Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz."

Átírás

1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I /2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: november 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének nyilvános ülésén. (Technikai megjegyzés: Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére a jegyzıkönyv rövidített formában készült. A hozzászóló neve után tett számok az egyes megnyilatkozások hangfelvételen lévı helyét jelölik meg. A jegyzıkönyv készítése során különbözı típusú magnetofonok kerültek alkalmazásra. A hangfelvétel esetleges visszahallgatása során a számeltérések a különbözı típusú magnetofonok eltérésébıl adódnak.) Jelen volt: Pap János polgármester, Baji Lajos alpolgármester, Velkey Gábor alpolgármester, Hrabovszki György alpolgármester, Benkóné Dudás Piroska, dr. Békéssy Györgyné, Miklós Attila, Szilvásy Ferenc, Tóth Károly országgyőlési képviselı, Galisz Géza, Vágvölgyi Gábor, dr. Molnár Zsolt, Herczeg Tamás, Király János, Tóth Mihály, Mezei Zsolt, Tímár Imre, Bokros Mátyás, Köles István, Kiss Tibor, Andó Tamás, Kondacs Pál, Hanó Miklós, Vámos József, Klampeczki Béla, dr. Futaki Géza, Végh László országgyőlési képviselı, Kutyej Pál önkormányzati képviselık. Igazoltan volt távol: Takács Péter képviselı. Tanácskozási joggal részt vett: Dr. Simon Mihály címzetes fıjegyzı, Szedlacsekné Dr. Pelle Beatrix aljegyzı, Pénzügyi és Gazdasági Iroda részérıl Tarné Stuber Éva irodavezetıhelyettes, Városüzemeltetési Iroda részérıl Bánfi Ádám irodavezetı, Oktatási, Közmővelıdési és Sportiroda részérıl Tuskáné Papp Erzsébet irodavezetı, Szegediné Kozák Mária csoportvezetı, Turiné Kovács Márta, Vagyonkezelı Iroda részérıl Benkı Mátyásné vagyonkezelı, Márton László vagyonkezelı, Szociális Iroda részérıl: dr. Tóth Kálmán irodavezetı, Egészségügyi Iroda részérıl: Dr. Kovács Zoltán irodavezetı, Közigazgatási Iroda részérıl: Dr. Bartha László irodavezetı, Csernók Éva vezetı fıtanácsos, Bod Péter területfejlesztési referens, Menyhért István könyvvizsgáló, Dr. Kiss Éva, a Csabai Életfa Kht. ügyvezetı igazgatója, Kozma János, a Békéscsaba Vagyonkezelı Rt. ügyvezetı igazgatója, Sztankó János a Vállalkozói Centrum Kft. ügyvezetı igazgatója.. Pap János polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a megválasztott 29 fı testületi tagból 21 fı jelen van, így a közgyőlés határozatképes, az ülést megnyitotta. Javaslatot tett a meghívóban szereplı napirendi pontokra: Nem érkezett zárt ülésen tárgyalandó vagyoni ügy. Javasolta, hogy a Javaslat többletbevételek felhasználására és költségvetési elıirányzat-rendezésekre szóló elıterjesztést 2/1. jelzéssel tárgyalja meg a közgyőlés.

2 2 A Rendelet-tervezet a gépjármőadó mértékérıl szóló 35/1997.(XII.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló elıterjesztést a közgyőlésnek nem kell tárgyalnia, mert azt a Parlament törvényben fogadta el. Hideg András vezérigazgató kérte, hogy Az ivóvíz-ellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatás díjának megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseirıl szóló 66/1995.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyú elıterjesztést a közgyőlés óra után tárgyalja meg, mert Orosházán is ezt az ügyet tárgyalják, ahol szintén részt kell vennie az ülésen. (Kazetta 1/ ) Baji Lajos alpolgármester: Módosító javaslata, hogy a Javaslat intézményi céltartalék felhasználására tárgyú elıterjesztést a közgyőlés vegye le napirendjérıl, mert azt az Oktatási Bizottság nem tárgyalta meg. Javasolta, hogy a közgyőlés az elıterjesztést a decemberi ülésén tárgyalja meg. (Kazetta 1/ ) Benkóné Dudás Piroska képviselı: A nyilvános ülés megkezdése elıtt felszólalásra kért lehetıséget. (Kazetta 1/ ) Velkey Gábor alpolgármester: A zárt ülés végén, de még zárt ülés keretében felszólalásra kért lehetıséget. (Kazetta 1/ ) Dr. Molnár Zsolt képviselı: A délután folyamán interpellációval kíván élni a jegyzı felé. (Kazetta 1/ ) Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta azt a módosító javaslatot, mely szerint a közgyőlés 2/1. jelzéssel vegye fel napirendi pontjai közé a Javaslat többletbevételek felhasználására és költségvetési elıirányzat-rendezésekre szóló elıterjesztést. - Megállapította, hogy a közgyőlés 24 igen, egyhangú szavazattal a módosító javaslatot elfogadta. Szavazásra bocsátotta azt a módosító javaslatot, mely szerint a Javaslat intézményi céltartalék felhasználására tárgyú elıterjesztést a közgyőlés vegye le napirendjérıl, és azt a decemberi ülésén tárgyalja meg. - Megállapította, hogy a közgyőlés 25 igen, egyhangú szavazattal a módosító javaslatot elfogadta. Az elfogadott módosításokkal együtt szavazásra bocsátotta a meghívóban szereplı napirendi pontokat. - Megállapította, hogy a közgyőlés 25 igen, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

3 3 NAPIRENDI PONTOK Zárt ülés: 1./ Fellebbezések, méltányossági ügyek Elıterjesztı: Pap János polgármester 2./ Javaslat a Békéscsaba Kiváló Pedagógusa szakmai díj elbírálására Elıterjesztı: Klampeczki Béla, az Oktatási Bizottság elnöke 3./ Egyéb zárt ülési ügyek 1. Javaslat a 468/2003. (IX.16.) közgy. határozat módosítására 2. Irányi u jogcím nélküli lakáshasználók ügye? 3. Utólagos útépítési hozzájárulás fellebbezés Nyilvános ülés: 1./ Vagyoni ügyek 1. Alapítói döntéshozatal - Vagyonkezelı Rt. alapító okiratának módosítása - Vállalkozói Centrum Kft. alapító okirat módosítás - Csabai Életfa Kht. alapító okirat módosítás (pontos címek a végleges meghívóban!) 2./ Tájékoztató a évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítésérıl Elıterjesztı: Pap János polgármester - Javaslat többletbevételek felhasználására és költségvetési elıirányzat-rendezésekre Elıterjesztı: Szilvásy Ferenc, a Pénzügyi, Költségvetési Bizottság elnöke 3./ Rendelet-tervezet a szociálisan hátrányos helyzetben lévık lakhatását segítı adósságkezelési szolgáltatás mőködtetésérıl (I. forduló) Elıterjesztı: Dr. Simon Mihály c. fıjegyzı 4./ A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 22/2000. (V.11.) önkormányzati rendelet módosítása Elıterjesztı: Dr. Simon Mihály c. fıjegyzı 5./ Helyi jelentıségő természeti értékek védetté nyilvánításáról szóló 11/1997. (III.27.) önkormányzati rendelet módosítása Elıterjesztı: Dr. Simon Mihály c. fıjegyzı 6./ A köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl szóló 31/1998. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítása Elıterjesztı: Dr. Simon Mihály c. fıjegyzı 7./ A közterületek rendjérıl szóló 11/1999. (IV.22.) önkormányzati rendelet módosítása

4 Elıterjesztı: Dr. Simon Mihály c. fıjegyzı 4 8./ A köztemetıkrıl és a temetkezés rendjérıl szóló 36/2000. (IX.21.) önkormányzati rendelet módosítása Elıterjesztı: Dr. Simon Mihály c. fıjegyzı 9./ A fizetı parkolóhelyek mőködésének és igénybevételének rendjérıl szóló 33/2000. (VII. 6.) önkormányzati rendelet módosítása Elıterjesztı: Dr. Simon Mihály c. fıjegyzı 10./ Az ivóvíz-ellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseirıl szóló 66/1995. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása Elıterjesztı: Dr. Simon Mihály c. fıjegyzı 11./ A helyi autóbusz-közlekedési díjak megállapításáról szóló 2/1995. (I.19.) önkormányzati rendelet módosítása Elıterjesztı: Dr. Simon Mihály c. fıjegyzı 12./ Címzett támogatási igénybejelentés a Széchenyi István Két Tanítási Nyelvő Közgazdasági Szakközépiskola rekonstrukciójára és bıvítésére Elıterjesztı: Pap János polgármester 13./ Céltámogatási igénybejelentés a Réthy Pál Kórház- Rendelıintézet évi gépmőszer beszerzéshez Elıterjesztı: Pap János polgármester 14./ Városüzemeltetési ügyek: 1. Pénzügyi keret átcsoportosítása 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város forgalomtechnikai felülvizsgálata Elıterjesztı: Dr. Molnár Zsolt, a Városfejlesztési, Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke /3 és 0632/4 hrsz-ú ingatlan egy részének megvásárlása az elkerülı út építéséhez /1 hrsz-ú ingatlan egy részének megvásárlása az elkerülı út építéséhez Elıterjesztı: Baji Lajos alpolgármester 15./ Közmővelıdési, oktatási és sport ügyek 1. Hátrányos helyzető diákok Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvétel 2. Kollégiumi létszámok, intézményi álláskeret változása 3. Jelentés a kötött felhasználású pedagógiai célú pénzalapokról Elıterjesztı: Klampeczki Béla, az Oktatási Bizottság elnöke 4. Megye-város megállapodásának 2./ pontja a pedagógiai szakszolgálatokról Elıterjesztı: Velkey Gábor alpolgármester

5 16./ Egészségügyet érintı ügyek 5 1. Réthy Pál Kórház- Rendelıintézet 2 db kompresszor beszerzése 2. Réthy Pál Kórház- Rendelıintézet normatív kapacitás-lekötési pályázat Elıterjesztı: Vámos József, az Egészségügyi Bizottság elnöke 17./ A számviteli nyilvántartásokban érték nélkül nyilvántartott ingatlanok és az épületek, építmények és telkek értékének kimutatása Elıterjesztı: Dr. Simon Mihály c. fıjegyzı 18./ BEJELENTÉSEK Pap János polgármester: A nyilvános ülést felfüggesztette, a közgyőlés zárt ülésen folytatja munkáját. (Kazetta 1/ ) NAPIREND ELİTTI FELSZÓLALÁS Benkóné Dudás Piroska képviselı: Az elmúlt napokban, mint békéscsabai lakosnak nagy örömben volt része, ugyanis a Nemzeti Színházban kulturális területen a békéscsabaiak példaértékőt alkottak és adtak elı. Büszkeséggel töltötte el, ha idetelepülıként is, de Békéscsabán élhet. Megköszönte a szervezık, a felkészítık, a rendezık, s mindazok munkáját, akik bármilyen módon részesei voltak az alkotásnak. Külön megköszönte Szegediné Kozák Máriának, a polgármesteri hivatal közmővelıdési csoport vezetıjének munkáját a maradandó alkotásért és élményért. (Kazetta 1/ ) Napirend tárgya: Vagyoni ügyek Tárgy: Alapítói döntéshozatal Békéscsaba Vagyonkezelı Rt-t érintı döntésekhez jegyzıkönyvvezetı és jegyzıkönyv hitelesítık megválasztása Pap János polgármester: Javasolta, hogy jegyzıkönyvvezetınek Illés Rékát, jegyzıkönyvhitelesítıknek pedig Miklós Attila és Kondacs Pál képviselıket válassza meg a közgyőlés. A javaslatot szavazásra bocsátotta. (Kazetta 1/ ) A közgyőlés 18 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következı határozatot hozta: 570/2003. (XI.13.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése Békéscsaba Vagyonkezelı Rt-t érintı alapítói döntéshozatalhoz jegyzıkönyv hitelesítınek megválasztja Miklós Attila és Kondacs Pál képviselıket, jegyzıkönyvvezetınek Illés Réka köztisztviselıt.

6 Tárgy: 6 Mobiltelefon használat és premizálás az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknál Tárgy: Békéscsaba Vagyonkezelı Rt. Alapító Okiratának módosítása Pap János polgármester: Javasolta, hogy a közgyőlés a határozati javaslat I. pontját tárgyalja meg elıször. (Kazetta 1/ ) Tímár Imre képviselı: Konkrétan mit jelent a I. 6/3. pontjában megfogalmazott mondat, miszerint Az alapító az igazgatóság hatáskörét nem vonhatja el. Lehetnek olyan helyzetek, amikor a közgyőlésnek magához kell vonnia ezt a hatáskört, de erre nincs utalás. Ezt pontosítani kellene. Módosító javaslata, hogy a I. 2. pontban köteles az igazgatóság, valamint a felügyelı bizottság véleményét megismerni megfogalmazás helyett köteles az igazgatóság, valamint a felügyelı bizottság véleményét kikérni megfogalmazás szerepeljen. (Kazetta 1/ ) Benkı Mátyásné vagyonkezelı: A évi XXIV. tv. 11. (6) bekezdése szerint egyszemélyes gazdasági társasági, vagy közhasznú társaság esetén a tag, részvényes a vezetı tisztségviselı hatáskörét nem vonhatja el. A vezetı tisztségviselı felelısségére a gazdasági társaságokról szóló törvény szabályai az irányadók. A törvény szövegét kellett beépíteni, ami szerint nem lehet elvonni az igazgatóság hatáskörét. A gazdasági társaságról szóló törvény és a gazdasági társaság alapító okirata szabályozza, hogy melyek azok a hatáskörök, amelyek megilletik a vezetı tisztségviselıt, és ezt a hatáskört nem lehet elvonni. (Kazetta 1/ ) Tímár Imre képviselı: Kérdése az igazgatóság hatáskörére vonatkozott, nem pedig az egyszemélyi vezetı hatáskörére. (Kazetta 1/ ) Szilvásy Ferenc képviselı, a Pénzügyi, Költségvetési Bizottság elnöke: A szabályzat-tervezet 1.) pontjának második bekezdése tartalmazza, hogy Az igazgatóság tagjai a társaságtól igény szerint mobiltelefon használati lehetıséget kapnak úgy, hogy a mobiltelefon díjából csak a havi elıfizetési díjat viseli a társaság. A bizottság módosító javaslata, hogy mindegyik önkormányzati fenntartású gazdasági társaság, illetve közhasznú társaság esetében (Vagyonkezelı Rt., Csabai Életfa Kht., Vállalkozói Centrum Kft.) az alábbiak szerint kerüljön módosításra: mobiltelefon használati lehetıséget kapnak úgy, hogy a mobiltelefon használatnak valamennyi költségét utólag a társaságnak megtérítik. Az igazgatóság tagjai kapnak telefont, kedvezményes tarifával használhatják, de a költségeit megtérítik a társaságnak úgy, hogy a társaság minden érintett számára kiszámlázza a társasági mobiltelefon költségeit az elıfizetési díjjal együtt. Ez a javaslat értendı a felügyelı bizottságra is. A bizottság módosító javaslata, hogy a szabályzat-tervezet 3.) pontjának második bekezdése az alábbiak szerint módosuljon: Munkaszerzıdése (az ügyvezetı igazgató) a vezetıi testület (és nem a polgármester), mint az alapító képviselıje által kitőzött feladatok teljesítése

7 7 esetén éves munkabérének meghatározott százaléka illeti meg prémium címén. Ezzel a javaslattal el kívánják vonni a polgármestertıl az egyszemélyi döntés jogát, és azt a vezetıi testületre testálnák. Ez vonatkozik az ügyvezetı igazgató jutalmazására is, eszerint annak hatáskörét is a vezetıi testületre kívánják testálni. Ebben az esetben is ki kell kérni az igazgatóság és a felügyelı bizottság véleményét. Ne a polgármester kizárólagos hatáskörébe tartozzon a jutalmazás és a premizálás joga, hanem a vezetıi testület hatáskörébe. (Kazetta 1/ ) Pap János polgármester: A felügyelı bizottságok és az igazgatóság véleményét mind a jutalmazás, mind a prémium kifizetése esetén kikérte. (Kazetta 1/ ) Dr. Futaki Géza képviselı, a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elnöke: A bizottság javaslata, mely írásban is elıterjesztésre került, hogy az igazgatóság és a felügyelı bizottság tagjai a tiszteletdíjon kívül más juttatásban ne részesüljenek, a mobiltelefon havi elıfizetési díját a társaság ne vállalja át. Minden tag rendezze saját maga a számláját, a telefonszámukat pedig adják meg a Vagyonkezelı Rt-nek az elérhetıség érdekében. Nincs nagy különbség a flotta és az ingyenes telefon között. (Kazetta 1/ ) Pap János polgármester: Ha flottában rendelik meg a telefonokat, akkor a hivatalos telefonok is olcsóbbak a nagyszámú megrendelések miatt. A hivatal mindenkinek leszámlázza a díjakat. (Kazetta 1/ ) Dr. Futaki Géza képviselı, a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elnöke: Szilvásy Ferenc bizottsági elnök által hatáskör átruházásra vonatkozó javaslatát támogatni tudja, de akkor a vezetıi testület hatáskörét pontosítani kell. A polgármester saját belátása szerint vonja be a vezetıket a döntésben, erre semmi nem kötelezi. Egyetért azzal, hogy az igazgatóság és a felügyelı bizottság véleményét ki kell kérni, de ez a gyakorlatban már így mőködik. (Kazetta 1/ ) Köles István képviselı: Az igazgatóság elnökének információja szerint a mobiltelefon kérdése nem lényeges kérdés, mert a tagok saját cégüktıl kaptak telefont, nem veszik igénybe a Vagyonkezelı Rt. által felajánlottat. Ezzel a kérdéssel nem kellene foglalkozni. Szilvásy Ferenc bizottsági elnök által elmondott módosító javaslatot azért nem támogatja, mert a vezetıi értekezlet nincs szabályozva, a vezetıi grémium alatt a polgármester döntését érti. Másodlagos kérdés, hogy kitıl milyen tanácsot kér be a vezetıi értekezlet. A szervezeti és mőködési szabályzatban nincs vezetıi értekezlet meghatározva. (Kazetta 1/ /1. 008) Pap János polgármester: A költségvetésben nem polgármesteri keret van, mint sok más városban, hanem vezetıi keret. (Kazetta 2/ ) Dr. Simon Mihály c. fıjegyzı: Az elmúlt közgyőlésen is szó esett a vezetıi testületrıl, szerepérıl, hatáskörérıl és munkamódszerérıl. A törvény a polgármesternek biztosít bizonyos jogokat, pl. az intézményvezetık és mások fölött az egyéb munkáltatói jogok gyakorlását, és a törvény erejénél fogva a polgármester irányítja a polgármesteri hivatalt, képviseli a képviselıtestületet, és számos más jogosítvánnyal rendelkezik. Ezeket a jogosítványokat a

8 8 polgármestertıl senki semmilyen szabályzatban nem vonhatja el, ez negatív hatásköri elvonást jelentene, amit a törvény tilt. Az önkormányzati törvény szerint a polgármester határozza meg egyszemélyben a saját felelısségére azt, hogy az alpolgármesterek milyen feladatokat lássanak el, a polgármesteri felelısség érintetlenül maradása mellett. A vezetıi testület, amit a gyakorlat alakított ki és sehol nincs leszabályozva véleménye szerint nem is kell szabályozni egyfajta demokratikus vezetıi módszer, amit a polgármester alakított ki, és a korábbi közigazgatásban is voltak nyomai. Ez azt jelenti, hogy bizonyos kérdéseket a polgármester megvitat a vezetıtársaival, meghallgatja a véleményüket, de a döntés nem érinti a polgármester döntésével kapcsolatos személyi felelısségét. Ha olyan igény merül fel, hogy szabályozzák a vezetıi testület, mint grémium mőködését, az semmilyen olyan szabályt nem tartalmazhat, ami a polgármestertıl hatáskört von el. A polgármesternek joga van arra, hogy az irányítási feladataiból az alpolgármesterekre átruházzon, de ez a döntéssel kapcsolatos felelısségét nem érinti. Ezeket figyelembe véve nem érthetı számára Szilvásy Ferenc, a Pénzügyi, Költségvetési Bizottság elnöke által elmondott javaslat. A polgármestertıl elvonni egy döntési jogkört, aztán rábízni egy olyan vezetıi testületre, aminek feladatait is a polgármester határozza meg, kezelhetetlen javaslat. (Kazetta 2/ ) Szilvásy Ferenc képviselı, a Pénzügyi, Költségvetési Bizottság elnöke: A közgyőlés alapítóként, tulajdonosként is hozhatna olyan döntést, hogy meghatározott személyekre ruházzák az ügyvezetı igazgató premizálására és jutalmazására vonatkozó hatáskört. Visszavonja a hatáskör átruházására vonatkozó bizottsági javaslatot, de kérte, hogy a közgyőlés mondja ki, hogy a polgármesternek az igazgatóság és a felügyelı bizottság véleményét ki kell kérnie az ügyvezetı igazgató premizálása, illetve jutalmazása ügyében. Az igazgatóságnak, felügyelı bizottságnak vannak nyugdíjas tagjai, akik nem rendelkeznek munkahellyel, akik számára segítség lenne, ha az állami tarifacsomagban részesülhetnének, így kedvezményesen használhatnák a telefont. A telefondíjak továbbszámlázása nem jelent adminisztrációs gondokat. (Kazetta 2/ ) Benkı Mátyásné vagyonkezelı: A gazdasági társaságokról szóló törvény 21. (2) bekezdése szerint a részvénytársaság ügyvezetését az igazgatóság látja el, és az igazgatóság tagjai minısülnek vezetı tisztségviselınek. Bárki elláthatja az ügyvezetı igazgatói tisztséget az igazgatóság tagjai közül. A évi XXIV. tv. 37. (10) bekezdésének utolsó mondata az alábbiakat tartalmazza: A szabályzat a törvény hatályba lépése elıtt megkötött szerzıdéseket nem érinti. A döntés a jövıre vonatkozik, visszamenıleges hatállyal nem érvényes. A szabályzat a meglévı munkaszerzıdéseket tartalmazza úgy, ahogy az igazgatóság, a taggyőlés vagy a közgyőlés elfogadta. Az ügyvezetı igazgató feletti munkáltatói jog gyakorlását a közgyőlés, mint alapító látja el. A közgyőlés hozta azt a döntést, hogy a felmentés, visszahívás kivételével az egyéb munkáltatói jog gyakorlását a polgármester látja el. Ez beépült az alapító okiratba is évben gyakorlat volt, hogy a közgyőlés döntött minden kérdésben. A jelenlegi képviselı-testület kezdeményezte azt, hogy a polgármester legyen az egyéb munkáltatói jog gyakorlója. A

9 9 gyakorlat az, hogy a prémium kitőzésnél minden írásban történik. Éves szinten kerül sor az értékelésre, ami a közgyőlés által elfogadott üzleti terv alapján valósul meg. A polgármester az igazgatóság vagy/és a felügyelı bizottság, az ügyvezetı igazgató önértékelése, a Vagyonkezelı Iroda véleménynyilvánítását figyelembe véve hozza meg döntését. A prémium feladatok kitőzése elıtt a gazdasági irányításért felelıs alpolgármester véleményét is kikérik. Az ügyvezetı igazgató jutalmazására a közgyőlés tett javaslatot. (Kazetta 2/ ) Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta azt a módosító javaslatot, mely szerint mindegyik önkormányzati fenntartású gazdasági társaság, illetve közhasznú társaság esetében a tagok mobiltelefon használati lehetıséget kapnak úgy, hogy a mobiltelefon használatnak valamennyi költségét utólag a társaságnak megtérítik. - Megállapította, hogy a közgyőlés 23 igen szavazattal, 1 tartózkodással a módosító javaslatot elfogadta. Szavazásra bocsátotta azt a módosító javaslatot, mely szerint a szabályzatban szerepeljen az, hogy az ügyvezetı igazgató prémium feladatainak kitőzésénél és értékelésnél a polgármester a felügyelı bizottság, az igazgatóság véleményét kikéri. - Megállapította, hogy a közgyőlés 25 igen, egyhangú szavazattal a javaslatot elfogadta. (Kazetta 2/ ) A közgyőlés a határozat 1./ pontjáról 23 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 2./ pontjáról 25 igen, egyhangú szavazattal döntött és a következı határozatot hozta: 571/2003. (XI.13.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése, mint az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok alapítója és egyszemélyes tulajdonosa elrendeli, hogy mindhárom önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság Szabályzatában, amely az igazgatóság, a felügyelı bizottság és a vezetıállású munkavállaló javadalmazásáról szól, a következı rendelkezések kerüljenek rögzítésre: 1. Az igazgatóság és a felügyelı bizottság tagjai a társaságtól igény szerint mobiltelefon használati lehetıséget kapnak, melynek valamennyi költségét a használó fizeti. 2. Az ügyvezetı igazgató prémium feltételeinek kitőzésénél és értékelésénél az igazgatóság és a felügyelı bizottság véleményét ki kell kérni. Felelıs: Határidı: Pap János polgármester azonnal Herczeg Tamás képviselı: Mind a három társaság (felügyelı bizottságra vonatkozóan is) ügyrendjére, szabályzatára vonatkozik az alábbi véleménye: tudomása szerint a grémiumok negyedévente üléseznek, de havi tiszteletdíjban részesülnek a tagok. Kérdéses, hogy abban az

10 10 esetben, ha halaszthatatlan fontosságú ügyben kell dönteni, akkor a szavazást telefonon, faxon, on, stb. is megtehetik. Nem várható el, hogy ezek a testületek ne negyedévente ülésezzenek, hanem a fontos döntéseknél személyesen legyenek jelen. Sok alapítvány, közalapítvány mőködik úgy, hogy a kuratórium tagjai semmilyen díjazásban nem részesülnek, mégis mőködıképesek, és részt vesznek az üléseken, és személyes jelenlétükkel hozzák meg a döntésüket. Nem kellene-e változtatni az ügyrenden? (Kazetta 2/ ) Dr. Simon Mihály c. fıjegyzı: Az alapító okirat módosításának 6/4. pontja tartalmazza, hogy Az alapítóval kötött ,- Ft + áfa összeget meghaladó szerzıdéseket letétbe kell helyezni a cégbíróságnál. Ez az összeg a Vállalkozói Centrum Kft. esetében ,- Ftban lett meghatározva. Nem alacsony a Vagyonkezelı Rt-nél beállított 10 millió forint? Majdnem minden szerzıdés meghaladja ezt az összeget. (Kazetta 2/ ) Kozma János ügyvezetı igazgató: A Vagyonkezelı Rt. igazgatósága legalább havonta ülésezik, de rendkívüli ülést is szoktak tartani. A FEB ritkábban tart ülést, de évente legalább 5 alkalommal találkoznak. Az eredeti javaslatban a ,- Ft összeget meghaladó szerzıdések kerültek volna letétbe a törvényi értelmezés alapján. Az igazgatóság ülésén módosították ,- Ft-ra ezt az összeget, amivel a felügyelı bizottság is egyetértett. A közöttük fennálló rendes szerzıdés, az ingatlanhasznosítása, a parkolóhelyek bérlete a lakások után ,- Ft + áfa körüli összeget fizet a Vagyonkezelı Rt. (Kazetta 2/ ) Pap János polgármester: Módosító javaslata, hogy az ,- Ft + áfa összeget meghaladó szerzıdéseket kell letétbe helyezni a cégbíróságnál. A módosító javaslatot szavazásra bocsátotta. - Megállapította, hogy a közgyőlés 17 igen, 2 nem szavazattal, 3 tartózkodással a módosító javaslatot elfogadta. A telefonon, on, stb. való szavazás azért merült fel más területen is, mert vannak halaszthatatlan ügyek, amelyekben dönteni kell, de pl. nyári szabadság idején nem tud határozatképes lenni valamelyik testület. Célszerő a lehetı legkevesebbszer ilyen módon dönteni, de elınyös lehet ez a megoldás. Az, hogy negyedévente kell ülést tartani, azt jelenti, hogy negyedévente kötelesek ülést tartani, de ennél sőrőbben szoktak megbeszéléseket tartani, ahogy Kozma János ügyvezetı is elmondta. (Kazetta 2/ ) Herczeg Tamás képviselı: Amelyiknek gyakori feladata, és döntéshozatali kényszere van, akkor ott gyakrabban kell ülést tartani. (Kazetta 2/ ) Pap János polgármester: Az önkormányzati törvény szerint a képviselı-testületnek évente hatszor kell ülést tartania, de mindenki tudja, hogy évente ülésre is sor kerül. (Kazetta 2/ )

11 11 Tímár Imre képviselı: A szervezeti és mőködési szabályzat szerint csak személyes jelenléttel lehet szavazni. Nem született közgyőlési döntés arról, hogy a cégeknél milyen gyakorlatot alkalmazzanak. (Kazetta 2/ ) Benkı Mátyásné vagyonkezelı: A vonatkozó törvény 11. (7) bekezdésének megfelel az alapító okirat módosítása. Ez a törvény kimondja, hogy távbeszélın, faxon, vagy en is történhet a véleménynyilvánítás azzal a kikötéssel, hogy az így nyilvánított véleményt 8 napon belül köteles az illetı írásban is megtenni. (Kazetta 2/ ) Dr. Futaki Géza képviselı, a Mezıgazdasági és Gazdasági Bizottság elnöke: A közgyőlésnek el kellene gondolkodnia azon, hogy bizonyos helyeken a felügyelı bizottságnak kell-e tiszteletdíjat fizetni. A Vállalkozói Centrum Kft-nek tagja volt évben, és akkor ık sem részesültek tiszteletdíjban, csak évtıl döntött úgy a közgyőlés, hogy a FEB tagjai részesüljenek tiszteletdíjban. A tiszteletdíjat ezt követıen sem vette fel. (Kazetta 2/ ) Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta az alapító okirat módosítását tartalmazó I. határozati javaslatot és a II. pontban foglaltakat az elfogadott módosításokkal együtt. A közgyőlés 19 igen szavazattal, 3 tartózkodással a következı határozatot hozta: 572/2003. (XI.13.) közgy. H A T Á R O Z A T I. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése, mint a Békéscsaba Vagyonkezelı Rt. alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a részvénytársaság Alapító Okiratának módosítását az alábbi tartalommal elfogadja: ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS amely a Békés Megyei Bíróságon mint Cégbíróságon cégjegyzékszám alatt bejegyzett Békéscsaba Vagyonkezelı Részvénytársaság (5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.) szeptember 15-én kelt alapító okiratának módosításáról jött létre az alábbiak szerint: 1. Az alapító okirat 6. pontja a következı 6.3; 6.4 ponttal egészül ki: 6.3. Az alapító az igazgatóság hatáskörét nem vonhatja el A társaság az aláírásától számított harminc napon belül köteles a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe helyezni azokat az alapítóval megkötött szerzıdéseket, amelyek nem tartoznak a társaság tevékenységi körébe, illetve ebbe a körbe tartoznak, de értékük meghaladja a Ft + Áfa összeget. 2. Az alapító okirat 8.1. pontja a következı bekezdésekkel egészül ki:

12 12 Az alapító - a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével - a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelızıen köteles az igazgatóság, valamint a felügyelı bizottság véleményét megismerni. Az alapító az igazgatóság, illetve a felügyelı bizottság véleményét olyan idıpontban köteles kérni, hogy a testület a rávonatkozó ügyrendi szabályok betartásával tudja álláspontját kialakítani. Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (pl. távbeszélı, fax, ) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy nyolc napon belül köteles véleményét írásban is a döntést hozó rendelkezésére bocsátani. Az írásos vélemény vagy az ülésrıl készült jegyzıkönyv, illetve annak kivonata nyilvános, azt az alapító határozatával együtt - a döntés meghozatalától számított harminc napon belül - a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni. Az alapító az igazgatóságot, valamint a felügyelı bizottságot a döntés meghozatalától számított 30 napon belül határozatának megküldésével, írásban tájékoztatja. 3. Az alapító okirat 9. pontja a következı ponttal egészül ki: Az igazgatóság a véleményezési jogát az ügyrendben meghatározott módon gyakorolja. 4. Az alapító okirat 10. pontja a következı ponttal egészül ki: A felügyelı bizottság a véleményezési jogát az ügyrendben meghatározott módon gyakorolja. 5. Az alapító okirat pontja a következı bekezdéssel egészül ki: A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az igazgatóság a felügyelı bizottság egyetértésével tesz javaslatot az alapítónak. 6. Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanok maradnak. 7. Az alapító okirat módosítást Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 572/2003. (XI.13.) határozatával elfogadta. Békéscsaba, Ellenjegyezte: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Pap János polgármester II. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése, mint a Békéscsaba Vagyonkezelı Részvénytársaság alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a I. szerinti módosításokkal

13 13 kiegészített, és egységes szerkezetbe foglalt, hitelesített szövegő alapító okiratnak a Békés Megyei Bírósághoz, mint Cégbírósághoz történı benyújtásával, valamint a Békéscsaba Vagyonkezelı Részvénytársaság cégeljárásban való képviseletével megbízza Királyváriné dr. Szabó Ilona ügyvédet (Békéscsaba, Andrássy út 7. I. 5.). Felelıs: Pap János polgármester, az alapító okirat módosításának aláírásáért, Szarvas Péter a Békéscsaba Vagyonkezelı Rt. Igazgatóságának elnöke az alapító okirat módosítás Cégbíróságra történı benyújtásáért Határidı: azonnal Tárgy: Szabályzat elfogadása Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta az elıterjesztésben szereplı Szabályzat módosítását, ami az igazgatóság, a felügyelı bizottság és a vezetı állású munkavállaló javadalmazásáról szól. Ide is be kell építeni a fentiekben már elfogadott módosító javaslatokat. A közgyőlés 19 igen szavazattal, 3 tartózkodással a következı határozatot hozta: 573/2003. (XI.13.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése, mint a Békéscsaba Vagyonkezelı Rt. alapítója és egyszemélyes tulajdonosa az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 95/A. (5) bekezdésében leírtak alapján az 571/2003. (XI.13.) közgyőlési határozatban foglalt módosításokkal - elfogadja a Békéscsaba Vagyonkezelı Rt. vezetı tisztségviselıi, felügyelı bizottsági tagjai és az ügyvezetı igazgató javadalmazásával kapcsolatos szabályzatot, melyet az elfogadástól számított 30 napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni. A szabályzat szövege az elıterjesztés mellékletét képezi. Felelıs: Határidı: Tárgy: Pap János polgármester, a szabályzat aláírásáért Szarvas Péter a Békéscsaba Vagyonkezelı Részvénytársaság Igazgatóságának elnöke, a szabályzat Cégbíróságra történı benyújtásáért azonnal Békéscsaba Vagyonkezelı Részvénytársaság Igazgatóság Ügyrendjének módosítása Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta a Vagyonkezelı Rt. Igazgatóságának ügyrendjére vonatkozó módosító javaslatot. A közgyőlés 20 igen szavazattal, 3 tartózkodással a következı határozatot hozta: 574/2003. (XI.13.) közgy. H A T Á R O Z A T

14 14 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése, mint a Békéscsaba Vagyonkezelı Részvénytársaság alapítója és egyszemélyes tulajdonosa az Igazgatóság Ügyrendjének az elıterjesztésben szereplı módosítását elfogadja. Felelıs: Határidı: Pap János polgármester, az Igazgatóság Ügyrendjének aláírásáért értelem szerint Tárgy: Békéscsaba Vagyonkezelı Rt. Felügyelı Bizottság ügyrendjének módosítása Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta a Vagyonkezelı Rt. Felügyelı Bizottságának ügyrendjére vonatkozó módosító javaslatot. A közgyőlés 20 igen szavazattal, 3 tartózkodással a következı határozatot hozta: 575/2003. (XI.13.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése, mint a Békéscsaba Vagyonkezelı Részvénytársaság alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Felügyelı Bizottság Ügyrendjének az elıterjesztésben szereplı módosítását elfogadja. Felelıs: Határidı: Tárgy: Pap János polgármester a Felügyelı Bizottság Ügyrendjének aláírásáért értelem szerint Hitelfelvétel engedélyezése és készfizetı kezességvállalás Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta a Vagyonkezelı Rt ,- Ft-os éven belüli lejáratú rulírozó jellegő forgóeszközhitellel kapcsolatos kölcsönszerzıdéssel és kezességvállalással kapcsolatos határozati javaslatot. A Pénzügyi, Költségvetési Bizottság, illetve a Mezıgazdasági és Gazdasági Bizottság a javaslatban foglaltakat támogatja. (Kazetta 2/ ) A közgyőlés 23 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 576/2003. (XI.13.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése, mint a Békéscsaba Vagyonkezelı Részvénytársaság alapítója és egyszemélyes tulajdonosa hozzájárul ahhoz, hogy a részvénytársaság az OTP Bank RT-vel Ft éven belüli lejáratú rulírozó jellegő forgóeszközhitellel kapcsolatos kölcsönszerzıdést kössön, melynek biztosítékául Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata készfizetı kezességvállalást nyújt. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése felhatalmazza Pap János polgármestert a készfizetı kezességvállalásról szóló szerzıdés aláírására. Felelıs: Pap János polgármester

15 Határidı: értelem szerint 15 Pap János polgármester: A Vagyonkezelı Rt. alapítói döntéshozatalát bezárta. (Kazetta 2/ ) Tárgy: Alapítói döntéshozatal Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft-t érintı döntésekhez jegyzıkönyvvezetı és jegyzıkönyv hitelesítık megválasztása Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, mely szerint a közgyőlés jegyzıkönyvvezetınek Illés Rékát, jegyzıkönyv hitelesítınek Miklós Attila és Kondacs Pál képviselıket megválasztja. (Kazetta 2/ ) A közgyőlés 22 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következı határozatot hozta: 577/2003. (XI.13.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft-t érintı alapítói döntéshozatalhoz jegyzıkönyv hitelesítınek megválasztja Miklós Attila és Kondacs Pál képviselıket, jegyzıkönyvvezetınek Illés Réka köztisztviselıt. Tárgy: Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Társasági szerzıdésének módosítása és Szabályzatának elfogadása Pap János polgármester: Az elızı témánál elfogadott jutalmazással és telefon beszerzéssel kapcsolatos módosítások erre a napirendi pontra is érvényesek. (Kazetta 2/ ) Dr. Futaki Géza képviselı a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elnöke: Ismertette a bizottság állásfoglalását, mely szerint a felügyelı bizottság tagjai a tiszteletdíjon kívül más költségtérítésben ne részesüljenek. A szabályzatban az szerepel, hogy a felügyelı bizottság, különösen jogi, gazdasági, munkaügyi, stb. szakértık igénybevételének költségei, illetve utazási költségtérítés illeti meg a tagot. A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság javaslata szerint ilyen speciális költségtérítési igényt ne lehessen érvényesíteni. A FEB elnöke kirendelhet, megbízhat szakértıt, de abszurd az, hogy a FEB tagjai utazási költségeket és saját szakértıket kifizettethessenek. (Kazetta 2/ ) Benkı Mátyásné vagyonkezelı: A szakértık igénybe vételét jogszabály teszi lehetıvé. A költségeket nem a FEB tagja kapja meg költségtérítésként, hanem megjelenik az adott gazdasági társaságnál, mint kifizetett összeg. Valakinek kontrollálni kell, hogy az igényelt összeg elszámolható vagy sem. Megítélés kérdése, hogy a FEB tagok utazási költségtérítésben részesüljenek-e vagy sem. Az erre vonatkozó döntés is csak jövıre léphet érvénybe. (Kazetta 2/ )

16 16 Pap János polgármester: A szabályzat azt is tartalmazza, hogy A költségek megtérítésének feltétele a FEB tag bruttó egy havi tiszteletdíjának mértékéig, a tag esetében a FEB elnökének elızetes jóváhagyása, a FEB elnök esetén a tulajdonost képviseletében eljáró polgármester elızetes írásos jóváhagyása. A tiszteletdíj mértéke fölötti díj kifizetésének mi a feltétele? Maximum a tiszteletdíj mértékéig lehet kifizetést eszközölni. (Kazetta 2/ ) Herczeg Tamás képviselı: A felügyelı bizottsági tag tiszteletdíjat kap, aki úgy látja, ahhoz, hogy dönteni tudjon szakértıt kér fel, akinek tiszteletdíjat fizet. Ez nem törvénytelen, de ha a felügyelı bizottság tagja nem szakértı, de felkér valakit, akit szakértınek gondol, hogy segítsen a döntésben. A felügyelı bizottság tagjainak szakértıknek kellene lenniük. (Kazetta 2/ ) Pap János polgármester: Elıfordulhatnak olyan esetek, amikor akár egy felügyelı bizottsági tag, stb. nem tudja, és nem is tudhatja megítélni, mi lenne a legjobb, ezért szakértıre van szükség. (Kazetta 2/ ) Galisz Géza képviselı, az Ügyrendi és Ellenırzési Bizottság elnöke: A Vállalkozói Centrum Kft. Felügyelı Bizottságának tagjaként kijelenti, hogy nem tart igényt semmilyen költségtérítésre a tiszteletdíjon kívül. Senkitıl nem várható el, hogy szakértıi véleményt nyilvánítson mindenféle költségtérítés nélkül. A FEB, mint testület dönthet az ilyen költségek mértékérıl, az ügyvezetı pedig megítélheti, hogy a cég költségének terhére megbíz-e szakértıt vagy nem. A cég mőködéséhez kell kötni a szakértı alkalmazását és nem a felügyelı bizottsághoz. (Kazetta 2/ ) Dr. Futaki Géza képviselı, a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elnöke: Az elhangzott vélemények is a bizottság azon állásfoglalását támasztják alá, miszerint a felügyelı bizottság tagjának ne legyen joga önállóan szakértıt kirendelni, ha meg akarja tenni, akkor annak költségét a saját tiszteletdíjából finanszírozza. A FEB elnökének legyenek ilyen jogosítványai. A közgyőlésnek korlátoznia kell a költségtérítésre vonatkozó részt. (Kazetta 2/ ) Sztankó János a Vállalkozói Centrum Kft. ügyvezetı igazgatója: A gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezik arról, hogy mikor, hol és milyen jogosítványokkal kell felügyelı bizottságot létrehozni. Ez rendelkezik arról is, hogy a felügyelı bizottság tagjai jogosultak szakértık igénybevételére. A törvényalkotó, a évi XXIV. törvény alapján azt a hézagot próbálta kitölteni, hogy ugyan a törvény rendelkezik errıl, de egyéb végrehajtási utasítás nem szól arról, hogy milyen mértékben lehet szakértıt igénybe venni. A Vállalkozói Centrum Kft. esetében próbáltak túllépni ezen a törvényi szabályozáson, ami nem lehetıséget, hanem korlátokat jelent, mert a meglévı lehetıségeket korlátozza be egy bizonyos döntési szintre, ami döntési felelısséget ró a felügyelı bizottság elnökére, illetve a polgármesterre. A közgyőlés dönt arról, hogy elfogadja-e ezeket vagy sem. A felügyelı bizottság decemberben tart egy ülést, ahol meghatározza saját ügyrendjét, amit ezt követıen közgyőlés elé terjeszt döntésre. Ha a közgyőlés az ügyrendet nem fogadja el, akkor módosításokat kezdeményezhet, amit a felügyelı bizottságnak végre kell hajtania.

17 17 Jelenleg nincsenek szabályozva, hogy a felügyelı bizottságok milyen költségtérítésben részesülhetnek. Ha a közgyőlés a módosításokat elfogadja, akkor ezek szabályozva lennének. Ilyen ügyekben is próbál a felügyelı bizottság saját hatáskörben döntést hozni. A törvény elıírja, hogy módosítani kell az ügyrendet, hiszen a gyors szavazási megoldásokat is szerepeltetni kell. Várhatóan januárban kerül a közgyőlés elé a felügyelı bizottság ügyrendjének jóváhagyása. (Kazetta 2/ ) Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta azt a módosító javaslatot, mely szerint a felügyelı bizottság tagjai e tisztségükhöz kapcsolódóan a tiszteletdíjon kívül semmilyen más térítésben ne részesüljenek. - Megállapította, hogy a közgyőlés 13 igen, 1 nem szavazattal, 5 tartózkodással a javaslatot elvetette. Az elızı napirendi pont kapcsán elfogadott módosító javaslatokkal együtt szavazásra bocsátotta az elıterjesztésben szereplı javaslatokat igen, 1 nem szavazattal, 6 tartózkodással a javaslatot elvetette. (Kazetta 2/ ) Pap János polgármester: Ügyrendi javaslata, hogy pontonként folytassák le a szavazást. Szavazásra bocsátotta a határozati javaslat 1./ pontjában foglaltakat, melyek a társasági szerzıdés módosítására vonatkoznak. - Megállapította, hogy a közgyőlés 22 igen, egyhangú szavazattal a javaslatot elfogadta. (Kazetta 2/ ) Dr. Futaki Géza képviselı, a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elnöke: Módosító javaslata, hogy a szakértık díjazását a felügyelı bizottság állapítja meg. Ezzel a döntést a felügyelı bizottság hatáskörébe helyezik a kérdést. (Kazetta 2/ /2. 006) Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta a dr. Futaki Géza képviselı, bizottsági elnök által elmondott módosító javaslatot. - Megállapította, hogy a közgyőlés 23 igen szavazattal, 1 tartózkodással a módosító javaslatot elfogadta. Az elfogadott módosítással együtt szavazásra bocsátotta a határozati javaslat 2./ pontjában foglaltakat. - Megállapította, hogy a közgyőlés 25 igen, egyhangú szavazattal a javaslatot elfogadta. (Kazetta 2/ ) A közgyőlés a határozat 1./ pontját 22 igen, egyhangú szavazattal, 2./ pontját 25 igen, egyhangú szavazattal fogadta el, és a következı határozatot hozta: 578/2003. (XI.13.) közgy.

18 18 1./ Társasági szerzıdés módosítás H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.), mint a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. (5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 3. cégszám: ) egyszemélyi tulajdonosa, az alapítói jogok gyakorlója napján megtartott közgyőlésén hozott alapítói határozattal a társaság november 20-án kelt, többször módosított, egységes szerkezető társasági szerzıdését az alábbiak szerint módosítja: A társasági szerzıdés 4.) pontja A társaság tevékenységi körei napjától hatályos, módosult TEÁOR szerint elnevezésben, illetıleg számozásban módosulnak az alábbiak szerint: - A TEÁOR számú Adatbanki tevékenység elnevezése az új TEÁOR - nak megfelelıen Adatbázis tevékenység, on-line kiadás. - ra módosul - A TEÁOR számú Máshová nem sorolt egyéb gazdasági tevékenységet segítı szolgáltatás számozása és elnevezése módosul: Máshová nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás TEÁOR számú Felnıtt és egyéb oktatás elnevezése módosul: Máshová nem sorolt felnıtt és egyéb oktatás. A társasági szerzıdés 10.) pontja -A taggyőlés- módosul, és az alábbi rendelkezésekkel egészül ki: A pont rendelkezései törlésre kerülnek, s az új pont az alábbi rendelkezéseket tartalmazza: Az Alapító az ügyvezetı hatáskörét nem vonhatja el. A 10. pont további ponttal egészül ki, mely az alábbi rendelkezéseket tartalmazza: Az alapító a megválasztással illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelızıen köteles az ügyvezetı, valamint a felügyelı bizottság véleményét megismerni. Az alapító az ügyvezetı, valamint a felügyelı bizottság véleményét olyan idıpontban köteles kikérni, hogy a testületként mőködı felügyelı bizottság a rá vonatkozó ügyrendi szabályok, betartásával tudja álláspontját kialakítani és döntését az alapítóval közölni.

19 19 Halaszthatatlan döntés esetén a vélemény beszerzés rövid úton is történhet. (távbeszélı, fax, ), azonban az ily módon véleményt nyilvánító személy 8 napon belül köteles véleményét írásban is a döntés hozó rendelkezésére bocsátani. Az írásos vélemény, valamint testületi vélemény-nyilvánítás, valamint az errıl készült jegyzıkönyv, illetve annak kivonata nyilvános, azt az alapító határozatával együtt a döntés meghozatalától számított 30 napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni. Az alapító az ügyvezetıt, valamint felügyelı bizottságot a döntés meghozatalától számított 30 napon belül határozatának megküldésével írásban tájékoztatja. A társaság az aláírástól számított 30 napon belül köteles a Cégbíróságon a cégiratok közé letétbe helyezni azokat az alapítóval megkötött szerzıdéseket, melyek nem tartoznak a társaság jelen társasági szerzıdésében meghatározott szokásos tevékenységi körébe, illetve a fenti körbe tartozó azon szerzıdéseket is, melynek értéke meghaladja az Ft+áfa összeget. A társasági szerzıdés pontja az Alapító 61/2003. VII.27. számú közgyőlési határozatában foglaltak alapján módosul, s helyesen a következıképpen hangzik A társaság ügyvezetıje, kijelölése: március 16. napjáig szól. Az ügyvezetı Sztankó János 5600 Békéscsaba, Trefort út 61. szám alatti lakos. A 11. pont ponttal egészül ki: a társaság ügyvezetıje az alapítói határozatokkal kapcsolatos - és a társasági szerzıdésben foglalt- véleményezési jogát írásban gyakorolja, az alapítói okirat pontjában rögzített feltételek betartása mellett. A társasági szerzıdés 15. pontja a felügyelı bizottság határozat képességére vonatkozó rendelkezések módosulnak, az alábbi feltételek szerint: A felügyelı bizottság akkor határozatképes, ha legalább 3 tag jelen van, határozatát egyszerő többséggel hozza. A 15. pont meglévı rendelkezései kiegészülnek az alábbiak szerint ponttal: A felügyelı bizottság az alapítói döntéshozatallal kapcsolatos, - és a társasági szerzıdésben foglalt- véleményezési jogát testületként ülésen gyakorolja. Az ezzel kapcsolatos napirend közlésének módja az ülés összehívásának rendje jelen alapítói okirat vonatkozó rendelkezéseinek és a felügyelı bizottság elfogadott ügyrendjének megfelelıen történik. A felügyelı bizottság a társasági szerzıdés 10.pontjában foglaltaknak megfelelıen írásban adja meg véleményét az alapító részére. A társasági szerzıdés 16. pontjának meglévı rendelkezései kiegészülnek ponttal A könyvvizsgáló szervezetre, illetıleg a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetı a felügyelı bizottság egyetértésével tesz javaslatot az Alapítónak. Az egységes szerkezető

20 20 társasági szerzıdés utolsó bekezdése jogi képviseletre való felhatalmazást tartalmazó rendelkezések törlésre kerülnek. A társasági szerzıdés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal és hatállyal állnak fenn. A társasági szerzıdés módosítást az alapító helybenhagyólag aláírja. Békéscsaba, november Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében Pap János polgármester A társasági szerzıdés módosítást ellenjegyzem:.. ügyvéd Felelıs: Határidı: Pap János polgármester Sztankó János ügyvezetı igazgató azonnal 2./ Szabályzat elfogadása: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. alapítója - az 571/2003. (XI.13.) közgyőlési határozatban foglalt módosításokkal, valamint azzal a kiegészítéssel, hogy a szakértık díjazását a felügyelı bizottság állapítja meg - az államháztartásról szóló évi XXXVIII. Törvény 95/A - ának (5) bekezdése alapján- figyelemmel az Ötv. 80 (4) bekezdésében foglaltakra- az elıterjesztés melléklete szerinti szabályzatot alkotja. A szabályzatot az elfogadástól számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni. Felelıs: Határidı: Pap János polgármester Sztankó János ügyvezetı igazgató értelem szerint. Pap János polgármester: A Vállalkozói Centrum Kft. alapító döntéshozatalát bezárta. (Kazetta 2/ ) Tárgy: Alapítói döntéshozatal Békéscsaba Csabai Életfa Kht.-t érintı döntésekhez jegyzıkönyvvezetı és jegyzıkönyv hitelesítık megválasztása Pap János polgármester: Javasolta, hogy a közgyőlés jegyzıkönyvvezetınek Illés Rékát, jegyzıkönyv hitelesítınek pedig Miklós Attila és Kondacs Pál képviselıket válassza meg a közgyőlés. Szavazásra bocsátotta a javaslatot. (Kazetta 2/ ) A közgyőlés 23 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következı határozatot hozta:

21 21 579/2003. (XI.13.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése Csabai Életfa Kht-t érintı alapítói döntéshozatalhoz jegyzıkönyv hitelesítınek megválasztja Miklós Attila és Kondacs Pál képviselıket, jegyzıkönyvvezetınek Illés Réka köztisztviselıt. Tárgy: A Csabai Életfa Kht. Szabályzatának elfogadása a vezetı állású munkavállaló és a felügyelı bizottság javadalmazásáról Pap János polgármester: Az elızı napi rendi pontok kapcsán elfogadott módosító javaslatokat a kht-val kapcsolatos döntésben is szerepeltetni kell. Az elfogadott módosításokkal együtt szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. (Kazetta 2/ ) A közgyőlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 580/2003. (XI.13.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az egyszemélyes Csabai Életfa Nyugdíjasházat Mőködtetı Közhasznú Társaság alapítója és tulajdonosa - az 571/2003. (XI.13.) közgyőlési határozatban foglalt módosításokkal -, a gazdasági társaság Szabályzatát a vezetı állású munkavállaló és a felügyelı bizottsági tagok javadalmazásáról az elıterjesztés mellékletének megfelelıen elfogadja. Felelıs: Pap János polgármester a határozat kihirdetéséért Dr. Kiss Éva ügyvezetı ig. a cégbírósági letétbehelyezésért Határidı: december 13. Pap János polgármester: A Csabai Életfa Kht. alapító döntéshozatalát bezárta. (Kazetta 2/ ) Tárgy: A 10364/100 hrsz-ú terület határának rendezése Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta az elıterjesztésben szereplı határozati javaslatot. (Kazetta 2/ ) A közgyőlés 20 igen szavazattal, 4 tartózkodással a következı határozatot hozta: 581/2003. (XI.13.) közgy. H A T Á R O Z A T 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése elrendeli

22 22 - a békéscsabai 10364/105 hrsz-ú földterületrıl változási vázrajz készítését - a változással érintett kb. 51 m 2 területet a forgalomképtelen vagyonkörbıl átsorolja a forgalomképes vagyonkörbe. Fentieknek megfelelıen módosítani kell a 3/1999. (II. 25.) számú Önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet mellékletét 2./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése értékesít a 10364/105 hrsz-ú ingatlan területébıl kb. 51 m 2 -t a 10364/100 hrsz-ú ingatlan tulajdonosai számára, az alábbi feltételekkel: - A földterület vételára Ft/m 2. - A változási vázrajz elkészíttetése a 10364/100 hrsz-ú ingatlan tulajdonosainak feladata és költsége. 3./ Mivel a területen található 10364/98-99 és 10364/ hrsz-ú ingatlanok tulajdonjoga is rendezetlen a telkek nem megfelelı beépítése miatt, a tulajdonosokat fel kell szólítani a helyzet rendezésére. Amennyiben a rendezés önkormányzati tulajdonú terület értékesítésével jár együtt, az ügyeket egyedileg a Közgyőlés elé kell terjeszteni. Amennyiben a tulajdonosok a felszólítás ellenére sem kívánják rendezni a kialakult helyzetet, a birtokvédelmi intézkedéseket haladéktalanul meg kell tenni. Felelıs: Baji Lajos alpolgármester Határidı: december 31. Tárgy: Területcsere a Járási Bt-vel Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta az elıterjesztésben szereplı határozati javaslatot. (Kazetta 2/ ) A közgyőlés 24 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 582/2003. (XI.13.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése földterület csereszerzıdést köt a Járási Bt-vel (Békéscsaba, Kétegyházi út 24/2.) az alábbi feltételekkel: 1./ A közgyőlés térítésmentesen átad az Önkormányzat tulajdonában lévı 2630/1 hrsz-ú földrészletbıl kb m 2 területet a Járási Bt számára. A Járási Bt térítésmentesen átad az Önkormányzat számára a tulajdonában lévı 2635/11 hrsz-ú földrészletbıl kb m 2 területet, az állatvásár területének kibıvítése céljára.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-10/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. október 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-12/2004. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. december 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-3/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. február 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-4/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. március 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. április 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. április 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-7/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. július 10-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-10/2004. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. október 20-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. 1 Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 222-13/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. december 15-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-2/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2006. február 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2000. október 19-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 222-10/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. november 17-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-9/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. szeptember 23-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Igazoltan volt távol: dr. Pécsi Huszár Zoltán és dr. Futaki Zoltán képviselık.

Igazoltan volt távol: dr. Pécsi Huszár Zoltán és dr. Futaki Zoltán képviselık. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 202-2/2002. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2002. január 31-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2006. január 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-2/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. február 27-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-8/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2007. május 31-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-12/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-12/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-12/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. december 11-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 210-12/2000.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 210-12/2000. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-12/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2000. szeptember 21-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-2/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. február 27-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-12/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. október 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. február 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-7/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. május 19-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-7/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. április 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 20-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testületi ülésének

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-4/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2015. március 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. február hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A HUNGAROTEL Rt. koncessziós ügye - Takács Péter képviselő kérdést tett

Részletesebben

Tanácskozási joggal részt vett: Fodorné dr. Szabó Zsuzsanna aljegyzı.

Tanácskozási joggal részt vett: Fodorné dr. Szabó Zsuzsanna aljegyzı. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 222-6/2001. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2001. július 12-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. szeptember 20-iki rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A polgármester köszöntötte a megjelenteket,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-16/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2000. december 20-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG Rendeletek: 1/2011. (I.14.) J e g y z ı k ö n y v Határozatok: 8/2011. (I.13.) 9/2011. (I.13.) 10/2011. (I.13.) 11/2011. (I.13.) 12/2011. (I.13.) 13/2011. (I.13.) 14/2011.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-19/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. július 3-án (csütörtökön) 8 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-7/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2015. június 25-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-5/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. május 22-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Mely készült: Bakonykuti Önkormányzat Képviselı Testületének 2008. szeptember 15-én 9.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: Községháza 8046 Bakonykúti,

Részletesebben

Továbbá: Faragó Rózsa bizottsági tag, FÓKUSZ Szociális Szolgálat vezetıje

Továbbá: Faragó Rózsa bizottsági tag, FÓKUSZ Szociális Szolgálat vezetıje JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Császár

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Tulajdonosi Bizottságának 2011. január 20-án 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatala (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. május 31-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester Gulyás

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 265-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. szeptember 18-án megtartott ülésérıl Jelen voltak: Dávid Zoltán Derecskei

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert alpolgármester, Barkász Sándor, Mészáros

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-6/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. április 21-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Javaslat bérlakás építési városi program előkészítésére A közgyűlés 24 igen, egyhangú

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 7-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Önkormányzati tulajdonú pincék értékesítéséről szóló határozat módosítása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendkívüli nyílt üléséről Az ülés helye: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. Az ülés időpontja: 2015. november 19. 8 30 Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. december hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. december hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. december hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Javaslat a közalkalmazottak és köztisztviselők tizenharmadik havi illetményének

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő állami tartalékföldek hasznosítására

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-33/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa LMKOH/1854/1/2015. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 500/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének 2009. január 23-án de. 8 45 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének 2009. január 23-án de. 8 45 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének 2009. január 23-án de. 8 45 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív alapján képviselı-testületi

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Edelény Város Integrált

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl.

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzat

Részletesebben

(185/2011. (V. 26.) számú, 186/2011. (V. 26.) számú Képviselı-testületi Határozatok)

(185/2011. (V. 26.) számú, 186/2011. (V. 26.) számú Képviselı-testületi Határozatok) Száma: 11954-1/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V TERKA Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. május 26-án - csütörtökön - du. 15,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Napirendi

Részletesebben

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző,

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző, Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-4/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. április 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. szeptember 10-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság elnöke Baji Lajos Tímár Ella Aranyi Tímea Kovács Sándor

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor,

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor, J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. június 28.-án 17 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester Tasi

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Jarecsni János László

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 9810-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:i. 220-6/2005 Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 E-mail: papj@bekescsaba.hu M E G

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 106-3/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyúl Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2010. március 08-án megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012.

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012. 10/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének a 2012. szeptember 13-án 16,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Határozat száma 61/2012.(IX.13.) 62/2012.(IX.13.) 63/2012.(IX.13.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2008. április 17-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Barkász Sándor, Mészáros Sándor, Dr. Pálmai Tamás,

Részletesebben

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. december 10.-én megtartott Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-24/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. szeptember 25-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 18-án megtartott nyilvános ülésén hozott rendeletei, határozatai

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 18-án megtartott nyilvános ülésén hozott rendeletei, határozatai Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 18-án megtartott nyilvános ülésén hozott rendeletei, határozatai Rendelet száma Tárgy Kód 6/2010. (III. 25.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. január 31-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA 1/1999. (II. 01.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozati javaslat A Pénzügyi Bizottság egyöntetően elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. május 21-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 ELİTERJESZTÉS

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 ELİTERJESZTÉS Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 Ügyiratszám:10-10 /1001/2011 ELİTERJESZTÉS a Népjóléti és Sport Bizottság

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 25-én, 15,00 órakor tartott nyílt ülésén. Rendelet száma 8/2010. (V.26.) Határozat száma 91/2010. (V.25.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. (Szekeres Józsefné alpolgármester az I. napirend tárgyalása elıtt érkezett meg az ülésre.)

JEGYZİKÖNYV. (Szekeres Józsefné alpolgármester az I. napirend tárgyalása elıtt érkezett meg az ülésre.) 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. május 2-án megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Siklósi István polgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. április 24-én megtartott ülésérıl. Jelen vannak: -, - Dankó József, Erdıs József, Jozó Tamás, Dr. Kovácsné Füstös

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én 14 óra 30 perces kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. december 5-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Berecz Pál képviselı Harangozó

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 14600/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-12/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 6/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 31-én tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv. Napirend: I. A 2009. évi költségvetés

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2003. november 26-án 16 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth

Részletesebben

N A P I R E N D E T :

N A P I R E N D E T : J e g y z ı k ö n y v Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselı-testületének 2011. május 12-én tartott testületi ülésén. Jelen vannak: Sellei Tamás polgármester, Pinezits Tamás alpolgármester,

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 22-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 22-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 42-87/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 22-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. március 13-án 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 769 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. november 26-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI.1595/2009 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 5/2009. Balatonvilágosi

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 29-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. január 28-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. január 28-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. január 28-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 1999. évi költségvetési előirányzat a "Településfejlesztési koncepció" elkészítésére

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 24-én tartott n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 24-én tartott n y í l t ülésérıl 01/183-33/2010. JEGYZİKÖNYV 2010. november 24-én tartott n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Pintér György polgármester, Buza Lajos,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben