Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása"

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: október 25-én megtartott rendes üléséről Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselők Dr. Szabó Attila jegyző Jegyzőkönyvvezető: Herman Jenőné Pálmai József korelnök köszönti megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes számban jelen van, az ülés határozatképes. Kérdezi a képviselőket, hogy a napirenddel kapcsolatban módosító javaslat, észrevétel van-e? Csonka József képviselő javasolja napirendre venni kistérségi pályázaton való részvétel megtárgyalását, a Malom épületével kapcsolatos megállapodás megkötését valamint a Kormányhivatal törvényességi észrevételének megtárgyalását. Október 15-én lett volna egy zárt ülés, ami határozatképtelenség miatt elmaradt, ezért a nyílt ülés után egy zárt ülés kerül megtartásra. Mivel egyéb módosító javaslat, észrevétel nem volt, ezért Pálmai József korelnök kérdezi a képviselőket, aki egyetért a módosított napirenddel, az kézfelemeléssel jelezze? A képviselőtestület 4 igen szavazattal elfogadta a módosított napirendet. Napirendi pontok 1. Az állattartás helyi szabályairól szóló 7/2004. (V.13.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása 3. Járási hivatal kialakításáról szóló megállapodás elfogadása 4. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer évi fordulójához való csatlakozásról 5. 14/2012. (I.26.) Ökt. határozat Kormányhivatal által tett törvényességi felhívás miatt történő módosításának a megvitatása 1

2 6. Horváth Imre és Horváth Zoltán helyi építési szabályzat módosítás iránti kérelmük megvitatása 7. Dunakanyar Termelőszövetkezet ajánlata a Malom épülettel kapcsolatban 8. Kistelepülési Pályázati Alapból támogatás igénylése 9. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal által a április 26-án és a május 31-én alkotott rendeletekkel kapcsolatban tett törvényességi felhívás megvitatása 10. Egyebek Dr. Szabó Attila jegyző napirendi pontok tárgyalása előtt felszólalásában elmondja, hogy a testületi ülés meghívója határidőben kiplakátozásra került, de valaki minden hirdetőtábláról letépte. Ezzel kapcsolatban az a kérése, hogy az emberi mivoltunkat tartsuk meg és ne tépjék le a plakátokat, hogy a lakosság teljes mértékben tájékoztatva legyen, mert vannak olyan személyek, akik érdeklődést mutatnak a testületi ülés iránt. Bartók László képviselő az előző ülésen történt felszólalását szeretné kiegészíteni, illetve bizonyos részeket visszavonni. Szilágyi Gábortól érkezett levelet szeretné kiegészíteni. A szeptember 25-i ülésen pontatlanul fogalmazott. Szeretné kijavítani az akkor mondottakat, mivel Szilágyi Gábor nem költségtérítést vett fel, hanem vállalkozási szerződés alapján benyújtott számla alapján lett fizetve. Helytelenül állította, hogy a Dömösi újságért vett fel költségtérítést, valóság az, hogy a képújság szerkesztését végezte havi ,- Ft vállalkozási díj ellenében, amit Szilágyi Gábor helyett jelenleg az önkormányzat közalkalmazottja Herman Jenő térítés nélkül végez. Helytelenül állította, hogy Szilágyi Gábor helytelenül veszi fel a költségtérítést. A valóság az, hogy Szilágyi Gábor jó hírnevét ne sértse, véleménye szerint aggályos a vállalkozási szerződés, mivel azt a képviselőtestület tudta nélkül kötötték meg. Véleményét mondja el a feljelentésekkel kapcsolatban. Több feljelentés érkezett Pintér Sándor Belügyminiszterhez Dömösről a Malom patak helyreállításával kapcsolatban. Puszta véletlen, hogy a feljelentések, mely magánszemélyektől érkeztek, szó szerint megegyeztek. Véletlen számára, hogy olyan személyek írták számítógéppel szerkesztve, akik nem használnak számítógépet. Az is véletlen, hogy olyan információkkal szolgálnak, ami nincs a birtokukban. Az is véletlen, hogy feljelentések szinte egy időben lettek feladva és ugyanazon személynek lettek címezve. Az is véletlen, hogy Dömösön mindenki ismeri a Belügyminisztérium címét. Az is véletlen, hogy egy időben jutott mindenki elhatározásra, hogy feljelentést tesz. Azok, akik megírták a feljelentéseket és azok is akik csak aláírták, gondolkodjanak el azon, hogy Dömösnek hasznára vagy kárára válik. A jó hírnévhez nemcsak Szilágyi Gábornak, de Dömösnek is joga van. Legalább 10 szerv végzett vizsgálatot a patakkal kapcsolatban, de senki nem talált semmit. Ideje lenne abbahagyni. Akik ócsárolják a beruházást, azok nézzenek szét egy kicsit a focipályán. 2

3 Pálmai József korelnök reagálni szeretne a Dömös Életben elhangzottakra, és elmondja, hogy az augusztus 20-i ünnepséget a plébános úr vállalta, de valamilyen okból kifolyólag elmaradt, nem került megtartásra. Napirendi pontok: 1. Az állattartás helyi szabályairól szóló 7/2004. (V.13.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről képviselőtestületet a napirendi pontról. Dr. Szabó Attila jegyző elmondja, hogy javaslom az állattartás szabályairól szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését. Ezt az indokolja, mivel felsőbb szintű jogszabályi rendelkezés folytán a mezőgazdasági haszonállat tartása önkormányzati rendeletben nem korlátozható, valamint egy alkotmánybírósági határozat értelmében a kedvtelésből tartott állatok száma nem korlátozható, mivel az állattartási rendelet főbb szabályozási pontjait, ezek a rendelkezések tartalmazzák, ezért ezek hatályon kívül helyezésével az egész rendelet kiürül. Ez nem jelenti azt, ha valaki szabálytalanul nem szakszerűen gondozza az állatait, akkor részére nem róható ki rá büntetés. A jegyző továbbra is állatvédelmi hatóság, melynek folytán államigazgatási feladat és hatáskörében lehetősége van az állattartás korlátozására illetve megtiltására. Amennyiben az állattartás a szomszédok vagy lakóközösség szükségtelen zavarásával jár, a Ptk. szabályai szerint birtokvédelmi eljárást lehet kezdeményezni a jegyzőnél vagy a bíróságnál. Az építésügyi szabályzat az egyik olyan eszköz, amely lehatárolja, lehatárolhatja azokat a területeket, ingatlanokat, amelyeken állattartó épület helyezhető el. Az építési szabályzatát az önkormányzatnak a közeljövőben módosítani kell, ezzel egyidejűleg tartja célszerűnek a település egyéb övezeteiben az állattartó épületek, melléképületek építésének a lehetőségét szabályozni. Mivel hozzászólás nem lévén Pálmai József korelnök szavazásra bocsátja az állattartás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletet. A képviselőtestület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 15/2012. (X.26.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól szóló 7/2004. (V.13.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása képviselőtestületet a napirendi pontról. 3

4 Dr. Szabó Attila jegyző elmondja, ismertes január 1-vel felállnak a járási hivatalok, így Esztergomban is. A járási hivatalok létszámát a Polgármesteri Hivatalok létszámkerete terhére töltik fel. Előzetes tájékoztatás keretében közölték azt a létszámot, amit Dömösnek illetve Pilismarótnak biztosítania kell. Ez az előzetes számítások szerint egy-egy státuszt jelent mindkét településen. Megkereste őt Pilismarót polgármestere és jegyzője, akik elmondták, hogy a Kormányhivatal Kormánymegbízottja arról tájékoztatta őket, ha Dömös még egy státuszt át tudna adni, akkor Pilismarótról nem vinnének el egyet sem. Jegyző asszonnyal olyan megállapodást kötöttek, hogy Dömös két státuszt ad át, egy betöltöttet és egy üres státuszt a járási hivatal kialakításához. A kormánymegbízott asszony azt mondta, hogy ezt a megállapodást mindkét település képviselőtestületének jóvá kell hagynia és ha ez megtörtént, akkor tudja elfogadni a megállapodást. Csonka József képviselő hozzászólásában elmondja, hogy megkereste Pilismarót jegyzőjét és polgármesterét a közös hivatal felállításával kapcsolatban. Elmondták, hogy nem gondolkodtak közös hivatalban, de időközben felülvizsgálták és nem zárkóznak el előle. Tudni kell, hogy a képviselőtestületek tavaly egyeztettek a körjegyzőséggel kapcsolatban. A megállapodás megszületett, de mégsem jött létre. Dömös csatlakozhatna Pilismaróthoz és Esztergomhoz is, de mivel Dömös a kisebb település, így mindenben a székhely település dönt. Kérte a polgármestert és a jegyzőt, hogy vázolják fel elképzeléseiket a közös hivatal működtetéséről, mivel ők fogják működtetni a hivatalt. Jegyző asszony azt mondta, hogy az az elképzelése, hogy Dömösön kirendeltséget fog üzemeltetni ugyanolyan ügyfélfogadási idővel, mint Pilismaróton. Kérte a jegyző asszonyt, hogy a dömösi hivatal köztisztviselővel kapcsolatban vázolja fel az elképzeléseit. Úgy hallotta, hogy a pilismaróti polgármester és a testület leállította a tájékoztatást. Az elmondottak alapján azt javasolja, hogy ezt a kérdést napolja el a testület, mert összefügg a tárgyalásokkal. Dr. Szabó Attila jegyző elmondja, hogy a közigazgatási reform sarokpillére az, hogy államigazgatási feladatok egy része, minden település jegyzőjétől bekerül a járási hivatalba január 1-ével a polgármesteri hivatalok a 2000 fő alatti községekben megszűnnek, a jegyző és az alárendelt köztisztviselők közszolgálati jogviszonya törvény erejénél fogva megszűnik. A képviselőtestület kezében a döntés, hogy hova szeretne csatlakozni, melyik településsel szeretne kialakítani közös önkormányzati hivatalt. A járási hivatalokból egy ügysegéd fog kijárni, aki a kérelmeket összegyűjti és beviszi a központba. A kormányhivatali bejárás során nagyon meg voltak elégedve a dömösi épülettel és a hivatali elrendezéssel. A járási hivatalok kialakításáról szóló megállapodást javasolja elfogadásra. A polgármester hiánya miatt a kormányhivatal fog hozni egy határozatot, de az megkönnyítené számára a döntést, ha a testület elfogadná a megállapodást. Csonka József képviselő elmondja, hogy megérkezett a Kúria végzése, régi nevén a Legfelsőbb Bíróságé, mely megállapította az önkormányzat SZMSZ-e szerint a képviselőtestület meghatalmazott aláírásra egy képviselőt, így az önkormányzat részéről biztosított az aláírás. Pálmai József korelnök kéri a jegyzőt, hogy egy pár szóval tájékoztassa a lakosságot, hogy a januártól mi lesz a polgármesteri hivatalban. Dr. Szabó Attila jegyző elmondja, ha sikerül valamelyik településsel megállapodni, akkor a közös hivatal fogja intézni az ügyeket. Ha nem állapodik meg a testület egy önkormányzattal sem, akkor a kormányhivatal vezetője fogja egy személyben eldönteni, hogy a helyben maradt ügyeket melyik település fogja ellátni. Célszerű lenne ja már január 1-vel működne a közös 4

5 önkormányzati hivatal, mivel évközbeni létrehozással rosszabb lesz, mert például a költségvetést akkor módosítani kell, ami plusz munkát jelent. Ha nem intéződnek az ügyek, akkor a majd közös hivatal jegyzőjének lesz a felelőssége Dömös helyben maradt ügyeinek az intézése. Azáltal, hogy a polgármesteri hivatal megszűnik, az önkormányzat nem szűnik meg. Ez két különböző fogalom, két különböző dolog. A dömösi önkormányzatnak költségvetést kell készíteni, az önkormányzathoz továbbra is tartoznak emberek, melynek papír munkáját a közös hivatalnak kell ellátni. Csonka József képviselő Pálmai József korelnök kérdésére válaszolva elmondja, hogy a majdani közös hivatal vezetője fogja megmondani, hogy mi lesz itt a hivatalban. Felmerül az a kérdés, hogy miért nem kezdtek el előbb tárgyalni? Azért mert nem volt miről. A legfontosabb a létszámkeret és a finanszírozás, mely csak hó közepén derült ki. A közös hivatalba az adminisztráció kerül át, az önkormányzati döntések, intézményfenntartás, a település működtetése, a feladatkörök, közvilágítás, ez ugyanúgy önkormányzati feladat, mely itt marad helyben. Csak a papír munka intéződik a közös hivatalban. Dr. Szabó Attila jegyző elmondja, hogy a közös önkormányzati hivatal felállítása kérdésében jó döntést nem lehet hozni, mert Dömös számára óriási színvonalbeli csökkenést fog jelenteni. Csonka József képviselő javasolja, hogy a 2. napirendi pont kerüljön elnapolásra. Pálmai József korelnök szavazásra bocsátja a javaslatot. A képviselőtestület 4 igen szavazattal a 2. napirendi pont tárgyalását elnapolta. Csonka József képviselő a közös önkormányzati hivatallal kapcsolatban egy határozati javaslatot szeretne benyújtani, hogy a képviselőtestület bízza meg a tárgyalásokkal a pénzügyi tanácsnokot. Mivel képviselői kérdés, észrevétel nem volt, ezért Pálmai József korelnök szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 181/2012. (X.25.) Ökt. határozata Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megbízza Csonka József pénzügyi tanácsnokot a Pilismarót illetve Esztergom települések önkormányzataival a közös hivatal kialakításával kapcsolatos előkészítő tárgyalások lefolytatásával. Határidő: november 30. Felelős: Csonka József pénzügyi tanácsnok 5

6 3. Járási hivatal kialakításáról szóló megállapodás elfogadása Pálmai József korelnök elmondja, hogy jegyző úr az előző napirendi pont kapcsán már ismertette ezen napirendi pontot is. Az írásos előterjesztést a képviselők megkapták. Mivel képviselői hozzászólás kérdés, nem volt, ezért Pálmai József korelnök szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 182/2012. (X.25.) Ökt. határozata a járási hivatalok felállításával kapcsolatos döntésről 1) Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani előterjesztést megtárgyalta és a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló XCIII. törvény, továbbá a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján a járási hivatalok felállításával kapcsolatosan előkészített - az előterjesztés mellékletét képező - a Komárom-Esztergom Megyei Kormánymegbízottal kötendő megállapodást jóváhagyja. 2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. Felelős: polgármester Határidő: október Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer évi fordulójához való csatlakozásról képviselőtestületet a napirendi pontról Dr. Szabó Attila jegyző tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az idei évben is lehetőség nyílik a Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásra. A Bursa Hungarica olyan szociális támogatás, mely a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló felsőoktatásban tanuló fiatalok számára ad anyagi támogatást évben három fő részesült támogatásban, mely az önkormányzat részéről évi ,- Ft költséget jelentett. Az írásos előterjesztést a képviselők megkapták. Csonka József képviselő elmondja, hogy erre mindig kell, hogy legyen az önkormányzatnak pénze, ezért elfogadásra javasolja a kiküldött határozati javaslatot. Mivel egyéb képviselői hozzászólás, kérdés nem volt, ezért Pálmai József korelnök szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 6

7 183/2012. (X.25.) Ökt. Határozata Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozik a meghirdetett pályázati feltételek mellett a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához. A képviselő-testület a havi támogatás összegét a támogatásban résztvevők szociális körülményeit figyelembe véve havi maximum Ft/fő összegben határozza meg. A beérkezett pályázatok elbírálását a Szociális és Vagyonnyilatkozati Bizottság hatáskörébe utalja. Egyúttal a képviselő-testület felkéri Novák Lajos polgármester távollétében Csonka József képviselőt, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat csatlakozásával kapcsolatos feladatokat lássa el. Felelős: Csonka József képviselő Határidő: október /2012. (I.26.) Ökt. határozat Kormányhivatal által tett törvényességi felhívás miatt történő módosításának a megvitatása képviselőtestületet a napirendi pontról. Dr. Szabó Attila jegyző elmondja, hogy a 14/2012-es határozattal kapcsolatban a Kormányhivatal törvényességi észrevételt tett, melyet a képviselőtestület a törvényességi felhívásban megjelölt határideig nem vont vissza. A kormányhivatal közigazgatási pert indított, mely jelenleg is folyamatban van. Ha a testület ezt a határozatot módosítja a törvényességi észrevétel figyelembevételével, akkor a Törvényszék megszűnteti a pert az önkormányzattal szemben. Ez gyakorlatilag a polgármester munkaidejének a szabályozásáról szól. A Kormányhivatal két pontot kifogásolt, ami a felsőbbrendű jogszabályokban van szabályozva. Az egyik, hogy a polgármester szabadsága alatt ki helyettesítse, illetve, ha a polgármester munkaideje nem éri el a heti 40 órát, akkor a fizetése csökkentésre kerüljön, de ez a felsőbbrendű jogszabályokba ütközik. Ha a képviselő-testület ezt a két pontot visszavonja, akkor a határozat egyéb rendelkezései törvényesek maradnak. Csonka József képviselő feleslegesnek tartja, hogy ezt a két pontot töröljék a határozatból. Mivel egyéb képviselői hozzászólás, kérdés nem volt, ezért Pálmai József szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 184/2012. (X.25.) Ökt. Határozata 7

8 Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztálya április 27-én kelt XII-B-3/415-2/2012 ügyszámú törvényességi felhívásában foglaltakra 14/2012. (I.26.) Ökt határozat 3. pont utolsó mondatát ha a polgármester munkaideje nem éri el a heti 40 órát, akkor a fizetését a évi LXIV. törvénynek megfelelően csökkenteni kell illetve a 7. pontját a szabadság idejére a polgármester helyettesítéséről a testület rendelkezik visszavonja. A határozat egyéb rendelkezései változatlanok. Felelős: --- Határidő: Horváth Imre és Horváth Zoltán helyi építési szabályzat módosítás iránti kérelmük megvitatása képviselőtestületet a napirendi pontról. Dr. Szabó Attila jegyző tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy Horváth Imre és Horváth Zoltán kérelmet nyújtottak be a képviselőtestülethez a Helyi Építési Szabályzat módosítása iránt. Kérésüket azzal indokolták, hogy a 11/3, és a 11/4 hrsz-ú ingatlanok a jelenleg hatályos tervben Zkp2 közpark terület övezet besorolásúak, ami azt jelenti, hogy semmilyen fejlesztést nem tesz lehetővé az ingatlanokon, ezáltal az ingatlanok értéke jelentősen veszít forgalmi értékéből. Terveik között szerepel, hogy az ingatlanokon idegenforgalmi célú fejlesztést hajtanak végre, aminek feltétele a helyi építési szabályzat olyan módon történő módosítása, ami a fejlesztéseket lehetővé teszi. Kérelmükben előadták, hogy az ingatlanokat azért vásárolták meg, hogy azon hosszú távú idegenforgalmi célú fejlesztéseket hajtanak majd végre, mert az akkori szabályzat ezt lehetővé tette. Csonka József képviselő javasolja, hogy az elvi támogatást adja meg a testület és utána pedig vizsgálják meg a konkrét elképzelést. El kell gondolkodni a rendezése terv újraalkotásán, mert már annyi jogos kártérítési igény érkezett, hogy érdemes lenne elgondolkodni egy új rendezési terv elkészítésén a jelenlegit pedig hatályon kívül kellene helyezni. Mivel egyéb képviselői hozzászólás, kérdés nem volt, ezért Pálmai József korelnök szavazásra bocsátja a határozati javaslat A alternatíváját. 185/2012. (X.25.) Ökt. Határozata 1) Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Horváth Imre (1014 Budapest, Országház u. 20.) és Horváth Zoltán a Helyi Építési Szabályzatról, valamint Szabályozási tervről szóló 7/2010. (VII.15.) önkormányzati rendelet módosítása iránti kérelmüknek helyt ad, azaz elvi szinten támogatja a kérelemben foglaltakat, ezért a településrendezési eszközök következő módosításánál figyelembe veszik. 2) Képviselő-testület felkéri Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy Horváth Imrét és Horváth Zoltánt a képviselő-testületi döntésről írásban tájékoztassa. 8

9 Határidő: október 26. Felelős: Dr. Szabó Attila jegyző 7. Dunakanyar Termelőszövetkezet ajánlata a Malom épülettel kapcsolatban képviselőtestületet a napirendi pontról. Dr. Szabó Attila jegyző tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy Molnár Béla elnök a Malom épülettel kapcsolatban érkezett levelében olyan ajánlatot tett, hogy az épületet a szövetkezet és az önkormányzat közösen értékesítse és a befolyt vételárat %-ban osztják fel, mely azt jelenti, hogy a szövetkezet 80 %-ban az önkormányzat pedig 20 %-ban részesül a vételárból. A szövetkezet ajánlata az önkormányzatra nézve kedvező, miután az önkormányzat által eddig teljesített vételárrész a kialkudott vételárnak 13,25 %-a. A közös értékesítés azt jelenti, hogy az önkormányzat is részt vesz az eladási feltételek kialakításában, tehát a szövetkezet az önkormányzat hozzájárulása nélkül nem tudja értékesíteni az ingatlant. Az adásvételi szerződés módosítása jogilag nem megfelelő, mivel ügyvéd ellenjegyzése szükséges, ezért a képviselőtestület jelenleg csak a szövetkezet ajánlatát tudja elfogadni. Csonka József képviselő elmondja, hogy Molnár Bélával történt egyeztetésen két lehetőség volt, hogy a szövetkezet visszafizeti az önkormányzat által fizetett vételárat valamint a másik lehetőség, hogy közös tulajdonba marad és együtt értékesítik. Javasolja, hogy a testület olyan határozatot fogadjon el, hogy egy megállapodást kell kötni a meglévő adásvételi szerződés módosítására, amiben az szerepel, hogy az eddig kifizetett összegért 20 %-os tulajdonrészt szerezzen az épületben az önkormányzat. A megállapodásban ki kell térni arra, hogy a szövetkezet eláll mindenféle adósságrendezési eljárástól és további követelése nincs az önkormányzattal szemben. Rögzíteni kell, hogy addig amíg értékesítésre nem kerül az ingatlan, addig az önkormányzat használhassa az épületet. Mivel képviselői hozzászólás, kérdés nem volt, ezért Pálmai József korelnök kérdezi a képviselőket, aki elfogadja a Dunakanyar Termelőszövetkezet Malom épülettel kapcsolatos ajánlatát a módosításokkal együtt, az kézfelemeléssel jelezze. 186/2012. (X.25.) Ökt. határozata 1) Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dunakanyar Termelőszövetkezet (Esztergom Dorogi u. 5.) által október 15-én kelt levelében a Dömös 649 hrsz-ú Malom épülettel kapcsolatban tett ajánlatát, ami az ingatlan közös értékékesítésére vonatkozik, az alábbi feltételekkel elfogadja: a) Dunakanyar Termelőszövetkezet az önkormányzat ellen adósságrendezési eljárást a Dömös 649 hrsz-ú Malom épülettel összefüggésben nem indít és további követelése nincsen az önkormányzattal szemben. b) Amíg a Dömös 649 hrsz-ú ingatlant nem sikerül közösen értékesíteni, addig az önkormányzat használhatja az ingatlant, a használattal együtt járó illetve rezsiköltségek (villany) viselése mellett. 9

10 Az ingatlan közös értékesítése esetén a befolyó vételárból a Dunakanyar Termelőszövetkezetet 80 %, Dömös Község Önkormányzatát pedig 20 % illeti meg. 2) Képviselő-testület megbízza Csonka József képviselőt, pénzügyi tanácsnokot, hogy 1. pontban szereplő ügyben Dömös Község Önkormányzat képviseletében eljárjon illetve a Dunakanyar Termelőszövetkezettel e tárgyban kötendő megállapodást Dömös Község Önkormányzat nevében aláírja. Határidő: november 15. Felelős: Csonka József képviselő, pénzügyi tanácsnok 8. Kistelepülési Pályázati Alapból támogatás igénylése képviselőtestületet a napirendi pontról. Dr. Szabó Attila jegyző tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a kistérségi alapból minden évben az idén is az önkormányzat rendelkezésére áll ,- Ft vissza nem térítendő támogatás, amit különböző fejlesztésekre, vis maior pályázatok önrészének támogatására lehet felhasználni. Pályázni az adott költségvetési évben folyamatosan lehet. A támogatás odaítéléséről a Társulási Tanács dönt. Erről a testületnek szavazni kell megjelölve a felhasználást célt is. A pályázaton elnyert támogatást december 31-ig fel is kell használni. Csonka József képviselő elmondja, hogy a vis maior pályázattal kapcsolatban a döntés még nem született meg, így arra nem lehet felhasználni, a múlt évi kifizetések meg már megtörténtek. Dr. Pálinkási Csaba képviselő kérdezi, hogy az óvodára fel lehet-e használni ezt a pályázati pénzt? Csonka József képviselő elmondja, hogy fejlesztés címén az óvodában is felmerült a nyílászárók cseréje, de a héten olyan pályázatíróval beszéltek, aki a kivitelezést is elvégzi. A fűtés-korszerűsítésre lehetne pályázni, mely 85 %-os támogatottságú és megoldható az önrész. Ez egy olyan pályázat, melybe beleférne a hivatal és a faluház fűtés-korszerűsítése is. Bartók László képviselő elmondja, hogy itt lenne a lehetőség egy traktort vásárolni a falunak. Pálmai József korelnök felkéri a jegyzőt, hogy a lakosság felé még egyszer mondja el a támogatás menetét. Dr. Szabó Attila jegyző tájékoztatja a lakosokat, hogy a kistelepülési alapból történik a támogatás, mely vissza nem térítendő, előfinanszírozású, minden évben meg van a keret összeg, hogy mennyi és azt a kistelepülések részére folyósítják, erre vonatkozó igény benyújtása esetén. Dr. Pálinkási Csaba képviselő kérdezi, hogy tavaly is volt ez a támogatás? Mire használta fel az önkormányzat? Sajnos már nem emlékszik rá. Dr. Szabó Attila jegyző válaszában elmondja, hogy a tavalyi évben is felvette az önkormányzat, a sportpálya felújítási pályázat önrészének kiegészítésére. 10

11 Csonka József képviselő kérdezi, hogy a testület erről miért nem tudott? A tavalyi évben a jogosulatlanul megrendelt fűtés-korszerűsítés utólagos kifizetésének realizálására. A focipálya önrész meglepetésként érte, mivel a papírokból nem derült ki. Nem kellett testületi döntés a felhasználásról? Dr. Szabó Attila jegyző válaszában elmondja, hogy nem feltétlenül, mivel önrész nélküli pályázat, amivel kapcsolatban a polgármesternek tájékoztatási kötelezettsége lett volna A pályázat az önkormányzat részéről semmiféle kötelezettséggel nem jár. Mivel egyéb képviselői hozzászólás kérdés nem volt, ezért Pálmai József korelnök szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 187/2012. (X.25.) Ökt. Határozata 1.) Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy évben az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás Kistelepülési Pályázati Alapjából forint kamatmentes vissza nem térítendő támogatást igényel: a) kisebb léptékű fejlesztési célú beruházásokhoz, beszerzésekhez 2.) A Képviselő-testület megbízza Csonka József képviselőt, pénzügyi tanácsnokot, hogy Dömös Község Önkormányzat nevében a pályázatot nyújtsa be. Felelős: Csonka József képviselő Határidő: október 26. Dr. Szabó Attila jegyző kérdezi, hogy a kistérségi ülésen polgármester távolléte miatt ki képviselje az önkormányzatot? A képviselő-testület Csonka József képviselőt, pénzügyi tanácsnokot javasolja. Mivel képviselői kérdés, észrevétel nem volt, ezért Pálmai József korelnök szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A képviselőtestület 3 igen 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 188/2012. (X.25.) Ökt. Határozata Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megbízza Csonka József pénzügyi tanácsnokot, hogy Dömös Község Önkormányzat nevében az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás Társulási tanácsi ülésein részt vegyen és ott képviselje az önkormányzatot. Felelős: Csonka József pénzügyi tanácsnok Határidő: folyamatos 11

12 9. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal által a április 26-án és a május 31-én alkotott rendeletekkel kapcsolatban tett törvényességi felhívás megvitatása Előterjesztő. Dr. Szabó Attila jegyző képviselőtestületet a napirendi pontról. Dr. Szabó Attila jegyző elmondja, hogy a Kormányhivatal törvényességi felhívást tett az április 26-án és a 2012 május 31-én megtartott testületi üléseken hozott rendeletek vonatkozásában, mely az előterjesztésben felsorolásra került. A kormányhivatal azt kifogásolja, hogy a rendeleteket a polgármesternek és a jegyzőnek kell aláírni, ezzel ellentétben a levezető elnök írta alá. Erre vonatkozóan az önkormányzati törvény úgy szabályozza, hogy a levezető elnöknek abban az esetben van joga az aláírásra, amikor a kormányhivatal hív össze egy testületi ülést a polgármester helyett. A kormányhivatal észrevétele, hogy a helyi rendeletek törvénysértőek, mivel a polgármester helyett a levezető elnök írta alá a rendeleteket, de viszont Alkotmánybírósági határozat van arra, hogy a polgármester távollétében az alpolgármester, ha az sincs, akkor a korelnök hívja össze az ülést. Az ülést levezető elnöknek van joga az ülésen hozott helyi rendeletek aláírására. Mivel akkor még a polgármester nem volt felfüggesztve csak elhagyta az ülést, egyértelmű, hogy neki kell aláírni a rendeleteket. A május 31-én hozott rendeletekkel kapcsolatban már érdekesebb a szituáció, akkor már a polgármester felfüggesztett jogviszonyban volt. Gyakorlatilag ez az egész törvényességi felhívás az önkormányzati működésből adódik, a Kormányhivatal így próbál nyomást gyakorolni, hogy a képviselőtestület válasszon alpolgármestert. Csonka József képviselő elmondja, hogy sok határozatot hitelesít, és volt olyan amelyikre záradékot írt, hogy a testület nem szavazta meg a határozatot, vagy nem azt szavazta meg, ami a jegyzőkönyvben van, de érdekes módon erre nem tett a kormányhivatal törvényességi észrevételt. Most sincs igaza a Kormányhivatalnak, mert találkozott egy Legfelsőbb Bírósági határozattal, ahol egyértelműen kinyilvánította, hogy a levezető elnöknek kell aláírni a rendeletet, mivel az jogszabály és azt alá kell írni. Az április 26-i rendeleteket a polgármesternek alá kell írnia. Dr. Szabó Attila jegyző elmondja, hogy a kormányhivatal nem írta le, hogy hogyan lehet ezt a törvénysértést helyrehozni, csak azt állapította meg, hogy a rendeletek, amiatt, hogy a polgármester helyett a levezető elnök írta alá a rendeleteket törvénysértő. Mivel egyéb képviselői hozzászólás, kérdés nem volt, ezért Pálmai József korelnök szavazásra bocsátja a határozati javaslat A alternatíváját. 189/2012. (X.25.) Ökt. Határozata Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztálya szeptember 11-én 12

13 kelt XII-B-3/545-2/2012 ügyszámú törvényességi felhívásában foglaltakkal egyetért, ezért intézkedik a törvényes állapot helyreállítása iránt, azaz a április 26-i illetve a május 31-i testületi ülésen elfogadott rendeleteket az arra feljogosított személy a polgármester illetve a jegyző írja alá. A képviselő-testület egyúttal felszólítja Novák Lajos polgármestert, hogy a április 26-i testületi ülésen szabályos módon megalkotott önkormányzati rendeleteket a jegyző mellett írja alá. Felelős: Novák Lajos polgármester és Dr. Szabó Attila jegyző Határidő:2012. október Egyebek Csonka József képviselő elmondja, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium kiírt egy pályázatot, melyet október 15. és november 15. között lehet benyújtani, mely 100 %-os támogatottságú. Falumegújítás és fejlesztésre igénybe vehető támogatás, mely dömösi szinten a faluházat jelenti. A Leader Akciócsoportnál volt egyeztetésen ahol azt mondták, hogy az elnyert pályázattal el kell számolni és csak abban az esetben lehet ezen indulni. Ez a pályázat sokkal nagyobb szabadságot ad, itt már a fűtésre is lehet pályázni, csak az a hátul ütője, hogy erre minden település tud pályázni. A pályázatra szánt keretösszeg 167 millió Ft, melyre 22 település pályázhat. Ennek a pontozása elég objektív. 145 pontot lehet elérni és nincs benne szubjektív szempont. Dr. Pálinkási Csaba képviselő kérdezi, hogy erről ma a képviselő-testületnek határoznia kell? Csonka József képviselő válaszában elmondja, hogy az indulásról is kell határozat és az előzőekben megnyert pályázatról való lemondásról is. A következőkben elmondja, hogy a kormány elfogadta a közmű adót, ami azt jelenti, hogy földben futó közművek után 100,- Ft/m adót vethet ki az önkormányzat. Dr. Szabó Attila jegyző javasolja, hogy a pontos jogszabályi szöveget várja meg a testület és annak függvényében döntsön a bérleti díjról. Pálmai József korelnök elmondja, hogy beszélt az útkezelőkkel és bejelentette, hogy a Kossuth Lajos u. 78. számú ház előtt a 11. számú úton egy nagy mélyedés van, ami igen balesetveszélyes, ugyan ilyen mélyedés van a Kossuth Lajos u. 2. számú ház előtt is. Azt mondták, hogy megcsinálják, de sajnos ez még a mai napig nem történt meg. Kérdezték a lakosok, hogy a faluházban a fűtést hogy lehet megoldani? Csonka József képviselő elmondja, hogy a faluházban majdnem minden nap van program, de szervezés alatt van, hogy csak heti két alkalommal legyen fűtés, a faluházat igénybe vevők ezt meg fogják beszélni. Mivel a képviselőtestületi ülésnek más napirendi pontja nem volt, Pálmai József korelnök az ülést bezárta és zárt ülést rendelt el. Pálmai József korelnök Kmf. Dr. Szabó Attila jegyző 13

14 A jegyzőkönyvet hitelesítette: Csonka József Pál képviselő Bartók László képviselő 14

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 16-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 16-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2010. december 16-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy Miklós Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 240-8/2014/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 16:00 órakor megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy

Részletesebben

16/2011. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve

16/2011. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve 16/2011. 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült 2011. november 17-én 17.00 órakor, az Önkormányzat Hivatalában (3163 Szalmatercs, Kossuth

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. augusztus 12- én (csütörtökön)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014. Psz/59/23/2014. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 19-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 92/2014. (XI.19.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Csömödéri Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 17-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Magtárház Jelen vannak: 1. 2. Cziglerné

Részletesebben

4. sz. JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Faluházi Sándor alpolgármester, Dr. Serester Zoltán képviselő.

4. sz. JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Faluházi Sándor alpolgármester, Dr. Serester Zoltán képviselő. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 203-4/2011. iktatószám 4. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Ecsegfalva Község

Részletesebben

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. szeptember 25. napján 08:00 órakor megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről. Helye: Faluház Salföld,

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

14. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.07.12-én összehívott rendkívüli üléséről.

14. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.07.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-14/2012. 14. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.07.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szentiványi Jánosné óvodavezető

JEGYZŐKÖNYV. Szentiványi Jánosné óvodavezető JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. október 19-én a Latinovits Zoltán Művelődési Ház tanácskozó termében 16 órakor kezdődő nyilvános üléséről. Jelen vannak: Takács József polgármester Boór Miklós alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről Jelen vannak: 1./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna alpolgármester 3./ Artai Balázs

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 18-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 11/2015. (VIII.19.) önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezésről 198/2015.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestület 2011. október 13 napján 15 órakor a tanácskozó teremben tartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestület 2011. október 13 napján 15 órakor a tanácskozó teremben tartott üléséről. Képviselőtestület Aszaló Szám: 1-12/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestület 2011. október 13 napján 15 órakor a tanácskozó teremben tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Szilágyi Gábor Pálmai József Dr.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Cseh János

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 2-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 2-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 2-án megtartott üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Major László alpolgármester Nagyné Farkas

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102 12 /2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestület 2014. szeptember 29én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének 56/2014. (IX.29.) számú határozata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: ülésén 2008. november 26-án. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: Kochnyák Sándor, Makovics Zoltán, Mihovné Srutek Gabriella, Nagy Péter, Szivek Péter,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 8-án megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága. 10/2012. számú.

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága. 10/2012. számú. Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága 10/2012. számú Jegyzőkönyv Készült: Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-13 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016. március 07-én 17:00 órakor megtartott nyilvános soron következő képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-8/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008. augusztus 19-én /kedden/ 17.00 órai kezdettel

Részletesebben

1./ Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való Kovács Béla gazdálkodás szabályairól szóló rendelet megalkotása

1./ Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való Kovács Béla gazdálkodás szabályairól szóló rendelet megalkotása ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 APÁCATORNA Szám: 125-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 8-án (szerdán ) 18,00 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 13-án (szerda) 18.00 órakor megtartott közmeghallgatásáról és nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes, Balatonőszöd és Somogytúr Községi Önkormányzatok Képviselőtestületeinek 2013. április 23-án 16.00. órakor kezdődő, a Latinovits Zoltán Művelődési Ház földszinti kis

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 26-án 18.00 órakor megtartott nyílt ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 26-án 18.00 órakor megtartott nyílt ülésén JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Jelen vannak: 2012. január 26-án 18.00 órakor megtartott nyílt ülésén Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme (2473. Vál, Vajda János u. 2.) Bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21-i rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21-i rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. november 21-i rendkívüli üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester, Artai Balázs

Részletesebben

Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31. napján 9 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t:

T á r g y s o r o z a t: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Csonka József Dr. Pálinkási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vázsnok Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 22. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Sásd, Városháza tanácskozóterme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 243-12 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V

DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 18-ÁN MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSRÓL ÉS NYILVÁNOS

Részletesebben

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rendeletek: JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.06.) Önkormányzat 2014. évi költségvetése 3/2014.(II.06.) Az

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 187 GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. november 8. napján 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 188 Határozat 84/2012. (XI. 8.) Közös önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről. Ügyszám: 23-28/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 1./ Előterjesztés a járási hivatalok kialakításához szükséges megállapodás megkötésére.

TÁRGYSOROZAT. 1./ Előterjesztés a járási hivatalok kialakításához szükséges megállapodás megkötésére. Tornyospálca Község Önkormányzat Oktatási, Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottsága 2012. október 11-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 23-25/2012. TÁRGYSOROZAT

Részletesebben

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-17 /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. november 28-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. április 27. napján 16.30. órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án tartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án tartott nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án tartott nyilvános üléséről Tartalmazza a : 73/2015.(V.28.)

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 2/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./Tájékoztató az Önkormányzat rendelet alkotási kötelezettségével kapcsolatosan.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./Tájékoztató az Önkormányzat rendelet alkotási kötelezettségével kapcsolatosan. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.március 21.-én megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-12/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008. október 10-én /pénteken/ 18.00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsa munkájáról tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsa munkájáról tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése JEGYZŐKÖNYV Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának a Polgármesteri Hivatal Kossuth L. u. 17-19. szám alatti épületében, 2013. június 11-én 13.00 órakor kezdődő soros üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 26. napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2012. február 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2012. február 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. február 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Pálmai József Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28-11/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 26-án (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012.október 25-én 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. február 10-én (csütörtökön) 18 órakor a Széchenyi

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

2015. március 16-án (hétfő) du. 15.00 órára

2015. március 16-án (hétfő) du. 15.00 órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása.

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 17-én, csütörtökön 18.45 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 17,00

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-68 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete : 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.; : 85/420-766, fax: 85/521-011, +3630/ 742-0232 e-mail:onkormanyzat@nemesvid.t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 9 szavazattal, egyhangúlag az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 9 szavazattal, egyhangúlag az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: JEGYZŐKÖNYV Zsámbék Nagyközség Képviselő-testületének 2008. szeptember 2-án (kedden) 17 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4.) megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 1-5//2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2007. évi március hó 28-án, szerdán 13 óra 00 perces kezdettel a Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/79-36/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 21/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Időpontja: 2012. december 13. (Csütörtök) 14:00 óra Bencsik Mónika

Részletesebben

131 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 5-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 14/2013. (IX.9.)

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 109-24/2013. JEGYZŐKÖNYV Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi november hó 27. napján, szerdán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. október 25. napján megtartott rendes ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E RENDELET száma 16/2011.(X.26.) önkormányzati rendelet 17/2011.(X.26.) önkormányzati

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Zajk Jelen vannak: Bagladi Róbert polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 19-én 16 órára összehívott rendkívüli testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről.

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 1. sz. Jegyzőkönyv Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. május 5-én megtartott nyilvános üléséről

Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. május 5-én megtartott nyilvános üléséről 1. oldal, összesen: 13 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. május 5-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről A testületi

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Radó Tibor polgármester A kiküldött napirendi pontokat olvastátok. Aki elfogadja a napirendi pontokat, kérem, szavazzon.

Radó Tibor polgármester A kiküldött napirendi pontokat olvastátok. Aki elfogadja a napirendi pontokat, kérem, szavazzon. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. szeptember hó 30. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Pitvaros Községi Önkormányzat házasságkötő

Részletesebben

Piskolczi Géza sk. Polgármester

Piskolczi Géza sk. Polgármester Bököny Község Képviselő-testülete 2008. augusztus 12-én tartott rendkívüli ülésének 7-27/2008. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (116-123/2008.) T Á R G Y S O R O Z A T 1) Az oktatási-nevelési

Részletesebben

18/2010. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. november 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve

18/2010. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. november 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 18/2010. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. november 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Sorszám:.../2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZŐKÖNYV Mezőszilas Község Önkormányzatának 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Napirendi pontok: 1./ Az önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2002. április 16-án megtartott rendkívüli ülésén Gyömrőn, a Szabadság tér 1.sz. alatt lévő tanácskozó teremben.

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én,

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéhez 23/2013.(IX.27.) önk.rend. Fegyvernek Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 111/2013.(XI.26.)

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46.

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyúl Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. január 07-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. DECEMBER 10. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI, NYÍLT KÉPVISELŐ- TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. DECEMBER 10. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI, NYÍLT KÉPVISELŐ- TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. DECEMBER 10. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI, NYÍLT KÉPVISELŐ- TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 21/2015. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 263-11/2012. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 17-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 17-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 162/2012.(XII.17.) Döntés az érvénytelen jegyzői pályázatokról 163/2012.(XII.17.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2013. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. január 21-én tartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben