Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila"

Átírás

1 Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ A ÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI A MONITORING VIZSGÁLAT RÉSZLETES ADATAI TÁMOGATÁSI FORMÁK SZERINT Munkaerı-piaci képzések Ajánlott képzés Elfogadott képzés Munkaviszonyban állók képzése Pécsi Regionális Képzı Központ által szervezett tanfolyamok Vállalkozóvá válás támogatása Foglalkoztatás bıvítését szolgáló bértámogatás Közhasznú foglalkoztatás Pályakezdık munkatapasztalat szerzı támogatása Pályakezdık foglalkoztatási támogatása MELLÉKLETEK... 25

3 1. BEVEZETİ Az aktív eszközök hatékonyságának vizsgálata az e célra kialakított ún. monitoring rendszeren keresztül történik. A vizsgálat a munkaerı-piaci képzésekben, a bértámogatásban, a vállalkozóvá válás támogatásában, a pályakezdık munkatapasztalat szerzési, valamint foglalkoztatási támogatásában részesültek közül azokra irányul, akik támogatása a terveknek megfelelıen tehát nem idı elıtt fejezıdik be. Ez utóbbi három aktív eszköz január 1-jétıl megszőnt, a jelen vizsgálatban szereplı támogatások nyújtására a fenti idıpont elıtt került sor. A vállalkozóvá válás helyét megváltozott szabályokkal egy új támogatási forma vette át, melyre azonban jelenleg nem terjed ki a monitoring vizsgálat. A követı vizsgálat egy kérdıíves felmérésen alapszik, amelyre a támogatás befejezıdését követı harmadik hónap után kerül sor. Azoknál az eszközöknél, ahol van elıírt továbbfoglalkoztatási kötelezettség bértámogatás, foglalkoztatási támogatás és munkaviszonyos képzés, ennek lejártát követıen 3 hónappal történik a megkeresés. Az ajánlott és elfogadott képzésben résztvevık és a vállalkozóvá váltak esetében közvetlenül az érintett személyeknek, míg a munkaviszonyban állók képzése, a bértámogatás és a pályakezdı eszközök esetén a támogatást igénybe vevı munkaadóknak juttatjuk el postai úton a kérdıíveket. A közhasznú munkán foglalkoztatottakról a MONITORING a saját nyilvántartási adatainkból szolgáltat információt. A kiküldött kérdıívekkel elsısorban arra keressük a választ, hogy az aktív eszközök résztvevıi a program befejezıdése után három hónappal milyen arányban tudtak elhelyezkedni, vagy munkájukat támogatás nélkül is megtartani, illetve saját vállalkozásban dolgozni. Emellett a monitoring vizsgálat információkat szolgáltat az aktív eszközökben résztvevık különbözı ismérvek szerinti összetételérıl, valamint a befejezıdött támogatások költségeirıl, az egy fıre, illetve egy elhelyezkedettre jutó költségekrıl is. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat óta folyamatosan vizsgálja az aktív eszközök hatékonyságát, mely vizsgálatok félévente kerülnek elvégzésre. Ez alkalommal a 2007-ben befejezıdött, illetve lejárt továbbfoglalkoztatási kötelezettségő támogatások adatait dolgoztuk fel. A vizsgált támogatások egy részét még 2006-ban a régiót alkotó Baranya, Somogy és Tolna munkaügyi központjai nyújtották. 2. A ÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI A dél-dunántúli régióban ben befejezıdött programokból összesen 13 ezren kerültek ki, ami 12%-kal elmaradt az egy évvel korábbi létszámtól. Ebbıl a követéses vizsgálatokba bevontak száma 6,9 ezer fıt tett ki, a további 6,1 ezer fı közhasznú munkán foglalkoztatott személyrıl pedig a saját nyilvántartásunk biztosított adatokat. A követéses vizsgálatba bevontak 57%-a képzésben, a többiek támogatott foglalkoztatásban vettek részt. Az egy évvel korábbi arányokhoz képest kis mértékben emelkedett a képzésben résztvevık súlya. 1

4 A programokat befejezettek számának alakulása Eszközök év Index, % év = 100 Ajánlott (csoportos) képzés ,0 Elfogadott (egyéni) képzés ,2 PRKK által szervezett ajánlott képzés ,8 PRKK által szervezett elfogadott képzés Álláskeresık képzése összesen ,0 Munkaviszonyban állók képzése ,6 Képzés összesen ,3 Vállalkozóvá válás támogatása ,7 Bértámogatás ,3 Munkatapasztalat szerzés támogatása ,0 Foglalkoztatási támogatás ,9 Nyomon követésbe bevontak összesen ,7 Közhasznú foglalkoztatás ,1 Megfigyeltek összesen ,8 Az elızı évhez képest 14%-kal visszaesett a képzést befejezettek száma, ez azonban jelentıs átrendezıdést takar a képzések szerkezetét a szervezés típusa és finanszírozási forrása szerint tekintve. Míg a decentralizált Foglalkoztatási Alaprészbıl finanszírozott ajánlott és elfogadott képzéseken, valamint a munkaviszonyban állók részére indított tanfolyamokon végzettek száma számottevıen csökkent a évi létszámhoz képest, addig a Pécsi Regionális Képzı Központ által az elkülönített képzési keret terhére szervezett képzésekben részvettek száma nagymértékben emelkedett. (Ez utóbbi kurzusok helyettesítették a normál ajánlott képzéseket, azok létszáma részben ezért zsugorodott az egy évvel korábbi felére.) Jelentıs mértékő csökkenés tapasztalható az elızı évihez képest a vállalkozóvá válásból és a pályakezdı eszközökbıl kilépık esetében is, ugyanakkor a bértámogatásból kikerültek, illetve a közhasznú foglalkoztatásban részt vettek létszáma is mérséklıdésen ment keresztül. A nyomon követési vizsgálatba bevontak száma 16,3%-kal volt kevesebb az egy évvel korábbinál, de a tárgyév vonatkozásában így is több mint fırıl igyekeztünk információt szerezni. A megkérdezettek válaszadási aránya az eszközök összességére vonatkozóan a évi értéknél 2 százalékponttal kedvezıbb 67,3%-os volt. A válaszadási hajlandóság támogatási formánként jelentıs különbségeket mutat, azonban általánosságban elmondható, hogy a munkáltatók lényegesen nagyobb arányban küldik vissza a kérdıíveket, mint a magánszemélyek. Az egyes támogatások lezárulta után mért munkában állási mutatókat vizsgálva megállapítható, hogy a képzésben részt vett álláskeresık közül mindössze a választ adók 38,2%-a tudott 3 hónapon belül elhelyezkedni, ami az egy évvel korábbi értéknél 3,2 százalékponttal kedvezıtlenebb. Ugyanakkor az elsıdleges munkaerıpiacon történı támogatott foglalkoztatás eredményessége továbbra is jónak volt mondható, hiszen a kilépıknek a tárgyidıszakban is közel 2/3-a megırizte státuszát a jogi kötelezettségek lejárta után. 2

5 Az elhelyezkedési, munkában állási arányok alakulása az egyes aktív eszközöknél a évi és a i monitoring vizsgálatban (%) 100,0 90,0 80, év 83,4 85,0 84,2 95,7 67,6 78,6 70,0 62,3 63,1 65,8 60,0 49,2 47,1 50,0 40,0 42,2 31,1 39,0 35,0 35,3 30,0 20,0 10,0 0,0 Ajánlott képzés Elfogadott PRKK ajánlott Munka- Vállalkozóvá Bértámogatás Munka- Foglalkoztatási képzés képzés viszonyban állók válás tapasztalat támogatás képzése támogatása szerzés támogatása A folyamán befejezıdött programok közül a munkatapasztalat szerzési támogatással és a bértámogatással történı foglalkoztatáshoz került kifizetésre a legmagasabb 1 fıre esı támogatási összeg (700 ezer Ft, illetve 379 ezer Ft). Az ajánlott képzést befejezettek esetében 318 ezer Ft, az elfogadott képzési formában résztvevıknél 201 ezer Ft, a munkaviszonyban állók képzése esetében pedig 112 ezer Ft volt az egy fıre esı átlagos támogatási összeg. A pályakezdık foglalkoztatási támogatása személyenként átlagosan 277 ezer Ft-tal, az álláskeresık vállalkozóvá válása pedig 228 ezer Ft támogatással valósult meg. A monitoring által vizsgált eszközöknél ez utóbbi és a munkaviszonyos képzés kivételével valamennyi esetében nıtt a fajlagos költség az elızı évihez képest. (Ft/fı) A fajlagos költségek alakulása az egyes aktív eszközöknél a évi és i monitoring vizsgálatban Egy fıre jutó FA támogatás év Követéskor munkában állókra ill. mőködı vállalkozókra jutó FA támogatás év Egy fıre jutó FA támogatás Követéskor munkában állókra ill. mőködı vállalkozókra jutó FA támogatás Ajánlott képzés Elfogadott képzés Munkaviszonyban állók képzése Vállalkozóvá válás támogatása Bértámogatás Munkatapasztalat szerzés támogatása Foglalkoztatási támogatás Az egy vizsgálat idıpontjában munkában álló személyre jutó támogatás a tárgyidıszakban az ajánlott képzés esetében volt a legnagyobb: ezer Ft, a pályakezdık munkatapasztalat szerzési támogatása esetében ettıl mindössze 10 ezer Ft-tal maradt el. A bértámogatásnál 619 ezer Ft-ot, foglalkoztatási támogatásnál 352 ezer Ft-ot tett ki a támogatás nélkül is továbbfoglalkoztatottakra jutó támogatás. Az elfogadott képzésben részvettek esetében átlagosan 447 ezer Ft-ba került egy fı munkába állítása, a munkaviszonyban állók képzésénél pedig átlagosan 134 ezer Ft-os költséggel járt egy személy munkahelyének megırzése. A vállalkozóvá válás támogatásánál 236 ezer Ft volt az egy a követéskor is még mőködı vállalkozásra jutó támogatási összeg. A mutató értéke munkaviszonyos képzés, a vállalkozóvá válás támogatása és a foglalkoztatási támogatás esetében mérséklıdött az egy évvel korábbi adatokhoz képest, míg a többinél növekedés volt tapasztalható. 3

6 3. A MONITORING VIZSGÁLAT RÉSZLETES ADATAI TÁMOGATÁSI FORMÁK SZERINT 3.1. Munkaerı-piaci képzések A munkaügyi szervezet több képzéstípushoz, így az ajánlott, az elfogadott és a munkaviszonyban állók képzéséhez is támogatást nyújt. Az ajánlott (csoportos) képzések esetében a munkaügyi központok által évente összeállított képzési területeken nyílik lehetısége az álláskeresıknek tanulmányok folytatására. Az elfogadott (egyéni) képzések keretein belül olyan tanfolyamra járhatnak a regisztrált álláskeresık, amelyet nem a munkaügyi központ szervez, de ahhoz mérlegelési jogkörében támogatást nyújt. A munkaviszonyos képzéshez támogatást a munkáltatók kérelme alapján akkor nyújt a munkaügyi szervezet, ha dolgozóik továbbfoglalkoztatása képzésük nélkül nem biztosítható. A regionális képzı központok 2006-tól a Munkaerıpiaci Alap Foglalkoztatási Alaprészén belül elkülönített képzési kerettel rendelkeznek, mely keret terhére a munkaügyi központtal kötött megállapodás alapján képzéseket bonyolítanak. A tanfolyami költségek fedezete közvetlenül a képzı központoknak kerül leosztásra, a keresetpótló juttatásra szánt összeget pedig a munkaügyi központok a hagyományos decentralizált FA-keretüktıl elkülönítve kapják meg folyamán a dél-dunántúli régióban közel 4 ezer személy fejezte be a munkaügyi központ által támogatott tanulmányait. Ezen belül 956-an ajánlott, 555-en elfogadott, 321-en pedig munkaviszony melletti képzésben vettek részt. A Pécsi Regionális Képzı Központ képzési kerete terhére szervezett ajánlott tanfolyamokat 2 128, az elfogadott kurzusokat pedig 2 álláskeresı végezte el. A folyamán befejezıdött képzések szerkezetében jelentıs eltolódások figyelhetık meg az egy évvel korábbihoz képest. Míg 2006-ban a nyilvántartott álláskeresık fele a munkaügyi központ által szervezett ajánlott képzésen fejezte be tanulmányait, addig 2007-ben csak 26%-uk került ki a munkaügyi központ ajánlott kurzusaiból. Ezzel szemben a Pécsi Regionális Képzı Központ ajánlott tanfolyamain végzık aránya a évi 31%-ról 58%-ra emelkedett. Az egyéni képzésben résztvevık hányada is mérséklıdött: arányuk 2006-ban 19%-os volt, míg a folyamán képzést befejezıknek csak 15%-a került ki ebbıl a képzési formából Ajánlott képzés ben a dél-dunántúli régióban az egy évvel korábbi 125-tel szemben mindössze 65 ajánlott tanfolyam fejezıdött be. A kurzusokon 956 álláskeresı fejezte be tanulmányait, ami 48%-a az egy évvel korábban ajánlott képzésbıl kikerülık számának. A tanfolyamok induló létszáma összesen 989 volt, tehát a képzést a résztvevık 96,7%-a fejezte be sikeresen. A kurzusok átlagos létszáma 15 fı volt, ami az egy évvel korábbi átlaglétszámnál kettıvel kevesebb. Az egyes tanfolyamokon résztvevık száma nagymértékő szóródást mutatott, a létszám 12 kurzus esetében érte el a 20 fıt, a legnagyobb létszámú (65 fıs) a betanított fémipari összeszerelı tanfolyam volt. 4

7 A tanfolyamok átlagos (létszámmal súlyozott) óraszáma 399 volt, szemben a évi 579- cel. Legalacsonyabb óraszáma a C + E kategóriás nehézpótkocsi vezetı kurzusnak volt (43 óra), míg a másik végletet az 1200 órás gyógymasszır tanfolyam jelentette. A képzést befejezık 12,9%-a nyelvi képzésben (ebbıl 1,6% kombinált nyelvi + ECDL kurzuson) vett részt. 9,3%-os volt a könnyőgépkezelı, 8,3%-os a takarító, betanított takarító, 7,7%-os a nehézgépkezelı tanfolyamokat elvégzık aránya. A kurzusokon végzık 6,5%-a hegesztı, eljárás szerinti hegesztı, 6,3%-a számítástechnikai képzésen vett részt. A végzıs hallgatók 6,2%-a betanított fémipari összeszerelı képzésen, 6%-uk pedig településkarbantartó tanfolyamon gyarapította tudását. A többi szakirányban egyenként vizsgálva a résztvevık kevesebb, mint 5%-a folytatott tanulmányokat. Az ajánlott képzéseket befejezık nemek szerinti összetétele viszonylag kiegyensúlyozottan alakult: a 2007-ben véget ért kurzusokon résztvevık 49,5%-a volt nı, míg arányuk egy évvel korábban 53,1%-os volt. A képzésekben résztvevık legnagyobb hányada (38,8%) korábban legfeljebb általános iskolát végzett, a szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezık 28,1%-os, az érettségizettek 27,5%-os, a diplomások pedig 5,6%-os hányadot képviseltek az összlétszámon belül. Az ajánlott képzést technikum 3,3% szakközépiskola 13,7% Az ajánlott képzést befejezettek iskolai végzettség szerinti összetétele gimnázium 10,5% szakiskola 1,9% fıiskola 4,1% egyetem 1,5% szakmunkásképzı 26,2% 8 általánosnál kevesebb 0,8% 8 általános 38,0% befejezettek, illetve a nyilvántartásban szereplı összes álláskeresı iskolázottsági összetételét összehasonlítva arra a megállapításra juthatunk, hogy a tanfolyami résztvevık körében a legfeljebb általános iskolát, valamint a szakmunkásképzıt végzettek aránya jóval alacsonyabb, míg a középiskolai érettségivel, illetve a diplomával rendelkezıké másfélszeres volt. A ben képzést befejezık körében az alacsony iskolázottságúak aránya 14 százalékponttal volt magasabb az egy évvel korábbinál, míg a középiskolai érettségivel rendelkezık hányada hasonló mértékben (14,3-kal) visszaesett. A szakmunkás végzettségőek 1,6 százalékponttal nagyobb, a diplomások pedig 1,3 százalékponttal kisebb arányban vettek részt a képzéseken, mint a 2006-ban zárult tanfolyamok esetében. Az életkor szerinti megoszlásukat tekintve a korábbi években is tapasztaltakhoz hasonlóan a képzést befejezettek fıleg a fiatalabb korosztályból kerültek ki, ık vállalják legszívesebben a képzési lehetıségeket: a jelenlegi adatok alapján 43,6%-os volt a 30 évnél fiatalabbak hányada. Az ennél idısebbek esetében a tanulási hajlandóság az életkor elırehaladtával fokozatosan csökken, részben ezzel magyarázható, hogy a éves korcsoportba tartozók aránya 24,6%-ot, a év közöttieké 21,4%-ot, az ennél idısebbeké pedig 10,4%-ot tett ki. Az ajánlott képzést befejezettek korösszetételét az elızı évihez viszonyítva megállapítható, hogy a 40 év felettiek részesedése 11,1 százalékponttal növekedett. 5

8 A 2007-ben ajánlott képzést befejezettek túlnyomó többsége két megyébıl került ki: 463 fıt (48,4%) Somogy megyében, 348 fıt (36,4%) Tolna megyében regisztráltak a képzésbe kerülést megelızıen, Baranya megyébıl mindössze 145 résztvevı volt. Az egy évvel korábbi adatokhoz viszonyítva valamennyi megyében mérséklıdött a résztvevık száma, de annak mértékében jelentıs eltérések tapasztalhatók. Tolna megyében 9,1%-kal, Somogyban 46,3%- kal lett kevesebb a képzést befejezık száma, Baranya megyében pedig az elızı évinek mintegy ötödére esett vissza a létszám. A tanfolyam befejezıdését követı 3 hónap eltelte után kiküldött kérdıívünket a megkeresettek 57,4%-a juttatta vissza részünkre. Ez a válaszadási hajlandóság 2,2 százalékpontos visszaesését jelentette az egy évvel korábbihoz képest. A kapott eredmények alapján a válaszadóknak mindössze 31,1%-a helyezkedett el, ami 11,1 százalékponttal volt kedvezıtlenebb az egy évvel korábbi aránynál, ugyanakkor az országos átlagtól is 6,4 százalékponttal elmaradt. A folyamán képzésben részvettek és követéskor munkában álló személyek közül átlagosan 64,9% tudott az újonnan megszerzett képzettségének megfelelı munkakörben elhelyezkedni. Arányuk 10,5 százalékponttal volt alacsonyabb az egy évvel korábbinál, és az országos adathoz képest is 12,7 százalékpontos lemaradás tapasztalható e tekintetben. A 2007-ben véget ért ajánlott kurzusok kedvezıtlen átlagos elhelyezkedési arányában jelentıs szerepet játszott, hogy a korábbiaknál magasabb arányban szerepeltek a tárgyidıszakban az alacsonyabb iskolázottságú, hátrányos helyzető rétegek részvételével zajló képzések, ugyanakkor a munkaerıpiacon keresettebb szakmákat nyújtó (hosszabb, drágább) tanfolyamok döntıen a PRKK szervezésében valósultak meg. A vizsgált ajánlott képzések közül a munkában állási arány a Baranya megyében lezajlott betanított takarító (100%), valamint a Tolna megyében bonyolított NC, CNC gépkezelı és az egyik eljárás szerinti hegesztı tanfolyam esetében volt a legkedvezıbb (87,5, ill. 85,7%), hiszen ez utóbbiak a munkaerı-piacon kelendı ismereteket adtak a hallgatóiknak. Szintén magas arányban tudtak elhelyezkedni a Baranya i szervezéső hús- és hentesáru eladó (71,4%), valamint a Somogy megyében megtartott szakács tanfolyam (66,7%) végzısei, az utóbbiak nem kis részben a nyári idegenforgalmi szezonnak köszönhették sikerüket. A fentieken kívül a válaszadók több mint fele munkaviszonyban állt két ECDL Start, a hegesztı, egy könnyőgépkezelı, egy településkarbantartó és egy uszodamester tanfolyam esetében is. Az elıbbiekkel szemben visszaküldött válaszok alapján a vizsgálat idıpontjában egyetlen személy sem dolgozott a két gyógy- és bionövény termesztı, (felvásárló), egy személy- és vagyonır, három takarító, két könnyőgépkezelı, egy nehézgépkezelı, a fonottbútor-készítı, illetve az egyik eljárás szerinti hegesztı tanfolyamot befejezettek közül, igaz, figyelembe kell vennünk, hogy e tanfolyamok zöménél a válaszadási arány 50% alatt maradt. Nem érte el a 20%-ot a munkában állók aránya a Somogy megyében lebonyolított pályázatíró és projektmenedzser (14,3%), számítógép-kezelı (12,5%), valamint település-karbantartó (12,5%) kurzusokon, a Baranyában megvalósított kisgépkezelı (10%) tanfolyamon, ezen kívül a Tolna i szervezéső betanított szınyegszövı (16,7%), gépi forgácsoló (8,3%), házi betegápoló (6,3%) kurzusokon, illetve a pályakezdık számára tartott munkaerı-piaci felkészítı esetében (7,7%) sem. 6

9 (%) 60,0 50,0 Az elhelyezkedési arányok alakulása az ajánlott képzésbıl kikerülıknél év évi átlag: 42,2% i átlag: 31,1% 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 35,5 27,7 25,7 33,3 33,1 46,4 31,7 33,6 33,3 21,1 28,2 31,6 31,7 43,7 41,0 36,4 46,9 40,4 50,5 41,7 45,0 43,3 28,8 41,5 39,8 48,3 Férfi Nı Legfeljebb általános iskola Szakmunkásképzı, szakiskola Középiskolai érettségi Felsıfokú végzettség 30 év alatt éves éves 50 év felett Baranya Somogy Tolna Nemek szerint Iskolai végzettség szerint Korcsoportok szerint Megyék szerint Az elhelyezkedési arányokat a képzésben részvettek nem szerinti bontásában vizsgálva megállapítható, hogy a vizsgált idıszakban is a férfiak voltak eredményesebbek, nekik 35,5%-ban, míg a nıknek csak 27,7%-ban sikerült munkaviszonyt létesíteniük. Mindkét nemhez tartózók munkában állási mutatója romlott az elızı évihez képest, a nıké jelentısebb mértékben. Csakúgy, mint az elmúlt években, a 2007-ben végzettek esetében is a diplomásoknak sikerült a legnagyobb arányban (46,4%) elhelyezkedniük a képzés befejezıdését követıen. Az átlagot kismértékben meghaladó volt a szakmunkásképzıt, szakiskolát végzettek (33,3%) és a középiskolai érettségivel rendelkezık (33,1%) körébıl a munkaviszonyban állók hányada is, viszont a legfeljebb általános iskolát végzettek közül csak minden negyedik hallgató dolgozott a vizsgálat idıpontjában. Az elızı évi adatokhoz a diplomások elhelyezkedési aránya 4,1, az érettségizetteké 7,3 százalékponttal csökkent, az átlagosnál nagyobb mértékő volt a visszaesés a szakmunkások, illetve az alacsony iskolázottságúak körében (13,6, illetve 10,7 százalékpont). Korcsoportok alapján vizsgálva az elhelyezkedési arányokat megállapítható, hogy az 50 éven felüliek mutatója (21,1%) maradt el lényegesen az átlagostól. A 30 évnél fiatalabbak 31,7%-a, a év közöttiek 33,6%-a, a évesek közül pedig minden harmadik személy állt munkaviszonyban a képzési programok befejezését követı 3 hónap után. Az egy évvel korábbihoz viszonyítva minden korcsoportban az elhelyezkedési arányok romlása tapasztalható, mely 7,7 százalékpontos értékkel a legidısebb korosztályba tartozókat érintette a legkevésbé, az ennél fiatalabb korcsoportokba tartozók mutatójának csökkenése elérte a 10 százalékpontot. A képzést befejezettek munkában állási arányait megyénként tekintve nem fedezhetık fel számottevı eltérések. Legalacsonyabb arányban a Baranya i résztvevıknek sikerült munkaviszonyt létesítenie (28,2%), míg Somogy és Tolna megyékben ezek az arányok 31,6%, illetve 31,7% voltak. A munkában állási arányok a évihez viszonyítva Somogy megyében 8,2, Baranyában 13,3, míg Tolna megyében 16,6 százalékponttal romlottak. A folyamán befejezıdött ajánlott képzésekhez 314,4 millió Ft támogatás került kifizetésre, amelynek csaknem felét (150,7 millió Ft-ot) a tanfolyami díjak tették ki, a fennmaradó összeg többsége keresetpótló juttatásként került folyósításra. 7

10 A képzési költségeket a tanfolyamok induló létszámára vetítve az egy fıre jutó támogatás összege Ft volt, 14,8%-kal magasabb a évinél. Az egy fıre jutó támogatásból a tanfolyami díj átlagosan Ft-ot tett ki, ami 10,1%-os mérséklıdést mutatott az egy évvel korábbihoz képest, melyet a rövidebb idejő tanfolyamok elızı évinél nagyobb aránya okozott, hiszen az egy fıre, egy órára jutó tanfolyami költség összege az egy évvel korábbinál 30,4%-kal több 382 Ft/fı/óra volt 2007-ben. A fajlagos költség emelkedésének hátterében tehát kizárólag a keresetpótló juttatásként kifizetésre került összeg növekedése áll. A keresetpótló juttatás havi összege az utóbbi három évben kétszer emelkedett. A Foglalkoztatási törvény november 1-jétıl hatályos módosítása nyomán végéig a minimálbér 60%-a volt a havonta fizetendı összeg, amely meghaladta a korábban a munkanélküli járadék alsó határával megegyezı mértéket január 1-jétıl pedig a képzésben történı részvétel ösztönzése céljából a keresetpótló juttatás összege a minimálbérrel lett megegyezı. Ezen változások következménye, hogy a jelen vizsgálatba bevont tanfolyamok esetében a keresetpótló juttatásra és kisebb részben az egyéb költségtérítésekre kifizetett egy fıre esı támogatás 54%-kal magasabb volt a ban zárult képzéseknél számítottnál. Az országos adatokkal összehasonlítva a Dél-Dunántúlon az egy fıre jutó összes képzési támogatás összege 6%-kal alacsonyabb volt, az egy fıre jutó tanfolyami díj pedig az országoshoz hasonlóan alakult, ezen belül azonban egy fıre, egy órára jutó tanfolyami költség a Dél-Dunántúlon az országosnál egyharmadával magasabb volt. A befejezıdött képzések közül nyolc esetében a tanfolyami díj nem a munkaügyi központok decentralizált keretébıl lett finanszírozva, ezeken összesen 59 fı vett részt. Baranya megyében hat ilyen tanfolyam fejezıdött be, Somogy pedig két kurzussal volt érintett. Az nyolc tanfolyam fele-fele arányban a Herbal Network és az Equal program keretein belül valósult meg ban hat olyan ajánlott tanfolyam fejezıdött be (109 résztvevıvel), amelyen a i munkaügyi központok támogatása a keresetpótló juttatás és az utazás támogatására korlátozódott. Ezek a tanfolyamok egy kivételével a halmozottan hátrányos helyzetőek országos programján belül valósultak meg. Amennyiben a fajlagos költségek számításánál figyelmen kívül hagyjuk azon személyeket, akiknek a tanfolyami díja nem a munkaügyi központok képzési keretébıl lett finanszírozva, akkor az egy fıre jutó költségként Ft-ot, az egy fıre jutó átlagos óradíjként pedig 410 Ft-ot kapunk. Az elıbbi az egy évvel korábbinál 9,3%-kal alacsonyabb, az utóbbi viszont 34,4%-kal magasabb értéket jelent. A költséghatékonyság szempontjából fontos mutató az elhelyezkedettekre jutó ráfordítások összege. Mivel jelen vizsgálat szerint a válaszadóknak 31,1%-a állt munkaviszonyban, így az elhelyezkedettekre jutó támogatás összege az ajánlott képzésbıl kikerülıknél Ft volt, közel másfélszerese az egy évvel korábbi adatnak, valamint az országos átlagot is 8,7%- kal meghaladta Elfogadott képzés Elfogadott képzések keretében folyamán 555-en fejezték be tanulmányaikat, ami 26,8%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A tanfolyamok nyitó létszáma 583 fı volt, így a lemorzsolódók aránya 4,8%-os volt, ami most kissé meghaladta az ajánlott képzési formánál tapasztaltat és az egy évvel korábbi mértéket (4,4%) is. 8

11 2007-ben az elızı évinél 36-tal több összesen 170 tanfolyam fejezıdött be, melyek átlagos létszáma 3 fı volt, ami az egy évvel korábbinak csupán a fele. Az egyes tanfolyamokon résztvevık száma 1 és 19 fı között alakult, de csak 8 kurzus esetében érte el a résztvevık száma a 10 fıt. (Ez azt jelenti, hogy erısödött az elfogadott képzések egyéni jellege.) A tanfolyamok átlagos (létszámmal súlyozott) óraszáma 294 volt, így csökkenést mutat a évi 358-hoz képest. Legalacsonyabb óraszáma egyes jármővezetıi képesítést nyújtó kurzusoknak volt (43 óra), legmagasabb óraszámban (1200 óra) pedig masszıröket képeztek. Az elfogadott képzést befejezettek 26,5%-a jármővezetıi, 19,5%-a kereskedı képesítést szerzett, 7,6%-a nyelvi képzésen vett részt. A végzısök 6,5%-a vendéglátó, vendéglıs, 4,1%- a fémmegmunkáló gépkezelı képesítésre tett szert, míg egyenként 3% körül alakult az eladó, a vagyonır, a takarító és a fürdıüzemeltetési foglalkozást nyújtó kurzust befejezık aránya. Az említett képesítéseket megszerzık tették ki a képzést befejezettek több mint háromnegyedét. Az elfogadott képzésbıl kikerülık nemek szerinti megoszlása viszonylag kiegyenlített volt ben a nık (50,6%), egy évvel korábban pedig a férfiak (50,9%) voltak kis mértékő többségben. technikum 4,7% szakközépiskola 20,5% Az elfogadott képzést befejezettek iskolai végzettség szerinti összetétele gimnázium 11,9% szakiskola 2,2% fıiskola 5,1% egyetem 1,8% szakmunkásképzı 32,4% 8 általános 21,4% A tárgyévben elfogadott képzést befejezık iskolázottsági szintje magasabb volt, mint az ajánlott képzésekbıl kikerülıké, így esetükben még nagyobb arányeltolódás tapasztalható a nyilvántartásban szereplı összes álláskeresı iskolázottsági adataihoz képest. Az elfogadott kurzusokon résztvevık körében a legfeljebb általános iskolát végzettek aránya 21,4%-os volt, ami 17,4 százalékponttal alacsonyabb az ajánlott kurzusokon résztvevık közti hányaduknál. Ugyanakkor a szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezık aránya (34,6%) 6,5 százalékponttal, a középiskolában érettségizetteké (37,1%) 9,6 százalékponttal, a diplomásoké pedig (6,9%) 1,3 százalékponttal volt magasabb, mint a másik képzési formában. Az elızı évi megoszlásukhoz viszonyítva az általános iskolát (vagy azt sem) végzettek képzésben való részvétele mérséklıdött, míg a szakmunkásbizonyítvánnyal rendelkezıké 2,8, az érettségizetteké pedig 0,8 százalékponttal emelkedett. Az elfogadott képzéseket befejezettek között is legnagyobb arányban a 30 évnél fiatalabbak voltak megtalálhatók (46,7%), ugyanakkor a évesek is magas arányban képviseltették magukat (32,2%). A éves korcsoportba tartozók 15,3%-ot, az ennél idısebbek pedig 5,8%-ot tettek ki az összlétszámon belül. Ez utóbbi két korcsoport együttes hányada 10,7 százalékponttal alacsonyabb a másik képzési formában való részvételi arányuknál. A évben végzettek korösszetételéhez viszonyítva a jelenlegi vizsgálat idején csökkent a 30 év alattiak részvétele (4,9 százalékponttal), míg az ennél idısebbeké növekedést mutatott. 9

12 Elfogadott képzés keretében 2007-ben a legtöbben Tolna megyében fejezték be a tanulmányaikat (357 fı), Somogy megyében 128, míg Baranyában csak 70 volt a kurzusokon végzettek száma. Az elızı évivel összevetve változatosan alakult a végzettek száma: Somogy megyében 11 fırıl nıtt 128-ra, Baranyában viszont 402-rıl esett vissza 70-re. Tolna megyében kiegyensúlyozottabban alakult a létszám, 3,5%-kal növekedett. Az 555 képzést befejezett személy közül 314 juttatta vissza a kiküldött kérdıívet, a válaszadási arány így a tavalyi 57,1%-nál kissé alacsonyabb 56,6% lett. A visszaküldött kérdıívek alapján a válaszadók 47,1%-ának sikerült munkaviszonyt létesítenie, melynek során 85,8%-uk az újonnan megszerzett képesítését hasznosítani is tudja. Egy évvel korábban az elhelyezkedési arány 49,2%-os volt, a szakirányban foglalkoztatottak aránya pedig 83,6%- ot tett ki. Az országos adatokkal összehasonlítva tárgyévben a munkában állók arányának tekintetében fél százalékpontos az elmaradásunk, ugyanakkor a képesítést hasznosítók aránya régiónkban 1,6 százalékponttal magasabb volt. Az elfogadott képzést befejezettek munkában állási mutatói mindkét évben kedvezıbbek voltak az ajánlott képzésben résztvevıkénél. (%) 90,0 80,0 Az elhelyezkedési arányok alakulása az elfogadott képzésbıl kikerülıknél év évi átlag: 49,2% i átlag: 47,1% 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 51,0 43,7 44,4 48,5 46,4 52,2 48,9 48,1 44,9 36,4 63,4 45,7 44,3 10,0 49,8 48,5 36,4 45,8 51,8 81,1 50,5 48,1 55,4 21,1 50,9 42,9 47,5 0,0 Férfi Nı Legfeljebb általános iskola Szakmunkásképzı, szakiskola Középiskolai érettségi Felsıfokú végzettség 30 év alatt éves éves 50 év felett Baranya Somogy Tolna Nemek szerint Iskolai végzettség szerint Korcsoportok szerint Megyék szerint Az elhelyezkedési arányokat illetıen idén is a férfiak voltak jobb helyzetben, 51%-uk tudott munkaviszonyt létesíteni a képzés befejezıdését követı 3 hónapon belül, arányuk 7,3 százalékponttal meghaladta a nık 43,7%-os mutatóját. A nemek közötti különbség növekedett az elızı évhez képest, mivel a férfiak elhelyezkedési mutatója 1,2 százalékponttal javult, míg a nıké 4,8 százalékpontos romlást mutatott. A folyamán elfogadott képzést befejezık és a kérdıívet visszaküldık között jelenleg is az általános iskolát végzettek voltak a legkevésbé sikeresek a munkaviszony létesítés terén, 44,4%-uk minısült foglalkoztatottnak a vizsgálat idıpontjában. Ennél kissé nagyobb arányban helyezkedtek el a középiskolai érettségivel rendelkezık (46,4%). A szakmunkás végzettségőek 48,5%-a, a diplomásoknak pedig 52,2%-a állt munkában. Az elhelyezkedési arányok iskolai végzettség szerinti vizsgálatakor nem fedezhetünk fel akkora különbségeket, mint egy évvel korábban, amit elsısorban a felsıfokú végzettségőek közel 30 százalékponttal romló mutatója okozott. (Felsıfokú végzettségőek elsısorban nyelvi, illetve számítógépes képzésekben vettek részt.) Az érettségizettek is 5,4 százalékponttal kisebb arányban létesítettek munkaviszonyt, ezzel szemben az alacsonyabb iskolázottságúaknak nagyobb hányadban sikerült elhelyezkedniük. 10

13 Korösszetétel alapján a munkában állási mutatók életkor elırehaladtával fokozatosan csökkenı tendenciája tapasztalható. A 30 évnél fiatalabbak 48,9%-os és a éves korcsoportba tartozók 48,1%-os mutatója meghaladta az áltagos szintet, az ennél idısebbeké azonban alatta maradt. A évesek 44,9%-a, az ennél idısebbeknek pedig 36,4%-a tudott a képzésbıl kikerülve munkát találni. Az egy évvel korábbi adatokhoz képest a legidısebbek körében jelentısen (15,3 százalékponttal) emelkedett az elhelyezkedési arány, míg a éveseké nagymértékő (10,5 százalékpontos) romlást mutatott. Az elfogadott képzésbıl kikerülık munkában állási arányait megyénként vizsgálva megállapítható, hogy az elfogadott képzésekben alacsony szinten résztvevı Baranya megyében nyilvántartott álláskeresık helyezkedtek el a legmagasabb arányban (63,4%), és ugyanitt tapasztalható a legjelentısebb mértékő javulás az elızı évhez viszonyítva. Somogy megyében a képzésen végzettek 45,7%-a, míg Tolnában 44,3%-a létesített munkaviszonyt a képzést követı 3 hónapon belül. Egy évvel korábbihoz képest e mutató értékében Somogyban 2,8 százalékpontos, Tolnában pedig 3,2 százalékpontos csökkenés következett be. A tárgyévben befejezıdött elfogadott képzések összesen 117 millió Ft támogatással valósultak meg. A kifizetések 56,5%-át (66,1 millió Ft-ot) a tanfolyami költség képezte, a fennmaradó részt a képzésben részvettek keresetpótló juttatása, illetve az egyéb költségtérítés tette ki. Az egy fıre jutó támogatás összege átlagosan Ft volt, ami a évi átlagos összegnél 12,1%-kal több volt, ugyanakkor az országos átlagnak alig több mint négyötödét tette ki. Az elfogadott és az ajánlott képzések 1 fıre esı támogatásait összehasonlítva megállapítható, hogy az elfogadott képzések fajlagos mutatója 63%-a volt az ajánlott képzés mutatójának. Az elfogadott képzések tanfolyami díjához nyújtott támogatást a résztvevık nyitólétszámára vetítve Ft/fı-t, mindezt elosztva az átlagos óraszámmal 385 Ft/fı/óra-t kapunk. Elıbbi összeg 8, utóbbi 31,4%-kal haladta meg az egy évvel korábbi értéket. A befejezıdött tanfolyamok közül 2007-ben kettı, 2006-ban hat esetében nem a munkaügyi központok finanszírozták a tanfolyami díjat, támogatásuk a keresetpótló juttatás és az egyéb költségtérítésekre terjedt ki. Amennyiben az itt érintett személyeket tárgyévben 7, egy évvel korábban 85 fıt figyelmen kívül hagyjuk, akkor a i értékek az 1 fıre esı tanfolyami díj esetében 2,4%-kal elmaradtak az egy évvel korábbitól, az átlagos óradíj tekintetében pedig csak 9,4%-os emelkedést tapasztalhatunk. A vizsgált képzési formában egy elhelyezkedett személyre Ft támogatás jutott, ami 17,5%-kal meghaladta az elızı évi adatot. E mutatónk az országos átlagtól 18%-kal alacsonyabb, valamint csak 42,4%-a volt az ajánlott képzésnél számított összegnek Munkaviszonyban állók képzése folyamán 321 korábban munkaviszony melletti képzésben résztvett személy esetében járt le a munkáltató továbbfoglalkoztatási kötelezettsége, ez a létszám az elızı évinél 45,4%- kal alacsonyabb volt. 11

14 A legtöbb e képzési formában támogatott személy Somogy i volt (160 fı), Baranya megyébıl 148 fı, Tolnából pedig mindössze 13 fı esetében járt le ben a továbbfoglalkoztatási kötelezettség. Az egy évvel korábbi létszámadatokhoz viszonyítva a Somogy i létszám 41,6%-kal emelkedett, míg a Baranya megyében támogatottaké 42%-ára, a Tolna ieké pedig tizedére esett vissza. A munkaviszonyban állók képzésének monitoring eredménymutatói jóval kedvezıbbek, mint az álláskeresıkkel feltöltött tanfolyamokénak, ami elsısorban abból adódik, hogy a munkáltató olyan szakirányt határoz meg, amely valóban fontos a mőködéséhez, másrészt célszerően olyan személyeket von be a képzésbe, akiket hosszabb távon is foglalkoztatni szándékozik. A kipostázott kérdıíveket a megkeresett munkáltatók 95,6%-a visszaküldte, melyek alapján a képzésben résztvett dolgozók 85%-a az egy évvel korábbinál 1,6 százalékponttal magasabb aránya az eredeti munkáltatónál állt alkalmazásban. Tolna megyében valamennyi személyt továbbfoglalkoztatták, míg Somogy megyében 88,6%- os, Baranya megyében pedig 79,4%-os volt a mutató értéke ban a munkában állási mutatók értéke Tolna esetében 89,6%-ot, Somogy megyében 91,2%-ot, Baranyában pedig 77,7%-ot tettek ki. Ennél a képzési formánál a felmerülı költségeket a munkaügyi központok a munkaadókkal közösen viselik, így a fajlagos támogatás összege relatíve alacsony. A tárgyévben lejárt továbbfoglalkoztatású képzések támogatása 36,5 millió Ft-ba került, mely összeg csak a tanfolyami díjat foglalja magában. Az egy fıre jutó támogatás átlagosan Ft-ot tett ki, 8,1%-kal alacsonyabbat az egy évvel korábbinál. A követéskor munkában állókra Ft egy fıre jutó támogatás jutott, ami a költségek csökkenése és a magasabb elhelyezkedési arány miatt 13,3%-kal alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál Pécsi Regionális Képzı Központ által szervezett tanfolyamok folyamán a Pécsi Regionális Képzı Központ elkülönített képzési kerete terhére szervezett tanfolyamok közül a dél-dunántúli régió három megyéjében az elızı évinél 59- cel több összesen 136 zárult le, amelyeken álláskeresı fejezte be tanulmányait. Számuk 70%-kal volt magasabb az egy évvel korábbinál. Az induló létszámhoz képest 5,8%- os volt a lemorzsolódás. A vizsgált idıszakban befejezıdött tanfolyamok átlagos létszáma 17 fı, átlagos (létszámmal súlyozott) óraszáma pedig 653 óra volt. Elıbbi érték azonos volt az elızı évi adattal, utóbbi pedig másfélszeresére növekedett. A 2007-ben véget ért képzések negyedében az összes óraszám meghaladta az ezret, ezek közül is a leghosszabb képzés egy 1602 órás szociális asszisztens kurzus volt. Legkisebb óraszámú tanfolyamok mindkét idıszakban a munkaerıpiaci felkészítık voltak. 12

15 A lezárult tanfolyamok jellege széles skálán mozgott, hiszen a felzárkóztató (7-8. osztály + kisgépkezelı) kurzusoktól, a nyelvi és számítástechnikai képzéseken át egészen a munkaerıpiacon keresett hegesztı, NC, CNC gépkezelı, asztalos, burkoló, kımőves stb. szakmákat nyújtó képzésekig voltak találhatók közöttük. E tanfolyamokon résztvevık nem szerinti megoszlása is alátámasztja, hogy a nık tanulási hajlandósága a nagyobb, arányuk 60,8%-os volt, 4,1 százalékponttal növekedett az egy évvel korábbihoz képest. A 2007-ben képzésben résztvevık kevesebb mint harmadának (30,6%) volt legfeljebb általános iskolai végzettsége, ennél kissé alacsonyabb arányt (28,2%) képeztek a szakmunkás 8 általános 28,6% 8 általánosnál kevesebb 2,0% A PRKK által szervezett ajánlott képzést befejezettek iskolai végzettség szerinti összetétele egyetem 1,3% szakmunkásképzı 26,2% fıiskola 3,7% gimnázium 14,1% technikum 3,9% szakiskola 2,0% szakközépiskola 18,2% képzettségőek. Az érettségivel rendelkezık a képzéseken résztvevık 36,2%-át, a diplomások 5%-át adták. A nyilvántartásban szereplık, illetve tanfolyamokat befejezık iskolázottsági adatait összehasonlítva megállapítható, hogy ez utóbbiak között a legfeljebb általános iskolát végzettek 15, a szakmunkások pedig 5 százalékponttal alacsonyabb hányadban szerepelnek. Ezek a különbségek az egy évvel korábbihoz képest tovább növekedtek, mert a legalább érettségivel rendelkezık hányada 5 százalékponttal emelkedett. Ezen kívül elmondható az is, hogy a PRKK-s képzést befejezettek csoportjában az iskolázottabbak aránya lényegesen magasabb volt, mint decentralizált Foglalkoztatási Alaprészbıl finanszírozott ajánlott képzésekben résztvevık körében. A kurzusokon résztvevık életkor szerinti összetételét tekintve a Képzı Központ tanfolyamain nagyobb arányban vettek részt fiatalabb korosztályok, mint a munkaügyi központ saját finanszírozású ajánlott képzésein. Az érintettek több mint fele (50,4%) az egy évvel korábbinál 6,4 százalékponttal magasabb aránya a 30 évnél fiatalabbak közül került ki. A évesek 25,4%-ot, a éves korosztályba tartozók 16%-ot, az ennél idısebbek pedig 8,2%-ot tettek ki az összlétszámon belül. A tanfolyamokat befejezettek közül fıt a Baranya i, 613 fıt a Somogy i, 472 fıt pedig a Tolna i munkaügyi kirendeltségeken regisztráltak a programba kerülést megelızıen. A évi létszámokhoz képest mindhárom megyében jelentıs gyarapodás figyelhetı meg: a baranyai létszám 1,8-szorosára növekedett, a somogyi csaknem megduplázódott, a Tolna i pedig 38%-kal emelkedett. A kiküldött kérdıíveket a képzést befejezettek 60,8%-a juttatta vissza, melyek alapján 39%-uknak (az egy évvel korábbinál 4 százalékponttal magasabb arányuknak) sikerült munkaviszonyt létesítenie a képzés befejezését követıen. Az elhelyezkedettek 72,3%-a az újonnan megszerzett képesítését hasznosítja is munkája során. 13

16 A munkaügyi központok normál ajánlott képzéseinek eredményével összehasonlítva a PRKK-s tanfolyamokon végzettek körében a munkában állók aránya 7,9 százalékponttal, a megszerzett képesítést hasznosítóké pedig 7,4 százalékponttal magasabb volt. Egy évvel korábban a különbözı forrásból megvalósított képzések eredményessége fordítottan alakult, hiszen akkor a decentralizált alapból finanszírozott ajánlott kurzusokon végzettek bizonyultak 7,2 százalékponttal sikeresebbnek. (%) 60,0 50,0 Az elhelyezkedési arányok alakulása a Pécsi Regionális Képzı Központ ajánlott képzéseibıl kikerülıknél év évi átlag: 35,0% i átlag: 39,0% 40,0 30,0 20,0 36,5 40,4 35,1 37,7 41,6 44,9 38,8 37,4 44,3 34,6 40,9 40,9 31,4 10,0 35,0 35,0 26,2 38,9 36,4 50,0 37,5 36,9 31,7 24,2 40,5 34,5 27,2 0,0 Férfi Nı Legfeljebb általános iskola Szak- Középiskolai munkás- képzı, érettségi szakiskola Felsıfokú végzettség 30 év alatt éves éves 50 év felett Baranya Somogy Tolna Nemek szerint Iskolai végzettség szerint Korcsoportok szerint Megyék szerint A tárgyidıszakban befejezıdött képzéseken végzettek körébıl a nık létesítettek nagyobb arányban munkaviszonyt a képzést követıen, arányuk (40,4%) 4 százalékponttal haladta meg a férfiak adatát. A évi adatokhoz képest a férfiak mutatója 1,5, míg a nıké 5,4 százalékpontos javulást mutatott. Iskolai végzettség alapján hasonlóan a munkaügyi központok ajánlott képzéseinél tapasztalthoz a diplomások voltak a legeredményesebbek a munkaerı-piacon, 44,9%-uk helyezkedett el, de a középiskolai érettségivel rendelkezık is átlagosnál nagyobb hányadban létesítettek munkaviszonyt (41,6%). A szakmunkás-bizonyítvánnyal rendelkezık mutatója 37,7%-os volt, és ezen képzések esetén is a legfeljebb általános iskolát végzettek bizonyultak a legkevésbé sikeresnek (35,1%). Ez utóbbiak munkában állási aránya 8,9 százalékpontot javult az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Az érettségizettek helyzetében szintén kedvezı változás történt (+5,2 százalékpont), ugyanakkor a szakmunkások és a diplomások elhelyezkedési aránya romlott. A munkaviszonyt létesítık aránya a éves korosztályban volt a legkedvezıbb (44,3%), a többi korcsoportba tartozóké az átlag alatt maradt. A 30 év alattiak körébıl 38,8%, a éveseknek 37,4%-a, míg az 50 év felettieknek 34,6%-a helyezkedett el. Az évi mutatókhoz képest mind a négy korcsoportban javult az eredményesség, legnagyobb mértékben az idısebb korosztályokba tartozóké. A Pécsi Regionális Képzı Központ tanfolyamait befejezettek körében az egyes megyéket tekintve a munkában állási arány Baranyában és Somogyban volt magasabb (mindkettı esetében 40,9%), a tolnai mutató ettıl 9,5 százalékponttal alacsonyabb volt. Az egy évvel korábbi adatokhoz viszonyítva mindhárom megyében javultak az eredmények, legnagyobb mértékben Somogy megyében. 14

17 A Regionális Képzı Központok elkülönített képzési kerete terhére elfogadott képzések is finanszírozhatók. Dél-Dunántúl vonatkozásában erre mindössze két esetben egy ácsállványozó és egy villanyszerelı kurzusnál került sor. A tanfolyamok mindegyikén egy-egy fı folytatott tanulmányokat, egyikük a monitoring vizsgálat idején már új képzettségének megfelelı munkakörben dolgozott Vállalkozóvá válás támogatása A munkaügyi központok által e célra nyújtott támogatást azok a munkanélküli járadékban, álláskeresési járadékban, illetve vállalkozói járadékban részesülı álláskeresık vehették igénybe, akik megélhetésüket, foglalkoztatásukat vállalkozás alapításával, vagy egy már mőködı gazdasági társaságba való belépéssel önmaguk kívánták megoldani. A jelen vizsgálat tárgyát képezı támogatások még II. félévében kezdıdtek meg január 1-jétıl a vállalkozóvá válás támogatása elnevezéső aktív eszköz megszőnt, helyét egy új támogatási forma vette át új szabályokkal, melynek nyomon követésére jelenleg nem terjed ki a monitoring rendszer. A vizsgált idıszakban 43 vállalkozásba kezdı álláskeresı támogatása fejezıdött be, ami a támogatási forma megszőnése miatt kevesebb mint hatoda az egy évvel korábbi 274 fıs létszámnak. A támogatási idı az elızı évinél 0,5 hónappal tovább átlagosan 6,2 hónapig tartott. Az idıtartam emelkedését elsısorban a megváltozott munkaképességő álláskeresık vállalkozóvá válása esetén nyújtható legfeljebb 12 havi támogatás okozta, melyben egy személy részesült. A befejezett támogatások adatai alapján az elızı évben tapasztalttól eltérıen a vizsgált idıszakban a nık vállalkozási kedve volt nagyobb, részarányuk 55,8%-ot tett ki az egy évvel korábbi 44,9%-kal szemben. Az érintettek többsége (55,8%) középiskolai érettségivel rendelkezett, 41,9%-uk szakmunkás volt, a legfeljebb 8 általánost végzettek aránya 2,3%-ot tett ki, diplomás pedig nem volt a támogatottak között. Életkor szerinti összetételüket tekintve az önállóvá válás terén a 30 évnél fiatalabbak bizonyultak a legaktívabbnak 37,2%-os részesedéssel az összlétszámon belül, a éves korosztályba tartozók aránya 34,9%, a éveseké 23,3%, az ennél idısebbeké pedig 4,6% volt. Az érintettek 93%-a (40 fı) egyéni vállalkozó lett, 2-en (5%) betéti társasághoz, 1 fı pedig kft-hez csatlakozott. Tevékenységüket legnagyobb arányban (26%) a kereskedelemben indították meg, 19%-uk a vendéglátóiparban kezdett tevékenykedni, 16-16%-uk vállalkozási profilja építıipari, illetve pénzügyi tevékenység volt. 10%-ot meghaladó arányú volt még az egyéb közösségi, személyi szolgáltatás gazdasági ágban vállalkozói tevékenységet megkezdık aránya. 15

18 A vizsgált idıszakban vállalkozóvá válási támogatásból kilépık közül 19 fı Tolna megyében, 17 fı Somogy megyében, 7 fı pedig Baranyában került támogatásra. Az egy évvel korábbi adatokkal összehasonlítva a befejezett támogatások száma mindhárom megyében jelentısen mérséklıdött. A megkeresett 43 személybıl 23-an juttatták vissza a kiküldött adatlapot a munkaügyi központokhoz, így a válaszadási arány 53,5%-ot tett ki, kissé alacsonyabbat az egy évvel korábbinál. A támogatások eredményessége ennél az aktív eszköznél jórészt a rövid követési idıszaknak is köszönhetıen kedvezınek tekinthetı, hiszen a támogatás lejárta után három hónappal a vállalkozásoknak átlagosan még 95,7%-a (22) mőködött. Ez 11,5 százalékponttal kedvezıbb az egy évvel korábbinál, és 8,1 százalékponttal meghaladta az országos adatot is. Valamennyi Baranya és Somogy megyében támogatásban részesült vállalkozónak sikerült fenntartania a vállalkozását, míg Tolna megyében ez az arány 88,9%- os volt. A követéses vizsgálatok során megkérdezésre kerül, hogy a vállalkozóvá váltak mennyire tartják hasznosnak a munkaügyi központ által nyújtott támogatást, illetve, hogy milyennek látják vállalkozásuk jövıbeli kilátásait. A munkaügyi szervezettıl kapott támogatás szerepét illetıen a választ adó vállalkozóknak 61%-a úgy nyilatkozott, hogy a támogatás hiányában csak késıbb szánta volna rá magát a vállalkozásra, 22%-uk vállalkozói tevékenységét a támogatás nélkül is ugyanakkor indította volna el, míg 17%-uk támogatás nélkül egyáltalán nem tudott volna vállalkozásba kezdeni. A válaszok alapján megállapítható, hogy a vállalkozások indításához nyújtott támogatás az érintettek több mint háromnegyedének jelentett tényleges segítséget az álláskeresı státusból való kikerüléshez. A követéskor még mőködı vállalkozóknak 9%-a reális lehetıséget látott vállalkozásának továbbfejlesztésére, 52%-uk nyilatkozott úgy, hogy vállalkozásuk egyelıre szinten tartásra képes, a válaszadók 39%-a azonban bizonytalannak látta a vállalkozása jövıjét. A vállalkozóvá válás támogatása alapvetıen a munkanélküliekbıl lett vállalkozók önfoglalkoztatását biztosítja, ebbıl eredıen többnyire alacsony az alkalmazottaik száma. A kérdıívet visszaküldı és a követéskor még mőködı 22 vállalkozó összesen 5 alkalmazottat foglalkoztatott, így az 1 mőködı vállalkozásra jutó alkalmazottak száma 0,23 volt, hasonló az egy évvel korábbihoz. A támogatásban részesült vállalkozónak kifizetett támogatás összege a vizsgált idıszakban összesen 9,8 millió Ft volt, 1 fıre átlagosan Ft támogatás jutott. Ez a fajlagos mutató az egy évvel korábbitól 4,8%-kal elmaradt, de az országos átlagnál 5,9%-kal több volt. A támogatások átlagos 6,2 hónapos idejét figyelembe véve egy vállalkozó támogatása a munkaügyi központoknak havonta átlagosan Ft-ba került, vagyis a évinél 12,3%-kal, az országos átlagnál pedig 1,7%-kal kevesebbe. A követéskor még mőködı vállalkozások esetében az egy fıre jutó támogatás összege a vizsgált idıszakban átlagosan Ft-ot tett ki, ami az egy évvel korábbi költségeknél 16,8%-kal, a i országos adatnál pedig 2,6%-kal alacsonyabb volt. 16

19 3.3. Foglalkoztatás bıvítését szolgáló bértámogatás Bértámogatásban végéig azok a munkáltatók részesülhettek, amelyek olyan nyilvántartott álláskeresıt alkalmaztak, aki legalább hat hónapja a nyilvántartásban szerepelt (pályakezdık, illetve 45. életévét betöltött álláskeresık esetén 3 hónapja). A munkáltatóknak a támogatás feltételeként elıírt legalább a támogatott foglalkoztatás idıtartamával megegyezı idıtartamú továbbfoglalkoztatási kötelezettség miatt az aktív eszköz hosszabb távú foglalkoztatási lehetıséget biztosított az abban résztvevık számára. A programból folyamán kikerülık pénzügyileg támogatott foglalkoztatása átlagosan 7,6 hónapig tartott. A kötelezı továbbfoglalkoztatással együtt a folyamatosan munkában töltött idı 15,1 hónapot tett ki. A követéses vizsgálatba azok kerültek be, akiknél a vizsgálat idıpontjában a kötelezı továbbfoglalkoztatás ideje is három hónappal korábban lezárult ben összesen tartósan állástalan támogatott foglalkoztatása fejezıdött be, ami 12,7%-kal elmaradt az elızı évi létszámtól. A támogatott személyek legnagyobb csoportját (31,2%-át) azok tették ki, akik a elhelyezésüket megelızıen fél-egy éve voltak álláskeresık, 21,4%-uk legfeljebb félévnyi munkanélküliség után került be a programba. 19,1%-uknak egytıl két évig terjedıen, 28,3%- uknak pedig már több mint két éve nem volt munkája. A évi arányokhoz viszonyítva tárgyévben nagyobb arányban szerepeltek a hosszabb munkanélküliség után programba kerülık. A nemek szerinti megoszlást vizsgálva megállapítható, hogy a vizsgált idıszakban lezárult támogatások esetében a nemek aránya kiegyensúlyozottan alakult. A nık 50,7%-ot tettek ki a támogatottak között, arányuk egy év leforgása alatt 2,7 százalékponttal mérséklıdött. A bértámogatásban részesültek legnagyobb hányada szakmunkásképzıt vagy szakiskolát végzett (39,9%), ez az álláskeresıkön belüli arányuknál 7 százalékponttal volt magasabb. A támogatottak között a szakközépiskolában, technikumban vagy gimnáziumban végzettek együttesen 29,2%-ot, a felsıfokú végzettséggel rendelkezık pedig 7%-ot tettek ki. A középiskolai érettségivel rendelkezık hányada 11, a diplomásoké pedig közel 4 százalékponttal haladta meg a nyilvántartott állományon belüli részesedésüket. Ezzel szemben a legfeljebb általános iskolát végzettek 23,9%-os arányban szerepeltek az összlétszámon belül, míg a regisztráltakon belüli arányuk ennél csaknem kétszer nagyobb volt, és ıket érinti leginkább a tartós állástalanság. A évi megoszlásukhoz képest az alacsonyan iskolázottak hányada 3,6 százalékponttal emelkedett, míg a diplomásoké 5,2 százalékponttal mérséklıdött. Az eszköz alkalmazására 20 év alattiak esetében ritkán került sor, hiszen ık legtöbbször még pályakezdınek minısültek, így munkatapasztalat szerzés támogatásában vehettek részt. A 20 év felettiek esetében a támogatott foglalkoztatásban való részvétel az életkor elırehaladtával fokozatosan csökkent: legnagyobb részben a 30 évesnél fiatalabbak voltak jelen a támogatottak között (31,8%), a év közöttiek aránya 29,3%-os, a éveseké 23,5%- os, az ennél idısebbeké pedig 15,4%-os volt. Az egy évvel korábbihoz viszonyítva a 30 év alattiak hányada 5 százalékponttal csökkent, míg a többi korcsoportba tartozóké emelkedett. 17

20 A korábban munkanélküli személyek bértámogatással történı foglalkoztatására szinte valamennyi nemzetgazdasági ágban találhatunk A tám ogatásban részesültek m egoszlása gazdasági ágak szerint példát. A támogatásban részesültek legnagyobb villamosenergia-, gáz-, hányadát a feldolgozóiparban és a halgazdálkodás 22,7% 0,1% feldolgozóipar gız-, vízellátás építıipar 24,8% 0,2% 11,0% kereskedelem, javítás kereskedelemben alkalmazták (24,8, illetve 22,7%), az építıiparban 11% volt az arányuk. A mezıgazdaságban, az ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás és a szálláshelyszolgáltatás, vendéglátás területén pedig 6-8% szálláshely-szolg., vendéglátás egyéb közösségi, 6,5% ingatlan-ügyletekek, személyi szolg. oktatás közötti hányaduk állt alkalmazásban. A többi gazd. szolg. szállítás, raktározás, 4,0% 3,5% 7,8% posta, távközlés gazdasági ágban a bértámogatással egészségügyi, 2,6% közig., védelem, szociális ellátás kötelezı tb. 4,3% 3,8% pénzügyi közvetítés foglalkoztatott álláskeresık aránya egyenként 1,0% nem érte el az 5%-ot. mezıgazd., erdıgazd. 7,7% A legtöbb bértámogatással történı foglalkoztatás a esztendı során Baranya megyében fejezıdött be, ami fıt érintett. A Tolna megyében támogatottak száma 771 fı, a Somogyiaké pedig 491 fı volt. A évi adatokkal összehasonlítva mindössze Baranyában emelkedett (7,1%-kal) a támogatásból kilépık száma, ezzel szemben Somogyban 43%-kal, Tolna megyében pedig 5,3%-kal visszaesett a létszám. A követéses vizsgálat során megkérdezett munkaadók válaszadási hajlandósága az egy évvel korábbihoz viszonyítva 6,6 százalékponttal emelkedett, háromnegyedük juttatta vissza a kiküldött adatlapot. Az így kapott eredmények alapján a támogatásban részesültek 63,1%-a a kötelezı továbbfoglalkoztatási idı lejárta után három hónappal is ugyanannál a munkáltatónál állt munkaviszonyban, ami kis mértékő (0,8 százalékpontos) javulást jelentett egy év leforgása alatt. (Az országos mutató hasonló nagyságú.) (%) 75,0 70,0 A munkában állási arányok alakulása a bértámogatásban érintettek esetében év évi átlag: 62,3% i átlag: 63,1% 65,0 60,0 55,0 50,0 59,3 66,6 62,5 63,6 62,7 64,1 62,3 66,3 62,7 60,1 56,0 68,8 68,5 45,0 59,3 64,9 52,8 63,7 65,7 64,1 62,5 62,4 64,4 58,2 60,1 65,3 61,9 40,0 Férfi Nı Legfeljebb általános iskola Szakmunkásképzı, szakiskola Középiskolai érettségi Felsıfokú végzettség 30 év alatt éves éves 50 év felett Baranya Somogy Tolna Nemek szerint Iskolai végzettség szerint Korcsoportok szerint Megyék szerint A munkában állási arány jelen vizsgálat idején is a nık esetében volt kedvezıbb, 66,6%-os, ami 7,3 százalékponttal haladta meg a férfiakét. Az egy évvel korábbi adatokhoz képest a nık véglegesítési mutatója 1,7 százalékponttal javult, a férfiaké pedig változatlan maradt. 18

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETİ... 1 A MONITORING VIZSGÁLAT RÉSZLETES ADATAI TÁMOGATÁSI FORMÁK SZERINT... 1

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ MONITORING. Az aktív eszközök 2006. évben lezárult akcióinak vizsgálata. Somogy megye

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ MONITORING. Az aktív eszközök 2006. évben lezárult akcióinak vizsgálata. Somogy megye Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ MONITORING Az aktív eszközök ben lezárult akcióinak vizsgálata Somogy megye 1. A 2006. ÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI A monitoring vizsgálat egy

Részletesebben

MONITORING. Az aktív eszközök 2006. évben lezárult akcióinak vizsgálata. Tolna megye. Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ.

MONITORING. Az aktív eszközök 2006. évben lezárult akcióinak vizsgálata. Tolna megye. Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ MONITORING Az aktív eszközök 2006. évben lezárult akcióinak vizsgálata Tolna megye Jóváhagyta: Készítette: Bartha Viktória Mátyás Tibor Attila dr. Brebán Valéria

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1.2. intézkedés Decentralizált programok a hátrányos helyzetőek foglalkoztatására program eredményei 2008. október 31.

Részletesebben

A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerı-piaci helyzetének alakulása különös tekintettel Komárom-Esztergom megyére. 2008.

A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerı-piaci helyzetének alakulása különös tekintettel Komárom-Esztergom megyére. 2008. Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Fıigazgató A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerı-piaci helyzetének alakulása különös tekintettel Komárom-Esztergom megyére 2008. október 8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

A dél-dunántúli régió leghátrányosabb helyzető kistérségeinek bemutatása

A dél-dunántúli régió leghátrányosabb helyzető kistérségeinek bemutatása Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A dél-dunántúli régió leghátrányosabb helyzető kistérségeinek bemutatása 2008. január Készítette: Mátyás Tibor Attila 7621 Pécs, Király utca 46. Telefon: (72)

Részletesebben

A pályázat benyújtásának végsı határideje: 2009. december 31. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással):

A pályázat benyújtásának végsı határideje: 2009. december 31. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással): TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM MUNKAHELYMEGİRZİ TÁMOGATÁS MUNKAIDİ-CSÖKKENTÉSSEL ÉS KÉPZÉSSEL KOMBINÁLVA MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI RÉSZÉRE TÁMOP-2.3.3/09/01/A TÁMOP-2.3.3/09/02/A A pályázat

Részletesebben

Közfoglalkoztatási terv 2009. évre

Közfoglalkoztatási terv 2009. évre ASZÓD VÁROS Önkormányzat Közfoglalkoztatási terv 2009. évre Az önkormányzat a közfoglalkoztatási terve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása értelmében,

Részletesebben

MKIK GVI. 2007. március

MKIK GVI. 2007. március MKIK GVI 27 elsı negyedévében exportélénkülés jellemezte a magyar gazdaságot, miközben a belföldi kereslet stagnált. Az építıipar szerzıdésállománya hosszú idıszakot figyelembe véve nagyon alacsony szintre

Részletesebben

Munkaügyi Szemle 2010. 54. évf. 1. sz. 72-81. p. Dr. Pulay Gyula Zoltán: A hazai felnıttképzési rendszer hatékonysága európai kitekintésben

Munkaügyi Szemle 2010. 54. évf. 1. sz. 72-81. p. Dr. Pulay Gyula Zoltán: A hazai felnıttképzési rendszer hatékonysága európai kitekintésben Munkaügyi Szemle 2010. 54. évf. 1. sz. 72-81. p. Dr. Pulay Gyula Zoltán: A hazai felnıtti rendszer hatékonysága európai kitekintésben Magyarországon a felnıtt két formáját különbözteti meg a jogi szabályozás:

Részletesebben

Elemzés. A gyalogosátkelıhelyek elé felfestett Nézz körül járdagrafikák észlelése és hatása. Készítette: Gold Communications Kft. 2009.

Elemzés. A gyalogosátkelıhelyek elé felfestett Nézz körül járdagrafikák észlelése és hatása. Készítette: Gold Communications Kft. 2009. Elemzés A gyalogosátkelıhelyek elé felfestett Nézz körül járdagrafikák észlelése és hatása Készítette: Gold Communications Kft. 2009. február Felmérés a GRSP Magyarország Egyesület által felfestett járdagrafikák

Részletesebben

T. Cím! Megkaptam az ajánlatunk elbírálásáról elkészült összegzést.

T. Cím! Megkaptam az ajánlatunk elbírálásáról elkészült összegzést. 52/11-3-VII. Bojtos Andrea részére APEX-MM Kft. e-mail: bojtos@apex-mm.hu T. Cím! Megkaptam az ajánlatunk elbírálásáról elkészült összegzést. A mély, tartalmas és szerteágazó Ajánlatkérés legfıbb kiírási

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2010. MÁRCIUS 11-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2010. MÁRCIUS 11-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2010. MÁRCIUS 11-I ÜLÉS 5. sz. napirendi pont Tájékoztató a 2010. évi közmunkaprogramokról Elıadó: Dr. Brebán Valéria fıigazgató Elızmények 2010. évi közmunkaprogramok

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. DECEMBER 12-13. ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. DECEMBER 12-13. ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. DECEMBER 12-13. ÜLÉS 1. sz. napirendi pont Tájékoztató Baranya megye foglalkoztatási helyzetérıl Elıadó: Milassin Erika igazgató, DDRMK Pécsi Kirendeltség

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS. 2008. évi éves beszámolójához

ÜZLETI JELENTÉS. 2008. évi éves beszámolójához SZINTÉZIS Informatikai Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 9023 Gyır Tihanyi Árpád út 2. Cégjegyzékszám: 08-10-001771 KSH szám: 12890341-4651-114-08 ÜZLETI JELENTÉS A SZINTÉZIS Informatikai Zártkörően Mőködı

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Sárospatak városban a foglalkoztatás helyzetérıl, a munkanélküliség alakulásáról

TÁJÉKOZTATÓ Sárospatak városban a foglalkoztatás helyzetérıl, a munkanélküliség alakulásáról TÁJÉKOZTATÓ Sárospatak városban a foglalkoztatás helyzetérıl, a munkanélküliség alakulásáról A sárospataki kistérséghez közigazgatásilag 16 település tartozik. A kirendeltség illetékessége gyakorlatilag

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2010. JANUÁR 15-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2010. JANUÁR 15-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2010. JANUÁR 15-I ÜLÉS 1. sz. napirendi pont Tájékoztató a Decentralizált Foglalkoztatási Alap 2010. évi felosztásának irányelveirıl, illetve az uniós forrásokból

Részletesebben

Az átvételi kötelezettség keretében megvalósult villamosenergia-értékesítés. támogatottnak minısíthetı áron elszámolt villamos

Az átvételi kötelezettség keretében megvalósult villamosenergia-értékesítés. támogatottnak minısíthetı áron elszámolt villamos Az átvételi kötelezettség keretében megvalósult villamosenergia-értékesítés fıbb mutatói 2009 I. félévében Az ún. KÁT mérlegkörben 1 támogatottnak minısíthetı áron elszámolt villamos energiához kapcsolódó

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÖREGSÉGI NYUGDÍJ SZABÁLYAI

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÖREGSÉGI NYUGDÍJ SZABÁLYAI TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÖREGSÉGI NYUGDÍJ SZABÁLYAI 1. Korhatár 2. Elırehozott öregségi nyugdíj, teljes összegő Elırehozott öregségi nyugdíj, csökkentett összegő Összeállította: Soósné Bölczy Brigitta 1 AZ

Részletesebben

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipar 2012.évi teljesítménye Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipari termelés alakulása 2012-ben is folytatódott az építőipari termelés 2006 óta tartó csökkenése Az építőipar egésze

Részletesebben

SOMOGY MEGYE. Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Kaposvár, 2013. március 25.

SOMOGY MEGYE. Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Kaposvár, 2013. március 25. SOMOGY MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI GYI HELYZETE Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Kaposvár, 2013. március 25. A NÉPEGN PEGÉSZSÉGÜGYI GYI HELYZET INDIKÁTORAI Területi elhelyezkedés

Részletesebben

Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl

Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl A 2008-as évre tervezett képzések a következıképpen alakultak: I.) Megvalósult képzések 1. Képzési tervben szerepeltek: - A MeXX által támogatott 2 napos

Részletesebben

A Thököly Imre Kéttannyelvő Általános Iskola

A Thököly Imre Kéttannyelvő Általános Iskola Thököly Imre Kéttannyelvő Általános Iskola 4200. Hajdúszoboszló, Kölcsey u.2-4. 52/557-673 Fax:52/557-674 OM szám: 031 030 E-mail:thokoly@fibermail.hu www.thokoly.hu A Thököly Imre Kéttannyelvő Általános

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Irányelvek a kiemelt célcsoportok (hátrányos helyzető munkavállalók) számára biztosítható támogatásokra A Dél-dunántúli régió a hátrányos helyzető munkavállalók

Részletesebben

MUNKAERİPIACI ELİREJELZÉS 2008-RA

MUNKAERİPIACI ELİREJELZÉS 2008-RA SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MUNKAERİPIACI ELİREJELZÉS 2008-RA JAVULÓ VÁRAKOZÁSOK, KISMÉRTÉKBEN NÖVEKVİ FOGLALKOZTATÁS Az SZMM és az MKIK közös sajtótájékoztatója

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. január

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. január A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. január Januárban is a támogatott munkaerıigények domináltak 2012. januárban a foglalkoztatók összesen

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 36. Melléklet: 1 db TÁRGY: Javaslat az Önkormányzat 2011. évi közfoglalkoztatásának megvalósítására, pályázatok benyújtására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

Fehérvári Anikó. A magyarországi szakképzés a. tükrében. MTA TÁRKI TUDOK konferencia 2011. március 3.

Fehérvári Anikó. A magyarországi szakképzés a. tükrében. MTA TÁRKI TUDOK konferencia 2011. március 3. Fehérvári Anikó A magyarországi szakképzés a legfrissebb kutatási adatok tükrében MTA TÁRKI TUDOK konferencia 2011. március 3. A téma Foglalkoztathatóság Intézményrendszer Forrás: TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002

Részletesebben

2010. I. féléves jelentéséhez

2010. I. féléves jelentéséhez SZINTÉZIS Informatikai Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 9023 Gyır Tihanyi Árpád út 2. Cégjegyzékszám: 08-10-001771 KSH szám: 12890341-4651-114-08 VEZETİSÉGI JELENTÉS A SZINTÉZIS Informatikai Zártkörően

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS 2. sz. napirendi pont Tájékoztató a munkaerı-piaci programokról Elıadó: dr. Brebán Valéria fıigazgató PÉCS 2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA

Részletesebben

Elérte hazánkat az influenzajárvány

Elérte hazánkat az influenzajárvány Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 3. hét Elérte hazánkat az influenzajárvány A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései

Részletesebben

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár (továbbiakban: Nyugdíjpénztár) gazdálkodását az elmúlt üzleti évben is az érvényben lévı

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2. A pályázaton történı részvétel feltételei:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2. A pályázaton történı részvétel feltételei: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 19/B -a, valamint a foglalkoztatást elısegítı

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 31-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Az iskola Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Tagintézménye a két szakközépiskolai osztály mellett egy szakiskolai osztály indítását kérelmezte.

Az iskola Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Tagintézménye a két szakközépiskolai osztály mellett egy szakiskolai osztály indítását kérelmezte. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 4/008. Tisztelt Közgyőlés! J a v a s l a t a 009/00. tanévi középiskolai, szakiskolai és szakképzı osztályok

Részletesebben

Nemek közötti eltérések a külföldi állampolgárok munkaerı-piaci helyzetében Magyarországon

Nemek közötti eltérések a külföldi állampolgárok munkaerı-piaci helyzetében Magyarországon Nemek közötti eltérések a külföldi állampolgárok munkaerı-piaci helyzetében Magyarországon Gödri Irén 1. Bevezetés 1 Napjainkban az európai országokba és ezen belül a Magyarországra irányuló migráció jelentıs

Részletesebben

Kiegészítı melléklet. I. Általános rész. Zöld Folyosó Közalapítvány

Kiegészítı melléklet. I. Általános rész. Zöld Folyosó Közalapítvány Kiegészítı melléklet I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: Zöld Folyosó Közalapítvány Székhelye: 8708 Somogyfajsz Kossuth u. 62 Az alapítás idıpontja: 1995. augusztus 1. A mőködés megkezdésének

Részletesebben

KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2008. ÉVI

KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2008. ÉVI KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 1147. Budapest, Csömöri út 50-60. A KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2008. ÉVI K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E BUDAPEST, 2009. MÁRCIUS

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ESZKÖZÖK HATÁSA A VÁLSÁG KEZELÉSÉRE

FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ESZKÖZÖK HATÁSA A VÁLSÁG KEZELÉSÉRE FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ESZKÖZÖK HATÁSA A VÁLSÁG KEZELÉSÉRE Lipták Katalin Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Világgazdaságtan Tanszék Ph.D. hallgató Napjaink egyik fontos munkaerı-piaci kérdése

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Ü. sz.:871/2011. Tárgy: gyermekvédelmi munkáról szóló átfogó értékelés Ü. i.: Papdi

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ZSINATI HIVATALA JOGI OSZTÁLY : 1440 Budapest, Pf.: 5 : 460-0704; Fax: 460-0705; E-mail: zsinat.jog@zsinatiiroda.hu 1146 Budapest, Abonyi u. 21 TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT BESZÁMOLÓ A ROMÁK TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓJÁT ELİSEGÍTİ KORMÁNYZATI PROGRAMRÓL ÉS AZ AZZAL ÖSSZEFÜGGİ INTÉZKEDÉSEKRİL SZÓLÓ 1021/2004. (III. 18.) KORMÁNY HATÁROZATBAN

Részletesebben

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM MUNKAHELYMEGİRZİ TÁMOGATÁS KÉPZÉSSEL KOMBINÁLVA NAGYVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE TÁMOP-2.3.3.

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM MUNKAHELYMEGİRZİ TÁMOGATÁS KÉPZÉSSEL KOMBINÁLVA NAGYVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE TÁMOP-2.3.3. TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM MUNKAHELYMEGİRZİ TÁMOGATÁS KÉPZÉSSEL KOMBINÁLVA NAGYVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE TÁMOP-2.3.3.B 09 / 4 A program alapvetı célja: A gazdasági válság negatív hatásai által különösen

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1268-2/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A kötelezı átvétel keretében megvalósult villamosenergiaértékesítés

A kötelezı átvétel keretében megvalósult villamosenergiaértékesítés A kötelezı átvétel keretében megvalósult villamosenergiaértékesítés 2008-ban 1. A kötelezı átvétellel kapcsolatos elszámolási rendszer változása Az Európai Unió környezetvédelmi célkitőzéseivel összhangban

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtı beruházásainak támogatása (NFA-2014-KKV)

Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtı beruházásainak támogatása (NFA-2014-KKV) Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtı beruházásainak támogatása (NFA-2014-KKV) A pályázatok benyújtása 2014. február 14-ig lehetséges. Támogatás célja A területi különbségek csökkentése,

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009. ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. A PÉNZTÁR VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZETE, VÁRHATÓ FEJLŐDÉS... 3 2. A MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁN BEKÖVETKEZETT LÉNYEGES

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére 9. Elıterjesztés Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város igazgatói beosztására beérkezett pályázatok elbírálása Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Tarné Stuber Éva, a Pénzügyi és Gazdasági Osztály osztályvezetıje Bugyinszki Tamás, a Békéscsabai Városi Polgárırség Egyesület elnöke

Jegyzıkönyv. Tarné Stuber Éva, a Pénzügyi és Gazdasági Osztály osztályvezetıje Bugyinszki Tamás, a Békéscsabai Városi Polgárırség Egyesület elnöke Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének József Attila-lakótelepi Településrészi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: I. 315-2/2014. Jegyzıkönyv Készült: a József

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

LHH program. Koordinációs Irányító Hatóság. Gergely Bernadett 2011. 02. 15.

LHH program. Koordinációs Irányító Hatóság. Gergely Bernadett 2011. 02. 15. LHH program Koordinációs Irányító Hatóság Gergely Bernadett 2011. 02. 15. Tartalom - elızmények, célok, források - tervezés folyamata - zsőrizés - a program elırehaladása - problémák, tanulságok Elızmények

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Bacsó Orsolya Nemzetgazdasági Minisztérium 2013. február 13.

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére 14. Tárgy: A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde óvodavezetıi beosztására kiírt pályázat

Részletesebben

1 A követő vizsgálat elemzése

1 A követő vizsgálat elemzése Boda Dorottya: Az aktív munkaerő-piaci eszközök hatását felmérő monitoring vizsgálatok 2001-2006 közötti időszakra vonatkozó eredményeinek területi szempontú elemzése A tanulmány a Szociálpolitikai és

Részletesebben

A fiatalok munkavállalási hajlandóságával kapcsolatos statisztikai adatok másodelemzése

A fiatalok munkavállalási hajlandóságával kapcsolatos statisztikai adatok másodelemzése TÁMOP-1.4.5-12/1.-2012-0002 " Fejér megyei foglalkoztatási paktum támogatása A fiatalok munkavállalási hajlandóságával kapcsolatos statisztikai adatok másodelemzése 2015. január 12. Készítette: Domokos

Részletesebben

A BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE

A BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE Az SZMSZ melléklete A BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE Jogalap: a 2003.évi CXXV.Törvény 36. - egyenlı bánásmódról szóló törvény 1 Tartalomjegyzék: 1. A hátrányos helyzető közalkalmazotti

Részletesebben

Munkaerő-piaci alapismeretek (BA)

Munkaerő-piaci alapismeretek (BA) Munkaerő-piaci alapismeretek (BA) Korén Andrea MUNKAGAZDASÁGTAN A munkagazdaságtana közgazdaságtan azon részterülete, amely a munkaerő-piacot és ezen piac jellemzőinek (bér, foglalkoztatás, munkanélküliség)

Részletesebben

KKV KÖRKÉP 2010. október A Figyelı MKIK GVI Volksbank közös kutatása

KKV KÖRKÉP 2010. október A Figyelı MKIK GVI Volksbank közös kutatása s o r s z á m Milyen telefonszámon érted el a válaszolót? / körzetszám / telefonszám Kérdezés kezdete: 2010.... hó... nap... óra... perc A kérdezı aláírása:... igazolványszáma: KKV KÖRKÉP 2010. október

Részletesebben

Az idısödı nık inaktívvá válása és annak strukturális jellemzıi

Az idısödı nık inaktívvá válása és annak strukturális jellemzıi Szerepváltozások 2011 Az idısödı nık inaktívvá válása és annak strukturális jellemzıi Monostori Judit 1. Az idısödı nık munkaerı-piaci helyzete itthon és Európában Magyarországon 1998-ig hosszú évtizedeken

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának. 2008. évi Üzleti jelentése. Budapest, 2009. március 14.

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának. 2008. évi Üzleti jelentése. Budapest, 2009. március 14. A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának 2008. évi Üzleti jelentése Budapest, 2009. március 14. A Bizalom Országos Önkéntes Kölcsönös Kiegészítı Nyugdíjpénztár alapítói hosszú távú együttmőködésre törekedve

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés... 3. 2. Törvényi változások... 3. 3. A bevallások száma és összetétele az elszámolás formája szerint...

Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés... 3. 2. Törvényi változások... 3. 3. A bevallások száma és összetétele az elszámolás formája szerint... APEH Dél-alföldi Regionális Fıigazgatóság Tervezési és Elemzési Fıosztály A MAGÁNSZEMÉLYEK 2009.. ÉVI JÖVEDELMÉNEK ALAKULÁSA A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓBAN Szeged, 2010. október Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 30. MELLÉKLET: 1 db

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 30. MELLÉKLET: 1 db AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 30. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. leánytársaságának (korábban: Gemenc Volán Autóbuszközlekedési Zrt. ) 2013. évi beszámolójának elfogadására

Részletesebben

2012/2. szám. 2012.10.26. Tartalom:

2012/2. szám. 2012.10.26. Tartalom: Készült a H-Iroda Kft, Hegedüs Istvánné, könyvelési szolgáltatók ügyfelei részére! 2012/2. szám. 2012.10.26. Tartalom: Általános tájékoztatás Munkahelyvédelmi tv. vált. ÁFA változások KATA KIVA Tájékoztató

Részletesebben

Ezt a kedvezményt a munkaadó:

Ezt a kedvezményt a munkaadó: ÚTMUTATÓ a 2010. évi P-P/II. típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához, a Tny. 97. -ában foglalt kötelezettség teljesítéséhez P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap

Részletesebben

KÉRELEM. Kérem, hogy részemre: - átmeneti segélyt - temetési segélyt. megállapítani szíveskedjenek. Indokaim: I. Személyi adatok

KÉRELEM. Kérem, hogy részemre: - átmeneti segélyt - temetési segélyt. megállapítani szíveskedjenek. Indokaim: I. Személyi adatok KÉRELEM I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: - - Lakóhely: Tartózkodási hely: Társadalombiztosítási Azonosító

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról TÁJÉKOZTATÓ a START programokról A 2004. évi CXXIII. évi törvény alapján a munkaerı-piaci szempontból kedvezıtlen helyzető egyes társadalmi csoportok és a munkaerıpiactól tartósan távollévık foglalkoztatása

Részletesebben

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató-

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató- EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet -Ügyféltájékoztató- I. TÁMOGATÁS CÉLJA A támogatás célja, hogy a mezıgazdasági termékek feldolgozásának,

Részletesebben

A tévénézés individualizálódása Magyarországon I. 1997-2006

A tévénézés individualizálódása Magyarországon I. 1997-2006 I. 1997-2006 1997-ben Magyarországon a csatorna- és mősorkínálat gyökeres változásnak indult, elsısorban az idén 10 éves jubileumát ünneplı RTL Klub és a TV2, majd késıbb számos új kábelcsatorna megjelenésével.

Részletesebben

PATRÓNUS A Dél-dunántúli Régió pályaválasztási koncepciójának tervezete Tanulmánykötet Szerkesztette: Dr. Juhász Gábor

PATRÓNUS A Dél-dunántúli Régió pályaválasztási koncepciójának tervezete Tanulmánykötet Szerkesztette: Dr. Juhász Gábor 1 PATRÓNUS A Dél-dunántúli Régió pályaválasztási koncepciójának tervezete Tanulmánykötet Szerkesztette: Dr. Juhász Gábor 2 3 A tanulmánykötet a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ támogatásával,

Részletesebben

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2005. évi tevékenységér l

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2005. évi tevékenységér l Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2005. évi tevékenységér l 2 A Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2005. évi közhasznú egyszerősített éves beszámolója Beszámolónkat

Részletesebben

Mérsékelten bizakodó

Mérsékelten bizakodó Mérsékelten bizakodó A vajdasági magyar fiatalok jövıképe Milyen a fiataljaink jövıképe? Mikor szeretnének családot alapítani? Hány gyermeket vállalnának? Félnek-e attól, hogy felnıtt korukra munkanélküliekké

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

FEJÉR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

FEJÉR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. FEJÉR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A MEGYE FŐBB FOGLALKOZTATÁSI MUTATÓI 2012. IV. NEGYEDÉVBEN A KSH munkaerő-felmérés

Részletesebben

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17.

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17. KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE SZOMBATHELY, 2013. október 17. Az egy főre jutó bruttó hazai termék a Nyugat-Dunántúlon Egy főre jutó bruttó hazai termék Megye, régió ezer

Részletesebben

értéke 2009. decemberben (%)

értéke 2009. decemberben (%) Hiányszakmák és szakképzés a határ két oldalán értéke 2009. decemberben (%) Munkanélküliségi ráta változása az elızı év azonos idıszakához képest (%-pont) EU27 9,6 +2,0 EU15 9,6 +1,7 Magyarország 10,7

Részletesebben

BELSİ PROJEKTMONITORING ÉS ÉRTÉKELÉS. 1. félév (beszámolási idıszak) Zsabka Attila intézményvezetı, megrendelıje:

BELSİ PROJEKTMONITORING ÉS ÉRTÉKELÉS. 1. félév (beszámolási idıszak) Zsabka Attila intézményvezetı, megrendelıje: Kríziskezelı Központ 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. Tel.: 22/501-793, Fax.: 22/501-794 E-mail: krizis@mail.datanet.hu Honlap: www.fehervarkrizis.hu Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerı-piaci

Részletesebben

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai,

Részletesebben

Kitöltési útmutató. I. Fejlesztés összefoglaló...2. Helyzetelemzés...3. III. Fejlesztés bemutatása...4. Fejlesztés várható hatásai...

Kitöltési útmutató. I. Fejlesztés összefoglaló...2. Helyzetelemzés...3. III. Fejlesztés bemutatása...4. Fejlesztés várható hatásai... Kitöltési útmutató Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megırzéséhez igénybe vehetı támogatások Mőködtetési és fenntarthatósági tervéhez I. Fejlesztés összefoglaló...2 II.

Részletesebben

Foglalkoztatás kifehérítése az EU-s források igénybevételével

Foglalkoztatás kifehérítése az EU-s források igénybevételével Foglalkoztatás kifehérítése az EU-s források igénybevételével Összefoglaló 1. A TÁMOP foglalkoztatási szelete - rövid áttekintés 3. Eredmények, tervek 2010-re 5. A TÁMOP viszonya az árnyékfoglalkoztatáshoz

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról

TÁJÉKOZTATÓ a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról TÁJÉKOZTATÓ a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról Jogszabályok: - 2004. évi CXXII. törvény a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról (Péptv.) a

Részletesebben

AZ INTERNETHASZNÁLAT JELLEMZİI AZ 50 ÉV FELETTIEK KÖRÉBEN. Kutatási terv. Készítette: 2009. április 22.

AZ INTERNETHASZNÁLAT JELLEMZİI AZ 50 ÉV FELETTIEK KÖRÉBEN. Kutatási terv. Készítette: 2009. április 22. AZ INTERNETHASZNÁLAT JELLEMZİI AZ 50 ÉV FELETTIEK KÖRÉBEN Kutatási terv Készítette: Sándor Judit 2009. április 22. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 1 A PROBLÉMA MEGHATÁROZÁSA... 2 A SZAKIRODALOM ÁTTEKINTÉSE...

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA A SZOCIÁLIS ÉS A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL 2007 Az állampolgárok alapvetı szociális és gyermeki jogait az Alkotmány szabályozza:

Részletesebben

2009. évi üzleti jelentés

2009. évi üzleti jelentés Vértes Takarékszövetkezet 2060 Bicske, Kossuth tér 20. 2009. évi üzleti jelentés 1. A 2009. évi gazdálkodás értékelése, elemzése és a 2010. évi célkitőzések megfogalmazása 2009. évi tevékenységünk fı célja

Részletesebben

Közmunka programok a Dél-dunántúli régióban 2008.

Közmunka programok a Dél-dunántúli régióban 2008. Közmunka programok a Dél-dunántúli régióban 2008. A közmunka programok megvalósítására a DDRMK hagyományosan nagy hangsúlyt fektet. 2007-ben a régióban több, mint két milliárd forintot tett ki a közmunkaprogramok

Részletesebben

IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei. Homonnai Balázs ACNIELSEN

IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei. Homonnai Balázs ACNIELSEN IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei Homonnai Balázs ACNIELSEN Programstatisztika 2010-2011-2012 Összesen 528 helyszínen o 2010: 144 o 2011: 191 o 2012:

Részletesebben

A MUNKAHELYMEGİRZİ BÉRKÖLTSÉG TÁMOGATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályok különösen:

A MUNKAHELYMEGİRZİ BÉRKÖLTSÉG TÁMOGATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályok különösen: A munkahelyek megırzéséért elnevezéső, az átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkaadók támogatására irányuló, a munkaadók és az Állami Foglalkoztatási Szolgálat együttmőködésében megvalósuló központi munkaerı-piaci

Részletesebben

Az ipari termelés és értékesítés volumenindexei és trendje (elızı év azonos idıszaka=100)

Az ipari termelés és értékesítés volumenindexei és trendje (elızı év azonos idıszaka=100) Ipari termelés Júliusban az ipari termelés - az elızı hónapok folyamatosan lassuló növekedése után - 1,4-kal meghaladta ugyan az elızı havit, de a tavaly iusihoz képest,8-kal csökkent. Ez még az egyébként

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2009. I. félévi gazdálkodás helyzetérıl

BESZÁMOLÓ a 2009. I. félévi gazdálkodás helyzetérıl BESZÁMOLÓ a 2009. I. félévi gazdálkodás helyzetérıl BEVÉTELEK: Az Önkormányzat bevételei 54,79 %-ban teljesültek az I.félévben. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK: Az intézményi mőködési bevételek körébe tartoznak a hatósági

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. FÉNY-ESE Szociális Központ Alapítvány székhely: 2119 Pécel, Pihenı u. 2. adószám: 18668748-1-13 közhasznúsági fokozat: kiemelkedıen közhasznú szervezet Durkó Sándor László

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Sorsfordító - sorsformáló elnevezéső munkaerı-piaci program kidolgozására és megvalósítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Sorsfordító - sorsformáló elnevezéső munkaerı-piaci program kidolgozására és megvalósítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 19/B -a, valamint a foglalkoztatást elısegítı

Részletesebben