Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete"

Átírás

1 Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 11/2011. Levél községi Önkormányzat Képviselı-testületének június 23-án tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv Tartalma: évi költségvetési rendelet módosítása 2. Beszámoló a évi költségvetés teljesítésérıl (zárszámadási rendelet) 3. SZMSZ vitája, rendelet elfogadása 4. Közmővelıdési rendelet vitája, elfogadása 5. Közterület használat szabályairól szóló rendelet vitája, elfogadása 6. Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás munkájáról 7. Képviselı-testület II. félévi munkaterve 8. Új anyakönyvi rendelet elfogadása 9. Külföldi tanulók tandíjáról szóló rendelet hatályon kívül helyezésérıl 10. Egyéb döntést igénylı ügyek 1. Konyha bérleti díjának megállapítása 2. Községek Orvosi Ügyelete Nonprofit Kft évi beszámolója 3. Villamos berendezések felülvizsgálata 4. Sváb ház felújítási terve 5. Sváb ház mőködtetésére vonatkozó szerzıdés az LBE-vel 6. Kultúrház IKSZT felújítás pótmunkák közbeszerzési eljárás lefolytatása 7. Kultúrházhoz zászlótartók legyártása 8. Kerékpárút közbeszerzés lezárása 9. Kerékpárút projekt PR tevékenység lefolytatása 10. Talizmán Egyesület támogatási kérelme 11. Fı u. 2. megvásárlása hitelfelvétel határozat kiegészítése 12. Nagyiskola meszelése 11. Tájékoztatók 1. Hangosító berendezés beszerzésére beadott pályázatról 2. Karácsonyi fényekre beadott pályázatról 3. Szúnyoggyérítési árajánlat 4. Kitüntetési javaslat benyújtás határideje 5. Hazánk Kiadó ajánlata 6. Digitális telefon ajánlat 7. Bölcsıde létrehozás kezdeményezése 8. Iskola- év végi eredmények ( tanév)

2 Jegyzıkönyv 2 Készült: Levél községi Önkormányzat Képviselı-testületének június 23-án órakor tartott ülésérıl Jelen vannak: Papp Zoltán polgármester, Nagy István jegyzı, Rajna István alpolgármester, Ankhelyi Istvánné, Gyırfi Zoltán, Kiss Béla, Schmidt Róbert, Szakál Gyula képviselık illetve a melléklet jelenléti ív szerint. Papp Zoltán megnyitja az ülést, köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az érvényes szavazatok száma 7, a minısített többséget igénylı és az egyszerő többséget igénylı döntéshozatalhoz is 4 egyenlı szavazat szükséges. Az ülésrıl kép és hangfelvétel készül. Jegyzıkönyv-hitelesítıknek Ankhelyi Istvánné és Schmidt Róbert képviselıket javasolom. A Képviselı-testület a jegyzıkönyv-hitelesítıkre vonatkozó javaslatot egyhangúlag jóváhagyta. Papp Zoltán: javaslatot tesz a napirendre (meghívóban szereplıket kiegészítve): évi költségvetési rendelet módosítása 2. Beszámoló a évi költségvetés teljesítésérıl (zárszámadási rendelet) 3. SZMSZ vitája, rendelet elfogadása 4. Közmővelıdési rendelet vitája, elfogadása 5. Közterület használat szabályairól szóló rendelet vitája, elfogadása 6. Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás munkájáról 7. Képviselı-testület II. félévi munkaterve 8. Új anyakönyvi rendelet elfogadása 9. Külföldi tanulók tandíjáról szóló rendelet hatályon kívül helyezésérıl 10. Egyéb döntést igénylı ügyek 1. Konyha bérleti díjának megállapítása 2. Községek Orvosi Ügyelete Nonprofit Kft évi beszámolója 3. Villamos berendezések felülvizsgálata 4. Sváb ház felújítási terve 5. Sváb ház mőködtetésére vonatkozó szerzıdés az LBE-vel 6. Kultúrház IKSZT felújítás pótmunkák közbeszerzési eljárás lefolytatása 7. Kultúrházhoz zászlótartók legyártása 8. Kerékpárút közbeszerzés lezárása 9. Kerékpárút projekt PR tevékenység lefolytatása 10. Talizmán Egyesület támogatási kérelme 11. Fı u. 2. megvásárlása hitelfelvétel határozat kiegészítése 12. Nagyiskola meszelése 11. Tájékoztatók 1. Hangosító berendezés beszerzésére beadott pályázatról 2. Karácsonyi fényekre beadott pályázatról 3. Szúnyoggyérítési árajánlat 4. Kitüntetési javaslat benyújtás határideje 5. Hazánk Kiadó ajánlata 6. Digitális telefon ajánlat 7. Bölcsıde létrehozás kezdeményezése 8. Iskola- év végi eredmények ( tanév) A Képviselı-testület a napirendre vonatkozó javaslatot egyhangúlag jóváhagyta.

3 Napirend elıtt: 3 Tájékoztató a Szociális bizottság elmúlt ülésérıl: Ankhelyi Istvánné: a Szociális, Családvédelmi és Ifjúsági Bizottság május és júniusi üléseirıl az alábbiakban számolok be. Májusban a katolikus egyház szervezésében összegyőjtött tartós élelmiszereket 14 rászoruló család számára osztottuk szét. Június 04-én az Önkéntes Tőzoltó Egyesület meghívására képviselten az Önkormányzatot a szlovákiai Senc tőzoltóversenyen. Június 07-i bizottsági ülésünkön rendkívüli gyermekvédelmi támogatást 3 fı részére Ft, átmeneti segélyt 1 fı részére Ft, méltányossági közgyógyellátást 2 fı részére Ft/év értékben, táborozási hozzájárulást 2 fı részére Ft, összesen: Ft került kiutalásra. Kérem a beszámoló elfogadását. Papp Zoltán: köszönjük a tájékoztatást, kérem az észrevételeket. Amennyiben nincs kérdés és észrevétel, kérem a tájékoztató tudomásul vételét. A Képviselı-testület egyhangúlag tudomásul vette a bizottság tájékoztatóját. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekrıl (mellékelve) Papp Zoltán: beszámolt a képviselı-testület által átruházott hatáskörben hozott döntésérıl: a Szövetkezet u. 45. sz. házban a vihar súlyos károkat okozott, a tulajdonosok kérelmére polgármesteri hatáskörben Ft egyösszegő gyorssegélyt állapítottam meg és fizettünk ki a rászorulók részére. Ismertette a mellékelt tájékoztatót. Kérem az észrevételeket, véleményeket. Amennyiben nincs, kérem a tájékoztató tudomásul vételét. Napirendek tárgyalása: A Képviselı-testület a tájékoztatóban elhangzottakat egyhangúan tudomásul vette évi költségvetési rendelet módosítása (elıterjesztés mellékelve) Papp Zoltán: a képviselık megkapták az elıterjesztést. A Gazdasági bizottság június 20-i ülésén elıkészítette a napirendet. A évben történt különbözı változásokat a költségvetésen át kell vezetni, a kiadás-bevétel mérleget egyensúlyba kell hozni, ezért szükséges a módosítás. Amennyiben további magyarázat, kiegészítés szükséges, kérem Nagy Istvánné pénzügyi fımunkatársat válaszoljon a kérdésekre. Kiss Béla: a pótelıirányzatok és a céltartalékból történı átcsoportosítás miatt szükséges elsısorban a módosítás. A teljesülés %-os aránya a várakozásoknak megfelelıen alakult, a december 31-i záró bankszámla is szép összeget mutat. A Gazdasági bizottság a évi költségvetési rendelet módosítását az elıterjesztés szerint javasolja elfogadásra. Papp Zoltán: amennyiben nincs egyéb észrevétel, szavazzunk a rendelet módosításáról. A Képviselı-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal megalkotta az önkormányzat évi költségvetési rendeletérıl szóló 10/2010. (IX. 15.) rendelettel módosított 3/2010. (III. 23.) rendelet módosításáról szóló 8/2011. (VI. 27.) számú rendeletét. 2. Beszámoló a évi költségvetés teljesítésérıl (elıterjesztés, zárszámadási rendelet mellékelve) Papp Zoltán: a képviselık szintén megkapták az elıterjesztést a zárszámadási rendelet elfogadásához is. A Gazdasági Bizottság ülésén szintén megvitatta a napirendet, kérem az észrevételeket, majd szavazzunk.

4 Kiss Béla: A Gazdasági bizottság a évi zárszámadási beszámoló rendeletet az elıterjesztés szerint javasolja elfogadásra. A Képviselı-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal megalkotta az önkormányzat és intézményei évi költségvetési zárszámadásáról szóló 9/2011. (VI. 27.) számú rendeletét. 3. SZMSZ vitája, rendelet elfogadása (mellékelve) Papp Zoltán: elmúlt ülésen a képviselık megkapták a tervezetet, de a késıi beterjesztésre tekintettel elnapoltuk a döntést. Akkor a jegyzı részletesen ismertette a fı változásokat. Kérem az észrevételeket, majd szavazzunk. Szakál Gyula: Az ügyrendi bizottság javasolja az elfogadását. A Képviselı-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal megalkotta az Önkormányzat Képviselı-testülete és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 10/2011.(VI.27.) számú rendeletét. 4. Közmővelıdési rendelet vitája, elfogadása (mellékelve) Papp Zoltán: szintén az elmúlt ülésen került beterjesztésre, de a döntés elnapolásra került, mivel nem volt elég idı a pontosításokra. Részemrıl az 5. -ra vonatkozóan van módosító indítványom: a további közösségi színtérnél a helytörténeti győjtemény és kiállító terem helyes elnevezése az évi CLV.tv 48. (3) bekezdése szerint közérdekő muzeális kiállítóhely. A rendeletet kibıvíthetjük még azzal, hogy megállapodás alapján az önkormányzat ezt a Levél Barátainak Egyesülete részére mőködtetésre, fenntartásra átadja. Kérem az észrevételeket, majd szavazzunk. Az elhangzott módosítással terjesztem be a képviselık elé elfogadásra. A Képviselı-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal megalkotta a községi közmővelıdési feladatok ellátásáról szóló 11/2011. (VI. 27.) számú rendeletét. 5. Közterület használat szabályairól szóló rendelet vitája, elfogadása (mellékelve) Papp Zoltán: az elmúlt ülésre az elıterjesztés a képviselık megkapták, a jegyzı ismertette az egyszerősített szabályozást, akkor a mellékletet képezı díjakkal kapcsolatosan voltak észrevételek, melyeknek részletesebb szabályozására vonatkozóan hangzottak is el javaslatok pl. a búcsúi területbérlések, a közterületen tárolt anyagok, gépjármővek stb. Illetve kérdésként merült fel, hogy ki jogosult a díj beszedésére. Kérem az észrevételeket, majd szavazzunk. Nagy István: a díjbeszedésre vonatkozóan kiegészítésre kerül a rendelet, hogy a jegyzı megbízása alapján elsısorban a hivatal pénzügyi dolgozói, de megbízható ezzel hivatali dolgozón kívül más is, illetve önkéntes bejelentkezési alapon a hivatalban kerül rendezésre a befizetés. A rendelet kihirdetését követıen több helyre helyezünk ki tájékoztatót a faluban, honlapon stb., hogy mindenki, aki érintett lehet, értesüljön róla. Kiss Béla: a rendelet 2. sz. melléklet 11. pontja a Mutatványos eszközök és sátrak: a nagyobb m2 területet igénylıknek (hinták stb.) egységesen pl. 50m2 terület legyen kijelölve, a kisebbeknek is egységesen pl. 5 m2 körüli terület legyen egységesen, a nagyobb sátraknak (pl. céllövölde) 20 m2 terület után kelljen egységesen fizetni. Papp Zoltán: ha marad az eredetileg tervezett 200.-Ft/m2/nap, akkor méregetés, vita lehet, ha fix területeket határozunk meg, akkor ez elkerülhetı: pl. 0-10m Ft+Áfa, 10-50m Ft+Áfa, 50m2 felett pedig Ft+Áfa. Rajna István: a batyus árusokról is volt szó, az ı mozgásukat is be kell szabályozni. 4

5 Nagy István: a lakossági jelzések alapján a rendırség ellenırzés alá vonhatja ıket, a polgárıröknek igazoltatási jogosultságuk nincs, ık is csak jelzéssel tudnak élni, de általában semmiféle engedéllyel nem rendelkeznek. Papp Zoltán: az elhangzott módosításokkal együtt terjesztem be a rendeletet, szavazzunk. A Képviselı-testület 7 igen szavazattal megalkotta a közterületek használatáról szóló 12/2011. (VI. 27.) számú rendeletét. 6. Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás munkájáról (mellékelve) Papp Zoltán: a képviselık megkapták az elıterjesztést, kérem az észrevételeket. A Képviselı-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal határozathozatal nélkül a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás mőködésérıl szóló tájékoztatót tudomásul vette. 7. Képviselı-testület II. félévi munkaterve (mellékelve) Papp Zoltán: a képviselık megkapták a munkaterv javaslatot, kérem az észrevételeket, majd szavazzunk. A Képviselı-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 76/2011.(VI.23.) határozat Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011.II. félévre vonatkozó munkatervet az elıterjesztés szerint elfogadja. Határidı: azonnal ill. folyamatos 8. Új anyakönyvi rendelet elfogadása Papp Zoltán: január 20-i ülésünkön fogadtuk el a házasságkötésrıl szóló rendeletet, melyet februári ülésünkön a díjak miatt módosítottunk is. Kérem a jegyzıt ismertesse, hogy miért szükséges a rendeletrıl újra tárgyalni, majd kérem a képviselıi észrevételeket és szavazzunk. Nagy István: a Kormányhivatal Törvényességi Osztálya észrevételezte, hogy a évi I. Tv. alapján alkottuk meg a rendeletünket, ami nem is lépett hatályba, ez miatt is szükséges a módosítás. A hivatali helyiségben kötött házasságkötésnek számít majd a Fı u. 30. kultúrházban kialakításra kerülı helyiségben történı házasságkötés is. Az új rendelet nagy része megegyezik az elızı rendelettel, változás még, hogy kikerült belıle a munkaruha térítési díj, mert erre a törvény nem ad felhatalmazást. A Képviselı-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal megalkotta a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidın kívül történı házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól, és ezen többletszolgáltatásokért fizetendı díjak mértékérıl szóló 13/2011. (VI. 27.) számú rendeletet 9. Külföldi tanulók tandíjáról szóló rendelet hatályon kívül helyezésérıl (mellékelve) Papp Zoltán: kérem a jegyzıt ismertesse a napirendet. Nagy István: januárban megalkottuk a 3/2011. sz. rendeletet a nem magyar állampolgárok által fizetendı tandíjakról. A Kormányhivatal javaslatára ezen rendelet hatályon kívül helyezését javasolom. Ha addig törvényi változás nem lesz, úgy augusztusban visszatérünk rá, de akkor már 5

6 konkrétan ki kell számítani, hogy melyik éri meg jobban az önkormányzatnak: 5 gyerekig, vagy 5 gyereken túl, mennyi az a költség, ami ténylegesen terheli az önkormányzatot azzal, hogy ezeket a gyerekeket felveszi az intézményeibe. Van rá lehetıség, hogy bizonyos esetekben a díjfizetési kötelezettség alól mentesítés illetve könnyítés is adható. Papp Zoltán: kérem az észrevételeket, majd szavazzunk. A Képviselı-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal július 01-vel hatályon kívül helyezi a 3/2011. (I. 21.) számú a nem magyar állampolgárok által fizetendı tandíjakról szóló rendeletét. 10. Egyéb döntést igénylı ügyek 1. Konyha bérleti díjának megállapítása Papp Zoltán: az Egyetem Étterem és Konyha Kft-vel 2007-ben kötött bérleti szerzıdés 7. pontja szerint minden évben felül kell vizsgálni a bérleti díjat. Tavaly is az infláció figyelembe vételével állapítottuk meg a díjat. Most is azt javaslom, hogy az infláció mértékével növeljük, hogy ne legyen elmaradás ben az infláció átlagos mértéke 4,9%-os volt. Az élelmiszerek inflációs rátája ennél magasabb volt. A bérleti díj jelenleg 10 hónapra Ft, az infláció mértékével növelt összeg, kerekítve Ft lenne. Kérem az észrevételeket, majd szavazzunk. Kiss Béla: Gazdasági bizottsági ülésen tárgyaltuk, támogatta a bizottság az inflációval növelt összeg megállapítását. A Képviselı-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 77/2011.(VI.23.) határozat Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete az Egyetem Étterem és Konyha Kft-vel 2007-ben kötött (62/2009. (VI. 29.) határozattal módosított bérleti szerzıdés 7. pontja alapján a konyha bérleti díját szeptember 01-tıl az iskolai tanévhez igazodóan 10 hónapra Ft/év állapítja meg. Határidı: szeptember Községek Orvosi Ügyelete Nonprofit Kft évi beszámolója Papp Zoltán: május 30-án Kimlén volt a taggyőlés, ahol ismertették a Kft évi mőködését, és a független könyvvizsgáló jelentését, mely szerint a Kft. beszámolója a december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetrıl megbízható és valós képet ad. Javaslom a mérlegbeszámoló elfogadását. Kérem a képviselık észrevételeit, majd szavazzunk. A Képviselı-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 78/2011. (VI. 23.) határozat Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Községek Orvosi Ügyelete Nonprofit Közhasznú Kft évi mérlegét saját tıke eft, az eszközök és források fıösszegét eft fıösszeggel és 779 eft évi mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyja. Határidı: azonnal 3. Villamos berendezések felülvizsgálata (jegyzıkönyv mellékelve) Papp Zoltán: idıközönként szükséges az intézményeinkben érintésvédelmi szabványossági, villámvédelmi és tőzvédelmi felülvizsgálatát elvégeztetni. ez évben 8 intézményünkben esedékes 6

7 a felülvizsgálat 7 intézmény esetében mindhárom vizsgálat elvégeztetése szükséges, a kisiskola felújítása során a villámvédelem dokumentációját el kellett készíteni. Három árajánlatot kértem, június 15-én került sor az ajánlatok bontására, melyrıl a mellékelt jegyzıkönyv szerint is látható, hogy Farkas Zoltán e.v. ajánlata volt a legkedvezıbb ezért ıt javasolom a vizsgálatok elvégzésével megbízni. Kérem az észrevételeket, majd szavazzunk. A Képviselı-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 79/2011. (VI. 23.) határozat Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete megbízza Farkas Zoltán 9222 Hegyeshalom, Haladás u. 8. sz. alatti egyéni vállalkozót a község intézményeiben a villamos berendezések érintésvédelmi, villámvédelmi és tőzvédelmi idıszakos felülvizsgálatával, melynek költségét Ft+Áfa összeget a évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja. Megbízza a polgármestert a vállalkozási szerzıdés aláírásával. Határidı: azonnal ill. folyamatos 4. Sváb ház felújítási terve Papp Zoltán: már szóltam elızetesen róla, hogy június 08-án a Fı u. 2. felújítási tervének megbeszélése, egyeztetése volt a tervezıkkel. Elsı javaslatban Ft bruttó felújítási összeg szerepel, ez bontási, földmunka, kımővesmunka, bádogozás, tetıfedı, nyílászáró javítás, szigetelést tartalmaz. A Gazdasági bizottság ülésén tárgyaltuk, s felmerült, hogy célszerő lenne még néhány dolgot ebbe a felújításba belevenni, ezt jeleztem a tervezık felé pl. veranda felújítás, udvar rendezése, talajcsere, füvesítés, deszkakerítés, udvari kút feltárása, helyreállítása, pince helyreállítása. Megküldték a módosított tervet, a fentiekkel kiegészítve a tervezıi költségbecslés bruttó költség Ft. Ezt kiegészítve egyéb költségekkel pl. közbeszerzés, nyilvánosság, mőszaki ellenır, stb., ami megpályázható lenne. Kérem az észrevételeket, majd szavazzunk. Kiss Béla: a falu lakosságát megosztotta a tájház megvásárolása. Tudni kell a lakosságnak a pályázatról, ha Egyesület pályázik, úgy 100%-ban elszámolható pályázatról van szó, az Önkormányzatnak további költséget nem jelent. Papp Zoltán: ezért alkalmazzuk ugyanazt, mint a játszótér pályázatnál, hogy szerzıdéssel a Levél Barátainak Egyesülete részére átadjuk, ık lesznek a pályázók, az elıfinanszírozást természetesen továbbra is az Önkormányzat állja, s az elszámoláskor ez szintén az Önkormányzat számlájára kerül vissza. A Képviselı-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 80/2011. (VI. 23.) határozat Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Tér-Háló Építész Tervezı Kft. által - a Sváb Tájház Fı u. 2. sz. alatti épületre - elkészített felújítási tervet jóváhagyja. Határidı: azonnal ill. folyamatos 5. Sváb ház mőködtetésére vonatkozó szerzıdés az LBE-vel (mellékelve) Papp Zoltán: a képviselık megkapták a megállapodás tervezetet, melyben az Önkormányzat a Fı u. 2. sz. alatti ingatlant üzemeltetésre átadja az LBE-nek. Ez a megállapodás kifejezetten az FVM UMVP hez történı pályázatbenyújtáshoz szükséges. Kérem az észrevételeket, majd szavazzunk. Máté Tamásné: mint az egyesület elnöke nyilatkozom, hogy vállaljuk a megállapodásban foglaltakat. 7

8 A Képviselı-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 81/2011. (VI. 23.) határozat Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Levél, Fı u. 2. szám alatti Sváb Tájház helytörténeti győjtemény és kiállító termet üzemeltetésre átadja a Levél Barátainak Egyesülete (9221 Levél, Fı u. 30. képviselıje Máté Tamásné elnök) részére az alábbi feltételekkel. Az LBE vállalja: - a Sváb Tájház fejlesztése érdekében támogatási kérelmet nyújt be az FVM UMVP A vidéki örökség megırzése és fenntartható fejlesztése jogcímre az elkészült és az önkormányzat által jóváhagyott tervek szerint, - sikeres pályázat esetén az elıfinanszírozását és a kivitelezés lebonyolítását, - a Sváb Tájház üzemeltetését, fenntartását július 01. napjától 2018.december 31-ig Az Önkormányzat vállalja: - a pályázatírás költségeinek megtérítését, - sikeres pályázat esetén a kivitelezés lebonyolításának segítését és az esetleg felmerült egyéb költségek egyeztetés utáni megtérítését, - a hitelbıl történı finanszírozás esetén a keletkezı kamat és egyéb hitelköltségek megtérítését, - az üzemeltetés idıtartalma alatt felmerülı fenntartással, felülvizsgálattal, javításokkal és karbantartásokkal kapcsolatos költségek egyeztetés utáni megtérítését. A feltételeket külön megállapodásba kell foglalni, amely aláírására felhatalmazza a polgármestert. Határidı: azonnal ill. folyamatos 6. Kultúrház IKSZT felújítás pótmunkák közbeszerzési eljárás lefolytatása Papp Zoltán: a közbeszerzési szakértı készítette az elıterjesztést, mely mutatja azt az egyedüli lehetıséget, hogy a pótmunkákat melynek összege elég magas - hogyan tudjuk törvényesen, szakszerően lefolytatni. A megbízási szerzıdés is arról szól, hogy két ütemben hajtanánk végre az egyszerősített és tárgyalásos közbeszerzést, hogy különválasszuk azokat a pótmunkákat, amelyek az egész épület átadásához, használhatóságához, mőszakilag indokoltak, de kimaradtak a kiírásból, vagy olyan többlettételek, amelyek munka közben merültek fel pl. többletbontás, többletépítés stb. A másik azok a pótmunkák lennének, amelyek nem voltak benn az egész projektbe, pl. külsı szigetelés, főtés, villámvédelem, riasztórendszer, ingernetes hálózat stb. Rendkívüli sürgısségi eljárás keretében, hirdetmény nélküli tárgyalásos módon történik, melynek a szabályait a megbízott szakértı a törvényben meghatározottak szerint alkalmazza. Kérem az észrevételeket. Rajna István: azért kértük fel a közbeszerzési tanácsadót, hogy a jogszabályoknak megfelelıen segítse a lebonyolítást. Papp Zoltán: ha nincs egyéb észrevétel kérem a képviselıket szavazzunk. A Képviselı-testület 6 igen 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozat hozta: 82/2011. (VI. 23.) határozat Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete megbízza a MUREX Építıipari Kereskedelmi és Szolgáltató Bt-t (9026 Gyır, Ady Endre u. 26.) Levél Község IKSZT Kultúrház felújítás pótmunkái közbeszerzési eljárás teljes körő lebonyolításával, melyet külön megbízási szerzıdésben rögzít. Megbízza a polgármestert a megbízási szerzıdés aláírásával. Határidı: azonnal ill. folyamatos 8

9 9 7. Kultúrházhoz zászlótartók legyártása (árajánlat mellékelve) Papp Zoltán: az elmúlt ülésen szavaztunk az elıtetı megrendelésérıl, utána gondoltunk rá, hogy önkormányzati intézménynél kötelezı a zászló kihelyezése is, így az elıtetıvel harmonizáló 2 db fali zászlótartóra kértünk ajánlatot, melyet a képviselık is megkaptak. Kérem a képviselıi észrevételeket, majd szavazzunk. A Képviselı-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 83/2011. (VI. 23.) határozat Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete megrendeli a Főzfa és Társa Bt.- tıl (9200 Mosonmagyaróvár, Molnár u. 1.) a kultúrházhoz 2 db zászlótartó elkészítését az árajánlatban szereplık szerint. A zászlótartók költségét Ft+Áfa, valamint szerelési költséget Ft+Áfá-t a évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja. A megrendelés aláírására felhatalmazza a polgármestert. Határidı: azonnal 8. Kerékpárút közbeszerzés lezárása (összegzés árajánlatok elbírálásáról mellékelve) Papp Zoltán: elkészült az értékelés az 1. sz. fıutat tehermentesítı kerékpárút építése Mosonmagyaróvár-Levél-Hegyeshalom-Országhatár szakaszon közbeszerzési eljárásáról. Az összegzést az ajánlatok elbírálásáról a képviselık is megkapták. A második helyen szereplı ajánlattevı megnevezése is szükséges, arra az esetre, ha a nyertes visszalépne, úgy a helyébe lépne, nem kellene új közbeszerzési eljárást lefolytatni. Amennyiben sikerül a mai ülésen döntést hozni, akkor még ma kihirdetésre kerül a nyertes, és 60 nap áll rendelkezésre a vállalkozási szerzıdés aláírására. Finanszírozási szerzıdés a mai napig nincs, addig felelıtlenség szerzıdést kötni. Kérem a képviselıi észrevételeket, majd szavazzunk. Kiss Béla: amennyiben 60 napon belül sem lesz aláírt támogatási szerzıdés, akkor mi a következı lépés? Papp Zoltán: annak hiányában visszaléphetünk, de a költségeket meg kell téríteni. A Képviselı-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 84/2011. (VI. 23.) határozat A Közbeszerzési Bírálóbizottság június 15-i ülésén született döntés alapján javaslatot tett az eljárás eredményességére, illetıleg a nyertes, és azt követı második helyezett személyének megnevezésére vonatkozóan. Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete Közbeszerzési Bírálóbizottság javaslatát ezennel elfogadja, az eljárást eredményesnek nyilvánítja és lezárja. A közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevıt, a Magyar Aszfalt Kft-t (1135 Budapest, Szegedi u , Cg , adószáma: ) bízza meg, az 1.sz. fıutat tehermentesítı kerékpárút építése Mosonmagyaróvár-Levél- Hegyeshalom-Országhatár szakaszon címő projekt építési munkáinak elvégzésével. - A tartalékkal növelt bruttó ajánlati ár: Ft - az elıírt 36 hónapon felül vállalt jótállási idı: 24 hónap - a befejezési határidı: március 30. A nyertes visszalépése esetén a következı legkedvezıbb ajánlattevınek a COLAS ÚT Építıipari Zrt-t (1103 Budapest, Sibrik Miklós út 30.) nevezi meg Ft tartalékkal növelt bruttó ajánlati árral és az elıírt 36 hónapon felül vállalt 24 hónap jótállási idıvel.

10 Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerzıdést aláírja. Szerzıdéskötés tervezett idıpontja: támogatási szerzıdés függvényében Felelıs Papp Zoltán polgármester 9. Kerékpárút projekt PR tevékenység lefolytatása Papp Zoltán: árajánlatokat kértünk a kerékpárút megvalósításához kapcsolódó PR tevékenység megvalósítására, az ajánlatok felbontása június 22-én 13 órakor volt. Három ajánlatot kértünk, de csak kettı érkezett határidıre. Medius Net Kommunikációs Bt. nettó ajánlata Ft, Sensation 360 Kommunikációs Ügynökség Kft. ajánlata Ft. Véleményem szerint az egyik irreálisan magas, a másik alacsony, de nem irreális ajánlat. Kérem az észrevételeket, majd szavazzunk. Kiss Béla: az ajánlati felhívást megkapták, melyben részletesen szerepelt a feladat, így véleményem szerint dönthetünk. A Képviselı-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 85/2011. (VI. 23.) határozat Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete megbízza a MediusNet Kommunikációs Bt-t (9026 Gyır, Damjanich u. 15.) az 1.sz. fıutat tehermentesítı kerékpárút építése Mosonmagyaróvár-Levél-Hegyeshalom- Országhatár szakaszon tárgyú projekt PR tevékenységének elvégzésével, az ajánlatban szereplık szerint. Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerzıdés aláírásával. Határidı: június 29. ill. folyamatos 10. Talizmán Egyesület támogatási kérelme (mellékelve) Papp Zoltán: a Képviselık megkapták a kérelmet, kérem az észrevételeket, javaslatokat. Tavalyi évben Ft támogatást adtunk részükre népzenei tábor megrendezéséhez, hangszerek vásárlásához, népzenei minısítın való részvétel költségeihez stb. A Képviselı-testület rövid vita után egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 86/2011. (VI. 23.) határozat Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Talizmán Népzenei és Kulturális Egyesület (Dunasziget, Április 4. u. 1/b) tevékenységéhez Ft, azaz Ötvenezer forint támogatást nyújt, támogatási szerzıdéssel, elszámolási kötelezettséggel. Határidı: azonnal 11. Fı u. 2. megvásárlása hitelfelvétel (elıterjesztés mellékelve) Papp Zoltán: a képviselık megkapták az elıterjesztést a februári határozat kiegészítésére vonatkozóan. Kérem az észrevételeket, majd szavazzunk. A Képviselı-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 87/2011. (VI. 27.) határozat A Levél község Önkormányzatának Képviselı-testület a korábban hozott 19/2011. (II. 23.) számú határozatát az alábbiak szerint kiegészíti: 10

11 1./ Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete infrastruktúra fejlesztési hitel igénybevételét rendeli el. A hitel célja: Levél, Fı u. 2. sz. alatti ingatlan megvásárlása. A hitel összege: Ft, azaz Tizenhétmillió-egyszázezer forint. A hitel futamideje: 10 év Hitelfedezet: Az Önkormányzat Képviselı-testülete kötelezettséget vállal: - a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy - a futamidı alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait betervezi és jóváhagyja Az Önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel az állami hozzájáruláson, állami támogatáson, a személyi jövedelemadón, valamint az államháztartás keretében átcsoportosított, illetve mőködési célú támogatási értékő bevételein kívül valamennyi költségvetési bevételét, valamint mindenkori helyi adóbevételének OTP Bank Nyrt-re történı engedményezését. A testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévı hitelekbıl, kezességvállalásokból és az igényelt hitelbıl adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve esik az évi LXV. tv. 88. (2) bekezdésében meghatározott korlátozás alá. 2./ A Képviselı-testület a döntést a könyvvizsgáló véleményének figyelembevételével, minısített többséggel hozta. 3./ Felhatalmazást ad a Polgármesternek és a Jegyzınek, hogy az 1./ pont szerinti feltételekkel történı hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a hitelszerzıdést az Önkormányzat képviseletében a Bankkal megkösse. Határidı: azonnal, Nagy István jegyzı 12. Nagyiskola meszelése (árajánlat mellékelve) Papp Zoltán: ülés elıtt érkezett az igazgatóasszony az árajánlattal, mely a nagyiskola meszelésére vonatkozik. Az éves költségvetésében ilyen jellegő igényét jelezte is, de az nem került elfogadásra. Csak pótelıirányzatként van lehetıség rá. Kérem a képviselık észrevételeit, majd szavazzunk. Kiss Béla: nagy a felület, az árajánlat korrektnek mondható, a teljes épület felújítása óta nem volt meszelés. A Képviselı-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 88/2011. (VI. 23.) határozat Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskola Fı u. 10. sz. épületének (tetıtér, 1. emelet, földszint) meszelésére, ajtómázolásra, korlátfestésre a évi költségvetés tartaléka terhére pótelıirányzatként Ft-ot biztosít. Határidı: azonnal, Fenyvesi Gyöngyi iskolaigazgató 13. Tájékoztatók 1. Hangosító berendezés beszerzésére beadott pályázatról Papp Zoltán: pályáztunk a hangosító berendezésre, melyhez Ft önrészt vállaltunk. Írásban még nem kaptuk meg az értesítést, de tudomásunk van róla, hogy Ft támogatást kaptunk, így Ft áll rendelkezésre, amibıl kb Ft-os berendezést nem tudjuk megvásárolni. Vagy csökkentjük az igényeinket, vagy most kiegészítjük a sajátrészt. Kérem a képviselık észrevételeit. 11

12 Schmidt Róbert: amennyiben van rá lehetıség a költségvetésbıl javasolom kiegészíteni az önrészt, az árak nem fognak csökkenni, a berendezésre szükség van. A Képviselı-testület rövid vita után egyhangúlag határozathozatal nélkül úgy döntött, hogy megvárja az írásos értesítést a támogatásról, a döntést késıbbre halasztja. 2. Karácsonyi fényekre beadott pályázatról Papp Zoltán: módosítani kellett az igényünkön, kb. 24 db dísz fért bele az 50%-os pályázati támogatásba, Ft-ot kell fizetni, ha visszaküldjük határidıre, akkor még 40m fényfőzést is kapunk grátisz. Kérem az észrevételeket, majd szavazzunk. A Képviselı-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 89/2011. (VI. 23.) határozat Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete jóváhagyja a Noeldecor Kft-vel (3200 Gyöngyös, Belváros tér 6. 1/4) karácsonyi fénydekorációs eszközökre vonatkozó pályázati, szállítási szerzıdést, melyhez a évi költségvetés tartaléka terhére önrészként Ft pótelıirányzatot biztosít. Határidı: azonnal 3. Szúnyoggyérítési árajánlat Papp Zoltán: a Többcélú Kistérségi Társulás megkérte az ajánlatokat a szúnyoggyérítésre, nyertesként a Gergely Air Légiszolgáltató és Export-Import Kft ajánlatát fogadta e. Az ajánlat a légi kémiai gyérítésre nettó Ft/ha, bruttó Ft/ha. Amennyiben szükség lesz a szúnyoggyérítésre, úgy ezen az áron tudjuk megrendelni. Kérem a tájékoztatás tudomásul vételét. A Képviselı-testület egyhangúlag tudomásul vette a tájékoztatót. 4. Kitüntetési javaslat benyújtás határideje Papp Zoltán: rendeletünk szerint július 15-ig lehet benyújtani javaslatokat Levél község Díszpolgára és Levél községért éremre. Kitüntetési javaslat adatlapja a honlapról is letölthetı. Várjuk a javaslatokat, kérem a tájékoztatás tudomásul vételét. A Képviselı-testület egyhangúlag tudomásul vette a tájékoztatót. 5. Hazánk Kiadó ajánlata Papp Zoltán: a Hazánk Könyvkiadó megküldte ajánlatát képes levelezılap, községprojekt, leporelló, helyismereti olvasókönyv, település monográfia, emléktárgyak, elismerések, kitüntetések, reklámtárgyak készítésére. A Gazdasági Bizottság tárgyalta az ajánlatot, nem javasolja a szolgáltatás igénybe vételét. Kérem a tájékoztató tudomásul vételét. A Képviselı-testület egyhangúlag tudomásul vette a tájékoztatót. 6. Digitális telefon ajánlat Papp Zoltán: ACN digitális telefonszolgáltatás ajánlatát megkapták a képviselık, melyek önkormányzatok, intézmények, magánszemélyek is igénybe vehetik. A Gazdasági Bizottság 12

13 ülésén kifejtette, hogy nem kíván foglalkozni az ajánlattal. Kérem a tájékoztató tudomásul vételét. A Képviselı-testület egyhangúlag tudomásul vette a tájékoztatót. 7. Bölcsıde létrehozás kezdeményezése Papp Zoltán: lakossági kezdeményezés indult egy bölcsıdei csoport indítására. Pillanatnyilag az óvoda felújítása, bıvítése projekt nem teszi lehetıvé további bıvítését. A bölcsıde az egyik legköltségesebb fenntartású intézmény. Mosonmagyaróvárral írásos megállapodásunk van, illetve Hegyeshalommal és Mosonszolnokkal is szóbeli megállapodás, hogy a levéli gyermekek elhelyezésére biztosítják a lehetıséget. Ilyen értelemben sem látom lehetıségét bölcsıde létrehozásának. A gyerekszületések száma sajnos szintén nem indokolja azt. Kérem a tájékoztató elfogadását. A Képviselı-testület egyhangúlag tudomásul vette a tájékoztatót. 8. Iskola- év végi eredmények ( tanév) Papp Zoltán: igazgatóasszony megküldte az év végi eredményeket, kérem a tájékoztatás tudomásul vételét. A Képviselı-testület egyhangúlag tudomásul vette a tájékoztatót. 9. Egyéb közérdekő bejelentések Kiss Béla: a Fı utca 14. sz. alatt lakó Ábrahámné Szakács Erika kéri, hogy a szomszédjában lévı önkormányzati ingatlan kerítésének javítása többszöri kérésre végre elkészülne, amint az építési fımunkatárs felmérné az anyag és egyéb szükségletet véleményem szerint 30 napos határidıvel ez megoldható lenne. A Képviselı-testület egyhangúlag határozathozatal nélkül úgy döntött, hogy a Fı u. 16. sz. alatti önkormányzati ingatlan kerítésének javítását 30 napos határidıvel elkészíti. Nagy István: iskolaigazgatói pályázat kiírásra került, június 10. volt a beadási határidı, egy pályázat érkezett, ezek véleményezés alatt állnak, július 06-ig kell a véleményeknek beérkeznie. A véleményeket az Ügyrendi Jogi és Személyügyi bizottság részére átadjuk, aki majd a testület elé terjeszti döntésre. Illegális autóbontásból származó anyagokat égettek a Diófa utcában, így kivonult a Tőzoltóság, Rendırség is. Vélhetıleg megteszik a feljelentés, bár korábban már kihívtuk a Környezetvédelmi hatóságot, de nem lett következménye. Reméljük, hogy most valami történik, mivel sok a lakossági panasz is. Polgármesteri Hivatal bejárati ajtójának javítását el kellene végezni. Irattár kinıtte magát, nem beszélve arról, hogy ott nem csak iratok, hanem minden más oda nem tartozó dolog tárolását oldja meg az önkormányzat. A fenti irodákba polcokat készítettünk, de ez nem megoldás, át kellene gondolni, hogy a pincét milyen módon lehetne az egyéb dolgok tárolására alkalmassá tenni, hogy az irattár csak irattárként funkcionálhasson. Nagy Pál: a Mosonmagyaróvári Tőzoltóság parancsnoka köszönetét fejezte ki a tavaszi nagy esızések alkalmából a levéli önkéntes tőzoltók részérıl tanúsított segítségnyújtásért. Papp Zoltán: néhány szülı jelezte, hogy a nyári szünetben a gyermekfelügyelet a községben nincs biztosítva, ez az önkormányzatnak törvényi kötelezettsége. Ha ez évben már nem is, de a jövıre tekintettel át kell gondolni, hogy melyik intézményünkben és milyen módon tudunk a 13

14 feladatnak eleget tenni. Korábban volt a nyári napközire kezdeményezés. Ilyen módon az óvoda több hetes bezárását is át kell gondolni. Fenyvesi Gyöngyi: mi felmértük az igényeket, az iskolai mőködési szabályzatunk szerint legalább 10 szülınek kell az igényét jeleznie ahhoz, hogy megszervezzük, jelenleg 8 szülı igényelte, korábbi kezdeményezésünk sem igazán volt kihasználva. Papp Zoltán: tájékoztatom a Képviselı-testületet, hogy július 11-tıl 1 hétig szabadságon leszek, ez idı alatt Rajna István alpolgármester helyettesít. Amennyiben nincs egyéb észrevétel az ülést perckor berekesztem. Felkérem a jegyzıkönyv-hitelesítıket a jegyzıkönyv aláírására. 14 K.m.f. Papp Zoltán polgármester Nagy István jegyzı Ankhelyi Istvánné jkv. hitelesítı Schmidt Róbert jkv. hitelesítı

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8/2009. Levél község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 29-én tartott nyilvános ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma: Tájékoztató

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 9/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 02-án tartott ülésérıl készült Jegyzıkönyv Napirend: I. Döntést igénylı ügyek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 06. napján az Önkormányzat Hivatal épületében (8945

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. június 23-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Dr. Almássy Antalné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 6/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 31-én tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv. Napirend: I. A 2009. évi költségvetés

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Benke József, Horeczki László képviselık

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Benke József, Horeczki László képviselık Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. október 6. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı rendkívüli nyilvános képviselıtestületi ülésérıl.

Részletesebben

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2008. Levél község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 15-én tartott nyilvános testületi üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma:

Részletesebben

Készült 2013. május 22-én, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É

Készült 2013. május 22-én, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É Jegyzőkönyv 3/2013. Készült 2013. május 22-én, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. Jelen vannak: Nagy Imre Gusztáv polgármester Mészáros Ottó képviselő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 200. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Javaslat a 200. évi költségvetési rendelet módosítására I. A közgyőlés

Részletesebben

Tájékoztató. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.

Tájékoztató. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről. Fegyvernek Nagyközség Pol gár mester e Fegyvernek, Felszabadulás u. 171. Tájékoztató Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről Helyszín: Polgármesteri Hivatal Tanácsterem Kezdete: 15.o5. h. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint valamint Pénzes Andrásné osztályvezető dr.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. A polgármester javaslata alapján a képviselı-testület az alábbi napirendet 7 igen szavazattal elfogadta.

Jegyzıkönyv. A polgármester javaslata alapján a képviselı-testület az alábbi napirendet 7 igen szavazattal elfogadta. Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 23. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı nyilvános képviselı-testületi ülésérıl. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. február 20-án 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Borsosberény Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv. H a t á r o z a t

Jegyzőkönyv. H a t á r o z a t Jegyzőkönyv Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 14. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Benke Marcell alpolgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó Anna, Kiss Zoltán, Kocsis István, Péter Zoltán,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Horváth Ferencné képviselı

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Horváth Ferencné képviselı Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 28. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı nyilvános képviselı-testületi ülésérıl. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2012. augusztus 28-napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2012. augusztus 28-napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2012. augusztus 28-napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester Tóth Albert

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Az ülés helye: M vel dési Ház nagyterme Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan volt távol: Maximovits László alpolgármester.

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan volt távol: Maximovits László alpolgármester. JEGYZŐKÖNYV Készült: Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án, 16.00 órától a Polgármesteri Hivatalban megtartott ülésén. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester, Berecz

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: Rajka község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 15-én, csütörtökön, a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (9224, Rajka, Szabadság tér 1.) 18.00 órakor megtartott -

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének JEGYZİKÖNYVE

Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének JEGYZİKÖNYVE Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének 2/2007.számú JEGYZİKÖNYVE Készült, Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének az ellendi polgármesteri hivatalban 2007.február 14-én 17:00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja Püspökladányi Víziközmő Társulat Alapszabálya 1. A Társulat elnevezése és székhelye 1.) A Társulat elnevezése: Püspökladányi Víziközmő Társulat 2.) A Társulat székhelye: 4150 Püspökladány, Kossuth u.26.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről. 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről. Ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-3/2012/JT. 18-29 /2012. sz. határozat 1-3/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA Az MVDSE 115. Közgyűlése által 2015. november 19. napján és 2016. március 11. napján elfogadott és a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. augusztus 6-án megtartott. rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. augusztus 6-án megtartott. rendkívüli üléséről 443-7/2013. Jegyzőkönyv Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. augusztus 6-án megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Berzék Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. augusztus

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. május 5-i ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila

Részletesebben

M e g h í v ó. 2012. szeptember 13-án (csütörtök) 17 órára. 2./ A 2012. évi költségvetés módosítása I. (11/2012.(IX. 13.

M e g h í v ó. 2012. szeptember 13-án (csütörtök) 17 órára. 2./ A 2012. évi költségvetés módosítása I. (11/2012.(IX. 13. A 2012. szeptember 13-i rendes képviselő-testületi ülés előterjesztései M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testület 7/2010.(X. 28.) számú rendelete (SZMSZ) 8. (1) bekezdésére figyelemmel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-15/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008 november 28-án /pénteken/ 15.30 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Nagykátai Polgármesteri Hivatal 6-os bejárat emelet (Nagykáta,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 11/2012. Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Napirend elıtt: 1. Nyugati Kapu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 618-12/2015 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről 12.

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 05. 23. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198-25/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 30. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel Község

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: által 2016. április 20-án 18.00 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés helye: az Önkormányzat tanácskozó terme Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint Török Sándor

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 23-án megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. március 25-i soros, nyílt üléséről

J E G Y ZŐKÖNYV. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. március 25-i soros, nyílt üléséről J E G Y ZŐKÖNYV Csabdi Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. március 25-i soros, nyílt üléséről Az ülés helye: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme 2064 Csabdi, Szabadság

Részletesebben

Tisztelt Humán és Környezetvédelmi Bizottság, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, és tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Humán és Környezetvédelmi Bizottság, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, és tisztelt Képviselő-testület! Humán és Környezetvédelmi Bizottságának 2015. február 3-i, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2015. február 5-i, illetve a Képviselő-testület 2015. február 10. napján tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 2010. február 24-én tartott rendkívüli üléséről.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 2010. február 24-én tartott rendkívüli üléséről. Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 2010. február 24-én tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető. Szám:12/3-8/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 9-én 10:05 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19. napján 15.30 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem A Képviselő-testület 8 fővel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: Rajka község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én, csütörtökön, a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (9224, Rajka, Szabadság tér 1.) 18.30 órakor megtartott -

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 2 Tolna Város Önkormányzata 13/2007. (IV.27.) Önkormányzati rendelete Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

K É P V I S E L İ T E S T Ü L E T I Ü L É S E K R İ L

K É P V I S E L İ T E S T Ü L E T I Ü L É S E K R İ L Levél Önkormányzatának idıszaki lapja 2013. I. negyedév VÁLTOZÁSOK ÉVE 2013 Mint már az elızı számban elıre jeleztük, 2013. januárjától több, életünket jelentısen érintı változások történtek. A közigazgatás

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v amely készült Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 3. napján 15 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott nyilvános ülésén. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai: 498/2009. (XII. 14.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a meghívóban szereplő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. augusztus 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. augusztus 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2013. augusztus 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Egy orvos egy rendelő kialakítására jóváhagyott keretösszeg maradvány felosztása

Részletesebben

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Szeged, 2014. október 09. 1 Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete ALAPSZABÁLY Alulírott Alapítók az egyesülési

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5650-2/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1 Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 109/2011. (XI.29.) kt. határozat: A 2011. november 29-ei ülés napirendjének elfogadása 110/2011. (XI.29.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 2012. szeptember 05-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. 1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról.

JEGYZ KÖNYV. 1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2011. December 30-i nyílt testületi ülés jegyz könyv. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képvisel -testületének 2011.

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. február 11. napján az Önkormányzat hivatali épületében (8943

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. március 27-én 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 16.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 16. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 16. J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül. A napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatos írásos előterjesztésen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről Jelen vannak: l./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna alpolgármester 3./ Artai Balázs képviselő 4./

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL

JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2010. március 9-én tartott üléséről Jelen voltak: Dr. Ferenczi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben*

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* B é k é s c s a b a i L a k á s s z ö v e t k e z e t 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 6. sz. Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek Árva Helga jegyző Fekete Ágota, Oberrecht Tamás, Veress Sándor képviselők

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek Árva Helga jegyző Fekete Ágota, Oberrecht Tamás, Veress Sándor képviselők J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kulcs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 28-án 16.30 órakor tartott nyílt testületi ülésén. Jelen vannak: Igazoltan távol: Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek

Részletesebben

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É Jegyzőkönyv 8/2013. Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. Jelen vannak: Nagy Imre Gusztáv polgármester Ferenczi Róbert képviselő

Részletesebben

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 10-én megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 15/2012. (IV. 10.) Z 1 16/2012. (IV. 10.) Z

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 10-ÉN TARTOTT

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 10-ÉN TARTOTT 1 Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 10-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben

Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselı-testülete JEGYİKÖNYV 2010. november 25. JEGYZİKÖNYV

Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselı-testülete JEGYİKÖNYV 2010. november 25. JEGYZİKÖNYV 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 25-én 17 órakor megkezdett ülésén. Az ülés helye: Körjegyzıség, 8244. Dörgicse, Fı u. 16. Jelen vannak: Kis-Pál

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. április 30-án, Újtikoson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Újtikosi Kirendeltségének hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2010. november 23-án a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános testületi ülésén. JELEN VANNAK: Sipos Balázs Bódis Józsefné, Dávid Tamás, Dr. Gonda Péter,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2011. június 30.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2011. június 30. Ügyszám: 56-78/2011. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2011. június 30. Nyirád 2011 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Polgármesteri Hivatal Nyirád, Szabadság u. 3. Az ülés idıpontja:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. február 27. napján a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Berhida Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 2013. április 30-án 14,30 órai kezdettel. Jelen vannak: Babai János

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve Készült: 2011. február 15-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán polgármester Antal András alpolgármester

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Tarnaméra Község Önkormányzata képviselő-testületének 7/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tarnaméra a Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben