JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl június 30.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2011. június 30."

Átírás

1 Ügyszám: 56-78/2011. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl június 30. Nyirád 2011

2 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Polgármesteri Hivatal Nyirád, Szabadság u. 3. Az ülés idıpontja: június óra Jelen vannak: Simon Balázs alpolgármester 3. Andrónyi Miklós képviselı 4. Csikány Róbertné képviselı 5. Lovasi Erika jegyzı A képviselı-testület létszáma: 7 fı Igaz Sándor a Halimba, Nyirád, Szıc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája, Óvodája és Egységes Óvoda- Bölcsıdéje vezetıje Hockné Kárer Gyöngyi élelmezésvezetı Offenbek Istvánné pénzügyi ügyintézı Jelenlévı képviselık száma: 5 fı Indokolt távolmaradását elıre bejelentette: 1. Németh András képviselı 2. Vers Istvánné képviselı Az ülést vezeti: Jegyzıkönyvvezetı: Kovács Károlyné igazgatási ügyintézı Köszöntöm a jelenlévıket. Megállapítom, hogy a képviselı-testület 5 tagja van jelen, az ülés határozatképes. Németh András és Vers Istvánné képviselık igazoltan vannak távol. A jegyzıkönyv hitelesítésére Csikány Róbertné és ket jelölöm ki. A terveim szerint ez a nyár utolsó ülése, melyen sok megbeszélnivalónk van. Kérdezem, hogy a meghívóban szereplı napirenddel kapcsolatban van-e módosító javaslat? Megállapítom, hogy módosító javaslat nincs, a mai ülés napirendje a következı:

3 2 1. Tájékoztató a Kék Cinke Alapítvány mőködésérıl Elıterjesztı: Bokorné Tasner Márta, a kuratórium elnöke 2. Tájékoztató az Összefogás Nyirádért Egyesület mőködésérıl Elıterjesztı. Németh András elnök 3. Tájékoztató a konyha mőködésérıl Elıterjesztı: Hockné Kárer Gyöngyi élelmezésvezetı 4. Tájékoztató a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról Elıterjesztı: 5. Mőködési célú hitelre vonatkozó szerzıdés megkötésének megtárgyalása Elıterjesztı: 6. A mővelıdési ház külsı felújításával kapcsolatos feladatok megtárgyalása Elıterjesztı: 7. Az általános iskola Dózsa Gy. u. 52/A. szám alatti épülete felújításával kapcsolatos feladatok megtárgyalása Elıterjesztı: 8. Az önkormányzat évi költségvetési rendelete módosításának megtárgyalása Elıterjesztı: 9. Vegyes ügyek 1. TÁJÉKOZTATÓ A KÉK CINKE ALAPÍTVÁNY MŐKÖDÉSÉRİL Képviselı-társaim megkapták az írásos elıterjesztést. Az alapítvány képviselıje nem tudott jelen lenni az ülésen, javasolom, hogy a távollétében is tárgyaljuk meg az elıterjesztést. Várom a kérdéseket, véleményeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Köszönöm az alapítványnak, hogy olyan sok mindent tesznek az óvoda fejlesztéséért. A továbbiakban is eredményes munkát kívánunk nekik. Kérem, szavazzunk a tájékoztató elıterjesztés szerinti elfogadásáról! A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta:

4 3 36/2011. (VI. 30.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete elfogadja a Kék Cinke Alapítvány mőködésérıl szóló tájékoztatót. Felelıs: Határidı: azonnal A tájékoztató jelen jegyzıkönyv 1. melléklete 2. TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖSSZEFOGÁS NYIRÁDÉRT EGYESÜLET MŐKÖDÉSÉRİL Képviselı-társaim megkapták az írásos elıterjesztést. Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Az egyesület vezetıje szintén távol van, nekik is köszönöm azt a segítséget, amit a község és az önkormányzat irányába tesznek. Örülünk a Csángó tábor ismételt megszervezésének is. Az egyesület vezetıjének bejutása a képviselı-testületbe az önkormányzat és az egyesület jó együttmőködését még jobban erısíti, mely mindkét fél számára kedvezı. További sikeres tevékenységet kívánunk az egyesületnek. Javasolom, hogy a benyújtott tájékoztatót a képviselı-testület fogadja el, kérem, szavazzunk! A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 37/2011. (VI. 30.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete elfogadja az Összefogás Nyirádért Egyesület mőködésérıl szóló tájékoztatót. Felelıs: Határidı: azonnal A tájékoztató jelen jegyzıkönyv 2. melléklete

5 4 3. TÁJÉKOZTATÓ A KONYHA MŐKÖDÉSÉRİL Képviselı-társaim megkapták az írásos elıterjesztést. Várom a hozzászólásokat. Az élelmezésvezetı korrekt, részletes, lényegre szorítkozó beszámolót készített, melyet jó volt olvasni. Tisztán vázolta fel a problémákat és a megoldandó feladatokat. Azt kérem tıletek, hogy a piacot úgy szondázzátok, hogy figyeljétek, milyen lehetıségek adódhatnak az eszközök cseréjére. Ha felmerülnek akciók, használjuk ki, mert néha a mőködés gördülékenységét és a határidıket is veszélyezteti a jelenlegi állapot. Itt még megoldandó feladatok vannak. Teljes mértékben egyetértek Nagy Gábor véleményével. Tudjuk, hogy vannak eszköz problémák, de vannak olyan kapcsolataink, akik figyelik, hogy az esetleges konyha leszereléseknél pl. honvédségnél használható eszközöket szerezhessünk. Ezt eddig is megtettük. Összességében az étel jó, az a probléma megmaradt, hogy kinek fızünk, idıseknek, vagy gyermeknek? Ezt csak kétféle menüvel tudnánk megoldani. Azt szeretném, ha szeptembertıl megpróbálnánk heti két napon a kétféle menü biztosítását. Létszámfejlesztést egyelıre nem tudok elképzelni, de közhasznú megerısítést természetesen biztosítunk. Köszönöm a csapatnak azt a hozzáállást, amit tett az összes önkormányzati intézmény irányába, nagyon korrekt a kapcsolat és az együttmőködés. Végre eljutottunk oda, hogy ha normálisan közeledünk egymáshoz, akkor kölcsönös elınyökön alapuló kapcsolatot lehet kialakítani, ezt erısítsük a továbbiakban is. Köszönöm az egész csapatnak a munkáját, azt is, amikor reggel fél 6-kor kezdenek, és tudom, hogy a munkaerı egy része már nem abban az egészségi állapotban van, hogy teljes mértékben terhelhetı legyen. Megköszönöm, hogy kellı összefogással és egymás segítésével ezeket a gondokat kiküszöbölik. Indult nyugdíjazás, egyéb más, ami esetleg személycserékkel javulást fog hozni. Javasolom, szavazzunk a tájékoztató elıterjesztés szerinti elfogadásáról! A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 38/2011. (VI. 30.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete elfogadja a konyha mőködésérıl szóló tájékoztatót. Felelıs: Határidı: azonnal A tájékoztató jelen jegyzıkönyv 3. melléklete

6 5 4. TÁJÉKOZTATÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJŐ KÉPVISELİ-TESTÜLETI HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Képviselı-társaim megkapták az írásos elıterjesztést. Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a tájékoztató elıterjesztés szerinti elfogadásáról! A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 39/2011. (VI. 30.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete elfogadja a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót. Felelıs: Határidı: azonnal A tájékoztató jelen jegyzıkönyv 4. melléklete 5. MŐKÖDÉSI CÉLÚ HITELRE VONATKOZÓ SZERZİDÉS MEGKÖTÉSÉNEK MEGTÁRGYALÁSA Önkormányzatunk jelenleg érvényben lévı, 25 millió forintos folyószámla hitelkeretet biztosító szerzıdése július 5-én lejár, ezért új hitelszerzıdést kell kötnünk. Ez természetesen továbbra sem jelenti azt, hogy a hitelkeretet fel is használjuk, viszont a lehetıségét a mőködéshez nyitva kell hagynunk. Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 25 millió forintos hitelkeret szerzıdés megkötésérıl, jogi biztosítékként a 622. hrsz-ú, József A. u. 3. szám alatti volt rendırlakás felajánlásáról! A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta:

7 6 40/2011. (VI. 30.) határozata Nyirád Község Önkormányzata mőködési célra Ft összegő, egy éves futamidejő hitelt vesz fel az OTP Bank NyRt.-tıl. Nyirád Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidı alatti költségvetésébe a hitel és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeibıl a fejlesztések elıtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja. Egyéb jogi biztosítékként felajánlja az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezı 622 hrsz-ú, szabad hasznosítású, lakáscélú ingatlanát. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a hitelszerzıdés megkötésére az OTP Bank NyRt.-vel. Felelıs: Határidı: július A MŐVELİDÉSI HÁZ KÜLSİ FELÚJÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK MEGTÁRGYALÁSA A mővelıdési ház felújítását a Leader csoporton belül pályáztuk meg, megkaptuk ezt a lehetıséget. A feladat a külsı felújítást, a megsüllyedt ÉNy-i sarok aláalapozását, kijavítását, mozgáskorlátozottak akadálymentes közlekedési lehetıségének megteremtését, a lépcsı elbontását, új építését és a közlekedési felület térkövezését fogja jelenteni. A pályázat elıkészítésében 2009-ben az SZL-BAU Építıipari Kft. ingyenesen közremőködött, melynek fejében arra kaptak ígéretet, hogy a kivitelezésre ık kapnak lehetıséget. Az ütemezés a következıképpen zajlana: a saroksüllyedés helyreállítása 1,5 millió Ft-os nagyságrend, és a térkövezés terepkialakítása az ısz folyamán valósulna meg. Errıl nyújtanánk be kifizetési rész-számlát októberben és tavasszal folytatnák a felújítást. Ez azért lenne kedvezı az önkormányzat számára, mert nem kellene semmit elıre hitelbıl megfinanszírozni. A számla benyújtásától számítva minimum 90 nap a pályázati támogatás kifizetése, de lehet, hogy 120 nap. A felújítás során kötelezı mőszaki ellenır alkalmazása. Hornyák Attila Ajka város fıépítésze végez ilyen tevékenységet is, és több Leaderes pályázat kapcsán dolgozott, dolgozik ilyen területeken. A kivitelezési idıt 2 hónapban becsülte meg, és a megadott támogatási összeget alapul véve várhatóan a kivitelezési költség nem fogja meghaladni a bruttó 20 millió forintot. A mőszaki ellenırzés díja Ft + ÁFA, de mivel két munkáról volna szó a második a kisiskola felújítása, ezért kedvezményesen, Ft + 25 % ÁFA díjért vállalná a feladatot.

8 7 Hornyák Attila a mővelıdési ház felújítására rendelkezésre álló dokumentumokat áttekintette, és tájékoztatott, hogy az épület megsüllyedt sarkának megerısítése építési engedélyköteles munka a hatályos építési elıírások szerint. A kivitelezés elıtt ezért szükséges az építési engedély megszerzése és statikai kiviteli terv elkészítése is. A akadálymenetes megközelítésre vonatkozó megfelelı kivitelezés érdekében szükségesnek tartja továbbá még a kivitelezés elıtt egy akadálymentesítési terv elkészítését. A vonatkozó jogszabályok szerint számos elıírásnak kell megfelelni az akadálymentesítés kivitelezésénél. Hornyák Attila tapasztalata szerint az akadálymentesítést jól megoldani csak elızetes tervek megléte alapján lehetséges. Véleménye szerint a térburkolás kialakításánál is szerencsés lenne elızetes tervet készíteni a kivitelezı számára, így könnyebb és jobb lehet a megvalósítás. A pályázat elszámolásánál többek között a tervek, engedélyek meglétét is ellenırzik, így azok beszerzése, elkészítése nélkül elszámolni nem lehet. Hornyák Attila a következı ajánlatot adta: Engedélyezési és kiviteli terv készítése épület megerısítésre Ft + ÁFA; statikai szakértıi díj Ft + ÁFA; akadálymentesítési tervkészítés Ft + ÁFA; térburkolás elıkészítı tervezése Ft + ÁFA. Ez összesen Ft + 25 % ÁFA Ft = Ft. Kérem, hogy adjon felhatalmazást a testület arra, hogy Hornyák Attilát a tervek elkészítésével és a mőszaki ellenıri tevékenység végzésével megbízzam az ismertetett költségekkel, illetve, hogy a pályázati támogatás szerinti összeggel az SZL-BAU Kft.-vel a felújításra vonatkozóan építési szerzıdést köthessek. Kérem, szavazzunk! A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 41/2011. (VI. 30.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Ft pályázati támogatással és Ft saját forrás biztosításával felújítja a mővelıdési ház homlokzatát, és térburkolással látja el a mővelıdési házhoz tartozó közlekedési területeket. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert az építési, tervezıi és mőszaki ellenıri tevékenységre vonatkozó szerzıdések megkötésére a következık szerint: 1. Építési szerzıdés megkötése az SZ-L BAU Építıipari és Kereskedelmi Kft.-vel (8300 Tapolca, Gyulakeszi u. 8., képviseli: Szencz Lajos ügyvezetı igazgató) az Ady Endre Mővelıdési Ház homlokzatának felújítása és térburkolás kivitelezési munkáira. A vállalkozói díj Ft + 25 % ÁFA Ft = Ft. A munkaterület átadásának idıpontja augusztus 8., a munka befejezésének határideje április 20.

9 8 2. A Horiterv Építészmőhely Kft. (8400 Ajka, Táncsics M. u. 32., képviseli: Hornyák Attila ügyvezetı) megbízása a következı tervek elkészítésével: a) Engedélyezési és kivitelei terv készítése épület megerısítésre: Tervkészítés Ft + ÁFA Statikai szakértıi díj Ft + ÁFA b) Akadálymentesítési tervfejezet készítése Ft + ÁFA c)térburkolás elıkészítı tervezése Ft + ÁFA Összesen: Ft + 25 % ÁFA Ft = Ft 3. A Horiterv Építészmőhely Kft. (8400 Ajka, Táncsics M. u. 32., képviseli: Hornyák Attila ügyvezetı) megbízása a mővelıdési ház felújítási munkáinak mőszaki ellenırzésével Ft + 25 % ÁFA = Ft díjért. A képviselı-testület a díjak fedezetét a és évi költségvetésében biztosítja. Felelıs: Határidı: augusztus július augusztus AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA DÓZSA GY. U. 52/A. SZÁM ALATTI ÉPÜLETE FELÚJÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK MEGTÁRGYALÁSA Mint az képviselı-társaim elıtt ismert, támogatást nyertünk a BM pályázatán az iskola alsó tagozatos épületének felújítására. A vizesblokk felújításánál 1 millió Ft-tal kevesebb a pályázati támogatás, mint a szükséges forrás, a felújítást változatlan mőszaki tartalommal, de 1 millió Ft-tal kevesebb összegbıl kell megvalósítanunk. Ezen felül majd kb. 1 millió Ft-ot kell hozzátennünk a Szociális Segítı Központ külsı hıszigeteléséhez és színezéséhez, hogy az egész épület egyben megújulhasson. A hıszigetelésnél tudnánk megspórolni a hiányzó 1 millió Ft-ot úgy, hogy a Fibrotermica Kft.-tıl közvetlenül, kedvezményes áron vásárolnánk meg a szigetelıanyagot. Mivel a kivitelezés összegei a benyújtott pályázathoz képest változni fognak, támogatási szerzıdés módosítására vonatkozó kérelmet kell majd benyújtanunk a Belügyminisztériumba. A beérkezett árajánlatokból a következı ajánlatok elfogadását javasolom a kivitelezési munkákra és a mőszaki ellenırzésre:

10 9 1. Főtéskorszerősítés: bruttó Ft. Kivitelezı: Németh Építıipari Kft. (8400 Ajka, Gyár u. 1., képviseli: Németh György ügyvezetı igazgató) Munkaterület átadása: július 20. Befejezési határidı: augusztus Külsı hıszigetelés, színezés: bruttó Ft. Kivitelezı: Fehér Tibor szobafestı, mázoló, tapétázó (8454 Nyirád, József A. u. 8/A.) Munkaterület átadása: április 5. Befejezési határidı: április Ereszcsatorna, lefolyócsı szerelés: buttó Ft Kivitelezı: Lovasi István egyéni vállalkozó (8454 Nyirád, Szabadság u. 5.) Munkaterület átadása: április 5. Befejezési határidı: április Bejárati hıszigetelt mőanyag portál ajtó, homlokzati nyílászárók körüli javítások, ablakpárkányok bontása, újak felszerelése: Bruttó Ft. Kivitelezı:VB-TEAM Kft. (8454 Nyirád, Zalka M. u. 3., képviseli: Bokor Ferenc) Munkaterület átadása: augusztus 1. Befejezési határidı: április Vizesblokk felújítása: buttó Ft Kivitelezı: Kö-Vi-Ga Kft. (8297 Tapolca-Diszel, Gyulaffy u. 32., képviseli: Takács László ügyvezetı) Munkaterület átadása: augusztus 1. Befejezési határidı: augusztus Világítótestek cseréje: buttó Ft Kivitelezı: Varga Béla villanyszerelı (8454 Nyirád, Széchenyi u. 29.) Munkaterület átadása: augusztus 1. Befejezési határidı: augusztus Mőszaki ellenırzés: Ft + ÁFA díjért vállalná Hornyák Attila. A felújítási munka ütemezése a következı: a kivitelezık azt kérik, hogy lehetıleg minél kevesebb idıt tartózkodjanak a különbözı cégek azonos idıben a felújításon, ez elfogadható. Ha minden a terveink szerint zajlik, a főtéskorszerősítés munkáit már júliusban el tudjuk kezdeni, augusztusban pedig elkészülhetne a vizesblokk felújítása és a világítás korszerősítése. Iskolakezdésre szeretnénk mindezeket megvalósítani. A külsı hıszigetelést és színezést a jövı évre csúsztatnánk át. A tavaszi szünet elsı hetében megcsinálnánk a kiskapu és a nagykapu felé esı részt, majd az épület oldalát a gyerekektıl elválasztjuk, és a hátsó, valamint oldalsó részek szigetelése és színezése történhet meg. Csak támogatni tudom a polgármestert, és gondolom, te is megerısítesz abban, hogy ezen a pályázaton most nagyon dinamikusan és jól együtt dolgozik a csapat. Fontos, hogy

11 10 napokon belül meg lehessen kötni a szerzıdéseket, ugyanis úgy szól a pályázati kiírás, hogy a szerzıdés aláírásától ami tegnap megtörtént - számított 10 napon belül utalják a kb. 5 millió forintot, és ha az összes vállalkozói szerzıdést felküldik a minisztériumba, attól számított 10 napon belül a fennmaradó összeget. Nagyon jól elı van készítve minden, jó úton halad a dolog. Andrónyi Miklós képviselı A külsı hıszigetelés áthúzódik a jövı évre. Készítettetek kalkulációt arra vonatkozóan, hogy ez mennyi veszteséget fog okozni az ezévi főtési idényben? Jogos a felvetés, biztos, hogy lehetne valamennyi megtakarítást elérni, erre kalkuláció nem készült. A pénzügyi helyzetünk miatt szeretném ezt a részét a jövı évre ütemezni június 30-ig kell egyébként elszámolnunk a pályázattal. Ha például a mővelıdési ház felújításánál hitelbıl kellene megfinanszírozni a feladatainkat, annak a kamatköltsége biztosan nem lenne sokkal kevesebb, mint amennyit a kondenzációs kazános korszerő főtéssel meg tudunk takarítani. A gördülékenység miatt én is a polgármester javaslatával értek egyet. A szerzıdések megkötésére a jövı héten mindenképpen sor kerül, egyrészt a pályázati pénz mielıbbi lehívása érdekében, másrészt egyéni problémáim miatt is. Kérem, szavazzunk arról, hogy a képviselı-testület felhatalmaz a vállalkozói szerzıdések megkötésére az elızıekben részletezett feltételekkel, valamint a támogatási szerzıdés módosítási kérelem benyújtásával! A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 42/2011. (VI. 30.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Ft pályázati támogatással és Ft saját forrás biztosításával felújítja a Halimba, Nyirád, Szıc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája, Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcsıdéje intézményének Nyirád, Dózsa Gy. u. 52/A. szám alatti épületét. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert az építési, vállalkozói és mőszaki ellenıri tevékenységekre vonatkozó elıszerzıdések megkötésére a következık szerint: 1. Főtéskorszerősítés: bruttó Ft. Kivitelezı: Németh Építıipari Kft. (8400 Ajka, Gyár u. 1., képviseli: Németh György ügyvezetı igazgató) Munkaterület átadása: július 20. Befejezési határidı: augusztus 31.

12 11 2. Külsı hıszigetelés, színezés: bruttó Ft. Kivitelezı: Fehér Tibor szobafestı, mázoló, tapétázó (8454 Nyirád, József A. u. 8/A.) Munkaterület átadása: április 5. Befejezési határidı: április Ereszcsatorna, lefolyócsı szerelés: buttó Ft Kivitelezı: Lovasi István egyéni vállalkozó (8454 Nyirád, Szabadság u. 5.) Munkaterület átadása: április 5. Befejezési határidı: április Bejárati hıszigetelt mőanyag portál ajtó, homlokzati nyílászárók körüli javítások, ablakpárkányok bontása, újak felszerelése: Bruttó Ft. Kivitelezı:VB-TEAM Kft. (8454 Nyirád, Zalka M. u. 3., képviseli: Bokor Ferenc) Munkaterület átadása: augusztus 1. Befejezési határidı: április Vizesblokk felújítása: buttó Ft Kivitelezı: Kö-Vi-Ga Kft. (8297 Tapolca-Diszel, Gyulaffy u. 32., képviseli: Takács László ügyvezetı) Munkaterület átadása: augusztus 1. Befejezési határidı: augusztus Világítótestek cseréje: buttó Ft Kivitelezı: Varga Béla villanyszerelı (8454 Nyirád, Széchenyi u. 29.) Munkaterület átadása: augusztus 1. Befejezési határidı: augusztus Mőszaki ellenırzés: bruttó Ft Megbízott: Horiterv Építészmőhely Kft. (8400 Ajka, Táncsics M. u. 32., képviseli: Hornyák Attila ügyvezetı) A képviselı-testület a felújítás és a mőszaki ellenırzés fedezetét a és évi költségvetésében biztosítja. A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a támogatási szerzıdés módosítására a belügyminiszternél a szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelıs: Határidı az elıszerzıdések megkötésére: július 11. Határidı a támogatási szerzıdés módosítási kérelem benyújtására: július 22. Határidı a felújítási munkák átadására: május 10.

13 12 8. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETE MÓDOSÍTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA Képviselı-társaim megkapták az írásos elıterjesztést. Várom a kérdéseket, hozzászólásokat. Csikány Róbertné képviselı Módosítási javaslattal szeretnék élni, mivel tudomásomra jutott, hogy az óvodának a központi költségvetésbıl leutalt pedagógusok kereset kiegészítésének egy része, 228 ezer forint, a 2010-es költségvetésben maradt, és az idei évre lett ez lekönyvelve. Kérem ezt az elmaradást az óvoda személyi juttatásaihoz biztosítani. Ez a pénz címkézett pénz, és csak erre a célra fordítható a közoktatási törvény a alapján. Ez nem költségvetési évre, hanem nevelési-oktatási évre szól, tehát szeptember 1-jétıl augusztus 31-ig. Ez a minıségi bérpótlék. Ezt a pénzösszeget az intézmény úgy osztja ki, ahogyan akarja, és ebben mindenféle gyakorlat létezik. Van, aki egy összegben osztja ki, mint pl. Halimbán, van, akinek havi bontásban utalják ben azt történt, hogy az óvodában december második felében került a pénz kiosztásra, aminek az lett a következménye, hogy könyvelésileg átcsúszott az idei évre. A tagintézmény vezetı döntött így, ık fizettek ebben az év végi idıszakban. Hozzám fordultak, de nekem arra nincs jogosítványom, hogy ezt az összeget bármi módon megemeljem. Igaz, hogy az ez évet terhelte, arról csak a testület dönthet, hogy megemeljük az idei személyi juttatások összegét. Tehát ez azt jelenti, hogy abban az évben nem kapta meg az óvoda a minıségi bérpótlékot? De igen, megkapta, egy részét. Az elsı félévben kiosztotta egy bizonyos részét, a tagintézmény-vezetı és azt mondta, hogy a másik felét pedig év végén szeretné kiosztani. Csak ez annyira az év végére esett, hogy könyvelés szempontjából már ez évben jelent meg. Tehát tulajdonképpen a pénz egy részét tavaly nem kapták meg. Lovasi Erika jegyzı Illetve megkapták decemberben, csak mivel bér jellegő juttatás, a januári fizetések között jelent meg. De akkor az ez évit ugyanúgy megkapják, az erre az évre esı teljes összeget? Az idén több minıségi bérpótlékot kapnak, mert januárban kapták meg a tavalyit? Igen. De többet elvileg nem kaphatnak, ehhez kell a testületnek a hozzájárulása, mert a költségvetésben úgy jelent meg, hogy 228 ezer forintot kaptak már az idén.

14 13 Ha most nem dönt a testület, akkor ennyivel kevesebbet kapnak idén? Lovasi Erika jegyzı Vagy ismét decemberben osztja ki a tagintézmény vezetı, és akkor megint a januári bérben jelentkezik. Ha ennek a rendszernek egyszer vége lesz, ık az utolsó fázisban még kapnak bérpótlékot a következı évre áthúzódóan, mert ezt így lehet csak lezárni. Méltányosságból mondhatja azt a testület, hogy engedélyezi ennek az összegnek a kifizetését, ami az idei költségvetésben pluszként jelentkezne. Igaz Sándor, a Halimba, Nyirád, Szıc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája, Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcsıdéje vezetıje Tisztelt Képviselı-testület! A minıségi bérpótlékot korábban és most is a tagintézmény vezetıkre hagytam, mert a közvetlen munkatársaik értékelése az ı feladatuk. Itt ténylegesen egy sajnálatos dolog volt, hogy két hetet csúszott az értékelés, de tulajdonképpen így a évi költségvetésben pénzmaradvány keletkezett. Ez az összeg az önkormányzatnál papír szerint bent kellett, hogy maradjon, csak könyveléstechnikailag átkerült 2011-re. A tavalyi tervezés során normálisan, az állam által leadott normatívával lett megtervezve a költségvetésnek ez a része. Tehát, ha a képviselı-testület arra rábólint, hogy ebben az évben a tényleges kifizetést is meg tudjuk tenni, akkor meg kell emelni ezt a keretet azzal, amennyi átcsúszott a tavalyi évrıl. De azt is döntheti a testület, hogy az idén is ugyanúgy decemberre essen a kifizetés, ahogy a polgármester úr is mondta, hogy ne terhelje ezt az évet, decemberben ugyan megkapja, de jövı évi kifizetésnek számít. És ha ez a pótlék valamikor megszőnik, akkor az utolsó utáni évben még egyszer jár egy 228 ezer forint összegő kifizetés. És ebben az évben megkapja, mert megint lehet egy decemberi kifizetés, vagy azt dönti a testület, hogy megemeli az idei keretet 228 ezer forinttal. Tehát senki sincs megrövidítve, csak az ütemezés csúszik fél évvel. Szerintem sincs, hiszen a dolgozó az idén megkapja a pótlékot, csak decemberben, és a jövı évre lesz könyvelve. Nem én mondtam a tagintézmény vezetınek, hogy decemberben fizesse ki a pótlékot, a tagintézmény vezetı döntött így. Csikány Róbertné képviselı Sajnos, ez a könyveléstechnikai információ nem jutott el hozzánk. Offenbek Istvánné pénzügyi ügyintézı Nem értem, hogy miért kellene megemelni ezt a keretet, mert nincs fedezete. Csak hitelkeretbıl lehetne biztosítani. Ha év végén kifizeti a tagintézmény vezetı, a könyvelés

15 14 átcsúszik 2012-re, tehát nem kell hozzá elıirányzat módosítás, hanem újra átkerül a következı évi bérbe. Mindenki tudja, hogy a decemberi bér, bér jellegő kiadások már január folyamán jelennek meg. Sérelem sem fogja érni a dolgozót, mert decemberben, még ebben az évben meg fogja kapni a bérpótlékot. Azt javasolom, hogy amikor ennek a fajta juttatásnak egyszer vége lesz, akkor nekik az utolsó decemberi kifizetés még történjen meg, és az a következı évre átcsúszik. Jelen helyzetben, amikor a béreknél mindenhol ilyen szigorúan gazdálkodunk, nem kellene megemelni a bérjuttatások összegét. Ha más lenne a költségvetésünk helyzete, esetleg beszélhetnénk róla, de így nem javasolom. Senkitıl nem vontunk el olyan juttatást, ami neki jár, sıt, ez az önkormányzat mindig pozitívan állt ezekhez a dolgokhoz. Csikány Róbertné képviselı Képviselıi indítvánnyal élek, hogy az óvoda dologi kiadásaihoz 300 ezer forintot adjon a képviselı-testület, és errıl szavazzunk is, mert nagyon le lett csökkentve a költségvetésben ez az összeg, és a minimális mőködéshez lenne szükségünk erre a pénzre. Pl. folyóiratot nem tudunk venni, diavetítı vászonra van tervezve Ft, de Ft-ba kerülne, de minden egyéb tételünk is nagyon le lett csökkentve. Értem a problémát. A következıt javasolom a képviselı-testületnek: várjuk meg a féléves beszámolót, nézzük meg, hogy a kiadási költségek hogyan alakultak, mi az, ami esetleg belsı átcsoportosítással megoldható, és akkor látunk egy összeget, amivel ez a hiány korrigálható. De így, hogy csak szavazzunk meg Ft-ot, egyáltalán nem vagyok híve. Annyit szeretnék ehhez a kérdéshez hozzátenni, hogy ennek vannak fegyelmi vonzatai is. Ha félév alatt túllépi az intézmény az adott rovaton biztosított összeget, fegyelmi felelısségre vonásra számíthat. Ha az adott rovatot lépi túl, akkor nem. A fıszámon belül átcsoportosíthat. Nem csoportosíthat át bért dologiba, de dologin belül igen. Az irodaszer, nyomtatványnál mutatták az óvónık, hogy 40 ezret kaptak, de maguk a kötelezı nyomtatványok, naplók, anyakönyvek, stb. bekerülési költségei is elérik már ezt az összeget. Azt szeretném, ha az óvoda ilyenek, kötelezı dologi kiadások miatt lépi túl a rovatot, akkor ne terhelje ıket fegyelmi felelısség. Mondtam az óvónıknek azt is, hogy hány folyóirat jár egy intézménynek, az nem lényegi kérdés, az én iskolámba sem jár egy sem pl., ezen a téren én is szigorú lennék. A fegyelmi felelısséget tehát itt mérlegelni kell majd.

16 15 Igaz Sándor, a Halimba, Nyirád, Szıc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája, Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcsıdéje vezetıje Teljes mértékben egyetértek a képviselı úrral. Ezt a felvetést a következıképpen próbálom kezelni január óta. Amikor plusz Ft dologi kiadás jelentkezett tavaly decemberben az óvodában, akkor is azt mondtam, hogy csak kigazdálkodni lehet ezt az összeget, másként nem fog menni. Azt kértem a tagintézmény vezetı asszonytól, hogy minden hónapban rögzítse azt, hogy mennyi a kiadása, hol tartunk, ehhez az adminisztrációt teljes mértékben rendelkezésére bocsátottam. Azt mondta, hogy ı nem könyvelı, nem ért hozzá, de naprakészen megvan, rendelkezésre áll. A legutóbb a múlt héten mondtam a tagintézmény vezetınek, hogy semmit sem költhet a továbbiakban, mert azt látom, hogy nem bírja követni, át fogjuk lépni a keretet, és elsısorban engem fog a képviselı-testület felelısségre vonni, amit ebben az esetben kénytelen leszek továbbhárítani ırá. Még akkor is, ha az intézményi gazdálkodásért én vagyok a felelıs. Pontosan azzal a javaslattal éltem, ami itt elhangzott, hogy a képviselıi indítványt tegyék meg azért, hogy ez napirendre kerüljön, és akkor, amikor a félév zárása lesz, látjuk, hogy honnan, hova tudunk átcsoportosítani. Akkor fogjuk látni azt is, hogy mi az, ami nem teljesült, vagy amiben még nem történt eltérés. Valószínő, hogy így ez a probléma kezelhetı marad, szerintem benne tudunk maradni a fı számokban. Ehhez az kellett, hogy mindenféle kifizetést megtiltsak. Ez azt is jelenti, hogy nem fogom aláírni azokat a számlákat, amelyeket elızetesen nem egyeztetett velem a tagintézmény vezetı. Merthogy történt egy ilyen eset, ami nagyon fontos, és közegészségügyi szempontból biztos szükséges, ez pedig a szınyegek kitisztíttatása volt. Ez nem volt benne a költségvetésben, karbantartásra fogjuk valószínőleg könyveltetni, ami azt jelenti, hogy meszelésre nem marad forrás. Nagyon szigorúan véve, havi elszámolással csináljuk a feladatainkat. De engedtessék meg, hogy valóban nagyon szegényes az óvoda dologi kiadásokra tervezett összege. Mindnyájan tudtuk, hogy a dologi kiadások mindenütt visszafogottak lesznek. Annak fejében lettek visszafogottak, hogy a személyi juttatások nem lettek úgy megnyirbálva, mint ahogy azt a képviselı-testület elsı megbeszélései, tárgyalásai alapján tenni óhajtotta. Ez volt a kiindulási pont. Gesztusértékő volt, hogy a személyi juttatásokat igazából az eredeti elképzeléshez képest a tavalyi szintre visszaemeltük. Mindenkinek tudnia kellett, hogy valahonnan el kell venni, és ezt a dologi kiadásoknál tettük meg. Vérzik a szívem, de ha nem tudunk könyvet, vagy szakmai folyóiratot venni, ami nagyon jó lenne, ilyen ára lett. Ha még szınyeget tudunk tisztíttatni, azért olyan rosszul nem állunk. Való igaz, hogy szőkös az óvoda költségvetése, de én továbbra is azt javasolom, fél évkor tekintsük át a helyzetet az intézményvezetıvel, és akkor döntsünk a szükséges összegrıl. Semmiképpen sem támogatom, hogy egy konkrét összeggel most emeljük meg az intézmény költségvetését. Majd tényszámok, teljesítések és szükségletek alapján tegyük meg ezt. Természetesen a fegyelmi felelısségre vonással kapcsolatban Nagy Gábor által javasolt képviselıi felvetéssel én is egyetértek. Megállapítom, hogy több hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a képviselıi indítvány elutasításáról, mely az óvoda dologi kiadásainak Ft-tal történı megemelésére vonatkozott!

17 16 A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 43/2011. (VI. 30.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete elutasítja a képviselıi indítványt, melynek tárgya a Nyitnikék Óvoda tagintézmény évi költségvetése dologi kiadásainak Ft-tal történı megemelése. Indokolás Az önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót követıen a tényszámok, teljesítések és konkrét szükségletek alapján, és a Halimba, Nyirád, Szıc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája, Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcsıdéje vezetıjével történı egyeztetést követıen a képviselı-testület újra megtárgyalja a Nyitnikék Óvoda dologi kiadásai összegének megemelésére vonatkozó javaslatot. Felelıs: Határidı: szeptember 15. Kérem, szavazzunk a költségvetési rendelet elıterjesztés szerinti módosításáról! A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı rendeletet alkotta: 8/2011. (VII. 4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete módosítja az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 3/2011. (III. 4.) önkormányzati rendeletét. A rendelet e jegyzıkönyv 8. melléklete

18 17 9. VEGYES ÜGYEK Az iskola felmérést végzett arról, hogy a leendı 4. osztályban hány gyermek szeretne angol nyelvet tanulni. Mindössze 2 fı szeretné a német nyelv tanulását, a többiek az angolt. Ahhoz kérném a hozzájárulást, hogy az angol oktatást a 4. osztályban szeptemberétıl indítsuk heti 3 órás formában, és bízzuk meg az intézmény vezetıjét azzal, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg a pedagógiai program módosítása érdekében. Andrónyi Miklós képviselı Horváthné Török Erzsébet státuszával mi lesz? Német tanár, és jelenleg gyes-en van. İ határozatlan idıre kinevezett pedagógus, a státusza nem szőnik meg. Igaz Sándor a Halimba, Nyirád, Szıc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája, Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcsıdéje vezetıje A kormányzati szándékok okozta bizonytalanság miatt fogalmazok így, hogy ha még lesz Nyirádon iskola, továbbra is szándékozunk német nyelvoktatást végezni. Az elképzelésem az, hogy lehetıleg csoportbontással történjen a két nyelv oktatása. Halimbán így is indul el a 4. osztály szeptembertıl. Horváthné részére a történelemmel együtt tudunk annyi óraszámot biztosítani, hogy a némettel együtt a státusza meglesz. Emellett beszéltem Horváthnéval arról, hogy lehetıleg kezdje el az angolt, ha jól tudom, ebben az évben már nyelvvizsgára készül. Van 3 éve arra, hogy megszerezzen egy emelt szintő C típusú nyelvvizsgát, azt mondta, hogy ezt mindenképpen megpróbálja. Vannak egyébként olyan órák, amelyeket akkor is tudok neki adni, ha egyébként a német órák száma csökken. Az ı státusza semmiképpen nem szőnik meg, helyére csak helyettesítésre lett felvéve a kolléga. Akármilyen a pénzügyi helyzetünk, az angol oktatást elıbb-utóbb el kell kezdenünk. Ennyivel, heti 12 órával az óraszám emelést meg kell dotálnunk az iskola irányában, ami azt jelentené, hogy az angol és német oktatás párhuzamosan mehetne egymással. Ennek nem csak az lenne az elınye, hogy kétféle nyelvoktatás van, hanem hogy létszámilag fele lenne a német és angol csoportban is a gyerekek száma, tehát ez a nyelvoktatás hatékonyabb is lehetne a jelenleginél. Talán egyszer elérnénk azt, hogy a 8. osztály környékén Nyirádon is lenne nyelvvizsgázó, nemcsak máshol. Andrónyi Miklós képviselı Elıny is lehetne más iskolákkal szemben, hogy Nyirádon két nyelvet lehet tanulni. Akkor az angol nyelv bevezetése a jelenlegi órakeret terhére menne?

19 18 Igaz Sándor a Halimba, Nyirád, Szıc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája, Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcsıdéje vezetıje Ebben a tanévben ez szerintem pénzügyi változást nem okoz. Azt szeretném, hogy ha pl. 5. osztályba más iskolából idejön hozzánk egy gyerek, fel lehessen zárkóztatni, ez a jövı évtıl lenne plusz költség. A szülık körében végzett felmérésnél azért sajnálom ezt a nagy különbséget, mert már most indokolt lett volna az elképzelésem, a két nyelv oktatása. Andrónyi Miklós képviselı Nem kell módosítani a pedagógiai programot? Igaz Sándor a Halimba, Nyirád, Szıc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája, Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcsıdéje vezetıje De igen, az órakeretekkel együtt, ez egyértelmően a tanterv része, amit ide fogunk hozni a képviselı-testület elé. Felmenı rendszerben jönne be az angol nyelv oktatása, ez azt jelenti, hogy a es tanévben csak a 4. osztályt érintené. Ez havi 12 órát jelent pluszban, ha a német nyelv oktatással párhuzamosan megy az angol. Ez nem olyan sok, tehát úgy lenne jó ezt a rendszert kezdeni, hogy mindjárt indulhatna a két nyelvvel. Igaz Sándor a Halimba, Nyirád, Szıc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája, Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcsıdéje vezetıje Ha a képviselı-testület ehhez hozzájárul, akkor kiküldök egy ilyen levelet a leendı 4. osztályos szülıknek, hogy ez volt a javaslat, amennyiben igénylik. Azt javasolom, hogy a pedagógiai programot olyan értelemben dolgozza át az iskola és terjessze a fenntartó felé, hogy két idegen nyelv oktatását tegye lehetıvé igény esetén, és a következıkben meglátjuk. Ha nincs rá igény, akkor nincs rá kötelezettsége. Rendben van. Kérem, szavazzunk a két idegen nyelv oktatásának bevezetésérıl, és az igényfelmérésrıl az elhangzottak szerint! A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 44/2011. (VI. 30.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Halimba, Nyirád, Szıc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája, Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcsıdéje nyirádi általános iskolája 4. osztályában szeptember 1-jétıl bevezeti az angol nyelv oktatását heti 3 órában.

20 19 A képviselı-testület megbízza az intézményvezetıt, mérje fel a leendı 4. osztályos szülık körében, hogy van-e igény a német nyelv oktatására is. Az önkormányzat igény esetén bevezeti a két idegen nyelv oktatását a 4. osztálytól, szeptember 1-jétıl. A képviselı-testület megbízza továbbá az intézményvezetıt, hogy a pedagógiai program módosítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, majd terjessze azt a képviselı-testület elé. Felelıs: Igaz Sándor intézményvezetı Határidı: augusztus 31. Beszéltünk róla, és ismét megkérdezem, hogy van-e esetleg ügyvédre valakinek jelöltje, hogy a Dózsa Gy. u. 2/B/3. szám alatti lakás ügyében a polgári peres eljárást megindíthassuk? Andrónyi Miklós képviselı Beszéltünk arról is, hogy az Egyházközséggel összefogva kellene megindítanunk a pert, mert ık is károsultjai a Kocsis-ügynek. Rendben, egyeztetni fogunk a plébános úrral, miután te is és Németh Andrásné is hazajöttetek a nyaralásból, valamint, ha én is túl leszek a mőtéten, kb. 3 hét múlva. E hét szombatján, július 2-án, 10 órakor kerül sor a pályázaton nyert komposztáló ládákkal kapcsolatos átadó ünnepségre és tájékoztatóra a mővelıdési házban. Meghívót minden háztartás kapott a faluban. Igaz Sándor a Halimba, Nyirád, Szıc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája, Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcsıdéje vezetıje A kisiskola épületének felújításával kapcsolatban szeretném megköszönni mindazoknak a munkáját, akik a pályázat készítésében részt vállaltak, mert szerintem ennek a ciklusnak az egyik leglátványosabb beruházása lesz, és a nyirádi gyermekek érdekeit szolgálja. Igen, ez látványos felújítás lesz, és reméljük, hogy a körülmények is javulni fognak. Szintén a kisiskola pályázattal kapcsolatban fordulnék a jegyzı asszonyhoz, mint munkáltatóhoz. Íródnak pályázatok, és többüknél úgy alakíthatók a költségek, hogy az abban dolgozók ki tudják venni a munkájuk díját, a pályázati menedzsmentben benne vannak. Ez a kisiskola pályázat nem ilyen. A pályázat születésénél végig én is ott voltam, és láttam, hogy Kovács Károlyné túlórákkal, segítıkészen és korrekten dolgozott a jegyzı asszonnyal együtt. Azt kezdeményezem, hogy amennyiben mód van rá, ha valamilyen bér

21 20 erre átcsoportosítható, kerítsen arra módot a munkáltató és a hivatal, hogy a köszönetemen kívül a munkájukat tudjuk jutalmazni. Én látok rá esélyt, annál is inkább, mert jelenleg a hivatalsegédi foglalkoztatás másféle formában történik, és itt találhatunk forrást a két személy jutalmazására. Lovasi Erika jegyzı Ehhez elıirányzat módosításra volna szükség, ugyanis a bér forintra pontosan meg lett tervezve, jutalmat pedig nem terveztünk. Nincs a hivatalnak erre forrása. A hivatalsegédi foglalkoztatás december 31-ig a közfoglalkoztatott bérével van tervezve. A következı ülésre javaslatot hozok a megoldásra. A szülık részérıl a következı észrevétel érkezett felém. Amikor azok a bizonyos rongálások történtek, megbeszéltük az iskolaigazgatóval, hogy kihívja a rendırség munkatársait, hátha ezzel nagyobb hatást ér el a gyerekeknél a megelızésben. A szülık kifogásolták, hogy a rendırök olyan személyi adatokat kértek a gyerekekrıl, ami adatvédelem alatt áll. Igaz Sándor a Halimba, Nyirád, Szıc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája, Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcsıdéje vezetıje Tisztelt Képviselı-testület! A rombolásról nektek is van tudomásotok, ami ezt az egészet végképp kiváltotta, az az volt, amikor a tornaterem zuhanyozójának falát a 8. osztályos fiúk plafonig körbevizelték, valamint ételmaradékkal dobálták tele a helyiséget. Azt gondoltam, hogy bőnösök közt cinkos, aki néma, egyikük sem akarta ezt felvállalni, ezért jutottam arra a javaslatra, hogy meghívom a Tapolcai Rendırkapitányság munkatársait. Miután a polgármesterrel és az alpolgármesterrel egyeztettem, tájékoztattam a jegyzı asszonyt, összehívtam a 8. osztályosok szüleit, ahol a szülık egyértelmően támogatták a javaslatomat, szóltam a rendırségnek. Azt is elmondtam, hogy én ebben úgy szeretnék részt venni, hogy a gyerekeket egy osztályterembe behívom, és magukra hagyom ıket a rendırökkel. Ott akkor ezek szerint egy adatgyőjtés történt, amihez szerintem az intézménynek ilyen szempontból nincs köze, mert a rendırségrıl szóló törvény alapján a rendır bármilyen adatot kezelhet. Amennyiben ezt bármely szülı sérelmezi, akkor Molnár András rendır századosnál, vagy dr. Smura János rendır alezredesnél kell a bejelentést megtenni, mert én bent sem voltam azon az elbeszélgetésen. Ha ebben bármilyen szabálytalanság, kifogásolni való van, akkor azt a rendırrel, vagy a rendır feljebbvalójánál kell jelezni. Amennyiben ezt a szülık igénylik, levélben fordulok a rendırkapitány úrhoz, vagy a százados úrhoz, aki egyébként rendszeresen itt van iskolánkban, mert ı a megelızési osztály vezetıje. A D.A.D.A. program keretében és az esetmegbeszéléseken is állandó résztvevı iskolánkban. Annyi kérésem volt Molnár Andráshoz, hogy hozzon magával egy rendır egyenruhában lévı rendırt is, mert ennek talán nagyobb hatása lesz az elérendı cél érdekében. Andrónyi Miklós képviselı Te, mint intézményvezetı, nem is tudtál arról, hogy felírták a gyerekek adatait?

22 21 Igaz Sándor a Halimba, Nyirád, Szıc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája, Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcsıdéje vezetıje Nem, sem a rendırök, sem a gyerekek nem beszéltek utána errıl. Mivel ez tanórán történt, mindenképpen felelısséggel tartozik az intézményvezetı az ott történtekért. Úgy gondolom, a jogszabályok nem teszik lehetıvé, hogy oktatási intézményben a szülı tudta nélkül a gyerekekrıl adatgyőjtés folyjon. Egy esetben lehetséges ez, ha elıre közlik az adatgyőjtés célját. A gyerekek nekem azt mondták, hogy a rendırök elmondása szerint azért győjtötték ezeket az adatokat, hogy ha legközelebb történik bárminemő hasonló eset, akkor a lista alapján fogják keresni a bőnösöket. A szülıket adott esetben tájékoztatni kellett volna, hogy milyen céllal történik a személyes adatok begyőjtése. Nem tartom célravezetınek errıl a rendırségtıl magyarázatot kérni, mert éppen elég rossz volt a viszonyunk velük az elızı körzeti megbízott óta, itt ez csak azt a kérdést veti fel, hogy ha legközelebb ilyenre kerül sor, akkor neked, mint intézményvezetınek és pedagógusnak a rendıröket fel kellene világosítani arról, hogy meddig mehetnek el. Én is érzem ebben a jó szándékot, hogy rá kell kicsit zördíteni a gyerekekre, de ennek megvannak a határai, az adatok kezelésének is megvannak a módjai. Igaz Sándor a Halimba, Nyirád, Szıc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája, Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcsıdéje vezetıje Alapvetıen sok mindenben egyetértek a felvetésetekkel, de az adatvédelmi törvényben nincs olyan, amirıl a Gábor beszélt. Ugyanis ık egy olyan hivatal, hogy eleve adatokkal kell rendelkezniük, ez a munkájuk. Itt konkrétan garázdaság történt, csak nem tettünk feljelentést, mert ez volt a megegyezés a szülıkkel és a faluvezetéssel. A garázdaságban mindenki, aki ott volt, érintett. Te, mint intézményvezetı, az általad kapott jogosítványokkal, mint pl. fegyelmi eljárások kezdeményezése az év folyamán, vagy egyéb figyelmeztetések megelızték ezt a fajta intézkedést? A gyerekekben egyfajta cinkos összetartás van már az iskolával szemben, ami miatt, mint említetted bőnösök közt cinkos, aki néma, hogy már nem mondanak semmit, összezárnak a pedagógus társadalommal szemben. Igaz Sándor a Halimba, Nyirád, Szıc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája, Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcsıdéje vezetıje A pedagógus társadalommal és általában a társadalommal szemben zárnak össze. Éjszakai terménylopások alkalmával a polgárırök szedik össze a gyerekeket, ez nem hiszem, hogy az iskola felelıssége lenne. Azt gondolom pedagógusként, hogy az a gyerek, akkor is az én gyerekem. Sokszor fenyegetızöm azzal, hogy feljelentést teszek azoknál a gyerekeknél, akik 14 évesek elmúltak, de nem hiszem, hogy ezt meg kell tennem. Viszont igazgatóként figyelmeztetéseket több esetben kiosztottam. Osztályfınökkel beszéltem, szülıkkel beszéltem, volt olyan szülı, akivel többször telefonon beszéltem olyan esetben is, amikor a gyerekek egymást maffiaszerően fenyegették. És ki kellett állnom a gyerek elıtt, lehet, hogy ezt én itt nem meséltem el, de a gyerekek érdekében, mint pedagógus mindent megtettem. Ez, amirıl most beszélünk, és ha pedagógus szemmel nézem a történteket, megelızés. Mert az, akinek azt mondják,

23 22 hogy most már fel vagy írva, és rád figyelünk, visszatartó erejő lesz. Nem mondhatom, hogy egyes gyerekeket kiveszek, csak a lányokat tudtam kiemelni egyértelmően ebbıl a történetbıl. Betettem viszont azokat a gyerekeket, akik az említett éjszakai duhajkodásokban részt vettek, és ennek csupán pedagógiai szándéka van, és nem az, hogy melyik gyereket fogják egyértelmően meghurcolni. Szerintem az is lehet, hogy egyáltalán meg sincs az lap, melyre a gyerekek adatait felírták, csak ez is egy módszer volt, lehet arra, hogy valamiképpen megfékezzük a randalírozó, duhajkodó gyerekeket. Igen, de ezt neked tudnod kéne, és egyébként kollektív büntetés szagú ez az ügy, ami számomra jogszabályi aggályokat, de elsısorban pedagógiai aggályokat is vet fel, megértve azt, hogy tényleg lépni kell a nevelési problémák kezelésében. A nevelési eszközökben, illetve az oktatási törvény és a végrehajtási rendeleteiben biztosított összes lehetıséggel nem él ez az iskola, mint fegyelmi tárgyalások lefolytatása, ahol a szülı szükségszerően ott van, szembesül. Személyes tapasztalataim szerint nagyon komoly hatása van még a súlyosan bőnözı kaliberő tanítványainkra is egy fegyelmi tárgyalásnak. Egy beírást nem vesznek komolyan, érzésem szerint még vannak eszközök, amiket nem vettetek igénybe. Természetesen nem mennék a kapitány úrhoz, mert az tényleg nem lenne szerencsés, de azt javasolnám, hogy egy beszélgetésre Molnár Andrást ennek az ügynek kapcsán hívjuk meg. Korrekt rendırnek ismerem, úgy láttam, hogy a gyerekekkel is jól tud foglalkozni, záros határidın belül kezdeményezek vele egy találkozót. Engem ez nem érint, én ettıl el tudok tekinteni. Ezt nem rendıri problémának gondolom, hanem iskolai problémának. İk megtették azt, amiért idehívták ıket, amit tévesztettek, tévesztettek, itt számomra nem ebben van a konfliktus. Jó, ha nincs erre igény, akkor nem hívom meg. Megállapítom, hogy mai ülésünknek több napirendi pontja nincs. Megköszönöm képviselıtársaim konstruktív és alkotó munkáját, az ülést órakor bezárom. Kmf. Sarkadi-Nagy András polgármester Lovasi Erika jegyzı A jegyzıkönyv hitelesítıi: Csikány Róbertné képviselı Nagy Gábor képviselı

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. február 17.

Jegyzıkönyv. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. február 17. Ügyszám: 9-23/2012. Jegyzıkönyv Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. február 17. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-13/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Bakonyjákó

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30. napján 8 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Németbánya Önkormányzat Képviselőtestülete 8581 Németbánya Fő tér 3. Telefon/fax: 89/350-141 Szám: /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A 2011. február 28-án 9:00-kor tartott nyilvános testületi üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szécsény Városháza, Haynald Lajos termében tartott, 2015. augusztus 5-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 8 települési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 7/2012. (IV. 27.) számú rendelet: 2011. évi zárszámadási rendelet megalkotása.

J e g y z ő k ö n y v. 7/2012. (IV. 27.) számú rendelet: 2011. évi zárszámadási rendelet megalkotása. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. április 26-án, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén. 7/2012. (IV. 27.) számú rendelet: 2011. évi zárszámadási

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. február 20-án 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Borsosberény Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2007. február 6-án megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2007. február 6-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 2/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2007. február 6-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: - SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2013. október 9.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2013. október 9. Ügyszám: 22-96/2013. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2013. október 9. Szıc 2013 2 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2013.

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010.

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010. Önkormányzat Kapolcs Száma: 94-15/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete 2010. november 24-én 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának 2015. november 24-én 13 00 órától megtartott üléséről

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3/2011 J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2011. február 14.-én a NYÍLT ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint NAPIRENDEK:

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. október 21-én Nagyszentjánoson az Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 16.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14/2012. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 26. napján 14:00 órai kezdettel a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság NYILVÁNOS

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető. Szám:12/3-8/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 9-én 10:05 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó Anna, Kiss Zoltán, Kocsis István, Péter Zoltán,

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 122/2008.(XI.27.) Heves Megyei Vízmű 2009. évre vonatkozó, lakossági víz- és csatornaszolgáltatás

Részletesebben

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Tel: 87/471-506 E-mail: hivatal@abrahamhegy.

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Tel: 87/471-506 E-mail: hivatal@abrahamhegy. ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Tel: 87/471-506 E-mail: hivatal@abrahamhegy.hu Ikt.szám: 9/120-9/2015. Készült: 1 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2010. november 29-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 2009. január 7-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Megalkotott rendeletek: 1/2009. (I. 8.) rendelet: a helyi építészeti értékek

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság 2011. április 19-i nyílt üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. április 16-án Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat képviselő-testülete nyílt ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth Miklós

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. január 30-án Dunaalmás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 14/2014.(III.27.) önkormányzati határozat 15/2014.(III.27.)

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y amely készült 2011. november 24-én (csütörtökön) du. 16 órai kezdettel - a Kakucs községi Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak, 2016. március 31-i nyílt testületi ülés jegyz könyv. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képvisel -testületének 2016.

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2011. március 29-én 17 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 12-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Zirci BULI, a Bakonyi Betyárnapok és a Bakonyi Vágta jövőjével kapcsolatos egyeztetésekről

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 12-én, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 12-én, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 12-én, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 34/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Haynald Lajos termében, 2013. december 30-án tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: 5 települési képviselő:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012 január 25 - i testületi ülésére a 2. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Rendelet tervezet az önkormányzat 2012 évi költségvetésérıl

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. augusztus 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. augusztus 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2013. augusztus 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Izsó Gábor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.:I/128-28/2013/1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 19-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza nagytanácskozó

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Istvánfalvi Sándor polgármester Hajdu Péter

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. február 11. napján az Önkormányzat hivatali épületében (8943

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről 166-6//2011. ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 5/2011.(III.30.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV készült 2015. március 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyaló terme, 2234. Maglód, Fő u. 12. Jelen vannak: Tabányi Pál polgármester, Kérges László

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 51 2513-2/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es

Részletesebben

17/2010. sz. jegyzőkönyv

17/2010. sz. jegyzőkönyv 17/2010. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2010. november 2-án 17 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dömötör Miklós és Ifj. Kozák János képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Dömötör Miklós és Ifj. Kozák János képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. december 4-én 10.00 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Jelen voltak továbbá:

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Szociális Egészségügyi és Oktatási, valamint a Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000, Fax: 68/440-860 E-mail: kisterseg@medgyesegyhaza.hu

Részletesebben

J E G Y ZİKÖNYV. Készült: Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestületének 2010. február 24-én 17 00 órai kezdettel megtartott ülésérıl

J E G Y ZİKÖNYV. Készült: Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestületének 2010. február 24-én 17 00 órai kezdettel megtartott ülésérıl J E G Y ZİKÖNYV Készült: Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestületének 2010. február 24-én 17 00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Jelen vannak: Vass Imre polgármester Dr. Márton László alpolgármester,

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 2-2/2014. F E R T Ő H O M O K K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9492 FERTŐHOMOK, AKÁC U. 44., TEL.: 99/540-054 FAX: 99/540-055 INTERNET: www.fertohomok.hu E-MAIL: fertohomok@fertohomok.hu J e

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről Az ülés kezdete:19.o5.h. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint valamint: Pénzes Andrásné pénzügyi vezető Soós Zsoltné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. május hó 12. napján, a városháza I. emeleti nagy tanácskozó termében megtartott 8. rendkívüli ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. május 5-i ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította,

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. 1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról.

JEGYZ KÖNYV. 1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2011. December 30-i nyílt testületi ülés jegyz könyv. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képvisel -testületének 2011.

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2012. március 22-i soron következő ülésének. Jegyzőkönyve

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2012. március 22-i soron következő ülésének. Jegyzőkönyve Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2012. március 22-i soron következő ülésének Jegyzőkönyve 14/2012. (III. 22.) számú pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat A Püspökladányi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. április 16.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. április 16. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. április 16. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 16. napján 14 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. képviselő. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a testület.

JEGYZŐKÖNYV. képviselő. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a testület. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19-én 18:00 órakor az önkormányzat hivatalos helyiségében tartott soros nyilvános ülésén. Jelen vannak: Szentgróti

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 18, d./ határozata: 175-183,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella Jegyzőkönyv Készült: 2015. június 1-én 15 órai kezdettel megtartott soron következő testületi üléséről. Ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Jászivány Jelen vannak: Tari András Mihályi Zoltán Bugyiné

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. IV. 71-3/2014. JEGYZİKÖNYV Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. A társulási tanács ülésének helye: A társulási tanács ülésének idıpontja: 7100 Szekszárd, Béla

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 1-15/2011./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Benke József, Horeczki László képviselık

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Benke József, Horeczki László képviselık Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. október 6. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı rendkívüli nyilvános képviselıtestületi ülésérıl.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Róka László mőv.ház igazgató. Zádori Krisztián

JEGYZİKÖNYV. Róka László mőv.ház igazgató. Zádori Krisztián JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. augusztus 2- án 14.00. órakor kezdıdı a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl.

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 11. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 11. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 11. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2012. február 13-án a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános testületi ülésén. JELEN VANNAK: Sipos Balázs Fekete Csaba al Dr. Gelencsér-Magyar Lívia,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. A polgármester javaslata alapján a képviselı-testület az alábbi napirendet 7 igen szavazattal elfogadta.

Jegyzıkönyv. A polgármester javaslata alapján a képviselı-testület az alábbi napirendet 7 igen szavazattal elfogadta. Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 23. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı nyilvános képviselı-testületi ülésérıl. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. március 22-én a Városháza emeleti kistermében 9 15 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu Szám: M.113-7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-910 Fax: 06/88 596-901 e-mail: jegyzo@balatonfuzfo.hu Szám: 4/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonfűzfő Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Molnárné Tarman Renáta

JEGYZŐKÖNYV. Molnárné Tarman Renáta Iktatószám: 366-5/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12. napján 13:00 órakor, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (8123 Soponya,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. június 23-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Dr. Almássy Antalné,

Részletesebben

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Az ülés kezdete:

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Horváth Ferencné képviselı

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Horváth Ferencné képviselı Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 28. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı nyilvános képviselı-testületi ülésérıl. Jelen

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Ügyiratszám: 22-27/2010. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Helye: Polgármesteri Hivatal Jelen

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-11/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Veres-Herédi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 210. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 8-án 11 órától megtartott soron kívüli ülésén Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza Tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának 2013. június 13-án 10 30 órától megtartott üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. október 27-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 06. napján az Önkormányzat Hivatal épületében (8945

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 2-án megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme

Részletesebben