ÜZLETSZABÁLYZAT. Üzleti hitelkártya. Hatályos: november 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÜZLETSZABÁLYZAT. Üzleti hitelkártya. Hatályos: 2009. november 1."

Átírás

1 ÜZLETSZABÁLYZAT Üzleti hitelkártya Hatályos: november 1. OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997. november 27.) Nyilvántartásba vette a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság a cégjegyzékszámon Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16. Honlap:

2 TARTALOMJEGYZÉK I. MEGHATÁROZÁSOK... 3 II. A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK... 9 III. A HITELKÁRTYÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK IV. HITELKÁRTYÁVAL ESZKÖZÖLHETŐ TRANZAKCIÓK V. OTPdirekt SZOLGÁLTATÁSOK VI. HITELKÁRTYÁVAL TÖRTÉNŐ SZEMÉLYAZONOSÍTÁS VII. A HITELSZÁMLÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK VIII. VEGYES RENDELKEZÉSEK IX. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK: X. EGYÉB RENDELKEZÉSEK UTASBIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS

3 A jelen Üzletszabályzat hatálya kiterjed a Bank által természetes személyek részére a Hpt. 3.. (1) bekezdés e) pontja alapján hitelkártya kibocsátására, illetőleg az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtására. A Bank és a Szerződő Fél közötti jogviszonyra irányadó szabályok (1) A Bank és a Szerződő Fél közötti az Üzletszabályzat tárgyát képező jogviszony tartalmát az adott jogviszonyra vonatkozó - egyedi szerződés - az értesítő levél - a Hirdetmény az Üzleti Hitelkártya termékről - az Üzleti Hitelkártya Üzletszabályzat - az OTP Bank Nyrt Általános Üzletszabályzata - valamint az Üzletszabályzat a Pénzügyi szolgáltatásról rendelkezései alapján kell megállapítani. A jogviszony tartalmának megállapítása során a fenti felsorolás egyben értelmezési sorrendet is jelent. Amennyiben az egyedi szerződés rendelkezései eltérnek az Üzletszabályzat rendelkezéseitől, akkor az egyedi szerződés rendelkezései alkalmazandók. Amennyiben valamely, az adott jogviszony részét képező kérdésre az egyedi szerződés nem tartalmaz rendelkezést, úgy az Üzletszabályzat vonatkozó rendelkezése az irányadó. Ha az adott kérdésre az Üzletszabályzat sem tartalmaz rendelkezést, az OTP Bank Nyrt. Általános Üzletszabályzatának rendelkezései az irányadók. (2) A Bank és a Szerződő Fél közötti jogviszonyban az 1. pontban meghatározott dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a hitelintézetekről és a pénzforgalmi vállalkozásokról, a pénzforgalmi szolgáltatásról és az elektronikus fizetési eszközökről, a fogyasztási hitelekről szóló jogszabályok, valamint a Szerződés tárgyát képező jogviszonnyal összefüggő egyéb jogszabályok és a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. (3) A Bank és a Szerződő Fél közötti tájékoztatás és kölcsönös információ csere hivatalos nyelve a magyar. I. MEGHATÁROZÁSOK Az Üzleti hitelkártya Üzletszabályzat tekintetében az alábbi fogalmi meghatározások az irányadók: ATM (Automated Teller Machine) Bankjegykiadó automata, amely alkalmas készpénzfelvételre, adott esetben készpénz befizetésére és egyéb szolgáltatások igénybevételére. Azonosító szám A Szerződő Fél hitelszámlájához kapcsolódó hitelkártyaszámából képzett szám, amely a 16 jegyű kártyaszám utolsó 10 jegye. Használata az OTPdirekt szolgáltatás bejelentkezéséhez szükséges. Bank OTP Bank Nyrt. Központ: 1051 Budapest, Nádor u.16.sz. Levelezési cím: 1876 Budapest Tevékenységi engedély: Állami Bankfelügyelet 983/1997/F.Sz. ÁPTF határozat (1997. november 27.) Bankkártya kibocsátásra vonatkozó engedélyeket a Magyar Nemzeti Bank tartja nyilván. Beszedési megbízás Törlesztésre vonatkozó beszedési megbízás a minimum fizetendő összeg beszedésére vonatkozóan, mely a Banknál vezetett pénzforgalmi számláról történik. Beváltóhely Elfogadóhely, ahol erre vonatkozó külön megállapodás alapján a hitelkártya segítségével készpénz vehető fel. Magyarországon a Magyar Posta Zrt. hivatalai minősülnek beváltóhelynek. Bizonylat Az elfogadóhelyen kivéve, ha ATM készpénzfelvételi tranzakció esetében a Kártyabirtokos ezt nem kéri a Kártyabirtokos rendelkezésére bocsátott tranzakció lebonyolítását igazoló dokumentum. 3

4 Card- not- present tranzakció Olyan virtuális tranzakció, ahol a tranzakció során a kártya fizikailag nincs jelen, csupán a kártya adatai szolgáltatják a tranzakció lebonyolítását. Cserekártya A lejárt hitelkártya helyébe lépő, a Bank által automatikusan legyártott hitelkártya. A hozzá tartozó PIN kód és TeleKód megegyezik a lejárt hitelkártya PIN kódjával és TeleKódjával. Elfogadóhely Mindazon hely, ahol a hitelkártya pénzügyi funkciója alapján rendeltetésszerűen használható. Elfogadóhely lehet: a) bankfiók, b) beváltóhely, c) kereskedői elfogadóhely, illetőleg d) ATM. Ellenőrző kód (CVC kód) A MasterCard kártya aláírási panelén a kártyaszám után található 3-jegyű szám, amelyet internetes, telefonos, postai megrendelés útján történő vásárlások során kell megadni. Elő-autorizáció Olyan engedélyezés, melyet nem közvetlenül követ a tranzakció lebonyolítása. Ezen engedélyezés a tranzakció tényleges összege helyett annak várható összegére történik, melynek erejéig a hitelszámla egyenlege zárolásra kerül. A zárolás nem jelent terhelést, csupán a tranzakció tényleges összegének fedezetét hivatott biztosítani. A kibocsátó bank által meghatározott ideig, de legkésőbb a tranzakció elszámolási szakaszának befejezéséig (a tranzakció tényleges összegének terheléséig), illetve a tranzakció meghiúsulásáig áll fenn. Elő-autorizációt végezhetnek többek között a kereskedői elfogadóhelyek: szállodák, autókölcsönző cégek, repülőjegy értékesítéssel foglalkozó cégek, utazási irodák, stb. Elszámolási időszak Az-az időszak, amelyre vonatkozóan, havi gyakorisággal a Bank számlakivonatot juttat el a Szerződő Félnek. Az elszámolási időszak utolsó napja minden hónapban azonos a Hirdetményben közzétett naptári nap. Abban az esetben, ha az elszámolási időszak utolsó napja pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, akkor az adott elszámolási időszak utolsó napja az ezen pihenőnapot vagy munkaszüneti napot követő első munkanap lesz. Engedélyezés (autorizáció) A hitelkártya kibocsátója, illetve annak megbízottja által az elfogadóhelyre továbbított tranzakció lebonyolítását engedélyező üzenet. Értéknap Az a nap, amelyet a Bank a hitelszámla javára vagy terhére elszámolt pénzösszeg utáni kamatszámítás szempontjából figyelembe vesz. Felhasználható hitelkeret Az-az összeg, amely a hitelkeretből egy adott időpontban a Kártyabirtokosoknak együttesen rendelkezésére áll. Az elszámolási időszak végén rendelkezésre álló felhasználható hitelkeretet a Bank a számlakivonaton feltünteti. Felhasznált hitelkeret Az-az összeg, melyet a hitelszámlán rendelkezésre álló hitelkeretből egy adott időpontban a Kártyabirtokosok együttesen már felhasználtak, ide értve a Hirdetményben közzétett mértékű, a hitelszámla terhére elszámolt költségeket, díjakat és kamatokat is. Az elszámolási Időszak végén felhasznált hitelkeretet a Bank a számlakivonaton feltünteti, azt a Szerződő Fél a szerződésnek megfelelően köteles a Banknak megfizetni. Fizetési határidő Azt az időpontot jelenti, ameddig a Kártyabirtokosnak/ Számlatulajdonosnak az adott elszámolási időszakban felhasznált hitelkeretből legalább a minimum fizetendő összeget vissza kell fizetnie a Bank számára. Fizetési művelet jóváhagyása A Bank Kártyabirtokos által végrehajtott tranzakciókat jóváhagyottnak tekinti, amennyiben a Kártyabirtokos a tranzakció során megadta PIN kódját és/vagy a tranzakcióról készült bizonylatot aláírta és/vagy a tranzakció során megadta a kártya CVC2 vagy CVV2 kódját. 4

5 Gyártási dátum A hitelkártya előlapján megtalálható dátum, amely hónap/év bontásban (az évszám utolsó két számjegye) kerül feltüntetésre. (pl. 03/09= március). Amennyiben a gyártási dátum nem található a kártyán, úgy a hitelkártya előlapján megtalálható lejárati dátum csökkentve a kártya érvényességi időtartamával. Hátralék A Kártyabirtokos / Számlatulajdonos által a fizetési határidőig nem törlesztett minimum fizetendő összeg. Hirdetmény A Bank ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben megtalálható, Bank által kiadott közlemény, amely egyes, a Hitelkártya/ Hitelszámla-szerződéssel összefüggő rendelkezéseket tartalmazza. A Bank Hirdetményben teszi közzé egyebek mellett a Szerződéssel, illetve a hitelkártyával kapcsolatos a) szerződéskötési feltételeket, b) díjak, költségek és kamatok mértékét, az azokkal összefüggő rendelkezéseket, c) egyéb információkat, valamint d) a Szerződéssel létrehozott jogviszonyt érintő, Bank által eszközölt egyoldalú módosításokat. A jelen Üzletszabályzat hatálya alá tartozó jogviszonyra irányadó Hirdetmény Az Üzleti Hitelkártyáról szóló Hirdetmény Üzleti Hitelkártya Üzletszabályzat Az Üzleti Hitelkártya általános szerződési feltételeit tartalmazó jelen dokumentum. (Üzletszabályzat) Hitelkeret A Bank által a hitelbírálatot követően, - a szerződéskötésre vonatkozó pozitív döntés esetén, és a hitelbírálat eredményétől függő mértékben - megállapított változó, évente a felülvizsgálat eredményétől függő mértékben módosuló keretösszeg, amelynek erejéig Kártyabirtokos(ok) / Számlatulajdonos a szerződés alapján a Hitelkártyákkal tranzakciókat bonyolíthat(nak). Hitelkeret túllépés Hitelkeret túllépést jelent, ha a felhasznált hitelkeret összege nagyobb, mint maga a hitelkeret. Üzleti hitelkártya (Hitelkártya) A Bank által Nemzetközi Kártyaszervezet emblémájával kibocsátott hitelkártya (MSZ ISO/IEC 7813 szabvány), amely hordozza a Bankra, a Kártyabirtokosra és a hitelszámlára vonatkozó adatokat. A hitelkártya rendeltetésszerűen használható a) készpénzkímélő fizetési eszközként bankkártyával eszközölhető tranzakciók véghezvitelére (pénzügyi funkció), b) a Kártyabirtokos Banknál történő személyazonosítására (személyazonosító funkció), valamint c) a Bank által bevezetett egyéb szolgáltatások igénybevételére. Hitelkeret felhasználás Azon tranzakciók, költségek, díjak és kamatok, amelyeket a Bank a hitelszámla terhére elszámolási időszakonként számol el. Hitelszámla (Hitelkártya alapjául szolgáló számla) Az Üzleti hitelkártyákkal lebonyolított tranzakciók, valamint a szerződéssel összefüggő díjak, költségek és kamatok elszámolására szolgáló, Banknál forintban vezetett számla. A hitelszámla pozitív egyenlege, a túlfizetés nem minősül betétnek, arra a Bank, nem fizet kamatot. A hitelszámlán nem követelmény a pozitív egyenleg fenntartása. A hitelszámlán lévõ pozitív egyenleg összege nem eredményezi a hitelkeret összegének növekedését, továbbá a Bank e pozitív egyenleget kizárólag a számlával kapcsolatban felmerülő díjak, költségek, és terhelések jóváírására fordítja mindaddig, amíg az fennáll, hitelkártya esetében az elszámolási időszak zárásának napján. Kártyabirtokos A Szerződő Fél (a társas vállalkozás) által meghatározott cselekvőképes, 18. életévét betöltött természetes személy (devizabelföldi vagy devizakülföldi), aki részére a Bank a hitelkártyát kibocsátotta, a hitelkártya kizárólagos használatára jogosult, valamint a Szerződő Fél hitelkeretét használni jogosult. A hitelszerződéshez minden esetben szükséges legalább egy olyan Kártyabirtokos megléte, aki a Szerződő Félnél cégjegyzési jogosultsággal bír. 5

6 Kereskedői elfogadóhely Valamely bankkártya kibocsátóval szerződéses jogviszonyban álló, illetve bankkártya kibocsátási rendszerhez szerződéssel csatlakozó kereskedelmi/szolgáltató egység, ahol a hitelkártya segítségével pénzbeli ellenszolgáltatás (áruk /szolgáltatások ellenértéke) egyenlíthető ki. A hitelkártya elfogadásának módját a hitelkártya kibocsátó és a kereskedői elfogadóhely által kötött szerződés tartalmazza. (Kártyaelfogadói Szerződés) Limit A tranzakciók számára és/vagy összegére vonatkozó megkötés, melyről a Szerződő Fél a szerződéskötéskor rendelkezhet. ATM limit Az ATM-ből egy nap alatt készpénzben felvehető összeg mértéke. A limit a Szerződő Fél által definiált készpénzfelvételi limit, melynek minimum és maximum értékét a Hirdetmény tartalmazza. A limit mértéke a minimum és maximum összeg között - a Szerződő Fél által jelen Üzletszabályzat és a Bank egyéb vonatkozó üzletszabályzatai szerinti módon változtatható. Összevont készpénzfelvételi limit A hitelszámláról a bankfiókban, beváltóhelyen és ATM-nél készpénzben bármely időszakra vonatkozó együttesen felvehető összeg. Az összevont készpénzfelvételi limit a mindenkori hitelkeret adott része, mértékét a mindenkor érvényben lévő Hirdetmény tartalmazza. Az összevont készpénzfelvételi limitet mindig a Bank határozza meg, és a Hirdetmény teszi közzé. Vásárlási limit Engedélyeztetéshez kötött vásárlásokra vonatkozó egy nap alatt elkölthető összeg mértéke. Konstans napi limit A limit A Szerződő Fél által definiált, az egy napra eső vásárlások összértékére vonatkozó vásárlási limit, melynek minimum értékét a Hirdetmény tartalmazza. A limit mértéke a Szerződő Fél által változtatható. Időkorlátos napi limit Ebben az esetben a Szerződő Fél a limit módosítását egy általa megadott időre teszi meg, annak lejárata után a limit automatikusan visszaáll a konstans limitre. Az időkorlátos limit a beállítás időpontjától kezdődő óra pontossággal maximum 24 óra időtartamra állítható be. Az ATM limitet a Szerződő Fél, vagy a cégjegyzési jogosultsággal rendelkező Kártyabirtokos bármely Kártyabirtokos számára a bankfiókban szerződés módosítással módosíthatja. A vásárlási limitet a Szerződő Fél bankfiókban bármely Kártyabirtokos számára módosíthatja, ATM-en keresztül kizárólag saját kártyájának vásárlási limitmódosítását végezheti el. Amennyiben szerződéskötéskor a Szerződő Fél nem határoz meg limitet, a Hirdetményben közzétett alaplimit kerül beállításra. Lejárati dátum A hitelkártya előlapján megtalálható dátum, amely hónap/év bontásban (az évszám utolsó két számjegye) kerül feltüntetésre. (pl. 02/09= február utolsó napján lejáró Hitelkártya). A hitelkártya a feltüntetett hónap utolsó napján éjfélig érvényes. Logo A nemzetközi kártyaszervezetek emblémái, melyek megtalálhatók a hitelkártyán, illetőleg mindazokon a helyeken, ahol a Logo-val ellátott hitelkártyát elfogadják. MasterCard Unembossed Világviszonylatban a következőket jelöli: 1. készpénzfelvétel a) ATM-ből b) Bankfiókban c) Beváltóhelyen 2. pénzbeli ellenszolgáltatás kiegyenlítése a) személyesen b) telefonon, postai úton, illetve számítógép segítségével történő megrendelés esetén 6

7 Minimum fizetendő összeg Egy adott elszámolási időszak alatt a felhasznált hitelkeret alapján a Bank minimum fizetendő összeget határoz meg, melyet a Szerződő Fél köteles a Banknak a fizetési határidőig megfizetni. A legkisebb minimum fizetendő összeg mértékét a mindenkor hatályos Hirdetmény tartalmazza. Hitelkeret túllépés esetén a Bank a minimum fizetendő összeget a felhasznált hitelkeret alapján számított minimum fizetendő összeg és a teljes hitelkeret túllépés együttes összegében határozza meg, melyet a Szerződő Fél köteles a Banknak megfizetni. Amennyiben a felhasznált hitelkeret összege nem éri el a mindenkor hatályos Hirdetményben meghatározott legkisebb minimum fizetendő összeget, úgy a felhasznált hitelkeret teljes összege a fizetési határidőig a Banknak visszafizetendő. Amennyiben a Szerződő Fél a minimum fizetendő összeget a türelmi időszak végéig nem rendezi, és tartozása a következő elszámolási időszak zárását követően is fennáll, úgy a Bank a minimum fizetendő összeget a felhasznált hitelkeret alapján és a számlán időközben felmerülő kamatok, költségek és díjak együttes összegében határozhatja meg. A Bank a számlakivonaton tünteti fel a minimum fizetendő összeget. Nemzetközi Kártyaszervezet MasterCard International valamint mindazon nemzetközi szervezet, amellyel a Bank annak termékei kibocsátására és/vagy elfogadására vonatkozó megállapodást köt. On-line Tranzakció A Bank engedélyező központja felé engedélyezés céljából, elektronikus úton azonnal továbbított és a központ által azonnal elbírált tranzakció. Ilyen tranzakció mind elektronikus (on-line) kártyával, mind dombornyomott (off-line) kártyával véghezvihető. Off-line Tranzakció A Bank engedélyező központja felé nem, illetőleg nem azonnal továbbított tranzakció. Ilyen tranzakció kizárólag a dombornyomott (off-line) kártyával vihető véghez. On-us Tranzakció (saját Tranzakció) Kártyával a Bank saját elfogadóhelyénél eszközölt tranzakció. PIN kód (Personal Identification Number) A hitelkártyához tartozó és kizárólag a Kártyabirtokos által ismert négyjegyű személyi azonosító szám, amely azonosítja a Kártyabirtokost. POS (Point of Sale Terminal) A pénzbeli ellenszolgáltatás hitelkártyával történő teljesítését a hitelkártyán lévő mágneses adathordozón lévő adatok alapján lehetővé tévő elektronikus berendezés. Postai, telefonos, internetes tranzakció (virtuális tranzakció) A kártyaadatok ismertében, a Kártyabirtokos jelenléte nélkül végrehajtott tranzakció. Pótkártya A pótlásra szoruló hitelkártya helyébe lépő hitelkártya. A pótkártya lejárati ideje megegyezik az eredeti hitelkártya lejárati idejével. A pótkártyához mindig új PIN kód tartozik. Számlakivonat A hitelszámla forgalmára vonatkozó adatokat tartalmazó, Bank által elszámolási időszakonként kiadott dokumentum, mely az egyes bankműveletek azonosítására szolgáló valamennyi adatot feltünteti. A Bank a számlakivonatot a Szerződő Fél által megjelölt kapcsolattartó személy nevére, illetve a szerződésen megadott levelezési címre küldi meg. A számlakivonat tartalmazza a felhasznált és a felhasználható hitelkeretet, valamint a hitelkártya birtokos(ok) által eszközölt hitelkeret felhasználást, a minimum fizetendő összeget, a fizetési határidőt valamint a Bank által a szerződés alapján felszámított kamatokat, díjakat és költségeket. Számlavezető fiók A Bank azon fiókja, amely a Hitelszerződést, a Kártyaszerződést és az azzal összefüggő dokumentumokat kezeli. 7

8 Szerződés A Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi dokumentumok: a) Egyedi szerződés b) Értesítő levél c) Üzleti Hitelkártya Üzletszabályzat d) Hirdetmény az Üzleti Hitelkártya termékről A Szerződés kizárólag a fenti dokumentumokkal együtt érvényes. Az Egyedi szerződés a Szerződő Fél és a Bank által megkötött szerződés, amely a) a Hitelkártyával, a Hitelkerettel és a Hitelszámlával összefüggő jogviszonyt létrehozza, és b) a Hitelkártyával, a Hitelkerettel és a Hitelszámlával kapcsolatos adatokat és rendelkezéseket tartalmazza. Szerződő Fél A Bankkal a szerződést megkötő és a számla tekintetében teljeskörű rendelkezési jogosultsággal bíró egyéni és társas vállalkozás. Szerződő Fél képviseletére a vállalkozásban cégjegyzési jogosultsággal bíró személy. TeleKód A OTPdirekt automata telefonos szolgáltatás első használatakor a kártyához kapcsolódó számlaszám utolsó 3 számjegye, amely az első bejelentkezést követően bármikor megváltoztatható és a Kártyabirtokos biztonsági szempontból köteles azt megváltoztatni egy általa választott háromjegyű számra. A megváltoztatott TeleKód illetéktelen tranzakciókkal és hozzáférésekkel szemben nyújt védelmet. Tranzakció A hitelkártya pénzügyi funkciója alapján történő rendeltetésszerű használata, valamint az ennek alapján a) a Hitelszámlán jelentkező terhelés, illetve jóváírás, továbbá b) a Kereskedői elfogadóhellyel történő elszámolás folyamata. Türelmi időszak Az elszámolási időszak számlazárását követő időintervallum, amelynek utolsó napjáig a Szerződő Félnek a minimum fizetendő összeg Bankhoz történő beérkezéséről gondoskodnia kell. Abban az esetben, ha az elszámolási időszak utolsó napja pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, a türelmi időszak az azt követő munkanapig terjedő intervallum. A türelmi időszak hosszát a mindenkor hatályos Hirdetmény tartalmazza. Amennyiben a türelmi időszak utolsó napja pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, a türelmi időszak vége az azt követő munkanap lesz. Zárolás Idegen bank hálózatában végzett tranzakciók értéke, amely a kibocsátó Bank döntése alapján meghatározott ideig a számlán foglalásra kerül, és összege csökkenti a felhasználható hitelkeret összegét. A Bank által meghatározott ideig, vagy a tranzakció elszámolási szakaszának befejezéséig a tranzakció tényleges összegének terheléséig -, illetve a tranzakció meghiúsulásáig áll fenn, csökkentve a felhasználható hitelkeretet. 8

9 II. A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 1. A Hitelszerződés megkötése (1) A Bank szerződést köthet a Szerződő Féllel ha a) a Hirdetményben közzétett szerződéskötési feltételeknek megfelel és b) pénzügyi helyzetét a Bank megfelelőnek ítéli (2) a) Az igénylő a Bank fiókjaiban nyújthatja be Üzleti hitelkártya igénylését a Bank által meghatározott dokumentumok benyújtásával egyidejűleg. b) Az igénylés és a dokumentumok benyújtása a Bankra nézve szerződéskötési kötelezettséget nem keletkeztet. A Számlatulajdonos az ajánlatához kötve marad mindaddig, ameddig a Bank az ajánlat hitelbírálatának eredményéről nem értesíti. c) A Szerződő Fél cégjegyzési jogosultsággal rendelkező képviselője és a Bank hitelszerződésen szereplő aláírása a Hitelszerződés érvényességének feltétele. d) A Szerződő Fél köteles a Bank által meghatározott, a hitelkártya igényléshez szükséges valamennyi adatot, információt, dokumentumot a Bank rendelkezésére bocsátani. (3) A Szerződő Fél a hitelszerződés aláírásával kijelenti, hogy az általa az igénylés során és a későbbiekben a Banknak megadott minden információ igaz és helytálló. (4) A Bank a hitelkártya/hitelszámla igényléshez szükséges valamennyi adat és dokumentum kézhezvételének napjától számított 10 banki munkanapon belül megvizsgálja a szerződéskötési feltételek teljesítését, és lefolytatja a Szerződő Fél pénzügyi helyzetének megítélésére vonatkozó eljárást, melynek alapján a) aláírásával látja el a szerződést, vagy b) jogosult indokolás nélkül elutasítani a Szerződés megkötését, amelyről haladéktalanul értesíti az igénylő Ügyfelet. c) hiánypótlásra visszaadja (5) Szerződő Fél tudomásul veszi, hogy a hitelkeret összegét a Bank az igénylés benyújtását követően, utólag, a hitelbírálat során határozza meg. (6) A Bank a hitelszerződés fennállása alatt jogosult évente a hitelkeret módosítására. (7) a) A Bank jogosult a hitelszerződés időtartama alatt a Számlatulajdonos hitelképességét és teljesítőképességét a szerződést megelőző hitelbírálattal megegyező módon- vizsgálni, melynek eredményétől függően jogosult a jóváhagyott hitelkeret összegének emelésére a Szerződő félnek ajánlatot tenni illetve csökkentését azonnali hatállyal megtenni. b) A Bank a Számlatulajdonosnak írásos értesítést küld a hitelkeret összegének változásáról. Szerződő Fél a hitelkeret összegének emelése esetén az írásos értesítés keltétől számított 30 napon belül a számlavezető fiókba eljutatott cégszerűen aláírt írásbeli nyilatkozatával vagy személyesen kérheti korábbi hitelkeretének megtartását. (8) A hitelszerződés a Bank által történő aláírás időpontjában lép hatályba, és határozatlan időre szól. A szerződés az elválaszthatatlan részét képező dokumentumokkal együtt érvényes. A Bank az általa aláírt szerződés egy eredeti példányát a Szerződő Fél rendelkezésére bocsátja. (9) A hitelszámla kizárólagos tulajdonosa a Szerződő Fél (egyéni illetve társas vállalkozás). (10) A Szerződő Fél korlátlanul és egyetemlegesen felelős a Kártyabirtokos(ok) hitelkeret felhasználásának megfizetéséért,. A Szerződő Fél köteles a Bankot kártalanítani minden veszteségért, kárért, költségért és kiadásért, amely bármelyik Kártyabirtokos tevékenysége, mulasztása miatt merül fel. (11) A Szerződő Fél megszűnése esetén a hitelszerződés megszűnik és az Üzletszabályzatnak erre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 9

10 2. A Hitelszerződés módosítása (1) A Hitelszerződés módosítása történhet a) kétoldalú, egybehangzó akaratnyilatkozattal, a Banknál rendszeresített formanyomtatvány (hitelszerződés módosítás) aláírásával, illetve b) a Bank által egyoldalúan. (2) A módosítás hatályba lépését követően a hitelszerződéssel létrehozott jogviszony tekintetében a jövőre nézve a módosításban foglaltak az irányadók. (3) A kétoldalú szerződésmódosítás kezdeményezésére a Szerződő Fél (a hitelszerződést aláíró vállalkozás, illetve annak cégjegyzési jogosultsággal bíró képviselője), illetve a Bank jogosult. (4) A Szerződő Fél az általa kezdeményezett módosítást tartalmazó nyomtatványt aláírásával ellátva a számlavezető fiókhoz juttathatja el. (5) A számlavezető fiók a nyomtatvány kézhezvételét követően a) hibás, hiányos, értelmezhetetlen, ellentmondó vagy teljesíthetetlen kikötéseket tartalmazó módosítási ajánlatot nem fogadja el, és erről haladéktalanul értesíti a Szerződő Felet, vagy hiánypótlásra szólítja fel b) aláírásával elfogadja az ajánlatot. (6) Az érvényes módosítás a) a felek által meghatározott időpontban, ennek hiányában b) a Bank által történő aláírás időpontjában lép hatályba. (7) a) A Bank jogosult a kamatot, díjat, költséget vagy a szerződés egyéb feltételeit egyoldalúan módosítani az Üzletszabályzatban meghatározott módon, ha a Felek Üzletszabályzat hatálya alá tartozó jogviszonyára irányadó rendelkezést tartalmazó jogszabály, állami irányítás egyéb jogi eszköze, az Európai Unió jogi aktusa, bírósági vagy hatósági határozat vagy végzés, ajánlás vagy iránymutatás, ezek hatósági vagy bírósági értelmezésének megváltozása, bevezetése, hatályba lépése, jogerőre emelkedése, hatályon kívül helyezése, vagy a Bank tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy azt érintő jogszabályváltozás, jegybanki rendelkezés vagy a bankra kötelező egyéb szabályozók megváltozása, a hitelező közteher- (pl. adó-) fizetési kötelezettségének növekedése, a kötelező tartalékolási szabályok változása, vagy a bankközi hitelkamatok, a jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása, az összesített vagy szolgáltatásokra vonatkozó fogyasztói árindex, a pénzpiaci forrásszerzési lehetőségek változása, a tőke- és pénzpiaci kamatlábak változása, a hitelező bank által nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának változása, az FX SWAP és egyéb hozamgörbék egymáshoz képesti kedvezőtlen elmozdulása, a Bank lekötött ügyfélbetéteinek kamatának emelkedése, az állampapírok hozamának, a befektetési hitelek, halasztott pénzügyi teljesítés és értékpapírkölcsön ügyletek kockázati tényezőinek, az ügylet elszámolásánál alkalmazott árfolyamoknak, a Bank forrásköltségeinek, a Szerződő Félnek nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban a Banknál felmerülő, harmadik személyek által meghatározott költségek igazolt változása, vagy a Nemzetközi Kártyaszervezetek által végrehajtott módosítások illetve, kártyatársasági díjstruktúra és a díjszabásra vonatkozó szabályok változása, vagy a Szerződő Félért vállalt kockázat tényezőinek a jogszabály által előírt tartalmú banki ügyfélminősítési, fedezetértékelési és kockázatvállalási szabályzatoknak megfelelő változása, ideértve a Szerződő Fél hitelképességének, a biztosítékok értékének változását is, valamint a hitelkártya termék kockázati tényezőinek, a Bank kockázati kamatfelárának változása indokolja.. 10

11 b) A hitelkeretet érintő kamatot, díjat, költséget csak akkor jogosult a Bank egyoldalúan, a Szerződő Fél számára kedvezőtlenül módosítani, ha a jelen Üzletszabályzat II.2.(7).(a) pontjában a Bank számára meghatározott feltételek, illetve körülmények megváltozása indokolttá teszi. A Bank a szerződés hitelkeretre vonatkozó, kamatot, díjat, költséget érintő a Szerződő Fél számára kedvezőtlen - módosítását a módosítás hatálybalépését legalább két hónappal megelőzően, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben kifüggesztett Hirdetmény útján teszi közzé. A Bank a Szerződő Félre nézve kedvezőtlen módosításról az érintett Szerződő Feleket legkésőbb a módosítás hatálybalépését két hónappal megelőzően postai úton (vagy más, szerződésben meghatározott közvetlen módon) is értesíti. A Szerződő Fél a kamat, díj, költség számára kedvezőtlen módosítása esetén a módosítás hatálybalépése előtt jogosult a szerződés díjmentes felmondására. A Szerződő Féltől e felmondásra tekintettel kamat, díj, költség vagy kártérítés nem követelhető. A felmondási idő lejártáig a szerződés az eredeti feltételekkel áll fenn. c) Díj, költség automatikus módosulása A szerződés alapján felszámított díjak, költségek beleértve a százalékos mértékben meghatározott díjak minimum és maximum értékét is minden évben a KSH által közzétett inflációs ráta mértékével módosulnak a közzétételt követő hónap 30. napjától. A Szerződő Félnek nyújtott szolgáltatás, ügylet, pénzügyi eszköz díjainak, költségének, a teljesítésben közreműködő harmadik személy általi megváltoztatása esetén módosulnak a Bank által felszámított díjak és költségek (pl. postaköltség) a változás időpontjától. Amennyiben a Nemzetközi Kártyaszervezet a Kártyabirtokost terhelő díjait, költségeit módosítja, vagy a kártyatársasági díjstruktúra és a díjszabásra vonatkozó szabályok változnak, vagy új díjtétel kerül bevezetésre, a változást követően a Bank a módosított díjakkal, költségekkel jogosult a hitelszámlát megterhelni. A Bank jogosult üzletpolitikai okokból az automatikus díj és költségváltozástól eltérően a Szerződő Fél számára kedvezőbb díj- és költségtételeket alkalmazni. A Bank a módosulásról a Szerződő Felet az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben kifüggesztett Hirdetmény útján (vagy más, szerződésben meghatározott közvetlen módon) értesíti. d) A Bank a Szerződés módosítását a Szerződő Fél részéről akkor tekinti elfogadottnak, ha a Szerződő Fél a módosítás hatályba lépését megelőzően a Bankot nem tájékoztatja arról, hogy a módosítást nem fogadja el. A módosítás hatálybalépése előtti napig a Szerződő Fél jogosult a Szerződés azonnali, díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentes felmondására. e) Nem minősül egyoldalú szerződés módosításnak, ha a Bank az Üzletszabályzat hatálya alá tartozó új szolgáltatásokat, pénzügyi eszközöket, ügyleteket vezet be, melyeket a Szerződő Fél részére elérhetővé tesz és melyeket a Szerződő Fél kifejezetten elfogad. Nem jelent egyoldalú szerződésmódosítást, a jelen Üzletszabályzat II.1.(7)(a) pontja szerinti hitelkeret módosítás, melyet az ott meghatározott feltételekkel és rendszerességgel a Bank jogosult végrehajtani. Az OTP Bank Nyrt. felhívja a Szerződő Fél figyelmét arra, és fokozottan ajánlja, hogy a Szerződő Fél kísérje folyamatosan figyelemmel az Üzletszabályzat módosításait és hatályos szövegét. 3. A Hitelszerződés megszűnése (1) A Hitelszerződés megszűnik a) írásba foglalt közös megegyezéssel a Bank és a Szerződő Fél (illetve a vállalkozás cégjegyzési joggal bíró képviselője) által közösen meghatározott időpontban, b) felmondás esetén, a felmondási idő lejártával, c) a Szerződő Fél jogutód nélküli megszűnésével, illetve a Bank jogutód nélküli megszűnésével, 11

12 (2) A Hitelszerződés megszűnését követően a) A hitelszerződéshez kapcsolódó Kártyaszerződés(ek) is megszűnnek b) A hitelszerződéshez tartozó hitelkártyák nem használhatók c) a Felek a szerződés megszűnésekor kötelesek elszámolni a megszűnt jogviszonnyal összefüggő, egymással szemben fennálló követeléseiket. d) A Bank a Szerződés felmondása, megszűnése esetén kizárólag a Szerződésnek megfelelően ténylegesen teljesített szolgáltatás arányos ellenértékére jogosult. (3) A hitelszerződés megszűnése esetén a Szerződő Fél kötelessége, hogy valamennyi olyan szolgáltatónál, ahol a hitelkártyák száma megadásra került, azok törléséről intézkedjen, továbbá tájékoztasson minden hitelkártya birtokost a szerződés megszűnéséről. (4) A hitelszerződés megszűntetése nem jelenti automatikusan a Felek elszámolási és fizetési kötelezettségének megszűnését. (5) A hitelszerződés felmondására a Bank, illetőleg a Szerződő Fél jogosult a) A Bank 60 napos, a Szerződő Fél 30 napos felmondási idővel, indokolás nélkül (rendes felmondás), illetőleg b) azonnali hatállyal, ha a Szerződő Fél vagy a Kártyabirtokosok, illetőleg a Bank szándékosan vagy súlyosan nem tartja be a szerződésben, illetve az annak elválaszthatatlan részét képező dokumentumokban foglaltakat (rendkívüli felmondás). (6) A Szerződést a Szerződő Fél a felmondás vonatkozásában díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentesen felmondhatja. (7) A Bank jogosult a hitelszerződés felmondására az Üzletszabályzatban, illetve a szerződés elválaszthatatlan részét képező egyéb dokumentumokban meghatározott konkrét esetekben is. (8) A felmondás a másik félhez eljuttatott írásos nyilatkozattal történhet. A felmondási idő a felmondást tartalmazó nyilatkozat kézhezvételének napján kezdődik. (9) A hitelszerződés Szerződő Fél általi felmondásakor a Szerződő Fél köteles a hitelszerződéshez kapcsolódó minden Kártyaszerződéshez tartozó hitelkártyát a Bank részére átadni, ellenkező esetben a Bank azt a Szerződő Fél költségére letiltja. (10) A hitelszámla a hitelszerződés felmondását követő 30 napig nem kerül zárásra az esetlegesen beérkező tranzakciók lebonyolítása érdekében. A számla zárását követően a Szerződő Félnek még 10 nap áll a rendelkezésére ahhoz, hogy a számlán esetlegesen lévő tartozásait befizesse. A számla ezután kerül végleg zárásra. Erről a Bank a Szerződő Felet írásban értesíti. (11) Amennyiben a felmondott hitelszámlán a nap eltelte után pozitív egyenleg mutatkozik, a Bank azt a Szerződő Fél részére a számlazáráskor meghatározott pénzforgalmi számlaszámra visszautalja. 4. A Kártyaszerződés megkötése (1) A Bank Kártyaszerződést köthet azzal a természetes személlyel (továbbiakban Kártyabirtokos), a) akit a hitelszerződést aláíró Szerződő Fél képviselője kártyabirtokosként jelöl meg, és b) aki a Hirdetményben közzétett szerződéskötési feltételeknek megfelel. (2) A Szerződő Fél, illetve a Kártyabirtokos köteles a Bank által meghatározott valamennyi adatot, információt, dokumentumot a Bank rendelkezésére bocsátani. (3) Mind a Szerződő Fél, mind a Kártyabirtokos a hitelkártya/hitelszámla szerződés aláírásával kijelenti, hogy az általa az igénylés során és a későbbiekben a Banknak megadott minden információ igaz és helytálló; (4) az Üzletszabályzatot valamint a Hirdetmény tartalmát megismerte, és magára nézve kötelezőként elfogadta. (5) Legalább egy olyan Kártyabirtokosának kell lennie, aki a Szerződő Félnél cégjegyzési jogosultsággal rendelkezik. Ezen felül a Szerződő Fél korlátlan mennyiségű hitelkártya igénylésére jogosult. Minden egyes hitelkártya igénylésekor külön kártyaszerződést szükséges kötni. (6) A Szerződő Félnél cégjegyzési jogosultsággal rendelkező Kártyabirtokos jogosult a jelen Üzletszabályzatban megjelölt tranzakciók elvégzésére, a Szerződő Fél hitelszámlájához kapcsolódó minden kártyájának vásárlási 12

13 és készpénzfelvételi limitjének módosítására. Szerződő Fél nyilatkozatot tehet a hitel- továbbá a kártyaszerződések fennállására, megszűntetésére, módosítására vonatkozóan. (7) A Szerződő Félnél cégjegyzési jogosultsággal nem rendelkező Kártyabirtokos jogosult a megjelölt tranzakciók végzésére de ezen túlmenően nem tehet érvényesen a hitel-, kártyaszerződés fennállására, megszűnésére, módosítására vonatkozó semminemű nyilatkozatot. (8) Valamennyi hitelkártyával végzett tranzakció, a kapcsolódó díjak, költségek és jutalékok a hitelszámla felhasználható egyenlegét csökkentik, azok elszámolása hitelszámla terhére történik. (9) A Bank nem részese a Kártyabirtokosok/Számlatulajdonosok egymás közti jogvitáinak. (10) A hitelkártyához kapcsolódó limitek mértékét - az Üzletszabályzat III pontok figyelembevételével az a Kártyabirtokos határozhatja meg, aki a Bankkal szerződő (egyéni, társas) vállalkozásnak cégjegyzési jogú képviselője: a) a kártyaszerződés megkötése során a kártyaszerződésben, illetve b) kétoldalú szerződésmódosítással, mely esetben az új limit a módosítás hatálybalépésének időpontját követő 3 banki munkanapon belül lép életbe. (11) Amennyiben a Szerződő Fél a szerződéskötéskor nem határoz meg limitet, a Bank automatikusan a Hirdetményben meghatározott, a kártyához kapcsolódó alaplimitet veszi figyelembe. (12) Több cégjegyzési jogosult rendelkezése esetén a Bank mindig az utolsó rendelkezés szerint jár el. 5. A kártyaszerződés módosítása (1) A kártyaszerződés módosítása történhet a) kétoldalú, egybehangzó akaratnyilatkozattal, a Banknál rendszeresített formanyomtatvány (kártyaszerződés módosítás) aláírásával, illetve b) a Bank által egyoldalúan. (2) A módosítás hatályba lépését követően a kártyaszerződéssel létrehozott jogviszony tekintetében a jövőre nézve a módosításban foglaltak az irányadók. (3) A kétoldalú szerződésmódosítás kezdeményezésére a Szerződő Fél (a hitelszerződést aláíró vállalkozás, illetve annak cégjegyzési jogosultsággal bíró képviselője), illetve a Bank jogosult. (4) A Szerződő Fél az általa kezdeményezett módosítást tartalmazó nyomtatványt cégszerű aláírásával ellátva a számlavezető fiókhoz juttathatja el. (5) A számlavezető fiók a nyomtatvány kézhezvételét követően f) hibás, hiányos, értelmezhetetlen, ellentmondó vagy teljesíthetetlen kikötéseket tartalmazó módosítási ajánlatot nem fogadja el, és erről haladéktalanul értesíti a Szerződő Felet, vagy g) aláírásával elfogadja az ajánlatot. (6) Az érvényes módosítás a) a felek által meghatározott időpontban, ennek hiányában b) a Bank által történő aláírás időpontjában lép hatályba. (7) a) A szerződésnek a hitelkeretet nem érintő (bankkártyára vonatkozó) rendelkezéseit (kamatot, díjat vagy egyéb szerződési feltételt) akkor jogosult a Bank egyoldalúan, a Szerződő Fél számára kedvezőtlenül módosítani, ha a jelen Üzletszabályzat II.2.(7).(a) pontjában a Bank számára meghatározott feltételek, illetve körülmények megváltozása indokolttá teszi. A Bank a Szerződő Félre nézve kedvezőtlen módosításról az érintett Szerződő Feleket legkésőbb a módosítás hatálybalépését két hónappal megelőzően postai úton (vagy más, szerződésben meghatározott közvetlen módon) is értesíti. A Szerződő Fél a kamat, díj, költség számára kedvezőtlen módosítása esetén a módosítás hatálybalépése előtt jogosult a szerződés díjmentes felmondására. A Szerződő Féltől e felmondásra tekintettel kamat, díj, költség vagy kártérítés nem követelhető. A felmondási idő lejártáig a szerződés az eredeti feltételekkel áll fenn. 13

14 b) Díj, költség automatikus módosulása A szerződés alapján felszámított díjak, költségek beleértve a százalékos mértékben meghatározott díjak minimum és maximum értékét is minden évben a KSH által közzétett inflációs ráta mértékével módosulnak a közzétételt követő hónap 30. napjától. A Szerződő Félnek nyújtott szolgáltatás, ügylet, pénzügyi eszköz díjainak, költségének, a teljesítésben közreműködő harmadik személy általi megváltoztatása esetén módosulnak a Bank által felszámított díjak és költségek (pl. postaköltség) a változás időpontjától. Amennyiben a Nemzetközi Kártyaszervezet a Kártyabirtokost terhelő díjait, költségeit módosítja, vagy a kártyatársasági díjstruktúra és a díjszabásra vonatkozó szabályok változnak, vagy új díjtétel kerül bevezetésre, a változást követően a Bank a módosított díjakkal, költségekkel jogosult a hitelszámlát megterhelni. A Bank jogosult üzletpolitikai okokból az automatikus díj és költségváltozástól eltérően a Szerződő Fél számára kedvezőbb díj- és költségtételeket alkalmazni. A Bank a módosulásról a Szerződő Felet az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben kifüggesztett Hirdetmény útján (vagy más, szerződésben meghatározott közvetlen módon) értesíti. c) A Bank a Szerződés módosítását a Szerződő Fél részéről akkor tekinti elfogadottnak, ha a Szerződő Fél a módosítás hatályba lépését megelőzően a Bankot nem tájékoztatja arról, hogy a módosítást nem fogadja el. A módosítás hatálybalépése előtti napig a Szerződő Fél jogosult a Szerződés azonnali, díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentes felmondására. d) Nem minősül egyoldalú szerződés módosításnak, ha a Bank az Üzletszabályzat hatálya alá tartozó új szolgáltatásokat, pénzügyi eszközöket, ügyleteket vezet be, melyeket a Szerződő Fél részére elérhetővé tesz és melyeket a Szerződő Fél kifejezetten elfogad. Az OTP Bank Nyrt. felhívja a Szerződő Fél figyelmét arra, és fokozottan ajánlja, hogy a Szerződő Fél kísérje folyamatosan figyelemmel az Üzletszabályzat módosításait és hatályos szövegét. 6. A kártyaszerződés megszűnése (12) A Kártyaszerződés megszűnik a) írásba foglalt közös megegyezéssel a Bank és a Szerződő Fél által közösen meghatározott időpontban, b) felmondás esetén, a felmondási idő lejártával, c) ha a hitelkártya érvényességének lejártával a 4. (1) pont feltételeinek nem felel meg. d) a Szerződő Fél jogutód nélküli megszűnésével, illetve a Bank jogutód nélküli megszűnésével. e) a Kártyabirtokos halálával. (13) A kártyaszerződés megszűnését követően a hitelkártya nem használható. (14) A Bank a Szerződés felmondása, megszűnése esetén kizárólag a Szerződésnek megfelelően ténylegesen teljesített szolgáltatás arányos ellenértékére jogosult. (15) Egy kártyaszerződés megszűnése nem eredményezi a hitelszerződés megszüntetésének megindítását, a hitelszerződés csak abban az esetben szűnik meg, ha a hitelszámlához kapcsolódó valamennyi kártyaszerződés megszüntetésre került. A kártyaszerződés(ek) megszűntetése nem jelenti automatikusan a felek elszámolási és fizetési kötelezettségének megszűnését. (16) A szerződés megszűnése esetén a Szerződő Fél kötelessége, hogy valamennyi olyan szolgáltatónál, ahol a hitelkártya száma megadásra került, azok törléséről intézkedjen, továbbá tájékoztassa a Kártyabirtokost a szerződés megszűnéséről. Bármely tájékoztatás elmaradásából fakadóan a Bankot semmilyen felelősség nem terheli. (17) A szerződés felmondására a Bank, illetőleg a Szerződő Fél jogosult a) A Bank 60 napos, a Szerződő Fél 30 napos felmondási idővel, indokolás nélkül (rendes felmondás), illetőleg b) azonnali hatállyal, ha a Szerződő Fél vagy a Kártyabirtokos, illetőleg a Bank szándékosan vagy súlyosan nem tartja be a szerződésben, illetve az annak elválaszthatatlan részét képező dokumentumokban foglaltakat (rendkívüli felmondás). (18) A Szerződést a Szerződő Fél a felmondás vonatkozásában díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentesen felmondhatja. 14

15 (19) A Bank jogosult a szerződés felmondására az Üzletszabályzatban, illetve a szerződés elválaszthatatlan részét képező egyéb dokumentumokban meghatározott konkrét esetekben is. (20) A felmondás a másik félhez eljuttatott írásos nyilatkozattal történhet. A felmondási idő a felmondást tartalmazó nyilatkozat kézhezvételének napján kezdődik. (21) A kártyaszerződés Szerződő Fél általi felmondásakor a Szerződő Fél köteles a kártyaszerződéshez tartozó hitelkártyát a Bank részére átadni, ellenkező esetben a Bank azt a Szerződő Fél költségére letiltja. III. A HITELKÁRTYÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK A hitelkártya rendelkezésre bocsátása 1. (1) A Bank a kártyaszerződés alapján éves díj felszámítása mellett a Hirdetményben meghatározott időn belül személyre szóló hitelkártyát bocsát a Kártyabirtokos rendelkezésére. (2) A Kártyabirtokos egyedi PIN kódot választhat a hitelkártyához annak igénylésekor. Ellenkező esetben a Bank véletlenszerűen állít elő egy PIN kódot a Kártyabirtokos számára, melyet a Kártyabirtokos az ügyintéző fiókban vehet át a hitelkártya átvételével egy időben. 2. A Bank az adott Kártyabirtokos hitelkártyáját két név feltüntetésével személyesíti meg: egyrészt a kártyaszerződésben a Kártyabirtokos által megadott 20 karaktert meg nem haladó Szerződő Fél cégnevével (teljes vagy a hivatalos rövidített cégnév), illetve a kártyaszerződésben megadott 20 karaktert meg nem haladó Kártyabirtokos személynevével. Amennyiben a Kártyabirtokos olyan személynevet akar a kártyára íratni, amely nem egyértelműen azonosítható a személyi azonosító okmányban szereplő névvel, a Bank a hitelkártya elfogadásáért nem vállal felelősséget. 3. (1) A Kártyabirtokos a hitelkártyát a Bank írásos értesítése alapján bankfiókban személyesen veheti át. (2) A hitelkártyát minden esetben a Kártyabirtokosnak kell aláírnia. (3) A Kártyabirtokos köteles a hitelkártyát átvételkor az arra fenntartott helyen, a hitelkártya előlapján feltüntetett névvel azonosan aláírni, továbbá a hitelkártyán szereplő adatokat ellenőrizni. Ennek elmulasztása, vagy hibás teljesítése esetén a Kártyabirtokos felelős bármely, a hitelkártyájával végrehajtott jogosulatlan tranzakcióért. 4. Amennyiben a megszemélyesített hitelkártya bankfiókba történő megérkezéséről szóló értesítést követő 15 banki munkanapon belül nem történik meg az átvétel a) a Bank minden újonnan megkezdett hónap után a Hirdetményben közzétett mértékű letéti díjat számít fel, b) az értesítés keltezésének napjától számított 3 hónapot követően jogosult a kártyaszerződést azonnali hatállyal felmondani és a kártyát megszüntetni. 5. (1) A hitelkártya a Bank tulajdona, azt a Kártyabirtokos rendeltetésének megfelelően használhatja. A rendeltetés ellenes használattal okozott kárt a Kártyabirtokos és a Szerződő Fél egyetemlegesen köteles megtéríteni. (2) A hitelkártya nem ruházható át, használata a Kártyabirtokos által más személynek nem engedhető át, és tilos azt biztosítékul zálogba adni, vagy óvadékként letétbe helyezni. A hitelkártya érvényessége a hitelkártya megújítása - a hitelkártya megsemmisítése 6. (1) A hitelkártya az előlapján feltüntetett érvényességi időszak utolsó napjának 24. órájáig érvényes. (2) A Bank a hitelkártya lejártának napját megelőző 15 munkanappal, a szerződés alapján cserekártyát bocsát a Kártyabirtokos rendelkezésére, ha a) a hitelszerződést aláíró Szerződő Fél pénzügyi megítélése nem változott és b) a Szerződő Fél a hitelkártyát, lejártának napját megelőző legalább 30 nappal nem mondja vissza. (3) Kártyacsere esetén a jogelőd kártyához tartozó PIN kód automatikusan érvényes lesz a cserekártyára. (4) A hitelkártyát, cserekártyát, illetve PIN kódot csak az OTP Bank - Szerződő Fél által a kártyaszerződésen megjelölt fiókjában lehet átvenni. 15

16 (5) A Kártyabirtokos a cserekártyát a Bank írásos értesítése alapján személyesen a III. 3. (1) bekezdésekben előírt követelménynek megfelelően veheti át. (6) A cserekártya legyártása visszamondható Szerződő Fél képviselője által személyesen a bankfiókban. 7. A Kártyabirtokos köteles a birtokában lévő hitelkártyát a Bank részére haladéktalanul visszaszolgáltatni, ha a Bank erre felszólítja. 8. (1) A Kártyabirtokos köteles a nála lévő hitelkártyát megsemmisíteni vagy érvényteleníteni az alábbi esetekben: a) a Kártyaszerződés és/vagy a Hitelszerződés megszűnt és a hitelkártya nála maradt b) cserekártyáját átvette és előző Hitelkártyája nála maradt c) hitelkártyája lejárt és a hitelkártya nála maradt (2) A hitelkártyát érvényteleníteni a hitelkártya fizikailag történő megsemmisítésével (mágnescsíkot keresztezve a hitelkártya elvágásával) lehet. A hitelkártya épségben hagyásával a hitelkártyát érvényteleníteni a mágnescsík bevágásával vagy kilyukasztásával kell. (3) Amennyiben a Kártyabirtokos a hitelkártya érvénytelenítését elmulasztja, az ebből eredő károkért a Szerződő Felet terheli a felelősség. A hitelkártya letiltása 9. (1) A hitelkártya letiltása a Szerződő Fél, a Kártyabirtokos, illetőleg a Bank rendelkezése alapján történhet. (2) A Bank jogosult letiltani a hitelkártyát a) ha a kártyával eszközölt IV. 5. pontban meghatározott tranzakcióval kapcsolatos reklamáció érkezett, b) ha a hitelkártya elvesztéséről /ellopásáról, illetve a hitelkártyával történő visszaélésről tudomást szerez, és a hitelkártyát nem tiltották le, c) ha a Kártyabirtokos nem tartja be szándékosan vagy ismétlődő jelleggel a hitel- és kártyaszerződésben valamint a jogszabályban foglaltakat, d) ha a hitelkeret túllépésre került, e) ha a kártyaszerződés megszűnik, és a Kártyabirtokos nem adja le a hitelkártyáját f) ha a hitelszerződés megszűnik, és a Kártyabirtokos nem adja le a hitelkártyáját. (3) A hitelkártya elvesztése /ellopása vagy olyan nem a Szerződő Fél megbízásán alapuló tranzakciók (tehát nem a Kártyabirtokos által kezdeményezett vagy hozzájárulásával végrehajtott tranzakciók) esetén a Szerződő Fél, illetőleg a Kártyabirtokos köteles haladéktalanul a) letiltani a hitelkártyát, továbbá b) lopás, illetve visszaélés esetén rendőrségi feljelentést tenni. (4) A Kártyabirtokos köteles haladéktalanul bejelenteni a Banknak és letiltani a hitelkártyát, ha észlelte, hogy a III. 21. (2) pontban meghatározott esetek következtek be. A Szerződő Fél minden hitelkártya letiltására, míg a Kártyabirtokos csak saját hitelkártyájának letiltására jogosult. (5) A hitelkártya letiltása a Hirdetményen közzétett mértékű letiltási díj felszámítása mellett történik. (6) A hitelkártya felfüggesztése A Szerződő Fél, illetve a Kártyabirtokos biztonsága érdekében a Banknak jogában áll a hitelkártya(k) használatát egyoldalúan, átmenetileg részlegesen (egyes funkciókra) vagy teljes körűen korlátozni, amennyiben a hitelkártyával elkövetett visszaélés gyanúja áll fenn, illetve ha tudomására jutott, hogy a hitelkártya(k) adatait illetéktelenek megszerezték. A használat átmeneti felfüggesztéséről a Bank a Szerződő Felet, illetve a Kártyabirtokost minden esetben tájékoztatja. A felmerült gyanús körülmények tisztázása, a kártyahasználat visszaállítása vagy a hitelkártya végleges tiltása érdekében a Kártyabirtokosnak a Help Deskhez kell fordulnia. 10. A letiltás a bejelentés Bankhoz történő beérkezését követően lép életbe. 11. (1) A letiltás bejelentése történhet a) Banknál aa) személyesen bármelyik fiókban a hivatali órákban, ab) telefonon bármelyik fiókban a hivatali órákban, illetve a Bank OTPdirekt automata telefonos, vagy HelpDesk szolgáltatásán keresztül, melyek telefonszámait az OTPdirekt esetében a vállalkozói ügyfelek részére nyújtott OTPdirekt szolgáltatásokról szóló, illetve a HelpDesk esetében a vállalkozói bankkártyákról szóló Hirdetmények tartalmazzák, illetőleg b) a Nemzetközi Kártyaszervezetek tagbankjainál, az azok által meghatározott szabályok szerint. 16

17 (2) A letiltáshoz az alábbi adatok szükségesek: a) a Szerződő Fél neve b) a Kártyabirtokos neve, c) a hitelkártya száma, vagy a hitelszámla száma d) a letiltás okának megjelölése, valamint e) az esetleges hatósági intézkedések ténye, f) a Bank jogosult a hitelkártya letiltását végző személytől egyéb adatokat kérni. (3) A Bank az általa eszközölt letiltásról haladéktalanul értesíti a Szerződő Felet, illetve a Kártyabirtokost. 12. (1) A dombornyomott (off-line) hitelkártya Szerződő Fél vagy Kártyabirtokos által történő letiltása nem vonható vissza. Amennyiben az ilyen hitelkártya a letiltást követően a Szerződő Fél vagy a Kártyabirtokos birtokába kerül, azt a Bank részére haladéktalanul vissza kell szolgáltatni, vagy érvényteleníteni kell. Ezek elmulasztása miatt felmerülő károkért a Bank nem vállal felelősséget. A hitelkártya bevonása 13. (1) A bevont /visszatartott hitelkártya a Kártyabirtokosnak visszaszolgáltatható, ha a) bevonásának /visszatartásának oka nem letiltás volt, b) nem érvénytelenítették és c) pótkártya rendelés nem történt. (2) A bevont/visszatartott hitelkártya kizárólag a Kártyabirtokos, a Szerződő Fél, illetve az általa, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján az abban megnevezett természetes személy részére szolgáltatható vissza. Az erre jogosultak a Bank birtokában lévő visszaszolgáltatható hitelkártyát személyazonosságuk igazolását követően, az átvételt igazoló dokumentum egyidejű aláírása mellett, személyesen vehetik át, a) az ATM-et üzemeltető fiókban, vagy b) a Számlavezető fiókban (3) A letiltást követően megtalált hitelkártyát érvényteleníteni kell a III. 8. (1) (2) bekezdés szerint. Pótkártya 14. A (1) A Bank Pótkártyát bocsát a Kártyabirtokos rendelkezésére, ha a) a hitelkártya rendeltetésszerű használatra alkalmatlan, illetőleg b) a hitelkártyát a Szerződő Fél vagy a Kártyabirtokos letiltotta, és a Szerződő Fél megfelel a szerződéskötési feltételeknek, és azt Szerződő Fél kezdeményezi. c) a Kártyabirtokosnál vagy a Szerződő Félnél névváltozás történt d) PIN elvesztése esetén (2) Az (1)bekezdésben felsorolt esetekben a pótkártyát külön igényelni kell. A pótkártya igénylés hitelkártya letiltás esetén csak a Szerződő Fél által tett írásos nyilatkozattal történhet, melyet a Bank bármely fiókjához el lehet juttatni. (3) A pótkártya rendelkezésre bocsátása a Hirdetményben közzétett mértékű Pótkártya díj felszámítása mellett történik. (4) A pótkártya a pótolt hitelkártya helyébe lép. Pótkártya igénylés esetén a pótkártya új PIN kóddal és új kártyaszámmal készül. A pótkártya lejárati dátuma megegyezik az elődkártya lejárati dátumával. (5) A pótkártya átvételekor, amennyiben a régi hitelkártya nincs letiltva, és azt a Banknak a Kártyabirtokos átadja, a hitelkártyát a Bank érvényteleníti. 17

18 Új kártya 14. B. Amennyiben a Szerződő Fél érvényes hitelszerződéssel és érvényes kártyaszerződéssel rendelkezik, valamint kártyáját letiltja vagy megszünteti, új kártyát igényelhet a Kártyabirtokos számára., A hitelkártya használata 15. A hitelkártyát a Kártyabirtokos a szerződésben foglalt szabályoknak megfelelően használhatja Magyarországon és külföldön a hitelkártya típusától függően - szolgáltatások és áruk ellenértékének megfizetésére, valamint készpénzfelvételre, az erre jogosult elfogadóhelyeknél. 16. A hitelkártyával a Kártyabirtokos csak a ténylegesen megtörtént vásárlások és szolgáltatások ellenértékét fizetheti meg. Az elfogadóhelyen a Kártyabirtokos azonosítása a hitelkártya és az azon található aláírással megegyező aláírás, és/vagy a PIN kód ellenőrzése alapján történik. Ezen felül az elfogadóhely előírhatja a Kártyabirtokos azonosítása céljából a személyazonosító okmány bemutatását is. A hitelkártyával történő fizetés az elfogadóhely bankja által meghatározott szabályok szerint történik. Az elfogadóhely a bankjával történő szerződés szerint köteles elfogadni minden, általa jelzett Nemzetközi Kártyaszervezethez tartozó hitelkártyát. 17. A Kártyabirtokos a hitelkártyát csak rendeltetésszerűen jogosult használni, a hitelkártya nem rendeltetésszerű használatából eredő és a Kártyabirtokost, a Szerződő Felet, vagy harmadik személyt ért kárért a Bank felelősséget nem vállal. 18. A Kártyabirtokos köteles a tranzakcióról kiállított bizonylaton feltüntetett adatok valódiságáról meggyőződni. A Kártyabirtokos köteles a tranzakcióról kiállított bizonylatot a hitelkártyán szereplő módon aláírni (kivéve ATM tranzakció és virtuális kártyahasználat), a PIN kód felhasználását igénylő tranzakciók esetében a PIN kódot megadni. A bizonylat aláírásával, a PIN kód megadásával a Kártyabirtokos elismeri, hogy a Tranzakció a Kártyabirtokos akaratának megfelelően, a bizonylaton szereplő tartalommal jött létre. A fentiek elmulasztásából, vagy hibás teljesítéséből fakadó jogkövetkezményekért a Szerződő Fél és a Kártyabirtokos egyetemlegesen felelős. 19. Az egyes tranzakcióról készült bizonylat egy példánya a Kártyabirtokost illeti meg. A Kártyabirtokos a bizonylatot, valamint a hitelkártya használatával összefüggő és rendelkezésére álló valamennyi dokumentumot köteles a vonatkozó jogszabályoknak, és egyéb szabályoknak megfelelően megőrizni, és szükség esetén a Bank rendelkezésére bocsátani. 20. A Kártyabirtokos a hitelkártyát csak azon ATM-ekben és elfogadóhelyeken használhatja, amelyeken a hitelkártyán feltüntetett logo szerepel és a Bank a szerződésben másképp nem korlátozta az elfogadást. 21. (1) A Kártyabirtokos köteles minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy megelőzze a hitelkártya elvesztését/ellopását. A Kártyabirtokos köteles a hitelkártyát és a PIN kódot egymástól elkülönítetten tárolni, és mindkettőt fokozott gondossággal őrizni. A Szerződés aláírásával vállalja, hogy a hitelkártyához tartozó kódokat PIN kód, TeleKód másnak nem hozza tudomására, a hitelkártyához tartozó kódokat nem jegyezi fel, sem a kártyára, sem más, a hitelkártyával együtt őrzött tárgyra, illetőleg ha megteszi, azt saját kockázatára teszi. (2) A Kártyabirtokos köteles a hitelkártyát a Szerződésben foglaltak szerint használni, a hitelkártyát és annak használatához szükséges személyes biztonsági elemek- így a PIN kód, Telekód, vagy más kód- biztonságban tartása érdekében az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítani, így különösen a Banknak haladéktalanul bejelenteni, ha az alábbiakat észleli: a) a hitelkártya kikerült a birtokából (őrzése alól), vagy ellopták; b) a hitelkártya vagy a használatához szükséges PIN kód, TeleKód jogosulatlan harmadik személy tudomására jutott; c) hitelkártyájának jogosulatlan vagy jóvá nem hagyott használatát. (3) A Bank a PIN kód illetve a TeleKód birtokában végrehajtott tranzakciókat a Kártyabirtokos által szerződésszerűen véghezvitt tranzakcióknak tekinti. (4) A PIN kód Bank által meghatározott számú helytelen megadása, a Bank utasítása, illetőleg a személyazonossággal kapcsolatos kétely esetén a tranzakció visszautasítása mellett a bankfiók, a postai ügyintéző, a kereskedői elfogadóhely jogosult a hitelkártyát visszatartani, az ATM a hitelkártyát bevonja. A lehetséges próbálkozások számát a Bank nem teszi közzé. 18

19 22. A hitelkártyával végrehajtott tranzakciókkal kapcsolatban a Bank jogosult a más bankok vagy kártyatársaság által, az adott tranzakcióra vonatkozóan felszámított költségeket a Kártyabirtokosra hárítani és jogosult a tranzakcióért a Hirdetményben feltüntetett díjat felszámítani. 23. A Bank vállalja, hogy a Kártyabirtokos rendelkezési jogának érvényes és a Bank által tudomásul vett megszűnése után a Kártyabirtokos hitelkártyája, és az ahhoz tartozó PIN, Telekódja az adott szerződéssel kapcsolatos rendelkezésre nem vehető igénybe. 24. A kártyaszerződésben foglalt, a hitelkártyához kapcsolódó jogok és kötelezettségek a Kártyabirtokos érdekeinek védelmében személyes jellegűek. A Bank nem fogad el és nem tekint érvényesnek semmilyen, a Kártyabirtokos által harmadik személynek a hitelkártyával kapcsolatban adott meghatalmazást, kivéve, a Szerződő Fél Kártyabirtokos számára adott hitelkártyára vonatkozó meghatalmazását, kivéve, ha jelen Üzletszabályzat ettől eltérően rendelkezik. 25. A hitelszámlához kapcsolódó egyes hitelkártyák érvényessége eltérhet, lejáratuk nem érinti a többi érvényességét., illetve nem szüntetik meg a hitelszerződést sem. 26. (1) A hitelkártya rendeltetésszerű használata pénzügyi funkciója és/vagy személyazonosító funkciója alapján lehetséges. (2) Pénzügyi funkciója alapján a hitelkártya jelen Üzletszabályzatban foglaltaknak megfelelően használható készpénzkímélő fizetési eszközként, bankkártyával eszközölhető tranzakciók véghezvitelére. (3) Személyazonosító funkciója alapján a hitelkártya jelen Üzletszabályzatban foglaltaknak megfelelően használható a Kártyabirtokos Banknál történő személyazonosítására, amely a személyazonosításra alkalmas közokirat bemutatásával, illetve Banknak megadott aláírással egyenértékű. (4) A hitelkártya használható a Bank által bevezetett egyéb szolgáltatások igénybe vételére (OTPdirekt szolgáltatások) HelpDesk 27. (1) A Help Desk a Bank élőhangos kártya ügyfélszolgálata, amely az év minden napján, a nap 24 órájában igénybe vehető. (2) A Help Desk szolgáltatásai: a) Információszolgáltatás aa) a Bank által kibocsátott kártyákról, ab) a kártyákhoz kapcsolódó szolgáltatásokról, ac) az elfogadóhelyekről, ad) az OTPdirektről, és ae) egyéb kérdésekben. b) Problémakezelés az alábbi kérdésekben: ba) letiltás, bb) hitelkártya meghibásodás, bc) hitelkártya bevonás, bd) ATM működés, be) OTPdirekt szolgáltatások. (3) A Help Desk telefonszámait és telefax számát a vállalkozói bankkártyákról szóló Hirdetmény tartalmazza. (4) A HelpDesk szolgáltatások díjmentesen valamennyi kártyával igénybe vehetők. A kártya Help Desken keresztüli letiltása esetén a letiltási díj felszámításra kerül. 19

20 Reklamáció 28. (1) A Szerződő Fél, illetőleg a Kártyabirtokos a szükséges dokumentumok másolatát mellékelve jogosult reklamációt bejelenteni a számlakivonat kiállításától számított 40 napon belül a szerződéssel létrehozott jogviszonnyal kapcsolatos, Bank által rendelkezésére bocsátott hitelkártyával, a hitelkártya használatával, illetve elszámolt tranzakciókkal kapcsolatos problémák miatt, ellenkező esetben a számlakivonat tartalma a Kártyabirtokos/Szerződő Fél által elfogadottnak tekintendő. (2) Amennyiben a Számlatulajdonos, illetve a Kártyabirtokos a reklamációt rajta kívül álló okból nem tudta bejelenteni a fenti határidőn belül, a bejelentést a kérdéses tranzakció időpontjától számított 13 hónapos jogvesztő határidőn belül megteheti. (3) A reklamáció bejelentése történhet: a) a Bank bármelyik fiókjában személyesen a hivatali órákban, ebben az esetben a Bank a reklamáció bejelentőjének rendelkezésére bocsátja a reklamációval kapcsolatosan kitöltött adatlap másolatát b) írásban c) Interneten keresztül ( vagy d) Az OTPdirekt telefonos ügyintézői szolgáltatásán keresztül (4) Zárolt tételekkel kapcsolatos probléma esetén a Szerződő Fél jogosult a zárolás feloldását kérni bármely fiókban, amennyiben igazolni tudja a feloldhatóság jogosságát (pl. készpénzfizetésről szóló bizonylattal, elfogadó hely által adott igazolás stb.) 29. A Kártyabirtokos vagy Szerződő Fél köteles minden, a reklamáció jogosságát alátámasztó dokumentumot a reklamáció benyújtásával egyidejűleg a Bank rendelkezésére bocsátani. Ezek hiányában a reklamáció elutasításra kerül, az ebből eredő károk a Szerződő Felet terhelik. 30. A reklamáció ügyintézésének határideje az OTP Bank saját elfogadó hálózatában végzett tranzakciók esetén a reklamáció bejelentésének időpontjától számított 30 nap, egyéb esetben a Nemzetközi Kártyaszervezetek előírásainak megfelelően -, a bejelentés időpontjától számított 360 nap. 31. A Bank a reklamált, elszámolt tranzakciót a reklamáció Bankkártya Reklamációs Osztályhoz való beérkezését követő 7 (hét) munkanapon belül jóváírja. A jóváírás csak akkor tekinthető végegesnek, ha a reklamáció jogosságáról a reklamációs folyamat során a Bank meggyőződött, és erről a Szerződő Felet, illetve a Kártyabirtokost írásban értesítette. A reklamáció kivizsgálásának érdemi befejezéséig az érintett hitelszámla nem szüntethető meg. Amennyiben a reklamáció jogtalannak bizonyul a reklamált tétel visszaterhelésre kerül a Kártyabirtokos hitelszámlájára, az alábbiak szerint: (1) Ha a jóváírásra és a tétel újraterelésére ugyanabban az elszámolási időszakban kerül sor, akkor a jóváírás napjával kerül ismét terhelésre az összeg a hitelszámlán. (2) Ha a jóváírásra és a tétel újraterhelésére nem ugyanabban az elszámolási időszakban kerül sor, úgy az újraterhelés elszámolási időszakának első napjával kerül ismét terhelésre az összeg a hitelszámlán 32. Lopott, elveszett kártyával a letiltás bejelentését megelőzően végzett tranzakció esetén illetve zárolt tétel esetében a Bank nem teljesít előzetes jóváírást. 33. (1) Amennyiben a reklamációs eljárás során a Kártyabirtokos írásbeli kérelme alapján, a Bank közreműködik a tranzakció bizonylatainak beszerzésében, ennek költségeit jogosult a Szerződő Félre hárítani. A bizonylat beszerzés költségeit, díjtételeit a mindenkor érvényben lévő Hirdetmény tartalmazza. (2) Abban az esetben, ha a Kártyabirtokos vagy a Szerződő Fél olyan reklamációs eljárásra ad megbízást, amelyet a Bank nem tart indokoltnak, annak költségeit a Szerződő Fél viseli. (3) Amennyiben a reklamáció korábban már elutasításra került, új eljárás az elutasítást tartalmazó dokumentum kézhezvételének időpontjától számított 15 napon belül kezdeményezhető, a kérelem indokoltságát alátámasztó további információk feltárásával. Az eljárás költségeiről a Bank az eljárás elindítása előtt tájékoztatja a Szerződő Felet. 20

A LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALATI BANKKÁRTYÁK ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2016. július 1-től TARTALOMJEGYZÉK

A LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALATI BANKKÁRTYÁK ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2016. július 1-től TARTALOMJEGYZÉK A LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALATI BANKKÁRTYÁK ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2016. július 1-től TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 2 1.1. A Bankkártya ÁSZF hatálya... 2

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2012.január 1-től ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK, DEFINÍCIÓK Authorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében eljáró

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2010. szeptember 1-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. augusztus 25-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT FOLYÓSZÁMLAHITEL

ÜZLETSZABÁLYZAT FOLYÓSZÁMLAHITEL ÜZLETSZABÁLYZAT a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről FOLYÓSZÁMLAHITEL OTP Bank Nyrt. Közzététel dátuma: 2016. március 21. Hatályba lépés dátuma: 2016. március 21. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Hatályba lépés: 2015. október 1-től 1. oldal, összesen: 28

Hatályba lépés: 2015. október 1-től 1. oldal, összesen: 28 LAKOSSÁGI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINT VAGY DEVIZA FIZETÉSI SZÁMLA NYITÁSÁRA ÉS VEZETÉSÉRE, BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOKRA, VALAMINT FOLYÓSZÁMLAHITELRE Hatályos: 2015. október 1.-től 1. oldal, összesen:

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2014. március 15. napjától érvényes

Részletesebben

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól Merkantil Bank Zrt. A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól I. Bevezető rendelkezések 1. A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től Merkantil Bank Zrt. A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től I. Bevezető rendelkezések 1. A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: 1-2-15-4300-0546-1 KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretről és személyi kölcsönről Hatályos 2015.

Részletesebben

A 2015. február 1. napjától kezdődően kötött hitel- és kölcsönszerződésekre terjed ki az ÁSZF hatálya

A 2015. február 1. napjától kezdődően kötött hitel- és kölcsönszerződésekre terjed ki az ÁSZF hatálya ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz 1 Hatályba lépés napja: 2015. február 18. Kölcsönszerződés száma: A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfőkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

... Ft A rendszeresen vállalt havi... Ft jövedelem átutalás összege: A hitelkerethez kapcsolódó forint devizanemű fizetési számla

... Ft A rendszeresen vállalt havi... Ft jövedelem átutalás összege: A hitelkerethez kapcsolódó forint devizanemű fizetési számla LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLÉS ÉSSZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) MKB Frissítő és MKB Frissítő Extra Folyószámlahitelhez Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok Az igényelt

Részletesebben

Általános Üzletszabályzata

Általános Üzletszabályzata Általános Üzletszabályzata Jelen Általános Üzletszabályzat a Mecsekvidéke Takarékszövetkezet által megkötött egyedi szerződések elválaszthatatlan részét képezi! Hatályos: 2010. június 11-től Oldal: 1/54

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről. II. rész A jelenleg értékesített bankszámlákra vonatkozó Speciális rendelkezések

ÜZLETSZABÁLYZAT. a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről. II. rész A jelenleg értékesített bankszámlákra vonatkozó Speciális rendelkezések ÜZLETSZABÁLYZAT a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről II. rész A jelenleg értékesített bankszámlákra vonatkozó Speciális rendelkezések Lakossági Tempó számlacsomag, Lakossági Net számlacsomag,

Részletesebben

HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FORINT ALAPÚ KÁRTYÁKRÓL

HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FORINT ALAPÚ KÁRTYÁKRÓL 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK Az egyes lakossági forint alapú bankkártyák (a Bank által kért adatok /dokumentumok rendelkezésre bocsátása /bemutatása mellett, a lentebb meghatározott feltételek együttes

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 3A Takarékszövetkezet

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 3A Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 3A Takarékszövetkezet Szabályzat száma: S-001/2015. Döntést hozó testület: Takarékszövetkezet Igazgatósága Határozat száma: Ig.-146/2015. Hatályos: 2016. március 21.-től. Jóváhagyó

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről

ÜZLETSZABÁLYZAT. a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről ÜZLETSZABÁLYZAT a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről Jelen Üzletszabályzat a 2010. november 10-től nyitott forintban és külföldi, konvertibilis

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről. I. rész. Általános rendelkezések. Hatályos: 2011.

ÜZLETSZABÁLYZAT. a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről. I. rész. Általános rendelkezések. Hatályos: 2011. ÜZLETSZABÁLYZAT a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről I. rész Általános rendelkezések Hatályos: 2011. április 15-étől OTP Bank Nyrt. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Általános

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen a CYEB Energiakereskedő Kft. (Kereskedő) Teljes Ellátásról szóló Földgáz Adásvételi Szerződésének (a továbbiakban Szerződés) elválaszthatatlan részét képezi. A Kereskedő

Részletesebben

BETÉT ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

BETÉT ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BETÉT ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-003/2010. Jóváhagyó határozat száma:8/2014. (2014. 08.13.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos: 2014. augusztus 14. A jelen Betétügyletek

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI KERET-MEGÁLLAPODÁS (OTP Széchenyi Pihenőkártya és elektronikus-utalvány megrendelésről)

SZOLGÁLTATÁSI KERET-MEGÁLLAPODÁS (OTP Széchenyi Pihenőkártya és elektronikus-utalvány megrendelésről) SZOLGÁLTATÁSI KERET-MEGÁLLAPODÁS (OTP Széchenyi Pihenőkártya és elektronikus-utalvány megrendelésről) RUB2011VV mely létrejött egyrészről az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. (székhely: Magyarország, 1051 Budapest,

Részletesebben

TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Dual-Plus Kft. TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2011.júius 01 Utolsó módosítás: 2010. május 24 Az Ügyfélszolgálat címe: 3780 Edelény Tóth Árpád út 14. Az Ügyfélszolgálat elérhetősége:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Pannon Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2016. március 21. naptól TARTALOMJEGYZÉK I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 I.1. Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL)

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) Hitelszám: Iktatószám: amelyet egyrészről az Örkényi Takarékszövetkezet (Székhely: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/A, Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. november 5. AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez

Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez Hatályos: 2015. szeptember 1. OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997.

Részletesebben

Általános szerződési szabályok

Általános szerződési szabályok Hitelszám:.. sz. szerződés 1. számú függeléke Általános szerződési szabályok A szerződő felek megállapodnak, hogy a fenti hitel számú hitelügyletre vonatkozó szerződésük az alábbiakban meghatározott feltételekkel

Részletesebben

KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (DEVIZASZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (DEVIZASZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (DEVIZASZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Fogalom meghatározások... 3 3. Keretszerződés...

Részletesebben

H I T E L SZ E R Z Ő D É S piaci kamatozású ingatlan célú hitelhez

H I T E L SZ E R Z Ő D É S piaci kamatozású ingatlan célú hitelhez Hitelszerződés száma:. H I T E L SZ E R Z Ő D É S piaci kamatozású ingatlan célú hitelhez PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. amely egyrészről a PÁTRIA Takarékszövetkezet (székhely: 2230 Gyömrő, Petőfi

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára A szerződő felek, egyrészről: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. cégjegyzék száma: 20-02-050059 Cégbíróság:

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében 1 Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hitelszámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben (továbbiakban: Szerződés) nevezett Adós

Részletesebben

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés)

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) Szerződésszám:.. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése:

Részletesebben

IV. Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Lista

IV. Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Lista IV. OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Lista Érvényben: 2016. június 9-től visszavonásig 1. START OKOSKÁRTYA ÉS BANKKÁRTYÁK 1 1.1. START OKOSKÁRTYA ÉS BANKKÁRTYÁK IGÉNYELHETŐ SZÁMLACSOMAGOK ESETÉN

Részletesebben

Általános szerződési feltételek bankkártya szolgáltatásokra vonatkozóan

Általános szerződési feltételek bankkártya szolgáltatásokra vonatkozóan 2194 Tura, Bartók tér 21. Tel: 28/466-002, Fax: 28/468-025 Adószám: 10045260-2-13 Cégjegyzékszám: Cg. 13-02-050296 Általános szerződési feltételek bankkártya szolgáltatásokra vonatkozóan Tartalom I. FOGALMI

Részletesebben

A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Hitelkártya általános igénylési feltételek A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 18 év feletti életkor; bejelentett magyarországi állandó lakóhely; MasterCard Electronic hitelkártyák esetében legalább

Részletesebben

A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Hitelkártya általános igénylési feltételek A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 18 év feletti életkor; bejelentett magyarországi állandó lakóhely; MasterCard Electronic hitelkártyák esetében legalább

Részletesebben

A hitelkártya igényléshez kapcsolódó adatok

A hitelkártya igényléshez kapcsolódó adatok Szerződés azonosító száma Igényelt hitelkeret összeg A hitelkártya igényléshez kapcsolódó adatok Hatályos: 2015.02.01-től Az igényelt hitelkártya típusa MKB Egészség Plusz Hitelkártya MKB Egészségpénztári

Részletesebben

HIRDETMÉNY A BANKKÁRTYÁS TRANZAKCIÓK DÍJAIRÓL

HIRDETMÉNY A BANKKÁRTYÁS TRANZAKCIÓK DÍJAIRÓL HIRDETMÉNY A BANKKÁRTYÁS TRANZAKCIÓK DÍJAIRÓL Kihirdetve: 2015.02.12. Hatályos: 2015.02.12. Bizonyos termékek érvényességének kezdete a fenti érvényességi időponttól eltérő lehet. Ez esetben mindig az

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről I. rész Általános rendelkezések Hatályos: 2010. június 11-étől OTP Bank Nyrt.

ÜZLETSZABÁLYZAT a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről I. rész Általános rendelkezések Hatályos: 2010. június 11-étől OTP Bank Nyrt. ÜZLETSZABÁLYZAT a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről I. rész Általános rendelkezések Hatályos: 2010. június 11-étől OTP Bank Nyrt. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Általános

Részletesebben

POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELKIVÁLT ÁSR A IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS)

POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELKIVÁLT ÁSR A IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELKIVÁLT ÁSR A IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) Ügylet-azonosító*:... Kampánykód*:... Ügynök kódja*:... Ügyintéző kódja*:... mely létrejött egyrészről az FHB

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT PÉNZFORGALMI

Részletesebben

Fogyasztási, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés

Fogyasztási, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés 1 Rónasági Kirendeltsége Szerződésszám: Fogyasztási, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés mely létrejött A szerződő felek, egyrészről: a Rónasági székhelye: 6085 Fülöpszállás, Kiskunság tér

Részletesebben

Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz

Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz 1 Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz számú A szerződő felek, egyrészről: a Kis-Rába menti Takarékszövetkezet, mint kölcsönnyújtó (székhelye: 9343 Beled,

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT

SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT 1. Igénylési adatok 2. Ügylet-azonosító [ Szerződésazonosító Személyi kölcsön Folyósítás és törlesztés nyilvántartási pénzneme: pénzneme:

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. levelezési címe: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. levelezési címe: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. melléklet a.../2014. (II.14.) sz. Ökt. határozathoz ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS Szerződésszám: 1444-DF-1.5.2 00 0 13 Amely létrejött egyrészről az Kazincbarcika Város Önkormányzata székhelye: 3700 Kazincbarcika,

Részletesebben

Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről. Érvényes: 2014. május 15-től

Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről. Érvényes: 2014. május 15-től Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről Érvényes: 2014. május 15-től I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Részletes rendelkezések... 4 II.1. A kölcsönszerződés megkötése... 4 II.1.1.

Részletesebben

A Téti Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei devizaszámla szolgáltatásokra lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2014. június 10.

A Téti Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei devizaszámla szolgáltatásokra lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2014. június 10. A Téti Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei devizaszámla szolgáltatásokra lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2014. június 10. 1. Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT Egységes szerkezetben

ÜZLETSZABÁLYZAT Egységes szerkezetben Lövő és Vidéke Takarékszövetkezet 9461 Lövő, Fő u. 203. ÜZLETSZABÁLYZAT Egységes szerkezetben Az Üzletszabályzat legutolsó módosítását a Takarékszövetkezet Igazgatósága az 13/7/2015 számú határozatával

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LEKÖTÖTT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LEKÖTÖTT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LEKÖTÖTT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Jelen ÁSZF a Mecsekvidéke Takarékszövetkezet által megkötött egyedi szerződések elválaszthatatlan részét képezi! Hatályos: 2010. június 11-től,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében Hatályos: 2015. július 01. napjától A fenti hitel számú hitelügyletre

Részletesebben

Bak és Vidéke Takarékszövetkezet www.bakitakarek.hu

Bak és Vidéke Takarékszövetkezet www.bakitakarek.hu Bak és Vidéke Takarékszövetkezet www.bakitakarek.hu Egységes Fizetési Számlatermékek Hirdetménye Lakossági ügyfelek részére Hatályos: Közzététel napja: 2015. december 1. napjától 2015. november 30. A Közzététel

Részletesebben

A MERKANTIL BANK ZRT ÜZLETSZABÁLYZATA az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról

A MERKANTIL BANK ZRT ÜZLETSZABÁLYZATA az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról A MERKANTIL BANK ZRT ÜZLETSZABÁLYZATA az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról A Merkantil Bank Zrt. Igazgatóságának 46/2006. 2006. augusztus 24. felhatalmazása alapján, 2006.szeptember 1-től

Részletesebben

Fogyasztói fizetési számla hitelkeret szerződés

Fogyasztói fizetési számla hitelkeret szerződés Fogyasztói fizetési számla hitelkeret szerződés A hitel ikt. száma:.. /.. Engedélyező neve:.. amely létrejött egyrészről a Rum és Vidéke Takarékszövetkezet... kirendeltsége (... cím) - továbbiakban: Takarékszövetkezet

Részletesebben

COFIDIS VITALITÁS HITEL 2016. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

COFIDIS VITALITÁS HITEL 2016. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI D A COFIDIS VITALITÁS HITEL 2016. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Telefon: 06 1 354 5000 Levelezési

Részletesebben

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS Externet IPTV szolgáltatás igénybevételére 1. oldal

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS Externet IPTV szolgáltatás igénybevételére 1. oldal 1. oldal A jelen egyedi előfizetői szerződés ( Szerződés ), alapján a lentebb meghatározott előfizető ( Előfizető ) és szolgáltatók ( Szolgáltatók ) között előfizetői jogviszony jön létre, a lentebb meghatározott

Részletesebben

HUNGÁRIA TAKARÉK Takarékszövetkezet www.hungariatakarek.hu

HUNGÁRIA TAKARÉK Takarékszövetkezet www.hungariatakarek.hu HUNGÁRIA TAKARÉK Takarékszövetkezet www.hungariatakarek.hu Egységes Fizetési Számlatermékek Hirdetménye Lakossági ügyfelek részére Hatályos: Közzététel napja: 2015. október 20. napjától 2015. október 19.

Részletesebben

Egészségpénztári Szolgáltatók részére

Egészségpénztári Szolgáltatók részére MEDISMART KÁRTYAELFOGADÓ SZABÁLYZAT Egészségpénztári Szolgáltatók részére Egészségpénztári Szolgáltatói és Kártyaelfogadói szerződés 3.sz. melléklet MediSmart Kft. 1135 Jász u.35. Tel: +36 1 236 03 57,

Részletesebben

ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2. sz. melléklet ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ ELEKTRONIKUS ERZSÉBET-UTALVÁNY ÉS ERZSÉBET-UTALVÁNY PLUSZ KÁRTYA

Részletesebben

a továbbiakban együttesen: Felek között a jelen szerződésben foglalt feltételekkel jött létre.

a továbbiakban együttesen: Felek között a jelen szerződésben foglalt feltételekkel jött létre. Hitelszerződés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. H I T E L SZ E R Z Ő D É S Lakás-előtakarékossági szerződés megtakarítási összegének takarékszövetkezeti forint lakáscélú hitellel történő

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Érvényes: 2014. március 17-től 1. Általános rendelkezések Jelen

Részletesebben

HIRDETMÉNY A MULTIPONT HITELKÁRTYA TERMÉKRŐL A hatályba lépés napja: 2016. március 21. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók!

HIRDETMÉNY A MULTIPONT HITELKÁRTYA TERMÉKRŐL A hatályba lépés napja: 2016. március 21. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók! 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK A Bank 2016. március 1-jével megszünteti a MasterCard Multipont Klub hitelkártyához kapcsolódó Klub programot. A Klub program megszüntetésével egyidejűleg a MasterCard

Részletesebben

Betétügyletekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

Betétügyletekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Betétügyletekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek MagNet Magyar Közösségi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság MagNet Bank Zrt. Székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98. cégjegyzékszám és cégnyilvántartó

Részletesebben

HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FORINT ALAPÚ KÁRTYÁKRÓL

HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FORINT ALAPÚ KÁRTYÁKRÓL 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK Az egyes lakossági forint alapú bankkártyák (a Bank kért adatok/dokumentumok rendelkezésre bocsátása/bemutatása mellett) a lentebb meghatározott feltételek együttes

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) elektronikus formában elérhető a www.wellopnet.hu oldalon

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) elektronikus formában elérhető a www.wellopnet.hu oldalon Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) elektronikus formában elérhető a www.wellopnet.hu oldalon Wellopnet Kft. továbbiakban: Tartalomszolgáltató A szolgáltató által nyújtott szolgáltatására

Részletesebben

Üzletszabályzat ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2011. október 25. napjától visszavonásig

Üzletszabályzat ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2011. október 25. napjától visszavonásig Üzletszabályzat Érvényes: 2011. október 25. napjától visszavonásig Báti Balázs dr. Simon Zsolt Veress Zoltán Igazgatóság elnöke Igazgatósági tag Igazgatósági tag V.20100611/20111025 Az Erste Leasing Autófinanszírozási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a HKP MEDIA SERVICES Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett, működtetett, www.hire.hu domain címen

Részletesebben

SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta.

SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta. A SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta. Érvényes: 2011. 12. 06. napjától Lakáshitel üzletszabályzat

Részletesebben

General.Terms/2013.04.29. KDB BANK (MAGYARORSZÁG) ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI

General.Terms/2013.04.29. KDB BANK (MAGYARORSZÁG) ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI General.Terms/2013.04.29. KDB BANK (MAGYARORSZÁG) ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI A KDB Bank (Magyarország) ZRt. jelen Általános Üzleti Feltételei egységes

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. 14/b. sz. melléklet hiteliktatószám HITELKERET SZERZŐDÉS Számlahitelkeret igénybevételéhez (biztosítás fedezettel) mely létrejött

Részletesebben

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI I Bevezető rendelkezések 1.1 A Santander Consumer Finance Zrt. kijelenti, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) alapítási engedélyének

Részletesebben

PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett)

PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) Hitelszerződés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) amely létrejött egyrészről a PÁTRIA Takarékszövetkezet

Részletesebben

Takarék Folyószámlahitel

Takarék Folyószámlahitel K14. sz. melléklet Hiteliktatószám: Takarék Folyószámlahitel Folyószámlahitel-keret szerződés Fogyasztó Ügyfél számára Folyószámlahitel-keret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Szigetvári Takarékszövetkezet

Részletesebben

OTP Bank Nyrt. OTP Jelzálogbank Zrt. OTP Lakástakarék Zrt.

OTP Bank Nyrt. OTP Jelzálogbank Zrt. OTP Lakástakarék Zrt. OTP Bank Nyrt. OTP Jelzálogbank Zrt. OTP Lakástakarék Zrt. Hirdetmény a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény szerinti adósságrendezési eljárás (Magáncsőd) hatálya alatt,

Részletesebben

a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez

a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez C (TKSZ-DEV) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez A Magyar Takarékszövetkezeti

Részletesebben

Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár. Kártyahasználati szabályzat (IT-30)

Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár. Kártyahasználati szabályzat (IT-30) Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár Kártyahasználati szabályzat (IT-30) MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Verzió Módosítás leírása Módosítás Hatályba lépés 1.0 Új szabályzat kiadása 7/2016.03.10. IT határozat

Részletesebben

LAKOSSÁGI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2011. március 21-től

LAKOSSÁGI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2011. március 21-től LAKOSSÁGI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2011. március 21-től 1. Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Pannon Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Elfogadva az Igazgatóság Ig.IV-7/2015.07.02. számú írásos határozatával Hatályba lép: 2015. július 3-án. TARTALOMJEGYZÉK I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 I.1.

Részletesebben

Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:...

Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:... Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakás-előtakarékossági szerződések szerződéses összegének

Részletesebben

Takarék Folyószámlahitel

Takarék Folyószámlahitel Hiteliktatószám: mely létrejött egyrészről a Takarék Folyószámlahitel Folyószámlahitel-keret szerződés Fogyasztó Ügyfél számára Folyószámlahitel-keret igénybevételéhez név: Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet 9155 Lébény, Fő út 85. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Egységes szerkezetben Jóváhagyta: 3/29/2016. sz. határozatával a Takarékszövetkezet Igazgatósága Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

IV. Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Lista

IV. Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Lista IV. Raiffeisen OKOSkártya, Bank, és Hitelkártya Kondíciós Lista Érvényben: 2014. április 14től visszavonásig 1. START OKOSKÁRTYA ÉS BANKKÁRTYÁK 1 1.1. START OKOSKÁRTYA ÉS BANKKÁRTYÁK IGÉNYELHETŐ SZÁMLACSOMAGOK

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Jelen hirdetmény hatályon kívül helyezi a 2013.10.01.-2013.12.31. között hatályos hirdetményt. Hatályba helyezés időpontja: 2014.01.01.

HIRDETMÉNY. Jelen hirdetmény hatályon kívül helyezi a 2013.10.01.-2013.12.31. között hatályos hirdetményt. Hatályba helyezés időpontja: 2014.01.01. HIRDETMÉNY Jelen hirdetmény hatályon kívül helyezi a 2013.10.01.-2013.12.31. között hatályos hirdetményt. Hatályba helyezés időpontja: 2014.01.01. LAKOSSÁGI ÜGYFÉLKÖR Hitel típusa Referencia kamat + Kamatfelár

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK POS-TERMINÁLON KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BANKKÁRTYA-ELFOGADÁSHOZ ÉS INTERNETES BANKKÁRTYA-ELFOGADÁSHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK POS-TERMINÁLON KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BANKKÁRTYA-ELFOGADÁSHOZ ÉS INTERNETES BANKKÁRTYA-ELFOGADÁSHOZ 6. sz. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK POS-TERMINÁLON KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BANKKÁRTYA-ELFOGADÁSHOZ ÉS INTERNETES BANKKÁRTYA-ELFOGADÁSHOZ Érvényes: 2016. július 1-től Tartalomjegyzék 1. Fogalmi meghatározások...

Részletesebben

A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Hitelkártya általános igénylési feltételek A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 18 év feletti életkor; bejelentett magyarországi állandó lakóhely; MasterCard Electronic hitelkártyák esetében legalább

Részletesebben

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek forint alapon változó lízingdíjakkal Direkt finanszírozás Hatályos: 2014. március 15-től 2015. január 31.-ig

Részletesebben

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés amely létrejött egyrészről Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés neve: Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető kezességet

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek betétügyletekre

Általános Szerződési Feltételek betétügyletekre Általános Szerződési Feltételek betétügyletekre MagNet Magyar Közösségi Bank zártkörűen működő Részvénytársaság MagNet Bank zrt. Székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98. cégjegyzékszám és cégnyilvántartó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT EGER ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3300 EGER, Széchenyi út 18. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Jóváhagyta: az Igazgatóság. sz.határozatával Érvényes: 2009. augusztus 01. től 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 3.

Részletesebben

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 Biztosító:QBE Biztosító Tel.: 06 1 427 27 27 Honlap:www.tescotravel.hu E-mail:foglalas@tescotravel.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Részletesebben

2.1.2.2. Amennyiben az igénybejelentés az előfizetői szerződés megkötésével egyidejűleg történik, úgy az igénybejelentési eljárás mellőzhető.

2.1.2.2. Amennyiben az igénybejelentés az előfizetői szerződés megkötésével egyidejűleg történik, úgy az igénybejelentési eljárás mellőzhető. K I V O N A T a BorsodWeb Kft hírközlési szolgáltató 2016.01.04. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz. Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 17682 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai....3 II. Biztosítási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE Mágocsvíz Nonprofit KFT. 7342 Mágocs, Szabadság u. 39. Hatályba lépése: 2010. március 1. Készült: 2010. február 25. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek):

1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 3 éven túli futamidő*a választható opciókat jelzi, a konkrét szerződésben soha ne maradjon FOGYASZTÓI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kölcsön iktatószám: 1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 1.1. Hitelező: Neve:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY lakossági ügyfelek részére 1

HITEL HIRDETMÉNY lakossági ügyfelek részére 1 HITEL HIRDETMÉNY lakossági ügyfelek részére 1 1 A 2016. január 05-től szerződött ügyletekre PILLÉR Takarékszövetkezet 1 A hirdetményben szereplő konstrukciókra vonatkozóan A kamatszámítás módja: A Takarékszövetkezet

Részletesebben

MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2007. (IX.14.) önkormányzati rendelete

MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2007. (IX.14.) önkormányzati rendelete MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2007. (IX.14.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (egységes szerkezetben) Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS () amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele: 24719018-6419-114-08, cégjegyzékszáma:

Részletesebben