JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének november 3-i rendkívüli üléséről. Rendeletek: Határozatok: 211, 212/2014. (XI.03.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. november 3-i rendkívüli üléséről. Rendeletek: Határozatok: 211, 212/2014. (XI.03."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének november 3-i rendkívüli üléséről Rendeletek: Határozatok: 211, 212/2014. (XI.03.) KT

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének november 3-án, órakor tartott alakuló üléséről. Jelen vannak: Zobokiné Kiss Anita polgármester Belicza András képviselő Bende László képviselő Dombi Sándor képviselő Madari Andor képviselő Olajos István képviselő Szentirmay Tamás képviselő Meghívottak: dr. Tóth-Péli Emőke jegyző Kis Nándorné pénzügyi csoportvezető Tornyi Gyula Laki-Agrár Kft. ügyvezetője Dudás Csilla Laki-Agrár Kft. Varga Zoltán jegyzőkönyv-vezető Jelenlévők: Sütő Lászlóné Szivárvány Óvoda és Bölcsőde vezetője Somodiné Német Ida Szivárvány Óvoda és Bölcsőde gazdasági vezetője Zobokiné Kiss Anita polgármester köszönti a Képviselő-testület ülésén megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület ülése határozatképes, a 7 fő képviselőből 7 fő jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Bende László és Dombi Sándor képviselőket javasolja. Szavazásra bocsátotta a jegyzőkönyv hitelesítők személyét. A Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. Zobokiné Kiss Anita polgármester megkérdezi a napirendhez van-e módosítási javaslat? Olajos István képviselő: a Képviselő-testület alakuló ülése előtti egyeztetéseken felmerült, hogy a korábbi esztendőkben előkészítetlenül kerültek előterjesztések a Képviselő-testület ülésére. Előzetes tárgyalás és hatásvizsgálat nélkül rendkívüli testületi ülésen nem szerencsés előterjesztéseket tárgyalni, ezért javasolja a 2. napirendi pontot vegye le a Képviselőtestület a napirendjéről. Az előterjesztést csak az ülés előtt kapta meg, a Képviselő-testületnek egy hét múlva lesz a rendes ülése, akkor is meg lehet tárgyalni a kérdést, nem érzi szükségszerűségét, súlyosságát a mostani tárgyalásnak. Nincs kifogása az előterjesztés megtárgyalása ellen, azonban nem tud érdemben mit hozzáfűzni, mivel csak most kapta meg az írásos előterjesztést. dr. Tóth-Péli Emőke jegyző: a Laki-Agrár Kft. földpályázata miatt lett eredendően összehívva a Képviselő-testület ülése. Jogszabályi kötöttség miatt az ülés napirendjét bővíteni kellett az alpolgármester megválasztására vonatkozó előterjesztésekkel. A tanácsnok választást is hasonló okból terjeszthette elő Polgármester Asszony. Bende László képviselő: az 1. napirendi pont sincs tökéletesen előkészítve, de értve a helyzetet, hogy folyamatban lévő ügyről van szó, és meg kell oldani a problémát, ezért azt el tudja fogadni. A 2. napirend valóban nem került még eddig szóba. Az alpolgármester választásra sem most került volna sor, csak törvényi okból kell most megtárgyalni. Nem lett volna szerencsés törvénysértő módon kihagyni a képviselő-testületi ülés napirendi pontjai közül az alpolgármester választást. 2

3 Szentirmay Tamás képviselő: ha Olajos István képviselőnek problémája van a 2. napirend tárgyalásával, úgy azt javasolja, hogy csak az 1. napirend kerüljön tárgyalásra, a többi pedig a jövő heti rendes testületi ülésen. Ez törvénysértő lehet, de 10 nap múlva lesz a soron következő rendes testületi ülés, akkor meg lehet beszélni minden nyitott kérdést. Ezt indítványként kéri kezelni. Dombi Sándor képviselő: az alpolgármester megválasztását a törvény erre az ülésre előírja. Nem érti, miért kerül összekapcsolása az alpolgármester és a tanácsnok személye, külön kellene kezelni. Az alpolgármester személyéről kétszer-háromszor volt egyeztetés, a tanácsnokról pedig most hallanak először. Olajos Istvánhoz csatlakozva javasolja, hogy a 2. napirendi pont a novemberi rendes testületi ülésen kerüljön tárgyalásra. Belicza András képviselő: a tanácsnoki előterjesztés vitáját nem megnyitva, nem érti, hogy a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat kommunikációjának nem egy vezető személy lenne a felelőse, hanem egy másik személy. Dombi Sándor képviselő: az előzetes egyeztetéseken az alpolgármester mellett nem került szóba a tanácsnoki kinevezés kérdése, így nem érti, hogy most miért lett ilyen fontos. A törvénynek megfelelve legyen megválasztva az alpolgármester, a novemberi testületi ülésen pedig legyen megtárgyalva a tanácsnok kérdése. Zobokiné Kiss Anita polgármester: rendkívüli ülés összehívásának rendkívüli oka van. A Képviselő-testület alakuló ülése óta felmerült kommunikációs problémák igen nagyok, ezért mindenképpen fontosnak tartja a kommunikációs tanácsnok megválasztását, ezt azonban nem kapcsolja össze az alpolgármester személyével, ez véletlenül alakult így. Fontosnak tartja, hogy az Önkormányzattól és a Polgármesteri Hivatalból kifelé irányuló kommunikáció rendben legyen. Olajos István képviselőtől kérdezi, hogy a kommunikációs tanácsnok személyével, a tanácsnok elnevezésével vagy tiszteletdíjával nem ért egyet, és ezért kéri a napirendről való levéltelt. E kérdésköröket külön-külön kezelve elfogadható-e számára az előterjesztés napirenden tartása? Olajos István képviselő: megérti az 1. és a 3-6. napirendi pontok tárgyalását, mert előbbi halaszthatatlan, utóbbiakat pedig törvényi kötelezettség írja elő. Azonban a 2. napirend rendkívülisége nem indokolható, az a soron következő rendes testületi ülésen is megtárgyalható. Mivel az ülés előtt három perccel kapta meg az előterjesztést, így nehéz véleményt nyilvánítani. Zobokiné Kiss Anita polgármester: továbbra is fontosnak tartja a kommunikációs tanácsnok előterjesztését napirenden tartani. Szavazásra bocsátja Szentirmay Tamás képviselő indítványát, mely szerint a képviselő-testületi ülésen csak az 1. napirend kerüljön megtárgyalásra, a többi napirend pedig a következő képviselő-testületi ülésen kerüljön megtárgyalásra. A Képviselő-testület a módosító indítványt 3 igen szavazattal, 4 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül elutasította. Zobokiné Kiss Anita polgármester szavazásra bocsátja saját indítványát, mely szerint a 2. napirendi pont utolsó napirendi pontként kerüljön tárgyalásra. A Képviselő-testület a módosító indítványt 3 igen szavazattal, 4 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül elutasította. Zobokiné Kiss Anita polgármester szavazásra bocsátja Olajos István képviselő indítványát, mely szerint a 2. napirendi pont lekerül a Képviselő-testület napirendjéről. A Képviselő-testület a módosító indítványt 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül elfogadta. 3

4 Zobokiné Kiss Anita polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. A Képviselő-testület a napirendet 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül elfogadta. NAPIREND: 1. A Laki-Agrár Kft. által a Kiskunsági Nemzeti Park földbérletre meghirdetett pályázatának hiánypótlása Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester 2. Bizottság létrehozása titkos alpolgármester-választás lebonyolítására Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester 3. Alpolgármester választás Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester 4. A megválasztott alpolgármester eskütétele Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester 5. Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester 1. NAPIREND A Laki-Agrár Kft. által a Kiskunsági Nemzeti Park földbérletre meghirdetett pályázatának hiánypótlása /Előterjesztés szóban került ismertetésre/ Zobokiné Kiss Anita polgármester kéri a napirend ismertetését. dr. Tóth-Péli Emőke jegyző: a rendkívüli ülés összehívását ez a napirend indokolta, mivel a Laki-Agrár Kft.-nek hiánypótlást kell teljesítenie a Kiskunsági Nemzeti Park földbérletre meghirdetett pályázata kapcsán. A rövid határidőre való tekintettel kell most több döntést meghozni. A Laki-Agrár Kft. azért alakult, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági földterületek megfelelően legyenek hasznosítva. Emellett a Kiskunsági Nemzeti Park földpályázatára is jelentkezett a Kft, kettő birtoktestre pályázva. Ötnapos határidővel hiánypótlást szükséges teljesíteni egyes nyilatkozatok és feltételek fennállásának igazolására. A hiánypótlás teljesítése esetén még nyitott kérdés lesz, hogy megnyeri-e a Kft. a földpályázatot. A hiánypótlásban igazolni kell, hogy a Laki-Agrár Kft. a földműves nyilvántartásban szerepel. A földműves nyilvántartásba vétel bejegyzéséhez vagy három éve működő gazdasági társaságnak kell lenni, vagy új gazdasági társaság esetén pedig földhaszonbérleti szerződéssel nem rendelkezhet a Kft. Jelenleg a Laki-Agrár Kft. egyszemélyes gazdasági társaság, 100%-ban tulajdonosa Lakitelek Önkormányzata. Elvárják, hogy a Kft-ben az ügyvezetőnek legyen tagsági viszonya, azaz tulajdoni hányada. Tornyi Gyula, Laki-Agrár Kft. ügyvezetője: a földhivatal kéri az ügyvezető tagsági viszonyát, illetve december 9. napján kötött a Kft. az Önkormányzattal egy földhaszonbérleti szerződést. A Kft. a földhaszonbérleti szerződés miatt nem minősül új gazdasági társaságnak. A földtörvény magyarázata szerint csak tagnak kell lennie a vezető tisztségviselőnek vagy ügyvezetőnek, illetve rendelkeznie kell a szükséges képesítéssel. 4

5 dr. Tóth-Péli Emőke jegyző: nem ismert, hogy mekkora százalék tulajdoni hányad megszerzése elegendő az ügyvezető részéről a Kft-ben. Ennek bekövetkezte esetén módosítani szükséges a Kft. társasági szerződését is, mivel eddig egy taggal működött. Így a földhivatal mellett a cégbíróság felé is el kell járni e rövid idő alatt. Madari Andor képviselő: a hiánypótlási felhívás szerint öt munkanapon belül kell pótolni a hiányosságokat, ami pénteket jelent, nem pedig szerdát. Ezért nem kell kapkodni, néhány nappal hosszabb lesz a hiánypótlási idő. Tornyi Gyula, Laki-Agrár Kft. ügyvezetője: a hiánypótlási felhívásban azt írták, hogy tévesen, a pályázathoz nem került előírásra mindaz, amit most kér a Nemzeti Park által megbízott ügyvédi iroda. Tételesen nem volt leírva, hogy ezeket teljesíteni kell. Abból a szempontból mindenképpen igyekezni kell, hogy a hiánypótlásban be kell mutatni a mezőgazdasági termelő szervezet nyilvántartásba vételét igazoló dokumentumot is. Amennyiben módosulnak a Kft. cégiratai, úgy a társaság jegyzett tőkéjét 3 millió forintra kell emelni, illetve új tagság esetén meg kell határozni a tagsági arányt, és az új tagnak a hányada szerinti összeget be kell fizetnie az Önkormányzat pénztárában. A Laki-Agrár Kft. a pályázat beadása során készített egy gazdálkodási tervet, amiben részletesen szerepelnek február 1-jétől a tervezett bevételeket és kiadásokat. A bérbeadás időpontjára a Kft. köteles az állatállományt beszerezni. Amennyiben új szervezetként kerül regisztrálásra a Kft, úgy a korábban kötött földhaszonbérleti szerződést fel kell mondani, ebből viszont az következik, hogy a földekre felvett földalapú támogatást vissza kell fizetni, illetve le kell róla mondani. dr. Tóth-Péli Emőke jegyző: dönteni kell abban, hogy továbbra is részt kíván-e venni a Képviselő-testület a pályázati eljárásban. Erre alapozva lehet a többi lépést megtenni. Dönteni kell, hogy az ügyvezető tagsági viszonyt létesítsen-e a Kft-ben, ha igen, akkor mekkora hányadot. Az, hogy a hiánypótlás egyes tételei nem szerepeltek az eredeti pályázati felhívásban, kérdéseket vetnek fel. Tornyi Gyula, Laki-Agrár Kft. ügyvezetője: a Kft. kettő birtoktestet pályázott meg, az egyik Lakitelek Önkormányzata földterülete mellett közvetlenül, mely 197 hektár a Tisza vonalában, a másik Lakitelek közigazgatási határával közvetlenül szomszédos, tiszaalpári terület, mely 207 hektár nagyságú. Nem valószínű, hogy mindkettő pályázat nyerne. Bende László képviselő: ha nem új a gazdasági társaság, akkor részt tud venni a pályázatban? Tornyi Gyula, Laki-Agrár Kft. ügyvezetője: október 15. napján jött létre a Kft. a Nemzeti Park eredeti földpályázata miatt. Az első pályázatot a Földalap elnöke érvénytelenné nyilvánította augusztus 8. napján ismételten ki lett írva a pályázat, amely most került hiánypótlási szakaszba ban azonnal meg kellett alapítani a céget, akkor nem volt tudomásuk arról, hogy a földhaszonbérlet problémás lehet a pályázati eljárás során. Bende László képviselő: ha a pályázaton nem indulna a Kft, abban az esetben is meg kellene csinálni a földműves nyilvántartásba vételt ezek szerint. dr. Tóth-Péli Emőke jegyző: valóban tanácsos, hogy a Laki-Agrár Kft. bekerüljön a földműves nyilvántartásba. Tornyi Gyula, Laki-Agrár Kft. ügyvezetője: az előző Képviselő-testület a földhaszonbérleti szerződéseket a Laki-Gazda Kft-vel kötötte meg, időközben a Laki-Gazda Kft. nonprofit gazdasági társasággá alakult, e miatt kerültek át földhaszonbérletek a Laki-Agrár Kft-hez. Nem gondolták, hogy a földhaszonbérletek ténye probléma lesz a pályázatban. Szentirmay Tamás képviselő: ez a pályázat az Önkormányzatnak nagyon sok költségébe kerülne, mivel meg kell vásárolni az állatállományt, karámot kell építeni. Nem egyértelmű, hogy a Laki-Agrár Kft. nyerne ezen a pályázaton, mivel az előző pályázó is pályázott nagy 5

6 valószínűség szerint. Sok összeg kerülne most befektetésre, ami valamikor megtérülne az Önkormányzat részére, ha megtérül. Tornyi Gyula, Laki-Agrár Kft. ügyvezetője: 170 hektár felett akár három pályázónak is megítélhető a terület. A pályázat megnyerése esetén a karám építése és a villanypásztor lenne beruházás. Árvíz esetén menekítési helynek kell lennie, azonban vannak tervek menekítési helyekre is. Madari Andor képviselő: egy vállalkozás arról szól, hogy egy ideig, akár évekig tenni kell bele a pénzt, majd később önfenntartó lesz, utóbb pedig nyereséget termel a tulajdonosának. A Laki-Agrár Kft. tevékenysége már az első évben önfenntartó lehetne. Szentirmay Tamás képviselő: a gazdasági számítások szerint nem lenne nyereséges azonnal. Madari Andor képviselő: a költségeket szét lehet teríteni azzal, ha például az állatállományt több részletben fizeti ki a Kft. Pénzt csak úgy lehet várni, ha előtte tesz is bele a tulajdonos. Tornyi Gyula, Laki-Agrár Kft. ügyvezetője: a 197 hektáros birtoktest esetében várható költség nagy állategység megvásárlása összesen 7,3 millió forintért, a munkabér 3 fő gondozó esetében 5,7 millió forint, takarmány 1,5 millió forint, karámépítés 1,5 millió forint, földbérleti díj 2,5 millió forint. Összesen 18,5 millió forint. Ezek közül egyszeri beruházás 8,8 millió forint. A tervezett bevételek 2015 őszétől 6,4 millió forint, 2016 tavaszán 6,4 millió forint, NATURA 2000 támogatás nem vehető igénybe a terület után. Várhatóan 2017-től anyatehén támogatás vehető majd igénybe 51 ezer forint évente darabonként. Bende László képviselő: a bevételek miből származnak? Tornyi Gyula, Laki-Agrár Kft. ügyvezetője: a 12,8 millió forint földalapú támogatásból származna. A korábbi pályázati eljárás során megtekintették a tiszaföldvári gulyát, ott 44 tehéntől 41 borjú született, így ez további bevételt jelentett volna. Ilyen jellegű bevételek is várhatók. A 207 hektáros birtoktest esetében a kiadások hasonlóan alakulnának, mint a másik birtoktestnél, a földalapú támogatás azonban itt 14,3 millió forint lenne a nagyobb terület miatt. Az anyatehén támogatást itt is igénybe lehet venni. Szentirmay Tamás képviselő: mindkettő területre be van adva a pályázat? Mi történik akkor, ha mind a kettő nyer? Madari Andor képviselő: ha a nyertes pályázó nem írja alá a szerződést, a soron következő pályázóval kötik meg azt. Vissza is lehet lépni a szerződéstől. Tornyi Gyula, Laki-Agrár Kft. ügyvezetője: mindkettő földterület esetében viszonylag sokan pályáztak, így sokaknak megérné ez a földpályázat. Dombi Sándor képviselő: a kormány tervezi átalakítani a földalapú támogatási rendszert, eltolva az állattartók irányába, a növénytermesztők kárára, így a későbbiekben még jobban megérhetné ez a vállalkozás a Kft-nek. Bende László képviselő: a beruházásokon túl a további költségek évente merülnének fel? Tornyi Gyula, Laki-Agrár Kft. ügyvezetője: igen, a gazdasági terv szerint évente visszatérő költségekről van szó, azonban a bevételek is éves tervezésűek. Madari Andor képviselő: a takarmány esetében sokat lehet spórolni, előfordulhat, hogy a terület mellett plusz takarmányra nem lesz szüksége az állatállománynak. A takarmány költségét nem szükséges minden évre ugyanolyan összeggel számolni. 6

7 Tornyi Gyula, Laki-Agrár Kft. ügyvezetője: az Önkormányzat által haszonbérbe adott területről a Laki-Agrár Kft. betakarított eddig 151 hengerbála szénát. Egy másik terület most pihentetve van, ott abrak takarmányt lehetne előállítani. Bende László képviselő: az Önkormányzat most befektetőként jelenik meg. Ha mind a kettő pályázat nyer, abban az esetben jelentős összeget, millió forintot kell befektetnie a településnek. A cég tagságának kiterjesztésével kapcsolatban egyetért, jónak tartja, ha a cég tisztségviselője annak résztulajdonosa is egyben. Ennek azonban vannak kockázatai, veszélyei is, ha az ügyvezető tag a későbbiek folyamán bármikor távozna a cégből, akkor tőle viszsza kell vásárolni a tulajdoni hányadát, illetve megfelelő képesítésű ügyvezetőt is kell találni. dr. Tóth-Péli Emőke jegyző: jelenleg valamennyi önkormányzati gazdasági társaság 100%- os tulajdonosa Lakitelek Önkormányzata, azaz egyszemélyes társaságok. Csak a Laki-Agrár Kft-nél merült fel most ennek a rendszernek a megváltoztatása. Madari Andor képviselő: ha az ügyvezető taggá válna, ki kellene kötni részére, hogy távozása esetén tőle névértéken visszavásárolhatja tulajdonrészét a többségi tulajdonos, így szerinte ez kezelhető. Amennyiben mindkettő pályázat nyerne, csak az egyiket vállalná el a Kft. Bende László képviselő: a tulajdonos kevéssé szólhat bele az ügyvezető felelősségi körébe. dr. Tóth-Péli Emőke jegyző: az új Polgári Törvénykönyv ezen a jogterületen több változást hozott, ezek a jogi rendelkezések is több esetben változtak. Zobokiné Kiss Anita polgármester: fontos, hogy valamennyi javaslatot támogassa a Képviselő-testület, ellenkező esetben nem teljesíthető a hiánypótlás. Szavazásra bocsátja azt a javaslatot, hogy a Laki-Agrár Kft. a továbbiakban is részt vegyen a pályázati eljárásban. A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. Zobokiné Kiss Anita polgármester szavazásra bocsátja azt a javaslatot, hogy a Laki-Agrár Kft. vezető tisztségviselője tagsági viszonnyal rendelkezzen a gazdasági társaságban. A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. Zobokiné Kiss Anita polgármester szavazásra bocsátja azt a javaslatot, hogy a Laki-Agrár Kft. vezető tisztségviselője a pályázati eljárás szerinti legminimálisabb mértékű tagsági viszonnyal rendelkezzen a gazdasági társaságban, azaz ekkora nagyságú üzletrészt értékesítsen számára. A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. Madari Andor képviselő: kéri annak is nézzenek utána, hogy a pályázatban kizáró ok lehet-e az, ha a Kft-nek már nincs, de korábban volt földhaszonbérleti szerződése. dr. Tóth-Péli Emőke jegyző: a földhaszonbérleti szerződések felmondása esetén további következmény lenne, hogy az eddig kiutalt területalapú támogatást vissza kell fizetni. Bende László képviselő: ha a Képviselő-testület felmondja a szerződést, beadja a hiánypótlást, melynek végén a pályázat mégsem nyer, akkor két szék között a földre esik a Laki-Agrár Kft. 7

8 Tornyi Gyula, Laki-Agrár Kft. ügyvezetője: a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a napokban vizsgálatot indított a Laki-Agrár Kft. egyik alhaszonbérleti szerződése kapcsán, ezt is figyelembe kell venni. Zobokiné Kiss Anita polgármester szavazásra bocsátja azt a javaslatot, hogy a Laki-Agrár Kft-vel kötött földhaszonbérleti szerződéseket a Képviselő-testület földhivatali jogértelmezés tudatában mondja fel abban az esetben, ha a hiánypótlás minden pontja teljesíthető, illetve a jogértelmezés következményei nem járnak aránytalanul nagy hátránnyal a Laki-Agrár Kft. számára. A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta. Bende László képviselő: nem lehet tudni, hogy mi számít aránytalanul nagy hátránynak. Újabb egyeztetésre lenne szükség egy ilyen irányú végleges döntés előtt. A szerződések milyen dátummal lesznek felmondva? dr. Tóth-Péli Emőke jegyző: mostani dátummal szűnnek meg a szerződések, az, hogy ezt elfogadják-e, a későbbiek folyamán derül ki. Ha mégsem nyer a pályázat, úgy a szerződések újra megköthetők lesznek. Zobokiné Kiss Anita polgármester szavazásra bocsátotta a teljes határozat-tervezetet. A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 211/2014. (XI.03.) határozata A Laki-Agrár Kft. által a Kiskunsági Nemzeti Park földbérletre meghirdetett pályázatának hiánypótlása Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné Kiss Anita polgármester előterjesztését megvitatta és az alábbi határozatot hozta: 1. A Képviselő-testület a Kiskunsági Nemzeti Park által megbízott ügyvédi iroda hiánypótlási felhívása alapján támogatja, hogy a Laki-Agrár Kft. a továbbiakban is részt vegyen a Kiskunsági Nemzeti Park földbérleti pályázati eljárásában. 2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Kiskunsági Nemzeti Park földpályázatán előírt legminimálisabb nagyságú tagsági viszonnyal rendelkezzen a Laki-Agrár Kft-ben Tornyi Gyula ügyvezető, így részére értékesíti a Laki-Agrár Kft. pályázati eljárás szerinti legminimálisabb mértékű üzletrészét. 3. A Képviselő-testület a Laki-Agrár Kft-vel kötött földhaszonbérleti szerződéseket későbbi jogértelmezésének tudatában felmondja abban az esetben, ha a pályázati a hiánypótlás minden pontja teljesíthető, illetve, ha a jogértelmezés következményei nem járnak aránytalanul nagy hátránnyal a Laki-Agrár Kft. számára. Felelős: Zobokiné Kiss Anita Határidő: azonnal Értesül: - Laki-Agrár Kft. - Irattár 8

9 2. NAPIREND Bizottság létrehozása titkos alpolgármester-választás lebonyolítására /Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./ Zobokiné Kiss Anita polgármester: az alpolgármester választáshoz szavazatszámláló bizottságot kell létrehozni, mely tagjainak Bende László, Dombi Sándor és Olajos István képviselőket javasolja. Megkérdezi, van-e az előterjesztéshez hozzászólás? Hozzászólás nem volt. Zobokiné Kiss Anita polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. A Képviselő-testület az alpolgármester választás lebonyolítására a szavazatszámláló bizottság tagjaivá 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Bende László, Dombi Sándor és Olajos István képviselőket megválasztotta. 3. NAPIREND Alpolgármester választás /Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./ Zobokiné Kiss Anita polgármester: az önkormányzati törvény szerint a polgármester tesz javaslatot az alpolgármester személyére. Madari Andor önkormányzati képviselőt jelöli alpolgármesternek. Szavazásra bocsátja, hogy Madari Andor képviselő legyen-e kizárva az alpolgármester választás szavazásából. A Képviselő-testület Madari Andor képviselő szavazásból való kizárását 1 igen szavazattal, 5 ellenszavazat mellett, 1 tartózkodással elutasította. Zobokiné Kiss Anita polgármester: kéri dr. Tóth-Péli Emőke jegyzőt, hogy ossza ki a szavazólapokat, a szavazás idejére pedig szünetet rendel el. /A szünet ideje 5 perc./ Zobokiné Kiss Anita polgármester: a szavazást követően, a szünet ideje alatt a szavazatszámláló bizottság összesítette a szavazatokat, melyet a következők szerint hirdet ki: kiadott szavazólapok száma 7 darab. Az urnában lévő szavazólapok száma 7 darab. Érvényes szavazólapok száma 7 darab. Madari Andor alpolgármester-jelöltre leadott szavazatok száma 7 darab. A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 212/2014. (XI.03.) határozata Alpolgármester választás Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné Kiss Anita polgármester 9

10 előterjesztését megvitatta és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület Zobokiné Kiss Anita polgármester javaslata alapján Madari Andor önkormányzati képviselőt Lakitelek alpolgármesterévé megválasztja. Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester Határidő: azonnal Értesül: - Irattár 4. NAPIREND A megválasztott alpolgármester eskütétele /Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./ Zobokiné Kiss Anita polgármester megkér minden jelenlévőt, hogy álljon fel. Kérte, hogy az eskü szövegének előolvasása után Madari Andor megválasztott alpolgármester mondja el az eskü szövegét. Én, (eskütevő neve), becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat Lakitelek fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen! 5. NAPIREND Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása /Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./ Zobokiné Kiss Anita polgármester javaslatokat kér az alpolgármester tiszteletdíjának meghatározására. Bende László képviselő: mindig az volt a véleménye, hogy a polgármester és az alpolgármester számára, ha van lehetőség, törekedjenek a minimum tiszteletdíjra, a későbbiekben a munka eredményeként jutalommal lehet elismerni a munkájukat. A képviselői tiszteletdíjnál is a minimumra törekedett. A 70%-os tiszteletdíjat javasolja. Belicza András képviselő: Madari Andor az előző önkormányzati ciklusban alpolgármesterként nagyon sok civil szervezetet segített a tiszteletdíjával. Javasolja, hogy Madari Andor az előterjesztés szerinti 90%-os tiszteletdíjat kapjon. Tiszteletdíjából nagyon sok társadalmi ügy finanszírozható, amely más forrásból nem. Dombi Sándor képviselő: amennyiben Madari Andor részére 90%-os tiszteletdíj kerülne meghatározásra, abban az esetben is kisebb lenne a tiszteletdíj mértéke, mint az előző ciklusban, ezért a 90%-ot támogatja. Bízik abban, hogy Madari Andor tiszteletdíjából továbbra is támogatni fogja a lakiteleki civil szervezeteket. Zobokiné Kiss Anita polgármester: az, hogy Madari Andor a tiszteletdíjából kiket támogat, az a saját belátása szerint történhet. 10

11 Bende László képviselő: mindenkinek a magánügye, hogy ki kit támogat a tiszteletdíjával. A polgármester és az alpolgármester között a feladat- és hatáskörök egyeztetése még nem zajlott le, így nem tudható, hogy Madari Andor milyen feladatköröket lát majd el. Belicza András képviselő: az alpolgármester azt a munkát végzi, amivel a polgármester megbízza. Képviselőként elvárja Madari Andor alpolgármestertől, hogy tisztán lásson minden önkormányzati ügyben, azokban is, ahol nem kapott konkrét megbízást. Zobokiné Kiss Anita polgármester: az alpolgármester felett az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. Minden képviselőt megillet természetesen a tájékoztatás joga. Madari Andor alpolgármester: bejelenti érintettségét, és kéri a szavazásból való kizárását. Zobokiné Kiss Anita polgármester szavazásra bocsátotta Madari Andor alpolgármester szavazásból való kizárását. A Képviselő-testület Madari Andor szavazásból való kizárását 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. Zobokiné Kiss Anita polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet, mely szerint Madari Andor alpolgármester tiszteletdíja Ft, költségtérítése Ft legyen. A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 2 igen szavazattal, 3 ellenszavazat mellett, 1 tartózkodással elutasította. Zobokiné Kiss Anita polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet, mely szerint Madari Andor alpolgármester tiszteletdíja Ft, költségtérítése Ft legyen. A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazat mellett, 1 tartózkodással elutasította. Zobokiné Kiss Anita polgármester, mivel több bejelentés, észrevétel nem volt, az ülést berekesztette. kmf. Zobokiné Kiss Anita sk. polgármester dr. Tóth-Péli Emőke sk. jegyző Bende László sk. jegyzőkönyv-hitelesítő Dombi Sándor sk. jegyzőkönyv-hitelesítő 11

JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. július 9-i rendes, nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. július 9-i rendes, nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 9-i rendes, nyílt üléséről Rendelet: Határozatok: 21/2015. (VII.10.) 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158/2015. (VII.09.) 2 J E

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. február 6-i rendes, nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. február 6-i rendes, nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 6-i rendes, nyílt üléséről Rendeletek: 1, 2, 3/2014. (II.07.) Határozatok: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető. Szám:12/3-8/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 9-én 10:05 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. június 11-i rendes, nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. június 11-i rendes, nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 11-i rendes, nyílt üléséről Rendeletek: 18, 19, 20/2015. (VI.12.) Határozatok: 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 7-i üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 7-i üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 7-i üléséről. Határozat számok: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53/2011. (IV.7.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

KT-2013-13 JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. augusztus 6-i rendkívüli, nyílt üléséről. Rendeletek:

KT-2013-13 JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. augusztus 6-i rendkívüli, nyílt üléséről. Rendeletek: JEGYZŐKÖNYV Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 6-i rendkívüli, nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190/2013 (VIII.06.) KT-2013-13 2 J E G Y

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl

amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl 8401-4 J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Dr. Szentgyörgyi

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 2 Tolna Város Önkormányzata 13/2007. (IV.27.) Önkormányzati rendelete Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 2009. január 7-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Megalkotott rendeletek: 1/2009. (I. 8.) rendelet: a helyi építészeti értékek

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10/2000. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2000. szeptember 4- én /hétfő/ du. 16 órai kezdettel

Részletesebben

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. június 25.-én megtartott Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság nyílt ülésén.

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 231-232 T á r g y s o r o z

Részletesebben

1. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

1. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 624-1/2012. iktatószám 1. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 18-án

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Róka László mőv.ház igazgató. Zádori Krisztián

JEGYZİKÖNYV. Róka László mőv.ház igazgató. Zádori Krisztián JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. augusztus 2- án 14.00. órakor kezdıdı a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Haynald Lajos termében, 2013. december 30-án tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: 5 települési képviselő:

Részletesebben

10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelete

10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelete 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelete A képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról. 1 A Magyar Köztársaság Országgyűlése

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14/2012. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 26. napján 14:00 órai kezdettel a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság NYILVÁNOS

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén Hozott határozatok: 26/2011. (III.08.) - tól 37/2011. (III. 08.) - ig Hozott rendelet: - 1 J E G Y Z

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. IV. 71-3/2014. JEGYZİKÖNYV Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. A társulási tanács ülésének helye: A társulási tanács ülésének idıpontja: 7100 Szekszárd, Béla

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben*

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* B é k é s c s a b a i L a k á s s z ö v e t k e z e t 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 6. sz. Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: a Kulturális Bizottság 2010. szeptember 21-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZİKÖNYV. Készült: a Kulturális Bizottság 2010. szeptember 21-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZİKÖNYV Készült: a Kulturális Bizottság 2010. szeptember 21-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: A Kulturális Bizottság részérıl: Hajdu Imre, a bizottság elnöke

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2012. július 31-én 8,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésérıl

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2012. július 31-én 8,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésérıl VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŐLÉSE Szám: KOZP/4-7/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2012. július 31-én 8,00 órai kezdettel

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚLIUS 12-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚLIUS 12-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚLIUS 12-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E Határozatok: 155-156. 2 Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014. Psz/59/23/2014. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 19-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 92/2014. (XI.19.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Németbánya Önkormányzat Képviselőtestülete 8581 Németbánya Fő tér 3. Telefon/fax: 89/350-141 Szám: /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A 2011. február 28-án 9:00-kor tartott nyilvános testületi üléséről.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Törvényességi felhívás Szálka Község Önkormányzat Képviselő-testületének működésére, mulasztására E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. július 31 -i

Részletesebben

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 2012. szeptember 05-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. május hó 12. napján, a városháza I. emeleti nagy tanácskozó termében megtartott 8. rendkívüli ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. január 23-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5995-4/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 23-án reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-910 Fax: 06/88 596-901 e-mail: jegyzo@balatonfuzfo.hu Szám: 4/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonfűzfő Város

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 17-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya - - Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 125/2011.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. novmeber 19.-én, 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. novmeber 19.-én, 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. novmeber 19.-én, 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Héninger László

Részletesebben

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. február 11-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. február 11-i ülésének jegyzőkönyvéből Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete L a k i t e l e k K I V O N A T Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i ülésének jegyzőkönyvéből Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012.

KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. 1 Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Kulcs Község Önkormányzatának Szervezeti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE VIZSOLY Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Vizsoly községi önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 18. napján a községházán megtartott

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről Az ülés kezdete:19.o5.h. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint valamint: Pénzes Andrásné pénzügyi vezető Soós Zsoltné

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. április 23. napján 13:10 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. április 23. napján 13:10 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. április 23. napján 13:10 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: - d./ határozata: 54,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága 2015. július 24-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága 2015. július 24-én tartott ülésén. Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Elérhetőség: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel: 68/381-011, Fax: 68/381-656

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2010. november 29-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. november 27-én a Községháza tanácskozó termében 17 órakor kezdődő nyilvános üléséről. Jelen vannak: Takács József polgármester Boór Miklós Böröczky Szilárd Kertész Adél Mórocz

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2014. november 26-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2014. november 26-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2014. november 26-án 14.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Marsovszky Lászlóné Simon Zoltán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. január 24-án 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-3/2012/JT. 18-29 /2012. sz. határozat 1-3/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Mosdós község Képviselő-testületének 2012. február 13. napján a Mosdósi Községházán megtartott nyilvános testületi ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült Mosdós község Képviselő-testületének 2012. február 13. napján a Mosdósi Községházán megtartott nyilvános testületi ülésén. Jegyzőkönyv Készült Mosdós község Képviselő-testületének 2012. február 13. napján a Mosdósi Községházán megtartott nyilvános testületi ülésén. Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint Keresztes József

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2012. május 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2012. május 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2012. május 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Cseh János

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szécsény Városháza, Haynald Lajos termében tartott, 2015. augusztus 5-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 8 települési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának 2013. június 13-án 10 30 órától megtartott üléséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó Anna, Kiss Zoltán, Kocsis István, Péter Zoltán,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2009. május 25-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2009. május 25-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, MŐVELİDÉSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 3/2009. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2009. május 25-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 4. TARTALOMJEGYZÉK 4/2009.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 15/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl Határozatok száma: 77-90. Rendelet száma: 16. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint Mocsáry

Részletesebben

/2012. (VI.22.) kt. határozata

/2012. (VI.22.) kt. határozata RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti:dr.bugarszki Miklós igazgató

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. - Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló (3. sz.

JEGYZŐKÖNYV. - Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló (3. sz. Ikt.sz.: 12-16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. november 30-án (szerdán) 16 órakor a Körzeti Általános Iskola hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak:

Részletesebben

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA 6. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15. napján megtartott soros testületi ülésének jegyzőkönyvéből RENDELETEK MUTATÓJA 5/2014. (V.15.) számú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. május 23. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak: A

Részletesebben

34. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. augusztus 24-én összehívott rendkívüli üléséről.

34. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. augusztus 24-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 572-34/2011. 34. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. augusztus 24-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 508-14/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 4-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán)13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán)13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről 193 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán)13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

Részletesebben

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 1-11//2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2007. évi augusztus hó 29-én, szerdán 13 óra 00 perces kezdettel a

Részletesebben

I. Fejezet Bevezet rendelkezések

I. Fejezet Bevezet rendelkezések Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2011.(IV.13.) rendelete a Szervezeti és M ködési Szabályzatról egységes szerkezetben a 25/2011.(X.07.), a 6/2013. (IV. 3.), a 7/2013. (IV.15.) és a 14/2013.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Feró István Ferenc elnök Egyed

Részletesebben

/2012. 1. sz. példány

/2012. 1. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. /2012. 1. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. március 9-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 618-12/2015 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről 12.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2012. február 13-án a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános testületi ülésén. JELEN VANNAK: Sipos Balázs Fekete Csaba al Dr. Gelencsér-Magyar Lívia,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Molnár Sándor polgármester Szabó Gézáné alpolgármester Csicsó László képviselő Dráguly Sándor képviselő Karakas Anikó képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Molnár Sándor polgármester Szabó Gézáné alpolgármester Csicsó László képviselő Dráguly Sándor képviselő Karakas Anikó képviselő Ikt.sz.:I/128-31/2013/1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 11-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza nagytanácskozó terme Jelenlévő képviselők: Molnár Sándor polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 7-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 7-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 7-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 8.-án, a Művelődési Házban 17 órai kezdettel megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:, Farkas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi és Szúcs, Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2011. február 2-án 14 00 órakor tartott együttes ülésén, az Egercsehi Polgármesteri Hivatalban Határozatok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről Jelen vannak: Tokár István, a bizottság elnöke Bordás Imre, Barcza Gábor,

Részletesebben

JEGYZOKONYV. Hozott határozatok: 67/2012. /IV.19./-től 74/2012./IV.19/-ig Hozott rendelet:

JEGYZOKONYV. Hozott határozatok: 67/2012. /IV.19./-től 74/2012./IV.19/-ig Hozott rendelet: JEGYZOKONYV mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. április 19-i rendkívüli ülésén Hozott határozatok: 67/2012. /IV.19./-től 74/2012./IV.19/-ig Hozott rendelet: 1 JEGYZŐKÖNYV mely készült a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről. Úri községi Önkormányzat 2244 Úri, Rákóczi u. 31. Tel: (29) 456-008 Tel/fax: 456-524 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

I-1/3-5/2011.ikt.sz. Jegyzőkönyv

I-1/3-5/2011.ikt.sz. Jegyzőkönyv I-1/3-5/2011.ikt.sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2011. május 23.-án megtartott Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság nyílt ülésén. Jelen

Részletesebben

B e s z á m o l ó ja

B e s z á m o l ó ja M Ü B S E Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesülete a Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesülete Elnökségének 2014. évi B e s z á m o l ó ja és üzleti terv jelentése Tisztelt Küldöttgyűlés! A

Részletesebben

A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA

A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Magyar Kábeltelevíziós És Hírközlési Szövetség 2. A Szövetség rövidített neve: MKHSZ

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme.

J e g y z ő k ö n y v. A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme. 67 J e g y z ő k ö n y v A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme. Készült: Nyírmada Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én délután

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.január 23-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Erdősi Attila

Részletesebben

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É Jegyzőkönyv 8/2013. Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. Jelen vannak: Nagy Imre Gusztáv polgármester Ferenczi Róbert képviselő

Részletesebben

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Füzesabony Város Önkormányzat rendkívüli, nyilvános képviselőtestületi üléséről. Ideje: 2015. augusztus 13-án 15:00 órakor. NAPIRENDI

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 210. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 8-án 11 órától megtartott soron kívüli ülésén Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza Tanácskozó terme

Részletesebben

IV-3091-6/2011. J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján tartott üléséről.

IV-3091-6/2011. J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján tartott üléséről. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc IV-3091-6/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-én

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. november 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. november 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. november 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl. Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság 2011. április 19-i nyílt üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 8/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 13-án

Részletesebben