5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület szeptember 26. napján órakor megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Polgármesteri Hivatal Polgárdi, Batthyány u Jelen vannak: Nyikos László polgármester Dr. Pahola Tünde jegyző Dr. Micheller Gyöngyi aljegyző Bartalos Sándorné képviselő Kiss Márta képviselő Kovács József képviselő Kozári Erika képviselő Molnárné Rózsa Marianna képviselő Nyikos Lászlóné képviselő Polácska Mária Gabrovitsné Posfai Mariann jkv. vezető Meghívottak: Igazoltan távol: Nagy Zsuzsanna pü. csop. vezető Fábián Róbert műsz. csop. vezető Takács Lajos PVSE elnök Kertész Károly Polgárdi Tűzoltóság parancsnoka Szekeres Lajos alpolgármester. Nyikos László polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, az ülésen 8 képviselő jelen van, az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta Kozári Erika és Molnárné Rózsa Marianna képviselőket. Javasolta, hogy a kiküldött napirendek közül a zárt ülés napirendjei ne kerüljenek a mai napon tárgyalásra, azokat egy későbbi időpontban tárgyalja a Képviselő-testület. A továbbiakban ismertette a napirendi pontokat. NAPIREND: 1./ Polgárdi Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítása (Írásos anyag a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi.) 2./ Beszámoló az Önkormányzat évi I. féléves gazdálkodásáról. (Írásos anyag a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi.)

2 2 3./ Az önkormányzati vagyonról való rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet elfogadása Dr. Pahola Tünde jegyző (Írásos anyag a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képezi.) 4./ A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása Dr. Pahola Tünde jegyző (Írásos anyag a jegyzőkönyv 6. sz. mellékletét képezi.) 5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. Dr. Pahola Tünde jegyző (Írásos anyag a jegyzőkönyv 7. sz. mellékletét képezi.) 6./ A Polgárdi Városi Sportegyesület évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása. Meghívottak: Takács Lajos PVSE elnöke (Írásos anyag a jegyzőkönyv 9. sz. mellékletét képezi.) 7./ A Polgárdi Önkéntes Tűzoltóság és a Polgárdi Tűzoltó Egyesület évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása. Meghívottak: Kertész Károly tűzoltó parancsnok (Írásos anyag a jegyzőkönyv 10. sz. mellékletét képezi.) 8./ Az Önkormányzat költségvetéséből támogatásban részesített társadalmi szervezetek írásos beszámolójának elfogadása. (Idegfeszítők Társasága, Öregfiúk Labdarúgó Csapata, Polgárdi Horgász Egyesület, Polgárdi Lövészklub, Polgárdi Nyugdíjas Klub) (Írásos anyag a jegyzőkönyv 11. sz. mellékletét képezi.) 9./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. (Írásos anyag a jegyzőkönyv 12. sz. mellékletét képezi.) 10./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről. 11./ Egyebek.

3 3 Nyikos László polgármester kérte a képviselő-testület tagjait, aki a beterjesztett napirendi pontok - javasolt módosítás szerinti - megtárgyalásával, valamint a javasolt jegyzőkönyv hitelesítők személyével egyetért, kézfeltartással szavazzon. Polgárdi Város képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt módosítással beterjesztett napirendi pontokkal, valamint a javasolt jegyzőkönyv hitelesítők személyével egyetértett. 1./ Polgárdi Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítása (Írásos anyag a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi.) Nyikos László polgármester az ismertetéshez átadta a szót Dr. Pahola Tünde jegyzőnek. Dr. Pahola Tünde jegyző elmondta, a Képviselő-testület minden év elején elfogadja az önkormányzat adott évre vonatkozó költségvetéséről szóló rendeletet. Ezt évben az 1/2011. (II.25.) önkormányzati rendelettel hagyta jóvá. Minden évben év közben érkeznek pótelőirányzatok a központi költségvetésből, az államháztartáson kívülről, amelyek indokolttá teszik a rendelet módosítását. Így az 1/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítása mintegy ezer forinttal növeli meg a költségvetés fő számait. A részleteket a mellékelt anyag tartalmazza, melyet mindenki megkapott. Nyikos László polgármester elmondta, a Pénzügyi és az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozatokat Kezelő Bizottság megtárgyalta. Kérte a bizottsági elnököket, ismertessék a bizottságok álláspontját. Kovács József képviselő elmondta, a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület a költségvetés módosítását. Molnárné Rózsa Marianna képviselő elmondta, az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozatokat Kezelő Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a rendeletet a képviselő-testületnek. Nyikos László polgármester - mivel további hozzászólás, kérdés nem volt - kérte a Képviselőtestület tagjait, aki egyetért fenti előterjesztéssel, kézfeltartással szavazzon. Polgárdi Város Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyetértett fenti előterjesztéssel és az alábbi rendeletet alkotta: POLGÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló I/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítása (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi.)

4 4 2./ Beszámoló az Önkormányzat évi I. féléves gazdálkodásáról. (Írásos anyag a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi.) Nyikos László polgármester elmondta, lényegében arról van szó, hogy félévkor át kell tekinteni a mérleget, hogy az előzetes kalkulációk hogyan alakultak, milyen teljesítések történtek. Vannak pozitívumok és negatívumok is a várthoz képest. Pozitívumként ki lehet emelni, hogy a helyi adók bevétele 57 %-os teljesítést, egyéb sajátos bevételek 63 %-os teljesítést, az átengedett központi adók bevétele 54 %-os teljesítést mutat. A számok a félév kapcsán jó teljesítésnek mondható. Elmondta, az év befejezése okoz majd fejtörést, hiszen a betervezett telekértékesítések még nem történtek meg, abból még nem érkezett bevétel. Továbbra is fő cél, hogy a pályázatok benyújtásához szükséges önrész biztosítva legyen. Év közben szükség volt módosításra a év közben jelentkező pályázati lehetőségek kapcsán az önrész biztosítása miatt. A felvett hitelek törlesztésével kapcsolatban felvette a bankkal a kapcsolatot, a tárgyalások folyamatban vannak. József képviselőnek. Kovács József képviselő elmondta, a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és az előterjesztés szerint elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzat évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót. Nyikos László polgármester mivel további kérdés és hozzászólás nem volt kérte a Képviselő-testület tagjait, aki egyetért fenti előterjesztéssel, kézfeltartással szavazzon. 136/2011. (IX.26.) ÖNK. SZ. HATÁROZATA Beszámoló az Önkormányzat évi I. féléves gazdálkodásáról Polgárdi Város Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 79. (1) bekezdése alapján az önkormányzat évi gazdálkodásának I. féléves helyzetéről szóló tájékoztatót, beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá. 1. Az önkormányzat évi gazdálkodásának I. féléves helyzetéről szóló tájékoztató az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait - a helyi önkormányzat 1/2011.(II.25.) számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint - tartalmazza. I. Az önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetési előirányzatainak I. féléves alakulása 2. A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetési előirányzatainak I. féléves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

5 5 Előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2011.I. féléves teljesítés Teljesítés alakulása % Kiadások főösszege Bevételek főösszege Az önkormányzat évi költségvetési bevételei: - eredeti előirányzatait, - a módosított előirányzatokat, - a féléves teljesítést, az 1. számú melléklet bevételi forrásonkénti bontásban tartalmazza. 4. Az önkormányzat évi költségvetési bevételei és kiadásai: - eredeti előirányzatait, - a módosított előirányzatokat, - a féléves teljesítést, az 2. számú melléklet bevételi és kiadási jogcím szerinti bontásban és költségvetési szervenként tartalmazza. 5. Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak I. féléves teljesítését a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: Előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2011.I.félév es teljesítés Teljesítés alakulása % Összesen Ebből: személyi jellegű kifizetések munkaadói járulékok dologi kiadások pénzbeli jutt. Támogatások Speciális célú támogatás A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei működési kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint fogadja el. 7. A képviselő-testület az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak I. féléves teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá: Előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2011.I.félév es teljesítés Teljesítés alakulása

6 6 % Összesen Ebből: - fejlesztési kiadások felújítások egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások, hiteltörlesztés Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatainak teljesítését és a teljesítés alakulását célonként, felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását feladatonként kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását a 3. számú melléklet tartalmazza. II. A költségvetési kiadások és bevételek teljesítése szakfeladatonként 9. Az önkormányzat költségvetésének előirányzatait, előirányzat-teljesítését, a teljesítés alakulását feladatonként (szakfeladatonként) a 4. számú melléklet tartalmazza. III. A költségvetési szervek költségvetésének teljesülése 10. Az önkormányzat költségvetési szervei költségvetésének teljesülését a 2. számú melléklet tartalmazza. IV. A tartalék, illetve a hiány/többlet összegének alakulása 11. Az önkormányzat képviselő-testülete a tartalék felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá: Előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2011.I. féléves teljesítés (tartalék felhasználás) Teljesítés alakulása % Tartalék Ebből: - általános tartalék Az önkormányzat a költségvetési hiány, illetve többlet összegét az alábbiak szerint hagyja jóvá: Megnevezés Eredeti Módosított 2011.I. Teljesítés

7 7 előirányzat előirányzat féléves teljesítés alakulása % Hiány Többlet Határidő: szeptember 27. Felelős: Nyikos László polgármester dr. Pahola Tünde jegyző 3./ Az önkormányzati vagyonról való rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet elfogadása Dr. Pahola Tünde jegyző (Írásos anyag a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képezi.) Nyikos László polgármester elmondta, a rendelettervezetet a jegyző készítette, így az ismertetéshez átadta a szót Dr. Pahola Tünde jegyzőnek. Dr. Pahola Tünde jegyző elmondta, az előterjesztést mindenki megkapta, így csak röviden ismertette a napirendi pontot. Elmondta, a Fejér Megyei Kormányhivatal a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság Gazdaságvédelmi Osztálya tájékoztatása alapján jelezte, hogy Polgárdi Város Önkormányzatának az önkormányzati vagyonról való rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 12/1993. (IX.01.) önkormányzati rendelete nem tartalmazza az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (1) bekezdése szerinti szabályozást. Elmondta, a versenyeztetés értékhatáráról az adott évre vonatkozó költségvetésről szóló törvény rendelkezik, így évben a törvényi előírás szerint akkor kötelező versenytárgyalás alkalmazása, ha az érintett vagyontárgy forgalmi értéke a 25 millió forintot meghaladja. Ezt az értékhatárt az önkormányzati rendelet módosíthatja alacsonyabb összegre is. A versenytárgyalás eljárási szabályairól nincs jogszabályi rendelkezés, ezért azt célszerű, ha a Képviselő-testület a vagyonrendeletében szabályozza. A vagyonrendeletben lehetőség van továbbá azon indokok szabályozására is, amelyek esetén lehetőség van zártkörű versenyeztetésre, valamint az eljárási szabályok megállapítására is. Az eljárási szabályok javasolt tartalmi elemeit az előterjesztés részletesen tartalmazza. Az államháztartásról szóló törvény kötelező eleme, hogy a vagyont értékesíteni, hasznosítani csak a legjobb ajánlatot tevő részére lehet. Az államháztartásról szóló törvény rendelkezése szerint figyelembe kell venni, hogy az önkormányzati tulajdonban álló vagyon nem pénzbeli hozzájárulásként ún. apportként gazdasági társaság, egyesület részére történő szolgáltatásakor csak könyvvizsgáló által megállapított értékben vehető figyelembe. Felmerült továbbá, hogy célszerű lenne szabályozni az önkormányzati vagyon, vagyon értékű jog ingyenes átruházása, követelésről lemondás módját, eseteit, mivel szabályozás hiányában ingyenes átruházásra, követelésről lemondásra nincs lehetőség. Mindezek alapján az önkormányzat jelenleg hatályos rendeletét szükséges módosítani, vagy egy új vagyonrendeletet alkotni. Tekintettel a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.(XII.14.) IRM rendeletben foglaltakra, célszerűbb új rendeletet alkotni.

8 8 Nyikos László polgármester elmondta, a Pénzügyi és az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozatokat Kezelő Bizottság megtárgyalta. Kérte a bizottsági elnököket ismertessék a bizottság döntését. Kovács József képviselő elmondta, a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. A bizottsági ülésen egy módosítási javaslat született. E szerint a rendelettervezet 21.. (4) bekezdés ab) pontja kiegészülne az ingatlant terhelő vagyoni értékű jog meghatározásával is. A bizottság ezzel a módosítással javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra a rendelettervezetet. Molnárné Rózsa Marianna képviselő elmondta, az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozatokat Kezelő Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és a Pénzügyi Bizottság által javasolt módosítással elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Nyikos László polgármester - mivel további hozzászólás, kérdés nem volt - kérte a Képviselőtestület tagjait, aki egyetért fenti előterjesztéssel, kézfeltartással szavazzon. Polgárdi Város Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyetértett fenti előterjesztéssel és az alábbi rendeletet alkotta: POLGÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2011. (IX. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzati vagyonról való rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 5. sz. mellékletét képezi.) 4./ A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása Dr. Pahola Tünde jegyző (Írásos anyag a jegyzőkönyv 6. sz. mellékletét képezi.) Nyikos László polgármester a napirendi pont ismertetéséhez átadta a szót Dr. Pahola Tünde jegyzőnek. Dr. Pahola Tünde jegyző elmondta, a törvényi előírások értelmében október 1. napjától népszámlálást kell tartani. A népszámlálás statisztikai célú, sikerének kulcsa az adatgyűjtés országosan egységes elvek szerinti végrehajtása. A törvény előírja, hogy a népszámlálás helyi előkészítéséről és az adatfelvétel végrehajtásáról a települési önkormányzat jegyzője, mint települési népszámlálási felelős gondoskodik. A népszámlálás végrehajtásának pénzügyi fedezetét a KSH fejezet költségvetése tartalmazza, a jegyző feladatainak végrehajtásához a pénzügyi fedezetet a Kormányrendelet 2. sz. mellékletében meghatározott díjtételek alapján a KSH együttműködési megállapodás keretében adja át a települési önkormányzatok részére. A települési önkormányzat az átadott pénzösszeget kizárólag a népszámlálási törvényben, a Kormányrendeletben, valamint a KSH által kiadásra kerülő útmutatóban foglalt feladatainak teljesítésére használhatja fel.

9 9 A Nemzetgazdasági Minisztérium iránymutatása szerinti szakfeladat számot az alapító okiratban rögzíteni kell. Tekintettel arra, hogy a Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata ezt a szakfeladat számot nem tartalmazza, szükséges a kiegészítést megtenni, amely az előterjesztés mellékletét képezi. Nyikos László polgármester a népszámlálással kapcsolatban kérte a lakosság támogatását, kérte a lakosságot, hogy mindenki segítse a népszámlálók munkáját, senki ne zárkózzon el a válaszadástól. Dr. Pahola Tünde jegyző elmondta, a népszámlálás mindenkinek kötelező, a törvényi előírások értelmében a válaszadás megtagadása szabálysértési eljárást von maga után. A kábeltévén, honlapon és az interneten lehet a népszámlálásról a részleteket megtudni, de a tévénézőknek elmondta, a népszámlálás név nélkül történik. A számlálóbiztosok névre szóló, jegyző által igazolt plasztik kártyával rendelkeznek, amely személyi igazolvánnyal, vagy vezetői engedéllyel, vagy útlevéllel együtt érvényes. A KSH által kiadott zöld számon is lehet tájékozódni a számlálóbiztosok személyével kapcsolatban, valamint a Polgármesteri Hivatalban is. Nyikos László polgármester - mivel további kérdés és hozzászólás nem volt - kérte a Képviselő-testület tagjait, aki egyetért fenti előterjesztéssel, kézfeltartással szavazzon. 137/2011. (IX.26.) ÖNK. SZ. HATÁROZATA A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása Polgárdi Város Képviselő-testülete Polgárdi Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról szóló 40/2009. (V.25.) Önk. sz. határozatának 6. pontját az alábbiakkal egészíti ki: Statisztikai tevékenység Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak. Határidő: október 1. Felelős: Nyikos László polgármester Dr. Pahola Tünde jegyző

10 10 5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. Dr. Pahola Tünde jegyző (Írásos anyag a jegyzőkönyv 7. sz. mellékletét képezi.) Nyikos László polgármester elmondta, a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását Füle, Jenő, Szabadbattyán és Sárkeszi községek Képviselő-testülete nem fogadta el. Ezért Polgárdi Város Képviselő-testületének újra tárgyalnia kell az újonnan elkészített határozati javaslatot, amely az előterjesztés mellékletét képezi. Megkérdezte Dr. Pahola Tünde jegyzőt, hogy jogilag van-e kifogása a határozati javaslat elfogadása ellen. Dr. Pahola Tünde jegyző elmondta, Polgárdi Város Önkormányzata szempontjából nem tartalmaz hátrányokat, jogilag elfogadható. Nyikos László polgármester mivel további kérdés és hozzászólás nem volt kérte a Képviselő-testület tagjait, aki egyetért fenti előterjesztéssel, kézfeltartással szavazzon. 138/2011. (IX.26.) ÖNK. SZ. HATÁROZATA A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása (A határozat teljes szövege a jegyzőkönyv 8. sz. mellékletét képezi.) 6./ A Polgárdi Városi Sportegyesület évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása. Meghívottak: Takács Lajos PVSE elnöke (Írásos anyag a jegyzőkönyv 9. sz. mellékletét képezi.) Nyikos László polgármester köszöntötte Takács Lajos elnök urat. Elmondta, a sportegyesület beszámolóját mindenki megkapta. A beszámolóval kapcsolatos tájékoztatáshoz átadta a szót Takács Lajosnak. Takács Lajos PVSE elnök köszöntötte a jelenlévőket és a tévénézőket. Elmondta, mivel az írásban leadott beszámolójuk részletesen tartalmazza a évi munkájukat, csak néhány dolgot említ, és a kérdésekre szívesen válaszol. Elmondta, a sakk szakosztály a legkisebb létszámú, és sajnos évben megszűnik évben értek el sikereket, 10 gyerek és 7 felnőtt tagja volt. Az asztalitenisz szakosztály 25 főből áll, tavaly NBI-ben játszottak, mivel kiestek, az idén NBII.-ben játszanak több-kevesebb sikerrel.

11 11 Nyikos László polgármester elmondta, az asztalitenisz szakosztály igen aktív életet él. Az elmúlt hónapban 2 nagyobb rendezvényük is volt, melyen megnyitót tartott. Vannak sikereik, de a legnagyobb problémájuk, hogy a játékosok nagy része felnőtt, és más irányú elfoglaltsága miatt nem tud olyan intenzitással sportolni, hogy még nagyobb eredményeket érjenek el. Takács Lajos PVSE elnök elmondta, sajnos minden szakosztálynál gond, hogy a játékosok nagy része felnőtt, és kevés a fiatal. A kézilabda szakosztálynál is voltak kisebb problémák, a játékos keret 14 fő. Edzőt váltottak. Király Lászlóné a szakosztályvezető. A játékosok lelkesen sportolnak, szerencsére sikerült felszerelést venni a játékosoknak. A labdarúgó szakosztálynál a hét végi mérkőzéseken minden korosztály győzött. A labdarúgás lényege az utánpótlás, akik nagyon lelkesek, és hozzáértő edző kezében vannak. A labdarúgó szakosztály a legnagyobb létszámú, kb. 120 fős. Tavalyi évben több probléma is volt, így az, hogy nem volt játékos, nem volt edző. Ez a probléma mostanra rendeződött, és a őszi szezonban már 20 pontot szereztek. Megköszönte az önkormányzattól kapott támogatást. A költségek jelentős részét az utazás, a versenyengedélyek és a bírói költségek teszik ki. Nyikos László polgármester elmondta, az utazási költségek előteremtése több egyesületnél is gondot okoz. Véleménye szerint össze kellene fogni és megpályáztatni. Elmondta, megújult a sportpályán az öltöző. Megköszönte a vállalkozók támogatását. Molnárné Rózsa Marianna képviselő elmondta, nagyon sok gyerek van a focipályán, nagyon lelkesek. Kérte a város lakosságát, hogy minél többen menjenek ki és buzdítsák a játékosokat. Elmondta, nagyon jó érzés látni a sok gyereket, akik lelkesen játszanak. Kérte az edzőket, a problémák ellenére se adják fel, ha segítség kell, akkor szóljanak. Takács Lajos elnök megköszönte a támogatást. Nyikos László polgármester mivel további kérdés és hozzászólás nem volt kérte a Képviselő-testület tagjait, aki egyetért a Polgárdi Sportegyesület évi munkájáról szóló beszámolóval, kézfeltartással szavazzon. 139/2011. (IX.26.) ÖNK. SZ. HATÁROZATA A Polgárdi Városi Sportegyesület évi tevékenységéről szóló beszámoló Polgárdi Város Képviselő-testülete a Polgárdi Sportegyesület évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. Határidő: szeptember 26. Felelős: Nyikos László polgármester

12 12 7./ A Polgárdi Önkéntes Tűzoltóság és a Polgárdi Tűzoltó Egyesület évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása. Meghívottak: Kertész Károly tűzoltó parancsnok (Írásos anyag a jegyzőkönyv 10. sz. mellékletét képezi.) Nyikos László polgármester köszöntötte Kertész Károly tűzoltó parancsnokot. Elmondta, a beszámolót mindenki megkapta. A kiegészítés ismertetésére átadta a szót Kertész Károly parancsnoknak. Kertész Károly parancsnok elmondta, tevékenységük során meghatározó szerepet töltött be az időjárás, a szél és az esőzés. 19 főállású és 11 helyettesítő dolgozójuk van. Nagyon sok volt a lakossági bejelentés, megpróbáltak mindenhol ott lenni. A évben 506 vonulás volt, amely megközelítette a sárbogárdiak vonulás számát. Jelentősebb tűz és káreset nem történt, valamint egyetlen kollégája sem sérült meg. Részt vettek a városi rendezvényeken. Az egyesület régi hagyományait szeretné fenntartani, erre törekednek. A 19 főállású dolgozó és a gépek működtetése nagy költségeket jelent. A megemelkedett vonulás szám miatt megemelkedett az üzemanyag és egyéb költség is. Ahhoz, hogy a költségvetésük ne legyen mínusz, bérmunkába vállalnak favágást, kuglizást, fűnyírást. Ezen kívül a riasztó jelzőrendszer továbbra is működik, amely szintén plusz bevételt jelent. Nyikos László polgármester elismerését fejezte ki a évre, kiemelten a magas vonulás számra vonatkozóan. Elmondta, elnökváltás történt az egyesületi és a köztestületi tűzoltóságnál. Megköszönte Hardi Károly munkáját és erőfeszítéseit, aki sokat tett azért, hogy a tűzoltóság munkája zökkenőmentes legyen. Az új elnök Pinczés Gyula lett. Ezúton kívánt neki jó egészséget és sok sikert. Elmondta, Magyarország kormánya olyan döntést hozott, hogy a köztestületi tűzoltóság működtetését átveszi, ez a katasztrófavédelem megújításának a törekvésein belül kerül foganatosításra. Bízik benne, hogy a óta ígért tűzoltó autó megérkezik. Fontos az új autó, hiszen jelenleg is egy 700 ezer forintos plusz támogatásról tárgyaltak, mivel az egyik motor meghibásodott. Így a költségvetést hosszú távon nem terheli meg, azonban azt is látni kell, hogy 30 éves eszközökkel nagyon nehéz a feladatokat ellátni. Elmondta továbbá, a tűzoltó egyesület az egyik legaktívabb egyesület. Az évente megrendezett tűzoltó versenynek mindenki szemtanúja lehet. Az önkormányzat rendezvényeire a színpad oldalfalainak lefedését is elvégzik. A város támogatására a jövőben is számíthatnak. Mivel további kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Képviselő-testület tagjait, aki elfogadja a Polgárdi Önkéntes Tűzoltóság és a Polgárdi Tűzoltó Egyesület beszámolóját, kézfeltartással szavazzon.

13 13 140/2011. (IX.26.) ÖNK. SZ. HATÁROZATA A Polgárdi Önkéntes Tűzoltóság és a Polgárdi Tűzoltó Egyesület évi tevékenységéről szóló beszámoló Polgárdi Város Képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta a Polgárdi Önkéntes Tűzoltóság és a Polgárdi Tűzoltó Egyesület évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját. Határidő: szeptember 26. Felelős: Nyikos László polgármester 8./ Az Önkormányzat költségvetéséből támogatásban részesített társadalmi szervezetek írásos beszámolójának elfogadása. (Idegfeszítők Társasága, Öregfiúk Labdarúgó Csapata, Polgárdi Horgász Egyesület, Polgárdi Lövészklub, Polgárdi Nyugdíjas Klub) (Írásos anyag a jegyzőkönyv 11. sz. mellékletét képezi.) Nyikos László polgármester elmondta, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően az önkormányzat költségvetéséből támogatásban részesített civil szervezeteknek kötelező minden évben az előző évi tevékenységükről beszámolni a Képviselő-testület előtt. A civil szervezetek a beszámolójukat megküldték, azt a Képviselő-testület tagjai megkapták. Mivel ezen szervezetek támogatása alacsony összegű és a beszámolójukat írásban megküldték, ezért nem volt szükség az egyesületi beszámolót a vezetőnek személyesen megtenni. Természetesen az egyesületi vezetők Méreg Bálint televíziós kollégával külön egyeztetett időpontban megtarthatják a beszámolót, melyet a kábeltévén a város lakossága megtekinthet. Megkérdezte Dr. Pahola Tünde jegyzőt, az egyesület elszámolásai pénzügyi szempontból rendben vannak-e. Dr. Pahola Tünde jegyző elmondta, a pénzügyi beszámolót az egyesületek minden év elején a pénzügyi csoportvezetőnek átadják, amely az előírásoknak megfelel. A Képviselő-testület előtt az egyesületi vezetők a szakmai tevékenységükről tartanak beszámolót. Molnárné Rózsa Marianna képviselő elmondta, a kézilabda szakosztály kérte a támogatási összeg kifizetésének átütemezését. Megkérdezte, hogyan lehet ezt megoldani. Dr. Pahola Tünde jegyző elmondta, minden egyesület és szakosztály megadhatja, hogy milyen ütemezésben szeretné az éves támogatását megkapni. A hivatal részéről minden évben megy megkeresés az egyesületek felé, hogy milyen ütemezésben kívánják megkapni a támogatást. Amennyiben mindenki megadná az ütemezést év elején, az önkormányzat részére is segítséget jelentene. Bartalos Sándorné képviselő elmondta, örömmel tölti el, hogy Polgárdiban ilyen nagyszerű társadalmi szervezetek működnek, azt azonban fájlalja, hogy az Idegfeszítők Társaságánál a

14 14 nagy eredményeket nem Polgárdi sportolók érik el, a versenyzők nagy része nem Polgárdi lakos. Nyikos László polgármester elmondta, a következő években át szeretné alakítani a támogatási rendszert. Az önkormányzat fenntartaná azt a jogot, mely szerint az egyesületi elszámolásokat vagy egységesített formában terjesztené be. Véleménye szerint egységesíteni lehetne a könyvelési feladatokat. Ilyen nagy létszámú egyesület mellett hatékony lenne az, hogy az önkormányzat ezt valamilyen módon egységesítené. Nagyobb önkormányzatoknál van arra példa, hogy az önkormányzat saját könyvelő látja el az egyesületek könyvelési feladatait. Ezzel a lehetőséggel a törvényi feltételek megvalósulására van garancia. Az egységesített könyvelés bevezetése csak akkor valósulhat meg, ha mindenki egyet ért ezzel. A kormány intézkedései alapján lehetőség lenne a társasági adó egy részét az utánpótlás nevelés felé irányítani, de ennek szigorú előírásai és feltételei vannak. Továbbá ehhez szükséges, hogy a könyvelés minden szempontból megfelelő legyen. Elmondta, azon egyesületek, amelyeknél eredményt produkálnak, ahol olyan tevékenység folyik, hogy a város hírnevét öregbítik, vagy aktívan részt vesznek a városi rendezvényeken, azok az egyesületek méltók a támogatásra. Az egyesületek közreműködésével meg van elégedve, a városi rendezvényeken részt vesznek. Kérte a lakosságot, hogy minél több sport mérkőzésre menjenek ki, buzdítsák a versenyzőket. Ezzel is tudják segíteni az egyesületet. Tervei között szerepel, hogy az egyesület éve legyen Polgárdiban. Megköszönte minden egyesületnek és minden egyesületet támogatónak a munkáját, az erőfeszítéseiket. Kérte a Képviselőket, hogy törekedjenek a minél jobb kapcsolattartásra. Mivel további kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Képviselő-testület tagjait, aki elfogadja az Idegfeszítők Társasága beszámolóját, kézfeltartással szavazzon. 141/2011. (IX.26.) ÖNK. SZ. HATÁROZATA Az Idegfeszítők Társasága évi tevékenységéről szóló beszámoló Polgárdi Város Képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta az Idegfeszítők Társasága évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját. Határidő: szeptember 26. Felelős: Nyikos László polgármester

15 15 Nyikos László polgármester mivel további kérdés és hozzászólás nem volt kérte a Képviselő-testület tagjait, aki elfogadja az Öregfiúk Labdarúgó Csapata beszámolóját, kézfeltartással szavazzon. 142/2011. (IX.26.) ÖNK. SZ. HATÁROZATA Az Öregfiúk Labdarúgó Csapata évi tevékenységéről szóló beszámoló Polgárdi Város Képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta az Öregfiúk Labdarúgó Csapata évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját. Határidő: szeptember 26. Felelős: Nyikos László polgármester Nyikos László polgármester mivel további kérdés és hozzászólás nem volt kérte a Képviselő-testület tagjait, aki elfogadja a Polgárdi Horgászegyesület beszámolóját, kézfeltartással szavazzon. 143/2011. (IX.26.) ÖNK. SZ. HATÁROZATA A Polgárdi Horgászegyesület évi tevékenységéről szóló beszámoló Polgárdi Város Képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta a Polgárdi Horgászegyesület évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját. Határidő: szeptember 26. Felelős: Nyikos László polgármester

16 16 Nyikos László polgármester mivel további kérdés és hozzászólás nem volt kérte a Képviselő-testület tagjait, aki elfogadja a Polgárdi Lövészklub beszámolóját, kézfeltartással szavazzon. 144/2011. (IX.26.) ÖNK. SZ. HATÁROZATA A Polgárdi Lövészklub évi tevékenységéről szóló beszámoló Polgárdi Város Képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta a Polgárdi Lövészklub évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját. Határidő: szeptember 26. Felelős: Nyikos László polgármester Nyikos László polgármester mivel további kérdés és hozzászólás nem volt kérte a Képviselő-testület tagjait, aki elfogadja a Polgárdi Nyugdíjas Klub beszámolóját, kézfeltartással szavazzon. 145/2011. (IX.26.) ÖNK. SZ. HATÁROZATA A Polgárdi Nyugdíjas Klub évi tevékenységéről szóló beszámoló Polgárdi Város Képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta a Polgárdi Nyugdíjas Klub évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját. Határidő: szeptember 26. Felelős: Nyikos László polgármester

17 17 9./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. (Írásos anyag a jegyzőkönyv 12. sz. mellékletét képezi.) Nyikos László polgármester elmondta, mindenki írásban megkapta az anyagot, kérte, akinek kérdése, hozzászólása van a napirenddel kapcsolatosan, az tegye meg. Mivel a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentéshez hozzászólás, kérdés nem hangzott el kérte a képviselőket annak elfogadására. A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést egyhangúlag elfogadta. 10./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről. Nyikos László polgármester elmondta, sikeresen befejeződött a Polgárdi Nyári Fesztivál és a Szüreti Mulatság. Megköszönte mindenkinek a munkáját, kiemelten azokét, akik a lebonyolításban és a részvételben közreműködtek. A rendezvényeket nem lehetett volna megvalósítani az összefogás nélkül. Véleménye szerint a kitűzött célok megvalósultak, méltó szinten kerültek lebonyolításra a rendezvények. A jövőben is ugyanilyen színvonalon szeretné a rendezvényeket megtartani, és ebben kérte a képviselők támogatását és segítségét is. Mindkét rendezvény lebonyolításában aktívan részt vett. A polgárdi emberek pozitívan fogadták a változásokat, elismerő és köszönő leveleket küldtek. Nyilván vannak olyanok is, akiknek van fenntartása. Bízik benne, hogy ezek a kifogások eljutnak hozzá. Véleménye szerint egy építő munka elején vannak, amely alapján a jövőben remélhetőleg egyre jobbak lesznek a rendezvények. Megköszönte azon személyek türelmét, akiket a városi rendezvények kapcsán zavartak. Véleménye szerint nem szerencsés ilyen nagy rendezvényeket a város közepén megrendezni, az ott lakókat esetleg zavarhatja. A jövőre vonatkozóan komolyan el kell gondolkozni a parkolási lehetőségeken. A ligetbe a rendezvények előtt több száz tonna kő került elterítésre, valamint elkészült a közvilágítás is. A Cinca patak medre és a liget kitisztítása is megtörtént. Tervezi a közeljövőben egy közösségi tér létrehozását, hiszen munka van bőven. Várja az építő jellegű észrevételeket és véleményeket. Elmondta, a nyár folyamán 2-3 pályázat előkészítése folyamatban volt. A lakosság ezekről tájékoztatva lesz. A csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos pályázat elkészítése folyamatban van. Kérte a lakosság türelmét az azonnali beavatkozások tekintetében. A benyújtandó pályázat 150 millió forintos támogatásra ad lehetőséget. Az előzetes elképzelései szerint ezzel a pályázattal a település %-ánál megoldódott volna az árok kérdése, de a pontos felmérések alapján kiderült, hogy mindössze %-ra lesz elegendő a pénz. A teljes vízrendezési projekt kb. 600 millió forintba kerülne. A szükséges intézkedéseket megtették, de a teljes megoldás több lépcsőben lehet megoldani. Véleménye szerint a Barátság és Erkel Ferenc utcák érintettsége a legsúlyosabb, hiszen a volt szovjet laktanyában keletkező víz elvezetése a legégetőbb probléma. Ezért a pályázatot arra a részre adják be először. Amennyiben azon a részen a víz elvezetése megfelelő lesz, akkor a település belső részei jelentős mértékben mentesülnek a probléma alól. Természetesen a többi utcákban is szükséges a vízelvezetés kialakítása, de azt is

18 18 szem előtt kell tartani, hogy a lakosságnak is rendben kell tartania az ingatlana előtti területet. Az árkok kialakítása nem egyszerű, hiszen a közmű engedélyeztetést is be kell szerezni. Elmondta, év végén megkereste a TSZ vezetését, kezdeményezte a személyes találkozást. Az elnök asszonyt tájékoztatta, hogy az érvényben lévő engedélyük ügyében december 31. napjával az állattartási tevékenységével hagyjon fel. A hatóságoknál kezdeményezni fogja, hogy az engedélyeket ne hosszabbítsák meg, mivel ott lakóövezet van. Továbbá kérte az elnök asszonyt, hogy a vízelvezető árkaikat tegyék rendbe, ne forduljon elő még egyszer, hogy a trágya a város vízelvezető rendszereibe jutva élhetetlenné teszi az utcákat. Sajnos mai napig nem történt sem intézkedés, sem jelzés a TSZ részéről, úgy tűnik, nem veszik elég komolyan ezeket a problémákat. Elmondta továbbá, törekedni fog arra, hogy az önkormányzat olyan költségvetést állítson össze év elején, amely alapján év végén nem lesznek problémák. Várhatóan szükség 2-3 %-os takarékossági intézkedésekre, és amennyiben szükséges, akkor lesznek megszorítások is. Hiszen a költségvetésből hiányzó millió forintra fedezetet kell biztosítani. Bízik benne, hogy a napokban átadásra kerülő vállalkozói inkubátorházban kialakuló vállalkozások iparűzési adója és egy bevásárlóközpont létrehozása megoldást fog jelenteni. Természetesen nem a megszorítás a legfőbb cél, de nem engedhető meg az önkormányzati vagyon úgymond elherdálása. Elmondta, október hónapban elkészíti és nyilvánosságra hozza az értékelését, melyben elemezni fogja a megvalósult és megvalósítandó feladatokat is. 11./ Egyebek. - Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójára (Írásos anyag a jegyzőkönyv 13. sz. mellékletét képezi.) Nyikos László polgármester elmondta, az előterjesztést mindenki megkapta. Lényegében arról van szó, hogy az előző évekhez hasonlóan ismételten kiírásra került a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat. A évi fordulóhoz történő csatlakozásról kell a Képviselő-testület döntése. A pályázat több pólusú támogatás, melynek egyik pillére a Polgárdi Város Önkormányzata. A polgárdi fiataloknak lehet támogatást nyújtani a tanulmányaikhoz. Kérte a testületet, hogy támogassák a csatlakozást. Véleménye szerint a jövőben ki kellene lépni az 1000,- forintos támogatási értékből, és törekedni kell arra, hogy minden rászoruló magasabb összeget kaphasson. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, a döntés ismertetéséhez átadta a szót Kovács József képviselőnek. Kovács József képviselő elmondta, a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. Nyikos László polgármester mivel további kérdés és hozzászólás nem volt kérte a Képviselő-testület tagjait, aki egyetért fenti előterjesztéssel, kézfeltartással szavazzon.

19 19 146/2011. (IX.26.) ÖNK. SZ. HATÁROZATA Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat évi fordulójához történő csatlakozás Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat évi fordulójához csatlakozik. Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert, hogy az önkormányzat csatlakozási nyilatkozatát küldje meg a Wekerle Sándor Alapkezelő részére. Határidő: szeptember 30. Felelős: Nyikos László polgármester - Tervezői ajánlatok elbírálása Polgárdi Város területén piac létrehozására (Írásos anyag a jegyzőkönyv 14. sz. mellékletét képezi.) Nyikos László polgármester elmondta, Polgárdi Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani városi piac létrehozása céljából. Gyakorlatilag a pályázaton Enying és Polgárdi tud részt venni. A pályázat benyújtásához szükséges a tervezői közreműködés, vázlatterv engedélyeztetési terv, útterv és elektromos terv és a végén kiviteli terv szükséges. Jelenleg a tervezői ajánlatokról kell egy döntést hozni, melyek ismertetésére átadta a szót Dr. Pahola Tünde jegyzőnek. Dr. Pahola Tünde jegyző elmondta, 3 tervezői ajánlat érkezett. A Térlabor Kft ,- Ft + Áfa, Tóth Tamás építészmérnök, tervező szakmérnök ,- Ft + Áfa, valamint a Membraan Építész Stúdió Bt ,- Ft + Áfa összegű ajánlatot adott. Nyikos László polgármester kérte a Képviselő-testületet, hogy a legolcsóbb Térlabor Kft. ajánlatot támogassák. Elmondta, amennyiben a pályázatot Polgárdi megnyeri, augusztus hónapra a településen kész lehet a városi piac. A pályázat szerint a Deák Ferenc és Kossuth utca kereszteződésében lenne. Véleménye szerint a piac a település szegényebb társadalmi rétegben élőinek szempontjából is kitörés lehet, városhoz méltó színvonalú piactér kerülne létrehozásra, így a város is szépülhet. Elmondta, szükséges megjelölni a költség fedezetét. Javasolta, hogy a Vertikál Zrt. által fizetendő osztalék terhére, vagy pedig a meghiúsult buszöböl pályázati önrésze lehetne a fedezet. Mivel további kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Képviselő-testület tagjait, aki egyetért fenti előterjesztéssel, kézfeltartással szavazzon.

20 20 147/2011. (IX.26.) ÖNK. SZ. HATÁROZATA Tervezői ajánlatok elbírálása Polgárdi Város területén piac létrehozására Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Polgárdi, hrsz-ú ingatlanon tervezett piac vázlat-, engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációjának elkészítésével a Térlabor Kft.-t (1116 Budapest, Kubikos u. 11.) bízza meg bruttó Ft, azaz bruttó egymillió-egyszázhetvenötezer forint tervezési díj ellenében. A Képviselő-testület a tervezési szerződés tartalmát megismerte, azzal egyetért és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. A képviselő-testület a tervezési díj fedezeteként a Vertikál Zrt. által fizetendő osztalékból származó bevételt jelöli meg. Határidő: október 15. Felelős: Nyikos László polgármester - Képviselői hozzászólások Kozári Erika képviselő elmondta, az önkormányzat közterület használati díjára vonatkozó rendeletét célszerű lenne módosítani úgy, hogy a ligetben tartandó rendezvényeken történő árusítás díja magasabb legyen. Elmondta továbbá, a József utcai óvodánál nincs zebra sem és figyelmeztető tábla sem. Megkérdezte, van-e lehetőség egy vigyázz, gyerekek figyelmeztető tábla kihelyezésére. Fábián Róbert műsz. csoportvezető elmondta, az az út a Közútkezelő tulajdona, így az ő beleegyezésük szükséges a tábla kihelyezéséhez. Az eddigi tapasztalatok alapján a Közútkezelő nem emel kifogást a táblának az önkormányzat költségére történő kihelyezése ellen, de nagyon sok feltételhez köti. Nyikos László polgármester elmondta, sajnos a településen több helyen szükséges lenne a gyalogos átkelő. A tapasztalat az, hogy az emberek semmibe veszik a korlátozásokat, így véleménye szerint hatékonyabb lenne a rendőri mérés. Elmondta, amennyiben Polgárdi járásközpont lesz, akkor az önkormányzatnál is megnövekedik a gyalogos forgalom. Ezzel szükségessé válik az önkormányzat és a buszmegálló között a gyalogos átkelő kialakítása. A képviselők kérhetik a hivatal dolgozóit, hogy készítsenek közlekedésbiztonsági javaslatokat. Elmondta továbbá, megkeresték a buszsofőrök azzal a kéréssel, hogy az önkormányzat előtti kereszteződéshez tegyenek ki tükröt, mert autóbusszal nehezen tudnak kifordulni a megállóból.

21 21 Kérte Fábián Róbert műszaki csoportvezetőt, hogy az elhangzottak alapján a következő testületi ülésre készítsen egy a közlekedési szempontból veszélyes, illetve kiemelt csomópontokra vonatkozó koncepciót. Kozári Erika képviselő elmondta, még a csapadékos időjárás megérkezése előtt át kellene nézni a településen az útpadkákat, mert nagyon sok helyen megrongálódott. Korábban már konkrét utcáknál jelezte ezeket a problémákat a hivatal dolgozóinak. Nyikos László polgármester elmondta, az utak állapota több utcában nagyon rossz. Sajnos az idei évi költségvetésben nincs fedezet az utak helyreállítására. Korábbi években a Vegyépszer Zrt. által fizetett bérleti díj fejében történt az utak aszfaltozása, de az idei évben a Vegyépszer Zrt. felszámolás alatt áll, így ez a lehetőség megszűnt. Fábián Róbert műsz. csoportvezető elmondta, kb. 2 hónapja felmerték a település útjait. A felmérés alapján az előzetes számítások szerint csak az anyag költség kb. 16 millió forint + áfa összeg lenne. Nyikos László polgármester elmondta, a felmérés szerinti padkázás sem jelentene végleges megoldást, mindössze 1-2 évre oldaná meg a jelenlegi problémát. Polácska Mária képviselő elmondta, a fülei autóbusz járat sofőrje jelezte, hogy a Deák Ferenc utcában parkoló autóktól a menetrend szerint közlekedő autóbuszok nehezen férnek el, a sofőrök félnek, hogy a szűk hely miatt nekimennek a parkoló autónak. Kérték, hogy amennyiben lehetséges, az önkormányzat segítsen. Nyikos László polgármester elmondta, véleménye szerint nem parkolást tiltó táblát kell kihelyezni, hanem az utcában további parkolóhelyek kialakítására kell törekedni. A tervek szerint nyarára elkészül a Deák Ferenc utcában a járda, és azzal egyidejűleg esetleg korlátokat lehet kihelyezni. A Deák Ferenc utca környékén több helyen Fáy lakótelep utáni kereszteződés végétől, az OTP előtti parkolónál lévő támfal felszedésével, a posta előtti tér kialakításával lehet további parkolóhelyeket kialakítani. Ezen kívül szükséges lenne a teljes útburkolatot cserélni. A Cinca patak partján tervezett piactér kialakításával a piac átellenes oldalán is 8-10 autó számára lehetne parkolót kialakítani, valamint esetleg még a Kossuth utcában a kézilabda pályákkal párhuzamosan is lehetne. Molnárné Rózsa Marianna képviselő a területhasználati díj mértékének emelésével kapcsolatban javasolta, hogy a hivatal dolgozói vizsgálják meg a privilégium bevezetésének lehetőségét, amely a rendeletben rögzítve lenne. Nyikos László polgármester elmondta, ez a versenyhelyzetet korlátozza, így azt rendeletben nem lehet szabályozni. Arra van lehetőség, hogy Polgárdi Város Önkormányzata úgy dönt, hogy az adott rendezvény zártkörű, így a rendezvény ideje alatt egyedi megállapodás alapján lehet területhasználati díjat fizetni. Erre egy egységes szabványt kell kialakítani, rendeletben nem lehet beépíteni. Dr. Pahola Tünde jegyző elmondta, a kiemelt rendezvényeket meg kell határozni, és azokon lehet magasabb díjat kérni. Nyikos László polgármester tájékoztatásként elmondta, a Polgárdi Nyári Fesztivál programjai uniós pályázati pénzből kerülne kiegyenlítésre. A besorolás attól függ, hogy hogyan értékelik ki

22 22 a beadott anyagot. Sajnos a létszám tekintetében Polgárdi nem tudta a maximumot teljesíteni, mert nem érkezett annyi testvérvárosi látogató. Ezzel várhatóan alacsonyabb besorolásba esik Polgárdi. A rendezvény 5,5 millió forint + Áfa kategóriába van, így várhatóan a költségvetésből csak ennek az összegnek az áfa mértékét kell biztosítani. Ezzel az éves rendezvénykeretben maradt plusz pénz. Ilyen rendezvényre minden évben van lehetőség pályázni. Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést órakor bezárta. Kmf. Nyikos László polgármester Dr. Pahola Tünde jegyző Kozári Erika képviselő Molnárné Rózsa Marianna képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. március 11. napján 9.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. március 11. napján 9.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. március 11. napján 9.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Város Polgármesteri Hivatala Jelen vannak: Nyikos László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2006. augusztus 29. napján megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2006. augusztus 29. napján megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2006. augusztus 29. napján megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester, Kozári

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. november 3. napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. november 3. napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. november 3. napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Polgármesteri Hivatal Polgárdi, Batthyány u.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Márok Csaba polgármester Cseke Ottó alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-27/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102 12 /2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestület 2014. szeptember 29én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének 56/2014. (IX.29.) számú határozata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. december 2-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. december 2-án megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 18/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. december 2-án megtartott üléséről Határozatok száma: 74-82. Rendeletek száma: 14-16. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1639/1/2015 Magyarcsanádi Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 30. napján 11.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 1/2015.(I.30.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi módosított napirendet fogadta el:

Jegyzőkönyv. A bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi módosított napirendet fogadta el: Jegyzőkönyv amely készült 2013. szeptember 19. napján 17 óra 30 perckor, Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának a Községháza hivatalos helyiségében

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án tartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án tartott nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án tartott nyilvános üléséről Tartalmazza a : 73/2015.(V.28.)

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 109-24/2013. JEGYZŐKÖNYV Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi november hó 27. napján, szerdán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről 1-7/2007. (01. 29.) ÖK. sz. határozat 1/2007. (II. 9.) ÖK. sz. rendelet Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok:

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: 1/2013. (I. 25.) önkormányzati

Részletesebben

19/2011. sz. Készült: 2 példányban.. példány

19/2011. sz. Készült: 2 példányban.. példány 165 19/2011. sz. Készült: 2 példányban.. példány 2011. november 29-én 14 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 104-120/2011.(XI.29.) határozata c.) 9-10/2011.(XII.07.) önkormányzati

Részletesebben

2010. n o v e m b e r 1 7 - én. m e g t a r t o t t n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

2010. n o v e m b e r 1 7 - én. m e g t a r t o t t n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 240-8/2014/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 16:00 órakor megtartott

Részletesebben

Város Képviselő-testülete

Város Képviselő-testülete Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mail: hivatal@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 2007. május 07-én megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 2007. május 07-én megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. május 07-én megtartott üléséről 1 - 2 - Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 07-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testület 2006. március 13. napján 14.00 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testület 2006. március 13. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testület 2006. március 13. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről 290/1/2015. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről Rendelet: 1/2015. (II.17.)

Részletesebben

19/2011. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 131-134/2011. (VII.27.sz. Kth.) 12-14/2011. (VII.28.) sz. rendelet

19/2011. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 131-134/2011. (VII.27.sz. Kth.) 12-14/2011. (VII.28.) sz. rendelet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 5535-2/2011. 19/2011. számú 2011. július 27-ei rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 131-134/2011. (VII.27.sz.

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: M. /2013. Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én 14 óra 30 perces kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA XVII. Iktatószám: 4-12/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 2014. november 26-án megtartott, n y i l t s o r

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2007. március 20. napján 13.00 órakor megtartott ülésén.

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2007. március 20. napján 13.00 órakor megtartott ülésén. JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2007. március 20. napján 13.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kóbor Attila bizottsági elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 3 tagú bizottságból 2 fő jelen van. Az ülés határozatképes.

JEGYZŐKÖNYV. Kóbor Attila bizottsági elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 3 tagú bizottságból 2 fő jelen van. Az ülés határozatképes. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Szám: 1/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2012. február 13-án (hétfőn) 15

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-29/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. április 14-i R E N D K Í V Ü L I N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Tartalom:

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. április 14-i R E N D K Í V Ü L I N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. április 14-i R E N D K Í V Ü L I N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Rendelet: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. október 21- én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes, nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 20/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2009. október 29. napján 16.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén.

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2009. október 29. napján 16.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2009. október 29. napján 16.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal alagsori terme Jelen vannak: Borbély

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 273-6/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. május 29- én /kedden/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. január 27-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

Szám: 584-8/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gyepükaján Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 5-ei nyilvános testületi üléséről

Szám: 584-8/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gyepükaján Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 5-ei nyilvános testületi üléséről GYEPÜKAJÁN TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8473. Gyepükaján, Kossuth u. 8. Szám: 584-8/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gyepükaján Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 5-ei

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vázsnok Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 22. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Sásd, Városháza tanácskozóterme Jelen vannak:

Részletesebben

1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet

1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 24-én 14 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 166-10/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 15- én 17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry Pál

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről Ikt.szám: 725-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 31-én 18 óra 00 perckor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. április 17-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről A testületi ülésen a mellékelt jelenléti

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 30-án megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 30-án megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 30-án megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 46-47. Száma: 1-65/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Beszámoló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014. Psz/59/23/2014. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 19-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 92/2014. (XI.19.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve 15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

17/2014. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

17/2014. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 17/2014 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv

Részletesebben

Ügyszám: 3400-1/2014/M J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Ügyszám: 3400-1/2014/M J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Ügyszám: 3400-1/2014/M J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2014. május 28-án,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 25-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-13 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016. március 07-én 17:00 órakor megtartott nyilvános soron következő képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaegyháza

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának 2013. június 13-án 10 30 órától megtartott üléséről

Részletesebben

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i üléséről a Városháza Nagytermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i üléséről a Városháza Nagytermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző, Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Gyomaendrőd 10/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i üléséről a Városháza Nagytermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Vörös Gyula polgármester, Paréj István alpolgármester, Bognár Csaba, Fülöpné Kenyér Andrea,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 06-án 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Dr.

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 88-95 d, rendelete: 8-9 T á r g y s o r o z a t a 1.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 2015. szeptember 22. napján megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 2015. szeptember 22. napján megtartott üléséről Iktatószám: /2015. Jegyzőkönyv Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 2015. szeptember 22. napján megtartott üléséről Jelen vannak: Kalcsó Istvánné polgármester Rákócziné Tripon Emese alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 451 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. szeptember 2-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

Készült a bizottság 2012. április 19-én /16, 30-20, 00 / megtartott üléséről

Készült a bizottság 2012. április 19-én /16, 30-20, 00 / megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzata Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága 57-3/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült a bizottság 2012. április 19-én /16, 30-20, 00 / megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Zajk Jelen vannak: Bagladi Róbert polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án ( csütörtökön ) 17.00 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-1/2009. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 13-án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Zrinszki István

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 243-12 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 28. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Bodzás István,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. június 30.-án Jászboldogháza Önkormányzat Képviselőtestületének munkatervében nem szereplő rendkívüli ülésén 15.00 órakor, a Községháza, 5144 Jászboldogháza, Rákóczi

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-5/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 115/2015.(II.24.) számú határozata

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 26-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 26-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 26-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 7/2012. (IV. 27.) számú önkormányzati rendelet az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. december 01-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. december 01-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 17. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. december 01-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének Határozatok: Iktatószám: 1634/5/2015 Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 28/2015.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án megtartott soros üléséről, mely egyben KÖZMEGHALLGATÁS is. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2009. október 15-én tartott ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2009. október 15-én tartott ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. október 15-én tartott ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, Elkészült: 2009. október 20.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Csiszár Miklós

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Csiszár Miklós Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága JEGYZŐKÖNYV Készült Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2011. november

Részletesebben

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 113-2/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. február 15- én /hétfőn/ 17.00 órai kezdettel

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve Készült: 2009. november 23.-án a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Tóth Sándor al Kristófné Ponicsán

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Mezőkomárom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én 14 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Mezőkomárom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én 14 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Képviselő-testületének 2014. május 15-én 14 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Mezőkomárom Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom, Petőfi u. 74. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. február 5. napján megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. február 5. napján megtartott nyílt üléséről. Szám: 362/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. február 5. napján megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Remitzky Zoltán polgármester dr. Holocsi Krisztián

Részletesebben

Madaras Község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Készült: Madaras község Önkormányzatnak Képviselő-testülete 2008. április 2-án 15 órai kezdettel tartott rendes, nyílt ülésén. Ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Nagyecseden, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 2015. február 26-án az önkormányzati képviselő-testület r e n d k í v ü l i nyilvános üléséről Jelen voltak: Mészáros

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 2-i nyilvános üléséről. J e l e n v a n n a k

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 2-i nyilvános üléséről. J e l e n v a n n a k 1 Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült a Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 2-i nyilvános üléséről. Az ülés helye: Közösségi Ház Díszterme

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz. I-1/9-5/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki Róbert

Részletesebben

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről.

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. november 14-én. megtartott. ülésének JEGYZŐKÖNYVE

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. november 14-én. megtartott. ülésének JEGYZŐKÖNYVE TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2014. november 14-én megtartott ülésének JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: 9/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete A szociális célú tüzelőanyag támogatás

Részletesebben