Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének november 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. november 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl."

Átírás

1 Jegyzıkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének november 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl. Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Marton Róbertné Szilágyi Gábor Veres-Herédi Eszter Ifj. Paulusz József képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı 5 fı dömösi lakos Távolmaradt: Fehér Norbert képviselı A jegyzıkönyvet Herman Jenıné vezette. Novák Lajos polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a képviselık határozatképes számban megjelentek. Az ülés határozatképes. Elmondja, hogy a kiküldött napirendhez képest javaslja 9. napirendi pontként felvenni a vis maior pályázaton való részvétel kérdésének a megtárgyalását. Kérdezem, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e más javaslat? Ha nincs, akkor kérdezem a képviselıket, aki egyetért a módosított napirenddel, az kézfelemeléssel jelezze. A képviselık 7 igen szavazattal elfogadták a módosított napirendet.. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését? Dénes Kálmánné és Szilágyi Gábor képviselık kézfelemelésükkel jelezték, hogy vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy a képviselık egyetértenek-e vele? A képviselık 5 igen és 2 tartózkodás mellett egyetértenek azzal, hogy Dénes Kálmánné és Szilágyi Gábor képviselık hitelesítsék a jegyzıkönyvet. Napirendi pontok: 1. Elızı ülés óta eltelt eseményekrıl Elıadó: Novák Lajos polgármester 2. Az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 2/2008. (II.14.) Ökt. rendelet módosítása 3. Dömös Község Önkormányzat költségvetésének III. negyedévi beszámolója 1

2 4. Az önkormányzat évi költségvetési koncepciója évi éves belsı ellenırzési terv jóváhagyása Elıterjesztı: Dr.Szabó Attila jegyzı 6. Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatások igénylése 7. Dömös Hajóállomás bérbevétele 8. Dömös Szent István u szám alatti védınıi szolgálat orvosi mőszereinek beszerzése 9. Vis maior pályázaton való részvétel 10. Egyebek Napirendi pontok: 1. Elızı ülés óta eltelt eseményekrıl Elıadó: Novák Lajos polgármester Novák Lajos polgármester: Örvendetes eseménynek tartom, hogy az útépítések befejezıdtek. A Kırössy utcán kívül a Kossuth járda felújításával, a Dobogókı utca végével illetve az Alsórét utca mart aszfaltozásával is végeztek a kivitelezık. Mőszaki átvétele megtörtént, már csak a fizetési teljesítésünk van hátra. Az orvosi rendelı kialakítása is gyakorlatilag elkészült. A belsı munkálatokkal a vállalkozók végeztek. A tetıszerkezet cseréje folyamatban van. Ma már a cserepezést kezdték a fogorvosi rendelı fölött. Sajnálatos, hogy a jobboldali épület hátsó tőzfala leomlott. Ott a tetıszerkezet jelenleg nyitottan áll. A kollégáim úgy oldták meg átmenetileg a problémát, hogy fóliával lefedték, annak érdekében, hogy a víz ne érje és ezzel a további omlást megakadályozzuk. Váratlan fejlemény történt, felkéri Dr. Szabó Attila jegyzıt, hogy tájékoztassa a képviselıtestületet. Dr. Szabó Attila jegyzı tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy a csatorna beruházás október 31.-vel lejárt. Tudott, hogy a csatorna beruházást Dömös Visegráddal közösen valósította meg. A végsı tıketörlesztés novemberben 30-ával esedékes. Ezzel kapcsolatban az OTP levélben kereste meg az önkormányzatot és arról tájékoztatta, hogy eft a végsı törlesztés és ezt az összeget a csatornaberuházás kapcsán kötött hitelszerzıdés értelmében kezesként Dömös és Visegrád Önkormányzatainak rendelkezésre kell bocsátaniuk. Ebbıl eft erre a célra nyitott folyószámlán rendelkezésre áll, eft-ot Visegrádi Önkormányzatnak kell befizetnie, a fennmaradó részt eft-ot pedig Dömösi Önkormányzatnak. Ez az összeg 2

3 abból tevıdik össze, hogy a lakosok nem fizették rendszeresen a havi Ft-os csatorna érdekeltségi hozzájárulást és bizonyos személyeknél hátralék halmozódott fel. Ha ezt az öszszeget a két önkormányzat határidıre nem bocsátja rendelkezésre, akkor az OTP kamatokkal növelt összeget fogja követelni. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy van, aki csak elfelejtette és csak 2-3 ezer forint tartozása van, de van olyan is, aki a 120 eft-ból nem fizetett még semmit sem. Ezek a lakosok felszólítást kapnak és ha annak ellenére sem fizetik ki tartozásukat, akkor végrehajtóhoz fog fordulni az önkormányzat. Nyílván addig az önkormányzatnak kell helytállni kezesként a lakosság helyet. Egyéb esemény nem történt az elızı ülés óta. 2. Az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 2/2008. (II.14.) Ökt. rendelet módosítása Novák Lajos polgármester felkéri Veres-Herédi Eszter képviselıt, a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselıtestületet a bizottsági ülésen elhangzottakról. Veres-Herédi Eszter képviselı, a bizottság elnöke tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy a Pénzügyi Bizottság november 19.-én ült össze három pénzügyi témában, közte a évi költségvetési rendelet módosításának ügyében. November 19.-i Pénzügyi bizottsági ülésen a költségvetési rendelet módosítása kapcsán megtárgyaltakhoz és elfogadottakhoz képest a testületnek kiküldött anyagban több eltérést találtam, azon az egy tételen felül, amit a bizottsági ülésen megbeszéltünk. Ez az egy tétel a parkolójegy automata második törlesztırészlete. Nyilvánvalóan nagyon nagy anyagról volt szó, de az a baj, hogy vannak olyan tételek a testületnek elıterjesztett anyagban, amik a bizottságnak kiküldött anyagban nem szerepeltek és a bizottsági ülésen sem beszéltük meg. Mondanám, hogy mire gondolok. Az 1. számú mellékletben a bérlet és egyéb bevételeknél 100 eft eltérés van az összesebben a bizottsági anyaghoz képest. Láng Anikó pénzügyi elıadó tájékoztatja a képviselıt, hogy az óvoda óvodai nevelésre nyerte pályázaton azt a 100 eft-ot. Veres-Herédi Eszter képviselı elmondja, hogy az a baj ezzel, hogy a november 19.-én a Pénzügyi Bizottság elfogadta azzal az egy módosítással a évi költségvetési rendelet módosítását. A testületi anyagban ahhoz képest három vagy négy olyan tétel szerepel, aminek az összege nem egyezik meg a Pénzügyi Bizottsági ülésen elfogadottakhoz képest. Lehet, hogy ezek az eltérések összeadásból adódnak, nem tudom. Láng Anikó pénzügyi ügyintézı elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottsági ülésen megbeszélt egy tételt görgetem végig a költségvetés mellékletein. Ahol számszaki hibát találtam, azt valóban kijavítottam. Veres-Herédi Eszter képviselı elmondja, hogy a kiadásoknál a 2. számú melléklet beruházások város és községgazdálkodás során 305 eft eltérés van a bizottságnak elıterjesztett anyaghoz képest. Ezt nem tudom, hogy mibıl adódik? 3

4 Láng Anikó pénzügyi ügyintézı elmondja, hogy nincs elıttem a bizottságnak kiküldött anyag, ezért most nem tudom megmondani, hogy mibıl tevıdik össze az eltérés. Veres-Herédi Eszter képviselı elmondja, hogy a 4. számú mellékletben a bizottságnak kiküldött anyagban lemaradt az orvosi rendelı felújítására felvett hitel törlesztı részlete. Az a bajom, hogy Pénzügyi Bizottság kapott egy anyagot, amit a bizottság azzal az egy bizonyos módosítással elfogadott. Ehhez képest a képviselı-testületnek kiküldött anyagban három vagy négy módosítást is találtam. Akkor miért ül össze a Pénzügyi Bizottság, ha a testület elé nem ugyanaz az anyag kerül, amit a bizottság elfogad. Láng Anikó pénzügyi ügyintézı elmondja, hogy a pénzügyi bizottsági ülésen megbeszélt egy tételt görgetem végig a költségvetés mellékletein. Nincs elıttem a bizottságnak kiküldött anyag, ezért most nem tudom megmondani, hogy az eltérések mibıl tevıdnek össze. Veres-Herédi Eszter képviselı elmondja, hogy a november 19-i Pénzügyi Bizottsági ülésen elfogadottakhoz képest három vagy négy eltérés van a képviselı-testületnek kiküldött anyagban, ezért a képviselı-testületre bízom, hogy ezekkel a módosításokkal a testület elfogadja a költségvetési rendelet módosítását vagy kéri, hogy újból tárgyalja át a Pénzügyi Bizottság. Novák Lajos polgármester kérdezi, hogy ezek a változások befolyásolják-e a költségvetést a bizottsági ülésen elfogadottakhoz képest? Veres-Herédi Eszter képviselı elmondja, hogy igen befolyásolták, mert a mőködési kiadások összege több lett. Novák Lajos polgármester kérdezi, hogy változásokkal együtt a testületnek kiküldött anyagban a tételek helyesen szerepelnek? Veres-Herédi Eszter képviselı elmondja, hogy a változásokkal együtt a testületnek kiküldött anyagban a tételek helyesen szerepelnek. Novák Lajos polgármester javasolja, mivel több eltérés is van a Pénzügyi Bizottsági ülésen elfogadottakhoz képest a testületnek elıterjesztett anyagban, ezért a képviselı-testület vegye le a napirendjérıl a évi költségvetési rendelet módosításának az ügyét. A képviselıtestület a javaslatot megtárgyalta és 7 igen szavazattal a 2. napirendi pontot levette a napirendjérıl. Ifj. Paulusz József képviselı megköszöni Láng Anikó elıadónak a kiküldött anyaghoz csatolt szöveges indokolását, mert számára megkönnyítette értelmezni a módosításokat. 3. Dömös Község Önkormányzat költségvetésének III. negyedévi beszámolója Novák Lajos polgármester felkéri Veres-Herédi Eszter képviselıt, a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselıtestületet a bizottsági ülésen elhangzottakról. Veres-Herédi Eszter képviselı, a bizottság elnöke tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy november 19-i Pénzügyi Bizottsági ülésen a bizottság az önkormányzat költségvetésének 4

5 2008. III. negyedévi beszámolóját is megtárgyalta. A bizottság részletesen átnézte a beszámolót. Kifogás nem merült fel, így elfogadásra került, ezért a képviselı-testületnek is javasolja elfogadásra. Novák Lajos polgármester megköszönte a tájékoztatást. Mivel képviselıi kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, ezért javasolja, hogy a képviselıtestület fogadja el a beszámolót. A képviselıtestület a javaslatot megtárgyalta és 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 86/2008. (XI.26.) Ökt. határozata Dömös Község Önkormányzat költségvetésének III. negyedévi beszámolójáról Dömös Község Önkormányzatának Képviselıtestülete az Önkormányzat III. negyedévi költségvetésérıl készített a határozat mellékletét képezı beszámolóját elfogadja. Határidı: azonnal Felelıs: Novák Lajos polgármester 4. Az önkormányzat évi költségvetési koncepciója Novák Lajos polgármester tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy az önkormányzat költségvetési koncepciója nem számokról, hanem elvekrıl és tervekrıl szól. Két alapvetı eltérés lehet a évhez képest, amit már látni vélünk. Az egyik, hogy az önkormányzat az építéshatóságot nem tudja megtartani, ami jelenleg fél státuszt igényel. Másrészt az idei évben az önkormányzat egy félállású közterület-felügyelıt alkalmazott. A költségvetési koncepcióban jeleztem, hogy a közterület-felügyelı alkalmazása beváltotta a hozzá főzött reményeket, ezért javasolja, amit majd a képviselı-testület a költségvetés elfogadásakor eldönti, hogy 1 teljes munkaidıben foglalkoztatott közterület-felügyelıt alkalmazását. A beruházások kapcsán javasolja, hogy az önkormányzat összköltségvetésének 8 %-át fordítsa közterek, járdák, utcák felújítására és 5 %-át önkormányzati épületek felújítására. Ez kb. 15 millió forintos keretöszszeg lenne, amihez jó esetben ugyanennyi összeget nyerhetne az önkormányzat pályázatokon. A költségvetési koncepciónak ez a két alappillére. Hangsúlyozom, hogy nem számszaki, hanem elvi konstrukció. A tényleges költségvetés majd januárban kerül összeállításra. Felkérem Veres-Herédi Eszter képviselıt, a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselıtestületet a bizottsági ülésen az önkormányzat évi költségvetési koncepciójával kapcsolatban elhangzottakról. Veres-Herédi Eszter képviselı, a bizottság elnöke tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy a november 19-i Pénzügyi Bizottsági ülésnek az önkormányzat évi költségvetési koncepciójának a megtárgyalása is napirendi pontja volt. A bizottságnak a bevételi oldallal kapcsolatban volt egy javaslata, hogy a prioritások közé kerüljön be az értékesítésre kijelölt építési telkek értékesítése szövegrész is. Ezzel az egy módosítással a bizottság az önkormányzat évi költségvetési koncepcióját elfogadta és elfogadásra is ajánlja a képviselıtestületnek. 5

6 Novák Lajos polgármester egyetért a Pénzügyi Bizottság javaslatával. Ki is javítottam, de tévedésbıl a bizottságnak kiküldött anyag került kipostázásra a képviselı-testületnek is és nem a módosított anyag. Természetesen a Pénzügyi Bizottság javaslatával kibıvítjük a költségvetési koncepció szövegét. Ifj. Paulusz József képviselı kérdezi, hogy az építéshatóság kapcsán egy fél állás megszőnik, viszont a közterület-felügyelet kapcsán a Polgármesteri Hivatal létszámkerete egy fél állással növekedne? Novák Lajos polgármester válaszában elmondja, hogy igen. Azt is figyelembe kell venni, hogy a közterület-felügyelet kapcsán szombat, vasárnap van az intenzív munka, ami elvileg duplán számít és más minıség, mint hétköznap dolgozni. Kérdezem, hogy a költségvetési koncepcióval kapcsolatban más kérdés, hozzászólás, észrevétel van-e? Dénes Kálmánné alpolgármester elmondja, hogy a költségvetési koncepcióban az szerepel, hogy az önkormányzat költségvetésének 8 %-át közterek, utak, járdák karbantartására, felújítására fogja fordítani. A közterek alatt gondolom mindenfajta parkot, virágos felületet is értünk, mert erre a munkára munkaerıt is kellene biztosítanunk. Ugyanis idén is az volt a probléma, hogy a kiültetett virágokat nem volt, aki ápolja és gondozza. Kérdezem, hogy ez a 15 millió forintos keretösszegbe belefér-e egy munkabér és azok járulékai? Novák Lajos polgármester válaszában elmondja, hogy a 15 millió forintos keretösszegbe az fér bele, amit a képviselı-testület megszavaz. Egy álláshely járulékaival együtt kb. 3 millió forint. Dénes Kálmánné alpolgármester elmondja, hogy érzi mindenki, hogy a parkokat, virágágyakat valakinek gondozni kellene. Legalább szezonálisan, fél éves idıszakban. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy az indítvánnyal egyetértek. Megegyezés kérdése, hogy a költségvetésbe a 15 millió forintos keretösszegen felül teszünk-e bele egy plusz álláshely munkabérét vagy a 15 millió forintos keretösszegbe építjük be. Az elvrıl tudunk beszélni, viszont a konkrétumokról még, azért nem, mert még nem tudjuk, hogy az önkormányzat mennyi normatívát fog kapni, mennyi lesz a bevétele. Dénes Kálmánné alpolgármester elmondja, hogy nem javasolja, hogy a költségvetési koncepcióban szerepjen, csak vitaindító gondolatnak szánta. Veres-Herédi Eszter képviselı kérdezi, hogy az önkormányzat évi költségvetési koncepciója a kiegészítéssel együtt kerül elfogadásra. Szeretné, ha bevételek közé bekerülne a következı szöveg: az értékesítésre kijelölt önkormányzati tulajdonú építési telkek értékesítése. Novák Lajos polgármester válaszában elmondja, hogy igen, az önkormányzat évi költségvetési koncepciója a kiegészítéssel együtt kerül elfogadásra. Mivel egyéb képviselıi kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, ezért Novák Lajos polgármester javasolja, hogy a kiegészítéssel együtt a képviselıtestület fogadja el a évi költségvetési koncepciót. A képviselıtestület a javaslatot megtárgyalta és 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 6

7 Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 87/2008. (XI.26.) Ökt. határozata Dömös Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a évi önkormányzati költségvetési koncepciót jelen határozat mellékletei szerinti tartalommal úgy fogadja el, ha a koncepcióba bekerül az építésre kijelölt önkormányzati tulajdonú telkek értékesítése szövegrész is. Felelıs: Dr. Szabó Attila jegyzı Határidı: ütemezés szerint évi éves belsı ellenırzési terv jóváhagyása Elıterjesztı: Dr. Szabó Attila jegyzı Novák Lajos polgármester felkéri Dr. Szabó Attila jegyzıt, hogy tájékoztassa a képviselıtestületet a napirendrıl. Dr. Szabó Attila jegyzı tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy a belsı ellenırzést az önkormányzat augusztus 1. napjától a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft útján látja el. Az ellenırzést témánként végzi a Kft. díjazása ellenırzési naponként immár harmadik éve ,- Ft+ÁFA. A helyi önkormányzatról szóló törvény 92.. (6) bekezdése alapján a helyi önkormányzatra vonatkozó éves belsı ellenırzési tervet a képviselıtestületnek minden év november 15.-ig kell jóváhagynia. Az idei és a tavalyi évben 15 ellenırzési témában folytatott ellenırzést a belsı ellenırzéssel megbízott Kft az önkormányzat intézményeinél. Ezek a témák gyakorlatilag minden fontosabb területet lefedtek, ezért a Polgármesteri Hivatal évben a költségtakarékosság jegyében három ellenırzési témában javasol ellenırzést, amiket a Polgármesteri Hivatal a Pénzügyi és Szociális Bizottsággal közösen a november 19-i bizottsági ülésen össze is állított. Novák Lajos polgármester felkéri Veres-Herédi Eszter képviselıt, a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa képviselıtestületet a bizottsági ülésen elhangzottakról. Veres-Herédi Eszter képviselı, a bizottság elnöke tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy a bizottság november 19-i ülésén megtárgyalta a jövı évi belsı ellenırzési témaköröket. Elmondja, hogy három témakört választott a bizottság, négy ellenırzési nappal. Ezek a témakörök a következık:1)beruházások, karbantartások ellenırzése, két ellenırzési nap 2) választások, szavazások pénzügyi elszámolásának felülvizsgálata,egy ellenırzési nap 3) közhasznú, közcélú és közérdekő munkavégzés jogszabályi feltételeinek betartása a felvételi eljárástól a pénzügyi elszámolásig, egy ellenırzési nap. Ezek a témák szerepelnek az elıterjesztésben is. Mivel egyéb képviselıi kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, ezért Novák Lajos polgármester javasolja, hogy a képviselıtestület fogadja el a határozati javaslatban szereplı témákkal a évi belsı ellenırzési tervet. A képviselıtestület a javaslatot megtárgyalta és 6 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 7

8 Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 88/2008. (XI.26.) Ökt. határozata Dömös Község Önkormányzatának Képviselıtestülete megtárgyalta és a 1) beruházások, karbantartások ellenırzése 2) választások, szavazások pénzügyi elszámolásának felülvizsgálata 3) közhasznú, közcélú és közérdekő munkavégzés jogszabályi feltételeinek betartása a felvételi eljárástól a pénzügyi elszámolásig, címő témákkal jóváhagyta a helyi önkormányzatra vonatkozó évi éves belsı ellenırzési tervét. Felelıs: Dr. Szabó Attila jegyzı Határidı: azonnal 6. Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatások igénylése Novák Lajos polgármester elmondja, hogy a vidékfejlesztési alapból falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehetı támogatások igénylésére kiírt pályázaton szeretné, ha az önkormányzat részt venne. A pályázat meghatározott célterületek megvalósítására vehetı igénybe. A támogatott célterületek megvalósítására igényelhetı támogatás a helyi vagy országos védelem alatt nem álló, a település megjelenésében szereppel bíró épületek külsı felújítása, a település környezetét és megjelenését javító kisléptékő infrastruktúra-fejlesztések, ezek lehetnek közparkok, pihenıhelyek, sétautak, valamint kültéri, közcélú feladatokat ellátó játszóterek kialakítása, a meglévık korszerősítése, felújítása. A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás nettó 100 %-a, azaz a 20 %-os ÁFÁ-t az önkormányzatnak saját forrásából kell biztosítania. A képviselı-testület korábbi döntéseinek figyelembevételével a pályázatokat el kezdtük elıkészíteni. Egyik célterület a faluház, a volt általános iskola külsı felújítása. A pályázati kiírás csak faluközpontban lévı és nem önkormányzati feladatokat ellátó épületek külsı felújítására vonatkozik, tehát nem lehet óvoda felújítására pályázni. A faluház külsı felújítását viszont támogatja a pályázat. A másik célterület az európai unió szabályainak megfelelı játszótér bıvítése, a jelenlegi játszótér helyén. A támogatási kérelmet eredetileg november 30.-ig kellett volna benyújtani, de ezt a benyújtási határidıt hosszabbították meg január 10.-re. A pályázatot a sikeres pályázat reményében egy pályázat írással foglalkozó cég az Ancsin és Asztalos Bt. készíti el. A pályázati anyag elkészítésének a költsége ,-Ft+ ÁFA, ami két pályázat elkészítését fedezi. Dénes Kálmánné alpolgármester kérdezi, hogy kb. mekkora nagyságrendő pályázati pénzre pályázunk, készül-e a tervekre valamilyen költségbecslés? Novák Lajos polgármester válaszában elmondja, hogy az árajánlat készítésének a menete sem egyszerő. A Vidékfejlesztési Hivatal honlapján van egy építıanyag árjegyzék. Az árjegyzék mellett kódszámok illetve egy-egy felújítási tétel szerepel pl.:ablakcsere, homlokzat javítása. Ezt kellett az építésügyi kollégának összeállítani. Ez alapján kellett két árajánlatot bekérni, amiket a pályázatban szerepeltetni is kell. Az árajánlatokban szereplı tételek összege nem lehet több, mint a honlapon szereplı tételek összege. A konkrét kérdésre válaszolva a 8

9 faluház külsı felújítása kb.19 millió forintba kerül, ami nem csak az utcafront, hanem az udvar külsı homlokzatának a felújítását illetve a jelenlegi beton térkıvel való burkolását, valamint a tetıszerkezet cseréjét is tartalmazza, annak érdekében, hogy egy használható közösségi tér jöhessen létre. A játszótér pályázata körül egyenlıre még sok a bizonytalanság. A Földmővelésügyi Miniszter rendeletében, aki ezt a pályázatot kiírta, az szerepel, hogy egy település négy célterületre összesen maximum 50 millió forintos pályázati pénzre pályázhat. A helyi vidékfejlesztési stratégiában, amit a helyi leader csoport készített el, abban játszótér felújítására, építésére maximum 6 millió forintot jelöltek meg. A pályázat kiírói sem tudják megmondani, hogy a rendeletben megjelölt 50 milliós Ft-os értékhatárt kell figyelembe venni vagy a helyi vidékfejlesztési stratégiában a játszótér felújítására megjelölt 6 millió forintot, mert az viszont elıírás, hogy a pályázatnak szinkronban kell lennie a helyi vidékfejlesztési stratégiában foglaltakkal. Összegszerőségében vagy szövegesen kell-e szinkronban lenni, erre a kérdésre egyenlıre még senki sem tudja a választ. Veres-Herédi Eszter képviselı kérdezi, hogy ismerjük-e ezt a Ancsin és Asztalos Bt-t. Miért pont ık lettek megbízva, valamint kérdezi, hogy ki kell-e fizetni a pályázat készítésének a díját, ha nem nyer ezen a pályázaton az önkormányzat? Novák Lajos polgármester elmondja, hogy Szilágyi Gábor képviselıtársunk ajánlotta a pályázatírót kb. 2 hónappal ezelıtt a képviselı-testület figyelmébe, ezért választottuk ıket. A pályázatírás díját mindenféleképpen ki kell fizetni az önkormányzatnak, mert nem sikerdíjas. Ifj. Paulusz József képviselı elmondja, hogy az orvosi rendelı felújítására benyújtott pályázatunkat egy pályázatíró miatt veszítettük el. Kérdezem, ha a jövıben egy pályázatíró hibájából veszítünk el egy pályázatot, akkor megint semmi sem fog történi, mert pl.:kérhetne ilyen esetben kártérítést az önkormányzat. Dr. Szabó Attila jegyzı válaszában elmondja, hogy a pályázatíróval kötendı szerzıdésben ki lehet olyan pontokat kötni, ami rendelkezik arról az esetrıl, ha a pályázatíró hibájából nem nyerünk a pályázaton. Feltéve, ha a pályázatíró megköt egy ilyen tartalmú szerzıdést. Novák Lajos polgármester: Bízom benne, mivel a pályázatírásból él, ezért jól fogja megírni, mert más cél nem vezérelhet egy pályázatírót, mint a siker. Mivel egyéb képviselıi kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, ezért Novák Lajos polgármester javasolja, hogy a képviselıtestület járuljon hozzá a pályázaton való részvételhez. A képviselıtestület a javaslatot megtárgyalta és 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 89/2008. (XI.26.) Ökt. határozata Dömös Község Önkormányzatának Képviselıtestülete úgy dönt, hogy a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által a 135/2008. (X.18.) FVM rendelet alapján meghirdetett, Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehetı támogatás igénylésére kiírt pályázaton részt vesz. 9

10 A képviselıtestület a dömösi faluház (Dömös, Szent István u.2.) külsı felújítására és a Duna utcai a 680/5 hrsz-ú önkormányzati területen lévı játszótér felújítására pályázik. A képviselıtestület felhatalmazza Novák Lajos polgármestert, hogy a pályázati kiírás minden szakaszában (pl.: pályázat íróval való szerzıdés megkötése) Dömös Község Önkormányzatát képviselje. Felelıs: Novák Lajos polgármester Határidı: a pályázatok benyújtására: január Dömös Hajóállomás bérbevétele Novák Lajos polgármester tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy az önkormányzat a hajóállomást április 1.-én vette bérbe 5 éves idıtartamra a Mahart Passnave Személyhajózási Kft-tıl. Ez a bérleti szerzıdés december 31-ével lejár április 1.-ét követıen az önkormányzat üzemeltetés céljából a hajóállomást bérbe adta egy vállalkozásnak szintén december 31-i idıtartamig. A bérleti szerzıdés lejártának a közeledtével tárgyalásokat kezdeményeztem a MAHART ügyvezetıjével a dömösi hajóállomás további bérbevételérıl. Dömösnek alapvetı érdeke, hogy legyen egy mőködı hajóállomása, ami minél magasabb színvonalon mőködik. Az igazgató úr kifejtette, hogy nyitottak minden irányban. Azt is hozzátette, hogy az ı szokásrendszerükben az önkormányzatok elsıbbséget élveznek, ugyanis jobb szeretnek önkormányzatokkal üzemeltetési szerzıdést kötni. Azt kérte, amennyiben a dömösi képviselı-testület a hajóállomást szeretné továbbra is bérbe venni, akkor ezt jelezzék felé. A mellékelt elıterjesztésben is az olvasható, hogy erre kérek felhatalmazást, hogy a megkezdet tárgyalásokat tovább folytathassam. Elızetes beszélgetések során az igazgató úr szavaiból az derült ki, nem érdekük, hogy a hajóállomásért komoly bérleti díjat kapjanak, hanem az vezérli ıket, hogy közös érdekek mentén történı turisztikai jellegő üzemeltetést tudjanak biztosítani. Az önkormányzat nagyon méltányos áron bérelhette a hajóállomást, mert 100 Ft volt az éves bérleti díj. Nyílván sokkal többért adta bérbe az önkormányzat, de ez már a következı év elejének a döntése lesz, hogyan gondolja mőködtetni az önkormányzat a hajóállomást saját munkaerı alkalmazásával vagy bérbeadás útján. Az a szerzıdés, amit az önkormányzat meg fog kötni az sokkal részletesebb lesz, mint a jelenlegi, mert az mind jogilag, mind tartalmilag elnagyolt volt. Azt javaslom, hogy a megkezdett tárgyalásokat folytassuk és a konkrét bérbevételi feltételek birtokában a képviselı-testület eldönti, hogy a hajóállomást bérbe veszi-e vagy sem. Kérdezem a képviselık véleményét. Mivel képviselıi kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, ezért Novák Lajos polgármester javasolja, hogy a képviselıtestület járuljon hozzá a hajóállomás bérbevétele tárgyában a tárgyalások folytatásához. A képviselıtestület a javaslatot megtárgyalta és 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 90/2008. (XI.26.) Ökt. határozata 1.) Dömös Község Önkormányzatának Képviselıtestülete úgy dönt, hogy a MAHART Passnave Személyhajózási Kft. (1056 Budapest Belgrád rakpart) tulajdonában és kezelésében 10

11 lévı 04/A hrsz-ú 261 m 2 alapterülető dömösi hajóállomás bérbevételére vonatkozó szándékát kinyilvánítja. 2.) A képviselıtestület ugyanolyan feltételekkel szeretné bérbevenni a dömösi hajóállomást, mint az elmúlt öt évben. 3.) A képviselıtestület felhatalmazza Novák Lajos polgármestert a MAHART Passnave Személyhajózási Kft-vel a dömösi hajóállomás bérbevételére vonatkozó tárgyalások folytatására. Felelıs: Novák Lajos polgármester Határidı: december Dömös Szent István u szám alatti védınıi szolgálat orvosi mőszereinek beszerzése Novák Lajos polgármester felkéri Dr. Szabó Attila jegyzıt, hogy tájékoztassa a képviselıtestületet a napirendrıl. Dr. Szabó Attila jegyzı tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy a védınıi szolgálat engedélyeztetési eljárása során a területi védını számos hiányosságot tárt fel: gyerekkocsi tároló, audiométer (hallásvizsgáló), látásélesség vizsgáló tábla, mandzsetta sorozat csecsemık részére, magzati szívhang vizsgáló, hőtıszekrény, hőtıtáska, vizsgálóasztal hiányzik. A helyszíni szemle során a területi védını arról tájékoztatta, hogy audiométer és látásélesség vizsgálótábla beszerzéséig nem adja ki a védınıi szolgálat mőködéséhez szükség mőködési engedélyt. A területi védınıvel abban sikerült megállapodni, hogy a többi hiányzó bútor, berendezési tárgy, mőszerek hiányában is kiadja a mőködési engedélyt, viszont bizonyos határidın belül pótolnia kell az önkormányzatnak a hiányosságait. A feltárt hiányzó berendezési tárgyak megegyeznek a Pilismaróti Védınıi szolgálatnál jelentkezı hiányosságokkal. A körzeti védınıi szolgálatot Dömös-Pilismarót közösen mőködteti Pilismarót Község Önkormányzat neve alatt. A területi védınıvel abban sikerült megegyezni, hogy a két településnek elegendı 1 db audiométert beszereznie. Az audiométerre és a látásélesség vizsgáló táblára összefoglaltuk az orvosi mőszerek forgalmazásával foglalkozó cégeknek az interneten található árait, amely az elıterjesztés mellékletében található. Szilágyi Gábor kérdezi, hogy a látásélesség vizsgáló tábla az, amelyiken számok és betők vannak csecsemıknek? Dr. Szabó Attila válaszában elmondja, hogy jogszabályi elıírás egy ilyen tábla beszerzése a védınıi szolgálat részére is. Veres-Herédi Eszter képviselı kérdezi, hogy mi az a mandzsetta sorozat csecsemık részére? Dr. Szabó Attila jegyzı válaszában elmondja, hogy a védınınek a csecsemık vérnyomását meg kell mérnie, ehhez szükséges olyan nagyságú mandzsetta, amit a kisbabák karjára is fel tud helyezni. Ezt hívják így. 11

12 Ifj. Paulusz József képviselı elmondja, hogy az a furcsa számomra, hogy Pilismaróton sincsen egy ilyen készülék, akkor miért mi vesszük meg? Ha Pilismarótnak is kell, akkor, miért nem fele-fele arányban vásároljuk meg? Novák Lajos polgármester válaszában elmondja, hogy a közös képviselı-testületi ülésen Benkovics László polgármester úr elmondta, hogy jó volna, ha a dömösi önkormányzat a közös védınıi szolgálat kiadásainak finanszírozásában részt venne, mert abba Dömös nem fizet semmit sem. Ebben a kérdésben azóta a dömösi önkormányzat nem tett semmit sem. Azt gondolom, ha ezt a készüléket megvesszük, akkor 1-2 évre a védını finanszírozását le is tudjuk. Dénes Kálmánné alpolgármester elmondja, hogy nem értek egyet, mert ez elfelejtıdik, hogy az önkormányzat az audiométer kapcsán a kiadások 100 %-át, azért vállalta át, hogy ezzel anyagilag támogassa a védınıi szolgálatot. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy mi is elfelejtettük június óta hozzájárulni a közös védınıi szolgálat költségeihez. Veres-Herédi Eszter képviselı javasolja, hogy a legolcsóbb árajánlatot fogadja el a képviselı-testület, mert többnyire ezt az elvet szokta követni. Ennek figyelembevételével a Babosi Kft árajánlatát javasolja elfogadásra, mert kiszállítási költséggel együtt is olcsóbb, mint a másik kettı. Mivel más képviselıi kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Novák Lajos polgármester alfabetikus sorrendben teszi fel szavazásra az árajánlatokat. Aki egyetért azzal, hogy a Babosi Kft-tıl vásárolja meg az önkormányzat az audiométert és a látásélességvizsgáló táblát, az kézfelemeléssel jelezze. A képviselıtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 91/2008. (XI.26.) Ökt. határozata 1.) Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestülete úgy dönt, hogy a évi költségvetés terhére Dömös Szent István u szám alatti önkormányzat tulajdonában lévı ingatlanban kialakított védınıi szolgálat mőködéséhez szükséges 1 db audiométert és 1 db látásélesség vizsgáló táblát beszerzi. 2.) Az 1 db audiométert és 1 db látásélesség vizsgáló táblát a Babosi Mérnökiroda Kft-tıl (4400 Nyíregyháza, Rákóczi u ) ,- Ft összeg ellenében vásárolja meg. 3.) A Képviselıtestület felhatalmazza Novák Lajos polgármestert, hogy a 2. pontban megfogalmazott ügyben Dömös Község Önkormányzat nevében eljárjon. Felelıs: Novák Lajos polgármester Határidı: azonnal 12

13 9. Vis maior pályázaton való részvétel Novák Lajos polgármester felkéri Dr. Szabó Attila jegyzıt, hogy tájékoztassa a képviselıtestületet a napirendrıl. Dr. Szabó Attila jegyzı tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács minden évben elıre nem látható természeti vagy más eredető veszély miatt szükségessé váló, indokolt védekezés többletkiadásinak támogatására, valamint az önkormányzati tulajdonban lévı építményt sújtó, elıre nem látható természeti vagy más károk helyreállításának támogatására ún. vis maior pályázatot ír ki. Ezen pályázat kiírás keretében évben eft összegő keret áll rendelkezésre. Az önkormányzat a Királykúti utca páratlan oldalán lévı önkormányzati tulajdonban lévı sziklafal helyreállítására szeretne pályázni. Az önkormányzatnak a Királykúti utcai sziklafal helyreállításának megvalósításához maximum 30 %-os önrészt kell biztosítania a költségvetés terhére A pályázatok benyújtása folyamatos határidı nélküli. Ahhoz, hogy az Önkormányzat ezen pályázati kiírásban részt vegyen szükség van a képviselı-testület hozzájárulására. A pályázat elıkészítése már elindult, mert a káreseményrıl a bejelentı lapokat a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácsnak, Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak illetve az Önkormányzati Minisztérium Pince és Partfalomlással foglalkozó Bizottságának elküldtük. Ezek a hatóságok november 28.-án megtekintik a Királykúti utcában lévı sziklafalat. A pályázat eredményessége gyakorlatilag ezeknek a hatóságoknak a véleményén múlik. A szeptember végi testületi ülésén a képviselı-testület Bálint Olga királykúti utcai lakos sziklafallal kapcsolatos kérelmét tárgyalta, akkor a képviselı-testület a döntést elnapolta. Azóta a Polgármesteri Hivatal munkatársai a Királykúti utcai sziklafal problémájának a megoldása érdekében tárták fel ezt a vis maior pályázatot, mert a képviselı-testület a szeptember végi testületi ülésen arra jutott, hogy egységes egészként kezelik a Királykúti utcai sziklafal kérdését. Bálint Olga nem várta meg azt, hogy a képviselı-testület pályázati pénzek felhasználásával oldja meg a Királykúti utcai sziklafal problémáját, ezért ügyvédhez fordult. Az ügyvéd levele november 11.-én érkezett a Polgármesteri Hivatalba. Ebben a levélben az ügyvéd perrel fenyegette meg az önkormányzatot, ha záros határidın belül ügyfele Bálint Olga ingatlana végén lévı sziklafal veszély és kárelhárítási munkálatait az önkormányzat nem végzi el. Veres-Herédi Eszter képviselı kérdezi, ha testület megszavazza a vis-maior pályázaton való részvételt, akkor ez egyben az ügyvéd kérdésére válasz is vagy a két dolog független egymástól és a pályázat beadása mellett Bálint Olgáék ügyében is kell tenni valamit? Dr. Szabó Attila jegyzı válaszában elmondja, hogy Bálint Olga ügyvédjének tájékoztatás szerint, akkor nem fordul bírósághoz, ha az önkormányzat határidı megjelölésével e határidın belül a kárelhárítási munkákat elvégzi. A pályázat eredményétıl függetlenül kéri, hogy az önkormányzat intézkedjen ügyfele ügyében. Veres-Herédi Eszter képviselı kérdezi, ki méri fel, hogy mi a kárelhárítás? Az valóban megfelel-e a veszélyelhárításnak, ezeket ki dönti el? Dr. Szabó Attila jegyzı válaszában elmondja, hogy a veszélyelhárítás a problémát nem oldja meg csak a pillanatnyi állapotot szünteti meg, ezért van szükség a pályázaton való részvételre, mert az ott elnyert pályázati pénzbıl hosszabb idıre meg lehetne oldani a sziklafal ügyét. 13

14 Ifj. Paulusz József képviselı kérdezi, hogy a pályázat elbírálása mikorra várható? Dr. Szabó Attila jegyzı válaszában elmondja, hogy nem lehet pontosan megmondani, ugyanis a pályázatok elbírálási határideje pályázatonként változó. Ifj. Paulusz József képviselı kérdezi, hogy az ügyvéd nı a pályázat elbírálásának a határidejét, mint teljesítési határidıt elfogadná-e? Dr. Szabó Attila jegyzı válaszában elmondja, hogy az ügyvéd nı levelének a hangvételébıl kiindulva, szerintem nem fogadja el, de meg kell kérdezni tıle? A levelében, ami a Polgármesteri Hivatalba érkezett 30 napos határidırıl beszél, amit elfogadhatónak tart. Veres-Herédi Eszter képviselı elmondja, hogy a sziklafalat az udvarból hordassuk el. Tudom, hogy ez még nem egyenlı a veszélyelhárítással, de el kellene végeztetni. Dr. Szabó Attila jegyzı elmondja, hogy persze elvégeztetjük, de az ügyvéd nı azt szeretné, ha az önkormányzat megjelölne egy határidıt arra vonatkozólag, hogy milyen határidın belül végezteti el az ügyfele ingatlana végén lévı sziklafal veszélyelhárítási munkáit. Ifj. Paulusz József képviselı kérdezi, hogy Bálint Olga udvarából még nem lehet elhordva a lehullott omladék? Novák Lajos polgármester válaszában elmondja, hogy még nem. Ifj. Paulusz József képviselı elmondja, hogy a szeptember végi testületi ülésén a képviselıtestület azt beszélte meg, hogy Bálint Olga udvaráról az önkormányzat a lehullott omladékot elszállítatja. Dr. Szabó Attila jegyzı válaszában elmondja, hogy az önkormányzat fizikai alkalmazottja az orvosi rendelı felújítási munkálatainál segítkezett. Ráadásul a lehullott sziklák olyan nagyságúak, hogy egyedül nem tudta volna lehordani és segítsége, pedig nincsen. Ifj. Paulusz József képviselı elmondja, ha errıl úgymond a képviselı-testület döntött, hogy Bálint Olga ingatlanáról a lehullott omladékot az önkormányzat elszállítatja, akkor ezt el kellett volna szállítatni. Veres-Herédi Eszter képviselı kérdezi, hogy a képviselı-testület akkori döntésérıl értesítettük-e Bálint Olgát? Dr. Szabó Attila jegyzı elmondja, hogy a képviselı-testület szeptember végi testületi ülésén e tárgyban semmirıl sem döntött, de természetesen Bálint Olgát tájékoztattam a képviselıtestületi ülésen elhangzottakról. Novák Lajos polgármester elmondja, ha a pályázaton részt veszünk, akkor a minisztérium fog kirendelni egy szakértıt és nem az önkormányzat. Ebben az esetben az önkormányzatot nem érheti az a vád, hogy nem megfelelıen mérte fel a sziklafal állapotát. Az önkormányzat kifizetheti Bálint Olga ingatlana végén lévı sziklafal helyreállítására azt az eft-ot, de elıfordul, hogy holnapután a fagy miatt meglazul egy másik sziklatömb és azt mondják, hogy az önkormányzat nem csinált semmit sem. Igenis állapítsa meg egy külsı szakértı cég, hogy milyen mértékő beruházás szükséges a Királykúti utcai sziklafal rendbetételére. Vélhetıen 14

15 sohasem lehet ezt a problémát megoldani, mert kilenc évvel ezelıtt 5 millió forintot költött az önkormányzat a sziklafal rendbetételére és azóta is évrıl-évre elıjön ez a probléma. Kilenc évvel ezelıtt is a szakértık - kollégáim elmondása szerint - azt mondták, hogy ezt a problémát sohasem lehet megoldani. Egyszerőbb és olcsóbb lenne, ha az önkormányzat az összes érintett ingatlant kisajátítaná. Ifj. Paulusz József képviselı elmondja, hogy Bálint Olgát tájékoztatni kell arról, hogy a vis maior pályázatot kimondottan ilyen problémák kezelésére hozták létre. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy pontosan tudja, mert 10 évvel ezelıtt is ebbıl a pályázatból lett megoldva az akkori problémája, tehát tisztában van a lehetıségekkel. Azt gondolom, hogy meg kell várni a szakértık véleményét. Ifj. Paulusz József képviselı: Azt szeretném kérni, hogy Bálint Olga udvaráról az önkormányzat haladéktalanul szállítassa el a lehullott omladékot. Ha kell egy vállalkozót bízunk meg vagy napi munkára vegyünk fel valakit, de szállítassuk el a lehullott omladékot. Veres-Herédi Eszter képviselı a pályázattal kapcsolatban kérdezi, hogy a évben eFt keretösszeg állt vagy áll rendelkezésre? Novák Lajos polgármester válaszában elmondja, hogy keretösszeg, évben ennyi összeg állt rendelkezésre. Ebbıl mennyi van jelenleg a pályázati keretben, azt nem tudjuk. Veres-Herédi Eszter képviselı kérdezi, ha Bálint Olga nem kap megnyugtató választ, akkor milyen esélyünk van egy perben, ha nem áll el a pereskedéstıl? Dr. Szabó Attila jegyzı válaszában elmondja, hogy a mai magyarországi bírósági gyakorlatból kiindulva nehéz megállapítani, de általában ilyen természető ügyekben a bíróságok valamilyen összegő kártérítést meg szoktak ítélni. Mivel egyéb képviselıi kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Novák Lajos polgármester szavazásra teszi fel a kérdést. Aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat részt vegyen a vis maior pályázaton az kézfelemeléssel jelezze. A képviselıtestület a javaslatot megtárgyalta és 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 92/2008. (XI.26.) Ökt. határozata 1.) Dömös Község Önkormányzatának Képviselıtestülete úgy dönt, hogy a középdunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok elıirányzatai, valamint a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 47/2008. (III.5.) Korm.rendelet alapján meghirdetett vis maior feladatainak támogatására kiírt pályázaton részt vesz. 2.) A képviselıtestület a 602 hrsz-ú Dömös Királykúti utcában található önkormányzati tulajdonú sziklafal helyreállítására pályázik. 3.) Az önkormányzat nehéz anyagi helyzete miatt saját erejébıl a Királykúti utcában kialakult vis maior helyzetet nem tudja megoldani. 15

16 4.) A képviselıtestület felhatalmazza Novák Lajos polgármestert, hogy a pályázati kiírás minden szakaszában Dömös Község Önkormányzatát képviselje. Felelıs: Novák Lajos polgármester Határidı: a pályázatok benyújtására: január 31. Ifj. Paulusz József képviselı kérdezi, hogy mikorra lesznek elszállítva Bálint Olga ingatlanáról a lehullott omladék? Novák Lajos polgármester válaszában elmondja, hogy az önkormányzat két héten belül egy vállalkozó segítségével elszállítatja Bálint Olga udvaráról a lehullott omladékot. 10. Egyebek Képviselıi kérdés, hozzászólás az egyebek napirendi pont kapcsán nem volt. Mivel a képviselıtestületi ülésnek más napirendi pontja nem volt, Novák Lajos polgármester az ülést bezárta és a részvételt megköszönte. Kmf. Novák Lajos polgármester Dr. Szabó Attila jegyzı A jegyzıkönyvet hitelesítette: Dénes Kálmánné képviselı Szilágyi Gábor képviselı 16

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Veres-Herédi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Cseh János

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14/2012. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 26. napján 14:00 órai kezdettel a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság NYILVÁNOS

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1. Dr. Baumann Marcell háziorvos felmondása miatt kialakult helyzet megtárgyalása

Jegyzıkönyv. 1. Dr. Baumann Marcell háziorvos felmondása miatt kialakult helyzet megtárgyalása Jegyzıkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. április 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester ifj. Paulusz

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2012. június 28-án megtartott rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2012. június 28-án megtartott rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 28-án megtartott rendes ülésérıl Jelen vannak: Pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. január 30. rendes nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. január 30. rendes nyílt ülés PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. január 30. rendes nyílt ülés Rendeletek: 1/2013.(II.11.) 2/2013.(II.11.) 3/2013.(II.11.) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások szabályozásáról

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

Jegyzıkönyv. A polgármester javaslata alapján a képviselı-testület az alábbi napirendet 7 igen szavazattal elfogadta.

Jegyzıkönyv. A polgármester javaslata alapján a képviselı-testület az alábbi napirendet 7 igen szavazattal elfogadta. Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 23. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı nyilvános képviselı-testületi ülésérıl. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó Anna, Kiss Zoltán, Kocsis István, Péter Zoltán,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2010. november 29-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 7-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 7-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 7-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint Mocsáry

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu Szám: M.113-7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről

a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről Tartalmazza: 91-114/2013. (V. 16.) számú határozatokat 5. számú rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2012. augusztus 28-napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2012. augusztus 28-napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2012. augusztus 28-napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester Tóth Albert

Részletesebben

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Benke Marcell alpolgármester,

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. január 23-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Istvánfalvi Sándor polgármester Hajdu Péter

Részletesebben

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV. A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV. A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYVE A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l JEGYZ KÖNYV Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében 3044 Szirák,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (79-80) T á rgysorozat 1.) Előterjesztés a Piac

Részletesebben

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. február 20-án 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Borsosberény Község

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30. napján 8 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2004. október 21-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület 2007. november 28-án tartott nyílt üléséről. Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26.

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület 2007. november 28-án tartott nyílt üléséről. Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2007. november 28-án tartott nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., dr. Lelkes Ákos alpolgármester Bíró Attila,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Nagykátai Polgármesteri Hivatal 6-os bejárat emelet (Nagykáta,

Részletesebben

2013. március 27. rendes nyílt ülés

2013. március 27. rendes nyílt ülés 588-6 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27. rendes nyílt ülés Rendeletek: 10/2013. (IV.5.) A külterületen lévő helyi közutak létesítéséről, korszerűsítéséről, karbantartásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. november 30-i ÜLÉSÉRE. 1. Napirendi pont

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. november 30-i ÜLÉSÉRE. 1. Napirendi pont Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidej határozatokról, beszámoló a két testületi ülés között eltelt id szakról Melléklet: - E L T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. november 30-i

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL

JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Ügyiratszám: 22-27/2010. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Helye: Polgármesteri Hivatal Jelen

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ifj. Kozák János. Orbán István

JEGYZŐKÖNYV. Ifj. Kozák János. Orbán István Szám: 02/166-4/2007. JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat testületének 2007. május 29-én 9 00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza Képviselői Irodájában megtartott nyilvános

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. május 13. napján 13:00 órai kezdettel a Pénzügyi Bizottság rendkívüli NYILVÁNOS ülésén. Jelen

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10/2000. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2000. szeptember 4- én /hétfő/ du. 16 órai kezdettel

Részletesebben

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA 6. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15. napján megtartott soros testületi ülésének jegyzőkönyvéből RENDELETEK MUTATÓJA 5/2014. (V.15.) számú

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Benke József, Horeczki László képviselık

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Benke József, Horeczki László képviselık Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. október 6. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı rendkívüli nyilvános képviselıtestületi ülésérıl.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. DECEMBER 12-ÉN TARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSRÓL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. DECEMBER 12-ÉN TARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSRÓL Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. DECEMBER 12-ÉN TARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSRÓL

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. március 4-én megtartott üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Csókás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 231-232 T á r g y s o r o z

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 1-14/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2009. november 24-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8/2009. Levél község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 29-én tartott nyilvános ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma: Tájékoztató

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 2009. január 7-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Megalkotott rendeletek: 1/2009. (I. 8.) rendelet: a helyi építészeti értékek

Részletesebben

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 11/2011. Levél községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 23-án tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv Tartalma: 1. 2010. évi költségvetési

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve 12/2010. számú jegyzőkönyve Készült: 2010. június 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: dr. Antal Ida Boriszov Zoltán polgármester Badics Csaba Cseh József Dörömbözi András dr. Mayer András

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: Rajka község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 15-én, csütörtökön, a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (9224, Rajka, Szabadság tér 1.) 18.00 órakor megtartott -

Részletesebben

1. Óvodai nevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó pályázat. Napirendek tárgyalása:

1. Óvodai nevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó pályázat. Napirendek tárgyalása: Bak község Önkormányzati Képviselı-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2012. március 22-I rendkívüli nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZİKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5650-2/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat hivatalos helyiségében a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 2012. május 23-i ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat hivatalos helyiségében a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 2012. május 23-i ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat hivatalos helyiségében a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 2012. május 23-i ülésén. Jelen vannak (jelenléti ív szerint): Dr. Répás József polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén Hozott határozatok: 26/2011. (III.08.) - tól 37/2011. (III. 08.) - ig Hozott rendelet: - 1 J E G Y Z

Részletesebben

KIVONAT. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete

KIVONAT. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete megtartott soros testületi ülésének könyvéből: Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 120/2013 (X. 30.) sz. határozata a lejárt határidejű határozatok teljesüléséről szóló beszámolóról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 16/2014 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2014. november 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2011. február 15-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) Jelen vannak: Marics József Kasza Jánosné

Részletesebben

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: Fehérváriné Welki Mária bizottsági tag.

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: Fehérváriné Welki Mária bizottsági tag. 1 Jegyzıkönyv a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság 2010. szeptember 20-án, 18 óra 30 perckor megkezdett, 19 óra 45 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Az Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. június 27-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. június 27-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Kölked Község Képviselő-testülete 7/2011. Jegyzőkönyv Készült: 2011. június 27-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Jelen vannak: Martényi János polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szécsény Városháza, Haynald Lajos termében tartott, 2015. augusztus 5-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 8 települési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. február 8. napján megtartott testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. február 8. napján megtartott testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. február 8. napján megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint. Stefkó Imre polgármester: Köszönti

Részletesebben

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D :

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D : 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: A Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár (9737. Bük, Eötvös u. 11.) galériájában, Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve Készült: 2011. február 15-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán polgármester Antal András alpolgármester

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.149-6/2010. JEGYZİKÖNYV amely készült Közgyőlése Pénzügyi Bizottságának 2010. április 15-én 8 óra 15 perckor a Polgármesteri

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 17-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya - - Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 125/2011.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. május 5-i ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010.

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010. Önkormányzat Kapolcs Száma: 94-15/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete 2010. november 24-én 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 2012. szeptember 05-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. június 23-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Dr. Almássy Antalné,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012 január 25 - i testületi ülésére a 2. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Rendelet tervezet az önkormányzat 2012 évi költségvetésérıl

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ - A Képviselő-testülethez - Nagykálló Város Önkormányzata 2011. I.-III. negyedévi gazdálkodásának végrehajtásáról

TÁJÉKOZTATÓ - A Képviselő-testülethez - Nagykálló Város Önkormányzata 2011. I.-III. negyedévi gazdálkodásának végrehajtásáról Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgmest@nagykallo.hu Ügyiratszám: /2011. Ügyintéző: Kondor

Részletesebben

Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. szeptember 22- én megtartott Jogi- Igazgatási- Ügyrendi Bizottság nyílt ülésén.

Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. szeptember 22- én megtartott Jogi- Igazgatási- Ügyrendi Bizottság nyílt ülésén. I-1/9-5/2009. ikt. sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. szeptember 22- én megtartott Jogi- Igazgatási- Ügyrendi Bizottság nyílt ülésén. Jelen vannak: Pap

Részletesebben

12/2009. m u t a t ó j a.

12/2009. m u t a t ó j a. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. 12/2009 A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 13- án megtartott ülésen felvett, hangfelvétellel rögzített ülés

Részletesebben

Szám: 234-13/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234-13/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-13/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Iván Roland aljegyző dr. Hegyeshalmi Angéla fogszakorvos

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Iván Roland aljegyző dr. Hegyeshalmi Angéla fogszakorvos JEGYZŐKÖNYV Készült Tök község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 10-én (szerdán) 18 óra 30 perckor a Művelődési Házban (2073 Tök, Kútvölgy 14.) megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 340 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2012. november 28. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Hercegfalvi Frida Héri Viktor Palsics

Részletesebben

13.05 órakor megérkezett Zelenák Adrián, a jelenlévő bizottsági tagok száma: 6 fő.

13.05 órakor megérkezett Zelenák Adrián, a jelenlévő bizottsági tagok száma: 6 fő. JEGYZŐKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének, 2016. február 18-án 13,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miháld Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8825 Miháld, Fő u. 2. 11-13/2013.Ny. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miháld Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 17-én (hétfőn) 17.00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről Jelen vannak: l./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna alpolgármester 3./ Artai Balázs képviselő 4./

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. június 16-án 16 óra 55 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi Bizottságának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. június 21-én megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV 2012. JÚLIUS 30.

TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV 2012. JÚLIUS 30. TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV 2012. JÚLIUS 30. 1 Jegyzőkönyv Készült: Tatárszentgyörgy Község Képviselő-testületének 2012. július 30-án

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8496. NAGYPIRIT Szám: 237-11/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 30-án (hétfőn) 13,00 órai kezdettel

Részletesebben