JEGYZİKÖNYV. Készült: február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl."

Átírás

1 JEGYZİKÖNYV Készült: február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Bársony János alpolgármester Kránicz József Tibor képviselı Lajos Pál képviselı Mayer Gabriella képviselı Tóth Éva képviselı Takács Róbert képviselı Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Igazoltan távol: Kiss Miklós polgármester Gazdag Imre képviselı Bársony János alpolgármester köszönti a megjelent képviselıket. Megállapítja, hogy az ülésen a képviselı-testület tagja jelen van és két fı: Kiss Miklós polgármester és Gazdag Imre képviselı igazoltan távol van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Javaslatot tesz az ülés napirendjére. (Az ülés anyaga CD lemezen mellékelve.) Képviselı-testület egyhangú ( igen ) szavazattal a következı határozatot hozza: 10/2010.(II.15.) Kt. számú határozat: Ordacsehi Község Önkormányzata a február 15.-i ülés napirendjét elfogadja az alábbiak szerint: (1:20:25) 1./ Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl Elıadó: Kiss Miklós polgármester 2./ Önkormányzat 2010 évi költségvetésének elfogadása (II. forduló) Elıadó : Kiss Miklós polgármester 3./ Falunapi programok megbeszélése, falunapi költségek véglegesítése. Elıadó: Kiss Miklós polgármester 4./ Közfoglalkoztatási terv 2010 évi elfogadása Elıadó: Kiss Miklós polgármester 5./ Fonyód Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása Elıadó: Kiss Miklós polgármester./ Közfoglalkoztatás-szervezık foglalkoztatásának támogatása elnevezéső OFA pályázat. Elıadó: Kiss Miklós polgármester 7./ Balatoni Közoktatási Társulás megszőntetése Elıadó: Kiss Miklós polgármester./ Egyebek.1. Fonyód Kistérség Többcélú Társulása Középtávú Közoktatási fejlesztési Terv felülvizsgálata

2 Elıadó: Kiss Miklós polgármester.2. Vidéki rendezvények, falunapok 2010 szervezésére kiírt FVM VKI pályázat Elıadó: Kiss Miklós polgármester.3. Lakossági beadvány az Önkormányzati földutak karbantartása ügyében Elıadó: Kiss Miklós polgármester 2 1.számú napirendi pont: Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl Elıadó: Bársony János alpolgármester Bársony János alpolgármester: Lejárt határidejő határozatokat mindenki áttekinthette. Egy határozatunk volt aminek a pótlása még folyamatban van. Feikusné Horváth Erzsébet: A szerzıdések egy részét már összegyőjtöttük, még nem értünk a végére. Ahogy teljesen elkészül az anyag a Képviselı-testület elé hozzuk. Bársony János alpolgármester: Megjelent az FVM évi rendezvények támogatásáról szóló pályázata, melyrıl külön napirendi pont is lesz. Egy dologban viszont most kellene határoznunk. Azaz az Ordacsehi település belterületi- és külterületi ingatlanait érintı villamos berendezések körzetében lévı növényzet karbantartására kössön-e megállapodást az Önkormányzat az E- ON Áramszolgáltatóval? Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı: A lényege az lenne, hogy az E-ON képviseletében egy személy az Önkormányzat által kijelölt személlyel bejárja a települést és feltérképezi, hogy hol szükséges kivágni a fákat. A kivágott fák elszállítását is vállalják, illetve a pótlásáról közösen gondoskodnak. Kránicz József Tibor képviselı: Van valami kötelezettsége az Önkormányzatnak? Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı: Igen. Helyben szokásos módon tájékoztatni kell Település lakóit: a villamos mő biztonsági övezetérıl szóló mindenkor hatályos jogszabályt, ill. a lakókkal való kommunikációt, a. fapótlást segíti, ill. a növényzet gondozásáról gondoskodik. Képviselı-testület egyhangú ( igen ) szavazattal a következı határozatot hozza: 11/2010. (II.15.) Kt. számú határozat: Ordacsehi Község Önkormányzata jóváhagyja az Ordacsehi település belterületi- és külterületi ingatlanait érintı villamos berendezések és vezetékek biztonsági övezeteiben lévı növényzet karbantartása céljából az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.-vel az

3 Együttmőködési Megállapodás megkötését. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. Felelıs : Kiss Miklós polgármester 3 Határidı : értelem szerint Képviselı-testület egyhangú ( igen ) szavazattal a következı határozatot hozza: 12/2010.(II.15.) Kt. számú határozat: Ordacsehi Község Önkormányzata a lejárt határidejő határozatokról és a két ülés közötti eseményekrıl szóló beszámolót elfogadja. Felelıs : Kiss Miklós polgármester Határidı : értelem szerint 2.számú napirendi pont: Önkormányzat 2010 évi költségvetésének elfogadása (II. forduló) ( 1:34:52) Elıadó : Bársony János alpolgármester Bársony János alpolgármester: A Költségvetés tárgyalásának II. fordulója. Az I. forduló tárgyalása óta változás a költségvetésben nem volt. A közmeghallgatáson a lakosság elfogadta. Valakinek hozzászólása? Észrevétele? Javaslom tegyük fel szavazásra. Képviselı-testület egyhangú ( igen ) szavazattal a következı rendeletet alkotja: Ordacsehi Község Önkormányzatának 2/2010. (II.17.) számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetésérıl Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló évi XXXVIII.tv. (továbbiakban: Áht.) 5. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat évi költségvetésérıl az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) A rendelet hatálya a Képviselı-testületre és annak szerveire terjed ki. (2) Ahol e rendelet e/ft kifejezést használ, azon ezer forint kifejezést kell érteni. 2. Az Áht. 7. (3) bekezdése alapján a Képviselı-testület a címrendet a 1. számú melléklet szerint állapítja meg. I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fıösszege

4 3. (1) A Képviselı-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes évi költségvetését e/ft költségvetési bevétellel e/ft költségvetési kiadással állapítja meg. Ezen belül: Mőködési bevételek e/ft Állami pályázati támogatások 33.5 e/ft Felhalmozási és tıkejellegő bevételek e/ft Véglegesen átvett pénzeszközök 2.00 e/ft Pénzforgalom nélküli bevételek.000 e/ft 4 Mőködési kiadások Felhalmozási kiadások Felújítások Beruházás Általános tartalék Céltartalék e/ft 1.3e/Ft e/ft e/ft e/ft (2) A költségvetés pénzügyi mérlegét a 2. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat bevételei és kiadásai 4. (1) A 3. -ban megállapított bevételi fıösszeg forrásonkénti megbontását a 3. számú melléklet tartalmazza. (2) A Képviselı-testület a évi költségvetés szervenkénti kiadási elıirányzatait a számú melléklet szerint hagyja jóvá. (3) A Képviselı-testület a fejlesztési, beruházási kiadásokat a 13. számú melléklet szerint állapítja meg. (4) A Képviselı-testület az önkormányzat éves létszámkeretét a 14. számú melléklet szerint állapítja meg. (5) Az önkormányzatot megilletı állami támogatások részletezését a 15. számú melléklet tartalmazza. A bevételi többlet kezelése 5. (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött többletet a Képviselı-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja. (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerzıdések, illetve pénzügyi mőveletek lebonyolítását e/forint.összeghatárig a Képviselı-testület a Polgármester hatáskörébe utalja. A Polgármester a megtett intézkedésekrıl a következı Képviselı-testületi ülésen tájékoztatást ad.

5 (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselı-testület annak felmerülését követı testületi ülésén esetenként dönt. Általános és céltartalék. (1) A Képviselı-testület az önkormányzat céltartalékát e/ft összegben állapítja meg. (2) A Képviselı-testület a céltartalék elıirányzatait a 13. számú melléklet szerint állapítja meg. (3) A Képviselı-testület az önkormányzat általános tartalékát e/ft összegben állapítja meg. (4) Az általános tartalék felhasználásáról a Képviselı-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt. 5 Elıirányzat felhasználási ütemterv 7. A évi költségvetés bevételi és kiadási elıirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 1. számú melléklet tartalmazza. Közvetett támogatások. (1) A Képviselı-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a17. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. A évi költségvetés végrehajtásának szabályai 9. (1) A Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló önkormányzati rendeletben átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási elıirányzatok közötti és a céltartalék terhére történı átcsoportosítás jogát az Áht. 74. (2) bekezdése alapján a Polgármesterre ruházza át Ft értékhatárig. Az átruházott hatáskörben hozott döntések a késıbbi években a Képviselı-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak. (2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követı elsı Képviselı-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a Polgármester ezzel egyidejőleg javaslatot tesz. 10. Az év közben engedélyezett központi pótelıirányzatok felosztásáról, ha az érdemi döntést igényel, a Képviselı-testület dönt a Polgármester elıterjesztésére, a költségvetési rendelet egyidejő módosításával. Záró és egyéb rendelkezések 11. (1) A Képviselı-testület a Polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti idıszakban tett intézkedéseirıl (bevételek beszedése az elızı évi kiadási elıirányzatokon belül a kiadások arányos

6 teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti idıszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerülnek. (2) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A költségvetési táblázatokat a jegyzıkönyv 1.számú melléklete tartalmazza. 3.számú napirendi pont: Falunapi programok megbeszélése, falunapi költségek véglegesítése.(1:35:30) Elıadó: Bársony János alpolgármester Bársony János alpolgármester: Miklós javasolta egy mulatós vendéget hívjunk meg. Javaslata: Bunyós Pityu. A másik sztárvendég a Roxinház volt a korábbi években. Kránicz József Tibor képviselı: Fiam, Ricsi egy Szini-iskolába jár. Nekik is van több fellépésük az Ország több pontján. Elképzelésem szerint, amennyiben a színpadunk elkészül, akkor már pénteki nap egy komplett rokkoperát tudnának elıadni, ez lenne a Kımőves Kelemen, majd másnap szombaton egy operett részletet adnának elı percben. Mindennek az ára: Ft Áfásan. Tóth Éva képviselı: Javaslom több mulatós zenésztıl kérjünk árajánlatot. Nem kell túl sok sztárvendéget hívni, mert túl zsúfolt lesz a program. Mayer Gabriella képviselı: Gyerek mősorokkal is ki lehet tölteni a színpadot. Nem feltétlenül kell súlyos százezrekért mősort hozni. Kránicz József Tibor képviselı: Javaslom az étel osztást is tegyük egy korábbi idıpontra, pl: du. 14:00 órára. Falunap megnyitása lehetne 9:00 órakor. Akkor mindenre lenne kényelmesen idı. Sıt több gyerekprogram is beleférne. Bársony János alpolgármester: 17:00 órakor viszont lehetne egy pizza. Takács Róbert képviselı: Fonyódon van egy Magyar tenger nevő rendezvényszervezı társaság. İk összeállítottak nekünk egy listát. Van benne hangosítás, elıadók árjegyzékkel. stb. Ajánlom nézze meg mindenki. Állítólag sokkal olcsóbb minden, ha rajtuk keresztül rendeljük meg az elıadókat. A mostani Csillag születik tévés mősor szeplıit is ide tudják hozni. Bár az ı elıadásuk árát a lista nem tartalmazza. Személy szerint nekem a Kutyakölykök táncos mősora nagyon tetszett, ık Ft-ért vannak. Mayer Gabriella képviselı: Szerintem azt kellene szem elıtt tartani, hogy az emberek az ételosztásra szoktak érkezni. Arra az idıre kellene tartalmasabb és talán költségesebb mősort szervezni. Tóth Éva képviselı:

7 Tavaly a Máriót szerettük volna meghívni, de sajnos már le volt kötve a falunapunk idıpontjára. Ha gondoljátok megkérdezhetem, hogy az idén szabad e a falunap idıpontjában. Bársony János alpolgármester: Akkor véglegesítsük a meghívandó vendégek listáját: A Roxinház helyett az idén Kránicz József Tibor javaslatára a fia szini-társulatát hívjuk meg. A mulatós zenészek közül, elsısorban Márió érdekel minket. Amennyiben ı nem tud jönni, szóba jöhet: Payer András vagy Kadlot Karcsi. Tóth Éva képviselı: Papp Tamás Ordacsehi lakos is foglalkozik hangosítással. Tıle is kérhetnénk árajánlatot. Képviselı-testület egyhangú ( igen ) szavazattal a következı határozatot hozza: 13/2010.(II.15.) Kt. számú határozat: Ordacsehi Község Önkormányzata a falunapi program véglegesítésétıl jelen ülésén eltekint. Felkéri a polgármestert a fı programok árajánlatainak beszerzésére és a Képviselı testület tájékoztatás után annak megrendelésére. Felelıs : Kiss Miklós polgármester 7 Határidı : azonnal 4.számú napirendi pont: Közfoglalkoztatási terv elfogadása (2:11:00) Elıadó: Bársony János alpolgármester Bársony János alpolgármester: Felkérem Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı asszonyt, hogy ismertesse Ordacsehi Község Közfoglalkoztatási tervét. Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı: A közfoglalkoztatási terv lényege, hogy településünkön egy helyzetelemzést kell készíteni. Felmérjük a lakosság számát ill., annak korcsoportos bontás szerinti alakulását. Továbbá vizsgáljuk a lakosság aktív korú személyeinek számát, és hogy abból hány fı lesz várhatóan munkanélküli. Ezt az adatot a munkaügyi hivataltól kapjuk. Ennek tükrében elkészítettük Ordacsehi Község Közfoglalkoztatási tervét évre 7 fı foglalkoztatását terveztük. Itt Ordacsehi esetében csak Önkormányzatnál betölthetı munkával tudunk tervezni. Az elvégzendı feladatok: postázás, hivatali levelek kézbesítése, közterületi kommunális munkák. A 7 fı évi foglalkoztatására Ft saját (önkormányzati) kiadással kell számolnunk és a központi költségvetésbıl Ft igényelhetı le. Takács Róbert képviselı: Településırök foglalkoztatásával kapcsolatban van valami fejlemény? Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı: Következı testületi ülésen foglalkozunk a témával. Visszatérve a Közfoglalkoztatási tervhez, a Balatonboglári Munkaügyi Kirendeltség is jóváhagyta. Ordacsehi Község Közfoglalkoztatási terve a jegyzıkönyv 2. számú mellékletét képezi. Képviselı-testület egyhangú ( igen ) szavazattal a következı határozatot hozza:

8 14/2010. (II.15.) Kt. számú határozat: Ordacsehi Község Önkormányzata elfogadja Ordacsehi Község Önkormányzatának évi Közfoglalkoztatási tervét. Felelıs : Kiss Miklós polgármester Határidı : azonnal 5. számú napirendi pont: Fonyód Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása (2:15:00) Elıadó: Bársony János alpolgármester Bársony János alpolgármester: Felkérem Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı asszonyt, hogy ismertesse a Megállapodás módosításának szükségességét. Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı : A Fonyód Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa én tartott ülést. A megállapodást azért kellet módosítani, mert Balatonlelle az Alapszolgáltatási Központját átvitte kistérségi fenntartásba, Balatonboglár nem. Lényegében ezért kellett módosítani a megállapodást. Az egyéb tartalmi elemek is módosításra kerültek, pl: jegyzıváltás, ill. település lakossági számadatai is kijavításra kerültek. Fonyód Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítás a jegyzıkönyv 3. számú mellékletét képezi. Képviselı-testület egyhangú ( igen ) szavazattal a következı határozatot hozza: 15/2010. (II. 15.) Kt. számú határozat: Ordacsehi Község Önkormányzata az elıterjesztés mellékletét képezı Fonyód Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítását elfogadja. Felelıs : Kiss Miklós polgármester Határidı: azonnal. számú napirendi pont: Közfoglalkoztatás-szervezık foglalkoztatásának támogatása elnevezéső OFA pályázat. (2:1:45) Elıadó: Bársony János alpolgármester Bársony János alpolgármester: Átadom a szót Feikusné Horváth Erzsébetnek Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı: Ez a pályázat, már tavaly elindult, ennek keretében lett foglalkoztatva Reichert Anita. Most a pályázat keretében nyílik lehetıség a szerzıdések meghosszabbítására. Minimális önerı van hozzá.

9 A pályázat beadásához a kiküldött feladat-ellátási megállapodást kell megkötnie az Önkormányzatnak. Takács Róbert képviselı: Ki fizeti a pályázatot? Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı: A Fonyódi Kistérség. Minimális Önerıvel kell az Önkormányzatoknak hozzájárulniuk. Tavaly nem kellett fizetnünk. FELADAT-ELLÁTÁSI MEGÁLLAPODÁS a jegyzıkönyv 4.számú mellékletét képezi. Képviselı-testület egyhangú ( igen ) szavazattal a következı határozatot hozza: 1/2010.(II. 15.) Kt. számú határozat: Ordacsehi Község Önkormányzata az elıterjesztés mellékletében szereplı Feladat-ellátási megállapodással egyet ért, azt jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 9 Felelıs : Határidı: Kiss Miklós polgármester azonnal 7. számú napirendi pont: Balatoni Közoktatási Társulás megszőntetése: (2:19:15) Elıadó: Bársony János alpolgármester Bársony János alpolgármester: Ismét átadom a szót a jegyzıasszonynak. Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı: A Balatoni Közoktatási Társulás Balatonboglár gesztorságával alakult 2002-ben. Ez a Társulás az oktatásban nyújtott szakmai szolgáltatást. Szervezték a pedagógusok továbbképzését. Erre valamikor még állami normatíva is volt. A probléma az, hogy jogi személyiségként jegyeztették be a Balatoni Közoktatási Társulást az Államkincstárnál. Tavalyi évben módosítani szerették volna az alapító okiratokat. Ennek a társulásnak viszont nem volt alapító okirata. A Társulás elnöke a gamási polgármester. Nagyon sokszor kértük, hogy tegyük rendbe ezt a problémát. Eddig nem sikerült, ezért javasoljuk a probléma rendezésére szőntessük meg a Társulást. Továbbá 2 éve nincs is rá állami normatíva. Amennyiben a településeken ilyen szakmai szolgáltatásra igény van, akkor azt kistérségi szinten kell megszervezni a Fonyódi Kistérségen keresztül. A Társulásnak van Ft- ja, ezt majd a Társulás Tagönkormányzatai között lakosságarányosan szét kell osztani. A társulás megszüntetésére az oktatási év végén kerülhet sor, azaz augusztus 1. napjával. Képviselı-testület egyhangú ( igen ) szavazattal a következı határozatot hozza: 17/2010.(II.15) Kt. számú határozat: Ordacsehi Község Önkormányzata, mint a Balatoni Közoktatási Társulás tagja, egyetért a Társulás megszőntetésével augusztus 1. napi hatállyal. Felkéri a polgármestert az intézkedések megtételére.

10 10 Felelıs : Határidı: Kiss Miklós polgármester 30 nap.számú napirendi pont: Egyebek.1. Fonyód Kistérség Többcélú Társulása Középtávú Közoktatási fejlesztési Terv felülvizsgálata (2:22:20) Elıadó: Bársony János alpolgármester Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı: A Kistérség arra kér minket, hogy minden Képviselı-testület vizsgálja felül a Közoktatási fejlesztési tervet és az azzal kapcsolatos véleményét mondja el, mert a felülvizsgálat ebben az évben esedékes. A felülvizsgálatra a Kistérség ad megbízást a Kaposvári Pedagógiai Intézetnek. A Közoktatási fejlesztési tervben van egy lényeges dolog: tervek szerint a Balatonboglár Intézményfenntartó Társulás (Ált. Iskola és Tagintézménye) a Fonyód Kistérség fenntartása alá kerüljön. Ezzel Balatonboglár nem ért egyet. Mondjátok el ezzel kapcsolatban mi a véleményetek. A Közoktatási fejlesztési tervben a statisztikai adatok sem pontosak, azt is felül kell vizsgálni. Ha most megszőnik a Balatoni Közoktatási társulás, akkor a pedagógiai szolgáltatással kapcsolatos feladatokat ( oktatás szervezése ) végezze el a Kistérség és ez szerepeljen az új közoktatási tervben. A kompetencia alapú oktatásra egy TÁMOP-os pályázaton nyert Balatonboglár, a tervben ezt is szerepeltetni kell közötti idıszakra vonatkozó Közoktatási fejlesztési tervének intézménystruktúrára vonatkozó jövıbeni elképzeléseirıl is döntenünk kell, azaz szeretnénk e ha Kistérségi fenntartás alá kerülne az iskola? Képviselı-testület egyhangú ( igen ) szavazattal a következı határozatot hozza: 1/2010.(II. 15.) Kt. számú határozat: Ordacsehi Község Önkormányzata a Fonyód Kistérség Többcélú társulása a Középfokú Középtávú, közötti idıszakra vonatkozó Közoktatás fejlesztési tervének felülvizsgálatával kapcsolatban az alábbi javaslatokat teszi: - Történjen meg a tervben szereplı adatok frissítése a októberi statisztikában szereplı adatoknak megfelelıen. - A pedagógiai szakmai szolgáltatások jövıbeni megszervezésének, ellátásának módja, a Balatoni Közoktatási Társulás fennmaradásának, illetve megszőnésének függvényében ismételten kerüljön átgondolásra. - Az eredményes szakmai fejlesztési pályázatok közé kerüljön be a Balatonboglár Város Önkormányzata által a Kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben (TÁMOP 3.1.4/0/2.) tárgyú pályázati felhívás keretében, Innovatív pedagógiai módszertan bevezetése a Balatonboglári Általános Iskolában és Óvodában címmel elnyert pályázat. - Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Fonyód Kistérség

11 Többcélú Társulása Középtávú, közötti idıszakra vonatkozó Közoktatási fejlesztési tervének intézménystruktúrára vonatkozó jövıbeni elképzeléseivel nem ért egyet. A fenntartott közoktatási intézményei fenntartói jogát a Fonyódi Kistérség Többcélú Társulásra átruházni nem kívánja. 11 Felelıs: Kiss Miklós polgármester Határidı: március Vidéki rendezvények, falunapok 2010 szervezésére kiírt FVM VKI pályázat Elıadó: Kiss Miklós polgármester (02:32:10) Bársony János alpolgármester: Átadom a szót Feikusné Horváth Erzsébetnek Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı: Polgármester Úr talált egy pályázati lehetıséget a Vidéki rendezvények, falunapok 2010 szervezésére. Én bıvebb információkkal nem rendelkezem. Javaslom a pályázati lehetıséget fogadjuk el. Képviselı-testület egyhangú ( igen ) szavazattal a következı határozatot hozza: 19/2010.(II.15.) Kt. számú határozat: Ordacsehi Község Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani az FVM VKI Társadalmi Kapcsolatok Igazgatósága, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága által, a Vidéki rendezvények, falunapok 2010 szervezésére kiírt pályázatra. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Felelıs : Kiss Miklós polgármester Határidı: értelem szerint.3. Lakossági beadvány az Önkormányzati földutak karbantartása ügyében (02:32:55) Elıadó: Bársony János al polgármester Bársony János polgármester: Véleményetek a témához? Lajos Pál képviselı: 4-es pontot ki kell venni, úgy jó. Takács Róbert képviselı: Én még mindig nem láttam a megállapodást! Elıbb szeretném áttanulmányozni, utána szeretnék dönteni. A polgármester az Agrár Zrt-vel, illetve annak jogelıdjével kötött megállapodást megküldi valamennyi képviselınek, a Képviselı-testület annak áttanulmányozása után a következı ülésen foglalkozik a témával.

12 12 Más napirendi pont nem lévén a polgármester az ülést bezárja. K.m.f. Bársony János alpolgármester Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı

13 13 2.számú melléklet Ordacsehi Községi Önkormányzat Közfoglalkoztatási terve 2010.

14 Bevezetés 14 Napjaink egyik legégetıbb problémája a tartós munkanélküliség, amely jelentıs részben a gazdasági szektorok átalakulásának, a gyorsan változó munkaerı-piaci viszonyoknak a következménye. A szakképzetlen munkavállalók, továbbá a gazdaság által nem keresett szakképzettséggel rendelkezık kiszorulnak a munkaerıpiacról, és egyre jelentısebb arányban válnak a segélyezési rendszer alanyaivá. Cél, hogy a munkára képes, tartósan munkanélküli személyek a korábbiaknál fokozottabb mértékben vegyenek részt valamely közfoglalkoztatási formában, annak érdekében, hogy rendszeres munkajövedelemhez jussanak. Az alacsony iskolai végzettségő munkavállalók számára ugyanis a nyílt munkaerıpiacra való visszakerülés elsı lépcsıjét a közfoglalkoztatásban való részvétel jelentheti. A munkára való ösztönzés lényeges eleme, hogy a munkaerıpiacról tartósan kiszorult személyek ne veszítsék el teljesen a kapcsolatukat a munka világával. Mivel a munkanélküliként (álláskeresıként) töltött idı eredménytelen volt abban, hogy az elsıdleges munkaerıpiacon hosszabb ideig sikerüljön elhelyezkedniük, azok a munkanélküliek, akik az álláskeresési támogatás folyósítási idejét kimerítették és együttmőködtek a munkaügyi központtal, átkerültek ill. átkerülnek az önkormányzati szociális rendszerbe. Az Országgyőlés 200. december 15-én elfogadta az egyes szociális és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 200. évi CVII. törvényt, más néven az Út a munkához programot, amely a hátrányos munkaerı piaci helyzető aktív korú személyek támogatásának rendszerében alapvetı változást eredményezett azzal, hogy a munka világába történı visszatérést közfoglalkoztatás útján biztosítja. A települési önkormányzat foglalkoztatási feladatainak ellátása során a rendelkezésre állási támogatásra jogosult álláskeresık részére közmunkát és/vagy közcélú foglalkoztatást szervez, amelyhez minden évben év elején közfoglalkoztatási tervet kell készíteni. A közfoglalkoztatási terv egyéves idıtartamra szól, amelyben az önkormányzat meghatározza azokat a munkafeladatokat, munkaköröket, amelyeket részben vagy egészben közfoglalkoztatás keretében kíván ellátni, valamint az egyes feladatok ellátásához szükséges létszámot, a feladatok várható ütemezését és a megvalósításhoz szükséges költségeket. 1. Helyzetelemzés 1.1. Demográfiai adatok Ordacsehi lakónépességének korcsoportonkénti megoszlását a következı táblázat szemlélteti a tárgyév január 1-i állapota szerint: Életkor fı 0 17 éves 9 Ez a korcsoport tanköteles, a munkaerı-piacon nem jelenik meg, közfoglalkoztatásba nem vonható be éves 440 Ez a korcsoport munkanélküliség esetén közfoglalkoztatásba kötelezı erıvel bevonható éves 104 Ez a korcsoport munkanélküliség esetén alapvetıen rendszeres szociális segélyre jogosult, közfoglalkoztatásba csak saját kérelmére vonható be. 2 év felett 194 Ez a korcsoport már elérte a nyugdíj korhatárt, közfoglalkoztatásba nem vonható be.

15 A foglalkoztatási helyzet alakulása A gazdasági rendszerváltás elıtt az aktív keresık jelentıs része a szomszédos Balatonbogláron tevékenységet folytató állami vállalatok, valamint a településen mőködı mezıgazdasági szövetkezet alkalmazásában állt. A gazdasági változások hatása a térségben azt eredményezte, hogy nagyobb létszámú, jelentıs munkáltatók a településen és közvetlen környezetében nincsenek, az ipari, feldolgozóipari tevékenység lényegében megszőnt. Ma már elsısorban az üdülési szezonhoz kapcsolódó kereskedelmi és vendéglátó ipari egységek tekinthetık foglalkoztatónak. A gazdasági szerkezetváltás átalakította a foglalkoztatottság szerkezetét, különösen az évtized elején. Az aktív korú lakónépesség egy része a szezonális munkából él, a meghatározó része azonban ingázó, mivel a településen a szolgáltató ágazaton kívül kevés a munkaalkalom. A településen és közvetlen környezetében nincs ipari üzem és jelentısebb mezıgazdasági termelı szervezet. A településen található munkaalkalom elsısorban a turizmushoz, a vendéglátáshoz, kereskedelemhez köthetı Munkanélküliségi adatok Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat által a településen nyilvántartott álláskeresık száma a december 20. zárónapon: 4 fı ebbıl: - több mint 35 napja folyamatosan nyilvántartott 14 fı - járadék típusú ellátásban részesül 21 fı - segély típusú ellátásban részesül 12 fı - rendszeres szociális segélyben részesül 3 fı - rendelkezésre állási támogatásban részesül 11 fı ebbıl: - 25 év alattiak létszáma: 11 fı évesek létszáma: 55 fı - 50 év felettiek létszáma: 1 fı Szociális ellátásban rendszeres szociális segélyezettek A év decemberi adatok alapján a rendszeres szociális segélyben és rendelkezésre állási támogatásban részesülık száma: 1 fı volt. A szociális segélyezettek létszámának részletezését, korösszetételét, iskolai végzettség szerinti csoportosítását az 1. számú melléklet tartalmazza Közcélú munka 2. A közfoglalkoztatás formái Az Szt. új szabályai a 3., és a 37/A. szakaszaiban határozzák meg a települési önkormányzatok közfoglalkoztatással kapcsolatos kötelezettségét. A közcélú munkavégzésre legalább hatórás napi munkaidıvel, valamint legalább évi kilencven munkanap munkavégzési idıtartammal határozott idejő munkaviszonyt kell létesíteni.

16 Az elızıekbıl következıen a legalább 90 munkanapos foglalkoztatása az adott személynek, több mint négy hónapos munkaviszonyt kell, hogy jelentsen. Nem feltétel, hogy ezt egybefüggıen töltse le a közfoglalkoztatott, de az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében indokolt, hogy ne legyen nagyon elaprózva a foglalkoztatás. A megkötött munkaszerzıdés minden esetben határozott idıre jön létre, így az idı elteltével megszőnik a munkaviszony. Az ismételt munkába álláskor új szerzıdést kell kötni A közmunka A Szociális és Munkaügyi Minisztérium, régiónként a regionális fejlesztési tanács helyi, térségi vagy országos célok megvalósításának elısegítésére 3 hónapos határozott idıtartamú közmunkaprogram megvalósítására ír ki pályázatot, amelynek célja állami, vagy önkormányzati feladat ellátása. A közmunkaprogram keretében kizárólag álláskeresıket, elsısorban aktív korúak ellátására jogosult személyeket alkalmazhatnak a munkáltatók. (49/1999. (III.2.) Korm. rendelet) 2.3. Közhasznú munka A lakosságot vagy a települést érintı közfeladat vagy önkormányzat által önként vállalt, a lakosságot illetıleg a települést érintı feladat ellátása, vagy közhasznú tevékenység folytatása A közcélú foglalkoztatás stratégiája Balatonboglár Város Önkormányzata a foglalkoztatottság szempontjából hátrányos helyzető munkaképes személyek részére megszervezi a közfoglalkoztatást közcélú munka keretében Célok, stratégia átfogó meghatározása A közfoglalkoztatási terv célja, hogy a munkára képes, tartósan munkanélküli személyek a korábbiaknál fokozottabb mértékben vegyenek részt valamely közfoglalkoztatási formában annak érdekében, hogy rendszeres munkajövedelemhez jussanak. Az alacsony iskolai végzettségő munkavállalók számára ugyanis a nyílt munkaerıpiacra való visszakerülés elsı lépcsıjét a közfoglalkoztatásban való részvétel jelentheti. Azoknak a személyeknek, akik életkorukból, egészségi állapotukból, sajátos egyéni élethelyzetbıl adódóan nem tudnak munkát vállalni, a törvény rendelkezése szerint nem kell részt venniük a közfoglalkoztatásban és továbbra is kapják a rendszeres szociális segélyt. Rendkívül fontos, hogy a szociális ellátórendszerben lévı, és az oda bekerülı emberek foglalkoztatása szervezett keretek között történjen. Ezért kiemelt jelentıségő a közfoglalkoztatás szervezése, a közfoglalkoztatási terv a településen élık adottságaihoz és a helyi sajátosságokhoz, lehetıségekhez igazodó elkészítése. Ennek érdekében a települési önkormányzat és a munkaügyi szervezet közös erıvel, együttmőködve látják el a feladatokat. A program célja: - a segélyezettek munkaerı piaci pozíciójának javítása, - a segélyezés munka ellen ösztönzı hatásának mérséklése, - a foglalkoztatás növelése, - a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttmőködésének erısítése a segélyezettek integrációja érdekében.

17 A program elıkészítése során figyelembe vett és alkalmazott alapelvek: - együttesen érvényesüljön a társadalmi szolidaritás és az egyéni felelısség, - aki képes dolgozni, az munkával járuljon hozzá a közteherviseléshez, - a minimum szintő ellátást továbbra is biztosítani szükséges az arra rászorulóknak, - a segítségnyújtás és az együttmőködéssel szemben támasztott körülmények, valamint ezekhez kapcsolódó szankciók együttesen kerüljenek alkalmazásra A program célcsoportjai 1. alacsony iskolai végzettséggel rendelkezık 2. pályakezdık év felettiek, különös tekintettel a nyugdíj elıtt állókra 4. GYES-rıl, GYED-rıl visszatérık, beteg hozzátartozóját ápolók 3.3. A közcélú foglalkoztatásban javasolt munkafeladatok megnevezése - Az önkormányzat fenntartásában mőködı intézményben adminisztrációs munkák, - Településüzemeltetési és köztisztasági feladatok ellátása, - Parkosítás, zöldterületek kialakítása, parkfenntartás, - Sport és kulturális helyszínek karbantartása, - Csapadékvíz, és belvízelvezetı csatornahálózatok helyreállítása, karbantartása, - Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása, - Június-szeptember hónapokban parlagfő-mentesítés az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon, - Téli idıszakban járdák hó- és síkosság-mentesítése, - Önkormányzati rendezvények alkalmával technikai feladatok ellátása, Megvizsgáltuk, hogy milyen munkafeladatok elvégzésében tudnának segítséget nyújtani a közcélú foglalkoztatásban részt vevı munkavállalók. A közfoglalkoztatási tervben ennek megfelelıen szerepelnek a tervezett létszám- és képzettségi adatok. II.4. Létszámadatok meghatározása A közfoglalkoztatásban részt vevık esetében a évre 7 fıvel számoltunk, ebbıl mind a 7 fı órás, de eltérı idıszakra vonatkozó foglalkoztatásával. Az intézmény neve Polgármesteri Hivatal (7 fı) A munka megnevezése postázás, levelek hivatali kézbesítése, ügyviteli kisegítı (2 fı), közterületi kommunális segédmunka (5 fı) A tervezett idıszak 3 fı hónap, 1 fı hónap. 3 fı hónap Összesen: 7 fı Havi átlag: 4,4 fı 17 II.5. Foglalkoztatás idıtartama Mind a 7 fı napi órás közcélú foglalkoztatásával számoltunk minimum 90 munkanap, maximum 1 év idıtartamban. A tervezett közcélú foglalkoztatottak létszámából 7 fı szakképzettséget nem igénylı munkakörrel került rögzítésre a 2. számú melléklet szerinti bontásban. II.. Finanszírozás

18 1 - A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv (2) bekezdése szerint: (2) A települési önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatással kapcsolatos személyi kiadások 95%-át a központi költségvetés megtéríti. Közcélú foglalkoztatásként a központi költségvetésbıl nem finanszírozható a munkavégzés, ha ugyanazon személy után egyidejőleg közmunka vagy közhasznú munka keretében támogatást vettek igénybe. - A pályakezdı fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követıen munkát keresık foglalkoztatásának elısegítésérıl, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló évi CXXIII. törvény /A. (1)-(2) bekezdése szerint: /A. (1) A közcélú foglalkoztatás keretében történı foglalkoztatás esetén a munkaadó mentesül a Tbj ának (1) bekezdésében meghatározott társadalombiztosítási járulék 50 százalékának megfizetése alól. (2) A munkaadó az (1) bekezdésben meghatározott kedvezményt - teljes munkaidıben történı foglalkoztatás esetén - legfeljebb a kötelezı legkisebb munkabér 130 százalékának, részmunkaidıben történı foglalkoztatás esetén ezen összeg idıarányos részének megfelelı járulékalap után érvényesítheti. - A Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CXXX. Törvény. sz. melléklet II.1. a) pontja szerint a Szoctv. 3. -ában szabályozott közcélú munka keretében kifizetett munkabér és közterhei 95%-a utólag visszaigényelhetı. A tervezett közcélú munka bér és közterheit 3. számú melléklet, a közfoglalkoztatási terv összefoglaló adatait a 4. számú melléklet tartalmazza. Mellékletek: 1. számú melléklet I. Aktív korúak ellátására jogosultak helyzetének értékelése (2009. december 31-i adatok alapján) Sorszám 1. Megnevezés Aktív korúak ellátására jogosultak (fı) Közfoglalko ztatásba bevontak (fı) Közfoglalko ztatásba nem bevontak (fı) Aktív korúak ellátására jogosultak létszáma (a+b): 17 a) rendszeres szociális segélyezettek összesen: 4 0 ebbıl: egészségkárosodott életévét betöltötte éven aluli kiskorú 0 0 Elsısorban képzésre kötelezett 35 éven aluliak

19 2. 3.* 4.* 5.*.* gyermeket nevel és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják biztosítani b) rendszeres munkavégzésbe 13 4 bevonhatók Foglalkoztatásba bevonhatók életkora (a+b): 13 a) 35 évnél fiatalabb 5 b) év közötti Neme (a+b): 13 a) férfi 4 b) nı 9 Iskolai végzettsége: a) ált. iskola alatti 2 b) általános 7 c) szakmunkásképzı vagy szakiskolai végzettséggel rendelkezik d) gimnázium 1 e) szakközépiskola 0 f) technikum 0 g) fıiskola, egyetem 0 Háztartás formája: a) családban élı 9 b) egyedül élı 4 Képzésre kötelezett 35 éven aluliak létszáma iskolai végzettségük szerint (a+b): a) ált. iskola alatti 2 2 b) általános 0 19

20 2. számú melléklet Az intézmények létszám igénye január február március április május Intézmény neve N N PFİ N N PFİ N N PFİ N N PFİ N N PFİ Polgármesteri Hivatal június július augusztus szeptember október Intézmény neve N N PFİ N N PFİ N N PFİ N N PFİ N N PFİ Polgármesteri Hivatal Intézmény neve N N november december PFİ N N PFİ Nem szakképzett (N) Fı órás Nem szakképzett (N) Fı órás Szakképzett () Fı órás Szakképzett () Fı órás Összesen Fı pótlék szükséglet Fı (PFİ) Polgármesteri Hivatal

21 21 3. számú melléklet A tervezett közcélú munka bér és közterhei Szakképzettséget nem igénylı munkakörben foglalkoztatottak költségei órás bruttó bér Ft órás bruttó bér Ft hónap fı pótlékok járulékok összesen saját kiadás fı pótlékok járulékok összesen saját kiadás január február március április május június július augusztus szeptemb er október november december Összesen Mindössz esen: Közfoglalkoztatottak Teljes munkaidı Személyi költségek hónap fı pótlékok járulékok összesen saját kiadás január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen

22 számú melléklet Közfoglalkoztatási terv összefoglaló adatok év az évi III. törvény 37/A. (2) bekezdése alapján Rendelkezés -re állási Megnevezés támogatásra jogosultak nemenkénti megoszlása (fı) férfi nı Rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek életkor szerinti összetétele 4 9 összesen (a+b): a) 35 évnél fiatalabb 3 3 b) év közötti 1 Rendelkezésre állási támogatásra férfi nı jogosultak képzettség szerinti összetétele: a) általános alatt 2 0 b) általános 1 c) szakmunkásképzı, vagy szakiskolai 1 2 végzettség d) gimnáziumi érettségi 0 1 e) szakközépiskolai érettségi 0 0 f) technikusi végzettség 0 0 g) felsıfokú képesítés 0 0 Részben vagy egészben közfoglalkoztatás keretében ellátandó közfeladatok: a) megjelölése, csoportonkénti felsorolása Közfeladato k megjelölése postázás, levelek hivatali kézbesítése, ügyviteli kisegítı, közterületi kommunális segédmunka b) feladatok várható ütemezése I. negyedév postázás, Sorszám Foglalkoztatás szervezé se Finanszí rozás összege Ft 22

23 II. negyedév III. negyedév IV. negyedév c) megjelölt munka szakképesítési férfi nı szükséglete: a) általános 2 3 b) szakképesítés 0 0 c) középiskola 0 0 d) felsıfokú képesítés 0 0 levelek hivatali kézbesítése, ügyviteli kisegítı, közterületi kommunális segédmunka postázás, levelek hivatali kézbesítése, ügyviteli kisegítı, közterületi kommunális segédmunka postázás, levelek hivatali kézbesítése, ügyviteli kisegítı, közterületi kommunális segédmunka postázás, levelek hivatali kézbesítése, ügyviteli kisegítı, közterületi kommunális segédmunka A 3. pont szerinti feladatok ellátásához 2 3 szükséges létszám 5. Foglalkoztatás szervezésének módja: - a) önkormányzat X 23

24 . b) önkormányzati társulás - c) e célra létrehozott szervezet - d) meglévı más szervezet - Közfoglalkoztatás finanszírozására szükséges forrás: a) önkormányzati b) központi költségvetés Ordacsehi, január 1. Kiss Miklós polgármester 24

25 25 4.számú melléklet FELADAT-ELLÁTÁSI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészrıl a.. (székhelye:., képviseli: ) mint Megbízó, másrészrıl a Fonyód Kistérség Többcélú Társulása (székhelye: 40 Fonyód, Fı u. 19., képviseli: Kenéz István elnök) mint Feladat-ellátó, a továbbiakban együttesen: Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel: 1. A felek közti megállapodás célja a közfoglalkoztatás szervezık alkalmazásának támogatásával szakmai segítség nyújtása, különösen a közcélú foglalkoztatás hatékony megszervezéséhez, az ezzel kapcsolatos adminisztrációs terhek csökkentéséhez. 2. Jelen feladat-ellátási megállapodás alapján Feladat-ellátó feladata: Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány által kiírt Közfoglalkoztatás-szervezık foglalkoztatásának támogatása címő pályázat benyújtása, A rendelkezésre állási támogatásra jogosultak részére szervezett munka koordinálása, felügyelete, a közcélú foglalkoztatottakkal, a foglalkoztatókkal való kapcsolattartás, a közcélú foglalkoztatással kapcsolatos adminisztrációs feladatok elvégzése, a közfoglalkoztatás-szervezık foglalkoztatása december 31-ig. 3. Megbízó feladata: települési közfoglalkoztatási terv elkészítése, Feladat-ellátó részére történı eljuttatása, az Út a munkába program keretében a közcélú foglalkoztatottak bérének lehívása, a pályázathoz szükséges egyéb költségek biztosítása, a közcélú foglalkoztatással összefüggı adatszolgáltatás határidıben történı nyújtása a Feladat-ellátó számára. 4. Felek a jelen szerzıdéssel összefüggı együttmőködési kötelezettségeiknek az általában elvárható módon tesznek eleget. 5. A jelen szerzıdésben nem rögzített kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény rendelkezései irányadók. Jelen megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezıt, elolvasás és megértés után helybenhagyólag aláírják. Balatonlelle, február

26 polgármester Kenéz István elnök Fonyód Kistérség Többcélú Társulása 2 Záradék: Jelen feladat-ellátási megállapodást a. Képviselıtestülete./2010. (.) számú határozatával, a Fonyód Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa.../2010.(..) számú határozatával jóváhagyta. 2

NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE. 2010. év

NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE. 2010. év NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2. év NYIRÁD, 2. A Közfoglalkoztatási terv célja A közfoglalkoztatási terv elkészítésének célja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23 -i ülésére

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23 -i ülésére 9. E L İ T E R J E S Z T É S Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23 -i ülésére Tárgy: Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által készített 2009. évi közfoglalkoztatási

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Mayer

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Ikt.szám:16022/2009. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi Közfoglalkoztatási tervének elfogadására Tisztelt Közgyőlés! Az egyes szociális

Részletesebben

5./ Az Önkormányzat 2011. évi átmenti gazdálkodásáról szóló rendelet elfogadása

5./ Az Önkormányzat 2011. évi átmenti gazdálkodásáról szóló rendelet elfogadása 1 JEGYZİKÖNYV Készült: 2011. december 14-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Kránicz

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2010.évi költségvetés. 2010.évi ktgvetési koncepció. 2008.évi tényleges teljesítés

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2010.évi költségvetés. 2010.évi ktgvetési koncepció. 2008.évi tényleges teljesítés 1 BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS 2010.évi költségvetés BEVÉTEL Szakfeladat megnevezés 2008.évi tényleges teljesítés 2009.évi eredeti ktgvetés 2009.évi módosított ktgvetés 2009.évi tényleges teljesítés

Részletesebben

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról ELİTERJESZTÉS Mór Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata tárgyában (Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú támogatásával) A társadalomba való be- és visszailleszkedés

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2012.szeptember 12-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2012.szeptember 12-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2012.szeptember 12-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Mayer

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Polgármester. Sándorfalva Város 2010. évi Közfoglalkoztatási Terve. Iktatószám: 3-23/2010.

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Polgármester. Sándorfalva Város 2010. évi Közfoglalkoztatási Terve. Iktatószám: 3-23/2010. ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Polgármester Tárgy: Sándorfalva Város 2010. évi Közfoglalkoztatási Terve Iktatószám: 3-23/2010. Melléklet: Elıterjesztés, határozati

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

Elıterjesztés és általános indoklás az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 3/2010. (III. 03.) sz. önkormányzati rendelethez

Elıterjesztés és általános indoklás az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 3/2010. (III. 03.) sz. önkormányzati rendelethez Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés és általános indoklás az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 3/2010. (III. 03.) sz. önkormányzati rendelethez A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérıl

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. július 7-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Közfoglalkoztatási terv elsı félévi végrehajtásáról Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Samu Jánosné ügyintézı Jákli Jánosné munkavezetı Véleményezı Pénzügyi

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 500/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2009. ÉVRE

KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2009. ÉVRE KECSKEMÉT ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 37/A. (2) bekezdésében elıírtak szerint készített KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2009. ÉVRE

Részletesebben

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Rab Henriett: 1 A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Bevezetés A piacgazdaság viszonyai között a munkaerı-kereslet és-kínálat viszonyai általában nincsenek összhangban

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 31-ÉN TARTOTT

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 31-ÉN TARTOTT 1 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 31-ÉN TARTOTT SORON KÖVETKEZİ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete Javaslat Bıcs Község Önkormányzatának a Zempléni Szakképzés-szervezési Társuláshoz történı csatlakozás elfogadására,

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. ÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING VIZSGÁLAT

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 5/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. március 17-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1696-4/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. április 30-án

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 10-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 12-29. Rendelet száma: 1. TARTALOMJEGYZÉK OK: 12/2013.(I.31.)

Részletesebben

113/2007. (VII.19.) KTH.

113/2007. (VII.19.) KTH. J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. augusztus 29. napján megtartott rendkívüli ülésérıl. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza tanácskozóterme Sásd, Rákóczi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2011. március 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2011. március 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2011. március 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 238. MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 31. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésrıl

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 7-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Hajdúnánás Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011-2013 Készítették: Benkıné Takács Mária Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal irodavezetı Nagyné Bózsár

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bevezetı rendelkezés Dévaványa Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. I. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012. január 25 - i testületi ülésére a 3. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: 2011 évi testületi határozatok áttekintése, feladatok elvégzésének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. január 15-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30,

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055 azonosító számú Projekt II. fordulója megvalósítására létrehozott 1 Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Sándorfalva

Részletesebben

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK BEVEZETİ A szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítését nem csupán törvényi szabályozás írja elı, hanem a mindinkább elıtérbe kerülı szükséglet-feltáró és azt követı tervezési folyamatok. A korábbi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr.. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

Részletesebben

Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselı-testülete JEGYİKÖNYV 2010. november 15. JEGYZİKÖNYV

Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselı-testülete JEGYİKÖNYV 2010. november 15. JEGYZİKÖNYV 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 15 -én 17 órakor megkezdett ülésén. Az ülés helye: Körjegyzıség, 8244. Dörgicse, Fı u. 16. Jelen vannak: Kis-Pál

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselı-testülete 3/2009. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselı-testület 2009. március 17-én tartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 55 MELLÉKLET:1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai Tolna Város Önkormányzatának /2009. (II.13.) Ör. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl, végrehajtásának rendjérıl Tolna Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Edelény Város Integrált

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETİ... 1 A MONITORING VIZSGÁLAT RÉSZLETES ADATAI TÁMOGATÁSI FORMÁK SZERINT... 1

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2009. DECEMBER 10-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2009. DECEMBER 10-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2009. DECEMBER 10-I ÜLÉS 5. sz. napirendi pont Beszámoló a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Tanács éves munkájáról és a 2009. évi szakmai tanulmányútjairól Elıadó:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 20-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testületi ülésének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. június 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. június 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 10/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. június 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 70-71. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 70/2011.(VI.09.)ÖH.

Részletesebben

Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21.

Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21. Felsılajos Község Önkormányzata LMKOH/685/7/2015. Lajosmizse Város Önkormányzata Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 14/2015. (V.

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 1 JÓVÁHAGYOTT VERZIÓ! PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pilis Város Egészségügyi Szolgáltatás-tervezési Koncepcióját

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2008. Q u a l y - C o O k t a t á s i T a n á c s a d ó 1141 Budapest, Fogarasi út 111. Tel. fax: (1) 239-1460; (1) 451-0391;

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy út 21. Ügyiratszám: 638-3/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: 26/2009.(VIII.31.) ÖH Felsılajos község közrend-és közbiztonsági

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Megállapítja, hogy a részönkormányzat testülete 3 igen egyhangú szavazattal a mai ülés napirendjét elfogadta.

JEGYZİKÖNYV. Megállapítja, hogy a részönkormányzat testülete 3 igen egyhangú szavazattal a mai ülés napirendjét elfogadta. 03-3/14-2/2012. JEGYZİKÖNYV Készült a Pécs-Újhegy Településrészi Önkormányzat 2012. április 2-ai ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint Haász János: köszöntötte az idei év elsı rendes

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester,

Részletesebben

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése)

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) 1 Tartalomjegyzék I. Kisteleki Kistérség elhelyezkedése és népessége... 3 A népesség száma és alakulása...

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal Mokos terme Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Miklós Attila

Részletesebben

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról.

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról. M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról. A képviselı-testület a lakáscélú támogatásokról szóló, többször módosított 106/1988. (XII.26.)MT. számú rendelet

Részletesebben

Páty Német Nemzetiségi Önkormányzata Deutsche Selbstverwaltung Pad

Páty Német Nemzetiségi Önkormányzata Deutsche Selbstverwaltung Pad 1. oldal, összesen: 32 Páty Német Nemzetiségi Önkormányzata Deutsche Selbstverwaltung Pad JEGYZİKÖNYV Felvéve 2010. november 5-én, 9 órai kezdettel, a Páty Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei A foglalkoztatottak számának változása körzetenként 250 200 150 100 50 0-50 2014.03.31

Részletesebben

1. Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása Elıadó: Szabó Gergely polgármester

1. Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása Elıadó: Szabó Gergely polgármester JEGYZİKÖNYV Amely készült Küngös Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. április 22. napján 17.oo órakor a Polgármesteri Hivatalban (Küngös, Kossuth L. u. 30.) tartott testületi ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

BÍRÓ Noémi NÁDAS György PRUGBERGER Tamás RAB Henriett SIPKA Péter:

BÍRÓ Noémi NÁDAS György PRUGBERGER Tamás RAB Henriett SIPKA Péter: DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR BÍRÓ Noémi NÁDAS György PRUGBERGER Tamás RAB Henriett SIPKA Péter: Az aktív és passzív foglalkoztatáspolitikai eszközök alakulása, hatásuk a munkaerı - piaci

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: /2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. április 26-án 19 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y ALAPSZABÁLY Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdésében, a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI törvényben foglalt követelményeknek, valamint

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés)

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés) Ügyszám: 26-6/2009. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete nyilvános ülésérıl 2009. március 10. Nyirád 2009 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzatának

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 6/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 31-én tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv. Napirend: I. A 2009. évi költségvetés

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Humán Bizottság 2012. július 24-ei rendkívüli együttes ülésén. Jelen vannak: a

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. 2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 80/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 82/2011.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gézengúz Óvoda 1202. Budapest, XX. Zalán u.11. Budapest, 2011. február 24. Horváth Gabriella Óvodavezetı Tartalomjegyzék Törvényi szabályozások 5.oldal 1. Az intézmény

Részletesebben

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23 K.É.SZ. I. A Szakszervezet mőködési körének meghatározása és célja I. 1. Szakszervezet neve 3 I. 2. A Szakszervezet székhelye 3 I. 3. A Szakszervezet emblémája és bélyegzıje 3 I. 4. A Szakszervezet mőködési

Részletesebben

J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl

J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 1 Pomáz Város Önkormányzata 2/2013.ÖTÜ. J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 150/2012.(IX.18.)sz.Ök.határozat Pomáz Város

Részletesebben

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 23-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 23-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 3/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 23-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: a lırinci Közösségi Házban Lırinci Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2009. június 29-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Sárosi Károly alpolgármester

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város egyszerősített Közfoglalkoztatási Terve 2011.

Pécs Megyei Jogú Város egyszerősített Közfoglalkoztatási Terve 2011. Pécs Megyei Jogú Város egyszerősített Közfoglalkoztatási Terve 2011. 1 Pécs Megyei Jogú Város 2011. évi Közfoglalkoztatási Terve: I. A 2010. évi közfoglalkoztatás adatai II. A 2011. évi közfoglalkoztatás

Részletesebben

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. december 10.-én megtartott Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

Ipar. Szent Korona Értékrend

Ipar. Szent Korona Értékrend Ipar Az ipar anyagi kincseink embert szolgáló átalakítása, vagy környezetromboló szakbarbarizmus? Úgy használjuk, hogy megmaradjon, vagy úgy, hogy felégetjük a jövıt? Miért? Mit? Hogyan? Az EU belsı piaca

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2013. augusztus 8.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2013. augusztus 8. Ügyszám: 192-77/2013. JEGYZİKÖNYV nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2013. augusztus 8. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli ülésérıl Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 3/2009. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 16-án tartott nyilvános testületi ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej

Részletesebben

Hajdúnánási Holding Zrt. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) vezérigazgatójának kinevezésérıl és alapító okiratának módosításáról

Hajdúnánási Holding Zrt. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) vezérigazgatójának kinevezésérıl és alapító okiratának módosításáról H A J D Ú N Á N Á S V Á R O S I Ö N K O R M Á N Y Z A T P O L G Á R M E S T E R É T İ L 5. Száma: 1048-5/2014. Elıkészítı: Dr. Szombati Ágnes önkormányzati és szervezési ügyintézı Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. május 29 i ÜLÉSÉRE. Horváth István polgármester

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. május 29 i ÜLÉSÉRE. Horváth István polgármester AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 108. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás mőködésének 2013. évi tapasztalatairól E L İ T E R

Részletesebben

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 16-án 14.00. órakor a Latinovits Zoltán Mővelıdési Ház földszinti tanácskozó termében megtartott sosros nyilvános

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: a Kulturális Bizottság 2010. február 9-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZİKÖNYV. Készült: a Kulturális Bizottság 2010. február 9-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZİKÖNYV Készült: a Kulturális Bizottság 2010. február 9-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: A Kulturális Bizottság részérıl: Hajdu Imre, a bizottság elnöke

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI JELENTÉS 2008. I. negyedév Dél-Alföld Tájékoztató 2008. január 2008. február Bács-Kiskun megye 769 39108 fı Csongrád megye 524 26298 fı Békés

Részletesebben