II. rész. Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd -

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. rész. Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd -"

Átírás

1 1. BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelılap alapján létrejött, az általános szerzıdéses feltételeket tartalmazó Általános Kártyahasználati Megállapodásban (továbbiakban: ÁKM), valamint a Felhasználóval egyedileg megkötött Kereskedelmi Feltételekben rögzített rendelkezéseket tartalmazza EuroShell Card kártya: jelenti a Shell Hungary zrt. által kibocsátott, tulajdonában lévı "euroshell" szolgáltatási szimbólummal ellátott üzemanyagkártyát, amelyet a Shell Hungary zrt. a Felhasználó birtokába és használatába ad, a jelen megállapodás idıtartamára. Az euroshell Card kártya fajtáinak felsorolását jelen megállapodás 3.1. pontja tartalmazza Felhasználó: jelenti azt a magyar cégnyilvántartásba bevezetett gazdasági társaságot, egyéni vállalkozót, a magyar jogszabályok szerint létrehozott egyéb polgári jogi csoportot, társulást, amely a jelen szerzıdés aláírása folytán a Shellel euroshell Card kártya használatára vonatkozóan szerzıdéses jogviszonyra lépett Elfogadóhely: jelenti azt az euroshell szolgáltatási szimbólummal ellátott kereskedelmi egységet, ahol a vételezett termék, illetve szolgáltatás ellenértéke az euroshell Card kártya útján kiegyenlíthetı Termék: jelenti azt az árut, amely az elfogadóhelyen az euroshell Card kártya útján vételezhetı. Jelen szerzıdés aláírásakor vételezhetı termékek körének felsorolását a pont tartalmazza, az ott megjelölt kártyakategóriák szerinti megszorításokkal Shell szolgáltatás: jelenti azt a szolgáltatást, illetve terméket, amelyet a Shell márkajelezéssel ellátott elfogadó helyen lehet igénybe venni Idegen szolgáltatás: jelenti azt a szolgáltatást, illetve terméket, amelyet nem a Shell márkajelzéssel ellátott elfogadó helyen, illetve Shell márkajelzéssel ellátott, de nem Shell tulajdonú hálózatban (pl. Spanyolország) lehet igénybe venni, valamint a Shell által más személy megbízásából nyújtott szolgáltatást, így különösen útdíj fizetés biztosítása és ÁFA visszatérítési szolgáltatás biztosítása Szolgáltató: jelenti azt a harmadik személyt, aki az idegen szolgáltatást nyújtja. Szolgáltatónak minısü l az a harmadik személy is, aki terméket érékesít nem Shell márkajelzéső elfogadóhelyen, valamint nem magyarországi székhelyen található elfogadóhelyen. 1

2 Vételezés: jelenti azt a folyamatot, amely során az euroshell kártyával az elfogadóhelyen üzemanyagot, más forgalmazott terméket vásárolnak, vagy szolgáltatást vesznek igénybe Bizonylat: jelenti azt az elismervényt, amelyet a Felhasználó a vételezésrıl kiállított nyugtával együtt kézhez vesz, és amely azt igazolja, hogy az euroshell Card kártya az elfogadóhelyen elfogadásra került Nap: Minden esetben, amikor jelen szerzıdés nap -ot említ, azon a Felek naptári napot értenek, hacsak a szerzıdés ettıl kifejezetten eltérıen nem rendelkezik Ár: a vételezés szerinti elfogadóhelyen a vételezés idıpontjában érvényes bruttó kiskereskedelmi árat jelenti, kivéve, ha a Felek ettıl eltérıen állapodnak meg Kereskedelmi Feltételek: az ÁKM-hez tartozó azt kiegészítı és/vagy módosító megállapodás, amely valamennyi az általánostól eltérı szabályt, és az adott Felhasználóra vonatkozó konkrét adatokat tartalmazza. Mind a Kereskedelmi Feltételek mind pedig az ÁKM is csak egymásra tekintettel és együtt érvényesek Vásárlási keretösszeg: A Felhasználó által megadott adatok, és/vagy nyilvánosan hozzáférhetı adatok alapján a Shell vagy harmadik személy által végzett bonitás vizsgálat és/ vagy amennyiben a Shell biztosítékot is kér a Felhasználótól, akkor a Felhasználó által nyújtott biztosíték eredményeként a Shell által megállapított forintban kifejezett összeghatár, amelynek eléréséig a Shell biztosítja a megállapodás pontjában meghatározott elılegezést. A vásárlási keretösszeg kizárólag tájékoztatásul szolgál a felek részére, a Felhasználó által igénybe venni kívánt szolgáltatások értékérıl, és nem jelenti azt, hogy a Felhasználó kártyái automatikusan tiltásra kerülnek az összeg túllépése esetén. A vásárlási keretösszeg mértékét a Shell a Felhasználó egyidejő értesítése mellett saját belátása szerint módosíthatja, megszüntetheti annak a jelen ÁKM-ben rögzített valamennyi következménye mellett. A vásárlási keretösszeg összeghatárát a Shell úgy határozza meg, hogy az tartalmazza mind a már kiszámlázott és a még ki nem számlázott, de a rendszerben már nyilvántartott vételezések ellenértékét. A Felhasználó vállalja, hogy a vásárlási keretösszeg, illetve a bonitásvizsgálat (ismételt) elvégzéséhez szükséges pénzügyi, céginformációs adatokat (pl. mérleg, stb.) a Shell erre irányuló kérése esetén a Shell részére legkésıbb 10 munkanapon belül átadja. Az adatszolgáltatás hiánya szerzıdésszegésnek minısül (ld ). A Shell szavatolja, hogy az így kapott nem nyilvános üzleti - adatokat kizárólag a jelen szerzıdés teljesítéséhet jogosult felhasználni, és kizárólag a jelen szerzıdésben meghatározott személyek (ld pont) részére adhatja át OLA: A Shell Hungary zrt. által mőködtetett online engedélyezı rendszer, amely a Shell Hungary zrt által kibocsátott euroshell Card kártyákkal, vételezések monitorozásával, illetve limitek megadásával korlátozza az állomási euroshell Card kártya használatot. A rendszer mőködésének földrajzi kiterjesztése folyamatosan történik vásárlási limit: Egy napokban meghatározott idıszakra vonatkozó összeg, melyet a Felhasználó az euroshell kártyájával, az OLA által ellenırzött vásárlásai során a fenti idıszak alatt maximálisan igénybe vehet, az ezt meghaladó vásárlásokat az euroshell rendszer nem teszi lehetıvé. 2

3 Megrendelılap: a Shell által kiállított papíron/elektronikusan elküldött formanyomtatvány, amelyet a Felhasználó aláír, és rögzíti hogy milyen kártya típust, kártya kategóriát és milyen egyéni beállításokat kíván megrendelni és ez alapján a Megállapodásban rögzíteni egyedi limitengedély: a Megrendelılapon rögzített korlátozásoktól történı, meghatározott/határozatlan idıre szóló, egyedi eltérést biztosító papíron/elektronikusan elküldött formanyomtatvány, amelyen a Felhasználó a Megállapodástól különbözı egyedi eltérést rögzíthet a Megállapodás módosítása nélkül Felhasználó euroshell számlája: a Shell rendszerében nyilvántartott számla, amely számlán a Shell a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatások ellenértékét, illetve a nevére beérkezı összegeket úgy mint külföldi áfa visszatérítés - nyilvántartja, jóváírja, illetve kompenzálja a Felhasználó egyéb tartozásaival. Ettıl eltérı rendelkezésekre a Shell csak a Felhasználóval való megállapodás alapján jogosult euroshell honlap a Shell által megadott, címő internetes oldal Online Szolgáltatások (Shell Card Online) a Shell honlapon keresztül elérhetı online rendszer, amely az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza többek között: kártyarendelés, az elveszett kártyák bejelentése, tranzakciós riportok lekérése, számlaösszesítık, -ben történı figyelmeztetések, közúti e-szolgáltatások, és a kártya használatához kapcsolódó egyéb online szolgáltatások. A szolgáltatások mindenkor aktuális, teljes körő listáját és részletezését az euroshell honlapon találja meg Közúti e-szolgáltatás a Shell által kínált online szolgáltatás, amelynek segítéségével a Felhasználó harmadik felek szolgáltatásaira tud regisztrálni A jogviszony lényege A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerzıdésben foglalt szabályok szerint a Felhasználó az elfogadóhelyen vásárolt termék, és/vagy az igénybe vett szolgáltatás ellenértékét jogosult az általa igényelt és birtokába adott euroshell Card kártyával teljesíteni. A Shell a vételezések alapján kiállított euroshell számla határidıben történı teljesítéséig a Felhasználó számára a termék vételárát illetve a szolgáltatás díját elılegezi Felhasználó a vételezések alapján a Shell által kiállított számlában megjelölt ellenértéket határidıben vállalja megfizetni. Az euroshell Card kártyahasználat szabályaiból következıen, a Felhasználó a számára a Shell által használatba adott euroshell Card kártyával bárki által történı vételezések ellenértékét is köteles a megállapodásban rögzített kivételektıl eltekintve megfizetni. -*-*-*-*-*-*-*-*-*- 3

4 2. A SZERZİDÉS HATÁLYBALÉPÉSE ÉS HATÁLYA 2.1. Jelen megállapodás a hozzá tartozó Kereskedelmi Feltételeken meghatározott idıben, a Kereskedelmi Feltételek és a jelen megállapodás egyidejő aláírásának napján jön létre, és az alábbi feltételek együttes megléte esetén lép hatályba: a) amennyiben a felek ebben megállapodtak, akkor a Kereskedelmi Feltételeken meghatározott konkrét biztosíték Shell által történı elfogadásával, b) a Felhasználó által aláírt és a Shell részére visszaküldött szerzıdéseknek a Shell által érkezett bélyegzın szereplı dátum napján. A kártyák átadására a szerzıdés hatályba lépését követıen kerül sor Területi hatály Jelen szerzıdés alapján a Felhasználó birtokában lévı euroshell Card kártya az alább a 3.1. pontban meghatározott kártyafajta, - és típus korlátozások szerint, Magyarországon (belföldi euroshell Card kártya), vagy Magyarországon és a Shell internetes honlapján mindenkor közzétett aktuális listán szereplı országokban (nemzetközi euroshell Card kártya) használható: Az országok listája az európai Shell hálózatban esetlegesen bekövetkezı változásokra tekintettel - bármikor módosulhat, amely változás az internetes oldalon megtalálható Tárgyi hatály Jelen szerzıdés kiterjed minden elfogadóhelyen, kiskereskedelmi úton forgalmazott termékre, és egyéb igénybe vehetı szolgáltatásra. A szerzıdéses jogviszony folyamán a szolgáltatók és a szolgáltatások köre módosulhat, amelyrıl a Shell a Felhasználót külön értesíti Személyi hatály Jelen szerzıdés személyi hatálya alá tartozik a Shell Hungary zrt., a Felhasználó, az euroshell Card kártya mindenkori birtokosa függetlenül a használat jogcímétıl valamint a szolgáltató Idıbeli hatály A szerzıdés határozatlan ideig tart, hacsak a felek a Kereskedelmi Feltételeken ettıl eltérıen nem rendelkeznek. 3. AZ EUROSHELL CARD KÁRTYA ÉS A VÉTELEZÉS SZABÁLYAI 3.1. Az euroshell Card kártya fajtái, típusai Az euroshell Card kártya az alábbi fajták, típusok és kategóriák szerint kerül kibocsátásra Az euroshell Card kártya fajtái: 4

5 névre szóló kártya, melynek esetében kizárólag az euroshell Card kártyán nyomtatott betővel rögzített természetes személy jogosult azt használni, a kártya hátoldalán feltüntetett aláírás-mintával megegyezı aláírás bizonylaton történı jegyzése útján. A kártya kizárólag az aláírás-mintával együtt érvényes rendszámra szóló kártya, melynek esetében az euroshell Card kártyán a gépjármő rendszáma dombornyomással feltüntetésre kerül. A rendszámra szóló euroshell Card kártyával történı vételezés kizárólag abban az esetben szerzıdésszerő, amennyiben azt a rajta feltüntetett rendszámú gépjármőhöz használja a Felhasználó. Kétség esetén a Shell vélelmezi, hogy a kártyát a rajta feltüntetett rendszámú gépjármőhöz kapcsolódva használták. Az ellenkezı bizonyítása a Felhasználó feladata OPEN kártya, melynek esetében az euroshell Card kártya mindenkori birtokosa, bármely rendszámú gépjármőhöz kapcsolódó vételezésnél a kártyát felhasználhatja; ebben az esetben semmilyen a jelen szerzıdéses pontban fentebb szabályozott megszorítás nincs A Felhasználó különbözı kártya kategóriák közül választhat, az egyes kategóriák különféle termékek vételezésére jogosítják fel a Felhasználót. A Felhasználó által igényelt kártya kategória a Megrendelılapon kerül rögzítésre Az euroshell Card kártya típusai: fleet kártya: jellemzıen személygépkocsikhoz és haszongépjármővekhez és kistehergépjármővekhez adható 7002 számmal kezdıdı euroshell Card kártya CRT kártya: jellemzıen tehergépjármővekhez adható 7077 számmal kezdıdı euroshell Card kártya single kártya: kizárólag a Shell hálózatban és Szolgáltatónál használható euroshell Card kártya multi kártya: a Shell és az Esso hálózatában és Szolgáltatónál használható euroshell Card kártya Az euroshell Card kártyához további, harmadik fél által nyújtott szolgáltatások kapcsolódhatnak, amelyeknek részletes leírása és az igénybe vétel feltételei az euroshell.hu internetes oldalon megtalálhatóak Az euroshell Card kártya kibocsátása Felhasználó euroshell Card kártya igényléséhez kártyamegrendelés elnevezéső nyomtatványt tölt ki. A kártyamegrendelés aláírásával Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az általa közölt adatokat a Shell ellenırizze. Shellnek jogában áll a kártyaigénylést indokolás nélkül visszautasítani A Felhasználó a kártyát sima postai küldeményként kapja meg, legkésıbb a kártyamegrendelés elfogadásától számított 7 naptári napon belül Amennyiben a Felhasználó nem kapja meg 7 naptári napon belül a kártyát, abban az esetben ezt haladéktalanul jeleznie kell a Shell felé, ennek elmaradása esetén az esetleges károkért a Shell nem vállal felelısséget, az ebbıl eredı valamennyi kockázatot a Felhasználó viseli, és a Shell a kártyát a Felhasználó részére átadottnak tekinti. A Felhasználó a megállapodás aláírásával elfogadja, hogy a küldeményeket a Shell kizárólag a Felhasználó székhelyére, illetve a Megállapodásban rögzített telephelyére és számlázási címére küldi el. Amennyiben a fenti címekben változás következik be, 5

6 akkor a módosulás kizárólag a Felhasználó cégszerően aláírt értesítésének a Shellhez történt beérkezését követıen hatályosul a Shell felé Az euroshell Card kártya mágnes-csíkkal, kártyaszámmal és titkos azonosítószámmal (a továbbiakban: PIN kód) rendelkezik. A Felhasználó a Shelltıl lezárt borítékban, kizárólag az adott kártyához tartozó PIN kódot kap. (Abban az esetben, ha a Felhasználó azt a lehetıséget választotta, hogy a Shell küldjön a részére PIN kódot. Erre vonatkozó további szabályokat ld. alább a pontot.). A Felhasználó vállalja, hogy a PIN kódot titkosan kezeli és csak az euroshell Card kártya használatára jogosult személlyel közli. A Felhasználó köteles a PIN kódot megjegyezni, és az azt rögzítı írásos dokumentumot megsemmisíteni, és az semmilyen egyéb írásos formában nem ırizhetı meg A PIN kódot vagy a Felhasználó adja meg a Shell Card Online-on keresztül, vagy a Shell küldi meg a Felhasználó részére. Amennyiben a Felhasználó maga adja meg a PIN kódot, akkor biztonsági okokból minden kártyához más, megfelelı biztonsági szintő PIN kódot köteles megadni. A Shell nem felel a helytelen PIN kód megadással, használattal összefüggésben keletkezett károkért, és fenntartja megának a jogot, hogy letiltsa a PIN kód Felhasználó általi megadását, ha azzal kapcsolatban bármilyen szerzıdésszegést észlel A kártyák átruházása, másolása tilos. A Felhasználó köteles ezt a szabályt valamennyi kártyabirtokossal betartatni Az euroshell Card kártya érvényessége Az euroshell Card kártya a kiállítás napjától kezdıdıen a kártyán feltüntetett érvényességi idı (hónap/év) hónapja utolsó napjának 24. órájáig érvényes. Az euroshell Card kártyát érvényességének lejárata elıtt le kell cserélni, a lejárati idıt követıen az euroshell Card kártya nem használható. A kártya érvényességének lejárata elıtt kivéve a Felhasználó ellenkezı, írásos rendelkezése esetén a Shell automatikusan újabb euroshell Card kártyát készít, amelyet a Felhasználó részére átad Amennyiben a Felhasználó 3 (három) hónapon keresztül a birtokában lévı euroshell Card kártyát nem használja, és ezt követıen a kártya érvényessége lejár, és nem kívánja a kártya érvényességének a meghosszabbítását, akkor a Shell nem készít újabb euroshell Card kártyát a Felhasználó részére A lejárt euroshell Card kártyát a Felhasználó köteles megsemmisíteni, és ennek keretében az euroshell Card kártya mágnes csíkját elvágni Az euroshell Card kártyahasználat szabályai a vételezés során Az euroshell Card kártya használatakor a PIN kód helyes begépelése szükséges az elfogadóhelyen található, kizárólag erre alkalmas kód-leolvasó (továbbiakban: kódleolvasó) berendezésbe, abból a célból, hogy a Felhasználó az aktuális vételezést teljesíteni tudja. A PIN kód beütésével egyidejőleg a kártya használója igazolja a vételezést. A Shell vélelmezi, hogy a PIN kódot ismerı személy minden esetben jogosult a kártya használatára. Az ellenkezı bizonyítása a Felhasználó feladata. Felhasználó vállalja, hogy amennyiben technikai okok miatt a PIN kód betáplálása a 6

7 kód-leolvasóba nem lehetséges a vételezett termék és szolgáltatás ellenértékét az elfogadóhelyen készpénzben vagy készpénzt helyettesítı eszközzel kiegyenlíti Azokon az elfogadóhelyeken, ahol kézi kártyaelfogadás vagy PIN kód nélküli gépi elfogadás történik, a Felhasználó a vételezést aláírásával igazolja A Shell rögzíti, hogy rendszámra szóló euroshell Card kártya esetében az Elfogadóhely bármely dolgozójának jogában áll a PIN kód helyes használata ellenére is ellenırizni azt, hogy a vételezés az euroshell Card kártyán megjelölt rendszámú gépjármővel történt-e. Az Elfogadóhelynek jogában áll megtagadni az euroshell Card kártya elfogadását abban az esetben, ha a gépjármő rendszáma és a kártyán szereplı rendszám nem azonos. Ebben az esetben a vételezést készpénzben vagy készpénzt helyettesítı eszközzel kell kiegyenlíteni A Shell rögzíti, hogy névre szóló euroshell Card kártya esetében az Elfogadóhely bármely dolgozója ellenırizheti arcképes igazolvány elkérésével is azt, hogy a vételezést az euroshell Card kártyán megjelölt természetes személy hajtotta végre. A nem jogosult általi vételezést az Elfogadóhely megtagadhatja. Ebben az esetben a vételezést készpénzben vagy készpénzt helyettesítı eszközzel kell kiegyenlíteni Az Elfogadóhely a fentieken túlmenıen jogosult megtagadni az euroshell Card kártya elfogadását az alábbi esetekben is: az euroshell Card kártya tiltólistán szerepel; az euroshell Card kártya érvényessége lejárt; az euroshell Card kártya külsıre szemmel láthatóan megváltozott, vagy sérült; visszaélés gyanúja esetén, a vételezés a Megállapodásban az OLA-ra figyelemmel megjelölt korlátozások valamelyikébe ütközik, az adott kártyakategóriával nem vételezhetı termék, illetve szolgáltatás vételezését kezdeményezi a Felhasználó. A fenti esetekben is köteles Felhasználó a vételezést készpénzben kiegyenlíteni. A fenti korlátozások bevezetése a Felhasználó biztonsága érdekében történik, ebbıl következıen a Shell nem vállal felelıséget azért, ha az Elfogadóhely az euroshell Card kártya elfogadását ezekben az esetekben megtagadja A PIN kód beütését követıen az euroshell Card kártya használója az átadott bizonylatot köteles minden esetben aláírni. A bizonylat általában tartalmazza az euroshell Card kártya útján vételezett termékek és szolgáltatások körét. Amennyiben a vételezett termék és/vagy szolgáltatás megnevezését nem tartalmazza a bizonylat, a Shell illetve a szolgáltató a Felhasználó részére ún. szállítójegyzéket ad át, amely a fenti adatokat részletesen tartalmazza A Shell egy adott naptári idıszakon belül az euroshell Card kártyával és Felhasználónként a végrehajtható vételezések számát, összegét és a sikertelen próbálkozások számát korlátozza. A korlátozás értékhatárok és tranzakciós számok meghatározását is jelenti. A fenti korlátozások egymástól függetlenül, párhuzamosan is alkalmazandóak. A korlátozás tartalma kártyatípusonként, Felhasználónként eltérı lehet. A korlátozások és tranzakciók számának a megállapítására minden esetben a normál fogyasztás alapján és ezzel az átlagos üzemanyag felhasználást figyelembe véve kerül sor, a kártya biztonságos használatának érdekében. A Shell a nem üzemanyag termékek és szolgáltatások vételezését is korlátozza. 7

8 Ezen korlátozásokat a Shell egyoldalúan megváltoztathatja. Ezek a korlátozások kizárólag az OLA rendszerben végrehajtott tranzakciók esetén érvényesek. Amennyiben a tranzakciók nem az OLA rendszeren keresztül kerülnek végrehatásra, a fent felsoroltaktól eltérı korlátozások alkalmazására kerül sor. Szolgáltatók esetében a naponta és kártyánként/felhasználónként és elfogadó-helyenkénti értékhatárt a Szolgáltató egyedi módon jogosult megállapítani. A fenti általános korlátozásoktól eltérıen a Felhasználó a Shell Card Online rendszeren keresztül egyedi korlátozásokat határozhat meg a Shell által meghatározott kereteken belül. A Shell nem felel az egyedi korlátozásokkal összefüggésben keletkezett károkért, és fenntartja megának a jogot, hogy letiltsa Felhasználó általi egyedi korlátozások megadását, ha azzal kapcsolatban bármilyen szerzıdésszegést észlel. Az egyedi korlátozások kizárólag az OLA rendszerben végrehajtott tranzakciók esetén érvényesek. Amennyiben a tranzakciók nem az OLA rendszeren keresztül kerülnek végrehatásra, a Shell által megadott korlátozások az érvényesek Az euroshell Card kártya felhasználásával a Felhasználó a készpénzfizetést egy késıbbi idıpontban jogosult a Shellnek teljesíteni, a Shell a vonatkozó vételezés ellenértékét elılegezi. Amennyiben az euroshell Card kártya használata bármilyen okból nem lehetséges, úgy a vételezett termék és szolgáltatás ellenértékét a Felhasználó az elfogadóhelyen köteles kiegyenlíti A termékek értékesítése az elfogadóhelyen érvényes feltételeknek és a feltüntetett áraknak megfelelıen történik, a mindenkor érvényes, országonként eltérı devizanemben Felelısség az euroshell Card kártya használata során A Felhasználó az euroshell Card kártya átvételével felelısséget vállal azért, hogy a kártya használatára, ırzésére, a PIN kódra vonatkozó szabályokat maradéktalanul betartja, az euroshell Card kártyát mindenkor rendeltetésszerően és jóhiszemően használja A Felhasználó köteles az euroshell Card kártyát biztonságos helyen ırizni. Az euroshell Card kártya elvesztését, ellopását a Felhasználó köteles a Shellnek azonnal bejelenteni, és az euroshell Card kártya tiltása végett intézkedni. Amennyiben a Felhasználó szándékosan vagy súlyosan gondatlan magatartása folytán nem követ el mindent a haladéktalan letiltás érdekében, a Shell teljes mértékben kizárja felelısségét a tiltás bejelentését megelızıen, az elvesztésbıl, ellopásból eredı és bármilyen eredető, a Felhasználó terhére felmerülı károk tekintetében A Felhasználó köteles az euroshell Card kártyával átadott PIN kódot titokban tartani, az euroshell Card kártyától elkülönítetten, kellı gondossággal, biztonságos helyen ırizni. Amennyiben a PIN kód jogosulatlan személy tudomására jut, a Felhasználó köteles azt azonnal a Shell tudomására hozni, és az euroshell Card kártyát letiltani. Ha a Felhasználó ezen kötelezettségét elmulasztja, és ebbıl kára keletkezik, köteles azt teljes mértékben viselni. Az euroshell Card kártya használatával kapcsolatos díjak 8

9 A Shell az euroshell rendszer mőködtetésével kapcsolatban felmerülı költségei fedezésére a a szolgáltatási díjak kivételével - az alábbi díjak közül a Kereskedelmi Feltételekben megjelölt(ek)et számlázza a Felhasználó felé: Ügyféldíj A Kereskedelmi Feltételeken rögzített mértékő, és idıszakra szóló fix összegő díj (továbbiakban ügyféldíj). A Shell az ügyféldíjat a tárgyidıszak utolsó számlájában érvényesíti a Felhasználó felé Kártyadíj A Kereskedelmi Feltételeken rögzített mértékő díj (továbbiakban: kártyadíj). A Shell a kártyadíjat a Kereskedelmi Feltételeken rögzített idıszakonként érvényesíti euroshell számlában a Felhasználó felé Tranzakciós díj A Kereskedelmi Feltételeken rögzített mértékő, Felhasználó belföldön, töltıállomáson történt minden egyes vételezése bruttó értéke után, százalékosan megállapított, Áfát tartalmazó díj (továbbiakban: tranzakciós díj). Amennyiben a Felhasználó a szerinti szolgáltatási díjat fizet, ezekre a tranzakciókra a Shell külön tranzakciós díjat nem számol fel. A Shell a tranzakciós díjat euroshell számlában érvényesíti a Felhasználóval szemben Szolgáltatási díjak Szolgáltatási díjakat a Felhasználó az egyéb díj fizetésétıl függetlenül is fizeti A Shell az internetes oldalán közzétett országokban történı üzemanyagvételezések esetén szolgáltatási díjat (továbbiakban: szolgáltatási díj) számít fel, amelynek mértéke a vásárlás bruttó összértékének 2%-a, forintban meghatározva. A Shell a szolgáltatási díj mértékét egyoldalúan jogosult módosítani, melyrıl a Felhasználót postai úton levélben vagy elektronikus úton, ben értesíti Idegen szolgáltatás vételezésekor a Shell szolgáltatási díjat számíthat fel, amelynek mértéke a vételezett szolgáltatás értékének maximum 6%-a, forintban meghatározva. A Shell a szolgáltatási díj mértékét egyoldalúan jogosult módosítani, melyrıl a Felhasználót postai úton levélben vagy elektronikus úton, ben értesíti. Idegen szolgáltatásnak minısül az ÁFA visszatérítés adminisztrációs díja is nettó számlázási szolgáltatás igénybevétele (FDE) esetén, amelynek összege 2400,-Ft+Áfa, és amelyet a Shell kéthetente terhel ki Felhasználó felé Online Szolgáltatások (Shell Card Online- SCOL) Az online szolgáltatások segítségével a Felhasználó által, arra külön felhatalmazott kontaktszemélyei az euroshell Card kártyákkal végzett tranzakciókkal kapcsolatban információkhoz juthatnak, és azokat elemezhetik, letölthetik. Minden arra feljogosított kontaktszemély külön azonosító (jelszó) birtokában képes a rendszerhez hozzáférni (ld ). Felhasználó kizárólagosan felel a jelszó megırzéséért. 9

10 A Shell a Shell Card Online szolgáltatáson keresztül hozzáférést biztosít a Felhasználónak a kártyatranzakcióihoz kapcsolódó adatokhoz. A Felhasználó elektronikus kártyatranzakciós adatai az adott tranzakciót követı 48 óra elteltével kerülnek be a rendszerbe. A Shell köteles biztosítani a Felhasználó részére eddig a határidıig a tranzakciós adatok hozzáférését A Felhasználó elfogadja, hogy: (i) amennyiben nem kívánja használni az online szolgáltatásokat, úgy az euroshell Card kártyához kapcsolódó szolgáltatásoknak csak egy körét lesz képes elérni. (ii) a Felhasználó felelıssége, hogy az általa kijelölt kontaktszemélyek a rendszert szerzıdésszerően használják, és Shell nem felel a Felhasználó által a kártya használatát érintı, a Shell Card Online-ban végrehajtott változtatásokból eredı esetleges károkért Az online szolgáltatások igénybe vételét megelızıen a Felhasználó megadja a Shell részére az általa kijelölt ún. adminisztrátorok ( Ügyintézı ) személyes adatait (név, cím). Az adminisztrátor jogosult arra, hogy a Felhasználó nevében további személyeknek ( felhasználók ) biztosítson jelszavas hozzáférést a rendszerhez. A Shell valamennyi jogosult részére küld egy-egy jelszót, az általuk megadott címre A Felhasználó köteles biztosítani saját informatikai rendszere védelmét. Ennek keretében a Felhasználó szavatolja, hogy az általa kijelölt személy jogosult a képviseletében az online rendszer használata során eljárni, és i) a jelszót nem teszi hozzáférhetıvé más személyek részére, ii) biztos helyen tárolja a jelszót, iii) biztosítja, hogy arra jogosulatlan személyek ne férhessenek hozzá a rendszerhez, iv) a Shell eseteleges biztonsági elıírásainak eleget tesz, v) további hozzáférést biztosít meghatározott funkciókhoz a felhasználók részére A Shell nem vállal felelısséget a Shell Card Online rendszer átmeneti mőködésképtelenségébıl eredı károkért és egyéb hátrányokért. A Felhasználó elfogadja, hogy a Shell honlap és az online szolgáltatások megszakítás nélküli biztosítása technikailag nem lehetséges. A Shell nem felel az adatközlés helytelenségébıl, késedelmébıl eredı jogkövetkezményekért A Felhasználó felróhatóságától függetlenül felelıs az online rendszer használatáért, amennyiben a belépés jelszóval történt. Felhasználó köteles a Shell-t értesíteni arról, amennyiben olyan körülmény áll fenn, amely a Shell tulajdonát képezı szolgáltatást is érintheti, illetıleg illetéktelen adathozzáférés gyanúja áll fenn. Az értesítés késedelme, avagy elmulasztása miatt keletkezı kárt a Felhasználó köteles viselni. A Shell visszaélés gyanúja esetén jogosult a szolgáltatás felfüggesztésére, illetve új jelszó biztosítására A Shell Felhasználó kérése alapján es riasztásokat küldhet a Felhasználó részére a Shell Card Online rendszerben, amely jelzések késedelmes elolvasásából eredı károkért, illetve az adatközlés hiánytalan tartalmáért a Shell nem felel Felhasználó jogosult arra, hogy (a) Shell Card Online rendszeren keresztül kapott adatokról konzultáljon (b) az adott technikai lehetıségek szerint megtekintse a riportokat. A Shell elızetes írásbeli hozzájárulásával használhatja fel az adatokat 10

11 minden egyéb, ettıl eltérı célra. A Felhasználó nem jogosult a kapott adatokat harmadik személyekkel megosztani Amennyiben a Felhasználó es riasztást kér a Shelltıl: (a) biztosítania kell, hogy a riasztást megkapja és el is tudja olvasni, az ennek elmaradásából eredı kárért Shell nem felel; (b) habár a Shell megfelelı gondossággal jár el a riasztások tartalmát illetıen, nem szavatolja, hogy a riasztások tartalma minden esetben teljes körő és pontos; (c) a riasztások elküldése nem mentesíti a Felhasználót a jelen szerzıdésben rögzített, kártyahasználatra vonatkozó kötelezettségei alól; (d) a Felhasználó köteles haladéktalanul, írásban jelezni Shell felé a riasztásokkal kapcsolatos reklamációit A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Közúti e-szolgáltatás egy eszköz, amellyel harmadik feles szolgáltatásokat vehet igénybe az euroshell Card kártya használatával (egy külön szerzıdés alapján), nem a Shell Vállaltcsoporthoz tartozó, független vállalkozásoktól. A Shell szolgáltatása kizárólag a regisztrációs folyamatot segíti elı, és Shell nem felel az így igénybe vett szolgáltatások teljesítéséért. A fentieken túlmenıen Felhasználó kizárólagosan felel a Közúti e-szolgáltatás regisztrációja során megadott adatok helyességéért. Amennyiben egy euroshell Card kártya tiltásra kerül, abban az esetben a kártyához tartozó egyéb szolgáltatások is tiltásra kerülhetnek A Felhasználó vállalja, hogy: (a) a Shell iránymutatásai szerint használja Shell Card Online-t (b) saját költségére biztosítja a hozzáféréshez szükséges eszközöket és internet kapcsolatot; (c) bejelenti a Shellnek ha rendellenes mőködést észlel; (d) kizárólagosan felel a Shell Card Online-ból letöltött adatok tárolásáért, használatáért, védelméért és megosztásáért. e) A Felhasználó a jelen Megállapodás aláírásával hozzájárul a Shell Card Online-on keresztül megosztott, illetve birtokába jutott adatoknak a Shell magyarországi és hollandiai vállalatánál történı nyilvántartásba vételéhez. Az adatokat a Shell kizárólag a jelen szerzıdésben rögzített szolgáltatás nyújtásához használhatja fel. A jelen szerzıdés aláírásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a fentiekbıl következıen kártyatranzakciós adatai a Shell Vállaltcsoport felé, a jelen Megállapodás teljesíthetısége érdekében, nem képeznek üzleti titkot A Shell fenntartja magának a jogost, hogy indokolás nélkül, bármikor: (a) megváltoztassa a Shell Card Online formáját (b) módosítsa annak tartalmát, megjelenését, technikai hátterét; (c) megváltoztassa a Shell Card Online-on keresztül elérhetı adattartalmat (d) letiltsa bármely Felhasználó hozzáférését a rendszerhez; (e) a rendszer karbantartása, javítása, fejlesztése érdekében: (i) a Shell Card Online elérését külön elızetes értesítés nélkül felfüggessze (ii) általa szükségesnek ítélt utasításokat adjon a Felhasználónak; (f) felfüggessze az online szolgáltatások elérését a jelen Megállapodás felmondása esetén, vagy a fent részletezett bármely okok esetén (g) beszüntesse az online szolgáltatások nyújtását (h) a Shell Card Online vonatkozó további, kiegészítı technikai jellegő szabályok találhatóak a Shell internetes honlapján. A jelen Megállapodásban, valamint a Shell 11

12 internetes honlapján található szabályok megszegése esetén a jelen Megállapodás 4. és 8. pontjában biztosított jogaival élhet Amennyiben a Felhasználónak felróhatóan kerül felfüggesztésre a Shell Card Online elérése, abban az esetben Felhasználó köteles a Shellnek a felfüggesztéssel összefüggésben felmerült költségeit, kárát megtéríteni. A Shell dönthet úgy, hogy a szolgáltatás újraindítását óvadék fizetéséhez köti Felhasználó részére. 4. SZERZİDÉSSZEGÉS 4.1. Szerzıdésszegésnek minısül különösen, ha a Felhasználó a jelen szerzıdéssel kapcsolatosan valótlan adatot szolgáltat a Shellnek, illetve nem szolgáltatja a kért adatot; az euroshell Card kártyával elkövetett vagy megkísérelt bármilyen visszaélés, így különösen: a kártya adatainak megváltoztatása, más személynek történı átadása, lejáraton túli használata, a letiltani kért euroshell Card kártya további használata; a Magyar Köztársaság területén hatályban lévı és jelen szerzıdéssel kapcsolatban álló jogszabályok megsértése; szerzıdésellenes euroshell Card kártyahasználat; ha a Felhasználó bármely fizetési kötelezettségét esedékességkor nem teljesíti ha a Felhasználó a vásárlási keretösszegét túllépi illetve a módosított vásárlási keretösszeg alapján a Shell kérésére nem nyújt megfelelı biztosítékot Szerzıdésszegés esetén a Shell bármely a Felhasználó használatában lévı euroshell Card kártyát azonnal letilthatja, és tiltólistán közzéteheti; jelen szerzıdést azonnali hatállyal felmondhatja; azonnal esedékessé és fizetendıvé teheti bármely, a Felhasználóval szemben fennálló, de még nem esedékes követelését; jogosult felhasználni a Felhasználó nevében vagy által nyújtott biztosítékokat. 5. AZ EUROSHELL CARD KÁRTYA TILTÁSA 5.1. Az euroshell Card kártyát a Felhasználó illetve a Shell jogosult tiltani A Felhasználó az euroshell Card kártya tiltását vagy az erre rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével a Felhasználó aláírásával, valamint a formanyomtatvány megküldésével jogosult a Shellnél kezdeményezni, vagy a hét minden napján munkaidın kívül is hívható telefonszámon az Ügyfélkönyvelési szám megadásával, vagy amennyiben Felhasználó rendelkezik hozzáféréssel a Shell Card Online rendszerhez, akkor az online rendszeren keresztül. A Shell az erre a célra szolgáló telefonszámokat (fax-számok) közzéteszi az internetes honlapján. A Shell a fenti telefonszámon, illetve az online rendszeren keresztül történı tiltás bejelentését követı 5 percen belül aktiválja a tiltást az OLA rendszerrel mőködı hálózatokban. Minden egyéb esetben a formanyomtatványra vonatkozó szabályok érvényesek (ld. alább). A Shell a formanyomtatvány formai vizsgálatát, illetve az Ügyfélkönyvelési szám ellenırzését követıen az euroshell Card kártyát a bejelentést követı 2. munkanap 24. órájáig tiltólistára helyezi; a tiltás végrehajtásáig a Felhasználó felelıssége az euroshell 12

13 Card kártyával történt vételezések tekintetében fennáll. (Különösen ld. jelen megállapodás Felelısség az euroshell Card kártya használata során szabályait.) Telefonos, illetve az online rendszeren keresztüli tiltás esetén a magyarországi kúthálózatban a Felhasználó felelıssége a tiltás bejelentését követı 6. percig áll fenn A Shell az alábbi esetekben jogosult az euroshell Card kártyát vagy kártyákat letiltani: vásárlási keretösszeg túllépése esetén; szerzıdés azonnali hatályú felmondásakor a felmondás közlésével egyidejőleg; az euroshell számla nem teljesítése esetén, a számla fizetési határidejét követı banki napon; amennyiben a biztosíték lejárt, érvényét vagy értékét vesztette, illetve a Shell felhívása ellenére sem nyújtotta a Felhasználó (v.ö.6.2.); amennyiben a kártya nem biztonságos használatának veszélye áll fenn, Amennyiben a Felhasználó tulajdonosi körébe tartozó személyek tulajdonát képezı más, a felhasználótól független és szintén euroshell szerzıdéses partner gazdasági társaság a vásárlási keretösszeg, illetve fizetési határidı túllépése miatt tiltásra került, akkor a Shell az érintett tulajdonosi körbe tartozó euroshell partner gazdasági társaság kártyáját is jogosult letiltani Amennyiben a Felhasználó 12 hónapig nem használja az euroshell Card kártyáját, abban az esetben a kártya a 12. hónap végén automatikusan letiltásra kerül a szerzıdés bármely okból történı megszőnése esetén a szerzıdés megszőnésével egyidejőleg, amennyiben a szerzıdés megszőnésének a napja munkaszüneti nap, akkor az azt megelızı munkanapon jogosult a Shell a kártya letiltására Amennyiben a Shell a felhasználó valamennyi kártyáját egyszerre tiltja le (ügyfél tiltás), a tiltás nem végleges és nem visszavonhatatlan; az euroshell Card kártya ismételt használata a letiltás okának megszőnését követıen lehetséges. Amennyiben egy adott kártya kerül letiltásra bármelyik fél kezdeményezésére abban az esetben a kártya nem aktiválható vissza, a felek ebben az esetben az új kártya igénylésére vonatkozó szabályok szerint járnak el A Shell az euroshell Card kártya tiltásával harmadik személynek, vagy a Felhasználónak esetlegesen okozott kárért felelısséget nem vállal. 6. BIZTOSÍTÉK 6.1. Tekintettel arra, hogy a Shell az euroshell Card kártya használata során a vételezett termék és szolgáltatás halasztott fizetésével pénzügyi kockázatot vállal, ezért a Shell a jelen szerzıdés megkötése, illetve hatályban tartása érdekében a Felhasználó által szerzıdésszerő teljesítést biztosító biztosíték (továbbiakban: biztosíték) nyújtását követelheti mind a megállapodás megkötése idıpontjában, mind az együttmőködés során. A Felhasználó által adható biztosítékok különösen: bankgarancia, fedezetigazolás, óvadék, zálogjog, készfizetı kezesség. A felek a Felhasználó által nyújtott biztosíték formáját és mértékét a Kereskedelmi Feltételeken rögzítik. A felek rögzítik, hogy a Felhasználó az óvadék után nem jogosult kamatra. Jelen szerzıdés hatályba lépésének illetve fenntartásának feltétele a Felhasználó által nyújtott és a Shell által elfogadott biztosíték Amennyiben a biztosíték bármilyen oknál fogva megszőnik, érvényét vagy értékét veszti, illetve a Felhasználó azt a Shell felhívása ellenére nem teljesíti határidıben, a Shellnek jogában áll a Felhasználó birtokában lévı euroshell Card kártyát vagy kártyákat letiltani. A 13

14 Shell írásban felszólítja a Felhasználót a biztosíték pótlására/kiegészítésére, és felhívja, hogy 15 napon belül a pótlást vagy kiegészítést hajtsa végre. Amennyiben fenti határidıben Felhasználó ennek nem tesz eleget, úgy a Shell jogosult a szerzıdést azonnali hatállyal felmondani A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a felhasználó tulajdonosi körébe tartozó személyek más, a felhasználótól független és szintén euroshell szerzıdéses partner gazdasági társaságban is részesedéssel rendelkeznek, akkor a Shell bármelyik gazdasági társaság által nyújtott biztosítékot felhasználhatja bármelyik, az érintett tulajdonosi körbe tartozó euroshell partner gazdasági társaság tartozásának kiegyenlítésére A felek rögzítik, hogy abban az esetben, amennyiben a Felhasználó tulajdonosi körében változás következik be, és a korábbi tulajdonos a változást követı 5 napon belül nem értesíti Shellt, abban az esetben a korábbi tulajdonos a Ptk (2) a) pontja szerinti kezességgel tartozik a Felhasználó valamennyi tartozásáért. A felek a jelen pontban foglalt kezességi szabályok érvényesítése érdekében megállapodnak, hogy Felhasználó tulajdonosai, mint készfizetı kezesek írják alá jelen megállapodást. A készfizetı kezesség kizárólag a 6.4. pontban foglalt értesítési kötelezettség elmulasztása esetére érvényes, a tulajdonos személyében bekövetkezett változás idıpontjától függetlenül keletkezett és lejárt tartozások esetében. 7. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK - SZÁMLÁZÁS 7.1. A felek minden esetben az Áfa törvénynek és a számviteli szabályoknak megfelelı számla alapján teljesítenek egymás felé A Shell a Felhasználó belföldi vételezéseirıl a Kereskedelmi Feltételekben megállapodottak szerint állít ki és küld számlát a Felhasználónak, a Kereskedelmi Feltételekben megjelölt levelezési címére. A évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 58. (1) értelmében a kiállított számla teljesítési idıpontja megegyezik a felek által kölcsönösen elfogadott fizetési határidıvel. A külföldi vételezésekrıl a Shell keddi napokon a Kereskedelmi Feltételekben megállapodottak szerinti gyakorisággal állítja ki a számlát. A számlákból megállapítható, hogy mely euroshell Card kártyával a Felhasználó hol, mely idıpontban, milyen egységáron és összegben, mennyi és milyen terméket ill. szolgáltatást vételezett. Felek a fizetés módját és annak határidejét is a Kereskedelmi Feltételekben jelölik meg Felek rögzítik, hogy az üzemanyag jövedéki termék, így annak forgalmazását jogszabály részletesen, és szigorúan rendezi. A Felhasználó jelen szerzıdés aláírásával tudomásul veszi, és kötelezi magát arra, hogy az üzemanyagot harmadik személy részére nem jogosult továbbértékesíteni A Felhasználó köteles mind a külföldön, mind a belföldön végrehajtott vételezések ellenértékét forintban megfizetni a Shell részére. A felek rögzítik, hogy amennyiben a számlák kiegyenlítése során a Felhasználó bankja, illetve az azzal együttmőködı más bankok kezelési költséget számítanak fel, abban az esetben ezt a költséget a Felhasználó köteles viselni. Ennek megfelelıen a Felhasználó a kezelési költséggel növelt összeget köteles Shell részére elutalni A Shell a külföldi vételezések összegének forintra történı átszámítását az alábbiak szerint végezheti el: 14

15 az egyes nemzeti pénznemeket a vételezés helyén mőködı Shell vállalat által megadott amennyiben ez a számlázáskor nem áll rendelkezésre londoni záróárfolyamon konvertálja EURO-ra (nominális EURO összeg), majd a nominális EURO összeget a Shell a Magyar Nemzeti Bank által hivatalosan kiadott, a számlázás napja szerinti EURO-forint középárfolyamának felhasználásával számítja át forintra, a számlázás napján a szakasz rendelkezései Magyarország euro zónához történı csatlakozásáig alkalmazandóak A Shell ezen átszámítási eljárást követıen a vételezések összértékére vonatkozóan alkalmazza a konvertált forintértéket Amennyiben Felhasználó a kiállított számlát határidıben nem teljesíti, a Shell a Kereskedelmi Feltételeken rögzített mértékő késedelmi kamatot számít fel. A késedelmi kamatról a Shell számlát állít ki Sem a külföldi, sem pedig a belföldi vételezések számláiból eredı esetleges reklamációk Felhasználót nem jogosítják fel a fizetendı forintösszeg megrövidítésére ill. a fizetés visszatartására. A számlákkal kapcsolatos és a Shell által elismert reklamációk esetében a Shell a reklamált összeget a jelen szerzıdésben rögzített fizetési határidıben fizeti vissza, illetve a reklamáció elfogadását követıen euroshell számlában írja jóvá a Felhasználónak Felek kifejezetten rögzítik, hogy Felhasználó a Shellel szemben fennálló bármilyen követelését az euroshell Card kártya használatából eredı fizetési kötelezettségeibe nem számíthatja be. 8. A MEGÁLLAPODÁS MEGSZŐNÉSE 8.1. Jelen megállapodás határozatlan idıre jön létre és a felek egyezı akaratával, írásban bármikor megszüntethetı A felek bármelyike jelen szerzıdést 30 napos felmondási idı közbeiktatásával, írásban, indokolási kötelezettség nélkül bármikor felmondhatja (rendes felmondás) A Shell jogosult jelen szerzıdést azonnali hatállyal írásban felmondani, amennyiben a Felhasználó: jelen szerzıdést megszegi; a fizetési kötelezettségének nem, vagy ismételten késedelmesen tesz eleget; a jelen szerzıdéshez nyújtott biztosíték megszőnik, érvényét veszti, illetve lejár és a biztosíték pótlására történı írásbeli felhívástól számított 15 napon belül a Felhasználó a felhívásnak nem tesz eleget; ellene felszámolási-, csıdeljárás vagy végelszámolási eljárás indul; jogutód nélküli megszőnését határozza el, átalakulásáról dönt (kivéve ez utóbbi esetben ha a Felhasználó a Shellt évi IV. törvény szerinti határidıben értesíti, és a Shell az átalakulást kifejezetten írásban elfogadta) Felhasználó tulajdonosi szerkezetében illetve annak körében változás következik be, és ez az együttmőködés folytatását a Shell számára elfogadhatatlanná teszi. 15

16 8.4. Amennyiben Shell a szerzıdést azonnali hatállyal felmondja, egyidejőleg a fentiekre való hivatkozással az üzemanyagkártyákat letiltja. A szerzıdés rendes felmondása esetén a Shell az euroshell Card kártyát a felmondási idı utolsó napján tiltja le A megállapodás megszőnése esetén, illetve amennyiben a kártya egyéb okból nem használható, pl sérülés esetén a Felhasználó köteles a rendelkezésére bocsátott euroshell Card kártyákat megsemmisíteni, és ennek keretében az euroshell Card kártya mágnes csíkját elvágni és errıl a Shellt értesíteni. Az értesítést követıen Felhasználó nem felel a kártyával végrehajtott vételezésekért. A megállapodás bármilyen jogcímen történı megszőnése esetén a felek kötelesek egymással teljes körően elszámolni. A megállapodás megszőnésekor a felek úgy számolnak el, hogy az utolsó kártya és az útdíj-készülék visszaadásának napjától számított 60 naptári napon belül a Shell az elszámolást elkészíti. A Shell a kifizetendı összegbe beszámíthatja a Felhasználó által nyújtott óvadék összegét, és kizárólag a különbözet megfizetésére köteles. A Felhasználó által nyújtott biztosíték csak a teljes körő elszámolást követıen szüntethetı meg. Az elszámolást a Shell egyszer további 30 nappal a Felhasználó értesítése mellett meghosszabbíthatja 8.6. A Shell az euroshell szolgáltatási rendszerben bekövetkezı esetleges változásokra tekintettel kezdeményezheti a szerzıdés módosítását. Amennyiben a felek a módosításban ésszerő idın belül nem tudnak megállapodni, a Shell jelen szerzıdést azonnali hatállyal felmondhatja Amennyiben a szolgáltatási rendszerben bekövetkezı változások az összes euroshell Card kártyát minden Felhasználót érintik, a Shell jogosult a jelen szerzıdés feltételeit a technikai változásra tekintettel egyoldalúan módosítani Felelısség Shell kizárólag a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal elkövetett szerzıdésszegésbıl eredı közvetlen károkért tartozik a Felhasználó felé felelısséggel Felek megállapodnak, hogy a Shell nem vállal felelısséget a közvetett veszteségekért és károkért a Felhasználó felé, így különösen nem tartozik felelısséggel az elmaradt haszonért, a Felhasználó által fizetett kötbérért, jövedelem kiesésért, termeléskiesésért, az üzleti lehetıség elvesztéséért, tervezett megtakarítás elmaradásáért, üzembezárásért, a Felhasználó eszmei értékének csökkenéséért, jóhírnévért, mőködési költség növekedéséért, adatvesztésért és kamatveszteségért A Felek rögzítik, hogy a szerzıdéses feltételek és a termékek és szolgáltatások vételárának a meghatározására a jelen pontban foglalt felelısségkorlátozás figyelembe vételével került sor, ezért jelen jogviszonyra kiköthetı a Ptk (2) bekezdése A Felek rögzítik, hogy a saját tevékenységi körükkel, valamint mőködésükkel kapcsolatban keletkezett károkat mindkét fél saját maga viseli Shell felelısséggel tartozik a szándékosan, súlyos gondatlansággal vagy bőncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, illetve egészséget megkárosító szerzıdésszegésért Vis maior 16

17 Egyik Fél sem felel a szerzıdés szerinti kötelezettsége teljesítésének elmulasztásáért (kivéve a fizetési kötelezettségeket), ha és amennyiben a teljesítést részben vagy egészben olyan esemény vagy körülmény késlelteti, hátráltatja vagy akadályozza, amelyre az érintett Fél tevékenységi körén kívül esik, és amely az érintett Fél akaratától függetlenül következett be, és megakadályozása vagy leküzdése az elvárható gondosság és elırelátás tanúsítása mellett is lehetetlen volt, így különösen háború, terrorizmus, felkelés, árvíz, tőz, baleset, hatósági rendelkezés, intézkedés (a továbbiakban: Vis maior ). A Felek rögzítik, hogy nem minısülnek Vis maiornak a gazdasági válság, a finanszírozási nehézség, valamint a szokásos üzleti kockázat körébe tartozó események. A Felek rögzítik, hogy a Szerzıdés szerinti fizetési kötelezettség alól Vis maior eseményre hivatkozva egyik fél sem mentesülhet A Vis maiort elszenvedı Fél köteles a másik Felet haladéktalanul értesíteni a Vis maior esemény felmerülésérıl, arról, hogy a kötelezettségeit egyáltalán nem vagy csak késedelmesen tudja teljesíteni, valamint a mulasztás vagy a késedelem okáról és várható idıtartamáról. A Vis maiort elszenvedı fél köteles minden tıle elvárható erıfeszítést megtenni a Vis maior helyzet minél elıbb történı megszőntetése érdekében 9. A SHELL ÜZLETPOLITIKAI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI IRÁNYELVEI, ETIKAI SZABÁLYAI 9.1. Felek rögzítik, hogy a Shell alább összefoglalt Üzletpolitikai Irányelvei figyelembevételével kötötték meg jelen ügyletüket, és vállalják, hogy a szerzıdéses együttmőködésük ideje alatt az Irányelvek szem elıtt tartásával járnak el A Shell Hungary zrt a Shell vállalatcsoport részeként üzletvitelében minden módon tisztességesen kíván eljárni, bevételeit és kifizetéseit a vállalat könyveiben nyilvántartja. A Shell az üzleti tevékenysége során mindent megtesz annak érdekében, hogy a rá vonatkozó hatályos jogszabályokat betartsa, fokozott felelısséget érez az egészség, biztonság és környezetvédelemre vonatkozó szabályok megtartásában és a versenyjogi alapelvek és szabályok betartásában A Shell Hungary. zrt. célja, hogy óvja az emberek egészségét, védje a környezetet, termékei és szolgáltatásai nyújtásához az energiát és anyagokat takarékosan használja fel, olyan kultúrát támogasson, ahol minden alkalmazott részt vesz ebben az elkötelezettségben A fenti szabályok betartása érdekében a Shell valamennyi alkalmazottja a Shell Etikai Kódexében foglaltak ( szerint jár el a jelen szerzıdés teljesítése során Szerzıi jog Az alábbi lista elemeire vonatkozó szerzıi jog jogosultja a Shell, illetve a Shell Vállalatcsoport (a félreértések elkerülése végett a Shell kifejezetten rögzíti, hogy a lista példálózó jellegő): 17

18 (i) a jelen megállapodás teljesítése során a Shell, illetve a Shell Vállalatcsoport által szolgáltatott, vagy felhasznált valamennyi számítástechnikai szoftver, és adat; (ii) (iii) (iv) minden olyan adat, amit a Shell, illetve a Shell Vállalatcsoport nyújt a Felhasználó részére; a jelen megállapodás tartalma; az online szolgáltatás; és (v) minden olyan egyéb anyag, amelyet a Shell, illetve a Shell Vállalatcsoport ad át a Felhasználó részére a jelen megállapodás teljesítése során. Minden olyan szerzıi jog, amely a jelen megállapodás teljesítése során, azzal összefüggésben keletkezik, a Shell, illetve a Shell Vállalatcsoport kizárólagos tulajdonát képezi a keletkezése pillanatától kezdıdıen a jelen pont rendelkezései szerint; illetve a Felhasználó a Megállapodás aláírásával egyben valamennyi, nem személyhez főzıdı szerzıi jogi jogosultságát átruházza a Shellre. A Felhasználó vállalja, hogy a jelen megállapodás teljesítése során tartózkodik minden olyan magatartástól, amellyel a Shell, illetve a Shell Vállalatcsoport által biztosított, vagy használt szoftvert módosítja, szétszedi, harmadik felek számára olvasható formában hozzáférhetıvé teszi, vagy azokat elektronikus formában terjeszti, illetve megkísérli ezeket a cselekményeket Tájékoztató a cookie-król (sütik) Amennyiben a Felhasználó meglátogatja a Shell által mőködtetett internetes oldalakat, a Shell a Felhasználó gépén ún. cookie-kat (sütiket) helyezhet el, amelyek segítségével a Shell információkhoz juthat amennyiben a Felhasználó ismételten meglátogatja ezeket az oldalakat. Az információ alapján a Shell képes beazonosítani a Felhasználó számítógépét és IP címét, és az idıpontot, amikor a Felhasználó meglátogatta Shell oldalát, valamint azt, hogy a Shell honlapjának mely részét látogatta meg, és azt, hogy a honlap sikeresen betöltıdött-e. Ez az információ anonim, és nem a személyt, hanem a látogató számítógépét azonosítja. A cookie-k használatának célja, hogy a Shell jobban megismerje, hogy Felhasználói hogyan és milyen célra használják a honlapját leggyakrabban, valamint, hogy mérni tudja, hogy a honlap megfelelıen mőködik-e. A cookie-k segítségével a Shell jobban tudja fejleszteni az oldal tartalmát és az ott elérhetı ajánlatok körét. A Felhasználó a számítógépe beállítása megváltoztatásával bármikor blokkolni tudja ezt az adatszolgáltatást, ugyanakkor ebben az esetben nem biztos, hogy az oldalakon található valamennyi tartalom elérhetı lesz. 10. VEGYES RENDELKEZÉSEK Jelen megállapodással kapcsolatos jognyilatkozat, egyéb megállapodás, intézkedés kizárólag írásban érvényes Jelen megállapodást a felek képviseletében aláíró személyek kijelentik, hogy bírják az általuk képviselt társaság megfelelı felhatalmazását jelen szerzıdés megkötésére A felek vállalják, hogy a szerzıdésszerő teljesítéshez szükséges cégadataikban bekövetkezett változást a változásról számított 2 munkanapon belül közlik a másik féllel, 18

19 melynek elmaradása esetén annak jogkövetkezményeit a mulasztó fél maradéktalanul köteles viselni A Felhasználó a jelen szerzıdés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Shell Felhasználó Shellnél meglévı üzleti adatait hitelvizsgálat, követelés behajtás, igényérvényesítés céljából harmadik személynek külföldi, a Shell vállalatcsoportba tartózó vállaltnak üzleti elemzési, piackutatási és marketing célokra megfelelı szerzıdéses biztosítékok mellett - kifejezetten a megjelölt célokra való felhasználás érdekében átadja. A külföldi Shell vállalat üzleti elemzési, piackutatási és marketing célok teljesítése érdekében alvállalkozó igénybevételére is jogosult Shell elızetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Felhasználó sem egészében, sem részleteiben, sem önként, sem jogszabály alapján vagy más módon nem engedményezheti, ruházhatja át, terhelheti meg a Szerzıdésbıl eredı bármely jogát vagy kötelezettségét. Ugyanakkor a Shell jogosult arra, hogy a Felhasználó elızetes írásbeli tájékoztatása mellett a Megállapodásból eredı jogait és kötelezettségeit harmadik személyre átruházza, engedményezze A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jog az irányadó Felek rögzítik, hogy a Shell az ÁKM-t jogosult egyoldalúan módosítani, és a módosított ÁKM-et a Shell a módosítás hatálybalépését 15 nappal megelızıen, az internetes honlapján közzéteszi, valamint a módosítás tényérıl, a hatálybalépésrıl a felhasználókat hirdetményben, és az internetes honlapján keresztül értesíti. A felek rögzítik, hogy együttmőködésükre minden esetben az aktuálisan hatályban levı ÁKM rendelkezései az irányadóak. Amennyiben a felhasználó a módosított ÁKM rendelkezéseit magára nézve nem fogadja el, jogosult a Megállapodást egyoldalú írásbeli nyilatkozatának a Shell részére történı eljuttatásával ( felmondó nyilatkozat ) a módosított ÁKM hatálybalépésének napjával megszüntetni feltéve, hogy az adott szolgáltatással kapcsolatban a Shellel szemben esetlegesen fennálló kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett. Amennyiben a Felhasználó a fenti jogosultságával ezen idıpontig nem él, a módosított ÁKM a felhasználó részérıl elfogadottnak minısül. Ha Felhasználó a felmondó nyilatkozat megtételét követıen az euroshell szolgáltatást ismételten igénybe kívánja venni, az erre vonatkozó Megrendelılapnak a Shellhez történı benyújtása egyben a módosított - az adott idıpontban hatályos - ÁKM elfogadásának minısül A Felhasználó a Megállapodás aláírásával kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben a Kereskedelmi Feltételekben megjelölt fizetési határidıt túllépi, akkor a Shell az adatait egy független vállalkozás által mőködtetett adatbázisba továbbítsa, és az adatbázisban közzétegye az adatbázishoz hozzáféréssel rendelkezı egyéb gazdasági társaságok számára is. Amennyiben a Felhasználó tartozását kiegyenlítette, tartozásának nagyságát az adatbázis kezelıje haladéktalanul törli, és a kiegyenlítés évét követı év végén a Felhasználó valamennyi adata törlésre kerül. 19

20 10.9. A felek a jelen jogviszonyból eredı esetleges vitáikat elsısorban tárgyalások útján igyekeznek és kötelesek rendezni, akár közvetítı igénybevételével is. Amennyiben a vita tárgyalásos úton történı rendezése nem vezetne eredményre, úgy a felek euroshell számlatartozásból eredı pénzkövetelések tekintetében alávetik magukat a Shell székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének. Minden egyéb jogvita esetén a megállapodásból, azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszőnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezı bármely egyéb jogvita eldöntésére alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választott bíróság kizárólagos illetékességének, amely a felekre végleges, kötelezı érvényő határozatot hoz, azzal, hogy a Választott bíróság a saját Eljárási Szabályzata szerint, háromtagú tanácsban és magyar nyelven jár el. A felek választják a háromtagú tanács egy-egy eljáró bíráját, míg ezek a bírák választják a harmadik bírát, aki egyben a háromtagú tanács elnökeként is eljár Az ÁKM 20 (húsz) számozott oldalból áll A felek a fenti megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezıt a Kereskedelmi Feltételeken cégszerően helybenhagyólag írják alá. 20

Közzététel: 2013.07.12. Shell üzemanyagkártya ÁKM

Közzététel: 2013.07.12. Shell üzemanyagkártya ÁKM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1.1.1. Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelőlap

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. május 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetıség...3

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Béres Egészségtár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. szám alatti társaság KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGE SORÁN

Részletesebben

COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. Értelmezı rendelkezések

COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. Értelmezı rendelkezések COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI I. Értelmezı rendelkezések Szolgáltató: a CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. (1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21 35.). Elıfizetı:

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

KIS- és KÖZÉPVÁLLALATI HITELEZÉS Általános Szerzıdési Feltételek

KIS- és KÖZÉPVÁLLALATI HITELEZÉS Általános Szerzıdési Feltételek : Hatályos: 2011. július 6. napjától Tevékenységi engedély száma: 22/1992. Tevékenységi engedély dátuma: 1992. április 3. KIS- és KÖZÉPVÁLLALATI HITELEZÉS Általános Szerzıdési Feltételek Felek a Szerzıdésben,

Részletesebben

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától)

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) Gépjármővek és Berendezések Lízingszerzıdésének Általános Szerzıdési Feltételei (hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) I. ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK 1. Lízingszerzıdés (továbbiakban: Szerzıdés): A Lízingbe

Részletesebben

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok 8. Cím Biztosítási szerzıdések I. Fejezet Közös szabályok 5:360. [A biztosítási szerzıdés fogalma] Biztosítási szerzıdés alapján a biztosító a szerzıdésben meghatározott biztosítási kockázat viselésére

Részletesebben

I. Bevezetı rendelkezések

I. Bevezetı rendelkezések Kártyaelfogadói Általános Szerzıdési Feltételek Devizabelföldi társas vállalkozások, non-profit szervezetek valamint egyéni vállalkozók és egyéni cégek részére I. Bevezetı rendelkezések Jelen Kártyaelfogadói

Részletesebben

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö RŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R ZİDÉSI FELTÉTELEI A Társaság Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága... 4 3. Az Üzletszabályzat módosítása... 4 4. A Bank és az Ügyfél együttmőködése, tájékoztatási

Részletesebben

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl szóló többször módosított 38/1995.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a HKP MEDIA SERVICES Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett, működtetett, www.hire.hu domain címen

Részletesebben

SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Internet hozzáférés, és a Voice over IP (VoIP) beszédátviteli szolgáltatásra 1. A Szolgáltató adatai 1.1. A Szolgáltató megnevezése, székhelye és levelezési

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl Hatályos 2011. április 7-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig Copyright 2010 AXA

Részletesebben

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. június 1. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 6 1. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés minta

Támogatási Szerzıdés minta Azonosító szám: Támogatási Szerzıdés minta amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató Kábelsat-2000 Kft szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Csákvár, Gánt, Csókakı, Magyaralmás, Polgárdi, Székesfehérvár-Kisfalud települések területén

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés

Támogatási Szerzıdés Azonosító szám: ÁROP-1.A.2/A-2008-0183 Támogatási Szerzıdés amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról A közbeszerzésekrıl szóló

Részletesebben

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379 2. számú melléklet MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS mely létrejött egyrészrıl: a Zsolnay Örökségkezelı Nonprofit Kft. mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó), Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-073887

Részletesebben

Vállalkozási Szerzıdés

Vállalkozási Szerzıdés Vállalkozási Szerzıdés mely létrejött egyrészrıl Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet (7621 Pécs, Bercsényi u. 3., Adószám:.., Bankszámlaszám:... Képviseli: ), mint megrendelı a továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet 1/1/b. számú melléklet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66., cégjegyzékszáma: 20-02-050059, tevékenységi engedély száma: 256/2000

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 1) Az intézmény nyilvános könyvtár, ennek megfelelıen az 1997. évi CXL. tv. és az erre vonatkozó más jogi normák keretei között minden érdeklıdı számára nyitott. 2) A könyvtárhasználót

Részletesebben

Székhely 4700 Mátészalka Ipari út 27. Mőködési engedély száma Iktató szám: 4473-17/2008 Ny.szám 45/2008 Vásárlási Feltételek nyelve

Székhely 4700 Mátészalka Ipari út 27. Mőködési engedély száma Iktató szám: 4473-17/2008 Ny.szám 45/2008 Vásárlási Feltételek nyelve VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el a Vásárlási Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe

Részletesebben

MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap

MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap elnevezéső nyilvános, zártvégő értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelı: MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı Rt. 1056

Részletesebben

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában ANTENNA HUNGÁRIA ZRT. 1119 Budapest, Petzvál J. u. 31-33. Adószáma: 10834730-2-44 Cégjegyzék száma: 01-10-042190 a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa DH-2644-2/2008. számú határozata alapján az Átláthatóság

Részletesebben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Egységes szerkezetben Letenye Város Önkormányzatának a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉRİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati

Részletesebben

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására N-Telekom KFT 1 IT ÁSZF kivonat N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására 1. A szolgáltató neve, címe: Az N-Telekom Szolgáltató és Kereskedelmi

Részletesebben

SZÉF ÜZLETSZABÁLYZAT

SZÉF ÜZLETSZABÁLYZAT SZÉF ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Általános rész... 3 3. Széf-rekeszek bérbeadásának feltételei... 3 4. Az Ügyfél kulcsok kiadása... 4 5. A bérelt széf-rekesz nyitása, érték elhelyezés...

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) amely létrejött egyrészrıl

Részletesebben

Utazási Balesetbiztosítás Általános és Különös feltételei CIB Utazási Védelemrıl

Utazási Balesetbiztosítás Általános és Különös feltételei CIB Utazási Védelemrıl Hatályos: a 2012. augusztus 01-tıl létrejött Biztosítotti csatlakozásokra Utazási Balesetbiztosítás Általános és Különös feltételei CIB Utazási Védelemrıl PREAMBULUM A Chartis Europe S.A. Magyarországi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl az Szécsény Város Önkormányzata Címe: 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Adószám: 15451244-2-12 Számlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-21424304

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

Tájékoztató. ügyfelei számára

Tájékoztató. ügyfelei számára Tájékoztató az e-szignó Hitelesítés Szolgáltató ügyfelei számára Azonosító: 1.3.6.1.4.1.21528.2.1.1.7 Verzió: 3.2 Elsı verzió hatályba lépése: 2005. április 1. Biztonsági besorolás: NYILVÁNOS Jóváhagyta:

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ

IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ Kérjük, hogy az igénylılapot NYOMTATOTT NAGYBETŐKKEL töltse ki! ADATOK A Bank tölti ki! Kölcsönigénylı neve:... Igénylés módja saját nevében adóstárssal

Részletesebben

STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLASZERZİDÉS a... számon befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerzıdés melléklete

STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLASZERZİDÉS a... számon befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerzıdés melléklete STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLASZERZİDÉS a... számon befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerzıdés melléklete amely létrejött egyrészrıl a Raiffeisen Bank Zrt. (székhelye: 1054

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata Ny.sz.:1039V01 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı szerzıdéses

Részletesebben

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23 K.É.SZ. I. A Szakszervezet mőködési körének meghatározása és célja I. 1. Szakszervezet neve 3 I. 2. A Szakszervezet székhelye 3 I. 3. A Szakszervezet emblémája és bélyegzıje 3 I. 4. A Szakszervezet mőködési

Részletesebben

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A biztosító jelen biztosítás keretében a biztosítási díj ellenében megtéríti a harmadik személy által a megjelölt országok területén okozott és a biztosított

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. Dunakanyar Holding Kft. 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerzıdési Feltételek helyhez kötött telefonszolgáltatásra Szentendre, 2010. január 15. Utolsó módosítás: 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szolgáltató

Részletesebben

NET-VILÁG WEB GRAFIKAI STUDIÓ ÉS INFORMATIKAI TANÁCSADÓ. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére

NET-VILÁG WEB GRAFIKAI STUDIÓ ÉS INFORMATIKAI TANÁCSADÓ. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére 1 NET-VILÁG WEB GRAFIKAI STUDIÓ ÉS INFORMATIKAI TANÁCSADÓ Általános Szerződési Feltételek Internetes Szolgáltatások igénybevételére 1 Hatályos: Kazincbarcika, 2016. Junius 01. 2 2 Tartalomjegyzék 1. SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Liciter.hu Általános Felhasználási Feltételek (ÁFF) (Utolsó módosítás: 2013.10.04)

Liciter.hu Általános Felhasználási Feltételek (ÁFF) (Utolsó módosítás: 2013.10.04) Liciter.hu Általános Felhasználási Feltételek (ÁFF) (Utolsó módosítás: 2013.10.04) Jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban, mint Általános Felhasználási Feltételek, vagy ÁFF) a BigCap

Részletesebben

ULTRANET SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ULTRANET SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ULTRANET SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2013. szeptember 1. DEFINÍCIÓK Szolgáltató: UltraNet Kft - székhely: 1115. Budapest, Bartók Béla

Részletesebben

- 1 - Utasbiztosítási Feltételek I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

- 1 - Utasbiztosítási Feltételek I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Mit nyújt Önnek a Chartis Travel Guard utasbiztosítás? A Chartis Hungary biztosítóról Jelen feltételek (a továbbiakban: Utasbiztosítási Feltételek) szerinti biztosítási fedezetet a Chartis Europe S.A.

Részletesebben

általános szerződési feltételek

általános szerződési feltételek általános szerződési feltételek Vállalkozói e-bank szolgáltatás Hatályos: 2004. január. 19 napjától I. FOGALMAK Az itt felsorolt kifejezések a jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban:

Részletesebben

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Gépjármő és gép lízing tevékenységre PLAT/2010.05.31. Preambulum A Takarékbank Zrt. 2010.

Részletesebben

Üzletszabályzatot jóváhagyta: Döntés száma: Hatálybalépés dátuma: Pénzügyi Szervezetek Állami EN-III/M-420/2009 2009.05.29. EN-III/59/2010.

Üzletszabályzatot jóváhagyta: Döntés száma: Hatálybalépés dátuma: Pénzügyi Szervezetek Állami EN-III/M-420/2009 2009.05.29. EN-III/59/2010. Üzletszabályzat Üzletszabályzatot jóváhagyta: Döntés száma: Hatálybalépés dátuma: Pénzügyi Szervezetek Állami EN-III/M-420/2009 2009.05.29. Felügyelete EN-III/59/2010. 2010.08.01. Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

1/2015. számú közvetlen hatályú szabályzat a Szövetkezeti Hitelintézetek és a Takarékbank Zrt. részére

1/2015. számú közvetlen hatályú szabályzat a Szövetkezeti Hitelintézetek és a Takarékbank Zrt. részére 1/2015. számú közvetlen hatályú szabályzat a Szövetkezeti Hitelintézetek és a Takarékbank Zrt. részére TERMÉKSZABÁLYZAT a a TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG bevezetésével és értékesítésével kapcsolatos feladatokról

Részletesebben

A. 2/2008. MÜK Eln. AJÁNLÁS

A. 2/2008. MÜK Eln. AJÁNLÁS A. 2/2008. MÜK Eln. AJÁNLÁS az ügyvédek, az alkalmazott ügyvédek, az ügyvédjelöltek, a külföldi jogi tanácsadók és az európai közösségi jogászok igazolványával összefüggıen ellátandó feladatokról I. AZ

Részletesebben

MOL GOLD ÉS SILVER KÁRTYA - ÁLTALÁNOS KÁRTYASZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

MOL GOLD ÉS SILVER KÁRTYA - ÁLTALÁNOS KÁRTYASZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MOL GOLD ÉS SILVER KÁRTYA - ÁLTALÁNOS KÁRTYASZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Kártyaszerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Szolgáltató: N-Telekom Kft. 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2009.04.15.

Szolgáltató: N-Telekom Kft. 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2009.04.15. 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2009.04.15. Egyéni elıfizetık részére: A csomagok igénybevételéhez a Szolgáltatótól bérelt LAN-CITY / Motorola Docsis Kábel Modem szükséges. 1. START Light

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. V-230/14

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. V-230/14 BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör,

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör, TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések II. III IV. Fejezet Tagsági jogviszony Fejezet A Club szervezeti felépítése Fejezet Felelısségi Rendszer V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere

Részletesebben

Kardirex Egészségpénztár EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI KÁRTYAHASZNÁLATI SZABÁLYZATA. Hatálybalépés: 2012. január 01. Hatályát vesztette:

Kardirex Egészségpénztár EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI KÁRTYAHASZNÁLATI SZABÁLYZATA. Hatálybalépés: 2012. január 01. Hatályát vesztette: EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI KÁRTYAHASZNÁLATI SZABÁLYZATA Hatálybalépés: 2012. január 01. Hatályát vesztette: Egészségpénztári kártyahasználati Szabályzata Bevezető A Kardirex Egészségpénztár (a továbbiakban: Pénztár)

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról

a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról 7/2000. (VII. 11.) SzCsM rendelet a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról A köziratokról, a közlevéltárakról és

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2013. január 1. A Polgári Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató),

mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató), KERESKEDELMI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a a jelen megállapodást továbbiakban: Megállapodás a Megállapodás feltételei szerint elfogadó (239/2009. (X.20.) IKIM rendeletben

Részletesebben

mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott), a továbbiakban együtt Szerzıdı felek között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott), a továbbiakban együtt Szerzıdı felek között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött a közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 9. (1) bekezdés ka) pontja szerint Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének./2012. (XII. 12.)

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

Általános rendelkezések 1. 2

Általános rendelkezések 1. 2 Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése 3/1996. (II.15.) Kgy. sz. rendelete a közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város

Részletesebben

1.1.2.4 amennyiben a Bank erre lehetőséget biztosít, az új CIB mobiltokenre vonatkozó Szerződés megkötése.

1.1.2.4 amennyiben a Bank erre lehetőséget biztosít, az új CIB mobiltokenre vonatkozó Szerződés megkötése. HIRDETMÉNY A FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ CIB INTERNETALAPÚ ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.;

Részletesebben

BEFEKTETÉSI SZÁMLACSOMAG SZOLGÁLTATÁS

BEFEKTETÉSI SZÁMLACSOMAG SZOLGÁLTATÁS Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia utca 6. Raiffeisen Direkt: 06-40-48-48-4 8 F ı v á r o s i B í r ó s á g m i n t C é g b í r ó s á g C é g j e g y z é k s z á m : 0 1-1 0-0 4 1 0 4 2 BEFEKTETÉSI

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Bevezető és általános rendelkezések: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) tartalmazzák a Honlapkészítő Kft. (székhely: 1125 Budapest,

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészrıl Aszód Város Önkormányzata (2170 Aszód, Szabadság tér 9., képviselı: Sztán István polgármester) mint Építtetı,

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet

SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet amely a Pécs Holding Városi Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (cégjegyzékszáma:02-10-060289, székhelye:7626 Pécs, Búza tér 8.b.ép., továbbiakban: Szétváló Társaság

Részletesebben

Amely 2009. 08. 01 napjával a Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) UZLSZSZHITGEP_1_20080221 Üzletszabályzat helyébe lép

Amely 2009. 08. 01 napjával a Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) UZLSZSZHITGEP_1_20080221 Üzletszabályzat helyébe lép LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) HITTef/2009.08.01. Amely 2009.

Részletesebben

EF-090 ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítások Általános Feltételei

EF-090 ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítások Általános Feltételei EF-090 ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítások Általános Feltételei Tartalomjegyzék 1. A szerzıdéssel kapcsolatos fogalmak 2. Általános rendelkezések 3. A biztosítási szerzıdés alanyai

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BUDAPESTI KERÉKPÁROS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (MOL BUBI) IGÉNYBEVÉTELÉRE A hatálybalépés dátuma: 2015. december 14. I. Bevezető rendelkezések A kerékpáros közlekedés

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. Ikt.sz.: D.100/14/2012. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

SZABÁLYZAT KÖZÖSSÉGI BUSZ IGÉNYBEVÉTELÉNEK RENDJÉRİL

SZABÁLYZAT KÖZÖSSÉGI BUSZ IGÉNYBEVÉTELÉNEK RENDJÉRİL SZABÁLYZAT KÖZÖSSÉGI BUSZ IGÉNYBEVÉTELÉNEK RENDJÉRİL Mezıberény Város Önkormányzata figyelembe véve a vonatkozó jogszabályi hátteret az alábbiak szerint határozza meg a Városi Közszolgáltató Intézménynek

Részletesebben

ETS - Európai Teherautó Szerviz KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ETS - Európai Teherautó Szerviz KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ETS - Európai Teherautó Szerviz KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ALKATRÉSZ ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉSHEZ 1. Általános rendelkezések A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az ETS

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján A) AZ AJÁNLATKÉRİ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Ajánlatkérı neve: Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Ajánlatkérı címe: 9021 Gyır,

Részletesebben

IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ

IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ Kérjük, hogy az igénylılapot NYOMTATOTT NAGYBETŐKKEL töltse ki! ADATOK A Bank tölti ki! Kölcsönigénylı neve: Igénylés módja saját nevében adóstárssal

Részletesebben

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2007-12BF)

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2007-12BF) BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2007-12BF) Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban: általános feltételek) és különös biztosítási feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek kivonata

Általános Szerződési Feltételek kivonata Általános Szerződési Feltételek kivonata Actel Távközlési Zrt. 2008. március 3. 1 Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. Szerződési feltételek célja...4 1.2. Szerződési feltételek hatálya...4 1.3.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS A1-K000000/000 számú ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS amely a.. szám alatti lakóépület, illetıleg vegyes célra használt épület (a továbbiakban együtt: épület), mint felhasználási hely hıközponti mérés szerinti

Részletesebben

Mozgólépcsıhöz frekvenciaváltók és kapcsolódó berendezések, lépcsıpályatest alkatrészek, valamint vonóláncok beszerzése

Mozgólépcsıhöz frekvenciaváltók és kapcsolódó berendezések, lépcsıpályatest alkatrészek, valamint vonóláncok beszerzése Mozgólépcsıhöz frekvenciaváltók és kapcsolódó berendezések, lépcsıpályatest alkatrészek, valamint vonóláncok beszerzése (Eljárás száma: 15/T-190/13.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2013. szeptember A. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA 60/2014. sz. elıterjesztés 1. sz. melléklet PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA A JELEN KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATOT PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE A /2014. ( ) SZÁMÚ

Részletesebben

Szolgáltatási szerzıdés

Szolgáltatási szerzıdés Szolgáltatási szerzıdés az Electronic Banking rendszert igénylı Számlatulajdonosokkal amely létrejött a(z)..... (cég neve adószáma, székhelye) számlatulajdonos (a továbbiakban: Számlatulajdonos), másrészrıl

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS Általános kivitelezési keretszerzıdés (építési-szerelési munkák) VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekrıl szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvény alapján a Fıvárosi

Részletesebben

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal A Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2004. február 05. Utolsó módosítás: 2010. március 1. Hatályba lépés: 2010. április 1-tıl 2.oldal

Részletesebben

Preambulum. Ügyfélmenedzser: Fábos Rudolf

Preambulum. Ügyfélmenedzser: Fábos Rudolf Vállalati és Ingatlanfinanszírozási Üzletág Nagyvállalati és Intézményi Ügyfélkezelés szerzıdésszám: 101/2007 Cím: 1138 Budapest, Népfürdı u. 24-26. Ügyfélmenedzser: Fábos Rudolf HITELSZERZİDÉS éven belüli

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK B melléklet (TKSZ) ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére Jelen Általános

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének bankszámla termékei Terméktájékoztató

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének bankszámla termékei Terméktájékoztató AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének bankszámla termékei Terméktájékoztató Hatályos 2009. december 15-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe, 1138

Részletesebben

Elektronikus úton kötött szerződésekre irányadó. általános szerződési feltételek

Elektronikus úton kötött szerződésekre irányadó. általános szerződési feltételek AUTO SECURIT Zrt. Szolgáltató székhelye 1117 Budapest, Kondorosi út 2. a. ép.. (Budafoki és Kondorosi út sarkán lévő irodaház) Telefon (06-1-555-4400) Hétfőtől - Péntekig: 7:30-17:30 óra között E-mail

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK NETB@NK SZOLGÁLTATÁSHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK NETB@NK SZOLGÁLTATÁSHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK NETB@NK SZOLGÁLTATÁSHOZ Fogalom meghatározások: Fizetési számla: a Pannon Takarék Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) által a Számlatulajdonos részére vezetett, a Szerződésben

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS DHK Hátralékkezelı és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Üzleti intelligencia (BI) alkalmazás fejlesztése és bevezetése tárgyú, Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban elıforduló kifejezések 2. A közbeszerzési

Részletesebben

1.4. Márkabolt: a 1091 Budapest, Üllői út 129. cím alatt található FRADI SHOP márkabolt;

1.4. Márkabolt: a 1091 Budapest, Üllői út 129. cím alatt található FRADI SHOP márkabolt; "Tisztelt Érdeklődő! Ezennel kérjük, hogy amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni szolgáltatásunknak és a Web-boltunknak, akkor feltétlenül figyelmesen olvassa el jelen általános

Részletesebben

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2012-E01)

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2012-E01) BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2012-E01) Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban: általános feltételek) és különös biztosítási feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben