F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT"

Átírás

1 F E L H Í V Á S a MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT elnevezéső, az átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkaadók támogatására irányuló, a munkaadók és az Állami Foglalkoztatási Szolgálat együttmőködésében megvalósuló központi munkaerı-piaci program indítására Budapest

2 Elızmények A gazdasági recesszió hatásai Magyarországot is elérték, november hónapjában a gazdálkodó szervezeteknél már érzékelhetı mértékő volt a létszám leépítési szándék megemelkedése. Az elızetesen bejelentett munkáltatói tájékoztatás alapján a kereslet és a termelés visszaesése elsı lépcsıben az Európai Unió más országaiban is tapasztalhatóan elsısorban az autóipart és beszállítói körét, az építıipari ágazatokat és a telekommunikációs termelı ágazatokat érinti. 1. A program célja, a végrehajtásban érintett szervezetek A gazdasági recesszió következtében keletkezett átmeneti foglalkoztatási feszültségek kezelése érdekében a Szociális és Munkaügyi Minisztérium központi munkaerı-piaci programot indít. A program célja, hogy elsısorban a munkahelyek megırzésével, az ezzel összefüggı munkaszervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatások biztosításával, a létszámleépítésben érintett munkavállalók munkaerı-piaci helyzetének javításával, új munkahelyen történı ismételt munkába helyezésével, az ezzel kapcsolatos munkaerı-piaci képzés támogatásával, a munkába helyezést közvetlenül elısegítı szolgáltatások biztosításával és a munkaerı mobilitásának növelésével járuljon hozzá az érintett munkáltatók foglalkoztatási szintjének megtartásához. A program megvalósításában a munkáltatók, a regionális munkaügyi központok, a munkavállalók, a közelmúltban állásukat vesztett személyek és a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal vesznek részt. 2. A program célcsoportja A támogatás közvetlen célcsoportja : az átmeneti gazdasági visszaesésbıl adódóan nehéz helyzetbe került munkaadók, az átmeneti gazdasági visszaesésbıl adódóan álláskeresıvé vált személyek. A regionális munkaügyi központok, illetve a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal a program keretében a következı feltételeknek megfelelı célcsoportok számára kezdeményezhetik a támogatást: a) azok munkáltatók, amelyek foglalkoztatási kapacitásukat a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg legfeljebb egy év nem tudják megtartani, és ezt piacelemzéssel alátámasztják, valamint az átmeneti gazdasági visszaesésbıl adódó foglalkoztatási nehézségeiket és az ezzel járó leépítési szándékukat az illetékes munkaügyi központhoz az 1. sz. melléklet szerinti adattartalommal bejelentették, de az errıl szóló értesítéseket a munkavállalók felé még nem kézbesítették, és vállalják, hogy támogatás igénybe vétele mellett, illetve munkaszervezési intézkedések bevezetésével leépítési szándékukat nem hajtják végre, vagy azok a legalább 3 t foglalkoztató munkáltatók, amelyek foglalkoztatási kapacitásukat a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg legfeljebb egy év nem tudják megtartani, illetve kihasználni és ezt piacelemzéssel alátámasztják, és annak ellenére, hogy a létszámcsökkentés tervezett nagysága nem éri el a Munka Törvénykönyve 94/A. (1) bekezdés szerinti mértéket, létszám leépítési szándékukról, illetve foglalkoztatási nehézségükrıl a székhelyük/telephelyük szerint illetékes regionális munkaügyi központot a

3 6/1996. (VII. 16.) MüM. rendelet 18/C.. (3) a)-c) pontjában foglaltaknak megfelelı adattartalommal (2. sz. melléklet) írásban tájékoztatták és vállalják, hogy támogatás igénybe vétele mellett, illetve munkaszervezési intézkedések bevezetésével leépítési szándékukat nem hajtják végre, b) azok a munkáltatók, akik a munkaviszony megszüntetésének megelızése érdekében munkavállalóikat/azok egy részét a törvényes munkaidınél rövidebb, de legalább negyedéves átlagban a törvényes munkaidı felét elérı munkaidıben foglalkoztatják és vállalják, hogy projektjük teljes idıtartama alatt a projekt kezdetekor meglévı statisztikai állományi létszámukat megırzik (3. sz. melléklet). c) azok az álláskeresık, akik munkahelyüket a Munka Törvénykönyve 94/A. (1) bekezdés szerint csoportos létszámleépítés keretében veszítették /veszítik el és ezt a munkáltató a jogszabálynak megfelelıen legkorábban október elsejét követıen a területileg illetékes munkaügyi központ felé bejelentette, továbbá azok, akik ugyan nem érintettek a csoportos leépítésben, de munkaviszonyukat a munkáltató mőködési okból rendes felmondással szüntette/szünteti meg, továbbá a programban történı részvételrıl nyilatkoztak. (4.sz. melléklet) A 2. a) és 2. b) csoportba tartózó munkaadók, illetve a 2 c, pontba tartozó munkavállalókat foglalkoztatni kívánó munkáltatók támogatásának további feltételei: A támogatást igénylı munkáltató vállalja, hogy: a támogatás idıtartama és az azt követı azzal azonos idıtartamú továbbfoglalkoztatási kötelezettség alatt a támogatási igény benyújtását megelızı hónap statisztikai állományi létszámát megtartja, valamint ezen idıtartam alatt munkavállalói munkaviszonyát mőködési okból rendes felmondással, valamint közös megegyezéssel sem szünteti meg; az elnyert támogatásról az érintett dolgozók szerinti bontást tartalmazó nyilvántartást vezet, melybıl egyértelmően nyomon követhetı a támogatások felhasználása; amennyiben a támogatásra vonatkozó szerzıdésben foglaltakat legalább 75%-ban nem teljesíti, úgy a támogatás teljes összegét a mindenkori jegybanki alapkamattal növelt összegben visszafizeti, ha a teljesítés a 75%-os mértéket eléri, úgy a támogatás kamattal növelt összege az elmaradt teljesítés arányában térítendı vissza. Nem nyújtható támogatás annak a munkáltatónak aki: csıdeljárás, felszámolás, végelszámolás alatt áll; lejárt esedékességő, meg nem fizetett köztartozása van (adó-, vám-, illeték-, járuléktartozás, MPA, illetve más pénzügyi alapok, központi költségvetés felé); nem felel meg az Áht ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek; a programterv benyújtásának idıpontját megelızı két évben részesült munkahelymegırzı támogatásban; egyéb (hazai, illetve Uniós, pl.: OFA, TÁMOP stb.) forrásból az átmeneti gazdasági visszaesésbıl adódó foglalkoztatási nehézségei kezeléséhez támogatásban részesül, ide nem értve a támogatás esetében értelmezhetı továbbfoglalkoztatási kötelezettség idıtartamát; egyéb (hazai, illetve Uniós) forrásból támogatással foglalkoztatott azon személyek esetében, akikre tekintettel bértámogatásban, illetve munkatapasztalat-szerzés támogatásban részesül, ide nem értve a támogatás esetében értelmezhetı továbbfoglalkoztatási kötelezettség idıtartamát;

4 a megváltozott munkaképességő munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX.2.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdés b)-c) pontja szerinti, költségkompenzációs támogatást, illetıleg rehabilitációs költségtámogatást vesz igénybe; amelynek saját tıkéje a évi vagy évi lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív; amely nem rendelkezik legalább egy lezárt teljes üzleti évvel (a 2. c) pontban foglalt munkavállalókat alkalmazó munkaadókra ez a feltétel nem vonatkozik); amelyrıl hitelt érdemlıen bebizonyosodik, hogy a programban biztosított támogatások megítélését érdemben befolyásoló valótlan, vagy hamis adatokat szolgáltatott/szolgáltat. 3. A program támogatási elemeinek jogszabályi alapjai a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény, a munka törvénykönyvérıl szóló évi XXII. törvény, a felnıttképzésrıl szóló évi CI. törvény, a szakképzésrıl szóló évi LXXVI. törvény a pályakezdı fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását illetve családtag ápolását követıen munkát keresık foglalkoztatásának elısegítésérıl továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló évi CXXIII. Törvény, a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény, a kis- és középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény, a munkába járással összefüggı terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerı-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet, a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 67/2008. (III.29.) Korm. rendelet, a foglalkoztatást elısegítı támogatásokról valamint a Munkaerı-piaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásokról szóló, 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet, a munkaerı-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet, a megváltozott munkaképességő munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet, 1998/2006/EK rendelet, az Európai Közösséget létrehozó Szerzıdés 87. és 88. cikkeiben foglaltaknak a csekély összegő (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról

5 4. A program támogatási elemei, a támogatások mértéke, azok idıtartama A munkaerı-piaci program a következı támogatási formákat és elemeket tartalmazhatja: 4.1 Munkahelymegırzı bérköltség támogatás A munkahely megırzı támogatás nyújtására a 2. a) és 2. b) pontban meghatározott munkáltatók esetében, az évi IV. törvény 18. -a, valamint a 6/1996.(VII.16.) MüM rendelet 18/C. (1); (2); (3) a)-c) és e) pontja alapján, a rendelet 26/A. és 26/B. -ában leírtak figyelembe vételével kerülhet sor. A támogatás mértéke: a) Azoknál a munkáltatóknál, ahol az átlagos statisztikai állományi létszám 2008-ban 3 és 50 között volt: a leépítési szándék által érintett munkavállalók munkabére és a munkáltató által ténylegesen kifizetett járulékok együttes összegének 75 százaléka, azonban a támogatás havi mértéke munkavállalónként nem haladhatja meg havonta a kötelezı legkisebb munkabér és járulékai 150 százalékát. A támogatás idıtartama legalább 3 és legfeljebb 12 hónap, legalább a támogatás idıtartamával megegyezı továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel. b) Azoknál a munkáltatóknál, ahol az átlagos statisztikai állományi létszám 2008-ban 51 és 250 között volt: a leépítési szándék által érintett munkavállalók munkabére és a munkáltató által ténylegesen kifizetett járulékok együttes összegének 50 százaléka, azonban a támogatás havi mértéke munkavállalónként nem haladhatja meg havonta a kötelezı legkisebb munkabér és járulékai 150 százalékát. A támogatás idıtartama legalább 3 és legfeljebb 12 hónap, legalább a támogatás idıtartamával megegyezı továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel. c) Azoknál a munkáltatóknál, ahol az átlagos statisztikai állományi létszám 2008-ban 250 fölött volt: a leépítési szándék által érintett munkavállalók munkabére és a munkáltató által ténylegesen kifizetett járulékok együttes összegének 25 százaléka, azonban a támogatás havi mértéke munkavállalónként nem haladhatja meg havonta a kötelezı legkisebb munkabér és járulékai 150 százalékát. A támogatás idıtartama legalább 3 és legfeljebb 12 hónap, legalább a támogatás idıtartamával megegyezı továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel. A támogatás idıtartama A támogatás vissza nem térítendı formában, legalább 3 és legfeljebb 12 hónapra állapítható meg abban az esetben, ha a célcsoportba tartozó munkáltató vállalja legalább a támogatás idejével megegyezı idıtartamú továbbfoglalkoztatást.

6 4.2 Munkahelymegırzést célzó kereset-kiegészítés csökkentett idejő foglalkoztatás esetén 1 A munkáltató az átmeneti gazdasági visszaesésbıl adódó foglalkoztatási nehézségeit a munkaviszony megszüntetésének megelızése érdekében a korábbinál rövidebb idıtartamú munkaidıben történı foglalkoztatás biztosításával is kezelheti. A támogatás mértéke Amennyiben a munkaidı mértéke a negyedéves átlagban a törvényes munkaidı felét eléri, de a törvényes munkaidınél kevesebb, a munkáltató kérelmére a csökkentett munkaidıvel arányos munkabér és járulékai a korábbi munkabér és járulékai 80%-os mértékéig egészíthetı ki. A támogatás nyújtásának feltétele, hogy a dolgozóval kötött módosított munkaszerzıdés tartalmazza a tényleges csökkentett munkaidıt és az arra járó keresetet valamint a kiesı munkaidıre esı személyi alapbér 80%-át. A támogatás havi mértéke munkavállalónként nem haladhatja meg havonta a kötelezı legkisebb munkabér és járulékai 150 százalékát. Támogatásban részesülhet továbbá az a munkáltató, aki már október 1-jén, vagy azt követıen végrehajtotta munkaszervezési intézkedéseit és vállalja a munkaszerzıdések fenti tartalmú módosítását. A támogatás vissza nem térítendı formában állapítható meg abban az esetben, ha a célcsoportba tartozó munkáltató vállalja legalább a támogatás idejével megegyezı idıtartamú továbbfoglalkoztatást. 4.3 Újra elhelyezkedést segítı bérköltség támogatás A 2. c) pontban meghatározott álláskeresıket foglalkoztatni kívánó munkáltatók bérköltség támogatást vehetnek igénybe. A támogatás idıtartama legfeljebb 12 hónap lehet. További feltétel, hogy a munkáltató a támogatási idıszakot követıen legalább a támogatási idıszakkal megegyezı idejő továbbfoglalkoztatási kötelezettséget vállaljon. A támogatás mértéke a) Azoknál a munkáltatóknál, ahol az átlagos statisztikai állományi létszám 2008-ban 1 és 50 között volt: az alkalmazott dolgozó munkabére és a munkáltató által ténylegesen kifizetett járulékok együttes összegének 75 százaléka, azonban a támogatás havi mértéke munkavállalónként nem haladhatja meg havonta a kötelezı legkisebb munkabér és járulékai 150 százalékát. A támogatás idıtartama legalább 3 és legfeljebb 12 hónap, legalább a támogatás idıtartamával megegyezı továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel. b) Azoknál a munkáltatóknál, ahol az átlagos statisztikai állományi létszám 2008-ban 51 és 250 között volt: az alkalmazott dolgozó munkabére és a munkáltató által ténylegesen kifizetett járulékok együttes összegének 50 százaléka, azonban a támogatás havi mértéke 1 E támogatási forma csak az elıkészületben levı jogszabály hatályba lépését követıen ítélhetı meg. A hatályba lépés idıpontjáról az SZMM ( illetve az ÁFSZ honlapján ( nyújtunk tájékoztatást.

7 munkavállalónként nem haladhatja meg havonta a kötelezı legkisebb munkabér és járulékai 150 százalékát. A támogatás idıtartama legalább 3 és legfeljebb 12 hónap, legalább a támogatás idıtartamával megegyezı továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel. c) Azoknál a munkáltatóknál, ahol az átlagos statisztikai állományi létszám 2008-ban 250 fölött volt: az alkalmazott dolgozó munkabére és a munkáltató által ténylegesen kifizetett járulékok együttes összegének 25 százaléka, azonban a támogatás havi mértéke munkavállalónként nem haladhatja meg havonta a kötelezı legkisebb munkabér és járulékai 150 százalékát. A támogatás idıtartama legalább 3 és legfeljebb 12 hónap, legalább a támogatás idıtartamával megegyezı továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel. Elszámolható költség alapja A munkavállaló ténylegesen kifizetett személyi munkabére és a munkáltató által ténylegesen megfizetett járuléka, illetve a teljesítménybérezés alapján ténylegesen kifizetett bére és a munkáltató által ténylegesen megfizetett járuléka. A támogatással párhuzamosan ugyanazon munkavállalóra a START, START PLUSZ, START EXTRA kártyák kedvezménye is igénybe vehetı. Ebben az esetben azonban a támogatás megállapításakor és folyósításakor bármely Start kártya által nyújtott kedvezmény igénybevételét követıen fennmaradó járulékfizetési kötelezettséget kell figyelembe venni. Nem elszámolható költség Nem nyújtható a támogatás abban az esetben, ha a továbbfoglalkoztatás olyan munkaadónál történik, amelynek tulajdonosa részben vagy egészben azonos a munkaviszonyt megszüntetı tulajdonosával, a két munkaadó közül legalább az egyik valamely arányban tulajdonosa a másiknak, illetve a két munkaadó egy harmadik szervezethez kötıdı tulajdonjogi viszony alapján áll kapcsolatban egymással. 4.4 Munkaerı-piaci szolgáltatás A munkaerı-piaci szolgáltatások biztosítása a 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet 4. -ban meghatározott feltételek alapján történik. A programhoz kapcsolódó humán szolgáltatási tevékenység a munkaviszony megszüntetés elıtti idıszakban is biztosítható. A szolgáltatást külsı szervezet is végezheti a munkaerı-piaci program keretében. A külsı szervezet részére nyújtott támogatás mértékének megállapítására a hivatkozott rendelet 25. -ában rögzítettek az irányadók. A program keretében közvetlenül az elhelyezkedés, illetve a munkahelymegtartás érdekében nyújtott munkaerı-piaci szolgáltatás támogatható. 4.5 Munkaerı-piaci képzés A program keretében a 2. a) és 2. b) pontban részletezett, célcsoportba tartozó munkáltatóknál alkalmazott munkavállaló munkaviszony melletti képzésének költsége is, ha a munkáltató a képzés költségéhez legalább 20%-os mértékben maga is hozzájárul, továbbá vállalja a képzés befejezését követıen a képzés idejével megegyezı idıtartamú továbbfoglalkoztatást.

8 A 45 év feletti munkavállalók esetében a legalább 20% mértékő munkáltatói hozzájárulástól el lehet tekinteni. A 2. a) - 2. b) pontban részletezett célcsoportok esetében a 6/1996. (VII.16.) MüM rendeletben felsorolt kizárólag a munkakör magasabb szintő ellátását, a termékszerkezet váltást elısegítı, a korszerőbb gyártási-, feldolgozási technológia alkalmazásának elsajátítását célzó, a további foglalkoztatást elısegítı képzési programok támogathatók. A program célcsoportjába tartozó, 2. c) pont szerinti álláskeresı számára a munkaügyi központ által támogatott képzésben történı részvétel támogatható. A 2. c) célcsoport tekintetében kizárólag azok a képzési programok támogathatók, amelyek konkrét munkáltatói igényekre épülnek. A program keretében munkaerı-piaci képzés önállóan nem, csak a 4.1, 4.2 és 4.3 pontokban foglalt támogatások valamelyikének igénybe vétele mellett támogatható. 4.6 Munkába járással összefüggı költségek támogatása a) Helyközi utazás támogatása A 2. c) célcsoportba tartozó álláskeresıt foglalkoztató munkáltató és munkavállaló számára nyújtható legfeljebb 12 hónapig, a jogszabály adta lehetıségek szerint legfeljebb 100%-os mértékben. A bérköltség támogatás és a helyközi utazási támogatás a célcsoportba tartozó álláskeresık foglalkoztatása esetén együttesen is nyújtható. b) Csoportos személyszállítás támogatása A 2. c) célcsoportba tartozó álláskeresıt foglalkoztató munkáltató számára nyújtható legfeljebb 12 hónap idıtartamra, mértéke a személyszállításban érintett munkavállalók lakóhelyétıl (tartózkodási helyétıl) a munkahelyéig tartó útvonalra vonatkozó autóbuszbérletek árának a munkaadót terhelı részéig terjedhet. A bérköltség támogatás és a helyközi utazás, valamint a csoportos személyszállítás támogatása a célcsoportba tartozó álláskeresık foglalkoztatása esetén együttesen is nyújtható. A csoportos személyszállítás támogatása helyközi utazás támogatásával együttesen, ugyanazon munkavállalók vonatkozásában nem nyújtható. A 4.3., 4.4. valamint a 4.5. és a 4.6. támogatásokra a 2. pontban felsorolt kizáró feltételektıl eltérıen azok a munkaadók is pályázhatnak, amelyek már megkezdték gazdasági tevékenységüket, azonban nem rendelkeznek lezárt üzleti évvel, de gazdálkodásukról a pályázat benyújtását megelızı hónap utolsó napjáig könyvelt gazdasági eseményeikrıl részletes könyvi kivonattal rendelkeznek. 5. A program forrása, idıtartama A program forrása a Munkaerı-piaci Alap Foglalkoztatási Alaprész évi központi keretének válságkezelésre elkülönített 8 milliárd Ft-os kerete, amelynek terhére kötelezettséget vállalni december 31-ig van lehetıség. Az áthúzódó kötelezettségvállalás forrása a Munkaerı-piaci Alap Foglalkoztatási Alaprész évi központi keretének válságkezelésre elkülönített kerete, amelynek mértéke a évi keret 20%-a. A támogatás felhasználására vonatkozóan a jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a munkaerı-piaci programokra vonatkozó szabályok az irányadók.

9 6. A döntési folyamat, a pénzügyi forrás biztosítása, és az elszámolás rendje A regionális munkaügyi központ az átmeneti gazdasági visszaesés következtében támogatási igényét bejelentı munkaadóval felveszi a kapcsolatot és tájékoztatást nyújt a programba kerülés lehetıségérıl. Együttmőködési szándék azaz a munkáltató munkahely megtartási hajlandósága esetén a munkaügyi központ az igények és a lehetıségek figyelembe vételével a munkaadóval közösen munkaerı-piaci programot dolgoz ki, amelyet véleményezésre és továbbítás céljából a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalhoz 2 példányban nyújt be. Szükség esetén a Hivatal felkérheti a munkaügyi központot hiánypótlásra, illetve a program pontosítására. A regionális munkaügyi központok által benyújtott programtervek hiánypótlására, tartalmi módosításra a kézhezvételtıl számított 5 munkanap áll rendelkezésre. A programtervek benyújtása és értékelése a meghirdetéstıl számítva folyamatosan, érkezési sorrendben történik. A kettınél több régióban levı telephely tekintetében támogatást igénylı munkáltató támogatásra vonatkozó igényét közvetlenül a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalhoz nyújtja be. A Hivatal a támogatási igény alapján az érintett régiókkal egyeztetve munkaerı-piaci programot dolgoz ki, és haladéktalanul továbbítja a Szociális és Munkaügyi Minisztérium részére. Az FSzH a munkaügyi központoktól hiánytalanul beérkezett dokumentumokat 3 munkanap alatt véleményezi és támogatásra javasolt programterveket a Szociális és Munkaügyi Minisztérium részére továbbítja. A benyújtott munkaerı-piaci programokat szakértıi csoport véleményezi. A szakértıi csoport a MAT oldalai, az SZMM, az FSZH és az OFA képviselıibıl áll. A minisztériumhoz minden hónap 5-éig beérkezett programokról 15 napon belül javaslatot készít. A szociális és munkaügyi miniszter a szakértıi csoport véleményének figyelembevételével a benyújtott programokról a tárgyhót követı hónap 5-ig döntés hoz. A miniszteri döntésrıl az SZMM Foglalkoztatási Fıosztálya tájékoztatja az Alapkezelési Fıosztályt, a regionális munkaügyi központot, és az FSzH-t. A miniszteri döntés alapján az SZMM a munkaügyi központok pénzigénylése keretében gondoskodik az MPA évi foglalkoztatási alaprész központi keretébıl, majd évben a évi foglalkoztatási alaprész központi keretébıl történı szükséges pénzeszköz biztosításáról. A fentiekben biztosított forrás terhére a regionális munkaügyi központok pénzügyi kötelezettséget vállalnak, azaz a miniszteri döntéssel támogatásban részesült munkaadóval az Flt, Ket. és érvényben lévı eljárásrend szerint hatósági szerzıdést kötnek. A miniszteri döntéssel biztosított forrás felhasználásáról, a munkaügyi központok az érvényben lévı szabályozási rendszer szerint havi kötelezettségvállalási, és pénzforgalmi adatszolgáltatást teljesítenek az Alapkezelési Fıosztály részére. 7. A programhoz történı csatlakozás menete a) A programtervek benyújtása és értékelése a meghirdetéstıl számítva folyamatosan, érkezési sorrendben történik. A beérkezés idıpontjának az az idıpont számít, amikor a kiírásnak formai és tartalmi szempontból hiánytalanul megfelelı, megfelelı példányszámú pályázat megérkezett. b) A feltételeknek megfelelı, a 6. pontban meghatározottak szerint benyújtott és támogatott program a hatósági szerzıdés megkötését követıen indítható.

10 8. A rendelkezésre álló keret felhasználása, nyilvántartása A jelen felhívásra beérkezett munkaerı-piaci programokról és az OFA pályázati rendszerében beérkezett pályázatokról, a döntési folyamat eseményeirıl, a döntésekrıl és a programok nyomon követésérıl az FSZH nyilvántartást vezet. A Miniszter által jóváhagyott programot az SZMM Foglalkoztatási Fıosztálya nyilvántartásba veszi és ez alapján figyelemmel kíséri a rendelkezésre álló szabad forrás összegét. A Minisztérium fenntartja a jogot arra, hogy a Foglalkoztatási Fıosztály nyilvántartása alapján amelyet havonta egyeztet az Alapkezelési Fıosztály keretnyilvántartásával a rendelkezésre álló források függvényében további programtervek befogadását felfüggessze. A programra I. negyedévben beérkezett támogatási igények felülvizsgálatát követıen amennyiben a pályázatok száma ezt indokolja a Minisztérium javaslatot tehet a MAT számára az elıreláthatóan felhasználásra nem kerülı összeg más, regionális kezdeményezéső programok finanszírozására történı felhasználásra. 9. A munkaadóval kötött támogatási szerzıdés Az érintett regionális munkaügyi központ(ok) a munkaerı-piaci program keretében támogatást igénylı munkaadóval a program miniszter általi jóváhagyásától számított 15 napon belül támogatási szerzıdést köt(nek). Az egy munkaadó kettınél több telephelyét érintı támogatása esetén a szerzıdés elıkészítését az FSZH koordinálja az érintett régiókkal, a támogatási szerzıdést a székhely szerint illetékes munkaügyi központ köti meg. A szerzıdés tartalmazza a támogatás összegét, felhasználásának módját, a támogatással kapcsolatos nyilvántartási kötelezettségeket, a támogatás visszafizetésének feltételeit, amennyiben a támogatás célja nem teljesül. Amennyiben a fenti határidın belül a támogatott számára felróható okból nem kerül sor a szerzıdés megkötésére, úgy a támogatás miniszteri jóváhagyása visszavonásra kerül. A szerzıdéskötés meghiúsulásáról a munkaügyi központ és az FSzH haladéktalanul köteles értesíteni a Minisztériumot. 10. A pályázathoz, programtervhez benyújtandó dokumentumok A pályázat/munkaerı-piaci program szakmai megalapozása a) A pályázat, munkaerı piaci program szakmai megalapozása, amelyen be kell mutatni: a munkaerı-piaci program által érintett kistérség munkaerı-piaci helyzetét, a támogatást kezdeményezı munkaadó(k) rövid bemutatása-tevékenységi körét, foglalkoztatási és pénzügyi helyzetét, a régióban, kistérségben elfoglalt helyzetét, a munkaügyi központtal való együttmőködés tapasztalatait, a kialakult foglalkoztatási problémát, különös tekintettel annak a recesszióval való egyértelmő kapcsolatát, (E pontot a 2. c) pontba tartozó munkavállalókat alkalmazó munkaadóknak nem kell bemutatni.) (Részletesen be kell mutatni továbbá az átmeneti gazdasági visszaesésbıl adódó foglalkoztatási nehézségeket, azok okait, átmeneti jellegét, az általa érintett csoportok jellemzıit.)

11 A munkaadó(k) eddigi és tervezett intézkedéseit a foglalkoztatás fenntartására és a jövıre vonatkozó terveit. (Be kell mutatni a munkáltató által eddig megtett és tervezett további intézkedéséket, az intézkedésekre eddig felhasznált és a késıbbiekben felhasználandó saját forrásokat és a foglalkoztatási problémák kezelésének módját, a támogatás tervezett felhasználását és annak várható hatását.) A jelentkezı probléma megoldása érdekében igényelt támogatás(ok)at, azok idıtartamát, mértékét, az érintett munkavállalók ismérveit (létszám, munkakör, végzettség stb.) b) A Kkv tv szerint közepes vagy nagy vállalkozásoknak, valamint az ötven nél nagyobb létszámot alkalmazó egyéb munkáltatóknak az elızıeken túl a évre vonatkozó üzleti és részletesen kidolgozott foglalkoztatási tervét is be kell mutatni, valamint részletesen alátámasztott költségvetés kidolgozása szükséges a foglalkoztatás megırzése érdekében szükséges saját forrásról, beleértve az esetleges hitelfelvételt és az igényelt támogatás tervezett felhasználását is. Mellékletek A részletes foglalkoztatási és üzleti terv bemutatásától abban az esetben lehet eltekinteni, ha a munkáltató nem több mint 3 hónapra igényli a támogatást. Amennyiben a késıbbiekben a munkáltató újra igényel támogatást (maximum az ezzel együtt 12 havi foglalkoztatás erejéig, úgy már a részletes üzleti és foglalkoztatási terv beadása szükséges.) A munkáltatóra vonatkozó az elızıekben felsorolt információkat és nyilatkozatokat a támogatást igénylı munkaadó biztosítja a regionális munkaügyi központ részére. Mellékelni kell a) A munkaerı-piaci program adott foglalkoztatási problémára gyakorolt, a támogatásnak, illetve a támogatás elmaradásának a térségi, kistérségi hatásainak bemutatását, valamint a munkaügyi központ javaslatát a támogatás formájára, mértékére, idıtartamára, b) Amennyiben az adott régió részérıl azonos idıszakban több munkaerı-piaci program beadása is történik, ezek rangsorolását. c) A pályázathoz, programtervhez csatolni kell a programban résztvevı munkáltató(k) évi és évi elızetes, május 31-ét követıen elfogadott mérlegét. d) A programhoz benyújtandó, a melléklet szerinti adatlap(ok)at értelemszerően. e) Mellékelni kell a munkáltatók nyilatkozatát arról, hogy a 2. pontban felsorolt kizáró okok nem állnak fenn. f) Nyilatkozat az eddig igénybe vett de minimis támogatásokról. g) A munkaadó azonosítására alkalmas információk 30 napnál nem régebbi cégkivonat, valamint az aláírási címpéldány. A regionális munkaügyi központ egy munkaerı-piaci program keretében több egymással termelési kapcsolatban álló, vagy egy kistérségben tevékenykedı munkáltató támogatását is kezdeményezheti. A munkáltatókra vonatkozó feltételeknek azonban ez esetben is minden munkáltatóra vonatkozóan fenn kell állniuk, a beadott programban egyértelmően elkülönítetten kell megjelenniük.

12 11. Csekély összegő (de minimis) támogatások A munkaerı-piaci program keretén belül nyújtható támogatások közül de minimis támogatásnak minısülnek az alábbiak: bérköltség támogatás, kivéve a csökkentett munkaidıben történı foglalkoztatáshoz kapcsolódó bértámogatást, munkaviszonyban állók képzési támogatása, munkahelymegırzés támogatása, munkába járáshoz kapcsolódó helyközi utazás támogatása munkaadó részére megítélt összeg, csoportos személyszállítás támogatása. A támogatás de minimis szabályozásnak megfelelıen történik. A benyújtáshoz a munkáltató nyilatkozik a 3 éven belül igénybe vett de minimis támogatások igénybe vételérıl. A de minimis szabályok alkalmazása szempontjából a pályázat beadásakor érvényes de minimis támogatásokra vonatkozó mértékek az irányadók. 12. A helyközi utazás költségek munkavállalót terhelı részének igénylése A helyközi utazás költségek munkavállalót terhelı részének igénylését kiadott hatályos eljárási rend tartalmazza. A munkavállaló számára a munkáltatónak nyújtott támogatáshoz kapcsolódóan a regionális munkaügyi központ illetékes kirendeltsége megtérítheti a munkavállaló munkába járást szolgáló bérletének vagy teljes árú menetjegyének: maximum 14 %-át, ha a munkavállaló országos közforgalmú vasút 2. kocsiosztályán utazik, maximum 20 %-át, ha a munkavállaló elıvárosi vasúton, valamint helyközi díjszabással közlekedı helyi és távolsági autóbuszon utazik. Amennyiben a munkavállaló is kéri az ıt terhelı utazási költség megtérítését, erre vonatkozó kérelmét a munkaadó kérelmével együtt kell benyújtani és elbírálni. A támogatást a munkáltató azon regionális munkaügyi központ illetékes kirendeltségéhez benyújtott kérelme alapján lehet igényelni, ahol az álláskeresıt nyilvántartják. Ehhez csatolni kell a munkavállaló támogatásra vonatkozó kérelemét is. A regionális munkaügyi központ illetékes kirendeltsége a kérelem beadásakor nyomtatvánnyal segíti az ügyfelet. 13. Statisztika, adatszolgáltatás A regionális munkaügyi központok a program keretében nyújtott támogatásokról és szolgáltatásokról havonta, minden hónapot követı hó 8. napjáig a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal által kidolgozott adatszolgáltatási kötelezettség alapján szolgáltatnak információkat. A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal az országos összesítés adatait az adott hónapot követı 15. naptári napig Szociális és Munkaügyi Minisztérium Foglalkoztatási és Képzési Szakállamtitkárságára továbbítja. A központi munkaerı-piaci programra elkülönített források felhasználásáról az SZMM Alapkezelési Fıosztálya vezet kimutatást. A pénzeszköz felhasználásáról a munkaügyi központok a szokásos rendszer alapján szolgáltatnak adatot az Alapkezelési Fıosztálynak.

13 14. Beszámolási kötelezettség A regionális munkaügyi központ beszámolói alapján az FSZH a programok befejezését követı 30 napon belül szakmai és pénzügyi beszámolót köteles készíteni. A regionális munkaügyi központ beszámolóit véleményezésre a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal részére kell elküldeni. A Hivatal az általa elfogadásra javasolt beszámolót a Minisztérium számára elküldi. A munkaügyi központ a programban meghatározott, támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség teljesítését figyelemmel kíséri, monitorozza. Ennek lezárását követıen a teljesítésrıl összefoglalót készít, amelyet az FSZH a Minisztérium számára küld meg. A központi munkaerı-piaci program állásáról, a források felhasználásáról a regionális munkaügyi központ és a Foglalkoztatási Hivatal a Minisztérium kérésére bármikor köteles tájékoztatást adni. Budapest, március 2.

14 1. sz. melléklet ADATLAP a foglalkoztatási válsághelyzetbıl adódó munkáltatói támogatási igény bejelentéséhez (a Munka Törvénykönyve 94./A. (1) bekezdés hatálya alá tartozó létszámleépítés esetén) A munkáltató megnevezése Címe : Adószáma:.. Ágazati kódja (NACE 2 szerint) :. A.Regionális Munkaügyi Központ illetékességi területéhez tartozó, munkanélküliséggel veszélyeztetett Telephely címe:. A munkanélküliséggel veszélyeztetett munkáltató /illetve telephely/ átlagos statisztikai létszáma (több telephely esetén az összesített létszáma) a döntést megelızı féléves idıszakban: A veszélyeztetett létszám összesen: 7. A munkaviszony megszüntetését eredményezı jognyilatkozat közlésének tervezett dátuma/létszámleépítés esetén/: Összesen: 8. Az érintett létszám megoszlása állomány-csoportonként: Szakmunkás Betanított munkás Segédmunkás Fizikai foglalkozásúak összesen Vezetı, irányító Ügyintézı Ügyviteli alkalmazott Szellemi foglalkozásúak összesen Mindösszesen 9. Az érintett létszám életkor szerinti megoszlása: év év év Idısebb mint 64 év 10. A munkáltató (a megfelelı válasz aláhúzandó)

15 - csıdeljárás alatt áll - felszámolás alatt áll - végelszámolás alatt áll - egyéb, jogutód nélküli megszőnést eredményezı eljárás alatt áll - nem áll eljárás alatt Az állásvesztéssel veszélyeztetett érintett valamennyi munkavállalóra vonatkozóan: Kérjük külön lapon mellékelni! - személyi adatai (név, születési év, hó, nap) - lakcíme - TAJ száma - állampolgársága - utolsó munkakörének megnevezése és FEOR száma - iskolai végzettsége - szakképzettsége - átlagkeresete - munkaviszony megszőnésének feltételezett idıpontja (felmondás kezdı, befejezı idıpontja) - munkaviszony megszőnés módja A munkaügyi központtal kapcsolatot tartó illetékes ügyintézı neve:... telefonszáma:... Kelt:..., 200. cégszerő aláírás

16 2.sz. melléklet T Á J É K O Z T A T Á S létszámcsökkentési szándékról (a Munka Törvénykönyve 94./A. (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó mértékő létszámleépítés esetén) A tájékoztatást benyújtó munkáltató megnevezése Címe : Adószáma:.. Ágazati kódja (NACE 2 szerint) :. A.Regionális Munkaügyi Központ illetékességi területéhez tartozó, létszámcsökkentéssel érintett Telephely címe:. A létszámcsökkentéssel érintett munkáltató /illetve telephely/ átlagos statisztikai létszáma (több telephely esetén az összesített létszáma) a döntést megelızı féléves idıszakban: A létszámcsökkentéssel veszélyeztetett létszám összesen: 7. A munkaviszony megszüntetését eredményezı jognyilatkozat közlésének tervezett dátuma: Összesen: 8. Az érintett létszám megoszlása állomány-csoportokként: Szakmunkás Betanított munkás Segédmunkás Fizikai foglalkozásúak összesen Vezetı, irányító Ügyintézı Ügyviteli alkalmazott Szellemi foglalkozásúak összesen Mindösszesen 9. Az érintett létszám életkor szerinti megoszlása: év év év Idısebb mint 64 év

17 10. A munkáltató (a megfelelı válasz aláhúzandó) - csıdeljárás alatt áll - felszámolás alatt áll - végelszámolás alatt áll - egyéb, jogutód nélküli megszőnést eredményezı eljárás alatt áll - nem áll eljárás alatt A létszámcsökkentéssel veszélyeztetett valamennyi munkavállalóra vonatkozóan: Kérjük külön lapon mellékelni! - személyi adatai (név, születési év, hó, nap) - lakcíme - TAJ száma - állampolgársága - utolsó munkakörének megnevezése és FEOR száma - iskolai végzettsége - szakképzettsége - átlagkeresete - munkaviszony megszőnésének idıpontja (felmondás kezdı, befejezı idıpontja) - munkaviszony megszőnés módja A munkaügyi központtal kapcsolatot tartó illetékes ügyintézı neve:... telefonszáma:... Kelt:..., 200. cégszerő aláírás

18 3. sz. melléklet Adatlap a csökkentett idejő foglalkoztatás esetén munkahelymegırzést célzó keresetkiegészítés támogatás igényérıl 1. Az Adatlapot benyújtó munkáltató adatai 1.1. A munkáltató megnevezése 1.2. Adószáma 1.3. Ágazati kódja (NACE 2 szerint) 1.4. Székhelye Település: Irányítószám: Közterület neve, jellege: Házszám vagy helyrajzi szám: 1.5. Postacíme, (ha nem azonos a székhellyel) Település: Irányítószám: Közterület neve, jellege: Házszám vagy helyrajzi szám: 1.6. A munkáltató hivatalos képviselıjének / képviselıinek adatai Név: Beosztás: Telefon 1.: Fax 1.: A kapcsolattartó személy adatai Név: Beosztás: Telefon 1.: Fax 1.: A támogatási igény benyújtását megelızı hónap átlagos statisztikai állományi létszáma

19 2. A csökkentett idejő foglalkoztatásra vonatkozó információk 2.1. A csökkentett idejő foglalkoztatással érintett telephely(ek)re vonatkozó információk A project benyújtását megelızı féléves idıszakra Telephely címe vonatkozó átlagos statisztikai állományi létszáma () 2.2. A csökkentett idejő foglalkoztatással érintett létszám összesen (): 2.3. A foglalkoztatott létszám megtartására irányuló intézkedések rövid bemutatása, valamint a munkáltató nyilatkozata arról, hogy a megtett intézkedések nem vezettek eredményre Az érintett létszám megoszlása állomány-csoportonként: Szakmunkás Betanított munkás Segédmunkás Fizikai foglalkozásúak összesen Vezetı, irányító Ügyintézı Ügyviteli alkalmazott Szellemi foglalkozásúak összesen Mindösszesen 2.6. Az érintett létszám megoszlása életkor szerint: év év év Idısebb mint 64 év

20 NYILATKOZATOK Büntetıjogi felelısségem tudatában az alábbiakról nyilatkozom: 1. Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet felszámolás, csıdeljárás vagy végelszámolás alatt nem áll. 2. Nyilatkozom, hogy az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (Áht.) 13/A. (5) bekezdése alapján jelen kérelem benyújtásának napján lejárt esedékességő, meg nem fizetett köztartozással (adó-, vám-, illeték-, járuléktartozás, MPA, illetve más pénzügyi alapok, központi költségvetés felé) általam képviselt szervezet nem rendelkezik. 3. Kijelentem, hogy a csekély összegő (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK bizottsági rendelet alapján a folyamatban lévı pénzügyi évben, valamint az azt megelızı két pénzügyi évben.ft, azaz.. Ft de minimis támogatásban részesült az általam képviselt szervezet. 4. Nyilatkozom, hogy a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az Áht ában meghatározott feltételeknek az általam képviselt szervezet megfelel, és egyben hozzájárulok ahhoz, hogy a támogatás folyósítója a nyilatkozatom valóságtartalmának igazolását kérje az Áht. 18/C. (13)-(15) bekezdése szerinti eljárásban, vagy közvetlenül az állami, önkormányzati adóhatóságtól és a vámhatóságtól. 5. Hozzájárulok ahhoz, hogy az Áht. 13/A. (4) bekezdése alapján a 18/C. (13)-(14) bekezdésében meghatározott adataimat (név/megnevezés, lakhely/székhely, adószám, adóazonosító jel, társadalombiztosítási azonosító jel) a 18/C. (12) és (14) bekezdésében felsorolt szervek az Áht. 13/A. (5)-(8) bekezdésben, valamint a 18/C. (12)-(13) bekezdésben foglaltak szerint felhasználják. 6. Hozzájárulok továbbá ahhoz, hogy a köztartozások az Áht. 13/A. (4) bekezdésében és az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet (Ámr.) 92. (4) bekezdésében foglaltak szerinti figyelemmel kísérése céljából az adószámomat/adóazonosító jelemet, társadalombiztosítási azonosító jelemet, társadalombiztosítási folyószámlaszámomat a regionális munkaügyi központ, mint támogatást nyújtó szerv és a Kincstár felhasználja a lejárt köztartozás teljesítése, illetıleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez. 7. Kijelentem, hogy támogatás esetén a Felhívásban foglalt feltételeket teljesítem.

21 A részmunkaidıs foglalkoztatásban érintett valamennyi munkavállalóra vonatkozóan: Kérjük külön lapon mellékelni! - személyi adatai (név, születési év, hó, nap) - lakcíme - TAJ száma - állampolgársága - utolsó munkakörének megnevezése és FEOR száma - iskolai végzettsége - szakképzettsége - átlagkeresete Kelt:.., a munkaadó cégszerő aláírása

22 Részmunkaidıben foglalkoztatottak létszáma és várható bérköltsége Sorszám Telephely megnevezése, címe Mindösszesen: Részmunkaidıben foglalkoztatni kívánt létszám () A részmunkaidıt megelızıen, a teljes munkaidıre vonatkozó bruttó bér (Ft/hó) bért terhelı járulékok¹ összege (Ft/hó) összesen (Ft/hó) bruttó bér (Ft/hó) Részmunkaidıre vonatkozó bért terhelı járulékok¹ összege (Ft/hó) összesen (Ft/hó) bér (Ft/hó) Bérkiegészítés összege járulékok¹ (Ft/hó) összesen (Ft/hó) Igényelt támogatás idıtartama (-tól-ig) Bérkiegészítés mindösszesen bér (Ft) járulékok¹ (Ft) összesen (Ft) ¹ A bruttó bért terhelı járulékok összege tekintetében a munkaadói járulékot, a társadalombiztosítási járulékot valamint a tételes egészségügyi hozzájárulást kell figyelembe venni.

23 Nyilatkozat a programhoz csatlakozásról és START kártyákról Nyilatkozattevı neve: Születési neve: Anyja neve:. Születési helye: Születési ideje: Lakóhelye: Tartózkodási helye:. TAJ száma:.. Adóazonosító jele:.. Nyilatkozom, hogy a Munkahelyek megırzéséért munkaerı-piaci programban részt kívánok venni. igen nem 4. sz. melléklet Nyilatkozom, hogy Start kártyával rendelkezem. igen érvényessége: nem Nyilatkozom, hogy Start Plusz kártyával rendelkezem. igen, érvényessége: nem Nyilatkozom, hogy Start Extra kártyával rendelkezem igen érvényessége: nem Bármely Start kártya érvényességi idején belül az elsı foglalkoztatási jogviszony kezdete:. év.. hó. nap. Felelısségem tudatában kijelentem, és aláírásommal igazolom, hogy a nyilatkozat valamennyi pontját érvényesnek ismerem el és az adatkezelési felhatalmazást szabad akaratomból tettem. Dátum:... aláírás

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT F E L H Í V Á S a MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT elnevezéső, az átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkaadók támogatására irányuló, a munkaadók és az Állami Foglalkoztatási Szolgálat együttmőködésében megvalósuló

Részletesebben

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a megváltozott munkaképességő személyek foglalkoztatásának 2008.

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a megváltozott munkaképességő személyek foglalkoztatásának 2008. A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a megváltozott munkaképességő személyek foglalkoztatásának 2008. évi támogatására A foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról

Részletesebben

JÁRULÉK-, ÉS ADÓ KEDVEZMÉNYEK

JÁRULÉK-, ÉS ADÓ KEDVEZMÉNYEK JÁRULÉK-, ÉS ADÓ KEDVEZMÉNYEK 1./ START kedvezmények Kedvezményezett személy Pályakezdı fiatal 1 - bármilyen végzettségő, vagy esetén - felsıfokú végzettséggel rendelkezı - alap-, középfokú végzettséggel

Részletesebben

1. Támogatható képzések

1. Támogatható képzések A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ ajánlattételi felhívása a 2008. március 17-2009. május 31. közötti idıszakra vonatkozóan a Munkaerı-piaci Alap decentralizált Foglalkoztatási Alaprészébıl

Részletesebben

8/1999. (XI. 10.) SzCsM rendelet. a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésérıl

8/1999. (XI. 10.) SzCsM rendelet. a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésérıl 8/1999. (XI. 10.) SzCsM rendelet a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésérıl A foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Rab Henriett: 1 A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Bevezetés A piacgazdaság viszonyai között a munkaerı-kereslet és-kínálat viszonyai általában nincsenek összhangban

Részletesebben

Benyújtás: 2009. május 28-tól 2009. december 31-ig folyamatos elbírálás mellett! Keret kimerülés esetén felfüggesztés!!!

Benyújtás: 2009. május 28-tól 2009. december 31-ig folyamatos elbírálás mellett! Keret kimerülés esetén felfüggesztés!!! Társadalmi Megújulás Operatív Program KIVONAT Munkahelymegırzı támogatás munkaidı-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívás a konvergencia régiók mikro-, kis- és középvállalkozásai részére

Részletesebben

BÉRSZÁMFEJTİK KLUBJA

BÉRSZÁMFEJTİK KLUBJA BÉRSZÁMFEJTİK KLUBJA 2015. december 8-i alkalom kiemelt témái 1 2015. november 17-én elfogadott törvényi változások áttekintése bérügyviteli szempontból 1 oldal 1.1 2016. január 1-jétıl hatályos kiemelt

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata Ny.sz.:1039V01 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı szerzıdéses

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATOT HIRDET Pécs 2010 Európa Kulturális F városa Új munkahelyek a sikerért regionális munkaer -piaci program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATOT HIRDET Pécs 2010 Európa Kulturális F városa Új munkahelyek a sikerért regionális munkaer -piaci program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 19/B -a, valamint a foglalkoztatást elısegítı

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet Page 1 of 10 A jogszabály mai napon hatályos állapota 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs

Részletesebben

2009. évi. A gazdasági visszaesés következtében állásukat vesztők újra elhelyezkedésének támogatása más munkáltatónál

2009. évi. A gazdasági visszaesés következtében állásukat vesztők újra elhelyezkedésének támogatása más munkáltatónál PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2009 Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 2009. évi pályázati programja A gazdasági visszaesés következtében állásukat vesztők újra elhelyezkedésének támogatása más munkáltatónál

Részletesebben

19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet

19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet 19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplı Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott elıirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól

Részletesebben

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata (az Országos Érdekegyeztetı Tanács 2008. július 04. jóváhagyta) 1. / A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítıi

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. Formázott: Behúzás: Bal: 0 cm, Függı: 1,25 cm PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus

Részletesebben

Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató, amely letölthetı a www.wekerle.gov.hu oldalról.

Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató, amely letölthetı a www.wekerle.gov.hu oldalról. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztı és Információs Kollégiuma pályázatot hirdet civil szervezetek kapacitásfejlesztésének, képzésének támogatására (Pályázat kódja: NCA-CIV 11-D) Az NCA

Részletesebben

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS Hortobágy Község Polgármesteri Hivatalának 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1. AZONOSÍTÓ ADATOK HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévrıl a Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének 13/2001.(VIII.5.) rendelete a Bakonybél Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások bérletérıl, a lakbérek mértékérıl 1 (Módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete TERVEZET A környezetvédelmi és vízügyi miniszter / 2008.(..) KvVM rendelete a környezetvédelmi és a vízügyi elıirányzatok felhasználásának és ellenırzésének szabályairól Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 55 MELLÉKLET:1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Munkahelymegőrző támogatás átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megőrzése érdekében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Munkahelymegőrző támogatás átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megőrzése érdekében az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. által az Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-4.1.0 A

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6. 1/15 A BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA (továbbiakban munkaügyi központ)

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Hatályos: 2012. október 1-tıl. Egységesítve:2012. szeptember 28. a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben

Részletesebben

COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. Értelmezı rendelkezések

COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. Értelmezı rendelkezések COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI I. Értelmezı rendelkezések Szolgáltató: a CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. (1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21 35.). Elıfizetı:

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában ANTENNA HUNGÁRIA ZRT. 1119 Budapest, Petzvál J. u. 31-33. Adószáma: 10834730-2-44 Cégjegyzék száma: 01-10-042190 a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa DH-2644-2/2008. számú határozata alapján az Átláthatóság

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Módosítva: 13/1993.(V.28.) KT, 1/1994.(I.28.) KT, 6/1994.(IV.22.)KT, 23/1995.(VIII.25.) KT,

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) amely létrejött egyrészrıl

Részletesebben

részére kell megfizetni. Az esetleges tagdíjtúlfizetés visszaigénylése közvetlenül a magánnyugdíjpénztártól történik

részére kell megfizetni. Az esetleges tagdíjtúlfizetés visszaigénylése közvetlenül a magánnyugdíjpénztártól történik Figyelem! Önellenırzés A pénztártag 2010. november 1-jét megelızı idıszakra vonatkozó tagdíjának önellenırzése (pótbevallása) esetén a bevallást az állami adóhatósághoz kell benyújtania. Az önellenırzés

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a 2008. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához

ÚTMUTATÓ a 2008. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához ÚTMUTATÓ a 2008. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: nyilvántartó lap) kiállítását a

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2013. február 25. A Hirdetmény közzététele:

Részletesebben

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról ELİTERJESZTÉS Mór Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata tárgyában (Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú támogatásával) A társadalomba való be- és visszailleszkedés

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés minta

Támogatási Szerzıdés minta Azonosító szám: Támogatási Szerzıdés minta amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23 -i ülésére

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23 -i ülésére 9. E L İ T E R J E S Z T É S Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23 -i ülésére Tárgy: Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által készített 2009. évi közfoglalkoztatási

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA 2011 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı rendelkezések... 5 1. A munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 5 2. A Kari Munkavédelmi

Részletesebben

BÍRÓ Noémi NÁDAS György PRUGBERGER Tamás RAB Henriett SIPKA Péter:

BÍRÓ Noémi NÁDAS György PRUGBERGER Tamás RAB Henriett SIPKA Péter: DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR BÍRÓ Noémi NÁDAS György PRUGBERGER Tamás RAB Henriett SIPKA Péter: Az aktív és passzív foglalkoztatáspolitikai eszközök alakulása, hatásuk a munkaerı - piaci

Részletesebben

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579 XXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. JÚNIUS 3. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozata A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról 1

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról 1 1. oldal 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvezı mőködési feltételeinek elısegítése,

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bevezetı rendelkezés Dévaványa Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Szerzıdésszám:./2008 SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Egyrészrıl mint szolgáltató ( továbbiakban ): cégnév: Hermina-Szer Bt székhely 2314 Halásztelek,

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület Árverési azonosító SOM-2804/09 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (1133 Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.) a továbbiakban Kiíró, a Nemzeti Földalap oni körébe tartozó földterületek értékesítési

Részletesebben

BÉRSZÁMFEJTÉST ÉRINTİ VÁLTOZÁSOK 2011

BÉRSZÁMFEJTÉST ÉRINTİ VÁLTOZÁSOK 2011 BÉRSZÁMFEJTÉST ÉRINTİ VÁLTOZÁSOK 2011 VÁLTOZÁSOK 2011.ÉVRİL SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Egykulcsos SZJA 2011. január 1-jétıl az adó mértéke egységesen 16 százalék, ami a felbruttósítás elıtti jövedelemre vetítve

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Polgármester. Sándorfalva Város 2010. évi Közfoglalkoztatási Terve. Iktatószám: 3-23/2010.

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Polgármester. Sándorfalva Város 2010. évi Közfoglalkoztatási Terve. Iktatószám: 3-23/2010. ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Polgármester Tárgy: Sándorfalva Város 2010. évi Közfoglalkoztatási Terve Iktatószám: 3-23/2010. Melléklet: Elıterjesztés, határozati

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 36/2003.(XII.31.) számú. r e n d e l e t e

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 36/2003.(XII.31.) számú. r e n d e l e t e Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 36/2003.(XII.31.) számú r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról, valamint a személyes

Részletesebben

A foglalkoztatást előseg. Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Székesfehérvár, 2011. március

A foglalkoztatást előseg. Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Székesfehérvár, 2011. március A foglalkoztatást előseg segítő aktív v munkaerő-piaci eszközök, k, támogatt mogatások Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Székesfehérvár, 2011. március Munkaadó számára nyújtható támogatások

Részletesebben

A jelen Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képezi a Bank által alkalmazott referencia kamatlábak, kamatváltoztatási/kamatfelár

A jelen Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képezi a Bank által alkalmazott referencia kamatlábak, kamatváltoztatási/kamatfelár VII/C. Deviza alapú (forintban törlesztett) Raiffeisen Lakáshitel és Raiffeisen Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel Hitelek III. Kondíciós Lista Érvényben: 2016. február 1-tıl visszavonásig A jelen Lakossági

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. május 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetıség...3

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület. Edelény 015/16 szántó 0,2551 4,87 1/1 0,2551 4,87 81 000

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület. Edelény 015/16 szántó 0,2551 4,87 1/1 0,2551 4,87 81 000 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (1133 Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.) a továbbiakban Kiíró, a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó földterületek értékesítési szabályzata vonatkozó

Részletesebben

A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141.

A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141. A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141. szám A Kormány a szakképzésrıl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88.

Részletesebben

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására N-Telekom KFT 1 IT ÁSZF kivonat N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására 1. A szolgáltató neve, címe: Az N-Telekom Szolgáltató és Kereskedelmi

Részletesebben

Vállalkozási Szerzıdés

Vállalkozási Szerzıdés Vállalkozási Szerzıdés mely létrejött egyrészrıl Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet (7621 Pécs, Bercsényi u. 3., Adószám:.., Bankszámlaszám:... Képviseli: ), mint megrendelı a továbbiakban:

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

1. SZ. MELLÉKLET. I. A bizonylatolással szembeni általános követelmények: a) Alaki kellékek:

1. SZ. MELLÉKLET. I. A bizonylatolással szembeni általános követelmények: a) Alaki kellékek: 1. SZ. MELLÉKLET A TÁMOP 2.1.1-B Lépj egyet elıre!- Ápolási díjban részesülık képzési támogatása c. projekt keretében folyó oktatási és vizsgáztatási tevékenység költségeinek elszámolása, bizonylatolási

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a hitelhez, a bankgaranciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizetı kezességvállalásról

ÜZLETSZABÁLYZAT. a hitelhez, a bankgaranciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizetı kezességvállalásról ÜZLETSZABÁLYZAT a hitelhez, a bankgaranciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizetı kezességvállalásról 2009 1. A GARANTIQA HITELGARANCIA ZRT. CÉLJA ÉS AZ ÁLTALA NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379 2. számú melléklet MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS mely létrejött egyrészrıl: a Zsolnay Örökségkezelı Nonprofit Kft. mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó), Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-073887

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvezı mőködési feltételeinek elısegítése, továbbá az Európai Közösségekhez való társulásból eredı szempontok érvényesítése

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

KIS- és KÖZÉPVÁLLALATI HITELEZÉS Általános Szerzıdési Feltételek

KIS- és KÖZÉPVÁLLALATI HITELEZÉS Általános Szerzıdési Feltételek : Hatályos: 2011. július 6. napjától Tevékenységi engedély száma: 22/1992. Tevékenységi engedély dátuma: 1992. április 3. KIS- és KÖZÉPVÁLLALATI HITELEZÉS Általános Szerzıdési Feltételek Felek a Szerzıdésben,

Részletesebben

36/2013. (V. 24.) EMMI rendelet. az egészségügyi rendszer teljesítményértékelésének eljárásrendjére vonatkozó szabályokról

36/2013. (V. 24.) EMMI rendelet. az egészségügyi rendszer teljesítményértékelésének eljárásrendjére vonatkozó szabályokról 36/2013. (V. 24.) EMMI rendelet az egészségügyi rendszer teljesítményértékelésének eljárásrendjére vonatkozó szabályokról hatályos: 2013.05.25 - Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. PÁLYÁZATOT HIRDET Munkahelyteremtés az Ormánság fejlődéséért munkaerő-piaci program keretében történő foglalkoztatásra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. PÁLYÁZATOT HIRDET Munkahelyteremtés az Ormánság fejlődéséért munkaerő-piaci program keretében történő foglalkoztatásra PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 19/B -a, valamint a foglalkoztatást elősegítő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2013. január 1. A Polgári Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató Kábelsat-2000 Kft szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Csákvár, Gánt, Csókakı, Magyaralmás, Polgárdi, Székesfehérvár-Kisfalud települések területén

Részletesebben

K É P V I S E L İ T E S T Ü L E T E 6/2009. (II.19.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

K É P V I S E L İ T E S T Ü L E T E 6/2009. (II.19.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L İ T E S T Ü L E T E 6/2009. (II.19.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú önkormányzati

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. I. A pályázat célja

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. I. A pályázat célja PÁLYÁZATI KIÍRÁS Az Emberi Erıforrások Minisztériuma pályázati felhívása az anyaországok közremőködésével megvalósuló nemzetiségi pedagógus-továbbképzések megvalósításának 2013. évi költségvetési támogatására

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 31. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésrıl

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet 1/1/b. számú melléklet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66., cégjegyzékszáma: 20-02-050059, tevékenységi engedély száma: 256/2000

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés

Támogatási Szerzıdés Azonosító szám: ÁROP-1.A.2/A-2008-0183 Támogatási Szerzıdés amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

A Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 2011. április 28-i ülésén elfogadva

A Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 2011. április 28-i ülésén elfogadva Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság ÜGYREND A Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 2011. április 28-i ülésén elfogadva... Mátrainé Bartus Éva RFKB

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Az APEH budapesti és vidéki telephelyein üzemelı, 2007-ben beszerzett (összesen 2714 db) HP3005dn, HP9040dn és HP3005x típusú nyomtató karbantartása tárgyú

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Új munkahelyek létrehozásának támogatása, ezáltal a foglalkoztatás tartós növelése, a munkanélküliek számának csökkentése.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Új munkahelyek létrehozásának támogatása, ezáltal a foglalkoztatás tartós növelése, a munkanélküliek számának csökkentése. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozás-támogató programjáról szóló 78/2011.(VII.11.) önkormányzati rendelet alapján 2016. évre vonatkozóan pályázatot hirdet munkahelyteremtés

Részletesebben

SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Szentlırinc-Ormánság Takarékszövetkezet - továbbiakban Takarékszövetkezet - a pénzmosás és a terrorizmus

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól Letenye

Részletesebben

IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ

IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ Kérjük, hogy az igénylılapot NYOMTATOTT NAGYBETŐKKEL töltse ki! ADATOK A Bank tölti ki! Kölcsönigénylı neve: Igénylés módja saját nevében adóstárssal

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület. a szántó 0,9273 10,29 0,9273 10,29 0,1896 1,33

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület. a szántó 0,9273 10,29 0,9273 10,29 0,1896 1,33 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY a Magyar Nemz Vagyonkezelı Zrt. (1133 Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.) a továbbiakban Kiíró, a Nemz Földalap vagyoni körébe tartozó földek értékesítési szabályzata vonatkozó fejezetei

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA 60/2014. sz. elıterjesztés 1. sz. melléklet PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA A JELEN KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATOT PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE A /2014. ( ) SZÁMÚ

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Bársony János alpolgármester Kránicz József Tibor képviselı

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT az AXA Önkéntes Nyugdípénztár tevékenységéhez Érvényes: 2012. április 1-tıl 1. BEVEZETÉS A Pénztár Igazgatótanácsa szabályzatrendeleti felhatalmazásával (lásd Alapszabály, A. III.

Részletesebben

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés c) pontjának ca) alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T

R E N D E L E T T E R V E Z E T R E N D E L E T T E R V E Z E T Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének.../2011.(...) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a személyes

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C.

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu SZÁMVITELI POLITIKA Készült: a Számvitelrıl szóló

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata Vállalkozási szerzıdés Budapest Fıváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata tulajdonában lévı zöldterületek fenntartási és fejlesztési

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett a Nagyvállalkozások általános képzéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban c. pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Az APEH budapesti és vidéki telephelyein üzemelı, 2007-ben beszerzett (összesen 2714 db) HP3005dn, HP9040dn és HP3005x típusú nyomtató karbantartása tárgyú

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

31. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE. E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2009. április 1-jei ülésére. Tárgy: Döntés pályázatok benyújtásáról

31. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE. E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2009. április 1-jei ülésére. Tárgy: Döntés pályázatok benyújtásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fı utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 31. E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2009. április 1-jei ülésére Tárgy: Döntés pályázatok benyújtásáról Elıadó:

Részletesebben

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén Tájékoztató Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány mint támogatásközvetítı szervezet és az EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmusok által is támogatott Akadálymentesítések megvalósításának támogatása

Részletesebben

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2007-12BF)

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2007-12BF) BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2007-12BF) Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban: általános feltételek) és különös biztosítási feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben