Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl"

Átírás

1 Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Pálmai József Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı 10 fı dömösi lakos Jegyzıkönyvvezetı: Herman Jenıné Novák Lajos polgármester köszönti a megjelenteket és a képernyı elıtt ülıket. A napirendi pontokhoz képest egy módosító javaslata lenne, miszerint szeretné, ha napirendre vennék a képviselıtestület feloszlatását. Úgy látja, hogy a képviselıtestület és a polgármester viszonya nem teszi lehetıvé, hogy Dömösért tudjanak tevékenykedni, ezért úgy gondolja, hogy az egyetlen megoldás egy új választás kiírása Dömösön és frissült erıvel talán meg lehet menteni a bajból Dömöst. Azt hogy mennyire szükség lenne a közös munkára, azt egy dologgal szeretné érzékeltetni, hogy a pénzügyi gondok olyan súlyosak, hogy nem sikerül ebben a marakodásban megoldást találni rá, mert hogy június, júliusban nem lesz pénz a bérek kifizetésére. Már most is késı lenne, ha együttes erıvel azon fáradoznának, hogy megoldják a költségvetési helyzetet, de ez nem fog menni, mivel másfél éve megy a huza-vona, ezért szeretné napirendre venni a képviselı-testület feloszlatását. A megoldás érdekében arra is hajlandó, hogy kinyilatkoztatja, ha a testület feloszlatja magát, akkor ı nem fog indulni a következı választáson. Már csak azért is, mert nehogy azt gondolják, hogy taktikai szándékai vannak a képviselı-testület feloszlatásával. Kérdezi a képviselı-testület tagjait, hogy van-e javaslatuk a napirendhez. Csonka József képviselı megkéri a jegyzıt, hogy olvassa fel a képviselık nyilatkozatát. Dr. Szabó Attila jegyzı elmondja, hogy a testületi ülés elıtt adták át neki a képviselık egy nyilatkozatot, hogy olvassa fel napirendi pontok megtárgyalása elıtt. A jegyzı felolvassa a nyilatkozatot, mely a jegyzıkönyv mellékletét képezi. Csonka József képviselı javaslata a napirendhez, miszerint a 15. napirendi pont okafogyottá vált, javasolja törölni, 1. napirendi pontnak javasolja felvenni a közigazgatási perben való jogi képviseletet. A 9, 10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,,27,28,29,30,31,32,33, 1,2,5,6,8-as megtárgyalását ebben a sorrendben, 3,4-es napirendi pont összevonását javasolja egy napirendi pont keretében és utoljára a 7-es napirendi pontot. Ez a módosító indítványa. Novák Lajos polgármester kérdezi Csonka József képviselıtıl, hogy az 1. napirendi pontban javasolt közigazgatási perben való képviselet mit jelent? Csonka József képviselı válaszában elmondja, hogy a napirendi pont tárgyalása során kiderül. 1

2 Novák Lajos polgármesternek egy észrevétele lenne, a TV nézık számokat hallottak, hogy Csonka úr felolvasása szerint az 5,6,8,3,4-es napirend, ami nálunk az 1-8-ig napirendet jelentette, azokat utoljára óhajtja helyeztetni. Kénytelen megkérdezni, hogy ennek mi az oka? Csonka József képviselı válaszában elmondja, hogy ez a javaslata, a napirendrıl az SZMSZ szerint vita nélkül kell róla dönteni. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy az SZMSZ egy érdekes dolog, Csonka úr rengeteget hivatkozik rá, így kénytelen ı is. Az SZMSZ-ben valóban az áll, hogy a napirendi pontok sorrendjét a képviselıtestület állapítja meg, és az is áll, hogy elsıként a rendeleteket kell megtárgyalni. Csonka úr már többször rápirított, mikor nem a rendeletet javasolta elsıként megtárgyalni. Csonka úr pedig most a végére hagyta a rendeletek megtárgyalását. Nem tudja, hogy a költségvetési rendeletnél miért fontosabb más napirendi pont. Azt gondolja, hogy Dömös költségvetési helyzete fontosabb. Még egyszer megkérdezi, hogy miért nem fontos betartani az SZMSZ-t. Csonka József képviselı elmondja, hogy az SZMSZ-t a polgármester nem tartja be, a javaslatok olyan sorrendben lettek napirendre tőzve, ahogyan azokat a képviselık korábban a polgármester által össze nem hívott ülésekre javasoltak. Felhívja a figyelmet, hogy a napirendrıl vita nélkül kell dönteni. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy a gazdasági kérdéseket sokkal fontosabbnak tartja, úgy gondolja, hogy ebben a színjátékban nincs szerepe, a politika kénye kedve szerint Csonka képviselı és támogatói átlépik az SZMSZ-t, ám tegyék meg, de ebben a játékban nem fog részt venni. Fontos kérdésekrıl hajlandó tárgyalni, de hogy elıre vegyenek más napirendi pontokat, arról nem. Részérıl ezen az ülésen nem fog részt venni 18,13 órakor Novák Lajos polgármester az ülést elhagyja, az ülés vezetését átadja a korelnöknek. Pálmai József képviselı nem vállalja az ülés vezetését, mivel szerinte a múltkori elmaradt napirendi pontok lettek betéve a mai napirendi pontok elé, úgy gondolja, semmilyen visszaélés nem volt senkinek a bizalmával, nem szeretne ha azt hinnék, hogy ezt várta. Dr. Szabó Attila jegyzı elmondja, hogy az SZMSZ azt mondja ki, hogy a testületi ülést a polgármester, távolléte esetén az alpolgármester, mivel ilyen nincs a kettı egyidejő akadályoztatása, távolléte esetén a korelnök vezeti. Pálmai József képviselı az SZMSZ szabályai szerint mint levezetı elnök vesz részt az ülésen és arra kéri a képviselıtestületet, hogy csak a lényeget mondják el a napirendi pontok tárgyalásánál. Dr. Szabó Attila jegyzı elmondja, hogy két módosító javaslat hangzott el, Csonka Józseftıl a felolvasott illetıleg a polgármestertıl a képviselıtestület feloszlatása. Pálmai József korelnök kérdezi a képviselıket, aki Novák Lajos polgármester javaslatát elfogadja, azt, hogy a képviselı-testület feloszlatásának a kérdését a testület vegye napirendre, az kézfelemeléssel jelezze. 2

3 A képviselıtestület 4 nem szavazattal Novák Lajos polgármester javaslatát elutasítják, azaz nem vették napirendre a képviselı-testület feloszlatásának a kérdését. Pálmai József korelnök kérdezi a képviselıket, akik elfogadják Csonka József képviselı napirenddel kapcsolatos módosító indítványát, azok kézfelemelésükkel jelezzék. A képviselı-testület 4 igen szavazattal elfogadta Csonka József képviselı napirenddel kapcsolatos módosító javaslatát. Pálmai József korelnök kérdezi a képviselıket, aki egyetért a módosított napirenddel, az kézfelemeléssel jelezze? A képviselıtestület 4 igen szavazattal elfogadta a módosított napirendet. Napirendi pontok: 1. Közigazgatási perben való képviselet megtárgyalása Elıterjesztı: Csonka József képviselı 2. Fegyelmi eljárás indítása Novák Lajos polgármester ellen, a 26/2012. (I.26.) Ökt. határozat végrehajtásának elmulasztása miatt Elıterjesztı: képviselıtestület 3. A polgármester a i testületi ülés vezetése során elkövetett jogsértései miatt fegyelmi eljárás indítása Novák Lajos polgármester ellen Elıterjesztı: képviselıtestület 4. A polgármester a i testületi ülés vezetése során elkövetett jogsértései miatt fegyelmi eljárás indítása Novák Lajos polgármester ellen Elıterjesztı: képviselıtestület 5. A polgármester SZMSZ sértése, ra kezdeményezett rendkívüli ülés összehívásának elmulasztása miatt, fegyelmi eljárás indítása Novák Lajos polgármester ellen. Elıterjesztı: képviselıtestület 6. A polgármester SZMSZ sértése, terv szerinti i testületi ülés összehívásának elmulasztása miatt fegyelmi eljárás indítása Novák Lajos polgármester ellen. Elıterjesztı: képviselıtestület 7. A polgármester SZMSZ sértése, ra kezdeményezett rendkívüli ülés összehívásának elmulasztása miatt fegyelmi eljárás indítása Novák Lajos polgármester ellen. Elıterjesztı: képviselıtestület 8. 5/2011. (III.30.) önkormányzati rendelet, helyi önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról módosítás Elıterjesztı: Csonka József képviselı 3

4 9. A polgármester költségtérítésével kapcsolatos mulasztásos törvénysértés megszüntetése Elıterjesztı: Csonka József pénzügyi tanácsnok 10. Controll Szeged Kft-vel kötött szerzıdés megtárgyalása Elıterjesztı:Csonka József pénzügyi tanácsnok 11. Malom épület részletfizetésének megtárgyalása Elıterjesztı. Csonka József pénzügyi tanácsnok 12. Óvoda fejlesztési pályázaton történı részvétel lehetıségének megtárgyalása Elıterjesztı: Településfejlesztési Bizottság 13. Óvoda vizesblokk felújításáról döntés Elıterjesztı: Településfejlesztési Bizottság 14. Nyilvános WC felállításról döntés Elıterjesztı: Településfejlesztési Bizottság 15. A domos.hu weblap fejlesztésérıl döntés Elıterjesztı: Településfejlesztési Bizottság 16. TÁMOP 6.1.2/11/1 Egészségre nevelı és szemléletformáló életmódprogramok címő pályázaton történı pályázás lehetıségének megtárgyalása Elıterjesztı: Csonka József képviselı 17. TÁMOP /2 Társadalmi Megújulás Operatív Program a Munka és a magánélet összehangolását segítı helyi kezdeményezések, alternatív nappali gyermekellátási szolgáltatások létrehozásának támogatása c. pályázaton történı pályázás lehetıségének megtárgyalása Elıterjesztı: Csonka József képviselı 18. TÁMOP A-11/2 Közoktatási intézmények szerepbıvítése, újszerő intézményi együttmőködések kialakítása (tanulást segítı támogató formák bevezetése) c. pályázaton történı pályázás lehetıségének megtárgyalása Elıterjesztı: Csonka József képviselı 19. TÁMOP /2 Iskolai tehetséggondozás c. pályázaton történı pályázás lehetıségének megtárgyalása Elıterjesztı: Csonka József képviselı 20. Jegyzı utazási költségtérítésének megtárgyalása Elıterjesztı: Csonka József képviselı 21. Interpelláció a polgármesterhez Mikor lehet meccset játszani a focipályán? címmel Interpelláló: Csonka József képviselı A focipálya beruházás milyen összeggel szerepel a évi költségvetésben? Milyen forrásból és mekkora összegben tervezte a polgármester a focipálya befejezését? 4

5 Milyen munkákat tervezett a polgármester a focipályával kapcsolatban évben? 22. Interpelláció a polgármesterhez Ismertesse a polgármester a munkakörével kapcsolatos feladatait! címmel Interpelláló: Csonka József képviselı 23. Interpelláció a polgármesterhez Miért titkolózik a polgármester? címmel Interpelláló: Csonka József képviselı évben a polgármester több alkalommal Budapesten, Esztergomban és Pilismaróton tárgyalt. Nem adott választ a képviselıtestületnek és a lakosságnak, azaz titkolózott ezzel kapcsolatban. Ezért válaszoljon a polgármester a következı kérdésekre: - Miért folytat titkos tárgyalásokat? - Kivel tárgyalt? - Mi volt a tárgyalás célja? - Milyen eredményeket ért el a tárgyalások során? - Miért nincsenek ezek a tárgyalások dokumentálva? 24. Interpelláció a polgármesterhez Mikor ismeri el a polgármester, hogy alaptalan feljelentéseket tett a képviselıtestülettel szemben? címmel Interpelláló: Csonka József képviselı augusztusában feljelentést tett hivatali visszaélés gyanújával, mely feljelentés alapján a Komárom-Esztergom Megyei Rendır fıkapitányság vizsgálatot folytatott. A rendırség a vizsgálatot ıszén lezárta és annak eredményérıl Novák Lajos polgármestert értesítette. Mivel a feljelentést polgármesterként tette, a következı kérdésekre adjon választ! Miért nincs a feljelentés a polgármester hivatalban iktatva? A vizsgálat lezárásáról szóló rendırségi értesítés miért nincs iktatva a polgármesteri hivatalban? Közölje a képviselıtestülettel a rendırségi vizsgálat eredményét! Mikor kér Novák Lajos elnézést az alaptalanul tett feljelentések miatt? Meddig kívánja még az adófizetık pénzét személyes rosszindulatának finanszírozására fordítani? 25. Kérdés a polgármesterhez A polgármester nem akar vagy nem tud szabályos közmeghallgatást illetve lakossági fórumot összehívni? Miért követ el sorozatosan törvénysértéseket a közmeghallgatással kapcsolatban? Címmel Kérdezı: Csonka József képviselı 26. Kérdés a polgármesterhez Ismertesse a képviselıtestülettel és a lakossággal a faluház belsı felújításának a terveit! Ismertesse mint a felújításra szóló pályázhat benyújtója, hogy milyen munkákra pályáztak! Ismertesse, hogy melyik helyiségben, milyen munkák lettek tervezve! Ismertesse, hogy a pályázott munkák mennyisége hogy alakult ki! Kérdezı: Csonka József képviselı 5

6 27. Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról Elıterjesztı: Novák Lajos polgármester 28. Beszámoló a polgármester elızı beszámoló óta végzett munkájáról Elıterjesztı: Novák Lajos polgármester 29. A évi költségvetésrıl szóló 6/2012. (III.9.) Ökt. rendelet módosítása Elıterjesztı: Novák Lajos polgármester 30. Az önkormányzati tulajdon és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2009. (VI.23.) Ökt. rendelet módosítása Elıterjesztı: Dr. Szabó Attila jegyzı 31. Dóka Sándorné 853/3 hrsz-ú ingatlanban lévı 169/756-od önkormányzati tulajdon rész vásárlására vonatkozó kérelmének megtárgyalása Elıterjesztı: Dr. Szabó Attila jegyzı 32. A évi zárszámadási rendelet megalkotása és a évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II.25.) Ökt. rendelet módosítása Elıterjesztı: Novák Lajos polgármester 33. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok támogatásának igénylésérıl (ún. ÖNHIKI) szóló pályázaton való részvétel Elıterjesztı: Novák Lajos polgármester Napirendi pontok: 1. Közigazgatási perben való képviselet megtárgyalása Elıterjesztı: Csonka József képviselı Pálmai József korelnök felkéri Csonka József képviselıt, hogy a napirendi pontot ismertesse a képviselı-testület tagjaival. Csonka József képviselı elmondja, hogy ezt a határozati javaslatot ı terjesztette a képviselıtestület elé. A Kormányhivatal közigazgatási pert kezdeményezett az önkormányzat ellen. Ezen per keretében a Kormányhivatal az önkormányzat bizonyos határozatait hatályon kívül akarja helyezni, melynek elsı tárgyalási napjára május 3-án kerül sor. A hatályos törvények szerint önkormányzati képviselı is képviselheti a perben az önkormányzatot. Mivel a polgármester ezeken az érintett üléseken nem vett részt, ezért javasolja olyan képviselı képviselje az önkormányzatot, aki részt vett ezeken az üléseken. Ezen a napon csak ı rendelkezik szabadidıvel és ı elvállalná az önkormányzat képviseletét ez ügyben. Felolvassa a határozati javaslatot. Mivel képviselıi kérdés, észrevétel nem volt, ezért Pálmai József korelnök szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 6

7 Dömös Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 49/2012. (IV.26.) számú határozata Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal és Dömös Község Önkormányzata között a közigazgatási határozatok felülvizsgálata tárgyában indított közigazgatási perekben Dömös Község Önkormányzatát illetve a képviselı-testületet Csonka József képviselı képviselje. A Képviselı testület felkéri Dr. Szabó Attila jegyzıt, hogy az errıl szóló meghatalmazást a évi III. tv. (Pp) 69. -nak megfelelıen állítsa ki, valamint arra, hogy személyesen is vegyen részt a tárgyaláson. Felelıs: Csonka József, képviselı, Dr. Szabó Atilla jegyzı Határidı: tól 2. Fegyelmi eljárás indítása Novák Lajos polgármester ellen, a 25/2012. (I.26.) Ökt. határozat végrehajtásának elmulasztása miatt Elıterjesztı: képviselıtestület Pálmai József korelnök felkéri Csonka József képviselıt, hogy a napirendi pontot ismertesse a képviselı-testület tagjaival. Csonka József képviselı elmondja, hogy a képviselıtestület január 26-án döntött arról, hogy a különféle követelések elektronikus úton történı végrehajtásához szükséges idıbélyegzı és elektronikus aláírás igényléséhez szükséges meghatalmazást írja alá Novák Lajos polgármester. A polgármester ezt azóta sem tette meg, így nem vált lehetıvé az önkormányzat számára, hogy a ,- Ft plusz kamatai behajtását az önkormányzat érvényesítse. Az önkormányzat, mivel a polgármester visszaélt hatalmával, ezért a javasolja a következı határozati javaslat elfogadását, ami felolvasásra került. Dr. Szabó Attila jegyzı tájékoztatás képen szeretné elmondani, hogy ma délután a polgármester ezt a meghatalmazást aláírta. Csonka József képviselı elmondja, hogy már négy hónappal ezelıtt kellett volna aláírnia. A polgármester elmondta, hogy az önkormányzat anyagilag nagy bajban van, úgyhogy ezt ki kell vizsgálni, mert az összeg kamataival együtt eft körül van. Továbbra is fenntartja a határozati javaslatot annak ellenére, hogy aláírta, a késlekedés is ugyanolyan mulasztás. Majd a vizsgálóbizottság kivizsgálja, illetve az ügyészség, hogy történt-e jogsértés. Egyéb hozzászólás nem lévén Pálmai József korelnök szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Dömös Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 50/2012. (IV.26.) számú határozata 7

8 Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Novák Lajos polgármester ellen a 25/2012. (I.26.) ökt határozat végrehajtásának elmulasztása miatt fegyelmi eljárást indít. Felelıs: vizsgáló bizottság Határidı: április A polgármester a i testületi ülés vezetése során elkövetett jogsértései miatt fegyelmi eljárás indítása Novák Lajos polgármester ellen Elıterjesztı: képviselıtestület Pálmai József korelnök felkéri Csonka József képviselıt, hogy a napirendi pontot ismertesse a képviselı-testület tagjaival. Csonka József képviselı elmondja, hogy Novák Lajos polgármester a március 8-i ülésen, ez volt az amelyiket bezárta a jegyzı buszindulására hivatkozva. Több jogsértést is elkövetett, ezért javasolja, hogy a képviselıtestület indítson ellene fegyelmi eljárást. Pálmai József korelnök elmondja, hogy a március 8-i ülésen a polgármester arra hivatkozott, hogy a jegyzı úrnak meg a busza. Csonka képviselı felajánlotta, hogy hazaviszi jegyzı urat a testületi ülés után. Ennek ellenére bezárta az ülést és nagyon sok napirendi pont nem került megtárgyalásra, ami azóta is csak mérgezte a hangulatot. Csonka József képviselı elmondja, hogy az érvényes szabályozás szerint a félbeszakított testületi ülést 8 napon belül folytatni kell. Ezt nem tartotta be a polgármestert, így megsértette az SZMSZ és az Ötv vonatkozó rendelkezéseit, ezért javasolja a fegyelmi eljárás megindítását. Mivel egyéb képviselıi kérdés, észrevétel nem volt, ezért Pálmai József képviselı szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Dömös Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 51/2012. (IV.26.) számú határozata Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestülete úgy dönt, hogy Novák Lajos polgármester ellen a március 8-i ülés vezetése során elkövetett jogsértései miatt fegyelmi eljárást indít. Felelıs: Vizsgáló bizottság Határidı: április A polgármester a i testületi ülés vezetése során elkövetett jogsértései miatt fegyelmi eljárás indítása Novák Lajos polgármester ellen Elıterjesztı: képviselıtestület Pálmai József korelnök felkéri Csonka József képviselıt, hogy a napirendi pontot ismertesse a képviselı-testület tagjaival. 8

9 Csonka József képviselı elmondja, hogy Novák Lajos polgármester a március 13-i testületi ülésen nem tőzte napirendre az elızı ülésen határozattal le nem zárt napirendi pontokat, ezért megsértette a hatályos SZMSZ-t. Az SZMSZ szerint a napirendrıl vita nélkül kell dönteni. Mikor errıl a képviselık figyelmeztették, nem volt hajlandó a napirendet megszavaztatni, ezért megsértette az Ötv-t és a hatályos SZMSZ-t, ezért javasolja, hogy fegyelmi eljárást indítson a testület a polgármester ellen. Mivel képviselıi kérdés, észrevétel nem volt, ezért Pálmai József képviselı szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Dömös Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 52/2012. (IV.26.) számú határozata Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestülete úgy dönt, hogy Novák Lajos polgármester ellen a március 13-i ülés vezetése során elkövetett jogsértései miatt fegyelmi eljárást indít. Felelıs: Vizsgáló bizottság Határidı: április A polgármester SZMSZ sértése, ra kezdeményezett rendkívüli ülés összehívásának elmulasztása miatt, fegyelmi eljárás indítása Novák Lajos polgármester ellen. Elıterjesztı: képviselıtestület Pálmai József korelnök felkéri Csonka József képviselıt, hogy a napirendi pontot ismertesse a képviselı-testület tagjaival. Csonka József képviselı elmondja, hogy a képviselık március 28-ára rendkívüli testületi ülés összehívását kezdeményezték. Novák Lajos polgármester a testületi ülést nem hívta össze, ezért megsértette az Ötv-t és a hatályos SZMSZ-t, ezért fegyelmi eljárás megindítását javasolja. Mivel képviselıi kérdés, észrevétel nem volt, ezért Pálmai József képviselı szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Dömös Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 53/2012. (IV.26.) számú határozata Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestülete úgy dönt, hogy Novák Lajos polgármester ellen a március 28-ra kezdeményezett rendkívüli ülés összehívásának elmulasztása miatt fegyelmi eljárást indít. Felelıs: Vizsgáló bizottság 9

10 Határidı: április A polgármester SZMSZ sértése, terv szerinti i testületi ülés összehívásának elmulasztása miatt fegyelmi eljárás indítása Novák Lajos polgármester ellen. Elıterjesztı: képviselıtestület Pálmai József korelnök felkéri Csonka József képviselıt, hogy a napirendi pontot ismertesse a képviselı-testület tagjaival. Csonka József képviselı elmondja, hogy Novák Lajos polgármester nem hívta össze a munkaterv szerinti rendes testületi ülést, ezért megsértette az Ötv-t és a hatályos SZMSZ-t, ezért fegyelmi eljárás megindítását javasolja. Mivel képviselıi kérdés, észrevétel nem volt, ezért Pálmai József képviselı szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Dömös Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 54/2012. (IV.26.) számú határozata Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestülete úgy dönt, hogy Novák Lajos polgármester ellen a munkaterv szerinti március 29-i testületi ülés összehívásának elmulasztása miatt fegyelmi eljárást indít. Felelıs: Vizsgáló bizottság Határidı: április A polgármester SZMSZ sértése, ra kezdeményezett rendkívüli ülés összehívásának elmulasztása miatt fegyelmi eljárás indítása Novák Lajos polgármester ellen. Elıterjesztı: képviselıtestület Pálmai József korelnök felkéri Csonka József képviselıt, hogy a napirendi pontot ismertesse a képviselı-testület tagjaival. Csonka József képviselı elmondja, hogy a képviselıtestület április 2-ára rendkívüli testületi ülés összehívását kérte. Megjegyzi, hogy a mostani napirendi pontok nagy részét arra a testületi ülésre kérte a testület, a polgármester az ülést nem hívta össze, ezért javasolja, hogy fegyelmi eljárás induljon ellene. Mivel képviselıi kérdés, észrevétel nem volt, ezért Pálmai József képviselı szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 10

11 Dömös Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 55/2012. (IV.26.) számú határozata Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestülete úgy dönt, hogy Novák Lajos polgármester ellen a április 2-ra kezdeményezett rendkívüli testületi ülés összehívásának elmulasztása miatt fegyelmi eljárást indít. Felelıs: Vizsgáló bizottság Határidı: április 26. Csonka József képviselı elmondja, hogy az elızıekben megszavazott fegyelmi eljárások lebonyolítására vizsgálóbizottságot kell választani a képviselı-testület tagjai sorából. A vizsgáló bizottság tagjainak javasolja Csonka Józsefet levezetı elnöknek, valamint Bartók Lászlót és Pálmai Józsefet a vizsgáló bizottság tagjainak válassza meg. Felkéri a vizsgáló bizottságot, hogy 30 napon belül folytassa le a vizsgálatot, mely a fegyelmi vizsgálat a mai naptól számított 30 nap. Mivel képviselıi kérdés, észrevétel nem volt, ezért Pálmai József képviselı szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Dömös Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 56/2012. (IV.26.) számú határozata Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestülete úgy dönt, hogy a Novák Lajos polgármester ellen a 25/2012. (I.26.) ökt határozat végrehajtásának elmulasztása miatt, a március 8- i, a március 13-i testületi ülés vezetése során elkövetett jogsértései, a március 28- ra kezdeményezett rendkívüli ülés összehívásának elmulasztása, a munkaterv szerinti március 29-i testületi ülés összehívásának elmulasztása, a április 2-ra kezdeményezett rendkívüli ülés összehívásának elmulasztása miatt indított fegyelmi eljárások kivizsgálásával Csonka József elnök, Bartók László és Pálmai József tagokból álló vizsgálóbizottságot bízza meg és felkéri a bizottságot, hogy a vizsgálatot 30 napon belül folytassa le. Felelıs: Vizsgáló bizottság Határidı: május /2011. (III.30.) önkormányzati rendelet, helyi önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról módosítás Elıterjesztı: Csonka József képviselı Pálmai József korelnök felkéri Csonka József képviselıt, hogy a napirendi pontot ismertesse a képviselı-testület tagjaival. Csonka József képviselı elmondja, hogy a rendelet lényege, hogy testület megállapította a tiszteletdíját a képviselıknek, melyet a képviselık belátásuk szerint különbözı célokra felajánlhatják. Törvény szerint a tiszteletdíjról a képviselı rendelkezik. Eddig úgy mőködött, hogy a képviselı megnevezte, hogy mire szeretné adni a tiszteletdíját, mely eddig 11

12 bürokratikus volt, illetve a polgármester megakadályozta, hónapokig késleltette a kifizetést, ezért a rendeletet úgy szeretnék módosítani, hogy a képviselı írásban nyilatkozik, hogy a tiszteletdíját felveszi vagy nem veszi, illetve, ha nem veszi fel, akkor azt milyen célra kell az önkormányzatnak fordítania. A rendelettervezetet a jegyzı úr elkészítette. Pálmai József korelnök elmondja, hogy egy képviselı sem visz haza tiszteletdíjat, hanem közösségi célra ajánlja fel. Mivel képviselıi kérdés, észrevétel nem volt, ezért Pálmai József képviselı szavazásra bocsátja a helyi önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítását. A képviselıtestület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 8/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló 5/2011. (III.30) önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 9. A polgármester költségtérítésével kapcsolatos mulasztásos törvénysértés megszüntetése Elıterjesztı: Csonka József pénzügyi tanácsnok Pálmai József korelnök felkéri Csonka József képviselıt, hogy a napirendi pontot ismertesse a képviselı-testület tagjaival. Csonka József képviselı elmondja, hogy ez volt az az ominózus határozati javaslat, aminél a polgármester megszakította a testületi ülést. Ezzel azt akarta elérni, hogy a képviselıtestület olyan pénzekhez hozzájusson, amelyeket ı jogtalanul felvett. A kormányhivatal felkérésére hatályon kívül helyezte a testület a költségtérítéses határozatát, melyben olyan elemek voltak, melyek jogsértıek. A most benyújtott határozati javaslatban szabályozásra kerül a polgármester költségtérítése. A törvény úgy szól, hogy a munkával kapcsolatos költségeket kell megtéríteni. Munkával kapcsolatos költségek akkor merülhetnek fel, amikor munka van. A testület szabályozta, hogy betegállomány, szabadság idejére nem jár költségtérítés. Mivel átalányban vesszük fel a költségtérítést és ez mindenhol így van, akkor annak más költségtérítés nem adható. Az elıterjesztést és a határozati javaslatot március 8-án megkapták a képviselık. Mivel képviselıi kérdés, észrevétel nem volt, ezért Pálmai József képviselı szavazásra bocsátja a helyi önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítását. 57/2012. (IV.26.) Ökt. Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Novák Lajos polgármester költségtérítését, kérésére december 13.-tól átalányban következık szerint szabályozza: 12

13 1) A polgármester költségtérítését, kérésére átalányban, a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló évi LXIV törvény 18. (2) bekezdése alapján illetménye 20 %-ában állapítja meg. 2) Költségtérítési átalányon kívül egyéb költségtérítés, sem pénzben, sem természetben nem jár, a költségtérítés magában foglalja a munkába járás úti költségét, az utazási költségeket, a kiküldetési étkezés, szállás költségeit, hivatalon kívüli távközlési költségeket is. 3) Költségátalány csak a munkavégzés idejére adható. A munkavégzés idejébe beleszámít a munkanapok közti pihenı napok és fizetett ünnepek, nem tartozik bele a szabadság, betegállomány, egyéb távollét és az ezek a napok közt lévı pihenı- és ünnepnapok. 4) A polgármester részére költségtérítés csak akkor fizethetı ki, ha az önkormányzat felé tartozása nincs. Amennyiben tartozása áll fenn, akkor a költségtérítés összegével a tartozást csökkenteni kell. Felelıs: Határidı: jegyzı december 13.-tól 10. Controll Szeged Kft-vel kötött szerzıdés megtárgyalása Elıterjesztı:Csonka József pénzügyi tanácsnok Pálmai József korelnök felkéri Csonka József képviselıt, hogy a napirendi pontot ismertesse a képviselı-testület tagjaival. Csonka József képviselı elmondja, hogy a költségvetés megtárgyalásánál felmerült, hogy a Controll Szeged Kft. havi ,- Ft-os átalányban végzi a Polgármesteri Hivatalban a számítógépek karbantartását. A hivatalban utánajárt, hogy mőködik ez, ahol arról kapott tájékoztatást, ha probléma merül fel, akkor csak 1-2 héten belül oldódik meg. Kérte a teljesítésigazolásokat, ami persze nem volt. Olyan munkákat is talált a szerzıdésben, melyeket nem végeztek el, de miután napvilágra került, hogy a képviselı-testület fel akarja mondani a szerzıdést, elvégezték a munkákat. Az internet vonal azért nem mőködik, mert rossz a vezetékezés. A munkákhoz képest bıségesen meg vannak fizetve. Azt javasolja, hogy az önkormányzat azonnali hatállyal mondja fel a szerzıdést. Dr. Szabó Attila jegyzı a korrektség miatt szeretné elmondani, hogy ez egy átalánydíjas szerzıdés, ami azt jelenti, hogy teljesítésigazolás nem szükséges. Ha informatikai problémák felmerültek, azokat a cég elıbb vagy utóbb meg is oldotta, a hibákat kijavította. Pálmai József korelnök kérdezi Csonka József képviselıt, ha a képviselı-testület felmondja a szerzıdést, akkor hogyan lenne tovább. Csonka József képviselı válaszában elmondja, hogy már errıl beszéltek a jegyzı úrral, aki saját hatáskörben ezt meg tudná oldani. Dr. Szabó Attila jegyzı tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy a már korábban kiküldött határozati javaslatban egy korábbi idıpont szerepel a szerzıdés felmondására, de visszamenılegesen nem lehet szerzıdést visszamondani, csak a mai vagy az azt követı napokkal. Csonka József képviselı javasolja, hogy április 30-ával mondják fel a szerzıdést. Mivel az elıterjesztések már többször be lettek nyújtva, így a dátumokat a mai testületi üléshez kell igazítani. 13

14 Dr. Szabó Attila jegyzı tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy a szerzıdésben 30 napos felmondási határidı szerepel, ha április 30-ával mondja fel a testület, akkor attól a naptól 30 nap a felmondási idı. Csonka József képviselı javaslata, ha lehet, akkor május 1-tıl más vállalkozó végezze a számítógépes karbantartást. Úgy gondolja, hogy a cég nem végezte el a munkákat, így az azonnali felmondás lehetısége is fennáll. Dr. Szabó Attila jegyzı elmondja, hogy a korrektség kedvéért a 30 napos felmondási határidıt tartsa be a képviselı-testület. Mivel egyéb képviselıi kérdés, észrevétel nem volt, ezért Pálmai József korelnök szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, hogy április 30-ával mondják fel a Controll Szeged Kft-vel kötött informatikai karbantartási szerzıdést betartva a 30 napos felmondási határidıt. 58/2012. (IV.26.) Ökt. 1) Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat finanszírozási nehézségei illetve költség megtakarítás okán úgy dönt, hogy az önkormányzat intézményeiben lévı számítógépek esetében az informatikai rendszer üzemeltetésére, karbantartására, a szükséges javításokra, szoftverek, vírusdefiníciók frissítésére illetve Dömös község honlapjának folyamatos karbantartására, fejlesztésére a Controll-Szeged Kft-vel (6720 Szeged, Kárász u. 9.) március 1.-én kötött megbízási szerzıdést április 30-val 30 napos felmondási idıvel felmondja. 2) A képviselı-testület felkéri Novák Lajos polgármestert, hogy a Controll-Szeged Kft-vel kötött megbízási szerzıdés felmondása iránt a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidı: április 30. Felelıs: Novák Lajos polgármester 11. Malom épület részletfizetésének megtárgyalása Elıterjesztı. Csonka József pénzügyi tanácsnok Pálmai József korelnök felkéri Csonka József képviselıt, hogy a napirendi pontot ismertesse a képviselı-testület tagjaival. Csonka József képviselı elmondja, hogy az önkormányzat megvásárolta a Dunakanyar Termelıszövetkezettıl a malom épületét, mely vételárat részletekben fizeti. Véleménye szerint a 12,5 millió Ft-os ár irreális. Több ilyen jellegő épületet nézett, de ez az ár igen magas azokhoz képest. A malom épületére, hogy az önkormányzat bármire is tudja használni, 5-10 millió Ft-ot rá kellene költenie. A malom épület felhasználására terveket nem talált. Javasolja, hogy az önkormányzat függessze fel a részletfizetést. Ha nem fizeti az önkormányzat, egy olyan szerencsés szerzıdést köttetett, hogy az önkormányzatot nem érheti semmilyen hátrány. Amíg az önkormányzat a teljes vételárat ki nem fizette, addig csak haszonélvezıje az épületnek. Volt már korábban is érdeklıdı a malom épületére, de akkor a tsz 7,5 millió Ft-ért 14

15 akarta értékesíteni, amit a vevı sokallt. Ezt az árat feltétlenül újra kell tárgyalni és azt javasolja, hogy addig függesszék fel a részletfizetést. Pálmai József korelnök elmondja, hogy ı már korábban is javasolta az újratárgyalást a tsz elnökével. Mivel egyéb képviselıi kérdés, észrevétel nem volt, ezért Pálmai József korelnök szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 59/2012. (IV.26.) Ökt. Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat pénzügyi nehézségei miatt úgy dönt, hogy a Dömös 649 hrsz-ú 140 m 2 területő gazdasági épület és udvar mővelési ágú ingatlan (Malom épület) vételére a Dunakanyar Termelı Szolgáltató és Értékesítı Szövetkezettel (2500 Esztergom, Dorogi u. 5.) július 23-án kötött adásvételi szerzıdésben megállapított vételár részletekben történı megfizetését március 1-tıl az önkormányzat likviditási problémáinak a megoldásáig felfüggeszti. Határidı: április 26. Felelıs: Novák Lajos polgármester 12. Óvoda fejlesztési pályázaton történı részvétel lehetıségének megtárgyalása Elıterjesztı: Településfejlesztési Bizottság Pálmai József korelnök felkéri Csonka József képviselıt, hogy a napirendi pontot ismertesse a képviselı-testület tagjaival. Csonka József képviselı tájékozatja a képviselıtestületet, hogy Sebık Istvánné óvodavezetı felhívta a figyelmét egy pályázati lehetıségre. Ez a pályázat 100 %-os támogatottságú, tornaszobára lehet pályázni 5 millió Ft értékig. Az óvoda épülete mögött már több 10 éve elkészült egy alap, mely az óvoda bıvítése céljából lett elkezdve. Az iskola épületében van tégla és tetıcserép. Mivel 100 %-os támogatottságú, így veszteni nem lehet. Javasolja, hogy az önkormányzat induljon ezen a pályázaton. Javasolja javítani a határozati javaslatot, hogy az önkormányzat induljon ezen a pályázaton. Javasolja a polgármesteri hivatalt megbízni azzal, hogy tájékozódjon a pályázatról, hogy milyen feltételek kellenek a pályázaton való részvételhez. Készítsen elı egy döntés elıkészítı anyagot. Pálmai József korelnök kérdezi Csonka képviselıtıl, hogy a testület részérıl ki az aki kézben tartaná? Csonka József képviselı válaszában elmondja, hogy felelısséget nem tud vállalni, de mindenki segít, aki tud. Dr. Szabó Attila jegyzı felolvassa a határozati javaslatot. Mivel egyéb képviselıi kérdés, észrevétel nem volt, ezért Pálmai József korelnök szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 15

16 60/2012. (IV.26.) Ökt. Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a TÁMOP /1-2 Óvodafejlesztés címő pályázaton szeretne részt venni, ennek érdekében felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy készítsen döntés elıkészítı tanulmányt, melyet elkészülte után jutassa el a képviselı-testület tagjaihoz. A tanulmány tartalmazza a pályázat rövid leírását, a részvételhez szükséges tennivalókat és az ezekre vonatkozó határidıket. Határidı: május 31. Felelıs: Dr. Szabó Attila jegyzı 13. Óvoda vizesblokk felújításáról döntés Elıterjesztı: Településfejlesztési Bizottság Pálmai József korelnök felkéri Csonka József képviselıt, hogy a napirendi pontot ismertesse a képviselı-testület tagjaival. Csonka József képviselı elmondja, hogy ez a napirendi pont a március 23-i testületi ülésrıl maradt el. Az óvoda vizesblokkjának javítása halaszthatatlan, melyrıl a költségvetési koncepciónál is szó esett. Errıl nagyon többet nem is kell mondani. Annyit elmond, ha a testület megszavazza, akkor a fedezetrıl is gondoskodnia kell. Felolvassa a határozati javaslatot. A torony bérleti díj egy részét az ÖDKE kap, melynek a felhasználásáról az önkormányzatnak kell döntenie. Az árajánlatok bekérésének határideje május 30., ha ez megfelel a jegyzınek, május 10. a pénz rendelkezésre bocsátásának határideje. Dr. Szabó Attila jegyzınek az a észrevétele, hogy az önkormányzat anyagi helyzete miatt saját forrásból az idén is nehezen valósítható meg. A határozati javaslat azon része, hogy az egyesület fizesse be amit kapott a T-Mobile-tól, ami támogatás nem pedig bérleti díj, melybıl finanszírozza a vizes helyiségek javítását az önkormányzat, ha jól érti arról szól, hogy az egyesület nem fizeti be ezt a támogatást, akkor nincs meg a vizes helyiség felújítására a pénz. Egy civil egyesületet utasítani sem a polgármesternek sem pedig a hivatalnak nem lehet. Csonka József képviselı elmondja, hogy a képviselıtestület utasítja Novák Lajos polgármestert, hogy intézkedjen, nem pedig az egyesületet utasítja. A 46/2007-es határozat úgy szól, hogy az önkormányzat bérbe adja a területét a T-Mobile-nak úgy, hogy a bérleti díjból 2,5 millió Ft-ot közvetlenül az önkormányzat számlájára, 2 millió Ft-ot az ÖDKE-nek fizet meg. Ebben a határozatban az szerepel, hogy az ÖDKE az önkormányzat határozata alapján dönt, hogy mire használhatja fel a támogatást. A határozat végrehajtását hajtsa végre a polgármester. A felhasználásról a polgármesternek megállapodást kellett volna kötni az egyesülettel. Ezt a megállapodást a polgármester december 12-én megkötötte, melyre folyamatosan hivatkozik. Az más kérdés, hogy ezt a megállapodást a polgármester letagadja. A polgármester feladata eldönteni, hogy hogyan kéri az összeget, a testület ragaszkodik a határozatban foglaltakhoz. Az óvoda vizesblokkjának felújításához az ÖDKE, amit a T- Mobile-tól kap, adja. Ha az ÖDKE nem biztosítja a fedezetet a vizesblokk felújításához, akkor az önkormányzat nem tudja megvalósítani. Ennek a felelıssége Novák Lajos 16

17 polgármestert, mint a megállapodás aláíróját, megkötıjét, illetve az ÖDKE-t terheli. A képviselıtestület az érvényben lévı határozatok alapján tud dönteni. Mivel egyéb képviselıi kérdés, észrevétel nem volt, ezért Pálmai József korelnök szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A képviselıtestület 3 igen 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 61/2012. (IV.26.) Ökt. 1) Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Szivárvány Óvoda épület vizes helyiségeinek a felújítása az önkormányzat nehéz anyagi helyzete ellenére is halaszthatatlan és elengedhetetlen, ezért a munkálatokat legkésıbb a nyári óvodai nevelésmentes idıszakban el kell végezni. 2) A képviselı-testület a Szivárvány Óvoda épület vizes helyiségeinek a felújításáról érdemben tudjon dönteni, ezért felkéri dr. Szabó Attila jegyzıt, hogy a Település, Vállalkozás, Közlekedés-fejlesztési és fenntartási Bizottsággal közösen megvitatott szükséges, halaszthatatlan felújítási munkákról kérjenek be árajánlatokat és azt terjesszék a képviselıtestület elé. 3) A Szivárvány Óvoda épület vizes helyiségek felújításának a fedezetét a 46/2007. (IX.26.) Ökt. határozata alapján a 680/5 hrsz-ú önkormányzati ingatlanért az Összefogás Dömösért Közhasznú Egyesület számlájára fizetett támogatás adja. 4) A képviselı testület utasítja Novák Lajos polgármestert, hogy intézkedjen, hogy a 680/5 hrsz-ú önkormányzati ingatlanért az Összefogás Dömösért Közhasznú Egyesület számlájára fizetett évi támogatást az egyesület a 46/2007. (IX.26.) Ökt. határozat alapján május 10-ig az önkormányzat számlájára fizesse be. 4) Határidı: május 10. Felelıs: polgármester 1-3) Határidı: május 30. Felelıs: jegyzı, Település, Vállalkozás, Közlekedés-fejlesztési és fenntartási Bizottság 14. Nyilvános WC felállításról döntés Elıterjesztı: Településfejlesztési Bizottság Pálmai József korelnök felkéri Csonka József képviselıt, hogy a napirendi pontot ismertesse a képviselı-testület tagjaival. Csonka József képviselı elmondja, hogy felmerült, hogy a parkolónál nagy szükség lenne egy nyilvános WC felállítására. A jegyzı úr utána járt, hogy lehet bérelni mobil WC-t, melynek költsége kb. 55 eft, az ehhez kapcsolódó többi munka saját kivitelezésben megoldható. A WC használatáért pénzt kérnénk. A határozati javaslatot minden képviselı megkapta. Dr. Szabó Attila jegyzı elmondja, hogy kétfülkés WC-rıl van szó, egyszeri beállítási költsége 30 eft, illetve napi 500,- Ft bérleti díjat kell fizetni. 17

18 Mivel egyéb képviselıi kérdés, észrevétel nem volt, ezért Pálmai József korelnök szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 62/2012. (IV.26.) Ökt. 1) Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal épülete mellett, 1 db fizetıs bérelt, nyilvános köztéri konténeres illemhelyet állít fel az idegenforgalmi szezon kezdete május 1-e elıtt. 2) A képviselı-testület a Containex Kft (1239 Budapest, Ócsai út 6.) mellékletben szereplı köztéri, konténeres illemhely (WC) bérbeadására érkezett ajánlatát elfogadja. 3) A képviselı-testület felhatalmazza Novák Lajos polgármestert, hogy Dömös Község Önkormányzat nevében a Containex Kft-tıl rendeljen meg 1 db 2 fülkés köztéri, konténeres illemhely bérbevételét. 4) A képviselı-testület a köztéri, konténeres illemhely felállítását, beüzemelését, mőködtetését saját kivitelezésben valósítja meg a mellékletben szereplı költségkalkuláció alapján. 5) A képviselı-testület utasítja Novák Lajos polgármestert, hogy a köztéri, konténeres illemhely felállításával, beüzemelésével, mőködtetésével kapcsolatban szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidı: április 30. Felelıs: polgármester 1. számú melléklet: Konténeres WC telepítés költségei a 981/1 hrsz-ú ingatlanon (PM Hivatal, Parkoló) Ivóvíz: -tervezés: vízmérı_ elzárók: rákötés: vícsı (KPE25) 10fm Vízóra akna: házilag Szennyvíz: -Anyagár: LPE, vagy KGPVC D110-es csı és szerelvények kb Csıfektetés, földmunka házilag 15. A domos.hu weblap fejlesztésérıl döntés Elıterjesztı: Településfejlesztési Bizottság Pálmai József korelnök felkéri Csonka József képviselıt, hogy a napirendi pontot ismertesse a képviselı-testület tagjaival. Csonka József képviselı tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy többen szóvá tették már, hogy a község honlapja elavult. Úgy gondolja, hogy a honlapnak két funkciójának kellene lenni, az egyik a helybéli lakosok a másik az idegenek tájékoztatása. A helybéli lakosok 18

19 tájékoztatása megoldott, de az idegeneké nem, ezért mindenféleképpen korszerősíteni kell. Felolvassa a határozati javaslatot. Dr. Szabó Attila jegyzı tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy az önkormányzat anyagi helyzete nem teszi lehetıvé a weblap fejlesztését és a költségvetésbe sem lett betervezve. Kérdezi, hogy a testület milyen forrásból szándékozik finanszírozni. Csonka József képviselı válaszában elmondja, hogy nem tudja milyen összegrıl van szó, kb. 100 eft-ot jelölt meg. Tanfolyam is van ezzel kapcsolatban, ami ,- Ft, és aki ezt elvégzi, az meg tudja szerkeszteni a weblapot. Dr. Pálinkási Csaba képviselı kérdezi, hogy a tiszteletdíjból nem lehet finanszírozni? Csonka József képviselı válaszában elmondja, hogy pontosan nem tudja mekkora az összeg. Ha a testület felajánlja egy havi tiszteletdíját, abba bıven belefér. Pálmai József korelnök javasolja, hogy a testület fogadja el a weblap fejlesztését és a pénzen majd elgondolkodnak. Csonka József képviselı elmondja, hogy 200 eft-ot nem fog javasolni, azaz a honlap fejlesztésének a költsége ezt az összeget nem érheti el. Dr. Szabó Attila jegyzı tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy egy módosító javaslat hangzott el, elıször azt kell megszavazni és utána a javaslatot. Csonka József képviselı elmondja, hogy a határozati javaslat második pontjából a képviselıtestület szövegrész kerüljön törlésre, azaz honlap készítés megrendelésérıl szóló döntés kizárólag a Településfejlesztési Bizottság hatáskörébe tartozzon, mivel 200 eft-nál többet erre az önkormányzat nem költ. Mivel egyéb képviselıi kérdés, észrevétel nem volt, ezért Pálmai József korelnök szavazásra bocsátja a módosító javaslatot. 63/2012. (IV.26.) Ökt. Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Csonka József képviselı módosító javaslatát elfogadja, azaz a domos.hu weblap fejlesztése tárgyában kiküldött határozati javaslat második pontjából a képviselı-testület szövegrész törlésre kerül. Határidı: --- Felelıs: --- Pálmai József korelnök szavazásra bocsátja a módosított határozati javaslatot. 19

20 64/2012. (IV.26.) Ökt. 1) Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Domos.hu internetes honlapot fejleszti, megújítja. A képviselı-testület a honlap fejlesztésének elıkészítı munkáival, árajánlatok bekérésével a jegyzıt bízza meg. 2) A honlap készítés megrendelésérıl szóló döntés a jegyzı ajánlása alapján figyelemmel az önkormányzati tulajdon és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2009. (VI.23.) önkormányzati rendelet rendelkezéseire a Település, Vállalkozás, Közlekedés-fejlesztési és fenntartási Bizottság hatáskörébe tartozik. Felelıs: jegyzı Határidı: május TÁMOP 6.1.2/11/1 Egészségre nevelı és szemléletformáló életmódprogramok címő pályázaton történı pályázás lehetıségének megtárgyalása Elıterjesztı: Csonka József képviselı Pálmai József korelnök felkéri Csonka József képviselıt, hogy a napirendi pontot ismertesse a képviselı-testület tagjaival. Csonka József képviselı ügyrendi javaslata, hogy az összes pályázati lehetıséget egy napirendi pont alá vegyék. Dr. Szabó Attila jegyzı tájékoztatja Csonka József képviselıt, hogy a testületi megszavazta a napirendi pontokat, ezért külön kell tárgyalni a pályázatokat. Csonka József képviselı egybe fogja ismertetni a pályázatokat, de lehet hogy a négybıl csak három lesz, mivel lecsúsztak a határidıkrıl, mert ezek is a márciusi testületi ülésre lettek elıterjesztve. Mind a négy pályázat 100 %-os támogatottságú ebbıl kettı szinte Dömösre lett kiírva, de mindegyiknél van esély. A pályázat a Közép-Dunántúli régióra lett kiírva, azt mondják pályázatot támogatnak, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy minden település nyer egy pályázatot. A pályázatokon nyerhetı összeg pályázatonként minimum 1, maximum 20 millió Ft. Az iskolai tehetséggondozás, mely a nyári napközi, a tehetséges gyermekek támogatása. Az iskolával fel kell venni a kapcsolatot, de csak azzal, amellyel társult az önkormányzat. A másik pályázat az egészégre nevelı életmód szemléletformáló pályázat. A Településfejlesztési Bizottság úgy döntött, hogy a TSZ udvart olyan szabadidı parknak fejlesszék ki, ahol az egészséges életmódra nevelés megvalósítható. A következı pályázati lehetıség a munka és magánélet összehangolását segítı kezdeményezés pályázaton való részvételnek nincs akadálya és még egy pályázat a közoktatási intézmények szerepbıvítése, újszerő intézmények kialakítása. Azt javasolja a testületnek, hogy vizsgálják meg a lehetıségeket, kutassák fel azt a pályázatírót, aki megmondja, hogyan milyen eséllyel lehet pályázni. Felolvassa a határozati javaslatot, de van egy módosító javaslata minden pályázatnál a polgármestert jegyzıre cseréljék ki, határidıt ne írjanak be, mert minden pályázatnál más és más. Mivel egyéb képviselıi kérdés, észrevétel nem volt, ezért Pálmai József korelnök szavazásra bocsátja a módosító javaslatot. 20

21 65/2012. (IV.26.) Ökt. Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Csonka József képviselı módosító javaslatát elfogadja, azaz a TÁMOP 6.1.2/11/1 Egészségre nevelı és szemléletformáló életmódprogramok címő pályázaton történı pályázat kapcsán az elıkészítı tanulmány elkészítésére a képviselı-testület a polgármester helyett a jegyzıt kéri fel. Határidı: --- Felelıs: --- Pálmai József korelnök szavazásra bocsátja a módosított határozati javaslatot. 66/2012. (IV.26.) Ökt. 1) Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a TÁMOP 6.1.2/11/1 Egészségre nevelı és szemléletformáló életmódprogramok címő pályázaton történı részvétel lehetıségét mérlegeli. 2) Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testülete kéri a jegyzıt, hogy készítsen tanulmányt a pályázaton történı részvétel lehetıségérıl és tegyen javaslatot arra vonatkozóan, hogy Dömös Község Önkormányzata részt vegyen-e a pályázaton, ha javasolja a részvételt, akkor a részvételre vonatkozó javaslatait írásban jutassa el a képviselı-testület tagjaihoz. A javaslat tartalmazza a pályázat rövid leírását, a részvételhez szükséges tennivalókat és az ezekre vonatkozó határidıket. Határidı: Dr. Szabó Attila jegyzı Felelıs: folyamatos 17. TÁMOP /2 Társadalmi Megújulás Operatív Program a Munka és a magánélet összehangolását segítı helyi kezdeményezések, alternatív nappali gyermekellátási szolgáltatások létrehozásának támogatása c. pályázaton történı pályázás lehetıségének megtárgyalása Elıterjesztı: Csonka József képviselı Mivel egyéb képviselıi kérdés, észrevétel nem volt, ezért Pálmai József korelnök szavazásra bocsátja a módosító javaslatot. 67/2012. (IV.26.) Ökt. 21

22 Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Csonka József képviselı módosító javaslatát elfogadja, azaz a TÁMOP /2 Társadalmi Megújulás Operatív Program a Munka és a magánélet összehangolását segítı helyi kezdeményezések, alternatív nappali gyermekellátási szolgáltatások létrehozásának támogatása címő pályázaton történı pályázat kapcsán az elıkészítı tanulmány elkészítésére a képviselı-testület a polgármester helyett a jegyzıt kéri fel. Határidı: --- Felelıs: --- Pálmai József korelnök szavazásra bocsátja a módosított határozati javaslatot. 68/2012. (IV.26.) Ökt. 1) Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a TÁMOP /2 Társadalmi Megújulás Operatív Program a Munka és a magánélet összehangolását segítı helyi kezdeményezések, alternatív nappali gyermekellátási szolgáltatások létrehozásának támogatása címő pályázaton történı részvétel lehetıségét mérlegeli. 2) Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testülete kéri a jegyzıt, hogy készítsen tanulmányt a pályázaton történı részvétel lehetıségérıl és tegyen javaslatot arra vonatkozóan, hogy Dömös Község Önkormányzata részt vegyen-e a pályázaton, ha javasolja a részvételt, akkor a részvételre vonatkozó javaslatait írásban jutassa el a képviselı-testület tagjaihoz. A javaslat tartalmazza a pályázat rövid leírását, a részvételhez szükséges tennivalókat és az ezekre vonatkozó határidıket. Határidı: Dr. Szabó Attila jegyzı Felelıs: folyamatos 18. TÁMOP A-11/2 Közoktatási intézmények szerepbıvítése, újszerő intézményi együttmőködések kialakítása (tanulást segítı támogató formák bevezetése) c. pályázaton történı pályázás lehetıségének megtárgyalása Elıterjesztı: Csonka József képviselı Mivel egyéb képviselıi kérdés, észrevétel nem volt, ezért Pálmai József korelnök szavazásra bocsátja a módosító javaslatot. 69/2012. (IV.26.) Ökt. Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Csonka József képviselı módosító javaslatát elfogadja, azaz a TÁMOP A-11/2 Közoktatási intézmények 22

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Szilágyi Gábor Pálmai József Dr.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2012. február 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2012. február 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. február 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Pálmai József Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága I/3/42/2010. Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága ülésérıl 2010. december 14. Az ülésen

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 200-2/2013. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Sorszám:./2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZİKÖNYV Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Napirendi pontok: 1.) A polgármester

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Mayer

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 5/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. március 17-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert alpolgármester, Barkász Sándor, Mészáros

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor,

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor, J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. június 28.-án 17 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester Tasi

Részletesebben

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl.

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. december 5-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Berecz Pál képviselı Harangozó

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 7-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL (továbbiakban SZMSZ) Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 4/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. február 15-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19. J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.) HATÁROZATOK SZÁMA: 1,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr.. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 24-én tartott n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 24-én tartott n y í l t ülésérıl 01/183-33/2010. JEGYZİKÖNYV 2010. november 24-én tartott n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Pintér György polgármester, Buza Lajos,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása Jegyzőkönyv Készült: 2012. október 25-én megtartott rendes üléséről Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselők Dr. Szabó Attila jegyző Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 8013-2/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a Csepreg Város Önkormányzat 25/2010. JEGYZİKÖNYV Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (III. 3.) számú r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS SZERVEINEK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /*: A rendelet

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-24/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. szeptember 25-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-7/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. július 10-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült 2006. március 9-én, 15 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Gazdasági Bizottságának és Településfejlesztési, Építési, Mezıgazdasági és

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 25-én, 15,00 órakor tartott nyílt ülésén. Rendelet száma 8/2010. (V.26.) Határozat száma 91/2010. (V.25.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. április 18. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı, nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését?

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését? Jegyzıkönyv Készült 2009. március 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester ifj. Paulusz József Cseh János Veres-Herédi Eszter

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Mely készült: Bakonykuti Önkormányzat Képviselı Testületének 2008. szeptember 15-én 9.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: Községháza 8046 Bakonykúti,

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 3/2009. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 16-án tartott nyilvános testületi ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-19/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. július 3-án (csütörtökön) 8 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-8/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2007. május 31-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2012. február 6-án, 17 óra 25 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. A polgármester a testület rendkívüli nyilvános ülését 16.36-kor megnyitja.

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. A polgármester a testület rendkívüli nyilvános ülését 16.36-kor megnyitja. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselı-testületének 2012. május 9-i rendkívüli nyílt ülésérıl, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 7-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2011. január 19-én, 17 óra 15 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV I. NAPIREND ELİTT. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 47-10/2011.

JEGYZİKÖNYV I. NAPIREND ELİTT. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 47-10/2011. Önkormányzat Kapolcs Száma: 47-10/2011. JEGYZİKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselıtestülete 2011. július 7-én (csütörtökön) 15.30 órai kezdettel megtartott képviselıtestületi ülésérıl.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 16-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12.

Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12. y0lajosmizse Város Önkormányzata Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/440/5/2013. Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12. Az ülésen hozott határozatok

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21.

Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21. Felsılajos Község Önkormányzata LMKOH/685/7/2015. Lajosmizse Város Önkormányzata Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 14/2015. (V.

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 9-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. (Szekeres Józsefné alpolgármester az I. napirend tárgyalása elıtt érkezett meg az ülésre.)

JEGYZİKÖNYV. (Szekeres Józsefné alpolgármester az I. napirend tárgyalása elıtt érkezett meg az ülésre.) 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. május 2-án megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Siklósi István polgármester,

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 22. sz. JEGYZİKÖNYV Bér Község Önkormányzat, Bér Cigány Kisebbségi Önkormányzat és Bér Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

r e n d k í v ü l i ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. február 29. 21/2012. (II. 29.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének

r e n d k í v ü l i ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. február 29. 21/2012. (II. 29.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága I/1209/9/2012. Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága r e n d k í

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2000.(IV.17.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2000.(IV.17.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2000.(IV.17.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése (a továbbiakban: közgyőlés) Szekszárd város polgárainak

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2008. július 16-án (szerda) 15.00 órakor megtartott Képviselı-testületi ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa LMKOH/1854/1/2015. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2012. június 28-án megtartott rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2012. június 28-án megtartott rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 28-án megtartott rendes ülésérıl Jelen vannak: Pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. március 06-án megtartott közmeghallgatásáról és az azt követı ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr.

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 18-án megtartott nyilvános ülésén hozott rendeletei, határozatai

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 18-án megtartott nyilvános ülésén hozott rendeletei, határozatai Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 18-án megtartott nyilvános ülésén hozott rendeletei, határozatai Rendelet száma Tárgy Kód 6/2010. (III. 25.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG Rendeletek: 1/2011. (I.14.) J e g y z ı k ö n y v Határozatok: 8/2011. (I.13.) 9/2011. (I.13.) 10/2011. (I.13.) 11/2011. (I.13.) 12/2011. (I.13.) 13/2011. (I.13.) 14/2011.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak:

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak: JEGYZİKÖNYV Készült a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2013. október 25-én (péntek) 10.00 órai kezdettel Szedresben megtartott ülésérıl Jelen vannak: Alsónyék Község Önkormányzata

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/251-1/2014. JEGYZİKÖNYV 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár színházterme 8130 Enying, Bocskai u. 1., Nyikos István

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. szeptember 26-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési.

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési. Balatonkeresztúri Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési szabályzatáról PREAMBULUM Az önkormányzatiság alapelvei

Részletesebben

Pusztavám Csákberény Községek körjegyzıségének Polgármesteri Hivatala

Pusztavám Csákberény Községek körjegyzıségének Polgármesteri Hivatala Pusztavám Csákberény Községek körjegyzıségének Polgármesteri Hivatala Cím: 8073 Csákberény, Hısök tere 41. Telefon: 06-22-564-007 Telefax: 06-22-564-008 E-mail: hivatal@csakbereny.hu Ügyfélfogadás rendje:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. november 9-én megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 21-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 21-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-2/2013. JEGYZİKÖNYV Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 21-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. február 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 6/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 31-én tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv. Napirend: I. A 2009. évi költségvetés

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 21/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 136-150. Rendelet száma: 13. TARTALOMJEGYZÉK OK: 136/2012.(XII.13.)

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. április 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-17 /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. november 28-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Humán Bizottság 2012. július 24-ei rendkívüli együttes ülésén. Jelen vannak: a

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. szeptember 13. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. május 31-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester Gulyás

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.144/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. február 4-én (csütörtökön) 9 óra 20 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

77/2012. (X. 24.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének

77/2012. (X. 24.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének Lajosmizse Város Önkormányzata Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága Lajosmizse Város Önkormányzata Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/1209/34/2012. A Pénzügyi, Területfejlesztési

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. március 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. március 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:--

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:-- J e g y z ı k ö n y v amely készült, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2014. augusztus 25-én 16 óra 10 perctıl kezdıdıen, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 1068/2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-i ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítás 3/2008. Kórház 01. telephely értékesítése

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. B o r d á n y. 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött bankszámlaszerzıdés módosítása Elıadó: Tanács Gábor polgármester

J E G Y Z İ K Ö N Y V. B o r d á n y. 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött bankszámlaszerzıdés módosítása Elıadó: Tanács Gábor polgármester V./2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V B o r d á n y Önkormányzati Képviselıtestületének 2012. április 23.-án megtartott soros nyílt ülésérıl. I. N A P I R E N D 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-4/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. március 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-3/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. február 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Hogyorné Szi-Márton Ildikó alpolgármester Gábor Oszkár, Perger István, Szi Benedek Józsefné és Táborosi László képviselı

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Hogyorné Szi-Márton Ildikó alpolgármester Gábor Oszkár, Perger István, Szi Benedek Józsefné és Táborosi László képviselı UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy út 21. Ügyiratszám: 638-1/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. március 16-án (hétfı)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. július 7-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 9810-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. november 18-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-11/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. november 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Továbbá: Faragó Rózsa bizottsági tag, FÓKUSZ Szociális Szolgálat vezetıje

Továbbá: Faragó Rózsa bizottsági tag, FÓKUSZ Szociális Szolgálat vezetıje JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Császár

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. június 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. június 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 10/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. június 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 70-71. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 70/2011.(VI.09.)ÖH.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 1/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. január 13-án megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2007. október 25.-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos Tasi Péter al Erdélyi Zsolt,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-án, csütörtökön 18.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: 26/2009.(VIII.31.) ÖH Felsılajos község közrend-és közbiztonsági

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 10-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak:

Részletesebben

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 10831-2/2006. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

7/2008. (I. 31.) számú határozat. 8/2008. (I. 31.) számú határozat. 9/2008. (I. 31.) számú határozat. 10/2008. (I. 31.

7/2008. (I. 31.) számú határozat. 8/2008. (I. 31.) számú határozat. 9/2008. (I. 31.) számú határozat. 10/2008. (I. 31. 7/2008. (I. 31.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete a jegyzıkönyv hitelesítıt Tóth Csaba képviselı személyében elfogadta. 8/2008. (I. 31.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2011. március 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2011. március 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2011. március 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bakonykuti Önkormányzat Képviselı Testületének 2008. április 8-án 09.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 8045

Részletesebben

Jegyzıkönyv. dr. Rózsahegyi Ferenc körjegyzı a polgármester távolléte okán, az SZMSZ alapján Mikó Zoltán alpolgármestert az ülés vezetésére.

Jegyzıkönyv. dr. Rózsahegyi Ferenc körjegyzı a polgármester távolléte okán, az SZMSZ alapján Mikó Zoltán alpolgármestert az ülés vezetésére. Jegyzıkönyv Készült: Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. november 25-én 16 órától a körjegyzıség székhelyén megtartott nyílt ülésérıl Jelen vannak: jelenléti ív szerint Fekete Gyula

Részletesebben