J E G Y Z İ K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z İ K Ö N Y V"

Átírás

1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I /2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: július 10-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének nyilvános ülésén. (Technikai megjegyzés: Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére a jegyzıkönyv rövidített formában készült. A hozzászóló neve után tett számok az egyes megnyilatkozások hangfelvételen lévı helyét jelölik meg. A jegyzıkönyv készítése során különbözı típusú magnetofonok kerültek alkalmazásra. A hangfelvétel esetleges visszahallgatása során a számeltérések a különbözı típusú magnetofonok eltérésébıl adódnak.) Jelen volt: Pap János polgármester, Baji Lajos alpolgármester, Velkey Gábor alpolgármester, Hrabovszki György alpolgármester, Benkóné Dudás Piroska, dr. Békéssy Györgyné, Miklós Attila, Szilvásy Ferenc, Tóth Károly országgyőlési képviselı, Galisz Géza, dr. Molnár Zsolt, Király János, Tóth Mihály, Mezei Zsolt, Tímár Imre, Bokros Mátyás, Köles István, Takács Péter, Kondacs Pál, Hanó Miklós, Herczeg Tamás, Andó Tamás, Vámos József, Klampeczki Béla, dr. Futaki Géza, Vágvölgyi Gábor, Végh László országgyőlési képviselı, Kutyej Pál önkormányzati képviselık. Igazoltan volt távol: Kiss Tibor képviselı. Tanácskozási joggal részt vett: Szedlacsekné Dr. Pelle Beatrix aljegyzı Napirendje tárgyalásánál jelen volt: Pénzügyi és Gazdasági Iroda részérıl Uhrin Nándor irodavezetı, Csernus István irodavezetı-helyettes, Soczóné Dömény Edit csoportvezetı, Városüzemeltetési Iroda részérıl Bánfi Ádám irodavezetı, Oktatási, Közmővelıdési és Sportiroda részérıl Tuskáné Papp Erzsébet irodavezetı, Szegediné Kozák Mária csoportvezetı, Szigeti Csaba csoportvezetı, Csepelényiné Fekete Mária, Túriné Kovács Márta irodavezetı helyettes, Perényiné Czibolya Edit fımunkatárs, Vagyonkezelı Iroda részérıl Gojdárné dr. Balázs Katalin irodavezetı, Benkı Mátyásné vagyonkezelı, Márton László vagyonkezelı, Közigazgatási Iroda részérıl: Dr. Bartha László irodavezetı, Szociális Iroda részérıl: dr. Tóth Kálmán irodavezetı, Menyhért István könyvvizsgáló. Pap János polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a megválasztott 29 fı testületi tagból 21 fı jelen van, így a közgyőlés határozatképes, az ülést megnyitotta. Javasolta, hogy a nyilvános ülés tőzze napirendjére 1/10. jelzéssel a Békés Megyei Vízmővek Rt. alapító okiratának kiegészítésére, 1/11. jelzéssel a Mezıgép Rt. adókedvezmény iráni kérelmére, 1/12. jelzéssel a Békéscsaba város tulajdonát képezı gázvezeték értékesítésére vonatkozó elıterjesztéseket. A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elnöke, mint elıterjesztı visszavonta az 1/3. jelzéső elıterjesztést.

2 2 Javaslatot tett arra, hogy a 7/7. jelzéső Vízvezetékek építésének többlet támogatására vonatkozó elıterjesztés a városüzemeltetést érintı napirendek között kerüljön megvitatásra. A 8/3. jelzéső elıterjesztés mivel a Közmővelıdési, Ifjúsági és Sportbizottság, valamint a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság nem tárgyalta - kerüljön levételre a napirendrıl. A bejelentések között kerüljön sor - a Beruházás a 21. századi iskolába pályázatokhoz biztosítékok felajánlása, - az Egészséges városok Visegrádi Együttmőködéséhez való kapcsolódásról szóló anyagok tárgyalására. Jelezte, hogy a zárt ülés vagyoni ügyeinek megvitatása után szóbeli bejelentést kíván tenni. (Kazetta 1/ ) Tóth Károly képviselı, országgyőlési képviselı: Javaslatot tett arra, hogy a nyilvános ülés a 9. jelzéső napirenddel kezdıdjön, 10. napirendi ponttal folytatódjon, majd a 8/7. jelzéső napirend megvitatása után a meghívóban jelzett sorrend szerint folytatódjon. Lehetıséget kért arra, hogy a zárt ülés végén a nyilvános ülés megkezdése elıtt kérést intézhessen az aljegyzı felé. (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselı: Mi indokolja a felsorolt sorrend szerint történı tárgyalást? A helyszínen kiosztása került - elsısorban a gazdasági jellegő - anyagokat a szakbizottságok tárgyalták-e? (Kazetta 1/ ) Pap János polgármester: Alpolgármester jelzése szerint a helyszínen kiosztásra került anyagokat a szakbizottságok látták. (Kazetta 1/ ) Kutyej Pál képviselı: Nyilvános ülés megkezdése elıtt napirend elıtti felszólalásra kért lehetıséget. (Kazetta 1/ ) Vágvölgyi Gábor képviselı: A helyszínen került kiosztásra a Szociális és Lakásügyi Bizottság figyelem felhívása, melyet nem kíván napirendek sorába felvenni, csak a figyelmet szerette volna felhívni. A Kiváló Szociális Munkáért kitüntetés javaslattételének határideje augusztus 31. A vonatkozó felhívás a Csabai Mérleg c. városi lap júliusi számában megjelenik. (Kazetta 1/ ) Andó Tamás képviselı: A nyilvános ülésen napirend elıtti felszólalásra kér lehetıséget, a televíziós közvetítés ideje alatt. (Kazetta 1/ ) Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta az elhangzott módosító javaslatokat. - Megállapította, hogy a közgyőlés 18 igen, 2 nem szavazattal, 2 tartózkodással, a javaslattal egyetértett.

3 3 Szavazásra bocsátotta az elfogadott módosításokkal együtt a meghívóban szereplı napirendi pontokat. - Megállapította, hogy a közgyőlés 18 igen, 1 nem szavazattal, 3 tartózkodással az alábbi napirendi pontokat fogadta el: (Kazetta 1/ ) NAPIRENDI JAVASLAT: Zárt ülés: 1./ Fellebbezések, méltányossági ügyek Elıterjesztı: Pap János polgármester 2./ Vagyoni ügyek 1. A 2648/9 hrsz-ú telek értékesítése 3./ Egyéb zárt ülési ügyek Nyilvános ülés: 9./ Polgármester, alpolgármesterek illetményének (tiszteletdíjának) és költségátalányának megállapítása (helyszíni kiosztással) Elıterjesztı: Szilvásy Ferenc, a Pénzügyi, Költségvetési Bizottság elnöke 10./ A helyi önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 5/1995. (I.19.) önkormányzati rendelet módosítása (helyszíni kiosztással) Elıterjesztı: dr. Simon Mihály c. fıjegyzı 8./ 7. Elıre FC Kft. támogatási kérelme Elıterjesztı: Velkey Gábor alpolgármester 1./ Vagyoni ügyek 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város telekgazdálkodási koncepciója 2. Területek értékesítése az Ipari úton 4. A Békési út 42/a. alatti ingatlanrész értékesítése 5. Szolgalmi jog alapítása a volt BÁÉV telephelyén 6. Beépítési kötelezettség elengedése 7. Terület vásárlás a Trófea utcában 8. PHAEDRA Mozi bérleti díj ügyének rendezése 9. Békéscsaba VII. ker. Hadnagy u.2. sz. alatti fodrászüzlet értékesítése 10. Békés Megyei Vízmővek Rt. alapító okiratának kiegészítése 11. Mezıgép Rt. adókedvezmény iránti kérelme 12. Békéscsaba város tulajdonát képezı gázvezeték értékesítése Elıterjesztı: Dr. Futaki Géza, a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elnöke

4 2./ A évi költségvetési rendelet módosítása Elıterjesztı: Pap János polgármester 3./ évi hitelfelvétel Elıterjesztı: Pap János polgármester 4./ Békéscsaba Megyei Jogú Város településfejlesztési koncepciója Elıterjesztı: Pap János polgármester 5./ A közgyőlés év II. félévi munkaterve Elıterjesztı: Pap János polgármester 6./ Tájékoztató az agrárágazat helyzetérıl, az EU csatlakozás agrárágazatot érintı hatásairól (helyszíni kiosztással) Elıterjesztı: Pap János polgármester Szakértı: Törökné Rácz Erzsébet, a Békés Megyei Agrárkamara titkára 4 7./ Városüzemeltetési ügyek: 1. Tájékoztatás a Körös Volán Rt-nek juttatott anyagi támogatás felhasználásáról Elıterjesztı: Baji Lajos alpolgármester 2. Tájékoztató a Békéscsabai Víziközmő Társulat mőködésérıl 3. Elıkészítı munkacsoport képviselı tagjainak választása a téli útüzemeltetési feladatok ellátásával összefüggıen Elıterjesztı: Pap János polgármester 4 Békéscsaba Megyei Jogú Város forgalmi rendjének felülvizsgálata 5. Szennyvíz-gazdálkodási projekt állása 6. Erdélyi sor Aulich Kárász utcai szennyvízcsatorna építési igény elbírálása 7. Vízvezetékek építésének többlet támogatása Elıterjesztı: dr. Molnár Zsolt, Városfejlesztési, Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 8./ Közmővelıdési, oktatási és sport ügyek 1. Haán Antal ( ) halálának 115. évfordulójára emléktábla elhelyezése 2. Ifjúsági Ház és Általános Társaskör kérelme Elıterjesztı: Benkóné Dudás Piroska, a Közmővelıdési, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke 4. A Kórház utcai sportlétesítmény felújítási program négyoldalú megállapodástervezete az anyag hétfın kerül postázásra Elıterjesztı: Velkey Gábor alpolgármester évi Nıi Kézilabda EB rendezése Elıterjesztı: Velkey Gábor alpolgármester

5 5 6 Elıre FC Kft. elszámolása Elıterjesztı: Benkóné Dudás Piroska, a Közmővelıdési, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke 8. Pedagógiai szakszolgálatok integrációja (a 323/2003. /V.22./ közgyőlési határozat 7./ pontjának végrehajtása) 9. Szegfő utcai Óvoda és a Fı Utcai Óvoda integrációja Elıterjesztı: Klampeczki Béla, az Oktatási Bizottság elnöke 10. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola alapító okiratának módosítása 11. Kemény Gábor Mőszaki Szakképzı Iskolával összefüggı közgyőlési határozat végrehajtása Elıterjesztı: dr. Simon Mihály c. fıjegyzı 12. A Tourinform Iroda mőködése Elıterjesztı: Pap János polgármester Szakértı: Szente Béla Ifjúsági Ház igazgatója 13. Munkácsy Emlékház felújítása pályázat benyújtása Elıterjesztı: Benkóné Dudás Piroska, a Közmővelıdési, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke 11./ A Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában dolgozók közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseirıl szóló 25/2001. (X.18.) önkormányzati rendelet módosítása (helyszíni kiosztással) Elıterjesztı: dr. Simon Mihály c. fıjegyzı 12./ BEJELENTÉSEK 2. Békési út 40.sz. alatti Idısek Klubja kiváltása 3. Szándéknyilatkozat elfogadása 4. Beruházás a 21. századi iskolába pályázatokhoz biztosítékok felajánlása 5. Az Egészséges városok Visegrádi Együttmőködéséhez való kapcsolódás Pap János polgármester: Zárt ülést rendelt el, melyrıl külön jegyzıkönyv készült. (Kazetta 1/ ) Pap János polgármester: A közgyőlés órától folytatja nyilvános ülését. (Kazetta 1/ ) Tárgy: Kutyej Pál képviselı napirenden kívüli hozzászólása Kutyej Pál képviselı: Örvendetes, hogy az utóbbi pár évben a város utcáit újra fásította az önkormányzat. Az aszály azonban aggodalmat okoz, hiszen a fiatal fák bizonyos része kiszárad, nincs aki öntözze. Kinek a feladata az öntözés? Amennyiben önkormányzati feladat, kéri, hogy rendszeresen legyenek öntözve a facsemetéket. Ha a lakosság feladata, jelenjen meg felkérés a Csabai Mérleg címő kiadványban. (Kazetta 1/ )

6 6 Pap János polgármester: A városüzemeltetési ügyekben illetékes kollégák tudnak válaszolni a feltett kérdésre, melyet továbbít feléjük. Köszöntötte a Cseh Karvina város alpolgármesterét és delegációját és a Szlovák Martin városának képviseletében megjelenteket, akik az egészséges városok programja keretében tartózkodnak városunkban. (Kazetta 1/ ) Napirend tárgya: Polgármester, alpolgármesterek illetményének (tiszteletdíjának) és költségátalányának megállapítása Pap János polgármester: Felhívta a figyelmet a különbözı városok, budapesti kerületek polgármesteri fizetéseire. Tudni kell, hogy Békéscsabán az illetményalap a polgármester esetében is megegyezik a köztisztviselıi illetményalappal, mely a hasonló nagyságú városokhoz képest a legalacsonyabb. (Kazetta: 1/ ) Szilvásy Ferenc képviselı, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke: Módosító indítványában javasolta, hogy a polgármester alapilletménye a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság javaslatával ellentétben a köztisztviselıi illetményalap 15-szöröse, azaz: Ft, a fıállású alpolgármesterek illetménye a köztisztviselıi illetményalap 14-szerese, azaz: Ft legyen, míg a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja a köztisztviselıi illetményalap 6,5-szerese, azaz: Ft legyen. A polgármester esetében a költségtérítés az elıterjesztés 20 %-ával szemben 25 %-ra módosuljon, az alpolgármesterek vonatkozásában 15 % kerüljön meghatározásra. (Kazetta 1/ ) Köles István képviselı: Az illetményemelés nem került betervezésre az idei költségvetésben. Javaslatot tett arra, hogy a béremelésre csak január 1-tıl kerüljön sor, forrás megjelölése mellett. Az illetményemelésre vonatkozó javaslat elfogadását nem támogatta. (Kazetta 1/ ) Pap János polgármester: Az eredeti határozati javaslat a törvény elıírásainak minimumát tartalmazta. Szavazásra bocsátotta a polgármester illetményére és költségtérítésére vonatkozó módosító javaslatot. (Bejelentette, hogy a szavazásban nem vesz részt) - Megállapította, hogy a közgyőlés 18 igen szavazattal, 7 tartózkodással a módosító javaslatot elfogadta. Szavazásra bocsátotta a fıállású alpolgármesterek illetményére és költségtérítésére vonatkozó módosító javaslatot. (Baji Lajos és Velkey Gábor alpolgármesterek nem vesznek részt a szavazásban) - Megállapította, hogy a közgyőlés 17 igen szavazattal, 7 tartózkodással a módosító javaslatot elfogadta.

7 7 Szavazásra bocsátotta a társadalmi megbízatású alpolgármester illetményére és költségtérítésére vonatkozó módosító javaslatot. (Hrabovszki György alpolgármester nem vett részt a szavazásban) - Megállapította, hogy a közgyőlés 18 igen, 1 nem szavazattal, 6 tartózkodással a módosító javaslatot elfogadta. (Kazetta 1/ /2. 007) A közgyőlés a határozat 1. pontját 18 igen szavazattal, 7 tartózkodással, 2-3. pontját 17 igen szavazattal, 7 tartózkodással, 4. pontját 18 igen, 1 nem szavazattal, 6 tartózkodással fogadta el, és a következı határozatot hozta: 407/2003. (VII.10.) közgy. 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése Pap János polgármester illetményét az évi LXIV tv. 3. (2) bekezdésében foglaltak alapján július 1.naptól havi bruttó ,- Ft összegben, a polgármesteri tisztsége ellátásával összefüggı, szükséges költségek térítéseként illetménye 25 %-ának megfelelı összeg illeti meg. Egyidejőleg a közgyőlés 475/2002. (X.30.) határozata hatályát veszti. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése Baji Lajos fıállású foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármester illetményét július 1. naptól havi bruttó ,- Ft-ban állapítja meg, az alpolgármesteri tisztsége ellátásával összefüggı, szükséges költségek térítéseként illetménye 15 %-ának megfelelı összeg illeti meg. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése Velkey Gábor fıállású foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármester illetményét július 1. naptól havi bruttó ,- Ft-ban állapítja meg, az alpolgármesteri tisztsége ellátásával összefüggı, szükséges költségek térítéseként illetménye 15 %-ának megfelelı összeg illeti meg. 4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése Hrabovszki György társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját az évi LXIV. tv. 4 (1) bekezdésében foglaltak alapján július 1. naptól havi bruttó ,- Ft-ban állapítja meg, az alpolgármesteri tisztsége ellátásával összefüggı, szükséges költségek térítéseként tiszteletdíja 15 %-ának megfelelı összeg illeti meg. Egyidejőleg a közgyőlés 476/2002. (X.30.) határozatának 1./-3./ pontja hatályát veszti. Felelıs: Határidı: dr. Simon Mihály c. fıjegyzı azonnal Napirend tárgya: A helyi önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 5/1995. (I.19.) önkormányzati rendelet módosítása

8 8 Szilvásy Ferenc képviselı, a Pénzügyi, Költségvetési Bizottság elnöke: A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság is egyetért a visszafogott rendezéssel. A korábban hatályba lévı önkormányzati rendelettel szemben a képviselıi alap már nem a mindenkori polgármesteri illetmény bizonyos %-a, hanem a köztisztviselıi illetményalap háromszorosa, amely összességében közel Ft-tal kevesebb. Az elhangzottak alapján a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság visszafogottabb rendezést tart indokoltnak. Javaslatot tett az elıterjesztés változatlan formában történı elfogadására. (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselı: Módosító javaslatában kérte, hogy maradjon a jelenlegi javadalmazás, a jövı évi költségvetés függvényében térjen vissza a közgyőlés a témára. (Kazetta 1/ ) Pap János polgármester: Amennyiben a nem szavazat kap többséget, akkor is átalakításra kerül a rendelet a törvény szerinti formában, csak a szorzók kerülnek visszaszámolásra. Szavazásra bocsátotta az eredeti elıterjesztést. (Kazetta 1/ ) A közgyőlés 16 igen szavazattal, 10 tartózkodással alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének 20/2003. (VII.10.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról és a természetbeni juttatásokról szóló 23/2002.(X.30.) önk.rendelettel és a 39/2000. (IX.21.) önk.rendelettel módosított 5/1995.(I.19.) önkormányzati rendelet módosításáról Az 5/1995.(I.19.) önkormányzati rendelet az alábbiak szerint módosul: 1. A rendelet 1. -a helyébe a következı rendelkezés lép: 1. (1) A helyi önkormányzati képviselı (a továbbiakban: képviselı) havi tiszteletdíja a köztisztviselıi illetményalap háromszorosa (továbbiakban: alapdíj). (2) Ha a képviselı bizottságnak tagja, tiszteletdíja az alapdíjon felül bizottsági tagságonként a köztisztviselıi illetményalappal megegyezı összeggel ( egyszeresével) növekszik, de a tiszteletdíj alapdíjjal együtt számított összege több bizottsági tagság esetén sem haladhatja meg a köztisztviselıi illetményalap ötszörösét. (3) A bizottság nem képviselı tagja a köztisztviselıi illetményalappal megegyezı összeggnek ( egyszeresének ) megfelelı összegő tiszteletdíjban részesül. (4) A bizottság elnökének tiszteletdíja az alapdíjon felül a köztisztviselıi illetményalap két- szerese, de a tiszteletdíj alapdíjjal együtt számított összege több tisztség, bizottsági tagság esetén sem haladhatja meg összesen a köztisztviselıi illetményalap ötszörösét.

9 9 (5) A tanácsnok tiszteletdíja a köztisztviselıi illetményalap háromszorosa, de a tiszteletdíj alapdíjjal együtt számított összege több tisztség, bizottsági tagság esetén sem haladhatja meg összesen a köztisztviselıi illetményalap hatszorosát. (6) Az albizottság tagjának illetve elnökének tiszteletdíja a (2) illetve (4) bekezdésben a bizottság tagja és elnöke részére megállapított tiszteletdíj 50 %-a, de a tiszteletdíj alapdíjjal együtt számított összege több tisztség, bizottsági, albizottsági tagság, valamint albizottsági elnök esetében sem haladhatja meg a köztisztviselıi illetményalap ötszörösét. Ez a rendelet július 1. napján lép hatályba. Békéscsaba, július Pap János polgármester dr.simon Mihály jegyzı Tárgy: Tárgyalás menetének meghatározása Velkey Gábor alpolgármester: Ügyrendi javaslatában kérte, hogy a 11. napirendi pont is itt kerüljön megvitatásra. (Kazetta 1/ ) Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta az ügyrendi javaslatot. (Kazetta 1/ ) A közgyőlés 23 igen szavazattal, 3 tartózkodással a következı határozatot hozta: 408/2003. (VII.10.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése jelen ülésén soron következı napirendként tárgyalja A Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában dolgozók közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseirıl szóló 25/2001. (X.18.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyú elıterjesztést. Napirend tárgya: A Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában dolgozók közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseirıl szóló 25/2001. (X.18.) önkormányzati rendelet módosítása Szilvásy Ferenc képviselı, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke: A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság javasolja a rendelet módosítását. (Kazetta 1/ )

10 10 Takács Péter képviselı: A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság állásfoglalása tartalmaz-e fedezetre vonatkozó utalást? (Kazetta 1/ ) Szilvásy Ferenc képviselı, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke: A fedezet biztosítható a Polgármesteri Hivatal költségvetésébıl. (Kazetta 1/ ) Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta a rendelet módosítására vonatkozó elıterjesztést. (Kazetta 1/ ) A közgyőlés 24 igen szavazattal, 1 tartózkodással alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének 21/2003. (VII.10.) önkormányzati rendelete a Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában dolgozók közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseirıl szóló 27/2002.(XII.19.) önk. rendelettel és a 31/2001. (XII.19.) önk. rendelettel módosított 25/2001.(X.18.) önkormányzati rendelet módosításáról Az 25/2001.(X.18.) önkormányzati rendelet az alábbiak szerint módosul: A rendelet 1. -a (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 1. (1) A rendelet hatálya a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselıre, valamint ügykezelıre terjed ki. 2. A rendelet 3. -a helyébe a következı rendelkezés lép, számozása (1) bekezdésre változik és az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki: (1) A polgármesteri hivatal középiskolai végzettségő köztisztviselıje és ügykezelıje illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke az alapilletmény 10 %-a. (2) A polgármesteri hivatal felsıfokú iskolai végzettségő köztisztviselıje illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke az alapilletmény 20 %-a. A rendelet 4. (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 3. A vezetıi megbízással rendelkezı köztisztviselı vezetıi pótlékra jogosult. A vezetıi pótlék mértéke fıosztályvezetı helyettesi szintő vezetı esetében az alapilletmény 15 %-a, osztályvezetıi szintő vezetı esetében az alapilletmény 10 %-a.

11 11 A rendelet 5. (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 4. A képzettségi pótlékra jogosító munkaköröket és képzettségeket a Polgármesteri Hivatal Szervezeti Mőködési Szabályzata tartalmazza. A rendelet július 1. napján lép hatályba. Békéscsaba, július Pap János polgármester dr. Simon Mihály c. fıjegyzı Napirend tárgya: Közmővelıdési, oktatási és sport ügyek Tárgy: Az Elıre FC. Kft. támogatási kérelme Pap János polgármester: Az elmúlt évben megkötött támogatási szerzıdés 2002/ évekre tartalmazza az Ft támogatást, valamint azt, hogy bajnoki évenként határozza meg a közgyőlés a támogatás mértékét. (Kazetta 1/ ) Szilvásy Ferenc képviselı, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke: A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság a támogatásra nem talált forrást. Kizárólag a fejlesztési források átcsoportosításával, illetve további hitel felvételével tudna támogatást nyújtani, ezért a bizottság nehezményezi, hogy a támogatási szerzıdés 6. pontját az önkormányzat nem hajtotta végre. Az önkormányzati támogatás fejében a Kft. pénzügyi mőködésébe nem tekintett be, nem ismert a évi zárómérleg, eredmény-kimutatás, annak kiegészítı mellékletei, a Kft. jelenlegi gazdasági helyzete és üzleti terve. Megítélése szerint a támogatási szerzıdés módosításához szükséges a pénzügyi ellenırzés. Felhívta a figyelmet arra, hogy nem sporttámogatásról van szó, az más forrásból kerül biztosításra az utánpótlás-nevelés diáksport stb. finanszírozására. Az Elıre FC Kft. magántulajdonban lévı eredményérdekeltségő gazdasági társaság. Amennyiben a közgyőlés a támogatás megítélése mellett dönt, javaslatot tett módosító indítvány figyelembevételére, mely szerint minden igazolt, lekönyvelt jegyár bevételhez az önkormányzat 2,- Ft-tal járuljon hozzá. (Kazetta 1/ ) Tóth Károly képviselı, országgyőlési képviselı: A közgyőlés az elmúlt évben aláírta a támogatási szerzıdést, mely azt a célt szolgálta, hogy a csapat NB-I-es legyen és maradjon. Javaslatot tett arra, hogy fogadja el a közgyőlés a támogatási igényt. Elfogadja a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság által megfogalmazott kritikai észrevételt. Javasolta, hogy a

12 /2004. bajnoki idényre Ft (2x25 millió Ft) támogatást fogadjon el a közgyőlés. Módosító indítványában kérte, hogy az elsı kifizetésre a szeptemberi közgyőlés után kerülhessen sor, annak ismeretében, hogy a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság, valamint a Közmővelıdési, Ifjúsági és Sportbizottság megtárgyalta az elmúlt évi szerzıdés teljesítését. A szeptemberi kifizetés nem veszélyezteti a profi ligába való nevezést, viszont érvényt szerez az elızı évben meghozott közgyőlési határozatnak, a társaság mőködésébe a szerzıdésben vállalt kötelezettségeknek megfelelıen lehetıvé teszi a betekintést.. (Kazetta 1/ ) Velkey Gábor alpolgármester: Tóth Károly által - a két bizottság betekintésére vonatkozó megfogalmazott javaslatot elfogadja. A betekintést a szerzıdésre való hivatkozással eddig is meg lehetett volna tenni, ezért a hivatkozás számára nem elfogadható. A szerzıdésben a labdarúgást üzemeltetı cég csupán arra tett ígéretet, amennyiben igény van a könyveibe való betekintésre, úgy arra lehetıséget biztosít. Az más kérdés, hogy miért nem élt az önkormányzat a felkínált lehetıséggel. Támogatásra, nem üzleti tevékenység segítésére került megkötésre a szerzıdés. Úgy ítéli meg, hogy az aláírt támogatási szerzıdés elırevetíti azt az olvasatot is, amennyiben a klub, illetve a labdarugó csapat a profi ligában marad, akkor a korábbi éveknek megfelelı formában és módon történik a támogatás. A szerzıdésbe foglaltak alól az önkormányzatnak nem illik kivonnia magát. Javasolta, hogy a szerzıdés szellemében kerüljön sor a döntés meghozatalára. A támogatási szerzıdés sporttámogatást tartalmaz, mely olyan cégen keresztül történik, amely felelısséget vállal a sport mőködtetéséért és tevékenységéért. Baji Lajos alpolgármester megkérte a hivatkozott adatokat, mely tartalmazza a nevezéshez kapcsolódó pénzügyi tervet is, mely alapján a Magyar Labdarúgó Liga elfogadta az Elıre FC. Kft. nevezését a profi ligába. Amennyiben a városi önkormányzat úgy jár el, mint a megyei ígér támogatást, de nem ad akkor gyakorlatilag a mőködés egyik legfontosabb pénzügyi bázisa esik ki, nem tud indulni a profi ligában a klub. Ez súlyos felelısség, melyet nem lehet ad hoc jelleggel eldönteni. Sajnos egészen júniusig nem lehetett tudni, hogy a csapat bent marad-e az NB-I-ben, vagy sem. A bennmaradás ismeretében került összeállításra az elıterjesztés. Kérte, hogy a közgyőlés támogassa a kérelmet, és ez évben már ne változtasson a támogatási rendszeren. (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselı: Az elıterjesztés melléklete a támogatási szerzıdés, melynek 6. pontja tartalmazza azt, hogy a közgyőlés a támogatás fejében betekintési lehetıséget kér a Kft. teljes pénzügyi mőködésébe. Eddig sem volt akadálya annak, ha bármely bizottság betekintést akart nyerni a Kft. mőködésébe. A nyári idıszakot elegendınek tartja arra, hogy a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság betekintsen a Kft. mőködésébe, észrevételeit a szeptemberi közgyőlés elé terjessze. A pénzügyi ütemezést nem célszerő szeptember hónaphoz kötni. (Kazetta 1/ ) Tóth Károly képviselı, országgyőlési képviselı: Ügyrendi javaslatában kérte, a képviselık ne hadakozzanak olyan módosító indítvány ellen, amely nem hangzott el. Hozzászólásában nem azt mondta, hogy szeptemberben történjen újraszavazás. Jelenleg dönt a közgyőlés, de az elsı kifizetésnek az a feltétele, hogy a támogatási szerzıdés valamennyi pontja a másik fél által is teljesítésre kerüljön. Nem a döntés elhalasztásáról beszélt, hanem arról, hogy csak abban az

13 13 esetben nem kerül sor a kifizetésre szeptember hónapban, ha az elmúlt évre kötött szerzıdést nem teljesíti a Kft. (Kazetta 1/ ) Benkóné Dudás Piroska képviselı, a Közmővelıdési, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke: A 8/6. jelzéső elıterjesztés vonatkozik a Kft. elszámolására. Kiegészítésként elmondta, hogy július 7-én a Kft. a teljes Ft-ról elszámolt. Személy szerint is érdekli, hogy a teljes mőködésbıl mekkora költséget jelent a játékosok átigazolása, az edzık bére. Támogatta Tóth Károly javaslatát, egyetértett azzal, hogy a szerzıdésben megjelölt betekintési lehetıséggel a késıbbiekben éljen a közgyőlés. Kérte, hogy a közgyőlés jelölje ki azokat a személyeket, akik a betekintést elvégzik és annak eredményérıl a közgyőlést tájékoztatják. (Kazetta 1/ ) Király János képviselı: A mai Békés Megyei Hírlap beszámolt arról, hogy az NB-I-be bekerült a nıi kézilabda csapat. Az elıterjesztés az Elıre FC. nıi kézilabda csapat támogatásáról nem szól. (Kazetta 1/ ) Pap János polgármester: Hanó Miklós képviselı a hírek ismeretében már jelezte, hogy lesz ilyen irányú kezdeményezés. (Kazetta 1/ ) Dr. Futaki Géza képviselı, a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elnöke: Javaslatot tett arra, hogy kerüljön megosztásra a támogatás összege. Az elsı részletet Ft-ot két részletben fizesse ki az önkormányzat, a második Ft kifizetésének az legyen a feltétele, hogy a teljes Ft-os költségvetés áttekintésre kerül. A határozati javaslat elfogadásával nem vállalna kötelezettséget a második Ft kifizetésére. (Kazetta 1/ ) Velkey Gábor alpolgármester: A Kft. vezetése úgy nyilatkozott, hogy az eredeti elıterjesztésben szereplı ütemezésre elengedhetetlenül szükségük van. Módosító indítványában javaslatot tett az eredeti határozati javaslatban szereplı pénzügyi ütemezés elfogadására. Szeptember hónapban a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság, valamint a Közmővelıdési, Ifjúsági és Sportbizottság ismerje meg a pénzügyi és sport szakmai anyagokat. Amennyiben a bizottságok okot látnak arra, hogy a további kifizetések ne történjenek meg, mert nincs konkrét elszámolás, akkor a szeptemberi közgyőlésre terjesszenek olyan javaslatot, amely leállítja a további pénzügyi kifizetéseket. Ezzel gyakorlatilag azok a feltételek is teljesülnek, amelyet Dr. Futaki Géza, illetve Tóth Károly képviselık javasoltak. (Kazetta 1/ ) Baji Lajos alpolgármester: Az önkormányzati törvény szerint tulajdonosi jogokat gyakorol a közgyőlés, miszerint két tulajdonosi társaság tárgyal egymással. Véleménye szerint a tárgyalássorozatnak van erkölcsi, etikai, lélektani és gazdasági része. A kettı nagyon távol van egymástól, az elsı eszközei kerülnek felhasználásra a másik eredményességének növelésére. Elmúlt nap délutánján kérte, hogy mutassa be a Kft. a nevezést. A nevezés még nincs elfogadva, azt a Magyar Labdarugó Liga is át fogja tekinteni. Hiányolta a mellékleteket. Sokkal szerencsésebbnek tartotta volna az információk elızetes megvitatását. Felhívta a figyelmet arra, hogy Békéscsaba város költségvetésében nincsenek talált pénzek. A meglévı forrás szolgálja a város gazdálkodásának eredményessé tételét, valamint azt, hogy a folyó évi

14 14 költségvetésben tervezett közel Ft-os hitelt ne kelljen felvenni a már meglévı közel Ft-os hitelállományt növelve. (Kazetta 1/ ) Kondacs Pál képviselı: A szerzıdésben vállalt kötelezettséget mind a két félnek be kell tartania. Amennyiben az Elıre FC. Kft. nem enged betekintést az iratokba, úgy a kifizetést az önkormányzat megtagadhatja. Ellenkezı esetben a vállalt kötelezettséget teljesíteni kell. (Kazetta 1/ ) Szilvásy Ferenc képviselı: A támogatási szerzıdésben nem került sor konkrét összegszerő kötelezésre. Az önkormányzat azt vállalta, hogy négy éven keresztül az anyagi lehetıségek figyelembevételével amennyiben teljesülnek a szerzıdés feltételei az adott év költségvetését megvizsgálva dönt a támogatás mértékérıl. Az nem igaz, hogy elıre megígért négy évre Ft-ot. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottságnak nem feladata és hatásköre a város gazdálkodó szervezeteinek vizsgálata. Erre az önkormányzati tisztségviselık hivatottak. Amennyiben az illetékes tisztségviselı jelen esetben Velkey Gábor alpolgármester nem tartja szükségesnek, hogy megvizsgálásra kerüljön az Elıre FC. Kft. anyagi helyzete a szerzıdésben foglaltaknak megfelelıen, az az ı felelıssége. Teljesen természetes, ha az alpolgármester úgy dönt, hogy a szakbizottság tekintse át a gazdálkodás helyzetét, akkor bekéri a szükséges adatokat, és felkéri a bizottságot, hogy végezzen vizsgálatot. Ebben az esetben a bizottság készséggel rendelkezésre áll. Nyomatékosan felhívta a figyelmet arra, hogy ahhoz, hogy az Elıre FC. Kft. gazdálkodását meg lehessen ítélni, a következıkre van szükség: évet lezáró fıkönyvi kivonat olvasható példányára év végi végleges beszámoló és könyvvizsgáló által kollaudált beszámoló valamennyi részére (társaság mérlege, eredménykimutatása, ehhez csatolt kiegészítı mellékletek, melyek tartalmazzák az adósságokat) - Február 15-i adóbevallásra, valamint a május 31-i társasági adóbevallásra. A közgyőlés döntése értelmében a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság áttekinti a 2003/2004. évi bajnoki idényre vonatkozó üzleti tervet, annak összes mellékletét és mellékszámítását. A felsorolt iratok valamelyikének hiányában a vizsgálat nem végezhetı el. (Kazetta 1/ ) Hanó Miklós képviselı: Tudomása szerint elırehaladott állapotban van a stadion rekonstrukciója. Amennyiben az Elıre FC. Kft. nem kap támogatást, milyen céllal folyik a rekonstrukció? Hogyan tovább? Gyurcsán Ferenc sportminiszter nyilatkozata szerint esélyegyenlıséget kell teremteni a sport állami támogatásával. Személy szerint a támogatás odaítélése mellett voksol. (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselı: Szilvásy Ferenc képviselı hozzászólására reagálva elmondta, hogy korábban, mint alpolgármester kezdeményezhette volna a betekintést. Egyetértett azzal, hogy a szükséges iratok kerüljenek bekérésre, melyet a bizottságoknak át kell tekinteniük. Véleménye szerint - ettıl függetlenül - az érvényes határozati javaslat elfogadása szükséges, mivel ellenkezı esetben a csapat nem tudja finanszírozni az NB-I-be történı benevezés költségeit.. (Kazetta 1/ )

15 15 Galisz Géza képviselı: A Hungarotel Torna Klub, a Nıi Kézilabda csapat, valamint egyéb sporttámogatásokra a város évente közel Ft-ot áldoz költségvetésébıl. Ehhez képest a magán cégek által mőködtetett egyesületek ennek a dupláját kérik. Célszerő lenne figyelembe venni az értékrendet. Támogatásként lényegesen szerényebb összeget kellene biztosítani az Elıre FC Kft. számára. Az Ft támogatás elfogadásával nem ért egyet. Szükségesnek tartja az elszámolásba történı betekintést. (Kazetta 1/ /1. 015) Végh László képviselı, országgyőlési képviselı: Nevetséges megfogalmazásnak tartja a magáncég kifejezést. A cég folyamatosan kérte a belépést, amely elıl az önkormányzat véleménye szerint helyesen - elzárkózott. A gazdálkodás folyamatosan áttekinthetı lett volna. Miért csak most kíván betekintéssel élni az iratokba az önkormányzat? (Kazetta 2/ ) Velkey Gábor alpolgármester: Szilvásy Ferenc képviselı hozzászólására reagálva: Megköszönte a javaslatot arra vonatkozóan, hogy milyen iratokra van szükség a betekintéshez. Szándékában áll felkérni a Pénzügyi és Költségvetési, valamint a Közmővelıdési, Ifjúsági és Sportbizottságokat, hogy tekintsék át a szükséges iratokat. (Kazetta 2/ ) Takács Péter képviselı: Az eredeti határozati javaslat elfogadása kerül szavazásra? (Kazetta 2/ ) Pap János polgármester: Igen, azzal a kiegészítéssel, hogy szeptemberben érkezzenek be a gazdasági iratok, melyet a bizottságok, szakértık vizsgáljanak meg, véleményezzék és amennyiben szükségesnek tartják - az eredményrıl készítsenek írásos elıterjesztést a közgyőlés elé. Az elhangzott kiegészítéssel szavazásra bocsátotta az eredeti határozati javaslatot. közgyőlés a javaslatot elfogadta. (Kazetta 2/ ) A közgyőlés 24 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodással a következı határozatot hozta: 409/2003. (VII.10.) közgy. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése az Elıre FC Kft.-vel július 24-én kötött Támogatási Szerzıdésének értelmében továbbra is támogatja az NB I-ben szereplı Elıre FC Kft.-t. A 2003/2004. évi bajnoki szezonban a támogatás mértéke 50 millió forint, melyet az alábbi módon bocsát az Elıre FC Kft. részére: 2003 július: 15 millió Ft, október:10 millió Ft, január: 15 millió Ft, április: 10 millió forint. 2./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése a támogatás fejében a Kft. teljes pénzügyi mőködésére betekintési lehetıséget kér, melyet az adott idıben az általa kijelölt szakemberekkel ellenıriztetni fog.

16 16 3./ A Békéscsabai Elıre FC Kft.-nél bekövetkezı mindenféle tulajdonosi változás esetén az önkormányzat fenntartja a jogát, hogy a megkötött megállapodást felülvizsgálja. 4./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése kifejezi azt a szándékát, hogy az Elıre FC Kft.-be továbbra sem kíván tulajdonosként belépni. Forrás: a évben: általános tartalék; a évben: a évi költségvetés terhére Felelıs: Határidı: Velkey Gábor alpolgármester értelem szerint 5./ A közgyőlés felkéri a Közmővelıdési, Ifjúsági és Sportbizottságot, valamint a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságot, hogy az Elıre FC Kft. gazdálkodására vonatkozó alábbi iratok áttekintése és véleményezése után amennyiben szükségesnek tartja tegyen javaslatot a téma ismételt tárgyalására: évet lezáró fıkönyvi kivonat olvasható példánya, évi végleges beszámoló és a könyvvizsgáló által kollaudált beszámoló társaság mérlege, eredmény kimutatás, és a csatolt kiegészítı mellékleteket), - február 15-i adóbevallást, május 31-i társasági adóbevallást, - az Elıre FC Kft bajnoki idényre vonatkozó üzleti terve. Felelıs: Határidı: Benkóné Dudás Piroska, a Közmővelıdési, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke Szilvásy Ferenc, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke értelem szerint Pap János polgármester: Bizonyos mértékben egyetért a visszalépéssel, a fejlesztéssel kapcsolatban van lehetıség arra, hogy inkább pénztermelı lehetıséget kapjon a Kft. Véleménye szerint a világítás elkészülte után a Kft. számára forrás nyerhetı. (Kazetta 2/ ) Tárgy: Tárgyalás menetének meghatározása Hanó Miklós képviselı: Ügyrendi hozzászólásában bejelentette, hogy a Nıi Kézilabda Kft. csoportjától egy ponttal lemaradva második helyezést ért el Tiszaújváros után. Tiszaújváros nem nevezett az NB-I-es játékjogra, így a szövetség felkérte a Kft-t, hogy induljon NB-I-be. Ennek kellene megteremteni a játék- és az anyagi feltételeit. Sajnos a felkérés abból a szempontból késın érkezett, hogy idıközben több játékos más NB I-es csapatba igazolt. át. Kérte, hogy ne csak a labdarúgó sportág, hanem a kézilabda is kapjon támogatást. Azt azonban látni szükséges, ha nincs meg a perspektíva, akkor hiába nyernek a fiatalok a diákolimpián. A nıi kézilabda mint sportág, világ szinten a harmadik helyen szerepel. Fontosnak tartja az EB rendezését. A városnak 100 %-os tulajdona a Nıi Kézilabda Kft. Kérte a téma napirendre történı felvételét. (Kazetta 2/ )

17 17 Pap János polgármester: Javaslatot tett arra, amennyiben határidıt érint a téma, akkor kerüljön napirendre 8/7.b. jelzéssel. Felkérte a Közmővelıdési, Oktatási és Sportiroda munkatársait, vizsgálják meg a forrás igényét és lehetıségét. Szavazásra bocsátotta a téma napirendre történı felvételét. (Kazetta 2/ ) A közgyőlés 19 igen, 4 nem szavazattal, 2 tartózkodással a következı határozatot hozta: 410/2003. (VII.10.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése jelen ülése napirendjére tőzi az Elıre Nıi Kézilabda Kft. támogatási kérelmét. Kerekes Imre Györgyné az Elıre FC. Kft. ügyvezetı igazgatója: Megköszönte a támogatás megszavazását. Úgy érzi érdemes volt becsületesen dolgozni és bizonyítani, hogy a közgyőlés által megítélt támogatást valóban megérdemelték. Készséggel állnak rendelkezésre az elszámolás tekintetében. Az Elıre FC. Kft. méltóan próbálja képviselni a várost. További jó munkát kívánt. (Kazetta 2/ ) Pap János polgármester: Kérte, hogy a felsorolt iratokat a Kft. az augusztus hónapban megtartandó bizottsági ülésekre bocsássa rendelkezésre. A téma szeptember hónapban kerül ismét napirendre. (Kazetta 2/ ) NAPIREND TÁRGYA: Vagyoni ügyek Tárgy: Békéscsaba Megyei Jogú Város telekgazdálkodási koncepciója Dr. Futaki Géza képviselı, a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elnöke: A határozati javaslat 4. pontjában mondatszerkezet átalakítást kért, mely tartalmi jelentıségő is. Az 5. oldalon szereplı 4. pont második bekezdése helyesen: Az önkormányzati tulajdonú telkek vonatkozásában meg kell vizsgálni, hogy a telek ingyenes vagy kedvezményes biztosításával fokozható-e a letelepedési, lakásépítési kedv. Meg kell vizsgálni, hogy a telkek biztosítása hatékonyabb eszköz-e a jelenleg meglévı lakásvásárlási támogatásnál. (Kazetta 2/ ) Végh László képviselı, országgyőlési képviselı: Mit takar a vizsgálat, és ki fogja elvégezni? (Kazetta 2/ ) Dr. Futaki Géza képviselı, a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elnöke: Természetesen az iroda vizsgálja meg, amennyiben szükséges szakértık, illetve más irodák bevonásával. (Kazetta 2/ )

18 18 Tímár Imre képviselı: Az elıterjesztés összeállítója felé intézte kérdését. Mezımegyer miért nem szerepel? (Kazetta 2/ ) Gojdárné dr. Balázs Katalin irodavezetı: A telekszabályozási terv, mely korábban elfogadásra került nem része a telekkoncepciónak. A telekszabályozási tervben nem önkormányzati tulajdonban lévı telkek szerepelnek, ez Mezımegyeren is rendezést nyert. Az építési szabályzat szerint az építéshatóság alkalmazza a telekszabályozási tervet. Ebben a telekkoncepcióban elsısorban az önkormányzatú tulajdonú telkek hasznosítása, illetve az önkormányzat telekgazdálkodását segítı telkekrıl van szó. A rendezési tervben belterületté nyilvánított mezımegyeri telkek nagy része magántulajdonú szántó volt, már nem kerülnek be az önkormányzati telekkoncepcióba, ugyan úgy mint a más magántulajdonú telkek sem. (Kazetta 2/ ) Pap János polgármester: Az egyik mőszaki, míg a másik gazdálkodási kérdés. Szavazásra bocsátotta az elıterjesztı által tett módosítással együtt a határozati javaslatot. (Kazetta 2/ ) A közgyőlés 21 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 411/2003. (VII.10.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése a 2003 második félévétıl érvényes telekgazdálkodási koncepcióját az alábbiak szerint határozza meg: 1. Az Önkormányzat tulajdonában lévı, önállóan hasznosítható földterületet a versenyszabályzattal összhangban szabad értékesíteni. 2. A meglévı önkormányzati tulajdonú építési telkeket a lakossági igényeket is figyelembe véve kell értékesíteni. A még nem értékesített fényesi építési telkek beépíthetıségérıl tanulmányt kell készíteni, különös tekintettel a belvíz által veszélyeztetett, és jellemzıen keskeny területekre. A Közgyőlés a jövıben is folytatni kívánja a zártkertek belterületbe vonása miatti utcaszélesítésekhez szükséges területek megvásárlását, minden olyan esetben, ahol az adott ingatlant a területleadás több oldalról érinti. A területvásárlások fedezetét minden évben, a költségvetésben tervezni kell. Az utcaszélesítés miatti területvásárlásokat összhangba kell hozni a zártkerti közmőfejlesztésekkel. 3. Az ipari, gazdasági, vállalkozói tevékenységre alkalmas telkek értékesítése során elsısorban az Ipari Park telekállományának értékesítésére kell törekedni. A többségében önkormányzati tulajdonú, tömbházas beépítésre alkalmas telkekké alakítható ingatlanokban lévı magánszemélyek tulajdoni részét fokozatosan ki kell vásárolni, melynek fedezetét a vagyoni kiadások között, a költségvetés lehetıségeinek figyelembe vételével évrıl-évre tervezni kell.

19 19 Az Ipari úton, a BÁÉV telephelye és a Tüzép területe között található 8,5 ha terület, és a Szarvasi út és a hadivágány által határolt 3,5 ha terület megosztva nem értékesíthetı, azt a város szempontjából kiemelkedı fontosságú, jelentıs munkahely teremtéssel járó beruházás céljára fenn kell tartani. 4. Tanulmányt kell készíteni azokról a területekrıl, amelyek késıbbi, önkormányzati beruházásokra alkalmassá tehetık. Az elkészült tanulmány alapján az érintett területeket a közgyőlés külön határozattal az értékesíthetı vagyon körébıl ki fogja vonni. Az önkormányzati tulajdonú telkek vonatkozásában meg kell vizsgálni, hogy a telek ingyenes vagy kedvezményes biztosításával fokozható-e a letelepedési, lakásépítési kedv. Meg kell vizsgálni, hogy a telkek biztosítása hatékonyabb eszköz-e a jelenleg meglévı lakásvásárlási támogatásnál. Amennyiben a vizsgálat azt indokolja, a helyi rendeletet módosítani, kiegészíteni szükséges. Meg kell vizsgálni, hogy az elızıek alkalmazásával irányítható-e a város területi fejlesztése, fejlıdése. Szükséges megvizsgálni, hogy az ingyenes, vagy kedvezményes telkek biztosítása önálló telek kialakításával, sorházi beépítéssel, vagy egyéb módozattal szolgálja-e leginkább a város és a támogatást igénybevevık érdekeit. 5. Az elkerülı út földterületigényének biztosítása során a költségvetés lehetıségeinek függvényében törekedni kell arra, hogy az út mellett gazdaságosan telekké alakítható területek tulajdonjogát is megszerezze az önkormányzat. Az elkerülı út mellett már meglévı, és a beruházáshoz nem szükséges földterületeket csak az út megépülte után lehet értékesíteni. Ugyanezeket az elveket kell alkalmazni a Sportcsarnok melletti, a tervezett Dobozi-Gyulai út összekötı szakasza melletti földterületek esetében. 6. A városfejlesztési célú területek megvásárlása során törekedni kell a költségvetési fedezet tervezhetıségére. A tárgyévben felvett igényeket lehetıleg a következı költségvetési évben kell teljesíteni. 7. Az önállóan, gazdaságosan be nem építhetı önkormányzati földterületek mellett magánszemélyek ingatlanából területrészek megvásárlására kell törekedni minden olyan esetben, amikor a területrész vásárlása új piacképes ingatlan létrejöttét eredményezi. 8. Az önkormányzati telekvagyon bérlet útján történı hasznosításának az a célja, hogy a vagyon üzemeltetése, fenntartása érdekében szükséges kiadások a lehetı legnagyobb mértékben csökkenthetık legyenek, ennek érdekében törekedni kell valamennyi értékesítés alatt nem álló önkormányzati földterület bérbe adására. 9. A telekgazdálkodásból eredı bevételek költségvetési keretösszegének meghatározása során figyelembe kell venni, hogy az egyre kevesebb telek egyre nagyobb költséggel alakítható ki. A telek kialakítások becsült költsége a várható bevétel 30 % - ára tehetı, és ezt az adottságot a költségvetés kiadási oldalának tervezése során figyelembe kell venni. Felelıs: Határidı: Baji Lajos alpolgármester folyamatos

20 Tárgy: 20 Terület értékesítés az Ipari úton Király János képviselı: Az elıterjesztésben szerepel a Mokry lakótelep belvizét is elvezetı csatorna témája is. Megjegyezte, hogy nehéz megközelíteni a csatornát. Abban az esetben, ha az önkormányzat értékesíti a csatorna körül lévı területeket, akkor gyakorlatilag nem marad a Körgát és az értékesített területek között hely a tisztításra. Miért nem lehet a Körgátat elbontani? (Kazetta 2/ ) Gojdárné dr. Balázs Katalin irodavezetı: 5 méteres sáv marad a telek kialakításával a gát és telekhatár között, mely nem értékesíthetı. (Kazetta 2/ ) Pap János polgármester: Lehetıséget kért arra, hogy Király János képviselı személyesen meggyızıdhessen arról, hogy a kitőzés hogyan valósul meg. Szavazásra bocsátotta az elıterjesztés szerinti határozati javaslatot. (Kazetta 2/ ) A közgyőlés 24 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 412/2003. (VII.10.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése nyilvános árverésen értékesíti az Ipari út mellett található, 6202/12 hrsz-ú földrészletbıl kialakított m 2 területet, az alábbi feltételekkel: - A terület egyben, vagy megosztva is megvásárolható, a minimálisan kialakítható telekméret 3000 m 2. - A terület kikiáltási ára Ft/m 2, a beépítési kötelezettség 4 év. - A vevı a területet megtekintett állapotban kell, hogy megvásárolja, a terület további kialakítási költségei a vevıt terhelik. A megvásárolt területen megvalósítani kívánt épületek mélyalapozása szükséges. - A közmő csatlakozási lehetıségek kialakítása, és a csatlakozások kiépítése a vevı feladata és költsége. - A telekértékesítésbıl befolyt bevételbıl a 6202/10 hrsz alatt felvett csatorna kotrását el kell végeztetni. Felelıs: Baji Lajos alpolgármester Határidı: december 31. Tárgy: A Békési út 42/A. alatti ingatlanrész értékesítése Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. (Kazetta 2/ ) A közgyőlés 23 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következı határozatot hozta:

21 21 413/2003. (VII.10.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése nyilvános árverésen értékesíti az önkormányzat tulajdonában lévı 6093/A/3 hrsz-ú társasházi ingatlant, további a társasházban meglévı 2642/ ed eszmei hányadot, az alábbi feltételekkel: 1. Az ingatlanrész értékesítésénél a társasház társtulajdonosainak elıvételi joguk van. A társasház tulajdonosai az elıvételi jogukkal az árverésen élhetnek, ahol a kialakult legmagasabb licitár elfogadásával vásárolhatják meg az ingatlant. 2. Az ingatlanrész kikiáltási ára Ft 3. A társasház alapító okiratának módosítása a vevı feladata és költsége. A vevınek az ingatlanrész korlátozott beépíthetıségét el kell fogadnia. Felelıs: Baji Lajos alpolgármester Határidı: december 31. Tárgy: Szolgalmi jog alapítása a volt BÁÉV telephelyen Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. (Kazetta 2/ ) A közgyőlés 24 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 414/2003. (VII.10.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése a volt BÁÉV Rt telephelyén létesült III. számú iparvágány használatához szükséges szolgalmi jog alapításához az alábbi feltételekkel járul hozzá: 1. Szolgalmi jog alapítására az önkormányzati tulajdonú 6130 hrsz-ú földrészletbıl 526 m 2, a 6144/12 hrsz-ú földrészletbıl 442 m 2, a 6221 hrsz-ú földrészletbıl 51 m 2, a 6222 hrsz-ú földrészletbıl 40 m 2 földterület vehetı igénybe. 2. A szolgalmi jog jogosultja a III. számú iparvágány mindenkori használója. 3. A közgyőlés a szolgalmi jog alapításáért cserébe térítést nem kér, azonban az 1. pontban leírt szolgalmi joggal érintett területek rendben tartása, takarítása és parlagfő mentesítése a szolgalmi jog mindenkori jogosultjának feladata és költsége.

22 22 4. A szolgalmi jog alapításához szükséges valamennyi vázrajz és okirat elkészíttetése a BÁÉV Rt feladata és költsége. Felelıs: Baji Lajos alpolgármester Határidı: december 31. Tárgy: Beépítési kötelezettség elengedése Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. (Kazetta 2/ ) A közgyőlés 23 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következı határozatot hozta: 415/2003. (VII.10.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése a 6175/1 hrsz-ú telekre elıírt beépítési kötelezettséget az alábbi feltételek mellett engedi el: 1./ A beépítési kötelezettség elengedésérıl szóló jognyilatkozat kizárólag abban az esetben adható ki, ha a területet a szomszédos 6158 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa kívánja megvásárolni, aki kötelezettséget vállal arra, hogy a 6175/1 hrsz-ú telket a saját 6158 hrsz-ú telkével az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett módon összevonja. 2./ A jognyilatkozat csak abban az esetben adható ki, ha a HADÚR Bt a tulajdonában lévı telket az eredeti vételár + 10 %-nál magasabb áron nem értékesíti. 3./ A jelen hozzájárulás kizárólag a konkrét jogügylethez kapcsolódik, abban az esetben, ha a 6158 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa a vételtıl bármely okból eláll, a jognyilatkozat kiadását meg kell tagadni. 4./ Amennyiben az 1-3. pontban foglaltaknak az érintettek maradéktalanul eleget tesznek, a közgyőlés felhatalmazza Pap János polgármestert a beépítési kötelezettség törléséhez szükséges jognyilatkozat kiadására. Felelıs: Pap János polgármester Határidı: december 31. Tárgy: Területvásárlás a Trófea utcában Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. (Kazetta 2/ ) A közgyőlés 22 igen szavazattal, 2 tartózkodással a következı határozatot hozta:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-10/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. október 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-4/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. március 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. április 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-11/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. november 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-3/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. február 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-12/2004. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. december 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-10/2004. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. október 20-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. április 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2006. január 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2000. október 19-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Igazoltan volt távol: dr. Pécsi Huszár Zoltán és dr. Futaki Zoltán képviselık.

Igazoltan volt távol: dr. Pécsi Huszár Zoltán és dr. Futaki Zoltán képviselık. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 202-2/2002. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2002. január 31-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-8/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2007. május 31-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-2/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2006. február 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. 1 Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 222-13/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. december 15-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 222-10/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. november 17-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-2/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. február 27-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. február 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-2/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. február 27-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-16/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2000. december 20-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 210-12/2000.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 210-12/2000. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-12/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2000. szeptember 21-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 20-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testületi ülésének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-5/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. május 22-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-12/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. október 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-7/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. május 19-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-12/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-12/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-12/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. december 11-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-9/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. szeptember 23-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-4/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2015. március 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 14600/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl.

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Mely készült: Bakonykuti Önkormányzat Képviselı Testületének 2008. szeptember 15-én 9.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: Községháza 8046 Bakonykúti,

Részletesebben

Tanácskozási joggal részt vett: Fodorné dr. Szabó Zsuzsanna aljegyzı.

Tanácskozási joggal részt vett: Fodorné dr. Szabó Zsuzsanna aljegyzı. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 222-6/2001. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2001. július 12-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-19/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. július 3-án (csütörtökön) 8 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2012. február 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2012. február 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. február 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Pálmai József Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı

Részletesebben

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző,

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző, Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-4/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. április 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-7/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2015. június 25-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert alpolgármester, Barkász Sándor, Mészáros

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG Rendeletek: 1/2011. (I.14.) J e g y z ı k ö n y v Határozatok: 8/2011. (I.13.) 9/2011. (I.13.) 10/2011. (I.13.) 11/2011. (I.13.) 12/2011. (I.13.) 13/2011. (I.13.) 14/2011.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. január 31-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr.. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Csonka József Dr. Pálinkási

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Szilágyi Gábor Pálmai József Dr.

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl. Jelen vannak: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos, Jakus Tünde, Horváth Béla, Kiss Anikó, Kovács Gábor,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1515-16/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 22-én Kalotaszentkirályon

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. szeptember 20-iki rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A polgármester köszöntötte a megjelenteket,

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-7/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. április 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 76-78. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 76/2009.(VII.30.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. december 5-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Berecz Pál képviselı Harangozó

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 500/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (III. 3.) számú r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS SZERVEINEK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /*: A rendelet

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 11-én - pénteken - du. 16,30 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. A képviselı-testület rendkívüli

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-33/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

Továbbá: Faragó Rózsa bizottsági tag, FÓKUSZ Szociális Szolgálat vezetıje

Továbbá: Faragó Rózsa bizottsági tag, FÓKUSZ Szociális Szolgálat vezetıje JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Császár

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2011. március 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2011. március 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2011. március 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

(185/2011. (V. 26.) számú, 186/2011. (V. 26.) számú Képviselı-testületi Határozatok)

(185/2011. (V. 26.) számú, 186/2011. (V. 26.) számú Képviselı-testületi Határozatok) Száma: 11954-1/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V TERKA Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. május 26-án - csütörtökön - du. 15,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Napirendi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Tulajdonosi Bizottságának 2011. január 20-án 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatala (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 139/2009. (VI. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Készült: 2012. december 17-én 9 00 órai kezdettel megtartott képviselı-testületi ülésrıl Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma:13-38/2007. J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Mayer

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-14/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. augusztus 7-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2003. november 26-án 16 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 9-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. december 10.-én megtartott Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13. Lajosmizse Város Önkormányzata I/1018/14/2011. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13. Az ülésen hozott rendeletek, és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL (továbbiakban SZMSZ) Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 27-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén jelenlévıkrıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 6/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 31-én tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv. Napirend: I. A 2009. évi költségvetés

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 265-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-24/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. szeptember 25-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 14-én (kedden) 17 órai kezdettel tartja,

M E G H Í V Ó. 2010. december 14-én (kedden) 17 órai kezdettel tartja, Kt. 2010.12.14.megh. M E G H Í V Ó Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l Szám: 112-44/2010. M E G H Í V Ó Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete soron

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: 26/2009.(VIII.31.) ÖH Felsılajos község közrend-és közbiztonsági

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emelet 206-os szoba

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emelet 206-os szoba JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Tulajdonosi Bizottságának, 2014. május 29-én 7.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Edelény Város Integrált

Részletesebben

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa LMKOH/1854/1/2015. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 7-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. március 13-án 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 ELİTERJESZTÉS

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 ELİTERJESZTÉS Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 Ügyiratszám:10-10 /1001/2011 ELİTERJESZTÉS a Népjóléti és Sport Bizottság

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 13-án megtartott ülésérıl Jelen vannak: Vona Tamás alpolgármester, dr. Gulyás Mihály alpolgármester, Okváth Dezsıné,

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1/ÖK/2011.(I.27.) Határozat úgy határoz, hogy Czeglédy Gergı javaslatát, miszerint a meghívó szerinti 37. és 38. napirendi pontok a napirendrıl kerüljenek levételre, nem fogadja el. (Szavazott 23 képviselı:

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. szeptember 18-án megtartott ülésérıl Jelen voltak: Dávid Zoltán Derecskei

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-9/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. június 28-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. (Szekeres Józsefné alpolgármester az I. napirend tárgyalása elıtt érkezett meg az ülésre.)

JEGYZİKÖNYV. (Szekeres Józsefné alpolgármester az I. napirend tárgyalása elıtt érkezett meg az ülésre.) 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. május 2-án megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Siklósi István polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-83/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-83/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012.

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012. 10/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének a 2012. szeptember 13-án 16,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Határozat száma 61/2012.(IX.13.) 62/2012.(IX.13.) 63/2012.(IX.13.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 26/2012 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Képviselı-testületének 2012. augusztus 09-én megtartott nyílt rendkívüli testületi ülésén. Jelen voltak: 9 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Czifra

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 12.650-2/2007. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. január 15-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Humán Bizottság 2012. július 24-ei rendkívüli együttes ülésén. Jelen vannak: a

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Az ülést megnyitja.

Jegyzıkönyv. Az ülést megnyitja. Jegyzıkönyv Készült: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. november 18-én megtartott ülésérıl. Vecsés, Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 15. 00 óra.) Jelen vannak: Alattyányi István,

Részletesebben

Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12.

Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12. y0lajosmizse Város Önkormányzata Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/440/5/2013. Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12. Az ülésen hozott határozatok

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én 14 óra 30 perces kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 21/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 136-150. Rendelet száma: 13. TARTALOMJEGYZÉK OK: 136/2012.(XII.13.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2005. március 31-i ülésérıl a Városháza Nagytermében.

JEGYZİKÖNYV. Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2005. március 31-i ülésérıl a Városháza Nagytermében. Gyomaendrıd 6/2005. JEGYZİKÖNYV Készült 2005. március 31-i ülésérıl a Városháza Nagytermében. Jelen vannak: Dr. Dávid Imre polgármester, Katona Lajos alpolgármester, Babos László, Béres János, Czibulka

Részletesebben