Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén."

Átírás

1 Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Feró István Ferenc elnök Egyed Attila Szabó András Hajdu Imre Déry Zoltán bizottsági tagok a Polgármesteri Hivatal részérıl: Dr. Szabó Rita aljegyzı Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetıje Cziráki Zsolt vezetı tanácsos Dr. Ponta Rajmund vezetı tanácsos Rák Józsefné az Igazgatási Iroda vezetıje Dankóné Gál Terézia a Jegyzıi Iroda vezetıje Dr. Szebényi Tibor ügyintézı Meghívott: Papp Imréné a Gondozási Központ vezetıje Megjegyzés: Szabó András a zárt ülés tárgyalásakor érkezett. Az ülésrıl vágóképeket készít a Zemplén Televízió Kht. Napirend elıtt: Feró István Ferenc: Köszönti a bizottsági ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság ülése 4 fıvel határozatképes. Kiegészítı javaslata, hogy napirend elıtt a Gazdálkodási Iroda Vezetıje adjon tájékoztatást a évi költségvetés fı számairól, továbbá vegye fel a bizottság napirendjére a települési képviselık tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló 6/1997. (II. 21.) számú rendelet módosításáról szóló elıterjesztést. Más javaslat nem lévén kéri a bizottság döntését az elhangzott kiegészítésekrıl. A Pénzügyi Bizottság a napirend kiegészítésére vonatkozó javaslatokat 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. Feró István Ferenc: Kéri a bizottság döntését a napirendek tárgyalásáról, elızı döntésre is figyelemmel.

2 2 A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi napirendi pontok tárgyalását elfogadta: Napirendi pontok: 1. Elıterjesztés az önkormányzat évi költségvetésének módosításáról 2. Elıterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló rendelet megalkotásáról 3. Elıterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló mezıgazdasági földterületek értékesítésérıl 4. Elıterjesztés önkormányzati tulajdonú megüresedett bérlakások elidegenítésérıl 5. Elıterjesztés a Sárospatak, Rákóczi u. 58. szám alatt mőködı,,gofri pavilon által elfoglalt terület további bérbeadására 6. Tájékoztató a Göd belterület hrsz. ingatlanon fennálló követelésrıl 7. A Tokaj-Hegyalja Fejlıdéséért Szövetség támogatás iránti kérelme 8. Elıterjesztés a települési képviselık tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló 6/1997. (II. 21.) számú rendelet módosítására Zárt ülésen: 1. Elıterjesztés magántulajdonú lakóingatlan vételi felajánlásáról 2. Elıterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakásra vonatkozó vételi ajánlatról Napirend elıtt: Poncsák Ferenc: Tájékoztatásul elmondja, hogy a végleges költségvetési fıösszeg eft, a tárgyévi mőködési hiány eft (elıterjesztésben: 378 mft volt), a január 1-jén fennálló mőködési hiány összege 230 mft (150 mft likvid hitel, 80 mft munkabérhitel), a tárgyévi felhalmozási hiány jelentékenyen emelkedett: az elıterjesztés 98 mft volt, a végleges szám: eft. Az elızı évi hitel visszafizetése felhalmozási hitel eft, az elızı évi pénzmaradvány 930 mft segíti a beruházások finanszírozását. A költségvetési rendelet-tervezet 19. sz. táblázata változott, miszerint mennyivel kell kiegészíteni a normatív támogatásokat az intézményeknél, beleértve a Polgármesteri Hivatalt is: akkor mft volt úgy, hogy az intézmények által beadott igényekbıl vonta le a normatív támogatást, az elfogadott intézményi finanszírozásból levonva az állami támogatást: eft-ra jön ki. Megjegyzi, a honlapra is felkerül a költségvetési rendelet, mely táblázatokban tartalmazza a számadatokat, így mindenki részére megismerhetıvé válik. A bizottság elnöke megköszönte a tájékoztatót. Napirend tárgyalása: 1. NAPIRENDI PONT Tárgy: Elıterjesztés az önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

3 3 Poncsák Ferenc: Elmondja, az állami támogatás átvezetését és az intézményi kérelmeket tartalmazza az elıterjesztés. Két pontosítása lenne az anyaghoz. A rendelet-tervezet 3. -ából, mely a közcélú foglalkoztatottak létszámát tartalmazza kimaradt a Gondozási Központ 5 fı létszámmal, továbbá a 3. sz. mellékletben a Kommunális Szervezet kiadási módosított elıirányzata pontatlanul szerepel, a módosítás III. tétele nem lett hozzáadva. Megjegyzi, ez a végszámokat nem változtatja meg. E számítási hiba korrekciójával és a Gondozási Központ 5 fı közcélú munkavállaló szerepeltetésével kéri elfogadásra javasolni a rendelet-módosítást. Feró István Ferenc: Más hozzászólás nem lévén kéri a bizottság döntését a rendelettervezetrıl. A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag a következı határozatot hozta: 17/2010. (II. 24.) Pü. Biz. az önkormányzat évi költségvetésének módosításáról A Pénzügyi Bizottság az önkormányzat évi költségvetésének módosításáról szóló elıterjesztést megtárgyalta és javasolja a rendelet-tervezet elfogadását azzal, hogy a 3. egészüljön ki a Gondozási Központ 5 fı közcélú foglalkoztatott létszámmal, és a 3. sz. mellékletben a Kommunális Szervezet módosított elıirányzatra vonatkozó korrekciója történjen meg. 2. NAPIRENDI PONT Tárgy: Elıterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló rendelet megalkotásáról Rák Józsefné: Az elıterjesztésbıl kiemelve elmondja, 2010-ben április 1-ig kell megállapítani a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szolgáltatási önköltségét, mely az intézményvezetı részérıl megtörtént, az elıterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza, minden szakfeladatra külön részletezve. Ebbıl kerül levezetésre az intézményi térítési díj, ami nem más, mint a szolgáltatási önköltség és az állam által nyújtott támogatás normatíva különbözete. Ezen intézményi térítési díj számítása szintén szerepel az 1. sz. mellékletben. Az intézményi térítési díjat kell a fenntartó önkormányzatnak megállapítania, tehát a rendelettervezet az intézményi térítési díjakat tartalmazza, a személyi térítési díjakat az intézmény vezetıje állapítja meg, figyelembe véve az intézményi térítési díjat és az ellátottak jövedelmi viszonyait 2. sz. melléklet. Változott a törvény abból a szempontból is, hogy 10,-Ft-ra kerekítve kell meghatározni a térítési díjakat így szerepel a tervezetben is. További változás a tavalyi évhez képest, hogy nem szerepeltetnek a tervezetben a házi segítségnyújtásnál, ill. a szociális étkezésnél jövedelemkategóriák szerinti intézményi térítési díjat, mert a költségvetési törvényben a normatíva sem szerepel kategóriánként, hanem egységesen. Miután a testület tavaly döntött arról, hogy létrehozza a Fogyatékkal Élık

4 4 Nappali Intézményét, az intézmény térítési díja már szerepel a rendelet-tervezetben és nem szerepel benne értelemszerően az Idıskorúak Gondozóházának térítési díja. Déry Zoltán: Feltételezi, hogy kellı gondossággal lettek az összegek kikalkulálva az elıterjesztésben, azonban több alkalommal kérték, hogy azon elıterjesztések esetében, ahol összegszerő módosításokra kerül sor, kapják meg az elızı díjakat is, így látható az emelés mértéke. Sajnálja, hogy megint olyan anyagot kaptak kézhez, melyben ez nem szerepelt. Hajdu Imre: Három éve kérik, hogy ez így legyen. Papp Imréné: Felvetésre elmondja, a 2010-es évet állapítja meg a Képviselı-testület, a es év lezárásra került. Intézményüknek mindig az adott évre koncentráltan kell elkészíteniük az intézményi térítési díj kiszámítását, ill. a személyi térítési díj megállapítását. A szociális törvény elıírja, mely költségeket lehet az önköltség számításánál figyelembe venni, ezeket tartalmazzák a számítások. Elmondja még, hogy a tavalyi évhez képest 10 %-kal csökkent a normatív támogatás, ezzel megemelte az intézményi térítési díj összegét, továbbá az 5 %-os ÁFA emeléssel, valamint a Kormány 5 %-ot emel az ellátottak terhelhetıségén is. Tehát nem terheli az önkormányzatra az 5 %-ot, hanem ráterheli az igénybe vevıre. Déry Zoltán: Hangsúlyozza, több éves kérésük, hogy az ilyen jellegő elıterjesztéseknél szerepeljenek az elızı évi adatok is. Papp Imréné: Jövıre ennek megfelelıen készítik el elıterjesztésüket. Feró István Ferenc: Kéri aljegyzı asszonyt, e kérést jegyezze minden ilyen jellegő elıterjesztésnél. Dr. Szabó Rita: Tulajdonképpen a Jegyzıi Iroda feladata elsısorban, hisz az elıterjesztések összeállításánál ı nem látja, hogy mely anyaghoz milyen melléklet kerül csatolásra, valójában az elıterjesztınek és az anyagot kiküldı Jegyzıi Irodának kell erre figyelni. Dankóné Gál Terézia: Megjegyzésként elmondja, a Jegyzıi Iroda figyel arra, hogy ahol rendelet-módosítás van, minden esetben kerüljön kiküldésre az elızı rendelet is. Mivel ez esetben új rendeletrıl van szó, nem pedig módosításról, valószínőleg ezért nem került kiküldésre az elızı. Egyed Attila: Egyetért Déry képviselı úrral, ı már Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésére megkapta a korábbi anyagot, így jobban átlátja ismerteti az összegek számítását. Örül annak, hogy intézményvezetı asszony nem három, hanem öt jövedelemhatár beépítését tette lehetıvé, ezáltal jobban fel tudják karolni azokat az embereket, akiknek szüksége van rá. Feró István Ferenc: Más hozzászólás nem lévén kéri a bizottság döntését a rendelettervezetrıl.

5 5 18/2010. (II. 24.) Pü. Biz. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló rendelet megalkotásáról A Pénzügyi Bizottság tárgybani elıterjesztést megtárgyalta és javasolja elfogadásra a 3. NAPIRENDI PONT Tárgy: Elıterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló mezıgazdasági földterületek értékesítésérıl Cziráki Zsolt: Hozzászólásában elmondja, hogy a tesület tavalyi évben döntött a termıföldek haszonbérbe adására vonatkozó földhaszonbérleti díjakról, az értékesítéssel kapcsolatos döntését viszont késıbbre halasztotta. Az anyagban az erdıkre vonatkozóan nincs ár megállapítva, ez azért van így, mert erdı értékesítésnél erdıforgalmi értékbecslı kell, hogy az árakat megállapítsa, az értékbecsléshez viszont az értékbecslı olyan adatokat és dokumentációkat kért az önkormányzattól, melyek itt nincsenek, hisz az önkormányzat erdıgazdálkodási mőveletet nem végez, ennek megoldása késıbbi feladat. Elhangzott a Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság ülésén is és az anyag is tartalmazza, hogy elsısorban azon ingatlanokat javasolják értékesítésre a testületnek, melyre bérleti szerzıdést eddig nem sikerült kötni. Látható, hogy a tavalyi évben megemelt bérleti díjakból egész szép éves szintő bevétel folyik. Az a javaslat, hogy ezen ingatlanokat elsısorban bérletként tartsák fent, ill. a bérleti szerzıdés lejártát követıen értékesítsék (90 %- ban 5 éves szerzıdésekrıl van szó). Az összes többi ingatlant akár azonnal lehet értékesíteni. Az ülés elıtt kiosztott táblázat ezen ingatlanok listáját tartalmazza (külterületi és zártkerti ingatlanok). Egyed Attila: Kérdése, mennyire piaci árról van szó, továbbá készült-e kalkuláció az eladásra vonatkozóan? Köszönet az apparátusnak, mely feltérképezte a földterületeket az elmúlt idıszakban. Tudni lehet-e, hogy egy adott terület pontosan milyen állapotban van, vagy esetleg már célirányosan jönnek az érdeklıdık? Feró István Ferenc: Kérdése, mennyire van érdeklıdés a földterületek iránt? Cziráki Zsolt: Kérdésre válaszolva elmondja, elvi kalkulációt tudnának végezni, mert nagyon csekély az értékesítésre az érdeklıdés, 1-2 db-ot tartanak nyilván. Ez lehet, hogy betudható annak, hogy a köztudatban az van, hogy nem lehet az ingatlanokat megvásárolni. Ha meghirdetik, pontosabban látnak majd. A bérletnél is így történ, hisz most egy ingatlan bérleti díjából több bevétel folyik be, mint eddig az összesbıl. Tehát ha elindul az értékesítési folyamat, 2-4 hónap múlva már jobban lehet kalkulációt végezni. Az árak kialakításával kapcsolatosan elmondja, az anyagban is szerepel, hogy szakmai szervezetekkel vették fel a kapcsolatot és próbáltak olyan árat kialakítani, mely a piaci árhoz közelít, az anyagban szereplı ár átlagban 5 %-kal eltér a piaci ártól.

6 6 Felvetésre válaszolva elmondja továbbá, hogy valóban megtörtént a felmérés az ingatlanok állapotáról. Tudni kell, hogy a mővelési ág megnevezése az ingatlan-nyilvántartás szerinti állapot. Az iroda minden egyes ingatlanról felvezette a tavalyi évnek megfelelı valós fizikai állapotot, tehát a helyrajzi szám alapján be tudják azonosítani, hogy hol található az ingatlan, továbbá, hogy a tavalyi felmérés alapján milyen állapotban van valószínőleg azóta nem javult az állapota az ingatlanoknak -, továbbá azt, ha mővelési ágtól eltérı állapotú. Az értékesítésekkor minden szerzıdés visszakerül a Képviselı-testülethez, melyben szerepelni fog az is, hogy ezek az árak melyeket valószínőleg elfogad a testület - az ingatlan-nyilvántartás szerinti mővelési ágra vonatkoznak. Ha ez valójában és nagymértékben eltér elképzelhetınek tartja, hogy a vevı valamilyen kompenzációt kér majd. Feró István Ferenc: Más kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a bizottság döntését az elıterjesztésrıl. 19/2010. (II. 24.) Pü. Biz. az önkormányzat tulajdonában álló mezıgazdasági földterületek értékesítésérıl A Pénzügyi Bizottság tárgybani elıterjesztést megtárgyalta és javasolja elfogadásra a 4. NAPIRENDI PONT Tárgy: Elıterjesztés önkormányzati tulajdonú megüresedett bérlakások elidegenítésérıl Cziráki Zsolt: Elmondja, hogy elızı havi képviselı-testületi ülésen már született döntés néhány megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakás elidegenítésérıl, a mostani anyag annak kiegészítése, azóta két lakás ürült meg. Egyed Attila: Az iránt érdeklıdik, hogy arról a Bessenyei utcai lakásról van-e szó az elıterjesztésben, mely már többször került meghirdetésre. Cziráki Zsolt: Arról a lakásról van szó, de elızı ülésre még nem került a testület elé, mert a sorsa még nem volt tisztázott, most került az anyagba. Megjegyzi, óta többféle áron is meghirdetésre került a lakás. Feró István Ferenc: Más hozzászólás nem lévén kéri a bizottság döntését az elıterjesztésrıl.

7 7 20/2010. (II. 24.) Pü. Biz. önkormányzati tulajdonú megüresedett bérlakások elidegenítésérıl A Pénzügyi Bizottság tárgybani elıterjesztést megtárgyalta és javasolja elfogadásra a 5. NAPIRENDI PONT Tárgy: Elıterjesztés a Sárospatak, Rákóczi u. 58. szám alatt mőködı,,gofri pavilon által elfoglalt terület további bérbeadására Feró István Ferenc: Röviden ismerteti az elıterjesztésben foglaltakat. Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a bizottság döntését az elıterjesztésrıl. 21/2010. (II. 24.) Pü. Biz. a Sárospatak, Rákóczi u. 58. szám alatt mőködı,,gofri pavilon által elfoglalt terület további bérbeadására A Pénzügyi Bizottság tárgybani elıterjesztést megtárgyalta és javasolja elfogadásra a 6. NAPIRENDI PONT Tárgy: Tájékoztató a Göd belterület hrsz. ingatlanon fennálló követelésrıl Dr. Szabó Rita: Dr. Ponta Rajmund vezetı tanácsos készítette a tájékoztatót, kéri annak ismertetését, esetleges kiegészítését. Dr. Ponta Rajmund: Elmondja, Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság ülésén elhangzott egy kérdés a Gazdálkodási Iroda Vezetıje részérıl, miszerint nyilvántartása szerint 2002-ben 12 mft volt a követelés, ellentétben a tájékoztatóban ,-Ft szerepel. Pontosításként elmondja, hogy a tájékoztatóban ezen összeg és járulékai erejéig terjed ki a

8 8 követelés. Miután a követelés 1993-tól fennáll, a járulékok összege több, mint 17 mft, így jelen pillanatban a követelés ,-Ft, mely napról napra nı. Hajdu Imre: Az iránt érdeklıdik, mibıl ered a követelés? Dr. Ponta Rajmund: Kezességkiváltásról van szó. Nem volt feladata a tájékoztatónak és nem is szerepelt az ügyiratokban, hogy ez milyen kezességi helytállás megtérítési igény volt. Poncsák Ferenc: A Gazdálkodási Iroda Fruco Kft-vel kapcsolatos követelés címszó alatt tartja nyilván ban 12,8 mft volt a követelés összege. Hajdu Imre: Kérdése, kitıl követelik? Feró István Ferenc: A Fruco Kft. mőködéséhez felvett hitel fedezetét szolgáló ingatlanról van szó, melyet a hitelfelvevı Kft-tıl követelnek két magánszemélytıl -. Poncsák Ferenc: Pontosításként elmondja, a Fruco Kft. tulajdonosának a rokonától követelnek. Feró István Ferenc: Elmondja, hogy a Fruco Kft. szeretett volna a városban palackozó üzemet létesíteni, ehhez kérte az önkormányzat kezességvállalását, amit az önkormányzat megszavazott. A Kft. bedılt, a követelés fennállt, a hitelfelvétel kezességvállalása amellett történt meg, hogy a gödi ingatlanra rájegyezte a jelzálogjogot az önkormányzat. Hajdu Imre: Az önkormányzat meg is fizette az 5 mft kezességet? Poncsák Ferenc: Nyilván. Dr. Szabó Rita: Nem állnak az önkormányzat rendelkezésére a bírósági iratok, kérte Dr. Ponta Rajmund vezetı tanácsostól, ha teheti a végrehajtótól próbálja meg beszerezni. Nem tudják mi volt az a bírósági ítélet, ami alapján elindult a végrehajtási eljárás. Déry Zoltán: Másfél évtizedes problémáról van szó. A Fruco Kft. befuccsolt, az ingatlan biztosíték volt arra, hogy ık nem megalapozatlanul vágtak bele a termék gyártásába. Az ügy nagyon bonyolult volt, emiatt az elızı polgármester ellen még eljárás is indult, mely végül felmentéssel végzıdött. Arról volt szó, hogy ezt az ingatlant el lehet adni, mely az önkormányzat számára megtéríti a hitelt. Eladni a mai napig nem sikerült az ingatlant. Feró István Ferenc: Tudomása szerint egyszer történt árverezési kísérlet, mely befuccsolt. Déry Zoltán: Elmondja még, az ingatlan mások által használatban van, tehát nem üres. Az is bonyolította a dolgot, hogy ha sikerül eladni, elıször a bank kéri azon összeget, ami neki jár. Egyed Attila: Elhangzott az imént, hogy az ,-Ft követelés már több, mint 20 mft-ra emelkedett. Nem lehet-e eladni ezt az adósságot, pl %-ért? Lehet, hogy a házaspárnak van más ingatlana is még, van pénze, egy behajtó céggel kellene felvenni a kapcsolatot, hátha áldozna rá és behajtaná ı. Véleménye szerint még akkor is jól járna az önkormányzat, ha kb. 15 mft-ért sikerülne értékesíteni az ingatlant, hisz az illetékesek 15 éve egy fillér lakbért nem fizetnek, az önkormányzat ingatlanát ingyen használják.

9 9 Dr. Szabó Rita: Meg lehet keresni követelést keresı cégeket, hogy tegyenek ajánlatot az önkormányzat részére. Bonyolítja a helyzetet az is, hogy a tulajdonosok válófélben vannak, vagyonmegosztás is van köztük. Cziráki Zsolt: Márciusban ki lesz írva újra az ingatlan árverezése, talán érdemes lenne megvárni annak eredményét. Dr. Szabó Rita: Tájékoztatásul elmondja, az Ügyrendi és Jogi Bizottság azt javasolta, hogy az áprilisi ülésen kapjanak újabb tájékoztatót az árverés eredményével együtt, de természetesen meg lehetne futtatni, hogy árveréstıl függetlenül van-e olyan követelés felvásárló, akit érdekelne az ingatlan. Feró István Ferenc: Tehát bıvítenék az Ügyrendi és Jogi Bizottság javaslatát, hogy azzal párhuzamosan keressenek meg követelés felvásárló céget az ingatlan értékesítése ügyében. 22/2010. (II. 24.) Pü. Biz. a Göd belterület hrsz. ingatlanon fennálló követelésrıl A Pénzügyi Bizottság tárgybani tájékoztatót megtárgyalta és egyetértve az Ügyrendi és Jogi Bizottság javaslatával - miszerint a Képviselı-testület áprilisi ülésére kapjanak újabb tájékoztatót az ügy fejleményeirıl -, javasolja, hogy ezzel párhuzamosan keressenek meg követelés felvásárló céget az ingatlan értékesítése ügyében. 7. NAPIRENDI PONT Tárgy: A Tokaj-Hegyalja Fejlıdéséért Szövetség támogatás iránti kérelme Feró István Ferenc: Kiemelten a kérelembıl elmondja, hogy 60 eft/hó, azaz 720 eft/év mértékő támogatást kér a Tokaj-Hegyalja Fejlıdéséért Szövetség. Hajdu Imre: Tájékoztatásul elmondja, hogy a Kulturális Bizottság elıkészítetlennek, tárgyát tekintve okafogyottnak tartotta a kérelmet. A szövetség éves költségvetése mft, melyet nem tart egzaktanak. A bizottság nem gondolja, hogy újabb tanulmánygyártó céget az önkormányzatnak bármilyen összeggel is támogatni kellene. A Kulturális Bizottság nem javasolja a kérelem támogatását, ezt javasolja a Pénzügyi Bizottságnak is. Déry Zoltán: Kiegészítve az imént elhangzottakat elmondja, nincs pénze az önkormányzatnak felesleges kiadásokra. Dr. Szabó Rita: Tájékoztatásul elmondja, e napirend kapcsán a Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság ülésén intenzív vita alakult ki, sokféle vélemény fogalmazódott

10 10 meg, de azért, hogy ne legyen idıhalasztás újabb információk bekérése ügyében, és lévén, hogy a költségvetésben nincs elkülönített forrás erre a célra úgy döntöttek, az együttmőködést támogatják, de anyagi segítséget nem tud az önkormányzat biztosítani. Hajdu Imre: A Kulturális Bizottság egyértelmőbben fogalmazott, nincs szükség az együttmőködésre sem. Feró István Ferenc: Javasolja, hogy a Kulturális Bizottság javaslatát fogadják el, nincs értelme és szüksége az önkormányzatnak e tevékenységre, továbbá forrás sincs a költségvetésben elkülönítve ilyen célra. 23/2010. (II. 24.) Pü. Biz. a Tokaj-Hegyalja Fejlıdéséért Szövetség támogatás iránti kérelme A Pénzügyi Bizottság tárgybani kérelmet megtárgyalta és egyetértve a Kulturális Bizottság javaslatával úgy döntött, hogy nincs szüksége az önkormányzatnak a Tokaj- Hegyalja Fejlıdéséért Szövetség együttmőködésére, továbbá a költségvetésében sincs forrás meghatározva e célok megvalósítására, így nem javasolja támogatni a kérelmet a 8. NAPIRENDI PONT Tárgy: Elıterjesztés a települési képviselık tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló 6/1997. (II. 21.) számú rendelet módosítására Feró István Ferenc: Azért kérte, hogy vegyék fel e napirendet ülésükre, hogy nyomatékot kapjon, hogy semmiféle tiszteletdíj növekedés nem történt idén, és a fürdıbérlet ingyenességének eltörlése miatt szükséges a rendelet módosítása. Egyed Attila: Kiegészítésként elmondja, hogy tudomása szerint ciklusukban nem kaptak fürdıbérletet, csak fı részére belépıt. A fürdıbérlet idáig 4 személyes családi bérlet volt, elıdeik korlátlanul be tudtak menni családostul. Déry Zoltán: Pontosításként elmondja, korábban is olyan kedvezmény élt, hogy fı kapott ingyenes belépıt, nem pedig család. Egyed Attila: Elnézést kér, helytelenül tudta e részletet. Elmondja ugyanakkor, hogy a képviselık most is ugyanazt a tiszteletdíjat kapják, mint 2006-ban.

11 11 Hajdu Imre: Megjegyzi, azt hallotta, hogy az önkormányzat azért rúgta ki Vörös Imrét, mert a Képviselı-testület tagjainak nem engedélyezte az ingyenes fürdıbérletet. A rendeletmódosítás cáfolja ezen állítást. Feró István Ferenc: Más hozzászólás nem lévén kéri a bizottság döntését. 24/2010. (II. 24.) Pü. Biz. a települési képviselık tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló 6/1997. (II. 21.) számú rendelet módosítására A Pénzügyi Bizottság tárgybani elıterjesztést megtárgyalta és javasolja elfogadásra a Az elnök a nyílt ülést bezárta, a bizottság zárt ülésen folytatta további munkáját, melyrıl külön jegyzıkönyv készült. K.m.f. Feró István Ferenc s.k. bizottsági elnök

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 2350-2/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Sárospatak Város Dísztermében 2007. november 28-án a Pénzügyi Bizottság ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Sárospatak Város Dísztermében 2007. november 28-án a Pénzügyi Bizottság ülésén. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Dísztermében 2007. november 28-án a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részéről: Feró István Ferenc elnök Egyed Attila Szabó András

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D :

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D : 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: A Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár (9737. Bük, Eötvös u. 11.) galériájában, Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 2015. szeptember 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. 2015. szeptember 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. szeptember 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Szvitankó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. március 22-én a Városháza emeleti kistermében 9 15 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

(15,42 órakor Vámosi Tibor bejött, a létszám: 18 fő).

(15,42 órakor Vámosi Tibor bejött, a létszám: 18 fő). 66 296/2000. (XI. 23.) számú Képviselő-testület határozat: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Várpalotai Ipari Park Kft. által a Gazdasági Minisztérium

Részletesebben

1./ Napirendi pont: Beszámoló a balmazújvárosi Polgárőrség tevékenységéről.

1./ Napirendi pont: Beszámoló a balmazújvárosi Polgárőrség tevékenységéről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Rendőrkapitányság hivatalos helyiségében a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság ülésén 2009. március 24-én. Jelen vannak: a mellékelt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről Jelen vannak: l./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna alpolgármester 3./ Artai Balázs képviselő 4./

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10064/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. - Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló (3. sz.

JEGYZŐKÖNYV. - Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló (3. sz. Ikt.sz.: 12-16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. november 30-án (szerdán) 16 órakor a Körzeti Általános Iskola hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak:

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 2800-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1 sz. Jegyzőkönyve

Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1 sz. Jegyzőkönyve Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1 sz. Jegyzőkönyve Készült: a képviselő-testület 2016. január 28-án tartott üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: 2016. január 28-án a Kossuth út 86/A.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 1006-17/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 5-én megtartott rendkívüli üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

2013. m á r c i u s 18.

2013. m á r c i u s 18. Veresegyház Város Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P é n z ü g y i B i z o t t s á g i ülés 2013. m á r c i u s 18. Készült: Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal 111. számú termében, 2013.03.18-án

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2010. november 29-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának 2015. november 24-én 13 00 órától megtartott üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5650-2/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2012. május 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2012. május 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2012. május 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

5/2014.(III.21.) számú rendelet: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 3/2014. számú rendelet módosítása.

5/2014.(III.21.) számú rendelet: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 3/2014. számú rendelet módosítása. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án, csütörtökön 18.00 órakor megtartott testületi ülésén. 5/2014.(III.21.) számú rendelet: A szociális

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2010. április 27-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2010. április 27-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. április 27-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 1-11//2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2007. évi augusztus hó 29-én, szerdán 13 óra 00 perces kezdettel a

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. január 9-ei rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. január 9-ei rendkívüli ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. január 9-ei rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részéről: Egyed

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-11/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. 1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról.

JEGYZ KÖNYV. 1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2011. December 30-i nyílt testületi ülés jegyz könyv. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képvisel -testületének 2011.

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-18 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Jarecsni János László

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 20 816/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5995-4/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 14000-3/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tájékoztató az Állami Számvevőszék

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. A képviselő-testülete ülésének helye: Tanácskozóterem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Atkár Általános Iskolai Napközi Otthon Étterme

JEGYZŐKÖNYV. Atkár Általános Iskolai Napközi Otthon Étterme JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. március 14.-én 16.57 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását: bejelentette: Atkár Általános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 16/2014 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2014. november 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. március 4-én megtartott üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Csókás

Részletesebben

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Füzesabony Város Önkormányzat rendkívüli, nyilvános képviselőtestületi üléséről. Ideje: 2015. augusztus 13-án 15:00 órakor. NAPIRENDI

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. január 17-én 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Dr. Papp

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Humán Bizottság 2012. július 24-ei rendkívüli együttes ülésén. Jelen vannak: a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: VÁL Község Önkormányzat Képviselő-testület 2008. június 18-i üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Nagy Imréné képviselő

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Bizottság tagja. Műv. Iroda vez. Városüz. Csop. Mezőőrség. Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Műv. int.

JEGYZŐKÖNYV. a Bizottság tagja. Műv. Iroda vez. Városüz. Csop. Mezőőrség. Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Műv. int. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kiskunfélegyháza Város Képviselőtestület Jogi Bizottságának 2012. március 27-én megtartott együttes üléséről. Jelen vannak: Dr. Réczi László Horváth Gábor Dongó József Dr. Garai István

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 29-én du: 14 órakor az Ady Endre Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár tanácstermében a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyőlésétıl, Miskolc II-527-6/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 16. napján tartott ülésérıl. Az ülés

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus hó 13. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus hó 13. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus hó 13. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Küldöttgyűlés a levezető elnök személyére tett javaslatot elfogadta.

JEGYZŐKÖNYV. A Küldöttgyűlés a levezető elnök személyére tett javaslatot elfogadta. JEGYZŐKÖNYV Amely készült: Jelen vannak: a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara XXXVII. Küldöttgyűlésén 2010. december 14-én 16.00 órakor a Tó vendéglőben (9700 Szombathely, Rumi Rajki sétány 1.) a mellékelt

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012 január 25 - i testületi ülésére a 2. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Rendelet tervezet az önkormányzat 2012 évi költségvetésérıl

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: a Kulturális Bizottság 2010. szeptember 21-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZİKÖNYV. Készült: a Kulturális Bizottság 2010. szeptember 21-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZİKÖNYV Készült: a Kulturális Bizottság 2010. szeptember 21-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: A Kulturális Bizottság részérıl: Hajdu Imre, a bizottság elnöke

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2013. január 28-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2013. január 28-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 1/2013. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2013. január 28-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 1-6. TARTALOMJEGYZÉK 1/2013.(I.28.) PBH.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12.850-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatalban a 2013. április 18-án tartott Szigetbecse Község Képviselő-testülete és Makád Község Képviselő-testülete által tartott együttes

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v Készült 2008. április 02-én, 17 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottságának megtartott rendkívüli és nyilvános

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető. Szám:12/3-8/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 9-én 10:05 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 27/2013. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2013. november 7-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8/2009. Levél község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 29-én tartott nyilvános ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma: Tájékoztató

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Ügyiratszám: 22-27/2010. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Helye: Polgármesteri Hivatal Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2008. január 9-én tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2008. január 9-én tartott üléséről SZERENCSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSÁTÓL JEGYZŐKÖNYV A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2008. január 9-én tartott üléséről Jelen vannak: a mellékelt jelenléti

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve Készült: 2011. február 15-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán polgármester Antal András alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 759 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 24-én - pénteken - de. 8.00 órakor megtartott ülésérıl. A képviselı-testület ülésének helye: a Polgármesteri

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 122/2008.(XI.27.) Heves Megyei Vízmű 2009. évre vonatkozó, lakossági víz- és csatornaszolgáltatás

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 18:30 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi üléséről, a Faluháza Tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl

amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl 8401-4 J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Dr. Szentgyörgyi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 23-án reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 2-2/2014. F E R T Ő H O M O K K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9492 FERTŐHOMOK, AKÁC U. 44., TEL.: 99/540-054 FAX: 99/540-055 INTERNET: www.fertohomok.hu E-MAIL: fertohomok@fertohomok.hu J e

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Istvánfalvi Sándor polgármester Hajdu Péter

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. szeptember 24-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. szeptember 24-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. szeptember 24-én a ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részéről: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Jarecsni János László

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 2/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 02. 09-én tartott képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: 8/2015.(V.29.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Söréd Községi Önkormányzat tárgyaló helyisége 8072 Söréd Rákóczi u. 59. Jelen

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2012. június 28-án megtartott rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2012. június 28-án megtartott rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 28-án megtartott rendes ülésérıl Jelen vannak: Pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. június 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. június 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. június 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 54-56. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 54/2015.(VI.25.)

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 1 SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL E L İ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési koncepciójára Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2011. február 15-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) Jelen vannak: Marics József Kasza Jánosné

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén Hozott határozatok: 26/2011. (III.08.) - tól 37/2011. (III. 08.) - ig Hozott rendelet: - 1 J E G Y Z

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-5/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. április 16-án Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat képviselő-testülete nyílt ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth Miklós

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl. A jegyzıkönyv mellékletei: - Meghívó a 2012. december 12-i

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Csemı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. február 17-én megtartott ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Csemı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. február 17-én megtartott ülésérıl Jegyzıkönyv Készült Csemı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. február 17-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Bartha Alajosné polgármester, Dávid Lajosné, Gáspár János, Huszár Sándor, Ilyésné

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben