J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 27-én 18 órakor megtartott üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről"

Átírás

1 Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/ , Fax: 74/ sz. példány Szám: 314-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 27-én 18 órakor megtartott üléséről

2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 27-én 18 órakor megtartott üléséről Az ülés helye: Decs Tesz- Vesz Óvoda ebédlője, Decs, Ady u Jelen vannak: 1.) Biczó Ernő polgármester, 2.) Baloghné Medgyesi Zsuzsanna alpolgármester, 3.) Izsák Kálmán, 4.) Dr. Málnai János, 5.) Nagy László, 6.) Vermes György képviselők Tanácskozási joggal: 1.) Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző, 2.) Galambos Attila alpolgármester, 3.) Adorján Attiláné Érdekegy.Tan.képv., 4.) Bergerné Ifju Erzsébet mb. iskola igazgató 5.) Szekeres Jánosné óvodavezető, 6.) Ignácz György roma referens, 7.) Gomány Ernőné DRNÖ képviseletében, 8.) Papp Vilmos FB tanácsadó, 9.) Dohóczki Mónika civil referens, 10.) Szelestyei Mihályné Közalk. Tanács elnöke, 11.) Villányi Dávid Decsi Kapu képv., 12.) Vargáné Eppel Erika pénzügyi ügyintéző, 13.) Ribling Júlia könyvvizsgáló, 14.) Városi Klára élelmezésvezető, 15.) Pappné Kővári Erika SF Kft. ügyvezető Jegyzőkönyvvezető: Siposné Kovács Ilona vez. főtanácsos N a p i r e n d e l ő t t : Biczó Ernő: Köszöntötte az ülésen megjelenteket, megállapította, hogy a 7 képviselő-testületi tag közül 6 jelen van, így az ülés határozatképes. Távolmaradását Velő István képviselő bejelentette. Ezt követően ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat és javasolta, hogy az alábbi napirendet vegyék fel: 1. Sportegyesület kérelmének megvitatása A képviselő-testület a napirendek módosítására vonatkozó javaslattal egyhangúlag, 6 igen szavazattal egyetértett. A képviselő-testület a polgármester napirendre tett javaslatát, a megszavazott módosító indítványt is figyelembe véve egyhangúlag, 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi napirendi pontokat állapította meg: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti tevékenységről, valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről (29. sz. előterjesztés) 2. A nagyközségi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség megállapítása (30. sz. előterjesztés) 3. A nagyközségi önkormányzat évi költségvetésének megalkotása (34. sz. előterjesztés) 4. A nagyközségi önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása (33. sz. előterjesztés) 2

3 5. Tájékoztató a Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi tevékenységéről (23. sz. előterjesztés) 6. A Szoceg Nonprofit Kft-vel kötött szolgáltatói szerződés- módosítás jóváhagyása (24. sz. előterjesztés) 7. Vadászai Földtulajdonosi Közösség kérelmének megvitatása (7. sz. előterjesztés) 8. Tájékoztató a évi közfoglalkoztatásról (32. sz. előterjesztés) 9. A nagyközség évi kulturális programjának jóváhagyása (26. sz. előterjesztés) 10. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása (35. sz. előterjesztés) 11. A Comenius Általános Iskola kérelmének megvitatása, és a szolgáltatói szerződés jóváhagyása (25. sz. előterjesztés) 12. A Sportegyesület kérelmének megvitatása 13. Kérdések, interpellációk, egyebek. Zárt ülésen: 14. Javaslat a Sárköz Fejlesztő Kft. Felügyelő Bizottsági tagjainak megválasztására, valamint javadalmazási szabályzat elfogadására (28. sz. előterjesztés) 15. Átmeneti segély ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása (31. sz. előterjesztés) 16. Döntés közalkalmazotti jogviszony megszüntetéséről (27. sz. előterjesztés) N a p i r e n d t á r g y a l á s a : 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti tevékenységről, valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről Biczó Ernő: Ismertette, hogy az 1. napirendi ponthoz kiküldött kegyeli közszolgáltatási szerződés tervezet tájékoztató jelleggel került kiküldésre, ennek tárgyalására a márciusi ülésen kerül majd sor. Tájékoztatást adott arról, hogy a mai napon kistérségi ülésen vett részt, ahol megállapodtak arról, hogy a többcélú kistérségi társulás Szekszárd és Környéke Önkormányzati Társulás néven fog tovább működni. Igyekeznek közös pontokat keresni, amiért érdemes lesz együtt maradni. Az önkormányzat eddigi közös ügyei közé tartozik a jégeső elhárítás, a szúnyogirtás, valamint a belső ellenőrzés megoldása. Az új társulási megállapodás megvitatására a márciusi ülésen kerül majd sor. A társulásban várhatóan ez évben tagdíj fizetési kötelezettség nem várható. Tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy két pályázatot készítettek elő a Faluház és az Óvoda energetikai fejlesztésére, de sajnos ezeket nem tudják benyújtani, mert nem felelnek meg a feltételeknek. Befogadásra került a közvilágítás korszerűsítésre és a biogáz üzem megvalósítására benyújtott pályázat. 3

4 Kondriczné dr. Varga Erzsébet: Tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a január 30-i ülést követően január 31-én került aláírásra a járások kialakításával kapcsolatos üzemeltetési megállapodás melynek jóváhagyását javasolta. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Biczó Ernő polgármester szavazásra bocsátotta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló írásos jelentést, valamint az üzemeltetési megállapodás jóváhagyására vonatkozó javaslatot. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2013. (II.27.) számú határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a rendeletek kihirdetéséről, valamint a két ülés közötti tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete; 90/2012. (IV.25.), az 1, 2, 3 és 4/2013. (I.16.), a 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, és 31/2013. (I.30.) számú lejárt határidejű határozat végrehajtásáról szóló írásos jelentést, a megtett intézkedéseket, a két ülés közötti tevékenységről szóló polgármesteri beszámolót jóváhagyja. A képviselő-testület Decs Nagyközség Önkormányzata és a Tolna Megyei Kormányhivatal között létrejött, január 31-én aláírt üzemeltetési megállapodást jóváhagyja. 2. A nagyközségi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a megállapítása Biczó Ernő: Ismertette az előterjesztést, majd a határozati javaslat elfogadását javasolta. Vermes György: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztés elfogadását javasolta. Nagy László: A Fejlesztési Bizottság egyetértett a határozati javaslat elfogadásával. Dr. Málnai János: A SZOKS Bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolta. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Biczó Ernő polgármester ismertette, majd szavazásra bocsátotta az írásos határozati javaslatot. 4

5 Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2013. (II.27.) határozata A Nagyközségi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a megállapításáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 29. -ában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat egyes saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegéről a következőket állapítja meg: Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét a következő három évre a határozat melléklete szerinti tartalommal határozza meg. Határidő: március 12. Felelős: polgármester Határozatról értesítést kap: Magyar Államkincstár Pénzügy 3. A nagyközségi önkormányzat évi költségvetésének megalkotása Biczó Ernő: Ismertette, hogy a évi költségvetés főösszegeihez képest 2013-ban jelentősen csökkent, 374 millió forint a költségvetési főösszeg. A tervezetben már nem szerepel az iskola költségvetése, hiszen azt a Klebensberg Intézményfenntartó Központ működteti több mint 17 millió forint önkormányzati támogatással. Az önkormányzatok adósságállományát az állam konszolidálta, így ez már nem szerepel a költségvetésben. A jogszabályi előírásoknak megfelelően hiányt nem tervezhettek. Ezt sikerült teljesíteni és még 2,4 millió forint tartalékot is tudtak képezni. A tartalékot kulturális programokra, kisebb összegű támogatásokra használhatják fel. Szoros költségvetési év előtt állnak. A költségvetésben már 4 fő munkavállaló bére nem szerepel. 1 fő közalkalmazott február 28- ával kérte jogviszonyának megszüntetését, 3 fő határozott időre foglalkoztatott munkavállaló munkaszerződését pedig nem tudják meghosszabbítani. A megszorítások miatt ez évben nem tudtak csatlakozni a Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázathoz, nincs lehetősége az önkormányzatnak támogatni a HPV oltást, és nem tudnak pályázni a nyári gyermekétkeztetésre. A tervek szerint félévkor újra megvizsgálják a költségvetést és amennyiben lehetőség lesz rá a fenti önként vállalt feladatokat ismét fel kívánják vállalni. Az önkormányzat a működés mellett fejlesztő munkát is végez. Három Kft-ben van érdekeltsége. Minden lehetőséget megragadnak arra, hogy pénzt teremtsenek. Az idén is tervezik közmunka biztosítását, előre láthatóan ez évben fő foglalkoztatására lesz lehetőségük. Véleménye szerint korrekt költségvetés készült. A könyvvizsgálói vélemény ismertetését követően, a rendelet- tervezet elfogadását javasolta. Vermes György: A Pénzügyi Bizottság a költségvetés- tervezet elfogadását javasolta 374 millió forint bevétellel és 374 millió forint kiadással. Nagy László: A Fejlesztési Bizottság a rendelet elfogadását javasolta. 5

6 Dr. Málnai János: A SZOKS Bizottság a évi költségvetés elfogadását javasolta. Felhívta a figyelmet, hogy a bizottság a rendelkezésre álló keretből csak krízis helyzetben lévőket tud támogatni. Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k: Baloghné Medgyesi Zsuzsanna: A költségvetés tervezet azt bizonyítja, hogy az önkormányzat szigorú keretek között tud gazdálkodni, mégis a lehető leghatékonyabban igyekeznek kihasználni a szűk keretet. Felelős gazdálkodásra hívta fel a figyelmet. Csak megjelölt feladatokra lehet költeni. Ezt az ÁSZ szigorúan ellenőrizni fogja. Biczó Ernő: Nagy a bizonytalanság, ennek ellenére optimistán kell a dolgok elé nézni. Takarékos gazdálkodás mellett hatékonyan kell a rendelkezésre álló pénzt felhasználni. Több hozzászólás nem volt. Biczó Ernő szavazásra bocsátotta az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet. következő rendeletet alkotta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (III.05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CXCV. törvény 143. (4) bekezdés b) és h) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 23. (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Decs Nagyközség Önkormányzata évi költségvetéséről szóló a jegyzőkönyv mellékletét képező rendeletet megalkotta. Határidő: március 5. Felelős: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző (a rendelet kihirdetéséért) 4. A nagyközségi önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása Biczó Ernő: A évi költségvetés módosítására vonatkozó rendelet-tervezet megvitatását javasolta. A módosítás a változások, többek között a konszolidációval kapcsolatos összegek lekövetését tartalmazza. Vermes György: A Pénzügyi Bizottság a módosítás elfogadását javasolta. Nagy László: A Fejlesztési Bizottság a rendelet- tervezet elfogadását javasolta. Dr. Málnai János: A SZOKS Bizottság a rendelet módosítás elfogadását támogatta. 6

7 Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Biczó Ernő szavazásra bocsátotta az önkormányzat évi költségvetésének módosítására irányuló rendelet- tervezetet. következő rendeletet alkotta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (III.05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 4/2012. (III.05.) önkormányzati rendeletének módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CXCV. törvény 143. (4) bekezdés b) és h) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 23. (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a nagyközség önkormányzata évi költségvetéséről szóló 4/2012.(III.05.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló a jegyzőkönyv mellékletét képező rendeletet megalkotta. Határidő: március 4. Felelős: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző (a rendelet kihirdetéséért) 5. Tájékoztató a Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi tevékenységéről Biczó Ernő: A Decsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi tevekénységéről szóló tájékoztató megvitatását javasolta. Felkérte Gomány Ernőnét a DRNÖ képviselőjét, amennyiben kiegészítése van, tegye meg. Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés nem hangzott el. Dr. Málnai János: A SZOKS Bizottság a tájékoztatót megvitatta, elfogadásra javasolta. Kérdés nem volt. H o z z á s z ó l á s o k : Balogné Medgyesi Zsuzsanna: Véleménye szerint a nemzetiségi önkormányzat is többet tesz, mint amennyit publikál. A tájékoztató a nagyobb eseményekről ad számot, nem tartalmazza az apró dolgokat, amit nap mint nap megtesznek. Több hozzászólás nem hangzott el. Biczó Ernő polgármester ismertette, majd elfogadásra javasolta a Decsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat tájékoztatójának elfogadásáról szóló írásos határozati javaslatot. 7

8 Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2013. (II.27.) számú határozata A Decsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat tájékoztatójáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Decsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi tevékenységéről szóló tájékoztatót megvitatta, azt elfogadja. Határidő: március 5. Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) Határozatról értesül: Decsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Irattár 6. A Szoceg Nonprofit Kft-vel kötött szolgáltatási szerződés- módosítás jóváhagyása Biczó Ernő: Ismertette az írásos előterjesztést, majd a szolgáltatási szerződés jóváhagyását javasolta. Vermes György: A Pénzügyi Bizottság javasolta a szolgáltatási szerződés jóváhagyását. A módosítás értelmében a Szoceg Kft-nek az ebédet 560,-, a vacsorát 362,- Ft-ért biztosítják a Decsi Konyháról és a szerződést a szolgáltatási díj tekintetében - legkésőbb december 31. napjáig újratárgyalják. Nagy László: A Fejlesztési Bizottság javasolta a szerződés módosítás jóváhagyását. Dr. Málnai János: A SZOKS Bizottság a szerződés jóváhagyásával egyetértett. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Biczó Ernő ismertette, majd szavazásra bocsátotta az írásos határozati javaslatot. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2013. (II.27.) számú határozata A Szoceg Nonprofit Kft.-vel kötött szolgáltatási szerződés módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete és a Szoceg Nonprofit Kft. között július 29. napján kötött, illetve december 15-én és március 1. napján módosított szolgáltatási szerződés január 1. napjával az alábbiak szerint módosul: 1. A szerződés V/1. pontja a következők szerint módosul: 8

9 1. A Szolgáltatót a jelen szerződésben foglaltak teljesítése esetén szolgáltatási díj illeti meg. Az Időskorúak Otthona tekintetében a szolgáltatási díj ebéd esetén bruttó 560 ft/adag/nap, vacsora esetén bruttó 362 ft/adag/nap. A szociális étkeztetés és az idősek nappali ellátása esetén a szolgáltatási díj bruttó 560 ft/adag/nap. A szállítás díja 50,- ft. A szerződő felek rögzítik, hogy a szolgáltatási díj tekintetében a szolgáltatási szerződést 1 éven belül, legkésőbb december 31. napjáig újratárgyalják. 2. A szolgáltatási szerződés módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal továbbra is fennmaradnak. 3. A képviselő- testület a január 31-én aláírt szolgáltatási szerződés módosítást jóváhagyja. Határidő: március 5. Felelős: Biczó Ernő polgármester A határozatról értesül: Szoceg Nonprofit Kft. Pénzügy Irattár 7. Vadászati Földtulajdonosi Közösség kérelmének megvitatása Biczó Ernő: Ismertette az előterjesztést, majd elmondta, hogy a földtulajdonosi közösség vezetőjével tárgyalást folytattak. A tárgyalás eredményeként javasolta, hogy a befizetett összeget 2 részletben fizessék vissza a föltulajdonosi közösségnek. Vermes György: A Pénzügyi Bizottság a határozati javaslat B változatát javasolta elfogadásra, mely szerint az első részletet, ,- Ft-ot 2013-ban, a második részletet, ,- Ft-ot pedig 2014-ben fizessék vissza. Nagy László: A Fejlesztési Bizottság e kérdésben nem tudott döntést hozni. Izsák Kálmán: A SZOKS Bizottság egyetértett a 2 részletben történő visszafizetéssel. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Biczó Ernő ismertette, majd szavazásra bocsátotta a Vadászati Földtulajdonosi Közösség kérelméről szóló írásos határozati javaslat B változatát. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2013. (II.27.) számú határozata A Vadászati Földtulajdonosi Közösség kérelméről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vadászati Földtulajdonosi Közösség kérelmének helyt ad, és a évre befizetett vadászati földbérleti díj felének, azaz ,- Ft összegnek a visszautalását a évi költségvetés, másik fele részletének, azaz 9

10 ,- Ft összegnek a visszautalását a évi költségvetés terhére engedélyezi. Határidő: március 5. Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) Határozatról értesül: Vadászati Földtulajdonosi Közösség Pénzügy Irattár 8. Tájékoztató a évi közfoglalkoztatásról Biczó Ernő: Ismertette az írásos tájékoztatóban szereplő fontosabb adatokat. Kiemelte, hogy évben közfoglalkoztatás támogatására fordítható keret ,- Ft, melyhez az önkormányzatnak 15 % önrészt kell biztosítania. Ez az összeg az előző évihez képest 40 %-kal alacsonyabb. Ebből a keretből legalább 25 főt kell alkalmazni 4,5 hónap időtartammal 6 órás foglalkoztatásban. Fentieknek megfelelően 5 fő napi 6 órás 4 hónap időtartamú - és 45 fő napi 6 órás 2 hónap időtartamú foglalkoztatást terveznek. Izsák Kálmán: A SZOKS Bizottság elfogadásra javasolta a közfoglalkoztatásról szóló határozati javaslatot. A bizottság örömmel vette, hogy ilyen sok embert tudnak foglalkoztatni és ezzel segíteni rajtuk. Az önkormányzat igyekszik minél több embernek biztosítani a 30 napos foglalkoztatást. Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k : Baloghné Medgyesi Zsuzsanna: A tapasztalatok azt mutatják, hogy az önkormányzat és a közmunkások részéről is jó szándék mutatkozik és ez jó. A közmunkások túlnyomó többsége méltó a munkához, a rájuk bízott feladatot lelkiismeretesen végzik. Nagy László: Fontos, hogy a közmunkások értékteremtő munkát végezzenek. Jónak tartotta, hogy az önkormányzatnak a közmunkaprogram keretében lehetősége van arra, hogy több embernek munka lehetőséget biztosítson ahhoz, hogy a következő évben jogosult legyen a segélyre. Dr. Málnai János: Kiemelte, hogy az önkormányzat a közfoglalkoztatáshoz önerőként 1,1 millió forintot biztosít a költségvetésében. Biczó Ernő: A közmunkásokat nem csak a polgármesteri hivatalban és az önkormányzatnál foglalkoztatják, hanem az önkormányzati intézményekben is. Több hozzászólás nem volt. Biczó Ernő szavazásra bocsátotta a évi közfoglalkoztatásról szóló tájékoztató elfogadását. 10

11 Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2013. (II.27.) határozata A évi közfoglalkoztatásról 1. Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi közfoglalkoztatásról szóló tájékoztatót megvitatta, azt elfogadja. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert hogy az 5 fő napi 6 órás 4 hónap időtartamú - és 45 fő napi 6 órás 2 hónap időtartamú - foglalkoztatására nyújtson be pályázatot. Határidő: folyamatos, beszámolásra április 20. Felelős: Biczó Ernő polgármester A határozatról értesül: Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja; Pénzügy Irattár 9. A nagyközség évi kulturális programjának jóváhagyása Biczó Ernő: A civil szervezetekkel történt egyeztetést követően összeállították a évi kulturális programot. Ezúton mondott köszönetet a civil szervezeteknek, az egyházaknak valamint a Faluház munkatársainak a program összeállításához nyújtott segítségért. A éves programtervből kiemelte az alábbi rendezvényeket: 1. Július Testvértelepülések találkozója. E rendezvényhez pályázaton Eurót nyertek. A három napos rendezvényen vendégül látják Decs testvértelepüléseit. 2. Augusztus 20. Szent István napi Vigadalom: A hagyományokhoz híven e napon színházi előadást terveznek szponzori támogatásból. 3. Szeptember 19. Falunap, melynek keretében ismét megrendezésre kerül a Lovas nap. 4. Május 20. Csingellő Fesztivál 5. Kongatik már a kádakat Még egyszer megköszönte mindenkinek a program összeállításához nyújtott segítségét. A következő feladat a programok megrendezéséhez szükséges fedezet biztosítása lesz. Izsák Kálmán: A SZOKS Bizottság megvitatta a kulturális program tervezetet és azt elfogadásra javasolta. Örömmel vették, hogy a programokba a Református Egyház is bekapcsolódott. Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k : Dr. Málnai János: A tervezetben 55 program szerepel. Köszönetet mondott mindenkinek aki ebben ellenszolgáltatás nélkül részt vállalt. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna: Vannak olyan települések, ahol a kultúrát, az ezzel kapcsolatos feladatokat vállalkozásba adták. Örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy Decsen ez nem így működik, hanem az önkormányzat gondoskodik a kulturális programok szervezéséről. Több hozzászólás nem volt. Biczó Ernő szavazásra bocsátotta a nagyközség évi kulturális programjának elfogadásáról szóló határozati javaslatot. 11

12 Szavazást követően a képviselő-testület - egyhangúlag, 6 igen szavazattal a Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2013. (II.27.) számú határozata A nagyközség évi kulturális programjának jóváhagyásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nagyközség évi kulturális programját megvitatta, azt jóváhagyja. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a programról a civil szervezeteket tájékoztassa. Határidő: március 5. Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) A határozatról értesül: Civil szervezetek Irattár 10. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása Kondriczné dr. Varga Erzsébet: január 1-jén hatályba lépett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény, amely szükségessé tette az SZMSZ felülvizsgálatát, módosítását. A Mötv. meghatározza az SZMSZ kötelező tartalmi elemeit, melyek a tervezetben kiegészítésre kerültek és a gyakorlat miatt is módosítani kellett a rendeletet. A polgármesteri hivatalra vonatkozó rendelkezések is az új törvénynek megfelelően módosításra kerültek. Vermes György: A Pénzügyi Bizottság a rendelet tervezet elfogadását javasolta. Nagy László: A Fejlesztési Bizottság az SZMSZ módosítás elfogadását javasolta. Dr. Málnai János: A SZOKS Bizottság a rendelet elfogadását javasolta. Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k : Baloghné Medgyesi Zsuzsanna: A jegyzők gondoskodnak arról, hogy a képviselők és a polgármester nyugodtak lehessenek, mert törvényesen működnek. Ezért a jegyző asszonynak köszönetét fejezte ki. Több hozzászólás nem hangzott el. Biczó Ernő a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet tervezet elfogadását szavazásra bocsátotta. következő rendeletet alkotta: 12

13 Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (III.05.) önkormányzati rendelete A Szervezeti és Működési Szabályzatáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló a jegyzőkönyv mellékletét képező rendeletet megalkotta. Határidő: március 5. Felelős: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző (a rendelet kihirdetéséért) 11. A Comenius Általános Iskola kérelmének megvitatása és a szolgáltatói szerződés jóváhagyása Biczó Ernő: Ismertette a Comenius Általános Iskola igazgatójának kérelmét, amelyben az intézmény által felhalmozott étkezési térítési díj hátralék rendezésére fizetési könnyítést kért. Tájékoztatást adott továbbá arról, hogy a január 1-i szolgáltatási díj emelés miatt január 31-én új szolgáltatási szerződés aláírására került sor. Javasolta a kérelem megvitatását és a kiküldött, január 31-én aláírt szolgáltatási szerződés jóváhagyását. Vermes György: A Pénzügyi Bizottság a kérelmet megvitatta és javasolta, hogy a ,- Ft évi tartozást március 31-ig, a január, február havi szolgáltatási díjat pedig június 15-ig fizesse ki a Comenius Általános Iskola. A tanévnek ugyan augusztus 31-én van vége, de a gyermekek június 15-ig étkeznek. Nagy László: A Fejlesztési Bizottság javasolta, hogy a évi tartozás összegét március 31-ig, a február havi szolgáltatási díjat a számlán szereplő fizetési határidőre, a január havi tartozást pedig 5 egyenlő részbe fizessék ki az aktuális havi számlák teljesítésekor. Izsák Kálmán: A SZOKS Bizottság a kérelmet megvitatta és a Fejlesztési Bizottság javaslatával megegyező javaslatot tett. Kérdés, nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k : Biczó Ernő: Tájékoztatást adott arról, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén alaposan körbejárták, megvitatták a kérelmet. A Fejlesztési és a SZOKS Bizottság már ennek ismeretében tette meg javaslatát. Izsák Kálmán: A Pénzügyi Bizottság ülésén alaposan körbe járták az ügyet, kiderültek dolgok. Ezután jobban oda kell figyelni a fizetési határidőkre és az érvényesítésre. Biczó Ernő: Az ülést követően tárgyalásokat folytattak, újabb tapasztalatokkal lettek gazdagabbak. Jónak tartotta, hogy mindenki a megoldásra törekszik. Vermes György: Véleménye szerint kellemetlen lesz, ha az iskola még sem tud fizetni. 13

14 Biczó Ernő: A tárgyalások során egyetértés volt az igazgató és az élelmezésvezető között. Több hozzászólás nem volt. Biczó Ernő ismertette, majd szavazásra bocsátotta az írásos határozati javaslat B változatára vonatkozó módosító indítványt: - február havi szolgáltatási díj teljesítésének határideje legkésőbb március 10 - a január havi szolgáltatási díj havi bontásban, havonta 5 egyenlő részletben június 30-ig kerüljön teljesítésre. A Képviselő-testület a módosító indítvány egyhangúlag, 6 igen szavazattal elfogadta. Biczó Ernő megszavazott módosító indítványt figyelembe véve szavazásra bocsátotta az írásos határozati javaslat B változatát. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2013. (II.27.) számú határozata A Comenius Általános Iskola szolgáltatási díj hátralék rendezésével kapcsolatos kérelmének elfogadásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Comenius Általános Iskola igazgatójának, közétkeztetési szolgáltatási díj hátralék rendezésével kapcsolatos kérelmét megvitatta, annak helyt ad, az intézmény anyagi helyzetét mérlegelve a hátralék fizetési határidejét az alábbiak szerint határozza meg: ,- Ft lejárt számlatartozás teljesítésének határideje március február havi szolgáltatási díj teljesítésének határideje legkésőbb március január havi szolgáltatási díj havi bontásban, havonta 5 egyenlő részletben június 30-ig kerüljön teljesítésre. Amennyiben fenti határidőre a tartozás teljesítésére nem kerül sor, a szeptember 1. és a január 31. napján aláírt szolgáltatói szerződés III/4, V/3 és V/4 pontjai lépnek életbe. Határidő: március 5. Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) A határozatról értesül: Comenius Általános Iskola Pénzügy Decsi Konyha Irattár Ezt követően Biczó Ernő polgármester a január 31-én kötött szolgáltatási szerződés jóváhagyásáról szóló írásos határozati javaslatot bocsátotta szavazásra. 14

15 Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2013. (II.27.) számú határozata A Comenius Általános Iskolával étkeztetési feladatok ellátására kötött szolgáltatói szerződés jóváhagyásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Decs Nagyközség Önkormányzatának Decsi Konyhája és a Comenius Általános Iskola között, január 31-én, étkeztetési feladatok ellátására kötött szolgáltatói szerződést jóváhagyja. Határidő: február 28. Felelős: Biczó Ernő polgármester A határozatról értesül: Comenius Általános Iskola Szekszárd Pénzügy Decsi Konyha Irattár 12. A Sportegyesület kérelmének megvitatása Biczó Ernő: Ismertette, hogy a Sportegyesület kérelme szerint a kézilabda szakosztálynak a 2012/2013. évi bajnokság tavaszi bajnokságának befejezéséhez ,- Ft támogatásra lenne szüksége. Egyetértett a támogatás megállapításával, amennyiben valóban végig viszik a tavaszi bajnokságot. Kondriczné dr. Varga Erzsébet: A civil szervezetek támogatásának megállapításához nincsenek meg a feltételek, az ahhoz szükséges rendelet nem áll rendelkezésre, azt el kell készíteni és ismertetni kell minden civil szervezettel. Biczó Ernő: Javasolta, hogy a képviselő-testület nyilvánítsa ki támogatási szándékát és rendelet- tervezet elkészítésére kérjék fel a jegyzőt. Izsák Kálmánnak megköszönte a kézilabda szakosztály vezetése során végzett munkáját, a csapatnak pedig sok sikert kívánt. K é r d é s : Vermes György: Mi a biztosíték arra, hogy a csapat befejezi a bajnokságot? Izsák Kálmántól megkérdezte miért mondott le a szakosztály vezetéséről? Izsák Kálmán: A kérdésre nem kívánt válaszolni. Hozzászólás nem hangzott el. Biczó Ernő szavazásra bocsátott azon határozati javaslatot, mely szerint a Képviselő-testülete a Sportegyesület támogatás iránti kérelmét megvitatta, azt támogatni kívánja. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a civil szervezetek támogatásának megállapításához szükséges rendelet-tervezetet készítse el, és azt terjessze a képviselőtestület elé. 15

16 Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2013. (II.27.) számú határozata A Decsi Községi Sportegyesület kérelméről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sportegyesület támogatás iránti kérelmét megvitatta, azt támogatni kívánja. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a civil szervezetek támogatásának megállapításához szükséges rendelet-tervezetet készítse el, és azt terjessze a képviselő-testület elé. Határidő: március 6. Felelős: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző A határozatról értesül: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző Irattár 13. Kérdések, interpellációk, egyebek Baloghné Medgyesi Zsuzsanna: Az óvoda tavaszváró farsangi báljára invitálta a képviselőtestületet, mely február 9-én 15 órakor kerül megtartásra a Faluházban. Izsák Kálmán: Bejelentette, hogy ismét sok a kóbor kutya a faluban. Intézkedni kellene az összegyűjtésükről. Biczó Ernő: Egy alkalom ,- Ft-jába kerül az önkormányzatnak. Galambos Attila: Legutóbb januárban rendelték meg a szolgáltatást, 11 kutyát fogtak be. Az akció ,- Ft-ba került. Az kóbor kutyákkal kapcsolatos probléma megoldására ez az egyedüli hivatalos út. Biczó Ernő: Intézkedni fognak újabb akció megrendelésére. Dr. Málnai János: A befogott ebek rendelkeznek-e chippel? Galambos Attila: Jelenleg folyamatban van az eb összeírás a településen. A tavasszal lesz az eb oltás, melynek kapcsán a chipelést is megoldják. Felhívta azon kutyatartók figyelmét, akiknek 2009-ben az önkormányzat által biztosított chippel lett ellátva a kutyája, nem kell azt újra elvégeztetni, viszont a chipet regisztráltatni kell. Ennek költsége 2500,- Ft. Dr. Málnai János: Javasolta, hogy jelezzék a járásnak a problémát. Nagy László: Az eb tartó felelősségére hívta fel a figyelmet. Aki kutyát tart, be kell tartania az eb tartás feltételeit és ezért felelősséggel tartozik. Galambos Attila: A közterület felügyelőt a chipelés után javasolta kihívni. Biczó Ernő: Az ebek chippel való ellátásának már meg kellett volna történnie. Galambos Attila: Akik 2009-ben chipeltettek, nem rendelkeznek regisztrációval. Ez az oltást követően lesz megoldott. Biczó Ernő: Egyetértett azzal, hogy az eb oltás után legyen ellenőrzés. 16

17 Több kérdés, bejelentés nem volt, Biczó Ernő polgármester a március 15-i ünnepségre invitálta a képviselőket és a község lakosságát, majd felhívta a figyelmet a húsvéti kiállítás megnyitóra, amely március 25-én lesz a Faluházban. 14. Javaslat a Sárköz Fejlesztő Kft. Felügyelő Bizottsági tagjainak megválasztására, valamint javadalmazási szabályzat elfogadására A képviselő-testület e napirendi pontot a Mötv. 45. (2) bekezdés b) pontja alapján zárt ülésen tárgyalta. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült. 15. Átmeneti segély ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása A képviselő-testület e napirendi pontot a Mötv. 45. (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalta. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült. 16. Dönt közalkalmazotti jogviszony megszüntetéséről A képviselő-testület e napirendi pontot a Mötv. 45. (2) bekezdés b) pontja alapján zárt ülésen tárgyalta. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült. Több tárgy nem volt, Biczó Ernő polgármester a képviselő-testület ülését 19 óra 36 perckor bezárta. Kmft. B i c z ó Ernő Kondriczné dr. Varga Erzsébet polgármester jegyző 17

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 26-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 26-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-27/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-39/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-6/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-33/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2013. (I.30.) számú határozata

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2013. (I.30.) számú határozata Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2013. (I.30.) számú határozata Orsós János Decs, Dr. Pilissy E. u. 47. szám alatti lakos 2961-2/2012 ügyiratszámú fellebbezésének elutasításáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 26-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 26-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-15/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta.

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta. JEGYZŐKÖNYV Készült a Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 4. napján 9 óra 30 perckor a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Konferencia termében megtartott nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről Ikt.szám: 725-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása. 140 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. augusztus 31-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Meghívottak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/I/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19. napján (szerda) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 113-2/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. február 15- én /hétfőn/ 17.00 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-8/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008. augusztus 19-én /kedden/ 17.00 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Jelen vannak: Horváth László polgármester,

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. február 16-án 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről Jelen voltak:, a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 26-án megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 26-án megtartott nyílt üléséről. Szám: 568/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 26-án megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Remitzky Zoltán polgármester dr. Holocsi Krisztián

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-15/2013/JT. 148-151/2013. sz. határozat 159-174/2013. sz. határozat 19-21/2013. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 25. napján megtartott n y i l v á n o s üléséről. Az ülés

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. február 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 166-10/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. február 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én 14 óra 30 perces kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Faluházában, 2013. február 06. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak: A jelenléti ív szerint Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 36-47 /2012. (IV. 26.) számú határozatok. d. rendeletek:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V a képviselő-testület 2006. július 25-én megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V a képviselő-testület 2006. július 25-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/1/2006. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a képviselő-testület 2006. július 25-én megtartott üléséről Határozatok száma: 64-65, 67-68, 71-73. T A R T A L O M J E G

Részletesebben

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:.../2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 8 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

B a r l a h i d a. Pálfi László alpolgármester Péteri Zsolt Péter települési képviselők. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Antal Jenőné jegyzőkönyvvezető

B a r l a h i d a. Pálfi László alpolgármester Péteri Zsolt Péter települési képviselők. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Antal Jenőné jegyzőkönyvvezető J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Az ülés helye: Jelen vannak: Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 18-án 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy:

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Csataszög Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. február 24ei testületi üléséről M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: 10/2015.(II.24.) határozat Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. február 28-án megtartott. üléséről

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. február 28-án megtartott. üléséről 443-2/2013. Jegyzőkönyv Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. február 28-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Berzék Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 28-án

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.november 28-án 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti

Részletesebben

SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Iktatószám: 62-6/2015. JEGYZŐKÖNYV Amely készült Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 28-án (szerdán) 16 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. február 5. napján megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. február 5. napján megtartott nyílt üléséről. Szám: 362/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. február 5. napján megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Remitzky Zoltán polgármester dr. Holocsi Krisztián

Részletesebben

Napirend: Előadó: Napirend után: Polgármesteri tájékoztató. Napirend előtt:

Napirend: Előadó: Napirend után: Polgármesteri tájékoztató. Napirend előtt: JEGYZŐKÖNYV készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 18-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyaló terme, 2234. Maglód, Fő u. 12. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről Határozatok száma: 10-13. Rendelet száma: 6-8. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 494-8/2015. iktatószám 8. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 1/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 15. napján 9,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 15. napján 9,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám:..-2/2015. JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 15. napján 9,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 20/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 14-én, 16:30 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 6-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 6-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-33/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 8-án megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 13-án (szerda) 18.00 órakor megtartott közmeghallgatásáról és nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2009. augusztus 27-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. július 8-án 19 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről.

Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. július 8-án 19 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről. Községi Képviselő-testület Egeralja Szám: 231-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. július 8-án 19 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok:

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: 1/2013. (I. 25.) önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről 2.Napirend: Nevelési-oktatási intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának és házirendjének módosítása (Az írásos előterjesztés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 31-én tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 31-én tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2014. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2015. K-t. Jegyzőkönyv

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2015. K-t. Jegyzőkönyv Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2015. K-t. Jegyzőkönyv A 2015. január 29-én megtartott képviselő-testületi ülésről. (1-16/2015. sz. önkormányzati határozat) (-/2015 sz. rendelet) Pilisszentkereszt

Részletesebben

Jegyzőkönyve. 2.) A nemzetiségi önkormányzati képviselők eskütétele Előadó: Mártonné Kádár Zsuzsanna HVB Elnöke és Kató Pálné jegyző

Jegyzőkönyve. 2.) A nemzetiségi önkormányzati képviselők eskütétele Előadó: Mártonné Kádár Zsuzsanna HVB Elnöke és Kató Pálné jegyző 1/2014. Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 27.-én (hétfőn) du. 15. 30 órai kezdettel megtartott alakuló nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: 1.) A Helyi Választási

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. március 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. március 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-én megtartott üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Fenyvesi Zoltán Mihály alelnök

JEGYZŐKÖNYV. Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Fenyvesi Zoltán Mihály alelnök Iktatószám: 02/270-6/2015. JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. október 7-én 9.30 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza Egry termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak:,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:...../2010. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 13-án 17 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. október 29-én a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. október 29-én a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETE 19/2015. sz. ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. október 29-én a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. március 27-én 8:00 órai kezdettel megtartott nyilvános Közgyűléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. március 27-én 8:00 órai kezdettel megtartott nyilvános Közgyűléséről. VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE Szám: 2142-3/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. március 27-én 8:00

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 9/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

6/2013.(IX.26.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember hó 26. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve.

6/2013.(IX.26.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember hó 26. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. 6/2013.(IX.26.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember hó 26. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1./ Beszámoló a két ülés közötti döntésekről,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014. Psz/59/23/2014. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 19-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 92/2014. (XI.19.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T. 3./ A Gyermekvédelmi ellátó rendszer 2006. évi értékelésének elfogadása

T Á R G Y S O R O Z A T. 3./ A Gyermekvédelmi ellátó rendszer 2006. évi értékelésének elfogadása Bököny Község Képviselő-testülete 2007. május 10-én tartott rendkívüli ülésének 8-17/2007. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (50-52/2007.) T Á R G Y S O R O Z A T 1./ A Bentlakásos Idősek

Részletesebben

- Lakóingatlan életveszélyes állapotának megszüntetése iránti kérelem. Előadó: dr Kovács Imre Szociális Bizottság elnöke

- Lakóingatlan életveszélyes állapotának megszüntetése iránti kérelem. Előadó: dr Kovács Imre Szociális Bizottság elnöke J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 30-án megtartott nyilvános

Részletesebben

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D :

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D : 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: A Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár (9737. Bük, Eötvös u. 11.) galériájában, Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

Ács Rezsı alpolgármester, Dr. Haag Éva alpolgármester, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı

Ács Rezsı alpolgármester, Dr. Haag Éva alpolgármester, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı Szám: IV.64-12/ 2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének 2013. szeptember 26- án (csütörtökön) 9 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 30-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i üléséről. A képviselő-testület rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2014. augusztus 21.

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2014. augusztus 21. Ügyszám: 9-54/2014. JEGYZŐKÖNYV nyilvános üléséről 2014. augusztus 21. Szőc 2014 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános üléséről Szőci Művelődési Ház Szőc, Kossuth L. u. 41. Az ülés időpontja:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 11-én tartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 11-én tartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 11-én tartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 15-én 18 órakor Képviselő-testületének üléséről. kezdődő Csetény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. környezetvédelmi tanácsnok. jegyzői irodavezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. környezetvédelmi tanácsnok. jegyzői irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. március 24-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. június

Részletesebben

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről.

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve 15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4. napján 17 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kóbor Attila bizottsági elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 3 tagú bizottságból 2 fő jelen van. Az ülés határozatképes.

JEGYZŐKÖNYV. Kóbor Attila bizottsági elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 3 tagú bizottságból 2 fő jelen van. Az ülés határozatképes. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Szám: 1/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2012. február 13-án (hétfőn) 15

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Bodor Tamás, Veresné Nagy Margit képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester.

J e g y z ő k ö n y v. Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Bodor Tamás, Veresné Nagy Margit képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2015. augusztus 7én 10 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr.. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Képviselőtestülete 8296 Monostorapáti Száma: 230-12/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. október 29- én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez

KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez (Békés Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása) Tisztelt Képviselő-testület! Békés Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló előterjesztést

Részletesebben

Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő,

Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő, J E G Y Z Õ K Ö N Y V a Kardos Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2013. december 19.-én megtartott ülésérõl. JEGYZÕKÖNYV Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének

Részletesebben