Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv"

Átírás

1 Szám: /2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

2 Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8581 Bakonyjákó 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Az ülés helye: Bakonyjákó Polgármesteri hivatal tanácsterme. Az ülés típusa: Rendkívüli. Jelen voltak: A./ Képviselő-testület tagjai: Takácsné Tompos Rita polgármester, Svasticsné Hegedüs Henriett alpolgármester, Gulyás Dávid és ifj. Szilvási Zoltán képviselők. B./ Tanácskozási joggal résztvevők: - - Baksa Gizella jkv. vezető A lakosság részéről nem jelent meg állampolgár. Takácsné Tompos Rita polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel csak Gerdenics Gábor képviselő hiányzik, aki előzetesen jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni az ülésen. A meghívón szereplő napirendi pontokat javasolja tárgyalni. N a p i r e n d : T á r g y : E l ő a d ó : 1./ A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és az ellátásokért Takácsné Tompos Rita fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló rendelet módosítása polgármester 2./ Pályázat Az adósságkonszolidációban nem részesült települési Takácsné Tompos Rita önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására polgármester 3./ Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája nyitvatartása, indít- Takácsné Tompos Rita ható óvodai csoportok száma meghatározása polgármester 4./ Vegyes ügyek Takácsné Tompos Rita polgármester Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, a napirendre tett javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta következő határozatát: Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az előterjesztésben szereplő napirendi pontok tárgyalását.

3 3 Takácsné Tompos Rita polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a beszámolót, s javasolja a testületnek, hogy vegyék tudomásul. Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta következő határozatát: Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a jelentést a 119/2015.(VI.25.), 120/2015.(VIII.4.), 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 és 129/2015.(VIII.6.) számú, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Takácsné Tompos Rita polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott hatáskörben született polgármesteri döntések: 1 fő részére lakhatási települési támogatás megállapítása; 2 fő részére rendkívüli települési támogatás megállapítása. Ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napirendi pontok tárgyalására. N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A : 1./ N a p i r e n d : A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló rendelet módosítása E l ő a d ó : Takácsné Tompos Rita polgármester (Írásbeli előterjesztés.) Takácsné Tompos Rita polgármester előterjesztésében elmondja, hogy rendelet-tervezethez készített előterjesztést és a rendelet-tervezetet a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. A szociális étkezést bemutató mellékletet azért kell módosítani, mert a korábbi önkormányzati rendeletben 50,-Ft önkormányzati támogatás szerepelt. A tényleges támogatás azonban ennél több. Az 1.123,-Ft étkezési térítési díjban szerepel a gondozónak a bére is, így a tényleges önkormányzati támogatás adagonként 272,-Ft. Ha ez kerül feltüntetésre a rendeletben, ezt az összeget lehet lekönyvelni. Az óvodában sok gyermek részére lesz ingyenes az étkezés. A normatív állami támogatás lehívásáról még nem tudnak semmit, majd a MÁK küldi az igénylő lapokat. Az óvodás ebédet továbbra is Frum Ferenc főzi és számlázza, de csak az a szülő fog fizetni, aki egyik törvényi kedvezményt sem tudja igénybe venni. Ezt követően részletesen ismerteti a jegyző úr által készített előterjesztést és a rendelet-tervezetet. Javasolja rendelet-tervezetet elfogadását. Hozzászólások: hozzászólásában elmondja, hogy a törvényi jövedelemhatárnál kevesebb jövedelemről szóló nyilatkozat formanyomtatványokat minden szülő meg fogja

4 4 kapni, ezeknek a nyilatkozatoknak a tartalma valódiságát az önkormányzat nem vizsgálhatja. Ifj. Szilvási Zoltán képviselő kérdezi, hogy a kedvezmények szeptember 1-től lépnek életbe? Válasz: Takácsné Tompos Rita polgármester elmondja, hogy igen. A vezető óvónő a szülőknek ezeket a nyilatkozatokat már kiosztotta. Hozzászólás: Svasticsné Hegedüs Henriett alpolgármester kérdezi, hogy kapnak arról is tájékoztatást hogyan kell kiszámolni az 1 főre eső jövedelmet? Válasz: igennel válaszol a kérdésre. Hozzászólások: Ifj. Szilvási Zoltán képviselő úgy gondolja, hogy felsőbb szinteken, szúrópróba szerűen NAV ellenőrizheti az egy főre eső jövedelmet. Svasticsné Hegedüs Henriett alpolgármester elmondja, hogy azt olvasta, hogy az óvodában és a bölcsődében a tartósan beteg, vagy fogyatékos gyerekek és azok az egészséges gyermekek is, akiknek a családban nevelkedő testvére - életkortól függetlenül - tartósan beteg, vagy fogyatékos, ingyen étkezik szeptembertől. javasolja, hogy az alpolgármester asszony által elmondottakkal módosítsák a rendelet-tervezetet, vagyis az óvodai étkezők között szerepeljen a fogyatékos gyermek is, külön soron jelenjenek meg azok a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult étkezők, akik olyan családban élnek, ahol tartós beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, és akit nevelésbe vettek, mert a évi LXIII. törvény ezeket is tartalmazza. Takácsné Tompos Rita polgármester javasolja, hogy az óvodai hirdető táblára ki lehetne tenni a rendelet szövegét, mellékletét. szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 13/2015.(VIII.28.) Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendelete, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 6/2015.(IV.17.) önkormányzati rendelete módosításáról: A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 2./ N a p i r e n d : Pályázat Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására E l ő a d ó : Takácsné Tompos Rita polgármester (Írásbeli előterjesztés.)

5 5 Takácsné Tompos Rita polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az előző testületi ülésen már beszéltek a pályázatról, minden képviselő megkapta a pályázati kiírást. Azt tudják, hogy a pályázat szerint a 2000 fő feletti önkormányzatok támogatása az elsődleges, kisebb települési önkormányzatok a maradványból részesülhetnek. A polgármesteri hivatal épülete és az óvodai belső felújítási munkálatokban gondolkodott, illetve energetikai korszerűsítésben, ahogy már korábban megbeszélték. Több árajánlatot is beszerzett. Ezt követően ismerteti az általa készített összesítést, valamint az árajánlatokat. A hivatal pelletkazánja beépítéssel, beüzemeléssel együtt 1,5 millió, az óvodáé pedig 1,390 millió Ft lenne, ezen kívül még a hivatali épületben az elavult lámpatestek és villanykapcsolók szerepelnek a felsorolásban, melyek kicserélésének összege 355 ezer Ft. Az óvodában kb egy 40 m 2 öltöző, közlekedő, mosdó helyiségek csempés burkolata körülbelül 350 e Ft-ba kerülne. A belső ajtók sem lettek kicserélve, erre is kért ajánlatot, nem legolcsóbbat, egy közép kategóriát választott, a helyreállítással és beépítéssel kerülne ennyibe. Rossz állapotban van az óvodai tároló kapuja, és ott is van egy ablak és egy vasajtó, azt szerepeltette a kimutatásban. Fent voltak a villanyszerelővel a konyhán, ott is nagyon sok elavult lámpatest, illetve kapcsoló van, oda is kért árajánlatot. Amennyi összeget az óvoda, vagy bármilyen intézmény épületének felújítására szánnak, annak a 10 %-áig lehetne eszközöket beszerezni. Ezért óvodai öltöző szekrények és padok cseréjét tüntette fel, amit előzetesen a vezető óvónővel egyeztetett. Az önkormányzati tetőről, valamint a kéményről most érkezett meg a statikus véleménye. A tető nagyon rossz állapotú, olyan szempontból, hogy alulméretezett, a szarufák távol vannak egymástól, nagy távolságot kell áthidalniuk, nincs megfelelő alátámasztásuk és meg is vannak hajolva. Egy ferdeszékes megtámasztás van, ahol a tetőn látszik egy nagyobb süllyedés, ott már támasztó gerenda sincs a helyén, több helyen kérges, nincs lekezelve a faanyag, a szarufáknál nincs összeeresztve, nincs becsapolva, nincsenek fogópántok. Volt egy olyan felvetés a statikus, illetve az építészmérnök által, hogy a jelenlegi tartószerkezetet meghagyva, helyre kellene állítani a rosszul elkészített tetőszerkezetet. Fent fogópárokat kellene elhelyezni, állószéket építeni, minden szarufát megerősíteni, de olyan sok faanyag kellett volna hozzá, hogy már célszerűbb új faanyagból új tartószerkezetet kialakítani, ami megfelelő teherbírású. Erre készült a ezer Ft-os árajánlat, az első épületrésznek a teljes felújítása, az önkormányzati hivatal és a védőnői helyiség feletti tető felújítása szerepel benne. A védőnői helyiségnél a kifordult talpszelement kellene cserélni. Olyan megoldást javasolnak, hogy mind a két tetőt el kellene bontani, és sok helyen sérültek a cserépszélek, kellene cseréppótlás. Az utcafrontra venni kellene új cserepet, ami onnan lekerülne, azt megtisztítva meg lehetne oldani a pótlásokat. Új faszerkezettel, fóliázással és lécezéssel számolt a tervező a költségvetésben. A hátsó kémény sajnos nem kéménynek való klinker téglából lett megrakva, ami magába tudja szívni a vizet, sok helyen el van fagyva, meg van repedve. Teljesen alulról épülne egy új, 10 méteres, két kürtős Schiedel kémény. Így 9,2 millió forint lenne a felújítás, de ha ezt választják, kellene önrészt is bevállalni, mivel meghaladja a 10 millió forintot. Úgy gondolja, hogy ez a két dolog most a legfontosabb. Javaslatokat kér a pályázati célok meghatározására. Hozzászólás: Svasticsné Hegedüs Henriett alpolgármester kérdezi, hogy mi van akkor, ha nem cserép-, hanem zsindelyfedésben gondolkodnak? Akkor eleve nem olyan teherbírású tető, de nem is olyan költséges. Válasz: Takácsné Tompos Rita polgármester válaszában elmondja, hogy ezt a verziót is fel lehet méretni.

6 6 Hozzászólás: Ifj. Szilvási Zoltán képviselő kérdezi, hogy mikor kell a pályázatot feltölteni? Válasz: Takácsné Tompos Rita polgármester elmondja, hogy hétfőig, de addig még tud kérni egy másik árajánlatot. Azért gondoltak a cserepes fedésre, mert abból indultak ki, hogy az épület jelenleg cserepes fedésű, s a cserép nagy része felhasználható. Hozzászólások: véleménye szerint a cserepes változatnál lehetne maradni, ezt benyújtani, mert később, ha nyer a pályázat, még lehet módosítani. Takácsné Tompos Rita polgármester elmondja, hogy az előző ilyen típusú pályázatnál is módosítottak, igaz nem nagy volumenű dologról volt szó. Svasticsné Hegedüs Henriett alpolgármester elmondja, hogy nem ragaszkodnak a beadott pályázathoz. Ifj. Szilvási Zoltán képviselő véleménye szerint egy árajánlat legyen, amit benyújtanak pályázathoz, a másikkal még ráérnek foglalkozni. Svasticsné Hegedüs Henriett alpolgármester elmondja, hogy szerepeljen a pályázatban a meglévő árajánlat, s ha kevesebbel is ki lehet majd hozni a felújítást, az csak az önkormányzatnak lesz jó. Takácsné Tompos Rita polgármester elmondja, hogy csináltatnak egy másik ajánlatot is zsindelyes tetőre, hogy tisztán lássanak, és ha a jövő évben kiíródna kisebb településeknek is a pályázat, akkor már lenne előkészített költségvetés. A tetőszerkezet teljes felújítása engedélyköteles, kb. 200 ezer Ft-ba kerül az engedélyezési tervdokumentáció elkészíttetése. A közelmúltban beadott pályázatuk esetében a kiírásban csak a közös hivatalok központja épületének felújítási lehetősége szerepelt a választható célok között, a tagönkormányzatok hivatali épületének felújítására ott nem lehetett pályázni. Gulyás Dávid képviselő elmondja, ha ez a legszükségesebb, akkor legyen megcsináltatva. Ifj. Szilvási Zoltán képviselő elmondja, ha a kapcsolók és a lámpák is bent lesznek a pályázatban, akkor túllépik a 10 millió Ft-ot. Takácsné Tompos Rita polgármester elmondja, ha a tetőfelújításnál azt a költségvetést választják, hogy nem a felújítandó tetőrészeknél nem mindenhol új cserép szerepel, hanem a régi cserepet felhasználják, akkor belefér a pályázatba az önkormányzati épület esetében a kazáncsere is. Ifj. Szilvási Zoltán képviselő elmondja, ha kazáncsere lesz, akkor jó kémény is kell majd hozzá. Svasticsné Hegedüs Henriett alpolgármester elmondja, hogy a hatásfokát meg kell nézni. Három év alatt megtérülne az ára a szakember számítása szerint.

7 7 Takácsné Tompos Rita polgármester elmondja, hogy nem kellene akkora ÁFA-t fizetni, mert a pelletkazánt forgalmazó cég szolgáltatná a hőt, emiatt az áfa csak 5 % lenne, másrészt meg a nem olyan hatásfokkal működik. A fatüzelésű kazán helyére kerülne a pelletkazán, a gázkazán megmaradna tartalék lehetőségnek. Ifj. Szilvási Zoltán képviselő válaszában elmondja, hogy szerinte tartsák meg a fatüzelésű kazánt. A gáz nagyon drága, az önkormányzat tud fát gyűjteni az utak tisztántartásából, maradjon az meg tartaléknak. Ha gázkazán marad meg, akkor azt ő nem támogatja a kazáncserét. Takácsné Tompos Rita polgármester elmondja, hogy a fatüzelésű kazán hatásfoka alacsony, de valóban szoktak tudni fát gyűjteni, csak általában nem keményfát. Az ajánlatot adó cég szakembere javasolta a fatüzelésű kazán kiváltását. 33 kw-os kazánt javasolnak. Ifj. Szilvási Zoltán képviselő véleménye szerint inkább a fatüzeléssel segítsek rá, ha szükséges. A gáznál alapdíjat kell fizetni, ez is költség, ami a fatüzelésnél nem merül fel. Lehet, hogy olcsóbb lenne egy fatüzelésűt hatékonyabbra cserélni, mint a gázt használni. Véleménye szerint szerepeljen a polgármesteri hivatal felújítása a pályázatban. A tetőfedés várható élettartalmat kell megnézni, mert ha cserepes tovább bírja, akkor legyen az. Takácsné Tompos Rita polgármester elmondja, hogy meg kell várni, hogy nyer-e a pályázat, és utána dönthetnek, kívánnak-e módosítani. Készíttet egy költségvetést a zsindelyes tetőfelújításra is. Javasolja, hogy a következő határozatot hozza meg a testület: Bakonyjákó Község Önkormányzat pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben meghirdetett, a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. tv. 3. melléklet II. 10. pontja szerinti, az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására. A megvalósítandó célok: - Polgármesteri Hivatal épületének felújítása, energetikai korszerűsítése. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy: - A pályázatban szereplő adatok megfelelnek a valóságnak, teljes körűek, valósak és hitelesek. - A pályázatban rögzített célok tekintetében az európai unió által társfinanszírozott, illetve más hazai támogatási rendszer keretében támogatásban nem részesült. - Nem áll fenn harmadik személy irányába olyan kötelezettsége, amely a pályázat céljának megvalósulását meghiúsíthatja. - Megfelel az Áht. 50. (1), (3), (4) bekezdésekben meghatározott követelményeknek. - A támogatott tevékenység megvalósításához szükséges hatósági engedélyek hiányában azok megszerzését legkésőbb november 30-áig vállalja. - A pályázat benyújtása előtt a beruházást, felújítást nem kezdte meg. Utasítja a tisztségviselőket, hogy a pályázat határidőben történő benyújtásáról gondoskodjanak. Határidő: szeptember 1. szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 130/2015.(VIII.27.) Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének határozata:

8 8 Bakonyjákó Község Önkormányzat pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatok- ért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben meghirdetett, a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. tv. 3. melléklet II. 10. pontja szerinti, az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására. A megvalósítandó célok: - Polgármesteri Hivatal épületének felújítása, energetikai korszerűsítése. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy: - A pályázatban szereplő adatok megfelelnek a valóságnak, teljes körűek, valósak és hitelesek. - A pályázatban rögzített célok tekintetében az európai unió által társfinanszírozott, illetve más hazai támogatási rendszer keretében támogatásban nem részesült. - Nem áll fenn harmadik személy irányába olyan kötelezettsége, amely a pályázat céljának megvalósulását meghiúsíthatja. - Megfelel az Áht. 50. (1), (3), (4) bekezdésekben meghatározott követelményeknek. - A támogatott tevékenység megvalósításához szükséges hatósági engedélyek hiányában azok megszerzését legkésőbb november 30-áig vállalja. - A pályázat benyújtása előtt a beruházást, felújítást nem kezdte meg. Utasítja a tisztségviselőket, hogy a pályázat határidőben történő benyújtásáról gondoskodjanak. Határidő: szeptember 1. 3./ N a p i r e n d : Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája nyitva tartása, indítható óvodai csoportok száma meghatározása E l ő a d ó : Takácsné Tompos Rita polgármester (Írásbeli előterjesztés.) Takácsné Tompos Rita polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a nemzeti köznevelési törvényben előírtak szerint, a képviselő-testület minden évben határoz az óvoda nyitva tartásáról, és az indítható óvodai csoportok számáról. Az önkormányzathoz megérkezett a vezető óvónő kérelme erre vonatkozóan. Ezt követően ismerteti a kérelmet. Javasolja, hogy a kérelemnek megfelelően hozza meg a döntését a testület. Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 131/2015.(VIII.27.) Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének határozata: Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 83. (2) bekezdés b) pontjában kapott jogkörében eljárva, az Adászteveli Óvoda Bakonyjákói tagóvodája nyitva tartási idejét, és a 2015/2016-os nevelési évben indítható óvodai csoportok számát a következők szerint határozza meg:

9 9 Heti nyitva tartás: Éves nyitva tartás: Hétfő: és Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Az indítható óvodai csoportok száma: 1 osztatlan életkorú, vegyes csoport. Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. Határidő: szeptember / N a p i r e n d : Vegyes ügyek E l ő a d ó : Takácsné Tompos Rita polgármester (Írásbeli előterjesztés.) a) Gördülő Fejlesztési Terv Takácsné Tompos Rita polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. levelét. Elmondja, hogy a gördülő fejlesztési tervről már tavaly is döntött a testület. Az önkormányzatok közös tulajdonában lévő vizi közmű rendszerek évekre szóló Gördülő Fejlesztési Tervét - a 3. sz. melléklet szerint javasolja elfogadni. A Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. Vagyonkezelésében és tulajdonában lévő viziközmű rendszerek évekre szóló Gördülő Fejlesztési Tervét véleményezni kell. Javasolja, hogy a véleményüket a 4. melléklet szerint alakítsák ki. Ezt követően részletesen ismerteti a Gördülő Fejlesztési Terveket és mellékleteket. Bakonyjákó vonatkozásában van egy 5 millió forintos fejlesztési összeg, ami bekötést, átemelő szivattyú cserét jelent a vízmű telepnél. Az egész településen szükség lenne az eternit csövek cseréjére, ezt jelezte az igazgató felé, de csak pályázati pénzből lehetne megvalósítani, az önkormányzatnak erre nincs fejlesztési előirányzata. Közös tulajdonban van a Kupi szennyvíztisztító telep, a szennyvíz csatornahálózat kiépítése Nóráppal történt még annak idején, ide csatlakozik bele a Kupi telep, melynek korszerűsítése is szerepel a tervekben. Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatait: 132/2015.(VIII.27.) Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének határozata: Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatok közös tulajdonában lévő SZ04, V05 víziközmű rendszer évekre szóló Gördülő Fejlesztési Tervét elfogadja, jóváhagyja. A közös tulajdont érintő részek vonatkozásában a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 5:78 -ának rendelkezései alapján -, mint tulajdonostárs kötelezettséget vállal arra, hogy a Gördülő Fejlesztési Terv önkormányzatot terhelő pénzügyi forrását a tulajdonostárs önkormányzatokkal

10 10 kötött megállapodásban foglaltak szerint, a mindenkori éves költségvetésébe betervezi, annak felmerülésekor biztosítja. Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a határozatról értesítsék. Határidő: szeptember /2015.(VIII.27.) Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének határozata: Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ellátásért felelősként a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény 11. (4) bekezdésében foglaltak alapján nyilatkozik - Pápai Víz- és Csatornamű Zrt., mint víziközműszolgáltató által, az önkormányzat részére megküldött, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz benyújtásra kerülő évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervével és annak tartalmával (a Vízmű vagyonkezelésében és tulajdonában lévő víziközmű-eszközeinek felújítása, pótlása tárgyban) az SZ04, V05 víziközmű-rendszer tekintetében egyetért. Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a határozatról értesítsék. Határidő: szeptember 11. b) Bakonyjákó Tájház közszolgáltatási szerződése Takácsné Tompos Rita polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a használatba vett tájházat is be kellett köttetni a település vízvezeték- és csatorna rendszerébe. A Pápai Vízmű Zrt-vel a közszolgáltatási szerződést aláírta. Ezt követően részletesen ismerteti a szerződést. Javasolja a szerződés jóváhagyását. Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 134/2015.(VIII.27.) Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének határozata: Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápai Vízmű Zrt-vel kötött, július 24. napján kelt, a Bakonyjákó Tájház közszolgáltatási szerződését jóváhagyja. A közszolgáltatási szerződés a határozat mellékletét képezi. Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a határozatról értesítsék. Határidő: szeptember 11. c) Lomtalanítás időpontjának meghatározása

11 11 Takácsné Tompos Rita polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a szolgáltató felé minden évben jelezni kell, hogy a településen mikor szeretnék a lomtalanítást elvégeztetni. A lomtalanítást szeptemberben szokták a faluban tartani, amit igényelnek is a lakosok. Szeptember 21-ét javasolja meghatározni. Ha időben értesül a lakosság a lomtalanítás időpontjáról, akkor tudnak rá készülni. A szolgáltatóval egyeztetni fogja az időpontot. Hozzászólás: Svasticsné Hegedüs Henriett alpolgármester egyetért a javaslattal, elmondja, fontosnak tartja, hogy időben menjen ki a tájékoztatás. szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 135/2015.(VIII.27.) Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének határozata: Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lomtalanítás időpontjának Bakonyjákó községben, évben szeptember 21. napját határozza meg. Utasítja a tisztségviselőket, hogy a lomtalanítás megszervezéséről gondoskodjanak, s az érintetteket a határozatról értesítsék. Határidő: szeptember 11. d) Polgármesteri tájékoztató Takácsné Tompos Rita polgármester elmondja, hogy az óvoda fejlesztése és beruházása lassan végéhez közeledik, holnapig szól a szerződés a kivitelezővel, és holnap megtörténik a műszaki átadás. A Bakonyjákó képekben című könyv példányai lassan elfogynak, már csak kb db van a 400-ból. Kért egy árajánlatot a pápai Jókai Mór könyvtártól. Gazdaságosan legalább 200 példányt kellene utánrendelni, ez bruttó 450 ezer forintba kerülne, de ennek a példányszámnak már lenne bevételi oldala is, az előző 400 példány marketing célra készült. Még nem láttak pályázati kiírást az Itthon vagy Magyarország Szeretlek programsorozatra. Ha megjelenne a felhívás, akkor újabb ülést tartanak. Az őszköszöntő rendezvényt mindenképpen szeretné megszervezni. Akkorra tervezné a falumúzeum megnyitó ünnepségét, illetve a hungarikum pályázatban vállalt bemutatkozó kiállítás is akkor lenne. Hozzászólás: Ifj. Szilvási Zoltán képviselő kérdezi, hogy kétszáz példány eladható? Válasz:

12 12 Takácsné Tompos Rita polgármester elmondja, hogy nyilván nem azonnal fog elfogyni ennyi példány. Ezt nem tudja jelenleg felmérni. Lehet kevesebb példányra is ajánlatot kérni. Hozzászólások: Svasticsné Hegedüs Henriett alpolgármester véleménye szerint még ne rendeljenek, most még van mihez nyúlni. Takácsné Tompos Rita polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hozzászólása, kérdése, vagy bejelentése? Takácsné Tompos Rita polgármester - mivel közérdekű hozzászólás nem volt - megköszöni a jelenlévőknek az aktív közreműködést, s a nyílt testületi ülést 19 óra 26 perckor bezárja. Kmf. Takácsné Tompos Rita polgármester Kelemen László jegyző

Szám: 234-13/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234-13/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-13/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 160/2014. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 13. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

Állandó tanácskozási joggal meghívott: Kövecses Timea alpolgármester Németh Dóra jegyző. A képviselő-testületi ülést az Öttevényi KÁBEL-TV rögzítette.

Állandó tanácskozási joggal meghívott: Kövecses Timea alpolgármester Németh Dóra jegyző. A képviselő-testületi ülést az Öttevényi KÁBEL-TV rögzítette. Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Öttevény Fő u. 100. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 10. napján hétfőn 17 órakor az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel Község

Részletesebben

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel, Kossuth

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-4/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat

Részletesebben

Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 18. napján 8 óra 30 perckor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. október 21-én Nagyszentjánoson az Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 16.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással

Részletesebben

Szám: 260-15/2012. N A G Y T E V E L

Szám: 260-15/2012. N A G Y T E V E L Szám: 260-15/2012. N A G Y T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 18. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Nagytevel Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Ügyszám: 23-36/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Készült: Szil Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én (kedd) 19,oo órakor a Községháza

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint Mocsáry

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 122/2008.(XI.27.) Heves Megyei Vízmű 2009. évre vonatkozó, lakossági víz- és csatornaszolgáltatás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 12-én, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 12-én, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 12-én, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 34/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 Szám: 1-12/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. október

Részletesebben

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É Jegyzőkönyv 8/2013. Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. Jelen vannak: Nagy Imre Gusztáv polgármester Ferenczi Róbert képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről 166-6//2011. ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 5/2011.(III.30.)

Részletesebben

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről.

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338 /2/2013. 2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 1-11//2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2007. évi augusztus hó 29-én, szerdán 13 óra 00 perces kezdettel a

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Barta Győző, Benkó Dániel, Fodor Istvánné, Lőrincz József, Mizsei Attila,

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 160-13/2014. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2

Részletesebben

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 29-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén.

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 29-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. 7/2010. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 29-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. Jelen vannak: Jelen volt továbbá:

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V

13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kálló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tartalmazza: 51/2013. (IX.23.) számú képviselő-testületi határozat Elvégzett munkákról 52/2013. (IX.23.) számú képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én (csütörtök) 8,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én (csütörtök) 8,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 KISBERZSENY Szám: 129-37/2014/Tv. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én (csütörtök) 8,30 órai

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-15/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008 november 28-án /pénteken/ 15.30 órai

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. Tel./fax: 88/237-003. 503-420. Szám: 1-14 / 2012. J e g y z ı k ö n y v

Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. Tel./fax: 88/237-003. 503-420. Szám: 1-14 / 2012. J e g y z ı k ö n y v Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. Tel./fax: 88/237-003. 503-420. Szám: 1-14 / 2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. június 27-én tartott

Részletesebben

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 10-én megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 15/2012. (IV. 10.) Z 1 16/2012. (IV. 10.) Z

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. június 22-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. június 22-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. június 22-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én 10 00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én 10 00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én 10 00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Napirendi pontok: 1./ 2013. évi átmeneti gazdálkodás Előterjesztő:

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 2009. január 7-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Megalkotott rendeletek: 1/2009. (I. 8.) rendelet: a helyi építészeti értékek

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 7-105/2012. J E G Y Z Õ K Ö N Y

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. június 23-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. június 23-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. június 23-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 84/2015. (VI.23.)

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 263-11/2012. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2009. Jegyzőkönyv Készült: Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. március 16-án 16 órai kezdettel megtartott rendes, nyílt ülésén.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296. Hegyesd, Zrínyi u.1. Szám: 1402-7/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. július 30.-án (csütörtökön)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 2-2/2014. F E R T Ő H O M O K K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9492 FERTŐHOMOK, AKÁC U. 44., TEL.: 99/540-054 FAX: 99/540-055 INTERNET: www.fertohomok.hu E-MAIL: fertohomok@fertohomok.hu J e

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Istvánné alpolgármester Csabáné Varga Anikó képviselő Perger János képviselő Piros Zita képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Istvánné alpolgármester Csabáné Varga Anikó képviselő Perger János képviselő Piros Zita képviselő BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. szeptember 22. napján 11:00 órakor

Részletesebben

Szám: 362/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 25-én megtartott ülésérıl.

Szám: 362/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 25-én megtartott ülésérıl. Szám: 362/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 25-én megtartott ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Szám: 123-14/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-14/2013. Készült: 4 példányban Szám: 12314/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z K Ö N Y V Készült: Bozsok Község Önkormányzata Képvisel testületének és Velem Község Önkormányzata Képvisel testületének 2013. április 17én 18,00 órai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 18:30 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi üléséről, a Faluháza Tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak:, Benkó Dániel, Lőrincz József, Nahóczki László, Dr. Zsirai Sándor Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. február 20-án 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Borsosberény Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. Határozat száma Tárgya 29/2014. (X. 27.) Polgármesteri program

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Nagykátai Polgármesteri Hivatal 6-os bejárat emelet (Nagykáta,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2008. január 9-én tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2008. január 9-én tartott üléséről SZERENCSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSÁTÓL JEGYZŐKÖNYV A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2008. január 9-én tartott üléséről Jelen vannak: a mellékelt jelenléti

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu Szám: M.113-7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:32-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Major László alpolgármester Nagyné Farkas

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. január 23-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Csemı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. február 17-én megtartott ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Csemı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. február 17-én megtartott ülésérıl Jegyzıkönyv Készült Csemı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. február 17-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Bartha Alajosné polgármester, Dávid Lajosné, Gáspár János, Huszár Sándor, Ilyésné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE MÁLYI KÖZSÉG JEGYZŐKÖNYV Készült: Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának 2016. május 27. napján megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tanakajd Község Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-én megtartott üléséről Hozott döntések: 7/2014. (VIII.31.) önkormányzati rendelet az önkormányzat Szervezeti és Működési

Részletesebben

14/2013. sz. jegyzőkönyv

14/2013. sz. jegyzőkönyv 14/2013. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2013. július 10-én 16 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2011. június 30.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2011. június 30. Ügyszám: 56-78/2011. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2011. június 30. Nyirád 2011 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Polgármesteri Hivatal Nyirád, Szabadság u. 3. Az ülés idıpontja:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Cseh János

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 20- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 20- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 20- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 7/2014. (VI.02.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5995-4/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Atkár Általános Iskolai Napközi Otthon Étterme

JEGYZŐKÖNYV. Atkár Általános Iskolai Napközi Otthon Étterme JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. március 14.-én 16.57 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását: bejelentette: Atkár Általános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: 8/2015.(V.29.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Szám: 82-5/2016. U G O D. Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 15. napján 18 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 82-5/2016. U G O D. Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 15. napján 18 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 82-5/2016. U G O D Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 15. napján 18 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8564 Ugod, Kossuth u. 32.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

Tormásliget Község Önkormányzat 2015.04. 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyve

Tormásliget Község Önkormányzat 2015.04. 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyve Tormásliget Község Önkormányzat 2015.04. 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 21/2015. (04. 29.) önkormányzati határozat napirendi pontok elfogadása 22/2015. (04. 29.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 2014. február 6-án (csütörtökön) a Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Szám: 10/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Katona Imre polgármester

Részletesebben

Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 3-án (hétfőn ) 18,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 3-án (hétfőn ) 18,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 APÁCATORNA Szám: 129-3/2014/Tv. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 3-án (hétfőn ) 18,00 órai kezdettel

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8/2009. Levél község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 29-én tartott nyilvános ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma: Tájékoztató

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ifj. Kozák János. Orbán István

JEGYZŐKÖNYV. Ifj. Kozák János. Orbán István Szám: 02/166-4/2007. JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat testületének 2007. május 29-én 9 00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza Képviselői Irodájában megtartott nyilvános

Részletesebben

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülésén 2015. szeptember napján 10. napján, 16.00 órakor, Ászár Polgármesteri Hivatal (Ászár, Kossuth u.

Részletesebben

Szám: 67-3/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 67-3/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-3/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel, Kossuth

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve Készült: 2011. február 15-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán polgármester Antal András alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 16-i soron kívüli testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 16-i soron kívüli testületi ülésén. 11/2013. ÖKÜ JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Képviselő-testületének 2013. május 16-i soron kívüli testületi ülésén. Jelen vannak: Lengyel György, Mórocz Lajos, Szemenyei Sándor, Pusztai Ádám és Varga

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1. Napirendi pont

JEGYZŐKÖNYV. 1. Napirendi pont JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. április 8.-án a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 14,00 óra.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-1/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. február 11-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

2013. évi. 18. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. szeptember 26-án megtartott rendes ülésérıl készült

2013. évi. 18. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. szeptember 26-án megtartott rendes ülésérıl készült 2013. évi 18. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. szeptember 26-án megtartott rendes ülésérıl készült J E G Y Zİ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Barlahida. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év augusztus hó 27. napján. megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Barlahida. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év augusztus hó 27. napján. megtartott nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év augusztus hó 27. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 22/2015.(VIII.27.) 23/2015.(VIII.27.) 24/2015.(VIII.27.)

Részletesebben

Szám: 110-6/2015. UGOD. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 19. napján 18 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 110-6/2015. UGOD. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 19. napján 18 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 110-6/2015. UGOD Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 19. napján 18 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8564 Ugod, Kossuth u. 32. Szám:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv-hitelesítőkre tesz javaslatot Gombkötő Lajos és személyében, akiket a testület elfogadott.

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv-hitelesítőkre tesz javaslatot Gombkötő Lajos és személyében, akiket a testület elfogadott. 9/2010. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. május 27-én 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi ülésén. Jelen vannak: Jelen volt továbbá: Ramasz

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-11/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2007. február 6-án megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2007. február 6-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 2/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2007. február 6-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: - SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-18 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Istvánfalvi Sándor polgármester Hajdu Péter

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. november 19-én tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. november 19-én tartott rendkívüli üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 480-29/2013 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. november 19-én tartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben