e) Megállapodás területhasználati jog alapításról 4./ Hatósági Osztály Népjóléti Csoport előterjesztései Előadó: Erdélyiné Nyerges Éva bizottsági referens a) Dr. Búza Márta házi gyermekorvos területi ellátási kötelezettséggel működő házi gyermekorvosi tevékenység ellátásra szóló szerződéskötés iránti kérelme b) Református Egyházközség kérelme 5./ Pénzügyi Osztály előterjesztései Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető a) ÁFA kulcs emelkedésből adódó kiadási többletek b) Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde feladatelmaradás miatti előirányzat elvonása c) MFB Hitel tartalékának módosítása d) Központi orvosi ügyelet személyi bővítésének többletköltsége e) TKT Logopédia és Gyógytestnevelés normatív bevétel kiesésének támogatási kérelme

4 4 6./ Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései Előadó: Terbe Zoltán polgármester a) Tájékoztató a évi költségvetés III. negyedévi végrehajtásáról b) Kiskunmajsa Város Önkormányzatának évi költségvetési koncepciója c) A TIOP / számú Kistérségi járóbeteg-szakellátó központ kialakítása a kiskunmajsai kistérségben című pályázat lebonyolításához szükséges pénzeszköz elkülönítéséről d) Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Alapító Okiratának módosítása e) Tájékoztató nyertes pályázatok megvalósulásáról 7./ Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései Előadó: Dósai Imre alpolgármester a) Testvérvárosi kapcsolataink erősítése és további együttműködések keresése 2 éves programja keretében eddig megvalósult rendezvények, valamint a Majsai Nyári Fesztivál költségeinek elszámolása b) évi Téli-tavaszi közmunkaprogram pályázat benyújtása 8./ Javaslat a Tanulj és javíts! című Kiskunmajsán tanuló diákok számára történő pályázat kiírására Előadó: Abonyi Henrik önkormányzati képviselő 9././2009. (.) rendelet-tervezet az Önkormányzat évi költségvetését megállapító 3/2009. (II. 27.) számú rendelet módosításáról Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető 10./ E g y e b e k 11./ A Járóbeteg-szakellátó orvosi gép-, műszer-, berendezés szállítása, szerelése munkáira vonatkozó közösségi nyílt közbeszerzés ajánlati felhívása /Zárt ülés!/ Előadó: Terbe Zoltán polgármester 12./ Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztése Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens Döntés a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című nyertes pályázat (TÁMOP-3.1.4/08/2) eszközbeszerzés közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatokról /Zárt ülés!/ 13./ Átmeneti Szociális segély II. fokon történő elbírálása /Zárt ülés!/ Előadó: Erdélyiné Nyerges Éva bizottsági referens 14./ Ajánlatok HPV fertőzés elleni oltóanyagra /Zárt ülés!/ Előadó: Erdélyiné Nyerges Éva bizottsági referens 1./ N a p i r e n d Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előadó: Terbe Zoltán polgármester /Írásos előterjesztés mellékelve./

5 5 Terbe Zoltán polgármester A 87/2009. számú határozattal kapcsolatban a következő tájékoztatást adom, a Szanki úti DÉMÁSZ irodaház megvásárlására fedezetet egy kiskunmajsai vállalkozás által adott ingatlan vételára nyújtja. A cég vezetői többszöri kérésünkre arról tájékoztattak, hogy a vállalkozás német tulajdonosa a évre lezárta a beruházásokat, január 31-ig átutalja a vételár összegét. Ilyen tartalmú szerződés megkötését javasolja számunkra. Ezután kerülhet sor a szerződés megkötésére a DÉMÁSZ-szal, tehát a fedezet hiánya miatt nem került sor az ingatlan megvásárlására. Fogl András képviselő A 290/2008. sz. határozattal kapcsolatosan tájékoztatást kívánok kérni, hogy jelen pillanatban a Művelődési Központ illetve a Múzeumot és a Tájházat működtető 56-os Történelmi Alapítvány között az átadás-átvétel hol tart, hiszen január 1-től a Művelődési Központ fogja üzemeltetni ezeket a létesítményeket. dr. Égető Annamária osztályvezető Az Önkormányzat határozatát és az ahhoz szükséges alapító okiratokat a Magyar Állami Kincstár befogadta. Folyamatban van a módosított alapító okiratnak a bejegyzése. Az alapítvány az önkormányzat számára eljuttatott két megkeresést, az egyik tanúsága szerint az ott foglalkoztatott munkavállalók nyilatkozatát tartalmazza, a másik dokumentumban az alapítvány jelezte, hogy a tárgyakat tovább raktározni nem tudja. Egyeztetés történik arrról, hogy mikor és hol kerül sor a leltározás feladatára. Mózer Gyula képviselő Polgármester urat kérem, hogy adjon felvilágosítást a 124/2009. számú határozattal kapcsolatban. Terbe Zoltán polgármester Az Egyházközség tavaszán azért kért türelmi időt, mivel választások voltak az Egyházközségen belül, majd az új Egyházközség jutatta el a kérelmet a határidő módosítására, azzal kapcsolatban, hogy a területet ingyenesen tulajdonba szeretnék-e kapni. Abonyi Henrik képviselő A Démász épülettel kapcsolatban kérdezem, fennáll-e annak veszélye, hogy az érintett bepereli az önkormányzatot, mivel még mindig nem fizetett. Terbe Zoltán polgármester A Démásszal addig adásvételi szerződést nem köthetünk, míg a pénzügyi fedezet nem kerül biztosításra. A Démász türelmes, többször tájékoztattuk arról, hogy a folyamat miért húzódik el. Több kérdés, hozzászólás nincs, kérem a képviselőket, aki a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja, kézfeltartással szavazzon. A képviselő-testület 14 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

6 6 347/2009. sz. határozat Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról H a t á r o z a t Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a következőképpen fogadja el: - 290/2008. sz. határozat A közművelődés kialakítása Kiskunmajsán - 41/2009. sz. határozat Tóth József tanyavillamosítással kapcsolatos kérelme - 50/2009. sz. határozat Az Önkormányzat évi erdőgazdálkodási tevékenysége - 51/2009. sz. határozat Az Önkormányzat évi erdőgazdálkodási tevékenységének biztosítására kötött szerződés - 87/2009. sz. határozat Szanki úti DÉMÁSZ irodaház megvásárlása - 105/2009. sz. határozat Javaslat a,,tanulj és javíts című Kiskunmajsán tanuló diákok számára történő pályázat kiírásáról - 131/2009. sz. határozat Az Állami Számvevőszék Kiskunmajsa Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről szóló számvevői jelentésről 15,16,17-es pontok - 204/2009. sz. határozat Majsai Nyári Fesztivál keretösszegének felosztása - 259/2009. sz. határozat Sebesség Controll táblák kihelyezése - 273/2009. sz. határozat A Zrínyi utca felújításáról az,,önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése című DAOP /B pályázat keretében - 275/2009. sz. határozat Bölcsőde komplett felújítása és férőhely kapacitásbővítése a DAOP /B pályázat keretében - 287/2009. sz. határozat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat áthelyezése a DAOP /A pályázat keretében - 288/2009. sz. határozat Közösségi tér fejlesztése a DAOP /C pályázat keretében - 305/2009. sz. határozat Hunor Sportegyesület kérelme - 310/2009. sz. határozat Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium biztonsági rendszerének kiépítése önerőből - 337/2009. sz. határozat A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiában meghatározott LEADER fejlesztések keretében a Kiskunmajsai Tenisz Klub pályázata

7 7-338/2009. sz. határozat A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiában meghatározott LEADER fejlesztések keretében az 56-os Történelmi Alapítvány pályázata - 339/2009. sz. határozat A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiában meghatározott LEADER fejlesztések keretében a Majsa Alapítvány pályázata - A Képviselő-testület a 87/2009. sz. határozat - Szanki úti DÉMÁSZ irodaház megvásárlása - esetében a határidőt november 30-ig meghosszabbította. - A Képviselő-testület a 124/2009. sz. határozat - A Kiskunmajsai Római Katolikus Egyházközség kérelme esetében a határidőt június 30-ig meghosszabbította. 2./ N a p i r e n d Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztései Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens /Írásos előterjesztés mellékelve./ a) Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde sajátos nevelési igényű óvodai gyermekek fejlesztéséhez szükséges eszközbeszerzésre átcsoportosítási kérelem, feladatelmaradás miatti előirányzat elvonás dr. Égető Annamária bizottsági referens Az,,A határozati javaslattal az Oktatási- és Művelődési Bizottság valamint a Pénzügyi- és Költségvetési Bizottság egyetértett, a bizottsági ülésen maga a kérelmező is elfogadta a határozati javaslatban foglaltakat. Polgármester kéri a képviselőket, aki az,,a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kézfeltartással szavazzon. A képviselő-testület 14 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 348/2009. sz. határozat Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde sajátos nevelési igényű óvodai gyermekek fejlesztéséhez szükséges eszközbeszerzésre átcsoportosítási kérelem, feladatelmaradás miatti előirányzat elvonás H a t á r o z a t Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsődének, hogy a sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek fejlesztéséhez tervezett számlázott szellemi tevékenységből Ft-ot ezen gyermekek fejlesztéséhez szükséges kisértékű tárgyieszköz beszerzésre fordíthasson. A fennmaradó Ft-os elvonás összegét javasolja Céltartalékba helyezni a Pályázatok előfinanszírozása keretösszegbe. Felelős: Dr. Égető Annamária referens, Gulyás Jánosné referens Határidő: azonnal

8 8 b) Audiovizuális emlékgyűjtés TÁMOP-3.2.9/B-08/2 pályázat benyújtásának támogatásáról dr. Égető Annamária bizottsági referens A pályázat kb. 10 millió forint nagyságrendű támogatásra fog elkészülni, esetleges támogatás esetén 35 % előleget lehet igényelni. A képviselő-testület szavazatával dönt a pályázat utófinanszírozásáról és az 5 évre vonatkozó fenntartási kötelezettségről, a most kiosztásra került 17. sz. melléklet alapján tett fenntartói nyilatkozat arra vonatkozik, amennyiben benyújtja pályázatát, akkor vállalja fenntartásra vonatkozó kötelezettséget illetve az utófinanszírozás feladatát. Vállalja azt is, hogy pályázattól eltérő felhasználás esetén helytáll az intézmény helyett. Farkas Zoltán képviselő Azóta az intézmény döntött arról, 10 millió forintra nyújtja be a pályázatot és az 5 éves fenntartás pedig csak azt jelenti, hogy az elkészült riportokat 5 évig a történelem tanításába be kell építeni. Faludi Tamás képviselő Ez azt jelenti, hogy az 5 éves fenntartás, utógondozás plusz pénzbe nem fog kerülni az önkormányzatnak? Farkas Zoltán képviselő Az önkormányzatnak plusz pénzébe nem fog kerülni az utógondozás. Több kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot 17. sz. melléklettel együtt. A képviselő-testület 14 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 349/2009. sz. határozat Audiovizuális emlékgyűjtés TÁMOP-3.2.9/B-08/2 pályázat benyújtásának támogatásáról H a t á r o z a t Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Dózsa György Gimnázium Szakközépiskola és Kollégiumnak a TÁMOP /B-08/2 kódszámú, audiovizuális emlékgyűjtés című felhívásra benyújtandó pályázatát, fenntartásra vonatkozó kötelezettségek teljesítését, valamint az elnyert összeggel kapcsolatos utófinanszírozás pénzügyi feltételeit biztosítja. A pályázat mellékletét képező fenntartói nyilatkozatok (köztük a 17. számú melléklet) aláírására felhatalmazza Terbe Zoltán polgármester urat. Felelős: dr. Égető Annamária referens az értesítésért Farkas Zoltán intézményvezető Határidő: azonnal

9 9 3./ N a p i r e n d Hatósági Osztály Műszaki Csoport előterjesztései Előadó: Béres László bizottsági referens /Írásos előterjesztés mellékelve./ a) Terra Innova Kft. kérelme Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Mózer Gyula képviselő Azért kértek most csak elvi állásfoglalást, mert ahhoz, hogy az elképzeléseiket megvalósítsák, az előterjesztésben említett céggel tárgyalásokat kell folytatniuk. Polgármester kéri a képviselőket, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással szavazzon. A képviselő-testület 13 igen szavazattal ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta. 350/2009. sz. határozat Terra Innova Kft. kérelme H a t á r o z a t Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Terra Innova Kft. megvalósítási szándékával egyetért. Amennyiben a Terra Innova Kft-nek sikerül megállapodnia a területvásárlással kapcsolatban az AGRIKON KAM Kft-vel, az értékesítésre ezt követően visszatér. Felelős: Terve Zoltán polgármester Határidő: azonnal b) Területbérleti kérelem megtárgyalása Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A képviselő-testület 8 igen szavazattal 3 ellenszavazattal és 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.

10 10 351/2009. sz. határozat Területbérleti kérelem megtárgyalása H a t á r o z a t Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete bérbe ad 1000 m területet a 2715/169. hrsz-ú ingatlanból a 2715/168. hrsz-ú ingatlan mögött egy éves időtartamra (ezen belül 30 napos felmondási idővel) 20,- Ft/m 2 /év + ÁFA áron. Felelős: Terbe Zoltán polgármester Határidő: december 31. c) Á. Fúrús András kérelme Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A képviselő-testület 13 igen szavazattal 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 352/2009. sz. határozat Á. Fúrús András kérelme a 964. hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan H a t á r o z a t Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a évi költségvetés elfogadása után újra tárgyalja a 964. hrsz-ú ingatlan területének rendezésével kapcsolatos kérelmet. Felelős: Terbe Zoltán polgármester Határidő: március 31. d) Jelzőlámpás csomóponttal kapcsolatos üzemeltetési megállapodás Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Abonyi Henrik képviselő A Településfejlesztési Bizottság ülésén aggály merült fel nem a havi ,- Ft költségre vonatkozóan kérem a bizottság elnökét, hogy ismertesse. Mózer Gyula képviselő A bizottsági ülésen egyértelműen elhangzott, hogy annak a csomópontnak az üzemeltetési költsége magasabb lesz, mint amiről most tárgyalunk, de csak ezt az összeget ismerjük konkrétan. Több kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

11 11 A képviselő-testület 14 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 353/2009. sz. határozat Jelzőlámpás csomóponttal kapcsolatos üzemeltetési megállapodás H a t á r o z a t Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a mellékelt jelzőlámpa üzemeltetési megállapodást elfogadja, felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. A felmerülő költség évi eredeti költségvetésben történő betervezését rendeli el. Felelős: Terbe Zoltán polgármester Határidő: azonnal e) Megállapodás területhasználati jog alapításról Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Faludi Tamás képviselő Kérdezem, hogy évente egyszer kell fizetni vagy csak most az induláskor? Béres László bizottsági referens Egyszeri kifizetésről van szó, ami évenként nem fog ismétlődni. Több kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A képviselő-testület 14 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 354/2009. sz. határozat A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel megállapodás a területhasználati jog alapításról H a t á r o z a t Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a területhasználati jog alapításáról szóló megállapodás aláírására felhatalmazza a Polgármestert. A ,- forint fedezete a céltartalékon tervezett pályázatok előfinanszírozása keretösszeg. Előadó: Terbe Zoltán polgármester Határidő: azonnal 4./ N a p i r e n d Hatósági Osztály Népjóléti Csoport előterjesztései Előadó: Erdélyiné Nyerges Éva bizottsági referens /Írásos előterjesztés mellékelve./

12 12 a) Dr. Búza Márta házi gyermekorvos területi ellátási kötelezettséggel működő házi gyermekorvosi tevékenység ellátásra szóló szerződéskötés iránti kérelme Polgármester sok szeretettel köszönti dr. Búza Márta gyermekorvost, egyben felkéri a jelenlévőket, hogy tegyék meg észrevételeiket. /Fogl András képviselő kiment, jelen van 13 fő./ Kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A képviselő-testület 13 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 355/2009. sz. határozat Dr. Búza Márta házi gyermekorvos területi ellátási kötelezettséggel működő házi gyermekorvosi tevékenység ellátásra szóló szerződéskötés iránti kérelme H a t á r o z a t Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Búza Márta házi gyermekorvossal, az előterjesztés mellékletét képező területi ellátási kötelezettséggel működő házi gyermekorvosi tevékenység ellátására, valamint orvosi laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges szakszerű mintavétel biztosításáról szóló szerződést köt. A szerződések aláírására felhatalmazza a Polgármestert. Felelős: Terbe Zoltán polgármester, aláírásra Határidő: azonnal Terbe Zoltán polgármester Köszöntöm dr. Búza Márta házi gyermekorvost és bízom abban, hogy a későbbiek jól együtt tudunk működni. /Fogl András képviselő visszajött, jelent van 14 fő./ b) Református Egyházközség kérelme Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A képviselő-testület 12 igen szavazattal 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.

13 13 356/2009. sz. határozat Református Egyházközség kérelme H a t á r o z a t Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Református Egyházközség részére ,-Ft összegű támogatást nyújt a Református Templom felújításához a céltartalékon tervezett Pályázatok előfinanszírozása keretösszeg terhére. A támogatás megállapodás alapján kerül átadásra, melynek aláírására felhatalmazza a Polgármestert. Felelős: Terbe Zoltán polgármester, értesítésre Határidő: azonnal 5./ N a p i r e n d Pénzügyi Osztály előterjesztései Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető /Írásos előterjesztés mellékelve./ a) ÁFA kulcs emelkedésből adódó kiadási többletek Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztést, mely átvezetésre kerül a költségvetési rendeleten. A képviselő-testület 14 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja és hozzájárul a költségvetési rendeleten történő átvezetéshez. b) Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde feladatelmaradás miatti előirányzat elvonása Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztést, mely átvezetésre kerül a költségvetési rendeleten. A képviselő-testület 14 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja és hozzájárul a költségvetési rendeleten történő átvezetéshez. c) MFB hitel tartalékának módosítása Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztést, mely átvezetésre kerül a költségvetési rendeleten.

14 14 A képviselő-testület 14 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja és hozzájárul a költségvetési rendeleten történő átvezetéshez. d) Központi orvosi ügyelet személyi bővítésének többletköltsége Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztést, mely átvezetésre kerül a költségvetési rendeleten. A képviselő-testület 14 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja és hozzájárul a költségvetési rendeleten történő átvezetéshez. e) TKT Logopédia és Gyógytestnevelés normatív bevétel kiesésének támogatási kérelme Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztést. A képviselő-testület 14 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 357/2009. sz. határozat TKT Logopédia és Gyógytestnevelés normatív bevétel kiesésének támogatási kérelme H a t á r o z a t Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Többcélú Kistérségi Társulás részére a közoktatási szakszolgálati feladatok (logopédia és gyógytestnevelés) ellátotti létszámának évi elszámolásából adódó normatív támogatás visszafizetési kötelezettségére Ft-ot biztosít támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadás formájában, melynek fedezete a céltartalékon tervezett Pályázatok előfinanszírozása keretösszeg. Felelős: Gulyás Jánosné referens Határidő: azonnal 6./ N a p i r e n d Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései Előadó: Terbe Zoltán polgármester /Írásos előterjesztés mellékelve./

15 15 a) Tájékoztató a évi költségvetés III. negyedévi végrehajtásáról Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A képviselő-testület 14 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 358/2009. sz. határozat Tájékoztató a évi költségvetés III. negyedévi végrehajtásáról H a t á r o z a t Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 79. -a alapján a helyi önkormányzat évi gazdálkodásának harmadik negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatót megismerte, az abban foglaltakat az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal tudomásul veszi. Felelős: Terbe Zoltán polgármester Dr. Tóth Mária jegyző valamennyi Intézményvezető Határidő: azonnal b) Kiskunmajsa Város Önkormányzatának évi költségvetési koncepciója Terbe Zoltán polgármester Elkészült a évi költségvetési koncepciónk, amely azokat az irányszámokat és elképzeléseket tartalmazza, amelyeket egyrészt a költségvetési törvény szabott meg az önkormányzat számára, valamint a korábbi döntéseink kerültek átvezetésre és azok az elképzelések, amiket a képviselőtársaim juttattak el a Pénzügyi Osztályhoz. A költségvetési koncepcióból kiderül, hogy mekkora azaz összeg, amivel kalkulálhatunk a költségvetés készítésekor, de a pontos számokat februárjában fogjuk megismerni. Nem állunk könnyű esztendő előtt, mivel a gazdasági válság, a helyi adók csökkenése és a kormányzat mintegy 70 milliárd forintos elvonása az önkormányzati szférából, ez mind sújt bennünket. A korábbi előrejelzésekhez képest véleményem szerint ez a hiány kezelhető, nem fog olyan helyzetet okozni Kiskunmajsa város életében, hogy sürgős, rendkívüli lépéseket kelljen tennünk, ha okos gazdálkodásról fogunk dönteni a mai napon illetve februárjában a költségvetés tárgyalásakor. Gulyás Jánosné bizottsági referens A most kiküldött előterjesztést annyival kívánom kiegészíteni, hogy két bizottság tárgyalta azóta a koncepciót az Oktatási és Művelődési Bizottság és az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolta, az Érdekegyeztető Tanács a 11) pontot javasolta módosítani, miszerint a közalkalmazottak étkezési utalványa a melegétkeztetés nettó 6.000,- Ft maradjon. Ezzel a módosítással javasolta elfogadásra a költségvetési koncepciót az Érdekegyeztető Tanács.

16 16 Fogl András képviselő Van olyan bizottság, amelyik érdemi vita nélkül megszavazta a koncepciót, de vannak bizottsági javaslatok. Javasolom, hogy a Polgármester úr olvassa fel a módosító javaslatokat és külön külön szavazzunk róla. Abonyi Henrik képviselő A bizottsági munka feleslegessé is válhat az által, hogy a bizottság hoz javaslatokat, viszont a képviselő-testület abszolút figyelmen kívül hagyja bizonyos esetekben. Terbe Zoltán polgármester Az Érdekegyeztető Tanács javaslatát bocsátom először is vitára, miszerint a közalkalmazottak számára változatlanul 6.000,- Ft-os juttatást hagyjon jóvá az önkormányzat a koncepcióban a nettó 4.800,- Ft-os juttatás helyett. Az ÉT ülésen Gulyás Jánosné osztályvezető elmondta azokat az érveket, mik motiváltak az előterjesztés készítőjét abban, hogy ez az összeg szerepeljen. Egyrészt az, hogy a köztisztviselői szférának törvény szerint járó összeg is csökkenni fog a 2010-es esztendőben, mintegy 70 %-ra az eddigiekhez képest. Ez a csökkentés a közalkalmazotti szféra számára 20 százalékos csökkentést jelentene. Amennyiben a 6.000,- Ft-os szintet tartanánk meg a továbbiakban, akkor a megnövekedett adóterhek miatt évente 6 millió forint többletköltséget jelentene az önkormányzat számára. Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester Annyival kívánom kiegészíteni, hogy köztisztviselői szférának ez a szolgáltatás jár, míg az intézményi dolgozók számára adható, ami plusz terhet ró a város önkormányzatára. Sajnálom, hogy csökkenteni kell az összeget, de mindenképpen értékelni kell, hogy az önkormányzatnak szándékában áll ezt a nem kötelező feladatot továbbra is adni az intézményi dolgozók számára. Terbe Zoltán polgármester Kérem a képviselőket, aki egyetért a módosító javaslattal, mely szerint az intézmények közalkalmazotti dolgozóinak továbbra is változatlan értékben maradjon a melegétkezési utalvány, kézfeltartással szavazzon. A képviselő-testület 3 igen szavazattal ellenszavazat nélkül, 11 tartózkodás mellett a módosító javaslatot nem fogadta el. Terbe Zoltán polgármester A koncepció 20) pontjára a Településfejlesztési Bizottság tett módosító javaslatot, mely szerint a Majsa Napok költségeire 2 millió forint, a három Falunap megrendezésére ,- Ft kerüljön megtervezésre a évi eredeti költségvetésben. Fogl András képviselő A Települési Bizottság ülésén a vita során elhangzott, azt figyelembe is vette a Pénzügyi Bizottság azzal, hogy a 2 millió forintot megnevezi és felosztja. Azt gondolom a két javaslat nem ellentétes, lehet egyben tárgyalni.

17 17 Dósai Imre alpolgármester Az elmúlt években az uniós támogatás révén sikerült kiegészíteni a Majsa Napok rendezvényeit, a konferenciához kapcsolódó kiadásokkal úgy, hogy tartható legyen az összeg és megfelelő színvonalú programokat biztosítson a majsaiak számára. Ennek az összegnek a nagysága 5-6 év óta változatlan, a költségek növekedése folyamatos gondot jelent a Művelődési Központ számára a programok leszervezésében. Az eddigi 2,2 2,7 millió forintos keret, ami biztosításra került a Művelődési Központ számára ez kb. a felére fog csökkenni. Ezáltal a Majsa Napok, a Főtéri sokadalom színvonala jelentős mértékben csökkenni fog. Ez nem lehet szándéka az önkormányzatnak, mivel nem saját magunknak szervezzük ezt a Majsa napi ünnepséget, hanem az egész városnak. Javasolom, hogy ne csökkentsük az eddig bevált keretet. Terbe Zoltán polgármester Ebben a választási ciklusban sikerült azt elérnünk, hogy az ilyen jellegű rendezvényekhez, amelyek kapcsolódnak a város hagyományos ünnepségeihez sikerült eurónyi forrást megpályáznunk. Ezáltal az önkormányzat új alapokra helyezte ezen tevékenységét, ami a pénzügyi finanszírozást jelenti. A támogatás viszont a Majsa napi rendezvényekhez részben nyújthat segítséget, ezért nagy fontos lenne az, hogy legalább a évi szinten biztosítsunk támogatást. Javasolom, hogy a koncepcióban szereplő idei évi összeget fogadja el a képviselő-testület. Fogl András képviselő Nem kívánok vitát gerjeszteni, de már az alapoknál egész más a meglátásunk. Elismerve és tudomásul véve, hogy az elmúlt években sikerült uniós forrásokat igénybe venni ezen rendezvény vagy rendezvények megtartásához, mivel ez sem teljesen egyértelmű. Nem véletlen, hogy a Nyári Fesztivál elnevezés helyett is Majsa Napok költsége szerepel. Alapvetően teljesen zavaros és átláthatatlan a finanszírozása ennek a programsorozatnak. Számomra nem elfogadható, hogy azt mondjuk ennek a programsorozatnak a költsége nem módosul és ugyanakkor Alpolgármester úr arra hivatkozik, hogy a programok megszervezésétől veszünk el forrást. Úgy gondolom, hogy a vendéglátástól kell elvenni forrást és a programokra kell több forrást biztosítani. Programokat szervezünk az idelátogatóknak, ami rendkívül költségesek és a Majsa Napok megrendezésére nem fordítunk olyan nagyságrendű összeget. E tekintetben hosszú ideje aránytévesztés van az önkormányzatban, ezt kellene helyre billenteni. Dósai Imre alpolgármester Valóban igaz, érdemes elgondolkodni az arányok módosításán. A Pénzügyi- és Költségvetési Bizottság javaslata, hogy 1 millió forint szolgáljon a vendéglátásra és 1 millió forint pedig a programokra. Ezen összegből nem lehet a korábbi éveknek megfelelő programot idehozni Kiskunmajsára. Az uniós források csak azokra a programokra fordíthatóak, amik a pályázatban megjelölésre kerültek. Mózer Gyula képviselő Némi ellentmondást véltem felfedezni a Polgármester és az Alpolgármester úr által elmondottakban. Alpolgármester úr arra hivatkozott, hogy évek óta ugyanannyi a Majsa Napok költségvetése. A Polgármester úr pedig azt mondta, hogy ebben a ciklusban sikerült először európai uniós pályázati pénz szerezni a rendezvényhez. Ha jól emlékszem már az előző ciklusban is sikerült, sőt az Önök által szervezett konferenciára is sor került.

18 18 Terbe Zoltán polgármester Akkor még alapítványi rendezvény volt a konferencia. Mózer Gyula képviselő Támogatom az előterjesztésben szereplő összeget és még több pályázati lehetőség kihasználásával próbáljuk megoldani a feladatot. Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester Azok a városlakók, akik most nézik a televízió adását, kicsit elgondolkodnak, miről is beszél a képviselő-testület. Hiszen nem csak a Majsa Napokról és a Nyári Fesztiválról beszélgetünk. A koncepció felvezetésénél egy kicsit nagyobb hangsúlyt kellett volna fektetni annak tartalmának ismertetésére. Nagy fejlesztések indultak el a városban, ehhez a fedezetet az önkormányzat uniós források megnyerésével tudta elérni. Most egy olyan költségvetés van előttünk, ami azt mutatja, hogy az előző évhez képest rosszabb Kiskunmajsa város költségvetési helyzete. A jövő évi működésünkre felvehető hitelkeret összege 18 millió forinttal túl van lépve. A város működési életéről beszélünk, ezért nagyon fontos az, hogy ezt a 320 millió forintos keretet ne lépjük túl. A képviselőtársaimban azt a szándékot látom, hogy a 320 millió forintos keretösszeg felé kívánnak közelíteni. Az elmúlt évben több uniós forráshoz hozzájuthattunk, azon az úton indult el az önkormányzat, hogy azoktól a területektől, amelyek ilyen forráshoz jutottak, visszavonásra kerültek a helyi támogatások. A kulturális rendezvényekhez uniós forrást találtunk, ezt követendőnek találom. A város, hogy továbbra is biztosítsa a 3,7 millió forint, azon el kell gondolkodni. Tegyük oda a kivonható összeget olyan feladatokra, ahol hiány jelentkezik. Egyetértek azzal a javaslattal, hogy 3,7 millió forintos összeget csökkentsük és a közművelődés területén bizonyos mértékű átrendeződés történjen. Dósai Imre alpolgármester Egyértelműen le kell szögezni, hogy az uniós pályázattal többletfeladatot vállaltunk és a pályázatban megfogalmazott célokra használható fel. Igyekeztünk úgy tervezni a programokat, hogy segítséget nyújthasson a Majsa Napok költségéhez. Az uniós forrás kimondottan a Testvérvárosi konferencia megrendezésére szolgál. Fogl András képviselő Továbbra is fenntartom azon véleményemet, hogy egy aránytévesztéssel állunk szemben. A Testvérvárosi konferencia mégis ehhez a rendezvényhez kapcsolódik, akkor miért kell nekünk 1 millió forintot vendéglátásra fordítani ebből a forrásunkból is. A kulturális programot kellene ezen összeggel erősíteni. A testvérvárosaink is jelezték, hogy a kialakult helyzetre tekintettel kisebb létszámú küldöttséget tudnak csak fogadni, mi ezt miért nem tudjuk megtenni? Módosító javaslatom, hogy a 2 millió forint a rendezvény megtartására kerüljön biztosításra. Terbe Zoltán polgármester Egyetértek Fogl András képviselőtársammal, azért is szerepelt a koncepcióban 3,7 millió forintos összeg, címkézés nélkül. Elmondhatjuk, hogy külön költségvetése van a Testvérvárosi konferenciának, de a vendéglátásra tudunk jelentős összeget fordítani a rendezvényszervezésen felül. Ha a Pénzügyi Bizottság javaslatát nézzük, nem szerencsés a pénzek megcímkézése. Másik vita tárgya lehet, hogy a támogatás mértéke 3,7 millió vagy 2 millió forint legyen.

19 19 Faludi Tamás képviselő A rendelkezésünkre álló összegnek megfelelő programot kell szervezni. A Művelődési Központnak egy a lényeg, hogy időben megtudja mennyi pénz áll neki rendelkezésre. Nem támogatom Fogl András képviselő úr javaslatát. A Testvérvárosi konferenciára szánt összegből meg lehet oldani a vendéglátást, akkor csak 1 millió forintot adjunk a rendezvényre. Mivel a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat is hozzá szokott járulni a rendezvény megszervezéséhez és saját bevétel is várható. Mi történne, ha 2010-ben a Majsa Napokra adnánk be uniós pályázatot és ebbe vonnánk be a testvérvárosokat, mint külföldi partnereket. Javasolom, hogy 1 millió forint kerüljön biztosításra a rendezvényekre és ,- Ft a Falunapra. Terbe Zoltán polgármester Faludi képviselő úr némi tájékozatlanságról adott tanúbizonyságot, hiszen a Majsa Napok rendezvényére van nyertes uniós pályázatunk. Városi ünnepségre sem lehet Brüsszelhez pályázni, polgárok találkozójára lehetséges. Kérem Faludi Tamás képviselő urat, hogy pontosítsa a módosító javaslatát. Faludi Tamás képviselő Köszönet azért, hogy a vendéglátást meg lehet oldani uniós forrásból, ezért nem támogatom Fogl András képviselő elképzelését. Az én módosító indítványom, hogy 1 millió forint a programokra, ,- Ft pedig a Falunapra kerüljön biztosításra. Polgármester kéri a képviselőket, aki egyetért az elhangzott módosító javaslattal, kézfeltartással szavazzon. A képviselő-testület 7 igen szavazattal 4 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett nem fogadta el a módosító javaslatot. Fogl András képviselő Az én módosító javaslatom, hogy 2 millió forint kerüljön biztosításra a kulturális programra - és itt semmiféle étkezést nem lehet elszámolni plusz a ,- Ft a Falunapra. Polgármester kéri a képviselőket, aki egyetért az elhangzott módosító javaslattal, kézfeltartással szavazzon. A képviselő-testület 13 igen szavazattal ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a módosító javaslatot elfogadta. Terbe Zoltán polgármester A költségvetési koncepció határozati javaslatának 21) pontjára a Településfejlesztési Bizottság tett módosító javaslatot, mely a következő,,a külkapcsolatok támogatására ,- Ft-os EU Integrációs keret kerüljön elkülönítésre a évi eredeti költségvetésben..

20 20 Abonyi Henrik képviselő A bizottság úgy tartotta reálisnak, hogy az átlagban felhasznált összeget továbbra is tartalmazza a költségvetési koncepció, ezért tett javaslatot a ,- Ft-ra. Ami az elmúlt időszakban a testvérvárosi látogatások útiköltség fedezetére került felhasználásra, amikor a Polgármester úr ezt kérte tőlem. Terbe Zoltán polgármester Korábban én tettem arra javaslatot, hogy 1 millió forintos keret álljon rendelkezésre, nem testvérvárosi kapcsolatoknak neveztük, hanem külkapcsolatok támogatására. Kértem a Tanácsnok úrtól több alkalommal is, hogy más programokra is kapjunk támogatást, elég lassú volt a döntési mechanizmus, ezért kértem, hogy vegyük ki a költségvetésből. Abonyi Henrik képviselő Azokat a kéréseket, amiket Polgármester úr felém irányított, azokra elismerem, hogy lassabb volt a válaszadás, de egyetlen kivétellel minden esetben tudtam támogatni. Amikor nem támogattam a Polgármester úr kérését ez a güssingi utazás volt. Terbe Zoltán polgármester Kérem a képviselőket, aki egyetért a külkapcsolatok támogatására ,- Ft Integrációs keret kerüljön biztosítására, kézfeltartással jelezze. EU A képviselő-testület 12 igen szavazattal 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett a elfogadta a módosító javaslatot. Terbe Zoltán polgármester A költségvetési koncepció határozati javaslatának 22) pontjára a Településfejlesztési Bizottság tett javaslatot, mely szerint a,,testvérvárosi kapcsolatok ápolása jogcímen megtervezendő ,- Ft legyen kivéve a koncepcióból. Jövő évben lesz a testvérvárosi szerződés megkötésének 10. éve a Bad Schönborn testvérvárossal. Partnereink nagy figyelmet szentelnek ennek az évfordulónak és nagyszabású ünnepségre készülnek, közel 50 főt várnak Kiskunmajsáról, amihez az útiköltség kb ,- Ft. Nekünk is tenni kell azért, hogy a jövő évi Majsa Napok alkalmával, megfelelő súllyal tudjuk ünnepelni ezt a jeles dátumot. Dósai Imre alpolgármester Az autóbusz költsége nem ,- Ft-ba kerül, hanem kb ,- Ft-ba, a különbözetet az utazásban részt vevők fizetik. A koncepcióban azért szerepel, mivel ez egy tudott program, a testvérvárosból jelezték a meghívás szándékát. Terbe Zoltán polgármester A módosító javaslatot teszem fel szavazásra, kérem a képviselőket, aki egyetért a,,testvérvárosi kapcsolatok ápolása keret eltörlésével, kézfeltartással jelezze. A képviselő-testület 8 igen szavazattal 5 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett a módosító javaslatot elfogadta.

21 21 Terbe Zoltán polgármester A költségvetési koncepció határozati javaslatának 27) pontjára a Településfejlesztési Bizottság tett javaslatot, mely szerint kerüljön kivételre a koncepcióból. Az elmúlt évek során ciklusoktól független már többször felmerült az a kérés, hogy az egyéni körzeti képviselők, akik a körzet életkörülményeiért felelősek, önálló pénzügyi kerettel rendelkezzenek. Annak érdekében, hogy a saját választási körzetükben mit célszerű megvalósítani. A testülethez elé az elmúlt időszakban többször érkezett kérés egyéni körzeti képviselőktől, különböző fejlesztések megvalósítását szolgálták. Annak érdekében, hogy az egyéni körzeti képviselők gyorsabban, hatékonyabban tudják a feladatokat elvégezni, javasoltam, hogy az ő döntésükre bízhassuk a körzet fejlesztését ,- Ft erejéig. Nem a körzeti képviselő kapja meg a pénzt és költi el, hanem a körzet lakói kapják a támogatást. Biztos vagyok abban, minden körzeti képviselő átgondolja, mire kívánja felhasználni és azt is meg tudja szervezni, hogy ehhez a lakosság támogatást nyújtson. Az elköltésénél a szigorú pénzügyi szabályokat figyelembe kell venni. Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester Ez a kérdés már évben felmerült, akkor azt a választ kaptuk rá, hogy ilyen diszkriminatív pénzügyi keretet - bizonyos képviselők előnybe helyezése - nem lehet biztosítani. Gondolok arra, hogy nem lehet megkülönböztetni az egyéni és listás képviselőket. Nem értem a költségvetési koncepcióban szereplő összeg mértékét, mivel 18 fővel kellene számolni, nem pedig 10 fővel. Kérdezem Jegyző Asszony álláspontja miért változott év óta, milyen jogszabályi változások indokolják azt, hogy lehetőség legyen a listás és a körzeti képviselők különbségtételére? Terbe Zoltán polgármester Nem a körzeti képviselők kapják a pénzt, hanem a körzet lakói, ami a közterületen kerül felhasználásra. Ezek az összegek eddig is kiosztásra kerültek, a döntési mechanizmust meggyorsítaná az, ha a körzeti képviselőt felhatalmaznánk az ,- Ft-ról való rendelkezésre. Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester A véleményem továbbra is az, hogy különbséget teszünk a listás és az egyén körzet képviselői között ennek a keretnek a bevezetésével. Igaz én listás képviselő vagyok, de mivel kiskunmajsai lakos is vagyok és azok szavazatai alapján kerültem ide, úgy gondolom én is meg tudom találni a méltó helyét az ,- Ft-nak. Még egyszer megkérdezem a Jegyző Asszonyt, hogy a törvény mit tesz lehetővé? dr. Tóth Mária jegyző Úgy gondolom a képviselő-testületnek joga van arról dönteni, hogy az egyéni körzetek fejlesztésére milyen technikai módon fordít pénzeszközt. Körzetek fejlesztéséről szól, nem értem a felvetést, mivel ez egy technikai kérdés. Terbe Zoltán polgármester A testületnek jogában áll átruházni bizonyos hatásköröket bizottságára, a polgármesterre, alpolgármesterre vagy egyéni képviselőre.

22 22 dr. Tóth Mária jegyző A képviselőkre nem ruházható át feladat- hatáskör, de ha a képviselő-testület úgy dönt, hogy ezt a keretet elfogadja, de a kötelezettség vállalás és ellenjegyzés pénzügyi szabályai változatlanok lesznek. Faludi Tamás képviselő A évre tervezett működési forráshiány ,- Ft, de a törvény szerint csak 320 millió forint lehet. Miért kell a koncepcióban nagyobb összeget elfogadni, mint amennyi működési hitelt fel tud venni az önkormányzat? Kérdezem a Polgármester úrtól, hogyan kívánja a működési forráshiányt csökkenteni 320 millió forintra a költségvetés tárgyalására? Terbe Zoltán polgármester A költségvetési koncepció 29) pontja tartalmazza azokat az elképzeléseket, amivel a működési forráshiányt csökkenteni lehet. Faludi Tamás képviselő Kiskunmajsa város költségvetése Kiskunmajsa város lakóiról szól, ezért Polgármester úrnak megismétlem a kérdést konkrétan. A 29) pont arról szól, hogy a évi eredeti költségvetés elfogadásakor a tényleges tervszámok ismeretében az alábbi forráshiány csökkentési lehetőségek adódhatnak az önkormányzat számára: önként vállalt feladatok korlátozása, megszűntése. Kérdezem a Polgármester úrtól, hogy konkrétan mit fog javasolni az önként vállalt feladatok közül, melyiket korlátozzuk és melyiket csökkentsük? Terbe Zoltán polgármester Az előttünk lévő koncepció nem a végleges sarokszámokat tartalmazza, a 29) pontban az került megfogalmazásra, hogy a évi eredeti költségvetés elfogadásakor a tényleges tervszámok ismeretében vannak lehetőségek a kiadások csökkentésére. Újra csak azt tudom válaszolni, hogy a lehetőségek megvannak, a konkrétumokról a költségvetés tárgyalásakor kell dönteni. Farkas Mihály képviselő A költségvetési koncepció 29) pontjában szereplő alpontokkal maximálisan egyetértek. Egy ciklus végén nem kellene egy ilyen lépést megtenni ez is egy nem kötelező feladat - amennyiben nem történt meg 2007-ben a bevezetése, ezt már 2010-ben nem kellene megtenni. Az új képviselő-testület majd dönt róla. Terbe Zoltán polgármester A Képviselő úrral egyetértek abban, meg kell nézni az önként vállalt feladatokat. A költségvetési koncepcióban több tétel is szerepel, ami szintén önként vállalt feladat, most ezt az egy tételt vitatjuk. Újra azt tudom mondani, ha a testület úgy dönt, ezt a keretet biztosítja az egyéni képviselők számára, akkor nem biztos, hogy 5 millió forinttal fogjuk a költségvetést megterhelni. Hiszen ebben az évben is szavaztunk meg külön külön kiadásokat, egyes körzetek fejlesztésére. Ezek a költségek abban az esetben csökkenni fognak, mivel ebből a keretből kerülnek biztosításra.

23 23 Farkas Zoltán képviselő Az időpont lehet, hogy nem jó mivel a ciklus végén vagyunk én is voltam listás képviselő, bármikor megszavaztam volna, mivel mégis csak az önkormányzatiság elve mellett van az, hogy akiket körzetben választanak meg, azok jobban látják a feladatokat és jó, ha mozgásterük van. Több településen ez a rendszer működik és hallottam az is előfordul, hogy a körzet képviselői segítik egymás munkáját. A képviselők közül többen szerveztek már ilyen akciókat és a körzetlakók munkáját, adományát felhasználva épült és szépült a város. Fel lehet tenni a kérdést, most kell-e ezt, van-e rá pénzünk, de nem hiszem, hogy vitatható. Az elmúlt időszakban több testületi ülés volt, amikor nem kötelező feladatok ellátásáról döntött a képviselő-testület. Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester A listás és egyéni körzetek képviselőire azért hívtam fel a figyelmet, mivel egy kezdeményezés ez miatt megakadt. Érdekesnek találom, hogy két évvel később sikerült más forgatókönyvet találni. Vannak képviselők, akik az elmúlt 3 évben is megtalálták annak módját, hogy a körzeti képviselő munkáját tudják segíteni. Ha most fogadja el a képviselőtestület, akkor azzal szembesülni kell, hogy vannak olyan képviselők, akik most kezdenek el hajrázni és vannak azok, akik az elmúlt 3 évben próbálkoztak, dolgoztak, nem adták fel a küzdelmet. Többször kérték a képviselő-testület segítségét a körzetük támogatására. Ha tisztességesek akarunk lenni, akkor nem állítjuk ilyen kényszerpályára a következő képviselőtestületet. A gondolat jó, el kell rajta gondolkodni és év őszén térjen vissza rá az a testület, aki itt fog ülni a helyünkön. Fogl András képviselő Képviselő csak egy van, így diszkriminálni véleményem szerint nem lehet. Az előterjesztőnek joga van megfogalmazni olyan költségvetést érintő új kiadásokat is a koncepció tárgyalásakor, amit az előzőekben nem tartalmazott a költségvetés. Ebből a szempontból ellentmondásosnak tartom a 29)-es pontban felvetett gondolatot, hogy a jövő évi költségvetés összeállításakor a hiány csökkentése érdekében az önként vállalt feladatokat korlátozzuk vagy szűntessük meg, amikor az előterjesztő javasol újabb nem kötelező feladatok beépítését ebbe a költségvetésbe. A javaslatot nem támogatom, majd a 2010-ben felálló új önkormányzat eldönti, hogy ezzel a kérdéssel akar-e foglalkozni. Attól, hogy a képviselők rendelkeznek önálló kerettel, nem vagyok abban biztos, hogy ezek a képviselők nem fognak újabb és újabb kérelmekkel jönni a képviselő-testület felé. Engedjenek meg nekem egy megjegyzést, aki eddig nem dolgozott a körzetében azt gondolja, hogy talán ,- Ft-tal tud szavazatokat vásárolni, annak azt üzenem, hogy téved. A választópolgárok fele el sem megy szavazni és nem ismerik a körzeti képviselőjüket. Dósai Imre alpolgármester A város rendelkezett olyan költségvetéssel, amely sokkal bizonytalanabb alapokon állt, mint a koncepció jelenlegi formája. A sarokszámokat a költségvetésnek kell tartalmaznia. Az előterjesztés azt tartalmazza, hogy a képviselői körzetek kapnák a fejlesztési forrást és nincs szó arról, hogy bármelyik képviselő. Nem hiszem, hogy van olyan képviselő, aki nem hallotta már, hogy az önkormányzat csak a belvárost fejleszti és a szélső utcákra nem helyez elég hangsúlyt.

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 26-án /szerda/ 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án (szerda) 16 00 órai kezdettel, a Konecsni

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/I/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19. napján (szerda) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 21/I/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán) du. 14 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 17/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én (csütörtök) 14 00 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8. napján (hétfő) 14,30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 8-án 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-27/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Nyári gyermekétkeztetés biztosítás - A 020/5 hrsz-ú ingatlanon kiépített

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Faludi Tamás polgármester ismerteti a naprendi pontokat. Kéri a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket a napirenddel kapcsolatban.

J e g y zőkönyv. Faludi Tamás polgármester ismerteti a naprendi pontokat. Kéri a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket a napirenddel kapcsolatban. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2006. J e g y zőkönyv Készült a Kiskunmajsa Város Képviselő-testületének 2006. február 1-jén 15,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v majsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült majsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19-én (csütörtök) 15 órai kezdettel Konecsni György

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről Határozatok száma: 10-13. Rendelet száma: 6-8. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4. napján 17 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 8-án megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/I/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 22-én szerdán 15 00 órai kezdettel a

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v F E R T Ő H O M O K K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9492 FERTŐHOMOK, AKÁC U. 44., TEL.: 99/540-054 FAX: 99/540-055 INTERNET: www.fertohomok.hu E-MAIL: fertohomok@fertohomok.hu Szám: 2-12/2012. J

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV 6. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. február 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 08.00 órakor megrendezett nyílt testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 08.00 órakor megrendezett nyílt testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Jelen vannak: Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 08.00 órakor megrendezett nyílt testületi üléséről. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 15:00 órakor kezdődött ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 15:00 órakor kezdődött ülésén. 1 Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 6/2014. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 15:00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 17. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: A 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: a részéről: Szvitankó Tamás, a bizottság elnöke Tarnavölgyi László Lendák Lajos Zoltán

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 20-án 13.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó termében közösen megtartott

Részletesebben

J EGYZŐKÖNY V készült a Képviselő-testület 2008. január 24. napján megtartott rendkívüli üléséről

J EGYZŐKÖNY V készült a Képviselő-testület 2008. január 24. napján megtartott rendkívüli üléséről J EGYZŐKÖNY V készült a Képviselő-testület 2008. január 24. napján megtartott rendkívüli üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Enying, Kossuth u. 26. Jelen vannak: Tóth Dezső polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 9/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. március 27. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Vince polgármester kiveszi az esküt Renk Csaba külsős bizottsági tagtól, aki az eskütételről aláírta az esküokmányt.

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Vince polgármester kiveszi az esküt Renk Csaba külsős bizottsági tagtól, aki az eskütételről aláírta az esküokmányt. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. november 6. napján, csütörtökön az Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (9224 Rajka, Szabadság tér 1.) 19:00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésről. Jelen vannak: a mellékelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának 2011. január 21-i ülésén a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében Jelen vannak: Tárgy:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Szám: 18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Katona Imre polgármester Gróf Zoltán

Részletesebben

19/2011. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 131-134/2011. (VII.27.sz. Kth.) 12-14/2011. (VII.28.) sz. rendelet

19/2011. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 131-134/2011. (VII.27.sz. Kth.) 12-14/2011. (VII.28.) sz. rendelet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 5535-2/2011. 19/2011. számú 2011. július 27-ei rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 131-134/2011. (VII.27.sz.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-527-1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2010. február 11. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. október 29-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. október 29-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 29-én megtartott üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 23-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 23-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 23-án megtartott üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendkívüli nyílt üléséről Az ülés helye: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. Az ülés időpontja: 2015. november 19. 8 30 Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján (szerda) 16:00 órai kezdettel a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs, Rákóczi u. 2. 1-1/2011. Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 27-én megtartott üléséről felvett J E G Y Z Ő

Részletesebben

2012. november 15. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült. Az ülésen hozott határozatok:

2012. november 15. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült. Az ülésen hozott határozatok: Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 15. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok: 221/2012. (XI.15.) határozattól

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 17/2010. J e g y z ő k ö n y v

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 17/2010. J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én szerdán 14 00 órai kezdettel a Konecsni

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. november 24-én tartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. november 24-én tartott ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. november 24-én tartott ülésén. Jelen vannak: a részéről: Egyed Attila levezető elnök Hutkainé

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. április 17-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről A testületi ülésen a mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 1-14/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2009. november 24-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. március 11. napján 9.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. március 11. napján 9.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. március 11. napján 9.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Város Polgármesteri Hivatala Jelen vannak: Nyikos László

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 109/2011. (XI.29.) kt. határozat: A 2011. november 29-ei ülés napirendjének elfogadása 110/2011. (XI.29.)

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-3/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2011. március 22. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 16/2011. (III.22.) Z1 17/2011.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből. Ikt.szám: 117/18/2010. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-21/2012/JT. 327-328/2012. sz. határozat 334-369/2012. sz. határozat 33-38 rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vázsnok Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 22. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Sásd, Városháza tanácskozóterme Jelen vannak:

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Csiszár Miklós

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Csiszár Miklós Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága JEGYZŐKÖNYV Készült Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2011. november

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. augusztus 8-án (csütörtök) 14.04 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. augusztus 8-án (csütörtök) 14.04 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-141/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. augusztus 8-án (csütörtök) 14.04 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 240-8/2014/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 16:00 órakor megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16. (szerda) 16 00 órai kezdettel a Konecsni

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: és Képviselő-testületének 2013. október 08 (kedd) 15:00 órai kezdettel megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Verőce Község Polgármesteri Hivatal Tanácsterme (2621

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi módosított napirendet fogadta el:

Jegyzőkönyv. A bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi módosított napirendet fogadta el: Jegyzőkönyv amely készült 2013. szeptember 19. napján 17 óra 30 perckor, Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának a Községháza hivatalos helyiségében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/I/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 27. (szerda) 14 00 órai kezdettel a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. június 29-én 17. 30 órakor a mérgesi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 15 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2013. január 29-én 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. február 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének 2009. január 23-án de. 8 45 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének 2009. január 23-án de. 8 45 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének 2009. január 23-án de. 8 45 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív alapján képviselı-testületi

Részletesebben

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok:

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: 1/2013. (I. 25.) önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. szeptember 14. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-15/2013/JT. 148-151/2013. sz. határozat 159-174/2013. sz. határozat 19-21/2013. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat

Részletesebben

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. szeptember 26. napján 16.00 órakor megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Polgármesteri Hivatal Polgárdi, Batthyány u. 132. Jelen

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 20 816/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 24/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László, Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 14-én de. 09 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Kesztölc község Képviselő-testületének ülésén 2010. március 31-én. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme

Készült: Kesztölc község Képviselő-testületének ülésén 2010. március 31-én. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme J e g y z ő k ö n y v Készült: ülésén 2010. március 31-én. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: Kochnyák Sándor, Mészáros János, Nagy Péter, Srutek Gabriella, Szivek Péter, Tordáné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal, VI. emeleti nagyterme

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal, VI. emeleti nagyterme Ügyszám: 1/9-28/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. augusztus 8-án 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. január 28-án 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10/2000. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2000. szeptember 4- én /hétfő/ du. 16 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Énekesné Dr. Kótka Andrea jogtanácsos PH. Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője

Jegyzőkönyv. Énekesné Dr. Kótka Andrea jogtanácsos PH. Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Boda István, Csutor

Részletesebben

1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet

1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a mai ülés napirendi pontját.

JEGYZŐKÖNYV. A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a mai ülés napirendi pontját. JEGYZŐKÖNYV Készült: Gyula város Polgármesteri Hivatal ovális termében (5700.Gyula, Petőfi tér 3.) 2009. május 29- én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny. Psz/59/24/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott rendes, nyilvános üléséről 99/2014. (XII.18.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. február 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Kiskunok Vidékéért Egyesület projektiroda munkaszervezet-vezető Valentovics Beáta

Kiskunok Vidékéért Egyesület projektiroda munkaszervezet-vezető Valentovics Beáta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2014. február 26-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28-11/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 26-án (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-jén megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Ráckevei Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-18 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 14/2011. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendkívüli nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-5/2012/JT. 36-48/2012. sz. határozat 4-7/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. október 21-én Nagyszentjánoson az Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 16.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással

Részletesebben

4./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása

4./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása 1/2013.(I.31.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január hó 31. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének Határozatok: Iktatószám: 1634/5/2015 Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 28/2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő 29 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 184-15/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: polgármester Raff János alpolgármester

Részletesebben