A CIB Bank Zrt. Általános Üzletszabályzata (a továbbiakban "Üzletszabályzat")

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A CIB Bank Zrt. Általános Üzletszabályzata (a továbbiakban "Üzletszabályzat")"

Átírás

1 A CIB Bank Zrt. Általános Üzletszabályzata (a továbbiakban "Üzletszabályzat") (hatályos április 30. napjától)

2 I. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI 1. Bevezetı rendelkezések 1.1. Az Általános Üzletszabályzat (a továbbiakban: Üzletszabályzat) a CIB Bank Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u , alakult november 9-én és a Fıvárosi Bíróság mint Cégbíróság /1.sz. végzésével számon bejegyzésre került, az Állami Pénz- és Tıkepiaci Felügyelet november 27-én kelt engedélye alapján tevékenységi engedély száma: 957/1997/F. ) (továbbiakban: Bank) és Üzletfelei között létrejövı jogügyletek általános feltételeit tartalmazza, amelyek mind a Bankra, mind az Üzletfélre nézve külön kikötés nélkül is kötelezıek, amennyiben az egyes szerzıdések illetve a különbözı hitelintézeti ügylettípusokra vonatkozó speciális üzletszabályzatok eltérı rendelkezéseket nem állapítanak meg. Jelen Üzletszabályzat általános rendelkezései irányadók azon kérdésekben, melyekre az egyes hitelintézeti ügylettípusokra vonatkozó speciális üzletszabályzatok vagy ennek hiányában jelen Üzletszabályzatnak az adott tevékenységre vonatkozó speciális rendelkezései ettıl eltérı szabályokat nem állapítanak meg A Bank és az Üzletfél között létrejött szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben elsısorban az egyes hitelintézeti ügylettípusokra vonatkozó üzletszabályzat, ennek rendelkezése hiányában a jelen Üzletszabályzat, az ebben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak. Az egyes bankügyletekre vonatkozóan ugyancsak alkalmazandók - különös tekintettel a külkereskedelemmel kapcsolatos megbízásokra - a megfelelıen közzétett nemzetközi szerzıdések, szabályzatok (szokványok) Az Üzletszabályzatok nyilvánosak, azokat az Ügyfelek számára nyitva álló banki helyiségekben, illetve a Bank honlapján a címen bárki megtekintheti. A Bank az Üzletszabályzatokat az Üzletfél kérésére ingyenesen rendelkezésre bocsátja A Kondíciós lista jelen Üzletszabályzat elválaszthatatlan mellékletét képezi A Bank fenntartja magának a jogot, hogy az Üzletszabályzatokat, Kondíciós listáját új szolgáltatás bevezetésekor egyoldalúan kiegészítse. A kiegészítés és módosítás a hatályba lépésének idıpontjától kezdve vonatkozik a már megkötött szerzıdésekre is Amennyiben a Bank és az Üzletfél között létrejött bármely szerzıdés valamelyik rendelkezése vagy rendelkezésének egy része érvénytelen vagy végrehajthatatlan, úgy ez nem érinti a szerzıdés többi részének érvényességét. A Bank és az Üzletfél a fenti esetben az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést olyan érvényes vagy végrehajtható rendelkezéssel helyettesítik, amely a lehetı legjobban megfelel a helyettesítendı rendelkezés gazdasági tartalmának és céljának január 1-jétıl, a CIB Bank Zrt. és az Inter-Európa Bank Zrt. egyesülését követıen jelen Üzletszabályzat hatálya alá tartoznak a jogelıd Inter-Európa Bank Zrt. Hitel és Kockázatvállalási Üzletszabályzat Magánszemély Üzletfelek részére és Hitel és Kockázatvállalási Üzletszabályzat Gazdálkodó és Egyéb Szervezetek részére szabályzatait felváltó Hitel és Kockázatvállalási Általános Szerzıdési Feltételek Magánszemély Üzletfelek részére és Hitel és Kockázatvállalási Általános Szerzıdési Feltételek Gazdálkodó és Egyéb Szervezetek részére szabályzatok Az Inter-Európa Bank Zrt. Általános Üzletszabályzata a CIB Bank Zrt. és az Inter-Európa Bank Zrt. egyesülésére tekintettel január 1-jén hatályát veszti és helyébe a CIB Bank Zrt. Általános

3 Üzletszabályzata lép június hó 30. napján a devizakülföldiek részére vezetett bankszámlákra vonatkozó Általános Szerzıdési Feltételek hatályát veszti és helyébe a CIB Bank Zrt. Általános Üzletszabályzata lép. Ahol a devizakülföldiek részére vezetett bankszámlákra vonatkozó Általános Szerzıdési Feltételekre történik hivatkozás, azon a továbbiakban a CIB Bank Zrt. Általános Üzletszabályzata értendı Amennyiben az üzleti kapcsolatok során valamely kérdésben sem a jelen Üzletszabályzat, sem az egyes szerzıdések nem rendelkeznek, a Magyar Köztársaság Polgári Törvény-könyvének vagy más irányadó jogszabálynak a vonatkozó rendelkezései alkalmazandók A Bank a hitel,- kölcsönszerzıdés, illetve pénzügyi lízingszerzıdés megkötésekor vizsgálja azt, hogy az Üzletfél Mikrovállalkozásnak minısül-e. A pénzügyi közvetítırendszer felügyeletét érintı egyes törvények módosításáról szóló évi XIII. törvény augusztus hó 1. napján történı hatályba lépésekor már Üzletfélnek minısülı ügyfelek esetében a Bank a rendelkezésére álló legutolsó mérlegadatok alapján minısít. Meghatározások Áfa törvény jelenti általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvényt Átutalás jelenti az Üzletfél, mint fizetı fél rendelkezése alapján végzett olyan pénzforgalmi szolgáltatást, amelynek során az Üzletfél, mint fizetı fél Fizetési számláját a kedvezményezett javára megterhelik, valamint a hatósági átutalást és az átutalási végzés alapján történı átutalást Aláírókarton jelenti az Üzletfél Bankkal kötött egyedi szerzıdés aláírásával egyidejőleg a szerzıdéssel kapcsolatban a rendelkezésre jogosultak aláírásmintáit tartalmazó, a Keretszerzıdés elválaszthatatlan részét képezı, a Bank által rendszeresített dokumentumot Banki órarend jelenti a Bank által meghatározott a fizetési megbízások befogadási és teljesítési rendjét Banki munkanap jelenti azt a napot, amikor a Bank hatályos nyitvatartási rendje szerint üzleti tevékenységet végez, így amelyen a Bank fizetési mővelet teljesítése céljából nyitva tart Bankmunkaszüneti nap jelenti azt a napot, amikor a Bank nem végez üzleti tevékenységet Bankszámla : fizetési mőveletek teljesítésére szolgáló, a Bank által az Üzletfél nevére megnyitott számla, ideértve a pénzforgalmi számlát is Bankszámlakivonat : jelenti a Bank által az Üzletfél számára megküldött, a keretszerzıdésen alapuló megbízás alapján, az Üzletfél számláján, vagy ha az Üzletfélnek nincs a Banknál vezetett számlája, akkor a számla igénybevétele nélkül bonyolított, a megbízással kapcsolatos utólagos tájékoztatást, ideértve az Üzletfél által a Bank részére fizetendı a pénzforgalmi szolgáltatással kapcsolatos valamennyi díjat, költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget tartalmazó kimutatást Befogadás: valamely fizetési megbízás befogadása: (a) átutalás esetén az az idıpont, amikor a Bank, a Bank által átvett átutalási megbízás teljesítéséhez szükséges valamennyi adat - így különösen a rendelkezésre jogosult beazonosítását lehetıvé tevı adat, esetlegesen a fizetési útvonal meghatározásához, valamint a belföldi és esetlegesen vonatkozó külföldi jogszabályokon, rendelkezéseken alapuló banki jóváhagyásokhoz szükséges adatok birtokában van, és a pénzügyi fedezet, részteljesítés esetén az elsı részfizetés pénzügyi fedezete rendelkezésre áll;

4 (b) beszedés esetén: 1. ha a Bank a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója, az az idıpont, amikor a beszedési megbízást a rá háruló feladatok teljesítéséhez szükséges valamennyi adat - ideértve a rendelkezésre jogosult azonosítását is -, okirat birtokában átvette, 2. ha a Bank az Üzletfél pénzforgalmi szolgáltatója, az az idıpont, amikor a beszedési megbízást a rá háruló feladatok teljesítéséhez szükséges valamennyi adat, okirat birtokában átvette; (c) készpénzfizetés esetén 1. pénztári befizetésnél az az idıpont, amikor a Bank a teljesítéshez szükséges valamennyi adat birtokában az Üzletféltıl a készpénzt átvette, 2. befizetési funkciót ellátó bankjegykiadó automatán végzett befizetésnél az az idıpont, amikor a Bank a befizetés összegszerőségét ellenırizte, mely idıpont legfeljebb három Banki munkanappal haladhatja meg a tényleges befizetés napját, 3. kifizetésnél az az idıpont, amikor a fizetési megbízást a Bank a kifizetéshez szükséges valamennyi adat birtokában átvette, és a fizetési megbízás pénzügyi fedezete rendelkezésre áll Belföldi fizetési forgalom : azon fizetési mőveletek összessége, amelynek keretében mind a fizetı fél pénzforgalmi szolgáltatója, mind a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a Magyar Köztársaság határain belül nyújtja pénzforgalmi szolgáltatását Benyújtás/Átvétel Papír alapon: Az Üzletfél által aláírt, a pénzforgalmi jogszabályoknak megfelelıen kitöltött fizetési megbízás a bankfiókba érkezik és az ügyintézı érkezteti (a megbízáson az érkeztetés az átvétel idıpontjának megjelenítését jelenti). Elektronikus-csatornán (CIB Internet Bank, mobilcib szolgáltatás, BT): Az Üzletfél által az elektronikus csatornán beadott, aláírási kóddal/kódszóval aláírt, a pénzforgalmi jogszabályoknak és az elektronikus csatornák sajátosságainak megfelelıen kitöltött fizetési megbízás bekerült a banki rendszerekbe. CIB24: A Telefonos Azonosító Kóddal azonosított ügyfél által, a pénzforgalmi jogszabályoknak megfelelıen megadott fizetési megbízás a CIB24 által rögzítésre kerül Beszedés jelenti a kedvezményezett rendelkezése alapján végzett olyan pénzforgalmi szolgáltatást, amelynek során a fizetı fél Fizetési számlájának a kedvezményezett javára történı megterhelése a fizetı fél által a kedvezményezettnek, a kedvezményezett bankjának vagy a fizetı fél saját bankjának adott hozzájárulás alapján történik Bszt jelenti a befektetési vállalkozásokról és az árutızsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetı tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvényt CIB Bankcsoport vagy CIB Csoport jelenti a jelen Üzletszabályzat 1. számú mellékletében meghatározottakat Egyedi azonosító jelenti a fizetési számlát, vagy fizetési számla hiányában a kedvezményezett egyértelmő azonosítása céljából a Bank által az Üzletfél számára meghatározott bető-, számjegyvagy jelkombináció.

5 1.27. EGT-állam jelenti az Európai Unió tagállamát és az Európai Gazdasági Térségrıl szóló megállapodásban részes más államot EGT-deviza jelenti az EGT-állam hivatalos fizetıeszközét EGT-n belüli fizetési mővelet : Az a fizetési mővelet, amelynek lebonyolításánál mind a fizetı fél, mind a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója, vagy a teljesítést végzı egyetlen pénzforgalmi szolgáltató az EGT területén belül nyújtja pénzforgalmi szolgáltatását és a pénzforgalmi szolgáltatásnyújtás euróban vagy egy euroövezeten kívüli EGT-állam pénznemében történik Értéknap jelenti azt a napot, amelyet a Bank a Fizetési számla javára vagy a Fizetési számla terhére elszámolt pénzösszeg utáni kamatszámítás szempontjából figyelembe vesz, Feldolgozás : mindazon feladatok elvégzése, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a Bank egy fizetési megbízást teljesíthessen Fizetı fél az a jogalany, a) aki a fizetési számla tulajdonosaként fizetési számlájáról fizetési megbízást hagy jóvá, vagy b) aki a fizetési számla hiányában fizetési megbízást ad, vagy c) akinek a fizetési számláját hatósági átutalási megbízás vagy átutalási végzés alapján megterhelik Fizetési mővelet a fizetı fél, a kedvezményezett, a hatósági átutalási megbízás adására jogosult és az átutalási végzést kibocsátó által kezdeményezett megbízás valamely fizetési mód szerinti lebonyolítása, függetlenül a fizetı fél és a kedvezményezett közötti jogviszonytól, Fizetési számla jelenti a vonatkozó jogszabályok illetve a jelen Üzletszabályzat által meghatározott fizetési mőveletek teljesítésére szolgáló, a Bank Ügyfele nevére megnyitott számlát, ideértve a bankszámlát, folyószámlát, a pénzforgalmi számlát, a korlátozott rendeltetéső számlát valamint a hitelkártyaszámlát is Hétvégi banki munkanap jelenti azt a napot, amikor a Bank hatályos nyitvatartási rendje szerint a mindenkor hatályos, a hétvégén nyitvatartó bankfiók vonatkozásában meghirdetett hétvégi banki órarend szerinti, korlátozott üzleti tevékenységet végez. Ezen a napon a Bank fizetési mővelet, betétlekötési megbízás teljesítésével kapcsolatos tevékenységet nem végez Hitelesítés olyan eljárást jelent, amely lehetıvé teszi, hogy a Bank ellenırizze a készpénzhelyettesítı fizetési eszköz használatát, ideértve annak személyes biztonsági elemeit is Hpt jelenti a hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvényt Írásbeliség jelenti a Keretszerzıdés vagy egyéb szerzıdés írásban történı megkötését, bármely módosítását, ideértve Keretszerzıdés esetében a rögzített telefonon keresztül történı limitmódosítást is azzal, hogy a telefonon történt limit módosítást bármelyik fél kérésére a felek bármikor utóbb írásban megerısítik, valamint a Távközlı eszközön a Bank vagy az Üzletfél által kezdeményezett, a másik félhez eljuttatott szerzıdéses nyilatkozat utóbb a másik fél által történı írásbeli (papíron megküldött) megerısítését Kapcsolattartás nyelve : a Keretszerzıdés részét képezı bankszolgáltatási szerzıdés nyelve Kedvezményezett az a jogalany, aki a fizetési mővelet tárgyát képezı pénz jogosultja.

6 1.41. Keretszerzıdés jelenti a Bank és az Üzletfél között létrejött, meghatározott pénzforgalmi és egyéb szolgáltatás nyújtására vonatkozó - szolgáltatási szerzıdést, Üzletszabályzatokat, Kondíciós Listákat, Hirdetményeket, Bank által készített formanyomtatványokat, a Banki órarendet, valamint az árfolyamtáblát, Aláírás-bejelentı-kartont magába foglaló - megállapodást, amely egy adott idıszakra vonatkozóan meghatározza a keretszerzıdésen alapuló szolgáltatás lényeges feltételeit, ide értve a fizetési számla megnyitását is KHR jelenti a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által elismert központi hitelinformációs rendszert Kondíciós lista jelenti a Bank és az Üzletfél között létrejövı, nem egyedi ügyletek vonatkozó jogszabályok valamint jelen Üzletszabályzat által meghatározott módon közzétett kondíciós listákban és hirdetményekben meghatározott - kondícióit Korlátozott rendeltetéső fizetési számla jelenti azokat a Bank által kezelt Fizetési számlákat, amelyek felett az Üzletfél jogosult eljárni az Üzletfelet korlátozó pénzforgalmi és egyéb jogszabályok valamint a Bankot nem érintı, de a Bank tudomására hozott szerzıdéses jogviszonyok alapján. Amennyiben az Üzletfél ellen olyan hatósági átutalási megbízás vagy átutalási végzés kerül benyújtásra, amelyben Korlátozott rendeltetéső fizetési számla kerül meghatározásra, a Bank ezen számlákra hatósági átutalási megbízást, átutalási végzést és egyéb beszedési megbízást nem teljesít. A vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint ha az Üzletfélnek a Banknál több Fizetési számlája van, akkor az Üzletfél Banknál vezetett Fizetési számlái a hatósági átutalási megbízás és átutalási végzés alapján teljesített átutalás teljesítése szempontjából egy Fizetési számlának minısülnek, így a Bank köteles az Üzletfél Banknál vezetett másik Fizetési számlája ellen ezen megbízásokat teljesíteni. Korlátozott rendeltetéső számlák a következık különösen, de nem kizárólagosan: ügyvédi letéti típusú számla, közjegyzıi letéti típusú számla, TB kifizetıhelyi típusú számla, óvadéki típusú számla, egyéb letéti típusú számla, kártyafedezeti típusú számla, valamint Üzletféllel kötött egyedi megállapodás szerinti ezen meghatározás alá tartozó számla Mikrovállalkozás: a hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény 2. számú mellékletének III/A. fejezete 25. pontja szerinti, valamint a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény pontja szerinti vállalkozás Nemzetközi Szokványok jelentik többek között a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (International Chamber of Commerce, 38 Cours Albert 1er, Paris; a továbbiakban: "ICC") által kiadott és idırıl idıre módosított Okmányos Meghitelezés Egységes Szabályait és Szokványait ("Uniform Customs and Practice for Documentary Credits"), a Beszedések Egységes Szabályait ("Uniform Rules for Collections"), a Szerzıdéses Garanciák Egységes Szabályait ("Uniform Rules for Contract Guarantees") és a Garanciák Egységes Szabályait ("Uniform Rules for Demand Guarantees") (a továbbiakban együttesen: "ICC elıírások") Pénzforgalmi számla jelenti azt a Fizetési számlát, amelyet a Számlatulajdonos rendszeres gazdasági tevékenysége körében pénzforgalmának lebonyolítása céljából törvényben megállapított kötelezettség alapján nyit, illetve nyitott Pft jelenti a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvényt Pmt jelenti a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelızésérıl és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvényt Referencia-árfolyam : a Bank által közzétett vagy a nyilvánosság számára hozzáférhetı pénznemek közötti mindenkori átváltási árfolyam.

7 1.51. Referencia-kamatláb : a tıke- és pénzpiaci kamatlábak változását tükrözı, bármilyen alkalmazandó kamat számításának alapjául szolgáló, nyilvánosan meghirdetett feltételek alapján kiszámolt, rendszeresen közzétett, a nyilvánosság számára hozzáférhetı, az adott pénzforgalmi szolgáltatása vonatkozásában a Kondíciós Listában meghatározott mindenkor irányadó kamatláb Rendelkezésre bocsátás jelenti azt a Bank által történı ügyfél-tájékoztatási módot, amikor a Bank az adott utólagos tájékoztatást az Üzletfél kérésére az adott hónapra vetítve egyszer díjmentesen a Internet Bankingen az Üzletfél számára elérhetıvé teszi, vagy az Üzletfél CIB24-en keresztül történı kérésére postai úton az Üzletfél számára megküldi vagy az Üzletfél bankfiókban történı kérésére személyesen átveheti Sztv jelenti a számvitelrıl szóló évi C. törvényt Számlakivonat jelenti a Bank által az Üzletfél számára megküldött a Keretszerzıdésen alapuló Megbízás alapján az Üzletfél Fizetési számláján, vagy ha az Üzletfélnek nincs Banknál vezetett Fizetési számlája, akkor Fizetési számla igénybevétele nélkül bonyolított Megbízással kapcsolatos utólagos tájékoztatást Számlatulajdonos az a természetes személy, illetve Mikrovállalkozásnak minısülı jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság, akinek, amelynek a Bank pénzforgalmi szolgáltatást nyújt, továbbá, aki, amely a Banknál érvényes bankszámla-, illetve összevont értékpapírszámla-szerzıdéssel rendelkezik, valamint a hitelkártya-szerzıdéssel rendelkezı kártyabirtokos Tartós adathordozó olyan eszköz, amely az Üzletfél számára lehetıvé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelı ideig történı tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történı megjelenítését, azaz a Keretszerzıdésnek megfelelıen - a Bank által az Üzletfél számára papíron, cd-n, en valamint a Bank Business Terminál és InternetBank rendszerein keresztül megküldött tájékoztatást Távközlı eszköz bármely eszköz, amely alkalmas a felek távollétében - a Keretszerzıdés vagy egyéb szerzıdés megkötése, valamint az egyszeri fizetési megbízási szerzıdés érdekében szerzıdési nyilatkozat megtételére. A Bank alkalmazásában Távközlı eszköz útján küldött fizetési megbízásnak minısül az Üzletfél telefaxon, en valamint a Bank Business Terminál és InternetBank rendszerein keresztül küldött megbízása Üzletfél : a Bank pénzügyi és/vagy kiegészítı pénzügyi, valamint befektetési szolgáltatást, illetve kiegészítı szolgáltatásait igénybevevı (i) 18. életévét betöltött, cselekvıképességében nem korlátozott, devizabelföldi vagy devizakülföldi természetes személy, (ii) devizabelföldi vagy devizakülföldi - ha saját joga szerint ennek minısül - egyéni vállalkozó, (iii) devizabelföldi vagy devizakülföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı társas vállalkozás, szervezet, ideértve a Számlatulajdonost is VIBER jelenti az MNB által üzemeltetett valós idejő bruttó elszámolási rendszert. 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága Az Üzletszabályzat nyilvános, a Bank az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben meghirdetett üzleti órák alatt, illetve a Bank honlapján a címen bárki megtekintheti és megismerheti. A Bank az Üzletfél kívánságára ingyenesen rendelkezésére bocsátja Üzletszabályzatát. 3. Az Üzletszabályzat módosítása

8 3.1. A lakossági Üzletfelekkel kötött szerzıdéseknek a Bank általi, egyoldalú módosítására vonatkozó szabályokat november 27-tıl a CIB Bank Zrt. Lakossági Üzletágának Általános Szerzıdési Feltételei, illetıleg a Lakossági Ingatlanfedezetes Hitelek Szerzıdési Feltételei tartalmazzák. Az alábbi rendelkezések azokra az Üzletfelekre vonatkoznak, akik nem tartoznak az elızıekben említett két üzletszabályzat hatálya alá. A Bank az Üzletfelekkel kötött szerzıdések feltételeit az Üzletfelek számára nem kedvezıtlen módon, egyoldalúan is módosíthatja. A Bank jogosult az Üzletféllel kötött szerzıdéseket a 3.6. pontban foglaltaknak megfelelıen, akár az Üzletfelek számára kedvezıtlenül is, egyoldalúan módosítani, azzal a megkötéssel, hogy szerzıdés egyoldalúan nem módosítható új költség vagy díj bevezetésével A Bank a Bankkártyát, illetve más elektronikus fizetési eszköz használatát érintı feltételek esetén az Üzletfeleket legalább 2 hónappal a hatálybalépést megelızıen értesíti a módosítás bankfiókokban történı kifüggesztése útján és honlapján ( abban az esetben, ha a módosítás az Üzletfelekre nézve hátrányos Az Üzletfelek számára kedvezıtlen változást nem jelentı módosításokról a Bank az Üzletfeleit legkésıbb a hatálybalépés napját megelızı Banki munkanapon értesíti az Üzletszabályzat módosításának bankfiókokban történı kifüggesztése és honlapja ( útján. A szerzıdés kamatot, díjat érintı - az Üzletfelek számára kedvezıtlen - módosítását a módosítás hatálybalépését tizenöt nappal megelızıen, a Bank hirdetményben teszi közzé, elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtása esetén az Üzletfelek számára folyamatosan és könnyen hozzáférhetı módon, elektronikus úton is elérhetıvé teszi Nem minısül az Üzletfél számára kedvezıtlen módosításnak az, ha referencia-kamatlábhoz kötött kamat esetén a kamat mértéke a referenciakamat változása következtében módosul A CIB Prime Rate a Bank egyéni vállalkozók és társas vállalkozások számára nyújtott hiteleinél alkalmazott referencia-kamatláb, amely mértékét a Bank a vonatkozó Kondíciós Listában, illetve Kamattájékoztatóban teszi közzé A Bank a Kondíciós listában, Kamattájékoztatóban vagy egyéb módon meghatározott, az Üzletfél által fizetendı kamat, díj és költség mértékét és az egyéb szerzıdéses rendelkezéseket az alábbi feltételek, illetve körülmények bekövetkezése esetén jogosult egyoldalúan, az Üzletfél számára kedvezıtlenül módosítani: a Bank forrásszerzési, refinanszírozási költségeinek emelkedése; Magyarország politikai, gazdasági helyzetét tükrözı országkockázat növekedése; a Bank által kibocsátott értékpapírok hozamának emelkedése; a jegybanki alapkamat emelkedése; tıke- és pénzpiaci kamatlábak emelkedése; a bankközi hitelkamatok emelkedése; az állampapírok hozamának emelkedése; a Bank hitelezési és mőködési kockázati költségeinek emelkedése, az Üzletfél vagy Adóstárs hitelképességének csökkenése, adósminısítési besorolásának, fizetıképességének romlása;

9 a fennálló kötelezettség teljesítését biztosító Biztosíték értékének csökkenése; olyan jogszabályváltozás, jegybanki vagy egyéb rendelkezés (ideértve, de nem kizárólagosan a nemzetközi kártyatársaságokat is), mely a Bank számára többletköltséget vagy bevételcsökkenést jelent; a kötelezı tartalékolási szabályok kedvezıtlen változása; állami kamattámogatások (magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, társasházak, illetve önkormányzatok tekintetében is) változása vagy megszőnése; a Bank közteherfizetési kötelezettségének növekedése; a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves fogyasztói árindex változása; a Bank mőködési költségeinek - a Bank érdekkörén kívül álló okból keletkezı - növekedése (különösen, de nem kizárólagosan a Bank értékesítési pontjai és irodahelyiségei bérleti díja és fenntartási, mőködési költségei, az egyes termékek és szolgáltatások értékesítéséhez, közvetítéséhez kapcsolódó, külsı felek számára megfizetett jutalék költségek fajlagos emelkedése, stb.) az adott szolgáltatás nyújtásához közvetlenül kapcsolódó, a Bank által más szolgáltató számára megfizetett költségelemek díjának emelkedése, a szolgáltató általi új díjtétel bevezetése, valamint az adott szolgáltató üzletszabályzatában és hirdetményében bekövetkezı módosítás; postai és távközlési (telefon, internet) szolgáltatások árának növekedése, a postai és távközlési szolgáltató üzletszabályzatában és hirdetményében bekövetkezı módosítás bármely jogszabály, közigazgatási szabály, bírósági határozat, jegybanki, felügyeleti vagy bármely egyéb hatósági rendelkezés vagy ezen szabályok értelmezésének és alkalmazásának változása, továbbá az Európai Unió jogalkotásának eredményeként Magyarországon is kötelezıen alkalmazandó, vagy várhatóan a magyar jogba implementálásra kerülı új jogforrás, vagy azok változása; a Bank informatikai rendszereiben, belsı folyamataiban, eljárási, mőködési és kockázatvállalási szabályzataiban történı változás; Üzletfelek számára nyújtott új szolgáltatás bevezetése, meglévı szolgáltatás megszüntetése, felfüggesztése; harmadik személy által vagy közremőködésével nyújtott szolgáltatás esetében a szolgáltatás feltételeinek harmadik személy által történı megváltoztatása; refinanszírozás igénybe vételével nyújtott szolgáltatás esetén a refinanszírozó által a refinanszírozás feltételeiben történı módosítás; a Bankot érintı társasági jogi átalakulás következtében különösen, de nem kizárólagosan az informatikai rendszerek, nyilvántartások, eljárásrendek és folyamatok közötti eltérések összehangolása, illetve egységesítése; a Bank üzletpolitikai célkitőzéseinek megváltozása.

10 3.7. Az Üzletfél az Üzletszabályzat számára kedvezıtlen egyoldalú módosításának hatálybalépéséig jogosult felmondani a szerzıdést. Amennyiben az Üzletszabályzat módosításának hatálybalépéséig az Üzletfél nem tiltakozik a módosítás ellen, akkor azt az Üzletfél által elfogadottnak kell tekinteni Az Üzletszabályzat módosítása a hatálybalépéstıl vonatkozik a hatályban lévı szerzıdésekre is Az Inter-Európa Bank Zrt. CIB Bank Zrt.-vel történı egyesülése kapcsán az informatikai rendszereik, nyilvántartásaik, eljárásrendjeik és folyamataik közötti eltérések összehangolása, illetve egységesítése céljából a Bank jogosult mind a jelen Üzletszabályzat, mind pedig az Üzletféllel már korábban megkötött egyedi üzletfélszerzıdések rendelkezéseit megváltoztatni. Az Üzletféllel megkötött szerzıdéseket a Bank oly módon jogosult módosítani, hogy a Bank a szerzıdésmódosítás szövegérıl a tervezett hatálybalépést megelızı 30 nappal mind levélben, mind hirdetményi úton értesíti az Üzletfelet, valamint a tervezett módosításokat elektronikus úton is elérhetıvé teszi. A Bank jogosult a tervezett szerzıdésmódosítások hatálybalépésének napját a tervezett szerzıdésmódosításról történı írásbeli értesítést követıen is megváltoztatni, mely változásról az Üzletfelet a Bank külön értesíti. Amennyiben az Üzletfél a szerzıdésmódosítás ellen az arról szóló írásbeli értesítés kézhezvételétıl számított 15 napon belül írásban nem tiltakozik, akkor a Bank úgy tekinti, hogy az Üzletfél ráutaló magatartással a javasolt szerzıdésmódosítást elfogadja. Amennyiben az Üzletfél a Bank által javasolt szerzıdésmódosítást részben vagy egészben nem fogadja el, akkor mind a Bank, mind az Üzletfél jogosult az adott üzletfélszerzıdésbıl eredı jogviszonyt írásban, ellenkezı szerzıdéses rendelkezés hiányában 30 napos felmondási határidıvel felmondani, azzal, hogy a felmondási idı leteltéig a köztük létrejött szerzıdéses jogviszonyra vonatkozó szabályok nem változnak. Az Üzletfél tudomásul veszi, hogy a Bank és az Üzletfél között létrejött szerzıdéses jogviszony felmondása nem érinti az Üzletfélnek és a Banknak ezen jogviszonyból eredı bárminemő fizetési vagy egyéb kötelezettségét A Bankszámlavezetés szolgáltatásra kötött Keretszerzıdés egyoldalú szerzıdésmódosítására a jelen Üzletszabályzat 23. pontja tartalmaz speciális rendelkezéseket. 4. Kapcsolattartás az Üzletfél és a Bank között Az üzletfél azonosítása 4.1. Figyelemmel a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelızésérıl és megakadályozásáról szóló törvény elıírásaira a Bank az alább meghatározott esetekben az Üzletfél, az Üzletfél nevében eljáró személy, az Üzletfél meghatalmazottja, illetve a rendelkezésre jogosult személy ügyfél átvilágítását (személyazonosságának igazoló ellenırzését és azonosítását) köteles elvégezni.: az Üzletféllel történı üzleti kapcsolat létesítésekor, írásbeli szerzıdéskötéskor az Üzletfélre, meghatalmazottjára, illetve a rendelkezésre jogosult személyre vonatkozóan; hárommillió-hatszázezer forintot elérı vagy meghaladó összegő ügyleti megbízás teljesítésekor, egymással ténylegesen vagy vélelmezhetıen összefüggı, több ügyleti megbízás esetén a hárommillió-hatszázezer forint összeghatár átlépését elıidézı ügyleti megbízás alkalmával; pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat tény vagy körülmény felmerülése esetén, ha fenti a pontokban meghatározottak szerint az átvilágításra még nem került sor,

11 minden olyan esetben, amikor a korábban rögzített ügyfélazonosító adatok valódiságával vagy megfelelısségével kapcsolatban kétség merül fel, ötszázezer forintot elérı, illetve meghaladó pénzváltási ügylet esetében, 4.2. Nyilatkozattétel a személyazonosság igazoló ellenırzése és az azonosítás során A személyazonosság igazoló ellenırzése és az azonosítás során az Üzletfél köteles a Bank részére írásbeli nyilatkozatot tenni, hogy a saját illetıleg a tényleges tulajdonos nevében illetıleg érdekében jár el.(továbbiakban: tényleges tulajdonos) Amennyiben a szerzıdéses kapcsolat fennállása alatt kétség merül fel a tényleges tulajdonos kilétével kapcsolatban, a Bank ismételt nyilatkozattételre szólítja fel az Üzletfelet Külföldi lakóhellyel rendelkezı Üzletfél köteles a szolgáltató részére írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy a saját országának joga szerint kiemelt közszereplınek minısül-e, és amennyiben a nyilatkozat szerint annak minısül, akkor a törvény melyik pontja alapján Nyilatkozat hiányában a Bank a szerzıdéskötést, ügyleti megbízás teljesítését megtagadja Személyazonosság igazoló ellenırzésére szolgáló okmányok Az Üzletfél a személyazonosság igazoló ellenırzése során a Bank részére az alábbi okmányok bemutatására köteles: a) természetes személyek esetén magyar állampolgár természetes személy esetén személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, külföldi természetes személy útlevele vagy személyi azonosító igazolványa, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít vagy tartózkodási jogot igazoló okmánya vagy tartózkodásra jogosító okmánya; b) jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı más szervezet esetén - a nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személy(ek) a) pontban megjelölt okiratainak bemutatásán túlmenıen azt igazoló 30 napnál nem régebbi okiratot, hogy a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a bejegyzési kérelmét benyújtotta; egyéni vállalkozó esetében azt, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása megtörtént, illetıleg az egyéni vállalkozó igazolvány kiadása iránti kérelmét a körzetközponti jegyzıhöz benyújtotta, más belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént külföldi jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı más szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént; c) cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történı benyújtását megelızıen a jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı más szervezet létesítı okiratát (alapító okiratát, társasági szerzıdését, alapszabályát).ebben az esetben a jogi személy vagy a jogi személyiséggel nem

12 rendelkezı szervezet köteles a cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel megtörtént követı 30 napon belül okirattal igazolni a Bank felé, valamint a Bank köteles annak cégjegyzékszámát vagy egyéb nyilvántartási számát rögzíteni. Kétség esetén a Bank egyéb okmányok bemutatását is kérheti Azonosító adatok rögzítése A Bank az azonosítás során az alábbi adatokat rögzíti: a) természetes személy 1. családi és utónevét,(születési nevét), 2. lakcímét, 3. születési helyét, idejét, 4. állampolgárságát, 5. anyja születési nevét, 6. az azonosító okmányának típusát és számát, 7. devizakülföldi természetes személy esetében az 1-6. pontban meghatározott adatok közül az azonosító okmány alapján megállapítható adatokat, valamint a magyarországi tartózkodási helyet; b) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı más szervezet 1. nevét, rövidített nevét, 2. székhelyének, fióktelepének címét, 3. fıtevékenységét, 4. cégbírósági nyilvántartásban szereplı jogi személy esetén cégjegyzékszámát, egyéb jogi személy esetén a létrejöttérıl (nyilvántartásba vételérıl, bejegyzésérıl) szóló határozat számát vagy nyilvántartási számát, 5. képviseletére jogosultak nevét és beosztását, 6. a kézbesítési megbízott azonosítására alkalmas adatait Tájékoztatás az adatok változása esetén Az Üzletfél köteles a Szerzıdéses kapcsolat fennállása alatt az azonosítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintıen bekövetkezett változásról, a tudomásszerzéstıl számított 5 (öt) munkanapon belül a Bankot írásban értesíteni Amennyiben az Üzletfél a személyazonosság igazoló ellenırzéséhez, képviseleti jog vagy bármely más tény bizonyítására idegen nyelvő dokumentumot bocsát a Bank rendelkezésére, a Bank jogosult annak hitelesített vagy szakfordító általi magyar nyelvő fordítását kérni.

13 Külföldi hatóság által kiállított okirat esetében a Bank kérheti, hogy azt az Üzletfél a kiállítás helye szerinti magyar külképviseleti hatóság által felülhitelesítetten illetve a külföldön felhasználásra kerülı közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésnek (felül- hitelesítésének) mellızésérıl Hágában, az október 5. napján kelt egyezmény kihirdetésérıl szóló évi 11. törvényerejő rendelet szerinti Apostille csatolásával nyújtsa be A Bank az Üzletfél átvilágítási kötelezettség teljesítése során tudomásra jutott adatokat illetve okiratokat a szerzıdéses kapcsolat fennállása alatt, valamint a szerzıdéses kapcsolat megszőnését követı 8 (nyolc) évig tartja nyilván és ırzi meg Az Üzletfél nevében eljáró személy felhatalmazza a Bankot arra, hogy az általa szolgáltatott adatokat ellenırizze és hozzájárul ahhoz, hogy a Bank a személyi azonosításra alkalmas okmány(ok) jogosulatlan felhasználásának megakadályozása érdekében a Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó Nyilvántartó és Választási Hivatal adatszolgáltatása alapján ellenırizze a közölt személyes adatokat, bemutatott okmányokat, az Üzletfél nevében eljáró személy arcképét és aláírását, illetve a nyilvántartásból való esetleges kikerülés okát és idejét, továbbá személyazonosító adatai alapján a nyilvántartásból érvényes adatot igényeljen az aktuális banki ügylet és az abból származó esetleges követelés behajtására tett intézkedés során. Az ellenırzésre vonatkozó felhatalmazás hiányában a Bank megtagadhatja a szolgáltatás nyújtást, az ebbıl eredı kárért való felelısségét a Bank kizárja. Amennyiben az Üzletfél nevében eljáró személy a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. tv. 2. szakasz (1) bekezdés alapján adatletiltási jogát érvényesítette, úgy jelen nyilatkozatával eseti engedélyt ad a tilalommal érintett adatok kiadására is A Bank - a jogszabályoknak való megfelelés érdekében az ügyleti megbízások teljesítéséhez kapcsolódóan kiegészítı adatokat kérhet, ideértve - különösen, de nem kizárólagosan - az Üzletfélre és az Üzletfél érdekkörébe tartozó személyekre és szervezetekre vonatkozó adatkérést, az Üzletfél és az Üzletfél érdekkörébe tartózó személyek és szervezetek tényleges tevékenységével kapcsolatos információkérés, az ezek alátámasztásául szolgáló dokumentumok bemutatását. A Bank megtagadja az ügyleti megbízások teljesítését vagy a Bank módosított eljárásrend szerint teljesít az Üzletfél megbízását (különösen, de nem kizárólagosan késedelmes teljesítéssel, késedelmes teljesítésnek megfelelı árfolyammal), amennyiben az Üzletfél az adatkérés kapcsán nem szolgáltat adatot vagy - a Bank megítélése szerint a szolgáltatott adatokból nem megállapítható, hogy az ügyleti megbízás összhangban áll a Banknak az Üzletfélrıl a jogszabályok alapján rendelkezésre álló adataival, információival. A Bank az Üzletfél megbízásainak jelen pont szerinti megtagadásáról haladéktalanul írásban értesíti az Üzletfelet A Bank alkalmazott üzletpolitikájával összhangban -az Üzletfél Banknál vezetett Fizetési számlája javára érkezı egyes pénzösszegek jóváírását visszautasíthatja. A Bank döntése szerint a jóváírás visszautasítását megelızıen a Bank jogosult kiegészítı adatot kérni a Fizetı félre vonatkozóan, annak érdekében, hogy a kiegészítı adat Bank általi elfogadása esetén az Üzletfél Banknál vezetett Fizetési számlája javára érkezı pénzösszegek jóváírásra kerülhessenek. A Bank visszautasítja a jóváírás teljesítését, amennyiben az Üzletfél az adatkérés kapcsán nem szolgáltat adatot, vagy a szolgáltatott adat nem kielégítı a Bank megítélése szerint. A Bank az Üzletfelet a vonatkozó jogszabályokkal és a jelen Üzletszabályzat rendelkezéseivel összhangban - a jóváírás jelen pont szerinti visszautasításáról haladéktalanul írásban értesíti Együttmőködési kötelezettség

14 A Bank és az Üzletfél az üzleti kapcsolataikban kölcsönösen együttmőködve, egymás érdekeit is figyelembe véve kötelesek eljárni és egymással a vonatkozó szerzıdés vagy Keretszerzıdés megszőnése esetén elszámolni A Bank nem köteles a pénzügyi szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerzıdés megkötésére, és indokolási kötelezettség sem terheli arra az esetre, ha a szerzıdéses kapcsolat nem jön létre Tájékoztatás Az Üzletfél késedelem nélkül köteles a valóságnak megfelelıen tájékoztatni a Bankot a fennálló kapcsolatok szempontjából jelentıs körülményekrıl, tényekrıl, adatokról, illetve azok változásáról A tájékoztatási kötelezettség a 4.5. pontban foglaltakon túlmenıen - vonatkozik különösen az Üzletfél személyét, jogi helyzetét érintı változásra, címváltozásra, jegyzett tıkéje mértékének és a bejelentett képviselı személyének megváltozására Az Üzletfél a Bankkal szembeni tartozásának fennállása alatt köteles elıre, illetve a tudomásszerzését követıen haladéktalanul tájékoztatni a Bankot: az átalakulásra, kiválásra, szétválásra, összeolvadásra és beolvadásra vonatkozó döntésérıl ha csıdeljárást, felszámolási eljárást, vagy végelszámolást kezdeményez maga ellen, illetve ennek a jogszabályi feltételei fennállnak; ha bármilyen módon a tudomására jut, hogy harmadik személy a felszámolási eljárás megindítását kezdeményezte vele szemben; ha gazdasági társaság létrehozásáról vagy vagyona egy részének gazdasági társaságba való bevitelérıl dönt, továbbá, ha valamely gazdasági társaságban fennálló részesedését harmadik személyre akarja átruházni, amennyiben a legutolsó tájékoztatáshoz képest a változás mértéke az Üzletfél jegyzett tıkéjének 10%-át esetenként vagy összességében meghaladná; a tulajdonosai körében a Bank felé adott legutolsó tájékoztatás óta bekövetkezett, a jegyzett tıkéjének 10%-át esetenként vagy összességében meghaladó változásról; a gazdálkodásában, üzleti tevékenységében a vagyoni és pénzügyi helyzetében bekövetkezı minden lényeges változásról; vezetı tisztségviselıi és vezetı beosztású dolgozói körében bekövetkezı minden lényeges változásról; minden olyan körülményrıl, amely veszélyeztetheti a Bankkal szemben fennálló kötelezettségének teljesítését Az Üzletfélnek lehetıvé kell tennie, hogy üzleti könyveit és feljegyzéseit a Bank titoktartási kötelezettség mellett bármikor megvizsgálhassa, ha a köztük keletkezı, illetve már fennálló valamely banki követelés biztonságának megítéléséhez azt a Bank szükségesnek tartja A tájékoztatási kötelezettség megszegése súlyos szerzıdésszegésnek minısül és az Üzletfél felel a tájékoztatási kötelezettségének megsértésébıl eredı kárért.

15 4.7. Értesítés A Bank és az Üzletfél szerzıdéses kapcsolataikban megfelelıen együttmőködnek és ennek során a bankügylet szempontjából jelentıs tényekrıl és azok változásáról egymást késedelem nélkül értesítik, különösen elnevezésük, címük, telefonszámuk, képviselıjük, tulajdonosuk, pénzügyi illetve gazdasági helyzetük megváltozásáról, valamint a személyüket, jogi státuszukat érintı minden egyéb változásról. Az e kötelezettségek elmulasztásából eredı kár a mulasztó felet terheli. A Bank fenntartja magának a jogot, hogy az értesítést írásban, postai úton küldi meg az Üzletfél részére A Bank az Üzletfél részére szóló értesítéseket, nyilatkozatokat ajánlatokat és okmányokat (a továbbiakban együtt: iratok) arra a címre küldi meg, amelyet az Üzletfél megadott részére. A Bank nem felel azért, ha a megadott név, cím pontatlansága, változása miatt vagy más, a Bankon kívül álló okból a kézbesítés elhúzódik, vagy eredménytelen A Bank bármikor jogosult az Üzletfél külön értesítése nélkül is bármely értesítést az Üzletfél közokirattal igazolt állandó lakcímére illetve bejegyzett székhelyére továbbítani - függetlenül az Üzletfél által megadott értesítési címtıl illetve az értesítésekre vonatkozóan az Üzletfél által adott instrukcióktól -, ha az értesítés, az Üzletfél károsodástól való megóvása érdekében szükséges vagy az Üzletfelet szerzıdésszegése orvoslására szólítja fel, vagy az üzletmenetben bekövetkezı jelentıs változásra hívja fel a figyelmet A Bank az Üzletfél részére szóló iratokat nem köteles ajánlottan vagy tértivevénnyel postára adni. Az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az eredeti irat másolata, vagy kézjeggyel ellátott példánya a Bank birtokában van, vagy ha az elküldést kézjeggyel ellátott feladójegyzék, feladóvevény vagy a Bank által e célból vezetett nyilvántartás igazolja Az elızı pontban megfogalmazott szabály nem vonatkozik a bankjegyekre, az értékpapírokra, valamint egyéb, értéket képviselı okmányokra vagy más olyan küldeményre, amelyeket jellegüknek megfelelıen fokozott biztonsággal kell kezelni. A Bank ilyen esetben a tıle elvárható gondossággal megválasztott módon továbbítja a küldeményt. A továbbítás az Üzletfél költségére és kockázatára történik Belföldi cím esetén a postára adást követı 3., európai cím esetén a postára adást követı 10., Európán kívüli cím esetén a postára adást követı 20. postai munkanap elteltével a Bank ellenkezı bizonyításig- jogosult úgy tekinteni, hogy az írásos értesítést az Üzletfél megkapta, azaz az értesítés megtörtént, még akkor is, ha a címzett az iratot nem vette át vagy az irat átvételét megtagadta, a címzett ismeretlen helyre költözött vagy a küldemény nem kereste vagy ismeretlen jelzéssel érkezik vissza, illetve ha a postai küldeményre többen tartanak igényt és emiatt a címzett nem volt azonosítható megjelöléssel érkezik vissza A Bank jogosult az értesítéseket (ideértve különösen a felszólító levelek, valamint a felmondások kézbesítését is) telefaxon elküldeni az Üzletfél részére. A telefaxon küldött értesítések akkor tekintendıek kézbesítettnek, amikor a Bank rendelkezésére áll a faxüzenet elküldésének a visszaigazolása. Amennyiben az értesítés postai úton és telefax útján is megtörténik, akkor a korábban megtörtént értesítéshez főzıdnek a joghatások A Bank jogosult az értesítéseket futárral elküldeni. Futárral történı továbbítás esetén akkor kell az értesítéseket kézbesítettnek tekinteni, amikor az átvételi elismervényt a címzett aláírta Amennyiben az értesítés többféle módon is megtörténik, akkor a korábban megtörtént értesítéshez főzıdnek a joghatások.

16 Amennyiben az Üzletfél az értesítések tekintetében "nem kér értesítést" rendelkezést adott, az iratok a keltüket követı napon tekintendık kézbesítettnek A Bank által küldött értesítések közvetlen átvétele céljából az Üzletfél részére nyitott banki postafiókba a Bank által elhelyezett értesítéseket az elhelyezést követı Banki munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni A Bank a közleményének az ügyfélforgalom részére nyitva álló helyiségeiben történı kifüggesztése útján is értesítheti Üzletfeleit abban az esetben, ha a közleményben foglaltak az Üzletfelek széles körét érintik A Bank Üzletszabályzatának és Kondíciós Listájának változásairól kifüggesztés útján értesíti az Üzletfeleit A Kondíciós Listát azon a Banki munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni, amely napot megelızı Banki munkanapon az üzleti órák alatt a kifüggesztés megtörtént Az Üzletfél a Bank részére szóló küldeményeket a bankszámláját vezetı, vagy a Bank által egyébként erre a célra megjelölt szervezeti egység címére köteles megküldeni A Bankhoz érkezett küldemények érkezési idejére a Bank nyilvántartása az irányadó Az Üzletfél és a Bank között fennálló elektronikus kapcsolat esetén az elektronikus úton szolgáltatott adat a Számlakivonatot helyettesíti, de az Üzletfél kérésére a Bank a nyomtatott Számlakivonatot az Üzletfél rendelkezésére bocsátja, melyért a Bank jogosult külön díjat felszámítani. Amennyiben az Üzletfél fogyasztó vagy mikrovállalkozás akkor a Bank a Számlakivonat havi egyszeri rendelkezésre bocsátásáért vagy átadásáért nem számít fel külön díjat, költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget. Amennyiben az Üzletfél nem fogyasztó vagy mikrovállalkozás, akkor a Bank a Számlakivonat félévente egyszeri rendelkezésre bocsátásáért vagy átadásáért nem számít fel külön díjat, költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget A Számlatulajdonos kérésére, külön szolgáltatásként a Bank több példányban is vállalja Számlakivonat megküldését, a hatályos Kondíciós Lista szerinti külön térítés ellenében. A Bank jogosult az Üzletfél egyezı levelezési címő Számlakivonatait egy borítékban postázni Az Üzletfél írásbeli kérésére és felelısségére a Bank a levelezést visszatartja és helyben kézbesíti. A Bank az Üzletfél bankfiókban maradó számlakivonatait három hónapig ırzi, ennek elteltével az Üzletfél jelentkezése esetén a Bank jogosult a számlakivonat pótlási díját felszámítani Amennyiben az Üzletfél a Bank postafiók szolgáltatását (c/o) igénybe veszi, úgy - ellenkezı megállapodás hiányában - a Bank minden értesítést ide helyez el. Az értesítés postafiókban történt elhelyezését követı Banki munkanapon a Bank jogosult úgy tekinteni, hogy az Üzletfél az értesítést megkapta Az Üzletfélnek a Bank részére szóló írásos értesítéseket arra a címre kell küldenie, ahol a Bank az Üzletfél bankszámláját vezeti, vagy amennyiben a Bank az Üzletfél számára számlát nem vezet, ahol a szerzıdést megkötötték. Az Üzletfél által küldött írásos értesítések érkezésére a Bank nyilvántartása az irányadó.

17 A Bank által rendelkezésre bocsátott banki információk kizárólag az Üzletfél saját céljaira szolgálnak. A Bank nem járul hozzá az általa szolgáltatott információk bármely formában történı sokszorosításához, engedély nélküli továbbadásához A Bank kérésére az Üzletfél köteles a Bankkal kötött ügyletére vonatkozó bármely szerzıdést, illetve a Banknak az ügylet kapcsán adott nyilatkozatokat saját költségén közjegyzıi okiratba foglaltatni A lekötött betétek adataira vonatkozóan a Bank azon bankszámláról készült számlakivonaton tájékoztatja az Üzletfelet, amelyrıl a betét elhelyezésre került. A számlakivonaton a következı adatok szerepelnek; betét száma, típusa, lekötés kezdete, következı fordulónapja, lejárati napja, összege, kamat mértéke, fizetendı kamat összege, bruttó kamat összege, valamint a levonandó kamatadó A teljesítés helye A Bank az Üzletféllel folytatott ügyletek elszámolására vagy az Üzletfélnek a Bankkal szembeni tartozásainak, követeléseinek elszámolására bankszámlá(ka)t nyit és vezet Ellenkezı megállapodás hiányában a fizetési kötelezettségek teljesítésének helye az Üzletfélnek az adott ügylethez kapcsolódó bankszámláját vezetı banki szervezeti egység, egyéb esetekben pedig a Bank ügyintézésre illetékes egysége A kapcsolattartás formája és a kapcsolattartás nyelve Mind a Bank, mind az Üzletfél az egymásnak szóló értesítéseket, megbízásokat, üzeneteket - eltérı megállapodás hiányában -, a szerzıdéseket minden esetben köteles írásba foglalni Írásbeli formának az olyan okirat minısül, amelyen az aláírásra jogosult személy eredeti aláírása szerepel A jelen Üzletszabályzat III. fejezetében meghatározott Bankszámlavezetés szolgáltatás esetében írásbeli módosításnak minısül a telefonon vagy elektronikus csatornán történı Üzletfél által kezdeményezett limitmódosítás A Bank az Üzletféllel fennálló kapcsolatára és a konkrét ügyre tekintettel a telefonon, telefaxon, telexen adott, valamint értesítéseket, megbízásokat, üzeneteket is jogosult elfogadni, abban az esetben ha az Üzletfél rendelkezik erre vonatkozó írásbeli szerzıdéssel, az ezen szerzıdésben rögzített feltételekkel. Ilyenkor szükséges azonban ezek a vonatkozó szerzıdésben, vagy Általános Szerzıdési Feltételekben elıírt módon történı megerısítése A Bank nem felel azokért a károkért, amelyek a telefon, telefax vagy telex, internet illetve számítógép igénybevételével történı adatátvitel, információ átadás során elıforduló tévedés, félreértés vagy hiba eredményeként keletkeznek. Ezen csatornák használata során felmerülı esetleges visszaélésekbıl eredı károkért a Bank kizárja a felelısségét, az ebbıl eredı károkért kizárólag az Üzletfél felel A Bank és az Üzletfél közötti szerzıdéskötés és a szerzıdés vagy Keretszerzıdés fennállása alatti kapcsolattartási nyelv a magyar illetve az Üzletfél kifejezett kérésére az angol Az Üzletfél a Bank elérhetıségeit a honlapon keresztül, az Elérhetıségek menüpont alatt találja meg.

18 5. Konverzió fizetési késedelem, illetve fizetési megbízás visszavonása esetén 5.1. Amennyiben az Üzletfél valamely egyedi szerzıdés alapján devizában fennálló fizetési kötelezettségét esedékességkor nem teljesíti, és fizetési kötelezettségének az esedékességet követı 15 naptári napon belül sem tesz eleget (ideértve a Bank általi felmondás következtében esedékessé váló fizetési kötelezettségeket, valamint a kényszerhitelként nyilvántartott tételeket is), a Bank jogosult a 15 naptári napos határidı lejártát követıen, bármikor az Üzletfél esedékessé vált és meg nem fizetett tartozását forintra átváltani. Az átváltásra az átváltás idıpontjában a Bank által jegyzett devizaárfolyam árfolyamon kerül sor. A Bank jogosult, de nem köteles, az Üzletfél Bankhoz benyújtott egyoldalú, erre vonatkozó írásbeli kérelme alapján devizaárfolyam alkalmazása helyett devizakereskedelmi árfolyam figyelembe vételével elvégezni az átváltást. A devizakereskedelmi árfolyam alkalmazásának elsı napja az Üzletfél kérelmének Bank általi átvételét követı elsı Banki munkanap. A Bank által befogadott, fent meghatározott átváltásra vonatkozó kérelem alkalmazását a Bank bármikor jogosult - indoklás nélkül - egyoldalúan megtagadni, errıl a Bank az Üzletfelet írásban értesíti Az átváltást követıen az átváltott tartozások után az Üzletfél az alábbiak szerint megállapított kamatot köteles fizetni Amennyiben az egyedi szerzıdésben az ügyleti kamat kamatbázis és kamatfelár összegeként kerül meghatározásra, úgy a kamatbázis helyébe LIBOR illetve EURIBOR helyett az egyedi szerzıdésben meghatározottakkal egyezı hosszúságú periódusokra jegyzett BUBOR, devizára vonatkozó CIB Prime Rate helyébe pedig CIB HUF Prime Rate lép, változatlan kamatfelár alkalmazásával. Amennyiben a kamatkondíciók az egyedi szerzıdésben kondíciós listára utalással kerültek meghatározásra, úgy a kamat az ugyanazon termékre vonatkozó HUF kondíciós listában meghatározott kamat lesz. Az Üzletfél késedelmi kamatként a fenti bekezdésben meghatározott, forintban számított ügyleti kamatnak az egyedi szerzıdésben, ennek hiányában a Bank mindenkor hatályos kondíciós listáiban meghatározott felárral növelt összegét köteles a Bank részére megfizetni Amennyiben az egyedi szerzıdés alapján az Üzletfél valamely fizetési kötelezettségének késedelmes teljesítése esetére a devizaszámlákra meghatározott kényszerhitel kamat fizetése került kikötésre, úgy az átváltástól kezdve az Üzletfél az átváltott tételre a forintszámlákra vonatkozó kényszerhitel kamatot köteles megfizetni Az átváltásról a Bank az Üzletfelet egyoldalú nyilatkozattal értesíti, amely tartalmazza az átváltást követıen forintban meghatározott tartozást, és az új kamatot (amennyiben a kamat az egyedi szerzıdésben kamatbázis és kamatfelár összegeként kerül meghatározásra, külön megjelölve az új kamatbázist is) Amennyiben az Üzletfél a jelen Üzletszabályzat által meghatározottak szerint visszavonja az általa korábban a Bankhoz eljuttatott konverziót igénylı fizetési megbízást, és amennyiben a Bank az eredeti fizetési megbízással ellenirányú ügyletet kénytelen végrehajtani, úgy az ebbıl eredı minden árfolyamveszteséget az Üzletfél köteles viselni. 6. Képviselık, közremőködık 6.1. A Bank az üzleti kapcsolat biztonsága érdekében meggyızıdik az Üzletfél nevében eljáró személy képviseleti jogosultságáról. Üzleti tárgyalások folytatása során vagy megbízások teljesítését megelızıen és a teljesítés során a Bank bármikor kérheti a képviseleti jog megfelelı igazolását Amennyiben az Üzletfél részérıl a szerzıdés aláírása, vagy valamely nyilatkozat megtétele meghatalmazás útján történik, akkor a Bank jogosult kérni, hogy a meghatalmazás közokiratban, vagy közjegyzıi aláírás hitelesítéssel ellátott okiratban legyen. A meghatalmazásból egyértelmően ki kell

19 derülnie, hogy mire terjed ki, valamint hogy mennyi idıre szól. Amennyiben külföldön került kiállításra a meghatalmazás, akkor a és a pontok rendelkezései megfelelıen irányadóak. Amennyiben a fenti feltételeknek nem felel meg a meghatalmazás, úgy a Bank jogosult a szerzıdés aláírását, szolgáltatás nyújtását megtagadni A Bank jogosult az Üzletfél által hozzá az erre jogosult személyek által, a Bank által rendszeresített nyomtatványon bejelentett képviselıket és az ı aláírásaikat mindaddig érvényesnek tekinteni, amíg a képviseleti jog megszőnésérıl, visszavonásáról - és amennyiben szükséges, megfelelı bizonyító erıvel rendelkezı okirattal megerısített - írásbeli értesítés hozzá meg nem érkezett Az Üzletfél a Bank képviselıjének tekintheti azokat a személyeket, akiket az Üzletfél részére finanszírozást, számlavezetést vagy egyéb banki tevékenységet ellátó szervezeti egység vezetıje ilyenként bemutat. Az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségekben dolgozó alkalmazottat amennyiben a körülményekbıl más nem következik - az ilyen helyen szokásos ügyletek megkötése vonatkozásában a Bank képviselıjének lehet tekinteni Ha a Bank szükségesnek vagy az Ügyfél érdekében állónak tartja, illetıleg ha az a rendes üzletvitel során szokásos, a Bank az Üzletfél Megbízásainak teljesítéséhez igénybe veheti harmadik személy közremőködését. A Bank az általa igénybe vett harmadik személy tevékenységéért és mulasztásáért nem felelıs, ha a személy kiválasztásában, utasításokkal való ellátásában és ellenırzésében olyan szakmai gondossággal járt el, ahogy az adott helyzetben tıle elvárható. Ha a felek másképpen nem rendelkeznek, az ilyen harmadik személy által a Bankra terhelt költségeket az Üzletfél viseli. A Bank az ilyen harmadik személy igénybevétele okán keletkezett költségekkel kapcsolatban kizárólag arról tud tájékoztatást adni, mely információ a Bank birtokában van. A Bankot nem terheli felelısség a harmadik személy kiválasztásáért, közremőködéséért vagy mulasztásáért, ha a harmadik személy kijelölése az Üzletfél utasítása szerint, vagy jogszabály rendelkezése alapján történt. 7. Ellenérték 7.1. Az Üzletfél a Bank szolgáltatásaiért kamatot, jutalékot, díjat, költséget, a Bank az Üzletfél által és Banknál elhelyezett összeg után az elıre meghatározott esetekben kamatot (továbbiakban együtt: ellenérték) fizet. Amennyiben az Üzletfél nem rendelkezik eltérıen, akkor a Bank a jutalékot és egyéb fizetési kötelezettséget az Üzletfél azon számlájára terheli, amelynek terhére a Bank a fizetési megbízást teljesíti A Bank által az Üzletfél részére teljesített szolgáltatásoknak a szokásos mértéket meghaladó költségei - különösen az esetleges hatósági eljárás költségei, a közremőködı igénybevételének költségei, a jogi és egyéb szakértıi költségek, postaköltségek, illetékek - az Üzletfelet terhelik. Pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása esetén ugyanez a szabály megfelelıen vonatkozik a fizetési mőveletek teljesítésével kapcsolatban az Üzletfél vagy a kedvezményezett kérelmére a pontokban meghatározott gyakoriságú vagy a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására irányuló keretszerzıdésben meghatározottól eltérı távközlı eszköz használatával való tájékoztatás nyújtására azzal, hogy ezekben az esetekben a Bank csak tényleges és közvetlenül felmerülı költségeit kell majd megtéríteni Az ellenérték és egyéb költségek (amennyiben azok elıre meghatározhatóak) mértékét a Kondíciós Listák, Kamattájékoztatók, valamint a Bank és az Üzletfél között megkötött szerzıdések tartalmazzák Az egyes szerzıdésekben rögzített ellenérték mértékét csak a szerzıdésben vagy az Üzletszabályzatban meghatározott módon lehet megváltoztatni Az ellenértékek megváltoztatásáról az Üzletfelet értesíteni kell. Az ellenérték változása csak az értesítés utáni idıre vonatkozhat.

20 7.6. A Bank a kamatot, a rendelkezésre tartási jutalékot és más idıtartamhoz kötött díjakat naptári napokra, a következı számítási képlet alapján számolja el: Egyenes kamat esetén: TİKE x KAMATLÁB x NAPTÁRI NAPOK SZÁMA 100 x 360 kivéve a GBP és JPY devizanemeket, melyek esetében : Diszkontált kamat esetén: TİKE x KAMATLÁB x NAPTÁRI NAPOK SZÁMA 100 x 365 A Bank a szerzıdésben megállapodott kölcsönbıl a kamat összegét a folyósításkor levonja. A kamat összege az alábbi képletek egyike alapján kerül meghatározásra a szerzıdésben való hivatkozás szerint: Bankári diszkont : ahol : T * r * m T = a leszámítolt követelés névértéke a szerzıdésben megállapodott esedékesség napján r = a szerzıdésben megállapodott leszámítolási kamatláb m = a leszámítolt összeg kifizetésétıl az esedékességig eltelt napok száma Matematikai diszkont T * n * p n* p A fenti számítást annyi alkalommal kell elvégezni, ahány kamatfizetési periódust tartalmaz a megállapodott futamidı. Ahol: T = az elsı számítás alkalmával a követelés névértéke, amely a Bank javára az esedékesség napján kell, hogy megfizetésre kerüljön, ill. a további számítások alkalmával az azt megelızı kamatfizetési periódusra fenti képlet alapján kiszámított összeg n = a szerzıdésben megállapodott kamatfizetési periódusokban eltelt napok száma p = a szerzıdésben megállapodott éves kamatláb mértéke

A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei. (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-2264/2004)

A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei. (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-2264/2004) A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-) Hatályos: 2015. november 27. napjától 2/46 I. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet 1/1/b. számú melléklet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66., cégjegyzékszáma: 20-02-050059, tevékenységi engedély száma: 256/2000

Részletesebben

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. június 1. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 6 1. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Szentlırinc-Ormánság Takarékszövetkezet - továbbiakban Takarékszövetkezet - a pénzmosás és a terrorizmus

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága... 4 3. Az Üzletszabályzat módosítása... 4 4. A Bank és az Ügyfél együttmőködése, tájékoztatási

Részletesebben

3000 Hatvan, Kossuth tér 15. Cg.10-02-020168 Adószám: 10111620-2-10 Telefon: 37/ 541-911 Telefax: 37/ 541-910 e-mail : postmaster@hatvan-takarek.axelero.net honlap : www.hatvani.tksz.hu ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK B melléklet (TKSZ) ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére Jelen Általános

Részletesebben

HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT

HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen Üzletszabályzatot a módosításokkal egységes szerkezetben a Takarékszövetkezet Igazgatósága

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) amely létrejött egyrészrıl

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl Hatályos 2011. április 7-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig Copyright 2010 AXA

Részletesebben

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö RŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R ZİDÉSI FELTÉTELEI A Társaság Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2013. január 1. A Polgári Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez amely egyrészrıl a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (8380 Hévíz,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL KDB Bank Európa Zrt. Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Cégjegyzékszám: 01-10-041313

Részletesebben

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tevékenységi engedély száma, dátuma: Állami Pénz- és T kepiaci Felügyelet 819/1997/F. hat. 1997. november 27. Jóváhagyva: az 37/2014.(03.18.) számú

Részletesebben

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tevékenységi engedély száma, dátuma: Állami Pénz- és T kepiaci Felügyelet 819/1997/F. hat. 1997. november 27. Jóváhagyva: az 159/2015.(08.07.) számú

Részletesebben

1/2015. számú közvetlen hatályú szabályzat a Szövetkezeti Hitelintézetek és a Takarékbank Zrt. részére

1/2015. számú közvetlen hatályú szabályzat a Szövetkezeti Hitelintézetek és a Takarékbank Zrt. részére 1/2015. számú közvetlen hatályú szabályzat a Szövetkezeti Hitelintézetek és a Takarékbank Zrt. részére TERMÉKSZABÁLYZAT a a TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG bevezetésével és értékesítésével kapcsolatos feladatokról

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:.

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfıkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA Merkantil Bank Zrt. A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA 2015. szeptember 01 TARTALOMJEGYZÉK 1. FOGALMAK... 4 2. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK... 6 2.1. AZ ÜZLETI FELTÉTELEK HATÁLYA...

Részletesebben

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Vállalati Szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Vállalati Szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Vállalati Szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7. Levelezési

Részletesebben

Forintban nyilvántartott fizetési számla (bankszámla) Általános Szerződési Feltételei

Forintban nyilvántartott fizetési számla (bankszámla) Általános Szerződési Feltételei ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Forintban nyilvántartott fizetési számla (bankszámla) és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétszámlák vezetéséhez lakossági ügyfelek részére 1. Bevezető rendelkezések 1.1.

Részletesebben

STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLASZERZİDÉS a... számon befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerzıdés melléklete

STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLASZERZİDÉS a... számon befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerzıdés melléklete STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLASZERZİDÉS a... számon befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerzıdés melléklete amely létrejött egyrészrıl a Raiffeisen Bank Zrt. (székhelye: 1054

Részletesebben

A Téti Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei devizaszámla szolgáltatásokra lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2014. június 10.

A Téti Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei devizaszámla szolgáltatásokra lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2014. június 10. A Téti Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei devizaszámla szolgáltatásokra lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2014. június 10. 1. Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatálybalépés dátuma: 2012. 03. 22. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. AZ ENGEDÉLYEZETT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen Általános Szerződési Feltételek a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (székhely: 9200

Részletesebben

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatálybalépés dátuma: 2014. 11. 18. Hatályba léptette: vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. AZ ENGEDÉLYEZETT

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Üzletszabályzat 9 sz melléklete FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet [6763 Szatymaz,

Részletesebben

Üzletszabályzat Pénzügyi Szolgáltatások

Üzletszabályzat Pénzügyi Szolgáltatások CALYON MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE Üzletszabályzat Pénzügyi Szolgáltatások Hatályos: 2009. november 1-től CALYON Magyarországi Fióktelepe A CALYON MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE a CALYON bankcsoport tagjaként elsődleges

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Általános Szabályok 4 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 4 2. Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ A Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye:. Cégjegyzékszáma: 04-02-

Részletesebben

KIS- és KÖZÉPVÁLLALATI HITELEZÉS Általános Szerzıdési Feltételek

KIS- és KÖZÉPVÁLLALATI HITELEZÉS Általános Szerzıdési Feltételek : Hatályos: 2011. július 6. napjától Tevékenységi engedély száma: 22/1992. Tevékenységi engedély dátuma: 1992. április 3. KIS- és KÖZÉPVÁLLALATI HITELEZÉS Általános Szerzıdési Feltételek Felek a Szerzıdésben,

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről

ÜZLETSZABÁLYZAT. a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről ÜZLETSZABÁLYZAT a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről Jelen Üzletszabályzat a 2010. november 10-től nyitott forintban és külföldi, konvertibilis

Részletesebben

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, ELFOGADÁSA, MÓDOSÍTÁSA... 4 1.2. FOGALOM

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT EGER ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3300 EGER, Széchenyi út 18. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Jóváhagyta: az Igazgatóság. sz.határozatával Érvényes: 2009. augusztus 01. től 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 3.

Részletesebben

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lépés napja: 2015. október 19. 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2013. február 25. A Hirdetmény közzététele:

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. november 5. AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től Merkantil Bank Zrt. A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től I. Bevezető rendelkezések 1. A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT PÉNZFORGALMI

Részletesebben

1) Fogalom meghatározások

1) Fogalom meghatározások Üzletszabályzat melléklete A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (székhelye: 4900 Fehérgyarmat, Móricz Zs. u. 19., cégjegyzékszáma: 15-02-050268, tevékenységi engedély száma: E-I-125/2006.) (a továbbiakban:

Részletesebben

PARTISCUM XI Takarékszövetkezet

PARTISCUM XI Takarékszövetkezet PARTISCUM XI Takarékszövetkezet Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Jóváhagyta az Igazgatóság 10/VI/2015. (III.06.) Ig. sz. határozatával Hatályos: 2015. február 1-től

Részletesebben

Amely 2009. 08. 01 napjával a Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) UZLSZSZHITGEP_1_20080221 Üzletszabályzat helyébe lép

Amely 2009. 08. 01 napjával a Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) UZLSZSZHITGEP_1_20080221 Üzletszabályzat helyébe lép LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) HITTef/2009.08.01. Amely 2009.

Részletesebben

Fogyasztási, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés

Fogyasztási, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés 1 Rónasági Kirendeltsége Szerződésszám: Fogyasztási, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés mely létrejött A szerződő felek, egyrészről: a Rónasági székhelye: 6085 Fülöpszállás, Kiskunság tér

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Béres Egészségtár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. szám alatti társaság KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGE SORÁN

Részletesebben

Hatályos: 2015.02.01

Hatályos: 2015.02.01 Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 16/2015(III.18.) számú igazgatósági határozat alapján Általános Üzletszabályzat Hatályos: 2015.02.01 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK... 4 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ

IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ Kérjük, hogy az igénylılapot NYOMTATOTT NAGYBETŐKKEL töltse ki! ADATOK A Bank tölti ki! Kölcsönigénylı neve:... Igénylés módja saját nevében adóstárssal

Részletesebben

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától)

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) Gépjármővek és Berendezések Lízingszerzıdésének Általános Szerzıdési Feltételei (hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) I. ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK 1. Lízingszerzıdés (továbbiakban: Szerzıdés): A Lízingbe

Részletesebben

IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ

IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ Kérjük, hogy az igénylılapot NYOMTATOTT NAGYBETŐKKEL töltse ki! ADATOK A Bank tölti ki! Kölcsönigénylı neve: Igénylés módja saját nevében adóstárssal

Részletesebben

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Gépjármő és gép lízing tevékenységre PLAT/2010.05.31. Preambulum A Takarékbank Zrt. 2010.

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek

Általános Üzleti Feltételek Általános Üzleti Feltételek Tartalomjegyzék Hatályos: 2016. augusztus 16-tól Tevékenységi engedély száma: 22/1992 Tevékenységi engedély dátuma: 1992. április 3. Cégjegyzékszáma: 01-10-041042 Székhelye:

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 3000 Hatvan, Kossuth tér 22. Cg.10-02-020168 Adószám: 10111620-2-10 Telefon: 37/ 541-911 Telefax: 37/ 541-910 e-mail : kozpont@hatvan.tksz.hu honlap : www.hatvantksz.hu

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 21. napjától 1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. ALAPADATOK, ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ

Részletesebben

BETÉTELHELYEZÉSI ÉS SZÁMLAKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

BETÉTELHELYEZÉSI ÉS SZÁMLAKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT DUNAKANYAR TAKARÉKSZÖVETKEZET DUNABOGDÁNY BETÉTELHELYEZÉSI ÉS SZÁMLAKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen üzletszabályzatot az Igazgatóság a 9/2/1/2012. (2012. 12. 12.) számú határozatával 2012.12.12. napján

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. 1027 Budapest, Medve u. 4-14. Befektetési szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzata (a továbbiakban "Üzletszabályzat")

A CIB Bank Zrt. 1027 Budapest, Medve u. 4-14. Befektetési szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzata (a továbbiakban Üzletszabályzat) A CIB Bank Zrt. 1027 Budapest, Medve u. 4-14. Befektetési szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzata (a továbbiakban "Üzletszabályzat") Hatályos: 2016. március 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK 1. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet 3561 Felsőzsolca Kassai út 28., Tel:46/584-140, Fax:46/584-141, web:felsozsolcatksz.hu

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet 3561 Felsőzsolca Kassai út 28., Tel:46/584-140, Fax:46/584-141, web:felsozsolcatksz.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN VEZETETT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁKHOZ ÉS LEKÖTÖTT BETÉTEKHEZ 2010.11.27. A Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) (Székhely:

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Szerzıdésszám:./2008 SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Egyrészrıl mint szolgáltató ( továbbiakban ): cégnév: Hermina-Szer Bt székhely 2314 Halásztelek,

Részletesebben

Üzletszabályzatot jóváhagyta: Döntés száma: Hatálybalépés dátuma: Pénzügyi Szervezetek Állami EN-III/M-420/2009 2009.05.29. EN-III/59/2010.

Üzletszabályzatot jóváhagyta: Döntés száma: Hatálybalépés dátuma: Pénzügyi Szervezetek Állami EN-III/M-420/2009 2009.05.29. EN-III/59/2010. Üzletszabályzat Üzletszabályzatot jóváhagyta: Döntés száma: Hatálybalépés dátuma: Pénzügyi Szervezetek Állami EN-III/M-420/2009 2009.05.29. Felügyelete EN-III/59/2010. 2010.08.01. Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A fenti módosítással nem érintett kölcsönügyletek esetében az ún. Hirdetmény várható kamatmódosításról- címő Hirdetmény ad tájékoztatást.

HIRDETMÉNY. A fenti módosítással nem érintett kölcsönügyletek esetében az ún. Hirdetmény várható kamatmódosításról- címő Hirdetmény ad tájékoztatást. HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselıje (a továbbiakban: Bank) Plusz elnevezéső, deviza alapú szabad felhasználású, hitelkiváltási célú, és

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (DEVIZASZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (DEVIZASZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (DEVIZASZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Fogalom meghatározások... 3 3. Keretszerződés...

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

I. Bevezetı rendelkezések

I. Bevezetı rendelkezések Kártyaelfogadói Általános Szerzıdési Feltételek Devizabelföldi társas vállalkozások, non-profit szervezetek valamint egyéni vállalkozók és egyéni cégek részére I. Bevezetı rendelkezések Jelen Kártyaelfogadói

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT BOLDVA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az eddigi 1/2015 sz. határozattal elfogadott Általános Üzletszabályzat hatályon kívül helyezése mellett, az Ügyvezetés 24/2016 számú Ügyvezetői

Részletesebben

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól Merkantil Bank Zrt. A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól I. Bevezető rendelkezések 1. A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Somogy Takarék Szövetkezet (székhelye: 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos utca 16., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

TAKARÉKSZELVÉNY BETÉTSZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI

TAKARÉKSZELVÉNY BETÉTSZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TAKARÉKSZELVÉNY BETÉTSZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Számlatulajdonosok köre... 3 3. Szerzıdés... 3 3.1. Szerzıdés megkötése... 3 3.2. A szerzıdés

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos 2016. március 21-től TARTALOMJEGYZÉK Általános rendelkezések...1 Betétgyűjtés...25 Bankhitel és bankkölcsön ügyletek...32 Pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása...67 Bankkártya

Részletesebben

Hatályba lépés: 2015. október 1-től 1. oldal, összesen: 28

Hatályba lépés: 2015. október 1-től 1. oldal, összesen: 28 LAKOSSÁGI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINT VAGY DEVIZA FIZETÉSI SZÁMLA NYITÁSÁRA ÉS VEZETÉSÉRE, BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOKRA, VALAMINT FOLYÓSZÁMLAHITELRE Hatályos: 2015. október 1.-től 1. oldal, összesen:

Részletesebben

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KBC EQUITAS BROKER RT. A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2010. november 1-től 1/69 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 2. AZ ENGEDÉLYEZETT BEFEKTETÉSI

Részletesebben

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés)

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) Szerződésszám:.. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet 9155 Lébény, Fő út 85. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Egységes szerkezetben Jóváhagyta: 3/29/2016. sz. határozatával a Takarékszövetkezet Igazgatósága Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

IGÉNYLŐLAP TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI HITELEKHEZ KISVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE

IGÉNYLŐLAP TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI HITELEKHEZ KISVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE Befogadás dátuma: IGÉNYLŐLAP TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI KÉRJÜK, HOGY AZ ADATLAPOT NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL TÖLTSE KI! MINDEN KÉRDÉSRE VÁLASZOLJON, AZ ÖN VÁLLALKOZÁSÁRA NEM ÉRTELMEZHETŐ KÉRDÉSEKET KIHÚZÁSSAL

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról (Egységes szerkezetben) A lakások és helyiségek

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT

SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT 1. Igénylési adatok 2. Ügylet-azonosító [ Szerződésazonosító Személyi kölcsön Folyósítás és törlesztés nyilvántartási pénzneme: pénzneme:

Részletesebben

General.Terms/2013.04.29. KDB BANK (MAGYARORSZÁG) ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI

General.Terms/2013.04.29. KDB BANK (MAGYARORSZÁG) ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI General.Terms/2013.04.29. KDB BANK (MAGYARORSZÁG) ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI A KDB Bank (Magyarország) ZRt. jelen Általános Üzleti Feltételei egységes

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN ÉS KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN ÉS KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN ÉS KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a,

Részletesebben

A jelen Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képezi a Bank által alkalmazott referencia kamatlábak, kamatváltoztatási/kamatfelár

A jelen Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képezi a Bank által alkalmazott referencia kamatlábak, kamatváltoztatási/kamatfelár VII/C. Deviza alapú (forintban törlesztett) Raiffeisen Lakáshitel és Raiffeisen Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel Hitelek III. Kondíciós Lista Érvényben: 2016. február 1-tıl visszavonásig A jelen Lakossági

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében 1 Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hitelszámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben (továbbiakban: Szerződés) nevezett Adós

Részletesebben

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl szóló többször módosított 38/1995.

Részletesebben

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS. (A további azonosító adatokat a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező adatlap tartalmazza.

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS. (A további azonosító adatokat a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező adatlap tartalmazza. 1 SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Lakcím/Székhely: (Cégjegyzékszám: Törvényes képviselő: ) Adószám/Adóazonosító jel: (A további azonosító adatokat a jelen

Részletesebben

Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére Általános és speciális rendelkezések

Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére Általános és speciális rendelkezések Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2013. január 1-jétıl Közzétéve: 2012. november 1. Tartalomjegyzék Bankszámlavezetés,

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (székhelye: 4900 Fehérgyarmat, Móricz Zs. u.19., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING

GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING CIB LAKÁSLÍZING ZRT. 1138 BUDAPEST, VÁCI ÚT 140. TELEFON : 485-9800 TELEFAX : 489-6700 GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2008. augusztus 13.-tól 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2016. július 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Érvényes: 2014. március 17-től 1. Általános rendelkezések Jelen

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számlák és az ahhoz kapcsolódó lekötött betét számlák vezetéséhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számlák és az ahhoz kapcsolódó lekötött betét számlák vezetéséhez E melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számlák és az ahhoz kapcsolódó lekötött betét számlák vezetéséhez 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások A Szendrő

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT az AXA Önkéntes Nyugdípénztár tevékenységéhez Érvényes: 2012. április 1-tıl 1. BEVEZETÉS A Pénztár Igazgatótanácsa szabályzatrendeleti felhatalmazásával (lásd Alapszabály, A. III.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1 Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak forintban lakáscélú, illetve szabad felhasználású hitel, személyi hitel, áruhitel, vagy gépjárműhitel

Részletesebben

Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet

Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet 95/2015. számú igazgatósági szabályzat A Takarékszövetkezet Üzletszabályzatáról Hatályos: 2015. augusztus 15. 1/63 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK...

Részletesebben

BETÉT ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

BETÉT ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BETÉT ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-003/2010. Jóváhagyó határozat száma:8/2014. (2014. 08.13.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos: 2014. augusztus 14. A jelen Betétügyletek

Részletesebben

KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA

KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA Bevezető rendelkezések Jelen Üzletszabályzat (továbbiakban ÜSZ) alkalmazásában Társaság: KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE Érvényes: 2011. október 12. napjától CIB LÍZING ZRT. KÖLCSÖNTARTOZÁS KIVÁLTÁSÁRA VONATKOZÓ KÖLCSÖN GÉP-, ILLETVE GÉPJÁRMŰ KERESKEDŐK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı szerzıdéses

Részletesebben

S-14/2016. SZÁMÚ SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI

S-14/2016. SZÁMÚ SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI Borotai Takarékszövetkezet 6445 Borota, Dózsa György u. 22. Telefon: +36 77 400 068 E-mail: kozpont@borotaitksz.hu www.borotaitksz.hu Cégjegyzékszám: 03-02-000162, Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága Adószám:

Részletesebben

CIB Lakáshitel és Szabad felhasználású ingatlanfedezetes hitel

CIB Lakáshitel és Szabad felhasználású ingatlanfedezetes hitel Miért érdemes a CIB eit választani? Mert: lakáscélra és szabad felhasználásra is megfelelı megoldást jelentenek A forint alapú hiteleknek nincs árfolyamkockázata Nincs szerzıdéskötési díj Nincs hitelbírálati

Részletesebben

Hatályos: 2015. július 03-tól 1.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályos: 2015. július 03-tól 1.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Az Bakonyvidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 2870 Kisbér, Kossuth

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Pannon Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Elfogadva az Igazgatóság Ig.IV-7/2015.07.02. számú írásos határozatával Hatályba lép: 2015. július 3-án. TARTALOMJEGYZÉK I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 I.1.

Részletesebben