Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete"

Átírás

1 Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 11/2011. Levél községi Önkormányzat Képviselı-testületének június 23-án tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv Tartalma: évi költségvetési rendelet módosítása 2. Beszámoló a évi költségvetés teljesítésérıl (zárszámadási rendelet) 3. SZMSZ vitája, rendelet elfogadása 4. Közmővelıdési rendelet vitája, elfogadása 5. Közterület használat szabályairól szóló rendelet vitája, elfogadása 6. Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás munkájáról 7. Képviselı-testület II. félévi munkaterve 8. Új anyakönyvi rendelet elfogadása 9. Külföldi tanulók tandíjáról szóló rendelet hatályon kívül helyezésérıl 10. Egyéb döntést igénylı ügyek 1. Konyha bérleti díjának megállapítása 2. Községek Orvosi Ügyelete Nonprofit Kft évi beszámolója 3. Villamos berendezések felülvizsgálata 4. Sváb ház felújítási terve 5. Sváb ház mőködtetésére vonatkozó szerzıdés az LBE-vel 6. Kultúrház IKSZT felújítás pótmunkák közbeszerzési eljárás lefolytatása 7. Kultúrházhoz zászlótartók legyártása 8. Kerékpárút közbeszerzés lezárása 9. Kerékpárút projekt PR tevékenység lefolytatása 10. Talizmán Egyesület támogatási kérelme 11. Fı u. 2. megvásárlása hitelfelvétel határozat kiegészítése 12. Nagyiskola meszelése 11. Tájékoztatók 1. Hangosító berendezés beszerzésére beadott pályázatról 2. Karácsonyi fényekre beadott pályázatról 3. Szúnyoggyérítési árajánlat 4. Kitüntetési javaslat benyújtás határideje 5. Hazánk Kiadó ajánlata 6. Digitális telefon ajánlat 7. Bölcsıde létrehozás kezdeményezése 8. Iskola- év végi eredmények ( tanév)

2 Jegyzıkönyv 2 Készült: Levél községi Önkormányzat Képviselı-testületének június 23-án órakor tartott ülésérıl Jelen vannak: Papp Zoltán polgármester, Nagy István jegyzı, Rajna István alpolgármester, Ankhelyi Istvánné, Gyırfi Zoltán, Kiss Béla, Schmidt Róbert, Szakál Gyula képviselık illetve a melléklet jelenléti ív szerint. Papp Zoltán megnyitja az ülést, köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az érvényes szavazatok száma 7, a minısített többséget igénylı és az egyszerő többséget igénylı döntéshozatalhoz is 4 egyenlı szavazat szükséges. Az ülésrıl kép és hangfelvétel készül. Jegyzıkönyv-hitelesítıknek Ankhelyi Istvánné és Schmidt Róbert képviselıket javasolom. A Képviselı-testület a jegyzıkönyv-hitelesítıkre vonatkozó javaslatot egyhangúlag jóváhagyta. Papp Zoltán: javaslatot tesz a napirendre (meghívóban szereplıket kiegészítve): évi költségvetési rendelet módosítása 2. Beszámoló a évi költségvetés teljesítésérıl (zárszámadási rendelet) 3. SZMSZ vitája, rendelet elfogadása 4. Közmővelıdési rendelet vitája, elfogadása 5. Közterület használat szabályairól szóló rendelet vitája, elfogadása 6. Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás munkájáról 7. Képviselı-testület II. félévi munkaterve 8. Új anyakönyvi rendelet elfogadása 9. Külföldi tanulók tandíjáról szóló rendelet hatályon kívül helyezésérıl 10. Egyéb döntést igénylı ügyek 1. Konyha bérleti díjának megállapítása 2. Községek Orvosi Ügyelete Nonprofit Kft évi beszámolója 3. Villamos berendezések felülvizsgálata 4. Sváb ház felújítási terve 5. Sváb ház mőködtetésére vonatkozó szerzıdés az LBE-vel 6. Kultúrház IKSZT felújítás pótmunkák közbeszerzési eljárás lefolytatása 7. Kultúrházhoz zászlótartók legyártása 8. Kerékpárút közbeszerzés lezárása 9. Kerékpárút projekt PR tevékenység lefolytatása 10. Talizmán Egyesület támogatási kérelme 11. Fı u. 2. megvásárlása hitelfelvétel határozat kiegészítése 12. Nagyiskola meszelése 11. Tájékoztatók 1. Hangosító berendezés beszerzésére beadott pályázatról 2. Karácsonyi fényekre beadott pályázatról 3. Szúnyoggyérítési árajánlat 4. Kitüntetési javaslat benyújtás határideje 5. Hazánk Kiadó ajánlata 6. Digitális telefon ajánlat 7. Bölcsıde létrehozás kezdeményezése 8. Iskola- év végi eredmények ( tanév) A Képviselı-testület a napirendre vonatkozó javaslatot egyhangúlag jóváhagyta.

3 Napirend elıtt: 3 Tájékoztató a Szociális bizottság elmúlt ülésérıl: Ankhelyi Istvánné: a Szociális, Családvédelmi és Ifjúsági Bizottság május és júniusi üléseirıl az alábbiakban számolok be. Májusban a katolikus egyház szervezésében összegyőjtött tartós élelmiszereket 14 rászoruló család számára osztottuk szét. Június 04-én az Önkéntes Tőzoltó Egyesület meghívására képviselten az Önkormányzatot a szlovákiai Senc tőzoltóversenyen. Június 07-i bizottsági ülésünkön rendkívüli gyermekvédelmi támogatást 3 fı részére Ft, átmeneti segélyt 1 fı részére Ft, méltányossági közgyógyellátást 2 fı részére Ft/év értékben, táborozási hozzájárulást 2 fı részére Ft, összesen: Ft került kiutalásra. Kérem a beszámoló elfogadását. Papp Zoltán: köszönjük a tájékoztatást, kérem az észrevételeket. Amennyiben nincs kérdés és észrevétel, kérem a tájékoztató tudomásul vételét. A Képviselı-testület egyhangúlag tudomásul vette a bizottság tájékoztatóját. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekrıl (mellékelve) Papp Zoltán: beszámolt a képviselı-testület által átruházott hatáskörben hozott döntésérıl: a Szövetkezet u. 45. sz. házban a vihar súlyos károkat okozott, a tulajdonosok kérelmére polgármesteri hatáskörben Ft egyösszegő gyorssegélyt állapítottam meg és fizettünk ki a rászorulók részére. Ismertette a mellékelt tájékoztatót. Kérem az észrevételeket, véleményeket. Amennyiben nincs, kérem a tájékoztató tudomásul vételét. Napirendek tárgyalása: A Képviselı-testület a tájékoztatóban elhangzottakat egyhangúan tudomásul vette évi költségvetési rendelet módosítása (elıterjesztés mellékelve) Papp Zoltán: a képviselık megkapták az elıterjesztést. A Gazdasági bizottság június 20-i ülésén elıkészítette a napirendet. A évben történt különbözı változásokat a költségvetésen át kell vezetni, a kiadás-bevétel mérleget egyensúlyba kell hozni, ezért szükséges a módosítás. Amennyiben további magyarázat, kiegészítés szükséges, kérem Nagy Istvánné pénzügyi fımunkatársat válaszoljon a kérdésekre. Kiss Béla: a pótelıirányzatok és a céltartalékból történı átcsoportosítás miatt szükséges elsısorban a módosítás. A teljesülés %-os aránya a várakozásoknak megfelelıen alakult, a december 31-i záró bankszámla is szép összeget mutat. A Gazdasági bizottság a évi költségvetési rendelet módosítását az elıterjesztés szerint javasolja elfogadásra. Papp Zoltán: amennyiben nincs egyéb észrevétel, szavazzunk a rendelet módosításáról. A Képviselı-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal megalkotta az önkormányzat évi költségvetési rendeletérıl szóló 10/2010. (IX. 15.) rendelettel módosított 3/2010. (III. 23.) rendelet módosításáról szóló 8/2011. (VI. 27.) számú rendeletét. 2. Beszámoló a évi költségvetés teljesítésérıl (elıterjesztés, zárszámadási rendelet mellékelve) Papp Zoltán: a képviselık szintén megkapták az elıterjesztést a zárszámadási rendelet elfogadásához is. A Gazdasági Bizottság ülésén szintén megvitatta a napirendet, kérem az észrevételeket, majd szavazzunk.

4 Kiss Béla: A Gazdasági bizottság a évi zárszámadási beszámoló rendeletet az elıterjesztés szerint javasolja elfogadásra. A Képviselı-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal megalkotta az önkormányzat és intézményei évi költségvetési zárszámadásáról szóló 9/2011. (VI. 27.) számú rendeletét. 3. SZMSZ vitája, rendelet elfogadása (mellékelve) Papp Zoltán: elmúlt ülésen a képviselık megkapták a tervezetet, de a késıi beterjesztésre tekintettel elnapoltuk a döntést. Akkor a jegyzı részletesen ismertette a fı változásokat. Kérem az észrevételeket, majd szavazzunk. Szakál Gyula: Az ügyrendi bizottság javasolja az elfogadását. A Képviselı-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal megalkotta az Önkormányzat Képviselı-testülete és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 10/2011.(VI.27.) számú rendeletét. 4. Közmővelıdési rendelet vitája, elfogadása (mellékelve) Papp Zoltán: szintén az elmúlt ülésen került beterjesztésre, de a döntés elnapolásra került, mivel nem volt elég idı a pontosításokra. Részemrıl az 5. -ra vonatkozóan van módosító indítványom: a további közösségi színtérnél a helytörténeti győjtemény és kiállító terem helyes elnevezése az évi CLV.tv 48. (3) bekezdése szerint közérdekő muzeális kiállítóhely. A rendeletet kibıvíthetjük még azzal, hogy megállapodás alapján az önkormányzat ezt a Levél Barátainak Egyesülete részére mőködtetésre, fenntartásra átadja. Kérem az észrevételeket, majd szavazzunk. Az elhangzott módosítással terjesztem be a képviselık elé elfogadásra. A Képviselı-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal megalkotta a községi közmővelıdési feladatok ellátásáról szóló 11/2011. (VI. 27.) számú rendeletét. 5. Közterület használat szabályairól szóló rendelet vitája, elfogadása (mellékelve) Papp Zoltán: az elmúlt ülésre az elıterjesztés a képviselık megkapták, a jegyzı ismertette az egyszerősített szabályozást, akkor a mellékletet képezı díjakkal kapcsolatosan voltak észrevételek, melyeknek részletesebb szabályozására vonatkozóan hangzottak is el javaslatok pl. a búcsúi területbérlések, a közterületen tárolt anyagok, gépjármővek stb. Illetve kérdésként merült fel, hogy ki jogosult a díj beszedésére. Kérem az észrevételeket, majd szavazzunk. Nagy István: a díjbeszedésre vonatkozóan kiegészítésre kerül a rendelet, hogy a jegyzı megbízása alapján elsısorban a hivatal pénzügyi dolgozói, de megbízható ezzel hivatali dolgozón kívül más is, illetve önkéntes bejelentkezési alapon a hivatalban kerül rendezésre a befizetés. A rendelet kihirdetését követıen több helyre helyezünk ki tájékoztatót a faluban, honlapon stb., hogy mindenki, aki érintett lehet, értesüljön róla. Kiss Béla: a rendelet 2. sz. melléklet 11. pontja a Mutatványos eszközök és sátrak: a nagyobb m2 területet igénylıknek (hinták stb.) egységesen pl. 50m2 terület legyen kijelölve, a kisebbeknek is egységesen pl. 5 m2 körüli terület legyen egységesen, a nagyobb sátraknak (pl. céllövölde) 20 m2 terület után kelljen egységesen fizetni. Papp Zoltán: ha marad az eredetileg tervezett 200.-Ft/m2/nap, akkor méregetés, vita lehet, ha fix területeket határozunk meg, akkor ez elkerülhetı: pl. 0-10m Ft+Áfa, 10-50m Ft+Áfa, 50m2 felett pedig Ft+Áfa. Rajna István: a batyus árusokról is volt szó, az ı mozgásukat is be kell szabályozni. 4

5 Nagy István: a lakossági jelzések alapján a rendırség ellenırzés alá vonhatja ıket, a polgárıröknek igazoltatási jogosultságuk nincs, ık is csak jelzéssel tudnak élni, de általában semmiféle engedéllyel nem rendelkeznek. Papp Zoltán: az elhangzott módosításokkal együtt terjesztem be a rendeletet, szavazzunk. A Képviselı-testület 7 igen szavazattal megalkotta a közterületek használatáról szóló 12/2011. (VI. 27.) számú rendeletét. 6. Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás munkájáról (mellékelve) Papp Zoltán: a képviselık megkapták az elıterjesztést, kérem az észrevételeket. A Képviselı-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal határozathozatal nélkül a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás mőködésérıl szóló tájékoztatót tudomásul vette. 7. Képviselı-testület II. félévi munkaterve (mellékelve) Papp Zoltán: a képviselık megkapták a munkaterv javaslatot, kérem az észrevételeket, majd szavazzunk. A Képviselı-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 76/2011.(VI.23.) határozat Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011.II. félévre vonatkozó munkatervet az elıterjesztés szerint elfogadja. Határidı: azonnal ill. folyamatos 8. Új anyakönyvi rendelet elfogadása Papp Zoltán: január 20-i ülésünkön fogadtuk el a házasságkötésrıl szóló rendeletet, melyet februári ülésünkön a díjak miatt módosítottunk is. Kérem a jegyzıt ismertesse, hogy miért szükséges a rendeletrıl újra tárgyalni, majd kérem a képviselıi észrevételeket és szavazzunk. Nagy István: a Kormányhivatal Törvényességi Osztálya észrevételezte, hogy a évi I. Tv. alapján alkottuk meg a rendeletünket, ami nem is lépett hatályba, ez miatt is szükséges a módosítás. A hivatali helyiségben kötött házasságkötésnek számít majd a Fı u. 30. kultúrházban kialakításra kerülı helyiségben történı házasságkötés is. Az új rendelet nagy része megegyezik az elızı rendelettel, változás még, hogy kikerült belıle a munkaruha térítési díj, mert erre a törvény nem ad felhatalmazást. A Képviselı-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal megalkotta a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidın kívül történı házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól, és ezen többletszolgáltatásokért fizetendı díjak mértékérıl szóló 13/2011. (VI. 27.) számú rendeletet 9. Külföldi tanulók tandíjáról szóló rendelet hatályon kívül helyezésérıl (mellékelve) Papp Zoltán: kérem a jegyzıt ismertesse a napirendet. Nagy István: januárban megalkottuk a 3/2011. sz. rendeletet a nem magyar állampolgárok által fizetendı tandíjakról. A Kormányhivatal javaslatára ezen rendelet hatályon kívül helyezését javasolom. Ha addig törvényi változás nem lesz, úgy augusztusban visszatérünk rá, de akkor már 5

6 konkrétan ki kell számítani, hogy melyik éri meg jobban az önkormányzatnak: 5 gyerekig, vagy 5 gyereken túl, mennyi az a költség, ami ténylegesen terheli az önkormányzatot azzal, hogy ezeket a gyerekeket felveszi az intézményeibe. Van rá lehetıség, hogy bizonyos esetekben a díjfizetési kötelezettség alól mentesítés illetve könnyítés is adható. Papp Zoltán: kérem az észrevételeket, majd szavazzunk. A Képviselı-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal július 01-vel hatályon kívül helyezi a 3/2011. (I. 21.) számú a nem magyar állampolgárok által fizetendı tandíjakról szóló rendeletét. 10. Egyéb döntést igénylı ügyek 1. Konyha bérleti díjának megállapítása Papp Zoltán: az Egyetem Étterem és Konyha Kft-vel 2007-ben kötött bérleti szerzıdés 7. pontja szerint minden évben felül kell vizsgálni a bérleti díjat. Tavaly is az infláció figyelembe vételével állapítottuk meg a díjat. Most is azt javaslom, hogy az infláció mértékével növeljük, hogy ne legyen elmaradás ben az infláció átlagos mértéke 4,9%-os volt. Az élelmiszerek inflációs rátája ennél magasabb volt. A bérleti díj jelenleg 10 hónapra Ft, az infláció mértékével növelt összeg, kerekítve Ft lenne. Kérem az észrevételeket, majd szavazzunk. Kiss Béla: Gazdasági bizottsági ülésen tárgyaltuk, támogatta a bizottság az inflációval növelt összeg megállapítását. A Képviselı-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 77/2011.(VI.23.) határozat Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete az Egyetem Étterem és Konyha Kft-vel 2007-ben kötött (62/2009. (VI. 29.) határozattal módosított bérleti szerzıdés 7. pontja alapján a konyha bérleti díját szeptember 01-tıl az iskolai tanévhez igazodóan 10 hónapra Ft/év állapítja meg. Határidı: szeptember Községek Orvosi Ügyelete Nonprofit Kft évi beszámolója Papp Zoltán: május 30-án Kimlén volt a taggyőlés, ahol ismertették a Kft évi mőködését, és a független könyvvizsgáló jelentését, mely szerint a Kft. beszámolója a december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetrıl megbízható és valós képet ad. Javaslom a mérlegbeszámoló elfogadását. Kérem a képviselık észrevételeit, majd szavazzunk. A Képviselı-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 78/2011. (VI. 23.) határozat Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Községek Orvosi Ügyelete Nonprofit Közhasznú Kft évi mérlegét saját tıke eft, az eszközök és források fıösszegét eft fıösszeggel és 779 eft évi mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyja. Határidı: azonnal 3. Villamos berendezések felülvizsgálata (jegyzıkönyv mellékelve) Papp Zoltán: idıközönként szükséges az intézményeinkben érintésvédelmi szabványossági, villámvédelmi és tőzvédelmi felülvizsgálatát elvégeztetni. ez évben 8 intézményünkben esedékes 6

7 a felülvizsgálat 7 intézmény esetében mindhárom vizsgálat elvégeztetése szükséges, a kisiskola felújítása során a villámvédelem dokumentációját el kellett készíteni. Három árajánlatot kértem, június 15-én került sor az ajánlatok bontására, melyrıl a mellékelt jegyzıkönyv szerint is látható, hogy Farkas Zoltán e.v. ajánlata volt a legkedvezıbb ezért ıt javasolom a vizsgálatok elvégzésével megbízni. Kérem az észrevételeket, majd szavazzunk. A Képviselı-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 79/2011. (VI. 23.) határozat Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete megbízza Farkas Zoltán 9222 Hegyeshalom, Haladás u. 8. sz. alatti egyéni vállalkozót a község intézményeiben a villamos berendezések érintésvédelmi, villámvédelmi és tőzvédelmi idıszakos felülvizsgálatával, melynek költségét Ft+Áfa összeget a évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja. Megbízza a polgármestert a vállalkozási szerzıdés aláírásával. Határidı: azonnal ill. folyamatos 4. Sváb ház felújítási terve Papp Zoltán: már szóltam elızetesen róla, hogy június 08-án a Fı u. 2. felújítási tervének megbeszélése, egyeztetése volt a tervezıkkel. Elsı javaslatban Ft bruttó felújítási összeg szerepel, ez bontási, földmunka, kımővesmunka, bádogozás, tetıfedı, nyílászáró javítás, szigetelést tartalmaz. A Gazdasági bizottság ülésén tárgyaltuk, s felmerült, hogy célszerő lenne még néhány dolgot ebbe a felújításba belevenni, ezt jeleztem a tervezık felé pl. veranda felújítás, udvar rendezése, talajcsere, füvesítés, deszkakerítés, udvari kút feltárása, helyreállítása, pince helyreállítása. Megküldték a módosított tervet, a fentiekkel kiegészítve a tervezıi költségbecslés bruttó költség Ft. Ezt kiegészítve egyéb költségekkel pl. közbeszerzés, nyilvánosság, mőszaki ellenır, stb., ami megpályázható lenne. Kérem az észrevételeket, majd szavazzunk. Kiss Béla: a falu lakosságát megosztotta a tájház megvásárolása. Tudni kell a lakosságnak a pályázatról, ha Egyesület pályázik, úgy 100%-ban elszámolható pályázatról van szó, az Önkormányzatnak további költséget nem jelent. Papp Zoltán: ezért alkalmazzuk ugyanazt, mint a játszótér pályázatnál, hogy szerzıdéssel a Levél Barátainak Egyesülete részére átadjuk, ık lesznek a pályázók, az elıfinanszírozást természetesen továbbra is az Önkormányzat állja, s az elszámoláskor ez szintén az Önkormányzat számlájára kerül vissza. A Képviselı-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 80/2011. (VI. 23.) határozat Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Tér-Háló Építész Tervezı Kft. által - a Sváb Tájház Fı u. 2. sz. alatti épületre - elkészített felújítási tervet jóváhagyja. Határidı: azonnal ill. folyamatos 5. Sváb ház mőködtetésére vonatkozó szerzıdés az LBE-vel (mellékelve) Papp Zoltán: a képviselık megkapták a megállapodás tervezetet, melyben az Önkormányzat a Fı u. 2. sz. alatti ingatlant üzemeltetésre átadja az LBE-nek. Ez a megállapodás kifejezetten az FVM UMVP hez történı pályázatbenyújtáshoz szükséges. Kérem az észrevételeket, majd szavazzunk. Máté Tamásné: mint az egyesület elnöke nyilatkozom, hogy vállaljuk a megállapodásban foglaltakat. 7

8 A Képviselı-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 81/2011. (VI. 23.) határozat Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Levél, Fı u. 2. szám alatti Sváb Tájház helytörténeti győjtemény és kiállító termet üzemeltetésre átadja a Levél Barátainak Egyesülete (9221 Levél, Fı u. 30. képviselıje Máté Tamásné elnök) részére az alábbi feltételekkel. Az LBE vállalja: - a Sváb Tájház fejlesztése érdekében támogatási kérelmet nyújt be az FVM UMVP A vidéki örökség megırzése és fenntartható fejlesztése jogcímre az elkészült és az önkormányzat által jóváhagyott tervek szerint, - sikeres pályázat esetén az elıfinanszírozását és a kivitelezés lebonyolítását, - a Sváb Tájház üzemeltetését, fenntartását július 01. napjától 2018.december 31-ig Az Önkormányzat vállalja: - a pályázatírás költségeinek megtérítését, - sikeres pályázat esetén a kivitelezés lebonyolításának segítését és az esetleg felmerült egyéb költségek egyeztetés utáni megtérítését, - a hitelbıl történı finanszírozás esetén a keletkezı kamat és egyéb hitelköltségek megtérítését, - az üzemeltetés idıtartalma alatt felmerülı fenntartással, felülvizsgálattal, javításokkal és karbantartásokkal kapcsolatos költségek egyeztetés utáni megtérítését. A feltételeket külön megállapodásba kell foglalni, amely aláírására felhatalmazza a polgármestert. Határidı: azonnal ill. folyamatos 6. Kultúrház IKSZT felújítás pótmunkák közbeszerzési eljárás lefolytatása Papp Zoltán: a közbeszerzési szakértı készítette az elıterjesztést, mely mutatja azt az egyedüli lehetıséget, hogy a pótmunkákat melynek összege elég magas - hogyan tudjuk törvényesen, szakszerően lefolytatni. A megbízási szerzıdés is arról szól, hogy két ütemben hajtanánk végre az egyszerősített és tárgyalásos közbeszerzést, hogy különválasszuk azokat a pótmunkákat, amelyek az egész épület átadásához, használhatóságához, mőszakilag indokoltak, de kimaradtak a kiírásból, vagy olyan többlettételek, amelyek munka közben merültek fel pl. többletbontás, többletépítés stb. A másik azok a pótmunkák lennének, amelyek nem voltak benn az egész projektbe, pl. külsı szigetelés, főtés, villámvédelem, riasztórendszer, ingernetes hálózat stb. Rendkívüli sürgısségi eljárás keretében, hirdetmény nélküli tárgyalásos módon történik, melynek a szabályait a megbízott szakértı a törvényben meghatározottak szerint alkalmazza. Kérem az észrevételeket. Rajna István: azért kértük fel a közbeszerzési tanácsadót, hogy a jogszabályoknak megfelelıen segítse a lebonyolítást. Papp Zoltán: ha nincs egyéb észrevétel kérem a képviselıket szavazzunk. A Képviselı-testület 6 igen 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozat hozta: 82/2011. (VI. 23.) határozat Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete megbízza a MUREX Építıipari Kereskedelmi és Szolgáltató Bt-t (9026 Gyır, Ady Endre u. 26.) Levél Község IKSZT Kultúrház felújítás pótmunkái közbeszerzési eljárás teljes körő lebonyolításával, melyet külön megbízási szerzıdésben rögzít. Megbízza a polgármestert a megbízási szerzıdés aláírásával. Határidı: azonnal ill. folyamatos 8

9 9 7. Kultúrházhoz zászlótartók legyártása (árajánlat mellékelve) Papp Zoltán: az elmúlt ülésen szavaztunk az elıtetı megrendelésérıl, utána gondoltunk rá, hogy önkormányzati intézménynél kötelezı a zászló kihelyezése is, így az elıtetıvel harmonizáló 2 db fali zászlótartóra kértünk ajánlatot, melyet a képviselık is megkaptak. Kérem a képviselıi észrevételeket, majd szavazzunk. A Képviselı-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 83/2011. (VI. 23.) határozat Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete megrendeli a Főzfa és Társa Bt.- tıl (9200 Mosonmagyaróvár, Molnár u. 1.) a kultúrházhoz 2 db zászlótartó elkészítését az árajánlatban szereplık szerint. A zászlótartók költségét Ft+Áfa, valamint szerelési költséget Ft+Áfá-t a évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja. A megrendelés aláírására felhatalmazza a polgármestert. Határidı: azonnal 8. Kerékpárút közbeszerzés lezárása (összegzés árajánlatok elbírálásáról mellékelve) Papp Zoltán: elkészült az értékelés az 1. sz. fıutat tehermentesítı kerékpárút építése Mosonmagyaróvár-Levél-Hegyeshalom-Országhatár szakaszon közbeszerzési eljárásáról. Az összegzést az ajánlatok elbírálásáról a képviselık is megkapták. A második helyen szereplı ajánlattevı megnevezése is szükséges, arra az esetre, ha a nyertes visszalépne, úgy a helyébe lépne, nem kellene új közbeszerzési eljárást lefolytatni. Amennyiben sikerül a mai ülésen döntést hozni, akkor még ma kihirdetésre kerül a nyertes, és 60 nap áll rendelkezésre a vállalkozási szerzıdés aláírására. Finanszírozási szerzıdés a mai napig nincs, addig felelıtlenség szerzıdést kötni. Kérem a képviselıi észrevételeket, majd szavazzunk. Kiss Béla: amennyiben 60 napon belül sem lesz aláírt támogatási szerzıdés, akkor mi a következı lépés? Papp Zoltán: annak hiányában visszaléphetünk, de a költségeket meg kell téríteni. A Képviselı-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 84/2011. (VI. 23.) határozat A Közbeszerzési Bírálóbizottság június 15-i ülésén született döntés alapján javaslatot tett az eljárás eredményességére, illetıleg a nyertes, és azt követı második helyezett személyének megnevezésére vonatkozóan. Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete Közbeszerzési Bírálóbizottság javaslatát ezennel elfogadja, az eljárást eredményesnek nyilvánítja és lezárja. A közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevıt, a Magyar Aszfalt Kft-t (1135 Budapest, Szegedi u , Cg , adószáma: ) bízza meg, az 1.sz. fıutat tehermentesítı kerékpárút építése Mosonmagyaróvár-Levél- Hegyeshalom-Országhatár szakaszon címő projekt építési munkáinak elvégzésével. - A tartalékkal növelt bruttó ajánlati ár: Ft - az elıírt 36 hónapon felül vállalt jótállási idı: 24 hónap - a befejezési határidı: március 30. A nyertes visszalépése esetén a következı legkedvezıbb ajánlattevınek a COLAS ÚT Építıipari Zrt-t (1103 Budapest, Sibrik Miklós út 30.) nevezi meg Ft tartalékkal növelt bruttó ajánlati árral és az elıírt 36 hónapon felül vállalt 24 hónap jótállási idıvel.

10 Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerzıdést aláírja. Szerzıdéskötés tervezett idıpontja: támogatási szerzıdés függvényében Felelıs Papp Zoltán polgármester 9. Kerékpárút projekt PR tevékenység lefolytatása Papp Zoltán: árajánlatokat kértünk a kerékpárút megvalósításához kapcsolódó PR tevékenység megvalósítására, az ajánlatok felbontása június 22-én 13 órakor volt. Három ajánlatot kértünk, de csak kettı érkezett határidıre. Medius Net Kommunikációs Bt. nettó ajánlata Ft, Sensation 360 Kommunikációs Ügynökség Kft. ajánlata Ft. Véleményem szerint az egyik irreálisan magas, a másik alacsony, de nem irreális ajánlat. Kérem az észrevételeket, majd szavazzunk. Kiss Béla: az ajánlati felhívást megkapták, melyben részletesen szerepelt a feladat, így véleményem szerint dönthetünk. A Képviselı-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 85/2011. (VI. 23.) határozat Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete megbízza a MediusNet Kommunikációs Bt-t (9026 Gyır, Damjanich u. 15.) az 1.sz. fıutat tehermentesítı kerékpárút építése Mosonmagyaróvár-Levél-Hegyeshalom- Országhatár szakaszon tárgyú projekt PR tevékenységének elvégzésével, az ajánlatban szereplık szerint. Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerzıdés aláírásával. Határidı: június 29. ill. folyamatos 10. Talizmán Egyesület támogatási kérelme (mellékelve) Papp Zoltán: a Képviselık megkapták a kérelmet, kérem az észrevételeket, javaslatokat. Tavalyi évben Ft támogatást adtunk részükre népzenei tábor megrendezéséhez, hangszerek vásárlásához, népzenei minısítın való részvétel költségeihez stb. A Képviselı-testület rövid vita után egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 86/2011. (VI. 23.) határozat Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Talizmán Népzenei és Kulturális Egyesület (Dunasziget, Április 4. u. 1/b) tevékenységéhez Ft, azaz Ötvenezer forint támogatást nyújt, támogatási szerzıdéssel, elszámolási kötelezettséggel. Határidı: azonnal 11. Fı u. 2. megvásárlása hitelfelvétel (elıterjesztés mellékelve) Papp Zoltán: a képviselık megkapták az elıterjesztést a februári határozat kiegészítésére vonatkozóan. Kérem az észrevételeket, majd szavazzunk. A Képviselı-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 87/2011. (VI. 27.) határozat A Levél község Önkormányzatának Képviselı-testület a korábban hozott 19/2011. (II. 23.) számú határozatát az alábbiak szerint kiegészíti: 10

11 1./ Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete infrastruktúra fejlesztési hitel igénybevételét rendeli el. A hitel célja: Levél, Fı u. 2. sz. alatti ingatlan megvásárlása. A hitel összege: Ft, azaz Tizenhétmillió-egyszázezer forint. A hitel futamideje: 10 év Hitelfedezet: Az Önkormányzat Képviselı-testülete kötelezettséget vállal: - a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy - a futamidı alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait betervezi és jóváhagyja Az Önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel az állami hozzájáruláson, állami támogatáson, a személyi jövedelemadón, valamint az államháztartás keretében átcsoportosított, illetve mőködési célú támogatási értékő bevételein kívül valamennyi költségvetési bevételét, valamint mindenkori helyi adóbevételének OTP Bank Nyrt-re történı engedményezését. A testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévı hitelekbıl, kezességvállalásokból és az igényelt hitelbıl adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve esik az évi LXV. tv. 88. (2) bekezdésében meghatározott korlátozás alá. 2./ A Képviselı-testület a döntést a könyvvizsgáló véleményének figyelembevételével, minısített többséggel hozta. 3./ Felhatalmazást ad a Polgármesternek és a Jegyzınek, hogy az 1./ pont szerinti feltételekkel történı hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a hitelszerzıdést az Önkormányzat képviseletében a Bankkal megkösse. Határidı: azonnal, Nagy István jegyzı 12. Nagyiskola meszelése (árajánlat mellékelve) Papp Zoltán: ülés elıtt érkezett az igazgatóasszony az árajánlattal, mely a nagyiskola meszelésére vonatkozik. Az éves költségvetésében ilyen jellegő igényét jelezte is, de az nem került elfogadásra. Csak pótelıirányzatként van lehetıség rá. Kérem a képviselık észrevételeit, majd szavazzunk. Kiss Béla: nagy a felület, az árajánlat korrektnek mondható, a teljes épület felújítása óta nem volt meszelés. A Képviselı-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 88/2011. (VI. 23.) határozat Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskola Fı u. 10. sz. épületének (tetıtér, 1. emelet, földszint) meszelésére, ajtómázolásra, korlátfestésre a évi költségvetés tartaléka terhére pótelıirányzatként Ft-ot biztosít. Határidı: azonnal, Fenyvesi Gyöngyi iskolaigazgató 13. Tájékoztatók 1. Hangosító berendezés beszerzésére beadott pályázatról Papp Zoltán: pályáztunk a hangosító berendezésre, melyhez Ft önrészt vállaltunk. Írásban még nem kaptuk meg az értesítést, de tudomásunk van róla, hogy Ft támogatást kaptunk, így Ft áll rendelkezésre, amibıl kb Ft-os berendezést nem tudjuk megvásárolni. Vagy csökkentjük az igényeinket, vagy most kiegészítjük a sajátrészt. Kérem a képviselık észrevételeit. 11

12 Schmidt Róbert: amennyiben van rá lehetıség a költségvetésbıl javasolom kiegészíteni az önrészt, az árak nem fognak csökkenni, a berendezésre szükség van. A Képviselı-testület rövid vita után egyhangúlag határozathozatal nélkül úgy döntött, hogy megvárja az írásos értesítést a támogatásról, a döntést késıbbre halasztja. 2. Karácsonyi fényekre beadott pályázatról Papp Zoltán: módosítani kellett az igényünkön, kb. 24 db dísz fért bele az 50%-os pályázati támogatásba, Ft-ot kell fizetni, ha visszaküldjük határidıre, akkor még 40m fényfőzést is kapunk grátisz. Kérem az észrevételeket, majd szavazzunk. A Képviselı-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 89/2011. (VI. 23.) határozat Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete jóváhagyja a Noeldecor Kft-vel (3200 Gyöngyös, Belváros tér 6. 1/4) karácsonyi fénydekorációs eszközökre vonatkozó pályázati, szállítási szerzıdést, melyhez a évi költségvetés tartaléka terhére önrészként Ft pótelıirányzatot biztosít. Határidı: azonnal 3. Szúnyoggyérítési árajánlat Papp Zoltán: a Többcélú Kistérségi Társulás megkérte az ajánlatokat a szúnyoggyérítésre, nyertesként a Gergely Air Légiszolgáltató és Export-Import Kft ajánlatát fogadta e. Az ajánlat a légi kémiai gyérítésre nettó Ft/ha, bruttó Ft/ha. Amennyiben szükség lesz a szúnyoggyérítésre, úgy ezen az áron tudjuk megrendelni. Kérem a tájékoztatás tudomásul vételét. A Képviselı-testület egyhangúlag tudomásul vette a tájékoztatót. 4. Kitüntetési javaslat benyújtás határideje Papp Zoltán: rendeletünk szerint július 15-ig lehet benyújtani javaslatokat Levél község Díszpolgára és Levél községért éremre. Kitüntetési javaslat adatlapja a honlapról is letölthetı. Várjuk a javaslatokat, kérem a tájékoztatás tudomásul vételét. A Képviselı-testület egyhangúlag tudomásul vette a tájékoztatót. 5. Hazánk Kiadó ajánlata Papp Zoltán: a Hazánk Könyvkiadó megküldte ajánlatát képes levelezılap, községprojekt, leporelló, helyismereti olvasókönyv, település monográfia, emléktárgyak, elismerések, kitüntetések, reklámtárgyak készítésére. A Gazdasági Bizottság tárgyalta az ajánlatot, nem javasolja a szolgáltatás igénybe vételét. Kérem a tájékoztató tudomásul vételét. A Képviselı-testület egyhangúlag tudomásul vette a tájékoztatót. 6. Digitális telefon ajánlat Papp Zoltán: ACN digitális telefonszolgáltatás ajánlatát megkapták a képviselık, melyek önkormányzatok, intézmények, magánszemélyek is igénybe vehetik. A Gazdasági Bizottság 12

13 ülésén kifejtette, hogy nem kíván foglalkozni az ajánlattal. Kérem a tájékoztató tudomásul vételét. A Képviselı-testület egyhangúlag tudomásul vette a tájékoztatót. 7. Bölcsıde létrehozás kezdeményezése Papp Zoltán: lakossági kezdeményezés indult egy bölcsıdei csoport indítására. Pillanatnyilag az óvoda felújítása, bıvítése projekt nem teszi lehetıvé további bıvítését. A bölcsıde az egyik legköltségesebb fenntartású intézmény. Mosonmagyaróvárral írásos megállapodásunk van, illetve Hegyeshalommal és Mosonszolnokkal is szóbeli megállapodás, hogy a levéli gyermekek elhelyezésére biztosítják a lehetıséget. Ilyen értelemben sem látom lehetıségét bölcsıde létrehozásának. A gyerekszületések száma sajnos szintén nem indokolja azt. Kérem a tájékoztató elfogadását. A Képviselı-testület egyhangúlag tudomásul vette a tájékoztatót. 8. Iskola- év végi eredmények ( tanév) Papp Zoltán: igazgatóasszony megküldte az év végi eredményeket, kérem a tájékoztatás tudomásul vételét. A Képviselı-testület egyhangúlag tudomásul vette a tájékoztatót. 9. Egyéb közérdekő bejelentések Kiss Béla: a Fı utca 14. sz. alatt lakó Ábrahámné Szakács Erika kéri, hogy a szomszédjában lévı önkormányzati ingatlan kerítésének javítása többszöri kérésre végre elkészülne, amint az építési fımunkatárs felmérné az anyag és egyéb szükségletet véleményem szerint 30 napos határidıvel ez megoldható lenne. A Képviselı-testület egyhangúlag határozathozatal nélkül úgy döntött, hogy a Fı u. 16. sz. alatti önkormányzati ingatlan kerítésének javítását 30 napos határidıvel elkészíti. Nagy István: iskolaigazgatói pályázat kiírásra került, június 10. volt a beadási határidı, egy pályázat érkezett, ezek véleményezés alatt állnak, július 06-ig kell a véleményeknek beérkeznie. A véleményeket az Ügyrendi Jogi és Személyügyi bizottság részére átadjuk, aki majd a testület elé terjeszti döntésre. Illegális autóbontásból származó anyagokat égettek a Diófa utcában, így kivonult a Tőzoltóság, Rendırség is. Vélhetıleg megteszik a feljelentés, bár korábban már kihívtuk a Környezetvédelmi hatóságot, de nem lett következménye. Reméljük, hogy most valami történik, mivel sok a lakossági panasz is. Polgármesteri Hivatal bejárati ajtójának javítását el kellene végezni. Irattár kinıtte magát, nem beszélve arról, hogy ott nem csak iratok, hanem minden más oda nem tartozó dolog tárolását oldja meg az önkormányzat. A fenti irodákba polcokat készítettünk, de ez nem megoldás, át kellene gondolni, hogy a pincét milyen módon lehetne az egyéb dolgok tárolására alkalmassá tenni, hogy az irattár csak irattárként funkcionálhasson. Nagy Pál: a Mosonmagyaróvári Tőzoltóság parancsnoka köszönetét fejezte ki a tavaszi nagy esızések alkalmából a levéli önkéntes tőzoltók részérıl tanúsított segítségnyújtásért. Papp Zoltán: néhány szülı jelezte, hogy a nyári szünetben a gyermekfelügyelet a községben nincs biztosítva, ez az önkormányzatnak törvényi kötelezettsége. Ha ez évben már nem is, de a jövıre tekintettel át kell gondolni, hogy melyik intézményünkben és milyen módon tudunk a 13

14 feladatnak eleget tenni. Korábban volt a nyári napközire kezdeményezés. Ilyen módon az óvoda több hetes bezárását is át kell gondolni. Fenyvesi Gyöngyi: mi felmértük az igényeket, az iskolai mőködési szabályzatunk szerint legalább 10 szülınek kell az igényét jeleznie ahhoz, hogy megszervezzük, jelenleg 8 szülı igényelte, korábbi kezdeményezésünk sem igazán volt kihasználva. Papp Zoltán: tájékoztatom a Képviselı-testületet, hogy július 11-tıl 1 hétig szabadságon leszek, ez idı alatt Rajna István alpolgármester helyettesít. Amennyiben nincs egyéb észrevétel az ülést perckor berekesztem. Felkérem a jegyzıkönyv-hitelesítıket a jegyzıkönyv aláírására. 14 K.m.f. Papp Zoltán polgármester Nagy István jegyzı Ankhelyi Istvánné jkv. hitelesítı Schmidt Róbert jkv. hitelesítı

2 8. évfolyam:: Kínai nyelv

2 8. évfolyam:: Kínai nyelv CÉLNYELVI MÉRÉS 2014. június 4. Cimke 8. évfolyam KÍNAI nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet idegen nyelvi feladatokat tartalmaz. Három feladatsort kell megoldanod: először a hallott szöveg

Részletesebben

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应 国 ' 东 极 也 直 前 增 东 道 台 商 才 R od e ric h P t ak 略 论 时 期 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 * 冯 立 军 已 劳 痢 内 容 提 要 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 始 于 元 代 代 大 规 模 开 展 的 功 效 被 广 为 颂 扬 了 国 国 内 市 场 窝 的 匮 乏 窝 补 虚 损 代 上 流 社 会 群 体 趋 之 若 鹜 食 窝

Részletesebben

EC(2013-1 4)13 第 2 頁 (b) 把 總 目 100 在 2013-14 年 度 常 額 編 制 內 所 有 非 首 長 級 職 位 按 薪 級 中 點 估 計 的 年 薪 總 值 上 限 提 高 12,480,540 元, 即 由 461,070,000 元 增 至 473,550

EC(2013-1 4)13 第 2 頁 (b) 把 總 目 100 在 2013-14 年 度 常 額 編 制 內 所 有 非 首 長 級 職 位 按 薪 級 中 點 估 計 的 年 薪 總 值 上 限 提 高 12,480,540 元, 即 由 461,070,000 元 增 至 473,550 EC(2013-1 4)13 財 務 委 員 會 人 事 編 制 小 組 委 員 會 討 論 文 件 2014 年 1 月 8 日 總 目 100- 海 事 處 分 目 000 運 作 開 支 總 目 92- 律 政 司 分 目 000 運 作 開 支 總 目 158- 政 府 總 部 : 運 輸 及 房 屋 局 ( 運 輸 科 ) 分 目 000 運 作 開 支 請 各 委 員 向 財 務 委 員

Részletesebben

I 宋 出 认 V 司 秋 通 始 司 福 用 今 给 研 除 用 墓 本 发 共 柜 又 阙 杂 既 * *" * " 利 牙 激 I * 为 无 温 乃 炉 M S H I c c *c 传 统 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 a 开 始 用 牡 壳 煅 烧 石 灰 南

I 宋 出 认 V 司 秋 通 始 司 福 用 今 给 研 除 用 墓 本 发 共 柜 又 阙 杂 既 * * * 利 牙 激 I * 为 无 温 乃 炉 M S H I c c *c 传 统 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 a 开 始 用 牡 壳 煅 烧 石 灰 南 尽 对 古 证 K 避 不 B 要 尽 也 只 得 随 包 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 传 统 国 古 代 建 筑 的 顿 灰 及 其 基 本 性 质 李 黎 张 俭 邵 明 申 提 要 灰 也 称 作 贝 壳 灰 蜊 灰 等 是 煅 烧 贝 壳 等 海 洋 生 物 得 的 氧 化 钙 为 主 要 成 分 的 材 料 灰 作 为 国 古 代 沿 海 地 区 常 用 的 建

Részletesebben

Microsoft Word - Kinai_nyelv_kozep_irasbeli_1112.doc

Microsoft Word - Kinai_nyelv_kozep_irasbeli_1112.doc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 23. KÍNAI NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 23. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

2002 2003 6 4.1% 15 23 8 4.08 3.92 13.08 9.9256.87% 43.13% 2005 5.11 18.1956.84% 3.89 13.8143.16%23 32 60% 2004 1 2 0.5 1 2005 3 6.13 55.964% 2006 201

2002 2003 6 4.1% 15 23 8 4.08 3.92 13.08 9.9256.87% 43.13% 2005 5.11 18.1956.84% 3.89 13.8143.16%23 32 60% 2004 1 2 0.5 1 2005 3 6.13 55.964% 2006 201 1958 1 1983 1990 8 1991 6 2001 9 2002 12 2013 10 28 1990 8 2013 10 2012 12 2013 10 28 920,000,0001.00 920 1983 1990 3.11 1991 1996 3.11 13.61 2001 13.6115 9 60% 2003 6 6 40% 84 2002 2003 6 4.1% 15 23 8

Részletesebben

专科疾病诊治(二十)

专科疾病诊治(二十) ...1... 11...19...32...43...50...52...53...58...61...64...66...69...84...89...92...95 I ...97... 100... 103... 107... 109 AD...111... 125... 128... 131... 135... 138... 140... 143... 146... 149... 152...

Részletesebben

Persuasive Techniques (motorcycle helmet)

Persuasive Techniques (motorcycle helmet) M O D E A T H E E L E M E N T S O F A N A R G U M E N T 1n t h l s t e s t i m o n y g iv e n b e f o r e t h e M a ry l a n d Se n a t e t h e s p e a ke r m a ke s a s t r o n g c l a i m a b o u t t

Részletesebben

Undangan Finalis

Undangan Finalis & 1 P E M E R I N T A H P R O V I N S I J A W A T E N G A H D 1N A S p E N D I D 1K A N Jl Pe A1d N o 134 Se r r c l p 35 1530 1 F x (024) 352 00 7 ] Se r A u s t u s 20 15 No o r : o o s Ke / 0 5 \ 2

Részletesebben

该 奈 自 受 PZ 多 透 soc i e B t h y. y t is NA YL OR exp os ed t h a t b e i n g wh o res or sa in t es s e s we r e m ad e n b ot om. M ean wh i l e NA YL

该 奈 自 受 PZ 多 透 soc i e B t h y. y t is NA YL OR exp os ed t h a t b e i n g wh o res or sa in t es s e s we r e m ad e n b ot om. M ean wh i l e NA YL 探 性 通 性 圣 重 ' 颠 并 格 洛 丽 亚 奈 勒 小 说 贝 雷 的 咖 啡 馆 对 圣 经 女 性 的 重 写 郭 晓 霞 内 容 提 要 雷 的 咖 啡 馆 中 权 社 会 支 配 的 女 性 形 象 美 国 当 代 著 名 黑 人 女 作 家 格 洛 丽 亚 过 对 6 个 圣 经 女 性 故 事 的 重 写 奈 勒 在 其 小 说 贝 覆 了 圣 经 中 被 父 揭 示 了 传 统

Részletesebben

捕捉儿童敏感期

捕捉儿童敏感期 目弽 2010 捕捉儿童敏感期 I a mao 2010-3-27 整理 早教资料每日分享 http://user.qzone.qq.com/2637884895 目弽 目彔 目弽... I 出版前言... - 1 竨一章 4 丢孝子癿敂感朏敀乞... - 1 - 妞妞 0 4 岁 海颖 妞妞癿妈妈... - 1 黑白相亝癿地斱... - 1 斵转... - 2 就丌要新帰子... - 2 小霸王...

Részletesebben

97 04 25 0970002232 97 12 31 1-7 1 2 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 24 A1. 0 1 ( 6 ) 2 ( 6 ) 3 4 A1a.? 5 6 0 1 A1b.? 0 1 2 A2. 0 1 A2b. A2c. A2a. A2d. 1 A3. 1 A4 2 0 A4 A3a.?? 0 A4 1 A3b. 0 A4 1 A3c.?? 1

Részletesebben

untitled

untitled A. 583 40 44 (i) (ii) 59 54 500,000 500,000 (i)18 (ii) (iii)(iv) (v) (vi) (vii) 200,000 509 55 200,000 200,000 200,000 500,000 282 24 40 40(1B) 56 2 40(1B) 40(1) 6 347 57 43C (a) (b) 60 14 5 57 43F 43C

Részletesebben

E170C2.PDF

E170C2.PDF IQ E170C2 2002.3. Rotork Rotork * ( ) * * RotorkIQ - IQ * * PC IQ Insight / Rotork * - Rotork IQ www.rotork.com 5 10 5.1 11 1 2 5.2 11 2 3 5.3 11 3 IQ 3 5.4 11 3.1 3 5.5 IQM12 3.2 3 5.6 IQML12 3.3 4 5.7

Részletesebben

5( " &$"" & & #! # # # # # # # # # # $ % & &( )( # # # *+,-,.. /012 # # "" # 3 % # # # # # ) &$"4 # # # # # # # # # # # # &$"! # & # ""!

5( &$ & & #! # # # # # # # # # # $ % & &( )( # # # *+,-,.. /012 # # # 3 % # # # # # ) &$4 # # # # # # # # # # # # &$! # & # ! $!!! ($$$ $ ($ # $ (&&% ($ ) ) )!!!!!!! #$$% * &!!!! ($ % #$$( &!!! ($$$ $!! #$$% $ ) (&&% ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) (&%& (&+, (&,# )! "" #$$% & ""! 5( " &$"" & & #! # # # # # # # # # # $ % & &( )( # # # *+,-,..

Részletesebben

Practical Guide For Employment Of Foreign Domestic Helpers

Practical Guide For Employment Of Foreign Domestic Helpers 僱 用 外 籍 家 庭 傭 工 實 用 指 南 外 籍 家 庭 傭 工 及 其 僱 主 須 知 目 錄 前 言 第 1 章 開 始 僱 傭 關 係 時 須 注 意 的 事 項 第 2 章 發 還 傭 工 申 請 證 件 的 費 用 第 3 章 支 付 及 扣 除 工 資 第 4 章 休 息 日 法 定 假 日 及 有 薪 年 假 第 5 章 醫 療 和 疾 病 津 貼 第 6 章 生 育 保 障 第

Részletesebben

0 1!, 10,,,,,, ( 1) 1 ( ) ( ) ( ) ( ) 3. 3 0. 4 50. 4 1. 7 32. 7 1. 5 34. 3 1. 2 3. 2 0. 4 49. 8 1. 6 32. 6 1. 4 33. 9 1. 2, 5 8 3 4, 7 10, 600,

0 1!, 10,,,,,, ( 1) 1 ( ) ( ) ( ) ( ) 3. 3 0. 4 50. 4 1. 7 32. 7 1. 5 34. 3 1. 2 3. 2 0. 4 49. 8 1. 6 32. 6 1. 4 33. 9 1. 2, 5 8 3 4, 7 10, 600, 0 1 1 1 2 19 2 3 33 3 4 45 4 5 57 5 6 71 6 8 83 8 10 95 10 12 107 12 15 119 15 18 131 18 21 143 21 24 155 2 2 167 2 3 179 [ ] 191 0 1!, 10,,,,,, ( 1) 1 ( ) ( ) ( ) ( ) 3. 3 0. 4 50. 4 1. 7 32. 7 1. 5 34.

Részletesebben

509 (ii) (iii) (iv) (v) 200, , , , C 57

509 (ii) (iii) (iv) (v) 200, , , , C 57 59 (ii) (iii) (iv) (v) 500,000 500,000 59I 18 (ii) (iii) (iv) 200,000 56 509 (ii) (iii) (iv) (v) 200,000 200,000 200,000 500,000 57 43C 57 (ii) 60 90 14 5 50,000 43F 43C (ii) 282 24 40(1B) 24 40(1) 58

Részletesebben

Microsoft Word - MP2018_Report_Chi _12Apr2012_.doc

Microsoft Word - MP2018_Report_Chi _12Apr2012_.doc 人 力 資 源 推 算 報 告 香 港 特 別 行 政 區 政 府 二 零 一 二 年 四 月 此 頁 刻 意 留 空 - 2 - 目 錄 頁 前 言 詞 彙 縮 寫 及 注 意 事 項 摘 要 第 一 章 : 第 二 章 : 第 三 章 : 第 四 章 : 附 件 一 : 附 件 二 : 附 件 三 : 附 件 四 : 附 件 五 : 附 件 六 : 附 件 七 : 引 言 及 技 術 大 綱 人

Részletesebben

南華大學數位論文

南華大學數位論文 1 i -------------------------------------------------- ii iii iv v vi vii 36~39 108 viii 15 108 ix 1 2 3 30 1 ~43 2 3 ~16 1 2 4 4 5 3 6 8 6 4 4 7 15 8 ----- 5 94 4 5 6 43 10 78 9 7 10 11 12 10 11 12 9137

Részletesebben

李天命的思考藝術

李天命的思考藝術 ii iii iv v vi vii viii ix x 3 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 5 10 1 2 11 6 12 13 7 8 14 15 16 17 18 9 19 20 21 22 10 23 24 23 11 25 26 7 27 28 12 13 29 30 31 28 32 14 33 34 35 36 5 15 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Részletesebben

皮肤病防治.doc

皮肤病防治.doc ...1...1...2...3...4...5...6...7...7...9...10... 11...12...14...15...16...18...19...21 I ...22...22...24...25...26...27...27...29...30...31...32...33...34...34...36...36...37...38...40...41...41...42 II

Részletesebben

性病防治

性病防治 ...1...2...3...4...5...5...6...7...7...7...8...8...9...9...10...10... 11... 11 I ...12...12...12...13...14...14...15...17...20...20...21...22...23...23...25...27...33...34...34...35...35 II ...36...38...39...40...41...44...49...49...53...56...57...57...58...58...59...60...60...63...63...65...66

Részletesebben

中国南北特色风味名菜 _一)

中国南北特色风味名菜 _一) ...1...1...2...3...3...4...5...6...7...7...8...9... 10... 11... 13... 13... 14... 16... 17 I ... 18... 19... 20... 21... 22... 23... 24... 25... 27... 28... 29... 30... 32... 33... 34... 35... 36... 37...

Részletesebben

全唐诗24

全唐诗24 ... 1... 1... 2... 2... 3... 3... 4... 4... 5... 5... 6... 6... 7... 7... 8... 8... 9... 9...10...10...10...11...12...12...12...13...13 I II...14...14...14...15...15...15...16...16...16...17...17...18...18...18...19...19...19...20...20...20...21...21...22...22...23...23...23...24

Részletesebben

厨房小知识(四)

厨房小知识(四) I...1...2...3...4...4...5...6...6...7...9...10... 11...12...12...13...14...15...16...17...18...18...19...22...22 II...23...24...25...26...27...27...28...29...29...30...31...31?...32...32...33?...33...34...34...35...36...36...37...37...38...38...40

Részletesebben

妇女更年期保健.doc

妇女更年期保健.doc ...1...2...3...5...6...7 40...8... 11...13...14...16...17...19...20...21...26...29...30...32 I ...34...35...37...41...46...50...51...52...53...54...55...58...64...65 X...67...68...70...70...74...76...78...79

Részletesebben

小儿传染病防治(上)

小儿传染病防治(上) ...1...2...3...5...7...7...9... 11...13...14...15...16...32...34...34...36...37...39 I ...39...40...41...42...43...48...50...54...56...57...59...59...60...61...63...65...66...66...68...68...70...70 II

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D2031303430333234B875B9B5A448ADFBBADEB27AA740B77EA4E2A5555FA95EAED6A641ADD75F2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2031303430333234B875B9B5A448ADFBBADEB27AA740B77EA4E2A5555FA95EAED6A641ADD75F2E646F63> 聘 僱 人 員 管 理 作 業 參 考 手 冊 行 政 院 人 事 行 政 總 處 編 印 中 華 民 國 104 年 3 月 序 人 事 是 政 通 人 和 的 關 鍵 是 百 事 俱 興 的 基 礎, 也 是 追 求 卓 越 的 張 本 唯 有 人 事 健 全, 業 務 才 能 順 利 推 動, 政 府 施 政 自 然 績 效 斐 然 本 總 處 做 為 行 政 院 人 事 政 策 幕 僚 機

Részletesebben

女性青春期保健(下).doc

女性青春期保健(下).doc ...1...4...10... 11...13...14...15...17...18...19...20...21...22...23...24...26...27...30...31 I ...32...33...36...37...38...40...41...43...44...45...46...47...50...51...51...53...54...55...56...58...59

Részletesebben

避孕知识(下).doc

避孕知识(下).doc ...1...3...6...13...13...14...15...16...17...17...18...19...19...20...20...23...24...24...25 I ...25...26...26...27...28...28...29...30...30...31...32...34...35 11...36...37...38...40...42...43...44...44...46

Részletesebben

孕妇饮食调养(下).doc

孕妇饮食调养(下).doc ...1...2...5...9 7...9...14...15...16...18...22...23...24...25...27...29...31...32...34 I ...35...36...37...39...40...40...42...44...46...48...51...52...53...53...54...55...56...56...58...61...64 II ...65...66...67...68...69...70...71...72...73...74...75...76...77...80...83...85...87...88

Részletesebben

禽畜饲料配制技术(一).doc

禽畜饲料配制技术(一).doc ( ) ...1...1...4...5...6...7...8...9...10... 11...13...14...17...18...21...23...24...26 I ...28 70...30...33...35...36...37...39...40...41...49...50...52...53...54...56...58...59...60...67...68...70...71

Részletesebben

中老年保健必读(十一).doc

中老年保健必读(十一).doc ...1...2...4...6...8...9...10...12...14...15...17...18...20...22...23...25...27...29 I ...30...32...35...38...40...42...43...45...46...48...52...55...56...59...62...63...66...67...69...71...74 II ...76...78...79...81...84...86...87...88...89...90...91...93...96...99...

Részletesebben

i

i i ii iii iv v vi 1 2 3 4 5 (b) (a) (b) (c) = 100% (a) 6 7 (b) (a) (b) (c) = 100% (a) 2 456 329 13% 12 120 7.1 0.06% 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (a) (b) (c) 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 =

Részletesebben

怎样使孩子更加聪明健康(七).doc

怎样使孩子更加聪明健康(七).doc ...1...2...2...4...5 7 8...6...7...9 1 3... 11...12...14...15...16...17...18...19...20...21...22 I II...23...24...26 1 3...27...29...31...31...33...33...35...35...37...39...41...43...44...45 3 4...47...48...49...51...52

Részletesebben

i

i i ii iii iv v vi 1 g j 2 3 4 ==== ==== ==== 5 ==== ======= 6 ==== ======= 7 ==== ==== ==== 8 [(d) = (a) (b)] [(e) = (c) (b)] 9 ===== ===== ===== ===== ===== ===== 10 11 12 13 14 15 16 17 ===== [ ] 18 19

Részletesebben

小儿疾病防治(四).doc

小儿疾病防治(四).doc ...1...3...6...10...12...13...14...15...17...20...21...22...23...23...24...25 B...28...31...32 I ...33...35...37...40...41...43 X...44...45...47...49...50...52...52...54...56...57...59...61...62...62...63...66

Részletesebben

二零零六年一月二十三日會議

二零零六年一月二十三日會議 附 件 B 有 关 政 策 局 推 行 或 正 在 策 划 的 纾 缓 及 预 防 贫 穷 措 施 下 文 载 述 有 关 政 策 局 / 部 门 为 加 强 纾 缓 及 预 防 贫 穷 的 工 作, 以 及 为 配 合 委 员 会 工 作, 在 过 去 十 一 个 月 公 布 及 正 在 策 划 的 新 政 策 和 措 施 生 福 利 及 食 物 局 (i) 综 合 儿 童 发 展 服 务 2.

Részletesebben

... ii... 1 A... 12 A... 18 2016... 30 2016 H... 33 i

... ii... 1 A... 12 A... 18 2016... 30 2016 H... 33 i A 2016 2016 H 1 11 2016 4 2028 100028 2016 2016 A 2016 H 2016 2016 H 30 32 33 35 2016 A 2016 2016 H 2016 2016 H 24 HH 18317M 2016 2016 H * 2016 3 4 ... ii... 1 A... 12 A... 18 2016... 30 2016 H... 33 i

Részletesebben

马太亨利完整圣经注释—雅歌

马太亨利完整圣经注释—雅歌 第 1 页 目 录 雅 歌 简 介... 2 雅 歌 第 一 章... 2 雅 歌 第 二 章... 10 雅 歌 第 三 章... 16 雅 歌 第 四 章... 20 雅 歌 第 五 章... 25 雅 歌 第 六 章... 32 雅 歌 第 七 章... 36 雅 歌 第 八 章... 39 第 2 页 雅 歌 简 介 我 们 坚 信 圣 经 都 是 神 所 默 示 的 ( 提 摩 太 后 书

Részletesebben

(As at 28

(As at 28 内 地 与 香 港 关 于 建 立 更 紧 密 经 贸 关 系 的 安 排 ( 安 排 ) 常 见 问 答 个 别 行 业 : 法 律 服 务 法 律 服 务 ( 18) I 受 聘 于 内 地 律 师 事 务 所 1 II 律 师 事 务 所 联 营 组 织 2 III 香 港 律 师 事 务 所 驻 内 地 代 表 机 构 ( 代 表 处 ) 4 I V 最 低 居 留 条 件 6 V 律 师

Részletesebben

2014教师资格证考试《中学综合素质》仿真模拟题(4)

2014教师资格证考试《中学综合素质》仿真模拟题(4) 2016 教 师 资 格 证 考 试 中 学 综 合 素 质 仿 真 模 拟 题 (4) 一 单 项 选 择 题 ( 在 每 小 题 列 出 的 四 个 备 选 项 中 只 有 一 个 是 符 合 题 目 要 求 的, 错 选 多 选 或 未 选 均 不 得 分 本 大 题 共 29 小 题, 每 小 题 2 分, 共 58 分 ) 1. 教 师 要 具 有 符 合 时 代 特 征 的 学 生 观

Részletesebben

( )1

( )1 課 程 名 稱 :99 國 文 (VI)/ 文 學 哲 理 美 學 (II)/ 科 目 代 號 :99C3201 商 業 文 學 與 修 辭 (II) ( )1. 下 列 文 句 中 的 詞 語, 前 後 用 法 相 同 的 選 項 是 : (A) 鯈 魚 出 遊 從 容, 是 魚 之 樂 也 / 他 步 履 從 容, 可 見 心 情 很 好 (B) 今 兒 老 太 太 高 興, 這 早 晚 就 來

Részletesebben

中醫執業資格試臨床考試結果上訴聆訊的決定及裁決理由

中醫執業資格試臨床考試結果上訴聆訊的決定及裁決理由 香 港 中 醫 藥 管 理 委 員 會 根 據 中 醫 藥 條 例 第 97 條 舉 行 中 醫 執 業 資 格 試 臨 床 考 試 結 果 上 訴 聆 訊 的 決 定 及 裁 決 理 由 上 訴 聆 訊 日 期 : 2016 年 3 月 4 日 下 午 4 時 15 分 上 訴 聆 訊 地 點 : 灣 仔 皇 后 大 道 東 213 號 胡 忠 大 廈 22 樓 會 議 室 裁 決 理 由 1.

Részletesebben

相 惜 033 女 子 受 是 靠 德 行 而 非 美 貌 033 刘 庭 式 与 盲 妻 道 义 人 生 036 什 么 是 爱, 什 么 是 欲 038 相 爱 040 爱 感 觉 是 温 暖 040 爱 言 语 是 正 直 043 爱 心 地 是 无 私 045 爱 行 为 是 成 全 050

相 惜 033 女 子 受 是 靠 德 行 而 非 美 貌 033 刘 庭 式 与 盲 妻 道 义 人 生 036 什 么 是 爱, 什 么 是 欲 038 相 爱 040 爱 感 觉 是 温 暖 040 爱 言 语 是 正 直 043 爱 心 地 是 无 私 045 爱 行 为 是 成 全 050 目 录 出 版 前 言 Ⅴ 自 由 恋 爱 慎 于 始 006 相 识 010 好 心 境 感 来 好 缘 分 010 平 常 表 现 最 能 看 清 一 个 人 011 娶 妻 首 贤 德 016 相 知 021 孝 是 选 择 对 象 好 法 宝 021 欲 知 人 者 先 自 知 025 我 们 价 值 观 是 利 害 还 是 道 义 029 I 相 惜 033 女 子 受 是 靠 德 行 而

Részletesebben

國立中山大學學位論文典藏.PDF

國立中山大學學位論文典藏.PDF 立 論 李 年 易 亂 領 不 數 量 更 更 易 了 靈 不 不 便 易 離 來 歷 烈 不 了 理 論 年 論 歷 說 論 度 離 度 歷 論 良 略 良 異 異 離 連 論 歷 不 不 異 論 行 行 度 切 履 來 行 論 更 論 論 離 異 度 歷 度 論 良 良 復 略 履 略 I 離 不 論 論 參 II 論 論 易 亂 領 不 數 量 更 更 易 了 靈 不 不 便 易 離 來 歷

Részletesebben

2,300 4,17931.7% - 44 -

2,300 4,17931.7% - 44 - [ ][ ] [ ]171,151 80080 B2B15 250-43 - 2,300 4,17931.7% - 44 - 0.9% 500.0 400.0 300.0 200.0 100.0 24.7% 24.0% 0.0-45 - 4 8,500-46 - 1,202,200,00027.9% 13.0% 2,425,500,000 15.1% 3000.0 2500.0 2000.0 10.6%

Részletesebben

「香港中學文言文課程的設計與教學」單元設計範本

「香港中學文言文課程的設計與教學」單元設計範本 1. 2. 3. (1) (6) ( 21-52 ) (7) (12) (13) (16) (17) (20) (21) (24) (25) (31) (32) (58) 1 2 2007-2018 7 () 3 (1070) (1019-1086) 4 () () () () 5 () () 6 21 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ( ) 7 1. 2.

Részletesebben

種 類 左 淋 巴 總 管 ( 胸 管 ) 右 淋 巴 總 管 血 管 連 接 連 接 左 鎖 骨 下 靜 脈 連 接 右 鎖 骨 下 靜 脈 淋 巴 收 集 範 圍 左 上 半 身 及 下 半 身 淋 巴 液 右 上 半 身 淋 巴 液 長 度 很 長 很 短 (3) 循 環 路 徑 : (4)

種 類 左 淋 巴 總 管 ( 胸 管 ) 右 淋 巴 總 管 血 管 連 接 連 接 左 鎖 骨 下 靜 脈 連 接 右 鎖 骨 下 靜 脈 淋 巴 收 集 範 圍 左 上 半 身 及 下 半 身 淋 巴 液 右 上 半 身 淋 巴 液 長 度 很 長 很 短 (3) 循 環 路 徑 : (4) ( 一 ) 淋 巴 系 統 與 循 環 A 淋 巴 系 統 的 功 能 : (1) 包 括 淋 巴 淋 巴 管 淋 巴 組 織 淋 巴 器 官 (2) 回 收 組 織 液 : 有 組 織 液 送 回 血 液, 以 維 持 血 液 成 分 恆 定 (3) 運 送 脂 溶 性 養 分 : 運 送 小 腸 乳 靡 管 吸 收 的 脂 溶 性 養 分 回 血 液 (4) 產 生 免 疫 反 應 : 具 有

Részletesebben

In the After

In the After T e x t t o S e IF 1 c a n m a k e a p e r s o n a l c o n n e c t i o n t o t h e m a i n c h a r a c t e r, A m y ë A m y is a s t r o n g w ill e d f i g ht e r w h o is v e r y p r o t e c t iv e o

Részletesebben

全唐诗28

全唐诗28 ... 1... 1... 1... 2... 2... 2... 3... 3... 4... 4... 4... 5... 5... 5... 5... 6... 6... 6... 6... 7... 7... 7... 7... 8... 8 I II... 8... 9... 9... 9...10...10...10...11...11...11...11...12...12...12...13...13...13...14...14...14...15...15...15...16...16...16...17...17

Részletesebben

Ps22Pdf

Ps22Pdf N A N e I M M I N A e N M I I N N e N N A B A B M M M M M W W M M A f A f A f A A f f / A B E E C D B C D d d E d d E E E g f f K K K a f K K a f f f / / / / / f E a K / / / / / / / A B A

Részletesebben

.... 1 I.... 1 II. A... 2 III. A... 14 IV.... 15 V..... 16 VI..... 16 VII..... 16... I-1.... II-1 i

.... 1 I.... 1 II. A... 2 III. A... 14 IV.... 15 V..... 16 VI..... 16 VII..... 16... I-1.... II-1 i (I) A (II) A 1 (www.hkex.com.hk) 1 .... 1 I.... 1 II. A... 2 III. A... 14 IV.... 15 V..... 16 VI..... 16 VII..... 16... I-1.... II-1 i (I) A (II) A I. 1 (i) (ii) (i) A (ii) A II. A [2013]110 [2015]31 2

Részletesebben

眼病防治

眼病防治 ( 20 010010) 787 1092 1/32 498.50 4 980 2004 9 1 2004 9 1 1 1 000 ISBN 7-204-05940-9/R 019 1880.00 ( 20.00 ) ...1...1...2...3...5...5...6...7...9... 11...13...14...15...17...18...19...20...21 I II...21...22...23...24...25...27...27...28...29...30...31...33...33...34...36...38...39...40...41...42...43...45

Részletesebben

中国南北特色风味名菜 _八)

中国南北特色风味名菜 _八) ( 20 010010) 7871092 1/32 356.25 4 760 2004 8 1 2004 8 1 11 000 ISBN 7-204-05943-3/Z102 1026.00 ( 18.00 ) ...1...2...2...4...6...7...8...9... 10... 11... 12... 13... 13... 14... 15... 17... 18... 19...

Részletesebben

穨學前教育課程指引.PDF

穨學前教育課程指引.PDF i 1 1.1 1 1.2 1 4 2.1 4 2.2 5 2.3 7 2.4 9 2.5 11 2.6 1 2 1 5 3.1 1 5 3.2 1 5 19 4.1 19 4.2 19 4.3 2 1 4.4 29 4.5 38 4.6 4 3 4.7 47 50 5.1 5 0 5.2 5 0 5.3 6 2 5.4 9 4 5.5 1 2 6 ( ) 1 2 7 ( ) 1 31 ( ) 1

Részletesebben

ù °¨ ®Ñ ²Ä Á¿

ù °¨ ®Ñ ²Ä Á¿ 先 祖 時 期 雅 各 ( 一 ) 在 家 的 雅 各 - 騙 取 長 子 的 祝 福 ( 創 27:1-40) ( 壹 ) 以 撒 要 為 長 子 以 掃 祝 福 ( 創 27:1-4) ( 甲 ) 創 世 記 第 27 章 一 開 始 就 說 到 以 撒 老 邁, 兩 眼 昏 花 ; 他 在 這 時 候 雖 沒 有 兩 眼 盲 目, 但 也 差 不 多 了. 這 時 雅 各 已 經 是 77 歲,

Részletesebben

#$%&% () % ()*% +,-. /01 % + (/) " " " 2- %** -340 $%&% 5!$%&% () % ()*% +,-. /01 % + (/) " " " 2- %** -340 /64 7%,(8(, *--9( ()6 /-,%/,65 :$%&

#$%&% () % ()*% +,-. /01 % + (/)  2- %** -340 $%&% 5!$%&% () % ()*% +,-. /01 % + (/)  2- %** -340 /64 7%,(8(, *--9( ()6 /-,%/,65 :$%& ! " "!! " "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #$$% & ()*+,-.(*/!0%1 23)4-(4 5).67*(*8. #$$%!9 #$$% #!$1#$!1 #9 19 :9 %; :< #$$% = 0!$ ; = : : : = 1 % #!9 #$%&% () % ()*% +,-. /01 % + (/) " " " 2- %**

Részletesebben

要 求 服 装 统 一 各 队 自 带 比 赛 球 槌 队 长 及 教 练 标 志 大 会 提 供 比 赛 用 球 和 号 码 布 ( 五 ) 比 赛 所 用 球 槌 须 为 中 国 门 球 协 会 2016 年 度 专 业 器 材 供 应 商 企 业 的 产 品, 企 业 名 称 和 品 牌 请

要 求 服 装 统 一 各 队 自 带 比 赛 球 槌 队 长 及 教 练 标 志 大 会 提 供 比 赛 用 球 和 号 码 布 ( 五 ) 比 赛 所 用 球 槌 须 为 中 国 门 球 协 会 2016 年 度 专 业 器 材 供 应 商 企 业 的 产 品, 企 业 名 称 和 品 牌 请 竞 赛 规 程 一 比 赛 时 间 和 地 点 时 间 :2016 年 8 月 7 日 至 13 日 地 点 : 湖 北 省 利 川 市 二 竞 赛 织 指 导 单 位 : 中 国 门 球 协 会 主 办 单 位 : 中 国 门 球 协 会 门 球 之 苑 编 辑 部 利 川 市 人 民 政 府 承 办 单 位 : 湖 北 省 门 球 协 会 恩 施 州 老 年 人 体 育 协 会 利 川 市 文

Részletesebben

1956 12 1955 101 1 1957 443 1956 237 s s i 39 424 401 iii 9 ix 31 iv 15 iii 2 Vi 46 i 24 VI iii 25 III i 7 III viii 9 I V 1 I vi 8 225 1480 I ii 10 IV viii 4 639 559 113 [ 384 322 ] III

Részletesebben

4.进度控制(网络计划)0.ppt

4.进度控制(网络计划)0.ppt 全 国 建 筑 类 执 业 资 格 考 试 共 性 案 例 进 度 控 制 网 络 计 划 1 网 络 计 划 常 用 的 工 程 网 络 计 划 类 型 双 代 号 网 络 计 划 双 代 号 时 标 网 络 计 划 单 代 号 网 络 计 划 A 4 B 单 代 号 搭 接 网 络 计 划 1 D 2 4 C 2 E 5 双 代 号 5 F 2 G 4 2 6 1 工 作 A 4 D 2 4 B

Részletesebben

50~56 I1. 1 A 2 3 I2. I2a. 1 2 3 4 5 ( ) I2b. 1 2 3 I2b1. 4 5 ( ) I3. 11 12 02 ( ) 1 2 (24 ) A1. 0 1 A2 A1a. ( ) A2. ( ) () () ( ) ------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

1 2 / 3 1 A (2-1) (2-2) A4 6 A4 7 A4 8 A4 9 A ( () 4 A4, A4 7 ) 1 (2-1) (2-2) ()

1 2 / 3 1 A (2-1) (2-2) A4 6 A4 7 A4 8 A4 9 A ( () 4 A4, A4 7 ) 1 (2-1) (2-2) () (39mm E-Mail ( )( ), : : 1 1 ( ) 2 2 ( ) 29mm) WSK ( 1 2 / 3 1 A4 2 1 3 (2-1) 2-1 4 (2-2) 2-2 5 A4 6 A4 7 A4 8 A4 9 A4 10 11 ( () 4 A4, 5 6 7 8 A4 7 ) 1 (2-1) (2-2) () 1 2 (2-1) 3 (2-2) 4 5 6 7 (8 ) 9

Részletesebben

New Doc 1

New Doc 1 U N I V E R SI T Y O F M A L ; 1ï i l i dvol 1 l 2 0 1 8 w 1a1 p&t«apa«ridia ti p E g s l am an Pt d1an h Ma @Mi u Ooam a1 ol am S1udl es} ]111 / 2 1 Dr Mo11an a Daw 11a mai amy 1 P r o f e s s o r D r

Részletesebben

银河银联系列证券投资基金

银河银联系列证券投资基金 2-1 ...3...7...8...9...15...23...25...26...27...28...35...35...38...39...39...40...45...45...46...48...50...52...53...56...58...59...59...60...61...61 2-2 1998 12 29 2004 6 8 2004 7 1 2004 6 29 2004 7

Részletesebben

!! "! "! " " # # "! "! " $ % # % " "!!!! " # #! "#$#%# ()%*!!"#$% ()%$)! +, -.! /01$,%" 234$%,056$1,4# )57)4" 28,9 0#%41$:! ;"! <=>/"5? 16)$1,42!

!! ! !  # # ! ! $ % # % !!!! # #! #$#%# ()%*!!#$% ()%$)! +, -.! /01$,% 234$%,056$1,4# )57)4 28,9 0#%41$:! ;! <=>/5? 16)$1,42! CIP /. 2006. 6 ISBN 7-80211 - 257-5 Ⅰ.... Ⅱ.... Ⅲ. A. - - Ⅳ. D095. 61 CIP 2006 050855 36 100032 010 66509360 66509352 010 66509364 010 66509618 http / /www. cctpbook. com 787 960 1 /16 250 16. 5 2006 6

Részletesebben

1050502公務員懲戒法實務及新制

1050502公務員懲戒法實務及新制 公 務 員 懲 戒 實 務 及 新 制 智 慧 財 產 法 院 法 官 林 欣 蓉 修 法 沿 革 74 年 5 月 3 日 修 正 89 年 10 月 19 日 函 送 立 法 院 審 議 91 年 3 月 15 日 函 送 立 法 院 審 議 91 年 8 月 29 日 函 送 立 法 院 審 議 94 年 11 月 23 日 函 送 立 法 院 審 議 99 年 2 月 9 日 函 送 立 法

Részletesebben

大小通吃-糖尿病

大小通吃-糖尿病 壹 前 言 貳 正 文 ㆒ 認 識 糖 尿 病 1. 病 因 2. 症 狀 3. 高 危 險 群 4. 類 型 5. 併 發 症 ㆓ 糖 尿 病 的 治 療 1. 飲 食 方 面 2. 運 動 方 面 3. 藥 物 方 面 4. 糖 尿 病 的 良 好 控 制 ㆔ 糖 尿 病 的 併 發 症 1. 急 性 併 發 症 2. 慢 性 併 發 症 ㆕ 糖 尿 病 的 問 題 Q1 是 否 禁 菸 禁 酒?

Részletesebben

1065 # [1994]21 [1995]1 (2014)19 ... 1... 3... 4... 6... 7... 10... 12... 17... 21... 37... 40... 50... 56... 57... 59... 62... 71... 72 ... 83... 86... 87... 89... 93... 94... 95... 96 [1992]45 009079

Részletesebben

98825 (Project Sunshine) Chi_TC_.indb

98825 (Project Sunshine) Chi_TC_.indb 60 19501992 2005 2008 12 15 97.5%0.6%0.6%0.6%0.6% 2008 12 16 2008 2010 6 2011 7 160 2012 1 2013 5 2014 6 3 5 4 1 E 2016 13 1 2016 161 300,000,000 2010 36,000,000 200,000,000 536,000,000 2011 64,320,000

Részletesebben

4 / ( / / 5 / / ( / 6 ( / / 7 1 2 / 3 ( 4 ( 2003 8 ( 2

4 / ( / / 5 / / ( / 6 ( / / 7 1 2 / 3 ( 4 ( 2003 8 ( 2 : / ( 6 (2003 8 : ( 1 ( ( / / (,, ( ( - ( - (39mm 29mm 2 ( 1 2 3-6 3 6-24 6-48 12-24 8-12 WSK / WSK WSK 1 4 / ( / / 5 / / ( / 6 ( / / 7 1 2 / 3 ( 4 ( 2003 8 ( 2 9 5 ( 10 3 11 / (600 4 5 AA 710 AB 720 730

Részletesebben

(Microsoft Word - outline for Genesis 9\243\2721\243\25529.doc)

(Microsoft Word - outline for Genesis 9\243\2721\243\25529.doc) 創 世 紀 9:1-29; 神 的 憐 憫 及 與 挪 亞 立 約 韋 江 傳 道 暖 身 問 題 : 當 別 人 無 意 識 地 踩 到 你 的 腳, 確 一 句 話 不 說 就 走 開 的 時 候, 你 會 怎 麼 樣 做? 注 意 : 大 綱 中 問 題 較 多, 但 顯 然 不 是 所 有 的 都 需 要 討 論 到, 比 較 多 的 是 供 你 們 參 考 所 以, 每 一 個 帶 領 者

Részletesebben

穨Shuk-final.PDF

穨Shuk-final.PDF : : ( ( ( ( ( D : 20 25 -, -, - :, D ( ( ((,! ( ( ( 15 20 ( - - - ( ( ( 1985 33 ( ( ( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 - - - - - ( ( ( - --- ( - ( - - - - ( ( ( ( ( ( ( ( 1985 35 1. ( ( ( ( ( 2.

Részletesebben

2

2 1 2 3 4 4 5 5 6 6 I 17 27 31 63 II 79 87 91 99 103 107 113 119 III 129 135 137 141 145 153 163 165 169 175 177 181 7 187 193 195 199 201 7 8 9 9 10 11 11 12 12 I 13 13 14 14 I.... 17... 27 15... 31...

Részletesebben

招行2002年半年度报告全文.PDF

招行2002年半年度报告全文.PDF 2 2 12 13 13 16 19 19 1 2 7088 518040 14,444 2,744-370 -1,955-864 14,889 3 4 8% 16.38 14.01 10.26 11.39 11.93 11.61 4% 10.73 9.69 4.23 10.89 11.11 11.30 15% 6.43 7.59 8.15 10.64 9.28 11.44 75% 55.67 57.74

Részletesebben

Microsoft Word - 75413980_4

Microsoft Word - 75413980_4 中 国 资 产 管 理 业 翘 首 等 待 修 订 后 的 证 券 投 资 基 金 法 及 配 套 法 规 的 施 行 2012 年 12 月 28 日, 业 内 期 盼 已 久 的 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 ( 新 基 金 法 ) 修 订 通 过, 自 2013 年 6 月 1 日 起 施 行 为 了 支 持 新 基 金 法 的 实 施, 有 关 监 管 部 门, 主

Részletesebben

郑州大学(下).doc

郑州大学(下).doc ...1...10 ( )...12...14...18...20...24...26...30...33...37...39...42...45...48...52...53 I ...57...63...65...74...82...84...85...87...91...95...97... 101... 103... 106... 109... 115... 124... 126... 128

Részletesebben

厨房小知识(六)

厨房小知识(六) ...1...1...2...2...4...6...7...8...9...10...13...14...17...18...20...20...21...23...24...24...26...27...28 I II...31...32...32...35...36...39...40...41...41...42...43...44...47?...49...50...52...53...54...54...60...67...68...69

Részletesebben

广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 发 展 党 员 公 示 制 实 施 办 法...189 关 于 推 荐 优 秀 团 员 作 为 党 的 发 展 对 象 工 作 的 意 见...192 后 勤 管 理 工 作 广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 新 引 进 教 职 工 周 转 房 管 理

广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 发 展 党 员 公 示 制 实 施 办 法...189 关 于 推 荐 优 秀 团 员 作 为 党 的 发 展 对 象 工 作 的 意 见...192 后 勤 管 理 工 作 广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 新 引 进 教 职 工 周 转 房 管 理 目 党 政 工 作 广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 党 委 理 论 中 心 组 学 习 制 度...1 广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 教 职 工 政 治 理 论 学 习 制 度...4 广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 党 风 廉 政 建 设 责 任 制 实 施 办 法 ( 试 行 )...6 广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 党 风 廉 政 建 设 暂 行 规 定...18

Részletesebben

2005 2005 12

2005 2005 12 2005 2005 http://www.nsfc.gov.cn 2005 12 2005...1 1-1 2005...1 1-2 2005...2 1-3 2005...5 1-4 2005...6 1-5 2005...7 1-6 2005...8 1-7 2005...9 1-8 2005...10 1-9 2005 200...11 1-10 2005...21 1-11 2005...61

Részletesebben

游戏攻略大全(五十).doc

游戏攻略大全(五十).doc I...1...2...18...32...37...39...40...40...41...41...41...42...42...42...43...44...44...44...45...45...45...46 ...46...46...47...47...47...47...48...48...48...49...51...72...80...82...85...86...91...94...97

Részletesebben

金融英语证书考试大纲

金融英语证书考试大纲 金 融 英 语 证 书 考 试 大 纲 第 一 部 分 考 试 说 明 一 考 试 目 的 金 融 英 语 证 书 考 试 是 国 家 级 行 业 性 专 业 外 语 水 平 考 试, 旨 在 通 过 统 一 的 标 准 化 考 试 程 序 和 测 试 标 准, 为 中 国 金 融 业 提 供 金 融 英 语 水 平 行 业 参 考 标 准, 测 试 并 认 定 应 试 人 员 的 金 融 英 语

Részletesebben

I...1...2...3...4...6...7...8...10... 11...12...13...14...16...17...18...20...21...22...23...25...26...27...28...30 II...31...33...34...35...37...38...39...41...43...44...45...47...49...50...52...54...55...56...57...59...60...61...62...63...64...65

Részletesebben

健康知识(二)

健康知识(二) I...1...6...7...8...10...12...14...15...17...19...22...26...28...29...30...31...32...34...36...37...38...39...40 II...41...42...43...46 7...47...48...49...53...55...56...57...58...60...66...67...68...69...69...70...73...73...74...75...78...79...79

Részletesebben

中南财经大学(二).doc

中南财经大学(二).doc 2004...1...3 2004...5...9 2004...10 2004...13...16...18...19...23...35...39...42...44...46...50 I ...53...54 ( )...57...58...62... 121... 124... 149 ( )... 151... 152... 154... 157... 158... 159... 163...

Részletesebben

广西大学(一).doc

广西大学(一).doc .....1... 11...14...15...16...17...19...19...22 ( )...30 ( )...32...34...39...44 ( )...63...64...67...69 I ...75...77...79...81...87 ( )...88...92...93...95...98... 100... 104... 114... 116... 124 ( )...

Részletesebben

根据学校教学工作安排,2011年9月19日正式开课,也是我校迁址蓬莱的第一学期开学

根据学校教学工作安排,2011年9月19日正式开课,也是我校迁址蓬莱的第一学期开学 济 南 大 学 泉 城 学 院 2014 届 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告 前 言 济 南 大 学 泉 城 学 院 是 国 家 教 育 部 和 山 东 省 人 民 政 府 正 式 批 准 成 立, 实 施 本 科 层 次 学 历 教 育 的 综 合 性 高 等 院 校 自 2005 年 建 校 以 来, 学 院 依 托 济 南 大 学 雄 厚 的 办 学 实 力, 坚 持 以 学 生

Részletesebben

山东大学(一).doc

山东大学(一).doc ...1...8...23...27...30 ( )...33...36...40...44...46...52 ( )...53...54...54 I ...55...56...58...59...60 ( )...63...75...88...92...99 ( )... 110... 118... 138... 142... 148 ( )... 152 2004 2006... 156

Részletesebben

主 编 : 杨 林 副 主 编 : 张 新 民 邹 兰 曹 纯 纯 周 秋 婷 李 雅 清 黄 囡 囡 评 审 顾 问 : 杨 林 张 新 民 评 审 : 张 新 民 邹 兰 曹 纯 纯 周 秋 婷 李 雅 清 黄 囡 囡 李 忆 萍 徐 如 雪 文 字 编 辑 : 曹 纯 纯 邹 兰 李 雅 清

主 编 : 杨 林 副 主 编 : 张 新 民 邹 兰 曹 纯 纯 周 秋 婷 李 雅 清 黄 囡 囡 评 审 顾 问 : 杨 林 张 新 民 评 审 : 张 新 民 邹 兰 曹 纯 纯 周 秋 婷 李 雅 清 黄 囡 囡 李 忆 萍 徐 如 雪 文 字 编 辑 : 曹 纯 纯 邹 兰 李 雅 清 主 编 : 杨 林 副 主 编 : 张 新 民 邹 兰 曹 纯 纯 周 秋 婷 李 雅 清 黄 囡 囡 评 审 顾 问 : 杨 林 张 新 民 评 审 : 张 新 民 邹 兰 曹 纯 纯 周 秋 婷 李 雅 清 黄 囡 囡 李 忆 萍 徐 如 雪 文 字 编 辑 : 曹 纯 纯 邹 兰 李 雅 清 周 秋 婷 李 忆 萍 徐 如 雪 何 雯 技 术 编 辑 : 李 雅 清 曹 纯 纯 薛 莞 陈 敏

Részletesebben

最新文物管理执法全书(十四).doc

最新文物管理执法全书(十四).doc I...1...3...5...8...12...15...19...23...25...28...30...34...37...39...43...47...50...52...55...59...60...63...67...70 ...75...79...82...83...85...90...92...95...99... 103... 106... 113... 117... 119...

Részletesebben

园林常识(二).doc

园林常识(二).doc I...1...1...1...2...32...33...36...38...41...42...43...43...43...44...45...45...46...48...49...56...62...65 ...68...77...84...98... 103 :... 104... 105 :... 107 :... 109... 110...111... 126... 127... 130

Részletesebben

前 言 二 一 六 年 四 月 四 日, 兒 童 節, 誕 生 了 一 件 美 事 : 中 國 作 家 曹 文 軒 在 意 大 利 博 洛 尼 亞 國 際 童 書 展 榮 獲 國 際 安 徒 生 文 學 獎, 是 該 獎 創 設 六 十 年 來, 第 一 位 摘 桂 的 中 國 作 家, 意 義 重

前 言 二 一 六 年 四 月 四 日, 兒 童 節, 誕 生 了 一 件 美 事 : 中 國 作 家 曹 文 軒 在 意 大 利 博 洛 尼 亞 國 際 童 書 展 榮 獲 國 際 安 徒 生 文 學 獎, 是 該 獎 創 設 六 十 年 來, 第 一 位 摘 桂 的 中 國 作 家, 意 義 重 目 錄 前 言 i 童 年 1 關 於 肥 肉 的 歷 史 記 憶 ( 節 錄 ) 7 疲 民 15 水 邊 的 文 字 屋 23 海 邊 的 屋 29 紅 葫 蘆 37 追 隨 永 恆 ( 草 房 子 代 跋 一 ) 53 因 水 而 生 草 房 子 寫 作 札 記 59 書 香 人 家 73 朗 讀 的 意 義 79 知 無 涯, 書 為 馬 85 讀 是 誰 91 給 孩 子 講 課 文 學

Részletesebben

湖 南 科 技 大 学

湖 南 科 技 大 学 I 目 录 第 一 章 2015 年 度 培 训 概 况 1 1 基 本 情 况 1 1.1 项 目 申 报 情 况 1 1.2 项 目 实 施 情 况 3 1.3 学 员 来 源 情 况 5 1.4 项 目 经 费 情 况 7 2 组 织 管 理 9 2.1 学 校 设 立 培 训 项 目 实 施 工 作 领 导 小 组 9 2.2 施 训 学 院 设 立 项 目 实 施 办 公 室 9 3 培

Részletesebben

上海外国语大学(二).doc

上海外国语大学(二).doc ...1...3...4...9...10 ( )... 11...12...16...31...33...34...50...56...58...60...62 I II...63...65...68...74...75...75...76...76...78...87...92...96 ( )...96 ( )...97 ( )...98 ( )...99... 100 ( )... 101

Részletesebben

2009 陳 敦 德

2009 陳 敦 德 前 言 : 發 掘 香 港 歷 史 獨 有 的 寶 藏 2010 2009 陳 敦 德 目 錄 前 言 發 掘 香 港 歷 史 獨 有 的 寶 藏 / i 第 一 章 香 港 設 立 八 路 軍 辦 事 處, 青 年 廖 承 志 為 主 任 /1 一 毛 澤 東 認 為, 八 路 軍 駐 香 港 辦 事 處, 是 個 獨 特 的 辦 事 處 /10 二 毛 澤 東 親 自 點 將, 為 小 廖 舉

Részletesebben

切 实 加 强 职 业 院 校 学 生 实 践 能 力 和 职 业 技 能 的 培 养 周 济 在 职 业 教 育 实 训 基 地 建 设 工 作 会 议 上 的 讲 话 深 化 教 育 教 学 改 革 推 进 体 制 机 制 创 新 全 面 提 高 高 等 职 业 教 育 质 量 在

切 实 加 强 职 业 院 校 学 生 实 践 能 力 和 职 业 技 能 的 培 养 周 济 在 职 业 教 育 实 训 基 地 建 设 工 作 会 议 上 的 讲 话 深 化 教 育 教 学 改 革 推 进 体 制 机 制 创 新 全 面 提 高 高 等 职 业 教 育 质 量 在 目 录 中 华 人 民 共 和 国 职 业 教 育 法... 1 国 务 院 关 于 大 力 推 进 职 业 教 育 改 革 与 发 展 的 决 定... 7 国 务 院 关 于 大 力 发 展 职 业 教 育 的 决 定... 17 教 育 部 财 政 部 关 于 实 施 国 家 示 范 性 高 等 职 业 院 校 建 设 计 划 加 快 高 等 职 业 教 育 改 革 与 发 展 的 意 见...

Részletesebben

鸽子(三)

鸽子(三) ...1...3...5...7....9...12...20...28...30...33...39...52....53...56...60...61...64...67....86 I ...88...90...95.... 102... 107... 112... 115... 125... 127... 128... 134... 139... 149... 151... 152... 156...

Részletesebben

兽药基础知识(四)

兽药基础知识(四) ...1...1...3...4...9...10... 11...13...14...15...16...18...19...23...24...26...29...32...34 I ...36...38...39...40...41...43...45...47...49...50...52...53...54...55...57...59...61...64 E...68...69...72

Részletesebben