J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről."

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak: - Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester, - 6 fő képviselő-testületi tag a csatolt jelenléti ív szerint, - Kőhalmi Erika jegyző, - Honti Attiláné pü. főmunkatárs, - Szrenka Istvánné a GAMESZ pénzügyi csoportvezetője, - Kovács János GAMESZ-vezető. Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester köszöntötte a képviselő-testületi tagokat, a Polgármesteri Hivatal dolgozóit és a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a 7 fő települési képviselő közül 7 fő megjelent, így az ülés határozatképes, azt megnyitotta. Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester javasolta, hogy a kiküldött meghívó alapján legyenek megtárgyalva a napirendi pontok. Megkérdezte a képviselő-testületet, hogy a napirendi pontokhoz van -e valakinek javaslata, észrevétele. Ezt követően a meghívó szerint ismertette a napirendi tervezetet. 1/ Közterület-foglalási rendelet módosítása (előterjesztő: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester) 2/ Költségvetési beszámoló III. negyedévről, és évi költségvetési koncepció tárgyalása (előterjesztő: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester) 3/ Határozat banki hitelfelvételről (előterjesztő: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester) 4/ Döntés az Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevőkről (előterjesztő: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester) 5/ Egyéb ügyek, tájékoztatók Az ismertetett napirendi pontokat a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

2 2 N A P I R E N D E K T Á R G Y A L Á S A 1./ N A P I R E N D: Közterület-foglalási rendelet módosítása Előterjesztő: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester /Az előterjesztés és a rendelet tervezet a jegyzőkönyv melléklete./ Az írásos előterjesztést nem kívánom szóban kiegészíteni, mivel abban részletesen megfogalmazásra került, hogy miért szükséges a közterület-foglalási rendeletet módosítani. Általában évente felülvizsgálásra kerülnek azok a rendeletek, melyek az önkormányzatnak bevételt jelentenek. A rendelet-tervezetben vastagon kiemelve van megjelölve a változtatni javasolt összegek. Kérem a testületet, hogy ezzel kapcsolatban mondják el véleményüket, észrevételüket. Hozzászólások: Valent József képviselő: A kérdésem az lenne, hogy mi indokolja azt, hogy a rendelet-tervezet mellékletében a 3. és a 7. pontban javasolt közterület használati díjak emelése a többszörösére kerüljön? Észrevétel érkezett ez ügyben, hogy ezeknél az üzleteknél nagyon alacsonyan van megállapítva a díjtétel. Elmondtam, hogy ennek módosítását nem célszerű év közben megemelni, de majd erre a kérdésre év végén vissza fogunk térni. Szabó János képviselő: Véleményem szerint a közterület használati díjaknál célszerűbb lenne gyakrabban, de kevesebb emelést megállapítani, mert lehet, hogy ez a nagy emelést nehezményezni fogják az érintettek. Javasolom a díjtételeket módosítani úgy, hogy a rendelet tervezet mellékletének 3. pontjában előterjesztett 400 Ft/m 2 / hó összegről 300 Ft/m 2 /hó összegre csökkenteni. A 7. pontban meghatározott díjösszeget pedig 800 Ft/m 2 /nap-ról, 900 Ft/m 2 /napra megemelni.

3 Mivel több javaslat, észrevétel nem hangzott el ezzel kapcsolatban, ezek után szavazásra bocsátom a képviselő úr által javasolt díjtételek módosítását, valamint a rendelet-tervezetben foglaltakat. A képviselő-testület az elhangzottak figyelembe vételével egyhangúlag elfogadta, majd meghozta az alábbi rendeletet. 3 Érsekvadkert Község Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2010.(XII.8.) rendelete Közterület-foglalási rendelet módosítása. /A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete./ 2./ N A P I R E N D: Költségvetési beszámoló III. negyedévről, és évi költségvetési koncepció tárgyalása Előterjesztő: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester /A javaslat és a táblázatok a jegyzőkönyv melléklete Az írásos javaslatot nem kívánom szóban kiegészíteni, mivel abban részletesen mindent leírtam. Javaslom a képviselő-testületnek, hogy a költségvetési koncepciót vitassa meg, mondjon véleményt ezzel kapcsolatban. Valent József képviselő: Az írásos anyagban a polgármester asszony részletesen felvázolta a jövő évi várható lehetőségeket. Véleményem szerint sok minden átgondolást kíván a koncepcióban. A kiadásoknál a költségvetés készítésekor mérlegelni kell az intézményhálózat és a Polgármesteri Hivatal egyes beszerzéseit. Összhangba kell hozni, valamint át kell gondolni a legszükségesebb kereteket, továbbá az önként vállalt feladatokat és azok értékét. Úgy gondolom, hogy mivel igen nehéz év elé nézünk, ezért szigorúbb és költségmegtakarító gazdálkodást kell eszközölni, nem akarok most mélységébe belemenni, majd a költségvetés tárgyalása során.

4 4 Molnár János képviselő: Egyetértek azzal, hogy a jövő év egy nagyon nehéz gazdasági év lesz. De úgy gondolom, hogy egy irányvonalon el kell indulni, és majd időközben meg fogjuk találni a megfelelő megoldást. Biztosan lesz olyan is, hogy nem lesz egyszerű döntéseket hozni, de nem szabad pesszimistának lenni. A koncepció készítése során, elmondhatom hogy az önkormányzatnak a év nagyon nehéz lesz. Továbbá eddig még az önkormányzatnak nem volt szüksége működési hitelre, mivel e nélkül is tudott dolgozni, meg tudta oldani a feladatokat, de már a évet működési hitellel fogjuk kezdeni. Amennyiben az önkormányzatnak jövő évben is lesz lehetősége pályázatok benyújtására, azzal élni fog, mivel a község csak ilyen módon tud előre jutni, fejlődni, még akkor is, ha az önerőt ehhez hitelből kell biztosítani. Ezek után szavazásra bocsátom a évi költségvetési koncepciót. A képviselő-testület az elhangzottak figyelembe vételével, egyhangúlag elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot. Érsekvadkert Község Önkormányzat Képviselőtestületének 77/2010.(XII 07.) határozata: Érsekvadkert Község Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetési koncepcióját a benyújtott előterjesztésben és az 1., 2., 3., 4. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. Felelős: polgármester Határidő: folyamatos 3./ N A P I R E N D: Határozat banki hitelfelvételről Előterjesztő: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester /A határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete Az írásos javaslatban részletesen megfogalmazásra került, hogy miért szükséges a banki hitel felvétele.

5 Röviden ismertetem, hogy a Faluközpont felújításának beruházása befejeződött. Ahhoz, hogy a vállalkozót, aki ezt a beruházást végezte az önkormányzat ki tudja fizetni, banki hitel felvételére van szükség. Ezért kellett most erről a képviselőtestületnek határoznia. Kérek véleményeket, javaslatokat ez üggyel kapcsolatban. Kérdés vélemény nem hangzott el. A képviselõ-testület az elhangzottak figyelembevételével egyhangúlag elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot. 5 Érsekvadkert Község Önkormányzat Képviselőtestületének 78/2010.(XII.7.) határozata Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a évi önkormányzati költségvetés terhére megemeli a felhalmozási célú hitel előirányzatának összegét Ft-tal A képviselő-testület ennek alapján felhalmozási céllal banki hitelfelvételről dönt. A képviselő testület felkéri a Polgármestert és a Hivatal pénzügyi szervét, hogy a hitelkérelmet nyújtsa be az Érsekvadkert és Vidéke Takarékszövetkezethez. A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a hitelfolyósítási szerződés aláírására. Felelős: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester Határidő: azonnal 4./ N A P I R E N D: Döntés az Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevőkről Előterjesztő: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester (Az előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete.) Mint ismeretes, az önkormányzat már jó néhány éve támogatja azokat a tanulókat, akik rész vesznek az Arany János Tehetséggondozó Programban. A Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság, valamint az Egészségügyi és Szociális Bizottság november 18-i együttes ülésén megtárgyalta az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkező tanulók beadott kérelmét.

6 6 Ebben az évben 3 tanuló adott be pályázatot: Hegedűs Dóra, Kökény Krisztián és Pásztor Patrícia. A programban egy új feltételnek kell megfelelni azoknak a tanulóknak, akik ebben részt vesznek. A gyermekjóléti és családsegítő szolgálat vezetőjének igazolnia kell, hogy a jelölt tanuló hátrányos helyzetű, valamint még az is feltétel, hogy három éven belül legalább egy alkalommal meg kell jelenni a családsegítő szolgálatnál. Ennek eleget téve a családsegítő szolgálat vezetője környezettanulmányt végzett ezeknél a családoknál és megállapította, hogy a három tanuló közül egyik sem felel meg az előírásban foglalt feltételeknek. Ez ügyben felvettem a kapcsolatot a vezetővel. Véleménye szerint ezek a tanulók nem hátrányos helyzetűek, ezért nem tudja kiadni az igazolást. Ezek után átadom a szót a Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság tagjának, hogy ismertesse a bizottság álláspontját. Fábián Attila Kulturális, oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság tagja: Az együttes bizottsági ülésen a két bizottság megtárgyalta az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkező tanulók kérelmét. A bizottság javasolja az előterjesztésben szereplő 8. osztályos tanulókat a programban való részvételre. Időközben annyi változás történt, hogy a három tanuló közül Kökény Krisztián és Pásztor Patrícia visszavonta pályázati kérelmét. Hegedűs Dóra továbbra is részt szeretne venni ebben a programban, annak ellenére, hogy nem felel meg a hátrányos helyzetű feltételnek. Magam részéről én továbbra is támogatom a pályázót, mivel a pályázati feltételek között nincs leírva az, hogy amennyiben valamelyik feltételnek nem felel meg, az nem pályázhat. Továbbá javasolom a képviselő-testületnek, hogy adjuk meg a lehetőséget attól függetlenül, hogy a gyermekjóléti szolgálat vezetője nem adta ki az igazolást, de a testület hozhat pozitív döntést és támogathatja nevezett tanuló pályázati kérelmét. Ezek után a későbbiekben majd elválik, hogy ezt a tanulót behívják e felvételire, mivel három feltétel szükséges ahhoz, hogy felvételt nyerjen. Az egyik a felvételi eredmény, a másik, hogy pszihológia teszten kell teljesíteni és még a hátrányos helyzetűnek is kell megfelelni. Továbbra is javasolom, hogy támogassuk a fent nevezett tanuló pályázatát, hogy részt vehessen ebben a programban. Ennek megfelelően kérem a javaslatban foglaltak megvitatását. Molnár János képviselő: Egyetértek és támogatom a képviselő úr javaslatát, mert én is úgy gondolom, hogy támogatni kell azt a tanulót, aki vállalja a megmérettetést, ezért ne zárjuk ki a pályázati lehetőség alól.

7 Ezek után szavazásra bocsátom a pályázót. Megkérdezem, ki ért azzal egyet, hogy Hegedűs Dóra pályázatát támogassuk? A képviselő-testület az elhangzottak figyelembevételével egyhangúlag elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot. 7 Érsekvadkert Község Önkormányzat Képviselőtestületének 79/2010.(XII.7.) határozata: Érsekvadkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. Támogatja, hogy Hegedűs Dóra 8. osztályos tanuló (sz.: szeptember 7. Budapest, an.: Gálik Éva, cím: Érsekvadkert Dózsa Gy. út 37.) Érsekvadkert község képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában. Az Önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák számára a programban való részvétel idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) havi 6.000,- Ft ösztöndíjat nyújt. A Képviselő-testület ennek fedezetét a település költségvetésében biztosítja. Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal együtt a tanuló által az első helyen kiválasztott közoktatási intézménybe küldje meg. Határidő: december 10. Felelős: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester 5./ N A P I R E N D: E g y é b ügyek, tájékoztatók: a./ Döntés a Cool Tej Alapítvánnyal kötött iskolatej szállítási szerződés meghoszszabbításáról Előterjesztő: polgármester /A határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete./

8 8 Az írásos javaslatban minden lényeges dolog megfogalmazásra került, azt nem kívánom szóban kiegészíteni. Kérek véleményeket, javaslatokat a Cool Tej Alapítvánnyal kötött iskolatej szállítási szerződés meghosszabbításával kapcsolatban. Egyben átadom a szót az igazgató úrnak, hogy röviden tájékoztassa a testületet, hogy mi a tapasztalat az iskolatej program kihasználtságáról. Fábián Attila képviselő: Még az előző képviselő-testület döntött az iskola tej indításáról, hogy vegyünk részt ebben a programban. A Cool Tej Alapítvány még tavasszal megkereste az önkormányzatot azzal az ajánlattal, hogy az ő támogatásukkal lehetőség lenne arra, hogy minden iskolás gyermek napi 2 dl. tejet kaphasson. Az önkormányzatnak ez nem kerülne többletköltségébe, mivel az alapítvány átvállalja az adminisztrációs és egyéb munkálatokat. Ez a program az alapítványon keresztül működik az önkormányzat segítségével, támogatásával és így a diákok minden nap iskolatejhez juthatnak. Tehát elmondhatom, hogy az elmúlt három hónap alatt ez a program jól működött, bevált és úgy gondolom, hogy érdemes volna tovább folytatni, már csak azért is, mivel nekünk ezzel kevés teendőnk van. A Cool Tej Alapítvány küldött egy szerződés tervezetet, melyet évig szerették volna megkötni. De én is úgy gondolom, hogy négy év távlatában nem lehet előre tudni, hogyan fog alakulni a helyzet. Ezért kértük, hogy változtassák meg a dátumot a szerződésben, amely december 31-ig szól. Javasolom a testületnek, hogy írjuk alá és hosszabbítsuk meg a szerződést a következő egy évre. A képviselő-testület az elhangzottak figyelembevételével egyhangúlag elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot. Érsekvadkert Község Önkormányzat Képviselőtestületének 80/2010.(XII.7.) határozata: Érsekvadkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete szerződést hosszabbít évre a Cool Tej Alapítvánnyal iskolatej szállításra. Az ellátásban résztvevő közoktatási intézmény: Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola (2659 Érsekvadkert, Eötvös út 1.) A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás és szerződés aláírására. Felelős: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester Határidő: értelemszerűen

9 B e j e l e n t é s e k, T á j é k o z t a t ó k: 9 A buszmegálló kérdésével kapcsolatban már több testületi ülésen foglalkoztunk, valamint azzal, hogy a régi helyére milyen típusú buszváró kerüljön megépítésre. A GAMESZ vezetője elkészítette a tervet, mely szerint hatszögletű, apáca rácsos formájúra lett tervezve. A tervezés során azt is figyelembe kellett venni, hogy a buszváró formája illeszkedjen formailag a falu központjához. Ennek alapján megkaptam az árajánlatot az egyik vállalkozótól, melyet most szeretnék megmutatni a testületnek (Az írásos árajánlat megtekintésre, bemutatásra került a testületnek.) Amennyiben ez az árajánlat elfogadható lenne a testület részéről, akkor december végére el tudna készülni a buszváró. Molnár János képviselő: A lakosság köréből többen érdeklődtek a buszmegálló kérdésével kapcsolatban, hogy mikor fog megépülni, mivel tél van, elég csapadékos az időjárás és a várakozók nem tudnak száraz helyre behúzódni. Véleményem szerint nagyon drága árajánlatot kaptunk a vállalkozótól, ezért úgy gondolom több helyi vállalkozót is meg lehetne keresni, és ajánlatot lehetne kérni a buszmegálló építésére. Fábián Attila képviselő: Ez az árajánlat valóban nagyon magas, ezért javasolom, hogy helyi vállalkozóktól kérjünk be több ajánlatot, amiből lehessen választani. Valent József képviselő: Támogatom a javaslatot, hogy kérjünk be több ajánlatot, hogy a legkedvezőbbet tudjuk kiválasztani. A buszváró építésére 750 e. Ft összeg lett betervezve, a beérkezett ajánlat viszont jóval magasabb összegről szól. Felkérem Molnár János alpolgármester urat, hogy keressen meg több vállalkozót és kérjen ajánlatot a buszváró megépítésére. Tisztelettel kérem képviselő társaimat, hogy foglaljon állást abban, hogy önkormányzatunk ennek a buszváró megépítésére mennyi költséget fordítana rá.

10 10 Szabó János képviselő: Amennyiben a vállalkozó kb.1 millió Ft- ért vállalja ezt a munkát, akkor vele kell megcsináltatni ezt a munkát. Felkérjük a polgármester asszonyt, hogy tárgyaljon a vállalkozóval és kérjen további árengedményt. Mivel több vélemény, hozzászólás nem volt ez ügyben a képviselő-testület egyhangúlag úgy foglalt állást a buszmegálló építésével kapcsolatban, hogy megkeres több helyi vállalkozót, és árajánlatot kér be. Ezek után az a vállalkozó kapja meg a munkát, amelyik a legkedvezőbben ajánlatot adja, amennyiben az ajánlatot tevő 1 millió Ft-ért vállalja, akkor ezt a munkát ő kapja meg. Mint ismeretes a képviselő-testület előtt, január 1-től községünkben is beindul a ZÖLD HÍD Régió Kft. által elindított komplex közszolgáltatás: a kommunális hulladék gyűjtése, kezelése és ártalmatlanítása. A hulladékszállítással kapcsolatban tudomásomra jutott, hogy a mikrotérségben a környező települések továbbra is megkötötték egy évre a szerződést Papi Zoltán jelenlegi szállítóval. Ez ügyben tovább érdeklődtem a környező települések vezetőitől és kiderült, hogy Papi Zoltán vállalkozó olyan ajánlatott tett, ami kedvezőbb a Zöld Híd Kft. ajánlatától. Ezek után felvettem a kapcsolatot a Kft. vezetőjével, és kértem, hogy mondja el, hogy az önkormányzatnak miért lenne előnyösebb, ha a Zöld Híd Kft.-vel kötne szerződést. Elmondta, hogy nem csak hulladékszállítás és ártalmatlanítás szolgáltatását végzik, hanem számláznak, beszedik a díjakat, továbbá adósságkezelést is végeznek. El kívánom mondani, hogy az önkormányzatnak a szemétdíj kintlévősége jelenleg 4 millió Ft, amivel sajnos nem tudunk mit kezdeni. Mivel ebben a kérdésben elég sok a bizonytalanság, ezért a szerződés aláírása előtt megkértem Gyenes Szilárd ügyvezető igazgató urat, hogy jöjjön el és ismét adjon tájékoztassa a képviselő-testületet erről a szolgáltatásról. Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy amennyiben tehetik, jöjjenek el és hallgassák meg az ügyvezető igazgató urat. Úgy gondolom, hogy ezek után mérlegelve még körültekintőbben fogunk tudni, dönteni ebben az ügyben. Amennyiben a testület úgy látja, hogy elfogadható a Kft. ajánlata, kérek felhatalmazást a képviselő-testülettől a hulladékgazdálkodási szerződés aláírására.

11 11 Fábián Attila képviselő: Az előző testületi ülésen foglalkoztunk a műfüves pálya folyamatának elindításával. Azon az ülésen javaslatként elhangzott, hogy ezt a beruházást az Érsekvadkert Jövőjéért Alapítványon keresztül kellene futtatni. A testület támogatta ezt az ügyet, hogy az önkormányzat kössön megállapodást az alapítvánnyal. Valamint a megállapodásban foglaltakat az alapítvány elnökével egyeztetve kell elkészíteni, melyben pontosan rögzítésre kerülne mind két fél részéről a vállalt kötelezettségek, feladatok és határidők betartása stb. Ezért jó lenne, ha még ebben az évben ez a megállapodás elkészülne, és a következő testületi ülésre a megállapodás tervezete elfogadásra kerülne. Megkérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy egyetértenek e azzal, hogy a következő testületi ülésre a megállapodás tervezet beterjesztésre kerüljön. A képviselő-testületet tagjai egyhangúlag úgy foglaltak állást, hogy a megállapodás tervezete a következő testületi ülésre kerüljön beterjesztésre. Fábián Attila képviselő: Rövid tájékoztatást szeretnék adni a képviselő-testületnek a T-Home ajánlatáról. A telefon kérdése már régóta húzódik önkormányzaton belül. Ezzel kapcsolatban kaptam viszonylag kedvező szerződést, mely vezetékes telefon használatára kedvező telefonálási lehetőséget kínál. Az internet használatához szükséges vezetékes telefon, ISDL vonal igen drága, a vezetékes telefon alapdíja és a percdíjak sem kedvezőek. Ezért úgy gondolom, hogy ezen változtatni kellene. Egy másik kedvező lehetőséget is ajánl a T-Home önkormányzati dolgozók részére, mely egyfajta cafatéria juttatásként is adható lehetne. Az ajánlat így szól, hogy a Telenor kötött egy nagy keret-megállapodást a Magyar Állammal, ami a közszférára vonatkozik. Ezt májusában kötötték, és két évre szól. Elsősorban azok a közintézmények, önkormányzatok léphetnek be, akik közbeszerzés hatálya alá esnek, azoknak kedvező feltételeket biztosít. (Részletesen ismertetve lettek a szerződésben foglalt kedvezményes feltételek.) Nekem a szerződésben tetszenek a feltételek, egyrészt intézményi szinten lehetőség lenne az egymás közötti ingyenes beszélgetésre. Úgy gondolom, hogy ezzel jelentős megtakarítást lehetne elérni intézményeknél, valamint önkormányzatnál is. A másik kedvező lehetőség, hogy cafatéria rendszeren belül dolgozói-telefont is lehetne bevonni ebbe a körbe. Ennél az egymás közötti hívás ingyenes lenne és a percdíjak is kedvezőek.

12 Javasolni szeretném a szerződés megkötését a Telenorral. Úgy gondoltam, hogy a szerződés megkötését először az iskolánál, majd a többi intézménynél is meg lehetne kötni. 12 Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy támogatja e Fábián Attila képviselő úr javaslatát. Megállapítom, hogy a képviselő-testület tagjai egyhangúlag támogatták ezt a javaslatot. Megkérem a képviselő urat, hogy az intézményvezetőkkel egyeztetve ennek szervezését bonyolítsa le. Ezek után a képviselő-testület is felhatalmazza Fábián Attila képviselő urat a lebonyolításra. Mivel több tárgy, kérdés, hozzászólás bejelentés nem volt, Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester megköszönte a részvételt, a képviselő-testület pedig zárt ülés keretében folytatta tovább munkáját. K.m.f. Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester Kőhalmi Erika jegyző

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:.../2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 8 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 2/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. augusztus 29-én 15.00 órakor

Részletesebben

2345. Apaj, ő tér 2. ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2008. f b u 6- n ü ᔗ厗 9/2008.(II.06.) 10/2008.(II.06.) 11/2008.(II.06.) 12/2008.(II.06.) 13/2008.(II.06.) (zárt ülésen) ᔗ厗k n ü, Apaj Község Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Marton János képviselő: kijelenti, hogy személyes érintettség okán tartózkodni kíván a szavazástól.

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Marton János képviselő: kijelenti, hogy személyes érintettség okán tartózkodni kíván a szavazástól. Jegyzőkönyv Készült: a 2012. június 7. napján 16.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről a Polgármesteri Hivatalban. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester Békefi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V a képviselő-testület 2006. július 25-én megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V a képviselő-testület 2006. július 25-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/1/2006. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a képviselő-testület 2006. július 25-én megtartott üléséről Határozatok száma: 64-65, 67-68, 71-73. T A R T A L O M J E G

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 13-án (szerda) 18.00 órakor megtartott közmeghallgatásáról és nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-5/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottságának 2010. február 10-én tartott ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottságának 2010. február 10-én tartott ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottságának 2010. február 10-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 1/2010. (II. 10.) Költségvetési rendelet-tervezet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 4/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 5/2014.

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2007. október 26-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2007. október 26-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2007. október 26-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. napirend: Előterjesztés a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző kérelme tárgyában.

Jegyzőkönyv. 1. napirend: Előterjesztés a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző kérelme tárgyában. Jegyzőkönyv Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságának 2012. április 23-i nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve Készült: 2009. november 23.-án a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Tóth Sándor al Kristófné Ponicsán

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 23-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 6289-1/2009. 8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 82-86/2009. (V.13.) sz. Kth.)

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Túristvándi Községek Önkormányzati Képviselőtestületei 2011. február 11-én 14 órai kezdettel tartott nyilvános ülésének: a.) tárgysorozata, b.) jegyzőkönyve, c.) határozata: Túristvándi 1/2011. (II. 11.)

Részletesebben

Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 07-ei 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 07-ei 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 165-9/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 07-ei 16.30 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 109 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. szeptember 11-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. 11/2007. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester, Gombkötő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:...../2010. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 13-án 17 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV 6. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. február 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 160-13/2014. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án ( csütörtökön ) 17.00 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

Jegyzőkönyve. 2.) A nemzetiségi önkormányzati képviselők eskütétele Előadó: Mártonné Kádár Zsuzsanna HVB Elnöke és Kató Pálné jegyző

Jegyzőkönyve. 2.) A nemzetiségi önkormányzati képviselők eskütétele Előadó: Mártonné Kádár Zsuzsanna HVB Elnöke és Kató Pálné jegyző 1/2014. Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 27.-én (hétfőn) du. 15. 30 órai kezdettel megtartott alakuló nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: 1.) A Helyi Választási

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Képviselőtestülete 8296 Monostorapáti Száma: 230-12/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. október 29- én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Feró István Ferenc elnök Egyed

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 5/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 5/2013. (V.02.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2012. évi költségvetésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 27. napján a Baki Körjegyzőség épületében (8945

Részletesebben

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről.

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 273-6/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. május 29- én /kedden/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. DECEMBER 10. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI, NYÍLT KÉPVISELŐ- TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. DECEMBER 10. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI, NYÍLT KÉPVISELŐ- TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. DECEMBER 10. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI, NYÍLT KÉPVISELŐ- TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 21/2015. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-2/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ. Suga László alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ. Suga László alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. június 19-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-14/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 19-én 16 órára összehívott rendkívüli testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2015. április 28-án 10 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy út 21. Ügyiratszám: 495/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről Ikt.szám: 725-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 20/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 1/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 24/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 30-ÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 30-ÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Alap község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 30-ÁN TARTOTT NYILVÁNOS

Részletesebben

Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről

Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről BODORFA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1 JEGYZŐKÖNYV Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről Az ülés helye:

Részletesebben

Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. július 8-án 19 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről.

Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. július 8-án 19 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről. Községi Képviselő-testület Egeralja Szám: 231-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. július 8-án 19 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2008. Levél község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 15-én tartott nyilvános testületi üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. Távol lévők: Kósa Gábor képviselő - igazoltan van távol -

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. Távol lévők: Kósa Gábor képviselő - igazoltan van távol - Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-57 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. november 11-én 17:00-kor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Burgyánné

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása Jegyzőkönyv Készült: 2012. október 25-én megtartott rendes üléséről Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselők Dr. Szabó Attila jegyző Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. október 8-i üléséről 27-29/2009. (10. 19.) sz. határozat 1 Készült: A Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. október 8-i

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 200-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. május 31-én 16 órakor kezdődő, a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 29-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 4/2016. K-t. Jegyzőkönyv

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 4/2016. K-t. Jegyzőkönyv Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 4/2016. K-t. Jegyzőkönyv A 2016. március 24-én megtartott képviselő-testületi ülésről. (32-40/2016. sz. önkormányzati határozat) (-/2016. sz. önkormányzati rendelet)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről 170/20/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről Határozatok: 167/2014. (XII.4.)

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 15-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 15-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 15-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 20/2010. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: 192-24/2011. Készült: 3 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. április 6-án megtartott testületi ülésén Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Erdélyi Sándorné dr. és Hajas Lászlóné képviselő.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Erdélyi Sándorné dr. és Hajas Lászlóné képviselő. Jegyzőkönyv Amely készült Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-án 7,30 órai kezdettel a Városháza polgármesteri irodájában megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 20.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12-én, 18.00 órakor tartott közmeghallgatásának jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12-én, 18.00 órakor tartott közmeghallgatásának jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12-én, 18.00 órakor tartott közmeghallgatásának jegyzőkönyve 20/2013. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

16/2011. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve

16/2011. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve 16/2011. 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült 2011. november 17-én 17.00 órakor, az Önkormányzat Hivatalában (3163 Szalmatercs, Kossuth

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-5/2010. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/17-20/2008.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Balázs János, Dr. Dénes

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. február 10-én (csütörtökön) 18 órakor a Széchenyi

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 36-47 /2012. (IV. 26.) számú határozatok. d. rendeletek:

Részletesebben

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Csömödéri Közös Önkormányzati

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 30-án megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 09-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános rendkívüli testületi ülésén Helye: Pétfürdői Közösségi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről Jelen vannak: 1./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna alpolgármester 3./ Artai Balázs

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-910 Fax: 06/88 596-901 e-mail: jegyzo@balatonfuzfo.

Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-910 Fax: 06/88 596-901 e-mail: jegyzo@balatonfuzfo. Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-910 Fax: 06/88 596-901 e-mail: jegyzo@balatonfuzfo.hu Szám: 10/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonfűzfő Város

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma Tárgy 1/2014. (I.30.) Civil szervezetek támogatása

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t:

T á r g y s o r o z a t: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Jelen vannak: Horváth László polgármester,

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 16/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Szennyvízcsatorna-beruházás depó helyek biztosítása

Szennyvízcsatorna-beruházás depó helyek biztosítása J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete Gazdasági Bizottságának 2012. október 4-i rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében. Jelen voltak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-12/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008. október 10-én /pénteken/ 18.00 órai

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-9/2008./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 17. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 29-én, hétfőn 19.00 órakor megtartott rendkívüli testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 11/2009. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. július 6-án 18,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 132/2010. (XII. 8.) Közbeszerzési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről. Szám:600/7/2015. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 26-án megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 26-án megtartott nyílt üléséről. Szám: 568/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 26-án megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Remitzky Zoltán polgármester dr. Holocsi Krisztián

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 16-án, 7:40 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben