PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 60/2014. sz. elıterjesztés 1. sz. melléklet PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA A JELEN KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATOT PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE A /2014. ( ) SZÁMÚ NORMATÍV ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATÁVAL FOGADTA EL, HAGYTA JÓVÁ ÉS FOGLALTA EGYSÉGES SZERKEZETBE. HATÁLYOS: ÁPRILIS HÓ 01. NAPJÁTÓL. 1

2 Pilis Város Önkormányzatának Közalkalmazotti Szabályzata Bevezetı rendelkezések A közalkalmazottak jogállásáról szóló, többször módosított évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 2. (1)-(2) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (székhely: Pilis, Kossuth Lajos út 47., képviseli: Szabó Márton polgármester), mint a jelen Közalkalmazotti Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) hatálya alá tartozó helyi önkormányzati költségvetési szervek, szakfeladatok irányító és felügyeleti szerve - az egészségügyi szakfeladatok (székhely: Pilis, Szent István park 1., képviseli: Tomán Mónika egészségügyi megbízott), - a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház (székhely: Pilis, Kávai u. 1., képviseli: Pogány György intézményvezetı), - a konyhai dolgozók (telephelyek: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 30., Széchenyi u ) közalkalmazotti jogviszonyból eredı kötelezettségek és többlet jogosultságok tekintetében, az alábbi közalkalmazotti szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) adja ki: I. FEJEZET 1. A Szabályzat megalkotásának jogszabályi keretei A Szabályzatot a felek munkajogi jogai és kötelezettségei, valamint a munkáltató és a munkavállalók között fennálló közalkalmazotti jogviszonyból eredı jogok és kötelezettségek tekintetében alkalmazni kell - a közalkalmazottak jogállásáról szóló, többször módosított évi XXXIII. törvényt, valamint végrehajtására kiadott ágazati jogszabályokat, - a Munka Törvénykönyvérıl szóló, évi I. törvényt, - a helyi rendeleteket és jogszabályokat. 2. A Szabályzat hatálya 2.1. A Szabályzat hatálya kiterjed Pilis Város Önkormányzata által fenntartott és mőködtetett, helyi önkormányzati költségvetési szerv és szakfeladatok vezetıjére, menedzserére, és az intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottakra: - az egészségügyi szakfeladatok (székhely: Pilis, Szent István park 1., képviseli: Tomán Mónika egészségügyi megbízott), - a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház (székhely: Pilis, Kávai u. 1., képviseli: Pogány György intézményvezetı), - a konyhai dolgozók (telephelyek: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 30., Széchenyi u ) 2.2. E Szabályzat hatálya kiterjed azon pályakezdı közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonyára is, aki a besorolása alapjául szolgáló iskolai végzettségének megszerzését követıen, egy éven belül elsı foglalkoztatási jogviszonyként közalkalmazotti jogviszonyt létesít, illetve ha jogszabály másként nem rendelkezik - a nyugállományú közalkalmazottra is. 2

3 2.3. E Szabályzat azokat a közalkalmazotti jogviszonyból származó jogosultságokat és kötelezettségeket is szabályozza, amelyekre a Kjt. rendelkezései alapján a törvény, vagy a törvény rendelkezései figyelembevételével a munkáltatói jogkör gyakorlója felhatalmazást kapott A részmunkaidıben foglalkoztatott közalkalmazottakat ha e Szabályzat másként nem rendelkezik - a Szabályzatban meghatározott jogosultságok, munkaidı-arányosan illetik meg A Szabályzat Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének jóváhagyását tartalmazó normatív önkormányzati határozatában foglalt napon lép hatályba. II. FEJEZET A közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos szabályok 1. A közalkalmazotti jogviszony létesítése 1.1. A Szabályzatot kötı felek megállapodnak abban, hogy a munkáltató - az 1.2., 1.3., 1.4. alpontban rögzített esetek bármelyikének bekövetkezése kivételével - az egészségügyben, valamint a közmővelıdés terén, valamennyi munkakört pályázat útján tölt be Pályázati kiírás nélkül tölthetı be a munkakör, amennyiben a közalkalmazott a Kjt., a közszolgálati tisztviselıkrıl szóló évi CXCIX tv. (továbbiakban Kttv), valamint a hivatásos, továbbá a szerzıdéses szolgálati jogviszonyt szabályozó jogszabályok hatálya alá tartozó munkáltatótól áthelyezéssel jön Nem szükséges pályázat kiírása olyan munkakör esetében a) amely tekintetében - 90 napon belül - már legalább két alkalommal eredménytelenül került kiírásra pályázati felhívás, b) amelynek haladéktalan betöltése a folyamatos feladatellátás biztonságos megszervezéséhez elengedhetetlenül szükséges és az ahhoz szükséges személyi feltételek más munkaszervezési eszközökkel nem biztosíthatók Nem szükséges pályázat kiírása az A-B-C-D-E fizetési osztályba tartozó közalkalmazotti munkakörök betöltésére A munkáltató vállalja, hogy az álláspályázatot az F fizetési osztálytól a tárgy szerint illetékes tárca Közlönyben, a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán megjelenteti A pályázatokat a munkáltató - a beérkezési határidı lejártát követı 15 napon belül, az intézmény vezetıi álláshelyre vonatkozólag kiírt pályázat esetében a képviselı-testület a jelentkezési határidı lejártát követı elsı képviselı-testületi ülésén bírálja el A munkáltató a pályázókat a pályázati anyag visszaküldésével egyidejőleg, írásban tájékoztatja a pályázat eredményérıl, a pályázat elbírálását követı 5 napon belül. 2. Próbaidı 2.1. A Munkáltató a Szabályzat hatálya alá tartozó közalkalmazottak kinevezésben a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor, minden esetben 4 hónap próbaidıt köt ki. 3

4 2.2. Amennyiben a kinevezést megelızı közalkalmazotti jogviszony azért szőnt meg, mert a közalkalmazott nem megfelelt minısítést kapott, a próbaidı kikötése kötelezı Amennyiben a kinevezést megelızı közalkalmazotti jogviszony fegyelmi büntetéssel, vagy - ide nem értve az egészségügyi alkalmatlanságot - tartós alkalmatlanság, illetve nem megfelelı munkavégzés miatt felmentéssel került megszüntetésre, a próbaidı kikötése kötelezı Áthelyezés, illetve meghatározott munka elvégzésére, vagy feladat ellátására szóló határozott idejő kinevezés esetén próbaidı nem köthetı ki. 3. A munkaköri leírás közlése 3.1. A munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyba történı kinevezése elıtt, szóban tájékoztatja a munkavállalót a munkakörébe tartozó feladatokról, majd legkésıbb a munkába állástól számított 8 napon belül írásban közli a munkavállalóval a munkaköri leírását. A munkáltató a munkaköri leírás tartalmának - a munkakör jellegét nem érintı- változását, illetve annak hatályba lépésének napját, ezen idıpont elıtt írásban közli a munkavállalóval A munkaköri leírásnak, a munkakör jellegét érintı megváltoztatása kinevezés módosításnak minısül Nem minısül az eredeti munkakörre irányadó munkaköri leírás megváltoztatásának, ha a munkáltató eseti jelleggel ad olyan utasítást, mely a munkaköri leírásban nem szabályozott feladat ellátására irányul, illetve ha utasítási jogával él Amennyiben a munkáltató utasítás adási jogával él, a munkavállalót munkakörébe nem tartozó feladat ellátására utasítja, vagy a felek a munkakört módosítják, az ellátandó munkakörre vonatkozó munkaköri leírást, a munkáltató, a munka megkezdését megelızıen, írásban közli a közalkalmazottal. III. FEJEZET Munkavégzéshez kapcsolódó szabályok 1. A munkavégzés általános szabályai 1.1. A közalkalmazott köteles megtartani az állam- és szolgálati titkot. Az intézményvezetı, vagy az intézmény képviseletében eljáró más intézményi munkatárs, ha a képviselı-testület illetve annak valamely szerve (bizottság) zárt ülésén, mint érintett részt vesz, köteles megtartani a zárt tanácskozás keretein belül meghozott döntéseit, a döntéshozatal folyamatát A közalkalmazott illetéktelen személynek és szervnek nem adhat tájékoztatást olyan tényrıl, amely tevékenysége során jutott tudomására és kiszolgáltatásuk az állam, a költségvetési szerv, a költségvetési szerv munkatársa vagy az állampolgár számára hátrányos, vagy jogellenesen elınyös következményekkel járna A közalkalmazott köteles a részére kijelölt munkahelyen és munkaidıben, munkára képes állapotban megjelenni és munkát végezni. 4

5 1.4. A közalkalmazott köteles az intézménye Szervezeti és Mőködési Szabályzatában, vagy a jelen Szabályzathoz csatolt egyedi, eltérı munkarend szerint megállapított munkaidıben, a munkahelyén megkezdeni a munkát A Szabályzat hatálya alá tartozó közalkalmazott köteles a Szabályzat 1. számú függelékét képezı jelenléti ív (a továbbiakban: jelenléti ív) vezetésére A jelenléti ív pontos, naprakész vezetéséért az intézményvezetı, az egészségügyi szakfeladaton dolgozó közalkalmazottak tekintetében az egészségügyi menedzser a felelıs A közalkalmazott köteles a vezetett jelenléti ívbe, az érkezés és a távozás tényleges idıpontjának feltüntetése mellett, - a munkavégzéshez kapcsolódó esetleges távollét jellegére figyelemmel - az alábbi bejegyzést eszközölni: B táppénz (betegszabadság), FSZ fizetett szabadság, TSZ tanulmányi szabadság, FNSZ fizetés nélküli szabadság, ISKOLA/ munkáltatói kötelezésen alapuló iskolai rendszerő képzés, VIZSGANAP szervezett rendszerő iskolai képzés, vizsganap, K kiküldetés, FÜ fizetett ünnep, R rendkívüli munkavégzés miatt kiadott szabadidı (átalány), IT igazolt távollét Az adott munkarendhez igazodóan késı közalkalmazott köteles az intézményvezetınél, az egészségügyi szakfeladaton foglalkoztatott közalkalmazott tekintetében, az egészségügyi menedzsernél jelentkezni és igazolni a késése okát Az intézmény vezetıje, az egészségügyi szakfeladaton dolgozó közalkalmazott tekintetében az egészségügyi menedzser köteles késés esetén, a késı közalkalmazottat elsı alkalommal szóban, második és ezt követı alkalommal írásban figyelmeztetni a munkavégzésre vonatkozó szabályok megszegésére, és munkavégzésére vonatkozó kötelezettségének folyamatos betartására Az egészségügyi szakfeladaton dolgozó közalkalmazott tekintetében az egészségügyi menedzser a közalkalmazott harmadik késése esetén köteles, a késések tényét és idıpontjait írásban, feljegyzés formájában jelezni a polgármester részére. A feljegyzésnek, összesítınek tartalmaznia kell a késı közalkalmazott nevét, a késés határnapját (a késések számát) és idıtartamát Az egészségügyi szakfeladaton dolgozó közalkalmazott esetében, harmadik alkalommal késı, vagy a munkavégzésre vonatkozó más szabályokat vétı közalkalmazottal szemben a település polgármestere (munkáltatói jogkör gyakorlója) jár el A Szabályzat hatálya alá tartozó intézmény keretein belül foglalkoztatott közalkalmazott esetében, harmadik alkalommal késı, vagy a munkavégzésre vonatkozó más szabályokat vétı közalkalmazottal szemben a munkáltatói jogkör gyakorlója jár el. 5

6 1.13. A közalkalmazott köteles az intézmény vezetıjével, az egészségügyi szakfeladaton dolgozó közalkalmazott az egészségügyi menedzsernél szóban jelezni, illetve tıle engedélyt kérni, ha a munkahelyét - az ebédidıt kivéve - magánügyben hagyta el. E rendelkezés alkalmazása kivételesen engedélyezhetı Amennyiben a közalkalmazott nincs munkára képes állapotban, úgy a munkából való távolmaradást, és annak indokát köteles írásban bejelenteni, az intézményvezetınek, az egészségügyi szakfeladaton dolgozó közalkalmazott tekintetében az egészségügyi menedzsernek, a számára irányadó munkarendtıl, munkakezdési idıponttól számított 4 órán belül Amennyiben a közalkalmazott, az alpontban foglalt bejelentése vizsgálatát, valósággal alapos indok nélkül megtagadja, úgy a munkáltatói jogkör gyakorlója, a munkába állástól vagy a munkavégzés folytatásától eltiltja, és ennek tényérıl, valamint az esetrıl külön jegyzıkönyvet vesz fel A munkából való távollét folyamatos és naprakész nyilvántartásáért, az intézmény vezetıje, az egészségügyi szakfeladaton dolgozó közalkalmazott tekintetében az egészségügyi menedzser a felelıs. 2. Munkavégzés különös szabályai 2.1. A közalkalmazott nem létesíthet munkavégzésre irányuló további jogviszonyt, ha az a közalkalmazotti jogviszony alapján betöltött munkakörével összeférhetetlen Az összeférhetetlenség eseteit a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabály állapítja meg. A közalkalmazott köteles a személyében felmerült, vagy felmerülı összeférhetetlenségi okot az ok bekövetkezésétıl számított 8 napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásban bejelenteni Amennyiben a közalkalmazott munkaideje a közalkalmazotti jogviszonyban és a munkavégzésre irányuló további jogviszonyban - részben, vagy egészben - azonos idıtartamra esik, a munkavégzésre irányuló további jogviszony kizárólag a munkáltató elızetes írásbeli hozzájárulásával létesíthetı. A hozzájárulás megtagadásával szemben munkaügyi jogvita nem kezdeményezhetı A közalkalmazott munkaidejét nem érintı munkavégzésre irányuló további jogviszony létesítését, a közalkalmazott köteles a munkáltatónak elızetesen, írásban bejelenteni, amely összeférhetetlenség esetén a további jogviszony létesítését megtiltja A munkáltató a vele közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazottal munkaköri feladatai ellátására munkavégzésre irányuló további jogviszonyt nem létesíthet. 3. Egyéb rendelkezések 3.1./ A betegállományban lévı, a Szabályzat hatálya alá tartozó közalkalmazottakról, a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodája köteles havonta összesítı jegyzéket készíteni és azt a beteglapokkal felszerelni a tárgyhónapot követı hónap 5. napjáig. A Szabályzat hatálya alá tartozó közalkalmazott a beteglapokat köteles a munkáltató részére a tárgyhónapot követı hónap 2. napjáig átadni. 6

7 3.2 Az illetményszámfejtés részére történı idıszakos (folyamatos) adatközlésért, a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Iroda vezetıje a felelıs. 4. A munkakör átadás szabályai 4.1. Amennyiben az adott közalkalmazotti munkakörbe alkalmazott közalkalmazott személyében változás történik, vagy a feladatok egy részének ellátása más közalkalmazott feladatává válik - akkor a feladatátadásról átadás-átvételi jegyzıkönyvet kell felvenni A munkakör átadás-átvételre vonatkozó jegyzıkönyvet a munkáltatói jogkör gyakorlója, az egészségügyi szakfeladaton dolgozó közalkalmazott tekintetében az egészségügyi menedzser készíti elı. 5. A közalkalmazottainak öltözködése, megjelenése 5.1. A közalkalmazottak mindenkor kötelesek a munkahelyükön és annak képviseletében az elvártaknak megfelelıen, méltóan, kulturált öltözetben megjelenni. Az egészségügyi területen, valamint az iskolai konyhán dolgozó közalkalmazottak munkavégzésük ideje alatt kötelesek - a külön jogszabályokban meghatározott - munkaruhát, illetve védıruhát (védıeszközt) viselni Az 5. pontban foglalt rendelkezés betartását, az intézményvezetı, az egészségügyi szakfeladatok vonatkozásában az egészségügyi menedzser - távollétében a polgármester -, a konyhai dolgozók tekintetében a polgármester ellenırizheti. 6. Az intézmény vagyonvédelme 6.1. Valamennyi közalkalmazott egyénileg és önállóan felelıs a személyes használatába adott munkahelyi - különösen informatikai, mőszaki vagyontárgyak - rendeltetésszerő használatért, kezeléséért, az ún. rendeltetés ellenes használattal, kezeléssel összefüggı károk viselésért, a Kjt. közalkalmazottakra vonatkozó kártérítési felelısségi szabályok (keret szabályok) figyelembe vételével A közalkalmazott köteles - az Önkormányzat tulajdonát képezı, e Szabályzat alkalmazása szempontjából, - elsıdlegesen ingó (és annak minısülı vagyoni értékő jog, szellemi termék joga) vagyonának védelme és az üzleti/szolgálati titoktartás érdekében gondoskodni annak megakadályozásáról, hogy illetéktelenek az intézmény egyes helyiségeibe - ún. ügyfél (beteg) fogadási idıszakon, vagy szolgálati idıszakon kívül - belépjenek, és ott illetéktelenül tartózkodjanak A közalkalmazott köteles az intézményben használt, birtokolt helyiséget távozáskor bezárni, az intézmény hivatalos iratait elzárni, és a tőzvédelmi szabályzat szerinti áramtalanítást teljes körően elvégezni A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodáján kijelölt köztisztviselı, az intézményekhez kiadott kulcsokról folyamatosan és naprakészen ún. kulcsnyilvántartást vezet. 7

8 6.5. A közalkalmazott köteles a munkaidı befejezését követıen, a munkahely helyiségeit az épületét legutoljára elhagyó közalkalmazott esetén a bejárati ajtót bezárni, az ablakokat becsukni, a villanyt lekapcsolni, valamint az elektromos mőszaki berendezéseket (amennyiben lehetséges) teljes körően áramtalanítani Az intézmény épületét legutoljára elhagyó közalkalmazott köteles az épület riasztó berendezését bekapcsolni illetve beüzemeltetni Munkaidıben az intézmény irodái, helyiségei ajtaját zárva kell tartani abban az esetben, ha ott senki nem tartózkodik. IV. FEJEZET Munkaidıre, pihenıidıre vonatkozó szabályok 1. Munkarend, Munkaidı 1.1./ A Szabályzat hatálya alá tartozó közalkalmazottak heti munkaideje 40 óra A munkaidı az 1.1. alpontban meghatározott idıtartamnál kevesebb is lehet, ebben az esetben az egyébként járó illetményt idıarányosan csökkenteni kell. 1.3./ A Szabályzat hatálya alá tartozó közalkalmazottakra érvényes fı szabályként irányadó - munkarendet, munkaidı keretet, illetve a közalkalmazottak részére kiadandó munkaközi szünetet, a képviselı-testület által intézményenként elfogadott szervezeti és mőködési szabályzat határozza meg A Szabályzat hatálya alá esı közalkalmazott, köteles a részére meghatározott munkarendet betartani, és a munkahelyére való pontos érkezés, valamint a munkahelyérıl történı távozás pontos idıpontját az intézményben (egészségügyi ellátó helyen) elhelyezett ún. jelenléti íven napra készen, pontosan vezetni: a munkahelyére történı beérkezés idıpontját érkezéskor, illetve a távozás idıpontját a távozást közvetlenül megelızıen a jelenléti ívre pontosan bejegyezni A közalkalmazott munkából való távolmaradása kizárólag akkor tekinthetı igazoltnak, ha a közalkalmazott esetében az intézmény vezetıje - távollétében az I. fejezet 1.6. pontban meghatározott sorrendben megjelölt személyek - az Mt. értelmében, szóban vagy írásban mentesítik a munkavégzési kötelezettség alól Az intézmény vezetıjének munkából való távolmaradása kizárólag akkor tekinthetı igazoltnak, ha a polgármester - távollétében az I. fejezet 1.6. pontban meghatározott sorrendben megjelölt személyek - az Mt. értelmében, szóban vagy írásban mentesíti a munkavégzési kötelezettség alól Amennyiben a napi munkaidı a 6 órát meghaladja, a közalkalmazottak részére napi 30 perc munkaközi szünetet kell biztosítani, melyet a közalkalmazott részére munkaidıben kell kiadni. 8

9 2. A rendkívüli munkavégzés szabályai 2.1. Az Mt bekezdése szerint, rendkívüli munkavégzésnek minısül a) a munkaidı-beosztástól eltérı, b) a munkaidıkereten felüli, c) az elszámolási idıszak alkalmazása esetén az ennek alapjául szolgáló heti munkaidıt meghaladó munkaidı, továbbá d) az ügyelet tartama Nem minısül rendkívüli munkavégzésnek, ha a közalkalmazott az engedélyezett távollét idejét a munkáltatóval történt megállapodás alapján ledolgozza A rendkívüli munkavégzést írásban kell elrendelni a jelen Szabályzat 2. sz. függelékét képezı Rendkívüli munkavégzést elrendelı lap formanyomtatvány igénybevételével A rendkívüli munkavégzés elrendelésére, az egészségügyi szakfeladatok keretein belül foglalkoztatott közalkalmazottak tekintetében, az egészségügyi menedzser javaslatára a polgármester, a többi érintett intézményben az intézményvezetı írásbeli engedélyével kerül sor. Az intézményvezetı tekintetében a rendkívüli munkavégzést a polgármester írásban rendeli el Rendkívüli munkavégzés elrendelésekor figyelemmel kell lenni az Mt ban foglalt foglalkoztatási keretszabályokra, korlátozásokra Nem minısül rendkívüli munkavégzésnek, ha a közalkalmazott saját elhatározása alapján, az intézményvezetı és az egészségügyi intézmény esetében, az I. fejezet 1.6. pontban meghatározott sorrendben megjelölt személyek elızetes írásbeli elrendelése nélkül végez munkaidın kívül munkát, ezért arra sem szabadidı, sem pénzbeni megváltás nem jár Nem minısül rendkívüli munkavégzésnek, ha az intézmény vezetıje saját elhatározása alapján, az I. fejezet 1.6. pontban meghatározott sorrendben megjelölt személyek elızetes írásbeli elrendelése nélkül végez munkaidın kívül munkát, ezért arra sem szabadidı, sem pénzbeni megváltás nem jár Rendkívüli munkavégzést elrendelni, a rendkívüli munkavégzés ideje elıtt legalább 2 munkanappal lehet. Az e pontban meghatározott idıtartamon belüli idıben, rendkívüli munkavégzést csak a különösen indokolt esetben lehet elrendelni A rendkívüli munkavégzés elrendelésnek tartalmaznia kell: A közalkalmazott nevét, munkahelyét és munkahelyi beosztását. A rendkívüli munkavégzést elrendelı nevét, munkahelyi beosztását. A rendkívüli munkavégzés idıpontját, idıtartamát, helyét. Az elvégzendı feladat részletes tárgyát. Az elrendelés dátumát, az elrendelı munkáltatói jogkör gyakorlója és a közalkalmazott aláírását A közalkalmazottnak, a munkaidı-beosztás szerinti napi munkaidıt meghaladóan, illetve a munkaidı kereten felül végzett munkájáért, az intézményvezetıvel, intézményvezetı esetében a polgármesterrel történt megállapodás szerint, szabadidı illetve - a Kjt. keretei között pénzbeni megváltás jár. Engedély a rendkívüli munkavégzéssel 9

10 összefüggı szabadidı pénzbeni megváltására vonatkozó formanyomtatvány a Szabályzat 3. számú függelékét képezi. A rendkívüli munkavégzés természetbeni ellentételezése során kiadásra kerülı szabadidı idıtartama nem lehet kevesebb a végzett munka idıtartamánál. Rendkívüli munkavégzés esetén az érintett közalkalmazott köteles e Szabályzat 2. számú függelékét képezı nyomtatványon, a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodája részére 30 napot követıen az intézményvezetı aláírásával (teljesítés igazolásával) leadni Megállapodás hiányában, a munkaidı-beosztás szerinti napi munkaidıt meghaladóan, illetve a munkaidı - kereten felül végzett munka esetén pótlék jár, melynek mértéke a közalkalmazott bruttó illetményének ötven százaléka. A munkaidı-beosztás szerinti pihenınapon (pihenıidıben) végzett munka esetén a pótlék mértéke száz százalék. A pótlék mértéke ötven százalék, ha a közalkalmazott másik pihenınapot (pihenıidıt) kap A közalkalmazott és a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli megállapodása szerint, a rendkívüli munkavégzés ellenértékeként - a rendes illetményen felül - szabadidı átalány is megállapítható Nem jár rendkívüli munkaidıben végzett munkáért díjazás a) a magasabb vezetı és vezetı állású közalkalmazottnak, továbbá b) a rugalmas munkaidıben foglalkoztatott közalkalmazottnak A rendkívüli munkavégzés idıtartama évente legfeljebb 250 (kétszázötven) óra lehet A közalkalmazott köteles az igénybevétel tényét, a Rendkívüli munkavégzés ( R betővel), egyúttal a szabadidı kiadásának tényét Szabadidı ( Sz betővel), a rendkívüli munkavégzés tényére visszautalva, az ún. jelenléti íven írásban rögzíteni A szabadidıt, a rendkívüli munkavégzést követıen, legkésıbb 30 napon belül, de legkésıbb a tárgyhónapot követı hónap 30. (31.) napjáig kell kiadni A rendkívüli munkavégzést elrendelı lapot 2 példányban kell elkészíteni. A rendkívüli munkavégzést elrendelı lap: elsı példánya: a közalkalmazott példánya, második példánya: a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodájának a példánya A rendkívüli munkavégzés teljesítését, a közalkalmazott tekintetében az intézmény vezetıje, az egészségügyi szakfeladatok keretein belül foglalkoztatott közalkalmazottak tekintetében, az egészségügyi menedzser, az intézményvezetı tekintetében a polgármester, vagy a jegyzı leigazolja - mind a közalkalmazott példányán, mind a munkáltatói példányokon A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Iroda vezetıjének feladata: a) Gondoskodik a munkáltatói jogkör gyakorlójának intézkedése esetén, a rendkívüli munkavégzést elrendelı lap szerint, a rendkívüli munkavégzésért járó illetmény számfejtésérıl, és a havi munkabérrel együtt a közalkalmazott számlájára történı átutaltatásáról. b) Gondoskodik a rendkívüli munkavégzést elrendelı lap bizonylatként, a tárgyévet követı 5 évig történı megırzésérıl. 10

11 2.20. Az Mt a alapján ügyelet, illetve készenlét rendelhetı el. A közalkalmazott, a munkáltató által meghatározott helyen és ideig történı rendelkezésre állásra (ügyelet), illetve az általa megjelölt a munkavégzés helyére tekintettel elérhetıhelyen töltendı készenlétre kötelezhetı a) társadalmi közszükségletet kielégítı alapvetı szolgáltatás folyamatos biztosítása, b) baleset, elemi csapás, vagy súlyos kár, továbbá életet, egészséget, testi épséget fenyegetı veszély megelızése, illetve elhárítása, továbbá c) az alkalmazott technológia biztonságos, rendeltetésszerő alkalmazásának fenntartása érdekében. Az ügyelet és a készenlét idıtartama alatt, a közalkalmazott köteles gondoskodni a munkára képes állapotának megırzésérıl A közalkalmazott számára egy hónapban, illetve négyheti idıszakban legfeljebb 168 (százhatvannyolc) óra készenlét rendelhetı el. Munkaidıkeret alkalmazása esetén, a készenlét havi, illetve négyheti mértékét a munkaidıkeret átlagában kell figyelembe venni Nem rendelhetı el készenlét a heti pihenınap, illetve a heti pihenıidı tartama alatt, ha a megelızı százhatvannyolc órás megszakítás nélküli idıszakban a közalkalmazott a heti pihenınapján, illetve heti pihenıideje alatt készenlétet teljesített Az ügyelet és a készenlét elrendelését megkezdése elıtt legalább egy héttel korábban és egy hónapra elıre közölni kell Az ügyelet, készenlét fenti szabályaitól, az egészségügyben tevékenységet folytató közalkalmazottak esetében, az ágazatra vonatkozó külön törvény eltérıen rendelkezhet. 3. Munkaidın túli munkavégzés 3.1. A közalkalmazottak munkanapokon, a 3.2. alpontban foglaltak figyelembevételével tartózkodhatnak a kijelölt munkahelyük hivatalos helyiségeiben Munkanapokon este óra után, munkaszüneti napokon kizárólag az intézményvezetı (egészségügyi menedzser, polgármester) írásbeli, kivételes esetben szóbeli elızetes engedélyével történhet munkavégzés, illetve belépés a munkahelyre. Az intézményvezetı tekintetében az engedélyt a polgármester adja meg Az engedélyt legkésıbb a munkavégzés, benntartózkodás esedékességét megelızı munkanap óráig kell megadni. 4. A helyettesítés rendje, a helyettesítési díj megállapításának és kifizetésének szabályai 4.1. Amennyiben a közalkalmazott, a munkaköri feladatai ellátása mellett, olyan módon végez más munkakörbe tartozó feladatokat, hogy a két munkakörbe tartozó munkavégzés idıtartama nem különíthetı el, a közalkalmazottat a munkabérén felül külön díjazás (helyettesítési díj) illeti meg A közalkalmazott helyettesítésének rendjét a) elsısorban a közalkalmazottak munkaköri leírása, 11

12 b) másodsorban gazdálkodási területen a FEUVE Szabályzat rögzíti, illetve szabályozási elvei alapulvételével, indirekt módon határozza meg Rendkívüli esetben, a helyettesítés rendjétıl a munkáltatói jogkör gyakorlója eltérhet Az intézményvezetıt, - az intézmény szervezeti és mőködési szabályzatában megjelölt közalkalmazott helyettesíti A közalkalmazottat a helyettesítésért, a munkabérén felül, a ténylegesen végzett munka alapján illeti meg díjazás, - amely nem lehet kevesebb a közalkalmazott idıarányos átlagkereseténél Nem jár helyettesítési díj, ha helyettesítés rendes szabadság, vagy elıre tervezett tanulmányi szabadság kivétele miatt szükséges A 4.6. alpontban foglalt szabály alól kivétel, ha a helyettesítés elrendelésére azért van szükség, mert a helyettesítésre okot adó munkakör 30 napot meghaladóan nincs betöltve, - feltéve, ha a helyettesítés idıtartama a 30 napot meghaladja E Szabályzat alkalmazásában tartósan távollévınek minısül az a közalkalmazott, akinek folyamatos távolléte a 10 munkanapot meghaladja Az intézményvezetı, az egészségügyi szakfeladat tekintetében az egészségügyi menedzser a 4.7. illetve 4.8. alpontban meghatározott idıtartam elteltét követı elsı napon (11. munkanapon illetve 31. napon) adja le a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodája pénzügyi-munkaügyi feladatainak végrehajtásáért felelıs köztisztviselıje részére a jogosultságra vonatkozó igényt és a helyettesítési díj kifizetésére vonatkozó javaslatát Az igény jogosultságát az intézmény vezetıje (az egészségügyi szakfeladat tekintetében a polgármester), az intézmény vezetıje esetében a polgármester, a Szabályzat 4. számú függelékét képezı ún. helyettesítési megbízás c. formanyomtatványon állapítja meg és a Szabályzat 5. számú függelékét képezı ún. helyettesítési megbízás visszavonása c. formanyomtatványon vonja vissza A helyettesítési díj - visszamenılegesen - a helyettesítés elsı napjától jár A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodája köteles a helyettesítési díjat, a közalkalmazott részére, legkésıbb a helyettesítési megbízás kiadását követı havi illetményének kifizetése napján, azzal együtt késıbb folyamatosan: a havi illetmény kiutalásának napján számfejteni és kifizetni. A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodája köteles gondoskodni a helyettesítési megbízásról szóló irat megküldésérıl a Magyar Államkincstár felé. 5. A belföldi hivatalos kiküldetés és költségtérítés szabályai 5.1. A munkáltatói jogkör gyakorlója, gazdasági érdekbıl ideiglenesen, a szokásos munkavégzési helyén kívüli munkavégzésre kötelezheti a közalkalmazottat. A kiküldetésre a munkáltatói jogkör gyakorlójának elızetes írásbeli engedélyével kerülhet sor. 12

13 5.2. Kiküldetés esetén a felek eltérı megállapodása, illetve a Kjt., Mt. eltérı rendelkezése hiányában a közalkalmazottat a kinevezés szerinti munkabér illeti meg. A napidíj számlával igazolt összegként vagy költségátalányként számolható el A belföldi hivatalos kiküldetés engedélyezésére a "Belföldi kiküldetési utasítás és költségelszámolás" elnevezéső, szigorú számadású nyomtatványt kell használni A közalkalmazott és a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodája pénzügyi-munkaügyi feladatainak végrehajtásáért felelıs köztisztviselıje köteles gondoskodni arról, hogy a belföldi hivatalos kiküldetés engedélyezésére használt formanyomtatvány teljes körően kitöltésre kerüljön (a kiküldetés idıtartama /legalább 4 óra/, határnapja, vagy idıtartama, a kiküldetés konkrét célja, a kiküldött köztisztviselıvel együtt utazó személyek neve, beosztása, a napidíj mértéke / 1 napra számítva, a napidíj összesített mértéke / a megjelölt idıtartamra számítva stb.). 5.5./ A közalkalmazott és a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodája pénzügyi-munkaügyi feladatainak végrehajtásáért felelıs köztisztviselıje köteles gondoskodni arról, hogy a belföldi hivatalos kiküldetés engedélyezésére használt formanyomtatvány teljes körően kitöltésre kerüljön (a kiküldetés idıtartama /legalább 4 óra/, határnapja, vagy idıtartama, a kiküldetés konkrét célja, a kiküldött közalkalmazottal együtt utazó személyek neve, beosztása, a napidíj mértéke / 1 napra számítva, a napidíj összesített mértéke / a megjelölt idıtartamra számítva stb.). 5.6./ A közalkalmazott saját tulajdonú gépjármőve akkor vehetı igénybe kiküldetésre, ha a gépjármő igénybevételének szabályai Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala valamint a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó, önállóan mőködı költségvetési szervek tulajdonában, használatában illetve a szerv céljára részben mőködtetett gépjármővek üzemeltetésének és költségelszámolásáról szóló Polgármesteri-Jegyzıi Együttes Szabályzat rendelkezéseinek megfelel. V. Fejezet 1. A díjazás egyes szabályai 1.1. A közalkalmazott - a Kjt. a munka díjazására vonatkozó rendelkezései, valamint a közalkalmazotti jogviszonya alapján - havonta illetményre jogosult. Az illetményt száz forintra kerekítve kell megállapítani A közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idı alapján háromévenként eggyel magasabb fizetési fokozatba lép. A közalkalmazottat a tárgyév elsı napján kell a magasabb fizetési fokozatba besorolni. A magasabb fizetési fokozat elérésével a három éves várakozási idı újra kezdıdik A közalkalmazott várakozási ideje tartósan magas színvonalú munkavégzése vagy kiemelkedı teljesítmény esetén csökkenthetı. A várakozási idı csökkentése esetén az annak megfelelı idıpontban a közalkalmazott eggyel magasabb fizetési fokozatba lép. A várakozási idı csökkentésének mértéke nem haladhatja meg az egy évet A munkáltató a közalkalmazottat a részére meghatározott munkateljesítmény elérésének, illetve átmeneti többletfeladatok - ide nem értve az átirányítást - teljesítésének ösztönzésére, a 13

14 megállapított személyi juttatások elıirányzatán belül egyszeri, vagy meghatározott idıre szóló, havi rendszerességgel fizetett keresetkiegészítésben részesítheti. 1.5./ Keresetkiegészítés megítélésének feltételeit, a munkáltató az alábbiakban határozza meg: - a napi nyolc órában foglalkoztatott közalkalmazott jogosult a keresetkiegészítésre, - legalább egy éve a munkáltató fenntartásában álló, önállóan mőködı költségvetési szervnél áll alkalmazásban, - nem folyik ellene fegyelmi eljárás, illetve nem áll fegyelmi büntetés hatálya alatt, - munkavégzésének minısége ellen a munkáltató sem szóban, sem írásbeli figyelmeztetés útján kifogást nem emelt kifogást A kiemelkedı, illetıleg tartósan jó munkát végzı közalkalmazottat a munkáltató jutalomban részesítheti. A Pótlékok rendszere 2. Vezetıi pótlék 2.1. A Képviselı-testület - a Kjt. 70. (1) bekezdése alapján az önállóan mőködı intézmény vezetıjének vezetıi pótlékot állapít meg: Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház vezetıje részére a pótlékalap 225 %-a A már megállapított vezetıi illetménypótlék nem csökkenthetı. 3. Címpótlék 3.1. A fıtanácsost, a fımunkatársat, a tanácsost, valamint a munkatársat címpótlék illeti meg. A pótlék mértéke: a) munkatársi cím esetén a pótlékalap huszonöt százaléka, b) tanácsosi cím esetén a pótlékalap ötven százaléka, c) fımunkatársi cím esetén a pótlékalap hetvenöt százaléka, d) fıtanácsosi cím esetén a pótlékalap száz százaléka Amennyiben a közalkalmazott vezetıi és címpótlékra is jogosult, a vezetıi pótlék jár A Szabályzat hatálya alá tartozó közalkalmazottak részére nyújtott címpótlék a törvényben meghatározott esetben vonható vissza A Szabályzat rögzíti, hogy a címpótlékkal összefüggı munkáltatói kereset kiegészítést, valamint annak járulékait az adott intézmény tárgyévi (tárgyidıszaki) költségvetésében folyamatosan, rendszeresen tervezni kell. 4. Egészséget károsító kockázattal járó munka címén járó pótlék 4.1. A közalkalmazott illetménypótlékra jogosult, ha a) foglalkoztatására a munkaideje legalább felében jogszabályban meghatározott egészségkárosító kockázatok között kerül sor, vagy b) a védelem csak egyéni védıeszköz olyan állandó, vagy tartós használatával valósítható meg, amely a közalkalmazott számára fokozott megterhelést jelent. 14

15 4.2. Egészséget károsító kockázattal járó munkakör: a Szabályzat alkalmazásában a laborasszisztens és a laborban foglalkoztatott adminisztrátor A pótlék mértéke a pótlékalap száz százaléka. 5. Idegen-nyelv tudási pótlék 5.1. A közalkalmazott idegennyelv-tudási pótlékra jogosult, ha olyan munkakört tölt be, amelyben a magyar nyelv mellett meghatározott idegen nyelv rendszeres használata indokolt A közalkalmazott köteles az idegennyelv-tudást az államilag elismert nyelvvizsga eredményét igazoló, eredeti vagy közjegyzı által hitelesített bizonyítvánnyal, vagy azzal egyenértékő okirattal - az államilag elismert nyelvvizsga eredményét igazoló bizonyítvány, vagy azzal egyenértékő okirat megszerzését követı 30 napon belül - a munkáltatói jogkör gyakorlójánál igazolni A Szabályzat alkalmazásában idegennyelv-tudási pótlékra jogosító idegen nyelvek: - angol, - német, - francia, - olasz, - spanyol A Szabályzat alkalmazásában idegennyelv-tudási pótlékra jogosító munkakörök: - könyvtárvezetı, 5.5. A Szabályzat alkalmazásában a pótlék mértéke: a) középfokú C típusú nyelvvizsga esetén a pótlékalap ötven százaléka, b) felsıfokú C típusú nyelvvizsga esetén a pótlékalap száz százaléka Amennyiben a közalkalmazott ugyanazon idegen nyelvbıl azonos típusú, de különbözı fokozatú, illetve különbözı típusú és különbözı fokozatú nyelvvizsgával rendelkezik, a magasabb mértékő pótlékra jogosult. VI. FEJEZET Fİ SZABÁLYKÉNT VISSZA NEM TÉRÍTENDİ JUTTATÁS 1. Munkaruha juttatás A Szabályzat hatálya alá tartozó közalkalmazottak munkaruhával történı ellátása Pilis Város Polgármesterének és Pilis Város Jegyzıjének ide vonatkozó Polgármesteri-Jegyzıi Együttes Utasítása alapján - az intézmény vezetıjének egyetértési joga mellett - történik. 2. Védıruha, védıeszköz biztosítása A Szabályzat hatálya alá tartozó közalkalmazottak, a feladat ellátása jellegére figyelemmel, védıruhával, védıeszközzel történı biztosítása Pilis Város Polgármesterének és Pilis Város Jegyzıjének ide vonatkozó Polgármesteri-Jegyzıi Együttes Utasítása alapján - az intézmény vezetıjének egyetértési joga mellett - történik. 15

16 3. A Cafetéria adómentes juttatási rendszer 3.1. A munkáltató, az intézmény közalkalmazottai részére - tárgyévenként, a tárgyév december 31. napjáig érvényes hatállyal - Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete által, a tárgyévi költségvetési rendeletében meghatározott összegő Cafeteria rendszert biztosíthat, amelynek alapján, a közalkalmazott Pilis Város Önkormányzatának Képviselıtestülete által, a tárgyévre vonatkozólag elfogadott és megalkotott költségvetési rendeletében meghatározott összeg erejéig cafetéria juttatásban részesül A Cafetéria rendszerbe tartozó juttatás a közalkalmazottat a foglalkoztatása idıarányában illetik meg A Cafetéria rendszerbe tartozó juttatások a munkáltatóval fennálló közalkalmazotti jogviszonyát megszüntetett, illetve megszüntetı közalkalmazott tekintetében, - a munkavégzési kötelezettséggel nem járó munkavégzés idıtartamára nem illeti meg A Cafetéria rendszerbe tartozó, havonta esedékes alpont szerinti juttatás a tárgyhónapban munkavégzési kötelezettséggel nem járó, 30 napon túli távollét esetén (szülési szabadság, fizetés nélküli szabadság, GYES, GYED vagy táppénzes állomány, felmentés esetén a munkavégzés alóli mentesítés idıtartama) a közalkalmazottat, - a távolléte idıtartamára nem illeti meg. 4. Közlekedési költségtérítés, munkába járáshoz szükséges közlekedési bérlet 4.1. A közalkalmazottat, kizárólag a munkába járásához kapcsolódóan, helyközi közlekedési bérlet ellenértéke illeti meg az alábbiak szerint: a település közigazgatási határán kívülrıl történı munkába járás során, távolsági autóbuszon való közlekedés esetén a havi bérlet / jegy árának 80 %-a, illetve MÁV igénybevétele esetén, a vonat bérlet / jegy 86 %-a térítendı A közalkalmazottat a település közigazgatási határain belül - kizárólag a munkavégzési kötelezettségéhez kapcsolódóan, - a helyközi busz igénybevételére jogosító bérlet / jegy árának 86 %-ának ellenértéke illeti meg. A település közigazgatási határain belül helyközi busz igénybevétele lehetısége hiányában, a közalkalmazottat az intézmény székhelye (az egészségügyi dolgozók tekintetében az orvosi rendelı épülete) és a munkavégzés, feladatellátás helye közötti viszonylatban a külön jogszabályban meghatározott havi útiköltségtérítés elszámolása, havi útnyilvántartás vezetése mellett, a munkáltatói jogkör gyakorlójának (egészségügyi menedzsernek) teljesítés igazolása alapján a Szja tv. szerinti 9.- Ft/km költségtérítés illeti meg, havonta, a tárgyhónapot követı hónap 10. napjáig Nem jogosult a település közigazgatási határán kívülrıl történı munkába járás során, a havi bérlet / jegy ára meghatározott részének költségei térítésére az a közalkalmazott, aki a saját gépjármővének hivatalos célú használata miatt költségtérítésben részesül A munkavégzési kötelezettséggel nem járó, 30 napon túli távollét esetén (szülési szabadság, fizetett szabadság, fizetés nélküli szabadság, GYES, GYED vagy táppénzes állomány) a közalkalmazottat a távolléte idıtartamára nem illeti meg a 4.1. illetve a 4.2. alpontban meghatározott közlekedési költségtérítés. 16

17 4.5. A 4.1. illetve a 4.2. alpontban meghatározott közalkalmazott jogosult a tömegközlekedési eszközök igénybevételére jogosító bérletet számla ellenében megvásárolni és a tárgyhavi bérletet valamint a hozzá kapcsolódó, a munkáltató nevére és címére vezetett számlát utólag - a tárgyhónapot követı hónap 10. napjáig a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda házi pénztárában leadni A közlekedési költségtérítés utólag, - a tárgyhónapot követı hónap 10. napjáig, a szükséges bizonylatok birtokában fizethetı ki A meghatározott közlekedési költségtérítés kifizetésérıl a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Iroda házi pénztárosa, távollétében a pénztáros helyettes gondoskodik. 5. Eseti szociális támogatás, temetési segély 5./ A munkáltató a közalkalmazott részére, az alábbi szociális támogatásokat nyújtja: 5.1./ eseti szociális támogatás, 5.2./ temetési segély. 5.1./ Eseti szociális támogatás: / A munkáltató a közalkalmazott egyedi kérelmére, eseti szociális támogatást nyújthat a) a közalkalmazott, illetve családja szociális helyzetét érintı rendkívüli körülmény, b) a közalkalmazottat, illetve családját érintı váratlan családi esemény bekövetkezésekor, továbbá, c) a közalkalmazottat, illetve háztartása lakóingatlanát érintı, a lakóingatlanon bekövetkezett vis maior helyzet kárelhárítása céljából (eseti szociális támogatás) / A közalkalmazott részére - az általa benyújtott, lényeges indokolással ellátott írásbeli kérelmére - az eseti szociális támogatás évente, legfeljebb kettı alkalommal nyújtható / Az eseti szociális támogatás felsı mértéke: az Önkormányzat Képviselı-testülete által rendeletében megállapított, mindenkor érvényes helyi köztisztviselıi illetményalap 100 %-a / Az eseti szociális támogatás adóköteles juttatás, amelynek számfejtésérıl és kifizetésérıl - a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Iroda pénzügyi-munkaügyi feladatainak végrehajtásért felelıs köztisztviselıje által elıkészített engedély okmány alapján a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodája gondoskodik / Amennyiben a munkáltató a közalkalmazott részére eseti szociális támogatást nyújt, úgy a munkáltató írásbeli engedélye alapján a közalkalmazott az eseti szociális támogatást - legkésıbb a döntés meghozatalától számított 1 munkanapon belül - készpénzben, egy összegben a Polgármesteri Hivatal házi pénztárában ki kell fizetni. 5.2./ Temetési segély: / Temetési segély illeti meg a közalkalmazottat, valamint az önállóan mőködı intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban állt, nyugállományú, volt közalkalmazottat a) szülei, b) házastársa (élettársa), 17

18 c) testvér, d) a közalkalmazott gyermekének, e) a közalkalmazott unokájának halála esetén / Temetési segély illeti meg a megrendelı (eltemettetı) személyt, az önállóan mőködı intézmény közalkalmazottjának elhunyta esetén / A temetési segély - e Szabályzatban meghatározott - összege Ft, melynek kifizetését a munkáltató - a közalkalmazott, valamint az önállóan mőködı intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban állt, nyugállományú, volt közalkalmazottja, a közalkalmazott eltemettetése esetén a megrendelı (a továbbiakban: kérelmezı) írásbeli kérelmére - engedélyezi / A kérelmezınek a temetési segély iránti kérelméhez csatolni kell, az alábbi iratokat: a) halotti anyakönyvi kivonat, és b) a temetési szertartásra vonatkozó megrendelılap egyszerő másolatát / A temetési segély kifizetésérıl, illetve a temetés költségeinek (részbeni) viselésérıl (saját halottjává nyilvánítás) a munkáltató - a Polgármesteri Hivatal házi pénztárosa útján - intézkedik / A temetési segély - a döntés, kifizetés elrendelésétıl számított következı házi pénztári napon - a Hivatal házi pénztárában vehetı fel / A munkáltató az önállóan mőködı intézmény közalkalmazottját, az Önkormányzat saját halottjává nyilváníthatja / Amennyiben a munkáltató a közalkalmazottat az Önkormányzat saját halottjává nyilvánítja, úgy a temetés költségeit a Szabályzat kereteitıl eltérıen jelentıs részben vagy egészben a munkáltató költségvetési szerv viseli. 6. A közalkalmazott saját tulajdonú gépjármőve hivatalos célú felhasználásának rendje 6./ A közalkalmazott saját tulajdonú gépjármőve hivatalos célú felhasználásának rendjét, illetve használatának rendjét Pilis Város polgármestere és Pilis Város jegyzıje által együttesen kiadott, Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala valamint a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó, önállóan mőködı költségvetési szervek tulajdonában, használatában illetve a szerv céljára részben mőködtetett gépjármővek üzemeltetésének és költségelszámolásának mindenkor hatályos Szabályzata külön állapítja meg. VII. Fejezet EGYÉB JUTTATÁSOK 1. Jubileumi jutalom 2.1. A közalkalmazottak részére kifizetendı jubileumi jutalom megállapításának szabályait a Kjt a határozza meg A jubileumi jutalmat az alkalomhoz illıen, ünnepélyes keretek között a Polgármester, távollétében az alpolgármester adja át. 18

19 2. Eseti jutalom 3.1. A közalkalmazottak tekintetében az intézményvezetı, az intézményvezetı tekintetében a Képviselı-testület a közalkalmazott részére, az eredményes tevékenység érdekében teljesített szorgalmas, példamutató munkavégzésért, a kiemelkedı munkavégzés, illetve többletteljesítmény elismeréseként eseti jutalmat állapíthat meg és fizettethet ki, melynek összege évente nem haladhatja meg a közalkalmazott négy havi illetményének megfelelı bruttó összegét A közalkalmazottak részére egy alkalommal kifizethetı eseti jutalom mértékének felsı határa, a közalkalmazott kettı havi illetményének megfelelı bruttó összeg Az eseti jutalom mértékét az intézményvezetı, illetve a képviselı-testület ún. munkáltatói mérlegelési jogkörében maga határozza meg Az eseti jutalom évente legfeljebb két alkalommal: minden év június 30-ig, november 30- ig nyújtható. 3.5./ Az eseti jutalom megállapításánál figyelembe veendı fıbb szempontok: a) A jelentıs eredménnyel járó, önálló, hatékony munkavégzés. b) Az intézmény pozitív, eredményes megítélésével összefüggı kiemelkedı munkateljesítmény. c) A vezetı munkáját segítı, a hiányosság megszüntetésére tett észrevételek, a hiányosság megszüntetése tárgyában írt írásbeli javaslat-tervezetek készítése. d) A példamutató, elıre mutató, konstruktív magatartás. e) A kiemelkedı színvonalon elvégzett munka. f) Az adott intézményhez felvett fiatalok, új munkatársak (gyakornokok) beilleszkedését segítı eredményes tevékenység A munkáltató nem ad, illetve nem adhat eseti jutalmat annak a közalkalmazottnak: a) aki a munkáltatótól írásbeli figyelmeztetésben részesült, b) akinek munkáját, munkájának egyenletességét, színvonalát, munkához való hozzáállását a munkáltató szóban, írásban kifogásolta, c) a Kjt. szerint kiszabott fegyelmi büntetés hatálya alatt áll Az eseti jutalomban részesített közalkalmazottak körét és az eseti jutalom keretösszegét az intézményvezetı, illetve az intézmény vezetıje esetében a képviselı-testület - egyedi munkáltatói intézkedés keretén belül, figyelemmel az intézmény keretein beléül fel nem használt személyi juttatás és járulékai mértékére - maga határozza meg. 3.8./ A közalkalmazottak részére az eseti jutalmat - az egyedi munkáltatói intézkedés meghozatalát követı hónap 8. napjáig, de legkésıbb a tárgyév november 30. napjáig - a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodája számfejti és fizeti ki. 3. Céljutalom 4.1./ Az intézmény szempontjából fontos, váratlanul jelentkezı, vagy korábbi hiányosságok miatt felhalmozódott, kiemelkedı mértékő feladatok teljes körő elvégzéséért, - ezen eredmények közvetlen, rövid idın belül történı ösztönzésére, írásban, a közalkalmazott 19

20 tekintetében az intézményvezetı, az intézményvezetı tekintetében a képviselı-testület céljutalmat állapíthat meg a közalkalmazottaknak, melynek összege évente nem haladhatja meg a közalkalmazott három havi illetményének összegét A céljutalom kitőzését az intézményvezetı, képviselı-testület - külön okiratban - engedélyezi, meghatározva a céljutalom megállapításának és kifizetésének feltételeit Az intézményvezetı, a képviselı-testület, a közalkalmazott részére a céljutalmat a célfeladat teljesítését követı 3. napig, a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Iroda házi pénztárában számfejteti, és átutaltatja. 4. Közös rendelkezések 5.1. Amennyiben a közalkalmazottnak a jogviszonya a közalkalmazott halála miatt szőnik meg, de a közalkalmazott részére a munkáltató jubileumi jutalmat, eseti jutalmat, illetve az elvégzett munka után céljutalmat állapított meg, a jutalmat a közszolgálati igazolások kiadásával egyidejőleg, az örökös részére kell kifizetni, feltéve, ha az örökös személye kétség kívül megállapítható (jogerıs hagyatékátadó végzés, a hagyaték tekintetében jogerıs bírósági ítélet alapján) Az örökös személyének kétsége esetén, a jutalom (hagyaték) mértékérıl a Polgármesteri Hivatal szociális feladatainak ellátásáért felelıs köztisztviselıje köteles az örökhagyó közalkalmazott lakóhelye szerint illetékes közjegyzıt értesíteni, a készpénz elkülönítésével (vagy a közjegyzı felhívása esetén, közjegyzıi letétbe helyezéssel) egyidejőleg. 5. A szemüveg térítés szabályai 6.1./ A képernyı elıtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeirıl szóló, módosított 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet alapján, az önállóan mőködı intézmény (egészségügyi szakfeladat) közalkalmazottjai - két évente - ún. szemüveg térítésre jogosultak, ha a napi munkaidejükbıl legalább 4 órán keresztül rendszeresen képernyı elıtti munkavégzést végez, és szemészeti szakvizsgálat eredményeként a szakorvos írásos javaslata alapján képernyı elıtti munkavégzéshez szükséges védı szemüveglencse viselése indokolt A munkáltatói jogkör gyakorlója köteles a közalkalmazottat látásvizsgálatra küldeni A szemüvegtérítés mértéke a számlával igazolt költség, de legfeljebb a tárgyévre érvényes ún. helyi köztisztviselıi illetményalap 40%-ának megfelelı összeg A szemüvegtérítés legfeljebb két évente, egy alkalommal - intézmény (az egészségügyi szakfeladat vonatkozásában, a Pilis Város Önkormányzata) nevére, címére (és adószámára) szóló, a lencse illetve a szemüveg keret elkészíttetését és átvételét igazoló számla benyújtása alapján - fizethetı ki. 6.5./ A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodája a kifizetett szemüvegtérítésrıl analitikus nyilvántartást vezet A szemüvegtérítés kifizetésének feltétele, hogy az igénylı kétévente egyszer látásvizsgálaton és emellett, vagy e helyett szemészeti szakorvosi vizsgálaton vegyen részt. 20

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/2014. sz. elıterjesztés 1. sz. melléklete PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2014. (II.16.) sz. önkormányzati rendelete A Képviselı-testület Hivatalában dolgozó köztisztviselık, ügykezelık

Részletesebben

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata A 153/2012.(VI.21.) határozat melléklete Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata Elfogadva a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA 2011 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı rendelkezések... 5 1. A munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 5 2. A Kari Munkavédelmi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. május 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetıség...3

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Hatályos: 2012. október 1-tıl. Egységesítve:2012. szeptember 28. a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

-1- Páty Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2003. /VII.30./ Kt. rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıinek juttatásairól

-1- Páty Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2003. /VII.30./ Kt. rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıinek juttatásairól -1- Páty Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2003. /VII.30./ Kt. rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıinek juttatásairól 2003. XLV. tv-el módosított a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141.

A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141. A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141. szám A Kormány a szakképzésrıl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88.

Részletesebben

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok 8. Cím Biztosítási szerzıdések I. Fejezet Közös szabályok 5:360. [A biztosítási szerzıdés fogalma] Biztosítási szerzıdés alapján a biztosító a szerzıdésben meghatározott biztosítási kockázat viselésére

Részletesebben

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata)

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata) ELFOGADOTT VÁLTOZAT! (2011.06.30.) 2011. ÉVBEN ELFOGADOTT VÁLTOZTATÁSOK: VASTAG BETŐVEL KIEMELVE! PILIS, 2011. JÚNIUS 30. DR. CSIKI GÁBOR JEGYZİ Pilis Város Önkormányzatának Számviteli Politikája és Számlarendje

Részletesebben

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában ANTENNA HUNGÁRIA ZRT. 1119 Budapest, Petzvál J. u. 31-33. Adószáma: 10834730-2-44 Cégjegyzék száma: 01-10-042190 a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa DH-2644-2/2008. számú határozata alapján az Átláthatóság

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK. 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK. 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata 2 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (XII. 19.) rendelete A falugondnoki szolgálatról

LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (XII. 19.) rendelete A falugondnoki szolgálatról LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (XII. 19.) rendelete A falugondnoki szolgálatról Lovas Község Önkormányzati képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal A Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2004. február 05. Utolsó módosítás: 2010. március 1. Hatályba lépés: 2010. április 1-tıl 2.oldal

Részletesebben

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata E L İ T E R J E S Z T É S a Krúdy Gyula Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár SZMSZ-ének módosítására. Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 30-i ülésére Elıterjesztı:

Részletesebben

Házirend 2015. Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium Székesfehérvár, Széchenyi u. 13.

Házirend 2015. Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium Székesfehérvár, Széchenyi u. 13. Házirend 2015. Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium Székesfehérvár, Széchenyi u. 13. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı... 3 2. Tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos szabályok... 3 2.1. Kollégiumi

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészrıl Aszód Város Önkormányzata (2170 Aszód, Szabadság tér 9., képviselı: Sztán István polgármester) mint Építtetı,

Részletesebben

SZABÁLYZAT KÖZÖSSÉGI BUSZ IGÉNYBEVÉTELÉNEK RENDJÉRİL

SZABÁLYZAT KÖZÖSSÉGI BUSZ IGÉNYBEVÉTELÉNEK RENDJÉRİL SZABÁLYZAT KÖZÖSSÉGI BUSZ IGÉNYBEVÉTELÉNEK RENDJÉRİL Mezıberény Város Önkormányzata figyelembe véve a vonatkozó jogszabályi hátteret az alábbiak szerint határozza meg a Városi Közszolgáltató Intézménynek

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban elıforduló kifejezések 2. A közbeszerzési

Részletesebben

SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Internet hozzáférés, és a Voice over IP (VoIP) beszédátviteli szolgáltatásra 1. A Szolgáltató adatai 1.1. A Szolgáltató megnevezése, székhelye és levelezési

Részletesebben

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY A Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 55 MELLÉKLET:1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. Értelmezı rendelkezések

COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. Értelmezı rendelkezések COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI I. Értelmezı rendelkezések Szolgáltató: a CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. (1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21 35.). Elıfizetı:

Részletesebben

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Egységes szerkezetben) Szécsény, 2010. január I. Általános szabályok: A Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

(2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

(2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS JÁTÉKORSZÁG ÓVODA (2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS I. BEVEZETÉS A Kollektív Szerződés megkötésének időpontja: 2014. március 12. A Kollektív Szerződést megkötő felek: A munkáltató részéről:

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 2012 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és i Szabályzat (SZMSZ) célja: Az SZMSZ célja, hogy rögzítse a Sándorfalva

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS az önkormányzati fenntartású intézmények vezetıinek minısítési eljárása teljesítményértékelési eljárásrendben történı meghatározására

ELİTERJESZTÉS az önkormányzati fenntartású intézmények vezetıinek minısítési eljárása teljesítményértékelési eljárásrendben történı meghatározására HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 13. Száma: 9214-14/2011. Elıkészítık: Éles Béláné közoktatási és közmővelıdési intézményi ügyintézı, Nagyné Bózsár Katalin egészségügyi és

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 40. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Kollégiumi Szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 40. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Kollégiumi Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 40. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Kollégiumi Szabályzata Pécs 2006 A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa a felsıoktatásról szóló 2005.

Részletesebben

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról A törvény célja, hogy korszerő jogi keretek megteremtésével, az Európai Unió szabályozásával összhangban állapítsa

Részletesebben

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS 3491-10/2011. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2011. december 16-i ülése jegyzıkönyvébıl 215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 1 JÓVÁHAGYOTT VERZIÓ! PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pilis Város Egészségügyi Szolgáltatás-tervezési Koncepcióját

Részletesebben

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata Polgármesteri Hivatal Szervezeti M ködési Szabályzata 9. függeléke A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 43/2009. (X.26.) határozat. Határozat

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 43/2009. (X.26.) határozat. Határozat Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti 43/2009. (X.26.) határozat Határozat Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Körjegyzıség Szervezeti és Mőködési Szabályzatát megtárgyalta,

Részletesebben

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA * ZSIRA, 2013. * 1 TARTALOMJEGYZÉK Az Iskola alapadatai 2 Az Iskola szervezeti rendszere, irányítása 4 Az Iskolai dolgozók munkaköri leírásainak tartalmi elemei és formája 5 Az

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Egységes szerkezetben Letenye Város Önkormányzatának a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 1. Az intézmény fıbb adatai (Alapító Okirat alapján) A költségvetési szerv neve: Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A költségvetési szerv rövidített

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL (továbbiakban SZMSZ) Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2013. január 1. A Polgári Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere Pécs 2006 Preambulum * A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban:

Részletesebben

1. Támogatható képzések

1. Támogatható képzések A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ ajánlattételi felhívása a 2008. március 17-2009. május 31. közötti idıszakra vonatkozóan a Munkaerı-piaci Alap decentralizált Foglalkoztatási Alaprészébıl

Részletesebben

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közszolgálati Szabályzata

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közszolgálati Szabályzata Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 9. sz. függeléke A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közszolgálati Szabályzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról (Egységes szerkezetben) A lakások és helyiségek

Részletesebben

HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3

HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3 HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések---------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bevezetı rendelkezés Dévaványa Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 9. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER BUDAPEST, 2014. november TARTALOMJEGYZÉK Az egyetem, mint munkáltató kötelességei 1.... 3

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Szerzıdésszám:./2008 SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Egyrészrıl mint szolgáltató ( továbbiakban ): cégnév: Hermina-Szer Bt székhely 2314 Halásztelek,

Részletesebben

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011.

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011. ELLENİRZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60.) mőködésének törvényességi, szabályszerőségi ellenırzésérıl Budapest, 2011. Iktatószám: Ellenırzés száma: Tárgy:

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A 118 /2011.(V.30.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Sajószentpéter Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Elıterjesztés. Aszód Város Önkormányzat értékhatár alatti Közbeszerzési szabályzat módosítására

Elıterjesztés. Aszód Város Önkormányzat értékhatár alatti Közbeszerzési szabályzat módosítására Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel. 28:500-666 Fax. 400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu /2009 szám Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 5. sz. JEGYZİKÖNYV Erdıkürt és Bér Község Önkormányzatok Képviselı-testületeinek 2011. március 10.-én megtartott

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására N-Telekom KFT 1 IT ÁSZF kivonat N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására 1. A szolgáltató neve, címe: Az N-Telekom Szolgáltató és Kereskedelmi

Részletesebben

KIVONAT AZ INTÉZMÉNYI HÁZIRENDBİL

KIVONAT AZ INTÉZMÉNYI HÁZIRENDBİL KIVONAT AZ INTÉZMÉNYI HÁZIRENDBİL A Házirend a kollégium belsı életét szabályozza. Hatályos a kollégium egész területén, az intézmény által szervezett és a Pedagógiai programban meghatározott kollégiumon

Részletesebben

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata (az Országos Érdekegyeztetı Tanács 2008. július 04. jóváhagyta) 1. / A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítıi

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzatának 4./2006. (01.26.) számú rendelete

Pomáz Város Önkormányzatának 4./2006. (01.26.) számú rendelete Pomáz Város Önkormányzatának 4./2006. (01.26.) számú rendelete z Önkormányzati Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 11/1999.(05. 11.) sz.rendelete módosításáról Pomáz Város Önkormányzatának

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt. sz.: D.107/12/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési.

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési. Balatonkeresztúri Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési szabályzatáról PREAMBULUM Az önkormányzatiság alapelvei

Részletesebben

Pilis Város Jegyzıje

Pilis Város Jegyzıje Pilis Város Jegyzıje 2721 Pilis Kossuth Lajos u. 47. Telefon: 29/696-310 Fax: 29/696-320 E-mail: jegyzo@pilis.hu Honlap: www.pilis.hu Ügyiratszám:../2014. Pilis Város Polgármesterének és Jegyzıjének 4/2014.

Részletesebben

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2007-12BF)

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2007-12BF) BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2007-12BF) Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban: általános feltételek) és különös biztosítási feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR AZ ALSÓNÉMEDI HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. Záradék: A képviselı-testület /2012.(IV.24.) számú határozatával fogadta el. Alsónémedi, 2012. április 24.

Részletesebben

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) E törvény szabályozza a Magyarország területén székhellyel rendelkezı gazdasági

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

II. Az aláírásbélyegzı használata

II. Az aláírásbélyegzı használata 7. számú melléklet Keszthely Város Önkormányzata Ügyrendje I. 1./ Keszthely Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) feladatai: (1) Az önkormányzat törvényben meghatározott kötelezıen elıirt, illetve

Részletesebben

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete Javaslat Bıcs Község Önkormányzatának a Zempléni Szakképzés-szervezési Társuláshoz történı csatlakozás elfogadására,

Részletesebben

2012. évi C. törvény. A tevékeny megbánás

2012. évi C. törvény. A tevékeny megbánás A büntetı ügyekben alkalmazható közvetítıi eljárással kapcsolatos jogszabályok Kötelezı tananyag: 2012. évi C. törvény a Büntetı Törvénykönyvrıl A tevékeny megbánás 29. (1) Nem büntethetı, aki az élet,

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X Tisztelt Ajánlattevı! Jelen ajánlattételi felhívás a Kbt. 251. (2)

Részletesebben

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai Tolna Város Önkormányzatának /2009. (II.13.) Ör. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl, végrehajtásának rendjérıl Tolna Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés

Támogatási Szerzıdés Azonosító szám: ÁROP-1.A.2/A-2008-0183 Támogatási Szerzıdés amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl felhatalmazása

Részletesebben

37/2003. (X. 29.) IM rendelet

37/2003. (X. 29.) IM rendelet 1. oldal 37/2003. (X. 29.) IM rendelet a közjegyzıi ügyvitel szabályairól A közjegyzıkrıl szóló 1991. évi XLI. törvény 183. -ának d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következıket rendelem el: I.

Részletesebben

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK A törvény alkalmazási köre 1. A bíróságok és a jogvitát eldöntı más szervek határozatait,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján A) AZ AJÁNLATKÉRİ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Ajánlatkérı neve: Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Ajánlatkérı címe: 9021 Gyır,

Részletesebben

Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala ÜGYRENDJE

Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala ÜGYRENDJE Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala ÜGYRENDJE Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Balmazújváros, Debreceni u. 12. Hrsz.: 5162

Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Balmazújváros, Debreceni u. 12. Hrsz.: 5162 Közbeszerzési Értesítı száma: 2009 / 63 Ajánlatkérı: Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Balmazújváros, Debreceni u. 12. Hrsz.: 5162 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Igénybevételi eljárás rendjérıl

Igénybevételi eljárás rendjérıl Igénybevételi eljárás rendjérıl I. Bevezetés: Az eljárásrend kidolgozásának célja, hogy a 2008. 01.01-tıl érvényes jogszabályi elıírások maradéktalan betartása mellett szabályszerően lehessen a kérelmeket

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A biztosító jelen biztosítás keretében a biztosítási díj ellenében megtéríti a harmadik személy által a megjelölt országok területén okozott és a biztosított

Részletesebben

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379 2. számú melléklet MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS mely létrejött egyrészrıl: a Zsolnay Örökségkezelı Nonprofit Kft. mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó), Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-073887

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 Módosított és egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Micskiné Bodó Erzsébet

Részletesebben

A. 2/2008. MÜK Eln. AJÁNLÁS

A. 2/2008. MÜK Eln. AJÁNLÁS A. 2/2008. MÜK Eln. AJÁNLÁS az ügyvédek, az alkalmazott ügyvédek, az ügyvédjelöltek, a külföldi jogi tanácsadók és az európai közösségi jogászok igazolványával összefüggıen ellátandó feladatokról I. AZ

Részletesebben

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról 1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE a közterület-használatról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató Kábelsat-2000 Kft szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Csákvár, Gánt, Csókakı, Magyaralmás, Polgárdi, Székesfehérvár-Kisfalud települések területén

Részletesebben

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata Ny.sz.:1039V01 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı

Részletesebben

CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája

CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája 2712 Nyársapát, József A. u. 6. Tel./ fax: 53/ 389 004 e-mail: iskola@erdei-nyapat.sulinet.hu HÁZIREND mely a Nyársapáti Általános Mővelıdési

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben