JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető."

Átírás

1 Szám:12/3-8/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat február 9-én 10:05 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Jelen voltak továbbá: elnök, Rupa Éva általános elnökhelyettes, Dömötör Miklós elnökhelyettes, Ifj. Kozák János, Markos Róbertné, Nyári Katalin, Orbán István képviselők Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető. Köszöntötte a testület ülésén megjelent képviselőket, a hivatal munkatársait. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a 7 fő képviselő közül 7 fő megjelent, az ülés határozatképes, így a testület ülését megnyitotta. Szólt arról, hogy az újonnan megalakult testület az alakuló ülést követően első alkalommal ülésezik, és ezzel megkezdi a négy éves ciklusban érdemi munkáját. Utalt arra az egyre rosszabb pénzügyi helyzetre, ami megyén belül mind a területi, mind a települési kisebbségi önkormányzatokat érinti. Hozzátette, tudvalevő, hogy nincs alá-fölérendeltségi viszony, ezért fontosnak tartja a települési kisebbségi önkormányzatok segítését, támogatását fennmaradásuk érdekében. Bevezetőjét követően indítványozta, hogy a testület az ülés napirendjét az írásban kiküldött meghívó szerint fogadja el. A testület tagjai közül jelen volt 7 fő képviselő. Ezt követően a Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 11/2011. (II. 9.) MCKÖ határozatot A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat február 9-ei ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 1. A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetésének módosítása Előadó:, az MCKÖ elnöke 2. A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetésének megállapítása Előadó:, az MCKÖ elnöke

2 2 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendelet-tervezetének véleményezése (szóbeli előterjesztés) Előadó:, az MCKÖ elnöke 4. A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata Előadó:, az MCKÖ elnöke 5. Vegyes ügyek Határidő: Felelős: azonnal elnök Napirendek tárgyalása: 1. A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetésének módosítása Jelezte, hogy az előterjesztésben foglaltak a testület többsége előtt ismertek, kivéve Rupa Évát és Nyári Katalint, akik új testületi tagok. Megadta a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének a bizottsági vélemény ismertetésére. Orbán István Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság, és a határozati javaslatot 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolta a testület részére. Megkérdezte képviselőtársait, kinek van kérdése, hozzászólása, véleménye az előterjesztéssel kapcsolatban. Ifj. Kozák János Megjegyezte, a évi költségvetés módosítása megtörtént kifizetéseket tartalmaz. Az új testületi tagokra tekintettel a évi teljesítési adatok kamatbevételéről érdeklődött, mely összeg ebben az évben realizálódik. Farkas Boglárka Tájékoztatásul elmondta, hogy a évi teljesítési adatok alapján összesen forint kamatbevétel realizálódott. Hozzátette, a bevételből a költségvetésben forint nem szerepel, ezért ezen összeggel az előirányzatot meg kell emelni. Mivel további kérdés, hozzászólás, vélemény nem hangzott el, indítványozta, hogy a testület döntsön az előterjesztés határozati javaslatáról, és egyben kérte annak elfogadását. A testület tagjai közül jelen volt 7 fő képviselő.

3 3 Ezt követően a Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 12/2011. (II. 9.) MCKÖ határozatot A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetésének egyes előirányzatai az alábbiak szerint módosulnak: adatok ezer Ft-ban Eredeti előirányzat Módosított előirányzat ( ) Változás Módosított előirányzat ( ) Hozam és kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 11. Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételek mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési kiadások összesen Kiadások mindösszesen Határidő: Felelős: azonnal elnök 2. A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetésének megállapítása Ismertette a települési és területi kisebbségi önkormányzatok működési támogatásáról szóló KIM közleményt. Felhívta a figyelmet arra, hogy a feladatalapú támogatásra vonatkozó pályázat beadási határideje módosult, így április 15-éig lehetőség van pályázat benyújtására.

4 4 Elmondta, megvalósítandó programokra lesz pályázati lehetőség, ezért javasolta, hogy a települési kisebbségi önkormányzatok évben sok kis program megvalósítását tűzzék ki célul. Felkérte Farkas Boglárkát, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kiegészítését tegye meg. Farkas Boglárka Jelezte, a testület mai ülésén az általános működési támogatás összegének felosztásáról kell dönteni. Megadta a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének a bizottsági vélemény ismertetésére. Orbán István Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság, és a határozati javaslatot 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolta a testület részére. Megkérdezte képviselőtársait, kinek van kérdése, hozzászólása, véleménye az előterjesztéssel kapcsolatban. Ifj. Kozák János Jelezte, egyetért a felosztással, többek között azért, mert nagyon kicsi a felosztandó keretösszeg. Ugyanakkor az Egyéb dologi kiadások között szereplő kulturális rendezvények támogatását nem javasolta ilyen formában beírni, tekintettel arra, hogy a 224 ezer forint annyira alacsony összeg, hogy az MCKÖ nem tudja támogatni a települési CKÖ-ket. Véleménye szerint a kulturális rendezvények támogatását ki kellene venni, és más forrásból kellene segíteni a kisebbségi önkormányzatok kulturális rendezvényik megvalósításában. Megjegyezte, nem tudja elképzelni, hogy 224 ezer forintból hogyan tudnák támogatni a megyében lévő cigány kisebbségi önkormányzatokat. Orbán István Megjegyezte, nem erről van szó. Megerősítette Orbán István képviselőtársa által mondottakat. Elmondta, mivel a kisebbségi önkormányzat kulturális autonómiára épül, ezért került az anyagba, hogy a 224 ezer forintot kulturális célokra használnák fel. Tehát nem a települési kisebbségi önkormányzatok kulturális rendezvényeinek támogatásáról van szó, hanem a területi kisebbségi önkormányzatok által megvalósítandó kulturális rendezvények finanszírozására gondoltak. Egyben megjegyezte, az összeg átcsoportosítására is lehetőség van. Ifj. Kozák János Véleménye szerint a kulturális rendezvények támogatása szövegrészből a támogatás szót ki kell venni, mert ez kétértelmű. Magyarázatul adta, hogy az MCKÖ-nek saját magát nem kell támogatnia. Egyben javasolta, más kisebbségi önkormányzatot ne támogassanak, mert ez túl kevés az összeg ahhoz.

5 5 Dömötör Miklós Véleménye szerint, amennyiben valamelyik város vállalja a megyei nap megrendezését, pozitívumnak vélik, ha a megyei cigány kisebbségi önkormányzat is támogatja a rendezvényt. Ifj. Kozák János Megjegyezte, ezt a gondolatot abban az esetben tudná támogatni, ha ez az összeg nem 224 ezer forint lenne. Mivel a 224 ezer forintból kell finanszírozni pályázati önrészt és honlapot is, ezért ezen összeg töredéke jut kulturális rendezvényekre. Véleménye szerint lejáratja magát a megyei cigány kisebbségi önkormányzat, ha 5 ezer forint támogatást ad a települési cigány kisebbségi önkormányzatnak. Megjegyezte, emiatt javasolta, hogy a támogatás szót vegyék ki. Egyetértett a javaslattal, és egyben indítványozta, hogy a testület döntsön a Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetési kiadásai feladatonkéni részletezése az alábbiak szerint kerüljön módosításra: Útiköltség (képviselői munkával összefüggésben) 150 ezer Ft Irodaszer vásárlása 45 ezer Ft Egyéb dologi kiadások (pályázati önrész biztosítása, kulturális rendezvények, honlap stb.) 224 ezer Ft Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen: 419 ezer Ft A testület tagjai közül jelen volt 7 fő képviselő. Ezt követően a Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a módosító indítványt. Indítványozta, hogy a testület döntsön az előterjesztés határozati javaslatáról a módosító indítványban foglaltak figyelembevételével. A testület tagjai közül jelen volt 7 fő képviselő. Ezt követően a Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 13/2011. (II. 9.) MCKÖ határozatot A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetését az alábbiakban foglalt kiemelt előirányzatok, továbbá az 1. mellékletben részletezett feladatok szerint állapítja meg: Bevételek: Támogatásértékű működési bevétel Kiadások: Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 419 ezer Ft 419 ezer Ft Határidő: Felelős: folyamatos elnök

6 6 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendelet-tervezetének véleményezése (szóbeli előterjesztés) Felkérte Farkas Boglárkát, hogy ismertesse a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének adatait. Farkas Boglárka Röviden tájékoztatta a testületet a megyei önkormányzat rendelet-tervezetéről. Jelezte, még a tervezés folyamatában vannak; a közgyűlés február 24-ei ülésén tárgyalja A Veszprém Megyei Önkormány évi költségvetésének megállapítása című napirendet. Elmondta, hogy a tervezet jelenlegi állapotában ezer forint a költségvetés főösszege, melyből a hiány ezer forint. Hozzátette, a költségvetési tervezet jelenlegi állapota nem tartalmaz a kisebbségi önkormányzatokra vonatkozóan támogatást. Tájékoztatásul közölte, hogy egyeztetést folytatott Polgárdy Imrével, a kisebbségekért felelős alelnökkel, és kérte, hogy a területi kisebbségi önkormányzatok cigány, német részére valamiféle támogatást kapjon a megyei önkormányzattól. Megjegyezte, bízik abban, hogy erre lehetőség nyílik. Jelezte, tudomása szerint az Országos Cigány Önkormányzatnál is felmerült, hogy az MCKÖ működési kiadásaihoz valamiféle támogatást nyújtsanak. Orbán István Arról érdeklődött, hogy amikor a megyei önkormányzat tárgyalja a napirendet, beterjesztik-e, hogy a területi cigány kisebbségi önkormányzat hogyan véleményezte ezt a költségvetést. Farkas Boglárka Válaszában elmondta, jogszabályi előírásnak megfelelően az előterjesztés tartalmazni fogja a Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat véleményét. Orbán István Kérte, kerüljön bele az előterjesztésbe, hogy a Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat kéri a Veszprém Megyei Önkormányzatot arra, hogy ne zárják ki a támogatás lehetőségét. Úgy vélte, minden önkormányzatnak van tartaléka, amiből az ilyen támogatásokat fedezni tudja. Hozzátette, a véleménynek tartalmaznia kellene, hogy amennyiben a Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak szüksége lenne program megvalósításához, vagy pályázati önrész biztosításához egy bizonyos pénzösszegre, akkor az a tartalék keretből kerüljön finanszírozásra. Dr. Molnár Ibolya Az elhangzottakhoz hozzáfűzte, hogy a megyei közgyűlés elnökének lesz lehetősége arra, hogy az általános tartalék terhére maximum 300 ezer forint összegig rendkívüli esetben támogatásokat nyújtson. Elmondta azt is, hogy emellett lesz egy ún. elnöki keret, amelyből különböző civil szervezetek, társadalmi szervezetek támogatására nyílik lehetőség. Ez az összeg a költségvetés jelenlegi állása szerint mindösszesen 6 millió forint lesz, és ebben az esetben is az elnök úr a tervezet szerint 300 ezer forint keretösszegig adhat esetenként támogatást. Felvetette, hogy a megyei cigány kisebbségi önkormányzat tegyen egy általános megfogalmazást arról, hogy amennyiben a megyei önkormányzatnak lehetősége van, akkor biztosítson valamiféle támogatást, viszont amennyiben erre nincs lehetőség, akkor év közben

7 7 vegyék figyelembe szükség esetén felmerülő igényként esetlegesen az elnöki keret terhére, melyet külön kérelemre be fog nyújtani az önkormányzat. Orbán István Felvetette a keretösszeg meghatározását. Dr. Molnár Ibolya Megjegyezte, keretösszeget nem javasol meghatározni, mert az említett hiány miatt a megyei önkormányzat lehetőségei nagymértékben be vannak korlátozva. Ifj. Kozák János Egyetértett Orbán István képviselőtársa által felvetettekkel, ugyanakkor annyival kiegészítené, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat felé tervezetként írásban be kellene nyújtani, hogy évben milyen célokat tűz ki maga elé a Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat. Véleménye szerint e célokat a közgyűlés következő ülésére be kellene terjesztenie az MCKÖ-nek, és a megyei önkormányzat pedig eldönti, hogy biztosítanak-e erre pénzt, vagy sem. Orbán István Jelezte, munkatervet idő hiányában még nem tudtak készíteni. Megjegyezte, ezt mindenféleképpen pótolni fogják. Hangsúlyozta, tisztában vannak azzal, hogy a megyei önkormányzatnak nincs rá előirányzata, éppen ezért tudomásul kell venni, hogy hiába nyújtják be a célkitűzéseket, ha nincs rá keret. Dr. Molnár Ibolya Megjegyezte, hogy a ezer forint hiány összege a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány miatt áprilisában növekedni fog. Ifj. Kozák János Megjegyezte, amennyiben nem mondják meg a megyei önkormányzatnak, hogy mennyit és mire adjanak például működésre, rendezvényekre, pályázatra, stb., akkor nem fognak döntést hozni. Dr. Molnár Ibolya Említést tett arról, hogy a megyei önkormányzat a korábbi években egységes keretösszeget biztosított a területi kisebbségi önkormányzatok részére, melyről támogatási szerződést kötöttek. Miután további kérdés, hozzászólás, vélemény nem hangzott el, indítványozta, hogy a testület döntsön a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendelet-tervezetének véleményezéséről a következő kiegészítéssel: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat kéri a Veszprém Megyei Önkormányzatot, hogy lehetőségeihez mérten támogatássa a Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi célkitűzéseit. Kéri továbbá, amennyiben erre nincs lehetőség, akkor év közben a támogatási kérelmet vegyék figyelembe szükség esetén felmerülő igényként az elnöki keret terhére, melyet külön kérelemként fog benyújtani a Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat. A testület tagjai közül jelen volt 7 fő képviselő.

8 8 Ezt követően a Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 14/2011. (II. 9.) MCKÖ határozatot A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendelet-tervezetét megismerte és az abban foglaltakat tudomásul vette az alábbi kiegészítéssel: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat kéri a Veszprém Megyei Önkormányzatot, hogy lehetőségeihez mérten támogatássa a Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi célkitűzéseit. Kéri továbbá, amennyiben erre nincs lehetőség, akkor év közben a támogatási kérelmet vegyék figyelembe szükség esetén felmerülő igényként az elnöki keret terhére, melyet külön kérelemként fog benyújtani a Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat. Határidő: Felelős: azonnal elnök 4. A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata Megkérte dr. Molnár Ibolya megyei aljegyzőt, hogy a napirendhez kapcsolódó kiegészítését tegye meg. Dr. Molnár Ibolya Kiegészítésként elmondta, hogy a jogszabály értelmében az alakuló ülést követő 3 hónapon belül felül kell vizsgálni a Szervezeti és Működési Szabályzatot. Hozzátette, a kisebbségi önkormányzat bevonásával elvégezték a felülvizsgálatot, és azt terjesztették egységes szerkezetben a testület elé. Elmondta, hogy az SZMSZ-ben lényegi változás, hogy az alakuló ülésen 2 alelnök megválasztására került sor. Az elnökhelyettesek közötti megosztásról az alakuló ülésen még nem döntött a testület, azonban az SZMSZ tervezetében az alakuló ülést követő egyeztetéseknek megfelelően már 1 fő általános elnökhelyettes és 1 fő elnökhelyettes szerepel. Tájékoztatásul közölte, hogy a testület általános elnökhelyettese Rupa Éva Borbála aki az elnök távollétében vezeti az ülést, továbbá aláírási jogot gyakorol, elnökhelyettese pedig Dömötör Miklós András. Elmondta továbbá, hogy az SZMSZ I. fejezete kiegészül a 3./ ponttal, nevezetesen a Kistérségi alirodák: Ajka, Pápa, Veszprém. szövegrésszel. Itt tett említést a külső szakértővel történt egyeztetésről is, mely során értesült arról, hogy a kistérségi aliroda székhelye közül Ajka helyett Devecser város neve is felmerült. Jelezte, amennyiben a kistérségi alirodák tekintetében változtatni szeretne a testület, akkor azt a jelen ülésen kellene megtenni. Tájékoztatásul elmondta, hogy hosszú távon gondolkodnak, és ehhez alirodákat szeretnének létrehozni. Véleménye szerint az alirodák azért fontosak, hogy a megyében lévő kisebbségi önkormányzatokat segíteni tudják, tekintettel arra, hogy egyre jobban csökken a kisebbségi önkormányzatok költségvetése, sőt némely kisebbségi önkormányzatnak infrastruktúrája sincs. Jelezte, egyelőre csak elvi döntést kívánnak erről hozni, és idővel ehhez megkeresik a

9 9 pénzügyi lehetőséget. Tehát változást szeretnének, és ezért felosztanák a megyén belüli cigány kisebbségi önkormányzatokat, hogy azok melyik irodához tartozzanak. Elmondta, Devecser város neve azért merült fel, mert ott nagyobb a cigány lakosság létszáma, mint Ajkán. Ugyanakkor Ajka azért került előtérbe, mert ott komplett iroda van, infrastruktúrával, amiért nem kell pénzt fizetni, tehát csak az irodában lévő dolgozók bérét kell finanszírozni. Hivatkozott arra, hogy Polgárdy Imrével egyeztetett Devecser várossal kapcsolatban, hogy mivel ott nagy a cigány lakosság, továbbá, ha az önkormányzat tudna biztosítani ingyen irodát, akkor azt is igénybe lehetne venni. Megjegyezte, akár több irodát is létre lehetne hozni a megyén belül. Jelezte, azért szeretnék, hogy ez az SZMSZ-be bekerüljön, hogy a későbbiekben ennek súlya legyen. Dr. Molnár Ibolya Felvetette, az elmondottak alapján praktikusabbnak vélte, ha az SZMSZ-be úgy kerülne be, hogy az önkormányzat kistérségi alirodákat hozhat létre. Későbbiekben pedig a testület határozatban dönt arról, hogy mikor és mely települések között kerülnek felosztásra az alirodák. Egyetértett az aljegyző asszony felvetésével, az anomáliák megszüntetése végett, és egyben javasolta, kerüljön bele úgy, hogy az önkormányzat kistérségi alirodákat hozhat létre. Orbán István Véleménye szerint Sümeg város is nagyon jó hely lenne ebből a szempontból, mert bár a megyeszékhelytől a legtávolabb esik, viszont Tapolca, Ajka és Devecser sincs messze tőle. Hozzátette, Sümegen is van iroda, megfelelő infrastruktúrával. Megjegyezte, van egy szociálpedagógus végzettségű hölgy, így a szakreferens személye is megoldott lenne. Megjegyezte, egyelőre csak az alirodák létrehozásában gondolkodjanak. Egy későbbi ülésen foglalkozhatnak majd azzal, hogy milyen végzettségű emberek jöhetnek szóba. Hangsúlyozta, minimum érettségizett, vagy akár diplomás személy jöhet szóba, aki a pályázatírásban jártas, számítógépes ismerettel rendelkezik, és elsősorban roma származású. Dömötör Miklós Megjegyezte, az elképzeléshez pénz kell. Hozzáfűzte, ő csak az OCÖ elnökében bízik, mert szerinte csak az állami rendszeren, a minisztériumokon kersztül valósítható meg az elképzelésük. Megjegyezte, ígéretet kaptak az OCÖ elnökétől arra, hogy segítséget nyújtanak a kistérségi alirodák létrehozásához, és szándékukban áll a régiós munkaügyi központtal is felvenni a kapcsolatot. Ifj. Kozák János Jónak vélte az irodák létrehozásának ötletét, és reméli, hogy létre is jönnek. Jelezte, egyetért az aljegyző asszonnyal, és szerinte is csak annyi kellene beírni, hogy az önkormányzat kistérségi alirodákat hozhat létre. Ezt azzal indokolta, hogy az alirodák számát az adott lehetőségek fogják megmutatni, nem beszélve a szűkös anyagi lehetőségekről. Úgy vélte, nemcsak az MCKÖ van rossz helyzetben, hanem maga a kormány is. Hozzátette, a kormány részéről nem lát olyan romaügyi stratégiát pénzügyi vonatkozásban, amire jelen pillanatban

10 10 azt lehetne mondani, hogy meg fogja változtatni a magyarországi cigányság helyzetét, bár ez nem azt jelenti, hogy akár fél év múlva, vagy egy év múlva nem fog bekövetkezni. Hangsúlyozta, ez annál is inkább igaz, mert nyilvánvaló, hogy nemcsak a kisebbségi önkormányzatok költségvetése szűkült le, hanem a lehetőségeik is. Felhívta a figyelmet arra, hogy a létrehozandó alirodákat fel kell tölteni tartalommal, mert, ha a lehetőségei nem engedik, hogy dolgozni tudjanak, akkor működésképtelenné válnak. Tehát szerinte az OCÖ elnökének az a feladata, hogy a kormányon belül teremtse meg annak lehetőségét, hogy fel tudják tartalommal tölteni magát a cigány ügyet, mert attól még, hogy feláll egy iroda, nem fog megoldást jelenteni a helyzetre. Hangsúlyozta, pályázatok, programok kellenek, de ahhoz, hogy ezek az irodák segítségével megvalósíthatók legyenek, stratégia és pénz kell, bár tudvalevő az is, hogy nemcsak a megyei és a települési kisebbségi önkormányzatok vannak nehéz helyzetben, hanem az Országos Cigány Önkormányzat is. További kérdés, hozzászólás, vélemény nem hangzott el. Indítványozta, hogy a testület döntsön a Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatáról azzal a módosítással, hogy az I. fejezet 3./ pontjában a Kistérségi alirodák: Ajka, Pápa, Veszprém. szövegrész helyébe Az önkormányzat kistérségi alirodákat hozhat létre. szövegrész kerüljön. A testület tagjai közül jelen volt 7 fő képviselő. Ezt követően a Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 15/2011. (II. 9.) MCKÖ határozatot A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat a Szervezeti és Működési Szabályzatát felülvizsgálta és a mellékletben foglaltak szerint a módosított tartalommal jóváhagyta. Határidő: Felelős: azonnal elnök 5. Vegyes ügyek A honlappal kapcsolatos teendők Felvetette a.vmcko.hu honlap frissítésének problémáját. A honlap szerkezetét, tartalmát jónak vélte, azonban frissíteni és újítani kellene rajta, annál is inkább, mert felállt az új testület. Javasolta, a honlap frissítését havonta kellene végrehajtani, és szeretné, hogy a települési cigány kisebbségi önkormányzatok rendezvényei is felkerüljenek rá. Megkérdezte képviselőtársait, van-e észrevételük ezzel kapcsolatban.

11 11 Ifj. Kozák János Örömét fejezte ki a honlap fennmaradása és fejlesztése vonatkozásában. Elmondta, annak idején, amikor ezt létrehozták, egy alapot alkottak meg. Szükségesnek vélte a honlap frissítését, hiszen annak létrehozása óta sok változás történt. Véleménye szerint a honlap minél praktikusabb, tárgyilagosabb legyen, mert ők is arra törekedtek, hogy ne egyoldalú információkat tartalmazzon. Ezért javasolta, hogy meghívók, kisebbségi önkormányzati rendezvények, vélemények is jelenjenek meg a honlapon. Tájékoztatásul közölte, hogy a weboldal elkészítésére, frissítésére és karbantartására a Domainteam Kft-vel kötöttek szerződést. Dr. Molnár Ibolya Elmondta, a szerződés szerint a weboldal karbantartása, tartalommal való feltöltése Ft+áfa/óra díj ellenében történik, míg a tárhely szolgáltatás díja bruttó Ft. Felvetette, a honlap frissítéséhez további információkra van szükség, nevezetesen, hogy ki tartotta a kapcsolatot az említett céggel, és milyen címre küldték az anyagokat. Ifj. Kozák János Megjegyezte, hogy MCKÖ korábbi titkára, Jurics Imréné közreműködésével került megkötésre a szerződés, a honlapot viszont ők maguk készítették el, és ezt követően adták át az anyagot a Domainteam Kft-nek. Hozzáfűzte, a honlap szerkesztéséhez kapott kódot, jelszót, amit ő nem használt. A honlap frissítése tavaly év végén fejeződött be, melyet a kft végzett. Megjegyezte, azonban a frissítést nem kötelező a weboldal karbantartóval csináltatni, azt megcsinálhatják maguk is. Rupa Éva Jelezte, vállalja a Domainteam Kft-vel való kapcsolatfelvételt, a honlap feltöltését és folyamatos frissítését. Megjegyezte, amennyiben találnak tárhelyet kedvezőbb áron, akkor oda át lehet hozni. Arról érdeklődött, hogy ki lenne az a hozzáértő személy, aki eldöntené azt, hogy a Rupa Éva által feldolgozott anyagok közül mi kerülhessen fel a honlapra. Dr. Molnár Ibolya A honlap frissítésével kapcsolatosan elmondta, hogy az MCKÖ testülete és bizottságai üléseinek anyagait link segítségével tennék megjeleníthetővé, mely link a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapjára mutatna. Véleménye szerint fel kell venni a kapcsolatot a Domainteam Kft-vel, és új kódot, jelszót kell kérni tőlük. Megjegyezte, hogy a honlapra felkerülő anyagok tartalmát illetően az általános elnökhelyettes asszony egyeztessen velük. Indítványozta, hogy a testület döntsön a Domainteam Kft-vel kötött megbízási szerződés felülvizsgálatáról, valamint a honlap frissítésére kijelölt személyről. A testület tagjai közül jelen volt 7 fő képviselő. Ezt követően a Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi

12 12 16/2011. (II. 9.) MCKÖ határozatot 1. A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat a Domainteam Kft-vel kötött, a.vmcko.hu weblap fejlesztésére vonatkozó megbízási szerződését felülvizsgálta, és az abban foglaltakat jóváhagyta. 2. A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat megbízza Rupa Éva általános elnökhelyettest a DomainTeam Kft-vel való kapcsolattartással, továbbá a.vmcko.hu honlap feltöltésével és folyamatos frissítésével. Határidő: 1. pont esetében: azonnal 2. pont esetében: folyamatos Felelős: elnök Az MCKÖ számítógéphez, laptophoz jutásának lehetősége Orbán István Arról érdeklődött, hogy megyei cigány kisebbségi önkormányzat képviselőjeként milyen módon juthat számítógéphez, laptophoz, gondolva itt a pályázati lehetőségekre is. Megjegyezte, a saját számítógépét használja, amit viszont nem szeretne magával hozni. Dr. Molnár Ibolya Tájékoztatásul elmondta, hogy mivel a Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat törzskönyvi bejegyzése még folyamatban van, így a legutóbbi CIVILCOM 2010/I. pályázatra nem tudott pályázatot benyújtani. Hozzátette, a CIVILCOM 2010/I. pályázat 100 %-ban támogatott volt. A hivatal 3 komplett számítógépre nyújtott be pályázatot, és amennyiben nyertes lesz, akkor az elnyert 3 komplett számítógép beállításával a most használt gépekből át tudnának adni az MCKÖ részére, gondolva a létrejövő kistérségi alirodákra. A laptophoz jutással kapcsolatban javasolta, figyeljék folyamatosan a pályázati kiírásokat, és egyben ígéretet tett arra, hogy amennyiben a későbbiekben lesznek ilyen pályázatok, a hivatal segítséget fog nyújtani. Egyetértés a feladatalapú támogatás igénylésének lehetőségével Farkas Boglárka Tájékoztatásul elmondta, hogy a kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből, valamint fejezeti kezelésű előirányzatból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 342/2010. (XII. 28.) Kormányrendelet 4. (1) bekezdése értelmében a feladatalapú támogatás érdekében benyújtott igénybejelentés kötelező melléklete a képviselőtestület a feladatalapú támogatás igényléséről hozott döntéséről szóló hiteles határozat-kivonata. Hozzátette, a Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat decemberében nyújtott be feladatalapú támogatás igénylésére pályázatot, mely a kormányrendelet értelmében továbbra is érvényben van. Dr. Molnár Ibolya Az elhangzottakat kiegészítette azzal, hogy a kormányrendelet értelmében a területi kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből nyújtott feladatalapú támogatásra

13 13 benyújtott igényléshez ezt követően meg kell küldeni a testületi ülésekről szóló jegyzőkönyvet is. Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, fentieknek megfelelően kérte a tagokat, hozzanak döntést arról, hogy a évben is élni kívánnak a feladatalapú támogatás igénylésének lehetőségével. A testület tagjai közül jelen volt 7 fő képviselő. Ezt követően a Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 17/2011. (II. 9.) MCKÖ határozatot A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat egyetértett azzal, hogy évben is élni kíván a feladatalapú támogatás igénylésének lehetőségével. Határidő: Felelős: azonnal elnök Döntés a Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat tisztségviselőinek használatában lévő eszközök átadás-átvételéről Kérte a hivatal segítségét a Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat éveket tartalmazó ciklusában megválasztott tisztségviselők használatában lévő eszközök notebook, Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2. felirattal ellátott bélyegző, elektromos kapunyitók átadás-átvételének végrehajtásában. Kérte képviselőtársait, hogy erre vonatkozó javaslatát fogadják el. A testület tagjai közül jelen volt 7 fő képviselő. Ezt követően a Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 18/2011. (II. 9.) MCKÖ határozatot A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat felkéri a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalát, hogy a Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat tisztségviselőinek használatában lévő eszközök notebook, Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2. felirattal elátott bélyegző, elektromos kapunyitók átadásátvételéről gondoskodjon. Határidő: február 28. Felelős: Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

14 14 Mivel további hozzászólás, megtárgyalandó téma nem volt, a testület ülését 11:27 órakor bezárta. K.m.f. elnök Rupa Éva általános elnökhelyettes, jegyzőkönyv-hitelesítő

15 15 13/2011. (II. 9.) MCKÖ határozat 1. melléklete A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkomrányzat évi költségvetési kiadásai feladatonkénti részletezésben adatok ezer Ft-ban Megnevezés Összeg Útiköltség (képviselői munkával összefüggésben) 150 Irodaszer vásárlása 45 Egyéb dologi kiadások (pályázati önrész biztosítása, kulturális rendezvények, honlap, stb.) 224 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen: 419

16 15/2011. (II. 9.) MÖK határozat melléklete VESZPRÉM MEGYEI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. törvény 30/C (3) bekezdés a.) pontja (a továbbiakban: Nek. tv.) alapján az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát az alábbiak szerint állapítja meg. I. FEJEZET Általános rendelkezések 1./ Az önkormányzat elnevezése: Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat (továbbiakban: területi kisebbségi önkormányzat). 2./ Az önkormányzat székhelye: Veszprém, Megyeház tér 1. 3./ Az önkormányzat kistérségi alirodákat hozhat létre. II. FEJEZET Az önkormányzat jelképei, ünnepe 1./ Az önkormányzat pecsétje: Kör alakú, 4 cm átmérőjű pecsét, melynek közepén a Magyar Köztársaság címere látható, körben Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat felirattal. 2./ Az önkormányzat ünnepe: Kisebbségi Nap (december 18.) III. FEJEZET Az önkormányzat jogállása, feladata, hatásköre 1./ A területi kisebbségi önkormányzat jogi személy. A kisebbségi önkormányzatot az elnök képviseli. 2./ A területi kisebbségi önkormányzati feladat- és hatáskörök a kisebbségi önkormányzat testületét illetik meg. 3./ A területi kisebbségi önkormányzat testülete tagjainak száma: 7 fő. A testület összetételét az SZMSZ 1. sz. melléklete tartalmazza.

17 17 4./ A testület a hatáskörét az évi LXXVII. törvény 30/C. (3) bekezdésében foglaltak kivételével szerveire (elnök, bizottság) átruházhatja. A területi kisebbségi önkormányzat a szerveire átruházott hatáskör tekintetében utasítást adhat a hatáskör gyakorlásához, e hatáskört visszavonhatja. Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható át. 5./ A területi kisebbségi önkormányzat jogszabályi keretek között saját hatáskörében határozza meg: a) szervezete és működése részletes szabályait az alakuló ülést követő 3 hónapon belül, b) a kisebbségi önkormányzat nevét, jelképeit, kitüntetéseit, továbbá ezek odaítélésének feltételeit és szabályait, c) az általa képviselt kisebbség megyei ünnepeit, d) a törzsvagyon körét, kizárólagos rendelkezése alatt álló vagyona használatának szabályait, e) intézmény alapítását, átvételét és fenntartását, f) gazdálkodó és más szervezet alapítását, ezekben való részvételt, g) önkormányzati társulás létrehozását, vagy társuláshoz való csatlakozást, h) pályázat kiírását, i) ösztöndíj alapítását, j) a megyei önkormányzat vagyonán belül részére elkülönített vagyon használatát, k) a megyei önkormányzat rendeletében költségvetését, zárszámadását, a megyei önkormányzat által rendelkezésére bocsátott források felhasználását, l) műemlékei és emlékhelyei védetté nyilvánításának kezdeményezését, m) részt vesz a megyei bíróság ülnökeinek választásában. n) véleményt nyilvánít az általa képviselt kisebbséget e minőségében érintő megyei önkormányzati rendeletek tervezetéről, o) közreműködik az általa képviselt kisebbségek középfokú kisebbségi oktatása terén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező állami szervek szakmai ellenőrzésében, a közoktatási törvényben szabályozott módon, p) kezdeményezheti a megyei vagy fővárosi önkormányzatnak a nemzeti és etnikai kisebbségi kollégiumi ellátásra, középiskolai és szakiskolai ellátásra vonatkozó feladat- és hatásköre átadását, q) területi kisebbségi önkormányzatok társulása révén körzeti jellegű kisebbségi közszolgáltatás megszervezését vállalhatja, ha az megfelel a helyi önkormányzatokról szóló törvény rendelkezéseinek. r) szakmai munkájának segítésére szakmai kabinet létrehozását. IV. FEJEZET A testület működése, ülései 1./ A testület alakuló, rendes és rendkívüli ülést tart. Az alakuló ülést a választást követő 15 napon belül össze kell hívni. 2./ A testület alakuló ülését a területi választási bizottság elnöke hívja össze. 3./ Az alakuló ülést a kisebbségi önkormányzat elnökének megválasztásáig a korelnök vezeti.

18 18 4./ a.) Az alakuló ülésen a területi választási bizottság elnöke beszámol a megyei kisebbségi önkormányzati választás eredményéről. b.) A képviselők az alakuló ülésen a megbízólevél átvételét követően esküt tesznek a képviselőtestület előtt. 5./ A területi kisebbségi önkormányzat az alakuló ülésen tagjai közül társadalmi megbízatású elnököt, az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére társadalmi megbízatású általános elnökhelyettest és elnökhelyettest választ. 6./ A területi kisebbségi önkormányzat elnökének, elnökhelyetteseinek megválasztásához minősített többség a megválasztott képviselők többségének szavazata szükséges. 7./ A területi kisebbségi önkormányzat testülete évente legalább 4 ülést és egy közmeghallgatást tart. 8./ Az ülést össze kell hívni a kisebbségi önkormányzati képviselők több mint egyharmadának indítványára. Az ülést az elnök akadályoztatása esetén az általános elnökhelyettes - hívja össze, és vezeti. Az elnök és az általános elnökhelyettes egyidejű akadályoztatása esetén az elnökhelyettes, mindhármójuk akadályoztatása esetén a testület ülésének összehívására és vezetésére az elnök által megbízott kisebbségi önkormányzati képviselő jogosult. 9./ A rendkívüli ülés összehívására vonatkozó indítványnak tartalmaznia kell az ülés napirendjét, annak indokát, valamint az indítványozók nevét, saját kezű aláírását. Az indítványt a testület elnökénél kell előterjeszteni. A testület kizárólag a kezdeményezők által meghatározott napirendeket tárgyalhatja. 10./ Az elnök az indítvány benyújtását követően 2 napon belül intézkedik a rendkívüli ülés összehívásáról. 11./ A testületi ülést a kisebbségi önkormányzat elnöke az ülés helyének, napjának és kezdési időpontjának, valamint a napirendeknek és előadójuknak megjelölését tartalmazó meghívóval hívja össze. Sürgős, halasztást nem tűrő esetben a testületi ülés soron kívül is összehívható. Ebben az esetben bármilyen értesítési mód is alkalmazható. 12./ A testületi ülés meghívóját a napirendi pontok írásos anyagaival együtt úgy kell kézbesíteni, hogy a testület tagjai a testület ülésének napját megelőzőleg legalább 5 nappal, rendkívüli ülés esetén 2 nappal az ülés előtt megkapják. 13./ A testület ülésére - a testület tagjain kívül - tanácskozási joggal azokat kell meghívni, akiknek jelenlétét jogszabály kötelezővé teszi, akiknek meghívását az elnök az egyes napirendi pontok megtárgyalásához indokoltnak tartja. A testület ülésére állandó meghívottként meghívást kapnak a megyei médiumok képviselői, valamint a megyei önkormányzat kisebbségi ügyekkel foglalkozó bizottságának elnöke, kistérségi alirodák vezetői, szakmai kabinet vezetője.

19 19 Az ülések nyilvánossága 1./ A testület ülései nyilvánosak. Az ülések időpontjáról a polgárokat sajtó útján, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján.veszpremmegye.hu, valamint a Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat honlapján.vmcko.hu történő közzététellel kell tájékoztatni. 2./ A testület zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, ill. visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele, továbbá az összeférhetetlenségi és a kitüntetési ügyekben, valamint, ha a törvény az ügyet érintően a nyilvánosságot kizárja. 3./ A testület zárt ülést rendelhet el, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. Zárt ülésen a kisebbségi önkormányzat tagjai, a megyei főjegyző, továbbá meghívása esetén az érintett és a szakértő vesz részt. Az érintett meghívását törvény kötelezővé teheti. A zárt ülésen hozott döntéseket nyilvános ülésen ki kell hirdetni oly módon, hogy az üzleti titkot és személyiségi jogokat ne sértsen, továbbá biztosítani kell a külön törvény szerinti közérdekű adat és a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét. Az ülés napirendje 1./ A testületi ülés napirendjére az elnök az írásbeli meghívóban tesz javaslatot. 2./ A meghívó szerinti napirend kiegészítésére, halasztására, napirendről történő levételére az elnök, az elnökhelyettesek és a képviselők tehetnek javaslatot. 3./ A testület elé előterjesztést tehet: a.) az elnök, b.) az elnökhelyettesek, c.) a képviselők, d.) a megyei önkormányzat elnöke, e.) a megyei önkormányzat főjegyzője, f.) a testület által felkért szerv vezetője. 4./ A területi kisebbségi önkormányzati képviselő a kisebbségi önkormányzat testületi ülésén az elnöktől, az elnökhelyettesektől, a bizottság elnökétől, a megyei főjegyzőtől megyei kisebbségi önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, melyre az ülésen szóban, illetőleg legkésőbb 15 napon belül írásban érdemi választ kell adni. 5./ A kisebbségi önkormányzati képviselő kérésére írásbeli hozzászólását a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni, illetőleg kérésére véleményét rögzíteni kell a jegyzőkönyvben. A testületi ülés tanácskozási rendje 1./ A testületi ülést az elnök, az elnök akadályoztatása esetén az általános elnökhelyettes vezeti.

20 20 2./ Határozatképtelenség esetén a testület ülését 8 napon belüli időpontra ugyanazon napirendek tárgyalására újból össze kell hívni. 3./ Az ülést az elnök nyitja meg. Az elnök feladata a testület határozatképességének megállapítása. Az ülés akkor határozatképes, ha a megválasztott képviselők több mint fele (4 fő) jelen van. 4./ Az ülés tartama alatt az egyes napirendi pontok határozathozatalánál ellenőrizni kell a határozatképességet. 5./ Az elnök gondoskodik a testületi ülés rendjének fenntartásáról. Ennek során: a) figyelmezteti azt a felszólalót, aki a tárgytól eltér, vagy a tanácskozáshoz nem illő, sértő kifejezéseket használ, b) ismételt figyelmeztetés esetén a felszólalótól a szót megvonhatja, c) rendre utasíthatja azt a személyt, aki a képviselőtestület tagjához méltatlan magatartást tanúsít. 6./ A nyilvános ülésen megjelent választópolgárok a számukra kijelölt helyet foglalhatják el. A tanácskozás rendjének megzavarása esetén az elnök rendre utasíthatja a rendzavarót, ismétlődő rendzavarás esetén pedig az érintettet a terem elhagyására kötelezheti. 7./ Az elnök rend fenntartása érdekében tett intézkedései ellen felszólalni, vitába szállni nem lehet. 8./ A meghívott vendégeknek az elnök biztosíthat hozzászólási lehetőséget. 9./ A tárgyalt napirendi pontokat érintő ügyrendi kérdésben bármelyik képviselő bármikor szót kérhet. 10./ A képviselőknek a napirendhez való felszólalásra az elnök adja meg a szót a jelentkezés sorrendjében. A vita lezárására az elnök, ill. bármely képviselő tehet javaslatot, melyről a testület felszólalás és vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel azonnal dönt. A döntéshozatal szabályai 1./ A javaslat elfogadásához a jelenlevő képviselők több mint felének igen szavazata szükséges. 2./ A megválasztott képviselők több mint felének a szavazata (minősített többség) szükséges a kisebbségi önkormányzat: a) szervezeti és működési szabályzatának megalkotásához, módosításához, b) költségvetéséről, zárszámadásáról, a megyei önkormányzat vagyonán belül a részére elkülönített vagyon használatáról, c) a megyei önkormányzat által rendelkezésére bocsátott források tervezéséről és felhasználásáról szóló döntéshez,

21 21 d) intézmény alapításáról, átvételéről, megszüntetéséről, átszervezéséről, intézmény vezetőjének kinevezéséről, felmentéséről, e) a megyei önkormányzattól vagy más kisebbségi önkormányzattól átvett feladattal kapcsolatos megállapodás megkötéséről, f) gazdálkodó szervezet vagy más szervezet létrehozásáról, megszüntetéséről és az ezekben való részvételről, g) önkormányzati társulás létrehozásáról és az ilyen társuláshoz való csatlakozásról, h) érdekképviseleti szervhez történő csatlakozásról, külföldi önkormányzattal, más szervezettel való együttműködési megállapodás megkötéséről, i) elnökének, elnökhelyetteseinek megválasztásáról, j) bizottság létrehozásáról, k) a törzsvagyona körének meghatározásáról, l) az ülnökök megválasztásáról, m) az olyan ügyben, amely a törvény szerint a kisebbségi önkormányzat át nem ruháztató hatáskörébe tartozik, n) a képviselőtestület megbízatásának lejárta előtti feloszlásához, o) az elnök elleni sorozatos törvénysértő tevékenysége, mulasztása miatt kereset benyújtásához, p) mindazokban az ügyekben, amelyben a törvény minősített többséget ír elő. 3./ Az elnök az előterjesztésben szereplő és a vita során elhangzott javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra, úgy, hogy előbb a módosító és kiegészítő, majd az eredeti javaslatokat teszi fel szavazásra. Szavazni először igen, majd nem szavazatokra, végül a tartózkodásra vonatkozó elnöki kérdésre adandó válaszként, kézfelemeléssel lehet. A szavazás eredményének megállapítása után az elnök kihirdeti a határozatot. 4./ A kisebbségi önkormányzat testületének döntéshozatalából kizárható az, akit, vagy akinek a hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett képviselő kezdeményezésére vagy bármely más kisebbségi önkormányzati képviselő javaslatára a testület dönt. A kizárt képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni. 5./ A testület döntését határozati formában hozza. 6./ A határozatokat naptári évenként kezdődően folyamatos sorszámmal, évszámmal és naptári nappal, valamint a kisebbség nevének rövidítésével kell jelölni a következők szerint: sorszám/év (hó, nap) MCKÖ határozat. 7./ A kisebbségi önkormányzat határozatainak kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik a Veszprém Megyei Önkormányzat.veszpremmegye.hu, valamint a Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat.vmcko.hu honlapján. A testületi ülés jegyzőkönyve 1./ A testület üléséről magyar nyelvű jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza: a) az ülés helyét és időpontját, b) a megjelent képviselők és meghívottak nevét, c) a tárgyalt napirendi pontokat,

22 22 d) napirendi pontonként az előadók, a felszólalók nevét, hozzászólásuk lényegét, a szóban előterjesztett határozati javaslatokat, e) döntésenként az "igen", a "nem" szavazatok és a tartózkodók pontos számát, f) a határozatok szó szerinti szövegét, g) a képviselő kérésére írásos különvéleményét a jegyzőkönyvhöz csatolni kell. 2./ A választópolgárok a zárt ülés kivételével betekinthetnek a testületi előterjesztésekbe és az ülések jegyzőkönyveibe. A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni. 3./ A jegyzőkönyvet az elnök, jegyzőkönyv-hitelesítőként az általános elnökhelyettes írja alá. Az elnök a jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül továbbítja a főjegyzőnek, aki azt 5 napon belül megküldi a megyei kormányhivatalnak. 4./ A jegyzőkönyv eredeti példányának elválaszthatatlan mellékleteit képezik: a) meghívó, b) írásos előterjesztések, képviselői önálló indítványok, interpellációk, c) jelenléti ív, d) titkos szavazási jegyzőkönyv egy példánya, e) a képviselő kérésére az írásban benyújtott felszólalás egy példánya, f) név szerinti szavazás névsora. 5./ A jegyzőkönyv tárolásáról, hozzáférhetőségéről és a megyei önkormányzat honlapján.veszpremmegye.hu, valamint a Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat.vmcko.hu való közzétételéről a megyei főjegyző gondoskodik. V. FEJEZET A testület tagjai A képviselők jogállása 1./ A képviselők jogait és kötelezettségeit a Nek tv., valamint e szabályzat határozza meg. 2./ A kisebbségi önkormányzati képviselő, mint a megyei kisebbségi önkormányzat testületének tagja, a kisebbségi ügyekben a cigány kisebbség érdekeit képviseli. Részt vesz a területi kisebbségi önkormányzat testületi döntéseinek előkészítésében, a döntésben és a végrehajtás megszervezésében. 3./ A kisebbségi önkormányzati képviselő megbízatása, jogai és kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek, jogai és kötelezettségei a megbízatás megszűnésével szűnnek meg. 4./ A képviselő köteles: a) részt venni a testület munkájában, b) megbízás alapján képviselheti a területi kisebbségi önkormányzat testületét, c) bejelenteni az elnöknek, ha a testület ülésén való részvételben vagy egyéb megbízatásának teljesítésében akadályoztatva van.

23 23 5./ A területi kisebbségi önkormányzat testülete tagjai részére tiszteletdíjat állapíthat meg. VI. FEJEZET A kisebbségi önkormányzat bizottsága 1./ A területi kisebbségi önkormányzat testülete bizottságokat hozhat létre, a bizottság létszáma legfeljebb 3 fő, amelyből 2 fő a Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselője, 1 fő külső tag. Pénzügyi bizottság létrehozása kötelező, összetételét az SZMSZ 2. sz. melléklete tartalmazza. 2./ A bizottság feladatkörében előkészíti a testület döntését. A területi kisebbségi önkormányzat testülete által ráruházott hatáskörben döntési joga lehet, e jogkörében hozott döntéseit a területi kisebbségi önkormányzat testülete felülvizsgálhatja. 3./ A bizottságot a területi kisebbségi önkormányzat elnökének vagy a bizottsági tagok egyharmadának indítványára össze kell hívni. 4./ A bizottság működésére, határozatképességére, döntéshozatalára a területi kisebbségi önkormányzati testület működésének, döntéshozatalának szabályait megfelelően kell alkalmazni. 5./ A bizottság ülését a bizottság elnöke az ülés helyének, napjának és kezdési időpontjának, valamint a napirendeknek és előadójuknak megjelölését tartalmazó meghívóval hívja össze. Sürgős, halasztást nem tűrő esetben a bizottsági ülés soron kívül is összehívható. Ebben az esetben bármilyen értesítési mód is alkalmazható. 6./ Az ülés meghívóját a napirendi pontok írásos anyagaival együtt úgy kell kézbesíteni, hogy a bizottság tagjai a bizottság ülésének napját megelőzőleg legalább 5 nappal, rendkívüli ülés esetén 2 nappal az ülés előtt megkapják. 7./ A bizottság ülésére a bizottság tagjain kívül tanácskozási joggal azokat kell meghívni, akiknek jelenlétét jogszabály kötelezővé teszi, vagy akiknek meghívását az elnök az egyes napirendi pontok megtárgyalásához indokoltnak tartja. 8./ A bizottsági ülés összehívásáról a területi kisebbségi önkormányzat elnökét, elnökhelyetteseit, valamint a főjegyzőt értesíteni kell. 9./ A bizottság üléséről magyar nyelvű jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke, jegyzőkönyv-hitelesítőként a bizottság elnökhelyettese írja alá. Az elnök a jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül továbbítja a főjegyzőnek, aki azt 5 napon belül megküldi a megyei kormányhivatalnak. 10./ A bizottsági jegyzőkönyv, határozatok tárolásáról, hozzáférhetőségéről és a megyei önkormányzat honlapján.veszpremmegye.hu, valamint a Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat.vmcko.hu való közzétételéről a megyei főjegyző gondoskodik.

24 24 VII. FEJEZET Az elnök, elnökhelyettes 1./ A testület tagjai sorából társadalmi megbízatású elnököt választ. Az elnök tanácskozási joggal részt vehet a megyei önkormányzat képviselőtestületének, valamint a megyei közgyűlés kisebbségi ügyekkel foglalkozó bizottságának ülésén. 2./ Az elnöknek a testület működésével összefüggő feladatai: a) segíti a képviselők munkáját, b) összehívja és vezeti a testület üléseit, c) képviseli az önkormányzatot, d) gondoskodik a testületi ülésről szóló jegyzőkönyv elkészítéséről, illetve a jegyzőkönyv-hitelesítővel együtt történő aláírásáról, e) kapcsolatot tart a megyei önkormányzat elnökével, megyei főjegyzőjével, a bizottságok elnökeivel, f) szervezi az önkormányzat munkáját, gondoskodik az ehhez szükséges tárgyi és személyi feltételekről, gondoskodik a megyei önkormányzattal, a települési kisebbségi önkormányzatokkal való jó együttműködésről, a közigazgatási szervekkel, intézményekkel és a civil szerveződésekkel való kapcsolattartásról, g) dönt az átruházott hatáskörébe tartozó ügyekben. 3./ A területi kisebbségi önkormányzat testülete az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére általános elnökhelyettest és elnökhelyettest választ. 4./ Az elnök akadályoztatása esetén az elnök jogkörét az elnökhelyettesek általános elnökhelyettes, elnökhelyettes sorrendben gyakorolják. VIII. FEJEZET Az önkormányzat költségvetése, vagyona 1./ A kisebbségi önkormányzat saját hatáskörében - a megyei önkormányzat rendeletében foglalt keretek között - határozza meg: a) a kisebbségi törvényben szabályozottak szerint, a megyei önkormányzat vagyonán belül részére elkülönített vagyon használatát, b) költségvetését, zárszámadását, a megyei önkormányzat által rendelkezésre bocsátott források felhasználását. 2./ A megyei önkormányzat és a megyei kisebbségi önkormányzat megállapodása tartalmazza a költségvetés elkészítésére és a költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendjére vonatkozó szabályokat. 3./ A kisebbségi önkormányzat működésének pénzügyi feltételeit az alábbi forrásokból biztosítja: a) az állam költségvetési hozzájárulása, b) a megyei önkormányzat hozzájárulása, c) saját bevételek,

JEGYZŐKÖNYV. Ifj. Kozák János. Orbán István

JEGYZŐKÖNYV. Ifj. Kozák János. Orbán István Szám: 02/166-4/2007. JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat testületének 2007. május 29-én 9 00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza Képviselői Irodájában megtartott nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dömötör Miklós és Ifj. Kozák János képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Dömötör Miklós és Ifj. Kozák János képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. december 4-én 10.00 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Jelen voltak továbbá:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Fenyvesi Zoltán Mihály alelnök

JEGYZŐKÖNYV. Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Fenyvesi Zoltán Mihály alelnök Iktatószám: 02/270-6/2015. JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. október 7-én 9.30 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza Egry termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak:,

Részletesebben

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 7362-2/2012. 22/2012. számú 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 175-190/2012. (XII. 12.) sz. Kth.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Törvényességi felhívás Szálka Község Önkormányzat Képviselő-testületének működésére, mulasztására E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. július 31 -i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 2 Tolna Város Önkormányzata 13/2007. (IV.27.) Önkormányzati rendelete Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 29-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 16-án 17 órakor megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 16-án 17 órakor megtartott nyilvános üléséről NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8471 Nemeshany, Petőfi u. 85. Szám:.../2010. 1 JEGYZŐKÖNYV Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 16-án 17 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. - Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló (3. sz.

JEGYZŐKÖNYV. - Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló (3. sz. Ikt.sz.: 12-16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. november 30-án (szerdán) 16 órakor a Körzeti Általános Iskola hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy út 21. Ügyiratszám: 495/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 15-én (csütörtök) 10.09 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 15-én (csütörtök) 10.09 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-93/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 15-én (csütörtök) 10.09 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2011. február 15-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) Jelen vannak: Marics József Kasza Jánosné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. november 3-i rendkívüli üléséről. Rendeletek: Határozatok: 211, 212/2014. (XI.03.

JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. november 3-i rendkívüli üléséről. Rendeletek: Határozatok: 211, 212/2014. (XI.03. JEGYZŐKÖNYV Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 3-i rendkívüli üléséről Rendeletek: Határozatok: 211, 212/2014. (XI.03.) KT-2014-18 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lakitelek Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-3/2012/JT. 18-29 /2012. sz. határozat 1-3/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

I. Fejezet Bevezet rendelkezések

I. Fejezet Bevezet rendelkezések Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2011.(IV.13.) rendelete a Szervezeti és M ködési Szabályzatról egységes szerkezetben a 25/2011.(X.07.), a 6/2013. (IV. 3.), a 7/2013. (IV.15.) és a 14/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 23-án reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 11-én -kor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak: (csatolt

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2015. K-t. Jegyzőkönyv

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2015. K-t. Jegyzőkönyv Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2015. K-t. Jegyzőkönyv A 2015. január 29-én megtartott képviselő-testületi ülésről. (1-16/2015. sz. önkormányzati határozat) (-/2015 sz. rendelet) Pilisszentkereszt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester

J E G Y ZŐKÖNYV. Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester 938 939 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 6-án (hétfőn) 15 00 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 25/2006.(XII.14.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Szervezeti és Működési Szabályzat Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Zamárdi Város Önkormányzatának 8/2011. (IV.19.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben) 2 I. fejezet* Bevezető rész 1..* *Az Alaptörvény 32. cikk 2.) bekezdése,

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu Szám: M.113-7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

Állandó tanácskozási joggal meghívott: Kövecses Timea alpolgármester Németh Dóra jegyző. A képviselő-testületi ülést az Öttevényi KÁBEL-TV rögzítette.

Állandó tanácskozási joggal meghívott: Kövecses Timea alpolgármester Németh Dóra jegyző. A képviselő-testületi ülést az Öttevényi KÁBEL-TV rögzítette. Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Öttevény Fő u. 100. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 10. napján hétfőn 17 órakor az

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu Szám: M.113-5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ

Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. október 8. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy:

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Csataszög Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. február 24ei testületi üléséről M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: 10/2015.(II.24.) határozat Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án 16:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án 16:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 240-12/2014/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án 16:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról 3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

11. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme, (Bucsa, Kossuth tér 6.)

11. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme, (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 203-11/2011. iktatószám 11. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 2-án

Részletesebben

11-19/2009. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről.

11-19/2009. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről. 11-19/2009. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről. Határozat száma: Tárgy: 273/2009.(XII.14.) Pénzügyi átcsoportosításról 274/2009.(XII.14.)

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: M. /2013. Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése alapján

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu Szám: M.113-10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010.

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010. Önkormányzat Kapolcs Száma: 94-15/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete 2010. november 24-én 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat hivatalos helyiségében a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 2012. május 23-i ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat hivatalos helyiségében a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 2012. május 23-i ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat hivatalos helyiségében a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 2012. május 23-i ülésén. Jelen vannak (jelenléti ív szerint): Dr. Répás József polgármester

Részletesebben

17/2010. sz. jegyzőkönyv

17/2010. sz. jegyzőkönyv 17/2010. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2010. november 2-án 17 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről CSEHBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8445 Csehbánya, Fő u. 39., Tel./fax: (88) 241-009 e-mail: csehbanya@invitel.hu, web: www.csehbanya.hu Szám: 25/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-132/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. január 30-án Dunaalmás

Részletesebben

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Az ülés kezdete:

Részletesebben

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről.

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338 /2/2013. 2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 17. napján 14 órától megtartott üléséről. Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53.

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 17. napján 14 órától megtartott üléséről. Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 17. napján 14 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-15/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008 november 28-án /pénteken/ 15.30 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 21/2008. (XI. 3.) MNÖ határozatot

JEGYZŐKÖNYV. 21/2008. (XI. 3.) MNÖ határozatot JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2008. november 3-án 16 00 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 2009. január 7-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Megalkotott rendeletek: 1/2009. (I. 8.) rendelet: a helyi építészeti értékek

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V Önkormányzati Képviselő-testület 8551 Nagygyimót Rákóczi u.2. Szám: 326-2/2015 J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 15-én 18:30 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a napirend-tervezetet.

J E G Y ZŐKÖNYV. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a napirend-tervezetet. 1017 1018 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 3-án (hétfőn) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület rendkívüli ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Füzesabony Város Önkormányzat rendkívüli, nyilvános képviselőtestületi üléséről. Ideje: 2015. augusztus 13-án 15:00 órakor. NAPIRENDI

Részletesebben

A 3 9/2013 (II.12.) PTB

A 3 9/2013 (II.12.) PTB Jegyzıkönyv Készült, 2013. február 12-én a Széchenyi Ifjúsági Közösségi Központ Kamaratermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság ülésérıl. A jegyzıkönyv mellékletei: - Meghívó a 2013. február

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. novmeber 19.-én, 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. novmeber 19.-én, 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. novmeber 19.-én, 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Héninger László

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. november 23., kedd. 6. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. november 23., kedd. 6. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. november 23., kedd 6. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. november 23., kedd 6. szám

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. képviselő. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a testület.

JEGYZŐKÖNYV. képviselő. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a testület. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19-én 18:00 órakor az önkormányzat hivatalos helyiségében tartott soros nyilvános ülésén. Jelen vannak: Szentgróti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila,

Részletesebben

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. április 10-én 17.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. április 10-én 17.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről CSEHBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8445 Csehbánya, Fő u. 39., Tel./fax: (88) 241-009 e-mail: csehbanya@invitel.hu, web: www.csehbanya.hu Szám: 8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. január 23-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről. Úri községi Önkormányzat 2244 Úri, Rákóczi u. 31. Tel: (29) 456-008 Tel/fax: 456-524 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy tárgyalóterme. Veszprém, 501 hrsz-ú ingatlan vevője

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy tárgyalóterme. Veszprém, 501 hrsz-ú ingatlan vevője JEGYZŐKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottságának, 2016. március 24-én 13,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 Szám: 1-12/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. október

Részletesebben

JEGYZOKONYV. Hozott határozatok: 67/2012. /IV.19./-től 74/2012./IV.19/-ig Hozott rendelet:

JEGYZOKONYV. Hozott határozatok: 67/2012. /IV.19./-től 74/2012./IV.19/-ig Hozott rendelet: JEGYZOKONYV mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. április 19-i rendkívüli ülésén Hozott határozatok: 67/2012. /IV.19./-től 74/2012./IV.19/-ig Hozott rendelet: 1 JEGYZŐKÖNYV mely készült a

Részletesebben

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. április 26-án 17 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. április 26-án 17 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-10/2011. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl

amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl 8401-4 J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Dr. Szentgyörgyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. augusztus 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. augusztus 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2013. augusztus 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült 2006. augusztus 21-én, 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzatának Európai Uniós, Regionális, Kommunikációs és Közbiztonsági Bizottságának

Részletesebben

Nagy András polgármester Köszöntötte a megjelenteket. Az ülés napirendjének a meghívó szerinti napirend elfogadását javasolta.

Nagy András polgármester Köszöntötte a megjelenteket. Az ülés napirendjének a meghívó szerinti napirend elfogadását javasolta. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2013. augusztus 26-án 14 30 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Cseh János

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: Rajka község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 15-én, csütörtökön, a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (9224, Rajka, Szabadság tér 1.) 18.00 órakor megtartott -

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt. JEGYZŐKÖNYV Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 6-án 13:00 órai kezdettel a Gamási Önkormányzat Tanácskozó termében megtartandó alakuló üléséről. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 508-14/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 4-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 7/2011. J E G Y Z Ő

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 20- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 20- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 20- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 7/2014. (VI.02.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. Határozat száma Tárgya 29/2014. (X. 27.) Polgármesteri program

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet Budaörs Város Önkormányzata BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ a 12/2004. (III.24.) ÖKT. sz. és a 16/2004.(IV.07.) ÖKT. sz. 19/2004.(IV.20.) ÖKT. sz., 38/2004.(VI.24.),

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2013. április 22-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 01. napján 17 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. 2011. december 6-án 11.00 órától megtartott nyílt ülésén.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. 2011. december 6-án 11.00 órától megtartott nyílt ülésén. Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:... /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata

Részletesebben

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU J E G Y Z Ő K Ö N Y V

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU J E G Y Z Ő K Ö N Y V TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU Szám: 640-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lesencetomaj és Lesencefalu Települési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2010. november 29-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben