I. Bevezetı rendelkezések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Bevezetı rendelkezések"

Átírás

1 Kártyaelfogadói Általános Szerzıdési Feltételek Devizabelföldi társas vállalkozások, non-profit szervezetek valamint egyéni vállalkozók és egyéni cégek részére I. Bevezetı rendelkezések Jelen Kártyaelfogadói Általános Szerzıdési Feltételek Devizabelföldi társas vállalkozások, non-profit szervezetek valamint egyéni vállalkozók és egyéni cégek részére (a továbbiakban: Általános Szerzıdési Feltételek, és/vagy ÁSZF ) a CIB Bank Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u , tevékenységi engedély száma: 957/1997/F, III/ /2002, a továbbiakban: Bank ) által az ügyfele (továbbiakban: Kereskedı ) részére az ügyfél által elfogadott elektronikus kereskedelem során teljesíthetı bankkártyás fizetési mőveletek, tranzakciók elszámolására és lebonyolítására (a továbbiakban: Kártyaelfogadói szerzıdés (ecommerce) ) valamint az ügyfél által elfogadott POS terminálon keresztül teljesíthetı bankkártyás fizetési mőveletek, tranzakciók elszámolására és lebonyolítására vonatkozó szolgáltatási szerzıdés (a továbbiakban: Kártyaelfogadói szerzıdés (POS) ) általános feltételeit tartalmazza. Rendelkezései a szerzıdı felekre külön kikötés nélkül is kötelezıek, de azoktól az egyes szerzıdésekben a felek közös megegyezés alapján eltérhetnek. A jelen Általános Szerzıdési Feltételek által külön nem definiált, mégis nagybetővel írt fogalmak ugyanazon jelentéssel bírnak, mint a Bank Általános Üzletszabályzatában valamint a Lakossági Üzletág Általános Szerzıdési Feltételeiben nagybetővel meghatározott fogalmak. A jelen Általános Szerzıdési Feltételek rendelkezései irányadóak a Devizabelföldi társas vállalkozásokra, non-profit szervezetekre valamint az egyéni vállalkozókra, egyéni cégekre. A jelen Általános Szerzıdési Feltételek Kártyaelfogadási szerzıdésre (ecommerce) valamint Kártyaelfogadási szerzıdésre (POS) vonatkozó rendelkezései irányadóak a Non-profit Kártyaelfogadói szerzıdésre (ecommerce) valamint a Non-profit Kártyaelfogadói szerzıdésre (POS) is. II. Az Általános Szerzıdési Feltételek hatálya és módosítása A Bank az Kereskedı számára a Kereskedı kereskedelmi egységeiben üzemeltetett POS terminálokon végzett Kártya Tranzakciók elszámolására kártyaelfogadási szolgáltatást nyújt jelen Általános Szerzıdési Feltételek feltételei szerint. A Bank és Kereskedı között a kártyaelfogadási szolgáltatás tárgyában létrejövı jogviszony tartalmát elsısorban a Kártyaelfogadói Szerzıdés (továbbiakban: Szerzıdés) határozza meg. Jelen Általános Szerzıdési Feltételek feltételei irányadóak azokban a kérdésekben, amelyekrıl a Szerzıdés nem rendelkezik. Amennyiben a Szerzıdés, az Általános Szerzıdési Feltételek vagy az egyéb általános szerzıdéses feltételek rendelkezései között eltérés van, úgy a Szerzıdés rendelkezései az irányadóak. A Szerzıdésben és az Általános Szerzıdési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Bankkártya Elfogadási Kézikönyv, az Általános Üzletszabályzat, a Lakossági Üzletág Általános Szerzıdési Feltételek illetve az adott tárgykörben a Banknál hatályban lévı egyéb üzletszabályzat vagy általános szerzıdési feltételek rendelkezései és a hatályos jogszabályok az irányadók. A Bank jogosult az Általános Szerzıdési Feltételeket egyoldalúan módosítani, illetve kiegészíteni az alábbi rendelkezések szerint. A Kereskedı számára kedvezıtlen egyoldalú módosításra a Bank a belés külföldi pénzügyi piaci viszonyok, a jogszabályok, hatósági elıírások, a banki üzletpolitika, vagy a szerzıdésben foglalt szolgáltatásra vonatkozó kockázat megváltozása, a Nemzetközi Kártyaszervezetek által eszközölt változtatások, a Bankkal szerzıdéses viszonyban álló harmadik személyek által eszközölt és a jogviszonyt érintı változások esetén jogosult. 1

2 A Bank a Kereskedıt a Szerzıdés, (beleértve a jelen Üzletszabályzatot) Kereskedı számára kedvezıtlen módosításának szándékáról a módosítás hatálybalépését megelızıen legalább 2 hónappal értesíti. A módosítást a Kereskedı részérıl elfogadottnak kell tekinteni, ha annak hatálybalépése elıtt nem tájékoztatja a Bankot arról, hogy a módosítást nem fogadja el. Amennyiben a Bankot a Kereskedı arról tájékoztatja, hogy a módosítást nem fogadja el, a Szerzıdés, (beleértve a jelen Üzletszabályzatot) a módosítás hatálybalépése elıtti munkanapon automatikusan megszőnik. Jelen pont nem vonatkozik a referencia-árfolyam és a referencia-kamatláb módosítására. A módosítás hatálybalépése elıtti napig a fogyasztó és mikrovállalkozás Kereskedı jogosult a Szerzıdés (beleértve a jelen Üzletszabályzatot) azonnali, díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettség nélküli felmondására. Amennyiben az Ügyfél nem mikrovállalkozás vagy fogyasztó, akkor a Bank jogosult külön értesítés nélkül, Hirdetményi úton a Vállalati és Önkormányzati Üzletszabályzatban meghatározott esetekben és feltételek mellet, valamint határidın belül a Keretszerzıdéssel kapcsolatos jutalékokat, díjakat valamint egyéb szerzıdéses feltételeket egyoldalúan módosítani. III. A Kártya elfogadással kapcsolatos alapfogalmak POS szolgáltatás: Fizikai kártyalehúzó, ún. POS terminálon keresztüli bankkártyás fizetés lehetıségének biztosítása. ecommerce szolgáltatás : Interneten keresztüli bankkártyás fizetés lehetıségének biztosítása. A Bank az ecommerce szolgáltatással a vevı és Kereskedı közötti online pénzáramlás biztosítását és ennek biztonságos lebonyolítását végzi. Autorizációs Központ : a Kereskedı/Non-profit Kártyaelfogadó a Tranzakció végrehajtására a Kibocsátótól felhatalmazást kér, ezen üzenet a felhatalmazást kezelı és átkapcsoló rendszeren, mint Autorizációs központon keresztül jut el a Kereskedıtıl/Non-profit Kártyaelfogadótól a Kibocsátóig. Az Autorizációs Központ elvégzi a Tranzakció engedélyeztetését, azaz a Kibocsátótól választ kér arra, hogy az adott típusú Tranzakció az adott Kártyával elvégezhetı-e. Áruház : az interneten létrehozott kereskedelmi komplexum, ahol az értékesítés helyéül szolgáló Elfogadóhely(ek) - találhatók. Bankkártya Elfogadási Kézikönyv : A Kártya elfogadásával kapcsolatos technikai, arculati és elfogadási elıírásokat, valamint a POS üzemeltetési szabályokat tartalmazza, és egyben a Kártyaelfogadói szerzıdés (ecommerce) és Kártyaelfogadói szerzıdés (POS) elválaszthatatlan mellékletét is képezi. CIB24 : a Bankban napi 24 órában mőködı ügyfélszolgálat. CIB Kereskedıi kártyaelfogadás ügyfélszolgálata : fizetési rendszer technikai integrációja, valamint fizetı rendszer mőködésével kapcsolatos kérdések esetén rendelkezésre álló ügyfélszolgálat. Dokumentáció : SAKI dokumentum és az ekicrypt adattitkosítást végzı szoftver. ekicrypt : adattitkosítást végzı szoftver. Elfogadóhely : az értékesítés helyéül szolgáló, saját honlapon lévı önálló üzlet, vagy Áruházban bérelt formában mőködı üzlet. Kártya : a Bank vagy más hitelintézet által kibocsátott MasterCard vagy VISA termékcsaládba tartozó mágnescsíkos és/vagy chipes bankkártyát jelent. Kártyabirtokos / Vevı : az a személy, aki a kibocsátóval kötött szerzıdés alapján a Kártya használatára jogosult. 2

3 Kártya jelenléte nélküli (Card not present: Cnp) tranzakció : olyan tranzakció, melynek lebonyolításakor a bankkártya fizikailag nincs jelen, ide tartoznak a levélben, telefonon, illetve az elektronikus úton lebonyolított tranzakciók, amelyek esetében a Kártyabirtokos a tranzakciót a fizetıoldalon szereplı adatok megadásával indítja. Kereskedı / Kártyaelfogadó : az a jogi személyiséggel rendelkezı, jogi személyiség nélküli társaság, egyéb szervezet, vállalkozás, egyéni vállalkozó, egyéni cég, amely a Kártyát áruvásárlás vagy szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítésére fizetıeszközként elfogadja és amely a szolgáltatás tárgyában a Bankkal Kártyaelfogadói szerzıdést (POS) illetve Kártyaelfogadói szerzıdést köt. Kibocsátó : az a hitelintézet, amely a birtokossal kötött szerzıdésben kötelezettséget vállal, hogy a Kártya használatát a Kártyabirtokos számára biztosítja. Kondíciós lista : Gazdálkodó és egyéb szervezetek részére szóló Kondíciós Lista. Non-profit szervezet Kártyaelfogadó : nem üzletszerő gazdasági tevékenység végzésére alakult, az illetékes bíróság által nyilvántartásba vett jogi személy, amely a Kártyát a támogatók felajánlásainak megfizetésére fizetıeszközként elfogadja. Non-profit szervezet Kártyaelfogadó Elfogadóhelye : non-profit tevékenységhez kapcsolódó bankkártyás fizetések (adományozás, támogatás, tagdíj befizetés, stb.) helyéül szolgáló, a non-profit szervezet által üzemeltett, az Üzemeltetı szerverén fenntartott internetes honlap. Non-profit Kártyaelfogadói szerzıdés (ecommerce) : az elektronikus kereskedelem során a kártyás fizetési tranzakciók elszámolására vonatkozó a Kártyaelfogadó és a Bank között létrejött szolgáltatási szerzıdés. Non-profit Kártyaelfogadói szerzıdés (POS) : az ügyfél által elfogadott POS terminálon keresztül teljesíthetı bankkártyás fizetési mőveletek, tranzakciók elszámolására és lebonyolítására vonatkozó, a Non-profit Kártyaelfogadó és a Bank között létrejött szolgáltatási szerzıdés. PIN-kód : (Personal Identification Number): az a szigorú biztonsági elıírások mellett készített, titkos személyi azonosító kód, amelyet kizárólag a Kártyabirtokos ismerhet, és amely lehetıvé teszi a Kártya elektronikus terminálokon vagy POS terminálon történı használatát. POS terminál : az elektronikus kártyaelfogadáskor használt berendezés, melyen fizetéskor a Kereskedı a KÁRTYÁT fizetésre elfogadja és így a tranzakcióra vonatkozó elektronikus engedélykérés történik, a tranzakció adatai a Bankhoz automatikusan továbbításra kerülnek. SAKI dokumentum : az SSL Alapú Kártyatranzakciók az Interneten elnevezéső, a technológiai eljárásokat összefoglaló dokumentum, mely biztosítja a kapcsolódás elkészítését a Bank szerverére, és amelyet a Bank a jelen Kártyaelfogadói szerzıdés (ecommerce) megkötését követıen juttat el az Üzemeltetı részére. SSL : Secure Sockets Layer; internetes adatátvitel biztonságát szolgáló titkosítási forma, amelynek eredményeként az internet böngészı program és a WEB szerver közötti adatcsere titkosított formában valósul meg. Tranzakció : A Kereskedınél a Kártyával lebonyolított vásárlás, szolgáltatás igénybevétele, melynek feldolgozását és elszámolását a Bank vállalja. Üzemeltetı az a gazdálkodószervezet vagy jogi személyiséggel rendelkezı egyéb szervezet, amely az interneten Elfogadóhelyet mőködtet, karbantart, lehetıvé téve ezzel az interneten történı áruvásárlást a Kereskedı/Non-profit szervezet Kártyaelfogadó ügyfelei számára. Vásárlási szelvény : a POS terminál által nyomtatott bizonylat, amely a kártyaadatokat, a Kereskedı adatait, valamint a Tranzakció adatait rögzíti. A Kártyabirtokos a Vásárlási szelvényt a Kártyán szereplı aláírással azonos módon köteles aláírni. Kivételt képez a Maestro Kártya, mely PIN alapon kerül elfogadásra, azaz a PIN kód megadása azonos a Kártyabirtokos aláírásával. 3

4 Visszaterhelési eljárás (Chargeback) : olyan eljárás, ahol a Kibocsátó a Kereskedı bankszámláját annak külön hozzájárulása nélkül a Tranzakció vitatott összegével megterheli a megfelelı nemzetközi bankkártya társaságok eljárási szabályai szerint. IV. Általános rendelkezések ecommerce szolgáltatás esetén 1) A Kereskedı az interneten a Dokumentációban meghatározottaknak megfelelı elektronikus Elfogadóhelyet tart fent. 2) Az Üzemeltetı az interneten a Dokumentációban meghatározottaknak megfelelı elektronikus Elfogadóhelyet üzemeltet. 3) SAKI dokumentum változása esetére a Bank fenntartja magának a jogot a Tranzakció elfogadásának menetének változtatására. 4) Az elektronikus úton továbbított, SSL-lel titkosított Tranzakciók a nemzetközi kártyatársaságok szabályai szerint a Cnp típusú tranzakciók közé tartoznak, amelyek elfogadásának menete a következı: a) A Kártyabirtokos az Üzemeltetı szerverén összeállítja a megrendelést. b) A fizetés lebonyolítása érdekében a Kártyabirtokos az Üzemeltetı által biztosított internet összeköttetéssel a Bank fizetési szerveréhez kapcsolódik. c) A Kártyabirtokos megadja a Kártya adatokat, majd a Bank az Autorizációs Központon keresztül a megfelelı kártyatársaság rendszeréhez engedélyeztetésre továbbítja a Tranzakciót, a választ pedig visszajuttatja az Üzemeltetı részére. 5) A Bank jutalék ellenében gondoskodik a fizetési szerver segítségével bonyolított Tranzakciók elszámolásáról, és annak a Kereskedı Banknál vezetett bankszámláján történı jóváírásáról. 6) A Kereskedı az Elfogadóhelyen megadott megrendeléseket a tevékenységére irányadó elıírások szerint teljesíti. V. Üzemszünet, szerver meghibásodás ecommerce szolgáltatás esetén 1) A Bank interneten keresztül elérhetı, bankkártyás fizetések lebonyolítására alkalmas szervert (fizetési szerver) üzemeltet az év minden napján, napi 24 órán keresztül, figyelemmel az alább megjelölt korlátozásra. 2) A Bank az éles üzemő fizetési szerver tervezett leállásairól, az esetleges üzemszünetekrıl legalább három Banki munkanappal megelızıen értesíti az Üzemeltetıt, megjelölve a leállás pontos idıpontját és várható idıtartamát. A nem tervezett, meghibásodásból adódó leállások esetén mindent elkövet, hogy a rendszer a lehetı legrövidebb idın belül ismét üzemelhessen. 3) A fizetési szerver és kapcsolódásainak esetleges meghibásodása esetén a Bank minden tıle elvárhatót megtesz a hiba elhárítása érdekében. A kiesett szolgáltatási idı okozta kárért, vagy az emiatt esetlegesen elmaradt haszonért a Bank felelısséget nem vállal. A felek ezen kártérítési felelısség kizárását kifejezetten elfogadják a Kártyaelfogadói szerzıdés (ecommerce) szerinti szolgáltatás speciális és láncolatos természete következtében. VI. Bank jogai, kötelezettségei, felelıssége ecommerce szolgáltatással kapcsolatban 1) A Bank jogosult a kereskedıi forgalmat folyamatosan ellenırizni és jogtalan tranzakciók vagy kereskedıi magatartás esetén a Kereskedı elfogadói tevékenységet azonnal felfüggeszteni. Az ellenırzés kiterjedhet minden olyan a Bankra nézve kötelezıen használt mutatószámra, amely a Kereskedı esetén értelmezhetı. Amennyiben a Banknak a Kereskedı jogszerőtlen magatartása következtében pénzügyi kára van akár büntetés is azt a Bank jogosult a Kereskedıre továbbhárítani. 4

5 2) A Bank technikai segítséget, konzultációs lehetıséget biztosít az Üzemeltetı részére, hogy az Üzemeltetı által mőködtetett Elfogadóhely és a Bankban mőködı fizetési szerver összekötését a Dokumentáció szerint az Üzemeltetı elvégezze. 3) A Bank az Üzemeltetı részére a teszteléshez szükséges tesztkulcsot átad. A sikeres tesztelést követıen a Bank átadja az éles kulcsot Üzemeltetı által meghatározott kapcsolattartó személynek -en, titkosított formában. 4) A Bank a nemzetközi bankkártya társaságok által megadott besorolást követi a Kereskedı által használt titkosítási eljárásokat, protokollokat illetıen. VII. A Bank ecommerce szolgáltatás kapcsán vállalja, hogy 1) Kártyaelfogadói szerzıdés (ecommerce) hatályban léte alatt a Kártyaelfogadói szerzıdésben (ecommerce) foglalt szolgáltatásokat és az azokhoz tartozó szoftvereket folyamatosan fejleszti, és a Dokumentáció legfrissebb verzióját az Üzemeltetı részére megküldi; 2) saját költségére fogadja a Tranzakciók végrehajthatóságára vonatkozó kérdéseket és megválaszolja ıket; 3) saját költségére mőködési körébe tartozó hiba esetén gondoskodik a hiba elhárításáról; 4) saját költségére bármely az Üzemeltetıt érintı módosításról írásban tájékoztatót küld; 5) a banki fizetési szerver segítségével gondoskodik a MasterCard (MasterCard Intarnational), Visa és Visa Electron (VISA) Kártyákkal bonyolított Tranzakciók elszámolásáról, és a Tranzakciók jutalékkal csökkentett összegét a Kereskedı bankszámláján jóváírja a Kártyaelfogadói szerzıdésben (ecommerce) foglaltak szerint; 6) CIB24 szolgáltatást üzemeltet a hét minden napján napi 24 órában, melyet Kereskedı/Üzemeltetı igénybe vehet; 7) titkosított -en az Üzemeltetı rendelkezésére bocsátja az általa generált éles titkosító kulcsokat. VIII. Üzemeltetı jogai, kötelezettségei, felelıssége ecommerce szolgáltatás kapcsán 1) Az Üzemeltetı a saját költségére megteremti az Elfogadóhely és a banki fizetési szerver között a Dokumentációnak megfelelı összeköttetést. Az elkészült összeköttetést írásban ( ) jelzi a Bank felé, és kéri a tesztkulcs átadását. 2) Az Üzemeltetı gondoskodik arról, hogy az általa mőködtetett Elfogadóhely és a banki fizetési szerver közötti internet összeköttetés mindig megfeleljen a Dokumentációban leírtaknak. 3) Az Üzemeltetı vállalja, hogy a mindenkori legfrissebb verziószámú Dokumentáció átvételét követıen, ésszerő idın belül, annak megfelelıen biztosítja a kapcsolatot. 4) Amennyiben Üzemeltetı a fizetéseket kezelı, Dokumentációban definiált banki rendszer mőködésében bármilyen rendellenességet észlel, azt haladéktalanul köteles a Bank tudomására hozni (CIB Elektronikus csatorna ügyfélszolgálat, vagy CIB24) telefonon, telefaxon, vagy ben. 5) Az Üzemeltetı köteles gondoskodni a részére átadott éles kulcs védelmérıl, biztosítani, hogy az illetéktelen személy birtokába ne kerüljön. 6) Az éles kulcs jogosulatlan használatából, gondatlan ırizetébıl eredı kárt az Üzemeltetı viseli. 7) Amennyiben az Üzemeltetı a titkosító kulcsok jogosulatlan használatáról, illetve illetéktelen személy birtokába kerülésérıl tudomást szerez, úgy kifejezett írásbeli kérésére (tértivevényes 5

6 levél, telefax, elektronikus aláírással ellátott (certifikált) ) a Bank az Üzemeltetı részére átadott titkosító kulcsokat letiltja, és külön kérésre díjtalanul pótolja. IX. Kereskedı jogai, kötelezettségei, felelıssége 1) Kártyalefogadói szerzıdés (ecommerce) tárgyát képezı szolgáltatás igénybevételének feltétele a Kondíciós Lista szerinti egyszeri csatlakozási díj megfizetése, kivéve, ha a szerzıdı felek másban állapodnak meg. 2) Kártyaelfogadói szerzıdés (POS) tárgyát képezı szolgáltatás igénybevételének feltétele a Kondíciós Lista szerinti felügyeleti díj megfizetése, kivéve, ha a szerzıdı felek másban állapodnak meg. 3) Kereskedı köteles együttmőködni az esetlegesen felmerülı utólag érkezı reklamációs eljárásokból eredı követelések rendezése érdekében. Kereskedı ezen együttmőködési kötelezettsége mind a Kártyaelfogadói szerzıdés (POS), mind a Kártyaelfogadói szerzıdés (ecommerce) megszőnése után is idıkorlátozás nélkül fennáll. 4) Kereskedı vállalja, hogy legalább naponta egyszer ellenırzi az Elfogadóhely helyes mőködését. Bármilyen rendellenességet tapasztal, haladéktalanul értesíti a Bankot. 5) A Kereskedı vállalja, hogy naponta legalább egy alkalommal megtekinti a napi forgalmi adatokat tartalmazó adatállományt, és az abban található megrendeléseket feltétel nélkül teljesíti. 6) A Kereskedı vállalja, hogy a Tranzakciókkal kapcsolatos összes elektronikus, illetve papír alapú adatot öt évig megıriz, és a Bank írásbeli kérésére 5 napon belül rendelkezésre bocsátja. 7) A Kereskedı köteles meggyızıdni arról, hogy a Kártyaelfogadói szerzıdés (ecommerce) szerinti szolgáltatás részérıl történı felhasználása nem sért semmilyen jogszabályt, ill. mások törvényes érdekeit, vagy nemzetközi egyezményt, beleértve az adatok titkosságával, nemzetközi hírközlési és mőszaki vagy személyi adatok exportjával kapcsolatosakat. A Kereskedı felelıs a szolgáltatás használatához szükséges, jogszabályban szabályozott engedélyek beszerzéséért. 8) A Kártyaelfogadói szerzıdés (ecommerce) aláírásával a Kereskedı kötelezi magát, hogy minden érvényes, MasterCard (MasterCard International) és Visa, Visa Electron (VISA) meghatározott típusú Kártyát fizetıeszközként elfogad, a készpénzfizetéssel azonos feltételek szerint. 9) A Kereskedı köteles a Kártyabirtokos részére a vásárlást követıen papíron vagy elektronikus formában ún. Tranzakciós visszaigazolást (Transaction Receipt) adni, amelynek a következı adatokat kell tartalmaznia: a) Tranzakció dátuma, idıpontja b) Tranzakciós összeg c) Tranzakciós valutanem (kötelezıen forintban vagy euróban) d) Egyedi Tranzakció-azonosító e) Engedélyszám 10) A Kereskedı a Kártyás fizetést nem kötheti minimumösszeghez, a Kártyát vásárlási értéktıl függetlenül köteles elfogadni. Amennyiben ezt a Kereskedı megszegi, a Bank Kártyaelfogadói szerzıdést (ecommerce) azonnali hatállyal felmondhatja. X. Szerzıi jogok ecommerce szolgáltatás kapcsán 1) Az Üzemeltetı tudomásul veszi, hogy a részére átadásra kerülı, Dokumentáció a Bank szellemi terméke, üzleti titkokat is tartalmazó bizalmas anyag. A Dokumentáció alapján az Üzemeltetı által létrehozott szoftver az Üzemeltetı tulajdonát képezi, amellyel azonban kizárólag az alábbi korlátozásokkal rendelkezhet. 6

7 2) Az Üzemeltetı az átvett Dokumentáció nem kizárólagos felhasználási jogosultságát szerzi meg, és vállalja, hogy a Dokumentáció alapján létrehozott szoftvert kizárólag saját tevékenysége körében, a Kártyaelfogadói szerzıdés (ecommerce) valamint a jelen Általános Szerzıdési Feltételekben meghatározott célból használja. 3) Az Üzemeltetı tudomásul veszi, hogy az átvett Dokumentáció harmadik személy részére nem adható át. 4) A szoftverrel kapcsolatos, itt nem rendezett kérdésekre a szerzıi jogról szóló évi LXXVI. tv. rendelkezései vonatkoznak. XI. Tranzakció elszámolása 1) A Bank vállalja, hogy az általa telepített POS terminál berendezés valamint az általa az interneten keresztül elérhetı fizetési szerver (a továbbiakban: ecommerce) segítségével bonyolított Tranzakciók elszámolásáról, az adatok elektronikus átadásáról és a Kereskedı számlájának jóváírásáról gondoskodik. 2) A Bank jogosult a Tranzakciók jutalékkal csökkentett összegét visszaélés gyanúja esetén zárolni, és azt a kivizsgálás idıtartama alatt egy nem kamatozó függı számlán tartani, majd a vizsgálat eredményétıl függıen jóváírni azt a Kereskedı részére. 3) A Bank jogosult a POS terminálon végrehajtott elsı sikeres Tranzakciót követıen legalább 1, de maximum 2 hónapig fokozott figyelemmel kísérni a bankkártyás elfogadás miatt keletkezett Tranzakciókat, a nem szabályszerő eljárásból eredı esetleges reklamációs eljárások megelızése és az esetleges kártyával történı visszaélések kiszőrése érdekében a Tranzakciók nettó összegének jóváírását a fenti 2) pontban leírtaknak megfelelıen zárolni. 4) A Bank jogosult a foglalt szolgáltatást azonnal felfüggeszteni, és a felfüggesztés idıpontjában még jóvá nem írt Tranzakciók nettó összegét zárolni, és azt egy nem kamatozó függı számlára helyezni, ha a Kártyával történı fizetések kapcsán visszaélés gyanúja merül fel. A jóváírások késleltetése az összes csalás-gyanús tranzakció kivizsgálásának befejezéséig tart. A felfüggesztésbıl eredı esetleges károkért (beleértve az elmaradt hasznot is) a Bank nem vállal felelısséget. 5) A Bank a Kereskedıt a Kereskedıi kifizetések és forgalom nevő bizonylat kiállításával tájékoztatja a POS terminálon, valamint az ecommerce-en végrehajtott tranzakciók elszámolásáról. A Kereskedı a kivonat kézhezvételétıl számított 30 napon belül jogosult Tranzakciókkal kapcsolatos bármilyen észrevétel, vagy reklamáció benyújtására. Kivételt képez a Kártyabirtokos javára történı jóváírás, amelyet az elévülési idın belül teljesít a Bank. 6) Minden Tranzakció engedélyköteles. Elektronikus elfogadás esetén a POS terminálok az elektronikus engedélykérést automatikusan elvégzik. A Bank csak engedélyezett Tranzakciók elszámolását végzi el. 7) Kereskedı köteles együttmőködni az esetlegesen felmerülı utólag érkezı reklamációs eljárásokból eredı követelések rendezése érdekében. Kereskedı ezen együttmőködési kötelezettsége jelen szerzıdés megszőnése után is idıkorlátozás nélkül fennáll. XII. Fizetés Kártyával POS terminálon 1) A Kártya ellenében készpénzt nem ad ki a Kártyabirtokosnak. 2) A Kereskedı köteles ellenırizni, hogy a) a Kártya érvényessége nem járt-e le, b) a Kártya nem sérült-e, c) nincs-e a Kártyán manipulálásra utaló nyom, 7

8 d) a Kártyán szereplı aláírás és a Kártyabirtokos által aláírt Vásárlási Szelvényen szereplı aláírás megegyezik-e. e) a Maestro Kártyák esetében január 1-tıl a PIN kód megadása helyettesíti az aláírást. A Kereskedı köteles biztosítani, hogy a PIN kód megadása során a kód illetéktelen személyek tudomására ne juthasson. 3) A Vásárlási szelvény kiállításával a Kereskedı felelısséget vállal azért, hogy a) a Vásárlási szelvényen szereplı adatok megfelelnek a valóságnak, b) a Kártyabirtokos a Kártyával fizetett árut átvette, ill. a Kártyával fizetett szolgáltatásokat ténylegesen igénybe vette, c) a Kártyabirtokos a Vásárlási szelvény egy példányát átvette. 4) A Kereskedı vállalja, hogy a Vásárlási szelvény egy példányát öt évig megırzi és szükség esetén, 5 Banki napon belül a Bank rendelkezésére bocsátja. 5) A Bank vállalja, hogy az elektronikus kártyaelfogadási szolgáltatás keretében saját költségére biztosítja az alábbiakat: a) fogadja a POS terminál berendezésrıl érkezı, a Tranzakciók végrehajthatóságára vonatkozó kéréseket, és megválaszolja ıket, b) begyőjti és elszámolja a Tranzakciókat, c) a POS terminállal kapcsolatos hibák esetén, gondoskodik a hiba elhárításáról, d) a kereskedıi tevékenységet reklámanyagokkal (matricák, prospektusok) segíti. 6) Kereskedınek jogában áll a Kártyát bemutató személy személyi okmányaiból ellenırizni, hogy valóban a bemutatott Kártya jogos birtokosa-e. 7) A POS terminált a Bank bocsátja a Kereskedı rendelkezésére, ennek a telepítésére és mőködtetésére a Bankkal a Kártyaelfogadói szerzıdés aláírásával szerzıdik a Kereskedı. 8) A költségek és díjak terhelése a Kártyaelfogadói szerzıdés elválaszthatatlan részét képezı mellékletek alapján, a Banknál vezetett bankszámláról történik. 9) A POS terminál telepítéséhez a Kereskedı köteles biztosítani az elektromos hálózatot és a kommunikációs lehetıséget (pl.: kéthuzalos telefonvonal vagy mőholdas adatátvitel, stb.) és viseli ezek telepítési, ill. mőködtetési költségeit. A Kereskedı kötelezettséget vállal arra, amennyiben a telepítés a telepítéshez szükséges bármely feltétel, így különösen, de nem kizárólagosan az elektromos hálózat vagy a kommunikációs feltételek hiánya miatt meghiúsul, a telepítés költségét a Bank részére megfizeti. A Kereskedı a Kártyaelfogadói szerzıdés (POS) aláírásával visszavonhatatlanul felhatalmazza a Bankot, hogy a telepítés költségének összegével a számláját megterhelje, így a Bank igényét közvetlenül kielégítse. A Kereskedı ezen felhatalmazása a a Bank által kezdeményezett fizetési mővelet elızetes jóváhagyásának minısül. A telepítés költségének összege Ft/terminál, azaz tízezer forint/terminál. 10) Kereskedı kötelezi magát, hogy a POS terminál használati útmutatójában foglaltakat maradéktalanul betartja, a POS terminál használata és mőködtetése során fokozott gondossággal jár el, és viseli a Kereskedı érdekkörében felmerülı, így például, de nem kizárólagosan az elıírások be nem tartásából, a POS terminál rongálódásából, bármely sérülésébıl eredı károkat és költségeket, valamint a felmerülı károkat a Bank részére megtéríti. 11) A POS terminál meghibásodása vagy rendkívüli esemény elıfordulásakor Kereskedı köteles a Bankot telefonon vagy faxon azonnal értesíteni. 8

9 12) Kereskedı kötelezi magát, hogy a Maestro kártyák PIN alapú elfogadását a Bank elıírásainak betartásával lehetıvé teszi. Kereskedı tudomásul veszi, hogy január 1. napjától elfogadott Maestro Kártya tranzakciók PIN ellenırzéssel történnek és nem aláírás ellenırzéssel. Amennyiben a Banknak bármilyen kára származik abból, hogy a Maestro Kártya nem PIN ellenırzéssel került elfogadásra, a Bank jogosult az ıt ért kár összegét a Kereskedıre hárítani, a kár összegével az Kereskedı Banknál vezetett bármely számláját megterhelni, annak külön beleegyezése nélkül, tekintettel az Általános Üzletszabályzat erre vonatkozó rendelkezéseire. 13) Kereskedı tudomásul veszi, hogy a chip-pel ellátott bankkártya fizetésre csak chip-leolvasó készülék alkalmazásával fogadható el, a Bankkártya Elfogadási Kézikönyvben szereplı használati utasítás szerint. A Kereskedı kötelezettséget vállal arra, hogy chipes bankkártyát csak a fenti módon fogad el fizetésre és a használati utasítást betartja. E szerzıdés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy ha a fenti kötelezettségek megszegése miatt a Bankot kár éri, a Bank jogosult az ıt ért kár összegét a Kereskedıre hárítani, a kár összegével a Kereskedı Banknál vezetett bármely számláját megterhelni, annak külön beleegyezése nélkül, tekintettel az Általános Üzletszabályzat erre vonatkozó rendelkezéseire. 14) Kereskedı tudomásul veszi, hogy a terminálokon évente maximum két alkalommal a Bank szoftver-frissítést jogosult végezni, melyek POS terminálon történı letöltésében a Kereskedı köteles közremőködni. XIII. Jutalékok, díjak 1) A szolgáltatáshoz kapcsolódó díjakat és jutalékokat (különösen, de nem kizárólagosan: tranzakciós díj, felügyeleti díj, csatlakozási díj) a Bank mindenkor hatályos Kondíciós listája tartalmazzák. 2) A Kereskedı a szolgáltatás igénybevételéért egyszeri csatlakozási díjat fizet. A csatlakozási díj a Kártyaelfogadói szerzıdés hatályba lépésének napján esedékes. 3) A Kereskedı a Kártyaelfogadói szerzıdés alapján minden egyes sikeres Tranzakció elszámolásáért a Kondíciós Listában meghatározott mértékő jutalékot fizeti a Banknak. 4) A Kereskedı kifejezetten elfogadja, hogy a Tranzakciókból eredı forint forgalmának Kártyaelfogadói szerzıdésben meghatározott jutalékkal csökkentett összegét a Bank a Kártyaelfogadói szerzıdésben hivatkozott forint számláján írja jóvá. 5) A Kereskedı kifejezetten elfogadja, hogy a Tranzakciókból eredı euró forgalmának Kártyaelfogadói szerzıdésben meghatározott jutalékkal csökkentett összegét a Bank a Kártyaelfogadói szerzıdésben hivatkozott euro számláján írja jóvá. 6) A Kereskedı a tranzakciós díjat nem terhelheti rá a Kártyabirtokosra. 7) A Bank standard POS terminálnak a normál asztali terminált tekinti. A Kondíciós Listában szereplı felügyeleti díj a standard POS terminál telepítése esetén érvényes. Ettıl eltérı típusú terminál pl. mobil POS terminál telepítése esetén, a Bank egyedi díjat jogosult megállapítani. 8) A Kereskedı által fizetendı felügyeleti díj összegével a Bank minden hónap utolsó napján megterheli a Kereskedı Banknál vezetett, bármely pénzforgalmi számláját, kivéve ha a Felek másban állapodnak meg. A Kereskedı a Szerzıdés aláírásával kifejezetten hozzájárul a számlája fenti módon történı megterheléséhez. 9) Ha a Kereskedı a Kártya használatáért díjat, költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget számít fel vagy kedvezményt nyújt, köteles errıl a Kártyabirtokost a fizetési megbízásra irányuló jognyilatkozatát megelızıen tájékoztatni olyan módon, hogy a kártyaelfogadó helyiségben/elfogadóhelyen errıl a tényrıl a Kártyabirtokos számára feltőnı módon tájékoztatást helyez el. 9

10 XIV. Vitás kérdések rendezése, reklamáció 1) A Bankkártyával történı vásárlás a Kártyabirtokos (mint vevı) és a Kereskedı (mint eladó) közötti jogügylet, ezért a Bank nem részese a Kereskedı és a Kártyabirtokos között a vásárolt áruval, vagy szolgáltatással kapcsolatban felmerülı esetleges jogvitának (ideértve az esetleges szerzıdésszegésbıl származó, egymással szembeni anyagi követeléseket is), illetve a Kereskedı és a Kártyabirtokos közötti esetleges vitába nem kapcsolódik be. A Bank a Kereskedı illetve a Kártyabirtokos közötti esetleges vásárlással kapcsolatos vitákba nem kapcsolódik be, az ezen vitából eredı felelısségét kizárja. 2) A Kereskedı köteles megadni minden információt és segítséget a Banknak a Kártyabirtokos és a Bank között a Kereskedınél történt Tranzakcióval kapcsolatban esetlegesen felmerülı vitában. A Bank fenntartja magának a jogot, hogy a Tranzakció idıpontjától számított 5 éven belül a szolgáltatás teljesítésének bizonyítása érdekében a teljes dokumentációt bekérje a Kereskedıtıl, így a Kereskedı köteles a teljes dokumentációt a Tranzakció idıpontjától számított 5 évig megırizni. Amennyiben a Kereskedı a reklamációs eljárás alatt megegyezik a Kártyabirtokossal, vagy kártalanítja, úgy haladéktalanul köteles a Bankot az ezzel kapcsolatban keletkezett dokumentumok megküldésével errıl értesíteni. Jelen pont szerinti kötelezettségek a Kereskedıt a Kártyaelfogadói szerzıdés (POS) és/vagy Kártyaelfogadói szerzıdés (ecommerce) megszőnését követıen is terhelik. 3) A Kereskedınak jogában áll, hogy a Bank által el nem számolt Tranzakciókra vonatkozóan a Kártyabizonylat sorszámára, összegére és a Kártyabizonylat dátumára hivatkozással a Tranzakcióra vonatkozó analitika kézhezvétele idıpontjától számítottan haladéktalanul, de legkésıbb a kézhezvételtıl számított 30 naptári napon belül a Banknak a Kereskedıi Kézikönyvben megjelölt szervezeti egysége részére írásban benyújtott reklamációval éljen, banki terhelés esetén a terhelésrıl szóló tájékoztatás kézhezvételétıl számítottan haladéktalanul, de legkésıbb a terhelésrıl szóló tájékoztatás kézhezvételétıl számított 30 naptári napon belül reklamációt nyújtson be. Az ezen túl benyújtott reklamációkat a Bank nem fogadja el. A Bank a Kereskedı által benyújtott reklamációt kivizsgálja, és annak eredményérıl a Kereskedıt a reklamáció benyújtásától számított 30 naptári napon belül, amennyiben a Kibocsátó bank, vagy Nemzetközi Kártyatársaság bevonása szükséges, a Nemzetközi Kártyatársasági határidı lejártakor írásban értesíti, és a vizsgálat eredményétıl függıen gondoskodik a reklamáció pénzügyi rendezésérıl. 4) Ha a Banknak vagy a Kártyabirtokosnak a Kereskedı Kártyaelfogadási tevékenységébıl kára, pénzügyi vesztesége származik, amely kár, veszteség bizonyíthatóan a Kereskedınek, illetve a POS terminálok kezelésére feljogosított alkalmazottnak, vagy megbízottnak felróható duplikálásból, csalárd Tranzakcióból, tiltott adatszolgáltatásból, tiltott adatkérésbıl ered, az ebbıl adódó kár, veszteség a Kereskedıt terheli. Az Elfogadóhelyen történt adatszerzés ténye bizonyítottnak tekinthetı, ha a csalárd Tranzakciók végzésére használt Bankkártyák forgalmi adatait összevetve egy adott idıszakra vonatkozó egyetlen közös pontként megállapítható a Kereskedı által üzemeltetett Elfogadóhely. 5) A Banknak jogában áll a Nemzetközi Kártyatársaságok szabályainak megfelelıen a Kereskedı adatait a Nemzetközi Kártyatársaságok által meghatározott tiltólistán elhelyezni, amennyiben a POS terminálok kezelésére feljogosított személyeknek és ez által a Kereskedınek felróható duplikálásból, csalárd Tranzakcióból, tiltott adatszolgáltatásból, tiltott adatkezelésbıl eredıen az ügyletben résztvevı bármelyik félnek kára keletkezett. 6) A Kereskedı felhatalmazza a Bankot, hogy amennyiben a Kártya elfogadása során a Kereskedı nem az erre irányuló szerzıdésben megfelelıen jár el, és a Kereskedı követelését a Bank a reklamációt megelızıen már jóváírta, a vitatott vásárlási szelvény ellenértékének megfelelı összeggel a Kereskedı bankszámláját annak külön eseti engedélye nélkül megterhelje. A Kereskedı ezen felhatalmazása a Bank által kezdeményezett fizetési mővelet elızetes jóváhagyásának minısül. 10

11 7) A Kereskedı kötelezettséget vállal arra, ha a POS terminál használatával, valamint a kártyaelfogadói tevékenységével összefüggésben a Banknál bármilyen költség, kár, pénzösszeg megfizetésére vonatkozó kötelezettség merül fel, vagy a Bank terhére erre jogosult hatóság, vagy szervezet bírságot, díjat, pótlékot, pénzbüntetést szab ki például, de nem kizárólagosan a Kereskedınél felmerült kártyavisszaélések magas száma, vagy összege miatt, azt a Bank részére haladéktalanul megtéríti. A Kereskedı visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a Bank ezen összeggel külön hozzájárulása nélkül is megterhelje a nála vezetett bármely bankszámláját. A Bank vállalja a felmerült költség, kár, pénzösszeg megfizetésére vonatkozó kötelezettség igazolását a Kereskedı felé. A Kereskedı ezen hozzájárulása a Bank által kezdeményezett fizetési mővelet elızetes jóváhagyásának minısül. 8) A Kereskedı vállalja, hogy minden olyan kárt, veszteséget és költséget visel, amely a Kártyabirtokos részérıl bekövetkezett bármilyen visszaélésbıl adódik. A Tranzakció engedélyeztetése automatikus, zárt számítástechnikai rendszerben lezajló folyamat, így a Bank nem vállalhatja a Kártyabirtokos személyének azonosítását, a Kereskedı saját érdekében köteles megtenni minden tıle telhetı intézkedést a Kártyabirtokos személyének azonosítása érdekében. 9) A Kereskedı tudomásul veszi, hogy a Cnp Tranzakciók esetében a nemzetközi kártyatársasági elıírások alapján a Kártyabirtokos írásos reklamációja esetén a kibocsátó bank a Tranzakciót követı maximum 180 napon belül jogosult a Tranzakció ellenértékét visszaterhelni. A Bank jogosult a vitatott összeggel a Kereskedı nála vezetett bankszámláját megterhelni. Amennyiben a Kereskedı a Kártyabirtokos reklamációját megalapozatlannak tarja, jogosult az ügy kivizsgálása érdekében szükséges eljárást megindítani (feljelentést tehet, kártérítési pert indíthat, stb.) A Bank ehhez, a Kereskedı írásbeli kérelmére, rendelkezésére bocsátja a Kártyabirtokos reklamációs levelének másolatát. A Kereskedı által a jelen pont alapján a Bank részérıl kezdeményezett fizetési mővelet a Kereskedı elızetes jóváhagyásának minısül. 10) A Kereskedı tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Cnp Tranzakciók kockázata teljes egészében ıt terheli, valamint hogy a Kártyabirtokos (vagy képviseletében a Kibocsátó, a nemzetközi kártyatársaság, Kártyabirtokosok érdekvédelmi szervezete) reklamációja esetén a Bank a vitatott Tranzakció teljes (jutalékkal nem csökkentett) összegével a Kereskedı Banknál vezetett bármely pénzforgalmi számláját, annak külön eseti engedélye nélkül hivatalos tájékoztatás mellett megterhelje, illetve a Kereskedınek a Bankkal szemben fennálló bármely követelésével szemben beszámítsa. Tudomásul veszi továbbá, hogy ebben az esetben a vitatott Tranzakció újbóli benyújtására (Kibocsátónál történı ismételt elszámolásra) nincs lehetıség. A Kereskedı által a jelen pont alapján a Bank részérıl kezdeményezett fizetési mővelet a Kereskedı elızetes jóváhagyásának minısül. 11) A Kereskedı felhatalmazza a Bankot, hogy amennyiben a Tranzakció lebonyolítása során a Kereskedı nem a Kártyaelfogadói szerzıdésnek megfelelıen jár el, és emiatt a Kártyabirtokos vagy a Kibocsátó a Bank felé reklamációval él, és a Kereskedı számláján a Bank a reklamációt megelızıen a Tranzakció jutalékkal csökkentett összegét már jóváírta a vitatott Tranzakció teljes összegével a Kereskedı bármely bankszámláját, annak külön eseti engedélye nélkül megterhelje, illetve a Kereskedınek a Bankkal szemben fennálló bármely követelésével szemben beszámítsa. A Kereskedı ezen felhatalmazása a Bank által kezdeményezett fizetési mővelet elızetes jóváhagyásának minısül. 12) A Kereskedı Kártyaelfogadói szerzıdés (POS), valamint a Kártyaelfogadói szerzıdés (ecommerce) megszőnését követıen az utolsó Tranzakció napjától számított 180 napig felelısséggel tartozik a Visszaterheléses eljárás során a Kereskedıre visszaterhelt, de a Bank részére meg nem térített összegek megfizetéséért. 13) A Kereskedı tudomásul veszi, hogy a Bank jogosult a végrehajtott elsı sikeres Tranzakciót követı legalább 1, de maximum 2 hónapig a kártyás fizetési mód szabályszerő alkalmazásának figyelemmel kísérése, a nem szabályszerő eljárásból eredı esetleges reklamációs eljárások megelızése és az esetleges Kártyával történı visszaélések kiszőrése érdekében a Tranzakciók 11

12 nettó összegének jóváírását függıben tartani, ezen összegeket nem kamatozó függıszámlára helyezni. Ezen intézkedése a Kereskedı biztonságát is szolgálja. 14) A Kereskedı tudomásul veszi, hogy a Bank jogosult mind a Kártyaelfogadói szerzıdésben (POS), mind a Kártyaelfogadói szerzıdésben (ecommerce) foglalt szolgáltatást azonnal felfüggeszteni, és a felfüggesztés idıpontjában még jóvá nem írt Tranzakciók nettó összegének jóváírását függıben tartani, és azt nem kamatozó függıszámlára helyezni, ha a Kártyával történı fizetések kapcsán visszaélés gyanúja merül fel. A jóváírások késleltetése az összes csalásgyanús Tranzakció kivizsgálásának befejezéséig tart. A felfüggesztésbıl eredı esetleges károkért (beleértve az elmaradt hasznot is) a Bank nem vállal felelısséget, ezen intézkedése a Kereskedı biztonságát is szolgálja. 15) A Kereskedı vállalja, hogy amennyiben az üzemeltetıi feladatok ellátására harmadik személyt bíz meg, azt írásban haladéktalanul a Bank tudomására hozza. 16) Az Üzemeltetı kötelezi magát arra, hogy minden rendelkezésére álló információt és segítséget megad a Banknak a Kártyabirtokos, a Kereskedı és/vagy a Bank között a Kártya használata, illetve a fizetés körül esetlegesen felmerülı vita tisztázásában. XV. A Szerzıdés megszőnésének esetei, a Feleket illetı jogok, illetve terhelı kötelezettségek a Szerzıdés megszőnése esetén A keretszerzıdés megszőnik rendes felmondással, azonnali hatályú (rendkívüli) felmondással, közös megegyezéssel, a Kereskedı jogutód nélküli megszőnésével. XVI. Rendes felmondás 1) A Kereskedı jogosult mind a Kártyaelfogadói szerzıdést (POS), mind a Kártyaelfogadói szerzıdés (ecommerce) 1 hónapos felmondási határidıvel indoklás nélkül, írásban (ajánlott tértivevénnyel) felmondani. Ebben az esetben a Kereskedı köteles megtéríteni a Banknak a felmondással kapcsolatos költségeit. A Bank jogosult a mind a Kártyaelfogadói szerzıdést (POS), mind a Kártyaelfogadói szerzıdés (ecommerce) 2 hónapos felmondási határidıvel, indoklás nélkül, írásban felmondani. 2) Amennyiben a Kereskedı mikrovállalkozás, az egy éven túl hatályban lévı Kártyaelfogadói szerzıdés felmondása esetén a Szerzıdést a Kereskedı díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettség nélkül mondhatja fel. 3) A felek legkésıbb a megszőnés napján egymással elszámolnak. A Kereskedı Bankkal szembeni tartozásainak fennállására, annak összegére a Bank nyilvántartása irányadó. 4) A mikrovállalkozás Kereskedı ügyféllel kötött Szerzıdés felmondása, megszőnése esetén a Bank a Szerzıdésnek megfelelıen, ténylegesen teljesített szolgáltatás arányos ellenértékét számítja fel. 5) Kereskedı a felmondási idı elsı napjától további Tranzakciókat nem fogadhat, de a felmondási idı elsı napja elıtt elvégzett, de még ki nem fizetett, Tranzakciók elszámolását a Bank a Szerzıdés megszőnésétıl függetlenül elvégzi. 6) A Kereskedı vállalja, hogy mind a Kártyaelfogadói szerzıdés (POS), mind a Kártyaelfogadói szerzıdés (ecommerce) hatályba lépésének feltételeként megkötött bankszámlaszerzıdést (Keretszerzıdést) a Kártyaelfogadói szerzıdés (POS) valamint a Kártyaelfogadói szerzıdés (ecommerce) hatálya alatt és a megszőnését követı 30 napon belül nem mondja fel, az esetleges utólag érkezı reklamációs eljárásokból eredı követelések rendezése érdekében. XVII. Azonnali hatályú (rendkívüli) felmondás 1) Bármelyik szerzıdı fél súlyos szerzıdésszegése esetén a másik fél jogosult a szerzıdésszegı fél székhelyére ajánlott küldeményként intézett írásbeli nyilatkozatával a mind a Kártyaelfogadói 12

13 szerzıdést (POS), mind a Kártyaelfogadói szerzıdést (ecommerce) azonnali hatállyal felmondani. A visszaélésekbıl eredı felmondás esetén a nemzetközi szabályok elıírásai szerint a Bank köteles a Kereskedı/Elfogadóhely adatait a Nemzetközi Kártyatársaság és a Központi Hitelinformációs Rendszer (a továbbiakban: KHR) adatbázisában rögzíteni. Az azonnali hatályú felmondást megalapozó súlyos szerzıdésszegés esetei - különösen - az alábbiak: 2) A Bank jogosult mind a Kártyaelfogadói szerzıdést (POS), mind a Kártyaelfogadói szerzıdést (ecommerce) azonnali hatállyal felmondani, ha a Kereskedı a mind a Kártyaelfogadói szerzıdésben (POS), mind a Kártyaelfogadói szerzıdésben (ecommerce), illetve annak elválaszthatatlan részét képezı dokumentumokban, és/vagy jelen Általános Szerzıdési Feltételekben foglalt bármely lényeges kötelezettségét súlyosan megsérti, továbbá, ha a Kereskedı nem biztosítja a Kártyaelfogadás feltételeit így különösen a Kártyaelfogadás eszközét és üzemeltetését vagy a Kereskedı vagy üzlethelye bármilyen tevékenysége sérti a Bank üzleti hírnevét, vagy a Kereskedı kártyaelfogadási tevékenységével összefüggésben alapos gyanú merül fel bármely kártyával kapcsolatos visszaélésre, vagy a reklamált/visszaéléses Tranzakciók aránya a Kereskedı megelızı 3 hónapos idıszakban mért forgalmának (darabszámban vagy értékben) 1,8%-át indokolatlanul meghaladja. 3) A Bank jogosult továbbá mind a Kártyaelfogadói szerzıdést (POS), mind a Kártyaelfogadói szerzıdést (ecommerce) azonnali hatállyal felmondani, ha a Kereskedı mind a Kártyaelfogadói szerzıdésben (POS), mind a Kártyaelfogadói szerzıdésben (ecommerce) meghatározott bankszámlájára indított felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás fedezethiány miatt meghiúsul, és a Kereskedı a Bank írásbeli felszólítására, a Bank által megadott határidıig nem gondoskodik számláján a megfelelı fedezet rendelkezésre állásáról. 4) A Bank jogosult mind a Kártyaelfogadói szerzıdést (POS), mind a Kártyaelfogadói szerzıdést (ecommerce) azonnali hatállyal felmondani, ha olyan esemény, vagy események sorozata következik be, amely a Bank megítélése szerint hatással lehet a Kereskedı képességére, készségére, hogy eleget tegyen mind a Kártyaelfogadói szerzıdésbıl (POS), mind a Kártyaelfogadói szerzıdésbıl (ecommerce) származó kötelezettségeinek. 5) A Bankot valamely kapcsolatban álló Nemzetközi Kártyatársaság erre felszólítja. 6) A jelen ÁSZF Szerzıi jogok pontjában elıírt kötelezettségek megszegése beleértve a titoktartási kötelezettséget is súlyos szerzıdésszegésnek minısül, a Kártyaelfogadói szerzıdés (POS) és/vagy Kártyaelfogadói szerzıdés (ecommerce) azonnali hatályú felmondását vonhatja maga után, továbbá az Üzemeltetı teljes kártérítési felelısségét eredményezi. 7) Elfogadó a Szerzıdés megszőnését követı 30 napig nem jogosult a Szerzıdésben megadott bankszámla megszüntetésére. 8) A Bank jogosult a Kártyaelfogadói szerzıdést (POS) azonnali hatállyal felmondani, ha a Kereskedı a Kártyaelfogadói szerzıdésben (POS) szereplı tevékenységi vagy az árusított termék/szolgáltatás körének megváltozását a változástól számított 15 naptári napon belül nem jelenti be írásban a Banknak, vagy a megcélzott tevékenységi kör a Bank üzleti céljával nem egyeztethetı össze. 9) A Banknak jogában áll a bankok és a Kártyabirtokosok közösségét védı szervezetek (pl. MNB, PSZÁF, kártyatársaságok) bármelyikének javaslatára, kérésére vagy jelzése alapján azonnali hatállyal, írásban felmondani a Kereskedıvel kötött Kártyaelfogadói szerzıdést (POS) és/vagy Kártyaelfogadói szerzıdést (ecommerce). 10) A Kártyaelfogadói szerzıdés (POS)/Kártyaelfogadói szerzıdés (ecommerce) azonnali hatállyal felmondható abban az esetben, ha a másik fél a Kártyaelfogadói szerzıdés (POS)/Kártyalefogadói szerzıdés (ecommerce) vonatkozó pontjában hivatkozott bankszámlaszerzıdés(eke)t súlyosan megszegi. Súlyos szerzıdésszegésnek minısül, ha a 13

14 Kereskedı a szolgáltatás hibás mőködését okozza; továbbá ha az Üzemeltetı nem hajtja végre azokat a módosításokat, amelyek szükségesek a hibás mőködés kijavításához. XVIII. Közös megegyezés 1) Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy mind a Kártyaelfogadói szerzıdést (POS), mind a Kártyaelfogadói szerzıdést (ecommerce) bármelyik fél kezdeményezésére jogosultak közös megegyezéssel írásban bármikor megszőntetni. 2) Kereskedı mind a Kártyaelfogadói szerzıdés (POS), mind a Kártyaelfogadói szerzıdés (ecommerce) megszőnését követı 30 napig nem jogosult a Szerzıdésben megadott bankszámla megszüntetésére. 3) A Kártyaelfogadói szerzıdés (POS) és/vagy a Kártyalefogadói szerzıdés (ecommerce) bármilyen okból történı megszőnése nem érinti a feleknek a Kártyaelfogadói szerzıdés (POS) és/vagy a Kártyalefogadói szerzıdés (ecommerce) megszőnése elıtt történt vásárolásokkal kapcsolatos kötelezettségét. 4) A Kereskedı kötelezettséget vállal arra, hogy mind a Kártyaelfogadói szerzıdés (POS) mind a Kártyalefogadói szerzıdés (ecommerce) megszőnését követıen 5 évig megırzi mind a Kártyaelfogadói szerzıdés (POS) mind a Kártyalefogadói szerzıdés (ecommerce) hatálya alatt lebonyolított Bankkártya Tranzakciókra vonatkozó kártyabizonylatokat (Vásárlási szelvényt) és e kártyabizonylatokat (Vásárlási szelvényeket) a Bank erre irányuló felhívása esetén haladéktalanul rendelkezésére bocsátja. 5) A Kereskedı köteles a Bankkal szembeni esetleges utólagos fizetési kötelezettségeinek a Bank értesítését követı 15 napon belül eleget tenni az elévülési idın belül. 6) A Kereskedı köteles akár a Kártyaelfogadói szerzıdés (POS), akár a Kártyaelfogadói szerzıdés (ecommerce) megszőnését követıen, idıbeli korlátozás nélkül az adat, információ jellegétıl függıen üzleti-, illetve banktitokként kezelni az üzlethelyében vásároló személyre, illetve a Bank által a részére átadott tiltólistára vonatkozó minden adatot és információt, és azokat nem adja ki harmadik személynek. Ezen kötelezettség megszegésével akár a Banknak, akár a Kártyabirtokosnak okozott kár megtérítéséért a Kereskedı teljes anyagi felelısséggel tartozik, és a jelen Általános Szerzıdési Feltételek vonatkozásában súlyos szerzıdésszegésnek minısül. 7) A Bank fenntartja magának a jogot, hogy bármikor vizsgálatot rendeljen el annak megállapítására, hogy a Kereskedı vagy a vele szerzıdéses viszonyban álló személy / társaság számítástechnikai eszközei, adat-nyilvántartási rendszer, iroda- vagy üzlethelysége megfelelnek-e a Nemzetközi Kártyatársaságok biztonságos adattárolásra és adatkezelésre vonatkozó elıírásoknak. Amennyiben a Kereskedı nem a biztonságos adattárolásra vonatkozó Nemzetközi Kártyatársasági elıírásoknak megfelelıen járt el, akkor a Bank jogosult az ebbıl elszenvedett pénzügyi veszteséget és a Nemzetközi Kártyatársaságok által kiszabott büntetéseket a Kereskedıre terhelni és súlyos szerzıdésszegés miatt a Kártyaelfogadói szerzıdést (POS) és/vagy a Kártyaelfogadói szerzıdést (ecommerce) azonnali hatállyal felmondani. XIX. Szerzıdésmegszüntetést követı jogok és kötelezettségek 1) A Szerzıdés bármely okból, vagy bármely jogcímen történı megszőnése esetében a Kereskedı köteles hiánytalanul visszaszolgáltatni a Banktól, vagy a Bank megbízásából eljáró a telepítést végzı szervezettıl átvett berendezéseket és ezek tartozékait, valamint a fel nem használt szelvényeket, forgalmazást támogató egyéb anyagokat a Banknak, vagy a Bank megbízása alapján eljáró szervezetnek, valamint köteles az elfogadásra utaló jelzéseket haladéktalanul eltávolítani az elfogadás helyérıl. 14

15 2) A Kereskedı felel a Bank felé azokért a károkért, valamint köteles a Bank részére megtéríteni azt a költséget, díjat, vagy kárt, amely azzal összefüggésben merül fel, hogy a Kereskedı nem vagy hiányosan és/vagy késedelmesen szolgáltatta vissza a Banktól, vagy a Bank megbízásából eljáró a telepítést végzı szervezettıl átvett berendezéseket és ezek tartozékait, a fel nem használt szelvényeket, forgalmazást támogató egyéb anyagokat, valamint távolította el az elfogadásra utaló jelzéseket az elfogadás helyérıl. 3) Amennyiben a Kereskedı harmadik személyt bíz meg az üzemeltetıi feladatok ellátásával, a Kártyaelfogadói szerzıdés hatályban maradásának feltétele, hogy az új Üzemeltetı az üzemeltetésre szerzıdést kössön a Bankkal. Ha a Kereskedı Üzemeltetıjének Üzemeltetıi szerzıdése megszőnik, ezen szerzıdés megszőnésekor, ill. felmondási idejének leteltekor a Kereskedı Üzemeltetıjét a Bank kizárja a rendszerbıl. Amennyiben az Üzemeltetıi szerzıdés felmondási ideje alatt a Kereskedı másik Üzemeltetıvel szerzıdik, valamint az új Üzemeltetı a Bankkal Üzemeltetıi szerzıdést köt, a Kártyaelfogadói szerzıdés hatályban marad. Ellenkezı esetben Kártyaelfogadói szerzıdés az Üzemeltetıi szerzıdés felmondási idejének leteltekor automatikusan megszőnik. 4) A Kártyaelfogadói szerzıdés automatikusan megszőnik azon a napon, melyen a Kártyaelfogadói szerzıdés feltételeként megkötött bankszámla-szerzıdés(ek) bármely okból megszőnnek. Abban az esetben, ha Kereskedı kizárólag forint számlaszerzıdést kötött, úgy a Kártyaelfogadói szerzıdés automatikusan megszőnik azon a napon, amely napon a hivatkozott forint számlaszerzıdés bármely okból megszőnik. Abban az esetben, ha a Kereskedı forint és euró számlaszerzıdéseket is kötött, és a Kereskedı által kötött euró számlaszerzıdés bármely okból megszőnik, úgy a Kártyaelfogadói szerzıdés csak az euró devizanemmel kapcsolatos pontjai szőnnek meg. Abban az esetben, ha a Kereskedı forint és euró számlaszerzıdéseket is kötött, és a Kereskedı által kötött forint devizanemő számlája bármely okból megszőnik, úgy a Kártyaelfogadói szerzıdés automatikusan megszőnik azon a napon, amely napon a hivatkozott forint számlaszerzıdés bármely okból megszőnik. XX. Közremőködı igénybevétele, adatkezelés, adatvédelem, KHR, felelısség 1) A Kereskedı tudomásul veszi, hogy a Tranzakciók engedélyezéséhez, lebonyolításához, valamint a POS terminálok telepítéséhez és karbantartásához a Bank harmadik személyt vesz igénybe, mely a Bank közremőködıjének minısül. A közremőködı eljárásáért a Bank, mint sajátjáért felel. A közremőködı személyérıl, illetve változásáról a Bank a Kereskedıt értesíteni köteles. 2) A Kereskedı kötelezettséget vállal a Szerzıdés rendelkezéseinek érvényesítésére a nevének használója felé, ha Üzlethelyét, a Szerzıdés fenntartása mellett, a Kereskedı nevének használatával bérbe, szerzıdéses üzemeltetésbe, vagy vállalkozásba adja. Ennek megsértésébıl a Banknak okozott kárért a Kereskedı felelıs. 3) A Banknak jogában áll a Nemzetközi Kártyatársaságok szabályainak megfelelıen a Kereskedı adatait a Nemzetközi Kártyatársaságok és a Bank által meghatározott tiltólistán elhelyezni, amennyiben a POS terminálok kezelésére feljogosított személyeknek és ezáltal a Kereskedınek felróható duplikálásból, csalárd Tranzakcióból, tiltott adatszolgáltatásból, tiltott adatkezelésbıl eredıen kára keletkezett az ügyletben résztvevı bármelyik félnek. 4) A Kereskedı köteles a Nemzetközi Kártyatársaságok által elıírt alábbi szabályokat betartani a Tranzakciós adatok biztonságos kezelése és tárolása érdekében. a) Minden Bankkártya elfogadás során keletkezett Tranzakciós adatot, azaz Kártyabirtokos / megrendelı nevét, a Bankkártya számát, és minden a Bankkártya felületén feltüntetett adatot kizárólag a Kártyabirtokos által engedélyezett Tranzakció végrehajtása céljából használja fel. Az 15

16 adatokat a törvényi elıírásokra, így a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény, és a hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. Törvény (a továbbiakban: HPT) banktitokra vonatkozó rendelkezéseire figyelemmel kezeli, tárolja és használja fel. b) Az a) pontban meghatározott adatokat, illetve minden adat írott, vagy elektronikus formában történı tárolására szolgáló dokumentumot, nyomtatványt, Kártyabizonylatot, szerzıdést, illetve ezek másolatait semmilyen módon nem hozhatja nyilvánosságra, kizárólag a Banknak adhatja át. Ettıl csak a Bank beleegyezésével lehet eltérni. c) Az a) és b) pontban felsorolt adatokat, valamint adathordozó eszközöket biztonságos, illetéktelen hozzáférés ellen fizikai és logikai védelmet nyújtó módon, illetve helyen tárol. Kivételt képez az a) pontban felsorolt adatok alól a PIN kód, a Bankkártyán feltüntetett háromjegyő ellenırzı szám és a Kártya mágnescsíkján szereplı adatok, amelyeket miután megkapta a Kibocsátó bank engedélykérésre adott válaszát semmilyen módon nem tárol. ca) A Kereskedı a biztonságos adattárolásra vonatkozó intézkedéseket vezet be és ellenırzi ezen eljárási rend betartását annak érdekében, hogy megakadályozza az a) és b) pontban meghatározott adatok és eszközök illetéktelen hozzáférését, olvasását, változtatását, illetve megsemmisítését. cb) Számítógépes rendszerben tárolt adatokat tőzfallal védi. Biztosítja ezen rendszerek, illetve az adatbázisok számítógépes vírusok elleni védelmét. cc) Minden papíron, vagy elektronikus de nem számítógépes rendszerben formában (CD lemezen, merev-lemezen, stb.) tárolt adatot megfelelı védelemmel ellátott zárt helyiségben, vagy módon (pl. széf) tárol. cd) Gondoskodik arról, hogy az a) és b) pontban felsorolt adatokhoz, adathordozó eszközökhöz, és adatbázishoz, valamint az ezen adatokat tároló helyiségekhez, kizárólag meghatározott jogosultságokkal rendelkezı személyek férnek hozzá megfelelı azonosítási eljárást követıen (egyedi azonosító és jelszó, illetve belépı kártya). ce) Biztosítja, hogy az adatokhoz való hozzáférés (ki, mikor, milyen adatot olvasott, módosított, törölt) ellenırzése folyamatosan nyomon követhetı legyen. cf) A Kereskedı gondoskodik arról, hogy a b) pontban felsorolt adathordozó eszközökön tárolt adatokat úgy semmisíti meg, hogy azokból adatokat visszanyerni, fejteni ne lehessen. cg) A Kereskedı köteles rendszeresen tesztelni és ellenırizni az a) és b) pontban felsorolt adatok és adathordozó eszközök logikai és fizikai védelmét. ch) Amennyiben jogosulatlan adathozzáférést tapasztal, köteles a Bankot haladéktalanul értesíteni. Köteles továbbá az esetet kivizsgálni és intézkedési tervet készíteni, amelyben részletezi az adatvédelmi hiányosságokat, illetve a jövıbeni esetek megakadályozása érdekében szükséges teendıket. 5) A Kereskedı kötelezettséget vállal arra, hogy a megfelelı adatbiztonság érdekében szabályozást és adattárolási eljárást alakít ki és ennek betartását évente ellenırzi. Továbbá garantálja, hogy csakis azok férnek hozzá ügyfelek kártyaadataihoz, akiknek elengedhetetlen és ezáltal minimálisra korlátozza ezek számát. 6) A Kereskedı elfogadja, hogy a Bankkal folytatott telefonbeszélgetéseket a Bank rögzítheti és azt a vitás kérdések esetén felhasználhatja. 7) Kereskedı tudomásul veszi, hogy a Bank a HPT 130/C és 130/E rendelkezései alapján az ott meghatározott feltételekkel jogosult a Kártyaelfogadói szerzıdés (POS)/Kártyaelfogadói szerzıdés (ecommerce) megkötéséhez vagy módosításához szükséges azonosító adatait (cégnév, rövidített név, székhely- telephely-, fióktelep címe, adószám, a képviseletre jogosultak 16

17 neve és beosztása), valamint a Kártyaelfogadói szerzıdéssel (POS)/Kártyaelfogadói szerzıdés (ecommerce) összefüggı adatokat a HPT 130/D rendelkezése értelmében (a Kártyaelfogadói szerzıdés (POS)/Kártyaelfogadói szerzıdés (ecommerce) megkötésének dátuma, a megszőnés oka, a megszőnés dátuma) a hiteladat-szolgáltatók által mőködtetett KHR-nek való továbbításra. 8) Kereskedı kijelenti, hogy a Bank a Kártyaelfogadói szerzıdés (POS)/Kártyaelfogadói szerzıdés (ecommerce) aláírása elıtt teljes körően tájékoztatta a KHR-rıl, az adatátadás, adatkezelés szabályairól, az igénybe vehetı jogorvoslati lehetıségekrıl, amelynek részletesen ismertetett rendelkezéseit a Bank Általános Üzletszabályzat tartalmazza. XXI. Vegyes rendelkezések 1) A Kereskedı kötelezettséget vállal arra, ha bármely, kártyaelfogadó helyként mőködı Üzlethelyeiben bármilyen oknál fogva (szezonális mőködés, átalakítás, szabadságolás stb.) 1 hónapnál hosszabb idıre szünetelteti tevékenységét, azt a Banknak 8 naptári nappal elıre bejelenti, jelezve az újranyitás várható idıpontját és a zárva tartás alatti postacímet. 2) A Kereskedı 5 munkanapon belül köteles adatainak változását írásban közölni a Bankkal. Az ennek elmulasztásából eredı károkért a felelısség a Kereskedıt terheli. 3) A Bank jogosult a jelen ÁSZF módosítását a Bank Általános Üzletszabályzata vonatkozó rendelkezései szerint kezdeményezni. 4) A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Bank Általános Üzletszabályzata irányadó. 5) A Kereskedı hozzájárul, hogy adatait a Bank a hazai és nemzetközi szabályozások, valamint a nemzetközi kártyatársaságok elıírásainak megfelelıen nyilvántartsa és felhasználja. A Kereskedı tudomásul veszi, hogy a nemzetközi kártyatársaságok csak azon Kereskedık részére engedélyezik a bankkártyával történı fizetési mód alkalmazását, akik hozzájárulnak adataiknak a Kereskedırıl vezetett kártyatársasági nyilvántartásba történı felvételhez és kezeléshez. A Kereskedı hozzájárul ahhoz, hogy a Bank rendelkezésére álló adatait a nemzetközi kártyatársaságok részére átadja. 6) A Kártyaelfogadói szerzıdés (POS)/Kártyaelfogadói Szerzıdés (ecommerce) és annak végrehajtása a Bank és a Kereskedı üzleti és banki titkainak megismerését teszi lehetıvé, ezért a felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerzıdés és teljesítésének adatait bizalmasan kezelik, azokat harmadik fél tudomására, sem nyilvánosságra nem hozzák. A titkok megtartása a szerzıdés hatályának megszőnése után is határidı nélkül kötelezı érvényő. 7) A Kereskedı köteles gondoskodni a Kártyaelfogadói szerzıdésben (POS)/Kártyaelfogadói szerzıdésben (ecommerce) megjelölt felsorolt üzletegységeiben a kártyaelfogadáshoz szükséges eszközök elhelyezésérıl, a szabályszerő kártyaelfogadás feltételeinek megteremtésérıl. 8) A Kereskedı köteles a Bank által részére átadott, a forgalmat támogató anyagokat (emblémák, prospektusok) feltőnı helyen elhelyezni, és jogosult arra, hogy kártyaelfogadói jogát hirdetéseiben közzé tegye. 9) A Kereskedı tudomásul veszi, hogy a Hpt. XXII/A fejezete bekezdése alapján, a Bank jogosult a szerzıdésben feltüntetett azonosító adatait, az elfogadói szerzıdés tartalmára, az attól való eltérésre, az érintett szerzıdésben vállalt kötelezettség nem teljesítésére, a kötelezettség megszegésére vagy a joggal való visszaélésre vonatkozó adatot és a bankkártya elfogadás körülményeit tartalmazó statisztikai adatot szolgáltatni a központi hitelinformációs rendszer részére. 10) A POS terminál rendeltetésszerő, a jogszabályoknak és a jelen ÁSZF-nek megfelelı használatáért a Kereskedı teljes anyagi felelısséggel tartozik. A kereskedı minden, a fentieknek nem megfelelı használatból eredı kárt köteles a Banknak megtéríteni. 17

18 11) A Kereskedı kijelenti, hogy nem értékesít olyan árucikkeket, szolgáltatásokat az interneten keresztül, amely árthat a Bank hírnevének (pl. szex és pornó, drog, fegyver, szerencsejáték, illegális kereskedelem, stb.). A Kereskedı tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen szerzıdés hatályba lépését követıen a Kereskedı internetes tevékenységi köre megváltozik, vagy megváltoztatás nélkül olyan tevékenységet folytat, olyan terméket/szolgáltatást árusít, amely a Bank megítélése szerint, árthat a Bank hírnevének, az a Kártyaelfogadói szerzıdés súlyos megszegésének minısül, és a Banknak jogában áll a Kártyaelfogadói szerzıdést azonnali hatállyal felmondani, valamint az okozott kár megfizetésére kötelezni. 12) A Kereskedı vállalja, hogy az Elfogadóhely honlapjára jól látható módon elhelyezi a Bank logoját, amely linket biztosít a Bank honlapjára, valamint a Kártyaelfogadói szerzıdés (ecommerce) 4. számú melléklet szerinti szöveget. A Kereskedı mindezt külön térítés nélkül vállalja. A Kereskedı ezt a lehetıséget mindaddig biztosítja a Bank számára, ameddig a jelen szerzıdés érvényben van, vagy a Bank nem kéri írásban e lehetıség megszüntetését. A Bank logoját a Bank a SAKI dokumentum mellékleteként a Kereskedı rendelkezésére bocsátja. A Kereskedı tudomásul veszi, hogy a logo-t más célra nem használhatja, a honlapon kívül más helyen nem tüntetheti fel, kivéve ha a Bankkal erre külön megállapodása van. 13) Kártyaelfogadói szerzıdés és az abban foglalt szolgáltatás nyújtása és igénybevétele a Bank és az Üzemeltetı üzleti titkainak megismerését teszi lehetıvé, ezért a felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Kártyaelfogadói szerzıdés (POS), a Kártyaelfogadói szerzıdés (ecommerce) és azok teljesítésének adatait bizalmasan kezelik, azokat harmadik fél tudomására, sem nyilvánosságra nem hozzák. A titkok megtartása a Kártyaelfogadói szerzıdés (POS)/a Kártyaelfogadói szerzıdés (ecommerce) hatályának megszőnése után is határidı nélkül kötelezı érvényő. 14) A Bank jogosult a Kártyaelfogadói szerzıdés alapján kialakított elektronikus fizetési megoldást alkalmazó Elfogadóhelyet referenciaként publikálni, melynek során azonban a Kereskedı titokvédelmi érdekeit a legnagyobb mértékben szem elıtt tartja. 15) A Kártyaelfogadói szerzıdés a Kereskedıre/Üzemeltetıre vonatkozó adat megváltozásáról a Kereskedı/Üzemeltetı köteles a Bankot azonnal írásban, nyilatkozat tétellel tájékoztatni. Ennek elmaradásából vagy késedelmes teljesítésébıl eredı kárért a Kereskedı/Üzemeltetı a felelıs. A nyilatkozatban szereplı adatokat a Bank a nyilatkozat igazolt kézhezvételének napjától tekinti bejelentettnek. XXII. Kártyaelfogadói általános szerzıdési feltételek hatálya A Kártyaelfogadói általános szerzıdési feltételek módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege május 18-án lép hatályba és határozatlan idıre szól. Budapest, május

Hatályos: 2013. augusztus 1. napjától

Hatályos: 2013. augusztus 1. napjától Kártyaelfogadói Általános Szerződési Feltételek Devizabelföldi társas vállalkozások, non-profit szervezetek valamint egyéni vállalkozók és egyéni cégek részére Hatályos: 2013. augusztus 1. napjától 1 TARTALOM

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. KÁRTYAELFOGADÓI KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA

A CIB Bank Zrt. KÁRTYAELFOGADÓI KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA A CIB Bank Zrt. KÁRTYAELFOGADÓI KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA DEVIZABELFÖLDI TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, NON-PROFIT SZERVEZETEK VALAMINT EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE HATÁLYOS: 2015. JANUÁR 20. NAPJÁTÓL 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Gyakran Feltett Kérdések. a CIB Bank Zrt. ecommerce internetes kártyaelfogadás szolgáltatásáról

Gyakran Feltett Kérdések. a CIB Bank Zrt. ecommerce internetes kártyaelfogadás szolgáltatásáról Gyakran Feltett Kérdések a CIB Bank Zrt. ecommerce internetes kártyaelfogadás szolgáltatásáról TARTALOM 1. ÜZLETI KÉRDÉSEK... 3 2. ÜZEMELTETİ FELADATAI... 5 3. TECHNIKAI KÉRDÉSEK... 6 3.1. ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Béres Egészségtár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. szám alatti társaság KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGE SORÁN

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. ecommerce internetes kártyaelfogadás szolgáltatása

A CIB Bank Zrt. ecommerce internetes kártyaelfogadás szolgáltatása A CIB Bank Zrt. ecommerce internetes kártyaelfogadás szolgáltatása TARTALOM 1. AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM ÉS AZ ECOMMERCE SZOLGÁLTATÁS... 3 1.1. MI AZ ECOMMERCE SZOLGÁLTATÁS?... 3 1.2. ELŐNYÖK A KERESKEDŐ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK izishop mobiltelefonos fizetési elfogadóhely biztosítására A HEDZ Magyarország Kft. Általános Szerzõdési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) izishop mobiltelefonos fizetési

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. KÁRTYAELFOGADÓI KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA

A CIB Bank Zrt. KÁRTYAELFOGADÓI KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA A CIB Bank Zrt. KÁRTYAELFOGADÓI KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA DEVIZABELFÖLDI TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, NON-PROFIT SZERVEZETEK VALAMINT EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE HATÁLYOS: 2016. MÁRCIUS 21. NAPJÁTÓL 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága... 4 3. Az Üzletszabályzat módosítása... 4 4. A Bank és az Ügyfél együttmőködése, tájékoztatási

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A CIB BANK ZRT. ECOMMERCE KÁRTYAELFOGADÓI SZOLGÁLTATÁSÁRÓL. HATÁLYOS: 2016. május 13-tól

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A CIB BANK ZRT. ECOMMERCE KÁRTYAELFOGADÓI SZOLGÁLTATÁSÁRÓL. HATÁLYOS: 2016. május 13-tól TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A CIB BANK ZRT. ECOMMERCE KÁRTYAELFOGADÓI SZOLGÁLTATÁSÁRÓL HATÁLYOS: 2016. május 13-tól 1 Tartalom 1. AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM ÉS AZ ECOMMERCE SZOLGÁLTATÁS... 3 1.1. Mi az ecommerce

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. ecommerce internetes kártyaelfogadás szolgáltatása

A CIB Bank Zrt. ecommerce internetes kártyaelfogadás szolgáltatása 2010.01.27. A CIB Bank Zrt. ecommerce internetes kártyaelfogadás szolgáltatása TARTALOM 1. AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM ÉS AZ ECOMMERCE SZOLGÁLTATÁS... 3 1.1. MI AZ ECOMMERCE SZOLGÁLTATÁS?... 3 1.2. ELİNYÖK

Részletesebben

II. rész. Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd -

II. rész. Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1. BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1.1.1. Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelılap

Részletesebben

Vállalkozási Szerzıdés

Vállalkozási Szerzıdés Vállalkozási Szerzıdés mely létrejött egyrészrıl Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet (7621 Pécs, Bercsényi u. 3., Adószám:.., Bankszámlaszám:... Képviseli: ), mint megrendelı a továbbiakban:

Részletesebben

COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. Értelmezı rendelkezések

COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. Értelmezı rendelkezések COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI I. Értelmezı rendelkezések Szolgáltató: a CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. (1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21 35.). Elıfizetı:

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379 2. számú melléklet MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS mely létrejött egyrészrıl: a Zsolnay Örökségkezelı Nonprofit Kft. mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó), Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-073887

Részletesebben

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására N-Telekom KFT 1 IT ÁSZF kivonat N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására 1. A szolgáltató neve, címe: Az N-Telekom Szolgáltató és Kereskedelmi

Részletesebben

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. június 1. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 6 1. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLASZERZİDÉS a... számon befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerzıdés melléklete

STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLASZERZİDÉS a... számon befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerzıdés melléklete STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLASZERZİDÉS a... számon befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerzıdés melléklete amely létrejött egyrészrıl a Raiffeisen Bank Zrt. (székhelye: 1054

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. Általános Üzletszabályzata (a továbbiakban "Üzletszabályzat")

A CIB Bank Zrt. Általános Üzletszabályzata (a továbbiakban Üzletszabályzat) A CIB Bank Zrt. Általános Üzletszabályzata (a továbbiakban "Üzletszabályzat") (hatályos 2012. április 30. napjától) I. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI 1. Bevezetı rendelkezések 1.1. Az Általános

Részletesebben

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától)

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) Gépjármővek és Berendezések Lízingszerzıdésének Általános Szerzıdési Feltételei (hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) I. ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK 1. Lízingszerzıdés (továbbiakban: Szerzıdés): A Lízingbe

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉRİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl Hatályos 2011. április 7-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig Copyright 2010 AXA

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet 1/1/b. számú melléklet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66., cégjegyzékszáma: 20-02-050059, tevékenységi engedély száma: 256/2000

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK POS-TERMINÁLON KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BANKKÁRTYA-ELFOGADÁSHOZ ÉS INTERNETES BANKKÁRTYA-ELFOGADÁSHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK POS-TERMINÁLON KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BANKKÁRTYA-ELFOGADÁSHOZ ÉS INTERNETES BANKKÁRTYA-ELFOGADÁSHOZ 6. sz. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK POS-TERMINÁLON KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BANKKÁRTYA-ELFOGADÁSHOZ ÉS INTERNETES BANKKÁRTYA-ELFOGADÁSHOZ Érvényes: 2016. július 1-től Tartalomjegyzék 1. Fogalmi meghatározások...

Részletesebben

2 A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezésük

2 A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezésük A Net-Portal Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Net- Portal Kft. vagy Szolgáltató ) az elıfizetık személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi elıírásokkal összhangban

Részletesebben

SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Szentlırinc-Ormánság Takarékszövetkezet - továbbiakban Takarékszövetkezet - a pénzmosás és a terrorizmus

Részletesebben

általános szerződési feltételek

általános szerződési feltételek általános szerződési feltételek Vállalkozói e-bank szolgáltatás Hatályos: 2004. január. 19 napjától I. FOGALMAK Az itt felsorolt kifejezések a jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban:

Részletesebben

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A biztosító jelen biztosítás keretében a biztosítási díj ellenében megtéríti a harmadik személy által a megjelölt országok területén okozott és a biztosított

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. május 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetıség...3

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. Dunakanyar Holding Kft. 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerzıdési Feltételek helyhez kötött telefonszolgáltatásra Szentendre, 2010. január 15. Utolsó módosítás: 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szolgáltató

Részletesebben

Szolgáltatási szerzıdés

Szolgáltatási szerzıdés Szolgáltatási szerzıdés az Electronic Banking rendszert igénylı Számlatulajdonosokkal amely létrejött a(z)..... (cég neve adószáma, székhelye) számlatulajdonos (a továbbiakban: Számlatulajdonos), másrészrıl

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) amely létrejött egyrészrıl

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-49/2007/064. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Citibank Zrt. Budapest a Shell Hungary Zrt. Budapest a Magyar Légiközlekedési Zrt. Budapest a Magyar Telekom Nyrt.

Részletesebben

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata (az Országos Érdekegyeztetı Tanács 2008. július 04. jóváhagyta) 1. / A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítıi

Részletesebben

EF-090 ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítások Általános Feltételei

EF-090 ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítások Általános Feltételei EF-090 ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítások Általános Feltételei Tartalomjegyzék 1. A szerzıdéssel kapcsolatos fogalmak 2. Általános rendelkezések 3. A biztosítási szerzıdés alanyai

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Szerzıdésszám:./2008 SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Egyrészrıl mint szolgáltató ( továbbiakban ): cégnév: Hermina-Szer Bt székhely 2314 Halásztelek,

Részletesebben

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal A Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2004. február 05. Utolsó módosítás: 2010. március 1. Hatályba lépés: 2010. április 1-tıl 2.oldal

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS Általános kivitelezési keretszerzıdés (építési-szerelési munkák) VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekrıl szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvény alapján a Fıvárosi

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl az Szécsény Város Önkormányzata Címe: 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Adószám: 15451244-2-12 Számlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-21424304

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez amely egyrészrıl a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (8380 Hévíz,

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészrıl Aszód Város Önkormányzata (2170 Aszód, Szabadság tér 9., képviselı: Sztán István polgármester) mint Építtetı,

Részletesebben

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok 8. Cím Biztosítási szerzıdések I. Fejezet Közös szabályok 5:360. [A biztosítási szerzıdés fogalma] Biztosítási szerzıdés alapján a biztosító a szerzıdésben meghatározott biztosítási kockázat viselésére

Részletesebben

ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELİIFEL 001-2008) QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe

ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELİIFEL 001-2008) QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELİIFEL 001-2008) KÖNYVELİIFEL 001-2008 Érvényes: 2008. 10. 01.-tıl 1/9 ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA I). BIZTOSÍTOTTAK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A KÁRTYAELFOGADÓI SZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. május 19-től Az ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 3525 Miskolc, Dózsa

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés minta

Támogatási Szerzıdés minta Azonosító szám: Támogatási Szerzıdés minta amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról 1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE a közterület-használatról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

Tájékoztató. ügyfelei számára

Tájékoztató. ügyfelei számára Tájékoztató az e-szignó Hitelesítés Szolgáltató ügyfelei számára Azonosító: 1.3.6.1.4.1.21528.2.1.1.7 Verzió: 3.2 Elsı verzió hatályba lépése: 2005. április 1. Biztonsági besorolás: NYILVÁNOS Jóváhagyta:

Részletesebben

KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum

KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására 1. Preambulum A Összefogás a Hegyháton Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) az Új Magyarország Fejlesztési Terv

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban elıforduló kifejezések 2. A közbeszerzési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK B melléklet (TKSZ) ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére Jelen Általános

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján A) AZ AJÁNLATKÉRİ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Ajánlatkérı neve: Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Ajánlatkérı címe: 9021 Gyır,

Részletesebben

KIS- és KÖZÉPVÁLLALATI HITELEZÉS Általános Szerzıdési Feltételek

KIS- és KÖZÉPVÁLLALATI HITELEZÉS Általános Szerzıdési Feltételek : Hatályos: 2011. július 6. napjától Tevékenységi engedély száma: 22/1992. Tevékenységi engedély dátuma: 1992. április 3. KIS- és KÖZÉPVÁLLALATI HITELEZÉS Általános Szerzıdési Feltételek Felek a Szerzıdésben,

Részletesebben

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Fogalom meghatározások Takarékszövetkezet: Bakonyvidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 14.) továbbiakban (Takarékszövetkezet) Bankszámla: a Takarékszövetkezet által a Számlatulajdonos

Részletesebben

Szolgáltatási szerzıdés alapcsomag szolgáltatáshoz

Szolgáltatási szerzıdés alapcsomag szolgáltatáshoz Szolgáltatási szerzıdés alapcsomag szolgáltatáshoz amely létrejött egyrészrıl a Cégnév: Rövidített cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám: Adószám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám: Képviselı neve és a képviselet

Részletesebben

Amely 2009. 08. 01 napjával a Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) UZLSZSZHITGEP_1_20080221 Üzletszabályzat helyébe lép

Amely 2009. 08. 01 napjával a Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) UZLSZSZHITGEP_1_20080221 Üzletszabályzat helyébe lép LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) HITTef/2009.08.01. Amely 2009.

Részletesebben

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl A Ket. módosításának lényegesebb elemei: A 2008. évi CXI. Tv. módosította a Ket-et. Ezt

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A CIB BANK ZRT. POS SZOLGÁLTATÁSÁRÓL HATÁLYOS: 2014. MÁRCIUS 15-TŐL

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A CIB BANK ZRT. POS SZOLGÁLTATÁSÁRÓL HATÁLYOS: 2014. MÁRCIUS 15-TŐL TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A CIB BANK ZRT. POS SZOLGÁLTATÁSÁRÓL HATÁLYOS: 2014. MÁRCIUS 15-TŐL TARTALOM 1. Előnyei... 3 2. Elfogadott kártyatípusok... 3 3. A szolgáltatás igénybevétele... 3 4. Technikai jellemzők...

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés

Támogatási Szerzıdés Azonosító szám: ÁROP-1.A.2/A-2008-0183 Támogatási Szerzıdés amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ

IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ Kérjük, hogy az igénylılapot NYOMTATOTT NAGYBETŐKKEL töltse ki! ADATOK A Bank tölti ki! Kölcsönigénylı neve:... Igénylés módja saját nevében adóstárssal

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Gépjármő és gép lízing tevékenységre PLAT/2010.05.31. Preambulum A Takarékbank Zrt. 2010.

Részletesebben

Általános szerződési feltételek bankkártya szolgáltatásokra vonatkozóan

Általános szerződési feltételek bankkártya szolgáltatásokra vonatkozóan 2194 Tura, Bartók tér 21. Tel: 28/466-002, Fax: 28/468-025 Adószám: 10045260-2-13 Cégjegyzékszám: Cg. 13-02-050296 Általános szerződési feltételek bankkártya szolgáltatásokra vonatkozóan Tartalom I. FOGALMI

Részletesebben

mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott), a továbbiakban együtt Szerzıdı felek között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott), a továbbiakban együtt Szerzıdı felek között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött a közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 9. (1) bekezdés ka) pontja szerint Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének./2012. (XII. 12.)

Részletesebben

Utazási Balesetbiztosítás Általános és Különös feltételei CIB Utazási Védelemrıl

Utazási Balesetbiztosítás Általános és Különös feltételei CIB Utazási Védelemrıl Hatályos: a 2012. augusztus 01-tıl létrejött Biztosítotti csatlakozásokra Utazási Balesetbiztosítás Általános és Különös feltételei CIB Utazási Védelemrıl PREAMBULUM A Chartis Europe S.A. Magyarországi

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének bankszámla termékei Terméktájékoztató

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének bankszámla termékei Terméktájékoztató AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének bankszámla termékei Terméktájékoztató Hatályos 2009. december 15-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe, 1138

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Üzleti hitelkártya. Hatályos: 2009. november 1.

ÜZLETSZABÁLYZAT. Üzleti hitelkártya. Hatályos: 2009. november 1. ÜZLETSZABÁLYZAT Üzleti hitelkártya Hatályos: 2009. november 1. OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997. november 27.) Nyilvántartásba vette a Fővárosi Bíróság mint

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2013. január 1. A Polgári Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Szentgotthárd, Magyarlak,

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30,

Részletesebben

PROVIDENCIA OSZTRÁK-MAGYAR BIZTOSÍTÓ RT. VÁLLALKOZÁSOK ÖSSZETETT VAGYONBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI. Tartalom:

PROVIDENCIA OSZTRÁK-MAGYAR BIZTOSÍTÓ RT. VÁLLALKOZÁSOK ÖSSZETETT VAGYONBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI. Tartalom: PROVIDENCIA OSZTRÁK-MAGYAR BIZTOSÍTÓ RT. VÁLLALKOZÁSOK ÖSSZETETT VAGYONBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI Tartalom: Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (ÁVF) Vállalkozók Elemikár Biztosításának Különös

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyfelıl Nógrád Megye Önkormányzata 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36., képviseli: Becsó Zsolt a közgyőlés elnöke adószáma: 15450016-2-12 mint megrendelı, a továbbiakban:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Orient-Web Bt. Általános szerződési feltételek Az ORIENT- WEB Bt. (3534 Miskolc, Gőz u. 7.), mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) internetes szolgáltatásaira (domain név- regisztrációs, fenntartási

Részletesebben

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl szóló többször módosított 38/1995.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS A1-K000000/000 számú ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS amely a.. szám alatti lakóépület, illetıleg vegyes célra használt épület (a továbbiakban együtt: épület), mint felhasználási hely hıközponti mérés szerinti

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról (Egységes szerkezetben) A lakások és helyiségek

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Budai Nagy Antal u. 8. Adószám: 13724159-2-19

TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Budai Nagy Antal u. 8. Adószám: 13724159-2-19 TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Budai Nagy Antal u. 8. Adószám: 13724159-2-19 ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ( ÁSZF ) HELYHEZ KÖTÖTT - ÉS HELYTİL FÜGGETLEN TELEFON SZOLGÁLTATÁSRA... Utolsó módosítás:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál

Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál Hatályos: 2016. március 18-tól I. Általános rendelkezések 1. A Szolgáltató adatai: A Szolgáltató neve: Viva Natura World Kft. Székhelye és postai címe: 2151

Részletesebben

A. 2/2008. MÜK Eln. AJÁNLÁS

A. 2/2008. MÜK Eln. AJÁNLÁS A. 2/2008. MÜK Eln. AJÁNLÁS az ügyvédek, az alkalmazott ügyvédek, az ügyvédjelöltek, a külföldi jogi tanácsadók és az európai közösségi jogászok igazolványával összefüggıen ellátandó feladatokról I. AZ

Részletesebben

ATLASZ ELECTRONIC ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ALL-RISK BIZTOSÍTÁSA

ATLASZ ELECTRONIC ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ALL-RISK BIZTOSÍTÁSA ATLASZ ELECTRONIC - FELTÉTEL ATLASZ ELECTRONIC ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ALL-RISK BIZTOSÍTÁSA KÖTVÉNY (I. RÉSZ) 1. CIKKELY: BIZTOSÍTOTT ÉRDEK A biztosítási szerzıdés fedezetet nyújt a kötvényhez tartozó

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. V-230/14

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. V-230/14 BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában ANTENNA HUNGÁRIA ZRT. 1119 Budapest, Petzvál J. u. 31-33. Adószáma: 10834730-2-44 Cégjegyzék száma: 01-10-042190 a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa DH-2644-2/2008. számú határozata alapján az Átláthatóság

Részletesebben

- 1 - Utasbiztosítási Feltételek I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

- 1 - Utasbiztosítási Feltételek I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Mit nyújt Önnek a Chartis Travel Guard utasbiztosítás? A Chartis Hungary biztosítóról Jelen feltételek (a továbbiakban: Utasbiztosítási Feltételek) szerinti biztosítási fedezetet a Chartis Europe S.A.

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı szerzıdéses

Részletesebben

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén Tájékoztató Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány mint támogatásközvetítı szervezet és az EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmusok által is támogatott Akadálymentesítések megvalósításának támogatása

Részletesebben

Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata (SV-00/2000/1)

Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata (SV-00/2000/1) Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata (SV-00/2000/1) TARTALOMJEGYZÉK I. ALAPFOGALMAK...1 II. A BIZTOSÍTÁSI SZERZİDÉS FORMAI SAJÁTOSSÁGAI...4 A biztosítási

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl másrészrıl Budapest Fıváros XIII. kerületi Önkormányzat (képviseli: dr. Tóth József polgármester, székhely: 1139 Budapest, Béke tér 1., adószám: 15513003-2-41,.KSH

Részletesebben

Felhasználói Szerzıdés és Feltételek (F.Sz.F.)

Felhasználói Szerzıdés és Feltételek (F.Sz.F.) A szerzıdés tárgya: Felhasználói Szerzıdés és Feltételek (F.Sz.F.) Jelen szerzıdés tárgya az VIPGUEST Kft., (székhelye: 4200 Hajdúszoboszló Kenézy u. 21. fsz. 1, cégjegyzékszáma: 09-09-020337; adószáma:

Részletesebben

ÁSZF. I. A Szolgáltató. II. A tartalmak szellemi tulajdona. III. A Weboldal rendszere

ÁSZF. I. A Szolgáltató. II. A tartalmak szellemi tulajdona. III. A Weboldal rendszere ÁSZF Jelen Általános Felhasználási és Szerződési Feltételek a http://www.iraspszichologia.hu weboldal (a továbbiakban Weboldal), illetve az általa nyújtott Termékek és Szolgáltatások igénybevételét, használatát

Részletesebben

Közzététel: 2013.07.12. Shell üzemanyagkártya ÁKM

Közzététel: 2013.07.12. Shell üzemanyagkártya ÁKM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1.1.1. Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelőlap

Részletesebben

IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ

IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ Kérjük, hogy az igénylılapot NYOMTATOTT NAGYBETŐKKEL töltse ki! ADATOK A Bank tölti ki! Kölcsönigénylı neve: Igénylés módja saját nevében adóstárssal

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Székhely: 6065 Lakitelek, Liget u. 2. Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Kisfaludy u.8. Telefon: (76) 502-650 e-mail: kozpont@lakitelek.tksz.hu Kirendeltségek: Lakitelek (76) 449-135 Nyárlırinc (76) 343-015

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben