J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének március 26-án megtartott nyílt üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 26-án megtartott nyílt üléséről."

Átírás

1 Szám: 568/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének március 26-án megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Remitzky Zoltán polgármester dr. Holocsi Krisztián jegyző Tóthné Nyirádi Anna aljegyző Galanits Béláné képviselő Gyurcsok Zoltán képviselő Polónyi Éva képviselő Tóth Lajos képviselő Az ülésről távol maradt: Laczkó Balázs képviselő Orbán József alpolgármester Remitzky Zoltán polgármester köszöntötte az ülésen megjelent képviselőket. megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő képviselő közül 5 fő megjelent. Kérte a képviselőket, hogy a napirendi pontokra vonatkozó javaslata előtt napirendet érintő felszólalásaikat ismertessék. A képviselők részéről napirend előtti felszólalásra nem került sor. Remitzky Zoltán polgármester ezt követően javaslatot tett az ülés napirendi pontjaira, melyet a testület egyhangúlag elfogadott, és az ülésen az alábbi napirendi pontokat tárgyalta: 1.) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény végrehajtásáról szóló 20/2011.(IX.9.) sz. rendelettel módosított 14/2011.(V.25.) sz. önkormányzati rendelet felülvizsgálata, módosítása 2.) A talajterhelési díjról szóló többször módosított 11/2005.(V.18.) sz. rendelet felülvizsgálata, módosítása. 3.) Az önkormányzat vagyonáról szóló 24/2008.(XII.9.) sz. rendelettel módosított 39/2004.(VII.21.) sz. önkormányzati rendelet felülvizsgálata, módosítása. 4.) Szob Város Önkormányzata közép és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadása. Előadó: Remitzky Zoltán polgármester

2 2 5.) E g y e b e k Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel való együttműködés tárgyában való döntés előkészítése. Z á r t ülés Remitzky Zoltán polgármester előzetesen tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a 2. napirendi pont tárgyalásánál zárt ülésre is sor kerül, mivel személyeket is érint a talajterhelési díjjal kapcsolatos kedvezményről való tárgyalás. A Szociális és Egészségügyi Bizottság Elnöke is egyetértett a polgármesteri javaslattal. 1.) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény végrehajtásáról szóló 20/2011.(IX.9.) sz. rendelettel módosított 14/2011.(V.25.) sz. önkormányzati rendelet felülvizsgálata, módosítása dr. Holocsi Krisztián jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy Szob Város Önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény végrehajtásáról szóló 14/2011. (V.25.) számú rendeletének felülvizsgálatát és módosítását követően, új rendelet alkotását alapvetően meghatározza, hogy év január 1-jével létrejöttek a járási hivatalok. A járási hivatalokat a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló évi XCIII. törvény hozta létre, amellyel a helyi önkormányzatok feladat és hatáskörei is módosultak. Az önkormányzat feladat és hatásköréből hatáskör áthelyezés okán kikerültek egyes támogatási formák: 18 év alatti hozzátartozót ápoló személyek ápolási díja, időskorúak járadéka, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, normatív közgyógyellátás a Szobi Járási Hivatal hatáskörébe kerültek át. Tekintettel a járási hivatalok létrejöttére és vele a hatáskörök átrendezésére a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. tv. (továbbiakban: Sztv.) is módosult január 1-jével a hatáskör átrendeződésnek megfelelően. A rendelet-tervezet elfogadása nyomán megteremtődik az önkormányzati rendeletnek az Sztv év január 1-jétől hatályos szabályaival való összhangja, a helyi szabályozásnak követnie kell a jogszabályi változásokat, azoknak meg kell felelnie. A korábbi 14/2011.(V.25.) sz. rendelet hatályon kívül helyezését a fenti törvényi szabályozás nagymértékű változása indokolja, amely miatt a rendeletnek 8 szakasza került törlésre. A szakaszok törlése a rendelet szerkezetét és logikai tagolását olyan mértékben bontotta meg, amely a rendelet értelmezését és alkalmazását nem teszi lehetővé a továbbiakban, ezért célszerű a rendelet módosítása helyett a korábbi rendeletet hatályon kívül helyezni, és a hatályos jogszabályoknak megfelelő, áttekintethető egységes szerkezetű új rendeletet alkotni.

3 3 Változás történt továbbá a korábbi Humánerőforrás Bizottság elnevezésében is, amely Szociális és Egészségügyi Bizottságra változott. A jegyző kérte a képviselő-testületet, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetet vitassa meg, és esetleges módosító illetve kiegészítő javaslatokkal fogadja el. A jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet arról is, hogy a Igazgatási Iroda vezetője az ülésen nem tud részt venni, helyette a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke tesz szóbeli kiegészítést. Tóth Lajos képviselő, a szakbizottság elnöke elmondta, f.év március 22-én került sor a Szociális és Egészségügyi és a Pénzügyi, Ellenőrző Bizottság együttes ülésére, melyen megtárgyalásra került a rendelet-tervezet. Az ülésen elhangzottak alapján készítette el az irodavezető a végleges rendelet-tervezetet, melyet a bizottság elfogadásra javasol a képviselő-testületnek. Elmondta, hogy a gyermekvédelemmel kapcsolatos helyi rendelet felülvizsgálatára és módosítására is rövidesen sor kerül. Remitzky Zoltán polgármester megköszönte az előterjesztéseket, majd kérte képviselőket, hogy az elhangzottakkal kapcsolatosan mondják el véleményüket, ill. tegyék fel kérdésüket. Gyurcsok Zoltán képviselő elmondta,részletesen átnézte a rendelet-tervezetet. Amit hiányolt benne, arra vonatkozóan választ kapott a bizottság elnökétől. A rendelet-tervezet ismeretében az ápolási díjra való jogosultság csak a 18 éven felüli családtag ápolása esetén áll fenn, a 18 éven aluliak kikerültek belőle. Javasolta a rendelet-tervezet 11..(3) bekezdésénél a családtagokra vonatkozó egy főre eső jövedelem %-os megállapításánál az öregségi nyugdíjminimumnál kerüljön törlésre a minimum szó, elegendő a legkisebb öregségi nyugdíj megfogalmazás. Elmondta, hogy a 4. -nál a törvényből van átemelve a szociális hatásköröket gyakorló szervek felsorolása, kérdése az volt, hogy a járási hivatal miért maradt ki. dr. Holocsi Krisztián jegyző válaszában elmondta, hogy a járási hivatalra vonatkozóan nem alkothat rendeletet a képviselő-testület. Gyurcsok Zoltán képviselő kérdése az volt, mikor lesz a képviselő-testület elé terjesztve a gyermekvédelemmel kapcsolatos rendelet-tervezet. Tóth Lajos képviselő, a szakbizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság negyedévente tervezi a szociális tárgyú rendeletek felülvizsgálatát és módosítását. dr. Holocsi Krisztián jegyző elmondta, elképzelhető, hogy már a következő rendes ülésre beterjeszti a rendelet-tervezetet a képviselő-testület elé. A képviselő-testület ezt követően 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

4 4 Szob Város Képviselő-testületének 7/2013.(III.26.) sz. önkormányzati rendelet A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény végrehajtásáról. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző 2.) A talajterhelési díjról szóló többször módosított 11/2005.(V.18.) sz. rendelet felülvizsgálata, módosítása. dr. Holocsi Krisztián jegyző elmondta, hogy az írásos előterjesztés tartalmazza a talajterhelési díjról szóló helyi rendelet módosításának indokát, nevezetesen a rendelet nem biztosít lehetőséget arra vonatkozóan, hogy a díj megfizetése alól akár mentességet, akár kedvezményt ( mérséklést, részletfizetést) engedélyezhessen az adóhatóság. A közszolgáltatást végző DMRV Zrt a vízfogyasztási adatokat megküldte az önkormányzat részére, A környezetterhelési díjról szóló 2003.évi LXXXIX. törvényben meghatározott képlet alapján kiszámított talajterhelési díjak a város esetében néhány ezer forinttól Ft-ig terjednek. A talajterhelési díj megfizetésére kötelezettek esetében egy-egy személynél olyan tételek lesznek, amelynek megfizetésére képtelenek lesznek és a díj behajtása is kétséges lenne. Előfordulhat az is, hogy önhibán kívül nem került sor a rákötésre, itt is más lehet a megítélés. Az elmúlt évben 46 család kötött rá a szennyvízcsatorna hálózatra, de még mindig 31 család nem kötött rá, holott a rákötés biztosított az ingatlanokról. A díjfizetés alól teljes kedvezményt senki sem kapna, fizetni mindenkinek kell, csak a díj mértéke változhat. A 2012.évben rákötött díjfizetők tekintetében a bevétel 3.8 millió Ft-ban, a rákötéssel nem rendelkezők általi díj mértéke 4.7 millió Ft-ban, összesen 8.5 millió Ft összegben került megállapításra. A rendelet-tervezetbe az a javaslat került, amely szerint az adóhatóság a talajterhelési díj 80 %-ig terjedően nyújthat kedvezményt a talajterhelési díj fizetésére kötelezettek részére. A évre vonatkozóan az adóbevallást f.év március 31-ig kell benyújtani az adóhatósághoz. Kérte a képviselő-testületet, hogy a kedvezmény tekintetében hozza meg döntését. Tóth Lajos képviselő elmondta, hogy a f.év március 22-i bizottsági ülésen elhangzottak a talajterhelési díj fizetésére kötelezettek tekintetében nevek is, ezért is van szükség zárt ülésen tárgyalni a kedvezményekkel kapcsolatos döntést. A napirendi pont tárgyalása közben érkezett meg az ülésre Orbán József alpolgármester, így a továbbiakban 6 fő képviselő jelenlétében folytatódott az ülés. Remitzky Zoltán polgármester elmondta, hogy a napirend tárgyalása a továbbiakban zárt ülésen folytatódik.

5 5 A zárt ülést követően a nyílt ülésen Remitzky Zoltán polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy a zárt ülésen elhangzott javaslat alapján hozza meg döntését a díjfizetéssel kapcsolatos kedvezmények megállapítása tekintetében A talajterhelési díjról szóló többször módosított 11/2005.(V.18.) sz. rendelet 6. -ának módosításáról a következők szerint: 6. (1) Az Önkormányzati adóhatóság a megfizetendő talajterhelési díj 80 %-ával megegyező mértékű kedvezményt biztosít annak a talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátónak, aki a települési szennyvízelvezető hálózatra a év folyamán rákötött ( év közbeni rákötés). (2) Írásbeli kérelmére a talajterhelési díj 70 %-áig terjedő mértékű kedvezmény adható annak a talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátónak, aki írásban vállalja, hogy október 31.napjáig a települési szennyvízelvezető hálózatra ráköt, és a rákötést október 31.napjáig dokumentumokkal ( szolgáltatói igazolás ) igazolja. Az a talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátó aki október 31.napjáig a települési szennyvízelvezető hálózatra nem köt rá, az a évi LXXXIX. törvény alapján a 2012.évre megállapított talajterhelési díj 100 %-ának megfizetésére kötelezett. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Szob Város Képviselő-testületének 8/2013.(III.27.) sz. önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról szóló 20/2005.(IX.14.) sz., 29/2005.(XII.6.) sz., 1/2007.(I.10.) sz., 24/2008.(XII.9.) sz., 16/2012.(V.16.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított 11/2005.(V.18.)Kt.sz. rendelet módosításáról. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 3.) Az önkormányzat vagyonáról szóló 24/2008.(XII.9.) sz. rendelettel módosított 39/2004.(VII.21.) sz. önkormányzati rendelet felülvizsgálata, módosítása. dr. Holocsi Krisztián jegyző elmondta, hogy A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény a helyi önkormányzat tulajdonában álló vagyon tekintetében új szabályokat fogalmaz meg. A törvény értelmében az önkormányzatok vagyona is a nemzeti vagyon része. A törvény többek között meghatározza a nemzeti vagyon fogalmát, valamint a korábban alkalmazott forgalomképes, forgalomképtelen vagyoncsoportosításhoz képest új kategóriákat fogalmaz meg. A helyi önkormányzat vagyona törzsvagyonra és üzleti vagyonra csoportosítható. Új fogalomként vezeti be a törvény a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon fogalmát. A rendelet-tervezetben ilyen besorolást egyetlen vagyontárgy sem kapott. Az önkormányzat vagyonáról szóló, jelenleg hatályos rendelet felülvizsgálatát gyakorlatilag a törvénynek való megfelelés indokolja. A helyi rendelet módosítása a fentiekben írtak szerint mindenképpen szükséges ahhoz, hogy az önkormányzat vagyon rendelete a fenti törvénnyel bevezetett új kategóriáknak megfeleljen.

6 6 A helyi rendelet könnyebb kezelhetősége érdekében új, egységes szerkezetben készült rendelet-tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé. A rendelet függelékét képezi a vagyonkataszter. A rendelet módosítása során külön-külön került elkészítésre a forgalomképtelen és a korlátozottan forgalomképes vagyon nyilvántartása és a forgalomképes üzleti vagyonról szóló nyilvántartás. Remitzky Zoltán polgármester elmondta, hogy a rendelet-tervezetet minden képviselő kézhez kapta. A jegyző által elmondottakból kiderül, hogy miért van szükség a hatályos rendelet felülvizsgálatára és módosítására. Kérte a képviselőket, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatosan mondják el véleményüket, ill. tegyék fel kérdésüket. A képviselők részéről kérdés, vélemény megfogalmazására nem került sor. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Szob Város Képviselő-testületének 9/2013.(III.27.) sz. önkormányzati rendelete Az Önkormányzat vagyonáról. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző 4.) Szob Város Önkormányzata közép és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadása. Előadó: Remitzky Zoltán polgármester Remitzky Zoltán polgármester elmondta, hogy Magyarország Alaptörvénye 38. cikke rögzíti, hogy az állam és a helyi önkormányzat tulajdona nemzeti vagyon. A nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény megállapítja, ahogy a helyi önkormányzat tulajdonában lévő vagyon a nemzeti vagyon részét képezi. A vagyon tekintetében a tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a képviselő-testület rendelkezik A vagyonnal kapcsolatos egyes jogosítványok (pld. birtoklás, használat, fenntartás)más részére történő átengedésének feltételeit és módját a nemzeti vagyonról szóló törvény állapítja meg. A törvény 9..(1) bekezdése a helyi önkormányzatnak kötelezettségként írja elő közép és hosszú távú vagyongazdálkodási terv elkészítését. Tájékoztatta arról is a képviselő-testületet, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Törvényességi Főosztálya már kért tájékoztatást a vagyongazdálkodási terv elkészítése tárgyában. Elmondta, hogy az írásos előterjesztést nem kívánja szóban kiegészíteni, kérte a képviselőket, hogy a leírtakkal kapcsolatosan mondják el véleményüket, észrevételüket, ill. tegyék fel kérdésüket. A képviselők részéről vélemény, észrevétel, kérdés nem hangzott el. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

7 7 Szob Város Képviselő-testületének 41/2013.(III.26.) Kt.sz. határozata Szob Város Önkormányzati Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező Szob Város Önkormányzata közép és hosszú távú Vagyongazdálkodási Tervét elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 5.) E g y e b e k Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel való együttműködés tárgyában való döntés előkészítése. dr. Holocsi Krisztián jegyző emlékeztette a képviselő-testületet a legutóbbi, f.év március 7-i ülésen elhangzottakra, mely ülésen került sor a Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Elnökének meghallgatására, nevezetesen Szob Város Önkormányzatának az egyesülethez való csatlakozása tárgyában. Az egyesület elnöke megküldte az önkormányzat részére azt a együttműködési megállapodás mintát, mely alapján készült el az önkormányzat és az egyesület között kötendő megállapodás-tervezet. Amennyiben a képviselő-testület a korábbi ülésen elhangzottak, valamint az együttműködési megállapodás-tervezetben leírtak alapján érdemben kíván foglalkozni a belépéssel, akkor ismerteti a tervezetet. Remitzky Zoltán polgármester elmondta, ez nem kérdés, véleménye szerint mindenképp csatlakozni kell az egyesülethez. A városban tegnap történt tűzeset kapcsán a belépésnek sajátos aktualitása is van. Elmondta, hogy az önkormányzat tulajdonában 1991-től lévő, 22 éve használaton kívüli tűzoltóautó üzembe helyezését meg kell tenni. A Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesülethez való csatlakozást követően az egyesület a tűzoltó autót használatba venné és felújítaná. Ez a tűzoltóautó ereklyéje lehetne a térségnek, használhatnák a többi települések is, ezer literes tartálya szolgálná a tűzoltó tevékenységet olyan helyeken is, ahol esetleg nincs tűzcsap. A tűzoltóautó maradna az önkormányzat tulajdonában, csak a működtetője lenne a Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. dr. Holocsi Krisztián jegyző ezt követően tételesen ismertette az együttműködési megállapodás-tervezet tartalmát. Remitzky Zoltán polgármester az ismertetést követően felhatalmazást kért a képviselőtestülettől a megállapodás végleges kimunkálására és aláírására. Orbán József alpolgármester elmondta, hogy a legutóbbi találkozáskor még kérdésként merült fel, hogy az egyesület tulajdonába vagy használatába kerülhet-e a jármű, mivel ez a pályázati eljárások során lehet fontos. A tűzoltóautó helyileg Nagymaroson lenne. Jelenleg 10 fő kiképzése folyik Nagymaroson. A távlati terv alapján négy település részvételével állna össze a Dunakanyar Tűz Védő Társaság. Ehhez kérik az érintett négy önkormányzat pénzügyi támogatását. Bár az önkormányzat nehéz anyagi körülmények között működik, valamilyen összegű támogatást meg kell majd állapítania.

8 8 dr. Holocsi Krisztián jegyző elmondta, hogy a tűzoltó egyesület vállalja a tűzoltóautó felújítását, festését, mázolását, beszerelné a szükséges technikát, amivel a tűzoltó tevékenység elvégezhető. Ez költséges számukra, ezért legalább 10 évre vonatkozóan kérik a tűzoltóautó használatát. Ennél kevesebb időre történő használatba adás során nem térülne meg a jármű felújítására fordított összeg. Gyurcsok Zoltán képviselő javasolta a 10 év időtartamra vonatkozó használatba adást. A képviselő-testület az elhangzottak ismeretében 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Szob Város Képviselő-testületének 42/2013.(III.26.) Kt.sz.határozata Szob Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az önkormányzatnak a Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesülethez való csatlakozása tárgyában az együttműködési megállapodás kimunkálására és aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Remitzky Zoltán polgármester elmondta, hogy az utolsó két napirendi pont tárgyalására zárt ülésen kerül sor. Kérte a képviselőket, hogy egyéb bejelentésüket, észrevételüket ismertessék. Polónyi Éva képviselő jelezte, hogy az Arany János utcában a Coop Áruház előtt az úttesten be van szakadva a csatorna fedél. Haladéktalanul intézkedni kell a helyreállításról, mivel balesetveszélyes. Tóth Lajos képviselő ismertette, hogy a járóbeteg szakellátást biztosító intézmények állam általi működtetése tárgyában megszületett a végleges döntés, nevezetesen ezen intézmények maradnak az önkormányzatoknál, mivel az önkormányzatok 82 %-a döntött úgy, hogy nem adja át az intézményt állami működtetésre. Gyurcsok Zoltán képviselő elmondta, tudomása szerint a budapesti kórházak tekintetében még folyamatban van az eljárás. Tóth Lajos képviselő tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a művelődési ház és a könyvtár közös rendezésében a f.év március 15-i Nemzeti Ünnep alkalmából megvalósuló Pilvax Kávéház rendezvény nagyon jól sikerült, a helyszín is elegendő volt. Nagyon színvonalas, szép műsorra került sor, a rendezőket dicséret illeti meg. Elmondta, hogy megtekintette a futballpálya felújított öltözőjét, és csalódás érte a felújítással kapcsolatban. A kicserélt csempe durva, nagyon nehéz lesz a tisztítása. A bírói öltözőnél véleménye szerint gipsz karton kellene, a funér nem megfelelő. A zuhanyozónál nem tartja jónak az ajtó színét. A küszöbök el vannak rohadva, a vízcsöveket át kellett volna festeni.

9 9 Kérte a polgármestert, hogy a közfoglalkoztatásban alkalmazott asszonyok közreműködésével gondoskodjék az öltöző kitakarításáról, mivel a hétvégén meccs lesz. Remitzky Zoltán polgármester elmondta, hogy a felújítási munka még nincs befejezve, nem is lett még átvéve. Ezek a munkák amelyeket a képviselő úr említett még nem lettek befejezve, sajnos közrejátszott a rossz idő. Gyurcsok Zoltán képviselő elmondta, hogy a futballpályát körbe többen használják futásra. A futópályán hatalmas fűcsomók vannak, amelyek akadályozzák a futást. Kérte a polgármester úr segítségét a futópálya megtisztítása tekintetében. dr.holocsi Krisztián jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a sportöltöző felújítása tárgyában benyújtott pályázatban 20x20-as csempék szerepeltek, és a kivitelező csak ilyen érdes felületű csempét tudott beszerezni. A mosdók és a csövek cseréje nem szerepelt a pályázatban. A zöld színű ajtók valóban nem megfelelőek, az átfestést már kérték a kivitelezőtől. A pályázatban egyébként elő van írva mit lehet beszerezni és beépíteni. Remitzky Zoltán polgármester kiegészítette a jegyző által elmondottakat, hogy eléggé hevenyészetten került összeállítva a pályázat, sajnos nem lehet eltérni tőle. Orbán József alpolgármester elmondta, hogy a évi közmunkával kapcsolatosan a közterület-felügyelővel járják a települést, hogy milyen feladatokat kell elvégezni az év folyamán. Hogy valamennyi feladatot lesz-e lehetőség megvalósítani, azt még nem tudják. Az Árpád utcában nagyon sok fa beleér a vezetékekbe, ezeket vélhetően ki kell majd vágni, viszont ezek helyére új díszfákat kellene telepíteni. Az is kérdéses, hogy egyáltalán kivághatóak-e, a lakókkal is egyeztetni kell majd. Remitzky Zoltán polgármester elmondta, hogy már március végét írják, de még egyetlen fillér sem érkezett a Munkaügyi Központtól a közmunkások évi foglalkoztatásával kapcsolatosan. Hatvan főre két havi bért fizetett ki az önkormányzat, április 1-től újabb dolgozók jönnek, és még a vetőmag sem került megvásárlásra. Tízmillió forintot fizetett ki az önkormányzat eddig bérként. A Munkaügyi Központ vezetője ígérte, hogy rövidesen megérkezik a januári februári bér, és még szó sincs a márciusi bérről. A dologi költségek előlegéből lehetne megvásárolni a vetőmagot, és a különböző mezőgazdasági tevékenységhez szükséges dolgokat, pld. fólia vázt, fóliákat stb. A közfoglalkoztatással kapcsolatos pályázatban leírtakkal kapcsolatban bármilyen változást terveznek, előtte engedélyeztetni kell a Munkaügyi Központtal. Több esetben kell úgy dönteni, hogy nem kap az önkormányzat választ a kérdésére. A Munkaügyi Központ egyébként partner mindenben és segíti az önkormányzat munkáját. Orbán József alpolgármester elmondta, hogy a Szent László utcai főtérről 115 db növény hiányzik, ennek ára Ft volt. Milyen lehetőség lesz ezek pótlására, mindenképp elő kell teremteni a forrást, és a főtéren a gyepesítést is el kell végezni. Elmondta, véleménye szerint a közfoglalkoztatottak közül 2-3 főt a városban állandó jelleggel parkgondozóként kellene foglalkoztatni,

10 10 Remitzky Zoltán polgármester elmondta, ezeket a növényeket vagy elvitték, vagy pedig egy részük tönkre mehetett, bár nem emlékszik rá, hogy kiszáradtak volna. Orbán József alpolgármester elmondta, hogy a közfoglalkoztatottak között nem találtak olyan alkalmas személyt, aki a közterület-felügyelő munkáját segítendő, felügyelné a közmunkások tevékenységét. Gyenes Gábor 60 fő felügyeletére egyedül nem képes. Ezért külsős embert kellene foglalkoztatni legalább 5-6 hónapra, erre forrás kell biztosítani. Remitzky Zoltán polgármester elmondta, hogy ismeretei szerint a pályázatban erre van tervezve forrás. Az önkormányzatnak adó bevétele is várható, 4-6 órás foglalkoztatásra lehetne alkalmazni olyan személyt, aki erre agilitást mutat. Orbán József alpolgármester elmondta, hogy a Polgármesteri Hivatal udvarán lévő kiszáradt fát Füzesi Károlyék kivágták, köszönet illeti Őket. Tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a tehergépjármű vásárlása függvénye a közfoglalkoztatással kapcsolatos dologi költségek előlege leutalásának. Tájékoztatta arról a testületet, hogy április 1-től megkezdődik a belterületi utak kátyúinak befedése. Remitzky Zoltán polgármester elmondta, hogy a Magyar Közút Kht Váci Kirendeltsége Vezetőjével, Huszák János Úrral tartalmas együttműködést terveznek, és a 12-es úton illetve az önkormányzat belterületi útjain a kátyúzási munkálatokat szeretnék meleg aszfalttal elvégezni. A munkálatokat segítendő kellene kivágni és kitisztítani a kátyúkat. Ez a munka szerepel a 2013.évi közfoglalkoztatásban a belterületi utak javítása címen. Orbán József alpolgármester elmondta, javasolt lenne a kivágott kátyút azonnal befedni meleg aszfalttal, nem kellene várni nagyobb mennyiségű aszfalt érkezésére. Két naponta lehetne szállítani a meleg aszfaltot, és azonnal betölteni a kátyúkba. Remitzky Zoltán polgármester elmondta, hogy 2006-ban fejeződött be az útépítési program. Azóta eltelt közel hét év alatt tönkre mentek az utak. Miután a képviselők részéről további bejelentésre, észrevételre, kérdésre nem került sor, a polgármester megköszönte a megjelenést, és a nyílt ülést bezárta. Kmf. R e m i t z k y Zoltán Polgármester dr. H o l o c s i Krisztián Jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. február 5. napján megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. február 5. napján megtartott nyílt üléséről. Szám: 362/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. február 5. napján megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Remitzky Zoltán polgármester dr. Holocsi Krisztián

Részletesebben

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:.../2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 8 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Remitzky Zoltán polgármester köszöntötte az ülésen megjelent képviselőket, és a napirendi pontok tárgyalásához meghívottakat.

Remitzky Zoltán polgármester köszöntötte az ülésen megjelent képviselőket, és a napirendi pontok tárgyalásához meghívottakat. Szám: 1415/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-én a szobi Városházán (2628. Szob, Szent Imre u. 12.) megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. július 30-án a Városházán megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. július 30-án a Városházán megtartott nyílt üléséről. Szám: 1161-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. július 30-án a Városházán megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Remitzky Zoltán polgármester dr.

Részletesebben

Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata

Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 3/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. szeptember 11. napján megtartott NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Ü L É S É R Ő L Készült: 4 példányban. 1 Fertőd Város

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 263-11/2012. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről Ikt.szám: 725-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2013. április 25. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő 29 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 18-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 11/2015. (VIII.19.) önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezésről 198/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:...../2010. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 13-án 17 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 109 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. szeptember 11-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. október 21- én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes, nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető. Szám:12/3-8/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 9-én 10:05 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Elérhetőség: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel: 68/381-011, Fax: 68/381-656

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 40 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 13-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 24/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. február 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről.

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 15-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 15-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 15-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 20/2010. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve 15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 21/2013. J E G Y Z

Részletesebben

8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 6289-1/2009. 8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 82-86/2009. (V.13.) sz. Kth.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. február 5-én a Művelődési Ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Jelen vannak: Horváth László polgármester,

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-68 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-án, csütörtökön 18.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1696-16/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 20-án

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2014. január 28.

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2014. január 28. JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2014. január 28. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 28. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 9-14/2015. (II. 27.) számú határozatok. d. rendeletek:

Részletesebben

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2004. március 29-én tartott nyilvános üléséről, a Szeghalmi Polgármesteri Hivatalban.

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2004. március 29-én tartott nyilvános üléséről, a Szeghalmi Polgármesteri Hivatalban. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2004. március 29-én tartott nyilvános üléséről, a Szeghalmi Polgármesteri Hivatalban. Jelen vannak: Macsári József polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Vörös Gyula polgármester, Paréj István alpolgármester, Bognár Csaba, Fülöpné Kenyér Andrea,

Részletesebben

19. számú jegyzőkönyv. Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 13-i rendkívüli üléséről.

19. számú jegyzőkönyv. Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 13-i rendkívüli üléséről. Iktatószám:116-./2015. 19. számú jegyzőkönyv Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 13-i rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i üléséről a Városháza Nagytermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i üléséről a Városháza Nagytermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző, Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Gyomaendrőd 10/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i üléséről a Városháza Nagytermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester,

Részletesebben

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 166-10/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Túristvándi Községek Önkormányzati Képviselőtestületei 2011. február 11-én 14 órai kezdettel tartott nyilvános ülésének: a.) tárgysorozata, b.) jegyzőkönyve, c.) határozata: Túristvándi 1/2011. (II. 11.)

Részletesebben

1. napirendi pont: Döntés PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kft-vel megkötött vállalkozási szerződés felmondásáról.

1. napirendi pont: Döntés PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kft-vel megkötött vállalkozási szerződés felmondásáról. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén, 2013. március 29-én 8.00 órakor, a Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak: Mezey Attila,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vázsnok Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 22. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Sásd, Városháza tanácskozóterme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28-11/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 26-án (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV 6. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. február 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Rendeletek: 4/2013.(II.15.) Határozatok: 24/2013. (II. 14.) 25/2013. (II. 14.) 26/2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 01-jén 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 01-jén 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről Ikt.szám: 1081-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 01-jén 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. DECEMBER 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. DECEMBER 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. DECEMBER 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 17/2014. (XII. 05.) önkormányzati rendelet 18/2014. (XII. 05.) önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 08-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-3/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2011. március 22. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 16/2011. (III.22.) Z1 17/2011.

Részletesebben

Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről

Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről BODORFA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1 JEGYZŐKÖNYV Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről Az ülés helye:

Részletesebben

Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 18. napján 8 óra 30 perckor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 49-53

Részletesebben

16/2011. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve

16/2011. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve 16/2011. 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült 2011. november 17-én 17.00 órakor, az Önkormányzat Hivatalában (3163 Szalmatercs, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2013. május 30. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 19. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dr. Gallai

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-5/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi módosított napirendet fogadta el:

Jegyzőkönyv. A bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi módosított napirendet fogadta el: Jegyzőkönyv amely készült 2013. szeptember 19. napján 17 óra 30 perckor, Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának a Községháza hivatalos helyiségében

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 2009. január 7-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Megalkotott rendeletek: 1/2009. (I. 8.) rendelet: a helyi építészeti értékek

Részletesebben

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok:

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: 1/2013. (I. 25.) önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én 14 óra 30 perces kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Mezőkomárom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én 14 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Mezőkomárom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én 14 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Képviselő-testületének 2014. május 15-én 14 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Mezőkomárom Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom, Petőfi u. 74. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 273-6/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. május 29- én /kedden/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. június 30.-án Jászboldogháza Önkormányzat Képviselőtestületének munkatervében nem szereplő rendkívüli ülésén 15.00 órakor, a Községháza, 5144 Jászboldogháza, Rákóczi

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 4/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 5/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Békés Város Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Békés Város Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza Nagyterme (Békés, Petőfi u. 2.) Jelen vannak:, Dr.

Részletesebben

26. számú JEGYZŐKÖNYV

26. számú JEGYZŐKÖNYV 26. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: Ülés helye: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 11-én 10 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153 Bp., Bocskai u. 1-3.) Díszterem

Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153 Bp., Bocskai u. 1-3.) Díszterem Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a képviselő-testület 2011. február 16-án 14.00 órakor kezdődő nyilvános üléséről Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 17. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2012. május 31-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó Anna, Kiss Zoltán, Kocsis István, Péter Zoltán,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8/2009. Levél község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 29-én tartott nyilvános ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma: Tájékoztató

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015.(IX.14.) számú

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 3/2015 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2015. március 19. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március

Részletesebben

Szám: 584-8/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gyepükaján Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 5-ei nyilvános testületi üléséről

Szám: 584-8/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gyepükaján Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 5-ei nyilvános testületi üléséről GYEPÜKAJÁN TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8473. Gyepükaján, Kossuth u. 8. Szám: 584-8/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gyepükaján Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 5-ei

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 24-én 14 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján 9 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 8-án megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny. Psz/59/24/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott rendes, nyilvános üléséről 99/2014. (XII.18.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 36-47 /2012. (IV. 26.) számú határozatok. d. rendeletek:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. környezetvédelmi tanácsnok. jegyzői irodavezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. környezetvédelmi tanácsnok. jegyzői irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. március 24-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása Jegyzőkönyv Készült: 2012. október 25-én megtartott rendes üléséről Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselők Dr. Szabó Attila jegyző Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014. Psz/59/23/2014. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 19-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 92/2014. (XI.19.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-7 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016.február 15-án 10:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Burgyánné Czibik

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete : 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.; : 85/420-766, fax: 85/521-011, +3630/ 742-0232 e-mail:onkormanyzat@nemesvid.t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben