JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny."

Átírás

1 Psz/59/24/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 18-án megtartott rendes, nyilvános üléséről 99/2014. (XII.18.) sz. Képviselőtestületi Határozat 100/2014. (XII.18.) sz. Képviselőtestületi Határozat 101/2014. (XII.18.) sz. Képviselőtestületi Határozat 102/2014. (XII.18.) sz. Képviselőtestületi Határozat 103/2014. (XII.18.) sz. Képviselőtestületi Határozat 104/2014. (XII.18.) sz. Képviselőtestületi Határozat 105/2014. (XII.18.) sz. Képviselőtestületi Határozat 106/2014. (XII.18.) sz. Képviselőtestületi Határozat 107/2014. (XII.18.) sz. Képviselőtestületi Határozat 108/2014. (XII.18.) sz. Képviselőtestületi Határozat 13/2014.(XII.19.) Önkormányzati rendelet

2 Készült a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 18-án, 17,40 órakor megtartott rendes nyilvános üléséről. Helye: Községi Önkormányzat tanácskozóterme Pusztaszentlászló Jelen vannak: Varga János polgármester, Éderné Koller Mária alpolgármester, Bedő Ferenc önkormányzati képviselő, Koltai Ferenc önkormányzati képviselő. Tanácskozási joggal meghívottak: Dr. Kovács Antalné aljegyző. A tanácskozási joggal meghívottak az ülésen megjelentek. Varga János polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Az ülést megnyitja, melyről megállapítja, hogy határozatképes, mivel az ülésen az 5 fős képviselőtestületből 4 fő jelen van. Kaj István önkormányzati képviselő jelezte, hogy később érkezik. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Novák Adél ügyintéző vezeti. Ismerteti az ülés meghívóban szereplő napirendjét. Megkérdezi, hogy van-e a képviselőknek más napirendi javaslata. Mivel javaslat nem érkezett, Varga János polgármester kérte az általa javasolt napirend elfogadását. 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt fontosabb intézkedésekről és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés elfogadása, illetve a közszolgáltatásról rendeletalkotás., Dr. Kovács Antalné aljegyző 3. Beszámoló az adóztatásról. 4. Rendelet-tervezet a magánszemélyek kommunális adójának csökkentéséről. 5. Beszámoló Pusztaszentlászló község környezeti állapotáról. 6. Beszámoló az önkormányzati társulások tevékenységéről. 7. Közép-Zalai Belsőellenőrzési Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. 8. Közvilágításra kötött megállapodás módosítása. 2

3 9. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 1. számú melléklete módosításának megtárgyalása. 10. Egyebek Zárt ülés: 10.1 Megbízás önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok takarítási munkálataira, kézbesítési és könyvtárosi teendők ellátására. Előadó: Éderné Koller Mária alpolgármester A polgármester által ismertetett napirend tárgyalását a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 1. napirend Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt fontosabb intézkedésekről és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. Varga János polgármester: Elmondta, hogy az elmúlt ülés óta egy fő részére lett megállapítva 3 ezer Ft összegű önkormányzati segély; kórházi kezelési költségekhez való hozzájárulásként. Téli közfoglalkoztatás keretein belül 3 fő munkaszerződésének meghosszabbítására kaptunk lehetőséget február 28. napjáig. A rendőrségről szóló törvény alapján a rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. Megkerestük ezügyben a Zalaegerszegi Rendőrkapitányságot, akiktől azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a 2014-es évre vonatkozóan erre csak a későbbiekben kerülhet sor. Gerencsér Szabolcs, a Gallo Trade Kft. ügyvezetője bejelentést tett a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra a Pusztaszentlászlón található állattartó telepét érintő rendszeres víz és sárelöntés miatt. Az ügy kivizsgálása érdekében december 17-én helyszíni szemle megtartására került sor, melyre a polgármestert is meghívták. Kijöttek az érintett hatóságok képviselői: Vízügyi Igazgatóságtól, Közút Kht.-től, Talajvédelmi Igazgatóságtól. A probléma megoldása összetett; rengeteg munka lesz a Közút Kht. és az önkormányzat számára is. Az átereszek megfelelő állapotáról való gondoskodás az önkormányzat feladata. Van olyan rész a szeméttelep felé vezető út -, ahol nincs is áteresz. Ha ott a Közút Kht. munkatársai kiárkolnak, nehéz lesz a közlekedés. Azoknak a gazdálkodóknak a bevonásával kell megoldani a helyzetet, akiknek ott van területe. Továbbá a Válicka utcai bejárónál egy 300-as acélcső van betéve áteresznek, ami a kis átmérője miatt mindig eltelik. A vis maior pályázat benyújtása során a ZMKH munkatársa arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy ez nem fér bele a pályázatba. Jó lenne, ha utólag még bele lehetne foglalni, mivel ennek a rendbetétele kb. 500 ezer forintos kiadást jelent az önkormányzatnak. A falumegújítási programban (mely a játszótér kialakítását, padok elhelyezését a horgásztanyánál, művelődési ház felújítását foglalta magában) megvolt az ellenőrzés; az utolsó kifizetési kérelem ,- Ft-ot tartalmazott, melyet már át is utaltak az önkormányzat számlájára. Ez a projekt így lezárult. 3

4 A napirendhez észrevétel, vélemény nem hangzott el. A képviselő-testület a polgármester tájékoztatóját határozat hozatala nélkül elfogadta. 2. napirend Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés elfogadása, illetve a közszolgáltatásról rendeletalkotás., Dr. Kovács Antalné aljegyző Varga János polgármester elmondta, hogy az utolsó képviselő-testületi ülés óta Mentes László gellénházi vállalkozó is küldött árajánlatot, illetve szerződéstervezetet a szolgáltatásra vonatkozóan. Annak ellenére, hogy a gellénházi árajánlat kedvezőbb, a képviselő-testületnek mégis a Zalavíz árajánlatát javasolja elfogadásra, mivel az általuk megküldött anyag jobban elő van készítve. Véleménye szerint szennyvíz-szippantást a településen nem fognak igénybe venni a lakosok; így a szerződés megkötése nem ró különösebb terhet az önkormányzatra. Elmondta továbbá, hogy 19 olyan lakóház van a településen, akik nem kötöttek rá a szennyvízhálózatra, közülük 11-en fizetnek talajterhelési díjat. Célszerű lenne őket is meggyőzni arról, hogy kössenek rá a csatornahálózatra. Azt kellene átgondolni, hogy érdemes-e 10 éves időszakra megkötni a szerződést. Hozzászólások: Koltai Ferenc önkormányzati képviselő: mivel 5 éves választási ciklus van, logikus lenne 5 évre megkötni a szerződést. Bedő Ferenc önkormányzati képviselő: esetleg bele lehetne foglalni egy olyan kitételt a szerződésbe, hogyha már nem lenne indokolt, akkor visszamondanánk? Varga János polgármester: akár egy éves időszakra is meg lehet kötni a szerződést. Varga János polgármester szavazásra teszi fel a kérdést, mely szerint aki egyetért azzal, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződést az Észak-Zalai Víz-és Csatornamű Zrt.-vel egy éves időtartamra, december 18. napjától december 17. napjáig kösse meg az önkormányzat, kézfeltartással szavazzon. A napirendhez több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az írásos előterjesztést elfogadta és a következő határozatot hozta (4 igen szavazattal, ellenszavazat és 99/2014. (XII.18.) sz. Képviselő-testületi Határozat Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződést az előterjesztésnek megfelelő tartalommal egy éves időtartamra, december 18. napjától december 17. napjáig köti meg az önkormányzat. 4

5 A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az Észak- Zalai Csatornamű Zrt.-t értesítse és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására! Határidő: december 31. Felelős: Varga János polgármester Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) alkotta meg rendeletét: 13/2014. (XII. 19.) Önkormányzati rendelet Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására vonatkozó - jegyzőkönyvhöz mellékelt rendeletét megalkotja. A képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel - gondoskodjon. Határidő: december 31. Felelős: Dr. Kovács Antalné aljegyző 3. napirend Beszámoló az adóztatásról. (Kaj István önkormányzati képviselő 18,00 órakor megérkezett a testületi ülésre.) Varga János polgármester ismerteti az adóztatásról szóló beszámolót. Elmondja, hogy a magánszemélyek kommunális adója a évben emelkedett 13 ezer forintra, mivel a lakosság által befizetett kommunális adó sokszor még a szemétszállítás költségeit sem fedezte. Mivel azóta ebben változás történt, a lakosság közvetlenül a szolgáltatónak fizet a szemétszállításért, javasolná a képviselő-testületnek ezen adónem csökkentését. Elmondja továbbá, hogy a kintlévőségek behajtására kell törekedni: felszólításokkal, gépjárműadó esetén akár forgalomból történő kivonatással, végrehajtás foganatosításával. Vilde Árpádné adóügyintéző elmondja, hogy a kimutatott követelésből kb. 2,5-2,7 millió forint hátralék hajtható be; mivel több olyan cégnek is van hátraléka az önkormányzat felé, ami felszámolás alatt áll, az a tartozás behajthatatlanság miatt törlésre fog kerülni, ha lezárul az eljárás. A napirendhez több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az írásos előterjesztést elfogadta és a következő határozatot hozta (5 igen szavazattal, ellenszavazat és 5

6 100/2014. (XII. 18.) sz. Képviselő-testületi Határozat Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az adóztatásról szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 4. napirend Rendelet-tervezet a magánszemélyek kommunális adójának csökkentéséről. Varga János polgármester: az adócsökkentés éves szinten ,- forint kiesést jelentene az önkormányzatnak. Jelenleg az önkormányzat évente 1 millió forinttal járul hozzá a szemétszállítás költségeihez. Véleménye szerint ez az összeg ÖNHIKI keretein belül elszámolható lesz a jövőben. Hozzászólások: Kaj István önkormányzati képviselő: nem láttunk még költségvetési főszámokat. Bedő Ferenc önkormányzati képviselő: milyen számítások támasztják alá, hogy megengedhetjük magunknak az adócsökkentést? Kell ez a pénz, olyan hosszú távú programok elindításához, amelyek a munkahelyteremtést, idegenforgalom elindítását segítik. Jövő év első felében el kellene készíttetni egy idegenforgalmi koncepciót hozzáértő szakemberek közreműködésével. Erre a koncepcióra lehetne ráfűzni a pályázatokat. A koncepció elkészítésére, pályázati önerőre kellene ez a pénz. Nem biztos, hogy hosszú távon jót teszünk a faluval azzal, hogy mindenki kap egy gombóc fagyit. Azért kétkedek a költségvetéssel kapcsolatban is, mert egyszer azt mondjuk, hogy sok pénzünk van, egyszer azt, hogy nincsen pénzünk. Jövőre meg kapkodunk a fejünkhöz, hogy milyen adót lehetne bevezetni. Én mindenképpen várnék ezzel a költségvetés tárgyalásáig. Kaj Istán önkormányzati képviselő: ha most esetleg csökkentésre kerül sor, később sokkal nehezebb lenne emelni, mert azt meg fél évvel korábban be kell jelenteni. Amikor látjuk a költségvetést, akkor beszéljünk róla, mert ezt nem látom alátámasztottnak. Koltai Ferenc önkormányzati képviselő: sokkal nehezebb lenne később egy adóemelést vagy új adófajta bevezetését elfogadtatni az emberekkel. Varga János polgármester: meg lehetne még olyanokat is adóztatni, akik kiadják a földjüket bérbe vagy pl. a szálláshelyeket. Bedő Ferenc önkormányzati képviselő: még el sem indult az idegenforgalom, már adót akarunk kivetni rá? Varga János polgármester: Miért nem indult el? Sok pénz kell hozzá; ki kell alakítani az épületeket, szobákat, fürdőszobákat. Sok olyan embernek van megfelelő épülete, de nem foglalkoznak vele. 6

7 Bedő Ferenc önkormányzati képviselő: sok esetben akár a polgármester vagy a képviselő elmondhatja a meglátását az embereknek, de nem hisznek neki, mert falubeli, de ha idehozol egy táskás embert, neki lehet, hogy hisznek. Kaj István önkormányzati képviselő: Mi nem vetjük el a kommunális adó csökkentésének lehetőségét, csak nézzük meg, milyen mértékben támasztja alá a költségvetés. Előfordulhat egy olyan helyzet, hogy elszalasztanánk pályázati lehetőséget az önerő hiánya miatt. Bedő Ferenc önkormányzati képviselő: Mindenki kapna egy gombóc fagyit, örülnének és sorba állnának érte az emberek; de hosszú távon nem biztos, hogy ez lenne a hasznos. Továbbra is azt vallom és amellett fogok kardoskodni, hogy hosszú távon kell gondolkodni, ami majd magával hozza azt, hogy elindulnak a vállalkozások, mernek az emberek foglalkozni valamivel. Koltai Ferenc önkormányzati képviselő: visszamenőlegesen lehet csökkenteni az adót? Dr. Kovács Antalné aljegyző: visszamenőleges hatállyal nem, csak a rendelet kihirdetését követő naptól. Varga János polgármester szavazásra teszi fel a kérdést, mely szerint aki egyetért azzal, hogy a magánszemélyek kommunális adójának csökkentéséről a évi költségvetés ismeretében tárgyaljon a képviselő-testület, kézfeltartással szavazzon. A napirendhez több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő határozatot hozta (4 igen, 1 nem szavazattal): 101/2014. (XII. 18.) sz. Képviselő-testületi Határozat Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a magánszemélyek kommunális adójának csökkentéséről a évi költségvetés ismeretében fog tárgyalni. 5. napirend Beszámoló Pusztaszentlászló község környezeti állapotáról. Varga János polgármester: A képviselő-testületnek figyelmet kell fordítani a község környezeti állapotára; mely magában foglalja a talajvédelmet, víz, levegő állapotát, hulladékgazdálkodást. Településünkön a hulladékszállítás megoldott, szennyvízcsatorna is be van vezetve, arra kell ösztönözni a lakosságot, hogy kössenek rá. Ivóvíz megfelelő, különösebb gond nincsen. A napirendhez több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 7

8 Varga János polgármester javasolja a képviselő-testületnek a község környezeti állapotáról szóló beszámoló elfogadását. Szavazásra tette fel javaslatát. Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az írásos előterjesztést elfogadta és a következő határozatot hozta (5 igen szavazattal, ellenszavazat és 102/2014. (XII. 18.) sz. Képviselő-testületi Határozat Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszentlászló község környezeti állapotáról szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 6. napirend Beszámoló az önkormányzati társulások tevékenységéről. Varga János polgármester beszámol az önkormányzati társulások munkájáról: Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztésére A Társulás létrehozásának a célja volt Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és kezelési feladatainak hatékonyabb megoldása, a közszolgáltatás színvonalának javítása. Ma már a beruházás befejeződött, így a cél megvalósulásával a társulás munkaszervezete is megszűnt. A társulás az uniós fenntartási kötelezettség lejártáig viszont fennmarad. ZALAISPA Társulás Pusztaszentlászló községben a kommunális és szelektív hulladékszállítást január 1. napjától a ZALAISPA végzi. Közép-Zalai Belsőellenőrzési Társulás A Társulás ez évben is, az elmúlt évekhez hasonlóan látta el a társult önkormányzatok és intézményei belső ellenőrzését. Jelentős változás lesz 2015 februárjában, hogy a Társulásban foglalkoztatott belső ellenőr nyugdíjba megy, így biztosítani kell a munkakör betöltését. Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Az elmúlt két évben már semmilyen feladatot nem kaptak. A folyamatban lévő projekteket kifuttatták. Munkaszervezetét a Megyei Jogú Város biztosította; hozzájárulást nem fizettünk. Henics Attila projekt menedzser munkaviszonya is megszűnt. Tófeji Szociális Intézményfenntartó Társulás A Társulás az önkormányzatok szociális alapfeladatait és egyéb közfeladatok ellátását végzi gyermekjóléti és családsegítő szolgálat, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés. A működés egész évben zavartalan volt. 8

9 Hozzászólások: Kaj István önkormányzati képviselő: részt vettem a társulási tanács ülésén, ami érdekes volt. Több esetben is felszólították az éppen felszólaló polgármestert, hogy vagy arról beszéljen, amire felszólalásra jelentkezett vagy üljön le. Dr. Kovács Antalné aljegyző: Felmerült a lehetősége annak, hogy a korábbi belső ellenőr vállalkozóként lássa el a feladatot a továbbiakban. Ehhez a társulási megállapodás módosítására lenne szükség. Február 20. körül fog eldőlni, hogy megoldható-e így. Koltai Ferenc önkormányzati képviselő: a polgármesterek, képviselők meg vannak, voltak elégedve a belső ellenőr munkájával. Ez a foglalkoztatási mód kedvezőbb lenne mindenkinek. Kevesebbet kellene fizetni, nem havi fix összeget, hanem csak akkor, ha tényleges munkavégzés van. Dr. Kovács Antalné aljegyző: A Söjtöri Önkormányzatról is levenné ez a terhet; nem kellene a társulás pénzügyeivel foglalkozni. Varga János polgármester javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzati társulások tevékenységéről szóló beszámoló elfogadását. Szavazásra tette fel javaslatát. Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az írásos előterjesztést elfogadta és a következő határozatot hozta (5 igen szavazattal, ellenszavazat és 103/2014. (XII. 18.) sz. Képviselő-testületi Határozat Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati társulások tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 7. napirend Közép-Zalai Belsőellenőrzési Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. Dr. Kovács Antalné aljegyző: A november 13-i társulási tanács ülésén döntöttek arról, hogy a megállapodást két ponton módosítják. A választások alkalmával sok helyen új polgármestert választottak; a polgármesterek nevének társulási megállapodásban való rögzítése, a változások átvezetése az egyik módosítás. A másik módosítás a lakosságlétszám változások átvezetése, melyet a társulási megállapodás egyik melléklete tartalmaz. A társulási tanács módosítási határozata csak akkor léphet életbe, ha valamennyi település önkormányzata elfogadja azt. Varga János polgármester javasolja a képviselő-testületnek a Közép-Zalai Belsőellenőrzési Társulás Társulási Megállapodása módosításának elfogadását. Szavazásra tette fel javaslatát. 9

10 Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az írásos előterjesztést elfogadta és a következő határozatot hozta (5 igen szavazattal, ellenszavazat és 104/2014. (XII.18.) sz. Képviselő-testületi határozat Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a belső ellenőrzési feladat ellátására, köztisztviselő közös foglalkoztatásával május 19-én létrejött Közép-Zalai Belsőellenőrzési Társulás Közép-Zalai Belsőellenőrzési Társulás Társulási Tanácsa által november 13. napján módosított és elfogadott - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt jegyzőkönyvhöz mellékelt - társulási megállapodást elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza Varga János polgármestert a társulási megállapodás aláírására. Határidő: december 20. Felelős: Varga János polgármester 8. napirend Közvilágításra kötött megállapodás módosítása. Varga János polgármester: elmondja, hogy a KÖZVIL Zrt. minden évben megpályáztatja a díjat; a Transenergo Kft. ajánlata volt a legkedvezőbb. A közvilágítási energia díja: 14,70 Ft/kWh, ehhez jön még a rendszerhasználati díj, az ÁFA. A szerződés január 1-jétől december 31-ig szól. Főbb pontjai nem változnak, mindig csak a pénzösszeg módosul. Hozzászólások: Koltai Ferenc önkormányzati képviselő: Már a tavalyi közmeghallgatáson is téma volt a közvilágítás fejlesztése, mivel az önkormányzatnak kötelező feladata a közvilágítás biztosítása. A kertészkerttől a horgásztanyáig nincs kiépítve a közvilágítás. Jó lenne, ha előre tudnánk lépni ezügyben. Tájékozódtam; 36 ezer forinttól 57 ezer forintig terjedő árban van egy-egy oszlop; ezek kb. 2-2,5 méteres oszlopok, szerintem elegendőek lennének. Varga János polgármester: A kertészkerttől a horgásztanyáig külterületi rész, ahol nem kötelező a közvilágítás biztosítása. Kértünk rá árajánlatot; 6 millió forint fedezet kellene rá, plusz még a földmunka elvégzése. A fürdő éves szinten 2,5 hónapig van nyitva. Amivel érdemes lenne foglalkozni, az az ellenállások cseréje 12 év alatt, az abból származó jelentős megtakarításból lehetne valamit kezdeni. Az önkormányzati épületek világításával kapcsolatban kértem árajánlatot az MVM Zrt.-től. Kedvezőbb, mint az E.ON-é. Utána kell néznünk, hogy van-e hűségidő, egyáltalán fel lehetne-e mondani a szerződést. 10

11 Varga János polgármester javasolja a képviselő-testületnek a közvilágításra kötött megállapodás módosításának elfogadását. Szavazásra tette fel javaslatát. Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az írásos előterjesztést elfogadta és a következő határozatot hozta (5 igen szavazattal, ellenszavazat és 105/2014. (XII. 18.) sz. Képviselő-testületi Határozat Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közvilágításra kötött megállapodás módosítását az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás aláírására. Felelős: Varga János polgármester Határidő: január napirend Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 1. számú melléklete módosításának megtárgyalása. Varga János polgármester: ismerteti a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 1. számú mellékletére vonatkozó módosítást; javasolja a képviselő-testületnek a módosítás elfogadását. Szavazásra tette fel javaslatát. Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az írásos előterjesztést elfogadta és a következő határozatot hozta (5 igen szavazattal, ellenszavazat és 106/2014. (XII. 18.) sz. Képviselő-testületi Határozat Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 1. számú mellékletének módosítását elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás aláírására. Felelős: Varga János polgármester Határidő: azonnal 10. Egyebek Varga János polgármester: van az önkormányzatnak egy közalapítványa, a Jandó Niki az elnöke. Már évek óta nem működik. Össze kellene hívni a közgyűlést és kezdeményezni a megszűnését. A megküldött bankszámlakivonaton látszik, hogy minden hónapban vonják a kezelési költséget. Nikinek kellene írni egy levelet; ezzel valamit kell kezdeni. Elmondja továbbá, hogy egy földmérőtől már kért árajánlatot. Két helyrajzi szám esetén 95 ezer forintról adtak árajánlatot. 11

12 Kaj István önkormányzati képviselő: én is érdeklődtem már korábban; akkor nem volt megfelelő az időpont az ismerősömnek. Akkor megkérem újra az árajánlatot. Varga János polgármester: a tiszteletdíjak ki lesznek fizetve Karácsonyig. A közmeghallgatást december 29-re tervezzük, 17,30 órára. Aznap kellene dönteni szociális tűzifa ügyben is Nyárfa értékesítése Varga János polgármester elmondja, hogy dönteni kellene azügyben, hogy az önkormányzat mennyiért értékesítse a saját tulajdonú nyárfát. Eddig a jobb minőségű, vastagabb akácfát ,- Ft + ÁFA/m3 áron, a vegyes tűzifát ,- Ft + ÁFA/m3 áron értékesítették. Utána járt; nyárfa esetén a 8.500,- Ft-os ár lenne a reális. Varga János polgármester szavazásra teszi fel a kérdést, mely szerint aki egyetért azzal, hogy az önkormányzati tulajdonú nyárfát tűzifának 8.500,- Ft + ÁFA/m3 áron értékesítse az önkormányzat, kézfeltartással szavazzon. Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő határozatot hozta (5 igen szavazattal, ellenszavazat és 107/2014. (XII. 18.) sz. Képviselő-testületi Határozat Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a saját tulajdonú nyárfa tűzifát 8.500,- Ft + ÁFA/m3 áron értékesíti. Felelős: Varga János polgármester Kaj István önkormányzati képviselő kérése, hogy legközelebb legyen kirészletezve az egyebek napirendi pont. Varga János polgármester: elmondja, hogy útkártalanítási díj ügyében megkereste a Béres Sándorné. Félreértés történt, mert ebben a dologban még nem született döntés. Kaj István önkormányzati képviselő: még nem került sor a fórumra ezügyben. Tisztában kell lennie az embereknek azzal, hogy mi nem akarunk azokból hasznot húzni, akik arra szállítják a saját fájukat azzal a céllal, hogy azzal fűtsenek. Viszont akik profitszerzési céllal szállítják a fát, azoktól kellene pénzt szedni, hogy az út megfelelő minőségét fent lehessen tartani Magyar Vöröskereszt Alapszervezetének támogatása. Varga János polgármester elmondja, hogy a Magyar Vöröskereszt Pusztaszentlászlói Alapszervezete kérelmet nyújtott be korábban, hogy a képviselő-testület járuljon hozzá a december 6-án megtartott közgyűlés költségeihez. A közgyűlés megrendezéséhez előzetes egyeztetést követően a képviselő-testület tagjai ,- Ft összegű támogatásról döntöttek. 12

13

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014. Psz/59/23/2014. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 19-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 92/2014. (XI.19.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 18. napján 8 óra 30 perckor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Ügyiratszám: 22-27/2010. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Helye: Polgármesteri Hivatal Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-14/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. január 28-án 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/51/7/2015.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 39/2015. (V.27.) sz. Képviselőtestületi Határozat 40/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V Önkormányzati Képviselő-testület 8551 Nagygyimót Rákóczi u.2. Szám: 326-5/2015 J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. augusztus 4-én 18:30 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vázsnok Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 22. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Sásd, Városháza tanácskozóterme Jelen vannak:

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 13-án megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

16/2011. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve

16/2011. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve 16/2011. 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült 2011. november 17-én 17.00 órakor, az Önkormányzat Hivatalában (3163 Szalmatercs, Kossuth

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 23-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. május 6-án 16,30 órakor tartott rendes üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. május 6-án 16,30 órakor tartott rendes üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. május 6-án 16,30 órakor tartott rendes üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Az ülés megnyitásakor jelen vannak:

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. március 27-én 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülésről Ülés helye: Borsosberény

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közti tevékenységről. Előadó: Péntek László polgármester

Jegyzőkönyv. 1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közti tevékenységről. Előadó: Péntek László polgármester Jegyzőkönyv Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26.-án, 18.30 órai kezdettel az általános iskola éttermében megtartott munkaterv szerinti üléséről. Jelen vannak:,

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 263-11/2012. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-3/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2011. március 22. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 16/2011. (III.22.) Z1 17/2011.

Részletesebben

2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés

2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés 588-19 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 169/2013.(IX.12.) 170/2013.(IX. 12.) 171/2013.(IX. 12.) 172/2013.(IX.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 16-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 16-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2010. december 16-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy Miklós Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének 2008. június 2-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Dosztály László Baski Mária Márkus László

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 19. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dr. Gallai

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. február 10-én (csütörtökön) 18 órakor a Széchenyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 23-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 23-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 23-án megtartott üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa. 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa. 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. április 27-én (szerdán) 09 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kóbor Attila bizottsági elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 3 tagú bizottságból 2 fő jelen van. Az ülés határozatképes.

JEGYZŐKÖNYV. Kóbor Attila bizottsági elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 3 tagú bizottságból 2 fő jelen van. Az ülés határozatképes. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Szám: 1/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2012. február 13-án (hétfőn) 15

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V Önkormányzati Képviselő-testület 8551 Nagygyimót Rákóczi u.2. Szám: 326-2/2015 J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 15-én 18:30 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Nyilvános ülés: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 30.-án tartott együttes nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: 192-24/2011. Készült: 3 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 6/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28. napján megtartott rendes

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: és Képviselő-testületének 2013. október 08 (kedd) 15:00 órai kezdettel megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Verőce Község Polgármesteri Hivatal Tanácsterme (2621

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. február 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő 1 JEGYZŐKÖNY Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. január 26-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N YV

J E G Y Z Ő K Ö N YV J E G Y Z Ő K Ö N YV Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 7-én (hétfőn) 15.30 órai kezdettel tartott üléséről. A Képviselő-testület teljes ülését hangfelvétel

Részletesebben

19. számú jegyzőkönyv. Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 13-i rendkívüli üléséről.

19. számú jegyzőkönyv. Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 13-i rendkívüli üléséről. Iktatószám:116-./2015. 19. számú jegyzőkönyv Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 13-i rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Nyári gyermekétkeztetés biztosítás - A 020/5 hrsz-ú ingatlanon kiépített

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2014. augusztus 21.

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2014. augusztus 21. Ügyszám: 9-54/2014. JEGYZŐKÖNYV nyilvános üléséről 2014. augusztus 21. Szőc 2014 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános üléséről Szőci Művelődési Ház Szőc, Kossuth L. u. 41. Az ülés időpontja:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 08.00 órakor megrendezett nyílt testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 08.00 órakor megrendezett nyílt testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Jelen vannak: Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 08.00 órakor megrendezett nyílt testületi üléséről. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 14-én megtartott képviselőtestületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 14-én megtartott képviselőtestületi üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 14-én megtartott képviselőtestületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen

Részletesebben

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 17,00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE i J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. július 22-én (kedden) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Szini Erzsébet Deák Attila

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Szini Erzsébet Deák Attila Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám: 301/ 20-33 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 25 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009. április 22-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Csőgér Bálint polgármester, Patkó András alpolgármester, Csikász Zoltánné képviselő, Helli József képviselő, Fónagyné

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2013. november 15-én 16,00 órakor tartott rendes üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2013. november 15-én 16,00 órakor tartott rendes üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2013. november 15-én 16,00 órakor tartott rendes üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Zajk Jelen vannak: Bagladi Róbert polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-29/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. 11/2007. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester, Gombkötő

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-68 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: Svh/62-2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T PAPOS KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2003. január 30-án tartott nyilvános képviselőtestületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatai: 1-2 Rendelete: -- Készült: 2. példányban Kapják: 2. sz. példányát

Részletesebben

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 27-i nyílt ülésének jegyzőkönyvét

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 27-i nyílt ülésének jegyzőkönyvét 2011. október 27-i ülése 317 KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2011. T A R T A L M A Z Z A Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 27-i nyílt ülésének jegyzőkönyvét

Részletesebben

1. napirendhez: Döntés a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatási igény benyújtásáról.

1. napirendhez: Döntés a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatási igény benyújtásáról. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 4-én 8.00 órakor kezdődő nyílt rendkívüli testületi ülésén, a Polgármesteri Hivatal, 2230 Gyömrő, Szabadság út 1. alpolgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-32/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. november 21-én (csütörtökön) 17 órakor a

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9112 Sokorópátka, Öreg utca 1. Tel. (96) 488-046, Fax: (96) 549-044, Mobil: (20) 440 3049 E-mail: polg.hiv@sokoropatka.hu Honlap: www.sokoropatka.hu

Részletesebben

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről.

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 1. sz. Jegyzőkönyv Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. április 6-án megtartott testületi ülésén Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

Részletesebben

Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Szám: 175-6/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 21. napján 17 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 175-6/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 21. napján 17 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 175-6/2015. BÉB Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 21. napján 17 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült könyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8565 Béb, Kossuth u. 14.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 240-8/2014/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 16:00 órakor megtartott

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:32-15/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Sorszám:./2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZİKÖNYV Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Napirendi pontok: 1.) A polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 18/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2015. december 14-én megtartott nyilvános üléséről Hozott döntések: 17/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Vörös Gyula polgármester, Paréj István alpolgármester, Bognár Csaba, Fülöpné Kenyér Andrea,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Hegymagas J e g y z ő k ö n y v Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testület 2006. március 13. napján 14.00 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testület 2006. március 13. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testület 2006. március 13. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. október 21- én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes, nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 16-án megtartott nyilvános testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 16-án megtartott nyilvános testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 16-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 109-24/2013. JEGYZŐKÖNYV Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi november hó 27. napján, szerdán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-én 17QQórai kezdettel. Jelen vannak:

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-én 17QQórai kezdettel. Jelen vannak: JEGYZŐKÖNYV Száma: 17-91085-7/2015. Készült: Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-én 17QQórai kezdettel a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Tardi Kirendeltségének Házasságkötő

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. április 27. napján 16.30. órai kezdettel megtartott

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 1) Döntés az Újfehértó-Bököny Viziközmű Beruházás megvalósításáról. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester 2) Egyebek

TÁRGYSOROZAT. 1) Döntés az Újfehértó-Bököny Viziközmű Beruházás megvalósításáról. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester 2) Egyebek Bököny Község Képviselő-testülete 2011. február 21-i rendkívüli üléséről 644-3/2011. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (30-32/2011.) TÁRGYSOROZAT 1) Döntés az Újfehértó-Bököny Viziközmű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: EPL/6/12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 28-án 18,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pollák Tibor polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fő képviselőből 4 fő jelen van.

Jegyzőkönyv. Pollák Tibor polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fő képviselőből 4 fő jelen van. Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 17-ei soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor polgármester, Demjén Imre, Tibádné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 17. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Békés Város Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Békés Város Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza Nagyterme (Békés, Petőfi u. 2.) Jelen vannak:, Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. február 4 -én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének rendkívüli ülésén 15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Gerhát Károly, Joó-Kovács

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 243-12 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 11/1-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 Szám: 1-2/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének 2009.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-5/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tiborné,

Részletesebben