1. SZ. MELLÉKLET. I. A bizonylatolással szembeni általános követelmények: a) Alaki kellékek:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. SZ. MELLÉKLET. I. A bizonylatolással szembeni általános követelmények: a) Alaki kellékek:"

Átírás

1 1. SZ. MELLÉKLET A TÁMOP B Lépj egyet elıre!- Ápolási díjban részesülık képzési támogatása c. projekt keretében folyó oktatási és vizsgáztatási tevékenység költségeinek elszámolása, bizonylatolási rendje A Lépj egyet elıre II. projekt keretében a hallgatói támogatás terhére végzett egyes tevékenységek (oktatás és vizsgáztatás) költségeinek elszámolása és azok bizonylatolása a számviteli törvényben foglaltak betartásának kötelezettségével, a következık szerint történik. I. A bizonylatolással szembeni általános követelmények: a) Alaki kellékek: a bizonylat megnevezése, kelte, sorszáma, vagy egyéb más azonosítója, a kiállító megnevezése, címe, adószáma, bankszámla száma, a gazdasági mővelet tartalmának részletes körülírása, az erre vonatkozó mennyiségi, minıségi, egységár és összes érték adatok feltüntetése, a gépi feldolgozás esetén a feldolgozási programok azonosító jelzése, az adatállomány azonosító jelzése, az azonosítási kódok, a fizetési határidı dátummal legyen feltüntetve, teljesítés idıpontja, továbbá minden olyan adat, amelyet jogszabály elıír. b) Tartalmi kellékek: jogosság, szükségszerőség, adathőség. II. Alapdokumentumok A képzı az intézmény-akkreditációjának a program ideje alatti folyamatos meglétére vonatkozó kötelezettségvállalás érdekében a képzési ajánlat benyújtásával együtt minden képzı intézmény köteles a honlapon található ( képzıi nyilatkozatot kitölteni. A képzési és vizsgaköltségek átvállalásának, valamint a képzési/megélhetési támogatás és az utólagos juttatás kifizetésének alapdokumentuma a jelentkezı (továbbiakban: Támogatott) és a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal közötti képzésre vonatkozó (a felnıttképzési szerzıdéssel együtt érvényes) támogatási szerzıdés. Ebben az FSZH kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogatott által kiválasztott képzınél a kiválasztott óraszámú tanfolyamon, a kiválasztott szakma megszerzéséhez képzési támogatást nyújt a Támogatott számára. Az adott képzésre vonatkozó differenciált normatívákat a módszertani útmutató, az adott képzés elfogadott óraszámát, valamint az egy fıre (adott Támogatottra) jutó költségét a az FSZH és a Támogatott között megkötött támogatási szerzıdés, a képzı intézménnyel az adott tanfolyam tekintetében megkötött együttmőködési megállapodás ) és a tanfolyamra vonatkozó, a Támogatottal megkötött felnıttképzési szerzıdés tartalmazza ( együttmőködési megállapodás megkötése minden tanfolyam esetében külön-külön szükséges, és a megállapodás csak akkor lép hatályba, ha az 1. sz. melléklet szerinti, a tanfolyam elvégzésére támogatást nyert Támogatottak névsorát az FSZH jóváhagyva a Képzı részére is megküldi. )

2 Együttmőködési megállapodás megkötésének további elıfeltétele, hogy a képzı intézmény a Hivatal számára megküldje a képzési programot, az indítási nyilatkozatot, a tanfolyam ütemtervét, valamint amennyiben nem programakkreditált képzésrıl van szó a képzési programot a Felnıttképzésrıl szóló évi CI: törvény 16. (2) bek e. pontja szerint 150 órás képzési egységekre ( modulok) bontva az adott képzési egység tananyagára vonatkozó teljesítményértékelési rendszerrel együtt (a Felnıttképzésrıl szóló évi CI. törvény 16. (2) g) pont). A támogatási szerzıdés 2. pontja kimondja: A Támogatott feltétlen és visszavonhatatlan beleegyezését adja ahhoz, hogy a képzési költség átutalása a Támogatott nevére kiállított számla alapján közvetlenül a képzı intézmény részére történjen. A számlát e címen bocsátja ki a képzı intézmény. A képzési költségeket az FSZH az engedményezésre tekintettel közvetlenül a képzı intézménynek utalja át, az alábbiakban meghatározott elszámolási eljárás szerint. III. Elszámolási rend A képzési normatíva és az óraszám szorzata alapján megállapított képzési költség annyi órára illeti meg a képzésben résztvevıt, ahány órát igazoltan a képzésben eltöltött. A hallgató lemorzsolódása esetén a képzı csak a képzésben eltöltött olyan teljes 150 órás képzési egységet számolhatja el, amelyben nem kellett a teljes tanfolyami óraszámára vetített 10 % -os hiányzást, vagy a képzı költségére pótolt hiányzást meghaladó hiányzás miatt a hallgatót a képzésbıl kizárni. ( Módszertani Útmutató V pont ) A képzési költségre vonatkozó elszámolás alapbizonylata a képzı intézmény által a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalnak megküldött, a képzésben résztvevık által aláírt eredeti jelenléti ív alapján és a haladási napló bejegyzései szerint a Képzı részérıl hallgatónként, valamennyi órára kiterjedıen kiállított jelenléti igazolás és a képzési egységekre ( modulok) vonatkozó teljesítményértékelési rendszer teljesítésérıl, tehát a modul ismeretanyagának elsajátításáról kiállított igazolás együttesen. A Foglalkoztatási Hivatalnak megküldendı igazolás az eredeti jelenléti ívnek a hallgató aláírása nélküli, az adott órán való részvételt az órán oktató tanár által igazolt és a Képzı által cégszerően felülhitelesített változata. A jelenléti ív adatait az FSZH által mőködtetett internetes nyilvántartásban is szerepeltetni kell. Ennek alapján a programból kinyomtatható az elszámolási dokumentum. Ennek alkalmazása biztosítja a dokumentum megfelelı kitöltését és ellenırizhetıségét, megkönnyíti a képzı intézmények elszámolási munkáját. A jelenléti ívet a tanfolyam indulása elıtt kell az ügyviteli nyilvántartásból kinyomtatni. A papír alapú jelenléti ív alapján kiállított igazolásnak összhangban kell lennie az informatikai rendszerben rögzített jelenléti ívvel. Eltérı adatközlés esetén a felek egyeztetése hiányában az írásbeli jelenléti igazolás tekintendı irányadónak. Az FSZH részére beküldendı jelenléti igazolás kiállításának az alapját képezı jelenléti íveket, továbbá a felnıtt teljesítményértékelése alapjául szolgáló iratokat és a modul ismeretanyagának elsajátításáról kiállított igazolást kérjük fokozott gondossággal megırizni, meglétüket folyamatosan, a módszertani útmutató szerinti ellenırzés során vizsgálja a Hivatal. A képzı köteles a Hivatal-, vagy a programban érintett bármely hatóság részére a jelenléti ív hitelesített másolatát az erre irányuló megkeresés kézhezvételétıl számított 5 munkanapon belül ingyenesen rendelkezésre bocsátani vagy az eredeti példányba munkaidı alatt betekintést biztosítani Tekintettel arra, hogy a hallgatói támogatások kifizetésének az alapdokumentuma is az aláírt jelenléti ív alapján a Képzı által kiállított jelenléti igazolás, ezért az egyes elszámolási idıszakokban egy eredeti és egy az eredetivel mindenben megegyezı és a Képzı által cégszerő aláírással hitelesített másolati példányt kérünk a jelenléti igazolásból az FSZH részre benyújtani. A jelenléti igazoláson minden esetben szerepelnie kell: az elszámolási idıszaknak (-tól-ig), a teljesített (amelyen részt vett a Hallgató) és a hiányzással érintett órák számának, valamint az - 2 -

3 oktató és a képzı aláírásának. Az igazolás az informatikai rendszerbıl nyomtatható, mintája megtalálható a honlapon. A dokumentumokat az FSZH számára a Lépj egyet elıre II Budapest, Pf címre kell postázni, vagy az FSZH részére munkaidıben benyújtani. Az adott képzés keretében az elszámolni kívánt idıszakban ami minimum 150 óra megtartott elméleti és/vagy gyakorlati óraszám és a képzési normatíva szorzata mutatja a Támogatott részére kifizetendı képzési költség összegét, amelyet a számlán feltüntetnek. Ha az adott tárgyidıszakban vizsgáztatás is történt, a vizsgáztatási költséget hallgatónként külön számlán kell közölni. Az elmélet, gyakorlat arányát, valamint a vizsgadíjat a jogszabályban elıírtak alapján, az együttmőködési megállapodásban, illetve a felnıttképzési szerzıdésben szereplı adatok szerint kell megállapítani. A képzés költségeit a Módszertani útmutató V pontjában foglaltak szerint a hallgató által a jelenléti íven igazolt óraszám alapján.a V. pont Hiányzások fejezet figyelembevételével lehet elszámolni. A jelenléti íven vagy a képzési költség elszámoló lapon hamis adatok közlése a Képzınek és a Támogatottnak a projektünkbıl történı kizárását és valamennyi olyan jogkövetkezmény alkalmazását eredményezi, amelyet erre az esetre a jogszabályok elıírnak. Ez esetben a képzı által indított más képzésekben résztvevı hallgatók költségeinek képzı részére történı átutalása is felfüggesztésre kerül a tényállás kivizsgálásáig, de legfeljebb 90 napig. Távoktatási formában zajló tanfolyam esetén kizárólag a kontaktórák számolhatóak el gyakorlati óradíjjal. A hamis adatok közlése alapot ad arra, hogy a hallgatók részére a megkötött szerzıdés alapján, más képzınél történı képzés lehetıségét biztosítsa a hivatal. Kérjük, hogy a megırzendı jelenléti íveket is szabályosan javítsák (a rossz tétel áthúzása, jól láthatóan felé kell írni a helyes adatot, a javítás dátuma és cégszerő aláírás ) ellátni) Vita esetén, amennyiben a Képzı a jelenléti igazolás alapját képezı jelenléti ívet nem mutatja be az FSZH részére 5 ( öt) munkanapon belül, vagy a bemutatott jelenléti íven nem a támogatott hallgató aláírása szerepel, úgy hivatalunk haladéktalanul megteszi a szükséges jogi lépéseket. Az egy fıre jutó képzési költség és a vizsgadíj együttes összege nem lehet több, mint a támogatási szerzıdésben, illetve az együttmőködési megállapodásban rögzített képzési támogatás. A vizsgaelszámolásokat (vizsgáztatási költséget) csak egyszer, a vizsga után lehet elszámolni. A módszertani útmutatóban foglaltaknak megfelelıen, legfeljebb 25 ezer Ft számolható el ezen jogcímen. Amennyiben a hallgató sikertelen vizsgát tesz, kérjük az elektronikus rendszerben a vizsgadokumentum számához 0 -t vagy jelet rögzítsenek. A kifizetésnek feltétele, hogy az elektronikus rendszerben a hallgatókhoz fel legyen rögzítve a vizsgadokumentum száma, a vizsga ideje, az okmány kiállításának dátuma. Ez után lehetséges a vizsgaelszámolás felvitele. Az elszámoláshoz a vizsgadíjra vonatkozó számlák két eredeti, aláírással ellátott példányát, a jogszabálynak megfelelıen kiállított vizsgajegyzıkönyv illetve osztályozó ív másolatának eredetivel mindenben megegyezı jelzéssel, aláírással és a képzı intézmény pecsétjével ellátott két példányát, továbbá a képzési költség elszámolólap egy példányát kell beküldeni. Felhívjuk ezúton is a képzı intézmények figyelmét, hogy csak az elsı vizsga díját térítjük meg a Támogatott hallgatónak! Ezért a rendszerben a sikertelen vizsgát tett hallgató nevét és az elsı vizsga dátumát is kérjük megjeleníteni. Külön vizsgadíj csak az OKJ vizsgák esetén számolható el, a dokumentumok adataival egyezıen. A nem OKJ-s képzések esetén a vizsgázott hallgatókról célszerően az egyes vizsgaidıszakok végével - 3 -

4 tájékoztatni kell a hivatalt. A vizsgázott hallgatók adataihoz a(z elsı) vizsga dátumát, az oklevél számát és dátumát kell visszaírni a programba. A tankönyvtámogatás elszámolása az elsı 150 órát követı elszámolás benyújtásával egyidejőleg történhet, a hallgató nevére 2 példányban kiállított számla, valamint egy példány eredeti átadás-átvételi jegyzıkönyv (aminek tartalmazni kell a tankönyvek írójának nevét, pontos címét, a tankönyv árát és a hallgató aláírását) alapján. A hivatal kizárólag a tankönyv átvételi bizonylattal igazolt számlákat (a számlán nem kell tételesen feltüntetni a tankönyveket) téríti meg, de a támogatás nem lehet több, mint Ft. Ahhoz, hogy elszámolható legyen a költség, az elektronikus rendszerben a tanfolyam indulását megelızıen rögzíteni kell a részletes tankönyvlistát a szerzı, a cím, a kiadó, valamint a megjelenés évének feltüntetésével. Csak lektorált tankönyv árát tudjuk megtéríteni. Az FSZH és a képzı intézmény által megkötött együttmőködési megállapodás keltét megelızı idıszakban felmerült költségek a program keretében nem számolhatóak el. Csak tartalmilag és formailag megfelelıen dokumentált elszámolásokról szóló számlát áll módunkban befogadni és kiegyenlíteni. A hiányosan vagy tévesen kiállított elszámolások, illetve számlák teljesítésének 60 napos határideje, attól az idıponttól kezdıdik, amikor a hiánytalan, illetve korrigált elszámolás, illetve számla a hivatalhoz megérkezik. IV. Az elszámolás benyújtásának határideje A képzési költségek elszámolása a módszertani útmutató szerint 150 óránként történik. Ha a tanfolyam, kevesebb vagy egyenlı mint 300 óra, vagy a tanfolyamból hátralévı óraszám kevesebb, mint 300 óra akkor csak egyben, a tanfolyam végén adható be elszámolás. Az elszámolt idıszakra vonatkozóan a Támogatott hallgató nevére kiállított számlát a képzési költség elszámoló lappal és a jelenléti igazolások egy eredeti és egy hitelesített másolati példányával minden 150 teljesített tanfolyami óra után tudjuk elfogadni. Az elszámolás beküldésekor kérünk egy összesítı kimutatást is készíteni, hogy mely hallgatók számláit tartalmazza a csomag. V. Hiányzások 1. Azokon a napokon, amikor a hallgató hiányzik, és ezt nem igazolja, az adott idıszakra nem lehet elszámolni az óradíjat. Amennyiben a hiányzást igazolta, és az igazolást az elszámoláshoz csatolták, úgy a hiányzásra jutó óradíj is elszámolható, ha a hiányzás mértéke nem haladja meg a képzés óraszámának 10%-át.. Az elektronikus rendszerben ekkor a hallgatót úgy kell beállítani, hogy nem volt jelen, de igazolt a hiányzás. Ekkor a program elszámolja a hiányzott órát is. A hiányzások mértéke nem haladhatja meg a képzés óraszámának 10%-át. A hiányzások igazolására lehetıség van, amennyiben a Támogatott a) állampolgári kötelezettségét teljesíti; b) közeli hozzátartozója (A Munka Törvénykönyvérıl szóló évi XXII. törvény (2) bekezdés) halálakor, esetenként legalább két munkanapon át; c) keresıképtelen beteg; d) saját magát érintı, illetve annak akire tekintettel az ápolási díjban részesül, kötelezı és szükségszerő orvosi vizsgálata (ideértve a terhességgel összefüggı orvosi vizsgálatot is) esetén, annak teljes idıtartamára. A Képzı a Támogatott hallgatónak az adott tanfolyam teljes óraszáma figyelembe vételével igazolható 10 % hiányzáson felüli hiányzása esetén a kiesett tananyag pótlására saját költségére órákat szervezhet, az azon való részvételt jelenléti igazolással igazolja. Az így igazolt eredetileg a képzéshez tartozó órák a hallgató képzési idejébe beszámítanak - 4 -

5 2. A legfeljebb alapfokú iskolai végzettségő hallgatóknak 150 teljesített óránként nyújtott képzési/megélhetési támogatás számításakor nem vehetı figyelembe az az óra, amelyrıl a hallgató igazolatlanul távol volt. 3. Az igazolást, a jelenléti ívekkel a képzınek kell megıriznie és kérésre rendelkezésre bocsátani, az igazolt hiányzást a jelenléti igazoláson és az informatikai rendszerben is jelezni kell. VI. A számla kiállításának módja A számlát a számviteli elıírásoknak megfelelıen kell kiállítani. A számlán (az összesítıben szereplı adatokkal megegyezıen) a következık szerepeljenek: A számlát a Támogatott nevére és címére kell kiállítani Szállítóként a képzı cég szerepel A számla tételei között: A szolgáltatás megnevezéseként Felnıttoktatási szolgáltatást (SZJ-szám: vagy 85.59) kell megjelölni (zárójelben a tanfolyam nevét). (Az SZJ/VTSZ szám feltüntetése akkor szükséges, ha áfás a számla.) (Tankönyv esetén: VTSZ: 4901 helyett 4903) SZJ-VTSZ szám pontosítása: Az ÁFA tv f, pontja szerint: az értékesített termék megnevezése, annak jelölésére-a számlakibocsátásra kötelezett választása alapjánaz e törvényben alkalmazott vtsz., továbbá mennyisége, illetıleg a nyújtott szolgáltatás megnevezése, annak jelölésére- a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján- az e törvényben alkalmazott SZJ, továbbá mennyisége, feltéve, hogy az természetes mértékegységben kifejezhetı. A tankönyv számlákon a VTSZ 4901 helyett a VTSZ 4903-at, a képzési díjról kiállított számlákon az SZJ vagy SZJ (Máshová nem sorolt egyéb oktatás) kell használni. Azaz a számlán a szolgáltatás megnevezésének vagy a SZJ számnak szerepelnie kell. Az adott negyedévben a Támogatott részvételével megtartott elméleti órák számát (mennyiség) és óradíját (egységár), valamint OKJ-s képzéseknél a gyakorlati órák számát és óradíját (értelemszerően külön számlatételként) kell szerepeltetni. A vizsgáztatás díját külön számlán kell szerepeltetni. A évi CXXVII törvény 85. értelmében adó alól mentes a felnıttképzési szolgáltatás. A számlán kérjük feltüntetni a nem alanyi adómentes (AM) képzık esetén a következı szöveget: Adó alóli mentesség a tevékenység közérdekő jellegére tekintettel. A számlára rá kell írni: Elszámolva a TÁMOP programban A számlán kérjük feltüntetni az elszámolni kívánt idıszakot (az elszámolni kívánt tanítási nap elsı és utolsó napja.) A kiállítás dátuma a számla kiállításának az ideje. A számla kifizetésének határideje nem lehet rövidebb, mint 60 nap. A 60 napos határidı a számlának a hivatalba történı beérkezésétıl számít. A számlából derüljön ki, hogy a hallgató melyik tanfolyamhoz tartozik (név, ID-szám). Azoknál az elszámolásoknál, ahol többszöri számlakibocsátás (részszámlázás) történik, a évi áfa CXXVII törvény 58. az irányadó: 58. (1) Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében, ha a felek részletfizetésben vagy határozott idıre szóló elszámolásban állapodtak meg, teljesítés az ellenérték megtérítésének esedékessége, amelyre az adott részlet vagy elszámolás vonatkozik. Azaz: a teljesítés ideje és a fizetési határidı megegyezik. - Az egyösszegő képzési költség (ahol 300 óra vagy az alatti a képzési óraszám, vagy pedig egy összegben történik az összes képzési költség számlázása), a tankönyv és a vizsgadíj számlázásánál a következı az irányadó: A számlát a teljesítésig, de legfeljebb a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás teljesítésétıl számított ésszerő idın belül ki kell bocsátani

6 Ésszerő idınek: --- az elılegnek, ellenértéknek készpénzzel, készpénz-helyettesítı eszközzel történı megtérítése esetén haladéktalan (azonnali) számlakibocsátást, --- nem készpénzzel, készpénz-helyettesítı eszközzel történı megfizetés esetén, ha a teljesítésrıl, elılegrıl szóló számla áfát tartalmaz 15 napon belüli (azaz legkésıbb a 15. napon történı) számlakibocsátást kell érteni. --- Amennyiben a kibocsátandó számla áfát az áfatörvény rendelkezései alapján nem tartalmaz, akkor az ésszerő idıt a szó köznapi értelmében kell érteni, amely határidı lejár abban a legkorábbi idıpontban, amikor a számla kibocsátásához szükséges valamennyi információ maradéktalanul a számlakibocsátó rendelkezésére áll. Hiányos vagy formai hibás elszámolás esetén hiánypótlásra kerül sor. Kézi számlákat kisebb formai hibák esetén cégszerően szükséges javítani (jav, aláírás, dátum, pecsét), de gépi számlát csak érvényteleníteni lehet, gépi számla bármely adatának módosítása csak számlával egy tekintet alá esı okirattal lehetséges. Új számlák kiállításakor az elektronikus rendszerben meglévı elszámolást is újra fel kell vinni a régi törlése után, hogy a számlaazonosítókat javítani tudják. A hibásan, vagy hiányosan kitöltött számla elszámolása akkor történik meg, amikor az adott számla hiánytalanul beérkezik. A hiánypótláshoz szükséges egy nyilatkozat, amelyben a képzı tudomásul veszi, hogy a fizetési határidı a hiánypótlás beérkezésétıl újra indul. A nyilatkozatban fel kell tüntetni az elszámoláshoz tartozó számlák sorszámait. Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben a képzı intézmény számlatömbjébıl csak egy eredeti számlát tud beküldeni, úgy második példányként a hivatal elfogad egy arról készült fénymásolatot, amelyre azonban rá kell írni, hogy Az eredetivel mindenben megegyezı hiteles másolat., valamint dátummal és cégszerő aláírással kell ellátni. A számlákon minden esetben szerepelnie kell a tanfolyam azonosító, azaz incidens számának. VII. 150 óránkénti és utólagos juttatás A legfeljebb alapfokú iskolai végzettségő hallgatók számára a 150 óránkénti képzési/megélhetési támogatás valamint a magasabb iskolai végzettségőek számára az utólagos, egyszeri juttatás feltétele az adóelıleg megállapítására vonatkozó nyilatkozat megléte. A nyilatkozatot a támogatási szerzıdéssel és a kérelemmel egyidejőleg kell eljuttatni a hivatalba. Ugyancsak feltétele az utalásnak, hogy a jelentkezési dokumentumokat hiánytalanul csatolja a felnıtt (adó- és TAJ-kártyájának, személyi igazolványának és lakcímkártyájának, valamint az ápolási díj összegérıl szóló igazolás másolatát). Fentieken túl az utólagos juttatás utalásához minden esetben szükséges a vizsgadokumentumok beküldése is. A legfeljebb alapfokú iskolai végzettségőek képzési/megélhetési támogatásának utalása teljesített 150 óránként történik. Ehhez szükséges a jelenléti igazolás hitelesített fénymásolata, illetve a rendszerben, a papír alapú jelenléti ívvel egyezı tartalmú, elektronikus jelenléti ív rögzítése. Ha a tanfolyam, vagy a tanfolyamból hátralévı óraszám kevesebb mint 300 óra, akkor csak a tanfolyam végén adható be elszámolásra a vizsgadokumentumokkal együtt. A Támogatási Szerzıdés szerint a juttatás utalásának határideje 60 nap. Ha a hallgató hiányzása a megengedett 10 % os határt nem éri el a ténylegesen teljesített órák alapján kell a támogatást megállapítani és kifizetni. A képzési/megélhetési támogatás valamint az egyszeri utólagos juttatás összege a január 1-én érvényes legkisebb munkabér összege (73.500,-Ft) és az ápolási díj különbözete

7 VIII. Jelenléti ív Kötelezı tartalmi elemek: - Tanfolyam alkalom (év, hó, nap, óra-tól, ig) - Aznapi elméleti és gyakorlati órák száma (elmélet/gyakorlat megosztásban) - részvétel, hiányzás oszlop kitöltése - hallgató és oktató aláírása, javítás nélkül - minden nap külön legyen aláírva, és nem összevontan - a nyomtatás dátuma korábbi legyen, mint az elsı tanítási nap Az óráknak minimum 45 percesnek kell lenniük, és közéjük legalább 5 perc szünetet kell beiktatni

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6. 1/15 A BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA (továbbiakban munkaügyi központ)

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata Ny.sz.:1039V01 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı szerzıdéses

Részletesebben

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén Tájékoztató Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány mint támogatásközvetítı szervezet és az EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmusok által is támogatott Akadálymentesítések megvalósításának támogatása

Részletesebben

Lúgos akkumulátorok szállítása

Lúgos akkumulátorok szállítása Lúgos akkumulátorok szállítása AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2011. december A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (BKV Zrt., a továbbiakban: Ajánlatkérı)

Részletesebben

1. Támogatható képzések

1. Támogatható képzések A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ ajánlattételi felhívása a 2008. március 17-2009. május 31. közötti idıszakra vonatkozóan a Munkaerı-piaci Alap decentralizált Foglalkoztatási Alaprészébıl

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés minta

Támogatási Szerzıdés minta Azonosító szám: Támogatási Szerzıdés minta amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

31/2004. (XI. 13.) OM

31/2004. (XI. 13.) OM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Nemzeti Fejlesztési Miniszter és a Közbeszerzések Tanácsának Elnöke a szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: szakképzési törvény) 5. -a (2) bekezdésének g) pontja

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés

Támogatási Szerzıdés Azonosító szám: ÁROP-1.A.2/A-2008-0183 Támogatási Szerzıdés amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

Használt busz beszerzésére irányuló keretmegállapodás

Használt busz beszerzésére irányuló keretmegállapodás BKV Zrt. 15/TB-491/11. Használt busz beszerzésére irányuló keretmegállapodás (Eljárás száma: 15/TB-491/11.) MÓDOSÍTOTT RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2012. január BKV Zrt. 15/TB-491/11. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Részletesebben

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról A közbeszerzésekrıl szóló

Részletesebben

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT! BELSİ HASZNÁLATRA TULAJDONOS NEVE: A PÉLDÁNY SORSZÁMA:

Részletesebben

Preambulum. Ügyfélmenedzser: Fábos Rudolf

Preambulum. Ügyfélmenedzser: Fábos Rudolf Vállalati és Ingatlanfinanszírozási Üzletág Nagyvállalati és Intézményi Ügyfélkezelés szerzıdésszám: 101/2007 Cím: 1138 Budapest, Népfürdı u. 24-26. Ügyfélmenedzser: Fábos Rudolf HITELSZERZİDÉS éven belüli

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

Benyújtás: 2009. május 28-tól 2009. december 31-ig folyamatos elbírálás mellett! Keret kimerülés esetén felfüggesztés!!!

Benyújtás: 2009. május 28-tól 2009. december 31-ig folyamatos elbírálás mellett! Keret kimerülés esetén felfüggesztés!!! Társadalmi Megújulás Operatív Program KIVONAT Munkahelymegırzı támogatás munkaidı-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívás a konvergencia régiók mikro-, kis- és középvállalkozásai részére

Részletesebben

EF-090 ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítások Általános Feltételei

EF-090 ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítások Általános Feltételei EF-090 ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítások Általános Feltételei Tartalomjegyzék 1. A szerzıdéssel kapcsolatos fogalmak 2. Általános rendelkezések 3. A biztosítási szerzıdés alanyai

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl felhatalmazása

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bevezetı rendelkezés Dévaványa Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. Értelmezı rendelkezések

COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. Értelmezı rendelkezések COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI I. Értelmezı rendelkezések Szolgáltató: a CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. (1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21 35.). Elıfizetı:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselı-testülete 3/2009. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselı-testület 2009. március 17-én tartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 76-78. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 76/2009.(VII.30.)

Részletesebben

A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141.

A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141. A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141. szám A Kormány a szakképzésrıl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88.

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. Ajánlattevınek kell viselnie minden, az ajánlattétel elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülı költséget.

DOKUMENTÁCIÓ. Ajánlattevınek kell viselnie minden, az ajánlattétel elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülı költséget. DOKUMENTÁCIÓ KM03SZGR13 keretmegállapodás alapján számítógéprendszerek szállítása és tekintetében a Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal számára 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérı

Részletesebben

Mozgólépcsıhöz frekvenciaváltók és kapcsolódó berendezések, lépcsıpályatest alkatrészek, valamint vonóláncok beszerzése

Mozgólépcsıhöz frekvenciaváltók és kapcsolódó berendezések, lépcsıpályatest alkatrészek, valamint vonóláncok beszerzése Mozgólépcsıhöz frekvenciaváltók és kapcsolódó berendezések, lépcsıpályatest alkatrészek, valamint vonóláncok beszerzése (Eljárás száma: 15/T-190/13.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2013. szeptember A. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK érvényes: 2012. július 1-jétıl A 2012. szeptember 1-jétıl érvényes Hirdetménnyel Kölcsönszerzıdéshez LEADER Helyi Akciócsoportok (a továbbiakban: Akciócsoportok)

Részletesebben

K É R E L E M a krízishelyzetbe került személyek támogatásának megállapításához

K É R E L E M a krízishelyzetbe került személyek támogatásának megállapításához (Átvétel: Szignó: ) Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda 6724 Szeged, Huszár u. 1. Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 763 K É R E L E M a krízishelyzetbe

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) Hivatalos név: Tolna Város Önkormányzata Postai cím: Hısök tere 1. Város/Község: Tolna Postai irányítószám: 7130

Részletesebben

A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDİ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDİ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 5. verzió A Budapesti Mőszaki Fıiskola Szervezeti és Mőködési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

S Z AB Á L Y Z AT A A S Z T E K E R E T E I K Ö Z Ö T T F O L Y T AT O T T P Á L Y Á Z AT I T E V É K E N Y S É G RİL

S Z AB Á L Y Z AT A A S Z T E K E R E T E I K Ö Z Ö T T F O L Y T AT O T T P Á L Y Á Z AT I T E V É K E N Y S É G RİL S Z EGEDI TUDOMÁNYEGYETEM S Z AB Á L Y Z AT A A S Z T E K E R E T E I K Ö Z Ö T T F O L Y T AT O T T P Á L Y Á Z AT I T E V É K E N Y S É G RİL Szeged, 2009. Szabályzat az SZTE keretei között folytatott

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete TERVEZET A környezetvédelmi és vízügyi miniszter / 2008.(..) KvVM rendelete a környezetvédelmi és a vízügyi elıirányzatok felhasználásának és ellenırzésének szabályairól Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján A) AZ AJÁNLATKÉRİ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Ajánlatkérı neve: Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Ajánlatkérı címe: 9021 Gyır,

Részletesebben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje Az Ügyvezetõ Bizottság (a továbbiakban: ÜB) ügyrendje 1. A Magyar Telekom Nyrt. Ügyvezetõ

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA 60/2014. sz. elıterjesztés 1. sz. melléklet PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA A JELEN KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATOT PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE A /2014. ( ) SZÁMÚ

Részletesebben

Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás korszerősítéséhez nyújtott támogatást igénylı lap

Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás korszerősítéséhez nyújtott támogatást igénylı lap Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda 6724 Szeged, Huszár u. 1. Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 763 Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban 1) az ajánlatkérı neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Hivatalos név: Lajosmizse Város Önkormányzata Postai cím:

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS Hortobágy Község Polgármesteri Hivatalának 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1. AZONOSÍTÓ ADATOK HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévrıl a Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális

Részletesebben

NOVEMBER 21-ÉN INDUL AZ UTOLSÓ ÁLLAMI MOL-RÉSZVÉNYÉRTÉKESÍTÉS. Az ÁPV Zrt. a maximum árat 25.500 forintban határozta meg

NOVEMBER 21-ÉN INDUL AZ UTOLSÓ ÁLLAMI MOL-RÉSZVÉNYÉRTÉKESÍTÉS. Az ÁPV Zrt. a maximum árat 25.500 forintban határozta meg NOVEMBER 21-ÉN INDUL AZ UTOLSÓ ÁLLAMI MOL-RÉSZVÉNYÉRTÉKESÍTÉS Az ÁPV Zrt. a maximum árat 25.500 forintban határozta meg Budapest, 2006. november 20. Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl Hatályos 2011. április 7-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig Copyright 2010 AXA

Részletesebben

4. ELSZÁMOLÁS SORÁN BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK KÖRE KÖLTSÉGENKÉNT...16

4. ELSZÁMOLÁS SORÁN BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK KÖRE KÖLTSÉGENKÉNT...16 Útmutató a Nemzeti Tehetség Program keretében meghirdetésre került Tehetséges magyar fiatalok nemzetközi tanulmányi és művészeti versenyeken, diákolimpiákon való részvételének támogatása című pályázathoz

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Szerzıdésszám:./2008 SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Egyrészrıl mint szolgáltató ( továbbiakban ): cégnév: Hermina-Szer Bt székhely 2314 Halásztelek,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS DHK Hátralékkezelı és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Üzleti intelligencia (BI) alkalmazás fejlesztése és bevezetése tárgyú, Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési

Részletesebben

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT F E L H Í V Á S a MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT elnevezéső, az átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkaadók támogatására irányuló, a munkaadók és az Állami Foglalkoztatási Szolgálat együttmőködésében megvalósuló

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2013. 3. részfeladat (Heterogén számítógépek) 12/1-2012-0001 kódszámú projekt keretében

DOKUMENTÁCIÓ. kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2013. 3. részfeladat (Heterogén számítógépek) 12/1-2012-0001 kódszámú projekt keretében DOKUMENTÁCIÓ KM03SZGR13 keretmegállapodás alapján számítógéprendszerek szállítása és 12/1-2012-0001 kódszámú projekt keretében 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérı keretmegállapodásos

Részletesebben

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a megváltozott munkaképességő személyek foglalkoztatásának 2008.

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a megváltozott munkaképességő személyek foglalkoztatásának 2008. A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a megváltozott munkaképességő személyek foglalkoztatásának 2008. évi támogatására A foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 55 MELLÉKLET:1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

A bejelentés köteles játékokkal kapcsolatos tájékoztató

A bejelentés köteles játékokkal kapcsolatos tájékoztató A bejelentés köteles játékokkal kapcsolatos tájékoztató A szerencsejáték szervezésérıl szóló, többszörösen módosított és kiegészített 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) rendelkezése alapján

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók A nyugdíj-elıtakarékossági számla vezetıjének adatszolgáltatása a nála ilyen címen vezetett számlára a magánszemély által 2011. évben befizetett (átutalt), illetıleg a magánszemély részére nem-nyugdíj

Részletesebben

mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott), a továbbiakban együtt Szerzıdı felek között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott), a továbbiakban együtt Szerzıdı felek között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött a közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 9. (1) bekezdés ka) pontja szerint Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének./2012. (XII. 12.)

Részletesebben

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai továbbképzési szabályzata

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai továbbképzési szabályzata A Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai továbbképzési szabályzata A kamara küldöttgyőlése elfogadta 2007. december 15-én. Hatályba lép 2008. január 1-jén. A Magyar Könyvvizsgálói Kamara a Magyar Könyvvizsgálói

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Az APEH budapesti és vidéki telephelyein üzemelı, 2007-ben beszerzett (összesen 2714 db) HP3005dn, HP9040dn és HP3005x típusú nyomtató karbantartása tárgyú

Részletesebben

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A biztosító jelen biztosítás keretében a biztosítási díj ellenében megtéríti a harmadik személy által a megjelölt országok területén okozott és a biztosított

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról A törvény célja, hogy korszerő jogi keretek megteremtésével, az Európai Unió szabályozásával összhangban állapítsa

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Mőködési Kézikönyv. közvetett támogatások lebonyolításához a

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Mőködési Kézikönyv. közvetett támogatások lebonyolításához a KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Mőködési Kézikönyv közvetett támogatások lebonyolításához a Keszthely történelmi belvárosának rehabilitációja a gyalogos térrendszer kiterjesztésével II. ütem (NYDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0001)

Részletesebben

elınyben kell részesíteni azokat a szociális ellátási formákat, amelyek a család szerepét erısítik.

elınyben kell részesíteni azokat a szociális ellátási formákat, amelyek a család szerepét erısítik. Esztergom Város Önkormányzatának 24/2007.(IV.26.) ör. rendelete a nehéz élethelyzetőek támogatásáról Egységes szerkezetben az 56/2007.(VIII.31.)*, 70/2007.(X.31.)**, 38/2008.(V.29.)***,, 50/2009.(XII.17.)****

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl az Szécsény Város Önkormányzata Címe: 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Adószám: 15451244-2-12 Számlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-21424304

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. Dunakanyar Holding Kft. 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerzıdési Feltételek helyhez kötött telefonszolgáltatásra Szentendre, 2010. január 15. Utolsó módosítás: 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szolgáltató

Részletesebben

10/2006. (III. 7.) IM rendelet. A jogi oktatás és vizsga célja. Felkészülés a vizsgára. Jelentkezés a tanfolyamra és a vizsgára

10/2006. (III. 7.) IM rendelet. A jogi oktatás és vizsga célja. Felkészülés a vizsgára. Jelentkezés a tanfolyamra és a vizsgára az igazságügyi szakértıi tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról Az igazságügyi szakértıi tevékenységrıl szóló 2005. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 31. -a (5) bekezdésének

Részletesebben

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató Kábelsat-2000 Kft szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Csákvár, Gánt, Csókakı, Magyaralmás, Polgárdi, Székesfehérvár-Kisfalud települések területén

Részletesebben

A gépjármővek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvetı szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében

A gépjármővek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvetı szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A gépjármővek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvetı szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 a gépjármővek hivatali,

Részletesebben

Egységes elszámolási útmutató. a Nemzeti Tehetség Program 2015. évi forrásból meghirdetésre került pályázataihoz

Egységes elszámolási útmutató. a Nemzeti Tehetség Program 2015. évi forrásból meghirdetésre került pályázataihoz Egységes elszámolási útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2015. évi forrásból meghirdetésre került pályázataihoz Tartalomjegyzék 1.BEVEZETÉS... 4 2. SZAKMAI BESZÁMOLÓ... 4 3. PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS... 6 3.1

Részletesebben

Egységes elszámolási útmutató. az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2015/2016. tanév pályázathoz

Egységes elszámolási útmutató. az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2015/2016. tanév pályázathoz Egységes elszámolási útmutató az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2015/2016. tanév pályázathoz Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. SZAKMAI BESZÁMOLÓ... 3 3. PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS...

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt. sz.: D.107/12/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Hatályos: 2012. október 1-tıl. Egységesítve:2012. szeptember 28. a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról (Egységes szerkezetben) A lakások és helyiségek

Részletesebben

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete alapszabálya egységes szerkezetben a 2016. február hó 6. napján megtartott közgyőlés által elfogadott módosításokkal 2 A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete

Részletesebben

10/2006. (III. 7.) IM rendelet. az igazságügyi szakértıi tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról. A jogi vizsga célja

10/2006. (III. 7.) IM rendelet. az igazságügyi szakértıi tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról. A jogi vizsga célja 10/2006. (III. 7.) IM rendelet az igazságügyi szakértıi tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról Az igazságügyi szakértıi tevékenységrıl szóló 2005. évi XLVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata Vállalkozási szerzıdés Budapest Fıváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata tulajdonában lévı zöldterületek fenntartási és fejlesztési

Részletesebben

KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum

KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására 1. Preambulum A Összefogás a Hegyháton Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) az Új Magyarország Fejlesztési Terv

Részletesebben

Hirdetmény áttekintése

Hirdetmény áttekintése Hirdetmény áttekintése https://195.228.171.34/hkm/viewoffer.jsp?id=23264/2011&print=yes Page 1 of 1 Ajánlatkérı Szervezet: Címzett: - Jánoshida Község Önkormányzata Cím: Fı u. 28. Ir.szám: 5143 Város/Község:

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Kiadás dátuma: 2013. december Tartalomjegyzék Az Útmutató célja...4 1.

Részletesebben

Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató, amely letölthetı a www.wekerle.gov.hu oldalról.

Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató, amely letölthetı a www.wekerle.gov.hu oldalról. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztı és Információs Kollégiuma pályázatot hirdet civil szervezetek kapacitásfejlesztésének, képzésének támogatására (Pályázat kódja: NCA-CIV 11-D) Az NCA

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a képviselı-testületneka pályázatokkal összefüggı feladatok

Részletesebben

Elıterjesztés. Aszód Város Önkormányzat értékhatár alatti Közbeszerzési szabályzat módosítására

Elıterjesztés. Aszód Város Önkormányzat értékhatár alatti Közbeszerzési szabályzat módosítására Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel. 28:500-666 Fax. 400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu /2009 szám Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés

Részletesebben

II. rész. Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd -

II. rész. Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1. BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1.1.1. Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelılap

Részletesebben

1. oldal, összesen: 34. 1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1. oldal, összesen: 34. 1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. oldal, összesen: 34 A jogszabály mai napon hatályos állapota 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról A szociális biztonság erısítése sürgetı társadalmi érdek. A szociális

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Új Magyarország Fejlesztési Terv, Társadalmi Megújulás Operatív Program 2.2.1-08/1-2008-0002 keretében A képzés minıségének és tartalmának fejlesztése címő kiemelt projekthez kapcsolódó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Béres Egészségtár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. szám alatti társaság KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGE SORÁN

Részletesebben

KIVONAT AZ INTÉZMÉNYI HÁZIRENDBİL

KIVONAT AZ INTÉZMÉNYI HÁZIRENDBİL KIVONAT AZ INTÉZMÉNYI HÁZIRENDBİL A Házirend a kollégium belsı életét szabályozza. Hatályos a kollégium egész területén, az intézmény által szervezett és a Pedagógiai programban meghatározott kollégiumon

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (III. 3.) számú r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS SZERVEINEK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /*: A rendelet

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Az APEH budapesti és vidéki telephelyein üzemelı, 2007-ben beszerzett (összesen 2714 db) HP3005dn, HP9040dn és HP3005x típusú nyomtató karbantartása tárgyú

Részletesebben

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági

Részletesebben

részére kell megfizetni. Az esetleges tagdíjtúlfizetés visszaigénylése közvetlenül a magánnyugdíjpénztártól történik

részére kell megfizetni. Az esetleges tagdíjtúlfizetés visszaigénylése közvetlenül a magánnyugdíjpénztártól történik Figyelem! Önellenırzés A pénztártag 2010. november 1-jét megelızı idıszakra vonatkozó tagdíjának önellenırzése (pótbevallása) esetén a bevallást az állami adóhatósághoz kell benyújtania. Az önellenırzés

Részletesebben

a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról

a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról 7/2000. (VII. 11.) SzCsM rendelet a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról A köziratokról, a közlevéltárakról és

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének 13/2001.(VIII.5.) rendelete a Bakonybél Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások bérletérıl, a lakbérek mértékérıl 1 (Módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete Javaslat Bıcs Község Önkormányzatának a Zempléni Szakképzés-szervezési Társuláshoz történı csatlakozás elfogadására,

Részletesebben

K É R E L E M a közgyógyellátás megállapítására

K É R E L E M a közgyógyellátás megállapítására K É R E L E M a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmezı személyes adatai Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási hely: Társadalombiztosítási Azonosító

Részletesebben

A Befektetési Alapkezelık és Vagyonkezelık Magyarországi Szövetsége

A Befektetési Alapkezelık és Vagyonkezelık Magyarországi Szövetsége A Befektetési Alapkezelık és Vagyonkezelık Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ) Teljesítménybemutatási és Hirdetési Normái Tartalomjegyzék Preambulum... 2 1 Teljesítménybemutatás... 2 1.1 Általános szabályok...

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - A Képviselı-testületnek - Az RFV-Sárospatak Városgazdálkodási

Részletesebben

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal A Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2004. február 05. Utolsó módosítás: 2010. március 1. Hatályba lépés: 2010. április 1-tıl 2.oldal

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-4.1.0 A

Részletesebben