JEGYZİKÖNYV. Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete március 31-i ülésérıl a Városháza Nagytermében.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZİKÖNYV. Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2005. március 31-i ülésérıl a Városháza Nagytermében."

Átírás

1 Gyomaendrıd 6/2005. JEGYZİKÖNYV Készült március 31-i ülésérıl a Városháza Nagytermében. Jelen vannak: Dr. Dávid Imre polgármester, Katona Lajos alpolgármester, Babos László, Béres János, Czibulka György, Csányi István, Csázsárné Gyuricza Éva, Dezsı Zoltán, Ifj. Dógi János, Hangya Lajosné, Jakus Imre, Jenei Bálint, Dr. Kovács Béla, Kovács Mihály, Knapcsek Béla, Rau József, Tímárné Kozma Ágnes és Véháné Szedlák Ildikó képviselık Dr. Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı, Tímárné Binges Irén, Havelda Jánosné, Tóth Lajosné, Uhrin Zoltánné és Szujó Zsolt osztályvezetık Az egyes napirendi pontok tárgyalására meghívottak, Önkormányzati intézmények vezetıi, a helyi és a megyei sajtó képviselıi, érdeklıdı állampolgárok Jakucs Mária és Kis Éva jegyzıkönyvvezetık Dr. Dávid Imre polgármester tisztelettel köszöntötte a Képviselı-testület tagjait, a jegyzı, aljegyzı urat, Domokos László országgyőlési képviselı urat, az intézmények vezetıit, az osztályvezetıket, a meghívottakat, és minden kedves megjelent érdeklıdıt. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 19 fıs tagságból jelen volt 18 fı, Csíkné Timár Éva képviselı asszony elızetesen jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt venni. Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Czibulka György és Ifj. Dógi János képviselıket. Ezt követıen röviden szólt az elmúlt ülés óta eltelt idıszak eseményeirıl: - Az Állami Számvevıszék ellenırzése, mely az állami normatív támogatás felhasználásának az elszámolását vizsgálja, folyamatban van. Az eddigi megállapítások szerint minimális visszafizetési kötelezettsége van az önkormányzatnak (Kis Bálint Általános Iskola és a Gondozási Központ kapcsán). - Az INTEGRÁL Építı Rt. képviselıje Bıdi János úr tájékoztatása szerint augusztus 19- én szeretnék mindkét intézményt Kis Bálint Általános Iskola Hısök úti épületét és a Mirhóháti úti Idısek Otthona épületét -, átadni. Mivel a támogatások nagyobb részét a Belügyminisztériumtól kaptuk, ezért Lampert Mónika Miniszter Asszonyt szeretnénk meghívni az ünnepélyes átadásokra. További tájékoztatása nem lévén, felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy amennyiben van a napirend elıtti bejelenteni valójuk, azt tegyék meg. Császárné Gyuricza Éva képviselı asszony a két testületi ülés közötti eseményrıl kívánta tájékoztatni a megjelenteket. Az 1935-ös Csendırsortőz 70 éves évfordulója volt, március 20-án. Ezelıtt 70 évvel 8 áldozata és legalább 30 súlyos sebesültje volt az endrıdi sortőznek, melyrıl ezen a napon megemlékeztek. Este 17 órától engesztelı szent mise volt, ezt követıen az emlékmőnél elhelyezte koszorúit az Egyház, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat és az Endrıdiek Baráti Köre. 68

2 Megkérte a testületi ülés tagjait, hogy az áldozatok és sebesültek emlékére 1 perces néma felállással adózzanak. Véháné Szedlák Ildikó képviselı asszony felszólalásában elmondta, hogy megkeresték a helyi mentısök telefonon. Tájékoztatásuk szerint Gyomaendrıdön és Dévaványán eddig 5 mentı látta el a szolgálatot, most valamilyen oknál fogva csökkentették 4-re. Kérdésük, hogy hová forduljanak problémájukkal? Dr. Dávid Imre polgármester válaszában elmondta, hogy felveszik a kapcsolatos a Békés Megyei Mentıszolgálat fıorvosával. Dezsı Zoltán képviselı felszólalásában elmondta, hogy a februári Képviselı-testületi ülést követıen nagyenyedi delegáció járt Gyomaendrıdön, melyrıl Polgármester úr nem nyújtott tájékoztatót. A delegációval kapcsolatban rosszallását fejezte ki a sportlétesítményünket használó fiatalok egy bizonyos köre. Nıi kézilabda felkészítési torna volt egy vasárnapi napon, akiknek fel kellett függeszteni mérkızésüket, mert a delegáció és egy helyi társaság kispályás labdarúgó mérkızést kívánt folytatni. Rosszallásukat fejezték ki azért is, mert egy elıre ütemezett, bejegyzett mérkızés volt. Problémájukat tudomása szerint a helyszínen is észrevételezték. Úgy gondolja, hogy egy ilyen alkalmi mérkızésnek volna más helye is. Nem volna kellemes, hogy vidéki csapatok kevésbé jó véleménnyel távozzanak városunkból. Húsvét alkalmából több vidéki ember látogatta meg településünket, néhány hozzá belátogató személlyel elbeszélgetve az alábbiakról tájékoztatták: kb. 25 percet kellett a Liget Fürdıben várakozniuk ahhoz, hogy szekrényt kapjanak, és igénybe vegyék a szolgáltatást. Már korábbi ülések alkalmával is jelezte a fürdıben lévı szekrényekkel kapcsolatos problémát, ezek szerint nem történt változás e téren. Dr. Dávid Imre polgármester képviselı úr felvetésére válaszolva elmondta, hogy a nagyenyedi delegációról azért nem tett említést a polgármesteri tájékoztatóban, mert a vendégek magánemberként, illetve egy pártszervezet (Liberális Párt) keretei között tartózkodtak Gyomaendrıdön. Ennek következtében nem kívántak külön szolgáltatást sem a várostól. Egyedüli kérésük az volt, hogy a kommunális szilárd hulladéklerakó telepet megtekinthessék. A nıi kézilabda mérkızésre 17 óráig volt lefoglalva a Sportcsarnok, mivel csúsztak, és több csapat is részt vett a tornán, ezért a pihenés ideje alatt lejátszották a kispályás futballmérkızést. Felvetette a jelenlegi bérlı felé is a fenti problémát, aki ígéretet tett arra, hogy nem lesz ilyen jellegő probléma a késıbbiekben. A Liget Fürdı szekrényeivel kapcsolatban felkérte a Kft. ügyvezetı igazgatóját, hogy adja meg a szükséges tájékoztatást. Furka Sándor ügyvezetı igazgató a képviselı úr által elmondottakra reagálva elmondta, hogy a fürdıbe a szekrényeket megrendelték. A várakozási idıvel kapcsolatban el kívánta mondani, hogy ünnepnap lévén túlzsúfoltság volt a fürdıben, ezért már délelıtt 10 órakor ki kellett tenniük a megtelt táblát. Sajnos nagymértékben nem lehet a szekrények számát növelni, maximum 5 db szekrényt tudnak még elhelyezni, mivel van egy maximális terhelhetıség az intézménynek, melyet átlépni nem lehet. Az ÁNTSZ elıírás szerint megvan minden medencének a maximális terhelhetısége, azaz, egy órán belül egyazon fürdızıknek a száma meghatározott a medencék terheltségétıl függıen. Gyopároson kb. 11 órakor megtelt a fürdı, és sokan voltak, akik azért jöttek el Gyomaendrıdre, hogy igénybe vehessék a szolgáltatásokat. Elmondása szerint volt olyan személy, aki másfél órát várt arra, hogy beléphessen a fürdıbe. Dr. Dávid Imre polgármester összegezve a fent elmondottakat, valamilyen megoldást kellene találni a téli idıszakra vonatkozóan. További képviselıi hozzászólás, bejelentés nem volt, így javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívóban feltüntetett sorrendet az alábbiak szerint javasolta kiegészíteni és módosítani: 1. A évi költségvetési rendelet módosítása 8. Református temetı beépítési terve 69

3 A Képviselı-testület az ülés napirendjére tett javaslatot egyhangú, 18 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot hozta: 55/2005. (III. 31.) KT sz. határozata az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg: 1. A évi költségvetési rendelet módosítása 2. Az évi vásári és piaci díjtételek megállapítása, a 23/1995. (VIII. 30.) KT rendelet módosítása 3. Az ifjúságról, sportról és a közmővelıdésrıl szóló rendeletek felülvizsgálata 4. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló rendelet módosítása 5. Gyomaendrıd város Településrendezési tervei, Helyi Építési Szabályzata módosítása 6. A Képviselı-testület és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT számú rendelet módosítása és kiegészítése 7. Gyomaendrıd 4. számú fogorvosi körzete ellátásának változása 8. Református temetı beépítési terve 9. A Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása 10. A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának, mint költségvetési szervként mőködı Hivatalnak az Ügyrendje 11. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2004 évi létszámhelyzetérıl, hatósági tevékenységérıl, informatikai helyzetérıl, és a Városüzemeltetési Osztály munkájáról 12. A köztisztviselık egyéni munkateljesítmény értékelését megalapozó teljesítménykövetelmények meghatározását szolgáló kiemelt célok évre évi Közbeszerzési Terv 14. A szociális szolgáltatástervezési koncepció átdolgozása 15. Tájékoztató egyes szociális tárgyú törvények módosításáról 16. Oktatási intézmények alapító okiratának módosítása 17. Helyzetfelmérés Gyomaendrıd Város területén végzett drogprevenciós tevékenységérıl 18. Közalapítvány Gyomaendrıd Város Közgyőjteményeiért évi közhasznúsági jelentése 19. Közalapítvány Gyomaendrıd Város Közgyőjteményeiért kérelme 20. Kner Imre Gimnázium kollégiumának felújítása - BMTT-CÉDE pályázat * 21. A szennyvíztelephez vezetı út felújítása - BMTT-TEKI pályázat 22. A Liget fürdı fejlesztése - DARFT-TRFC pályázat 23. A Kis Bálint Általános Iskola Fı úti épületének teljes rekonstrukciója - címzett támogatási igénybejelentés 24. Teljes körő biztonságvédelem kialakítása a Tájházban - támogatási igénybejelentés 25. Pályázat benyújtása a Terca Jövıtér megnevezéső szabad tér rendezési pályázati felhívásra 26. A Gyomaendrıd város zöldterületeinek fásítása megnevezéső beruházás közbeszerzési eljárásának összegzése 27. Holtágak haszonbérleti szerzıdéseinek meghosszabbítása 28. Pap-zugi Természetvédelmi és Horgász egyesület kérelme 29. Gyomaendrıd, sz. alatti ingatlan bérbeadása a FiberNet Rt-nek 30. Kulik Zoltán ingatlanvásárlási kérelme 31. Hunyadi utcai lakosok kérelme 32. Tájékoztató a Békési Kistérség Alapító Okiratáról, valamint a Megállapodásáról 33. Tájékoztató a évi szúnyoggyérítésrıl 34. Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének évi munkaterve 35. Bejelentések Határidı: azonnal 70

4 Az elsı napirend megtárgyalása elıtt a Polgármester a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról készült jelentés megvitatására kérte a képviselıket. A maga részérıl hozzászólása, kiegészíteni valója nem volt. Egyéb hozzászólás hiányában kérte a képviselıket a jelentés elfogadására. A Képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 56/2005. (III. 31.) KT sz. határozata a 102/2004. (IV. 15.), 131/2004. (IV. 29.), 146/2004. (V. 27.), 211/2004. (VII. 29.), 238/2004. (VII. 29.), 297/2004. (X. 28.), 306/2004. (X. 28.), 321/2004. (XI. 25.), 334/2004. (XI. 25.), 338/2004. (XI. 25.), 351/2004. (XI. 25.), 5/2005. (I. 27.), 8/2005. (I. 27.), 12/2005. (I. 27.), 13/2005. (I. 27.), 14/2005. (I. 27.), 18/2005. (I. 27.), 22/2005. (I. 25.), 32/2005. (II. 24.), 37/2005. (II. 24.), 45/2005. (II. 24.) és a 49/2005. (II. 24.) KT számú határozatokról készült jelentést elfogadta. Határidı: azonnal A határozat meghozatala után a Polgármester köszöntötte Domokos László Országgyőlési Képviselı urat, aki szót kérve az alábbiakról tájékoztatta a képviselı-testületet és a jelenlévı érdeklıdıket. Domokos László Országgyőlési Képviselı miután köszöntötte az ülésen megjelenteket, megköszönte a lehetıséget, majd elmondta, hogy három témakörben kíván szólni: - iparőzési adó várható alakulásáról, közötti fejlesztési tervrıl, - FIDESZ-en belüli személyi változásról. - Iparőzési adó várható alakulása: látható, hogy vita bontakozik ki az adófizetık, adótanácsadók az Európai Unió és a Magyar Kormányzat között viszonylatban. Úgy tőnik, hogy nagyon sok nagyobb szervezet az iparőzési adót méltánytalannak tartja, és május 1-vel a csatlakozást követıen, ez mindenképpen változtatást igényel. Néhány vállalat megpróbálja beperelni az érintett önkormányzatot, hogy szerintük jogtalanul adót vet ki. Az adó kivetését a Kormány hagyta jóvá. Fel kell készülni arra, hogy rövid idın belül meg fog szőnni az iparőzési adó. A helyi adóbevételek 85 %-a Magyarországon iparőzési adóból származik. Helyette új adóformákon kell gondolkodni. Ha az elmúlt 15 évre visszatekintünk az önkormányzati kötelezı feladatok nem csökkentek, sok esetben, mint pl szeptember 1-vel bevezetett béremelés 50 %-a, vagy a évi 12 %-os közalkalmazotti béremeléssel szemben, a helyi adókat nevezték meg, hogy azokat ezentúl nem beruházásokra, kommunális fejlesztésekre, fenntartásokra, hanem bérfejlesztésekre fordítsák elıször, és hogyha marad a beszedett adókból még valami, azt a fent felsoroltakra felhasználhatják. Az iparőzési adókból származó adótömeg kikerül, és helyette nem jelenik meg más, akkor felborulhat az önkormányzati támogatás, hiszen a bérek egy része, az iskolák, idısek otthona fenntartása, stb. normatíván felüli kiegészítését mai is az önkormányzatok teszik. Erre többféle megoldás mutatkozik. Jelenleg vita folyik arról, hogy év közben, az önkormányzati gazdálkodást még nem sértı módon, a társasági nyereségadó terhére, akinek ilyen van, azt ne csak 50 %-ban, hanem 100 %-ban lehessen leírni. A Fidesz részérıl volt ez a javaslat, mely elutasításra került. A probléma azonban nincs megoldva. A Kormány is adóügyi tanácsadó bizottságon tárgyal ebben az ügyben, ahol az az elképzelés, hogy 1-1,5 éven belül, tehát 2007-ig bezárólag valamilyen megszüntetése jelenik meg az iparőzési adónak, viszont helyette új adó megjelenítését kell megtenni. Tudni kell, hogy az iparőzési adó vállalkozásokat terhelı adó, amit lát, eddigi megoldásokat, azok szerint ez a lakosságra átterhelendı adó legyen, mégpedig építményadó címen. Javasolná a hivatal adóosztálya részére, hogy érdemes volna ezzel a kérdéssel elkezdeni foglalkoznia, mert 1-2 hónap a Kormány döntését követıen kevés lesz arra, hogy megfelelıen felkészüljön. Szarvason az önkormányzat az iparőzési adót felére csökkentette, kivetette az építményadót mindenki számára, a kommunális adót pedig megszőntette. Miután nincsenek megfelelı adatok a m 2 -re vonatkozóan, ezzel szembesült az 71

5 önkormányzat. Ha nincsenek adatok, akkor nem lehet megnézni, hogy kinek milyen adóterhet fog jelenteni. Szarvason a maximális 900,-Ft/ m 2 helyett 700,-Ft/ m 2 építményadót vetettek ki a lakosságra. Az önkormányzat utólag korrigálja a befizetett összeget a m 2 -nek megfelelıen. Az önkormányzat a mai struktúrában igyekszik keresni az adóterhelést. Mindez egy hosszabb vita tárgya lehet, csak a problémára szerette volna felhívni a figyelmet. Nemcsak szakmai, hanem helyi méltányossági, helyi teherbíró képesség és helyi politikai kérdés is lesz, hogyan dönt majd a testület. A Parlamentben várhatóan novemberben lesz döntés a fenti témát illetıen. Abban szakmailag nincs vita, sem a Kormányzat, sem az ellenzék, sem a szakértık között, hogy az iparőzési adó meg fog szőnni. Hogy milyen ütemben és mi lesz helyette, ebben vita van, és ez alapvetıen megrendíti az eddig kialakult rendszert. - A Nemzeti Fejlesztési Tervnek a kérdését szerette volna a Képviselı-testület figyelmébe ajánlani, mely 2007 és 2013 közötti magyarországi fejlesztéseket döntıen fogja befolyásolni milliárd Ft körüli EU-s támogatás, ehhez milliárd Ft állami és önkormányzati forrás jelenik meg és a maradék kb milliárd Ft az, amit az un. magántıkének, a vállalkozásoknak kellene hozzátennie. Ha ettıl függetlenül semmilyen pénzszerzési lehetısége nem lesz sem az önkormányzatoknak, sem a vállalkozásoknak, mint ez a keret, úgy 9 évre levetítve ez nem is olyan sok pénz. A fenti összegnek egy része címzetten lesz odaadva április 21-én lesz egy külön ezzel a témával foglalkozó megyei testületi ülés. Tudomása szerint kistérségek szintjén ez a kérdéskör már napirenden volt. Gyomaendrıd Város Önkormányzatának, vállalkozóinak és a lakosságának is meg kellene próbálni érvényesíteni azon érdekeket, melyeket a fenti távlatban szeretnének látni. Példaként kívánta megemlíteni a Körösi hidat, jó lenne, hogyha a hozzá vezetı utakat állami pénzbıl felújítanák felé, már egy gyomaendrıdi elkerülı úton is jó lenne elgondolkodni. Jó volna, hogyha az elhagyott szeméttelepek rekonstrukcióját nem az önkormányzatoknak kellene ellátni, hanem nevesített megyei programként szerepelne a tervek között. Az Európai Unió kötelez bennünket az ivóvíznorma változtatásra, ami többletkiadást jelent a településeknek. Ide sorolható az iskola, óvoda és egyéb más kötelezı önkormányzati feladatokat ellátó épületek felújítása. Jó volna, hogyha nem egyenként kellene pályázni, hanem felmérést követıen egyszerre történne azok felújítása központi pénzbıl. A fentieket illetıen kérné a Képviselı-testület javaslatát, észrevételeit eljuttatni a megyei koordinációhoz. A vállalkozók kapcsán meg kívánta említeni, hogy pl. az Ipari Parkba a kis- és középvállalkozások betelepülését segíteni lehetne inkubátorházak létrehozásával, amihez nem volna szükség a vállalkozók saját erejére, csak bérbe kellene venniük. Úgy gondolják, hogy még egy kisebb településen is lehetıséget kellene adni ezek megvalósulására. Békés megyében egy összevont csomagban ilyen fejlesztési programot kellene megfogalmazni, amely igyekszik megteremteni a versenyfeltételeket. Nem olyan régen meglátogatta a halfeldolgozó üzemet. Az épületek felújítása, ahhoz hogy ott munkát végezhessenek, nem kellene, hogy a vállalkozó költségei legyenek. A közötti idıszakot figyelembe véve, megállapítható az egyenkénti pályáztatásokból, hogy minimális támogatás érkezik a megyébe. Ha nem tudunk mi is belobbizni a fejlettebb megyékhez hasonló programokat a megyei fejlesztési tervbe, akkor a megyék közötti különbségek tovább fognak nıni, mely kevesebb munkalehetıséget, nehezebb megélhetést jelent. Agrár megyérıl lévén szó, ma a nemzeti fejlesztési terv agrárium ügyben nem mond semmit. Ezért sok kritikát kapott a program, mely valószínő, hogy még változni fog. A pénzek kb %-a nem pályázat volt a tavalyi évben sem, és várhatóan nem lesz az 2007 után sem. Hogyha a 70 %-ban arányosan nem vagyunk benne, ha milliárd Ft EU-s és állami támogatást figyelembe véve, annak az 1/20-át véve, illetve annak 60 %-át veszem, melyet az állam fog elosztani, és nem pályázati lehetıség lesz, akkor azt kell mondani, hogy még mindig több szám milliárd Ft-ra volna szüksége a megyének. Kb milliárd Ft pályázat nélküli összegre volna a térségnek szüksége, és még mindig nem fejlesztettük volna a megyét jobban, mint pl. Szeged, Pécs, Gyır, vagy Budapest térségét. Kérdés, hogy tudunk-e most, 2006-ig szóló idıszakban olyan mértékő programokat megnevezni, melyek szerint több száz milliárd Ft-ot tudnánk nevesíteni. A Fidesz is azt mondja, hogy ez pártok fölött álló dolog, ebbıl nem szabad pártpolitikát csinálni. 72

6 Bízott abban, hogy az április 21-i megyegyőlés is ilyen lesz, és egyezségre tudnak jutni. Ilyen témák pl.: iskola, kis- és középvállalkozások inkubátorháza, híd, utak csatlakozó utak, ivóvíz, szeméttelep, fürdı körüli fejlesztések. Egyetértenek abban is, hogy olyan településeken, ahol fürdı van, ott a fürdı környezetésnek a rendbetételét is egy kis csomagba kellene tenni, hogy ne kelljen az önkormányzatnak külön arra pályáznia, hogy ott pl. parkoló legyen, a közvetlen kb. 1 km-es környezet rendben legyen, stb. Jó volna, hogyha az önkormányzat ilyen értelemben is átgondolná javaslataikat, és a megyegyőlésig eljuttatná számára. - Fideszen belül Gyomaendrıdön történt döntés alapján a helyi csoport ıt választotta meg elnöknek. Ezért kérése, hogy az önkormányzat minden, a helyi párttal kapcsolatos megkereséseket részére továbbítsa. Melynek következtében ı fogja kijelölni a tárgyaló feleket. Polgármester úr felé a további együttmőködést szeretné biztosítani. A város érdekében közvetlen jelenlétére is lehet számítani a rendezvényeken. Minden héten csütörtökön 9 és 11 óra között Endrıdön a Közösségi Házban a Fidesz Helyi Szervezete fogadóórát tart. Megköszönte a figyelmet és további jó munkát kívánt a Képviselı-testület tagjainak. Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte Domokos úr tájékoztatóját. Elmondása szerint a település országgyőlési képviselıje szinte mindent felsorolt, ami egy ilyen jellegő nemzeti fejlesztési terv keretei között szerepelhet. Gyomaendrıd vonatkozásában a holtág rehabilitáció nem hangzott el. Felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy javaslataikat, észrevételeiket tegyék meg, melyeket összegezve április e között eljuttatnak az illetékesekhez. Molnár Borbála az endrıdi Közösségi Ház vezetıje tájékoztatta a Fidesz helyi szervezetének fogadóórájáról. Dr. Kovács Béla képviselı felszólalásában elmondta, hogy Gyomaendrıd városban kb. 10 évvel ezelıtt készült egy felmérés a házak alapterületét illetıen, és csak azzal szükséges kiegészíteni az adatbázist, az azóta épült ingatlanok adataival. Hozzátenni kívánta, hogy Gyomaendrıd nincs eladósodva, tehát Szarvassal való összehasonlítása nem szerencsés. Teljes mértékben egyetért a Domokos úr által elmondottakkal, mely szerint a megyénél mindenkinek össze kell fognia. Ugyanakkor a megye súlyát, érdekérvényesítı képességét részben a jövedelemtermelı képesség és részben az itt lakók száma, aránya szabja meg. A jövedelemtermelı képesség sajnálatos módon rendkívül csekély, az itt lakók korösszetétele, létszáma nagyon kedvezıtlenül alakul, hiszen nemcsak Gyomaendrıdrıl, hanem a megye többi településébıl is elvándorolnak a fiatalok. Az volna a jó, hogyha a pártok válvetve elıre tudnának lépni, és minden egyes település a legsürgısebb, legsúlyosabb gondjait felvázolná. Bízik abban, hogy közösen együtt tudnak mőködni. Gratulált Domokos úrnak a megválasztásához és jó munkát kívánt. Dr. Dávid Imre polgármester a Domokos László országgyőlési képviselı úr által elmondottakat kiegészíteni kívánta azzal, hogy amennyiben az építményadót bevezetik óriási visszhangja lesz, mivel nagyon szegény a város lakossága. Tudomásul kell venni, hogy a vállalkozások számára valamilyen formában segítséget kell nyújtani, mert eléggé le vannak terhelve, de a lakosság leterheltsége is jelentıs. Megköszönt Domokos úr tájékoztatóját. A holnapi nap folyamán minden képviselıtıl kérnek észrevételt, melyet összegezve eljuttatnak a megfelelı helyre. További tájékoztatás, szóbeli kiegészítés, bejelentés nem lévén az elsı napirend megvitatására kérte fel a Képviselı-testület tagjait. 1. napirendi pont A évi költségvetési rendelet módosítása Dr. Dávid Imre polgármester a jelenlévık tájékoztatásaként kívánta elmondani, hogy a költségvetés módosításának a legfontosabb eleme, hogy a hitelfelvétel, melynek összege E Ft kikerült, továbbá a Kner Imre Gimnázium kollégiumi szobák felújítására vonatkozó pályázata miatt meg kell 73

7 emelni a saját erı összegét. Elképzelhetı, hogy év végére egy nullás költségvetést sikerül hoznia az önkormányzatnak. Hozzászólás, kiegészítés a rendelettel kapcsolatban nem volt, a Polgármester felkérte a képviselıket a rendelet megalkotására. A szavazás elıtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség. A Képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal megalkotta 6/2005. (.) KT sz. rendeletét a évi költségvetésrıl szóló 4/2005. (II. 25.) KT rendelet módosításáról 2. napirendi pont Az évi vásári és piaci díjtételek megállapítása, a 23/1995. (VIII. 30.) KT rendelet módosítása Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Jenei Bálint urat, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnökét, hogy tegye meg tájékoztatását a napirendet illetıen. Jenei Bálint bizottsági elnök a jelenlévık tájékoztatásaként kívánta elmondani, hogy a vásár-, piacrendezési, illetve mérlegelési tevékenységet augusztus 1. napjától kezdıdıen vállalkozás formájában üzemelteti az önkormányzat. A vállalkozó (Markt Platz Egyéni Cég) azzal a kérelemmel fordult a Képviselı-testület felé, hogy az ide vonatkozó rendelet 1., 2., illetve 3. sz. mellékleteit módosítsa az általa kalkulált és javasolt szolgáltatási díjtételek szerint. Az emelés mértéke az egyes díjtételeknél eltérı, melyet a táblázatok részleteznek. A bizottság az elıterjesztést megvitatta és a határozati javaslat elfogadását javasolja a Tisztelt Képviselı-testületnek. Dr. Dávid Imre polgármester mivel a rendelettel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, felkérte a képviselıket a rendelet megalkotására. A szavazás elıtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség. A Képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal megalkotta 7/2005. (.) KT sz. rendeletét Gyomaendrıd Város Önkormányzata által rendezett vásárokról és fenntartott piacokról szóló 23/1995. (VIII. 30.) KT rendelet módosításáról 3. napirendi pont Az ifjúságról, sportról és a közmővelıdésrıl szóló rendeletek felülvizsgálata Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzı urat, hogy a rendelettel kapcsolatos kiegészítését tegye meg. Dr. Csorba Csaba jegyzı a megjelentek tájékoztatásaként kívánta elmondani, hogy egy viszonylag régebben mőködı, pályázati alapokkal kapcsolatos szabályozásról van jelenleg szó. Korábban a Képviselı-testület a költségvetési rendeletben szabályozta, majd azt követıen pályázati kiírási forma keretében tudtak a sportszervezetek-, civil szervezetek-, illetve különféle ifjúsági alapra pályázni az érdekeltek. A rendelet módosításának alapvetıen két oka van: - az Állami Számvevıszéki ellenırzés melynek tartalmát elızı ülésén megismerhette a Képviselı-testület lényege, hogy az alapítványok tekintetében a hatáskör átruházás a Humánpolitikai Bizottságra nem szabályszerő. 74

8 Ennek megfelelıen a jelenlegi szabályozásban az szerepel, hogy az ezzel kapcsolatos döntést a Képviselı-testület hozza meg a Humánpolitikai Bizottság javaslata alapján. Másrészt Dezsı Zoltán képviselı úr által felvetett javaslat, melynek lényege, hogy a civil szervezetek támogatási alapjára csak civil szervezetek pályázhassanak - indokolta a rendelet módosítását. Megvizsgálva a különbözı jogszabályi háttereket azt lehet mondani, hogy ezen indítványnak olyan szintő alapja kétségkívül van, hogy szükséges szabályozni, hogy a civil szervezetek támogatási alapjára kik pályázhatnak szó lévén a magánszemélyekrıl. A rendeletmódosítás másik eleme, amikor azt mondjuk, hogy a különbözı városi rendezvények tekintetében valóban szabályozatlan volt a kérdés május 1-i, illetve augusztus 20-i rendezvényre a költségvetésen belül alapokon belül célszerő elkülöníteni egy új alapot, mely alapokra pályázati úton lehet pályázni, illetve elnyerni a rendezvény megszervezésének a jogát. Ez a rendeleti módszer 2006-tól lép életbe. Összességében a rendelet felülvizsgálat célja, hogy azokat a már kialakult szabályokat, melyek nem voltak pontosan rögzítve, azok rendeleti formában szabályozásra kerüljenek, mindenki által kontrollálhatók és ellenırizhetık legyenek. Ez a rendeletmódosítás elméleti oldala. Azzal azonban számolnia kell a Tisztelt Képviselı-testületnek, hogy bármennyire tökéletesednek, finomulnak ezek az eljárási szabályok, a pályázók köre óriási mértékben növekszik, - mely arra enged következtetni, hogy a városban jelentıs egyesületi és civil szervezeti élet folyik -, ezáltal pedig a Bizottságnak, majd a Képviselı-testületnek nagy szerepe lesz a döntések meghozatalában. A jelenlévık tájékoztatásaként kívánta elmondani, hogy jelenleg a pályázati eljárás folyamatban van. Dr. Dávid Imre polgármester mivel a rendelettel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem hangzott el, felkérte a képviselıket a rendelet megalkotására. A szavazás elıtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség. A Képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal megalkotta 8/2005. (.) KT sz. rendeletét az ifjúsági, sport és közmővelıdési tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról 4. napirendi pont Az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló rendelet módosítása Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzı urat, hogy a rendelettel kapcsolatos tájékoztatását tegye meg. Dr. Csorba Csaba jegyzı a megjelentek tájékoztatásaként kívánta elmondani, hogy az Állami Számvevıszék Békés Megyei Ellenırzési Irodája által évben Gyomaendrıd Város Önkormányzat gazdálkodásának átfogó ellenırzésérıl készített számvevıi jelentés megállapította, hogy a helyi vagyonrendelet nem szabályozza a forgalomképesség szerinti besorolás megváltoztatásának módját. Ugyanakkor a jelentés megállapítja azt is, hogy a vagyonnal való rendelkezési, döntési hatáskörök célszerően kerültek szabályozásra. A számvevıszéki jelentés megállapításait követve szükséges a rendelet módosítása, a forgalomképesség szerinti besorolás megváltoztatásának módjának a szabályozása. Itt elsısorban azokról az esetekrıl van szó, amikor a Képviselı-testület indokolt esetben (pl.: korábban a Liget Fürdı forgalomképességnek megváltoztatása) a vagyontárgy vagyonkimutatás szerinti besorolását változatja meg. Továbbá a jogutód nélkül megszőnı költségvetési intézmények, bérlakások, stb. esetében az egyes ingatlanokat minısíteni kell, meghatározva azt, hogy a vagyontárgy további hasznosítása miatt szükséges-e a forgalomképesség megváltoztatása. A véleményezı bizottságok az elıterjesztést megvitatták és a rendelettervezet elfogadását javasolják a Képviselı-testületnek.. 75

9 Dr. Dávid Imre polgármester mivel a rendelettel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem hangzott el, felkérte a képviselıket a rendelet megalkotására. A szavazás elıtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség. A Képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal megalkotta 9/2005. (. ) KT sz. rendeletét Gyomaendrıd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 24/1995. (X. 24.) KT rendelet kiegészítésérıl 5. napirendi pont Gyomaendrıd város Településrendezési tervei, Helyi Építési Szabályzata módosítása Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy Gyomaendrıd város Településrendezési tervei és a Helyi Építési Szabályzatról szóló 21/2002. (XI.25.) KT rendelet módosítása mellett döntött a Képviselı-testület a 148/2004. (V. 27.) KT sz. határozattal. A Gyomaendrıd, Polányi utca melletti 5168/9, 5168/11, 5168/16 hrsz-ú földrészletekre elkészült a településszerkezeti terv, szabályozási terv és a szabályrendelet módosítása. A terület a Gksz Gazdasági kereskedelmi szolgáltató övezetként került meghatározásra, ahol nem jelentıs zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú nagyobb védıtávolságot nem igénylı, kereskedelmi, szolgáltató épületek, valamint egyéb nem jelentıs zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek, tulajdonos számára lakások helyezhetık el. Az államigazgatási egyeztetések megtörténtek, a Dél-alföldi Területi Fıépítészi Iroda javasolja településrendezési terv módosításának jóváhagyását. A véleményezı bizottságok az elıterjesztést megvitatták, és a rendelettervezet elfogadását javasolják a Képviselı-testületnek. A rendelettel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem hangzott el, ezért a Polgármester felkérte a képviselıket a rendelet megalkotására. A szavazás elıtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség. A Képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal megalkotta 10/2005. (.) KT sz. rendeletét a Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2002. (XI. 25.) KT rendelet módosítása 6. napirendi pont A Képviselı-testület és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT számú rendelet módosítása és kiegészítése Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy az Állami Számvevıszék Békés Megyei Ellenırzési Irodája évben átfogó ellenırzést tartott Gyomaendrıd Város Önkormányzat gazdálkodásáról, amely döntıen a évet és a I-II. negyedévet ölelte fel, de egyes kérdésekben (pl. vagyongazdálkodás, költségvetési egyensúly helyzete) érintette a éveket is. A számvevıi jelentés összegzı megállapításaiban foglalt következtetéseket és javaslatokat elfogadtuk és a vizsgálati jelentésben megfogalmazott hiányosságok megszüntetésérıl intézkedési tervet készítettünk, melyet a Képviselı-testület február 24-i ülésén elfogadott. Az intézkedési terv (Jegyzıi hatásköréhez kapcsolódó) 1., 10., 16., 17. pontjának végrehajtásaként a szükséges szabályozás elvégzése érdekében a következı rendeletmódosítást terjesztjük a Tisztelt Képviselı-testület elé. Az Ügyrendi és Jogi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és javasolja a Képviselı-testületnek a rendelet elıterjesztés szerinti megalkotását. 76

10 A rendelettel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem hangzott el, ezért a Polgármester felkérte a képviselıket a rendelet megalkotására. A szavazás elıtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség. A Képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal megalkotta 11/2005. (. )KT sz. rendeletét a Képviselı-testület és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT számú rendelet módosításáról és kiegészítésérıl 7. napirendi pont Gyomaendrıd 4. számú fogorvosi körzete ellátásának változása Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte dr. Dobos Erzsébet és dr. Békés Annamária fogszakorvosokat. A jelenlévık tájékoztatásaként kívánta elmondani, hogy Gyomaendrıd Város Önkormányzata 1996 nyarán határozatlan idıre szóló, területi ellátási kötelezettséggel feladatvállalási szerzıdést kötött a Dr. Dobos Fogszakorvosi Betéti Társasággal, a 4. számú fogorvosi körzet ellátására. A betéti társaság tulajdonosa Dr. Dobos Erzsébet fogszakorvos a március 23. napján kelt átiratában bejelenti, hogy a Dr. Dobos Fogszakorvosi Bt.-ben a beltagsága megszőnik, május 1. napjával belép beltagként Dr. Békés Annamária fogszakorvos, aki egyben mint beltag ellátja a társaság üzletvezetését és képviseletét is. A fentieket Dr. Békés Annamária is megerısíti, ami azt eredményezi, hogy május 1. napjától a 4. számú fogorvosi körzetben a fogorvosi feladatokat Dr. Békés Annamária fogja ellátni. Az Önkormányzat a területi ellátási kötelezettségre a feladatvállalási szerzıdést, és a fogászati kezelıegységre a bérleti szerzıdést a Dr. Dobos Fogszakorvosi betéti társasággal kötötte. A tulajdonváltozás nem jelenti a betéti társaság változását, ezért a korábban kötött szerzıdések továbbra is érvényben maradnak. Hangya Lajosné bizottsági elnök felszólalásában elmondta, hogy a Humánpolitikai Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, és egyetértett a határozati javaslatban foglaltakkal. Ezúton szerette volna megköszönni dr. Dobos Erzsébet fogszakorvosnak a Gyomaendrıdön eltöltött hosszas és eredményes tevékenységét, és dr. Békés Annamária fogszakorvosnak pedig jó munkát kívánt a továbbiakban. Dr. Dávid Imre polgármester további hozzászólás, kérdés nem lévén, felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy hozzák meg határozatukat. A Képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 57/2005. (III. 31.) KT sz. határozata Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete tudomásul veszi, figyelemmel a gazdasági társaságokról szóló évi CXLIV tv ban foglaltakra, hogy Dr. Dobos Erzsébet fogszakorvos a Dr. Dobos Fogszakorvosi Bt.-ben beltagságát megszünteti, és beltagként belép május 1. napjával Dr. Békés Annamária fogszakorvos. Az önkormányzat tudomásul veszi továbbá, hogy a Dr. Dobos Fogszakorvosi Bt. az önkormányzattal szemben fennálló szerzıdéses kötelezettségeit, melyek személyes közremőködést igényelnek Dr. Békés Annamária fogszakorvos bevonásával teljesíti. Határidı: értelem szerint Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester 77

11 8. napirendi pont Református temetı beépítési terve Dr. Dávid Imre polgármester átadta Hangya Lajosné bizottság elnöknek, mint az érintett terület területi képviselıjének a szót. Hangya Lajosné bizottsági elnök, területi képviselı felszólalásában elmondta, hogy megkérte a Nagy Sándor utca lakóit, hogy támogassák jelen napirendi pont megvitatásában, hiszen sorsdöntı dologról van szó. Mióta a településen él (kb éve) a Nagy Sándor utca egyoldalas utca, ezért a lakosok az önkormányzat közremőködésével mindennemő közmővet kivívtak és kifizettek, és most tulajdonképpen a Református Egyház a vele szemben lévı telken közmővesített telkeket kíván értékesíteni. Nem az ellen kívánnak szólni, hogy ott ne épüljenek házak, hanem arról szeretné biztosítani az ott lakókat, hogy a teherbírásuknak megfelelıen további különös terhekben nem fognak részesülni. Érti ezalatt azt, hogyha kb. 12 lakóingatlan épül, nyilvánvaló, hogy az ottani építkezés komoly mozgással, közmővek szétdúrásával jár, mivel keskeny az utca, ezért a vízvezeték, csatornázás, gázvezeték miatt fel kell dúrni az utat, pedig ez évben kerülne oly sok év után aszfalt az útalapra. Egyoldalas utca lévén ,-Ft az utca lakóinak az ingatlanonkénti hozzájárulás összege az útépítéshez, míg kétoldalas utcák esetében átlagosan kb ,-Ft ez az összeg. A határozati javaslat szerint a területre vonatkozó szabályrendelet elkészíttetésének, a terület felosztásának, elıközmővesítésének költségeit a földrészlet tulajdonosa viseli. Jelenleg a földrészlet tulajdonosa a Református Egyház, de amint értékesíti a közmővesített telket, és bejegyzésre kerül a földhivatalnál, a földrészlet tulajdonosa az új lakó lesz, aki ugyanolyan jogokkal fog rendelkezni, mint a Nagy Sándor utca lakói. Javasolta a bizottság elnöki megbeszélésen is, amikor szóba került a Református Egyház kérelme, hogy az egyház úgy értékesítse az új tulajdonosoknak a lakótelkeket, hogy kialakítandó lakótelkenként legalább ,-Ft költséget különítsen el, ami a közmővek rendbehozatalára szükséges. Nem tudja, hogy jogilag kivitelezhetık-e a fent elhangzottak. Furcsa lenne, hogyha az építkezéseket követıen mindkét oldal lakóit felszólítanák az újabb útfelújítások hozzájárulására. Lapatinszki Lászlóné a Nagy Sándor utcai lakók nevében az alábbiakat kívánta elmondani: sajnos mőszaki szempontból sem találják elfogadhatónak már a kövesút alapot sem. Ígéretet kaptak arra, hogy az út alá lesz csövezve, melyre nem került sor, így ennek köszönhetıen bokáig érı vízben járnak az utca közepén a járdán. Ha az útalapra ráhelyezik a szilárd burkolatot, kérdése, hogy akkor mi lesz a vízelvezetéssel? Dr. Dávid Imre polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy sajnos az utolsók között került sor a rossz idı beállta elıtt az útalap elkészítésére. A kiegyenlítés és a hibák kijavítása után kerül sor az aszfaltozásra. Lapatinszki Lászlóné a Nagy Sándor utcai lakó a lakóközösség nevében kérte az önkormányzatot, hogy a lakossági hozzájárulás összegét a fent elhangzottak figyelembevételével csökkentsék. Továbbá, mivel kb. 1 méterrel magasabban fekszik az értékesítendı terület, lehetıség szerint fásítást kérnének az ingatlanok elé, mivel a már meglévı ingatlanok udvarára már most rá lehet látni. Összegezve a lakók véleményét elmondta, hogy a Nagy Sándor utca lakóinak elviekben nincs kifogása a telkek értékesítése, illetve az építkezés ellen. Benga Ferenc Nagy Sándor utcai lakó felszólalásában elmondta, hogy ha már értékesítésre kerülnek a temetı melletti területek a még megmaradó temetı területének rendbetételét szeretnék kérni. Dr. Dávid Imre polgármester Benga úr kérésére válaszolva elmondta, hogy a temetı egyházi tulajdon, és mint temetıtulajdonosnak, a temetı üzemeltetıje tudnánk a Református Egyházat kötelezni a jogszabályi keretek között. Egy ellentmondásos helyzet áll fent, mivel a temetı túlsó fele megmaradna. 78

12 Csányi István bizottsági elnök a jelenlévık tájékoztatásaként kívánta elmondani, hogy a jelenlegi utakkal kapcsolatos probléma sajnos nem egyedi, de az aszfaltozás elıtt mindenféleképpen rendezıdik az állapot. Szivárgó árokkal vagy csövek elhelyezésével a vízelvezetést megoldják. A jövı héten egy bejáráson vesznek részt Fábián Lajos úrral a Gyomaszolg Kft. ügyvezetı igazgatójával, mint leendı üzemeltetıvel és Szujó Zsolt úrral a Városüzemeltetési Osztály vezetıjével az utak tekintetében. Elmondása szerint elvi akadálya nincs annak, hogy a temetı lakóterületét értékesítsék, ugyanis a Helyi Építési szabályzat a jövıt figyelembe véve lakóterületnek minısítette a fent említett területet. A Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság ülésén is elhangzott, hogyha az önkormányzat az elvi engedélyt megadja az egyháznak, azt követıen az elkészített tervek ismeretében lesz köztudott, hogy ott hány telket kíván értékesíteni. Lelkész úr tájékoztatása szerint csak azon területet kívánja értékesíteni, ami párhuzamosan megy a Nagy Sándor utcával, tehát a belsı részt nem kívánja értékesíteni. Kb telekrıl beszélhetünk. Abban a pillanatban, amint ezek a telkek közmővesítve lesznek, a Református Egyház nem adhatja el anélkül azokat, hogy a telkeknek megfelelıen be nem fizetné az úthoz a lakossági hozzájárulások 1-1 ingatlanra esı részét. Ez azzal jár, hogy az utca jelenlegi lakóinak visszautalásra kerül a fennmaradó összeg. Az egyháznak kötelezı lesz hozzájárulnia a szennyvízberuházás közmőfejlesztéséhez, mert csak ezt követıen értékesítheti a telkeket. A bizottság ülésén Sipos Tas Töhötöm lelkész úr hozzászólásában elmondta, hogy a fent elhangzottaknak megfelelıen kívánja a telkeket értékesíteni. Az építkezéssel okozott kárral kapcsolatban elmondta, hogy amennyiben a szilárd burkolatú útban kár keletkezik, az nem hárítható az ott lakókra, ugyanis 20 %-os költségtérítést csak akkor háríthatnak a lakókra, ha az minıségi változással jár. Ami az utca fásítását illeti, véleménye szerint nem jelenthet problémát a jövıt illetıen. Marjai Lajosné Nagy Sándor utcai lakó kérdése, hogy nincs-e lehetıség arra, ha már szemben is ingatlanok épülnek, hogy a tervezett 3 méter szélességet 4 méter szélességre megnöveljék. Hangya Lajosné bizottsági elnök kérdése, hogy Tiszteletes úr nyilatkozott-e arra vonatkozóan, hogy milyen típusú ingatlanokat lehet a területen építeni? Dr. Csorba Csaba jegyzı a jelenlévık tájékoztatásaként kívánta elmondani, hogy egy elızetes elvi hozzájárulás megadásáról van jelenleg szó, mely alapján az önkormányzat megrendelheti a rendezési terv módosítását. Egy többfordulós eljárásról beszélünk, melynek menete a következı: Elızetesen a tervezı készít egy tervet, melyet a Képviselı-testület nyilvános ülésén megvitat, itt kerül javaslat arra, hogy milyen területi felosztás egyeztethetı össze a már érvényben lévı rendezési tervvel, az övezeti besorolás ugyanaz lesz, mint amiben jelenleg laknak. Ha ezt a Képviselı-testület elfogadja, ezt követıen kerülhet sor a szakhatósági egyeztetésekre (környezetvédelmi szakhatóságok és a Területi Fıépítész - Kiss Lajos úr). A szakhatósági egyeztetéseket követıen a Képviselı-testület elé kerül az elıterjesztés, ahol rendelet formájában kerül elfogadásra, a rendelettervezet módosítása. Az út kérdésére visszatérve a jelenlegi rendezési terv már egy kialakult állapotot rögzít, mely szerint egyoldalas utca, a másik oldalán egy lezárt temetı volt. Kb. 1 éves eljárásról beszélhetünk. Nyílt ülésen kell döntenie a Képviselı-testületnek a rendezési terv módosításáról és közmeghallgatás keretein belül is szükséges azt megvitatni. Jelenleg ténylegesen egy elvei hozzájárulás megadásáról volna szó. Az egyház valóban vállalt mindenféle költséget, amíg ez nem rendezıdik, a terveket nem rendeli meg az önkormányzat. A lezárt temetıvel kapcsolatban elmondta, hogy az valóban rendezetlen, elhanyagolt, közmunka vonatkozásában az egyház is pályázhatna. Dr. Dávid Imre polgármester a lakossági kérdésekre válaszolva elmondta, hogy a 3 méteres útszélesség 4 méterre történı növelése nem kivitelezhetı. A többi kérdésben az utca lakóinak a hozzájárulása nélkül nem dönt a testület. Egy elvi hozzájárulásról van szó, mely a terület rendezésére irányul. A befizetett lakossági hozzájárulások arányos visszafizetése megtörténik. A fásításban a Képviselı-testület, a város partner. Meglátása, hogy az elsı telekosztásra csak jövıre kerülhet sor. Bízik abban, hogy az egyházzal konszenzusra tudnak jutni. 79

13 Dezsı Zoltán képviselı úr felszólalásában elmondta, hogyha kijelölésre kerül kb telek, azok új házszámokat kapnak, melynek következtében a jelenlegi telektulajdonosok okmányait módosítani szükséges, ezeknek költségvonzata lehet. Dr. Dávid Imre polgármester válaszában elmondta, hogy nem szükséges a jelenlegi házszámok módosítása, hiszen a megépülı ingatlanok házszámai lehetnek folytatólagosak. További hozzászólás, kérdés nem lévén, felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy hozzák meg határozatukat. A Képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 58/2005. (III. 31.) KT sz. határozata a Gyomaendrıd, Nagy Sándor utca melletti lezárt temetı tervezett terület-felhasználásával egyetért. A területre vonatkozó szabályrendelet elkészíttetésének, a terület felosztásának, elı-közmővesítésének költségeit a földrészlet tulajdonosa viseli. Határidı: december 31. Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester (Jakus Imre képviselı távozott a Képviselı-testület ülésérıl, így a jelenlévı képviselık száma 17 fı.) 9. napirendi pont A Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása Dr. Dávid Imre polgármester a jelenlévık tájékoztatásaként kívánta elmondani, hogy az Állami Számvevıszék Békés Megyei Ellenırzési Irodája május 24-július 15-e között átfogó ellenırzést tartott Gyomaendrıd Város Önkormányzat gazdálkodásáról, amely döntıen a évet és a I- II. negyedévet ölelte fel, de egyes kérdésekben (pl. vagyongazdálkodás, költségvetési egyensúly helyzete) érintette a éveket is. Az ÁSZ vizsgálat megállapításaira figyelemmel áttekintettük a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatát is és a határozati javaslat szerint kérné a Tisztelt Képviselı-testületet az indokolt módosítások elfogadására. Az Ügyrendi és Jogi bizottság javasolja a Képviselı-testületnek a határozati javaslat elfogadását. További hozzászólás, kérdés nem lévén, felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy hozzák meg határozatukat. A Képviselı-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 59/2005. (III. 31.) KT sz. határozata Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata (a továbbiakban: Hivatali SzMSz) az alábbiakban módosul: 1.) A Hivatali SzMSz I. fejezet 1.) pontjából a székhelyen kívüli további mőködési helyek közül az Okmányiroda közlekedés-igazgatási ügyfélszolgálat: 5500 Gyomaendrıd, Fı út 140. Szövegrész hatályát veszti. 2.) A Hivatali SzMSz I. fejezet 10.) pontja az alábbiakban módosul: 10.) Gazdálkodási jogköre: 80

14 Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, önálló munkáltatói és bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik. A Városi Polgármesteri Hivatal, mint önálló költségvetési szerv és a hozzátartozó - Városi Zene- és Mővészeti Iskola, - Városi Könyvtár, - Családsegítı Központ, - Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a - Német Kisebbségi Önkormányzat mint részben önálló szerv pénzügyi gazdasági feladatai közötti munkamegosztás és felelısségvállalás rendjét a polgármester által jóváhagyott megállapodás szabályozza. 3.) A Humánpolitikai Osztály Szociális Iroda munkaszervezet feladat- és hatásköre kiegészül az alábbiakkal: Döntést hoz az egyes lakáscélú kölcsönökbıl eredı adósságrendezési eljárásban 4.) A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztály feladat- és hatásköre kiegészül az alábbiakkal: Értékbecslést ad ki az egyes lakáscélú kölcsönökbıl eredı adósságrendezési eljárásban 5.) A Titkársági Osztály Kirendeltség munkaszervezet feladat- és hatásköre kiegészül az alábbiakkal: közremőködik a mezııri járulék kivetésével és beszedésével és nyilvántartásával kapcsolatos feladatokban lefolytatja az egyes lakáscélú kölcsönökbıl eredı adósságrendezési eljárást és döntésre elıkészíti azt Határidı: azonnal 10. napirendi pont A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának, mint költségvetési szervként mőködı Hivatalnak az Ügyrendje Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy amennyiben van hozzászólásuk, kiegészítésük, azt tegyék meg. Császárné Gyuricza Éva képviselı asszony örömmel fogadta az ügyrend tervezet elkészülését, melyet már régen hiányolt. Észrevételezni kívánta, hogy egy helyen benne maradt az anyagban, hogy az igazgatót kell folyamatosan a létszámalakulásról értesíteni véleménye szerint ez a jegyzı vagy a polgármester lehet. Továbbá a bankszámla feletti rendelkezési jognál nincs konkrétan feltüntetve, hogy ki-kivel írhat alá, valamint nincs összeghatár sem feltüntetve. Meglátása szerint az önkormányzatnak is éppúgy kell gazdálkodnia vagyonával, pénzével, mint minden más vállalkozásnak. Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásul elmondta, hogy formálisnak találja a fentieket, mivel ezek a belsı szabályzatokban már korábban megvoltak. Volt egy önkormányzati SZMSZ és egy önkormányzati ügyrend, mely tartalmazta a hivatal alapvetı mőködését, felállását, ügyrendjét. Az Állami Számvevıszék ellenırzését követıen, ugyanaz az anyag, ami egyébként az önkormányzati SZMSZ-ben és ügyrendben volt benne, most kikerült, és egy önálló SZMSZ-ben és ügyrendben jelent meg, csak már Polgármesteri Hivatal néven. Ezek a szabályok tehát kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, ezek a Hivatali SZMSZ-nek, illetve ügyrendnek a mellékletében jelent meg. Az Állami Számvevıszék megállapítása, hogy külön egy belsı szervezeti egységre, ami nem önálló szervezeti egység, erre külön ügyrendet készítsünk. Az ügyrend semmi mást nem tartalmaz, mint a munkaköri leírásokat. Külön tartalmazza azt, ami megvolt egy külön szabályzatban kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés egy adott szervezetre lebontva. Jelenleg három szabályzatot kezelünk, amik korábban egy szabályzatban benne volt és rendezett volt. Jelen ügyrendben semmilyen új szabályozás nincs, tehát az érdemi része nem változott. Dr. Dávid Imre polgármester mivel további hozzászólás, kérdés nem lévén, felkérte a Képviselıtestület tagjait, hogy hozzák meg határozatukat. 81

15 A Képviselı-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 60/2005. (III. 31.) KT sz. határozata Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának, mint költségvetési szervként mőködı Hivatalnak az Ügyrendje címő napirendrıl készített tájékoztatót tudomásul veszi. Határidı: azonnal Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte Domokos László Országgyőlési Képviselı úr ülésen való megjelenését és az általa elmondott tájékoztatást. Ezt követıen felkérte Katona Lajos alpolgármester urat az ülés további vezetésére. (Dr. Dávid Imre polgármester és Domokos László Országgyőlési Képviselı távozott a Képviselıestület ülésérıl, így a jelenlévı képviselık száma 16 fı.) 11. napirendi pont Beszámoló a Polgármesteri Hivatal évi létszámhelyzetérıl, hatósági tevékenységérıl, az informatikai helyzetérıl, és a Városüzemeltetési osztály munkájáról Katona Lajos alpolgármester felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy amennyiben van a napirendet illetıen kiegészítenivalójuk, kérdésük, azt tegyék meg. Dr. Csorba Csaba jegyzı kiegészítésként kívánta elmondani, hogy a bizottsági ülés alkalmával nem tudott választ adni a gyermekszületések számára vonatkozóan, ezt most pótolná az alábbiak szerint: 2003-ban 142 fı gyermek, míg 2004-ben 145 fı gyermek született Gyomaendrıd Városában. A számokból is megfigyelhetı, hogy sajnos nagy, ugrásszerő emelkedés nem tapasztalható. Katona Lajos alpolgármester mivel további hozzászólás, kérdés nem lévén, felkérte a Képviselıtestület tagjait, hogy hozzák meg határozatukat. A Képviselı-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 61/2005. (III. 31.) KT sz. határozata a Polgármesteri Hivatal 2004 évi létszámhelyzetérıl, hatósági tevékenységérıl, az informatikai helyzetérıl és a Városüzemeltetési Osztály munkájáról készített beszámolót tudomásul veszi. Határidı: azonnal 12. napirendi pont A köztisztviselık egyéni munkateljesítmény értékelését megalapozó teljesítménykövetelmények meghatározását szolgáló kiemelt célok évre Katona Lajos alpolgármester felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy amennyiben van a napirendet illetıen kiegészítenivalójuk, kérdésük, azt tegyék meg. Dr. Csorba Csaba jegyzı a jelenlévık tájékoztatásaként elmondta, hogy A köztisztviselık jogállásáról szóló évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) július 1-tıl hatályos átfogó módosítása a köztisztviselıi életpálya programban meghatározott elvek, és szempontok figyelembevételével új jogintézményként bevezette a köztisztviselık munkateljesítménye 82

16 értékelésének rendszerét. A minısítés elkészítése során fel kell használni az éves teljesítményértékelések megállapítását is. A Ktv. a teljesítményértékelés tartalmi és módszertani kérdéseirıl részletesen nem rendelkezik, de belügyminiszteri ajánlás alapozza meg a teljesítményértékeléshez alkalmazandó módszereket. Az ajánlás arra irányul, hogy elısegítse az egységes gyakorlat kialakítását, s támpontokat adjon a jogalkalmazók mindennapi felelısségteljes tevékenységéhez. Az elıterjesztés elıkészítésekor az ajánlásban foglaltakat is figyelembe vettük. A köztisztviselık teljesítményértékelésének egyik feltétele, hogy a Képviselı-testület évente meghatározza az un. célokat ben is szükséges az egyéni teljesítménykövetelmények meghatározása, amelynek alapját jelen Képviselı-testületi döntés képezi. Jenei Bálint bizottsági elnök felszólalásában elmondta, hogy az Ügyrendi és Jogi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Tisztelt Képviselı-testületnek. Katona Lajos alpolgármester mivel további hozzászólás, kérdés nem lévén, felkérte a Képviselıtestület tagjait, hogy hozzák meg határozatukat. A Képviselı-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 62/2005. (III. 31.) KT sz. határozata Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja évre a Polgármesteri Hivatal célkitőzéseit. Határidı: azonnal 13. napirendi pont évi Közbeszerzési Terv Katona Lajos alpolgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzı urat, hogy tegye meg szóbeli tájékoztatóját a napirendet illetıen. Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy Gyomaendrıd Város Önkormányzata, mint a közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. számú törvény hatálya alá tartozó szervezet minden év április 15. napjáig Közbeszerzési Tervet köteles készíteni. A tervnek tartalmaznia kell az adott költségvetési év közbeszerzési értékhatárt meghaladó beruházásait, szolgáltatásait és beszerzéseit. Elmondása szerint a tervnek túl nagy gyakorlati jelentısége nincs, hiszen maga a közbeszerzés lefolytatása ténylegesen attól függ, hogy év közben az önkormányzat számára a források rendelkezésre állnak-e majd. Katona Lajos alpolgármester elmondta, hogy a Bizottságok az elıterjesztést megtárgyalták, és elfogadását javasolják. Mivel hozzászólás, kérdés nem hangzott el, felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy hozzák meg határozatukat. A Képviselı-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 63/2005. (III. 31.) KT sz. határozata a közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. Számú törvény 5. -ában foglaltak szerint elkészített Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Közbeszerzési Tervét jóváhagyja. Határidı: azonnal 83

17 14. napirendi pont A Szociális szolgáltatástervezési koncepció átdolgozása Katona Lajos alpolgármester felkérte Hangya Lajosnét, a Humánpolitikai Bizottság elnökét, hogy ismertesse az elıterjesztést. Hangya Lajosné bizottsági elnök tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy november havi testületi ülésen beszámoltunk a város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról, mely beszámolót a Képviselı-testület elfogadta azzal a kitétellel, hogy a koncepció átdolgozását a szociális törvény módosítását követıen kell végrehajtani. Az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló évi CXXXVI. törvénynek a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényt érintı, a személyes gondoskodásra vonatkozó rendelkezései január 1. napjától hatályosak. A módosító rendelkezés megváltoztatta az önkormányzatok számára elıírt kötelezıen ellátandó feladatait, a korábban ismert szociális alapszolgáltatásokat kibıvítette, a szolgáltatás meghatározását pontosította és átszervezést hajtott végre az alapszolgáltatásokban és a szakosított ellátásokban. A fent ismertetett törvénymódosítás, illetve a koncepció elfogadása óta eltelt több mint egy évben végbement változások miatt átdolgozásra szorul a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció II. fejezetének 2-3 pontja, a Városi Gondozási Központ szervezeti struktúráját ábrázoló táblázat, valamint a város szociális ellátórendszerének fejlesztésérıl szóló III. fejezet. A Humánpolitikai Bizottság az elıterjesztésben és az átdolgozott koncepcióban foglaltakat megvitatta, és megállapította, hogy viszonylag sok esetben tárgyalja a Képviselı-testület Gyomaendrıd város szociális ellátását. Megállapításra került továbbá, hogy ellátási kötelezettségeinket zömében teljesítjük. A jelzırendszeres házi segítségnyújtás vonatkozásában még nem történ lépés. A település nagyságára, adottságára nézve még várni kell erre, nem könnyő feladat. Ennek ellenére 2007-ig kell megvalósítani településünkön. A szolgáltatásszervezési koncepció jó, hiányosságok az Idısek Otthonában egy demens részleg kialakítása (elesett betegek ellátására) hamarosan megoldásra kerül (élı napi jelenségként jelenik meg). A bizottság ülésén a Gondozási Központ vezetıje részletesen beszámolt a Mirhóháti úti új intézményt illetıen, hogy hogyan fog kinézni és milyen ellátást fogunk tudni ott biztosítani. A Cigány Kisebbség Önkormányzat elnöke Dógi János úr tájékoztatást nyújtott a tanoda típusú projekt megvalósításáról, amely az iskolán túli idıben foglalkozik a cigány gyermekek felzárkóztatásával. Véleménye szerint nagyon hasznos tevékenység a város oktatása szempontjából. Gellai Józsefné intézményvezetı kérdése, hogy nem kellene-e a koncepcióba belefoglalni azt, hogy együttmőködési megállapodás megkötése szükséges a hunyai és a csárdaszállási önkormányzattal. Egyenlı elbírálásban részesüljenek a fenti települések, mivel az intézményi elhelyezést nem tudják megoldani, ugyanis ez eddig hallgatólagos volt. Természetesen mindenben kiszolgálják ıket, de egyre több a szociális részen sorban állók között a hunyai és a csárdaszállási idıs ember. Dr. Csorba Csaba jegyzı az intézményvezetı asszony kérdésére válaszolva elmondta, hogy elméletileg jó ötlet, de erre a Képviselı-testületnek vissza kellene térni. Alapvetıen ezek az intézmények Gyomaendrıdi vagy állami támogatásból valósultak meg. Tehát azt kimondani, hogy egyenlı elbírálásban részesüljenek az említett települések, egy alaposabb elıkészítést igénye. Jelenleg folyamatban van a kistérségen belül (május 15-ig) a többcélú kistérségi társulásban a pályázati lehetıségek benyújtása. A pályázat célja, hogy többletforrást biztosítson bizonyos feladatok ellátására kistérségen belül, amennyiben az térségi szinten történik (ezek között szerepel az oktatás, egészségügy, belsı ellenırzés és a szociális ellátórendszer). Célszerő lenne megvárni, hogy május 15- ig milyen pályázat kerül benyújtásra, és annak megfelelıen nyilatkozni a településekkel való együttmőködésrıl. Gellai Józsefné intézményvezetı elmondása szerint nagyon nyomasztó a sorban állás a szociális részt illetıen. 84

18 Katona Lajos alpolgármester egyetértett a jegyzı úr által elmondottakkal, mely szerint alaposabban meg kell vizsgálni, hogy milyen elınyei és milyen hátrányai lennének az együttmőködésnek. Mivel további hozzászólás, kérdés nem hangzott el, felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy hozzák meg határozatukat. A Képviselı-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 64/2005. (III. 31.) KT sz. határozata Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a város átdolgozott Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját elfogadja. Határidı: azonnal 15. napirendi pont Tájékoztató az Egyes Szociális tárgyú törvények módosításáról Katona Lajos alpolgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzı urat, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését a napirendet illetıen. Dr. Csorba Csaba jegyzı a jelenlévık tájékoztatásaként kívánta elmondani, hogy a törvénymódosítás lényege, hogy a költségvetési törvénnyel párhuzamosan a szociális törvény is jelentıs mértékben módosul. Az ellátási formáknál alapvetıen az a változás figyelhetı meg, hogy a méltányossági eljárás közül sok kikerült és átkerült az alanyi jogú ellátások közé. Ennek megfelelıen változtak a hatásköri címzettek, melynek lényege, hogy sok hatáskör kikerül a Képviselı-testületi hatáskörbıl és viszonylag sok hatáskör átkerül a jegyzıi hatáskörbe. Méltányosságok közül sok hatáskör változik. Egyes ellátások jogszabályi lehetıség szerint kerülnek megállapításra. Alapvetıen egy helyes tendencia. Az a rendezés figyelhetı meg, hogy normatíva alapon az állam jelentıs mértékig biztosítja ezeket az ellátásokat. Ebben az évben a Képviselı-testület kétszer találkozik a szociális rendelet módosításával (májusi és szeptemberi ülésén, amikor a jogszabályi változás életbe lép). Jelen anyagot tájékoztató jelleggel terjesztették a Tisztelt Képviselı-testület elé. Katona Lajos alpolgármester mivel hozzászólás, kérdés nem hangzott el, felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy hozzák meg határozatukat. A Képviselı-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 65/2005. (III. 31.) KT sz. határozata Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Egyes szociális tárgyú törvények módosításáról készített tájékoztatót elfogadja. Határidı: azonnal 16. napirendi pont Oktatási intézmények alapító okiratának módosítása Katona Lajos alpolgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a Pénzügyminisztérium a éves költségvetéshez kiadott tájékoztató 3. számú mellékletében közzétette a hatályos szakágazati rendszert. A tájékoztató szerint az általános iskolai oktatás szakágazat száma változik, ezért szükséges a két általános iskola alapító okiratának módosítása. A szükséges módosítási javaslatokat a határozati javaslat tartalmazza. 85

19 Az elıterjesztést megvitató bizottságok a határozati javaslat elfogadását javasolja a Tisztelt Képviselıtestületnek. Mivel hozzászólás, kérdés nem hangzott el, felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy hozzák meg határozatukat. A Képviselı-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 66/2005. (III. 31.) KT sz. határozata I. Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Kis Bálint Általános Iskola 288/1999.(X. 28.) KT. számú határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: - Az alapító okirat 4./ pontjában a fı tevékenység államháztartási szakágazat száma: ról ra változik. Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete utasítja Dr. Csorba Csaba jegyzıt, hogy az alapító okirat módosítást a MÁK felé jelentse. II. Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Diákotthon 289/1999.(X. 28.)KT. számú határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: - Az alapító okirat 3./ pontjában a fı tevékenység államháztartási szakágazat száma: ról ra változik. Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete utasítja Dr. Csorba Csaba jegyzıt, hogy az alapító okirat módosítást a MÁK felé jelentse. Határidı: azonnal 17. napirendi pont Helyzetfelmérés: Gyomaendrıd Város területén végzett drogprevenciós tevékenységrıl Katona Lajos alpolgármester felkérte Hangya Lajosnét a Humánpolitikai Bizottság elnökét adjon rövid szóbeli tájékoztatást. Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a felmérés oktatási intézményenként történt, azok ifjúságvédelmi felelısei számoltak be. Külön kiemelte a Családsegítı Központ ez irányú munkáját, ahol Pál Jánosné személyében egy nagyon jó drogkoordinátora van Gyomaendrıdnek. Segít a megelızésben, és tájékoztatja a fiatalokat a drogfogyasztás veszélyeirıl, különösen a középiskolákban, ahol ennek jelentısebb szerepe van. Ezen felül az ı munkáját segítik még az osztályfınökök és a városi rendırırs munkatársai is. Megítélése szerint, a drog kérdésével évente kell foglalkozni, mert sajnos a mi fiataljaink körében is elıfordul. A maga részérıl ezúton kívánta megköszönni valamennyi közremőködı lelkiismeretes munkáját. (Dr. Dávid Imre polgármester visszatért az ülésre, a jelenlévı képviselık száma 17 fı.) Katona Lajos alpolgármester, mint magánember elismerését fejezte ki azon személyeknek, akik megpróbálnak valamit tenni a drogmegelızés érdekében. Látni kell azt, hogy nincs könnyő dolguk, hiszen országosan is elég nagy káosz uralkodik ezen a téren. 86

20 Jenei Bálint bizottsági elnök elmondta, a téma kapcsán felmerülnek a kérdések, hogy a prevenciós tevékenység mögött látható e az, hogy milyen a fertızöttség a városban, és milyen a hatékonysága ennek a tevékenységnek. Az, hogy mit írnak le a helyzetfelmérésben, egy dolog, de azok, akik ezen a téren járatlanok, nem tudják megítélni a hatékonyságát, eredményességét. Czikkely Erika családsegítı központ vezetıje reagálva elmondta, a soron következı testületi ülésre megpróbálnak egy tájékoztatót összeállítani, a fentiekben felmerült szempontok alapján. Talán a megyei drogtérkép bemutatása választ adott volna ezekre a kérdésekre, amelyhez hasonló képet mutatna a gyomaendrıdi is. A drogprevenciós program elsıként a Kis Bálint a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolákban került bevezetésre, majd 2003/2004-es tanévtıl mindkét általános iskolában felmenı rendszerben, továbbfejlesztett tematikával tartják a foglalkozásokat. A Bethlen Gábor Szakképzı Iskola is ettıl a tanévtıl kapcsolódott a programba. Az általános iskolákban minden felsı tagozatost érint a program, a középiskolában az érintett korosztály a évesek. A drogprevenciós program során minden résztvevı diákkal kitöltetetnek egy tesztet, melynek eredménye az iskolai drogstratégiákban jelenik meg. Ezen tesztben a drog kifejezéshez tartozónak veszik az illegális drogokat (kábítószer) és a legális drogokat (kávé, cigaretta, alkohol, nyugtatók és altatók). Nyilván, hogy a gyerekek által adott válasz, nem minden esetben fedi a valóságot, de rámutathat arra, hogy a fogyasztás az ı bevallása szerint milyen. Dr. Csorba Csaba jegyzı hangsúlyozni kívánta, hogy hiteles és pontos adatot nem lehet adni. Természetesen tájékoztató jelleggel be lehet mutatni, hogy az említett teszt eredménye, milyen adatokat mutat. Dezsı Zoltán képviselı hozzászólásában az elıterjesztés összegzésében megfogalmazottakról kérdezte, hogy mindez hogyan valósul meg a mindennapi életbe. Véleménye szerint a valóságban ez így nem mőködik, ugyanis a tanuló mindennapi életébe nem lehet beépülni, ezt sem a szülı nem engedi, és a tanuló is tiltakozik ellene. Éppen emiatt a maga részérıl az összegzést ebben a formában nem tudta elfogadni. Személyesen is tapasztalta, hogy az erre illetékes ellenırzı szervek az éjszakai szórakozó helyeken nem kérik számon a nem éppen józan állapotban lévı - 12 éves gyerekeken, hogy mit keresnek ott. Sıt ezek a megelızésben részt vevı szervek egyike sem járja az éjszakát és nem gyızıdnek meg arról, hogy az általuk végzett prevenció milyen eredményekkel jár. Ezt már korábban is szóvá tette a megyegyőlés alkalmával, amikor a megyei rendırkapitány a drogprevenciós beszámolójában a jó eredményekrıl beszélt. Kérdés az, hogy a jó eredményt mihez viszonyítjuk. Az is tudva lévı, hogy Gyomaendırdön is jelen van a drog, ami miatt elızetes letartóztatásban van gyomaendrıdi lakos. Összegezve; a maga részérıl a beszámolóban elfogadja a védekezı szándékot, de az összegzést ebben a megfogalmazásban nem. Igen is szükségesnek tartotta, hogy a képviselı-testület tájékoztatást kapjon arról, milyen eredménye van ennek a munkának. Sajnos sem Gyomaendrıd, sem a megye, sem pedig az ország nem fordít elegendı pénzt arra, hogy ezt meg tudja elızni. Katona Lajos alpolgármester véleménye szerint nem a megfogalmazáson van a hangsúly, hanem azon, hogy van e ilyen együttmőködés, vagy nincs. Szerinte igen is van, konkrétan a Kner Imre gimnáziumban találkozott ezzel. Azt is látni kell, hogy sem a tanárok sem a szülık helyzete nem könnyő ebben a tekintetben, mert a gyerekeknek sokkal több a joguk ma, mint régen volt. A szülık közül sem mindenki egyformán kezeli ezt a dolgot. Összességében eléggé bonyolult a helyzet, egy ilyen megfogalmazásban lehet a szépségét tompítani, de azt nem lehet beleírni, hogy nem akarunk csinálni semmit. Az a cél van megfogalmazva, amit szeretnénk elérni az együttmőködés területén, és az, hogy ezt milyen hatékonysággal érjük el, más kérdés. A legfontosabb pedig az, hogy konkrétan meghatározzuk, hogy kinek mi a feladata. (Knapcsek Béla képviselı távozott az ülésrıl, a jelenlévı képviselık száma 16 fı.) Dr. Kovács Béla képviselı, és mint a Kner Imre Gimnázium igazgatója hangsúlyozta, az iskolák amit tudnak megtesznek ezen a téren. A Családsegítı Központ minden iskolával külön-külön együttmőködik. A gimnáziumnak külön drogkoordinátora van az egyik biológia szakos pedagógus 87

JEGYZİKÖNYV. Dr. Csorba Csaba jegyzı; Kis Éva jegyzıkönyvvezetı

JEGYZİKÖNYV. Dr. Csorba Csaba jegyzı; Kis Éva jegyzıkönyvvezetı Gyomaendrıd 18/1999. JEGYZİKÖNYV Készült 1999. július 29-i kihelyezett ülésérıl a gyomaendrıdi Barátság Sport Egyesület újonnan épített székházában (Gyomaendrıd, Népliget). Jelen vannak: Dr. Dávid Imre

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1999. június 24-i ülésérıl a Városháza Dísztermében.

JEGYZİKÖNYV. Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1999. június 24-i ülésérıl a Városháza Dísztermében. Gyomaendrıd 16/1999. JEGYZİKÖNYV Készült 1999. június 24-i ülésérıl a Városháza Dísztermében. Jelen vannak: Dr. Dávid Imre polgármester, Gellai Imre, Dezsı Zoltán alpolgármesterek; Babos László, Bátori

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2006. március 30-i üléséről a Városháza Nagytermében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2006. március 30-i üléséről a Városháza Nagytermében. Gyomaendrőd 5/2006. JEGYZŐKÖNYV Készült 2006. március 30-i üléséről a Városháza Nagytermében. Jelen vannak: Dr. Dávid Imre polgármester, Katona Lajos alpolgármester, Babos László, Béres János, Czibulka

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 14/1/2007. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 46-51. TARTALOMJEGYZÉK 46/2007.(XI.12.)

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-Testületének 1993. március 23-i ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-Testületének 1993. március 23-i ülésérıl. Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete 5/1993. Jegyzıkönyv Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-Testületének 1993. március 23-i ülésérıl. Jelen vannak: dr. Frankó Károly polgármester, dr. Farkas Zoltán és

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 6/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 31-én tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv. Napirend: I. A 2009. évi költségvetés

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-11/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. november 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 7-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-7/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. július 10-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. július 7-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-4/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2015. március 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. április 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2011. március 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2011. március 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2011. március 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. december 10.-én megtartott Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2003. november 26-án 16 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 3/2009. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 16-án tartott nyilvános testületi ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma:

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. április 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 9-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1994. július 14 -i ülésérıl.

Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1994. július 14 -i ülésérıl. 11/1994. JEGYZİKÖNYV Készült 1994. július 14 -i ülésérıl. Jelen vannak: dr. Frankó Károly polgármester, dr. Farkas Zoltán, Gellai József alpolgármesterek, Balázs Imre, Hangya Lajosné, Hunya Lajos, Jenei

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 14600/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. szeptember 26-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 11/2012. Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Napirend elıtt: 1. Nyugati Kapu

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 10-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak:

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 9810-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében.

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében. Gyomaendrőd 14/2007. JEGYZŐKÖNYV Készült 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester, Csányi István alpolgármester Babos László, Béres János, Czibulka György,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012.

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012. 10/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének a 2012. szeptember 13-án 16,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Határozat száma 61/2012.(IX.13.) 62/2012.(IX.13.) 63/2012.(IX.13.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Balogh Csilla jegyzı Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı Gyuricza Máté mőszaki ügyintézı Szarka Andrea igazgatási irodavezetı

JEGYZİKÖNYV. Balogh Csilla jegyzı Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı Gyuricza Máté mőszaki ügyintézı Szarka Andrea igazgatási irodavezetı I-1/6-19/2012. ikt.sz. JEGYZİKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. október 25-én megtartott ülésén a Városháza 8-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a jelenlévı képviselık száma 13 fı.

Jegyzıkönyv. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a jelenlévı képviselık száma 13 fı. Jegyzıkönyv Készült: Vecsés Város Képviselı-testületének 2007. október 30-i Ülésérıl. Jelen vannak: Alattyányi István, Czibolya Zoltán, Dabasi János, dr.fekete Károly, dr. Lugosi Mária, Hanek Gábor, Jugovics

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-7/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2015. június 25-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Városfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságának 2011. február 09-én 16.00. órakor tartott nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Csatári

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 16-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-24/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. szeptember 25-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2009. június 25-i üléséről a Városháza Nagytermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2009. június 25-i üléséről a Városháza Nagytermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző, Gyomaendrőd 16/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült 2009. június 25-i üléséről a Városháza Nagytermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester, Csányi István alpolgármester, Babos László, Béres János, Czibulka

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 21/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 136-150. Rendelet száma: 13. TARTALOMJEGYZÉK OK: 136/2012.(XII.13.)

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. január 31-én tartott ülésének jegyzıkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 1/2011. (II. 01.) Lakások és helyiségek bérlete, elidegenítése

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 12810/2006. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 18-án megtartott nyilvános ülésén hozott rendeletei, határozatai

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 18-án megtartott nyilvános ülésén hozott rendeletei, határozatai Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 18-án megtartott nyilvános ülésén hozott rendeletei, határozatai Rendelet száma Tárgy Kód 6/2010. (III. 25.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-8/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2007. május 31-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. december 9-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. december 9-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 28/1/2008. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. december 9-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 148 165. Rendeletek száma: 25-28. 3 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Mely készült: Bakonykuti Önkormányzat Képviselı Testületének 2008. szeptember 15-én 9.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: Községháza 8046 Bakonykúti,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2008. február 28-i üléséről a Városháza Nagytermében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2008. február 28-i üléséről a Városháza Nagytermében. Gyomaendrőd 4/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült 2008. február 28-i üléséről a Városháza Nagytermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester, Csányi István alpolgármester Babos László, Béres János, Czibulka György,

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2000. október 19-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Hogyorné Szi-Márton Ildikó alpolgármester Gábor Oszkár, Perger István, Szi Benedek Józsefné és Táborosi László képviselı

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Hogyorné Szi-Márton Ildikó alpolgármester Gábor Oszkár, Perger István, Szi Benedek Józsefné és Táborosi László képviselı UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy út 21. Ügyiratszám: 638-1/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. március 16-án (hétfı)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2011. október 27-i üléséről a Városháza Nagytermében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2011. október 27-i üléséről a Városháza Nagytermében. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Gyomaendrőd 30/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2011. október 27-i üléséről a Városháza Nagytermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-10/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. október 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 28-i. nyílt ülésérıl

Jegyzıkönyv. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 28-i. nyílt ülésérıl Jegyzıkönyv Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 28-i nyílt ülésérıl Tartalomjegyzék 134/2013. (XI. 28.) Kt. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 4.o. 2013. október

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-3/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. február 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19. J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.) HATÁROZATOK SZÁMA: 1,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2004. április 29-i ülésérıl a Városháza Nagytermében.

JEGYZİKÖNYV. Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2004. április 29-i ülésérıl a Városháza Nagytermében. Gyomaendrıd 9/2004. JEGYZİKÖNYV Készült 2004. április 29-i ülésérıl a Városháza Nagytermében. Jelen vannak: Dr. Dávid Imre polgármester, Katona Lajos alpolgármester, Béres János, Czibulka György, Csányi

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-12/2004. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. december 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl.

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2012. február 6-án, 17 óra 25 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert alpolgármester, Barkász Sándor, Mészáros

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-4/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. március 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/251-1/2014. JEGYZİKÖNYV 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár színházterme 8130 Enying, Bocskai u. 1., Nyikos István

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2011. május 24-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2011. május 24-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2011. május 24-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr.. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2006. február 23-i üléséről a Városháza Nagytermében..

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2006. február 23-i üléséről a Városháza Nagytermében.. Gyomaendrőd 3/2006. JEGYZŐKÖNYV Készült 2006. február 23-i üléséről a Városháza Nagytermében.. Jelen vannak: Dr. Dávid Imre polgármester, Katona Lajos alpolgármester, Babos László, Béres János, Czibulka

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG Rendeletek: 1/2011. (I.14.) J e g y z ı k ö n y v Határozatok: 8/2011. (I.13.) 9/2011. (I.13.) 10/2011. (I.13.) 11/2011. (I.13.) 12/2011. (I.13.) 13/2011. (I.13.) 14/2011.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Mayer

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Csonka József Dr. Pálinkási

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak:

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak: JEGYZİKÖNYV Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében 2009. augusztus 3-án, az Ügyrendi és Jogi Bizottság és a Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli együttes

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. február 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Jarecsni János László

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. november 18-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-19/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. július 3-án (csütörtökön) 8 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Szilágyi Gábor Pálmai József Dr.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 20-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testületi ülésének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 4/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. február 15-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága I/3/42/2010. Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága ülésérıl 2010. december 14. Az ülésen

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. 2014. április 18. (péntek) 10 óra

JEGYZİKÖNYV. Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. 2014. április 18. (péntek) 10 óra IV. 71-1/2014. JEGYZİKÖNYV Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. A társulási tanács ülésének helye: A társulási tanács ülésének idıpontja: 7100 Szekszárd, Béla

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 15-ös sz. terem. Jelen vannak: Siklósi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 30-i rendkívüli n y í l t ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 30-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Szomor

Részletesebben

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2009. április 30-i üléséről a Városháza Nagytermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2009. április 30-i üléséről a Városháza Nagytermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző, Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Gyomaendrőd 9/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2009. április 30-i üléséről a Városháza Nagytermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester,

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (III. 3.) számú r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS SZERVEINEK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /*: A rendelet

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 12.650-2/2007. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését?

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését? Jegyzıkönyv Készült 2009. március 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester ifj. Paulusz József Cseh János Veres-Herédi Eszter

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 25-én, 15,00 órakor tartott nyílt ülésén. Rendelet száma 8/2010. (V.26.) Határozat száma 91/2010. (V.25.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester,

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-2/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2006. február 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-14/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. augusztus 7-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 41/2011 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. szeptember 29-én megtartott rendkívüli nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 11 fı képviselı a jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.144/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. február 4-én (csütörtökön) 9 óra 20 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor,

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor, J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. június 28.-án 17 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester Tasi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 16-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 16-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl 1 J e g y z ı k ö n y v Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 16-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a Csepreg Város Önkormányzat 25/2010. JEGYZİKÖNYV Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Részletesebben

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 16-án 14.00. órakor a Latinovits Zoltán Mővelıdési Ház földszinti tanácskozó termében megtartott sosros nyilvános

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2011. augusztus 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZİKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2011. augusztus 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZİKÖNYV Készült: A Humán Bizottság 2011. augusztus 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: a Humán Bizottság részérıl: Szvitankó Tamás, a bizottság elnöke

Részletesebben

(185/2011. (V. 26.) számú, 186/2011. (V. 26.) számú Képviselı-testületi Határozatok)

(185/2011. (V. 26.) számú, 186/2011. (V. 26.) számú Képviselı-testületi Határozatok) Száma: 11954-1/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V TERKA Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. május 26-án - csütörtökön - du. 15,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2008. július 16-án (szerda) 15.00 órakor megtartott Képviselı-testületi ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2004. október 21.-én 17 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester

Részletesebben