JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében"

Átírás

1 JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK szeptember 05-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében Jelen vannak: Nagy Piroska Baumgartner Lajos Czaun János Dr. Strenner Zoltán Kórosi Tibor a Bizottság elnöke a Bizottság tagja a Bizottság tagja a Bizottság tagja a Bizottság tagja A Bizottsági ülésen részt vettek: Némedi Lajos alpolgármester Brányi Mária alpolgármester Scher Ágota irodavezetı Horváthné Csere Anikó csoportvezetı Völgyi Ferenc energetikus Jung Erzsébet Középfokú Nevelési Központ intézményvezetı T. Kiss Csaba minıségügyi vezetı Dr. Dénes Zsuzsanna jegyzıi fıtanácsadó Angyal Éva irodavezetı Steixner Kinga vagyongazdálkodási referens Fucsku Anita városstratégiai referens Borbás Tamás VKSZ Zrt részérıl Kıhegyi Imre ügyintézı Horváth Zoltán VKSZ Zrt részérıl Szödényi Kinga irodavezetı Forgóné Kelemen Judit képviselı Dr. Kónya Norbert jogász Göttlinger László VKSZ Zrt vezérigazgatója Schmidt István irodavezetı Kovács Zoltán irodavezetı Nagy Piroska, a Bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a Bizottság 7 tagjából 5 tag jelen van, így a Bizottság határozatképes. Kolcsár Zoltán és Mihályi Balázs bizottsági tag elızetesen jelezte távolmaradását. Javaslatot tett a Bizottság tagjai részére a napirenddel kapcsolatban, mely szerint a lejárt határidejő határozatokról szóló jelentés, a költségvetési beszámoló és költségvetés módosítási elıterjesztést követıen, Brányi Mária alpolgármester

2 asszony és Némedi Lajos alpolgármester úr kérésére az ı elıterjesztéseik kerülnének megtárgyalásra, azt követıen pedig a fennmaradó elıterjesztések. Kérte a Bizottság tagjainak állásfoglalását a napirendi javaslattal kapcsolatban. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 igen szavazattal, 166/2012. (IX. 05.) sz. határozata a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság szeptember 5-én tartandó ülésének napirendjérıl Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága a szeptember 5-i ülés napirendjét a következık szerint fogadja el: 1. Beszámoló Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának I. félévi gazdálkodásáról Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester 2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetésének módosítása; döntés elızetes kötelezettségvállalásról és ingatlan fedezet jóváhagyásáról Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester 3. A pénzügyi, mőszaki szolgáltató intézmények szervezeti és mőködési szabályzatának, valamint a Középfokú Nevelési Központ Gazdasági Igazgatósága és az önállóan mőködı intézmények együttmőködési megállapodásainak jóváhagyása Elıterjesztı: Scher Ágota, a Pénzügyi Iroda vezetıje 4. A Veszprém, belterület 5744/4 helyrajzi szám természetben a Kádár utca 4. szám alatt kialakuló ingatlan értékesítése Elıterjesztı: Brányi Mária alpolgármester 5. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok közmő beruházásokkal való igénybevételének szabályozása Elıterjesztı: Brányi Mária alpolgármester 2

3 6. Veszprém, belterület 2364/12 és 2368/7 hrsz-ú útterületek megszőnı részeinek értékesítése Elıterjesztı: Brányi Mária alpolgármester 7. Döntés a TIOP A-12/1 jelő, Agóra multifunkcionális közösségi központok és területi közmővelıdési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása címő pályázat elıkészítésérıl Elıterjesztı: Brányi Mária alpolgármester 8. Döntés a KDOP 3.1.1/D2-12 Megyei Jogú városainak városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslataihoz címő pályázat elıkészítésérıl, és a projektötletrıl Elıterjesztı: Brányi Mária alpolgármester 9. A Veszprém, 3331/2 és 3331/3 hrsz-ú állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba történı ingyenes átvételérıl hozott 20/2012. (I. 27.) közgyőlési határozat kiegészítése Elıterjesztı: Brányi Mária alpolgármester 10. Veszprém Megyei Jogú Város marketingstratégiájának jóváhagyása Elıterjesztı: Brányi Mária alpolgármester 11. A Pro Veszprém Városfejlesztési és Befektetés-ösztönzı Kft-vel kötött városrehabilitációs szerzıdés módosítása Elıterjesztı:Brányi Mária alpolgármester 12. Az összevont intézményirányítási modell bevezetésének elıkészítése Elıterjesztı: Némedi Lajos alpolgármester 13. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Oktatási és Egészségügyi Pénzügyi Mőszaki Szolgáltató Szervezete Alapító Okiratának módosítása Elıterjesztı: Némedi Lajos alpolgármester 14. Együttmőködési megállapodás megkötése a Veszprém Megyei Rendırfıkapitánysággal Elıterjesztı: Némedi Lajos alpolgármester 15.A VKSZ Veszprémi Közüzemi és Szolgáltató Zrt tulajdonában álló hıközpont rekonstrukciójához tulajdonosi hozzájárulás megadása Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester 3

4 16. Állásfoglalás a VKSZ Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság átalakulás utáni, június 30-ai végleges vagyonmérlegének jóváhagyásáról Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester 17. Döntés a Csarnok Veszprémi Csarnoküzemeltetı, Rendezvényszervezı és Kommunikációs Korlátolt Felelısségő Társaság átalakulás utáni, június 30-ai végleges vagyonmérlegének jóváhagyásáról Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester 18.Elızetes kötelezettségvállalás az önkormányzati intézmények villamos energia beszerzése tárgyában Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester 19.Döntés a Veszprémi Regionális Innovációs Centrum Nonprofit Kft önkormányzati tulajdonú üzletrészének értékesítésérıl Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester 20.Döntés Nyitra (Szlovákia) és Tarnów (Lengyelország) városokkal együttmőködési megállapodás megkötésérıl Elıterjesztı:Porga Gyula polgármester 21.Az önkormányzat által alapított kitüntetésekrıl szóló 1/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester 22.Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 6/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése Elıterjesztı: Dr. Mohos Gábor jegyzı 23.A pénzbeli és természetben nyújtott gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 24/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosítása Elıterjesztı: Dr. Strenner Zoltán elnök 24.A Választókerületi Keret felhasználása Elıterjesztı: Kovács Zoltán irodavezetı 25.Egyebek 4

5 Az elıterjesztések az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak rendelkezésére állt: bizottságok/bizottsagi-eloterjesztesek Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról Nagy Piroska kérte a Bizottság tagjait, amennyiben az elıterjesztéssel kapcsolatban nincs kérdésük, véleményük szavazzanak a határozati javaslattal kapcsolatban. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 igen szavazattal, 167/2012. (IX. 05.) számú határozata a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága a 75/2012. (IV. 04.) számú, a 115/2012. (V. 23.) számú, a 121/2012. (V. 23.) számú, a 122/2012. (V. 23.) számú, valamint a 157/2012. (VI. 20.) számú határozatainak végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 1. Beszámoló Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának I. félévi gazdálkodásáról Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester Scher Ágota: Az I. félév gazdálkodásának a számszerősített adatait a mellékletekben jól követhetıen mindenki áttanulmányozhatta. Látható, hogy a bevételek a függı tételek, valamint a finanszírozási bevételek nélkül több, mint 44 %-ra teljesültek, míg a kiadások szintén a függı tételek nélkül 40 %-ra. Ezt a 40 %-os teljesítést némileg torzítja, hogy már az I. félév végén is volt szállítói tartozása az Önkormányzatnak. Ha ezzel a szállítói tartozással korrigálva a teljesítés 42 %-os lenne. Ez a szállítói tartozás is azt mutatja, hogy már az I. félév végén is jelentkeztek likviditási problémák. Ez abból adódott egyrészt, hogy voltak olyan állami támogatások, melyeket megítéltek ugyan az Önkormányzatnak, de az I. félévben nem realizálódtak, az Önkormányzat viszont számolt ezekkel a bevételekkel. Ezek a bevételek csak a II. félév folyamán fognak teljesülni, akkor sem minden esetben azzal az összeggel, mint ahogy azt korábban jelezték. A 5

6 másik oka pedig, hogy a évre tervezett mőködési hitel, melynek elsıdleges célja az volt, hogy év végére a likvid hitelállományt nullára kifuttassa az Önkormányzat, valamint ezen felül egy 600 milliós értékben a költségvetési egyensúly megteremtésében játsszon szerepet. Ezt a 600 millió forintot elızetes elképzelések szerint az I. félév végén, II. félév elején kívánta az Önkormányzat lehívni, de miután ennek a hitelnek a közbeszerzési eljárása eredménytelen volt, ezért erre a lehívásra nem kerülhetett sor. Ez okozta döntı többségében az I. félévben a likviditási problémát. Úgy ítélik meg, biztosan várható majd év végéig a különbözı bevételeknél és kiadásoknál a tervezetthez képest eltérés, azonban azok nagyságrendjét jelen pillanatban még nem lehet meghatározni, ahhoz meg kell várni a szeptemberi adóbefizetések teljesülését. Az októberi bizottsági ülésen, illetve a Közgyőlésen már részletesebb tájékoztatást tud adni a várható bevételek és kiadások alakulásáról. Elızetes számításaik alapján ezeket, amennyiben a hitelnek az ismételt közbeszerzési eljárása eredményes lesz, kezelni tudják. Alapvetıen nem költségvetési problémáról, hanem likviditási problémáról volt szó az I. félévben, illetve a II. félév elején. El kell, hogy mondja, minden esetben tudtak a közalkalmazottaknak és köztisztviselıknek az ıket megilletı fizetéseket produkálni, minden esetben ki tudták az adóterheket, valamint a tıketörlesztéseket és kamatokat fizetni. A szállítókkal is folyamatosan egyeztettek és a korábbi nagyon jó fizetı magatartás eredményeként majdnem mindegyik szállítóval meg tudtak egyezni részletfizetésben. Ezek nyilvánvalóan szeptember 15-ig tartottak, addigra pedig a II. félévi adóbefizetések realizálódnak. A mostani számításaik szerint szeptember közepétıl helyreáll a rend, ami a korábbi években is jellemzı volt az Önkormányzatra. Röviden ennyit kívánt az elıterjesztéssel kapcsolatban elmondani. Az idıközben megérkezett könyvvizsgálói jelentés is megküldésre került a bizottsági tagok részére. Baumgartner Lajos: Egyetértve Irodavezetı Asszonnyal tulajdonképpen azt is lehet látni és tapasztalni, hogy az elkövetkezendı idıszakban a banki magatartás milyen hatást gyakorolhat akár az Önkormányzatra, vagy az egyéb gazdasági szereplıkre. Kérdése: várhatóan a szeptemberi adóbefizetés nagyságrendje mekkora? Mi a becsült nagyság? Lehet-e tudni a kérelmek, méltányosság milyen összeget képvisel? Scher Ágota: Úgy 2,5 2,6 milliárd forint bevételt vár az Önkormányzat szeptember folyamán. Természetesen ez nem mind szeptember 15-ig realizálódik, jelenleg is vannak már adóbevételek. Azt is el kell mondani, hogy az éves tervet elemezve lehetett látni, hogy a március 15-i adóbefizetés összességében 44 % körüli adatot mutatott, ami a korábbi évek átlagának megfelelı. Ebbıl lehet arra prognosztizálni, hogy a tervezett bevételek realizálódnak. Belsı összetételében elképzelhetı, hogy lesz változás, összességében talán a tervezett szintet sikerül hozni, de ezt már csak a szeptemberi befizetések elemzését követıen lehet pontosan megállapítani. Azt is el kell mondani, hogy június 30-at követıen is, július-augusztus hónapban történtek adóbefizetések, pontosan a korábbi méltányossági kérelmek, vagy egyebek, illetve az adóbehajtás révén. Majdnem mindegyik hónapban olyan millió közötti bevétel érkezett. Némileg már jobb a helyzet annál is, mint amit az I. félévi teljesítési adatok mutatnak. Az Adóhivatal vezetıjével több alkalommal egyeztettek ez ügyben, most azt az álláspontot képviseli, amit közösen alakítottak ki. 6

7 Baumgartner Lajos: Vannak-e elızetes számítások a december hónapban várható adófeltöltésrıl? Érezhetı-e a vállalkozások csökkenése, növekedése, illetve tapasztalható-e stagnálás? Scher Ágota: Külön a decemberi adófeltöltés nagyságrendjét nem tudja kiemelni, egyben nézték az egész évet, melynek része az adófeltöltés is. Azt nézték elsısorban, hogy mi az, ami szeptember 15-én várható és egy korábbi évek átlagával számoltak. Ha decemberben az teljesül, akkor a tervezett bevételek realizálódnak. Van a vállalkozói körben változás, nem is annyira megszőnı, hanem cégegyesítések, kivásárlások vannak, amik a telephelyek számának növekedését és ezzel a bevétel arányos megoszlását befolyásolhatja. Ebben van egy millió forint közötti mozgás, más területeken viszont vannak többletárbevételek, amik szintén ezeket tudják ellensúlyozni. De ennél részletesebben az Adóhivatal vezetıje tud beszámolni. Nagy Piroska: Már a korábbi bizottsági ülésen is elhangzott, hogy a szeptemberi adófizetést követıen, az októberi bizottsági ülésen tájékoztatást kívánnak kérni az Adóhivatal vezetıjétıl az adóbevételek alakulásáról. Az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, vélemény nem merült fel, így Nagy Piroska kérte a Bizottság tagjait, hogy foglaljanak állást az elıterjesztéssel kapcsolatban. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 igen szavazattal, 168/2012. (IX. 05.) sz. határozata a Beszámoló Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának I. félévi gazdálkodásáról tárgyú elıterjesztésrıl Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a Beszámoló Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának I. félévi gazdálkodásáról tárgyú elıterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását. 2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetésének módosítása; döntés elızetes kötelezettségvállalásról és ingatlan fedezet jóváhagyásáról Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester Scher Ágota: Kiegészítése nem a költségvetés módosítással függene össze, mivel azt az elıterjesztésben és mellékleteiben részletesen elemezték, hanem a két határozati javaslattal, ami a rendelet-tervezethez kapcsolódik. Az egyik a 7

8 Gábor Á. u. 2. szám alatti ingatlan felújítására vonatkozik. Ebben az ingatlanban az Önkormányzat résztulajdonos és miután a Társasház többsége úgy döntött, hogy fel kívánja újítani ezt a Társasházat, nyilván a tulajdoni hányad arányában az Önkormányzatnak is hozzá kell járulnia ehhez. Ebben az évben erre a költségvetésben nincs elıirányzat, évben egy összegben szerepel a határozati javaslatban. Ha erre nem mind 2013-ban lesz szükség, mert esetleg a társasház hitelfelvétellel próbálja az önerıt biztosítani, - hiszen elképzelhetı, hogy a Társasház többi tulajdonosa sem tudja biztosítani ezt a pénzt, - akkor az Önkormányzat ennek arányosan fizeti meg a terheket azokban a költségvetési években, amikor jelentkezik. De ez késıbb derül ki, egyenlıre a kötelezettségvállalásról kell a Közgyőlésnek dönteni. A második határozat a félévi beszámoló kapcsán említett közbeszerzési eljárás eredménytelensége miatt szükséges. Folyamatosan próbálták a pénzpiacot feltérképezni az elmúlt hónapokban. Azt is el kell mondani, hogy nem a veszprémi Önkormányzattal volt problémája a pénzintézeteknek, hanem meglehetısen bizonytalannak ítélik meg az önkormányzati szektort, hiszen olyan jelentıs átalakulások elıtt van az önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint pénzügyi szabályozás, hogy ebben a bizonytalan stádiumban óvatossá váltak a pénzintézetek és mindegyik esetben azt nyilatkozták, hogy amikor már többet tudnak errıl az átalakítási folyamatról, akkor hajlandóak tárgyalni hitelfelvételekrıl. Ez az ı elızetes jelzésük alapján szeptember hótól már várható, hiszen addigra már lehet látni a költségvetési törvénytervezetet, illetve az egyéb kapcsolódó törvénytervezetet, milyen irányba haladnak majd az önkormányzati feladatok és hatáskörök. De azt is lehetett érzékelni ezeken a piaci felméréseken, hogy amíg a korábbi években sikerült úgy hitelszerzıdést kötni, hogy külön fedezet nélkül elég volt a saját forrás megjelölése, várhatóan egyenlıre csak várhatóan, mivel még nem indult el a közbeszerzési eljárás ingatlanfedezet is szükségessé válhat. Ezért kérik azt a Közgyőléstıl, hogy ezt a csomagot, ami nem jelenti azt, hogy mindegyik ingatlant fel kellene ajánlani, de ha ragaszkodik hozzá a pályázaton résztvevı hitelintézet vagy hitelintézetek, hogy jelöljenek meg ingatlanfedezetet, akkor ne kelljen ismételten a Közgyőlés elé vinni, - ez egy elızetes szándéknyilatkozat lenne a Közgyőlés részérıl. Kéri, hogy ennek megfelelıen támogassák az elıterjesztést. A Bizottság részérıl kérdés, vélemény nem merült fel, így szavazásra került sor. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 igen szavazattal, 169/2012. (IX. 05.) sz. határozata a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetésének módosítása; döntés elızetes kötelezettségvállalásról és ingatlan fedezet jóváhagyásáról tárgyú elıterjesztésrıl Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága megtárgyalta Veszprém Megyei Jogú Város 8

9 Önkormányzatának évi költségvetésének módosítása; döntés elızetes kötelezettségvállalásról és ingatlan fedezet jóváhagyásáról tárgyú elıterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztéshez tartozó rendelettervezet elfogadását. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 igen szavazattal, 170/2012. (IX. 05.) sz. határozata a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetésének módosítása; döntés elızetes kötelezettségvállalásról és ingatlan fedezet jóváhagyásáról tárgyú elıterjesztésrıl Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága megtárgyalta Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetésének módosítása; döntés elızetes kötelezettségvállalásról és ingatlan fedezet jóváhagyásáról tárgyú elıterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek a Gábor Á. u. 2. szám alatti Társasház felújításához való hozzájárulás mértékérıl és elızetes kötelezettségvállalásról szóló határozati javaslat elfogadását. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 igen szavazattal, 171/2012. (IX. 05.) sz. határozata a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetésének módosítása; döntés elızetes kötelezettségvállalásról és ingatlan fedezet jóváhagyásáról tárgyú elıterjesztésrıl Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága megtárgyalta Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetésének módosítása; döntés elızetes kötelezettségvállalásról és ingatlan fedezet jóváhagyásáról tárgyú elıterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az Önkormányzat forgóeszköz hitel felvételéhez történı ingatlan fedezet jóváhagyásáról szóló határozati javaslat elfogadását. 9

10 3.A pénzügyi, mőszaki szolgáltató intézmények szervezeti és mőködési szabályzatának, valamint a Középfokú Nevelési Központ Gazdasági Igazgatósága és az önállóan mőködı intézmények együttmőködési megállapodásainak jóváhagyása Elıterjesztı: Scher Ágota irodavezetı Scher Ágota: Csak annyit kívánt megjegyezni, hogy a két intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása a Közgyőlés korábbi döntésének megfelelıen módosított alapító okiratok módosításával összefüggésben került elıtérbe, valamint egyéb jogszabályi változások átvezetésével függ össze. Nagy Piroska: Szeretné megköszönni a két intézményvezetı munkáját az SZMSZ-ek elkészítésében. Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem vetıdött fel, így a Bizottság Elnöke szavazásra kérte a Bizottság tagjait. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 igen szavazattal, 172/2012. (IX. 05.) sz. határozata az Oktatási és Egészségügyi Pénzügyi Mőszaki Szolgáltató Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzatának jóváhagyásáról Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 9. 5.) pontja alapján, átruházott hatáskörben eljárva megtárgyalta a pénzügyi, mőszaki szolgáltató intézmények szervezeti és mőködési szabályzatának tervezetét. A Bizottság úgy dönt, hogy az Oktatási és Egészségügyi Pénzügyi Mőszaki Szolgáltató Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzatát átruházott hatáskörben eljárva a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájának vezetıjét, hogy az Oktatási és Egészségügyi Pénzügyi Mőszaki Szolgáltató Szervezet vezetıjét a Szervezeti és Mőködési Szabályzat jóváhagyásáról tájékoztassa. Határidı: szeptember 30. Felelıs: Scher Ágota irodavezetı 10

11 A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 igen szavazattal, 173/2012. (IX. 05.) sz. határozata a Középfokú Nevelési Központ Gazdasági Igazgatósága Szervezeti és Mőködési Szabályzatának jóváhagyásáról Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 9. 5.) pontja alapján, átruházott hatáskörben eljárva megtárgyalta a pénzügyi, mőszaki szolgáltató intézmények szervezeti és mőködési szabályzatának tervezetét. A Bizottság úgy dönt, hogy a Középfokú Nevelési Központ (KNK) Gazdasági Igazgatóságának Szervezeti és Mőködési Szabályzatát átruházott hatáskörben eljárva a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájának vezetıjét, hogy a KNK Gazdasági Igazgatóságának vezetıjét a Szervezeti és Mőködési Szabályzat jóváhagyásáról tájékoztassa. Határidı: szeptember 30. Felelıs: Scher Ágota irodavezetı A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 igen szavazattal, 174/2012. (IX. 05.) sz. határozata a Középfokú Nevelési Központ Gazdasági Igazgatósága és az önállóan mőködı intézmények együttmőködési megállapodásainak jóváhagyásáról Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 9. 2.) pontja alapján, átruházott hatáskörben eljárva megtárgyalta a KNK Gazdasági Igazgatósága és intézményei, a Veszprémi Zenemővészeti Szakközépiskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, a Jendrassik-Venesz Középiskola és Szakiskola, valamint a Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola közötti együttmőködési megállapodás tervezetét. A Bizottság úgy dönt, hogy a Középfokú Nevelési Központ (KNK) Gazdasági Igazgatósága és intézményei, a Veszprémi Zenemővészeti Szakközépiskola és 11

12 Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, a Jendrassik-Venesz Középiskola és Szakiskola, valamint a Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola között létrejövı együttmőködési megállapodást átruházott hatáskörben eljárva a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájának vezetıjét, hogy a KNK Gazdasági Igazgatóságának vezetıjét az együttmőködési megállapodások jóváhagyásáról tájékoztassa. Határidı: szeptember 30. Felelıs: Scher Ágota irodavezetı 4. A Veszprém, belterület 5744/4 helyrajzi szám természetben a Kádár utca 4. szám alatt kialakuló ingatlan értékesítése Elıterjesztı: Brányi Mária alpolgármester A Bizottság tagjai részérıl kérdés, vélemény nem merült fel, így Nagy Piroska szavazásra kérte a Bizottság tagjait. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 igen szavazattal, 175/2012. (IX. 05.) sz. határozata A Veszprém, belterület 5744/4 helyrajzi szám természetben a Kádár u. 4. szám alatt kialakuló ingatlan értékesítése tárgyú elıterjesztésrıl Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága megtárgyalta A Veszprém, belterület 5744/4 helyrajzi szám természetben a Kádár u. 4. szám alatt kialakuló ingatlan értékesítése tárgyú elıterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását 5. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok közmő beruházásokkal való igénybevételének szabályozása Elıterjesztı: Brányi Mária alpolgármester 12

13 Brányi Mária: Ez az elıterjesztés egy új gyakorlat kezdete lehet, mely egy általános érvényő övezeti szabályozást jelentene minden közszolgáltató, közmőszolgáltató felé az önkormányzati tulajdonú ingatlanok igénybevételéhez kapcsolódóan. Úgy gondolja, hogy ez a lehetıség mindenképpen azt biztosítaná, hogy egységes elvek mentén, egységes rendszerben történı területhasználatot biztosítson az Önkormányzat A Bizottság részérıl kérdés, vélemény nem merült fel, így a Bizottság Elnöke szavazásra kérte a Bizottság tagjait. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 igen szavazattal, 176/2012. (IX. 05.) sz. határozata a Önkormányzati tulajdonú ingatlanok közmő beruházásokkal való igénybevételének szabályozása tárgyú elıterjesztésrıl Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a Önkormányzati tulajdonú ingatlanok közmő beruházásokkal való igénybevételének szabályozása tárgyú elıterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását. 6. Veszprém, belterület 2364/12 és 2368/7 hrsz-ú útterületek megszőnı részeinek értékesítése Elıterjesztı: Brányi Mária alpolgármester Brányi Mária: Pontosítani szeretné, hogy az elıterjesztésben szereplı ingatlanok a Jutasi Munkácsy u. körforgalom Ny-i oldalán helyezkednek el. Ez az elıterjesztés egy korábbi közgyőlési döntésnek megfelelıen viszi végig azt a folyamatot, ami az értékesítéshez szükséges. A Bizottság tagjai részérıl kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el, így Nagy Piroska kérte jelenlévıket, hogy szavazzanak a határozati javaslattal kapcsolatban. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 igen szavazattal, 13

14 177/2012. (IX. 05.) sz. határozata a Veszprém, belterület 2364/12 és 2368/7 hrsz-ú útterületek megszőnı részeinek értékesítése tárgyú elıterjesztésrıl Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a Veszprém, belterület 2364/12 és 2368/7 hrsz-ú útterületek megszőnı részeinek értékesítése tárgyú elıterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását. 7. Döntés a TIOP A-12/1 jelő, Agóra multifunkcionális közösségi központok és területi közmővelıdési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása címő pályázat elıkészítésérıl Elıterjesztı: Brányi Mária alpolgármester Brányi Mária: A 4. oldalon a projekt leírásban véletlenül hibásan szerepel a cím, helyesen Táborállás park 1. szám a Helyırségi Otthon címe, melyet jelenleg a VMK használ. Kiegészítésként annyit mondana az elsı bekezdéshez, hogy a pályázat benyújtásához szükség van egy tulajdonosi nyilatkozatra, melyet az MNV Zrt- tıl kell megkérni, mivel a Magyar Állam tulajdonában van az épület, jelenleg bérlıként van bent az Önkormányzat. Ezzel a kitétellel a Közgyőlés elé kerülı elıterjesztés szövegét is pontosítani fogják. Szeretné még a projekt mőszaki ismertetését kiemelni. Tulajdonképpen ennek az épületnek a megújítása csak a pályázati keretfeltétel-rendszer mentén oldható meg. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi étterem-konyhaként mőködı egységet, - amit a Séf iskola használ - nem lehet sem a mőszaki tartalom, sem pedig adott területi korlátozás miatt a pályázatba átalakítani. Ennek az épületrésznek a megújítását egy másik pályázati konstrukcióban, a KDOP 3.1.1/D2-12 Megyei Jogú városainak városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslataihoz pályázat keretében szeretnék megvalósítani. A másik pályázatban erre utaltak, de ebben az elıterjesztésben elmaradt az erre vonatkozó utalás. Az 5. oldalon az elıbb említett bekezdés utolsó soraként a kötelezı fenntartási idıszakot is szeretnék megjeleníteni, ami pedig az üzembe helyezést követı 10 évre vonatkozik. Tehát elıreláthatólag 2015-ben tudja az Önkormányzat az épületet üzembehelyezni, így lenne a fenntartási idıszak vége. Nagy Piroska: Az elıterjesztésben az elıkészítés költségeinek pénzügyi kötelezettségvállalásáról is szó van. Ez egy 100 %-ban támogatott pályázat. A határozati javaslatban a pénzügyi kötelezettségvállalás nem szerepel. Kérdése: az Önkormányzatnak nem kell kötelezettséget vállalnia? 14

15 Brányi Mária: Nem kell önrészt vállalni. Abban a konstrukcióban állapodtak meg, hogy amennyi feladatot az Önkormányzat el tud látni az elıkészítésben azt elvégzi, egyébként a pályázat benyújtásához szükséges valamennyi dokumentumot az Aditus Szolgáltató Zrt fogja biztosítani, mert így a pályázati kiírás beleértendı az elıkészítés költségeibe. Arra törekedtek, mivel az Önkormányzatnak szőkösek az anyagi lehetıségei, hogy plusz kötelezettségvállalás nélküli konstrukciót terjesszenek a Bizottságok és a Közgyőlés elé. Nem látták annak a létjogosultságát, hogy úgy képes az Önkormányzat ennek a pályázatnak a beadásáról dönteni, hogy pénzügyi kötelezettséget is kell vállalni. Olyan konstrukciót dolgoztak ki, ami így is lehetıséget ad a pályázatra és az Aditus Zrt nem kíván sikerdíjat elszámolni, nyertes pályázat esetén sem. Ez a velük kötött keret-megállapodástól eltérı, abban kétféle sikerdíjra van jogosítványuk, de ettıl eltekintenek, a pályázati adatlap kitöltésénél ezt veszik figyelembe. Az elıterjesztéssel kapcsolatban a Bizottság részérıl több kérdés, vélemény nem merült fel, így szavazásra került sor. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 igen szavazattal, 178/2012. (IX. 05.) sz. határozata a Döntés a TIOP A-12/1 jelő, Agóra multifunkcionális közösségi központok és területi közmővelıdési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása címő pályázat elıkészítésérıl tárgyú elıterjesztésrıl Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a Döntés a TIOP A-12/1 jelő, Agóra multifunkcionális közösségi központok és területi közmővelıdési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása címő pályázat elıkészítésérıl tárgyú elıterjesztést. A Bizottság az ülésen elhangzott módosításokkal támogatja az elıterjesztést és javasolja a Közgyőlésnek a határozati javaslat elfogadását. 8. Döntés a KDOP 3.1.1/D2-12 Megyei Jogú városainak városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslataihoz címő pályázat elıkészítésérıl, a projektötletrıl Elıterjesztı: Brányi Mária alpolgármester 15

16 Brányi Mária: Néhány pontosítást kíván tenni az elıterjesztéshez. Ennek a pályázatnak a beadásával kapcsolatban kértek egy beadási haladékot. Most jött meg a válasz, ami azt igazolta vissza, hogy nem egyformán támogat a közremőködı szervezet, ezért a javítás egy része a határidıkre vonatkozik. Itt szeretné a 3. oldalon a támogatói nyilatkozat megkérésének határidejét módosítani, amely október 1-re változna. A támogatói nyilatkozat megérkezésének határideje október 8. A 4. oldalon a közösségi funkcióra vonatkozó tevékenységnél is pontosítana. Ez az idıközben a Fejlesztési Ügynökséggel történt egyeztetésre hivatkozással szociális étkeztetési funkció kialakítása mondatrész helyett úgy gondolják, hogy a közjóléti étkezési funkció szóhasználat a pályázat elbírálásának és az ottani feltételrendszernek való megfelelés szempontjából praktikusabb lehet. Szeretne a városképi szemponthoz szükséges bekezdés elé még egy mondatot beszúrni: Az egyéb pályázati forrásból TIOP A-12/1 tárgyi épületrész kivételével a területi multifunkcionális tanácsadó központ létrehozásával az épület teljes felújítása tervezett. Úgy gondolják, hogy a pályázatra való visszautalással így egyértelmősítve lenne. A 7. oldalon szeretne egy további javítást, ez pedig a közterületek fejlesztésének a lezárásaképpen a projektelem keretösszege becsülve bruttó Ft. Ez nem ebben a nagyságrendben szerepel. A 8. oldalon a konzorciumi kör ismertetésénél is lenne javítás. Itt sikerült egyeztetéseket lefolytatni, így a VMK vállalta, hogy konzorciumi partnerként közremőködik a pályázatban, illetve a Mővészetek Háza is vállalta ezt a feladatot. Ez azért is fontos, mert van egy olyan szoftelem csomag, amelynek közel 96 mft a nagyságrendje. Ezeknek a feladatoknak, - amely ebbe a szoftelem körbe kerül - az ellátását a két intézménnyel, mint konzorciumi partnerrel együttmőködve tudják megvalósítani. A VMK mft-os nagyságrendő programalapot hozna létre és azt közösen használnák fel, a fennmaradó keretre még egy kb mft-os programvégrehajtást lehetne a Denimilis keretkörhöz kapcsolódóan végrehajtani. A fennmaradó 31 mft-os, - pontosan nem meghatározható összeget - a Mővészetek Házával való együttmőködés keretében használnák fel. Továbbá még a Máltai Szeretetszolgálat, Városi Rendırkapitányság is csatlakozik a konzorciumhoz. A 9. oldalon a projekt költségei és idıbeli ütemezésénél is van egy kis javítás. A /2/ bekezdésnél a pozitív támogatói döntést követıen támogatási szerzıdéskötésre májusa prognosztizálható. Itt nem megfelelı a szóhasználat. A táblázat fölé projekt becsült elszámolásai, költségei felirat kötelezı. A fenntartási idıszak várható vége II. negyedév mondatot szeretné betőzni. Megvalósítási költségeknél a táblázatban a II. jelölt rovatnál Ft az össz nagyság. A határozati javaslatban is szeretne törölni. Nevezetesen és az elıkészítési költségek pénzügyi kötelezettségvállalásáról ez rosszul szerepel. A pályázatnak, az elıterjesztésnek a címe is változik, mivel törölni szeretné a projektötletrıl utáni részt. Itt jegyezné meg, hogy az elızı napirendnél sincs pénzügyi kötelezettségvállalás. Ezekkel a módosításokkal egészítené ki az elıterjesztést. Még egy gondolat úgy ítéli meg, hogy az elızı és ez a pályázat is nagyon nagy lehetıség a város számára, több mint 1,8 milliárd forintos pályázati forrást lehetne Veszprémbe hozni. Nem könnyő a feladatoknak a meghatározása, sem pedig az Önkormányzat által kiválasztott témák összehangolása. Arra törekszik az Önkormányzat, hogy mindkét pályázatnak a keretében azon problémák kerüljenek megoldásra, melyek a mindennapi életben terhet jelentenek az Önkormányzatnak. Fıleg ennél a pályázatnál kifejezetten problematikus feladatról van szó. Javasolja ezért, hogy az Önkormányzat 16

17 pályázzon, de vannak kétségei, hogy mindenegyes feladat terén tudnak olyan projektjavaslatot megfogalmazni, aminek a támogatása megoldható. Erre a 10. oldalon utaltak is. Itt fıleg azzal a feladatsorral van probléma, amelyeknek a keretében az Önkormányzat a lakóterületen lévı két óvodának a megújítását, mint a közszféra funkciót jelölte meg. Itt az egyeztetések során nagyon sok jelentıs értelmezési különbségeket találtunk a közremőködı szervezet és az Önkormányzat értelmezésben. A Fejlesztési Ügynökséggel való egyeztetések meghatározóak abban, hogy ezt a pályázati anyagot véglegesen ki lehet-e dolgozni, tud-e pályázni az Önkormányzat. Baumgartner Lajos: Az elıterjesztésben szerepelt a lakófunkció erısítés, ennek keretében társasház került megjelölésre. Lehet-e tudni, hogy ez mennyi lakóegységet érint? Brányi Mária: Erre azt tudja válaszolni, hogy az anyagban közzétették a beavatkozási terület nagyságait. Elsısorban azokkal a társasházakkal igyekeznek együttmőködni, akik az egész szociális rehabilitációs gondolati kör megjelenésekor 2007., táján pozitív visszajelzést adtak és egy pozitív együttmőködésrıl való megállapodásig eljutottak. Itt a pályázatban 100 %-os a támogatás a lakófunkcióhoz is. Viszont az érintett lakásoknak a 20 %-át kell, hogy érintse a beavatkozás. Ez csak úgy lehet 240 mft-os forrás felhasználásával biztosítani, ha csak közösségi feladatokat ellátó egységeket érintenek a fejlesztések. Viszont azoknál a megemlített lakóházaknál sem tud ez teljes körővé válni. Itt elsısorban a lift, lifthez kapcsolódó feladatok megoldására, lépcsıházak világítása, nyílászárók, bejárati ajtók és azokra az ügyekre gondol, amik csak a közösségi terek ellátására vonatkoznak. De azt már lehet látni, hogy ha az összes felsorolt épületben pl. csak a liftek felújítását végeznék el, ez a forrás elenyészı lenne. Ismét felvették a társasházakkal a kapcsolatot az elmúlt hetekben, amennyiben az Önkormányzat a pályázat beadásában dönt, akkor a mőszaki tartalom konkrét megfogalmazása ennek a szférának vonatkozásában történik, ezeket a társasházakat szólítják meg és konkrétan velük határozzák meg, hogy mi az, ami ebben a feladatkörben a legtöbb embert érinti és teljes körően megvalósítható. Pontosabb adatot nem tudnak mondani, mivel a lakók saját maguk ezt a forrást saját önrésszel kiegészíthetik. Pl.: az Önkormányzat valahol csak a liftnek az elektronikáját tudja finanszírozni, de a Társasház még egyéb más feladatot elvégez és így egy komplex megújítást tudnak véghezvinni. Ezt a késıbbiekben tudják pontosítani, ehhez már árajánlatok kellenek és pontos költségszámítások. De az biztos, hogy az érintett lakosság 20 %-át ezek a fejlesztések valamilyen módon érinteni fogják. Nagy Piroska: A városrészben már várják a pályázatot, a társasházak rendelkeznek a szükséges önrésszel. Konszenzusra van szükség. Támogatja a pályázat benyújtását. Az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, vélemény nem hangzott el, így a Bizottság tagjait a határozati javaslattal kapcsolatban szavazásra kérte a Bizottság Elnöke. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 igen szavazattal, 17

18 179/2012. (IX. 05.) sz. határozata a Döntés a KDOP 3.1.1/D2-12 Megyei Jogú városainak városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslataihoz tárgyú elıterjesztést Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a Döntés a KDOP 3.1.1/D2-12 Megyei Jogú városainak városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslataihoz tárgyú elıterjesztést. A Bizottság az ülésen elhangzott módosításokkal támogatja az elıterjesztést és javasolja a Közgyőlésnek az 1. sz. határozati javaslat elfogadását. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 igen szavazattal, 180/2012. (IX. 05.) sz. határozata a Döntés a KDOP 3.1.1/D2-12 Megyei Jogú városainak városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslataihoz tárgyú elıterjesztést Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a Döntés a KDOP 3.1.1/D2-12 Megyei Jogú városainak városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslataihoz tárgyú elıterjesztést. A Bizottság az ülésen elhangzott módosításokkal támogatja az elıterjesztést és javasolja a Közgyőlésnek a 2. sz. határozati javaslat elfogadását. 9. A Veszprém, 3331/2 és 3331/3 hrsz-ú állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba történı ingyenes átvételérıl hozott 20/2012. (I. 27.) Közgyőlési határozat kiegészítése Elıterjesztı: Brányi Mária alpolgármester 18

19 Brányi Mária: Kiegészítést az MNV Zrt kérésére kell tenni, ezt tartalmazza az elıterjesztés, illetve pontosítást szeretne csak az elıterjesztéshez főzni. A határozati javaslat 2. pontjában Zalka M. tér javításra kerül Táborállás park -ra. Baumgartner Lajos: Kéri, hogy az elıterjesztések tárgyában ne csak helyrajzi szám kerüljön megjelölésre, mindenesetben legyen ott, hogy mirıl, mely területrıl szól az elıterjesztés. A Bizottság tagjai részérıl kérdés, vélemény, hozzászólás nem hangzott el, így szavazásra került sor. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 igen szavazattal, 181/2012. (IX. 05.) sz. határozata A Veszprém, 3331/2 és 3331/3 hrsz-ú állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba történı ingyenes átvételérıl hozott 20/2012. (I. 27.) Közgyőlési határozat kiegészítése tárgyú elıterjesztésrıl Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága megtárgyalta A Veszprém, 3331/2 és 3331/3 hrsz-ú állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba történı ingyenes átvételérıl hozott 20/2012. (I. 27.) Közgyőlési határozat kiegészítése tárgyú elıterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását. 10.Veszprém Megyei Jogú Város marketingstratégiájának jóváhagyása Elıterjesztı: Brányi Mária alpolgármester Brányi Mária: Hoztak egy 30 másodperces kisfilmet, mely az Önkormányzat által javasolt logónak a bemutatása. (Vetítés követıen.) Ez a logó a Veszprém felirattal alatta a Királynék városa szlogen is megjelenik, a kis négyzetek egy-egy felirattal a koronának a különbözı elemeibıl kerülnek összeállításra. Ilyen jellegő arculati bemutatkozást javasolnak. Egy nagyon széles kutatásra alapuló stratégiai dokumentum került összeállításra Józsa Tamás kabinetfınök úr jóvoltából, aki ennek az anyagnak a készítésénél az oroszlánrészt vállalta. Úgy gondolja, hogy az anyagnak egy nagyon nagy erénye, hogy nemcsak egy megfelelı vizsgálatra alapul, hanem egy jól átlátható és 3 fı célterületre, horizontális területre, így a gazdaság, a turisztika, a kultúra területére vonatkozóan különbözı célokat és akciókat fogalmaz meg. Ezek az akciók 19

20 vertikális lábként jelennek meg az adott beavatkozások alatt. Szinte feladatokat fogalmaz meg az Önkormányzat számára, mely feladatok végrehajtása révén a városidentitás fokozódik és szinte egy védjegyként jelenik meg a most látható koronás címer, illetve a Veszprém és az alatt levı szlogen felirat. Úgy gondolja, ha ezt az akciót és ezt a programsorozatot meg tudja alkotni az Önkormányzat, akkor folyamatosan újabbnál újabb beavatkozások és javaslatok fognak megfogalmazódni, melyek újabb és újabb feladatokat fognak indukálni, pont ez jó az anyagban. Világos célkitőzéseket fogalmaz meg, és ezeknek a gondolatoknak a kiteljesedését biztosítva, különféle programok végrehajtását indukálja és tőzi ki az Önkormányzat elé. Fontos dolog ez a városok közötti versenyben a talpon maradáshoz, ahhoz, hogy el tudjuk mondani magunkról, hogy kik vagyunk, mik vagyunk. Egy egységes gondolatiság mellett egységes üzeneteket tudjunk tolmácsolni. Ezeknek az üzeneteknek a célba juttatásához nagyon fontos, hogy egy egységes gondolatiság és egy egységes képi megjelenítés kerüljön mindenkinek a látóterébe. Ez a képi megjelenítés, ez a vizuális üzenet tulajdonképpen Veszprém és a korona. A koronát láthatjuk, részben a felirat felett helyezkedik el, vagy az elsı betők fölött, ez egy kissé kompaktabb helyigényő, a másik egy kicsit nagyobb teret lefoglaló megfogalmazás. Úgy gondolják, hogy mindenképpen biztosítja, hogy ez a felsı négyzetekbıl összeálló játékos motívum ez akár a koronára, akár a veszprémi várra is utalhat. Úgy gondolják, hogy többféle színvariációra van lehetıség, ez a játékosság maradna. Az a szlogenkörnyezet, ami már megszokott, akár a Veszprém a tudás motorja oktatás, tudományos témakör esetében, akár a Pillanatvarázsa nagyrendezvényekhez, fesztiválokhoz kapcsolódik, ezek változatlanul megmaradnak és különbözı színő kombinációk, különbözı konfigurációkban jelennek meg. Még nagyon kedveli Veszprém a szolgáltató város szlogent, amikor a városnak azokat a feladatellátásait jeleníti meg, melyek a város életének részét képezik. Ez tulajdonképpen az önkormányzatisághoz, az önkormányzati szférához tartozik. Az anyag szöveges része maga a stratégiát és az intézkedéseket foglalja össze. Az Arculati Kézikönyv, mely különbözı villanásokat mutatott a kivetítın pillanatnyilag még csak elıkészítés alatt van. Az elıterjesztésben még a részletes stratégia elfogadásához kérnek felhatalmazást, oly módon, hogy magának az alapmotívumnak az elfogadását és támogatását kérik a Bizottságoktól, illetve a Közgyőléstıl, mert ennek elfogadása szükséges ahhoz, hogy az Arculati Kézikönyvet teljes terjedelmében végig lehessen gondolni és ki lehessen dolgozni. Az anyaghoz plusz kiegészítést kell tennie, mivel az MKB Veszprém KC-val még most is folytattak megbeszéléseket és náluk már a bevezetés felé az elsı lépéseket megtették. Gyártás alatt van a csapat idei elfogadott meze és nem mindegy, hogy ezen a mezen maga Veszprém, mint támogató, mint egyesületet befogadó település miként jelenik meg. Erre vonatkozóan egy plusz határozati javaslatot szeretne megosztani, melyben az érvényben levı együttmőködési megállapodás részleges módosítását kérnék. Az együttmőködési megállapodás 4. pontja úgy szól: Az MKB Veszprém KC vállalja, hogy hivatalos mérkızésein a város feladatot és a címert jeleníti meg a mezen. Itt a város felirat a Turisztikai Nonprofit Kft-nek a Veszprém felirata volt a tavalyi évben, elıtte csak címer szerepelt a mezeken. Most arra tesznek javaslatot, ezt a kézilabdacsapat vállalja, hogy a mezen a felirat és felette a korona, ez a logó Királynék városa felirattal jelenjen meg, a mezek színétıl függıen más-más színkombinációban. Errıl azért kell döntést hozni, mivel a gyártás elindult. Úgy gondolja, hogy ennyi bizalmat az anyag elkészítéséhez kér, eddig két Bizottság is 20

21 támogatta. Ehhez kapcsolódóan plusz határozati javaslat került megfogalmazásra a következık szerint, csak az érdemi részt említve: Veszprém MJV Önkormányzatának Közgyőlése az egységes városi arculat megjelenítése céljából jóváhagyja a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése 75/2011 (III. 31.) számú határozatában meghozott döntése alapján, jén Veszprém MJV Önkormányzata és MKB Veszprém KC között megkötött együttmőködési megállapodás III. fejezet 4. pontjának módosítását, és felhatalmazza a polgármestert a módosítással egységes szerkezetbe foglalt szerzıdés aláírására. A módosítás úgy szól: A Veszprém felirat és a címer helyett az MKB Veszprém KC vállalja, hogy a hivatalos mérkızésein Veszprém város új arculatának megfelelıen a Veszprém feliratot a szerzıdés 1. sz. mellékletét képezı látványterv szerint helyezi el a csapatmezeken és a Veszprém Aréna küzdıterét körülhatároló reklámtáblákon pedig a hivatalos magyar kézilabdakupa és magyar kézilabda-bajnokság mérkızéseinek alkalmával elhelyezi a 2. sz. melléklet szerinti látványterv tábláit. A táblákon a feliratok szerepelnek, illetve a mezeken a felirat valamilyen konfigurációban. Ez egy plusz döntés, ez azért fontos, mert a jelenlegi szerzıdésnek megfelelıen csak a tavalyi konfiguráció tudna megjelenni. Kéri a határozati javaslat támogatását. Baumgartner Lajos: Lehet, hogy konzervatívnak fog tőnni, de neki nem túl szimpatikus a most bemutatott logó. A látottakból nem jön vissza az ezeréves múlt, a királynék városa, a város történelme. A látottak nem tudták megfogni. A régi címerben látta valahol a város történelmét. Véleménye szerint túl modern, hogy azt az üzenetet képviselje, hogy valóban egy komoly történelmi város Veszprém. Nagy Piroska: Számára is túl statikusnak tőnik, látja ı a koronát, tudja, hogy mellé lehetne tenni a címert, de amikor elıször ez egyeztetésre került, akkor volt sokkal dinamikusabb terv is. Tudja, hogy az MKB Veszprém KC a város egyik legnagyobb reklámhordozója, és az idıbeliség is nagyon fontos, mivel ma van a csapat elsı mérkızése, lehet-e még változtatni a megállapodáson, vagy az már végleges? Brányi Mária: Pontosítást szeretne tenni: ez a logó nem a városi címert fogja helyettesíteni. A városi címer az van. A városnak van egy címere, van egy zászlója. Ez az mellett jelenne meg, új szlogenként, mely fıként a város imagenak és a külsı kommunikációnak lenne az eszköze. Mondana egy mai példát: sajtótájékoztató volt a 206-os teremben, a Pannon Egyetem egyik kutatója egy kutatásról számolt be és az ı általa kivetített anyagon mindenhol megjelentek az Egyetemnek a feliratai, címere, megjelent középen Veszprém város címere és megjelent a TDM szervezetnek az emblémája. Ha ezt az elıadást az egyetemi kutató nem Veszprém városában és nem olyan közegben tartja, akik tudják, hogy mi az a címer, ott a város nem tudja elmondani, hogy egyébként Veszprém város támogatásával jött létre. A város címere: pajzsos lovas, rajta a sisakrostély és kétoldalt két barokkos tollazat, ez csak a veszprémieknek üzen valamit, csak veszprémieknek mond valamit. Amikor az MKB mezén csak ez az egy címeres embléma volt, az Tatabányán sem mondott semmit, Balatonfüreden sem. Szó sincs arról, hogy a címer eltőnne, a címer az a címer. De vannak olyan helyzetek, ez pedig a marketing terület, ahol a címer nem tudja azt az üzenetet hozni, amilyen üzenetet kellene. Úgy gondolja, hogy olyan motívum nem lesz, amit 21

22 minden ember megszavazna. Ezt ı személy szerint el tudja fogadni, ezt tartották a bejövı javaslatokból a legjobbnak. Úgy gondolja, ha ezt valaki egyszer látja, egy óra múlva le tudja rajzolni, ez egy nagy elıny. A gyerekek ki tudják rakni építıkockából, magukévá tudják tenni, könnyen megjeleníthetı, jól variálható, aki akarja koronát lát benne, aki akarja várat. Az egyszerősége jó. Most van egy nagy korszakalkotó változás, a fıvárosban talán tavaly jelent meg az új arculat. Most van egy folyamatban lévı image-váltás, személy szerint neki a berlini tetszik a legjobban. Mindenki tudja, hogy a mackó Berlinnek az emblémája és jelképe hosszú idı óta és ott most pont a Brandenburgi kapura emlékeztetı, oszlopokon álló timpanon és alatta a Berlin felirat jelenik meg egy vörös fénnyel. A város címere az örökkévalóságnak szól, ez az embléma nem, ez a mostani trendnek megfelelı, a mostani elvárásokat jól megjelenítı. Megfelelıen egyéni, de megfelelıen variálható, könnyen megjegyezhetı. Kifejezetten a marketingterületre szólna és a városnak a marketingimage-nak a megerısítését szolgálná. Neki tetszik, ı el tudja fogadni, biztosan annyiszor látta már az elmúlt idıszakban, hogy már megszokta, már megszerette. A Városstratégiai Bizottság volt részese annak, hogy látták a pályázat II. fordulójára beérkezett pályamőveket. Személy szerint hozzá ez áll közelebb. Nem tartja fontosnak, hogy a saját ízlése tükrözıdjön vissza, úgy gondolja, hogy ez egy szakma, akik ezt az anyagot összeállították azok szakemberek. Jokesz Antal állította össze eddig, aki nagyon sokat dolgozik ilyen területen, embléma, logó tervezésére szakosodott kollégákkal egyeztetett. Ez a szakmai elvárásoknak megfelelı, szakmailag jó. Biztos lesz Baumgartner úron kívül is olyan ember, akinek nem tetszik majd. Számára pont a hagyományokat hozza vissza, benne van a piros-fehér-zöld, vagyis magyar városról van szó. Véleménye szerint ebben a történelmi múlt, az egymásra építkezésnek a jövıje is benne van. Tavasszal egy konferencián Eger és Gyır példáját lehetett megismerni. A Gyıriekét nagyon idegennek találta, az Egrieké olyan volt, hogy az rögtön megfogta. Talán ezért is, meg a konferencián elhangzottak miatt is velük vették fel a kapcsolatot. İk más módon járják ezt az utat. İk elıször csináltak egy logót, most csinálják a stratégiát. Úgy gondolja, hogy a város, amit a stratégiában leírt, megfogalmazott azzal ez szinkronban van, jól épül egymásra. Baumgartner Lajos: Egyetért Alpolgármester asszony által elmondottakkal. Azonban nem ért egyet a jelenleg használatos címerrıl elhangzottakkal, nem hiszi, hogy nem ismerik. A bemutatottat sem ismernék szöveg nélkül, nem tudnák mihez társítani. Sajnálja, hogy a mezekre és egyéb helyeken csak a címer szerepel és nincs ott, hogy Veszprém. Az elıterjesztéssel kapcsolatban Nagy Piroska, a Bizottság elnöke kérte a Bizottság tagjait, hogy foglaljanak állást. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 5 tagja 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás /Baumgartner Lajos/ mellett meghozta a következı határozatot. 22

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2012. július 31-én 8,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésérıl

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2012. július 31-én 8,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésérıl VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŐLÉSE Szám: KOZP/4-7/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2012. július 31-én 8,00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) I. emeleti Kossuth terme

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) I. emeleti Kossuth terme JEGYZİKÖNYV Közgyőlésének, 2013. június 3-án 8,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) I. emeleti Kossuth terme Jelen vannak a Tulajdonosi

Részletesebben

13.05 órakor megérkezett Zelenák Adrián, a jelenlévő bizottsági tagok száma: 6 fő.

13.05 órakor megérkezett Zelenák Adrián, a jelenlévő bizottsági tagok száma: 6 fő. JEGYZŐKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének, 2016. február 18-án 13,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.)

Részletesebben

J E GY Z İ K Ö NY V. Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emelet 206-os terme.

J E GY Z İ K Ö NY V. Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emelet 206-os terme. J E GY Z İ K Ö NY V Közgyőlésének Városstratégiai és Városmarketing Bizottsága 2013. január 24-én 8,00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános ülésérıl Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy tárgyalóterme. Veszprém, 501 hrsz-ú ingatlan vevője

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy tárgyalóterme. Veszprém, 501 hrsz-ú ingatlan vevője JEGYZŐKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottságának, 2016. március 24-én 13,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. január 23-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. A képviselő-testülete ülésének helye: Tanácskozóterem

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 26-án /szerda/ 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről iktató szám: 6238-15/2013 Jegyzőkönyv Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről Felvéve: Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó tér 2 I. Tanácskozó Ideje: 2013. 05. 15. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 20 816/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14/2012. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 26. napján 14:00 órai kezdettel a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság NYILVÁNOS

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Istvánfalvi Sándor polgármester Hajdu Péter

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Kis-házasságkötı terem Veszprém, Óváros tér 9/B.

JEGYZİKÖNYV. Kis-házasságkötı terem Veszprém, Óváros tér 9/B. JEGYZİKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága 2012. december 10-ei 13.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Városfejlesztési Bizottságának 2011. április 19-én megtartott ülésérıl.

Városfejlesztési Bizottságának 2011. április 19-én megtartott ülésérıl. Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságának 2011. április 19-én megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Varga Kálmán a Bizottság elnöke Bors Miklósné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 29-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén.

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 29-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. 7/2010. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 29-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. Jelen vannak: Jelen volt továbbá:

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről Helyszín: Polgármesteri Hivatal Tanácsterem Kezdete: 15.o5. h. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint valamint Pénzes Andrásné osztályvezető dr.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy termében

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy termében JEGYZŐKÖNYV PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 2016. január 20-án 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 51 2513-2/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. október 27-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. június 23-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Dr. Almássy Antalné,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről Jelen vannak: Tokár István, a bizottság elnöke Bordás Imre, Barcza Gábor,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. március 27-én 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető főépítész. jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető főépítész. jegyzőkönyvvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. június 24-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Füzesabony Város Önkormányzat rendkívüli, nyilvános képviselőtestületi üléséről. Ideje: 2015. augusztus 13-án 15:00 órakor. NAPIRENDI

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. november 13-án a Városháza emeleti kistermében 7 45 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl. A jegyzıkönyv mellékletei: - Meghívó a 2012. december 12-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 16/2014 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2014. november 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. január 24-án 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szécsény Városháza, Haynald Lajos termében tartott, 2015. augusztus 5-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 8 települési

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30. napján 8 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 23-án reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5995-4/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Benke József, Horeczki László képviselık

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Benke József, Horeczki László képviselık Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. október 6. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı rendkívüli nyilvános képviselıtestületi ülésérıl.

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve 12/2010. számú jegyzőkönyve Készült: 2010. június 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: dr. Antal Ida Boriszov Zoltán polgármester Badics Csaba Cseh József Dörömbözi András dr. Mayer András

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 24-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 24-i ülésére EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/36/2/2016. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 24-i ülésére Tárgy: Döntés az Eplény Községi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának 2008. november 04-i ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: a Kulturális Bizottság 2010. szeptember 21-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZİKÖNYV. Készült: a Kulturális Bizottság 2010. szeptember 21-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZİKÖNYV Készült: a Kulturális Bizottság 2010. szeptember 21-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: A Kulturális Bizottság részérıl: Hajdu Imre, a bizottság elnöke

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ügyiratszám: 40298-13/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzatának és Sopron Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2010. november 22-ei

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (79-80) T á rgysorozat 1.) Előterjesztés a Piac

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Horváth Ferencné képviselı

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Horváth Ferencné képviselı Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 28. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı nyilvános képviselı-testületi ülésérıl. Jelen

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült 2006. augusztus 21-én, 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzatának Európai Uniós, Regionális, Kommunikációs és Közbiztonsági Bizottságának

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzıkönyve. c.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzıkönyve. c. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat a 2010. május és

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Róka László mőv.ház igazgató. Zádori Krisztián

JEGYZİKÖNYV. Róka László mőv.ház igazgató. Zádori Krisztián JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. augusztus 2- án 14.00. órakor kezdıdı a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl.

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3/2011 J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2011. február 14.-én a NYÍLT ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint NAPIRENDEK:

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2011. március 29-én 17 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 17-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya - - Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 125/2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.:I/128-28/2013/1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 19-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza nagytanácskozó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. május 5-i ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. IKV Zrt. részéről: Farkas Edit Fülöp Sándorné Hoffner István Dr. Gudmon Tibor

Jegyzőkönyv. IKV Zrt. részéről: Farkas Edit Fülöp Sándorné Hoffner István Dr. Gudmon Tibor Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2015. április 1. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Farkas László a bizottság

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme.

J e g y z ő k ö n y v. A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme. 67 J e g y z ő k ö n y v A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme. Készült: Nyírmada Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én délután

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. OKTÓBER 3-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. OKTÓBER 3-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. OKTÓBER 3-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. október 3-án megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ifj. Kozák János. Orbán István

JEGYZŐKÖNYV. Ifj. Kozák János. Orbán István Szám: 02/166-4/2007. JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat testületének 2007. május 29-én 9 00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza Képviselői Irodájában megtartott nyilvános

Részletesebben

1150-50/2015. 1 sz. példány

1150-50/2015. 1 sz. példány Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 2 példányban 1150-50/2015. 1 sz. példány JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. NOVEMBER

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J E GY Z İ K Ö NY V. 36/2012. (II.16.) TB határozatot

J E GY Z İ K Ö NY V. 36/2012. (II.16.) TB határozatot J E GY Z İ K Ö NY V Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Tulajdonosi Bizottsága 2012. február 16-án 13,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: VMJV Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. október 17-i soron következő üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. október 17-i soron következő üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. október 17-i soron következő üléséről Jelen vannak: Tokár István, a bizottság elnöke Bordás Imre, Szórád Róbert Mihály,

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2014. november 26-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2014. november 26-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2014. november 26-án 14.00 órakor

Részletesebben

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 10-én megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 15/2012. (IV. 10.) Z 1 16/2012. (IV. 10.) Z

Részletesebben

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D :

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D : 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: A Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár (9737. Bük, Eötvös u. 11.) galériájában, Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl. Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete részérıl: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Barta Győző, Benkó Dániel, Fodor Istvánné, Lőrincz József, Mizsei Attila,

Részletesebben

javasolja az Eger Megyei Jogú város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló

javasolja az Eger Megyei Jogú város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló Iktatószám: 5956-19/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. sz. tanácskozó termében 2012. október 17-én a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt ülésén elhangzottakról.

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 13/2011. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 24-én (kedden) 16.00 órai kezdettel a

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Büki Közös Önkormányzati Hivatal részéről: Dr. Tóth Ágnes jegyző, Szabó András aljegyző, Csordásné Major Tünde jegyzőkönyvvezető

Jegyzőkönyv. A Büki Közös Önkormányzati Hivatal részéről: Dr. Tóth Ágnes jegyző, Szabó András aljegyző, Csordásné Major Tünde jegyzőkönyvvezető 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 9737 Bük, Széchenyi u. 44. szám alatti Büki Közös Önkormányzati Hivatal Tárgyalójában

Részletesebben

Az ülésen született döntések jegyzéke:

Az ülésen született döntések jegyzéke: JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2007. DECEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 2 Az ülésen született döntések jegyzéke: Csór Községi Önkormányzat Képviselő testületének 25/2007.

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu Szám: M.113-7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. április 21-én (kedd), 18.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál al

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. június 21-én megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Izsó Gábor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. február 10-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. február 10-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. február 10-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5650-2/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 769 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. november 26-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága 2015. július 24-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága 2015. július 24-én tartott ülésén. Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Elérhetőség: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel: 68/381-011, Fax: 68/381-656

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-9/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. május 28-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről Az ülés kezdete:19.o5.h. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint valamint: Pénzes Andrásné pénzügyi vezető Soós Zsoltné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. - Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló (3. sz.

JEGYZŐKÖNYV. - Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló (3. sz. Ikt.sz.: 12-16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. november 30-án (szerdán) 16 órakor a Körzeti Általános Iskola hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

I-1/3-5/2011.ikt.sz. Jegyzőkönyv

I-1/3-5/2011.ikt.sz. Jegyzőkönyv I-1/3-5/2011.ikt.sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2011. május 23.-án megtartott Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság nyílt ülésén. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről 166-6//2011. ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 5/2011.(III.30.)

Részletesebben

Sásd Város Polgármeseri Hivatal tanácskozóterme Sásd, Rákóczi u. 41.

Sásd Város Polgármeseri Hivatal tanácskozóterme Sásd, Rákóczi u. 41. J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2009. július 29. napján tartott rendkívüli testületi ülésérıl. Ülés helye: Sásd Város Polgármeseri Hivatal tanácskozóterme

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2003. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2003. szeptember 22-én 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben